Korkeakoulujen ohjauksen kehittäminen. Ylijohtaja Tapio Kosunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeakoulujen ohjauksen kehittäminen. Ylijohtaja Tapio Kosunen"

Transkriptio

1 Korkeakoulujen ohjauksen kehittäminen Ylijohtaja Tapio Kosunen

2 Puheenvuoron teemat AMK-uudistus Koulutusvienti Yliopisto- ja amkdialogi Avoin tiede ja tietojen avoin saatavuus Tutkimuslaitosten ja rahoituksen uudistaminen Tutkimusinfrastruktuurien tiekartta Yliopistojen rahoitusmallin tarkentaminen vuodesta 2015 alkaen Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus AMK-vierailut ja yo-palaute

3 Ammattikorkeakoulujen toimiluvat Toimilupia haettiin 24 ammattikorkeakoululle Hakijoista osakeyhtiömuotoisia 21 ja kuntayhtymiä 3 Toimilupahakemusten pohjalta pysyväisluonteista tutkintoon johtavaa koulutusta vuonna 2014 yhteensä 47 paikkakunnalla Hakemusten tarkastelu lakiuudistukseen sisältyneiden uudistettujen myöntämisperusteiden mukaisesti; keskeistä toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset. Lisätietopyyntöjä pääosalle ammattikorkeakouluista. Lisäneuvotteluja käytiin 15 hakijan kanssa. Lisäneuvottelut liittyivät erityisesti taloudellisiin toimintaedellytyksiin sekä eräisiin koulutusvastuu-, työnjako- ja toimipistekysymyksiin.

4 AMK-toimiluvat: Taloudelliset toimintaedellytykset Toimilupahakemuksissa ammattikorkeakoulut toimittivat tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä niistä johdetut tunnusluvut vuosille Vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna on kaikilla ammattikorkeakouluilla hyvä. Ammattikorkeakoulujen sopeuttamistoimet vaikuttavat merkittävästi nettotuloksiin. Kassan riittävyydessä on suuria eroja. Lisäneuvotteluissa olivat esillä Talouslaskelmiin liittyvät riskit Tuottojen kasvuodotukset Kassan riittävyys Talouslaskelmiin sisällytetyt sopeuttamistoimet

5 AMK-toimiluvat: Koulutusvastuut Ammattikorkeakoulut eivät olleet käyneet riittävässä määrin keskinäisiä keskusteluja työnjaosta ja profiloitumisesta. Oletettua vähemmän koulutusvastuiden karsintaa Ehdotetuissa koulutusvastuissa jonkin verran muutoksia nykyisiin koulutusohjelmapäätöksiin nähden. Hakemuksissa ei käsitelty yamk-tutkintoja lain edellyttämällä tavalla. Lain mukaan lähtökohtana on se, että mikäli ammattikorkeakoululla on koulutusvastuu johonkin tutkintoon liittyen, sillä voi olla vastaavaan yamk-tutkintoon liittyvää koulutusta.

6 AMK-rahoitusmalli 2014 alkaen

7 AMK-uudistuksen II-vaihe: Oikeushenkilöaseman muodostaminen ja hallintorakenteet Tavoitteena on, että ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten itsenäisiä oikeushenkilöitä. Nykyinen kahden hallituksen malli (ylläpitäjähallitus ja amk:n sisäinen hallitus) poistuu. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöt ovat yleishyödyllisiä yhteisöjä. Uusien ammattikorkeakoulujen hallinto järjestetään osakeyhtiölain ja ammattikorkeakoululain säännösten mukaisesti. Omistajina voivat toimia samat tahot, jotka nykyisin ovat ylläpitäjinä. Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakas-sopimuksessa ei saa olla määräenemmistöpäätöksiä edellyttäviä ehtoja, jotka estävät ammattikorkeakoulun rakenteellista kehittämistä Vahva omistuksellinen kytkentä omaan toimintaympäristöön. Hallituksessa monipuolinen yhteiskuntaelämän ja toimiluvan mukaisen tehtävän tuntemus.

8 AMK-uudistuksen II-vaihe: Rahoitus Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle. Uudistus toteutetaan kuntien ja valtion välisessä rahoitussuhteessa kustannusneutraalisti. Lakisääteisten tehtävien toteuttamisesta aiheutuneet arvonlisäverot korvattaisiin euromääräisinä. Rahoitus sidottaisiin indeksiin. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tueksi valtio varautuu tekemään ammattikorkeakouluihin finanssisijoituksia vuonna 2015.

9 Ammattikorkeakoulu-uudistuksen aikatauluja Uudistuksen ensimmäinen vaihe, toimiluvat Sivistyspoliittinen ministerityöryhmä ja Valtioneuvostokäsittely tai Toimiluvat tulevat voimaan ja niiden mukainen toiminta alkaa Uudistuksen toinen vaihe Toista vaihetta koskevan lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan

10 Tiedon avoin saatavuus: EU-tason linjauksia EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma tieteellisten julkaisujen avoimen saatavuuden pilottihankkeen laajentaminen koskemaan koko Horisontti ohjelmaa tutkimusdatan avointa saatavuutta koskeva pilottihanke Horisontti ohjelmassa Jäsenmaat määrittelevät selkeät toimintalinjat julkisrahoitteisen tutkimustyön tuloksena syntyvien tieteellisten julkaisujen sekä tutkimusdatan levittämistä ja avointa julkaisemista varten varmistavat, että julkisrahoitteisesta tutkimuksesta syntyvät tieteelliset julkaisut julkaistaan avoimesti mahdollisimman pian ja että tutkimusaineistot ovat yleisesti saatavilla ja käytettävissä Korkean tason asiantuntijaryhmän raportti: Riding the Wave, How Europe can gain from the rising tide of scientific data, 2010 Komission tiedonanto: Kohti tieteellisen tiedon parempaa saatavuutta (COM(2012) 401, ) Komission suositus jäsenmaille tieteellisen tiedon saatavuudesta ja säilyttämisestä (C(2012) 4890, )

11 Tiedon avoimen saatavuuden merkitys Aiempien tutkimustulosten parempi hyödyntäminen tutkimustulosten parempi laatu; tieteen kyky korjata itseään paranee edistetään yhteistyötä ja vältetään päällekkäistä työtä - suurempi tehokkuus Tietoon pohjautuva osaaminen kehittyy helpompi saatavuus tuo tieteellisen tutkimuksen tulokset laajemmin opetuksen ja osaamisen kehittämisen välineeksi Nopeutetaan innovointia nopeammin markkinoille => nopeampi kasvu Tarjotaan uutta tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi Osallistetaan kansalaisia ja yhteiskuntaa tieteellisen prosessin suurempi avoimuus

12 Tiedon saatavuus -työryhmä Tutkimuksen tietoaineistot -hankkeen (TTA) alaisuudessa toimi työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää tiedon saatavuuden tilannekuvaa Työryhmän linjauksen perustavoite Tutkimusdata ja -julkaisut ovat avoimesti saatavilla tietoverkoissa avoimen rajapinnan kautta Tarkennukset (otteita) Suomalaisen tutkimusjärjestelmän kaikki toimijat jakavat tuottamansa tieteelliset julkaisut ja tutkimusdatan avoimesti tietoverkossa. Avoimuus toteutetaan tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen ja oikeudellista toimintaympäristöä kunnioittaen. Tutkimusdata avoimuuteen pyritään aina, kun se on lainsäädännön ja sopimusten puolesta mahdollista. Tutkimusdatan ja -julkaisujen jatkokäyttöä ei rajoiteta tarpeettomasti ja niiden käyttöehdot tuodaan selkeästi esille. Tutkimusta koskevat sopimukset ja rahoituspäätökset tukevat julkaisujen ja tutkimusdatan avointa saatavuutta. Jatkotoimenpiteet Lausuntokierros Tiedon saatavuus työryhmän raportista Periaatteiden soveltaminen OKM:n toimialalla ja sen ohjauksessa vuodesta 2014 alkaen

13 Koulutusosaaminen liiketoimintana Koulutusviennin käsite on laaja: mm. tutkintoon johtava ja muu koulutus, konsultaatio (ml. arviointiosaaminen, järjestelmän kehittäminen), oppimisympäristöt, oppimateriaali, koulurakennukset Koulutusviennissä on useita erilaisia toimijoita: yritykset, koulutusorganisaatiot ja julkishallinto Koulutusviennin tuotot jakaantuvat eri toimialoille ja sektoreille: kansainvälisessä tarkastelussa pääosa koulutusviennin tuotoista muodostuu (tutkintoon johtavan) koulutuksen myynnistä ja opiskelijoiden opintojen aikaisesta kulutuksesta muusta koulutusviennistä ei vertailukelpoista tietoa

14 Koulutusviennin mahdollisuudet Koulutusviennille on olemassa kasvavat markkinat. Kasvava keskiluokka nousevissa talouksissa kiinnostunut koulutuksesta ja on valmis panostamaan siihen. Useat maat haluavat panostaa osaamiseen, mutta oma koulutustarjonta ei vastaa kysyntään. Suomi voi hyödyntää hyvän koulutusmaan mainetta kilpailluilla koulutusvientimarkkinoilla. Koulutusviennistä voi muodostua vahva vientisektori. Suomi haluaa edistää koulutuksen avulla myös demokratiakehitystä ja hyvinvointia, kantaa globaalia vastuuta.

15 Koulutusviennin toimenpideohjelma Selvitysryhmä: Päivi Lipponen (pj), Anita Lehikoinen, Jari Jokinen Laadunhallinta ja oppiminen nostetaan keskiöön Rekrytoidaan Suomeen lisää motivoituneita opiskelijoita (2025: korkeakouluissa ulkomaalaista opiskelijaa, Suomessa ja ulkomailla) Poistetaan itse tekemämme lainsäädännölliset esteet (mahdollisuus periä maksuja EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta ja ulkomailla tapahtuvassa tutkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa) Tehdään koulutusviennistä kannattavaa liiketoimintaa (liiketoimintaosaaminen, kumppanuudet, verkostoituminen, Team Finland toimijoiden hyödyntäminen) Tuetaan koulutusviennillä kehityspolitiikkaa (apurahaohjelma) Vahvistetaan koulutusviennillä myönteistä Suomi-maakuvaa (korkeakoulujen yhteinen yksikkö) Seurataan toimenpideohjelman toteutusta

16 Korkeakouludialogi Kevään 2013 yliopistovierailuilla esitettiin toivomuksia OKM:n aktiivisesta roolista koulutus- ja tieteenalojen kehittämisessä Tavoitteena vahvistaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetusta, ohjausta, tutkimusta ja kehittämistyötä sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta Korkeakoulujen profiilien, koulutusvastuiden, työnjaon ja yhteistyön kehittäminen yhtenä vahvistamisen työvälineenä Koulutus- ja tieteenalojen yhteistyökäytänteissä vaihtelua verkostoitumisesta satunnaiseen yhteydenpitoon Tarve koulutus- ja tieteenalojen vahvoihin ja järjestelmällisiin yhteistyörakenteisiin ml. korkeakoulusektoreiden välinen yhteistyö Korkeakoulupedagoginen kehittämistyö tärkeä osa kokonaisuutta

17 Korkeakouludialogi OKM voi tukea alakohtaista kehittämistyötä keskustelualoitteilla, tarvittavan tilasto- ja ennakointitiedon tuotannolla, tilaisuuksia järjestämällä ja muilla korkeakoulujen hyödyllisinä pitämillä tavoilla OKM varautuu tukemaan valtakunnallisesti merkittäviä alakohtaisia kehittämistoimia taloudellisesti Kehittämisprosessien vetäjävastuu korkeakouluilla sekä koulutus- ja tieteenaloilla OKM:n ja korkeakoulujen yhteistyön lisääminen voisi käynnistyä Yliopistoissa luonnontieteellisellä alalla Ammattikorkeakouluissa hyvinvointiala (terveys ja kuntoutus) Aloille soveltuvien toimintatapojen kokeilu ja löytäminen keskeistä Myös yhteiskuntatieteellisellä, humanistisella ja kasvatustieteellisellä alalla tunnistettavissa vuorovaikutuksen ja alan keskinäisen yhteistyön tiivistämistarvetta Millaisia näkemyksiä yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on OKM:n ja eri koulutus- ja tieteenalojen yhteistyön lisäämisestä? Tarve, toimintatavat, koulutus- ja tieteenalat, aikataulut?

18 VN:n periaatepäätös tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta 1(2) Tavoitteena on Vahvistaa monitieteistä, korkeatasoista ja yhteiskunnan kannalta merkityksellistä tutkimusta Vapauttaa resursseja tutkimuksen tukipalveluista ja kiinteistä rakenteista tutkimustoimintaan Muodostaa tutkimuslaitoksista aihepiireittäin nykyistä suurempia ja vahvempia kokonaisuuksia Synnyttää vahvempia monitieteisiä tutkimusorganisaatioita Lisätä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välillä Ministeriryhmä seuraa periaatepäätöksen toteuttamista

19 VN:n periaatepäätös tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta 2(2) Rakenteelliset uudistukset Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen yhdistäminen Helsingin yliopistoon työryhmät valmistelevat siirtoja THL:n ja TTL:n mennessä valmistuvien arviointien perusteella päätetään mm. yliopistoihin siirrettävästä tutkimustoiminnasta Tutkimuslaitosten yhdistämisiä, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyön syventäminen sekä tutkimuslaitosten yhteenliittymien toiminnan kehittäminen Tutkimusrahoituksen uudistus Strategisen rahoituksen tutkimusvälineen perustaminen (asteittain 70 Milj. euron taso vuonna 2017) Valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan tutkimus-, tutkimus-, arviointi- ja selvitystoiminnan vahvistaminen (asteittain 12,5 Milj. euron taso vuonna 2016) Tutkimusvarojen siirrot valtiontalouden kehyksissä Tutkimusrahoituksen kokoaminen ministeriöissä

20 Tutkimusinfrastruktuurien tiekartta Vuonna 2009 julkistettu I tiekartta päivitetään vuoden 2013 aikana valmisteltu Suomen Akatemian asettaman FIRI- asiantuntijaryhmän johdolla Strategiaosuuden alustavan vision toteutuminen edellyttää, että kaikkia tutkimusinfrastruktuureja kehitetään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti tutkimusinfrastruktuurien avoimuutta ja yhteiskäyttöä parannetaan tutkimusinfrastruktuurien rahoituspohjaa vahvistetaan tutkimusinfrastruktuurien vaikuttavuutta ja merkitystä arvioidaan. Priorisoidut hankkeet noin 100 alustavaa hanke-ehdotusta, joista noin 50 valittiin jatkotarkasteluun lopulliselle listalle tulossa noin 30 hanketta Käsittelyvaiheet Luonnosta käsitelty tutkimus- ja innovaationeuvostossa FIRI- asiantuntijaryhmä viimeistelee vuoden loppuun mennessä Tiekartan julkistamistilaisuus Helsingissä (tbc)

21 Yliopistojen rahoitusmallin tarkistaminen 2015 alkaen

22 Yliopistojen rahoitusmallin tarkentaminen vuodesta 2015 alkaen työryhmän alustavaa keskustelua Tutkimusosio / Laskennalliset julkaisut -rahoitustekijä Siirryttäisiin yhteen 13 % kiintiöön Julkaisufoorumi ehdotetaan otettavaksi rahoituksen perustana käyttöön 2015 alkaen Julkaisufoorumin tasojen 2 ja 3 julkaisujen painoarvo olisi 3, tason 1 painoarvo 1 ja kaikkien muiden julkaisujen painoarvo laskennassa olisi 0,1. Julkaisufoorumin tasojen 1, 2 ja 3 laskennassa huomioidaan vain vertaisarvioidut tieteelliset julkaisut. Muut julkaisut yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tekijä, jossa huomioidaan vertaisarvioimattomat julkaisut näiden julkaisufoorumiluokasta riippumatta sekä ammatilliset ja yleistajuiset julkaisut. Monografiakerroin säilyisi entisellään (x4) Ositusta ei otettaisi käyttöön Mm. yhteistyökannusteen säilymiseksi, sekä monien muiden yhtä aikaa tehtävien muutosten johdosta. Koska ositusta ei oteta käyttöön, ei tarvita erillisiä kertoimia myöskään kansainvälisille yhteisjulkaisemiselle.

23 Yliopistojen rahoitusmallin tarkentaminen vuodesta 2015 alkaen työryhmän alustavaa keskustelua Koulutusosio / opiskelijapalaute Opiskelijapalaute Rahoitustekijänä laskettaisiin kunkin kysymyksen vastauspisteiden summat yhteen, mikä olisi yksinkertainen ja rahoitusmallin muiden tekijöiden kassa yhtenäinen laskentatapaa. Jokaisen kysymyksen painoarvo olisi yhtä suuri. Koulutusosion rahoitustekijöiden osuudet Opiskelijapalautteen painoarvoksi ehdotetaan 2015 alkaen 3 % 55 op suorittaneiden painoarvoksi ehdotetaan 12 % Vastaavat muutokset vähennetään tutkinnoista siten, että ylempien korkeakoulututkintojen painoarvo olisi 14 % (nyt 15 %) ja alempien korkeakoulututkintojen painoarvo olisi 6 % (nyt 9 %). Työryhmän jatkoaika tammikuun 2014 loppuun asti Tämän jälkeen lausuntokierros ja asetusvalmistelu

24 Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus Prosessin eteneminen Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään keskeisiä korkeakoulujen vaikuttavuuden alueita ja tunnistetaan tietotarpeita. OKM pyytää laaja-alaisesti tutkijoilta pohjaesityksiä korkeakoulujen toiminnan vaikuttavuudesta, sen osa-alueista sekä keinoista edistää niitä. Ehdotusten pohjalta pidetään keskustelutilaisuus keväällä Toisessa vaiheessa kartoitetaan tunnistettujen vaikuttavuuden alueiden laadullinen ja määrällinen tietopohja, kehittämistarpeet ja olemassa olevia hyviä käytäntöjä Tietopohjaa on mahdollista alkaa rakentaa esim. korkeakoulujen tiedonkeruussa aikaisintaan tilastovuodelta 2015, ensimmäinen tiedonkeruu 2016 Lopputuloksena Tieto-/tilastopatteristo, jonka pohjalta tarkastellaan korkeakoulujen yhteiskunnallista vaikuttavuutta Hyödyntäminen korkeakoulujen ohjauksessa

25 Kokemuksia yliopistovierailuista valmistauduttaessa amk-vierailuihin 1(5) Ohjaukseen liittyvillä yliopistovierailuilla keväällä 2013 tavattiin yliopistoyhteisön edustajia Ylimmän johdon (132 henk.) lisäksi dekaanit ja vastaavat (114 henk.), henkilökunnan (82 henk.), opiskelijoiden (98 henk.) ja yliopiston sidosryhmien edustajia (64 henk.) Jokaisen ryhmän kanssa käytiin lävitse vierailun tavoitteet, keskeiset yo-lakiuudistuksen vaikutuksen arvioinnin tulokset ja eduskunnan sivistysvaliokunnan lausunto asiasta, yleinen taloustilanne ja yliopistosektorin talousnäkymät ja viitekehyksenä HO tavoitteet ja yliopistosopimuksen keskeinen sisältö yliopiston johdolle edellisten lisäksi lyhyt luonnehdinta yliopistosta saadun materiaalin valossa Yliopistovierailussa ei ollut kyse yliopiston toiminnan arvioinnista

26 Kokemuksia yliopistovierailuista valmistauduttaessa amk-vierailuihin 2(5) Keskusteluissa teemoina oli yliopiston strateginen johtaminen ja eri toimijoiden välinen vuorovaikutus, korkeakoulurakenteiden kehittäminen ja toiminnan laatu sekä henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi Kuinka yliopiston strategia näkyy toiminnassa ja miten eri toimijat voivat vaikuttaa sen muotoutumiseen Palautetta siitä palveleeko ministeriön ja yliopistojen välinen ohjaussuhde parhaalla mahdollisella tavalla (merkityksellisyys, selkeys) yliopiston strategista kehittämistä Vierailut lisäsivät merkittävästi OKM:n tietämystä yliopistokentän kokonaistilanteesta ja nostivat esille erilaisia kehittämistarpeita

27 Kokemuksia yliopistovierailuista valmistauduttaessa amk-vierailuihin 3(5) OKM:n ja yliopistojen välinen ohjaussuhde Myönteistä OKM:n strategisempi ohjausote Muu ohjaus kuin rahoitusmalli on vähemmän näkyvää erityisesti johto- ja dekaanitason ulkopuolella Aina ei selkeää ohjaako yliopiston toimintaa enemmän oma strategia vai valtakunnallinen rahoitusmalli Tärkeänä koetaan eri tasoilla tapahtuva yliopistojen keskinäinen vuorovaikutus ja yhteistyö ministeriön kanssa Eri ministeriöiden ja valtiotoimijoiden ohjaus koetaan osin ristiriitaisena Pidetään luontevana OKM:n toimimista alakohtaisen rakenteellisen keskustelun sparraajana ja keskustelun käynnistäjänä Ministeriön toivotaan fasilitoivan myös ajankohdalle keskeisiä tai tulevaisuuden haasteisiin liittyviä teemakohtaisia keskusteluja

28 Kokemuksia yliopistovierailuista valmistauduttaessa amk-vierailuihin 4(5) Strateginen johtaminen Vahvistunutta autonomiaa on hyödynnetty yliopistoissa eri tavoin Poisvalinnat ovat edelleen haasteena Tutkimuksen ja opetuksen välinen yhteys on heikentymässä ainakin osassa yliopistoja Strategiatyön ja strategian toimeenpanon jalkauttamisessa suurta vaihtelua yliopistojen kesken Johto- ja dekaanitasolla on vahva sitoutuminen yliopiston strategiaan Eniten kriittisyyttä henkilöstössä Opiskelijoilla on hyvät vaikutusmahdollisuudet ja kehittämisideoita on otettu myös huomioon Sidosryhmät ovat vain muutamassa yliopistossa osallistuneet aktiivisesti strategiaprosessiin Kollegion roolissa vielä kehitettävää

29 Kokemuksia yliopistovierailuista valmistauduttaessa amk-vierailuihin 5(5) Sidosryhmä Kärkialueet ja profiilit on oltava selkeästi tunnistettavissa. Sidosryhmien näkemykset mukaan opetussuunnitelmien laatimiseen, mm. tulevaisuuden tarpeet ja sidosryhmien strategiset valinnat Eräitä kehittämiskohteita Kansainvälisen toiminnan tavoitteet ja muodot vielä kehittämisvaiheessa EU-tutkimusrahoituksen mahdollisuudet Vain osalla yliopistoista selkeä, strategiaan kytkeytyvä, infrapolitiikka Etäopetuksen ja opetuksen sähköisten palvelujen mahdollisuudet Johtaminen, ammattijohtaminen vs. joutuminen pois tutkimustehtävistä Opetuksessa pätevöityminen haasteena kannustimet tutkimuksessa Muun kuin opetus- ja tutkimushenkilökunnan urajärjestelmään kehittäminen Henkilöstökoulutukseen panostaminen mm. johtaminen, talousosaaminen

30 Ohjauksen aikatauluja vuonna 2014 Korkeakoulut ja tiedelaitokset Ammattikorkeakoulut OKM:n vierailut ammattikorkeakouluihin touko-lokakuussa 2014 Yliopistot Kirjallinen palaute vuoden 2013 toiminnasta syksyllä 2014 Korkeakouludialogin käynnistäminen vuoden 2014 alussa Tiedelaitokset Tulosneuvottelut huhtikuussa 2014 Tilinpäätöskannanotto mennessä Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Helsingissä

31 Ajankohtaista Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus OKM lähettää lähiaikoina yhteiskuntasitoumuksen ja ohjeistuksen lisävalmisteluista korkeakouluille ja tiedelaitoksille Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus korvaa aiemman kansallisen kestävän kehityksen strategian. Yhteiskuntasitoumus on pitkän aikavälin tavoitekehikko yhteiskunnan kehittämiselle. Tiedekasvatus Työryhmätyönä valmistelussa kehitysehdotus tiedekasvatuksen edistämisestä Suomessa ottaen huomioon kansainvälinen kehitys. Tavoitteena lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta tieteeseen Tiedeyhteisön laaja-alainen, tieteenalat kattava osallistuminen ottaen huomioon sukupuolinäkökulma ja alueellinen tasapaino Tiedefoorumi 2014 järjestetään tiedekeskus Heurekassa. Aiheena tiedekasvatus 31

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Huomioita korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen näkökulmasta

Huomioita korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen näkökulmasta Seminaari korkeakoulujen profiloitumisesta ja vahvuusalueista ICT:n tutkimuksessa ja ICT:n soveltamisessa Huomioita korkeakoululaitoksen rakenteellisen kehittämisen näkökulmasta 15.10.2014 Ylijohtaja Tapio

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020

Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020 Ajankohtaista korkeakouluista ja tiedelaitoksista: Ohjaus kaudella 2017-2020 Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari Joensuu 11.12.2014 Ylijohtaja Tapio Kosunen Puheenvuoron teemat Korkeakoulujen

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011

KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011 OPETUSMINISTERIÖ 7.3.2008 KORKEAKOULUJEN RAKENTEELLISEN KEHITTÄ- MISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2008 2011 Opetusministeriö esittää tässä asiakirjassa valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan linjauksiin pohjautuvat

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006 2009 Hyväksytty Jyväskylän yliopiston hallituksessa 2.2.2005 SISÄLLYS 1 Johdanto...5 2 Arvoperusta ja tehtävä...5 3 Strategiatyö...6 4 Koulutusalat...7

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016 Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 2 (19) SUOMEN AKATEMIA HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 RAHOITUSPERIAATTEIDEN

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015)

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä

Lisätiedot

Tarinoita KuntaKesusta

Tarinoita KuntaKesusta Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry Tulevaisuus näyttää tuloksen, mutta prosessi itsessään on ollut antoisa. Tässä prosessissa sekä matkalla että päämäärällä on merkityksensä. Tarinoita KuntaKesusta

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

NYKYTILA ANALYYSI AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN NYKYTILASTA. Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke

NYKYTILA ANALYYSI AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN NYKYTILASTA. Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke NYKYTILA ANALYYSI AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN NYKYTILASTA Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Mervi Jansson, Omnia Kirsi Koivunen, JAO Päivi Puutio, TAKK Ulla Virtanen, TAKK Reijo Haapalahti,

Lisätiedot

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009

Museovirasto. Tutkimusstrategia 17.12.2009 Museovirasto Tutkimusstrategia 2010 2015 17.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Toimintaympäristön muutokset... 8 Tuottavuusohjelma ja palvelukeskushanke... 9 Tutkimusinfrastruktuurien

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015

Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategia 2009 2015 Opetusministeriön julkaisuja 2009:21 Parhaillaan on käynnissä Suomen korkeakoulujärjestelmän rakenteellinen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Timo Aarrevaara Mailis Aaltonen Liisa Ansala Jussi Huttunen Lea Ryynänen-Karjalainen Marja-Liisa Saarilammi Krister Talvinen Itä-Suomen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012

STRATEGIA 2013-2016. hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 STRATEGIA 2013-2016 hyväksytty hallituksessa 15.2.2012 Strategia 2013-2016 2 (19) Sisällys 1. Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle... 3 2. Tutkimusyliopisto rakentuu monialaisille vahvuuksille... 5 3.

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista

Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Arja Poranen Yliopistokeskusten rahoitusselvitys Selvitys yliopistokeskusten rahoituksesta sekä rahoituksen kehittämislinjoista Oulun yliopisto Kajaanin yliopistokeskus Kajaani 2006 Tiivistelmä Tiivistelmä

Lisätiedot

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen

ja Tammelan kunnat. Päätoimipaikka: Hämeenlinna Muut tutkintoon johtavan koulutuksen 1 LIITE 1: HAKULOMAKE AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot