MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006"

Transkriptio

1 - Me mustankorkealaiset tiedostamme oman toimintamme ympäristövaikutukset ja ne kohteet, joissa on vielä kehitettävää. Paljon on tehty, mutta kehitystyö on jatkuvaa, kertoo Mustankorkean palvelupäällikkö Piia Aho. Kysy lisätietoa ympäristöasioista: MUSTANKORKEA OY Vuosikertomus ja ympäristöselonteko 2006 käyntiosoite: Ronsuntaipaleentie 204 postiosoite: PL 22, Jyväskylä puh. (014) fax. (014) Sähköposti: Mainostoimisto Dot 2007

2 Sisällys Ympäristöselonteon vahvistamispäätös Inspecta Sertifiointi Oy on akkreditoituna todentajana (FIN-V-001) tarkastanut Mustankorkea Oy:n ympäristöjärjestelmän ja EMAS-selonteon tiedot. Tarkastuksen perusteella on todettu , että ympäristöjärjestelmä ja EMAS-selonteko täyttävät EU:n EMAS-asetuksen (EY) N:o 761/2001 vaatimukset.. 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS - katse tulevaisuuteen 4 2. MUSTANKORKEA OY - keskisuomalaisten jätteenkäsittelijä uudistuksia 6 3. UUDISTUKSIA KESKEISET JÄTTEENKÄSITTELYPROSESSIT YMPÄRISTÖ ARVOSSA! RISKITILANTEET JA POIKKEAMAT YMPÄRISTÖTIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ TUTKIMUS JA KEHITYS - mukana ympäristöteknologian kehittämisessä HENKILÖSTÖ TALOUDEN TUNNUSLUKUJA 34 LIITE 1 Lyhenteet ja käsitteet 36 LIITE 2 Mustankorkean tunnusluvut

3 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS - katse tulevaisuuteen Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot on varauduttava aikaa myöten siirtämään toisaalle. Nykyinen alue tulee käymään riittämättömäksi jätteenkäsittelytoimintoihin ja lähiympäristön maankäyttötarpeet ovat tuoneet painetta toimintojen siirtämiseksi. Alueen vuokrasopimus Jyväskylän kaupungin kanssa päättyy vuoden 2017 lopussa. Uuden käsittelyalueen lupa-asiat, kaavoitus, suunnittelu ja toteutus ovat aikaa vievä prosessi, joten ratkaisu uuden alueen sijaintipaikasta olisi saatava mahdollisimman pian. Yksi Mustankorkean yhdeksännen toimintavuoden 2006 merkittävimmistä asioista oli uuden jätteenkäsittelykeskuksen sijaintipaikkojen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja vertailun suorittaminen. Menettelyä edelsi Keski-Suomen liiton tekemä laaja sijoituspaikkavertailu, jonka perusteella liitto hyväksyi kolme vaihtoehtoista aluetta jatkosuunnitteluun: Mörkökorpi Laukaan Lievestuoreella, Vahtivuori Petäjäveden Kintaudella ja Seivässuo Jyväskylän maalaiskunnassa lähellä Toivakan kunnan rajaa. Mustankorkean hallituksen valinta päätyi Mörkökorven alueeseen, joka YVA-menettelyn ja sijoituspaikkavertailun perusteella osoittautui kokonaisuuden kannalta parhaaksi vaihtoehdoksi. Hanketta on ryhdytty viemään eteenpäin käynnistämällä yleissuunnitelman ja ympäristölupahakemuksen laatiminen. Sijoituspaikan merkitseminen maakuntakaavaan ei ole kuitenkaan edennyt samassa tahdissa. Toivottavasti yleissuunnitelma ja ympäristölupahakemus antavat tarvittavaa lisätietoa myös laadittavaa vaihemaakuntakaavaa varten. Mustankorkealle valmistui viime vuoden aikana hyötyjätteiden käsittelyterminaali. Terminaaliin vastaanotetaan keräyspaperia, - kartonkia ja -pahvia sekä energiana hyödynnettäviä jakeita. Hyötyjätteet paalataan ja materiaali toimitetaan teollisuuden raakaaineeksi. Materiaalien hankkimiseksi ja edelleen toimittamiseksi Mustankorkea solmi yhteistyösopimukset Paperinkeräys Oy:n, ISS Palvelut Oy:n ja HFT Network Oy:n kanssa. Yhteistyöryhmittymä tarjoaa kohteen mukaan räätälöityjä kiinteistö- ja jätehuollon kokonaispalveluja Jyväskylän seudun yrityksille ja julkisyhteisöille. Jätteiden hyödyntämisaste Mustankorkealla on nyt 53 %, mikä on 7 % edellisvuotta suurempi. Myönteiseen kehitykseen ovat vaikuttaneet hyötyjäteterminaalin lisäksi erilaisille ylijäämämassoille ja -lietteille kehitellyt käsittely- ja hyödyntämismenetelmät. Myös kaatopaikkakaasun talteenotto ja hyödyntäminen ovat lisääntyneet. Mustankorkea tuottaa kaatopaikkakaasusta energiaa kuusi kertaa sen määrän, minkä se kuluttaa energiaa omassa toiminnassaan. Kaatopaikkakaasusta tuotettu energiamäärä vastaa lähes omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta. Jätteiden loppusijoitus Mustankorkean nykyisellä loppusijoitusalueella päättyy ympäristöluvan mukaisesti Uuden loppusijoitusalueen rakentamistyöt viereiseen kalliolouhokseen käynnistettiin vuoden 2006 lopulla. Tämä ensimmäisen vaiheen noin kolmen hehtaarin suuruinen loppusijoitusalue riittää noin neljäksi vuodeksi eteenpäin. Sen jälkeen louhosalueelle jää tilaa vielä kolmelle samansuuruiselle laajennukselle. Viime vuonna kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muutoksella on täsmennetty biohajoavien yhdyskuntajätteiden sijoittamista kaatopaikoille. Päätöksessä esitetyt rajoitukset jätteen loppusijoittamisesta edellyttävät lähivuosina jätteen hyödyntämistä energiana. Valitettavasti jätteenpolttohankkeet ovat Suomessa mitä erilaisimpien valitusten johdosta vastatuulessa. Mustankorkean kaksi vuotta sitten käynnistämät neuvottelut polttopaikoista ovat edelleen vireillä, mutta mainittavaa edistymistä hankkeiden suhteen ei ole tapahtunut. Mustankorkea on kiitollinen lähialueen asukkaiden ja asukasyhdistysten kanssa harjoitetusta yhteistyöstä. Asukkaista koottu ympäristöpaneeli raportoi Mustankorkealle jätteenkäsittelykeskuksen aiheuttamista häiriöistä, joiden syitä selvitämme ja pyrimme jatkossa vähentämään. Vastaavasti Mustankorkea tiedottaa asukkaille tiedossa olevista tapahtumista, jotka saattavat häiritä asukkaita. Alueella aktiivisesti toimivat asukasyhdistykset julkaisevat Kukkulan Kaiku -nimistä asukaslehteä, jonka avulla myös Mustankorkea on voinut tiedottaa asioistaan. Hiljaisesta alkuvuodesta huolimatta kulunut vuosi sujui taloudellisesti varsin tyydyttävästi. Yhtiön tavoitteena on ennakoida tulevia investointeja ja ympäristövelvoitteita ja pitää talous pitkällä tähtäyksellä vakaana. Tämän onnistuminen näkyy siinä, että olemme pystyneet edelleen pitämään jätemaksut valtakunnan keskitason alapuolella huolimatta siitä, että osakaskuntien vanhojen kaatopaikkojen sulkemistyöt ovat yhtiön vastuulla. Luet nyt Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen toista ympäristöselontekoa. Yhtiön laatu- ja ympäristöjärjestelmät sertifioitiin vuonna 2002 ja EMAS-sertifikaatti myönnettiin vuonna 2004 järjestyksessä kolmantena jätehuoltoyhtiönä Suomessa. Toimintajärjestelmä ja ulkopuolisen todentajan arvioima ympäristöselonteko ovat suuria ponnistuksia pienelle organisaatiolle. Nämä ponnistelut ovat ehdottomasti kannattaneet, siitä osoituksena ovat ympäristöasioiden eteen tehdyt lukuisat parannukset sekä lisääntynyt vuoropuhelu sidosryhmien kanssa. Tässä ympäristöselonteossa on kerrottu tarkemmin niistä toimista, joita olemme ympäristöasioiden eteen tehneet sekä niistä asioista, joissa meillä on vielä parantamisen varaa. Osoitan lämpimät kiitokset asiakkaille, asukkaille, naapureille, henkilökunnalle, hallitukselle ja muille sidosryhmille hyvästä ja onnistuneesta yhteistyöstä. Toimitusjohtaja Veikko Tissari Mustankorkea Oy 4 5

4 EMAS MUSTANKORKEA OY - keskisuomalaisten jätteenkäsittelijä Faktaa Mustankorkea Oy on alueellinen jätteenkäsittely-yhtiö, joka hoitaa yhtiön toiminta-alueella syntyneiden yhdyskuntajätteiden käsittelyä sekä edistää jätteiden kierrätystä ja hyötykäyttöä. Mustankorkea tarjoaa myös jätehuollon kokonaispalveluratkaisuja elinkeinoelämän ja julkisyhteisön toimijoille. Mustankorkean asiakkaita ovat etupäässä kotitaloudet, yritykset ja yhteisöt, rakennustyömaat ja -toiminta, teollisuus, elinkeinoelämä ja tuottajayhteisöt. Mustankorkea ottaa vastaan ja käsittelee bio-, kuiva- ja muuta yhdyskuntajätettä sekä pilaantuneita maa-aineksia. Jätteenkäsittelykeskus ottaa myös vastaan ongelma- ja hyötyjätteitä, jotka toimitetaan eteenpäin luvanvaraisiin käsittelypaikkoihin. Kuntien tehtävänä on huolehtia yhdyskuntajätehuollon järjestämisestä ja vastata lakisääteisistä velvoitteista, esim. jätteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja jäteneuvonnasta. Omistussuhteet Vapo Oy 55% Omistussuhteet Jyväskylän kaupunki 26% Laukaa 5,8% Muurame 2,6% Jyväskylän maalaiskunta 10,6% Keuruu Osakas- ja asiakaskunnat Mustankorkean Jätteenkäsittelykeskus Multia Uurainen Jyväskylän mlk Lievestuore Jyväskylä Muurame Korpilahti Laukaa Petäjävesi Jämsä- Jämsänkoski Yhteispuhdistamo Toivakka Leivonmäki Hankasalmi Kangasniemi Mustankorkea Oy on aloittanut toimintansa vuoden 1998 alussa ja omistajina ovat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa, Muurame ja Vapo Oy. Omistajakuntien lisäksi asiakkaina on 13 keskisuomalaista kuntaa. Yhtiön toimialueella asuu noin asukasta. Kuivajäte Kuiva- ja biojäte Kuiva- ja biojäte, puhdistamoliete Biojäte Puhdistamoliete Osakaskunnat Hartola Joutsa 6 7

5 Organisaatio Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä 14 henkilöä. Mustankorkealla on panostettu henkilöstön osaamistasoon jätteenkäsittelyssä ja ympäristöasioissa. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti alan koulutuksiin ja työntekijöillä on hyvä tietämys oman työnsä ympäristövaikutuksista ja niiden hallinnasta. Omistajat Vapo Oy Jyväskylän kaupunki Jyväskylän maalaiskunta Laukaa Muurame Yhtiön hallitus Vapo 4 paikkaa Jyväskylän kaupunki 2 paikkaa Jyväskylän maalaiskunta 1 paikka Laukaa/Muurame 1 paikka Toimitusjohtaja Veikko Tissari Asiakaspalvelu, neuvonta, laskutus, tilastot Myynti ja markkinointi, tiedotus, laatu- ja ympäristöasiat Loppusijoitus, hyöty- ja ongelmajätteet, pilaantuneet maa-ainekset Kompostointi ja lopputuotteen valmistus Jätteen vastaanotto, vaaka-asema Jätteiden käsittely Toimistosihteeri Eija Antikainen Palvelupäällikkö Piia Aho Käyttöpäällikkö Timo Nissinen Käyttöinsinööri Jani Burman Jonna Salminen Pekka Janatuinen Marko Jormakka Timo Raitanen Jarmo Salminen Martti Silvennoinen Raimo Tukiainen Jari Satosaari Palveluprofiili Mustankorkea tarjoaa monipuolisia ja kokonaisvaltaisia palveluja niin kotitalouksille kuin teollisuuden ja elinkeinoelämän tarpeisiin. ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT Kotitaloudet Kunnat Yritykset Kuljetusyritykset Yhteisöt Omistajat Mustankorkean hallitus vuonna 2006 Rakennustoiminta ja MUSTANKORKEA OY Osakaskunnat -työmaat Asiakaskunnat Teollisuus Jätteenkäsittelykeskus Kotitaloudet Varatoimitusjohtaja Asko Dahlbom puheenjohtaja Vapo Oy Asuminen ja julkinen Asiakkaat Toiminnanjohtaja Jari Blom varapuheenjohtaja Jyväskylän kaupunki toiminta Lähialueen asukkaat Elinkeinoelämä Viranomaiset Apulaiskunnanjohtaja Erkki Talvitie varsinainen jäsen Jyväskylän maalaiskunta Tuottajayhteisöt Vierailijat Myyntijohtaja Aarno Rantala varsinainen jäsen Vapo Oy Kehitysjohtaja Kari Mutka varsinainen jäsen Vapo Oy HENKILÖSTÖ Lakimies Anja Lehtonen varsinainen jäsen Jyväskylän kaupunki Asiakaspalvelu Liiketoimintajohtaja Matti Puuronen varsinainen jäsen Vapo Oy Tiedotus Laatu- ja ympäristöasiat Tekninen johtaja Tapio Jauhiainen varsinainen jäsen Muuramen kunta Ympäristötoimenjohtaja Kalevi Virtanen varajäsen Laukaan kunta Loppusijoitus Hyöty- ja ongelmajätteet Rehtori Anita Saraste-Kautto varajäsen Jyväskylän kaupunki Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto varajäsen Jyväskylän kaupunki Pilaantuneet maa-ainekset Kunnaninsinööri Markku Kemiläinen varajäsen Jyväskylän maalaiskunta Jätteiden vastaanotto Jätteiden käsittely Talousjohtaja Raimo Rantala varajäsen Vapo Oy Aluemyyntipäällikkö Eero Katainen varajäsen Vapo Oy Business Controller Ilkka Ruippo varajäsen Vapo Oy Tekninen johtaja Kauko Isomöttönen varajäsen Vapo Oy 8 9

6 Historiaa 1963 Jyväskylän kaupungin maankaatopaikka aloittaa Myöhemmin ryhdytään vastaanottamaan myös yhdyskuntajätettä Mustankorkea Oy aloittaa Kompostointilaitos otetaan käyttöön Palokan kaatopaikan sulkemistyöt alkavat Jätteenkäsittelykeskuksen toiminta on sertifioitu Mustankorkea Oy:n toiminta on sertifioitu ISO 9001:2000 ja ISO 14001:2004 laatu- ja ympäristöstandardien mukaisesti. Sertifikaatit kattavat koko jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan. Mustankorkealla on ollut käytössä laatu- ja ympäristöjärjestelmä vuodesta 2002 lähtien. Mustankorkea noudattaa myös EU:n EMAS-asetuksen (EY) N:o 761/2001 vaatimukset täyttävää EMAS-ympäristöjärjestelmää. EMAS-järjestelmä edellyttää jatkuvaa ympäristöasioiden seuraamista ja EMAS-ympäristöselonteon tarkastamista ulkopuolisen todentajan toimesta. Mustankorkea Oy liitettiin EMAS-rekisteriin vuonna 2004, jolloin julkaistiin ensimmäinen ympäristöselonteko. Mustankorkean toimintapolitiikka Mustankorkea Oy:n toiminta perustuu hallittujen ja turvallisten jätteenkäsittelypalvelujen tarjoamiseen sekä jätteiden kierrätyksen ja hyötykäytön edistämiseen. Toiminnan vastuullisuus. Tarkkailemme toimintamme ympäristövaikutuksia, asetamme uusia ympäristönsuojelullisia tavoitteita ja arvioimme niiden toteutumista. Sitoudumme toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen yhtiön toimintojen kaikissa vaiheissa. Huolehdimme, että toimintamme täyttää kaikilta osin ympäristölainsäädännön vaatimukset ja seuraamme jatkuvasti lainsäädännön kehitystä. Kaatopaikkakaasun keräys ja käsittely 1-vaihe Mörkökorven kaatopaikan sulkemistyöt valmistuvat ISO Ympäristöjärjestelmä sertifioidaan Palokan kaatopaikan sulkemistyöt valmistuvat Kompostointilaitosta laajennetaan Ympäristövaikutusten arviointi valmistuu Kaatopaikkakaasun hyötykäyttö alkaa Päätös raportoida toiminnasta EMASvaatimusten mukaisesti Suomen ympäristökeskus myöntää EMAS -sertifikaatin (3. jätehuoltoalan yritys, jolla EMAS) Kompostointilaitoksen jälkikypsytyskentän laajennus otetaan käyttöön Toiminnan kehittäminen. Hankimme tietoa toimintamme ympäristövaikutuksista ja kehitämme toimintaamme soveltuvaa teknologiaa. Osallistumme aktiivisesti toimialan kehittämiseen ja parhaan taloudellisesti saatavilla olevan tietämyksen ja teknologian hyödyntämiseen. Osaava henkilöstö. Henkilöstömme hoitaa tehtäviään vastuullisesti, on motivoitunutta, pätevää ja sitoutuu sovittujen toimintatapojen noudattamiseen. Huolehdimme, että henkilöstöllä on hyvä tietämys oman työnsä ympäristövaikutuksista ja yhdessä kehitämme jatkuvasti myös työturvallisuuteen liittyviä asioita. Avoimuus ja vuorovaikutus. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää ja se tapahtuu aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Viestimme ympäristöasioistamme totuudenmukaisesti ja avoimesti sekä julkaisemme keskeiset ympäristötiedot ympäristöselonteossamme. Toimitusjohtaja Veikko Tissari Mustankorkea Oy Jyväskylässä 6. maaliskuuta 2007 Keski-Suomen ympäristökeskus myöntää uuden ympäristöluvan Sähkö- ja elektroniikkaromun ilmainen vastaanotto alkaa Lietteiden käsittelyaltaat valmistuvat Hyötyjäteterminaali valmistuu Uuden jätteenkäsittelykeskuksen sijaintipaikan ympäristövaikutusten arviointi valmistuu Uuden loppusijoitusalueen rakentaminen alkaa Jätteiden, materiaalien ja tarvikkeiden vastaanotto, varastointi ja käsittely alueella sekä jätteiden sijoittaminen jätetäyttöön on toteutettava siten, ettei toiminnasta aiheudu roskaantumista, epäsiisteyttä, pölyyntymistä, melua, pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- tai pohjavesille eikä muutakaan vaaraa tai haittaa ympäristölle. Mustankorkean ympäristölupa Toimintaa ohjaa ympäristölupa Keski-Suomen ympäristökeskus myönsi Mustankorkea Oy:lle uuden ympäristölupapäätöksen Jätteenkäsittelyalueella saa vastaanottaa, käsitellä, hyödyntää, varastoida ja loppusijoittaa ainoastaan ympäristölupapäätöksen mukaisia yhdyskuntajätteitä ja muita jätejakeita yhteensä t/a. Keski-Suomen ympäristökeskuksen myöntämän luvan mukaisesti etusijalle jätteenkäsittelyssä asetetaan Mustankorkea Oy:n osakaskuntien alueilta peräisin olevat jätteet. Ympäristöluvassa on annettu määräykset jätteenkäsittelystä mm. jätteenkäsittelyalueelle vastaanotettavien jätteiden määristä jätteiden sallituista käsittelymenetelmistä jätteiden varastoinnista vesienkäsittelystä ympäristövaikutusten tarkkailusta ja raportoinnista Jätteenkäsittelykeskus on velvollinen raportoimaan toiminnastaan tarkasti lupaviranomaisille. Luvan saajan on pidettävä kirjaa ja toimitettava yhteenveto toiminnasta, tarkkailusta ja kirjanpidosta kunkin vuoden osalta Keski- Suomen ympäristökeskukselle. Raportointi tulee tehdä ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla. Myönnetty lupapäätös koskee jätteenkäsittelykeskuksen nykyistä toimintaa. Uusina toimintoina luvassa on määritelty: Kuivajätteen käsittelylaitos (hyötymateriaalin ja energiajakeiden erottelu) Pilaantuneiden maa-ainesten terminen käsittelylaitos Paperin, pahvin ja energiajakeen terminaalitoiminnot Uuden loppusijoitusalueen käyttöönotto Jätteenkäsittelykeskuksen toimintoihin liittyvät uudet kenttärakenteet Kuivajätteen käsittelylaitoksen toteuttaminen riippuu tulevista jätteenpolttoratkaisuista. Lupamääräykset tarkistetaan säännöllisesti ja ympäristölupaa haetaan seuraavan kerran vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuoden 2006 osalta lupaehtoja on noudatettu kaikilta osin

7 Mustankorkealla on kattava toimintajärjestelmä Mustankorkean sertifioidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät on integroitu yhdeksi järjestelmäksi, josta käytetään yhteisnimitystä toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmä on rakennettu ISO 9001:2000 ja ISO 14001:2004 standardien sekä EU:n EMAS-asetuksen pohjalta. Toimintajärjestelmä koskee organisaation kaikkia tasoja. Se on tarkoitettu oman toiminnan kehittämiseen sekä tilanteisiin, joissa ympäristöviranomaiset, lähiseudun asukkaat ja asiakkaat haluavat selvittää, miten jätteenkäsittely-yhtiön toiminnan taso on varmistettu. Toimintajärjestelmä sisältää menetelmät, joilla Mustankorkea arvioi ja valvoo toimintansa ympäristövaikutuksia ja riskejä. Toimiva laatu- ja ympäristöjärjestelmä luo edellytykset Mustankorkean liiketoiminnalle. Jatkuvalla toiminnan arvioimisella ja kehittämisellä voidaan suojella ympäristöä ja turvata palvelut asiakkaille. Kehitystyön lähtökohtana on ympäristönsuojelun sekä asiakkaiden tarpeiden ja odotusten täyttäminen vaaditulla tasolla. Ympäristökatselmuksilla tarkistetaan ympäristöasioiden kehittämisnäkökulmat Ympäristökatselmus on systemaattinen tapa tunnistaa ja dokumentoida toiminnan merkittävät ympäristövaikutukset ja niiden aiheuttajat sekä saada tarpeelliset taustatiedot ympäristöasioiden kehittämiselle tiiviissä muodossa. Katselmuksen yhteydessä ympäristönäkökohdat asetetaan ympäristön ja sidosryhmien kannalta tärkeysjärjestykseen. Ympäristönäkökohtien merkittävyystarkastelulla tarkoitetaan ympäristövaikutusten tunnistamista ja tarkastelemista. Katselmointien tulokset ohjaavat Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen toimintaa, kun toimintapolitiikkaa sekä ympäristöpäämääriä, ympäristötavoitteita ja ympäristöohjelmaa suunnitellaan ja katselmoidaan. Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksessa ympäristökatselmus tehdään kolmen vuoden välein tai ympäristötilanteen oleellisesti muuttuessa. Ensimmäinen ympäristökatselmus toteutettiin vuonna 2001 ympäristöjärjestelmän rakentamisvaiheessa. Toinen ympäristökatselmus laadittiin vuoden 2005 loppupuolella. Toisen ympäristökatselmuksen tavoitteena oli tarkastella lähes kolme vuotta käytössä olleen toimintajärjestelmän vaikutuksia toimintoihin ja ympäristönäkökohtiin. Tätä varten koottiin henkilökunnasta ryhmä, joka tarkasteli omia toimintaprosessejaan sekä mahdollisia kehityskohteita. Ryhmä kartoitti oman prosessinsa ja toimintaympäristönsä ympäristönäkökohdat ideariihenä. Jätteenkäsittelykeskuksen toimintoja tarkasteltiin myös kenttäkierroksella. Ympäristövaikutuksia arvioitiin niiden merkittävyyden näkökulmasta. Ympäristövaikutusten merkittävyystarkastelu perustui asiantuntijatyöryhmän tekemään arviointiin kartoitettujen ympäristönäkökohtien sekä katselmuskierroksella havaittujen huomioiden avulla. Ne merkittävät ympäristönäkökohdat (2 = vaikutus kiireellinen tai merkittävä), joihin voidaan vaikuttaa, valittiin uusiksi ympäristöpäämääriksi. Toisen ympäristökatselmuksen tuloksena laadittiin uusi ympäristöohjelma vuosille Uuden ympäristöohjelman kehityskohteita ovat: 1. Turvallisen ja toimivan työympäristön kehittäminen 2. Jätteenkäsittelytoimintojen kehittäminen 3. Koulutuksen ja opastuksen tehostaminen Ympäristönäkökohtien merkittävyys 2 = vaikutus kiireellinen tai merkittävä 1 = vaikutus ei-kiireellinen tai vähäinen 0 = ei merkittävä Ympäristönäkökohta Jätteenkäsittelyprosessit Sähkö- ja elektroniikkaromun varastointi pinnoittamattomalla alueella Mustankorkean merkittävät ympäristönäkökohdat Hyötyjätteiden murskauksesta lentelevät kappaleet Roskaantuminen ja pölyäminen Työkoneiden aiheuttama melu Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyn tehostaminen (kompostointi) Haittaeläimet Kuivuminen ja pölyäminen kompostointiprosessin hidastuminen Hajupäästöt kompostointiprosessista Veden käyttö kompostointiprosessissa Energian käyttö kompostointiprosessissa Toimintatavat ja neuvonta Ympäristötietoisuus Jätteentuojien puutteelliset toimintatavat Väärää jätettä väärässä paikassa Häiriö- ja poikkeustilanteet Väärää jätettä väärässä paikassa Vuoto tai onnettomuus ongelmajätteiden käsittelyssä Työturvallisuusriskit Tulipalo Ympäristövaikutus Ympäristön pilaantumisen riski, hyötykäytön estyminen Ympäristö- ja työturvallisuusriskin mahdollisuus Ympäristön roskaantuminen ja likaantuminen Ympäristömelu, viihtyvyyshaitta (lähialueen asukkaat) Käsittelyajan lyhentyminen Ympäristöhaitta ja tartuntavaara Ympäristön ja hengitysilman likaantuminen, kompostointiprosessissa Hajuhaitta Puhtaan veden kulutus Energiantuotannon aiheuttamat ympäristövaikutukset Tahattomat virheet -> ympäristöriskin tai -haitan mahdollisuus Ympäristön likaantuminen, hajuhaitta, epäsiisteys, ympäristö- ja työturvallisuusriskin mahdollisuus Kierrätyskelpoista jätettä päätyy loppusijoitukseen, ympäristöriskin mahdollisuus Kierrätyskelpoista jätettä päätyy loppusijoitukseen, ympäristöriskin mahdollisuus Ympäristö- ja työturvallisuusriskin mahdollisuus Ympäristö- ja työturvallisuusriskin mahdollisuus Ympäristö- ja työturvallisuusriskin mahdollisuus 12 13

8 Ympäristöohjelma laaditaan säännöllisesti Mustankorkean jätteenkäsittelykeskukselle on laadittu ympäristöohjelma, jossa määritetään toimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristöohjelmassa otetaan huomioon yrityksen toimintapolitiikka, merkittävät ympäristönäkökohdat, lakisääteiset ja muut vaatimukset sekä teknologiset mahdollisuudet, toiminnalliset ja liiketoiminnan edellytykset sekä rahoitusvaatimukset ja sidosryhmien odotukset. Ympäristökatselmuksen yhteydessä arvioitiin edellisen ympäristöohjelman toteutumisen onnistumista. Vuosien välisenä aikana ympäristöasioissa panostettiin toiminnan ympäristöhaittojen vähentämiseen, ympäristöasioiden hoidon hyvän julkisuuskuvan vahvistamiseen, henkilöstön osaamisen ja tietotaidon lisäämiseen sekä ympäristöön liittyvien lakien, asetusten ja viranomaismääräysten syvälliseen tarkastelemiseen. Ympäristöohjelman tuloksia Merkittävimpiä saavutuksia ensimmäisen ympäristöohjelman aikana olivat Mustankorkean jätteenkäsittelykeskukseen tulevan jätteen hyötykäyttöasteen nousu ja vanhojen loppusijoitusalueiden sulkemisten ja kaatopaikkakaasun talteenoton myötä vähentyneet päästöt. Ne ympäristönäkökohdat, joiden merkittävyyteen ei oltu pystytty vaikuttamaan riittävästi (2 = vaikutus kiireellinen tai merkittävä), siirrettiin uuteen ympäristöohjelmaan. Näitä olivat muun muassa työturvallisuuteen liittyvät tekijät sekä tietoisuuden lisääminen ympäristöasissa. Uudessa ympäristöohjelmassa vuosille on panostettu merkittävästi työturvallisuuteen ja yhtenä päämääränä onkin turvallisen ja toimivan työympäristön kehittäminen. Henkilökunnan toive ympäristökoulutuksen lisäämisestä on myös viety uuteen ympäristöohjelmaan. Ympäristöohjelma Päämäärät / tavoitteet Toimenpiteet Aikataulu 1. Turvallisen ja toimivan työympäristön kehittäminen 1.1 Työskentelyolosuhteiden kehittäminen Kompostointilaitoksen Toteutus ilmanvaihdon parantaminen Suotovesien käyttö kasteluun/ Toteutus 2007 muu kastelun kehittäminen Turvallisuussuunnitelma Toteutus 2007 Haittaeläinten torjunta Toteutettu 2006 Kameravalvonnan tehostaminen Toteus (yksintyöskentely) 1.2 Ympäristöriskien vähentäminen Pölynsidonnan tehostaminen Toteutettu 2006 (ulkoalueet) (harjakoneen hankinta) Kieltotaulut ( Tupakointi kielletty ) Toteutettu 2006 Toimintojen riskikartoitus Toteutus 2007 Laitteiden ennakkohuollot Toteutus Turvallisuussuunnitelma Toteutus Yhteinen työpaikka Kameravalvonnan tehostaminen Toteutus 2007 (aluevalvonta) Ohje urakoitsijoille Toteutus 2007 Toimintaohjeet kuljetusurakoitsijoille Toteutus 2007 Turvallisuussuunnitelma Toteutus 2007 Ohje ulkopuolisten työskentelyyn Toteutus 2007 kompostointilaitoksella 2. Jätteenkäsittelytoimintojen kehittäminen 2.1 Kompostoinnin kehittäminen Luonnonvarojen ja raaka-aineiden Toteutus 2008 käytön tehostaminen Suotovesien käyttö kasteluun/ Toteutus 2007 muu kastelun kehittäminen Jälkikypsytyksen tehostaminen Toteutus Ongelmajätehuollon kehittäminen Turvallisuussuunnitelma Toteutus 2007 Varastoinnin kehittäminen Toteutus Resurssien lisääminen Esitys 2007 SER-varastointipaikan kehittäminen Toteutettu 2006 Esitteiden, internetsivujen ja Aloitettu 2006 lajitteluohjekylttien kehittäminen 2.3 Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyn Kompostoinnin tehostaminen Toteutettu 2006 kehittäminen Työohjeiden päivittäminen Toteutus Melunhallinta Meluselvitys Toteutus Hyötykäyttöasteen nostaminen Kaatopaikkakelpoisuus-projekti Koulutus Esitteiden, internetsivujen ja Aloitettu 2006 lajitteluohjekylttien kehittäminen Työohjeiden päivittäminen Toteutus 2007 Sekajätteen vastaanottopaikan Suunnitelma 2008 kehittäminen Resurssien lisääminen Esitys Koulutuksen ja opastuksen tehostaminen 3.1 Henkilöstön koulutus Ongelmajätekoulutus Jatkuva Tulityökorttikoulutus Jatkuva Työturvallisuuskorttikoulutus Jatkuva Turvallisuusneuvonantajakoulutus Toteutus 2007 Jätehuoltotekniikan koulutus Jatkuva (sisäinen) Ensiapukoulutus Jatkuva 3.2 Ympäristötietoisuuden lisääminen Esitteiden, internetsivujen ja Aloitettu 2006 lajitteluohjekylttien kehittäminen 14 15

9 3. UUDISTUKSIA Kompostointilaitokselle myönnetty laitoshyväksyntä Uusi ympäristölupapäätös sai lainvoiman Vuoden 2005 merkittävin asia oli uuden, kaikkia toimintoja koskevan ympäristöluvan myöntäminen Mustankorkean jätteenkäsittelykeskukselle. Uusi lupa ohjaa jätteenkäsittelykeskuksen toimintaa pitkälle tulevaisuuteen. Jätteiden loppusijoitus päättyy nykyisellä täyttöalueella , minkä jälkeen toimintaa jatketaan nykyisen alueen vieressä olevaan kalliolouhokseen rakennettavalla loppusijoitusalueella. Täyttötilavuutta uudella alueella riittää ainakin 15 vuodeksi. Uusi ympäristölupa mahdollistaa myös entistä tehokkaamman jätteiden hyötykäytön lisääntyneiden jätteenkäsittelymenetelmien avulla. Sähkö- ja elektroniikkaromun maksuton vastaanotto alkoi Vastuu kodintekniikan jätehuollosta siirtyi kunnilta tuottajille Tuottajat voivat hoitaa jätehuoltovelvoitteensa liittymällä yhteen ja muodostamalla tuottajayhteisön. Tuottajayhteisöt ovat luoneet keräyspistejärjestelmän, jonne sähkö- ja elektroniikkaromut voi toimittaa maksutta. Tuottajayhteisöt noutavat Mustankorkean vastaanottamat sähkö- ja elektroniikkaromut edelleen jatkokäsittelyyn. Uudet lietteiden käsittelyaltaat otettiin käyttöön Mustankorkealle rakennettiin kesällä 2005 kaksi lietteiden vastaanottoallasta. Altaisiin toimitetaan erotuskaivolietteitä teollisuudesta ja ravitsemusliikkeistä sekä hiekanerotuskaivojen lietteitä. Altaissa pystytään käsittelemään noin 4000 tonnia lietteitä vuosittain. Altaisiin ei oteta vastaan öljynerotuskaivojen tai -altaiden lietteitä. Lietteiden allaskäsittely mahdollistaa kiintoaineen hyötykäytön. Käsittelyaltaissa kiintoaine erotetaan nesteestä laskeuttamalla ja suodattamalla. Lietteestä erotettu neste johdetaan viemäriin. Kiintoaine poistetaan altaasta ja kompostoidaan. Kompostoitu massa hyödynnetään jätetäyttöalueen rakennusmateriaalina. Kompostointilaitokselle uusi jälkikypsytyskenttä Uuden ympäristöluvan tultua voimaan otettiin käyttöön kompostointilaitoksen jälkikypsytyskentän laajennus. Kentän laajennuksen yhteydessä rakennettiin myös vesitiivis tasausallas, johon kerätään jälkikypsytyskentän valumavedet. Uusi päällystetty alue on pinta-alaltaan noin 1,8 ha. Laajennuksen jälkeen käytettävissä olevan jälkikypsytyskentän kokonaispinta-ala on noin 4 ha. Laajennus mahdollistaa entistä tehokkaamman jälkikypsytyksen. Kompostia eroosion estoon Valtatie 4:n Jyväskylän ja Kirrin välinen moottoritie otettiin käyttöön marraskuussa Kesän ja syksyn 2005 aikana moottoritien tieluiskiin levitettiin Mustankorkean bio- ja lietekompostia lähes tonnia. Tieluiskissa komposti torjuu tehokkaasti sadevesieroosiota ja toimii ravinteikkaana kasvualustana. Evira (Elintarviketurvallisuusvirasto) myönsi EY:n asetuksen (N:o 1774/2002) mukaisesti Mustankorkean kompostointilaitokselle laitoshyväksynnän. Laitoshyväksynnän myöntäminen edellyttää, että laitos täyttää asetuksen edellyttämät tekniset vaatimukset sekä toteuttaa asetuksen mukaista omavalvontaa. Käsittelyn täytyy myös täyttää laitoshyväksynnässä esitetyt lämpötila- ja käsittelyaikavaatimukset sekä mikrobiologiset vaatimukset. Hyötyjätteiden käsittelyterminaali valmistui Uusi hyötyjätteiden käsittelyterminaali valmistui vuonna Uuteen käsittelyterminaaliin vastaanotetaan kotitalouksien, toimistojen, kirjapainojen, kauppaliikkeiden ja teollisuuden tuottamaa keräyspaperia, -kartonkia ja - pahvia. Terminaaliin vastaanotetaan myös energiana hyödynnettävää jätettä. Mustankorkean hyötyjätteiden käsittelyterminaalissa jätteet lajitellaan omiin ryhmiinsä, puhdistetaan, paalataan ja toimitetaan teollisuuden raaka-aineeksi sekä energiahyötykäyttöön. Yhteistyökumppanina toimiva Paperinkeräys Oy toimittaa laitokselle tuodun paperin ja pahvin paperiteollisuuden raaka-aineeksi. Tavoitteena on saada entistä enemmän hyödynnetyksi Keski-Suomen alueella syntyvää keräyspaperia, -kartonkia ja -pahvia. Jätehuollon kokonaispalveluja toteutetaan yhteistyökumppaneiden kanssa Jyväskylän seudun yrityksille ja yhteisöille tarjotaan kokonaisvaltaisia ympäristöpalveluita kiinteistönhuollosta jätehuoltoon asiantuntevien yhteistyökumppaneiden kanssa. Mustankorkea on solminut yhteistyösopimuksen Paperinkeräys Oy:n, ISS Palvelut Oy:n ja HFT Network Oy:n kanssa. Jätehuollon kokonaispalvelu ja hyötyjätteiden käsittelyterminaali ovat osa Mustankorkean laajennettua palvelutarjontaa

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy

Mustankorkea Oy. EMAS Ympäristöselonteko 2003. 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy Mustankorkea Oy EMAS Ympäristöselonteko 2003 1 EMAS-ympäristöselonteko Mustankorkea Oy SISÄLLYS ESIPUHE...3 1 MUSTANKORKEA OY...4 2 JÄTTEENKÄSITTELYKESKUKSEN TOIMINTA...6 Loppusijoitus...6 Kompostointi...6

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 Tähteistä tuotteiksi Kompostoinnilla kestävää kehitystä.

VUOSIKERTOMUS 2011 Tähteistä tuotteiksi Kompostoinnilla kestävää kehitystä. VUOSIKERTOMUS 2011 Tähteistä tuotteiksi Kompostoinnilla kestävää kehitystä. 1 1. Mustankorkea Oy lyhyesti Sisältö 1. Mustankorkea Oy lyhyesti 2 2. Sana toimitusjohtajalta 3 3. Ajankohtaista 5 4. Mustankorkea

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN KESKI-SUOMEN LIITTO JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEIDENKÄSITTELYKESKUKSEN SIJOITUSPAIKAN KARTOITTAMINEN OSOITE/ADDRESS Terveystie 2 FIN-15870 HOLLOLA PUH./TEL +358-(0)3-52 351 FAKSI/TELEFAX +358-(0)3-523 5252

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi

Yhteyshenkilö: Veikko Tissari puhelin: (014) 411 5911 sähköposti: veikko.tissari@mustankorkea.fi PÄÄTÖS PL 110, Ailakinkatu 17 Pvm 10.6.2005 40101 JYVÄSKYLÄ Annettu julkipanon jälkeen Puh. (014) 697 211 Dnro KSU-2003-Y -243/121 Telefaksi (014) 614 273 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Mustankorkea Oy

Lisätiedot

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23

1. Rouskis yhtiönä 3. 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10. 4. Ympäristövastuu 13. 7. Sosiaalinen vastuu 21. 8. Taloudellinen vastuu 23 Vuosi katsaus 2 SISÄLTÖ 1. Rouskis yhtiönä 3 2. JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS 5 3. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen 10 4. Ympäristövastuu 13 5. INVESTOINNIT, RAKENTAMINEN JA KEHITYS 17 6. VUORovAIKUTUS

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS- TILANNE PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 13.11.2003 Dnro 1195Y0126-121 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen kaatopaikkatoiminnan

Lisätiedot

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS:

YHTEYSTIEDOT 2008 SISÄLLYS YHTEYSHENKILÖT: LAITOKSEN KÄYTTÖ: KAATOPAIKKATOIMINTA: NEUVONTAPALVELUT, LAADUNVALVONTA, YMPÄRISTÖASIAT: TIEDOTUS: VUOSIKERTOMUS 2007 SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT 2008 Sisällysluettelo ja yhteystiedot 2 1. Kuvaus yhtiöstä 3 1.1 Toimitusjohtajan katsaus 3 1.2 Strategiatyö 4 1.3 Johtaminen, hallinto 4 1.4 Perustietoa yhtiöstä

Lisätiedot

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012

Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 142/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/232/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA Mustankorkea Oy:n jätteenkäsittelykeskuksen ympäristöluvan muuttaminen, Jyväskylä

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2008

Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2008 Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2008 Sisältö 1. 2. 3. Kuvaus jäteyhtiöstä 1.1. Johtajan katsaus 4 1.2. Strategiatyö 5 1.3. Johtaminen, hallinto 5 1.4. Perustietoa yhtiöstä 6-7 1.5. Kehityshankkeet 8-9

Lisätiedot

1 Vuosi 2012 lyhyesti

1 Vuosi 2012 lyhyesti V u o s i k e r t o m u s 2012 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb

Vuosikertomus 2009 2009 else rsb Vuosikertomus 2009 Sisältö 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Kehityshankkeet s.6 4 Jätekuljetukset s.8 5 Jätteen vastaanotto s.10 6 Jätteiden hyödyntäminen ja käsittely s.12 7

Lisätiedot

R o u s k i s O y V u o s i k a t s a u s 2 0 1 0

R o u s k i s O y V u o s i k a t s a u s 2 0 1 0 Rouskis Oy 2 SISÄLTÖ 1 ROUSKIS OY 3 1.1 Johtajan katsaus 3 1.2 Työ kuntalaisten jätehuollon järjestäjänä 5 1.3 Johtaminen ja hallinto 5 1.4 Perustietoa yhtiöstä 7 1.5 Kehityshankkeet 9 2 PALVELUT JA TUOTTEET

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa.

39 000 t. tyhjennystä. jätettä. asiakaskontaktia. keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014. kuntaa. 39 000 t jätettä 600 000 tyhjennystä 175 000 asiakaskontaktia 30 000 keräyspistettä 94 % hyödyntämisaste Vuosikertomus ja tilinpäätös 2014 16 kuntaa 210 ekopistettä 3. Toiminta-ajatuksemme ja visiomme

Lisätiedot

Vuosiraportti 2013. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä.

Vuosiraportti 2013. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy. Ympäristössä. Vuosiraportti 2013 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Ympäristössä. 1 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy Vuosiraportti 2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... 3 Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy... 4-11 Perustietoja

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme

VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY. Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme VUOSIKATSAUS 2013 SAMMAKKOKANGAS OY Alueellinen jätehuolto yhteinen asiamme 2 3 VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ 1 YHTIÖ 4 1.1 Yhtiö lyhyesti 4 1.2 Toimitusjohtajan katsaus 5 1.3 Strategia 6 1.4 Hallinto ja johtaminen

Lisätiedot

HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN

HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Raportti 67040159.BK 16.2.2005 HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUKSEN KEHITTÄMINEN Ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 JÄTEKUKKO OY HEINÄLAMMINRINTEEN JÄTEKESKUS YVA-MENETTELY Hanke: Sijainti: Hankkeesta

Lisätiedot

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ

PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ PERINNÖKSI PUHTAAMPAA ELINYMPÄRISTÖÄ VUOSIKERTOMUS 26 Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n tunnusluvut 26 TALOUS Tunnusluku/euroa Johdettu tunnusluku Liikevaihto 5 24 41 Investoinnit yhteensä 84 685,62 euroa/asukas

Lisätiedot

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia Teemme jätteestä historiaa EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski Ilmastonmuutos Energia SisällysluettelO Lukijalle...3 vuoden 2008 tapahtumia...4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013

Keskeiset tunnusluvut 2010 2011 2012 2013 V u o s i k e r t o m u s 2013 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014

KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 KESKEISET TUNNUSLUVUT KESKEISET TUNNUSLUVUT: 2011 2012 2013 2014 Materiaalivirrat Sekalainen yhdyskuntajäte (kg/as) 352 344 299 278 Erilliskerätty biojäte (kg/as) 29,9 29,3 28,8 28,6

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2005 TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2005

VUOSIKERTOMUS 2005 TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY:N VUOSIKERTOMUS 2005 VUOSIKERTOMUS 25 1 SISÄLTÖ YHTIÖ JA JOHTAMINEN... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 3 Strateginen johtaminen... 4 Perustietoa yhtiöstä... 5 Hallinto ja talous pähkinänkuoressa... 6 JÄTTEIDEN KERÄYS JA KULJETUS...

Lisätiedot

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 Vuosikertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Toimitusjohtajan vuosikatsaus Jätekeskus Asiakaspalvelu ja viestintä Henkilöstö Jätekuljetukset

Lisätiedot

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus

Lakeuden Etappi Oy. Vuosikertomus Lakeuden Etappi Oy Vuosikertomus 2012 Kauhava Lapua Lakeuden Etappi Oy Laskunmäentie 15 60760 Pojanluoma, Ilmajoki (06) 421 4900 www.etappi.com Kurikka Ilmajoki Jalasjärvi Seinäjoki Kuortane Alavus Töysä

Lisätiedot

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus

Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Välimaan pilaantuneiden maiden käsittelykeskus Ympäristövaikutusten arviointiselostus 14.1.2005 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 9 2 Hankkeen tausta... 9 2.1 Hankkeesta vastaava... 9 2.1.1 Niska & Nyyssönen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS (7.5.2008)

JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS (7.5.2008) JYVÄSKYLÄN SEUDUN JÄTTEENKÄSITTELYKESKUS (7.5.2008) ESIPUHE... 2 JOHDANTO... 4 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TAVOITE... 5 KAAVOITUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 7 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI... 7 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET...

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V u o s i k e r t o m u s 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 Rosk n Roll Oy Ab on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Yhtiö järjestää Länsi-Uudenmaan jätehuollon

Lisätiedot

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys

SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Perustietoa yhtiöstä 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla 4 Jätteiden keräys 2 SISÄLTÖ 1 Toimitusjohtajan katsaus s.3 2 Perustietoa yhtiöstä s.4 3 Jätehuolto Itä-Uudellamaalla s.7 4 Jätteiden keräys s.8 5 Jätteiden hyödyntäminen ja loppusijoitus s.10 6 Ympäristöhaittojen ehkäisy

Lisätiedot

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus MÄNTYLUODON TEOLLISUUSJÄTEKESKUKSEN LAAJENNUS Ympäristövaikutusten arviointiselostus Julkaisuluvan numero on 1930/MML/15 teksti Kiinteistörajat (c) Maanmittauslaitos 1930/MML/15 TIIVISTELMÄ Ekokem suunnittelee

Lisätiedot

Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio.

Ympäristölupa, Heinälamminrinteen jätekeskus, Kuopio. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro PSA-2005-Y-243-121 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2006 Tätä päätösversiota on muokattu huomioiden henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta. ASIA HAKIJA Ympäristölupa,

Lisätiedot