KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 72 Pöytäkirjantarkastajat 4 73 Päiväkodin johtajan viran täyttäminen 5 74 Lastenhoitajan/päivähoitajan toimen täyttäminen 6 75 Lastenhoitajan/päivähoitajan toimen täyttäminen 7 76 Perhepäivähoitajan toimen täyttäminen 8 77 Perhepäivähoitajan toimen täyttäminen 9 78 Perhepäivähoitajan toimen täyttäminen Lastenhoitaja/päivähoitajan toimen vakinainen täyttäminen Irtisanoutuminen perhepäivähoitajan toimesta Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) muutos ja Kontiolahden kunnan esi- ja perusopetuksen oppilas- ja opiskeluhuollon suunnitelma Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien muutokset Opiskeluhuollon ohjausryhmän nimeäminen Kasvatus- ja koulutuslautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna Koulunkäynninohjaajan toimen vakinainen täyttäminen Koulunkäynninohjaajan toimen vakinainen täyttäminen Irtisanoutuminen erityisluokanopettajan virasta Irtisanoutuminen toimistosihteerin toimesta Henkilörekisteri- ja tietojärjestelmäselosteiden päivittäminen Kasvatus- ja koulutoimen talouden seuranta Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset syyskaudella Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta 30

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Saapuvilla olleet jäse net Seppäläinen Satu Karkulehto Riitta Kettunen Aimo Kiiala Esko Koskimies Minna Laakkonen Anu Lappalainen Simo Niiranen Sanna Raassina Pasi Romppanen Anne puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Muut saapuvilla olleet Sihvonen Aulikki kunnanhallituksen edustaja Rautiainen Jyrki esittelijä Kinnunen Mervi pöytäkirjanpitäjä Tormulainen Tarja as.tunt., varhaiskasvatuksen päällikkö Poissa Kukkonen Seppo varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Satu Seppäläinen puheenjohtaja Mervi Kinnunen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Aimo Kettunen Riitta Karkulehto Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Koulutoimisto, virastotalo III, pöytäkirjanpitäjä Mervi Kinnunen

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kasvatus- ja koulutuslautakunta 71 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lisälista hyväksyttiin käsittelyyn.

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Pöytäkirjantarkastajat Kasvatus- ja koulutuslautakunta 72 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Seppo Kukko nen ja Riitta Karkulehto. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina klo 15:00 mennessä koulutoimistossa. Ehdotus hyväksyttiin sillä muutoksella, että pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aimo Kettunen ja Riitta Karkulehto.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Päiväkodin johtajan viran täyttäminen 57/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 73 Kunnanhallitus on myöntänyt täyttöluvan Heramon päiväkodin joh ta jan viralle. Kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan lautakunta valitsee toistaiseksi ja yli vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen tulevat viran- ja toi men halti jat. Päiväkodinjohtajan virka oli haettavana kunnan ilmoitustaululla, kunnan ko ti si vul la, sanomalehti Karjalaisessa sekä työ- ja elinkeinohallinnon verkko si vuil la mol.fi. Hakijoita oli 4. Haastatteluun kutsuttiin Heidi Norppa, Raija Tavi, Nina Akkanen ja Aino Lam pi. Haastattelutyöryhmään kuuluivat kasvatus- ja koulutuslautakunnan pu heen joh ta ja Satu Seppäläinen, sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen ja varhais kas va tuk sen päällikkö Tarja Tormulainen. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten esteettömyys todettiin. Lisätietoja: varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tormulainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee Heidi Norpan Heramon päi vä kodin johtajan virkaan alkaen toistaiseksi kuuden kuukauden koeajal la. Palkkaus vahvistetaan voimassa olevan KVTES:n hinnoittelukohdan 05PKO014 mukaan ja tehtäväkohtainen palkka on 2 790,11 /kk. Virkaan valitun on toimitettava, mikäli ei ole jo aiemmin toimittanut, hy väksyt tä vä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote ennen toimen vastaan ottamista eh dol la, että vaali muutoin raukeaa.

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Lastenhoitajan/päivähoitajan toimen täyttäminen 57/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 74 Kunnanhallitus on antanut toimelle täyttöluvan. Kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan lautakunta valitsee toistaiseksi ja yli vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen tulevat viran- ja toi men halti jat. Lastenhoitajan/päivähoitajan tehtävä oli haettavana kunnan il moi tus tau lulla, kunnan kotisivulla, sanomalehti Karjalaisessa sekä työ- ja elin kei no hallin non verkkosivuilla mol.fi. Hakijoita oli 62. Haastatteluun kutsuttiin Anu Purhonen, Satu Eskelinen, Anne-Marianna Ant ti la, Silja Hassinen ja Heli Laakkonen. Haastattelutyöryhmään kuuluivat si vis tys joh ta ja Jyrki Rautiainen, varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tormu lai nen ja Paiholan päiväkodin johtaja Anja Lukkarinen. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten esteettömyys todettiin. Lisätietoja: varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tormulainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee lastenhoitajan/päivähoitajan toimeen alkaen toistaiseksi neljän kuukauden koeajalla An ne-marian na Anttilan alkusijoituspaikkana Heramon päiväkoti. Palkkaus vah vis tetaan voimassa olevan KVTES:n hinnoittelukohdan 05PKO030 mukaan ja teh tä vä koh tai nen palkka on yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä 2 028,95 /kk ja alle 3-vuotiaiden lasten ryhmässä 2 058,28 /kk + mahdolliset työ ko kemus li sät. Toimeen valitun on toimitettava, mikäli ei ole jo aiemmin toimittanut, hy väksyt tä vä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote ennen toimen vastaan ottamista eh dol la, että vaali muutoin raukeaa.

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Lastenhoitajan/päivähoitajan toimen täyttäminen 57/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 75 Kunnanhallitus on antanut toimelle täyttöluvan. Kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan lautakunta valitsee toistaiseksi ja yli vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen tulevat viran- ja toi men halti jat. Lastenhoitajan/päivähoitajan tehtävä oli haettavana kunnan il moi tus tau lulla, kunnan kotisivulla, sanomalehti Karjalaisessa sekä työ- ja elin kei no hallin non verkkosivuilla mol.fi. Hakijoita oli 62. Haastatteluun kutsuttiin Anu Purhonen, Satu Eskelinen, Anne-Marianna Ant ti la, Silja Hassinen ja Heli Laakkonen. Haastattelutyöryhmään kuuluivat si vis tys joh ta ja Jyrki Rautiainen, varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tormu lai nen ja Paiholan päiväkodin johtaja Anja Lukkarinen. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten esteettömyys todettiin. Lisätietoja: varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tormulainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee lastenhoitajan/päivähoitajan toimeen alkaen toistaiseksi neljän kuukauden koeajalla Heli Laakko sen alkusijoituspaikkana Paiholan päiväkoti. Palkkaus vahvistetaan voimas sa olevan KVTES:n hinnoittelukohdan 05PKO030 mukaan ja teh tä väkoh tai nen palkka on yli 3-vuotiaiden lasten ryhmässä 2 028,95 /kk ja alle 3-vuo tiai den lasten ryhmässä 2 058,28 /kk + mahdolliset työ ko ke mus lisät. Toimeen valitun on toimitettava, mikäli ei ole jo aiemmin toimittanut, hy väksyt tä vä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote ennen toimen vastaan ottamista eh dol la, että vaali muutoin raukeaa.

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Perhepäivähoitajan toimen täyttäminen 57/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 76 Kunnanhallitus on myöntänyt perhepäivähoitajan toimen täyt tölu van. Kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan lautakunta valitsee toistaiseksi ja yli vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen tulevat viran- ja toi men halti jat. Perhepäivähoitajan tehtävä oli haettavana kunnan ilmoitustaululla, kunnan ko ti si vul la, sanomalehti Karjalaisessa sekä työ- ja elinkeinohallinnon verkko si vuil la mol.fi. Hakijoita oli viisi. Hakijoista kolme asuu Lehmon alueella, jon ne omassa kodissaan työskentelevän perhepäivähoitajan toimien päivä hoi don tarpeen vuoksi tulee sijoittua. Perhepäivähoidon esimiehet ovat tarkistaneet hoitokodin ja sen olosuhteet ja todenneet ne soveltuviksi perhepäivähoitoon. Perhepäivähoitajan asiakir jat ovat kokouksessa nähtävinä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten esteettömyys todettiin. Lisätietoja: varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tormulainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää valita Pirjo Ruuskasen omassa ko dis saan työskentelevän perhepäivähoitajan toimeen alkaen tois tai sek si neljän kuukauden koeajalla. Pirjo Ruuskasella on tehtävään so vel tu va lähihoitajan tutkinto. Palkkaus määräytyy KVTES:n liitteen 12 omassa kodissaan työs ken te levien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtojen mukaan. Toimeen valitun on toimitettava, mikäli ei ole jo aiemmin toimittanut, hy väksyt tä vä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote ennen toimen vastaan ottamista eh dol la, että vaali muutoin raukeaa.

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Perhepäivähoitajan toimen täyttäminen 57/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 77 Kunnanhallitus on myöntänyt perhepäivähoitajan toimen täyt tö luvan. Kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan lautakunta valitsee toistaiseksi ja yli vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen tulevat viran- ja toi men halti jat. Perhepäivähoitajan tehtävä oli haettavana kunnan ilmoitustaululla, kunnan ko ti si vul la, sanomalehti Karjalaisessa sekä työ- ja elinkeinohallinnon verkko si vuil la mol.fi. Hakijoita oli viisi. Hakijoista kolme asuu Lehmon alueella, jon ne omassa kodissaan työskentelevän perhepäivähoitajan toimien päivä hoi don tarpeen vuoksi tulee sijoittua. Perhepäivähoidon esimiehet ovat tarkistaneet hoitokodin ja sen olosuhteet ja todenneet ne soveltuviksi perhepäivähoitoon. Perhepäivähoitajan asiakir jat ovat kokouksessa nähtävinä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten esteettömyys todettiin. Lisätietoja: varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tormulainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää valita Kati Muikun omassa ko dissaan työskentelevän perhepäivähoitajan toimeen alkaen tois taisek si neljän kuukauden koeajalla. Kati Muikku on suorittanut per he päi vähoi ta jan ammattitutkinnon. Palkkaus määräytyy KVTES:n liitteen 12 omassa kodissaan työs ken te levien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtojen mukaan. Toimeen valitun on toimitettava, mikäli ei ole jo aiemmin toimittanut, hy väksyt tä vä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote ennen toimen vastaan ottamista eh dol la, että vaali muutoin raukeaa.

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Perhepäivähoitajan toimen täyttäminen 57/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 78 Kunnanhallitus on myöntänyt perhepäivähoitajan toimen täyt tölu van. Kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan lautakunta valitsee toistaiseksi ja yli vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen tulevat viran- ja toi men halti jat. Perhepäivähoitajan tehtävä oli haettavana kunnan ilmoitustaululla, kunnan ko ti si vul la, sanomalehti Karjalaisessa sekä työ- ja elinkeinohallinnon verkko si vuil la mol.fi. Hakijoita oli viisi. Hakijoista kolme asuu Lehmon alueella, jon ne omassa kodissaan työskentelevän perhepäivähoitajan toimien päivä hoi don tarpeen vuoksi tulee sijoittua. Perhepäivähoidon esimiehet ovat tarkistaneet hoitokodin ja sen olosuhteet ja todenneet ne soveltuviksi perhepäivähoitoon. Perhepäivähoitajan asiakir jat ovat kokouksessa nähtävinä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten esteettömyys todettiin. Lisätietoja: varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tormulainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää valita Ritva Lepikön omassa kodis saan työskentelevän perhepäivähoitajan toimeen alkaen toistai sek si neljän kuukauden koeajalla. Ritva Lepikkö on suorittanut per he päivä hoi ta jan ammattitutkinnon. Palkkaus määräytyy KVTES:n liitteen 12 omassa kodissaan työs ken te levien perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehtojen mukaan. Toimeen valitun on toimitettava, mikäli ei ole jo aiemmin toimittanut, hy väksyt tä vä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote ennen toimen vastaan ottamista eh dol la, että vaali muutoin raukeaa.

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Lastenhoitaja/päivähoitajan toimen vakinainen täyttäminen 57/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 79 Kunnanhallitus on kunnanvaltuuston päätösten täy tän töön panon yhteydessä antanut täyttöluvan määräaikaisesti hoidetulle las ten hoi taja/päi vä hoi ta jan toimelle. Kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan lautakunta valitsee toistaiseksi ja yli vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen tulevat viran- ja toi men halti jat. Hallintosäännön mukaisesti virat ja toimet täytetään pääsääntöisesti sen jälkeen, kun ne on ilmoitettu yleisesti haettavaksi. Hallintosäännön 8 :n mukaan työsopimussuhteeseen voidaan valita ilman julkista ha ku menet te lyä, kun kyseessä on henkilön ottaminen sellaiseen työ so pi mus suhtee seen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut määräaikaisesti vähintään kuu si kuukautta. Lähihoitaja Iina Sorvali on työskennellyt määräaikaisessa las ten hoi ta ja/päivä hoi ta jan tehtävässä alkaen. Hänellä on sosiaalihuollon hen kilös tön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 :n mukainen kel poisuus. Iina Sorvali on antanut suostumuksensa lastenhoitaja/päivähoitajan va ki nai seen toimeen. Lisätietoja: varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tormulainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee lähihoitaja Iina Sorvalin las ten hoita ja/päi vä hoi ta jan toimeen toistaiseksi alkaen al ku si joi tus paikka na Lehmon päiväkoti. Palkkaus vahvistetaan voimassa olevan KVTES:n hinnoittelukohdan 05PKO030 mukaan ja tehtäväkohtainen palkka on yli 3-vuotiaiden lasten ryh mäs sä alkaen 2 028,95 /kk ja alle 3-vuotiaiden lasten ryhmäs sä 2 058,28 /kk + mahdolliset työkokemuslisät. Toimeen valitun on toimitettava, mikäli ei ole jo aiemmin toimittanut, hy väksyt tä vä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi rikosrekisterilain 6 :n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote ennen toimen vastaanottamista eh dol la, että vaali muutoin raukeaa.

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Irtisanoutuminen perhepäivähoitajan toimesta 56/ /2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 80 Sirkka Tahvanainen on irtisanoutunut perhepäivähoitajan toimesta lu kien. Hallintosäännön 13 :n mukaan palvelussuhteen irtisanomisesta ja eron myön tä mi ses tä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työ so pi mus suh tee seen. Lisätietoja: varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tormulainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää myöntää Sirkka Tahvanaiselle eron perhepäivähoitajan toimesta lukien. Kunnanhallitukselta hae taan toi mel le täyttölupa.

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) muutos ja Kontiolahden kunnan esi- ja perusopetuksen oppilas- ja opiskeluhuollon suunnitelma 284/12.00/2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta voimaan tulevaan lakiin on koottu oppilas- ja opiskelijahuoltoa kos ke vat säännökset. Laissa opiskeluhuolto sisältää sekä oppilas- että opis ke li ja huol lon. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän op pi misen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edis tä mis tä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppi lai tos yh tei sös sä. Lain mukaan opiskelijalla on oikeus opiskeluhuoltoon esi- ja perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa. Koulu tuk sen järjestäjä vastaa siitä, että opetussuunnitelman mukainen opis kelu huol to suun ni tel ma toteutuu. Koulutuksen järjestäjän on järjestettävä opis ke lu huol to yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen opis ke lu huol to pal ve luis ta vastuussa olevien viranomaisten kanssa siten, et tä opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Laki lisää kuntien velvollisuuksia oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen jär jes tä mi ses sä. Kunnan tulee järjestää lain mukaiset palvelut kaikille sen alu een oppilaitosten opiskelijoille riippumatta oppilaitoksen ylläpitäjästä. Kou lu- ja opiskeluterveydenhuoltona järjestettävät palvelut järjestetään tervey den huol toa koskevan lainsäädännön nojalla nykyiseen tapaan. Ny kyisten kuraattorin ja psykologin palvelujen lisäksi vastaavalta kuraattorilta edel ly te tään sosiaalityöntekijän kelpoisuutta (laki sosiaalihuollon am ma til lisis ta kelpoisuusvaatimuksista 3 ). Lain mukaan jokaisen koulun ja op pilai tok sen käytettävissä tulee olla vastaavan kuraattorin palvelu, mutta ko. pal ve lua ei ole laissa tai sen valmisteluteksteissä tarkemmin määritelty. Uu den lain mukaan kunnan on järjestettävä oppilaille ja opiskelijoille mahdol li suus päästä henkilökohtaisesti keskustelemaan opiskeluhuollon psyko lo gin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun tai op pi laitok sen työpäivänä sen jälkeen kun oppilas tai opiskelija on sitä pyytänyt. Kii reel li sis sä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä sama na tai seuraavana työpäivänä. Edellä mainittuna määräaikana palvelu on järjestettävä myös muun henkilön yhteydenoton perusteella, jos kyse ei ole neuvonnasta tai ilmene, että keskustelun järjestäminen on muusta syys tä ilmeisen tarpeetonta. Kontiolahden kasvatus- ja koulutoimessa on tällä hetkellä yksi kou lu kuraat to ri ja kaksi koulupsykologia. Lakimuutoksen seurauksena Kon tio lahden ensi vuoden taloussuunnitelmaan esitetään henkilölisäystä vastaavan ku raat to rin palkkaamiseksi. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan terveydenhoitajan työaika kou lu- ja opiskeluterveydenhuollossa on järjestettävä siten, että oppilas ja opis ke li ja voi tarvittaessa päästä terveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman ajanvarausta. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu sairaanhoito ja tämän vuoksi sään nökset hoitoon pääsystä koskevat myös opiskeluterveydenhuoltoa. Ter veyden huol to lain sekä uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan opis ke lijal le on järjestettävä mahdollisuus saada arkipäivisin virka-aikana vä lit tö-

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta mäs ti yhteys opiskeluterveydenhuoltoon. Hoidon tarpeen arviointi ja hoidon tar peen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai ham mas lää ke tie teel lises ti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä terveydenhuoltolain 51 :n mu kai ses ti. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain säätämisen yhteydessä lisättiin kunnan perus pal ve lu jen valtionosuudesta annettuun lakiin uusi 41 a, joka mah dollis taa sen, että opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen käyt tä mises tä aiheutuneet henkilöstökustannukset voidaan laskuttaa oppilaan tai opis ke li jan kotikunnalta. Tämä lisää kuntien keskinäistä laskutusta ja kasvat taa ensi vuoden menoja. Uusi laki edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjäkohtaista opis ke luhuol lon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vas taa van monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmän perustamista. Li säksi tulee olla koulun ja oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, ke hit tämi ses tä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaava oppilaitoskohtainen opiske lu huol to ryh mä sekä yksittäisen oppilaan tai opiskelijan taikka tietyn op pilas- tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon pal ve lu jen järjestämiseen liittyvien asioiden käsittelemistä varten ta pauskoh tai ses ti koottava monialainen asiantuntijaryhmä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki lisää kunnan suunnitelmavelvollisuuksia, sillä sen mukaan lastensuojelulain 12 :n mukaiseen lasten ja nuorten hy vinvoin ti suun ni tel maan tulee kirjata laissa säädetyt oppilas- ja opis ke li ja huollon asiat. Kontiolahden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitys val mis tuu ensi syksynä. Tämän lisäksi opetuksen ja koulutuksen jär jes täjien tulee laatia opiskeluhuoltosuunnitelma, johon on kirjattava laissa sääde tyt asiat. Suunnitelmavelvollisuus sisältää myös omavalvonnan. Ope tushal li tus määrää opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta ope tus suun ni telman perusteissa. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Kasvatus- ja koulutuskunta merkitsee tiedokseen oppilas- ja opis ke li jahuol to la ki muu tok sen ja päättää hyväksyä liitteenä olevan Kontiolahden kun nan oppilas- ja opiskelijahuollon kuntakohtaisen suunnitelman. Liitteet Kontiolahden kunnan esi- ja perusopetuksen oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelma

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien muutokset 118/ /2013 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 82 Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tulee voimaan La ki muu tok sen myötä opetushallitus on muuttanut oppilas- ja opis ke li jahuol toa koskevat luvut esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien pe rusteis sa. Tämä muuttaa nykyisiä oppilashuollon käytänteitä ja edellyttää myös kuntakohtaisten opetussuunnitelmien päivittämistä. Oppilashuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän ope tus suun ni tel man mukaisen opiskeluhuollon ja opiskeluhuollon pal ve lut. Koulutuksen järjestäjä asettaa toiminnan tavoitteet, sisällöt ja toi min ta ta vat ja ne ovat osa opetussuunnitelmaa. Tämän perusteella oppilas- ja opis ke lija huol to kuuluu kaikille koulussa työskenteleville. Opetustoimi ja varhaiskasvatus ovat valmistelleet tarvittavat muutokset pai kal li siin opetussuunnitelmiin. Oppilaitoskohtaiset opis ke lu huol to suun nitel mat ovat osa koulujen vuosisuunnitelmaa ja ne tulevat lautakunnan hyväk syt tä väk si syksyllä. Kontiolahden kunnan hallintosäännön 54 kohta 9:n mukaan lautakunta hy väk syy esiopetuksen ja koulujen opetussuunnitelmaan perustuvat suunni tel mat. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä muutokset esi- ja perus ope tuk sen kuntakohtaisiin suunnitelmiin liitteiden mukaisesti. Liitteet Esiopetuksen opetussuunitelma, täydennetty Perusopetuksen opetussuunnitelman täydennykset

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Opiskeluhuollon ohjausryhmän nimeäminen 285/12.00/2014 Kasvatus- ja koulutuslautakunta 83 Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta tulee voimaan Uusi laki kattaa op pi las- ja opiskelijahuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen kou lutuk seen. Lain mukaan koulutuksen järjestäjän on järjestettävä opis ke luhuol to yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen opis ke luhuol to pal ve luis ta vastuussa olevien viranomaisten kanssa siten, että opiske lu huol los ta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Uusi laki edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjäkohtaista opis ke luhuol lon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vas taa van monialaisen opiskeluhuollon ohjausryhmän perustamista. Li säksi tulee olla koulun ja oppilaitoksen sekä esiopetusyksikön opiskeluhuollon suun nit te lus ta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaava opis ke lu huol to ryh mä. Kontiolahden kunnan hallintosäännön 5 :n kohta 9 mukaan toimielin asettaa toimialallaan tarvittavat toimikunnat ja työryhmät. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Kontiolahden opiskeluhuollon ohjausryhmään nimetään sivistysjohtaja, tilaa ja joh ta ja, johtava kuraattori ja varhaiskasvatuksen päällikkö. Pe rus opetuk sen ja lukion tehtäväjohtajat ovat asiantuntijajäseninä läsnä ko kouk sissa tarpeen mukaan. Ohjausryhmä kutsuu kokouksiin tarvittaessa myös muita asiantuntijajäseniä. Koulujen rehtorit, päiväkodin johtajat ja esi opetuk sen esimies nimeävät oppilaitos- ja esiopetusyksikkökohtaiset opis ke luhuol to ryh mät.

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kasvatus- ja koulutuslautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna / /2013 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Sisäisen valvonnan ohjeen kohdan 3.6. mukaan lautakunnan ja muun kunnan viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväk sy vät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty kunnan hal lin to sään nössä. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan puolesta laskujen hyväksyjät vuodelle 2014 teh tä vit täin ja kustannuspaikoittain ovat: Tehtävä 300 Kasvatus- ja koulutoimen hallinto Kasvatus- ja koulutoimen hallinto/sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen ja va ral la kou lu tus suun nit te li ja Pekka Huovinen Tehtävä 310 Aamu- ja iltapäivätoiminta Aamu- ja il ta päi vä toi min ta/kou lu tus suun nit te li ja Pekka Huovinen ja va ral la sivistysjohtaja Jyrki Rau tiai nen Tehtävä 320 Perusopetus 1-6 luokat Ahokkalan koulu/koulunjohtaja Päivi Hukka Jakokosken koulu/koulunjohtaja Satu Huttunen Kirkonkylän koulu/rehtori Juha Rytkönen Kontioniemen koulu/koulunjohtaja Teemu Piirainen Kulhon koulu/koulunjohtaja Hannu Kauppinen Kylmäojan koulu/rehtori Anssi Rauma Lehmon koulu/rehtori Antti Väänänen ja varalla apulaisrehtori Leila Mat ju schi Onttolan koulu/koulunjohtaja Kristiina Hyvärinen Selkien koulu/koulunjohtaja Minna Kilpeläinen Varparannan koulu/koulunjohtaja Riitta Ikonen Yhteiset menot/kou lu tus suun nit te li ja Pekka Huovinen ja varalla sivis tys joh ta ja Jyrki Rautiainen Kustannuspaikat varalla koulutussuunnittelija Pekka Huovinen Tehtävä 330 Perusopetus 7-9 luokat Kontiolahden koulu/rehtori Anna Renko, varalla apulaisrehtori Jari Iko nen ja sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen Tehtävä 360 Varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Peltosirkku/päiväkodin johtaja Marja Kauppinen Heramon päiväkoti/päiväkodin johtaja Päivi Määttä Mäntytien päiväkoti/päiväkodin johtaja Pirkko Turunen Lehmon päiväkoti/päiväkodin johtaja Auli Hirvonen Paiholan päiväkoti/päiväkodin johtaja Heidi Norppa saak ka, Anja Lukkarinen alkaen Kulhon päiväkoti/päiväkodin johtaja Raija Pynnönen Päiväkoti Päivänpaiste/päiväkodin johtaja Tero Hurskainen Onttolan päiväkoti/päiväkodin johtaja Mervi Ignatius

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kasvatus- ja koulutuslautakunta Perhepäivähoito/perhepäivähoidon esimies Kirsti Tolvanen, per hepäi vä hoi don esimies Annikki Kuittinen saakka, päiväkodin joh taja Päivi Määttä Muu päiväkoti/varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tormulainen ja va ral la sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen Muu perhepäivähoito/varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tor mu lainen ja varalla sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen Ryhmäperhepäivähoito/ päiväkodin johtaja Pirkko Turunen Muu varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen päällikkö Tarja Tor mulai-nen ja varalla sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen Esiopetus/lastentarhanopettaja Eila Rantamäki Varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut/varhaiskasvatuksen päällikkö Tar ja Tormulainen ja varalla sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen Kustannuspaikat , 3255 ja 3280 varalla varhaiskasvatuksen pääl lik kö Tarja Tormulainen ja sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen Tehtävä 370 Lukiokoulutus Kontiolahden lukio/rehtori Ilpo Saarelainen ja varalla sivistysjohtaja Jyr ki Rau tiai nen Tehtävä 380 Vapaa sivistystyö Kansalaisopisto Konservatorion sivutoimipiste Hyväksyjä koulutussuunnittelija Pek ka Huovinen ja varalla sivistysjohtaja Jyr ki Rautiainen Investointiosa/Irtain omaisuus Kontiolahden koulukeskus Hyväksyjä sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen ja varalla koulutussuunnittelija Pek ka Huovinen Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, puh. (013) Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää määrätä laskujen hyväksyjät vuodel le 2014 edellä esitetyn mu kai ses ti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 84 Koulunjohtajamuutokset alkaen: - Ahokkalan koulun johtaja: Kristiina Hyvärinen - Jakokosken koulun johtaja: Sonja Hurskainen - Kulhon koulun johtaja: Teemu Piirainen (Kontioniemen koulu on väliaikaisesti poissa käytöstä alkaen.) - Onttolan koulun johtaja: Päivi Hukka.

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kasvatus- ja koulutuslautakunta Heramon päiväkodin johtajan virassa aloittaa Heidi Norppa alkaen. Lisätietoja: sivistysjohtaja Jyrki Rautiainen, p Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä seuraavat laskujen hyväk sy mis oi keu det: - kp 3101 Ahokkalan koulu/koulunjohtaja Päivi Hukka saakka ja koulunjohtaja Kristiina Hyvärinen alkaen - kp 3103 Jakokosken koulu/koulunjohtaja Satu Huttunen saak ka ja koulunjohtaja Sonja Hurskainen alkaen - kp 3105 Kontioniemen koulu/koulunjohtaja Teemu Piirainen saak ka - kp 3106 Kulhon koulu/koulunjohtaja Hannu Kauppinen saak ka ja koulunjohtaja Teemu Piirainen alkaen - kp 3110 Onttolan koulu/koulunjohtaja Kristiina Hyvärinen saak ka ja koulunjohtaja Päivi Hukka alkaen - kp 3240 Heramon päiväkoti/päiväkodinjohtaja Päivi Määttä saak ka ja päiväkodinjohtaja Heidi Norppa alkaen - kp 3250 Perhepäivähoito/perhepäivähoidon esimies Kirsti Tolvanen, päiväkodin johtaja Päivi Määttä saakka, perhepäivähoidon esimies Annikki Kuittinen alkaen

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Aika: 11.12.2014 klo 17:00-18:50 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 74 Kokouksen järjestäytyminen 3 75 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112. Sivistyslautakunta 02.10.2013. Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 112 Sivistyslautakunta 02.10.2013 Aika 02.10.2013 klo 18:00-18:30 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 64 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2014 1 Perusturvalautakunta Aika 10.06.2014 klo 12:30-18:25 Paikka Perusturvakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 88 Tekninen lautakunta 19.09.2013 AIKA 19.09.2013 klo 13:00-16:30 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 59 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12 Viranomainen Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU kokouksen n:o/vuosi 6 / 2014 Kokousaika 18.6.2014 klo 18 Kokouspaikka Kirjaston kokoustila Käsiteltävät asiat Asia Liite 37 1 38 2 39 3 40 4 41 42 5-6 43 Lukuvuoden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Kunnanvaltuusto 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 39

Lisätiedot