LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2012-2015"

Transkriptio

1 LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA

2

3 LAPUAN KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON STRATEGIA

4

5 JOHDANTO Päivähoito koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta, jotka limittyvät jokapäiväiseen toimintaan ja jossa lapsen omaehtoisella leikillä ja tutkimisella on keskeinen merkitys. Päivähoidon perustehtävä määritellään päivähoitolaissa: Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Peruslähtökohtana on vanhempien ensisijainen kasvatusoikeus ja vastuu, jota päivähoito täydentää ja tukee. Vanhempien ja kasvattajien yhteinen kasvatustehtävä syntyy kiinteästä kasvatusyhteistyöstä, jonka avulla muodostetaan lapsen kannalta mielekäs kokonaisuus. Lapuan kaupungin päivähoitoa luonnehtii voimakas ja jatkuva palvelujen kysynnän kasvu. Lapua on vireä ja kehittyvä kaupunki. Lapuan väestökehitys on ollut positiivinen vuodesta 2002 alkaen. Väestöennusteen mukaan 1-6-vuotiaiden lasten kasvu strategiavuosina on keskimäärin 20 lasta. Kunnan kustantamassa päivähoidossa olevien lasten määrä vaihtelee 60-65% välillä kaikista päivähoitoikäisistä lapsista. Kaupungin työllisyys on hyvä. Lähivuosina positiiviseen työllisyyteen ja muuttoliikkeeseen sekä näiden myötä lisääntyneeseen päivähoidon kysyntään tulee vaikuttamaan elinkeinoelämän kasvu. Päivähoidon on pystyttävä vastaamaan näihin haasteisiin ja takaamaan palvelujen saatavuus, henkilöstön rekrytointi ja pysyvyys. Lapuan päivähoidon strategia on syntynyt moniammatillisen yhteistyön tuloksena. Päivähoidon strategia pohjautuu Lapuan kaupungin strategiaan 2020, päivähoidossa olevien lasten vanhemmille tehtyihin kyselyihin sekä perusturvajohtajan ja päivähoidon henkilöstön näkemyksiin. Strategiaa työstäneen työryhmän työskentely on ollut intensiivistä, pitkäjänteistä ja sitoutunutta. Työn ilo ja johdonmukaisuus ovat ohjanneet työskentelyä läpi koko prosessin. Lämpimät kiitokset työryhmälle Kirsi Rytkönen Päivähoidon johtaja

6 TYÖRYHMÄ Kirsi Rytkönen Sisko Nyrhilä Marketta Perälä Henna-Riikka Niemistö Tuula Kurssi Riitta Laitinen Hanna Hiltunen Tarja Kosola päivähoidon johtaja päiväkodin johtaja päivähoidon aluejohtaja päivähoidon aluejohtaja päivähoidon aluejohtaja päivähoidon aluejohtaja päivähoidon aluejohtaja kiertävä erityislastentarhanopettaja

7 PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOIDON MÄÄRITELMÄ 1 Päivähoito on hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Lähtökohtana on kokonaisvaltainen käsitys lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta, joka perustuu vanhempien näkemykseen sekä henkilöstön ammattitaitoon PÄIVÄHOIDON MUODOT Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Päiväkotihoito ja esiopetus Kotihoidon tuki, kotihoidontuen kuntalisä, yksityisen hoidon tuki

8 2 LAPUAN PÄIVÄHOITOPALVELUN KEHITYS Lapualla päivähoito on ollut ja on edelleen perhepäivähoitopainotteinen. Ryhmäperhepäivähoidossa, hoitajan omassa kodissaan sekä lasten kotona tai kolmiperhehoidossa on n. 63 % päivähoidon lapsista. Maantieteellisesti Lapua on laaja, vireine kylineen. Perhepäivähoito mahdollistaa päivähoidon toteuttamisen lähipalveluperiaatteella myös haja-asutusalueilla. Väestökehitys on Lapualla positiivinen, kuten alla olevasta 1-6 -vuotiaiden väestöennusteesta vuodelle 2015 on nähtävissä. Päivähoitoikäisten lasten kasvu ja ennuste aikavälillä on n. 50 lasta. Ikäluokat ovat suuruudeltaan keskimäärin 180 lasta. Päivähoidossa olevien lasten määrä on lisääntynyt tasaisesti. Maaliskuussa 2008 päivähoidossa on ollut n. 610 lasta kun vuonna 2011 vastaavana ajankohtana päivähoidossa on ollut n. 710 lasta. Päivähoitopaikat ovat lisääntyneet vuodesta 2008 vuoteen 2011 yhteensä 63 päiväkotipaikalla ja 66 ryhmäperhepäivähoitopaikalla. Rakenteellisia päivähoitopaikkoja on tällä hetkellä yhteensä 670 paikkaa. Päivähoitopaikkojen riittävyyttä tarkasteltaessa tulee huomioida, että päivähoitoasetuksessa olevan henkilöstömitoituksen mukaan päiväkodeissa alle kolmivuotias lapsi vie kaksi paikkaa. Alle kolmivuotiaita lapsia päivähoidossa on keskimäärin 25% kaikista päivähoitoikäisistä lapsista. Väestöennuste LAPUA v v v v v v

9 PERUSTURVAN ORGANISAATIO 3 Lähde: Päivi Luhtala-Sipilä Perusturvajohtaja Päivähoito/ Päivähoidon johtaja alle 65- vuotiaiden kotipalvelu Vanhustyö/ Vanhustyön johtaja Perusterveydenhuolto/ Ylilääkäri Hoitotyönjohtaja Sosiaalipalvelut/Sosiaalipalvelujohtaja Erikoissairaanhoito/ Ylilääkäri Talouspäällikkö toimistotyö sosiaalityö toimeentuloturva lastensuojelu vammaispalvelu erityispäivähoito päiväkoti kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki erityistä tukea tarvitsevien koululaisten iltäpäivätoiminta perhetyö mielenterveyspalvelut ryhmäperhepäivähoito perhepäivähoito ruokahuolto kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito (ympäristöterveydenhuolto) vastaanottotoimenpideosasto avoterveydenhuolto hammashuolto

10 PÄIVÄHOIDON ORGANISAATIO 4 Päivähoidon johtaja Aluejohtaja Kelto ja relto Erityistä tukea tarv. koululaisten iltapäivät. Päiväkodin johtaja Aluejohtaja Aluejohtaja Aluejohtaja Perhepäivähoito Perhepäivähoito Perhepäivähoito Perhepäivähoito Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkodit Ryhmäperhepäiväkodit Ryhmäperhepäiväkodit Ryhmäperhepäiväkodit Päiväkoti Päiväkoti Päiväkoti Päiväkoti Päiväkoti Hautasen iltapäiväkerho Kotihoidon tuki/ yksityisen hoidon tuki

11 5 PÄIVÄHOIDON PALVELURAKENNE

12 LAPUAN PÄIVÄHOIDON KESKEISET PERIAATTEET 6 Tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen varhaiskasvatus, jossa lapsen omaehtoisella tutkimisella ja leikillä on keskeinen merkitys Lapsuuden erityisyyden ja lapsen kokemusmaailman kunnioittaminen Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen Työn ilo Päivähoidon myönteinen julkisuuskuva Paikallisen kulttuurin ja perinteisten arvojen kunnioittaminen kan sainvälisyyttä arvostaen Lapsiperheen ja vanhemmuuden tukeminen

13 7 PÄIVÄHOIDON LAINSÄÄDÄNTÖ JA TOIMINTAA OHJAAVAT ASIAKIRJAT PÄIVÄHOITOON LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Laki lasten päivähoidosta 36/1973 Asetus lasten päivähoidosta 239/1973 Perusopetuslaki 628/1998 Sosiaalihuoltolaki 710/1982 Laki lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996 Laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta 603/1996 PÄIVÄHOIDON HENKILÖSTÖN KELPOISUUTEEN JA KOULUTUK- SEEN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Asetus lasten päivähoidosta 239/1973 (6 sekä 8 ) Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 804/1992 Sosiaalihuoltolaki 710/1982 (53 ) PÄIVÄHOITOMAKSUIHIN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Laki sosiaalihuollon- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 ASIAKIRJAT Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2011) Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuositus (14/2007) Lapuan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (2006) ja esiopetuk sen opetussuunnitelma (2011)

14 8 Vanhemmille PÄIVÄHOIDON ARVOT JA KEHITTÄMINEN kysely päivähoidossa olevien lasten vanhemmille tehdyn kyselyn (Tynjälä Suvi 2011) perusteella Lapuan kaupungin strategiassa (vuoteen 2020) määritellyt keskeiset arvot painottuvat päivähoidossa seuraavasti. Tärkeimmät arvot Tärkeimmät arvot Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus Turvallisuus ja terveys Resurssit Kumppanuus ja yhteistoiminta Vanhemmat arvostavat kasvatusyhteistyötä, jonka avulla pystytään parhaiten tukemaan lapsen kasvua ja kehitystä sekä luomaan perusta luottamukselle. Toiseksi tärkeimmäksi arvoksi vanhemmat nostavat turvallisuuden ja terveyden. Vanhempien mielestä lapsen psyykkinen turvallisuus on heille tärkeää, koska lapsen turvallisuuden tunne päivähoidossa on vanhemmille merkityksellistä.

15 8 Päivähoidossa olevien lasten vanhemmille tehtiin kysely päivähoidon kehittämisestä (Latvala Jenni 2011). Kysymysosiot koskivat hoitopaikan hakemista, hoidossa aloittamista, lapsen kasvatusta ja huomioimista sekä vanhempien osallisuutta ja viestintää. Lisäksi kyselyssä oli avoin kysymys varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisestä. Alla vanhempien yleisimpiä toiveita päivähoidon kehittämiseen. Pienemmät lapsiryhmät Toimiminen pienemmissä lapsiryhmissä eli pienryhmätoiminta Lapsilähtöisyys Tiedon saanti koskien eri hoitomuotoja Asiakaspalvelu hoitopaikkaa hakiessa Kotihoidon tuen kuntalisän riittämättömyys Päivähoitovaihtoehtojen riittävyys Lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen Lapsen viihtyminen päivähoidossa Perheen kasvatusnäkemysten huomioimien Kaupungin päivähoidon internet sivujen selkeys Hoitopaikan toimintaa koskevan tiedonsaannin riittävyys Lapsen varhaiskasvatuksen suunnittelu Vanhempien osallistumismahdollisuuksien riittävyys Henkilökunnan taito kuunnella ja keskustella Päivähoitomaksut vain toteutuneesta hoidosta

16 PERHEPÄIVÄHOIDON KEHITTÄMINEN 9 TAVOITE Laadukkaan perhepäivähoidon säilyminen ja kehittäminen Lapualla KEINOT Kasvatusyhteistyö vanhempien kanssa Lapsilähtöinen varhaiskasvatus Uusien hoitajien rekrytointi ja perehdytys Pedagoginen ohjaus ja työn tukeminen Pedagogisesti tietoinen kasvattaja Henkilöstön osallisuus oman työnsä kehittämiseen Koulutus Tiimityö ja siihen sitoutuminen Säännölliset kehityskeskustelut Ryhmäperhepäivähoidon toiminnan mahdollistaminen Varahoitopaikkojen riittävyyden turvaaminen Perhepäivähoidon ja päiväkodin yhteistyön sekä varahoitokäytäntö jen kehittäminen Mahdolliseen päivähoitolakiuudistukseen varautuminen

17 9 Perhepäivähoidon palvelukokonaisuuden määrän ja laadun säilyttäminen ja kehittäminen tasavertaisena päivähoidon palvelumuotona on tärkeää. Erityisesti pienille alle kolmivuotiaille lapsille perhepäivähoito on hyvä hoitomuoto, jossa on riittävän pieni lapsiryhmä ja pysyvä hoitaja. Hoitopäivän aikana melutaso pysyy alhaisena eikä hoitopäivä sisällä liikaa tapahtumia ja sosiaalisia kontakteja. Perhepäivähoitaja pystyy huomioimaan ja ohjaamaan lasta hänen yksilölliset tarpeensa huomioiden. Perhepäivähoitajien saatavuutta pyritään lisäämään uusien hoitajien paikallisella rekrytoinnilla, oppisopimuskoulutuksen mahdollistamisella ja perehdyttämisellä. Perhepäivähoitajien työssä jaksamista ja pysyvyyttä pyritään tukemaan. Lisäksi perhepäivähoidon sisällöllisessä kehittämisessä vahvistetaan sensitiivistä ja pedagogisesti tietoista varhaiskasvattajaa, joka toteuttaa lapsilähtöistä varhaiskasvatusta yhteistyössä vanhempien kanssa. Pedagogista ja toiminnallista kehittämistä mahdollistetaan koulutuksella sekä perhepäivähoitajien osallisuudella oman työnsä kehittämiseen yhteistyössä perhepäivähoidosta vastaavien esimiesten kanssa. Perhepäivähoidon ja päiväkodin yhteistyön sekä varahoitokäytäntöjen kehittämisen merkitys korostuu entisestään perhepäivähoitajien siirryttyä työaikalain alaisuuteen. Ryhmäperhepäivähoito on kiinteä osa perhepäivähoitoa ja päivähoidon palvelurakenteen kokonaisuutta. Ryhmäperhepäivähoito mahdollistaa päivähoidon toteuttamisen lähipalveluperiaatteella myös haja-asutusalueilla. Ryhmäperhepäivähoitoa pyritään ylläpitämään ja kehittämään tasavertaisena päivähoitopalveluna tilanteen ja tarpeen edellyttämällä tavalla.

18 PÄIVÄKOTIHOIDON KEHITTÄMINEN 10 TAVOITE Turvallisen ja moniammatillisen kasvatusympäristön kehittäminen KEINOT Kasvatusyhteistyö vanhempien kanssa Lapsilähtöisten toimintamuotojen monipuolistaminen Pienryhmätoiminta Esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyö Tiimityö ja siihen sitoutuminen Säännölliset kehityskeskustelut Pedagoginen ohjaus ja työn tukeminen Pedagogisesti tietoinen kasvattaja Henkilöstön osallisuus oman työnsä kehittämiseen Koulutus Vuorohoito Päiväkodin ja perhepäivähoidon yhteistyön sekä varahoitokäytäntö jen kehittäminen Uusien päiväkotien suunnittelu Mahdolliseen päivähoitolakiuudistukseen varautuminen

19 10 Päiväkotihoidon laadullisen kehittämisen tavoitteena on henkisesti ja fyysisesti turvallinen kasvuympäristö, joka toteutetaan lapsilähtöisten toimintamuotojen kehittämisellä ja monipuolistamisella sekä pienryhmätoiminnalla. Pysyvät pienryhmät mahdollistavat pienen lapsiryhmän hyödyt lapsen kasvulle ja kehitykselle lapsiryhmän tai päiväkodin koosta riippumatta. Lapsen kehitys vaatii kiinteän vuorovaikutuksen aikuisen kanssa joka mahdollistuu pienryhmissä ja jolloin lapsen temperamentti on mahdollista huomioida toiminnassa. Lapsen sosiaalisten taitojen kehittymiselle on tutkimusten mukaan ratkaisevaa se millainen ilmapiiri päiväkotiin on rakennettu. Yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä tukeva ilmapiiri tukee lapsen sosiaalista kehitystä. Pienryhmien avulla voidaan lujittaa lasten kiintymystä hoitajaan ja toveriryhmään, jossa yhteinen onnistuminen on toiminnan lähtökohtana. Pienryhmätyöskentely tukee jokaisen työntekijän ammatillisia vahvuuksia ja edistää työssä jaksamista. Moniammatillisen työyhteisön vahvuuksien vahvistamiseen pyritään tiimityön, koulutuksen ja osallisuuden menetelmin. Päivähoidon jatkuva kysynnän kasvu, mahdollinen päivähoitolakiuudistus sekä perhepäivähoitajien eläköityminen, mikäli tilalle ei saada rekrytoitua vastaavaa määrää perhepäivähoitajia, edellyttävät uusien päiväkotien suunnittelua ja toteuttamista. Alanurmon koulun yhteyteen suunnitellaan rakennettavaksi 63-paikkainen päiväkoti, joka valmistunee keväällä Strategiavuosille esitetään uutta paikkaista päiväkotia kasvavalle asuntoalueelle, joko omana päiväkotina tai kilpailutuksena. Rakennettavilla päiväkodeilla voidaan vastata kasvavaan kysyntään ja mahdollisesti korvata tilapäisiä ryhmäperhepäiväkoteja.

20 ERITYISPÄIVÄHOIDON KEHITTÄMINEN 11 TAVOITE Erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin vastaaminen Lapuan päivähoidossa KEINOT Kasvatusyhteistyö vanhempien kanssa Varhainen toteaminen ja tukeminen Moniammatillinen yhteistyö Yhteistyö perusopetuksen kanssa Päivähoidon henkilöstön erityispedagoginen tuki ja ohjaus Mahdolliseen päivähoitolakiuudistukseen varautuminen Suositusten mukaiset resurssit turvattava; mm. resurssierityislastentarhanopettajan (relto) toimen perustaminen Eri kielien ja kulttuurien tuomat haasteet ja mahdollisuudet Koulutus

21 11 Jokaisen lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen on yksilöllistä. Kun lapsen kehityksessä havaitaan viivästymistä tai poikkeavuutta, lapsen tulee saada tarvitsemansa pedagoginen ja kuntoutuksellinen tuki. Erityistä tukea tarvitsevalla lapsella on oikeus käyttää samoja päivähoitopalveluja kuin muillakin lapsilla. Varhaiserityiskasvatus pyrkii varmistamaan kaikille lapsille yhteisen ja yhtäläisen laadukkaan varhaiskasvatuksen, jonka sisällä lapsen erityisen tuen tarpeisiin pyritään vastaamaan monimuotoisesti. Päivähoitolain mukaan erityislastentarhanopettajan palveluja tulee olla käytettävissä lasten päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaavasti. Palvelujen tarvetta arvioitaessa lähtökohtana valtakunnallisella tasolla on ollut yksi erityislastentarhanopettaja 250 päivähoidossa olevaa lasta kohden. Lapsen erityisen tuen tarpeet haastavat päivähoidon arkea ja toimintamalleja. Uusilla pedagogisilla ratkaisuilla, toteutettavilla menetelmillä ja riittävillä tukitoimilla taataan lapsen osallistuminen ja mahdollisuus oppimiseen lapsen yksilöllisellä tavalla. Resurssierityislastentarhanopettajan avulla pystymme paremmin vastaamaan erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin sekä lisäämään erityispedagogiikan asiantuntijuutta päivähoitoomme. Kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) ja resurssierityislastentarhanopettaja (relto) tukevat ja ohjaavat erityisen tuen ja ohjauksen tarpeessa olevia lapsia sekä konsultoivat henkilöstöä. He huolehtivat yhteistyöstä perheiden ja asiantuntijoiden kanssa, arvioivat lapsen tuen tarpeen sekä vastaavat lapselle tehtävän henkilökohtaisen suunnitelman laadinnasta. Erityispäivähoidossa moniammatillinen yhteistyö yli hallintorajojen on tärkeää.

22 12 KOTIHOIDON TUKI, KOTIHOI- DON TUEN KUNTALISÄ JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Kunnallisen päivähoidon vaihtoehto Lapuan kaupunki maksaa kotihoidon tuen kuntalisää (Kaupunginval tuusto ) Lasten yksityisen hoidon tuella lapsen hoito voidaan järjestää van hemman tai muun huoltajan osoittamalla hoidon tuottajalla Kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen ovat kuntakohtaisesti harkittavissa

23 Kotihoidon tuki on kunnallisen päivähoidon vaihtoehto. Kotihoidon tukea voidaan myöntää perheille heti vanhempainrahakauden tai sen jälkeen pidetyn isäkuukauden päätyttyä. Tuen maksaminen päättyy kun perheen nuorin lapsi täyttää kolme vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään päivähoitoon tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen. 12 Lasten yksityisen hoidon tuella lapsen hoito voidaan järjestää vanhemman osoittamalla hoidon tuottajalla. Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jolla on alle kouluikäinen lapsi tai lapsia, joka/ jotka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Päivähoidon tuottaja voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa. Hoidon tuottaja voi olla myös yksityinen henkilö, joka on tehnyt lapsen vanhemman kanssa vähintään kuukauden kestävän työsopimuksen lapsen hoidosta. Päivähoidon tuottaja ei voi olla saman perheen jäsen. Oikeutta yksityisen hoidon tukeen ei ole, jos sukulainen tai muu henkilö hoitaa lasta eikä hänellä ole työsopimusta, tai hän ei peri korvausta työstään. Kotihoidon tuen- ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksaminen tukevat lapsen kotona hoitamisen mahdollisuutta tai lapsen hoitamista lapselle suotuisassa pienessä lapsiryhmässä. Tästä syystä strategiavuosien aikana pyritään selvittämään myös yksityisen hoidon tuen kuntalisän käyttöönoton tarve ja edellytykset perhepäivähoidossa.

24 PÄIVÄHOIDON YLEISET KEHITTÄMISTARPEET 13 Päivähoitopaikkojen riittävyyden turvaaminen lähipalveluperiaatteella lukuun ottamatta vuorohoitoa, joka keskitetään yhteen tai kahteen yksikköön Kasvatusyhteistyö ja vanhempien osallisuus Lakisääteisen henkilöstömitoituksen turvaaminen Sijaisrekisterin luominen Vakituinen varahenkilöstöjärjestelmä Päivähoidon esimiesresurssien turvaaminen suhteessa kasvavaan päivähoidon organisaatioon Tarkoituksenmukaiset päivähoitotilat Henkilöstön jaksamisen ja ammatillisuuden vahvistaminen Oman työn pedagoginen kehittäminen kehittäjätyöryhmiä käynnistä mällä Yksityisen hoidon tuen kuntalisän tarpeen selvittäminen Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden tarpeen selvittäminen Erityistä tukea tarvitsevien koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnon selkiyttäminen ja vakiinnuttaminen Päivähoidon laadun arvioiminen Päivähoidon, koulun ja muiden lapsiperhetoimijoiden yhteistyö Päivähoitomaksukäytäntöjen kehittäminen Asiakaspalvelun kehittäminen Vaihtoehtona voi olla kunnallinen tai yksityinen palvelu

25 13 Lapuan päivähoidon keskeinen voimavara on ammattitaitoinen, moniammatillinen ja sitoutunut henkilökunta. Henkilöstön ammatillisen osaamisen ja kasvatustietoisuuden vaaliminen ja kehittäminen ovat tärkeitä osaalueita Lapuan päivähoidossa. Päivähoidon henkilöstön yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja ammatillisuutta tuetaan suunnitelmallisen koulutuksen, pedagogisen ohjauksen ja osallisuuden keinoin. Hyvinvoiva työntekijä ja työyhteisö takaavat lapsille turvallisen kasvuilmapiirin. Pysyvän varahenkilöstöjärjestelmän luominen on tärkeää päivähoidossa olevien lasten turvallisuuden ja henkilöstön jaksamisen takaamiseksi. Strategiavuosina pyritään selvittämään varahenkilöjärjestelmän käyttöönottoa. Päivähoidon sisällön kehittäminen kohdistuu rakenteisiin, lapsilähtöisyyteen ja päiväkodeissa sekä ryhmäperhepäiväkodeissa pienryhmätoimintaan. Pienryhmätoiminta suojaa lasta liian suurelta vuorovaikutussuhteiden määrältä ja mahdollistaa lapsen kokonaisvaltaisen kohtaamisen ja hänen tunteiden tunnistamisen. Kasvatusyhteistyö vanhempien ja päivähoidon työntekijöiden kesken on hyvän ja laadukkaan päivähoidon perusta. Vanhempien näkemys päivähoidon nykytilasta ja kehittämistarpeista on tärkeä osa päivähoidon kokonaisuuden kehittämistä. Pienten lasten kotona - tai kodinomaisissa olosuhteissa hoitaminen edistää lapsen tasapainoista kasvua ja kehitystä. Tästä syystä strategiavuosina pyritään selvittämään vaihtoehtoisten varhaiskasvatuspalvelujen mahdollisuuksia sekä maksukäytäntöjen kehittämistä ohjaamaan päivähoidon käyttöä ja tukemaan lasten kotona hoitamista.

26 YHTEENVETO 14 Päivähoidossa arvostetaan pysyviä ihmissuhteita, yhdessä tekemistä ja yhteisvastuuta turvallisessa ja perinteitä kunnioittavassa kasvuympäristössä. Päivähoidon arjessa huomioidaan kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden vaatimat tarpeet ja tuomat mahdollisuudet. Vanhemmuuden tukeminen on keskeinen tehtävä päivähoitopalveluiden tarjoamisen ohella. Luottamuksellinen yhteistyö perheiden ja eri varhaiskasvatustyössä toimivien tahojen kanssa takaa laadukkaan ja vastuullisen päivähoidon. Tulevaisuudessa kasvatusyhteistyötä sekä moniammatillista yhteistyötä yli hallintorajojen tulee edelleen kehittää ja toimintamuotoja laajentaa. Päivähoidon sisällön kehittäminen ja laadun takaaminen edellyttävät päivähoitohenkilöstön pedagogista tietoisuutta, vuorovaikutusvastuuta, säännöllistä kouluttautumista ja laadun arviointia. Päivähoitopalveluiden määrällisessä kehittämisessä on ennakoitava elinkeinoelämän, kasvavan muuttoliikkeen sekä mahdollisen päivähoitolakiuudistuksen mukanaan tuomat vaatimukset. Työstä johtuvaa päivähoidon kysynnän kasvua on mahdoton ennustaa tarkasti, keskimäärin päivähoidossa olevien lasten määrä vaihtelee 60-65% välillä kaikista päivähoitoikäisistä lapsista. Strategiavuosien aikana n. 15 perhepäivähoitajan eläköitymisen myötä menetämme 67 päivähoitopaikkaa, mikäli tilalle ei saada vastaavaa määrä uusia perhepäivähoitajia. Mikäli päivähoidon lakiuudistus etenee laiksi varhaiskasvatuksesta ja mikäli varhaiskasvatuslaissa tulee muutoksia ryhmäperhepäiväkotien henkilöstömitoitukseen, joudumme uudelleen järjestelemään ryhmäperhepäiväkotien henkilöstöä sekä järjestämään uudet päivähoitopaikat n 40:lle lapselle. Vuoteen 2015 mennessä tulemme tarvitsemaan päivähoitopaikat 90130:lle lapselle. Käytännössä tämä tarkoittaa kahden päiväkodin rakentamista, mikäli eläköityvien perhepäivähoitajien tilalle ei saada vastaavaa määrää tilalle. Uusien päivähoitopaikkojen lisäksi tarvitsemme varahoitoyksiköitä koska perhepäivähoidon lakiuudistus kuormittaa voimakkaasti perhepäivähoidon varahoitoa. Päivähoitopaikkojen lisäys aiheuttaa n. 2 milj. kustannusvaikutukset toteuttamistavasta riippuen.

27

28 Kuvituksena on käytetty Päiväkoti Kissankellon ja Liuhtarin päiväkodin lasten töitä

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS 3.3.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU 3.3.2016 KAUPUNGINHALLITUS 2.5.2016 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 0-6-vuotiaiden lasten määrä 2000-2014 Lapsia hoitomuodoittain 2011-2014 Perhepäivähoidon määrä 2010-2015 Yksityisen

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

LIITE 20, Sivistyslautakunta KEMINMAAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN SELVITYS JA STRATEGIA

LIITE 20, Sivistyslautakunta KEMINMAAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN SELVITYS JA STRATEGIA LIITE 20, Sivistyslautakunta 29.5.2013 94 KEMINMAAN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN SELVITYS JA STRATEGIA 2013 2016 1. JOHDANTO... 3 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITELMÄ JA MUODOT... 4 3. KEMINMAAN VARHAISKASVATUSPALVELUJEN

Lisätiedot

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen 21.4.2016 2 21.4.2016 Palvelutuotannon periaatteet Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Kunnanhallitus 10.12.2012 Kunnanvaltuusto 19.12.2012 Sisällys Johdanto...3 1. Päivähoitoon liittyvät käsitteet...3 2. Päivähoidon toimintaympäristön lähimenneisyyden

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja 044 417 5320 paivahoidonjohtaja@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016

Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Hämeenkyrön varhaiskasvatus, palautekysely vanhemmille 2016 Päivähoidon aloittaminen Päivähoidon aloittamisvaihe on tarkoitus suunnitella yksilökohtaisesti lapsen ja vanhempien tarpeet huomioiden. Tutustumiskäynnillä

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1 Varhaiskasvatuksen Lukijalle Sisällys Mitä on varhaiserityiskasvatus? s. 3 Erityislastentarhanopettajan palveluista säädetään lailla s. 4 Erityislastentarhanopettajan

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020

MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020 MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020 2 SISÄLLYS 1 STRATEGIAN TAVOITTEET 3 1.1 Taustaa ja lähtökohdat strategiatyölle 3 1.2 Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset reunaehdot 5 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalkun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Meidän päiväkoti Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Päiväkotimme sijaitsee Pitkäniemenkadulla Kalkun sydämessä. Pääset

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori

ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta Kristiina Alppivuori ETENEN eettiset suositukset sosiaali- ja terveysalalle Eettinen toimikunta 15.11.2013 Kristiina Alppivuori Johdanto Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE on julkaisussaan

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

parasta aikaa päiväkodissa

parasta aikaa päiväkodissa parasta aikaa päiväkodissa Lastentarhanopettajaliitto 2006 varhaiskasvatuksen laadun ydin on vuorovaikutuksessa lapsen kehitystä ja oppimista edistävät lapsen kiinnostus, uteliaisuus ja virittäytyneisyys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet 1.8.2016 alkaen Sivi 21/16.2.2016 Huoltajat voivat hakea lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa koko kaupungin alueelta ja erilaisista

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA

VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA VASU-TYÖSKENTELY KOKKOLASSA 7.2.2017 VASU-PROSESSI Perusteluonnoksen kommentointi keväällä-16 Vasu-luonnostekstin käsittely yksiköissä Paikallisen vasun työstäminen, ryhmien muodostus (työryhmät, ydinryhmä)

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

HE 163/2006 vp. palveluja. Erityislastentarhanopettajien palvelujen saatavuus oli ongelmallista suurimmassa osassa kyselyyn vastanneita kuntia.

HE 163/2006 vp. palveluja. Erityislastentarhanopettajien palvelujen saatavuus oli ongelmallista suurimmassa osassa kyselyyn vastanneita kuntia. HE 163/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lasten päivähoidosta annettua

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen MUURAMEN KUNTA 1 (5) Varhaiskasvatuspalvelut 16.8.2016 Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta LIITE 1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi.

VASUtyö Salossa Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi. VASUtyö Salossa 2017 Anna-Kaisa Törrönen ja Saana Kallioniemi Mitä olemme jo tehneet Kentän näkökulma: vanhojen lomakkeiden läpikäynti, mitä hyvää, mitä kehitettävää? Selkeys, prosessinomaisuus, pedagogisuus

Lisätiedot

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli 25.9.2012 Helena Hiila-O Brien KUKA LASTA KASVATTAA JA MITÄ VARTEN Lapsi työvoimana Lapsi rakentamassa kansakunnan tulevaisuutta Lapsi jatkamaan sukua

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen. Siimapuiston päiväkoti

Varhaiskasvatuksen kehittäminen. Siimapuiston päiväkoti Varhaiskasvatuksen kehittäminen Siimapuiston päiväkoti Nykytila VK:n kehittämisestä yksikön näkökulmasta Valtakunnallisesti koordinoimaton kehittäminen Kunnilla omat / omiin mittareihin perustuva Yksiköillä

Lisätiedot

Alkoholi, perhe-ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä Varhaiskasvatuslaki voimaan

Alkoholi, perhe-ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä Varhaiskasvatuslaki voimaan Alkoholi, perhe-ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen ympäristönä 24.11.2015 Varhaiskasvatuslaki voimaan 1.8.2015 Varhaiskasvatus ESAVI:ssa Lasten päivähoidon ohjaus

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää

Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Sosiaalialan asiantuntijapäivät 15.3.2016 Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Elina Anttila, perusturvajohtaja ja Sirkka Rousu, yliopettaja Metropolia

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa

PERHEIDEN PALVELUT Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT 22.6.2016 Ritva Olsén ja Virpi Filppa PERHEIDEN PALVELUT - Integroitu monitoimijainen perhepalvelulinja YHDESSÄ TOIMIEN, YHDESSÄ TEHDEN Kokonaisvaltaisuus Tiedon, palveluiden ja toimintojen

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Iidesranta-Järvensivun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Pöllöntaival Lapselle perusturvallinen hyvä arki päiväkodissamme Iidesranta ja Järvensivu Yhteystiedot Arvot ja strategiaperusta

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli

Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli Varhaiskasvatuksen laadunarviointimalli Laatukriteereitä PALVELUTASO SAATAVUUS tieto erilaisista varhaiskasvatusvaihtoehdoista ja niihin hakemisesta on helposti saatavilla varhaiskasvatuspalveluja pystytään

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä

LAUKAAN KUNTA. Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä LAUKAAN KUNTA Varhaiskasvatussuunnitelma Maria Kankkio Vs. erityispäivähoidon ohjaaja, Vasu-työryhmän vetäjä Prosessin aloitus varhaiskasvatuksen johtoryhmässä helmikuussa 2016 Vasu-työryhmän perustaminen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 1 Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 23.8.2016 1. Varhaiskasvatuksen tilanne syksyllä 2016 Päivähoitopaikat ovat käytössä syksyllä 2016 lähes sataprosenttisesti, vain muutamia hajapaikkoja

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

NILAKAN KUNNAT / VARHAISKASVATUSPALVELUT

NILAKAN KUNNAT / VARHAISKASVATUSPALVELUT NILAKAN KUNNAT / VARHAISKASVATUSPALVELUT Työryhmä: Kaija Tarvainen, hallintojohtaja Tervo, Tarja Riekkinen, varhaiskasvatuspalveluiden esimies, Tervo, Pirjo Auvinen, johtava perhepäivähoitaja, Pielavesi,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta Asiakasraati 16.2.2016 Hannamaija Väkiparta 24.2.2016 Varhaiskasvatuslaki Voimassa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuksen määrittely: Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI varhaiskasvatuksen toimenpideohjelma

IISALMEN KAUPUNKI varhaiskasvatuksen toimenpideohjelma IISALMEN KAUPUNKI varhaiskasvatuksen toimenpideohjelma 2013 2015 JOHDANTO Laadun arvioinnilla pyritään löytämään Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuksen vahvuudet ja keskeiset kehittämisalueet, jotka kirjataan

Lisätiedot