TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

2 1 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 I TOIMINTAKERTOMUS 8 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Valkeakosken kaupungin hallinto Kaupunginvaltuuston ja hallituksen poliittiset voimasuhteet Tilivelvolliset Henkilöstö Riskienhallinta Kaupungin organisaatio Valkeakosken kaupunkikonserni Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Kuntien taloudellinen tilanne Oman alueen taloudellinen tilanne Olennaiset muutokset kaupungin taloudessa Olennaiset tapahtumat kaupungin toiminnassa palvelukeskuksittain TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut TOIMINNAN RAHOITUS Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Tase ja sen tunnusluvut KOKONAISTULOT JA MENOT KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitase ja sen tunnusluvut KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainotus 37 II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 39 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN STRATEGIAOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosan toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tehtävittäin 48

3 3. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN KONSERNITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 86 III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE 95 IV LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Rahoituslaskelma Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Toimintatuotot Satunnaiset erät Suunnitelman mukaiset poistojen perusteet Pakollisten varausten muutokset Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Leasingvastuiden yhteismäärä Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Muut kaupungin antamat vastuusitoumukset Muut taloudelliset vastuut Elatustukisaamiset HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön lukumäärä Henkilöstökulut OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ MUUN TASEYKSIKÖN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmaosan toteutuminen Vesihuoltolaitoksen rahoitusosan toteutuminen Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma Vesihuoltolaitoksen tase Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot Vesihuoltolaitoksen investointiosan toteutuminen 118 2

4 8. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernirakenteessa tapahtuneet muutokset Konsernitaseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 122 V LUETTELOT JA SELVITYKSET LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA Tositelajit Tositteiden säilytys 124 VI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 125 VII LIITTEET Liite 1 Luottamushenkilölistat v

5 Kaupunginjohtaja katsaus 4 Toimintaympäristö Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen kuntien oli annettava vastaukset valtiolle mennessä. Valkeakoskella täyttyivät kaikki väestövaatimukset ilman erityisiä toimia. Seudullisesti (Etelä-Pirkanmaa) päätettiin selvittää yhteistyö terveydenhuollon ja vanhuspalveluiden organisoitumisessa ja alueen opetuspalveluiden organisoitumisessa. Ensin selvitetään perusterveydenhuollon organisoituminen alueella (v. 2008) ja opetustoimen tarkennettu yhteistyösuunnitelma (v.2008). Paras -hankkeeseen liittyen Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminta siirtyy sairaanhoitopiirin toiminnaksi tulevaisuudessa. Seutuhallinnon työ on vakiintunut vuoden 2005 lopulla hyväksytyn seutusopimuksen pohjalta. Hallinto-oikeus on kumonnut Valkeakosken kaupungin seutusopimuspäätöksen (2007), mutta kaupunki on valittanut asiasta edelleen. Seutusopimuksen tarkistustyö on käynnistynyt edellä mainitusta riippumatta ja se uudistetaan vuoden 2008 aikana joka tapauksessa. Työsuojelupiiri lakkautti Valkeakosken toimipisteensä Lakkauttaminen liittyi työsuojelutoiminnan uudelleen organisointiin. Vaikeimmin työllistettävien asioiden hoito ja organisointi on uusittu. Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus aloitti v Sen toimien vaikuttavuutta pyritään vahvistamaan 2007 perustetun monipalvelukeskuksen avulla. Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä oli ennen sitä lopettanut työkeskustoiminnan Lumikorven alueella. Kehitysvammaisten osalta toiminta jatkuu edelleen. Uudella mallilla tavoitellaan päivärahoilta pudonneiden kuntamaksuosuuden pienentämistä, kun työttömiä saadaan aktiivitoimenpiteiden alaisiksi. Tavoitteena on saada rakennettua mahdollisimman monelle polku työmarkkinoille. Paperiteollisuuden työpaikkavähennysten seurauksena saimme anomuksestamme äkillisen rakennemuutosalueen statuksen koko Etelä-Pirkanmaalle vuoden 2008 loppuun saakka. Sen seurauksena alueellemme on mahdollista kanavoida tavallista enemmän työhallinnon varoja paikkaamaan työpaikkamenetyksiämme. Myllysaaren museosäätiön ja Visavuorisäätiön yhdistyminen toteutui ja se on rekisteröity. Myllysaaren museorakennusten osalta tehtiin tilakartoitus, jonka pohjalta pyritään tekemään ratkaisuja v Tavoitteena on saada tyhjiin tiloihin toimintaa, jotta rakennusten ylläpitokustannus tulisi säätiölle edullisemmaksi. Terveyskeskuksen avopalveluyksikön toimitilojen saneeraus valmistui alkuvuodesta Elinkeinoelämä UPM:n edellisenä vuonna päättämät henkilöstövähennykset toteutuivat pääosin v ja paperikone 6 lakkasi toiminnasta, samoin vanhempi sellulinja. Vuoden lopulla UPM ilmoitti 90 hengen kolmen kuukauden lomautuksesta v. 2008, lomautuksia tosin ei tarvinne toteuttaa parantuneen tilanteen vuoksi. Metso-Paper Oy on käynyt yt-neuvotteluja väen vähentämisestä myös Valkeakosken yksikössä. Irtisanomisten määrä jää täällä vähäiseksi (20).

6 5 Oy Flinkenberg Ab:n tuotantotilat valmistuivat ja siellä työskentelee jo yli 60 henkeä, vaikka yritys alun perin lupaili hengen vahvuutta. Samalla Holmin alueella valmistui tuotantotila muovialan yritykselle ja kesällä käynnistyi myös Pyroll Oy:n tuotantotilojen laajennus. Viskoosikuitutehdas Säterin pääomistaja vaihtui syksyllä. Uusi omistaja on singaporilainen First Alverstone Partners. Säterin nimi vaihtui loppuvuodesta Kuitu Finland Oy:ksi. UPM myi Walki Wisan suomalaiselle pääomasijoitusyhtiö CapManille. Kaupunkikeskustan liike- ja asuinrakennushankkeen toteutus päätettiin antaa Hartela Oy:lle, jonka kanssa allekirjoitettiin sopimus loppuvuodesta. Sopimusta edelsi tarjouskilpailu, jossa Hartelan ratkaisu todettiin parhaaksi. Lidl:n rakennushanke käynnistyi, kun kaavasta tehty valitus hylättiin. Kaupparakennus valmistuu keväällä Kesällä käynnistyi Rakennustoimisto Palmbergin aloitteesta uuden liikekeskittymän kaavoitus Lotilanvainion alueelle (Juusonrannan asuntoalueen kohdalle vastaiselle puolelle sisääntulotietä). Alueelle on ilmoitettu tulevan Tokmannin liike, liikenneasema ja rautakauppa. Asuntomessut Vuoden 2009 asuntomessujen valmistelut ovat edenneet hyvin ja aikataulussa. Vuoden 2006 lopulla hyväksytty kaava tuli lainvoimaiseksi ja alueen kunnallistekniikka on rakennettu ja osa kaduista on jo saanut asfalttipinnan. Tonttivarauksia on tehty vähintäänkin odotetun mukaisesti. Hankkeet konkretisoituvat ja alkavat toteutua v Kaavoitus Apianrannan kerrostaloalueen asemakaava valmistui ja sai lainvoiman. Tontteja päästään luovuttamaan rakentajille alkuvuodesta. Vallon asuntoalueen asemakaava hyväksyttiin loppuvuodesta ja alueelta voidaan luovuttaa tontteja rakentajille alkuvuodesta. Mahlianmaan-Savilahden yritysalueesta hyväksyttiin asemakaava n. 20 ha:n alueelle. Kaavoitusta jatketaan yleiskaavan pohjalta loppualueelle. Lukion asemakaava sai lopullisen hyväksynnän joulukuussa, kun Korkein Hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyn valituksen. Keskustan liikekeskushankkeen asemakaava-ehdotus tuli luonnosvaiheeseen ja Lotilanvainion uuden liikekeskittymän asemakaavan valmistelu on edennyt ehdotusvaiheeseen. Toimintarakenteet Kaupungin puhelinvaihdetoiminnot uudistettiin ja nyt kaupungin vaihde palvelee koko Etelä- Pirkanmaan alueen kuntia. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaa ja rakenteita on selvitetty Stakesin konsulttien toimesta ja toimenpide-ehdotukset valmistuvat keväällä Liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä tilatoimen ja viher- ja virkistyspalveluiden uudelleenorganisointiin ei lähdetty, sillä selvitystyön tuloksena todettiin parhaaksi jatkaa nykyisellä toimintamallilla.. Siivoustoimen henkilöstön keskittäminen tilatoimeen on jatkunut vuoden aikana.

7 Talous 6 Vuoden 2007 tulos (4,3 milj. ) ylitti selvästi odotukset ja on huomattavasti budjetoitua ylijäämäisempi. Tuloksen vaikuttuivat monet tekijät: Talouden tasapainottamisohjelman ja 50 hengen henkilötyövuoden vähentämistavoitteen ansiosta menopaineita on saatu pidettyä kurissa. Verotulotilitykset ylittivät selvästi budjetoidun, vaikka tulokehitystilasto osoitti vuodelta 2006 maan keskiarvoa heikompaa kehitystä. KOy Innalannotkon kahden kerrostalon myynti jätti myyntivoittokirjausta tilinpäätökseen ( 1,7 milj. ). Taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä saadaan katettua vuoden 2007 ylijäämällä. Vuoden 2008 talousarvio on budjetoitu 1,6 milj. ylijäämäiseksi. Vuoden aikana jätettiin talousarvioon kirjattu lainamäärä nostamatta, kun lukion rakentaminen siirtyi ja talouskehitys oli ennakoitua suotuisampaa. Hyvästä tuloksesta huolimatta erityisesti sosiaali- ja terveystoimen määrärahoihin jouduttiin hyväksymään huomattavia ylityksiä vuoden aikana. Henkilöstö Henkilöstöstä on tehty erikseen henkilöstökertomus, josta ilmenee lähemmin asiaan liittyviä tietoja. Varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Helenius siirtyi työtehtäviin toiselle paikkakunnalle ja hänen tilalleen valittiin Seija Mäkinen. Seutujohtaja Heidi Rämö irtisanoutui loppuvuodesta ja siirtyi maakuntaliittoon työtehtäviin. Seutujohtajan paikka on laitettu hakuun. Myös sosiaali- ja kehitysvammahuollon osastopäällikkö Annikki Raittila erosi loppuvuodesta. Virka on esitetty muutettavaksi sosiaalityön johtajan viraksi ja virkaa hoitaa vt:nä Sirpa Leino-Heritty. Valkeakoski-opistolle laatupalkinto Valkeakoski-opistolle myönnettiin loppuvuodesta opetusministeriön myöntämä laatupalkinto ( ) erityisesti laadukkaasta ja tuloksellisesta kielikoulutuksesta. Opisto on tunnettu ja tunnustettu kouluttaja ja palkinto olisi voinut tulla aivan hyvin mistä tahansa opiston koulutusalasta, mutta tällä kertaa laadukkuutta mitattiin erityisesti kielikoulutuksen näkökulmasta. Näkymät Kunta- ja palvelurakenneuudistus on vauhdittanut kuntarakenteen muutosta kenties yli odotustenkin. Vuoden 2009 alusta toteutuu lukuisa määrä kuntaliitoksia ja monia neuvotteluja on vireillä. Muutkin rakenneuudistuksen selvittelytehtävät työllistävät kuntia merkittävästi. Kuntien vuosikatteet eivät tule riittämään nettoinvestointeihin lähivuosinakaan, jonka vuoksi kunnat velkaantuvat lisää ja monet kunnat korottavat kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttejaan. Myös Valkeakosken tulevat mittavat investoinnit (lukio, vanhainkodin saneeraus, terveyskeskuksen vuodeosaston saneeraus jne.) on vaikea toteuttaa ilman lisälainanottoa. Kustannuspaineet ikärakenteen muutoksen vuoksi jatkuvat ja sosiaali- ja terveystoimen kustannuskasvua voidaan toimillamme vain hillitä. Verotulokehityksemme ei edelleenkään ole ollut riittävän hyvä, vaan kuljemme valtakunnan keskiarvon alapuolella. Yhteisöverojen väheneminen näyttäisi vuoden 2008 jako-osuuksien ennakkolaskelmissa pysähtyneen. Toivottavasti yritysverotulot kääntyvät pitkän laskukauden jälkeen Valkeakoskella kasvuun tulevina vuosina.

8 7 Väkilukukehityksemme ei ole vielä kasvu-uralla, mutta huomioiden teollisuuden rakennemuutoksen vaikutukset, kehitys on ollut tyydyttävää, selvästi parempi kuin monilla muilla teollisuuspaikka-kunnilla. V näemme oikeastaan ensi kertaa, mitä väkilukukehitykseen vaikuttaa tonttien riittävä saatavuus. Pystymme tarvittaessa luovuttamaan yli 70 omakotitalotonttia ja useita kerrostalotontteja rakentamiseen. Kaikki suuret hankkeemme ovat edenneet määrätietoisen työn tuloksena toteutusvaiheeseen (Asuntomessut, merkittävät kaavat, Apianrannan kerrostaloalue, keskustan liikekeskus ja uutena tulijana Lotilanvainion liikekeskittymä). Ei olisi yllätys, jos tulevina vuosina asukasmäärämme kasvaisi ja työpaikkojemme määräkin kasvaisi teollisuuden työpaikkamenetyksistä huolimatta. Teollisuuden työpaikkojen menetykset huomioon ottaen työllisyyskehityksemme on ollut vuoden aikana hyvä ja työttömyys on laskenut yli 10 % (työttömyysaste oli 11,2 % joulukuun lopun 2007 tilanteen mukaan). Kiitokset Kiitän luottamushenkilöitä, viran- ja toimenhaltijoita ja työntekijöitä viime vuoden menestyksellisestä työstä. Olemme saavuttaneet talouden tavoitteet ja pääosan muistakin tavoitteistamme. Hyvän yhteistyön voimin menestymme tulevinakin vuosina. Markku Auvinen Kaupunginjohtaja

9 8 I TOIMINTAKERTOMUS 1.1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTO Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen poliittiset voimasuhteet Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus SDP 15 4 KOK 10 2 VAS 7 1 SIT 7 1 KESK 3 1 KD 1 - Yhteensä 43 9 Luottamushenkilöluettelo on tilinpäätöksen liitteenä Tilivelvolliset Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat ainakin: 1 kaupunginhallituksen jäsenet 2 lautakuntien jäsenet 3 johtokuntien jäsenet 4 toimikuntien jäsenet 5 muiden kunnan toimielinten jäsenet 6 kaupunginjohtaja 7 toimielinten alaiset tai yksiköiden johtavat viranhaltijat. Viime kädessä tilintarkastajalla on harkintavalta, ketkä ovat tilivelvollisia. Tilivelvollisuuden puuttuminen ei vapauta esimiestä alaistensa toiminnan valvontavastuusta. Keskushallinto Kaupunginhallituksen jäsenet Kaupunginjohtaja Markku Auvinen Palvelukeskuksen johtaja, talous- ja kehittämisjohtaja Jukka Varonen Rakennuslautakunnan jäsenet Rakennustarkastaja Sirpa Jokela Seutujohtaja Heidi Rämö ( saakka) Vs. seutujohtaja Anne Solonen (oto alkaen) Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Niittymäki Yksilöhuoltojaoston jäsenet Osastopäällikkö Annikki Raittila ( saakka) Vt. osastopäällikkö Sirpa Leino-Heritty ( alkaen) Ympäristöjaoston jäsenet Ympäristön tulosalueen päällikkö Liisa Savilahti

10 9 Kasvatus- ja opetuskeskus Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Jorma Riikonen Varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Helenius ( saakka) Varhaiskasvatuspäällikkö Seija Mäkinen ( alkaen) Sivistystoimenkeskus Sivistystoimen lautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, sivistystoimenjohtaja Juha Sihvonen Tulosyksikön johtaja, kirjastotoimenjohtaja Arja Pulla Tulosyksikön johtaja, kulttuuritoimenjohtaja Reijo Tepsa Tulosyksikön johtaja, musiikkiopiston rehtori Kirsimarja Kiviruusu Tulosyksikön johtaja, kuvataidekoulun rehtori Heikki Kivioja Liikunta- ja nuorisokeskus Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, liikuntatoimenjohtaja Timo Kukkonen Nuorisotoimen tulosalueen päällikkö, nuorisotoimenjohtaja Anne Kurikka Tekninen keskus Teknisen lautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, kaupungininsinööri Pentti Bergmann Henkilöstö Vakanssien määrä oli vuoden 2007 lopussa yhteensä Edelliseen vuoteen verrattuna määrä oli kasvanut 12 vakanssilla. Henkilöstön määrä oli 1444, jossa muutosta edelliseen vuoteen oli +52. Henkilötyövuosia kertyi 1288, joka oli 9 htv pienempi kuin vuonna Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,3 vuotta, kun se vuotta aiemmin oli 47,2. Vakanssit toimielimittäin : Palvelukeskus Virat Toimet Tuntip.ts. tuntiopet. Yhteensä Keha Sote Kopeke Sike Linuke Teke Yhteensä

11 10 Henkilöstön määrä toimielimittäin : Palvelukeskus Keha Sote Kopeke Sike Linuke Teke Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Työll.tuella palkatut Yhteensä Riskienhallinta Valkeakosken kaupungin riskienhallinnan tavoitteena on merkittävimpien riskien tunnistaminen sekä niiden hallinta siten, että konsernin strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niihin varaudutaan osana toiminnan suunnittelua. Valkeakosken kaupunki laati kattavan vahinkoriskien riskikartoituksen vuonna Vuonna 2007 laadittiin kaupungissa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta vahinkoriskien laatuarvio. Vuonna 2007 käynnistettiin uudelleen yksityiskohtainen kiinteistöriskejä, hoitolaitoksia, kouluja ja oppilaitoksia, ympäristö-, sopimus- ja atk-riskejä koskeva kartoitustyö. Lisäksi kaupunki on tilannut kokonaisvaltaisen kaupungin riskienhallintaa koskevan arvioinnin. Vuonna 2007 laadittiin ohjeistus sisäisestä valvonnasta ja hyvästä johtamis- ja hallintotavasta. Ohjeistuksen tavoitteena on auttaa esimiehiä ja luottamushenkilöitä ymmärtämään johtamista, hyvää hallintotapaa ja sisäistä valvontaa, ja miten ne liittyvät heidän tehtäviinsä. Osaamista ja johtamiskulttuuria kehitetään jatkuvalla koulutuksella. Henkilöstön suunnitelmallisella kehittämisellä ja työhyvinvointiin panostamalla luodaan motivoitunut, tuloksen tekemistä suosiva ilmapiiri. Kiinteistöjen turvallisuuteen kiinnitetään huomiota mm. turvallisuuskoulutuksen, pelastussuunnitelmien ja palotarkastusten osalta. Kaupungin vuokrahalleissa toimivien teollisuusyritysten kiinteistöturvallisuutta parannetaan. Keskeytysriskien osalta arvioidaan keskusten toimintojen osalta mm. vakuutusturvaa, sekä panostetaan varahenkilöjärjestelmään ja tietojärjestelmien toimivuuteen esim. potilastietojärjestelmän ylläpidon osalta. Vastuuriskit otetaan huomioon uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja sopimusten dokumentoinnissa.

12 11 Strategiset riskit Kaupungin toimintaympäristöä koskevat merkittävimmät riskit liittyvät kaupungin alueella toimivan suurteollisuuden toimintaedellytyksiin, henkilöstön saatavuuteen, asunto- ja yritysrakentamista hidastaviin kaavavalituksiin sekä julkisen talouden kehitykseen liittyviin haasteisiin. Rahoitusriskit Korkoriski: Korkoriskille avointen vaihtuvakorkoisten lainojen osuus kaupungin korollisista lainoista oli tilikauden lopussa euroa. Jos lainamäärä pysyisi samana ja korko nousisi yhdellä prosentilla, lisäisi tämä korkokuluja 12 kuukauden aikana noin euroa. Valuuttariski: Konsernin kassavirrat, lainat ja sijoitukset ovat euromääräisiä. Likviditeettiriski: Likviditeetin hallinnan tavoitteena on konsernin rahoituksen varmentaminen kaikissa tilanteissa. Konsernin rahavarat on yhdistetty konsernitilille, johon on määritelty luottolimiitti kullekin mukana olevalle yhteisöille. Valkeakosken kaupungilla on 3 milj. euron kuntatodistusohjelmat erikseen kolmen suuren pankkiryhmittymän kanssa sekä 1,68 milj. euron kuntatodistusohjelma Kuntarahoitus Oy:n kanssa. Kaupungin maksuliikennetiliin on yhdistetty 1,0 milj. euron luottolimiitti. Vastapuoliriskit Kaupunki on taannut konserniin kuuluvien yhtiöiden lainoja yhteensä euroa ja myöntänyt antolainoja yhteensä euroa. Vastavakuutena on kiinteistöjen panttaussitoumuksia. Vahinkoriskit Keskeiset vahinkoriskit ovat tulipalot ja vesivahingot. Vahinkoriskien hallinta perustuu toisaalta turvallisuustyöhön ja toisaalta kiinteistöjen vakuuttamiseen vahinkojen osalta. Kaupungissa tarkastetaan säännöllisesti omaisuusvakuutukset osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla katetaan kaikki ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. Tärkeimmät vakuuttamisalueet ovat omaisuus-, vastuu-, tapaturma- ja ajoneuvovakuutukset.

13 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO 2007 Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Sisäinen tarkastus Asuntomessuorganisaatio Rakennuslautakunta Hallintokeskus Etelä-Pirkanmaan seutuvaltuusto Etelä-Pirkanmaan seutuhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Sivistystoimen lautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Tekninen lautakunta = Vesihuoltolaitoksen johtokunta Sosiaali- ja terveyskeskus Kasvatus- ja opetuskeskus Sivistystoimen keskus Liikunta- ja nuorisokeskus Tekninen keskus Vesihuoltolaitos VALKEAKOSKEN KAUPUNKIKONSERNI 2007 KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINJOHTAJA KUNTAYHTYMÄT OSAKKUUSYHTEISÖT Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky Pirkanmaan sosiaalipalvelujen ky Pirkanmaan liitto Hämeen Päihdehuollon ky Koy Savottatie Valkeakosken Palloiluhalli Oy Eerolan Liikekeskus Oy As. Oy Valkeakosken Innalantie 6 As. Oy Valkeakosken Salonraitti YHTEISYHTEISÖT TYTÄRYHTEISÖT Tunturivoima Oy SÄÄTIÖT ASUNTO-OSAKEYHTIÖT ELINKEINOTOIMINTA Visavuoren museosäätiö Valkeakosken Asunnot Oy Valkeakosken Energia Oy As. Oy Valkeakosken Kotikulma As. Oy Valkeakosken Salonportti Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Sointulan Keskus Oy

14 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen tilanne Maailmantalouden kasvu jatkui vahvana Yhdysvaltain asuntorahoitukseen liittyneistä suurista ongelmista huolimatta. Rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen, hinta- ja valuuttakurssikehitykseen sekä suuriin ulkomaankaupan tasapainottomuuksiin liittyvät riskit lisäävät merkittävästi epävarmuutta talouskasvun kestävyydestä. Talouskasvu jatkui vahvana kehittyvissä maissa. Tämä on vaikuttanut raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen pysymisen korkeana. Öljyn hinta on kääntynyt uudelleen nousuun ja vahva kysyntä pitää hintatason korkeana. Euron vahvistuminen on hillinnyt inflaatiopaineita Euroopassa, mutta teollisuusmaissa on merkkejä palkkainflaation kiihtymisestä.yhdysvaltojen kasvuvauhdin hidastuminen ja korkoeron kaventuminen ylläpitävät euroon kohdistuvia vahvistuspaineita. Euroalueen korkeasuhdanteen huippu on ohitettu. Teollisuustuotanto on kehittynyt hyvin, sillä kehittyvien maiden vahva kysyntä on toistaiseksi kompensoinut euron vahvistumisen kielteisiä vaikutuksia. Asuntorakentamisen vaimenemisen vastapainona on hyvän työllisyyskehityksen ja alenevan työttömyyden tukema kotitalouksien kulutus. Myös yritysten investoinnit ovat yhä kasvussa. BKT:n kasvu hidastuu vuonna Inflaatio on nopeutunut ja palkkapaineet ovat voimistuneet. Vaikka inflaation odotetaankin hidastuvan, uhkaa euroalueen hintavakaus heiketä. Tämä kaventaa rahapolitiikan liikkumavaraa. Suomessa korkeasuhdanne on jatkunut vuonna Pari vuotta viiden prosentin tuntumassa pysynyt BKT:n kasvuvauhti hidastui syksyllä niin, että koko vuoden kasvu jäi noin 4,4 prosenttiin. Asuntorakentamisen vaimenemisen korvaa muun rakentamisen vilkkaus. Metsäteollisuuden vaikeudet hidastavat teollisuustuotannon kasvua. Palveluiden kysyntä jatkuu hyvänä. Työllisyystilanteen koheneminen sekä kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen kasvu tukevat kotimaista kysyntää vuonna Työllisten määrä lisääntyi vuonna 2007 noin hengellä. Työllisyysaste on noussut 69,9 prosenttiin. Hyvä kehitys on jatkunut erityisesti yksityisissä palveluissa ja rakentamisessa. Avoimena olevien työpaikkojen määrä lisääntyy ja samanaikaisesti työvoiman saatavuusongelmat pahenevat. Ulkomaisten työntekijöiden määrä on kasvussa. Työn tuottavuus ei ole lisääntynyt. Palkankorotusten ja hidastuvan tuottavuuden nousun myötä tilanne koko kansantalouden tasolla muuttuu. Teollisuuden työvoimakustannukset nousevat kuitenkin tuottavuuden kasvun rajoissa. Julkisen talouden rahoitusasema vahvistui 5,2 % suhteessa BKT:seen. Talouskasvun jatkuminen nopeana on lisännyt verotuloja vuonna 2007 ja omaisuustulojen vahva kasvu on parantanut rahoitusasemaa. Julkisen talouden tulot lisääntyivät noin 6 % ja menot noin 4 % vuonna 2007.

15 14 Yleinen taloudellinen tilanne vv (%-muutos) Tuotanto Teollisuus, määrän muutos Kuluttajahinnat Ansiotaso ,8 4,4 0,2 3, ,1 3,9 0,9 3, ,9 10,5 1,6 3, ,4 5,4 2,5 3,3 (%-yksikköä) Työllisyysaste Työttömyysaste Vaihtotase, % BKT:sta Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta Valtionvelka, % BKT:sta Valtion rahoitusjäämä, % BKT:sta Lyhyet korot (Euribor 3 kk) Pitkät korot (valtion ablig. 10 v) 67,2 8,8 7,6 50,3 42,0 0,4 2,1 4,1 68,0 8,4 4,9 50,1 38,2 0,4 2,2 3,4 68,9 7,7 4,9 48,9 35,3 0,9 3,1 3,8 69,9 6,9 4,4 47,5 31,4 2,0 4,3 4,3 (Lähde: Valtiovarainministeriön kansantalousosaston suhdannekatsaus 1/2008) Kuntien talouden tilanne Kuntien velkaantuminen jatkui edelleen vuonna Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan lainakanta nousi 8,2 miljardiin euroon. Lainakannan kasvu oli hieman aiempia vuosia hitaampaa. Asukasta kohti laskettuna kuntien lainakanta oli euroa. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate kohosi yli 1,9 miljardiin euroon, vaikka talousarvioissa sen ennustettiin jäävän 1,4 miljardiin. Kuntien toimintakate heikkeni vuonna 2007 aikaisempia vuosia enemmän, lähes 6 %. Vuosikate asukasta kohti oli kunnissa keskimäärin 368 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 327 euroa. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli tilinpäätösarvioiden mukaan aiempaa vähemmän ja kuntayhtymiä aiempaa enemmän. Vuonna 2007 kaikkiaan 49 kunnan (v ) ja 36 kuntayhtymän (v ) vuosikate jäi miinukselle. Vuonna 2007 kuntien yhteenlaskettu vuosikate kattoi poistoista 131 %, mikä on selvästi viime vuosia enemmän. Kuntayhtymien vuosikate oli 103 % poistoista. Vuosikate riitti kunnissa kattamaan vajaat kaksi kolmannesta investoinneista ja kuntayhtymissä runsaat puolet. Investoinneista kunnat ja kuntayhtymät arvioivat vuonna 2007 käyttäneensä noin 3,7 miljardia euroa. Tämä on 96 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Ainoastaan noin 26 % kuntien investoinneista voitiin rahoittaa investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla ja investointihyödykkeiden myyntituloilla. Kuntayhtymillä vastaava osuus tilinpäätösarvioiden mukaan oli noin 12 %. Pitkäaikaisia lainojaan kunnat ja kuntayhtymät lyhensivät runsaalla miljardilla eurolla ja ottivat uutta pitkäaikaista lainaa noin 1,6 miljardia. (Lähde: Tilastokeskus)

16 Oman alueen taloudellinen tilanne Työllisyystilanne Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan koko Suomen työttömyysaste oli 8,4 % (v ,7 %). Pirkanmaan työttömyysaste oli 9,0 % (v ,1 %) ja se väheni näin ollen 1,1 prosenttiyksikköä. Etelä-Pirkanmaan seutukunnan työttömyysaste oli 10,4 % (v ,1 %). Hyvä suhdannekehitys on alentanut työttömyyttä seutukunnalla vaikka teollisuuden rakennemuutos on vähentänyt työpaikkoja. Valkeakosken työttömyysaste oli edelleen korkein koko Pirkanmaalla ollen joulukuun lopussa 11,2 % ( ,6 %). Työttömyysaste Valkeakoskella : Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 13,6 13,1 12,8 12,2 11,7 12,2 12,4 11,8 12,0 12,6 12,4 13,8 13,6 13,6 12,9 12,4 12,6 13,1 13,4 12,6 12,5 12,8 12,9 13,8 13,6 13,2 12,7 12,1 12,2 13,5 14,2 13,2 12,4 12,7 12,9 14,1 13,5 13,0 11,9 11,6 11,2 12,8 13,3 12,6 12,6 12,2 11,9 12,6 12,6 12,4 11,3 10,7 10,0 11,1 11,6 10,7 10,4 10,1 10,4 11,2 KAA/KK 12,5 13,1 13,0 12,4 11,1 (Lähde: Pirkanmaan työvoima ja elinkeinokeskus) Väestö Etelä-Pirkanmaa väestön määrä oli vuoden 2007 lopussa henkilöä, joka on 130 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Eniten asukasluku kasvoi Akaassa + 145, Valkeakoskella asukasluku pysyi viime vuoden tasolla, Kylmäkoskella kasvua oli 7 asukasta ja Urjalan asukasluku väheni 22:lla asukkaalla.

17 16 Väestön muutos Etelä-Pirkanmaalla : Muutos Muutos- % Valkeakoski Akaa Urjala Kylmäkoski ,00 + 1,04-0,40 + 0,27 Yhteensä ,31 (Lähde: Väestörekisterikeskus) Rakentaminen Myönnetyt rakennusluvat ja valmistuneet rakennukset Valkeakoskella : Uudisrakennukset ja laajennukset Myönnetyt rakennusluvat: Tilavuus, m3 Kerrosala, m2 Asuntojen lukumäärä, kpl Asuntojen huoneistoala, m2 Uudisrakennukset, kpl Laajennukset, kpl Muu muutostyö, kpl Valmistuneet rakennukset: Tilavuus, m3 Kerrosala, m2 Asuntojen lukumäärä, kpl Asuntojen huoneistoala, m2 Uudisrakennukset, kpl Laajennukset, kpl Muu muutostyö, kpl (Lähde: Valkeakosken kaupunki, rakennusvalvonta)

18 1.3. OLENNAISET MUUTOKSET KAUPUNGIN TALOUDESSA 17 Verotulot Muutos % Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuot. Kiinteistövero ,6 1,5 2,0 Verotulot yhteensä ,1 Kaupungin talous toteutui vuonna 2007 suunniteltua paremmin. Vuosikate oli 9,44 milj. euroa, edellisvuonna 3,99 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 4,35 milj. euroa ylijäämäinen. Myönteiseen verotulokehitykseen vaikutti vahvan talouskasvun lisäksi kertaluonteiset tekijät. Vuosille jaksotetun valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen viimeinen erä aikaistettiin vuodelle Se toteutettiin siten, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä pienennettiin. Ulkoiset toimintatuotot olivat 19,50 milj. euroa, edellisvuonna 17,59 milj. euroa, kasvu 10,9 %. Ulkoiset toimintakulut olivat 95,19 milj. euroa, edellisvuonna 92,19 milj. euroa, kasvu 3,14 %. Investointeja toteutettiin 9,9 milj. eurolla, kun vuotta aiemmin investointeihin kului 20,2 milj. euroa. Konsernin kassavarat pienenivät edellisvuoden 12,9 milj. eurosta 9,3 milj. euroon ja kassan riittävyys laski 40 päivästä 31 päivään. Uutta lainaa ei vuoden aikana nostettu. Lainakanta oli vuoden lopussa 29,2 milj. euroa (1.434 euroa/asukas) ja edellisvuonna 34,2 milj. euroa (1.678 euroa/asukas). Omavaraisuusaste kasvoi edellisvuoden 65 prosentista 70,3 prosenttiin. Näkymät alkaneelle tilikaudelle Verotulot vuodelle 2008 on arvioitu varovasti. Tässä vaiheessa on vuoden 2008 lopullista verokertymää vaikea arvioida luotettavasti, mutta riskiä arvioitua huonommasta kehityksestä voidaan pitää vähäisenä. Valtionosuudet ylittyvät arviolta 1,3 milj. eurolla. Palkkamäärärahat on varattu ja hyväksytty työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti. Palvelutarpeen määrän lisäys mm. päivähoidossa ja sairauspoissaolojen määrän nousu sosiaali- ja terveystoimessa voi aiheuttaa kuitenkin talousarvioon muutostarpeita. Maan hankintaan, kiinteistöjen rakentamiseen ja peruskorjaukseen on vireillä lukuisia hankkeita, jotka voivat johtaa kaupungin velkaantumisen huomattavaan lisääntymiseen. Investointitarpeet on arvioitava huolellisesti ja hankkeet on välttämätöntä jaksottaa riittävän pitkälle aikavälille. Tilikauden tuloksen odotetaan muodostuvan positiiviseksi. Se edellyttää kuitenkin hyvää budjettikuria ja hyväksytyn tasapainotusohjelman jatkamista.

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 Tasekirja 3 Sisällysluettelo 3 Toimintakertomus 5 Kaupunginjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 9 Kunnan hallinto 9 Organisaatiokaavio

Lisätiedot

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014

Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 2014 Valkeakosken kaupungin tilinpäätös vuodelta 214 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI 31.3.215 Tekijä: Kaupunginhallitus 1 TASEKIRJA Sisällysluettelo Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus 3 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan

2.5 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 95 2.5.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 95 2.6 Käyttötalousosan numero-osan yhteenveto... 103 2.7 Tuloslaskelmaosan TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä Paino: Juvenes Print Painatuskeskus 2006 ISSN 0355 2837 TAMPERE VALMISTAUTUU LUOTTAVAISESTI

Lisätiedot

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1.

2.1.5.5 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470)... 93 2.1.6 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA... 96 2.1.6.1 YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500)... 96 2.1. TILINPÄÄÄTÖS VUODELTA 2012 -TOIMINTAKERTOMUS -TILINPÄÄTÖSLASKELMAT -TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU -LIITETIEDOT 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 Kaupunginjohtajan katsaus... 5 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta

Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta 2 Tilinpäätös 2008 Jyväskylän maalaiskunta Tilinpäätös 2008 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Kaupunginvaltuusto 14.5.2014

Tilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Kaupunginvaltuusto 14.5.2014 Tilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Kaupunginvaltuusto 14.5.2014 Sisällys KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN JA SISÄLTÖ... 2 2 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus ja tilinpäätöksen liitetiedot 1.1 Toimintakertomus 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 7 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot