Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja."

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 205/2012/1 Dnro ESAVI/270/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja. HAKIJA Mondi Lohja Oy Kotkantie LOHJA LAITOS Mondi Lohja Oy, paperitehdas Kotkantie LOHJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Mondi Lohja Oy toimii Pitkäniemen teollisuusalueella Lohjanjärven rannassa lähellä Lohjan kaupungin keskustaa. Tuotantolaitos käsittää kaksi paperikonetta. Lisäksi tehtaalla on paino- ja pienrullauskoneita. Aiemmin käytössä olleiden jalostuskoneiden toiminta on lopetettu vuonna Tehdas sijaitsee hakijan omistamilla kiinteistöillä , , , , ja HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille ja sitä on täydennetty , , ja ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Mondi Lohja Oy:n toiminta on lupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 1 a mukaan. Voimassa olevassa ympäristöluvassa nro 41/2007/1 on lupamääräykset määrätty tarkistettavaksi mennessä. Tarkistamishakemukseen oli liitettävä lupamääräyksessä 4 määrätyt selvitys ja suunnitelma jätevesien käsittelyn tehostamiseksi sekä muut ympäristönsuojeluasetuksen 8 12 :ssä mainitut selvitykset soveltuvin osin. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 1 a) mukaan. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä ympäristölupa nro 41/2007/1 (LSY-2004-Y-385), ja sitä koskevat Vaasan Hallintooikeuden päätös /08/5101, sekä Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset 1654/1/09, ja 1704/1/09, Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä vesilain mukainen lupa Loparex Oy:n jätevesien johtamiseksi Lohjanjärveen Lohjan kaupungissa, nro 32/2003/1, ja sitä koskeva Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro 04/0090/3, Lohjan seudun kansanterveystyön kuntainliiton terveyslautakunnan valvontajaoston sijoituspaikkapäätös Lohjan Paperi Oy:n paperin ja paperijalosteiden valmistukselle, Lohjan seudun kansanterveystyön kuntainliiton terveyslautakunnan valvontajaoston myöntämä lupa selkeytysaltaan jätemassan käyttämiseksi täytemaana tehdasalueella louhoksessa, 24, Uudenmaan lääninhallituksen päätökset Lohjan Paperi Oy:n ilmansuojeluilmoituksesta, No YMT 529, sekä ilmansuojeluilmoitukseen liittyvien selvitysten johdosta, No YMT 1296, Uudenmaan ympäristökeskuksen päätökset Lohjan Paperi Oy:n paperitehtaan jätteiden käsittelystä, No YS 226, sekä em. päätöksen kuitulietteen sijoittamista koskevan lupamääräyksen muuttamiseksi, No YS 140, Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta, No YS 778,

3 Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätös jätevesien johtamisen aiheuttamien vahinkojen ja haittojen korvaamiseksi, nro 11/2007/1, Sopimus Lohjan kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen kanssa (Lohjan tekninen virasto, No 297/92, ) tehtaalla muodostuvien saniteettijätevesien sekä sade- ja perustusten kuivatusvesien toimittamiseksi vesi- ja viemärilaitokselle. Paperitehtaan alue kuuluu hyväksyttyyn asemakaavaan. Tehtaan alueella on asemakaavassa merkintä T-9 "Teollisuus ja varastorakennusten korttelialue". Tehtaan alueen lounais- ja eteläosassa sekä alueen pohjoisosassa jätevedenpuhdistamon vieressä on kaksi pientä aluetta merkitty suojeltavaksi kaavamerkinnällä sl "Suojeltava alueen osa". Lisäksi tehtaan lounais- ja itäpuolella on asemakaavassa neljä säilytettäväksi merkittyä rakennusta. Teollisuusalueen pohjoispuolella Lohjanjärven rannassa on asemakaavassa "suojaviheralue" merkinnällä EV ja sen itäpuolella tehdasalueen rajalla "asuinpientalojen korttelialue" merkinnällä AP-6 ja sen pohjoispuolella rannassa "erillispientalojen korttelialue" merkinnällä AO/s-2. Tehdasta lähimpänä olevalla AP-6-alueella edellytetään kaavassa rakennusten etelä- ja itäseinille 35 db:n ääneneristävyyttä. Ristiselän länsi- ja luoteispuoli kuuluu vuonna 1992 hyväksyttyyn Lohjan kunnan yleiskaavaan. Taajamaosayleiskaava Lohjan kaupungille on laadittavana. Paloniemen osayleiskaavaa, joka käsittää Lohjan kaupungin nykyiset taajama-alueet ja taajamien lievealueista muun muassa Paloniemen ja Karnaisen alueet, valmistellaan osana Lohjan taajamaosayleiskaavaa. 3 LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Paperitehdas sijaitsee Lohjan kaupungin Pitkäniemessä Lohjan keskustan läheisyydessä sen luoteispuolella Lohjajärven Ristiselän rannassa. Paperitehtaan toiminnat sijaitsevat pääosin UPM-Kymmene Oyj:n omistamilla kiinteistöillä. Hakija omistaa ainoastaan kiinteistön Jätevedenpuhdistamo sijaitsee kiinteistöllä ja jätevedet johdetaan Ristiselälle jätevedenpuhdistamon viereisen rannan läheisyyteen. Purkuputki sijaitsee kiinteistön vesialueella. Alueen eteläpuolella on Lohjan kaupungin Pitkäniemen jätevedenpuhdistamon alue, itä- ja kaakkoispuolella viilu- ja kertopuutehtaiden alueet (UPM-Kymmene Wood Oy ja Finnforest Oy), koillispuolella Fortum Power and Heat Oy:n Lohjan lämpölaitoksen alue ja lännessä Lohjanjärvi. Tehtaan pohjoispuolella on asuntoalue lähimmillään noin 200 metrin etäisyydellä tehtaalta ja noin 50 metrin etäisyydellä tehtaan jätevedenpuhdistamolta. Alueelle on rakennettu viime vuosien aikana rivitaloasutusta. Tehtaan välittömässä läheisyydessä ei sijaitse päiväkoteja, kouluja, vanhainko-

4 teja tai liikuntapaikkoja. Lähin yleinen uimaranta sijaitsee Aurlahdessa noin 1 km:n etäisyydellä tehtaalta. Lähimmät Natura alueet, Lohjanharju ja Ojamonkangas, kuuluvat myös harjujensuojeluohjelmaan. Etäisyys tehtaan alueelta niihin on lyhimmillään noin 1,7 km. Tehtaan alueella on neljä luonnonsuojelulain mukaista luonnonsuojelualuetta, jotka asemakaavassa merkitty "sl" -alueiksi. Alueet ovat mm. suoneidonvaipan kasvuympäristöä. Alueiden hoidossa on otettava huomioon niiden kasvillisuuden säilyttäminen. 4 LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Mondi Lohja Oy:n tuotteita ovat erikoispäällystetyt irrokepaperit sekä ohuet päällystetyt tai päällystämättömät pakkauspaperit. Näitä tuotteita käytetään mm. hygienia- ja sairaalatuotteiden, itsekiinnittyvien laminaattien sekä elintarvikepakkausten valmistamiseen. Nykyinen tuotantokoneisto käsittää kaksi paperikonetta. Lisäksi tehtaalla on paino- ja pienrullauskoneita. Aikaisemmin käytössä olleet kaksi paperin jatkojalostuskonetta on poistettu käytöstä. Paperikoneiden suurin yhteinen tuotantokapasiteetti on hieman yli t/a puuvapaata erikoispaperia, mutta tästä osa menee hylkyyn. Toteutunut tuotanto vuosina on esitetty alla. Pitkällä aikavälillä kapasiteetti on tarkoitus nostaa tonniin/a. Tuotettu tonnimäärä riippuu voimakkaasti valmistettavan tuotteen neliömassasta ja tehtaan tuotantomäärä voi lisääntyä vaikka mitään muutoksia itse laitteisiin ei tehtäisi. Ympäristöluvan tarkistamista haetaan t/a tuotantotavoitteelle Taulukko 1. Toteutunut tuotanto (tonnia) vuosina Raaka-aineena käytettävä sellu pulpperoidaan pulpperiasemalla ja välivarastoidaan massatorneissa, joista se johdetaan jauhatuksen kautta paperikoneille 1 ja 2. Kummallekin paperikoneelle menevälle massalle on kaksi peräkkäistä jauhatuslinjaa. Päällystyspastan valmistuksessa käytettäville side-, apu- ja pigmenttiaineille on kullekin omat varastosäiliönsä ja annostelulinjansa. Näitä ovat: tärkkelys, titaanidioksidi, lateksit, päällystyspigmentit, side- ja apuaineet.

5 Paperikone 1 (PM1) on yhdistetty MG-kone, jossa on kaksi päällystysyksikköä. Kone tuottaa silikonoituja irrokepapereita sekä silikonoinnin pohjapapereita. Kone on modernisoitu vuonna Tärkeimmät raaka-aineet ovat havu- ja lehtipuusellu, joita käytetään yleensä valkaistuna sekä emulsiosilikonit ja pigmenttipäällysteet. Paperikone 2 (PM2) on yhdistetty MG-kone, jossa on päällystysyksikkö. Tärkeimmät raaka-aineet ovat valkaistu tai valkaisematon havu- ja lehtipuusellu ja pigmenttipäällysteet. Lisäksi koneella käytetään raaka-aineena mm. märkälujahartseja sekä paperin täyteaineena kaoliinia ja titaanidioksidia. Kone tuottaa: päällystettyjä ja päällystämättömiä MG-pakkauspapereita, valkaistuja päällystämättömiä interleaving-papereita, päällystämättömiä lämpösiirtopainatuspapereita, päällystettyjä silikonoinnin pohjapapereita. Jälkikäsittelylinja koostuu kahdesta painokoneesta ja neljästä pienrullauskoneesta. Painokoneet ovat 4-värikone fleksopainatukseen (leveys 1600 mm) ja 1-värikone fleksopainatukseen, (leveys 1600 mm). Käytettävät raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja niiden varastointi, säilytys ja kulutus Nestekaasun käyttö on vähentynyt merkittävästi jalostuskoneiden toiminnan lopettamisen jälkeen. Nestekaasua käytetään painokoneiden kuivatusosastolla sekä kahden kiinteistön ja telavarastojen lämmittämiseen. Nestekaasusäiliö jalostuskoneen 3 yhteydessä ei ole enää käytössä jalostuskoneen poistuttua käytöstä. Säiliön sijainti ja varaston koko (2 x 49 m 3 ) ovat ennallaan. Polttoaineita varastoidaan nykyään vain yhdessä 8 m 3 :n suuruisessa maanpäällisessä säiliössä. Vanhat maanalaiset säiliöt on kaivettu ylös ja kaivanto täytetty puhtailla maa-aineksilla. Aiemman maanalaisen säiliön kohdalla on nyt öljynerotuskaivo. Titaanidioksidia (jota on täyteaineissa ja pastoissa) on käytetty kauan. Käyttöaikoina sitä käytetään noin kg/vrk. Normaaliajotilanteessa päästö vesiin olisi luokkaa 100 kg/vrk. Häiriötilanteita on joskus ollut ja vesistöön päässyt titaanidioksidi on värjännyt purkualueen ja lähivedet harmaaksi. Käyttöön on tullut uusia kemikaaleja. Uusilla kemikaaleilla on pyritty korvaamaan haitallisimpia kemikaaleja vähemmän haitallisilla, esimerkkinä suolahappo on korvattu uudella vedenpuhdistuskemikaalilla. Merkittäviä muutoksia kemikaalien käytössä ei ole tapahtunut. Käytössä olevista kemikaaleista ph:n säätöön, veden puhdistukseen ja paperin liima-aineeksi käytettävät aineet muodostavat pääosan (yli 95 %) kaikista käytetyistä aineista. Niiden ympäristö- ja terveysvaikutukset rajoittuvat lyhytkestoisiin vaikutuksiin, kuten iho- ja silmävauriot onnettomuustilanteessa, tai tulipalo polttoaineen vuototilanteessa, jotka on asianmukai- 5

6 sesti huomioitu kemikaalisäiliöiden säilytyksessä ja turvavarustuksessa. Huomioitavimmaksi kemikaaliryhmäksi nousevat limantorjunta-aineet, erityisesti 2,2-Dibromi-3-nitriilipropionamidi (DBNPA), jota käytetään 11 t/a ja joka on vesiympäristölle myrkyllinen ja herkistävä aine. Paperikoneiden kiertovesissä ja puhtaanveden limantorjuntaan käytetään ruokasuolasta elektrolyysillä valmistettavaa alikloorihapokkeen ja hypokloriitin seosta. Näiden aineiden käytössä on kiinnitetty erityistä huomiota sekä työturvallisuuteen, että käytön pitämiseen pienimmällä mahdollisella tasolla, joka kuitenkin mahdollistaa prosessiveden kierrätyksen. Paperinvalmistusprosessi on hapan. Alumiinisulfaattia lisätään paperikoneiden vesiin lyhyen kierron kemian parantamiseksi, jolloin kiertovesi pysyy luonnostaan happamana. Tarvittaessa ph:n säätöön käytetään lipeää. Muut aineet ovat sekä määrällisesti hyvin pieniä että vaikutuksiltaan lyhytkestoisia. Raaka-aineita varastoidaan selluvarastossa ja kemikaalivarastossa. Jalostustehtaan raakapaperivarasto on laajennettu lähetysvarastoksi tuotteille. Kemikaalien varastoinnissa ei ole tapahtunut muutoksia. Kaikki tuotannossa käytettävät prosessikemikaalit ovat hyväksyttyjä käytettäväksi elintarvikepakkausten valmistuksessa. Johtuen yrityksen tuotteiden loppukäytöistä - kuten hygienia- ja elintarvikepakkauspaperit - käytettävien kemikaalien valinta ohjautuu mahdollisimman vaarattomien ja haitattomien kemikaalien käyttöön. Kemikaalien aiheuttamat ympäristövahingonvaarat vesistölle on tunnistettu tehdasalueella vuonna 1997 ja riskiarviointi on päivitetty vuonna Samalla laajennettiin arviointia kattamaan myös muita kuin vesistöön kohdistuvia ympäristöriskejä. Arvioinnissa ei noussut esille vakavia ympäristöriskejä. Toiminnassa ei ole ollut sellaisia muutoksia, jotka olisivat antaneet aihetta ympäristöriskinarvioinnin päivitykselle. Riskien toteutumista ehkäistään ympäristölle haitallisten kemikaalien osalta suoja-altailla. Haitallisia kemikaaleja käsittelevät vain ulkopuolisten kemikaalitoimittajien tähän erikoistuneet henkilöt. Laitoksen piha-alueilla on asfaltointi. 6 Veden käyttö Vettä käytetään laitoksella prosessivedeksi sekä jäähdytys- ja tiivistevedeksi. Vettä kului vuonna 2010 keskimäärin m³/kk. Paperitehtaan prosessivesien osuus on noin 1/3 vedenkäytöstä ja jäähdytys- ja tiivistevesien osuus noin 2/3. Kokonaisvedenkulutus on kasvanut lievästi, mutta tuotannon noustua ominaisvedenkulutus on toisaalta laskenut. Tehtaan veden käyttömäärissä esiintyy suuria vaihteluja, jotka johtuvat merkittävästi toisistaan poikkeavien tuotteiden valmistamisesta yksittäisillä tuotantolinjoilla. Lajinvaihtopesuja on tehtävä mm. siirryttäessä päällystetyn ja päällystämättömän sekä valkaistun ja valkaisemattoman tuotannon välillä. Paperikoneiden tuotevalikoimasta ja tuotteiden puhtausvaatimuksista johtuen näitä pesuja suoritetaan viikoittain.

7 7 Vuosi Raakavesi Jätevesi Taulukko 2. Veden kulutus ja syntyvä jätevesi (m 3 /a): Jätevesien käsittely Tehtaalla on oma kemiallisesti tehostettuun selkeytykseen perustuva jätevedenpuhdistamo, joka sijaitsee tehtaan pohjoispuolella Lohjanjärven rannan läheisyydessä. Tehtaalla syntyvät jätevedet (prosessijätevedet, jäähdytys- ja tiivistevedet sekä pesuvedet) kerätään paperitehtaan kellarissa sijaitsevaan altaaseen. Jätevesi välpätään ja pumpataan selkeytysaltaalle. Selkeytyksen tehostamiseksi veteen lisätään alumiinihydroksidikloridia ja tarvittaessa alumiinisulfaattiliuosta. Pyöreä selkeytysallas on halkaisijaltaan 36 m ja tilavuudeltaan noin m 3. Siinä on reunavetoinen laahainkoneisto. Lietepatjan paksuus mitataan kaikuluotaimella. Laskeutunut liete pumpataan altaan pohjalta suotonauhapuristimelle, jossa vedenpoistoa tehostetaan lietteeseen annosteltavan polymeerin avulla. Kesäaikaan lietteeseen annostellaan vetyperoksidia käymisen ja hajun ehkäisemiseksi. Selkeytetty jätevesi johdetaan selkeytysaltaan ylijuoksukourujen kautta purkuputkeen ja sen kautta Lohjanjärveen. Purkuputkessa on puhdistetun jäteveden määrämittaus sekä automaattinen näytteenotin. Saniteettijätevedet johdetaan käsiteltäväksi Lohjan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Valtaosa sadevesistä johdetaan kaupungin viemäriverkostoon. Osa katolta kerätyistä sadevesistä johdetaan omalle puhdistamolle. PÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Vuonna 2010 jätevesipäästöt laitoksen oman jätevedenpuhdistuksen jälkeen olivat keskimäärin m 3 /d. Jätevedestä seurataan säännöllisesti biologista ja kemiallista hapenkulutusta (BOD 7 ja COD Cr ), kokonaiskiintoaineita sekä typen, fosforin ja haitallisten aineiden pitoisuuksia. Keskimääräiset pitoisuudet vuositasolla vuonna 2010 olivat: BOD kg/d, COD Cr 842 kg/d, fosfori 0,19 kg/d ja typpi 74 kg/d sekä kiintoainehuuhtouma 223 kg/d. Kokonaispäästöjen osalta vuoteen 2009 verrattuna vuonna 2010 kiintoainepäästöt pienentyivät, mutta muut päästöt kasvoivat. Ominaispäästöis-

8 sä kokonaistyppi ja BOD 7 nousivat hieman, mutta muut ominaispäästöt pienentyivät. Kuukausivaihtelut johtuvat pääasiassa tuotantomääristä ja tuotetuista paperilaaduista. Raakaveden mukana tehtaalle tulevan fosforin määrä vaihtelee ja ylittää useina kuukausina yrityksen puhdistamolta Lohjanjärveen poistuvan fosforin määrän. Lohjanjärven yhteistarkkailuraportin perusteella tehtaalle tulevan veden mukana on fosforia 0,3 kg/d, kun tehtaalta Lohjanjärveen johdettavassa puhdistetussa jätevedessä fosforia on 0,19 kg/d. Hajakuormitus ja huuhtoutuminen maaperästä sateisina vuosina heikentävät tehtaalle otettavan raakaveden laatua etenkin ravinteiden osalta. Laitoksen vaikutuksia Lohjanjärven tilaan on tutkittu 2010 valmistuneessa pistekuormittajien yhteistarkkailussa (Ranta ja Valtonen, 2011). Raportin perusteella laitoksen osuus koko järven ravinnekuormituksesta on alle 5 % riippuen päästöstä. Päästöjen suuruusluokka tai suhteellinen osuus ei ole merkittävästi muuttunut ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Päästö Lupaehtoraja, vuosikeskiarvo Vuosikeskiarvo 2010 a Osuus Lohjanjärven kuormituksesta, % BOD 7 (kg/d) COD Cr (kg/d) Typpi b Fosfori 0,6 0,19 0,1 c Kiintoaine a) mittaustulokset vuodelta b) pistemäisten kuormittajien osuus typpihuuhtoumasta 13 %, josta ko. laitoksen osuus 28,2 %. c) pistemäisten kuormittajien osuus fosforihuuhtoumasta 3 %, josta ko. laitoksen osuus 4,4 %. Taulukko 3. Laitoksen nykyiset päästöt ja ravinnekuormituksen (typpi, fosfori) osuus Lohjanjärven kokonaiskuormituksesta Ranta ja Valtonen (2011) pohjalta. Suurin suhteellinen osuus laitoksen päästöistä on BOD-kuormituksella, jonka kohdalla laitos vastaa 68,6 % pistekuormittajien kokonaispäästöistä. Biologinen hapenkulutus (BOD), joka kuvaa päästön vaikutuksia vesistön happitilanteeseen, on yksi jätevesien yleisimmin käytetyistä seurantaparametreista. Pienentyneet happipitoisuudet voivat aiheuttaa vesistössä hajuhaittoja ja kalakuolemia (Hammer & Hammer 2004, River Life 2011). Huonontunut happitilanne voi esiintyä veden kerrostumiskautena järven pohjakerroksissa, kerrostuneessa vedessä happitilanne on parhaimmillaan veden pintaosissa ja hapen liukoisuus veteen riippuu veden ominaisuuksista, kuten lämpötilasta. Hapenkulutus kasvaa seisovassa vesinäytteessä ajan kanssa (Butler & Davies 2004).

9 Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailussa vuodelta 2010 todetaan, että 1980-luvulta alkaen seurattu happitilanne Isoselän syvänteellä on veden kerrostuneisuuskausinakin ollut alusvedessä hyvä. Mittaaminen on painottunut järven lämpötilakerrostuneisuuskausiin lopputalveen ja loppukesään, jolloin järvisyvänteiden happipitoisuudet ovat veden pystysuuntaisen sekoittumattomuuden takia heikoimmillaan. Lopputalvesta, kun vesikerrokset ovat seisoneet pitkään, on happitilanne järven pohjakerroksissa heikoimmillaan. Kesällä veden kerrostumiskaudella ongelmat eivät ole yhtä suuria. Happitilanteessa on havaittu selkeää parantumista pistekuormittajien jätevedenpuhdistuksen tehostuttua. Yhteistarkkailuraportin mukaan Lohjanjärveen tulee Nummenjoen ja Väänteenjoen yhteisvaikutuksena vettä 17,8 m 3 /s. Raportin liitteen 3 mukaan veden happipitoisuus vaihtelee 6 12 mg/l (mittauspaikka 2, Hossa). Tämän perusteella Lohjanjärveen vuorokaudessa virtaava happimäärä on kg. Hakijan vuorokautinen BOD-päästöraja on 500 kg, joka on 2,7 5,4 % happivirtaamasta. Happipitoisuusmittausten epävarmuuksia lisäävät sääolosuhteet, kuten tuulen ja sateen merkitys järviveden hapen lisääjänä sekä temporaaliset vaihtelut, kuten vuodenaikojen ja mittauspäivien vaihtelut. Epävarmuustekijöiden takia hakijayhtiön BOD-päästöjen merkitystä koko järven happipitoisuuksiin ei kyetä erottamaan tuloksista. Biokemiallinen hapenkulutus vaikuttaa veden purkupisteellä, missä Mondin tapauksessa vesi sekoittuu nopeasti yläjuoksulta tulevaan veteen eikä korkeamman BOD-pitoisuuden omaava vesi pääse seisomaan järvessä. Raportin liitteessä 3 on taulukoitu eri mittauspisteistä mittauspäivämäärä, veden lämpötila, veden happipitoisuus ja hapen kylläisyys vedessä (%). Normaaliolosuhteissa veden hapen kylläisyysaste on noin %. Korkeammassa veden lämpötilassa happea liukenee vähemmän, joten kesän happipitoisuus (g/l) arvot ovat alhaisemmat vaikka kylläisyysaste on hyvä. Mittauspisteistä Hossa 2 kuvaa parhaiten tehtaan editse kulkevan veden happipitoisuutta. Mittauskohdista neljä (Isoselkä 91, Isoselkä 16, Ahtialansalmi 50 ja Hållnäsfjärd 29) ovat tehtaan jätevesien laskupaikan jälkeen alajuoksulla ennen Sapin Kirkniemen jätevesien laskupistettä. Raportin perusteella alajuoksun mittauspisteissä kaikki esitetyt mittaukset osoittavat korkeampaa happipitoisuutta kuin yläjuoksulta tuleva vesi. BOD-kuormituksen merkitys veden laadun kannalta on merkittävin tapauksissa, jossa jätevesipäästöjen BOD-kuorma on samaa luokkaa kuin tulevan veden happipitoisuus. Tällöin veden happipitoisuus laskee, mikä luonnollisesti huonontaa veden laatua monin tavoin. Hakijayhtiön jätevesipäästöt eivät tarkastelun perusteella vaikuta merkittävästi Lohjanjärven veden laatuun; eivät nykytasollaan eivätkä lupaehtojen maksimirajalla. Sekä selkeytysaltaalle tulevasta että altaasta Lohjanjärveen johdettavasta jätevedestä on tehty kokonaismyrkyllisyystutkimus, ns. vesikirpputesti (Ramboll Analytics, 2012). Näytteenottoaikana molemmat paperikoneet olivat normaalituotannossa. Tutkimustulosten mukaan jätevesi ei ole myrkyllistä vesikirpulle. 9

10 10 Selvitys vesistövaikutusten pienentämiseksi Ympäristöluvan määräyksessä 4. todetaan, että luvan saajan tulee tehdä selvitys vesistöön johdettavien päästöjen pienentämiseksi. Uudenmaan ELY-keskus on esittänyt, että selvitys tulee toimittaa tarkastushakemuksen yhteydessä. Vuoden 2010 pistekuormittajien yhteistarkkailuraportissa on todettu hakijayhtiön päästöjen typpi- ja fosforipitoisuuksien osalta jäävän alle viiteen prosenttiin Lohjajärven kokonaiskuormituksesta. Näin ollen yhtiön typpi- tai fosforikuormituksen vähentämisellä ei ole olennaista merkitystä järven veden laatuun. Päästöjen pienentämiseen tähtäävillä toimilla tavoitellaan veden laadun paranemista. Tällöin merkittäviä tekijöitä ovat paitsi laitoksen osuus kustakin päästöstä, myös kunkin päästön vaikutus järven tilaan. Lohjanjärven tilaan vaikuttavat eniten typpi- ja fosforipäästöt, joista 80 % tulee hajakuormituksesta (Ranta & Valtonen 2011). Sen sijaan happitilanne Lohjajärvessä on todettu hyväksi (Ranta & Valtonen, 2011) sekä pistekuormitusten purkualueilla (Ristiselkä ja Aurlahden pohjoisosa) että suurella selkäalueella, jonne jätevedet lasketaan (Isoselkä). Näin ollen happea kuluttavien BOD-päästöjen vähentämisellä ei saavuteta merkittäviä parannuksia Lohjajärven tilassa. Vaihtoehtona on esitetty uutta biologista puhdistamoa tai Lohjan kaupungin nykyisen puhdistamon laajentamista ja tehtaan jätevesien pumppaamista sinne, jolloin kyseessä olisi miljoonien eurojen investointi. Kun huomioidaan päästöjen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden kustannukset, voidaan todeta, ettei vaadituilla investoinneilla ole saavutettavissa kustannuksiin verrattavaa hyötyä. Jatkuvan parantamisen tavoitteiden mukaisesti hakija on viime vuosina tehnyt useita erilaisia selvityksiä erityisesti jäteveden määrän pienentämiseksi. Esimerkiksi vuonna 2009 Pöyry Oyj selvitti keinoja tehostaa kuitumateriaalin kierrätystä, vähentää vedenkulutusta ja siten vähentää kuitumateriaalia myös jätevesistä. Viimeisin selvitys on Pöyry Oyj:n vuonna 2011 tekemä vedenkulutuksen tarkempi määritys prosessin eri vaiheissa. Tehdyissä selvityksissä ei ole löytynyt kustannustehokkaita keinoja vähentää veden kulutusta. Päästöt veteen eivät ole merkittävästi muuttuneet edellisestä lupakäsittelystä. Vedenkulutuksen pienentämisen mahdollisuudet ovat hyvin marginaaliset ottaen huomioon Mondi Lohja Oy:n tuotannon erityispiirteet. Laitoksen ominaisvedenkulutus on kuitenkin jonkin verran vähentynyt viime vuosina. Mikäli laitokselle rakennettaisiin jätevedenpuhdistusprosessin jatkoksi vielä biologinen puhdistusosa, olisivat vedenlaadulliset hyödyt Lohjanjärven tilaan melko vähäisiä. Kunnallisen jäteveden BOD-pitoisuudet saadaan laskeutuksella putoamaan noin 65 % ja sen jälkeen biologisella puhdistuksella jäljelle jääneestä kyetään poistamaan 23 %. Lisäksi biologisen puhdistustehon takaamiseksi jätevesiin lisätään ravinteita, mitkä ovat tällä hetkellä Mondin tehtaalta lähtevissä vesissä hyvin pienissä pitoisuuksissa. Fosfo-

11 rin poistamiseksi vedestä biologisen puhdistuksen jälkeen tulisi vesille tehdä rinnakkaissaostus esimerkiksi ferrosulfaatilla (Toivakainen et. al., 2011). Vuoden 2010 yhteistarkkailuraportti osoittaa, ettei edellisen lupapäätöksen velvoitteella erityisesti happea kuluttavien aineiden päästöjen vähentämisestä ole järven veden laadun tai virkistyskäytön kannalta oleellista merkitystä. Isoselän vesissä alueen pistekuormitus ei ole suoraan havaittavissa pohjaeläimistössä. Vuonna 2009 alueen syvänteiden todettiin olevan lievästi reheviä, joka johtui Väänteenjoen ravinteikkaista vesistä. Lohjanjärven ravinnekuormasta vajaa 15 % on peräisin pistemäisestä jätevesikuormasta, kuten teollisuudesta. Vuoden 2010 seurannassa ja vedenlaadun tuloksissa ei havaittu järven vedenlaadussa suoria jätevesivaikutuksia. Järveen tulevasta ravinnekuormasta valtaosa tulee edelleen maataloudesta, esimerkiksi Nummenjoen ja Väänteenjoen yhteisvaikutuskuorma oli fosforia 57 kg/d ja typpeä kg/d, kun hakijan ympäristöluvassa laitokselta poislaskettaville vesille on asetettu päästörajaksi 0,6 kg fosforia ja 100 kg typpeä vuorokaudessa. Suomalaisissa luonnonvesissä suurimmat kuormittajat löytyvät maataloudesta, ja helpoimmat päästöjen vähentämiskohteet haja- ja vapaa-ajan asutuksesta. Lohjanjärven tapauksessa vedenlaatua kyettäisiin parantamaan keskittymällä enemmän siihen kohdistuviin ravinnepäästöihin. Edellä mainitussa yhteistarkkailuraportissa todetaan, että kaiken kaikkiaan pistekuormittajien päästöt eivät ole keskeisesti heikentäneet Lohjanjärven soveltuvuutta kalastus- ja virkistyskäyttöön. Sellu- ja paperiteollisuuden jätevesien puhdistusteho on noussut merkittävästi viime vuosikymmeninä eikä teollisuuden voida enää nähdä olevan merkittävä kuormittaja järviveden tilassa. Parantuneen puhdistustekniikan myötä pistekuormittajien osuus järven tilassa on pienentynyt ja jatkossa pistekuormittajien päästöjen pienentämisellä päästään enää suppeisiin hyötyihin suhteessa niiden suuriin investointeihin. Edellä kuvatun tarkastelun perusteella Lohjajärven tilan parantamisen kannalta merkittäviä, saati investointeja vastaavia parannuksia, ei ole saavutettavissa Mondi Lohja Oy:n BOD-päästöjen pienentämisellä, koska järven veden laatu nykyisillä päästömäärillä on pysynyt hyvänä eikä näiden päästöjen poistaminenkaan nostaisi järven veden laatua erinomaiseksi. Näin ollen hakija esittää, että sille asetetut ympäristöluvan päästörajat pidetään entisellään. Hakija on toimittanut vastineensa liitteenä Pöyry Finland Oy:n tekemän selvityksen vaihtoehtoisista toimenpiteistä BOD 7 - päästöjen vähentämiseksi. Pöyry on laatinut tämän raportin aikaisempien yksityiskohtaisten selvitysten ja lupahakemuksesta annettujen lausuntojen pohjalta, huomioiden uusimmat tiedot olemassa olevista teknisistä vaihtoehdoista ja kustannuksista. Selvitys sisältää vaihtoehtoisten toimenpiteiden kustannusarviot ja arviot vaihtoehtoisilla toimenpiteillä saavutettavista päästövähenemistä. 11

12 Käsitellyt vaihtoehdot jätevesikuormituksen alentamiseksi tähtäävät lähinnä BOD 7 -kuormituksen alentamiseen. Niiden mitoituksen lähtökohtana on tehtaan nykyinen selkeyttimestä vesistöön johdettava jätevesikuormitus. Vaihtoehtoisten toimenpiteiden kustannusarviot ja arvio toimenpiteillä saavutettavista päästöjen vähenemisistä ovat seuraavat: Puhtaiden vesijakeiden erottaminen (tiiviste-, jäähdytys- ja sadevedet) investointi maksaa 1,0 milj. e, käyttökustannukset lisääntyvät e/a, alentaa hydraulista kuormitusta jäteveden käsittelyyn, ei vähennä selkeyttimelle tulevaa BOD 7 -kuormaa, BOD 7 -kuorma Lohjanjärveen ei vähene, ei vaikuta fosforikuormitukseen. Tehtaalle sijoitettu oma kantoainereaktoriin, jälkiflotaatioon ja suodatukseen perustuva biologinen puhdistamo kokonaisinvestointikustannus 2,7 milj. e, käyttökustannukset lisääntyvät e/a, vähentää BOD 7 -kuormaa 60 75%, lisää fosforikuormitusta 1,5 2,5 kg/d. Oma uusi aktiivilietelaitos kokonaisinvestointikustannus 3,7 milj. e, käyttökustannukset lisääntyvät e/a, vähentää BOD 7 -kuormaa %, lisää fosforikuormitusta 1,5 2,5 kg/d. Jätevesien käsittely kaupungin biologisella puhdistamolla kokonaisinvestointikustannus 4,4 milj. e (mukaan lukien Mondi Lohja Oy ja Lohjan kaupungin puhdistamo), käyttökustannukset (Mondi sekä Lohjan kaupungin puhdistamo) lisääntyvät e/a, vähentää BOD 7 -kuormaa %, ei arvioida lisäävän fosforikuormitusta, koska kunnallisen jäteveden fosforia (ja typpeä) voidaan hyödyntää Lohja Mondi Oy:n BOD 7 -kuormituksen käsittelyn ravinteina. 12 Päästöt ilmaan Päästöt ilmaan ovat tällä hetkellä pieniä, ja ne ovat pääosin peräisin ajoneuvoista ja nestekaasun poltosta. Nestekaasua käytetään kg kuukaudessa riippuen painokoneiden käyntiasteesta ja lämmitystarpeesta telavarastolla. Yksi kilo nestekaasua vastaa noin 2,99 kg hiilidioksidia. Nestekaasun käytöstä johtuvat hiilidioksidipäästöt ovat kg kuukaudessa eli tonnia vuodessa. Nestekaasun poltossa käytetään ylimäärin happea ja on arvioitu, että typenoksidien osuus ei ole merkittävä.

13 13 Päästöt maaperään ja pohjaveteen Melu, tärinä, pöly ja haju sekä niiden vaikutukset Hakijalla ei ole tiedossa tapauksia, jotka olisivat voineet aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. WSP Finland Oy on tehnyt vuonna 2010 Pitkäniemen teollisuusalueiden toimijoiden yhteisen melukartoituksen (hakemuksen liitteenä). Melukartoituksen perusteella Mondi Lohja Oy:n tehdas ei aiheuta ohjearvoja ylittävää melua. Toisaalta mittausten aikana Mondi Lohja Oy:n tehdas ei ollut jatkuvasti käynnissä. Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan WSP Finland Oy:n tekemän meluselvityksen pohjalta ei voida varmasti sanoa, alittuuko ympäristöluvassa yöajalle asetettu tavoitearvo läheisellä asuinalueella. Uudenmaan ELY-keskus vaati näin ollen toukokuussa 2011 toteutetun tarkastuskäynnin yhteydessä, että melutilanteen varmistamiseksi on läheisellä asuinalueella tehtävä tarkentavia melumittauksia. WSP Finland Oy toteutti hakijan toimeksiannosta tarkentavat mittaukset (raportti hakemuksen liitteenä). Lokakuussa 2011 tehtyjen tarkentavien melumittausten perusteella yöajan keskiäänitasot olivat yöaikaisen ohjearvon mukaisella tasolla 50 db. Vaasan hallinto-oikeuden muuttamassa ympäristöluvan määräyksessä 6 hakija on velvoitettu tekemään lupamääräysten tarkistamishakemuksen yhteydessä lupaviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma melupäästöjen mahdollisista vähentämistoimenpiteistä. Aiemmin ainoaksi meluhaittaa aiheuttavaksi tekijäksi on tunnistettu kauhakuormaajan kolina lietteen siirrossa. Vuosina 2010 ja 2011kauhakuormaajan käyttöaikaa rajoitettiin ja toimintatapoja tarkennettiin (vääränmallisen melua aiheuttavan kauhan käyttö kiellettiin) melun vähentämiseksi Suoritettujen meluselvitysten perusteella Mondi Lohja Oy:n toiminta täyttää ympäristölupapäätöksen määräyksessä 6 annetut vaatimukset koskien melua. Vaatimus määräyksen 6. meluraja-arvojen osalta on seuraava: Tehtaan toiminnasta aiheutuvaa melua on vähennettävä merkittävimpiin melupäästölähteisiin kohdistuvin toimenpitein niin, että toiminnasta aiheutuva melu yhdessä Pitkäniemen teollisuusalueen muiden ympäristölupavelvollisten toimintojen melun kanssa ei asuinkäytössä olevien kiinteistöjen pihapiirissä tai muissa häiriintyvissä kohteissa ylitä päiväaikana (klo 7 22) ekvivalenttitasoa (L Aeq ) 55 db eikä yöaikana (klo 22 07) ekvivalenttitasoa (L Aeq ) 50 db. Tavoitteena on että, yöllinen raja-arvo 50 db saavutettaisiin viimeistään Koska melua on saatu vähennettyä, eikä melu nykyisellään ylitä lupamääräyksen raja-arvoja, hakija ei näe tarvetta melupäästöjen vähentämistoimenpiteille. Seuraava Pitkäniemen teollisuusalueiden toimijoiden yhteinen melukartoitus tultaneen toteuttamaan vuonna Mondi Lohja Oy:n osalta seuraava velvoitetarkkailu on tosin kolmen vuoden päästä 2011 suoritetuista mittauksista eli vuonna 2014.

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011.

Hakemus on tullut vireille 30.5.2011. Päätös Nro 176/2011/1 Dnro ESAVI/141/04.08/2011 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2011 ASIA Corenso United Oy Ltd:n kartonkitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista koskeva hakemus,

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

Varkauden kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa,

Varkauden kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 25/2012/1 Dnro ISAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.3.2012 ASIA HAKIJA Varkauden kalankasvatuslaitoksen ympäristöluvan muuttaminen ja toiminnanaloittamislupa, Varkaus

Lisätiedot

Nro 13/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/491/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2013

Nro 13/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/491/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2013 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 13/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/491/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2013 ASIA HAKIJA Alumiiniteollisuuden pursotuslaitoksen ympäristölupa, lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10. 1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2013 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Forssan

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011

Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 48/2011/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/45/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2011 ASIA Porsastuotanto- ja lihasikalatoimintaa ja niiden laajentamista koskeva ympäristölupa-asia,

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Sälpätien asfalttiaseman ympäristöluvan olennainen muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

i toiminnan muuttamista, Lahti. PL 93 15141 Lahti Yritys- ja yhteisötunnus: 0804747-1

i toiminnan muuttamista, Lahti. PL 93 15141 Lahti Yritys- ja yhteisötunnus: 0804747-1 ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 7/2013/1 Dnro ESAVI/158/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2013 Ympäristönsuojelulain m mukainen hakemus, joka koskee Sopenkorven lämpökeskuksen i toiminnan

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 53/12/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.6.2012 ASIA Kemijärven keskuspuhdistamon osittain käsiteltyjen jätevesien johtaminen Kemijärveen puhdistamon kunnostustöiden

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111 Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 19.11.2009 PIR-2008-Y-5-111 Pirkanmaan ympäristökeskus on korjannut päätöksen lupamääräystä 1 hallintolain 51

Lisätiedot

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka.

Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta, Kotka. Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2011/1 Dnro ESAVI/616/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2011 ASIA Kotkamills Oy:n kierrätyskuitulaitoksen ympäristölupahakemus sekä hakemus päätöksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 5.2.2009 10 Dnro 300/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 5.2.2009 10 Dnro 300/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 5.2.2009 10 Dnro 300/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien kuitusementtilevytehtaan

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot