LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2012-2015"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA

2

3 LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA

4

5 JOHDANTO Päivähoito koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta, jotka limittyvät jokapäiväiseen toimintaan ja jossa lapsen omaehtoisella leikillä ja tutkimisella on keskeinen merkitys. Päivähoidon perustehtävä määritellään päivähoitolaissa: Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Peruslähtökohtana on vanhempien ensisijainen kasvatusoikeus ja vastuu, jota päivähoito täydentää ja tukee. Vanhempien ja kasvattajien yhteinen kasvatustehtävä syntyy kiinteästä kasvatusyhteistyöstä, jonka avulla muodostetaan lapsen kannalta mielekäs kokonaisuus. Lapuan kaupungin päivähoitoa luonnehtii voimakas ja jatkuva palvelujen kysynnän kasvu. Lapua on vireä ja kehittyvä kaupunki. Lapuan väestökehitys on ollut positiivinen vuodesta 2002 alkaen. Väestöennusteen mukaan 1-6-vuotiaiden lasten kasvu strategiavuosina on keskimäärin 20 lasta. Kunnan kustantamassa päivähoidossa olevien lasten määrä vaihtelee 60-65% välillä kaikista päivähoitoikäisistä lapsista. Kaupungin työllisyys on hyvä. Lähivuosina positiiviseen työllisyyteen ja muuttoliikkeeseen sekä näiden myötä lisääntyneeseen päivähoidon kysyntään tulee vaikuttamaan elinkeinoelämän kasvu. Päivähoidon on pystyttävä vastaamaan näihin haasteisiin ja takaamaan palvelujen saatavuus, henkilöstön rekrytointi ja pysyvyys. Lapuan päivähoidon strategia on syntynyt moniammatillisen yhteistyön tuloksena. Päivähoidon strategia pohjautuu Lapuan kaupungin strategiaan 2020, päivähoidossa olevien lasten vanhemmille tehtyihin kyselyihin sekä perusturvajohtajan ja päivähoidon henkilöstön näkemyksiin. Strategiaa työstäneen työryhmän työskentely on ollut intensiivistä, pitkäjänteistä ja sitoutunutta. Työn ilo ja johdonmukaisuus ovat ohjanneet työskentelyä läpi koko prosessin. Lämpimät kiitokset työryhmälle Kirsi Rytkönen Päivähoidon johtaja

6 TYÖRYHMÄ Kirsi Rytkönen Sisko Nyrhilä Marketta Perälä Henna-Riikka Niemistö Tuula Kurssi Riitta Laitinen Hanna Hiltunen Tarja Kosola päivähoidon johtaja päiväkodin johtaja päivähoidon aluejohtaja päivähoidon aluejohtaja päivähoidon aluejohtaja päivähoidon aluejohtaja päivähoidon aluejohtaja kiertävä erityislastentarhanopettaja

7 PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOIDON MÄÄRITELMÄ 1 Päivähoito on hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Lähtökohtana on kokonaisvaltainen käsitys lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta, joka perustuu vanhempien näkemykseen sekä henkilöstön ammattitaitoon PÄIVÄHOIDON MUODOT Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Päiväkotihoito ja esiopetus Kotihoidon tuki, kotihoidontuen kuntalisä, yksityisen hoidon tuki

8 2 LAPUAN PÄIVÄHOITOPALVELUN KEHITYS Lapualla päivähoito on ollut ja on edelleen perhepäivähoitopainotteinen. Ryhmäperhepäivähoidossa, hoitajan omassa kodissaan sekä lasten kotona tai kolmiperhehoidossa on n. 63 % päivähoidon lapsista. Maantieteellisesti Lapua on laaja, vireine kylineen. Perhepäivähoito mahdollistaa päivähoidon toteuttamisen lähipalveluperiaatteella myös haja-asutusalueilla. Väestökehitys on Lapualla positiivinen, kuten alla olevasta 1-6 -vuotiaiden väestöennusteesta vuodelle 2015 on nähtävissä. Päivähoitoikäisten lasten kasvu ja ennuste aikavälillä on n. 50 lasta. Ikäluokat ovat suuruudeltaan keskimäärin 180 lasta. Päivähoidossa olevien lasten määrä on lisääntynyt tasaisesti. Maaliskuussa 2008 päivähoidossa on ollut n. 610 lasta kun vuonna 2011 vastaavana ajankohtana päivähoidossa on ollut n. 710 lasta. Päivähoitopaikat ovat lisääntyneet vuodesta 2008 vuoteen 2011 yhteensä 63 päiväkotipaikalla ja 66 ryhmäperhepäivähoitopaikalla. Rakenteellisia päivähoitopaikkoja on tällä hetkellä yhteensä 670 paikkaa. Päivähoitopaikkojen riittävyyttä tarkasteltaessa tulee huomioida, että päivähoitoasetuksessa olevan henkilöstömitoituksen mukaan päiväkodeissa alle kolmivuotias lapsi vie kaksi paikkaa. Alle kolmivuotiaita lapsia päivähoidossa on keskimäärin 25% kaikista päivähoitoikäisistä lapsista. Väestöennuste LAPUA v v v v v v

9 PERUSTURVAN ORGANISAATIO 3 Lähde: Päivi Luhtala-Sipilä Perusturvajohtaja Päivähoito/ Päivähoidon johtaja alle 65- vuotiaiden kotipalvelu Vanhustyö/ Vanhustyön johtaja Perusterveydenhuolto/ Ylilääkäri Hoitotyönjohtaja Sosiaalipalvelut/Sosiaalipalvelujohtaja Erikoissairaanhoito/ Ylilääkäri Talouspäällikkö toimistotyö sosiaalityö toimeentuloturva lastensuojelu vammaispalvelu erityispäivähoito päiväkoti kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki erityistä tukea tarvitsevien koululaisten iltäpäivätoiminta perhetyö mielenterveyspalvelut ryhmäperhepäivähoito perhepäivähoito ruokahuolto kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito (ympäristöterveydenhuolto) vastaanottotoimenpideosasto avoterveydenhuolto hammashuolto

10 PÄIVÄHOIDON ORGANISAATIO 4 Päivähoidon johtaja Aluejohtaja Kelto ja relto Erityistä tukea tarv. koululaisten iltapäivät. Päiväkodin johtaja Aluejohtaja Aluejohtaja Aluejohtaja Perhepäivähoito Perhepäivähoito Perhepäivähoito Perhepäivähoito Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkodit Ryhmäperhepäiväkodit Ryhmäperhepäiväkodit Ryhmäperhepäiväkodit Päiväkoti Päiväkoti Päiväkoti Päiväkoti Päiväkoti Hautasen iltapäiväkerho Kotihoidon tuki/ yksityisen hoidon tuki

11 5 PÄIVÄHOIDON PALVELURAKENNE

12 LAPUAN PÄIVÄHOIDON KESKEISET PERIAATTEET 6 Tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen varhaiskasvatus, jossa lapsen omaehtoisella tutkimisella ja leikillä on keskeinen merkitys Lapsuuden erityisyyden ja lapsen kokemusmaailman kunnioittaminen Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen Työn ilo Päivähoidon myönteinen julkisuuskuva Paikallisen kulttuurin ja perinteisten arvojen kunnioittaminen kan sainvälisyyttä arvostaen Lapsiperheen ja vanhemmuuden tukeminen

13 7 PÄIVÄHOIDON LAINSÄÄDÄNTÖ JA TOIMINTAA OHJAAVAT ASIAKIRJAT PÄIVÄHOITOON LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Laki lasten päivähoidosta 36/1973 Asetus lasten päivähoidosta 239/1973 Perusopetuslaki 628/1998 Sosiaalihuoltolaki 710/1982 Laki lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996 Laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta 603/1996 PÄIVÄHOIDON HENKILÖSTÖN KELPOISUUTEEN JA KOULUTUK- SEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Asetus lasten päivähoidosta 239/1973 (6 sekä 8 ) Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 804/1992 Sosiaalihuoltolaki 710/1982 (53 ) PÄIVÄHOITOMAKSUIHIN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Laki sosiaalihuollon- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 ASIAKIRJAT Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2011) Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuositus (14/2007) Lapuan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (2006) ja esiopetuk sen opetussuunnitelma (2011)

14 8 Vanhemmille PÄIVÄHOIDON ARVOT JA KEHITTÄMINEN kysely päivähoidossa olevien lasten vanhemmille tehdyn kyselyn (Tynjälä Suvi 2011) perusteella Lapuan kaupungin strategiassa (vuoteen 2020) määritellyt keskeiset arvot painottuvat päivähoidossa seuraavasti. Tärkeimmät arvot Tärkeimmät arvot Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus Turvallisuus ja terveys Resurssit Kumppanuus ja yhteistoiminta Vanhemmat arvostavat kasvatusyhteistyötä, jonka avulla pystytään parhaiten tukemaan lapsen kasvua ja kehitystä sekä luomaan perusta luottamukselle. Toiseksi tärkeimmäksi arvoksi vanhemmat nostavat turvallisuuden ja terveyden. Vanhempien mielestä lapsen psyykkinen turvallisuus on heille tärkeää, koska lapsen turvallisuuden tunne päivähoidossa on vanhemmille merkityksellistä.

15 8 Päivähoidossa olevien lasten vanhemmille tehtiin kysely päivähoidon kehittämisestä (Latvala Jenni 2011). Kysymysosiot koskivat hoitopaikan hakemista, hoidossa aloittamista, lapsen kasvatusta ja huomioimista sekä vanhempien osallisuutta ja viestintää. Lisäksi kyselyssä oli avoin kysymys varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisestä. Alla vanhempien yleisimpiä toiveita päivähoidon kehittämiseen. Pienemmät lapsiryhmät Toimiminen pienemmissä lapsiryhmissä eli pienryhmätoiminta Lapsilähtöisyys Tiedon saanti koskien eri hoitomuotoja Asiakaspalvelu hoitopaikkaa hakiessa Kotihoidon tuen kuntalisän riittämättömyys Päivähoitovaihtoehtojen riittävyys Lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Lapsen viihtyminen päivähoidossa Perheen kasvatusnäkemysten huomioimien Kaupungin päivähoidon internet sivujen selkeys Hoitopaikan toimintaa koskevan tiedonsaannin riittävyys Lapsen varhaiskasvatuksen suunnittelu Vanhempien osallistumismahdollisuuksien riittävyys Henkilökunnan taito kuunnella ja keskustella Päivähoitomaksut vain toteutuneesta hoidosta

16 PERHEPÄIVÄHOIDON KEHITTÄMINEN 9 TAVOITE Laadukkaan perhepäivähoidon säilyminen ja kehittäminen Lapualla KEINOT Kasvatusyhteistyö vanhempien kanssa Lapsilähtöinen varhaiskasvatus Uusien hoitajien rekrytointi ja perehdytys Pedagoginen ohjaus ja työn tukeminen Pedagogisesti tietoinen kasvattaja Henkilöstön osallisuus oman työnsä kehittämiseen Koulutus Tiimityö ja siihen sitoutuminen Säännölliset kehityskeskustelut Ryhmäperhepäivähoidon toiminnan mahdollistaminen Varahoitopaikkojen riittävyyden turvaaminen Perhepäivähoidon ja päiväkodin yhteistyön sekä varahoitokäytäntö jen kehittäminen Mahdolliseen päivähoitolakiuudistukseen varautuminen

17 9 Perhepäivähoidon palvelukokonaisuuden määrän ja laadun säilyttäminen ja kehittäminen tasavertaisena päivähoidon palvelumuotona on tärkeää. Erityisesti pienille alle kolmivuotiaille lapsille perhepäivähoito on hyvä hoitomuoto, jossa on riittävän pieni lapsiryhmä ja pysyvä hoitaja. Hoitopäivän aikana melutaso pysyy alhaisena eikä hoitopäivä sisällä liikaa tapahtumia ja sosiaalisia kontakteja. Perhepäivähoitaja pystyy huomioimaan ja ohjaamaan lasta hänen yksilölliset tarpeensa huomioiden. Perhepäivähoitajien saatavuutta pyritään lisäämään uusien hoitajien paikallisella rekrytoinnilla, oppisopimuskoulutuksen mahdollistamisella ja perehdyttämisellä. Perhepäivähoitajien työssä jaksamista ja pysyvyyttä pyritään tukemaan. Lisäksi perhepäivähoidon sisällöllisessä kehittämisessä vahvistetaan sensitiivistä ja pedagogisesti tietoista varhaiskasvattajaa, joka toteuttaa lapsilähtöistä varhaiskasvatusta yhteistyössä vanhempien kanssa. Pedagogista ja toiminnallista kehittämistä mahdollistetaan koulutuksella sekä perhepäivähoitajien osallisuudella oman työnsä kehittämiseen yhteistyössä perhepäivähoidosta vastaavien esimiesten kanssa. Perhepäivähoidon ja päiväkodin yhteistyön sekä varahoitokäytäntöjen kehittämisen merkitys korostuu entisestään perhepäivähoitajien siirryttyä työaikalain alaisuuteen. Ryhmäperhepäivähoito on kiinteä osa perhepäivähoitoa ja päivähoidon palvelurakenteen kokonaisuutta. Ryhmäperhepäivähoito mahdollistaa päivähoidon toteuttamisen lähipalveluperiaatteella myös haja-asutusalueilla. Ryhmäperhepäivähoitoa pyritään ylläpitämään ja kehittämään tasavertaisena päivähoitopalveluna tilanteen ja tarpeen edellyttämällä tavalla.

18 PÄIVÄKOTIHOIDON KEHITTÄMINEN 10 TAVOITE Turvallisen ja moniammatillisen kasvatusympäristön kehittäminen KEINOT Kasvatusyhteistyö vanhempien kanssa Lapsilähtöisten toimintamuotojen monipuolistaminen Pienryhmätoiminta Esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyö Tiimityö ja siihen sitoutuminen Säännölliset kehityskeskustelut Pedagoginen ohjaus ja työn tukeminen Pedagogisesti tietoinen kasvattaja Henkilöstön osallisuus oman työnsä kehittämiseen Koulutus Vuorohoito Päiväkodin ja perhepäivähoidon yhteistyön sekä varahoitokäytäntö jen kehittäminen Uusien päiväkotien suunnittelu Mahdolliseen päivähoitolakiuudistukseen varautuminen

19 10 Päiväkotihoidon laadullisen kehittämisen tavoitteena on henkisesti ja fyysisesti turvallinen kasvuympäristö, joka toteutetaan lapsilähtöisten toimintamuotojen kehittämisellä ja monipuolistamisella sekä pienryhmätoiminnalla. Pysyvät pienryhmät mahdollistavat pienen lapsiryhmän hyödyt lapsen kasvulle ja kehitykselle lapsiryhmän tai päiväkodin koosta riippumatta. Lapsen kehitys vaatii kiinteän vuorovaikutuksen aikuisen kanssa joka mahdollistuu pienryhmissä ja jolloin lapsen temperamentti on mahdollista huomioida toiminnassa. Lapsen sosiaalisten taitojen kehittymiselle on tutkimusten mukaan ratkaisevaa se millainen ilmapiiri päiväkotiin on rakennettu. Yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä tukeva ilmapiiri tukee lapsen sosiaalista kehitystä. Pienryhmien avulla voidaan lujittaa lasten kiintymystä hoitajaan ja toveriryhmään, jossa yhteinen onnistuminen on toiminnan lähtökohtana. Pienryhmätyöskentely tukee jokaisen työntekijän ammatillisia vahvuuksia ja edistää työssä jaksamista. Moniammatillisen työyhteisön vahvuuksien vahvistamiseen pyritään tiimityön, koulutuksen ja osallisuuden menetelmin. Päivähoidon jatkuva kysynnän kasvu, mahdollinen päivähoitolakiuudistus sekä perhepäivähoitajien eläköityminen, mikäli tilalle ei saada rekrytoitua vastaavaa määrää perhepäivähoitajia, edellyttävät uusien päiväkotien suunnittelua ja toteuttamista. Alanurmon koulun yhteyteen suunnitellaan rakennettavaksi 63-paikkainen päiväkoti, joka valmistunee keväällä Strategiavuosille esitetään uutta paikkaista päiväkotia kasvavalle asuntoalueelle, joko omana päiväkotina tai kilpailutuksena. Rakennettavilla päiväkodeilla voidaan vastata kasvavaan kysyntään ja mahdollisesti korvata tilapäisiä ryhmäperhepäiväkoteja.

20 ERITYISPÄIVÄHOIDON KEHITTÄMINEN 11 TAVOITE Erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin vastaaminen Lapuan päivähoidossa KEINOT Kasvatusyhteistyö vanhempien kanssa Varhainen toteaminen ja tukeminen Moniammatillinen yhteistyö Yhteistyö perusopetuksen kanssa Päivähoidon henkilöstön erityispedagoginen tuki ja ohjaus Mahdolliseen päivähoitolakiuudistukseen varautuminen Suositusten mukaiset resurssit turvattava; mm. resurssierityislastentarhanopettajan (relto) toimen perustaminen Eri kielien ja kulttuurien tuomat haasteet ja mahdollisuudet Koulutus

21 11 Jokaisen lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen on yksilöllistä. Kun lapsen kehityksessä havaitaan viivästymistä tai poikkeavuutta, lapsen tulee saada tarvitsemansa pedagoginen ja kuntoutuksellinen tuki. Erityistä tukea tarvitsevalla lapsella on oikeus käyttää samoja päivähoitopalveluja kuin muillakin lapsilla. Varhaiserityiskasvatus pyrkii varmistamaan kaikille lapsille yhteisen ja yhtäläisen laadukkaan varhaiskasvatuksen, jonka sisällä lapsen erityisen tuen tarpeisiin pyritään vastaamaan monimuotoisesti. Päivähoitolain mukaan erityislastentarhanopettajan palveluja tulee olla käytettävissä lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti. Palvelujen tarvetta arvioitaessa lähtökohtana valtakunnallisella tasolla on ollut yksi erityislastentarhanopettaja 250 päivähoidossa olevaa lasta kohden. Lapsen erityisen tuen tarpeet haastavat päivähoidon arkea ja toimintamalleja. Uusilla pedagogisilla ratkaisuilla, toteutettavilla menetelmillä ja riittävillä tukitoimilla taataan lapsen osallistuminen ja mahdollisuus oppimiseen lapsen yksilöllisellä tavalla. Resurssierityislastentarhanopettajan avulla pystymme paremmin vastaamaan erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin sekä lisäämään erityispedagogiikan asiantuntijuutta päivähoitoomme. Kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) ja resurssierityislastentarhanopettaja (relto) tukevat ja ohjaavat erityisen tuen ja ohjauksen tarpeessa olevia lapsia sekä konsultoivat henkilöstöä. He huolehtivat yhteistyöstä perheiden ja asiantuntijoiden kanssa, arvioivat lapsen tuen tarpeen sekä vastaavat lapselle tehtävän henkilökohtaisen suunnitelman laadinnasta. Erityispäivähoidossa moniammatillinen yhteistyö yli hallintorajojen on tärkeää.

22 12 KOTIHOIDON TUKI, KOTIHOI- DON TUEN KUNTALISÄ JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Kunnallisen päivähoidon vaihtoehto Lapuan kaupunki maksaa kotihoidon tuen kuntalisää (Kaupunginval tuusto ) Lasten yksityisen hoidon tuella lapsen hoito voidaan järjestää van hemman tai muun huoltajan osoittamalla hoidon tuottajalla Kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen ovat kuntakohtaisesti harkittavissa

23 Kotihoidon tuki on kunnallisen päivähoidon vaihtoehto. Kotihoidon tukea voidaan myöntää perheille heti vanhempainrahakauden tai sen jälkeen pidetyn isäkuukauden päätyttyä. Tuen maksaminen päättyy kun perheen nuorin lapsi täyttää kolme vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään päivähoitoon tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen. 12 Lasten yksityisen hoidon tuella lapsen hoito voidaan järjestää vanhemman osoittamalla hoidon tuottajalla. Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jolla on alle kouluikäinen lapsi tai lapsia, joka/ jotka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Päivähoidon tuottaja voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa. Hoidon tuottaja voi olla myös yksityinen henkilö, joka on tehnyt lapsen vanhemman kanssa vähintään kuukauden kestävän työsopimuksen lapsen hoidosta. Päivähoidon tuottaja ei voi olla saman perheen jäsen. Oikeutta yksityisen hoidon tukeen ei ole, jos sukulainen tai muu henkilö hoitaa lasta eikä hänellä ole työsopimusta, tai hän ei peri korvausta työstään. Kotihoidon tuen- ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen tukevat lapsen kotona hoitamisen mahdollisuutta tai lapsen hoitamista lapselle suotuisassa pienessä lapsiryhmässä. Tästä syystä strategiavuosien aikana pyritään selvittämään myös yksityisen hoidon tuen kuntalisän käyttöönoton tarve ja edellytykset perhepäivähoidossa.

24 PÄIVÄHOIDON YLEISET KEHITTÄMISTARPEET 13 Päivähoitopaikkojen riittävyyden turvaaminen lähipalveluperiaatteella lukuun ottamatta vuorohoitoa, joka keskitetään yhteen tai kahteen yksikköön Kasvatusyhteistyö ja vanhempien osallisuus Lakisääteisen henkilöstömitoituksen turvaaminen Sijaisrekisterin luominen Vakituinen varahenkilöstöjärjestelmä Päivähoidon esimiesresurssien turvaaminen suhteessa kasvavaan päivähoidon organisaatioon Tarkoituksenmukaiset päivähoitotilat Henkilöstön jaksamisen ja ammatillisuuden vahvistaminen Oman työn pedagoginen kehittäminen kehittäjätyöryhmiä käynnistä mällä Yksityisen hoidon tuen kuntalisän tarpeen selvittäminen Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden tarpeen selvittäminen Erityistä tukea tarvitsevien koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnon selkiyttäminen ja vakiinnuttaminen Päivähoidon laadun arvioiminen Päivähoidon, koulun ja muiden lapsiperhetoimijoiden yhteistyö Päivähoitomaksukäytäntöjen kehittäminen Asiakaspalvelun kehittäminen Vaihtoehtona voi olla kunnallinen tai yksityinen palvelu

25 13 Lapuan päivähoidon keskeinen voimavara on ammattitaitoinen, moniammatillinen ja sitoutunut henkilökunta. Henkilöstön ammatillisen osaamisen ja kasvatustietoisuuden vaaliminen ja kehittäminen ovat tärkeitä osaalueita Lapuan päivähoidossa. Päivähoidon henkilöstön yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja ammatillisuutta tuetaan suunnitelmallisen koulutuksen, pedagogisen ohjauksen ja osallisuuden keinoin. Hyvinvoiva työntekijä ja työyhteisö takaavat lapsille turvallisen kasvuilmapiirin. Pysyvän varahenkilöstöjärjestelmän luominen on tärkeää päivähoidossa olevien lasten turvallisuuden ja henkilöstön jaksamisen takaamiseksi. Strategiavuosina pyritään selvittämään varahenkilöjärjestelmän käyttöönottoa. Päivähoidon sisällön kehittäminen kohdistuu rakenteisiin, lapsilähtöisyyteen ja päiväkodeissa sekä ryhmäperhepäiväkodeissa pienryhmätoimintaan. Pienryhmätoiminta suojaa lasta liian suurelta vuorovaikutussuhteiden määrältä ja mahdollistaa lapsen kokonaisvaltaisen kohtaamisen ja hänen tunteiden tunnistamisen. Kasvatusyhteistyö vanhempien ja päivähoidon työntekijöiden kesken on hyvän ja laadukkaan päivähoidon perusta. Vanhempien näkemys päivähoidon nykytilasta ja kehittämistarpeista on tärkeä osa päivähoidon kokonaisuuden kehittämistä. Pienten lasten kotona - tai kodinomaisissa olosuhteissa hoitaminen edistää lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä. Tästä syystä strategiavuosina pyritään selvittämään vaihtoehtoisten varhaiskasvatuspalvelujen mahdollisuuksia sekä maksukäytäntöjen kehittämistä ohjaamaan päivähoidon käyttöä ja tukemaan lasten kotona hoitamista.

26 YHTEENVETO 14 Päivähoidossa arvostetaan pysyviä ihmissuhteita, yhdessä tekemistä ja yhteisvastuuta turvallisessa ja perinteitä kunnioittavassa kasvuympäristössä. Päivähoidon arjessa huomioidaan kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden vaatimat tarpeet ja tuomat mahdollisuudet. Vanhemmuuden tukeminen on keskeinen tehtävä päivähoitopalveluiden tarjoamisen ohella. Luottamuksellinen yhteistyö perheiden ja eri varhaiskasvatustyössä toimivien tahojen kanssa takaa laadukkaan ja vastuullisen päivähoidon. Tulevaisuudessa kasvatusyhteistyötä sekä moniammatillista yhteistyötä yli hallintorajojen tulee edelleen kehittää ja toimintamuotoja laajentaa. Päivähoidon sisällön kehittäminen ja laadun takaaminen edellyttävät päivähoitohenkilöstön pedagogista tietoisuutta, vuorovaikutusvastuuta, säännöllistä kouluttautumista ja laadun arviointia. Päivähoitopalveluiden määrällisessä kehittämisessä on ennakoitava elinkeinoelämän, kasvavan muuttoliikkeen sekä mahdollisen päivähoitolakiuudistuksen mukanaan tuomat vaatimukset. Työstä johtuvaa päivähoidon kysynnän kasvua on mahdoton ennustaa tarkasti, keskimäärin päivähoidossa olevien lasten määrä vaihtelee 60-65% välillä kaikista päivähoitoikäisistä lapsista. Strategiavuosien aikana n. 15 perhepäivähoitajan eläköitymisen myötä menetämme 67 päivähoitopaikkaa, mikäli tilalle ei saada vastaavaa määrä uusia perhepäivähoitajia. Mikäli päivähoidon lakiuudistus etenee laiksi varhaiskasvatuksesta ja mikäli varhaiskasvatuslaissa tulee muutoksia ryhmäperhepäiväkotien henkilöstömitoitukseen, joudumme uudelleen järjestelemään ryhmäperhepäiväkotien henkilöstöä sekä järjestämään uudet päivähoitopaikat n 40:lle lapselle. Vuoteen 2015 mennessä tulemme tarvitsemaan päivähoitopaikat 90130:lle lapselle. Käytännössä tämä tarkoittaa kahden päiväkodin rakentamista, mikäli eläköityvien perhepäivähoitajien tilalle ei saada vastaavaa määrää tilalle. Uusien päivähoitopaikkojen lisäksi tarvitsemme varahoitoyksiköitä koska perhepäivähoidon lakiuudistus kuormittaa voimakkaasti perhepäivähoidon varahoitoa. Päivähoitopaikkojen lisäys aiheuttaa n. 2 milj. kustannusvaikutukset toteuttamistavasta riippuen.

27

28 Kuvituksena on käytetty Päiväkoti Kissankellon ja Liuhtarin päiväkodin lasten töitä

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

LIITE 20, Sivistyslautakunta KEMINMAAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN SELVITYS JA STRATEGIA

LIITE 20, Sivistyslautakunta KEMINMAAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN SELVITYS JA STRATEGIA LIITE 20, Sivistyslautakunta 29.5.2013 94 KEMINMAAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN SELVITYS JA STRATEGIA 2013 2016 1. JOHDANTO... 3 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITELMÄ JA MUODOT... 4 3. KEMINMAAN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen Tausta Varhaiskasvatuspalvelut tarvitsevat selkeän lainsäädännön vastatakseen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS 3.3.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU 3.3.2016 KAUPUNGINHALLITUS 2.5.2016 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 0-6-vuotiaiden lasten määrä 2000-2014 Lapsia hoitomuodoittain 2011-2014 Perhepäivähoidon määrä 2010-2015 Yksityisen

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Nurmijärven päivähoidon työhyvinvoinnin kehittämishanke ajalla 1.11.2003-1.6.2006

Nurmijärven päivähoidon työhyvinvoinnin kehittämishanke ajalla 1.11.2003-1.6.2006 Nurmijärven päivähoidon työhyvinvoinnin kehittämishanke ajalla 1.11.2003-1.6.2006 Hankkeen vastuuhenkilö Sirkka-Liisa Anttila Hankkeen asiantuntijat:annikki Ahlqvist/ Kiljavan opisto Ulla Piekkari /PRO

Lisätiedot

Johtaminen laadun tuottajana

Johtaminen laadun tuottajana Johtaminen laadun tuottajana Varhaiskasvatuksen seminaari 15.11.2010 Eeva Hujala Tampereen yliopisto 2010 JOHTAJUUS varhaiskasvatuksessa on toimijoiden sitouttamista perustehtävän tavoitteelliseen kehittämiseen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistyslautakunta 4.6.2009 31 2 SAATTEEKSI... 3 PYHÄNNÄN VARHAISKASVATUSPALVELUT:... 4 PERHETYÖ:... 4 LASTENNEUVOLA:... 4 SEURAKUNTA:... 5 MUUT TOIMIJAT:...

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät 20.3.2015 Helsinki Jarkko Lahtinen Päivähoitoa lukuina (2013) Vuonna 2013 0-6 vuotiaista lapsia 424 402 Päivähoidossa yhteensä 229 127 lasta Kokopäivähoidossa oli

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako?

Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako? Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako? Kuntatalo 10.9.2015 Jarkko Lahtinen Kuntaliitto Twitter: #kuntamarkkinat Voimmeko onnistua? Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta

Lisätiedot

LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015. Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja

LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015. Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja LAPSIPERHE-FOORUMI 20.4.2015 Elina Anttila, perusturvajohtaja Anneli Säteri, päivähoidon johtaja ILTAPÄIVÄN OHJELMA Ajankohtaista Elina Anttila ja Anneli Säteri Hankkeen asiantuntija Sirkka Rousu esittelee

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hiljaa hyvä tuloo, ajatellen aivan kaunis Sisältö Lukijalle 3 Johdanto 5 1Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 6 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tavoite 6

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan sopimusseminaari Eerola, Längelmäki 27.4.2006 Leena Viitasaari, päivähoidon

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020

MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020 MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020 2 SISÄLLYS 1 STRATEGIAN TAVOITTEET 3 1.1 Taustaa ja lähtökohdat strategiatyölle 3 1.2 Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset reunaehdot 5 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Kunnanhallitus 10.12.2012 Kunnanvaltuusto 19.12.2012 Sisällys Johdanto...3 1. Päivähoitoon liittyvät käsitteet...3 2. Päivähoidon toimintaympäristön lähimenneisyyden

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet 1.8.2016 alkaen Sivi 21/16.2.2016 Huoltajat voivat hakea lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa koko kaupungin alueelta ja erilaisista

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja 044 417 5320 paivahoidonjohtaja@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa

Lisätiedot

Kerava, Pieni suuri kaupunki

Kerava, Pieni suuri kaupunki Kerava, Pieni suuri kaupunki Kerava ihmisen mittainen viherkaupunki pinta-alaltaan n. 30 km 2, asukkaita 34 549 työpaikat ja palvelut ovat lähellä ja nopeasti saavutettavissa etäisyys Helsinkiin on 27

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUKSET 2012-2016

VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUKSET 2012-2016 VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUKSET 2012-2016 Seinäjoen kaupunki/ Varhaiskasvatus Hyvä varhaiskasvatus Seinäjoella 3. Varhaiserityiskasvatuksen osio 2012 2 SISÄLLYS 1. VARHAISERITYISKASVATUKSEN LINJAUSTEN

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palveluiden ja kustannusten vertailu 2002

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palveluiden ja kustannusten vertailu 2002 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palveluiden ja kustannusten vertailu 2002 Lasten päivähoidon Kuusikko-työryhmä Anne Peltonen 17.9.2003 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Kuusikko-työryhmän

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 1 (5) OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.8.2015. Tämä linjaus on voimassa 1.8 alkaen siihen asti kunnes uuden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1 Varhaiskasvatuksen Lukijalle Sisällys Mitä on varhaiserityiskasvatus? s. 3 Erityislastentarhanopettajan palveluista säädetään lailla s. 4 Erityislastentarhanopettajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua 2 1 Muhoksen varhaiskasvatuksen hoitopaikat Toukokuussa 2014 on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ollut yhteensä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN PÄIVÄHOITOSTRATEGIA VUOTEEN 2020

MUHOKSEN KUNNAN PÄIVÄHOITOSTRATEGIA VUOTEEN 2020 MUHOKSEN KUNNAN PÄIVÄHOITOSTRATEGIA VUOTEEN 2020 Veera 6 v. Opetuslautakunta 15.6.2011 103 2 Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. PÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET REUNAEHDOT 4 3. PÄIVÄHOIDON NYKYTILA 5 3.1. Päivähoito

Lisätiedot

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä

Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Lapsen ruokailo ja ruokaoppiminen yhteinen vastuumme lasten laadukkaasta ruuasta ja ruokasivistyksestä Seija Lintukangas FT Edutaru Oy Jyväskylä 4.9.2012 Ruokailu iloa, oppimista, kasvatusta ja sivistystä

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen MUURAMEN KUNTA 1 (5) Varhaiskasvatuspalvelut 16.8.2016 Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta LIITE 1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=319. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,64. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2013 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2013. Osalle vanhemmista päiväkodin johtaja lähetti kyselylinkin sähköpostilla. Kyselyyn

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

NILAKAN KUNNAT / VARHAISKASVATUSPALVELUT

NILAKAN KUNNAT / VARHAISKASVATUSPALVELUT NILAKAN KUNNAT / VARHAISKASVATUSPALVELUT Työryhmä: Kaija Tarvainen, hallintojohtaja Tervo, Tarja Riekkinen, varhaiskasvatuspalveluiden esimies, Tervo, Pirjo Auvinen, johtava perhepäivähoitaja, Pielavesi,

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 1 Konsernihallinto, tilaajaryhmä Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 1 (6)

TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 1 Konsernihallinto, tilaajaryhmä Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 1 (6) Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 1 (6) Päivähoitotoiminnan kelpoisuusehdot ja laatuvaatimukset Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 2393/05.10.01/2014 307 Valtuustoaloite perhepäivähoidon kehittämisestä (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Leena Heikkinen, puh. 050 331 6638 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot