TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2007

2 1 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus 4 I TOIMINTAKERTOMUS 8 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Valkeakosken kaupungin hallinto Kaupunginvaltuuston ja hallituksen poliittiset voimasuhteet Tilivelvolliset Henkilöstö Riskienhallinta Kaupungin organisaatio Valkeakosken kaupunkikonserni Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Kuntien taloudellinen tilanne Oman alueen taloudellinen tilanne Olennaiset muutokset kaupungin taloudessa Olennaiset tapahtumat kaupungin toiminnassa palvelukeskuksittain TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut TOIMINNAN RAHOITUS Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET Tase ja sen tunnusluvut KOKONAISTULOT JA MENOT KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernitase ja sen tunnusluvut KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainotus 37 II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 39 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN STRATEGIAOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosan toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tehtävittäin 48

3 3. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN KONSERNITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 86 III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE 95 IV LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Rahoituslaskelma Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Toimintatuotot Satunnaiset erät Suunnitelman mukaiset poistojen perusteet Pakollisten varausten muutokset Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Leasingvastuiden yhteismäärä Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta Muut kaupungin antamat vastuusitoumukset Muut taloudelliset vastuut Elatustukisaamiset HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön lukumäärä Henkilöstökulut OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ MUUN TASEYKSIKÖN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmaosan toteutuminen Vesihuoltolaitoksen rahoitusosan toteutuminen Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma Vesihuoltolaitoksen tase Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot Vesihuoltolaitoksen investointiosan toteutuminen 118 2

4 8. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernirakenteessa tapahtuneet muutokset Konsernitaseen liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 122 V LUETTELOT JA SELVITYKSET LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA LUETTELO KÄYTETYISTÄ TOSITELAJEISTA Tositelajit Tositteiden säilytys 124 VI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 125 VII LIITTEET Liite 1 Luottamushenkilölistat v

5 Kaupunginjohtaja katsaus 4 Toimintaympäristö Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyen kuntien oli annettava vastaukset valtiolle mennessä. Valkeakoskella täyttyivät kaikki väestövaatimukset ilman erityisiä toimia. Seudullisesti (Etelä-Pirkanmaa) päätettiin selvittää yhteistyö terveydenhuollon ja vanhuspalveluiden organisoitumisessa ja alueen opetuspalveluiden organisoitumisessa. Ensin selvitetään perusterveydenhuollon organisoituminen alueella (v. 2008) ja opetustoimen tarkennettu yhteistyösuunnitelma (v.2008). Paras -hankkeeseen liittyen Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toiminta siirtyy sairaanhoitopiirin toiminnaksi tulevaisuudessa. Seutuhallinnon työ on vakiintunut vuoden 2005 lopulla hyväksytyn seutusopimuksen pohjalta. Hallinto-oikeus on kumonnut Valkeakosken kaupungin seutusopimuspäätöksen (2007), mutta kaupunki on valittanut asiasta edelleen. Seutusopimuksen tarkistustyö on käynnistynyt edellä mainitusta riippumatta ja se uudistetaan vuoden 2008 aikana joka tapauksessa. Työsuojelupiiri lakkautti Valkeakosken toimipisteensä Lakkauttaminen liittyi työsuojelutoiminnan uudelleen organisointiin. Vaikeimmin työllistettävien asioiden hoito ja organisointi on uusittu. Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus aloitti v Sen toimien vaikuttavuutta pyritään vahvistamaan 2007 perustetun monipalvelukeskuksen avulla. Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä oli ennen sitä lopettanut työkeskustoiminnan Lumikorven alueella. Kehitysvammaisten osalta toiminta jatkuu edelleen. Uudella mallilla tavoitellaan päivärahoilta pudonneiden kuntamaksuosuuden pienentämistä, kun työttömiä saadaan aktiivitoimenpiteiden alaisiksi. Tavoitteena on saada rakennettua mahdollisimman monelle polku työmarkkinoille. Paperiteollisuuden työpaikkavähennysten seurauksena saimme anomuksestamme äkillisen rakennemuutosalueen statuksen koko Etelä-Pirkanmaalle vuoden 2008 loppuun saakka. Sen seurauksena alueellemme on mahdollista kanavoida tavallista enemmän työhallinnon varoja paikkaamaan työpaikkamenetyksiämme. Myllysaaren museosäätiön ja Visavuorisäätiön yhdistyminen toteutui ja se on rekisteröity. Myllysaaren museorakennusten osalta tehtiin tilakartoitus, jonka pohjalta pyritään tekemään ratkaisuja v Tavoitteena on saada tyhjiin tiloihin toimintaa, jotta rakennusten ylläpitokustannus tulisi säätiölle edullisemmaksi. Terveyskeskuksen avopalveluyksikön toimitilojen saneeraus valmistui alkuvuodesta Elinkeinoelämä UPM:n edellisenä vuonna päättämät henkilöstövähennykset toteutuivat pääosin v ja paperikone 6 lakkasi toiminnasta, samoin vanhempi sellulinja. Vuoden lopulla UPM ilmoitti 90 hengen kolmen kuukauden lomautuksesta v. 2008, lomautuksia tosin ei tarvinne toteuttaa parantuneen tilanteen vuoksi. Metso-Paper Oy on käynyt yt-neuvotteluja väen vähentämisestä myös Valkeakosken yksikössä. Irtisanomisten määrä jää täällä vähäiseksi (20).

6 5 Oy Flinkenberg Ab:n tuotantotilat valmistuivat ja siellä työskentelee jo yli 60 henkeä, vaikka yritys alun perin lupaili hengen vahvuutta. Samalla Holmin alueella valmistui tuotantotila muovialan yritykselle ja kesällä käynnistyi myös Pyroll Oy:n tuotantotilojen laajennus. Viskoosikuitutehdas Säterin pääomistaja vaihtui syksyllä. Uusi omistaja on singaporilainen First Alverstone Partners. Säterin nimi vaihtui loppuvuodesta Kuitu Finland Oy:ksi. UPM myi Walki Wisan suomalaiselle pääomasijoitusyhtiö CapManille. Kaupunkikeskustan liike- ja asuinrakennushankkeen toteutus päätettiin antaa Hartela Oy:lle, jonka kanssa allekirjoitettiin sopimus loppuvuodesta. Sopimusta edelsi tarjouskilpailu, jossa Hartelan ratkaisu todettiin parhaaksi. Lidl:n rakennushanke käynnistyi, kun kaavasta tehty valitus hylättiin. Kaupparakennus valmistuu keväällä Kesällä käynnistyi Rakennustoimisto Palmbergin aloitteesta uuden liikekeskittymän kaavoitus Lotilanvainion alueelle (Juusonrannan asuntoalueen kohdalle vastaiselle puolelle sisääntulotietä). Alueelle on ilmoitettu tulevan Tokmannin liike, liikenneasema ja rautakauppa. Asuntomessut Vuoden 2009 asuntomessujen valmistelut ovat edenneet hyvin ja aikataulussa. Vuoden 2006 lopulla hyväksytty kaava tuli lainvoimaiseksi ja alueen kunnallistekniikka on rakennettu ja osa kaduista on jo saanut asfalttipinnan. Tonttivarauksia on tehty vähintäänkin odotetun mukaisesti. Hankkeet konkretisoituvat ja alkavat toteutua v Kaavoitus Apianrannan kerrostaloalueen asemakaava valmistui ja sai lainvoiman. Tontteja päästään luovuttamaan rakentajille alkuvuodesta. Vallon asuntoalueen asemakaava hyväksyttiin loppuvuodesta ja alueelta voidaan luovuttaa tontteja rakentajille alkuvuodesta. Mahlianmaan-Savilahden yritysalueesta hyväksyttiin asemakaava n. 20 ha:n alueelle. Kaavoitusta jatketaan yleiskaavan pohjalta loppualueelle. Lukion asemakaava sai lopullisen hyväksynnän joulukuussa, kun Korkein Hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyn valituksen. Keskustan liikekeskushankkeen asemakaava-ehdotus tuli luonnosvaiheeseen ja Lotilanvainion uuden liikekeskittymän asemakaavan valmistelu on edennyt ehdotusvaiheeseen. Toimintarakenteet Kaupungin puhelinvaihdetoiminnot uudistettiin ja nyt kaupungin vaihde palvelee koko Etelä- Pirkanmaan alueen kuntia. Sosiaali- ja terveystoimen toimintaa ja rakenteita on selvitetty Stakesin konsulttien toimesta ja toimenpide-ehdotukset valmistuvat keväällä Liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä tilatoimen ja viher- ja virkistyspalveluiden uudelleenorganisointiin ei lähdetty, sillä selvitystyön tuloksena todettiin parhaaksi jatkaa nykyisellä toimintamallilla.. Siivoustoimen henkilöstön keskittäminen tilatoimeen on jatkunut vuoden aikana.

7 Talous 6 Vuoden 2007 tulos (4,3 milj. ) ylitti selvästi odotukset ja on huomattavasti budjetoitua ylijäämäisempi. Tuloksen vaikuttuivat monet tekijät: Talouden tasapainottamisohjelman ja 50 hengen henkilötyövuoden vähentämistavoitteen ansiosta menopaineita on saatu pidettyä kurissa. Verotulotilitykset ylittivät selvästi budjetoidun, vaikka tulokehitystilasto osoitti vuodelta 2006 maan keskiarvoa heikompaa kehitystä. KOy Innalannotkon kahden kerrostalon myynti jätti myyntivoittokirjausta tilinpäätökseen ( 1,7 milj. ). Taseessa oleva kumulatiivinen alijäämä saadaan katettua vuoden 2007 ylijäämällä. Vuoden 2008 talousarvio on budjetoitu 1,6 milj. ylijäämäiseksi. Vuoden aikana jätettiin talousarvioon kirjattu lainamäärä nostamatta, kun lukion rakentaminen siirtyi ja talouskehitys oli ennakoitua suotuisampaa. Hyvästä tuloksesta huolimatta erityisesti sosiaali- ja terveystoimen määrärahoihin jouduttiin hyväksymään huomattavia ylityksiä vuoden aikana. Henkilöstö Henkilöstöstä on tehty erikseen henkilöstökertomus, josta ilmenee lähemmin asiaan liittyviä tietoja. Varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Helenius siirtyi työtehtäviin toiselle paikkakunnalle ja hänen tilalleen valittiin Seija Mäkinen. Seutujohtaja Heidi Rämö irtisanoutui loppuvuodesta ja siirtyi maakuntaliittoon työtehtäviin. Seutujohtajan paikka on laitettu hakuun. Myös sosiaali- ja kehitysvammahuollon osastopäällikkö Annikki Raittila erosi loppuvuodesta. Virka on esitetty muutettavaksi sosiaalityön johtajan viraksi ja virkaa hoitaa vt:nä Sirpa Leino-Heritty. Valkeakoski-opistolle laatupalkinto Valkeakoski-opistolle myönnettiin loppuvuodesta opetusministeriön myöntämä laatupalkinto ( ) erityisesti laadukkaasta ja tuloksellisesta kielikoulutuksesta. Opisto on tunnettu ja tunnustettu kouluttaja ja palkinto olisi voinut tulla aivan hyvin mistä tahansa opiston koulutusalasta, mutta tällä kertaa laadukkuutta mitattiin erityisesti kielikoulutuksen näkökulmasta. Näkymät Kunta- ja palvelurakenneuudistus on vauhdittanut kuntarakenteen muutosta kenties yli odotustenkin. Vuoden 2009 alusta toteutuu lukuisa määrä kuntaliitoksia ja monia neuvotteluja on vireillä. Muutkin rakenneuudistuksen selvittelytehtävät työllistävät kuntia merkittävästi. Kuntien vuosikatteet eivät tule riittämään nettoinvestointeihin lähivuosinakaan, jonka vuoksi kunnat velkaantuvat lisää ja monet kunnat korottavat kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttejaan. Myös Valkeakosken tulevat mittavat investoinnit (lukio, vanhainkodin saneeraus, terveyskeskuksen vuodeosaston saneeraus jne.) on vaikea toteuttaa ilman lisälainanottoa. Kustannuspaineet ikärakenteen muutoksen vuoksi jatkuvat ja sosiaali- ja terveystoimen kustannuskasvua voidaan toimillamme vain hillitä. Verotulokehityksemme ei edelleenkään ole ollut riittävän hyvä, vaan kuljemme valtakunnan keskiarvon alapuolella. Yhteisöverojen väheneminen näyttäisi vuoden 2008 jako-osuuksien ennakkolaskelmissa pysähtyneen. Toivottavasti yritysverotulot kääntyvät pitkän laskukauden jälkeen Valkeakoskella kasvuun tulevina vuosina.

8 7 Väkilukukehityksemme ei ole vielä kasvu-uralla, mutta huomioiden teollisuuden rakennemuutoksen vaikutukset, kehitys on ollut tyydyttävää, selvästi parempi kuin monilla muilla teollisuuspaikka-kunnilla. V näemme oikeastaan ensi kertaa, mitä väkilukukehitykseen vaikuttaa tonttien riittävä saatavuus. Pystymme tarvittaessa luovuttamaan yli 70 omakotitalotonttia ja useita kerrostalotontteja rakentamiseen. Kaikki suuret hankkeemme ovat edenneet määrätietoisen työn tuloksena toteutusvaiheeseen (Asuntomessut, merkittävät kaavat, Apianrannan kerrostaloalue, keskustan liikekeskus ja uutena tulijana Lotilanvainion liikekeskittymä). Ei olisi yllätys, jos tulevina vuosina asukasmäärämme kasvaisi ja työpaikkojemme määräkin kasvaisi teollisuuden työpaikkamenetyksistä huolimatta. Teollisuuden työpaikkojen menetykset huomioon ottaen työllisyyskehityksemme on ollut vuoden aikana hyvä ja työttömyys on laskenut yli 10 % (työttömyysaste oli 11,2 % joulukuun lopun 2007 tilanteen mukaan). Kiitokset Kiitän luottamushenkilöitä, viran- ja toimenhaltijoita ja työntekijöitä viime vuoden menestyksellisestä työstä. Olemme saavuttaneet talouden tavoitteet ja pääosan muistakin tavoitteistamme. Hyvän yhteistyön voimin menestymme tulevinakin vuosina. Markku Auvinen Kaupunginjohtaja

9 8 I TOIMINTAKERTOMUS 1.1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN HALLINTO Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen poliittiset voimasuhteet Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus SDP 15 4 KOK 10 2 VAS 7 1 SIT 7 1 KESK 3 1 KD 1 - Yhteensä 43 9 Luottamushenkilöluettelo on tilinpäätöksen liitteenä Tilivelvolliset Kuntalain tarkoittamia tilivelvollisia ovat ainakin: 1 kaupunginhallituksen jäsenet 2 lautakuntien jäsenet 3 johtokuntien jäsenet 4 toimikuntien jäsenet 5 muiden kunnan toimielinten jäsenet 6 kaupunginjohtaja 7 toimielinten alaiset tai yksiköiden johtavat viranhaltijat. Viime kädessä tilintarkastajalla on harkintavalta, ketkä ovat tilivelvollisia. Tilivelvollisuuden puuttuminen ei vapauta esimiestä alaistensa toiminnan valvontavastuusta. Keskushallinto Kaupunginhallituksen jäsenet Kaupunginjohtaja Markku Auvinen Palvelukeskuksen johtaja, talous- ja kehittämisjohtaja Jukka Varonen Rakennuslautakunnan jäsenet Rakennustarkastaja Sirpa Jokela Seutujohtaja Heidi Rämö ( saakka) Vs. seutujohtaja Anne Solonen (oto alkaen) Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Niittymäki Yksilöhuoltojaoston jäsenet Osastopäällikkö Annikki Raittila ( saakka) Vt. osastopäällikkö Sirpa Leino-Heritty ( alkaen) Ympäristöjaoston jäsenet Ympäristön tulosalueen päällikkö Liisa Savilahti

10 9 Kasvatus- ja opetuskeskus Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Jorma Riikonen Varhaiskasvatuspäällikkö Marjut Helenius ( saakka) Varhaiskasvatuspäällikkö Seija Mäkinen ( alkaen) Sivistystoimenkeskus Sivistystoimen lautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, sivistystoimenjohtaja Juha Sihvonen Tulosyksikön johtaja, kirjastotoimenjohtaja Arja Pulla Tulosyksikön johtaja, kulttuuritoimenjohtaja Reijo Tepsa Tulosyksikön johtaja, musiikkiopiston rehtori Kirsimarja Kiviruusu Tulosyksikön johtaja, kuvataidekoulun rehtori Heikki Kivioja Liikunta- ja nuorisokeskus Liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, liikuntatoimenjohtaja Timo Kukkonen Nuorisotoimen tulosalueen päällikkö, nuorisotoimenjohtaja Anne Kurikka Tekninen keskus Teknisen lautakunnan jäsenet Palvelukeskuksen johtaja, kaupungininsinööri Pentti Bergmann Henkilöstö Vakanssien määrä oli vuoden 2007 lopussa yhteensä Edelliseen vuoteen verrattuna määrä oli kasvanut 12 vakanssilla. Henkilöstön määrä oli 1444, jossa muutosta edelliseen vuoteen oli +52. Henkilötyövuosia kertyi 1288, joka oli 9 htv pienempi kuin vuonna Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,3 vuotta, kun se vuotta aiemmin oli 47,2. Vakanssit toimielimittäin : Palvelukeskus Virat Toimet Tuntip.ts. tuntiopet. Yhteensä Keha Sote Kopeke Sike Linuke Teke Yhteensä

11 10 Henkilöstön määrä toimielimittäin : Palvelukeskus Keha Sote Kopeke Sike Linuke Teke Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset Työll.tuella palkatut Yhteensä Riskienhallinta Valkeakosken kaupungin riskienhallinnan tavoitteena on merkittävimpien riskien tunnistaminen sekä niiden hallinta siten, että konsernin strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Riskit tunnistetaan, arvioidaan ja niihin varaudutaan osana toiminnan suunnittelua. Valkeakosken kaupunki laati kattavan vahinkoriskien riskikartoituksen vuonna Vuonna 2007 laadittiin kaupungissa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta vahinkoriskien laatuarvio. Vuonna 2007 käynnistettiin uudelleen yksityiskohtainen kiinteistöriskejä, hoitolaitoksia, kouluja ja oppilaitoksia, ympäristö-, sopimus- ja atk-riskejä koskeva kartoitustyö. Lisäksi kaupunki on tilannut kokonaisvaltaisen kaupungin riskienhallintaa koskevan arvioinnin. Vuonna 2007 laadittiin ohjeistus sisäisestä valvonnasta ja hyvästä johtamis- ja hallintotavasta. Ohjeistuksen tavoitteena on auttaa esimiehiä ja luottamushenkilöitä ymmärtämään johtamista, hyvää hallintotapaa ja sisäistä valvontaa, ja miten ne liittyvät heidän tehtäviinsä. Osaamista ja johtamiskulttuuria kehitetään jatkuvalla koulutuksella. Henkilöstön suunnitelmallisella kehittämisellä ja työhyvinvointiin panostamalla luodaan motivoitunut, tuloksen tekemistä suosiva ilmapiiri. Kiinteistöjen turvallisuuteen kiinnitetään huomiota mm. turvallisuuskoulutuksen, pelastussuunnitelmien ja palotarkastusten osalta. Kaupungin vuokrahalleissa toimivien teollisuusyritysten kiinteistöturvallisuutta parannetaan. Keskeytysriskien osalta arvioidaan keskusten toimintojen osalta mm. vakuutusturvaa, sekä panostetaan varahenkilöjärjestelmään ja tietojärjestelmien toimivuuteen esim. potilastietojärjestelmän ylläpidon osalta. Vastuuriskit otetaan huomioon uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja sopimusten dokumentoinnissa.

12 11 Strategiset riskit Kaupungin toimintaympäristöä koskevat merkittävimmät riskit liittyvät kaupungin alueella toimivan suurteollisuuden toimintaedellytyksiin, henkilöstön saatavuuteen, asunto- ja yritysrakentamista hidastaviin kaavavalituksiin sekä julkisen talouden kehitykseen liittyviin haasteisiin. Rahoitusriskit Korkoriski: Korkoriskille avointen vaihtuvakorkoisten lainojen osuus kaupungin korollisista lainoista oli tilikauden lopussa euroa. Jos lainamäärä pysyisi samana ja korko nousisi yhdellä prosentilla, lisäisi tämä korkokuluja 12 kuukauden aikana noin euroa. Valuuttariski: Konsernin kassavirrat, lainat ja sijoitukset ovat euromääräisiä. Likviditeettiriski: Likviditeetin hallinnan tavoitteena on konsernin rahoituksen varmentaminen kaikissa tilanteissa. Konsernin rahavarat on yhdistetty konsernitilille, johon on määritelty luottolimiitti kullekin mukana olevalle yhteisöille. Valkeakosken kaupungilla on 3 milj. euron kuntatodistusohjelmat erikseen kolmen suuren pankkiryhmittymän kanssa sekä 1,68 milj. euron kuntatodistusohjelma Kuntarahoitus Oy:n kanssa. Kaupungin maksuliikennetiliin on yhdistetty 1,0 milj. euron luottolimiitti. Vastapuoliriskit Kaupunki on taannut konserniin kuuluvien yhtiöiden lainoja yhteensä euroa ja myöntänyt antolainoja yhteensä euroa. Vastavakuutena on kiinteistöjen panttaussitoumuksia. Vahinkoriskit Keskeiset vahinkoriskit ovat tulipalot ja vesivahingot. Vahinkoriskien hallinta perustuu toisaalta turvallisuustyöhön ja toisaalta kiinteistöjen vakuuttamiseen vahinkojen osalta. Kaupungissa tarkastetaan säännöllisesti omaisuusvakuutukset osana riskien kokonaishallintaa. Vakuutuksilla katetaan kaikki ne riskit, jotka ovat taloudellisesti tai muista syistä järkevää hoitaa vakuuttamalla. Tärkeimmät vakuuttamisalueet ovat omaisuus-, vastuu-, tapaturma- ja ajoneuvovakuutukset.

13 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN ORGANISAATIO 2007 Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Sisäinen tarkastus Asuntomessuorganisaatio Rakennuslautakunta Hallintokeskus Etelä-Pirkanmaan seutuvaltuusto Etelä-Pirkanmaan seutuhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Sivistystoimen lautakunta Liikunta- ja nuorisolautakunta Tekninen lautakunta = Vesihuoltolaitoksen johtokunta Sosiaali- ja terveyskeskus Kasvatus- ja opetuskeskus Sivistystoimen keskus Liikunta- ja nuorisokeskus Tekninen keskus Vesihuoltolaitos VALKEAKOSKEN KAUPUNKIKONSERNI 2007 KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINJOHTAJA KUNTAYHTYMÄT OSAKKUUSYHTEISÖT Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ky Pirkanmaan sosiaalipalvelujen ky Pirkanmaan liitto Hämeen Päihdehuollon ky Koy Savottatie Valkeakosken Palloiluhalli Oy Eerolan Liikekeskus Oy As. Oy Valkeakosken Innalantie 6 As. Oy Valkeakosken Salonraitti YHTEISYHTEISÖT TYTÄRYHTEISÖT Tunturivoima Oy SÄÄTIÖT ASUNTO-OSAKEYHTIÖT ELINKEINOTOIMINTA Visavuoren museosäätiö Valkeakosken Asunnot Oy Valkeakosken Energia Oy As. Oy Valkeakosken Kotikulma As. Oy Valkeakosken Salonportti Valkeakosken Seudun Kehitys Oy Sointulan Keskus Oy

14 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen tilanne Maailmantalouden kasvu jatkui vahvana Yhdysvaltain asuntorahoitukseen liittyneistä suurista ongelmista huolimatta. Rahoitusmarkkinoiden toimivuuteen, hinta- ja valuuttakurssikehitykseen sekä suuriin ulkomaankaupan tasapainottomuuksiin liittyvät riskit lisäävät merkittävästi epävarmuutta talouskasvun kestävyydestä. Talouskasvu jatkui vahvana kehittyvissä maissa. Tämä on vaikuttanut raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen pysymisen korkeana. Öljyn hinta on kääntynyt uudelleen nousuun ja vahva kysyntä pitää hintatason korkeana. Euron vahvistuminen on hillinnyt inflaatiopaineita Euroopassa, mutta teollisuusmaissa on merkkejä palkkainflaation kiihtymisestä.yhdysvaltojen kasvuvauhdin hidastuminen ja korkoeron kaventuminen ylläpitävät euroon kohdistuvia vahvistuspaineita. Euroalueen korkeasuhdanteen huippu on ohitettu. Teollisuustuotanto on kehittynyt hyvin, sillä kehittyvien maiden vahva kysyntä on toistaiseksi kompensoinut euron vahvistumisen kielteisiä vaikutuksia. Asuntorakentamisen vaimenemisen vastapainona on hyvän työllisyyskehityksen ja alenevan työttömyyden tukema kotitalouksien kulutus. Myös yritysten investoinnit ovat yhä kasvussa. BKT:n kasvu hidastuu vuonna Inflaatio on nopeutunut ja palkkapaineet ovat voimistuneet. Vaikka inflaation odotetaankin hidastuvan, uhkaa euroalueen hintavakaus heiketä. Tämä kaventaa rahapolitiikan liikkumavaraa. Suomessa korkeasuhdanne on jatkunut vuonna Pari vuotta viiden prosentin tuntumassa pysynyt BKT:n kasvuvauhti hidastui syksyllä niin, että koko vuoden kasvu jäi noin 4,4 prosenttiin. Asuntorakentamisen vaimenemisen korvaa muun rakentamisen vilkkaus. Metsäteollisuuden vaikeudet hidastavat teollisuustuotannon kasvua. Palveluiden kysyntä jatkuu hyvänä. Työllisyystilanteen koheneminen sekä kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen kasvu tukevat kotimaista kysyntää vuonna Työllisten määrä lisääntyi vuonna 2007 noin hengellä. Työllisyysaste on noussut 69,9 prosenttiin. Hyvä kehitys on jatkunut erityisesti yksityisissä palveluissa ja rakentamisessa. Avoimena olevien työpaikkojen määrä lisääntyy ja samanaikaisesti työvoiman saatavuusongelmat pahenevat. Ulkomaisten työntekijöiden määrä on kasvussa. Työn tuottavuus ei ole lisääntynyt. Palkankorotusten ja hidastuvan tuottavuuden nousun myötä tilanne koko kansantalouden tasolla muuttuu. Teollisuuden työvoimakustannukset nousevat kuitenkin tuottavuuden kasvun rajoissa. Julkisen talouden rahoitusasema vahvistui 5,2 % suhteessa BKT:seen. Talouskasvun jatkuminen nopeana on lisännyt verotuloja vuonna 2007 ja omaisuustulojen vahva kasvu on parantanut rahoitusasemaa. Julkisen talouden tulot lisääntyivät noin 6 % ja menot noin 4 % vuonna 2007.

15 14 Yleinen taloudellinen tilanne vv (%-muutos) Tuotanto Teollisuus, määrän muutos Kuluttajahinnat Ansiotaso ,8 4,4 0,2 3, ,1 3,9 0,9 3, ,9 10,5 1,6 3, ,4 5,4 2,5 3,3 (%-yksikköä) Työllisyysaste Työttömyysaste Vaihtotase, % BKT:sta Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta Valtionvelka, % BKT:sta Valtion rahoitusjäämä, % BKT:sta Lyhyet korot (Euribor 3 kk) Pitkät korot (valtion ablig. 10 v) 67,2 8,8 7,6 50,3 42,0 0,4 2,1 4,1 68,0 8,4 4,9 50,1 38,2 0,4 2,2 3,4 68,9 7,7 4,9 48,9 35,3 0,9 3,1 3,8 69,9 6,9 4,4 47,5 31,4 2,0 4,3 4,3 (Lähde: Valtiovarainministeriön kansantalousosaston suhdannekatsaus 1/2008) Kuntien talouden tilanne Kuntien velkaantuminen jatkui edelleen vuonna Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarvioiden mukaan lainakanta nousi 8,2 miljardiin euroon. Lainakannan kasvu oli hieman aiempia vuosia hitaampaa. Asukasta kohti laskettuna kuntien lainakanta oli euroa. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate kohosi yli 1,9 miljardiin euroon, vaikka talousarvioissa sen ennustettiin jäävän 1,4 miljardiin. Kuntien toimintakate heikkeni vuonna 2007 aikaisempia vuosia enemmän, lähes 6 %. Vuosikate asukasta kohti oli kunnissa keskimäärin 368 euroa. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 327 euroa. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli tilinpäätösarvioiden mukaan aiempaa vähemmän ja kuntayhtymiä aiempaa enemmän. Vuonna 2007 kaikkiaan 49 kunnan (v ) ja 36 kuntayhtymän (v ) vuosikate jäi miinukselle. Vuonna 2007 kuntien yhteenlaskettu vuosikate kattoi poistoista 131 %, mikä on selvästi viime vuosia enemmän. Kuntayhtymien vuosikate oli 103 % poistoista. Vuosikate riitti kunnissa kattamaan vajaat kaksi kolmannesta investoinneista ja kuntayhtymissä runsaat puolet. Investoinneista kunnat ja kuntayhtymät arvioivat vuonna 2007 käyttäneensä noin 3,7 miljardia euroa. Tämä on 96 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Ainoastaan noin 26 % kuntien investoinneista voitiin rahoittaa investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla ja investointihyödykkeiden myyntituloilla. Kuntayhtymillä vastaava osuus tilinpäätösarvioiden mukaan oli noin 12 %. Pitkäaikaisia lainojaan kunnat ja kuntayhtymät lyhensivät runsaalla miljardilla eurolla ja ottivat uutta pitkäaikaista lainaa noin 1,6 miljardia. (Lähde: Tilastokeskus)

16 Oman alueen taloudellinen tilanne Työllisyystilanne Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan koko Suomen työttömyysaste oli 8,4 % (v ,7 %). Pirkanmaan työttömyysaste oli 9,0 % (v ,1 %) ja se väheni näin ollen 1,1 prosenttiyksikköä. Etelä-Pirkanmaan seutukunnan työttömyysaste oli 10,4 % (v ,1 %). Hyvä suhdannekehitys on alentanut työttömyyttä seutukunnalla vaikka teollisuuden rakennemuutos on vähentänyt työpaikkoja. Valkeakosken työttömyysaste oli edelleen korkein koko Pirkanmaalla ollen joulukuun lopussa 11,2 % ( ,6 %). Työttömyysaste Valkeakoskella : Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 13,6 13,1 12,8 12,2 11,7 12,2 12,4 11,8 12,0 12,6 12,4 13,8 13,6 13,6 12,9 12,4 12,6 13,1 13,4 12,6 12,5 12,8 12,9 13,8 13,6 13,2 12,7 12,1 12,2 13,5 14,2 13,2 12,4 12,7 12,9 14,1 13,5 13,0 11,9 11,6 11,2 12,8 13,3 12,6 12,6 12,2 11,9 12,6 12,6 12,4 11,3 10,7 10,0 11,1 11,6 10,7 10,4 10,1 10,4 11,2 KAA/KK 12,5 13,1 13,0 12,4 11,1 (Lähde: Pirkanmaan työvoima ja elinkeinokeskus) Väestö Etelä-Pirkanmaa väestön määrä oli vuoden 2007 lopussa henkilöä, joka on 130 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Eniten asukasluku kasvoi Akaassa + 145, Valkeakoskella asukasluku pysyi viime vuoden tasolla, Kylmäkoskella kasvua oli 7 asukasta ja Urjalan asukasluku väheni 22:lla asukkaalla.

17 16 Väestön muutos Etelä-Pirkanmaalla : Muutos Muutos- % Valkeakoski Akaa Urjala Kylmäkoski ,00 + 1,04-0,40 + 0,27 Yhteensä ,31 (Lähde: Väestörekisterikeskus) Rakentaminen Myönnetyt rakennusluvat ja valmistuneet rakennukset Valkeakoskella : Uudisrakennukset ja laajennukset Myönnetyt rakennusluvat: Tilavuus, m3 Kerrosala, m2 Asuntojen lukumäärä, kpl Asuntojen huoneistoala, m2 Uudisrakennukset, kpl Laajennukset, kpl Muu muutostyö, kpl Valmistuneet rakennukset: Tilavuus, m3 Kerrosala, m2 Asuntojen lukumäärä, kpl Asuntojen huoneistoala, m2 Uudisrakennukset, kpl Laajennukset, kpl Muu muutostyö, kpl (Lähde: Valkeakosken kaupunki, rakennusvalvonta)

18 1.3. OLENNAISET MUUTOKSET KAUPUNGIN TALOUDESSA 17 Verotulot Muutos % Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuot. Kiinteistövero ,6 1,5 2,0 Verotulot yhteensä ,1 Kaupungin talous toteutui vuonna 2007 suunniteltua paremmin. Vuosikate oli 9,44 milj. euroa, edellisvuonna 3,99 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 4,35 milj. euroa ylijäämäinen. Myönteiseen verotulokehitykseen vaikutti vahvan talouskasvun lisäksi kertaluonteiset tekijät. Vuosille jaksotetun valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen viimeinen erä aikaistettiin vuodelle Se toteutettiin siten, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä pienennettiin. Ulkoiset toimintatuotot olivat 19,50 milj. euroa, edellisvuonna 17,59 milj. euroa, kasvu 10,9 %. Ulkoiset toimintakulut olivat 95,19 milj. euroa, edellisvuonna 92,19 milj. euroa, kasvu 3,14 %. Investointeja toteutettiin 9,9 milj. eurolla, kun vuotta aiemmin investointeihin kului 20,2 milj. euroa. Konsernin kassavarat pienenivät edellisvuoden 12,9 milj. eurosta 9,3 milj. euroon ja kassan riittävyys laski 40 päivästä 31 päivään. Uutta lainaa ei vuoden aikana nostettu. Lainakanta oli vuoden lopussa 29,2 milj. euroa (1.434 euroa/asukas) ja edellisvuonna 34,2 milj. euroa (1.678 euroa/asukas). Omavaraisuusaste kasvoi edellisvuoden 65 prosentista 70,3 prosenttiin. Näkymät alkaneelle tilikaudelle Verotulot vuodelle 2008 on arvioitu varovasti. Tässä vaiheessa on vuoden 2008 lopullista verokertymää vaikea arvioida luotettavasti, mutta riskiä arvioitua huonommasta kehityksestä voidaan pitää vähäisenä. Valtionosuudet ylittyvät arviolta 1,3 milj. eurolla. Palkkamäärärahat on varattu ja hyväksytty työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti. Palvelutarpeen määrän lisäys mm. päivähoidossa ja sairauspoissaolojen määrän nousu sosiaali- ja terveystoimessa voi aiheuttaa kuitenkin talousarvioon muutostarpeita. Maan hankintaan, kiinteistöjen rakentamiseen ja peruskorjaukseen on vireillä lukuisia hankkeita, jotka voivat johtaa kaupungin velkaantumisen huomattavaan lisääntymiseen. Investointitarpeet on arvioitava huolellisesti ja hankkeet on välttämätöntä jaksottaa riittävän pitkälle aikavälille. Tilikauden tuloksen odotetaan muodostuvan positiiviseksi. Se edellyttää kuitenkin hyvää budjettikuria ja hyväksytyn tasapainotusohjelman jatkamista.

19 1.4. OLENNAISET TAPAHTUMAT KAUPUNGIN TOIMINNASSA PALVELUKESKUKSITTAIN Hallintokeskus 18 Kiina päivät järjestettiin Valkeakoski ja Nanchang juhlivat ystävyysyhteistyön 10-vuotista taivalta Kiina-viikolla monin tapahtumin. Paras-selvitys tehtiin yhteistyössä Etelä-Pirkanmaan kuntien kanssa ja vastaukset annettiin valtioneuvostolle elokuun lopulla. Seudullinen puhelinjärjestelmä ja puhelinvälitys otettiin käyttöön Seutuliikenteen ostopalveluvuorot kilpailutettiin, kaupunkiliikenteen osalta ostoliikennevuoroja karsittiin joukkoliikenteen supistuvien valtionavustusten seurauksena. Sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan ohjeistus sekä hankintaohjeet uusittiin. Varattavissa olevien omakotitonttien määrä nousi selvästi edeltävistä vuosista. Pääosa tonttivarannosta sijoittui Lintulaan, jossa asuntomessualueen tonttien varausaika alkoi huhtikuussa. Messualueen kunnallistekniikka valmistui pääosin vuoden loppuun mennessä. Ensimmäisen messukohteen rakennustyömaa käynnistyi. Vuoden loppuun mennessä messutonteista oli varattu n. 80 %. Apian koulukorttelin tarjous- ja ideakilpailu käytiin keväällä Hartela Oy:n kanssa tehtiin kiinteistökaupan esisopimus ja valmisteltiin aluetta koskeva Torinrannan asemakaavan luonnos. Kaavassa on rakennusoikeutta liikekeskukselle n m 2 ja kolmelle asuintalolle yhteensä n m 2. Toisena suurena liikerakentamishankkeena ryhdyttiin Rakennustoimisto Palmberg Oy:n aloitteesta laatimaan Vanhankylän liikealueen asemakaavaa. Tavoitteena on pääosin tilaa vaativan erikoiskaupan alue. Kaupungin eteläosaan valmistui Vallon asuinalueen asemakaava, jossa on 38 omakotitonttia ja yksi pientalojen korttelialue. Apiankadun kerrostaloalueen asemakaavamuutos ja Tallikadun asemakaavamuutos tulivat lainvoimaiseksi. Mahlianmaan teollisuusalueen ensimmäisen vaiheen asemakaava valmistui, mutta siitä valitettiin. Asemanpuiston Lidl-myymälän asemakaavanmuutos sai lainvoiman, kun siitä tehty valitus hylättiin Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Lotilanjärven länsirannan osayleiskaavaa ja Tietotien lukion asemakaavaa koskevat toisen asteen valitukset hylättiin KHO:ssa. Kiinteistöjen myynti tuotti kaupungille tuloja arvioitua enemmän (mm. Lidlin tontti, vuokratonttien myyntikampanja ja keskustan nk. vaihtotonttien myynti). Vuokralla olleita omakotitontteja myytiin asukkaille 47 kpl, n euron yhteishintaan. Kaupungin painettu opaskartta ja internet-palvelu uusittiin. Maapoliittinen ohjelma päivitettiin. Jani Kiiskilä siirtyi paikkatietoteknikon tehtävästä tontti-insinöörin virkaan. Paikkatietoteknikon tehtävään vakinaistettiin Paula Mäkelä. Arkistosihteeriksi valittiin Hanna-Kaisa Sinervo. Hallintokeskus on toteuttanut kaupunginhallituksen hyväksymät taloutta koskevat tasapainottamistoimenpiteet. Maankäytössä on kuitenkin henkilöstöresursseja lisätty. Vuodesta 2002 henkilötyövuodet (ei sisällä seudullisista tehtävistä aiheutuvia muutoksia eikä asuntomessuorganisaatiota) ovat vähentyneet 12,7 henkilötyövuodella eli 17 %:lla. Tasapainotusohjelmassa vuosi 2005 määrättiin vertailuvuodeksi. Hallintokeskuksen tuli vähentää henkilökuntaa kolmella henkilötyövuodella, muutos oli yksi henkilötyövuosi. Vuosi 2005

20 19 oli hallintokeskuksen osalta huono vertailuvuosi, koska ko. vuonna oli useat vakinaisesti täytettäväksi tarkoitetut vakanssit tilapäisesti avoinna. Vuoteen 2004 verrattuna vähennystä kertyi kuitenkin 6,1 henkilötyövuotta. Sosiaali- ja terveyskeskus Stakesista ostettu konsultointityö sosiaali- ja terveystoimen rakenneuudistuksesta käynnistyi ja valmistuu keväällä Pirkanmaan TE-keskuksen avustuksen turvin aloitettiin syksyllä Työllistämispaja AKSELIn toiminta Huhtakadulla entisen työkeskuksen tiloissa. Edellisvuonna alkanut terveysaseman avohoito-osan peruskorjaus saatiin päätökseen. Kaikki tilapäisissä tiloissa toimineet yksiköt palasivat uudistuneisiin tiloihin vuoden aikana. Kaupunginhallitus päätti työterveyshuoltopalvelujen ulkoistamisesta. Tarjouskilpailun joulukuussa voittanut MedOne Oy ryhtyy tuottamaan työterveyshuoltopalvelut terveysaseman tiloissa maaliskuusta Mielenterveyspalveluiden tuottamista haittasi psykiatripula ja osa vakansseista oli avoimina, mikä vähensi palvelutuotantoa suunnitellusta. Koulukuraattorin ja koulupsykologin toimet siirrettiin kasvatus- ja opetuskeskukseen tammikuusta 2007 alkaen. Hammashuollossa palvelutilanne kohentui uuden hammaslääkärin aloittaessa työn syyskuussa. Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymä lakkautti vammaisten ja vajaakuntoisten työtoimintapalvelujen järjestämisen Huhtakadun toimipisteessä. Kotihoidossa aloitettiin uusi palvelu nimeltään Seniorineuvonta. Seniorineuvonta opastaa ikäihmisiä, heidän omaisiaan ja muita läheisiään monimuotoisessa palveluviidakossa, auttaa heitä saamaan tarvitsemansa palvelut sekä antaa tietoa heille kuuluvista etuuksista. Valkeakosken Asunnot Oy:n kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä kahden kuusipaikkaisen ryhmäkodin suunnittelussa As Oy Kotikulmaan. Ryhmäkotien käyttöönotto tapahtuu maaliskuussa Tohkantupa, 10-paikkainen dementiayksikkö, siirtyi Tohka Säätiöltä osaksi kaupungin kotihoitoa. Tohka säätiö edelleen on asukkaiden vuokranantajana, mutta palvelut tuottava henkilökunta siirtyi kaupungille. Sosiaalityön asiakaspaineisiin yritettiin löytää ratkaisuja työn uudelleen organisoinnilla. Työtä tehdään nyt lastensuojelutiimissä ja aikuissosiaalityön tiimissä. Toimistovirkailijat siirrettiin etuuskäsittelijöiden virkoihin ja he osallistuvat aikuissosiaalityön tiimin jäseninä toimeentulotukiasioiden käsittelyyn. Sosiaalityöntekijäpula heikensi kuitenkin uudistuksesta saatavia hyötyjä. Vuonna 2006 toimintansa aloittanut Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus sai omat toimitilat myös Valkeakoskella. Osallistuminen Tampereen seudun ja Etelä-Pirkanmaan yhteiseen sosiaalipäivystystoimintaan ja em. kuntien yhteinen lastensuojelun sijaishuollon asiakasohjausyksikön toiminta tukivat kaupungin omaa sosiaalityötä. Sosiaalityössä käynnistettiin uuden lastenhuoltoryhmän

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI (03) 5691 100

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI (03) 5691 100 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI (03) 5691 100 JULKAISTAVISSA 31.3.2008 klo 13.00 Päiväys: 31.3.2008 Lisätietoja: - kaupunginjohtaja Markku Auvinen puh. 040 335 6000, sähköposti

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015

TIEDOTE VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2015 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.215 Päiväys: 31.3.215 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot