Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja."

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 205/2012/1 Dnro ESAVI/270/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja. HAKIJA Mondi Lohja Oy Kotkantie LOHJA LAITOS Mondi Lohja Oy, paperitehdas Kotkantie LOHJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Mondi Lohja Oy toimii Pitkäniemen teollisuusalueella Lohjanjärven rannassa lähellä Lohjan kaupungin keskustaa. Tuotantolaitos käsittää kaksi paperikonetta. Lisäksi tehtaalla on paino- ja pienrullauskoneita. Aiemmin käytössä olleiden jalostuskoneiden toiminta on lopetettu vuonna Tehdas sijaitsee hakijan omistamilla kiinteistöillä , , , , ja HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille ja sitä on täydennetty , , ja ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Mondi Lohja Oy:n toiminta on lupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 1 a mukaan. Voimassa olevassa ympäristöluvassa nro 41/2007/1 on lupamääräykset määrätty tarkistettavaksi mennessä. Tarkistamishakemukseen oli liitettävä lupamääräyksessä 4 määrätyt selvitys ja suunnitelma jätevesien käsittelyn tehostamiseksi sekä muut ympäristönsuojeluasetuksen 8 12 :ssä mainitut selvitykset soveltuvin osin. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 1 a) mukaan. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä ympäristölupa nro 41/2007/1 (LSY-2004-Y-385), ja sitä koskevat Vaasan Hallintooikeuden päätös /08/5101, sekä Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset 1654/1/09, ja 1704/1/09, Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä vesilain mukainen lupa Loparex Oy:n jätevesien johtamiseksi Lohjanjärveen Lohjan kaupungissa, nro 32/2003/1, ja sitä koskeva Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro 04/0090/3, Lohjan seudun kansanterveystyön kuntainliiton terveyslautakunnan valvontajaoston sijoituspaikkapäätös Lohjan Paperi Oy:n paperin ja paperijalosteiden valmistukselle, Lohjan seudun kansanterveystyön kuntainliiton terveyslautakunnan valvontajaoston myöntämä lupa selkeytysaltaan jätemassan käyttämiseksi täytemaana tehdasalueella louhoksessa, 24, Uudenmaan lääninhallituksen päätökset Lohjan Paperi Oy:n ilmansuojeluilmoituksesta, No YMT 529, sekä ilmansuojeluilmoitukseen liittyvien selvitysten johdosta, No YMT 1296, Uudenmaan ympäristökeskuksen päätökset Lohjan Paperi Oy:n paperitehtaan jätteiden käsittelystä, No YS 226, sekä em. päätöksen kuitulietteen sijoittamista koskevan lupamääräyksen muuttamiseksi, No YS 140, Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta, No YS 778,

3 Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätös jätevesien johtamisen aiheuttamien vahinkojen ja haittojen korvaamiseksi, nro 11/2007/1, Sopimus Lohjan kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen kanssa (Lohjan tekninen virasto, No 297/92, ) tehtaalla muodostuvien saniteettijätevesien sekä sade- ja perustusten kuivatusvesien toimittamiseksi vesi- ja viemärilaitokselle. Paperitehtaan alue kuuluu hyväksyttyyn asemakaavaan. Tehtaan alueella on asemakaavassa merkintä T-9 "Teollisuus ja varastorakennusten korttelialue". Tehtaan alueen lounais- ja eteläosassa sekä alueen pohjoisosassa jätevedenpuhdistamon vieressä on kaksi pientä aluetta merkitty suojeltavaksi kaavamerkinnällä sl "Suojeltava alueen osa". Lisäksi tehtaan lounais- ja itäpuolella on asemakaavassa neljä säilytettäväksi merkittyä rakennusta. Teollisuusalueen pohjoispuolella Lohjanjärven rannassa on asemakaavassa "suojaviheralue" merkinnällä EV ja sen itäpuolella tehdasalueen rajalla "asuinpientalojen korttelialue" merkinnällä AP-6 ja sen pohjoispuolella rannassa "erillispientalojen korttelialue" merkinnällä AO/s-2. Tehdasta lähimpänä olevalla AP-6-alueella edellytetään kaavassa rakennusten etelä- ja itäseinille 35 db:n ääneneristävyyttä. Ristiselän länsi- ja luoteispuoli kuuluu vuonna 1992 hyväksyttyyn Lohjan kunnan yleiskaavaan. Taajamaosayleiskaava Lohjan kaupungille on laadittavana. Paloniemen osayleiskaavaa, joka käsittää Lohjan kaupungin nykyiset taajama-alueet ja taajamien lievealueista muun muassa Paloniemen ja Karnaisen alueet, valmistellaan osana Lohjan taajamaosayleiskaavaa. 3 LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Paperitehdas sijaitsee Lohjan kaupungin Pitkäniemessä Lohjan keskustan läheisyydessä sen luoteispuolella Lohjajärven Ristiselän rannassa. Paperitehtaan toiminnat sijaitsevat pääosin UPM-Kymmene Oyj:n omistamilla kiinteistöillä. Hakija omistaa ainoastaan kiinteistön Jätevedenpuhdistamo sijaitsee kiinteistöllä ja jätevedet johdetaan Ristiselälle jätevedenpuhdistamon viereisen rannan läheisyyteen. Purkuputki sijaitsee kiinteistön vesialueella. Alueen eteläpuolella on Lohjan kaupungin Pitkäniemen jätevedenpuhdistamon alue, itä- ja kaakkoispuolella viilu- ja kertopuutehtaiden alueet (UPM-Kymmene Wood Oy ja Finnforest Oy), koillispuolella Fortum Power and Heat Oy:n Lohjan lämpölaitoksen alue ja lännessä Lohjanjärvi. Tehtaan pohjoispuolella on asuntoalue lähimmillään noin 200 metrin etäisyydellä tehtaalta ja noin 50 metrin etäisyydellä tehtaan jätevedenpuhdistamolta. Alueelle on rakennettu viime vuosien aikana rivitaloasutusta. Tehtaan välittömässä läheisyydessä ei sijaitse päiväkoteja, kouluja, vanhainko-

4 teja tai liikuntapaikkoja. Lähin yleinen uimaranta sijaitsee Aurlahdessa noin 1 km:n etäisyydellä tehtaalta. Lähimmät Natura alueet, Lohjanharju ja Ojamonkangas, kuuluvat myös harjujensuojeluohjelmaan. Etäisyys tehtaan alueelta niihin on lyhimmillään noin 1,7 km. Tehtaan alueella on neljä luonnonsuojelulain mukaista luonnonsuojelualuetta, jotka asemakaavassa merkitty "sl" -alueiksi. Alueet ovat mm. suoneidonvaipan kasvuympäristöä. Alueiden hoidossa on otettava huomioon niiden kasvillisuuden säilyttäminen. 4 LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Mondi Lohja Oy:n tuotteita ovat erikoispäällystetyt irrokepaperit sekä ohuet päällystetyt tai päällystämättömät pakkauspaperit. Näitä tuotteita käytetään mm. hygienia- ja sairaalatuotteiden, itsekiinnittyvien laminaattien sekä elintarvikepakkausten valmistamiseen. Nykyinen tuotantokoneisto käsittää kaksi paperikonetta. Lisäksi tehtaalla on paino- ja pienrullauskoneita. Aikaisemmin käytössä olleet kaksi paperin jatkojalostuskonetta on poistettu käytöstä. Paperikoneiden suurin yhteinen tuotantokapasiteetti on hieman yli t/a puuvapaata erikoispaperia, mutta tästä osa menee hylkyyn. Toteutunut tuotanto vuosina on esitetty alla. Pitkällä aikavälillä kapasiteetti on tarkoitus nostaa tonniin/a. Tuotettu tonnimäärä riippuu voimakkaasti valmistettavan tuotteen neliömassasta ja tehtaan tuotantomäärä voi lisääntyä vaikka mitään muutoksia itse laitteisiin ei tehtäisi. Ympäristöluvan tarkistamista haetaan t/a tuotantotavoitteelle Taulukko 1. Toteutunut tuotanto (tonnia) vuosina Raaka-aineena käytettävä sellu pulpperoidaan pulpperiasemalla ja välivarastoidaan massatorneissa, joista se johdetaan jauhatuksen kautta paperikoneille 1 ja 2. Kummallekin paperikoneelle menevälle massalle on kaksi peräkkäistä jauhatuslinjaa. Päällystyspastan valmistuksessa käytettäville side-, apu- ja pigmenttiaineille on kullekin omat varastosäiliönsä ja annostelulinjansa. Näitä ovat: tärkkelys, titaanidioksidi, lateksit, päällystyspigmentit, side- ja apuaineet.

5 Paperikone 1 (PM1) on yhdistetty MG-kone, jossa on kaksi päällystysyksikköä. Kone tuottaa silikonoituja irrokepapereita sekä silikonoinnin pohjapapereita. Kone on modernisoitu vuonna Tärkeimmät raaka-aineet ovat havu- ja lehtipuusellu, joita käytetään yleensä valkaistuna sekä emulsiosilikonit ja pigmenttipäällysteet. Paperikone 2 (PM2) on yhdistetty MG-kone, jossa on päällystysyksikkö. Tärkeimmät raaka-aineet ovat valkaistu tai valkaisematon havu- ja lehtipuusellu ja pigmenttipäällysteet. Lisäksi koneella käytetään raaka-aineena mm. märkälujahartseja sekä paperin täyteaineena kaoliinia ja titaanidioksidia. Kone tuottaa: päällystettyjä ja päällystämättömiä MG-pakkauspapereita, valkaistuja päällystämättömiä interleaving-papereita, päällystämättömiä lämpösiirtopainatuspapereita, päällystettyjä silikonoinnin pohjapapereita. Jälkikäsittelylinja koostuu kahdesta painokoneesta ja neljästä pienrullauskoneesta. Painokoneet ovat 4-värikone fleksopainatukseen (leveys 1600 mm) ja 1-värikone fleksopainatukseen, (leveys 1600 mm). Käytettävät raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja niiden varastointi, säilytys ja kulutus Nestekaasun käyttö on vähentynyt merkittävästi jalostuskoneiden toiminnan lopettamisen jälkeen. Nestekaasua käytetään painokoneiden kuivatusosastolla sekä kahden kiinteistön ja telavarastojen lämmittämiseen. Nestekaasusäiliö jalostuskoneen 3 yhteydessä ei ole enää käytössä jalostuskoneen poistuttua käytöstä. Säiliön sijainti ja varaston koko (2 x 49 m 3 ) ovat ennallaan. Polttoaineita varastoidaan nykyään vain yhdessä 8 m 3 :n suuruisessa maanpäällisessä säiliössä. Vanhat maanalaiset säiliöt on kaivettu ylös ja kaivanto täytetty puhtailla maa-aineksilla. Aiemman maanalaisen säiliön kohdalla on nyt öljynerotuskaivo. Titaanidioksidia (jota on täyteaineissa ja pastoissa) on käytetty kauan. Käyttöaikoina sitä käytetään noin kg/vrk. Normaaliajotilanteessa päästö vesiin olisi luokkaa 100 kg/vrk. Häiriötilanteita on joskus ollut ja vesistöön päässyt titaanidioksidi on värjännyt purkualueen ja lähivedet harmaaksi. Käyttöön on tullut uusia kemikaaleja. Uusilla kemikaaleilla on pyritty korvaamaan haitallisimpia kemikaaleja vähemmän haitallisilla, esimerkkinä suolahappo on korvattu uudella vedenpuhdistuskemikaalilla. Merkittäviä muutoksia kemikaalien käytössä ei ole tapahtunut. Käytössä olevista kemikaaleista ph:n säätöön, veden puhdistukseen ja paperin liima-aineeksi käytettävät aineet muodostavat pääosan (yli 95 %) kaikista käytetyistä aineista. Niiden ympäristö- ja terveysvaikutukset rajoittuvat lyhytkestoisiin vaikutuksiin, kuten iho- ja silmävauriot onnettomuustilanteessa, tai tulipalo polttoaineen vuototilanteessa, jotka on asianmukai- 5

6 sesti huomioitu kemikaalisäiliöiden säilytyksessä ja turvavarustuksessa. Huomioitavimmaksi kemikaaliryhmäksi nousevat limantorjunta-aineet, erityisesti 2,2-Dibromi-3-nitriilipropionamidi (DBNPA), jota käytetään 11 t/a ja joka on vesiympäristölle myrkyllinen ja herkistävä aine. Paperikoneiden kiertovesissä ja puhtaanveden limantorjuntaan käytetään ruokasuolasta elektrolyysillä valmistettavaa alikloorihapokkeen ja hypokloriitin seosta. Näiden aineiden käytössä on kiinnitetty erityistä huomiota sekä työturvallisuuteen, että käytön pitämiseen pienimmällä mahdollisella tasolla, joka kuitenkin mahdollistaa prosessiveden kierrätyksen. Paperinvalmistusprosessi on hapan. Alumiinisulfaattia lisätään paperikoneiden vesiin lyhyen kierron kemian parantamiseksi, jolloin kiertovesi pysyy luonnostaan happamana. Tarvittaessa ph:n säätöön käytetään lipeää. Muut aineet ovat sekä määrällisesti hyvin pieniä että vaikutuksiltaan lyhytkestoisia. Raaka-aineita varastoidaan selluvarastossa ja kemikaalivarastossa. Jalostustehtaan raakapaperivarasto on laajennettu lähetysvarastoksi tuotteille. Kemikaalien varastoinnissa ei ole tapahtunut muutoksia. Kaikki tuotannossa käytettävät prosessikemikaalit ovat hyväksyttyjä käytettäväksi elintarvikepakkausten valmistuksessa. Johtuen yrityksen tuotteiden loppukäytöistä - kuten hygienia- ja elintarvikepakkauspaperit - käytettävien kemikaalien valinta ohjautuu mahdollisimman vaarattomien ja haitattomien kemikaalien käyttöön. Kemikaalien aiheuttamat ympäristövahingonvaarat vesistölle on tunnistettu tehdasalueella vuonna 1997 ja riskiarviointi on päivitetty vuonna Samalla laajennettiin arviointia kattamaan myös muita kuin vesistöön kohdistuvia ympäristöriskejä. Arvioinnissa ei noussut esille vakavia ympäristöriskejä. Toiminnassa ei ole ollut sellaisia muutoksia, jotka olisivat antaneet aihetta ympäristöriskinarvioinnin päivitykselle. Riskien toteutumista ehkäistään ympäristölle haitallisten kemikaalien osalta suoja-altailla. Haitallisia kemikaaleja käsittelevät vain ulkopuolisten kemikaalitoimittajien tähän erikoistuneet henkilöt. Laitoksen piha-alueilla on asfaltointi. 6 Veden käyttö Vettä käytetään laitoksella prosessivedeksi sekä jäähdytys- ja tiivistevedeksi. Vettä kului vuonna 2010 keskimäärin m³/kk. Paperitehtaan prosessivesien osuus on noin 1/3 vedenkäytöstä ja jäähdytys- ja tiivistevesien osuus noin 2/3. Kokonaisvedenkulutus on kasvanut lievästi, mutta tuotannon noustua ominaisvedenkulutus on toisaalta laskenut. Tehtaan veden käyttömäärissä esiintyy suuria vaihteluja, jotka johtuvat merkittävästi toisistaan poikkeavien tuotteiden valmistamisesta yksittäisillä tuotantolinjoilla. Lajinvaihtopesuja on tehtävä mm. siirryttäessä päällystetyn ja päällystämättömän sekä valkaistun ja valkaisemattoman tuotannon välillä. Paperikoneiden tuotevalikoimasta ja tuotteiden puhtausvaatimuksista johtuen näitä pesuja suoritetaan viikoittain.

7 7 Vuosi Raakavesi Jätevesi Taulukko 2. Veden kulutus ja syntyvä jätevesi (m 3 /a): Jätevesien käsittely Tehtaalla on oma kemiallisesti tehostettuun selkeytykseen perustuva jätevedenpuhdistamo, joka sijaitsee tehtaan pohjoispuolella Lohjanjärven rannan läheisyydessä. Tehtaalla syntyvät jätevedet (prosessijätevedet, jäähdytys- ja tiivistevedet sekä pesuvedet) kerätään paperitehtaan kellarissa sijaitsevaan altaaseen. Jätevesi välpätään ja pumpataan selkeytysaltaalle. Selkeytyksen tehostamiseksi veteen lisätään alumiinihydroksidikloridia ja tarvittaessa alumiinisulfaattiliuosta. Pyöreä selkeytysallas on halkaisijaltaan 36 m ja tilavuudeltaan noin m 3. Siinä on reunavetoinen laahainkoneisto. Lietepatjan paksuus mitataan kaikuluotaimella. Laskeutunut liete pumpataan altaan pohjalta suotonauhapuristimelle, jossa vedenpoistoa tehostetaan lietteeseen annosteltavan polymeerin avulla. Kesäaikaan lietteeseen annostellaan vetyperoksidia käymisen ja hajun ehkäisemiseksi. Selkeytetty jätevesi johdetaan selkeytysaltaan ylijuoksukourujen kautta purkuputkeen ja sen kautta Lohjanjärveen. Purkuputkessa on puhdistetun jäteveden määrämittaus sekä automaattinen näytteenotin. Saniteettijätevedet johdetaan käsiteltäväksi Lohjan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Valtaosa sadevesistä johdetaan kaupungin viemäriverkostoon. Osa katolta kerätyistä sadevesistä johdetaan omalle puhdistamolle. PÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Vuonna 2010 jätevesipäästöt laitoksen oman jätevedenpuhdistuksen jälkeen olivat keskimäärin m 3 /d. Jätevedestä seurataan säännöllisesti biologista ja kemiallista hapenkulutusta (BOD 7 ja COD Cr ), kokonaiskiintoaineita sekä typen, fosforin ja haitallisten aineiden pitoisuuksia. Keskimääräiset pitoisuudet vuositasolla vuonna 2010 olivat: BOD kg/d, COD Cr 842 kg/d, fosfori 0,19 kg/d ja typpi 74 kg/d sekä kiintoainehuuhtouma 223 kg/d. Kokonaispäästöjen osalta vuoteen 2009 verrattuna vuonna 2010 kiintoainepäästöt pienentyivät, mutta muut päästöt kasvoivat. Ominaispäästöis-

8 sä kokonaistyppi ja BOD 7 nousivat hieman, mutta muut ominaispäästöt pienentyivät. Kuukausivaihtelut johtuvat pääasiassa tuotantomääristä ja tuotetuista paperilaaduista. Raakaveden mukana tehtaalle tulevan fosforin määrä vaihtelee ja ylittää useina kuukausina yrityksen puhdistamolta Lohjanjärveen poistuvan fosforin määrän. Lohjanjärven yhteistarkkailuraportin perusteella tehtaalle tulevan veden mukana on fosforia 0,3 kg/d, kun tehtaalta Lohjanjärveen johdettavassa puhdistetussa jätevedessä fosforia on 0,19 kg/d. Hajakuormitus ja huuhtoutuminen maaperästä sateisina vuosina heikentävät tehtaalle otettavan raakaveden laatua etenkin ravinteiden osalta. Laitoksen vaikutuksia Lohjanjärven tilaan on tutkittu 2010 valmistuneessa pistekuormittajien yhteistarkkailussa (Ranta ja Valtonen, 2011). Raportin perusteella laitoksen osuus koko järven ravinnekuormituksesta on alle 5 % riippuen päästöstä. Päästöjen suuruusluokka tai suhteellinen osuus ei ole merkittävästi muuttunut ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Päästö Lupaehtoraja, vuosikeskiarvo Vuosikeskiarvo 2010 a Osuus Lohjanjärven kuormituksesta, % BOD 7 (kg/d) COD Cr (kg/d) Typpi b Fosfori 0,6 0,19 0,1 c Kiintoaine a) mittaustulokset vuodelta b) pistemäisten kuormittajien osuus typpihuuhtoumasta 13 %, josta ko. laitoksen osuus 28,2 %. c) pistemäisten kuormittajien osuus fosforihuuhtoumasta 3 %, josta ko. laitoksen osuus 4,4 %. Taulukko 3. Laitoksen nykyiset päästöt ja ravinnekuormituksen (typpi, fosfori) osuus Lohjanjärven kokonaiskuormituksesta Ranta ja Valtonen (2011) pohjalta. Suurin suhteellinen osuus laitoksen päästöistä on BOD-kuormituksella, jonka kohdalla laitos vastaa 68,6 % pistekuormittajien kokonaispäästöistä. Biologinen hapenkulutus (BOD), joka kuvaa päästön vaikutuksia vesistön happitilanteeseen, on yksi jätevesien yleisimmin käytetyistä seurantaparametreista. Pienentyneet happipitoisuudet voivat aiheuttaa vesistössä hajuhaittoja ja kalakuolemia (Hammer & Hammer 2004, River Life 2011). Huonontunut happitilanne voi esiintyä veden kerrostumiskautena järven pohjakerroksissa, kerrostuneessa vedessä happitilanne on parhaimmillaan veden pintaosissa ja hapen liukoisuus veteen riippuu veden ominaisuuksista, kuten lämpötilasta. Hapenkulutus kasvaa seisovassa vesinäytteessä ajan kanssa (Butler & Davies 2004).

9 Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailussa vuodelta 2010 todetaan, että 1980-luvulta alkaen seurattu happitilanne Isoselän syvänteellä on veden kerrostuneisuuskausinakin ollut alusvedessä hyvä. Mittaaminen on painottunut järven lämpötilakerrostuneisuuskausiin lopputalveen ja loppukesään, jolloin järvisyvänteiden happipitoisuudet ovat veden pystysuuntaisen sekoittumattomuuden takia heikoimmillaan. Lopputalvesta, kun vesikerrokset ovat seisoneet pitkään, on happitilanne järven pohjakerroksissa heikoimmillaan. Kesällä veden kerrostumiskaudella ongelmat eivät ole yhtä suuria. Happitilanteessa on havaittu selkeää parantumista pistekuormittajien jätevedenpuhdistuksen tehostuttua. Yhteistarkkailuraportin mukaan Lohjanjärveen tulee Nummenjoen ja Väänteenjoen yhteisvaikutuksena vettä 17,8 m 3 /s. Raportin liitteen 3 mukaan veden happipitoisuus vaihtelee 6 12 mg/l (mittauspaikka 2, Hossa). Tämän perusteella Lohjanjärveen vuorokaudessa virtaava happimäärä on kg. Hakijan vuorokautinen BOD-päästöraja on 500 kg, joka on 2,7 5,4 % happivirtaamasta. Happipitoisuusmittausten epävarmuuksia lisäävät sääolosuhteet, kuten tuulen ja sateen merkitys järviveden hapen lisääjänä sekä temporaaliset vaihtelut, kuten vuodenaikojen ja mittauspäivien vaihtelut. Epävarmuustekijöiden takia hakijayhtiön BOD-päästöjen merkitystä koko järven happipitoisuuksiin ei kyetä erottamaan tuloksista. Biokemiallinen hapenkulutus vaikuttaa veden purkupisteellä, missä Mondin tapauksessa vesi sekoittuu nopeasti yläjuoksulta tulevaan veteen eikä korkeamman BOD-pitoisuuden omaava vesi pääse seisomaan järvessä. Raportin liitteessä 3 on taulukoitu eri mittauspisteistä mittauspäivämäärä, veden lämpötila, veden happipitoisuus ja hapen kylläisyys vedessä (%). Normaaliolosuhteissa veden hapen kylläisyysaste on noin %. Korkeammassa veden lämpötilassa happea liukenee vähemmän, joten kesän happipitoisuus (g/l) arvot ovat alhaisemmat vaikka kylläisyysaste on hyvä. Mittauspisteistä Hossa 2 kuvaa parhaiten tehtaan editse kulkevan veden happipitoisuutta. Mittauskohdista neljä (Isoselkä 91, Isoselkä 16, Ahtialansalmi 50 ja Hållnäsfjärd 29) ovat tehtaan jätevesien laskupaikan jälkeen alajuoksulla ennen Sapin Kirkniemen jätevesien laskupistettä. Raportin perusteella alajuoksun mittauspisteissä kaikki esitetyt mittaukset osoittavat korkeampaa happipitoisuutta kuin yläjuoksulta tuleva vesi. BOD-kuormituksen merkitys veden laadun kannalta on merkittävin tapauksissa, jossa jätevesipäästöjen BOD-kuorma on samaa luokkaa kuin tulevan veden happipitoisuus. Tällöin veden happipitoisuus laskee, mikä luonnollisesti huonontaa veden laatua monin tavoin. Hakijayhtiön jätevesipäästöt eivät tarkastelun perusteella vaikuta merkittävästi Lohjanjärven veden laatuun; eivät nykytasollaan eivätkä lupaehtojen maksimirajalla. Sekä selkeytysaltaalle tulevasta että altaasta Lohjanjärveen johdettavasta jätevedestä on tehty kokonaismyrkyllisyystutkimus, ns. vesikirpputesti (Ramboll Analytics, 2012). Näytteenottoaikana molemmat paperikoneet olivat normaalituotannossa. Tutkimustulosten mukaan jätevesi ei ole myrkyllistä vesikirpulle. 9

10 10 Selvitys vesistövaikutusten pienentämiseksi Ympäristöluvan määräyksessä 4. todetaan, että luvan saajan tulee tehdä selvitys vesistöön johdettavien päästöjen pienentämiseksi. Uudenmaan ELY-keskus on esittänyt, että selvitys tulee toimittaa tarkastushakemuksen yhteydessä. Vuoden 2010 pistekuormittajien yhteistarkkailuraportissa on todettu hakijayhtiön päästöjen typpi- ja fosforipitoisuuksien osalta jäävän alle viiteen prosenttiin Lohjajärven kokonaiskuormituksesta. Näin ollen yhtiön typpi- tai fosforikuormituksen vähentämisellä ei ole olennaista merkitystä järven veden laatuun. Päästöjen pienentämiseen tähtäävillä toimilla tavoitellaan veden laadun paranemista. Tällöin merkittäviä tekijöitä ovat paitsi laitoksen osuus kustakin päästöstä, myös kunkin päästön vaikutus järven tilaan. Lohjanjärven tilaan vaikuttavat eniten typpi- ja fosforipäästöt, joista 80 % tulee hajakuormituksesta (Ranta & Valtonen 2011). Sen sijaan happitilanne Lohjajärvessä on todettu hyväksi (Ranta & Valtonen, 2011) sekä pistekuormitusten purkualueilla (Ristiselkä ja Aurlahden pohjoisosa) että suurella selkäalueella, jonne jätevedet lasketaan (Isoselkä). Näin ollen happea kuluttavien BOD-päästöjen vähentämisellä ei saavuteta merkittäviä parannuksia Lohjajärven tilassa. Vaihtoehtona on esitetty uutta biologista puhdistamoa tai Lohjan kaupungin nykyisen puhdistamon laajentamista ja tehtaan jätevesien pumppaamista sinne, jolloin kyseessä olisi miljoonien eurojen investointi. Kun huomioidaan päästöjen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden kustannukset, voidaan todeta, ettei vaadituilla investoinneilla ole saavutettavissa kustannuksiin verrattavaa hyötyä. Jatkuvan parantamisen tavoitteiden mukaisesti hakija on viime vuosina tehnyt useita erilaisia selvityksiä erityisesti jäteveden määrän pienentämiseksi. Esimerkiksi vuonna 2009 Pöyry Oyj selvitti keinoja tehostaa kuitumateriaalin kierrätystä, vähentää vedenkulutusta ja siten vähentää kuitumateriaalia myös jätevesistä. Viimeisin selvitys on Pöyry Oyj:n vuonna 2011 tekemä vedenkulutuksen tarkempi määritys prosessin eri vaiheissa. Tehdyissä selvityksissä ei ole löytynyt kustannustehokkaita keinoja vähentää veden kulutusta. Päästöt veteen eivät ole merkittävästi muuttuneet edellisestä lupakäsittelystä. Vedenkulutuksen pienentämisen mahdollisuudet ovat hyvin marginaaliset ottaen huomioon Mondi Lohja Oy:n tuotannon erityispiirteet. Laitoksen ominaisvedenkulutus on kuitenkin jonkin verran vähentynyt viime vuosina. Mikäli laitokselle rakennettaisiin jätevedenpuhdistusprosessin jatkoksi vielä biologinen puhdistusosa, olisivat vedenlaadulliset hyödyt Lohjanjärven tilaan melko vähäisiä. Kunnallisen jäteveden BOD-pitoisuudet saadaan laskeutuksella putoamaan noin 65 % ja sen jälkeen biologisella puhdistuksella jäljelle jääneestä kyetään poistamaan 23 %. Lisäksi biologisen puhdistustehon takaamiseksi jätevesiin lisätään ravinteita, mitkä ovat tällä hetkellä Mondin tehtaalta lähtevissä vesissä hyvin pienissä pitoisuuksissa. Fosfo-

11 rin poistamiseksi vedestä biologisen puhdistuksen jälkeen tulisi vesille tehdä rinnakkaissaostus esimerkiksi ferrosulfaatilla (Toivakainen et. al., 2011). Vuoden 2010 yhteistarkkailuraportti osoittaa, ettei edellisen lupapäätöksen velvoitteella erityisesti happea kuluttavien aineiden päästöjen vähentämisestä ole järven veden laadun tai virkistyskäytön kannalta oleellista merkitystä. Isoselän vesissä alueen pistekuormitus ei ole suoraan havaittavissa pohjaeläimistössä. Vuonna 2009 alueen syvänteiden todettiin olevan lievästi reheviä, joka johtui Väänteenjoen ravinteikkaista vesistä. Lohjanjärven ravinnekuormasta vajaa 15 % on peräisin pistemäisestä jätevesikuormasta, kuten teollisuudesta. Vuoden 2010 seurannassa ja vedenlaadun tuloksissa ei havaittu järven vedenlaadussa suoria jätevesivaikutuksia. Järveen tulevasta ravinnekuormasta valtaosa tulee edelleen maataloudesta, esimerkiksi Nummenjoen ja Väänteenjoen yhteisvaikutuskuorma oli fosforia 57 kg/d ja typpeä kg/d, kun hakijan ympäristöluvassa laitokselta poislaskettaville vesille on asetettu päästörajaksi 0,6 kg fosforia ja 100 kg typpeä vuorokaudessa. Suomalaisissa luonnonvesissä suurimmat kuormittajat löytyvät maataloudesta, ja helpoimmat päästöjen vähentämiskohteet haja- ja vapaa-ajan asutuksesta. Lohjanjärven tapauksessa vedenlaatua kyettäisiin parantamaan keskittymällä enemmän siihen kohdistuviin ravinnepäästöihin. Edellä mainitussa yhteistarkkailuraportissa todetaan, että kaiken kaikkiaan pistekuormittajien päästöt eivät ole keskeisesti heikentäneet Lohjanjärven soveltuvuutta kalastus- ja virkistyskäyttöön. Sellu- ja paperiteollisuuden jätevesien puhdistusteho on noussut merkittävästi viime vuosikymmeninä eikä teollisuuden voida enää nähdä olevan merkittävä kuormittaja järviveden tilassa. Parantuneen puhdistustekniikan myötä pistekuormittajien osuus järven tilassa on pienentynyt ja jatkossa pistekuormittajien päästöjen pienentämisellä päästään enää suppeisiin hyötyihin suhteessa niiden suuriin investointeihin. Edellä kuvatun tarkastelun perusteella Lohjajärven tilan parantamisen kannalta merkittäviä, saati investointeja vastaavia parannuksia, ei ole saavutettavissa Mondi Lohja Oy:n BOD-päästöjen pienentämisellä, koska järven veden laatu nykyisillä päästömäärillä on pysynyt hyvänä eikä näiden päästöjen poistaminenkaan nostaisi järven veden laatua erinomaiseksi. Näin ollen hakija esittää, että sille asetetut ympäristöluvan päästörajat pidetään entisellään. Hakija on toimittanut vastineensa liitteenä Pöyry Finland Oy:n tekemän selvityksen vaihtoehtoisista toimenpiteistä BOD 7 - päästöjen vähentämiseksi. Pöyry on laatinut tämän raportin aikaisempien yksityiskohtaisten selvitysten ja lupahakemuksesta annettujen lausuntojen pohjalta, huomioiden uusimmat tiedot olemassa olevista teknisistä vaihtoehdoista ja kustannuksista. Selvitys sisältää vaihtoehtoisten toimenpiteiden kustannusarviot ja arviot vaihtoehtoisilla toimenpiteillä saavutettavista päästövähenemistä. 11

12 Käsitellyt vaihtoehdot jätevesikuormituksen alentamiseksi tähtäävät lähinnä BOD 7 -kuormituksen alentamiseen. Niiden mitoituksen lähtökohtana on tehtaan nykyinen selkeyttimestä vesistöön johdettava jätevesikuormitus. Vaihtoehtoisten toimenpiteiden kustannusarviot ja arvio toimenpiteillä saavutettavista päästöjen vähenemisistä ovat seuraavat: Puhtaiden vesijakeiden erottaminen (tiiviste-, jäähdytys- ja sadevedet) investointi maksaa 1,0 milj. e, käyttökustannukset lisääntyvät e/a, alentaa hydraulista kuormitusta jäteveden käsittelyyn, ei vähennä selkeyttimelle tulevaa BOD 7 -kuormaa, BOD 7 -kuorma Lohjanjärveen ei vähene, ei vaikuta fosforikuormitukseen. Tehtaalle sijoitettu oma kantoainereaktoriin, jälkiflotaatioon ja suodatukseen perustuva biologinen puhdistamo kokonaisinvestointikustannus 2,7 milj. e, käyttökustannukset lisääntyvät e/a, vähentää BOD 7 -kuormaa 60 75%, lisää fosforikuormitusta 1,5 2,5 kg/d. Oma uusi aktiivilietelaitos kokonaisinvestointikustannus 3,7 milj. e, käyttökustannukset lisääntyvät e/a, vähentää BOD 7 -kuormaa %, lisää fosforikuormitusta 1,5 2,5 kg/d. Jätevesien käsittely kaupungin biologisella puhdistamolla kokonaisinvestointikustannus 4,4 milj. e (mukaan lukien Mondi Lohja Oy ja Lohjan kaupungin puhdistamo), käyttökustannukset (Mondi sekä Lohjan kaupungin puhdistamo) lisääntyvät e/a, vähentää BOD 7 -kuormaa %, ei arvioida lisäävän fosforikuormitusta, koska kunnallisen jäteveden fosforia (ja typpeä) voidaan hyödyntää Lohja Mondi Oy:n BOD 7 -kuormituksen käsittelyn ravinteina. 12 Päästöt ilmaan Päästöt ilmaan ovat tällä hetkellä pieniä, ja ne ovat pääosin peräisin ajoneuvoista ja nestekaasun poltosta. Nestekaasua käytetään kg kuukaudessa riippuen painokoneiden käyntiasteesta ja lämmitystarpeesta telavarastolla. Yksi kilo nestekaasua vastaa noin 2,99 kg hiilidioksidia. Nestekaasun käytöstä johtuvat hiilidioksidipäästöt ovat kg kuukaudessa eli tonnia vuodessa. Nestekaasun poltossa käytetään ylimäärin happea ja on arvioitu, että typenoksidien osuus ei ole merkittävä.

13 13 Päästöt maaperään ja pohjaveteen Melu, tärinä, pöly ja haju sekä niiden vaikutukset Hakijalla ei ole tiedossa tapauksia, jotka olisivat voineet aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. WSP Finland Oy on tehnyt vuonna 2010 Pitkäniemen teollisuusalueiden toimijoiden yhteisen melukartoituksen (hakemuksen liitteenä). Melukartoituksen perusteella Mondi Lohja Oy:n tehdas ei aiheuta ohjearvoja ylittävää melua. Toisaalta mittausten aikana Mondi Lohja Oy:n tehdas ei ollut jatkuvasti käynnissä. Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan WSP Finland Oy:n tekemän meluselvityksen pohjalta ei voida varmasti sanoa, alittuuko ympäristöluvassa yöajalle asetettu tavoitearvo läheisellä asuinalueella. Uudenmaan ELY-keskus vaati näin ollen toukokuussa 2011 toteutetun tarkastuskäynnin yhteydessä, että melutilanteen varmistamiseksi on läheisellä asuinalueella tehtävä tarkentavia melumittauksia. WSP Finland Oy toteutti hakijan toimeksiannosta tarkentavat mittaukset (raportti hakemuksen liitteenä). Lokakuussa 2011 tehtyjen tarkentavien melumittausten perusteella yöajan keskiäänitasot olivat yöaikaisen ohjearvon mukaisella tasolla 50 db. Vaasan hallinto-oikeuden muuttamassa ympäristöluvan määräyksessä 6 hakija on velvoitettu tekemään lupamääräysten tarkistamishakemuksen yhteydessä lupaviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma melupäästöjen mahdollisista vähentämistoimenpiteistä. Aiemmin ainoaksi meluhaittaa aiheuttavaksi tekijäksi on tunnistettu kauhakuormaajan kolina lietteen siirrossa. Vuosina 2010 ja 2011kauhakuormaajan käyttöaikaa rajoitettiin ja toimintatapoja tarkennettiin (vääränmallisen melua aiheuttavan kauhan käyttö kiellettiin) melun vähentämiseksi Suoritettujen meluselvitysten perusteella Mondi Lohja Oy:n toiminta täyttää ympäristölupapäätöksen määräyksessä 6 annetut vaatimukset koskien melua. Vaatimus määräyksen 6. meluraja-arvojen osalta on seuraava: Tehtaan toiminnasta aiheutuvaa melua on vähennettävä merkittävimpiin melupäästölähteisiin kohdistuvin toimenpitein niin, että toiminnasta aiheutuva melu yhdessä Pitkäniemen teollisuusalueen muiden ympäristölupavelvollisten toimintojen melun kanssa ei asuinkäytössä olevien kiinteistöjen pihapiirissä tai muissa häiriintyvissä kohteissa ylitä päiväaikana (klo 7 22) ekvivalenttitasoa (L Aeq ) 55 db eikä yöaikana (klo 22 07) ekvivalenttitasoa (L Aeq ) 50 db. Tavoitteena on että, yöllinen raja-arvo 50 db saavutettaisiin viimeistään Koska melua on saatu vähennettyä, eikä melu nykyisellään ylitä lupamääräyksen raja-arvoja, hakija ei näe tarvetta melupäästöjen vähentämistoimenpiteille. Seuraava Pitkäniemen teollisuusalueiden toimijoiden yhteinen melukartoitus tultaneen toteuttamaan vuonna Mondi Lohja Oy:n osalta seuraava velvoitetarkkailu on tosin kolmen vuoden päästä 2011 suoritetuista mittauksista eli vuonna 2014.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13a kohta

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13a kohta Etelä-Suomi Päätös Nro 42/2011/2 Dnro ESAVI/126/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 ASIA Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä nro 18/2010/2 puhdistamon tehostamista

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila

Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2014/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila LUVAN HAKIJA Pukkilan kunta Hallitustie

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo

Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138 edustalla Kallbäckin kylässä, Sipoo Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 12/2013/2 Dnro ESAVI/56/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2013 ASIA Jo rakennetun laiturin pysyttäminen yhteisellä alueella RN:o 876:5 kiinteistön Fredriksdal RN:o 3:138

Lisätiedot

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani

UPM Kajaanissa. UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit. UPM Brite UPM News. UPM, Kajaani UPM, Kajaani Ympäristönsuojelun kehitys 26 UPM, Kajaani Tuotantokyky 61 paperia Henkilöstön määrä 6 Tuotteet päällystämätön aikakauslehtipaperi UPM Smart UPM Cat sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperit

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki.

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2014/1 Dnro ESAVI/72/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Kemira Chemicals Oy PL Sastamala TARKKAILUN PERUSTE. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös no 12/2015/1, annettu

Kemira Chemicals Oy PL Sastamala TARKKAILUN PERUSTE. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös no 12/2015/1, annettu Tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös annettu julkipanon jälkeen PIRELY/5427/2015 10.10.2016 1(5) ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä, joka koskee

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010

Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kuusakoski Oy:n Heinolan tehtaan

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/4 Dnro ESAVI/414/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Helsingin kaupungille antaman vesialueen ruoppaamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005. No YS 22 PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 7.1.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0197Y0014 111 No YS 22 ASIA Päätös toimintaa koskevien lupapäätösten rauettamisesta. LUVAN HALTIJA Altia Oyj Rajamäen tehtaat Valta akseli

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 4/2007/1 Dnro LSY 2006 Y 339 Annettu julkipanon jälkeen 22.1.2007 ASIA Turun jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksen jättämiselle asetetun määräajan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Hakemus kalankäsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen muuttamiseksi mereen johdettavien jätevesien osalta, Naantali

Hakemus kalankäsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen muuttamiseksi mereen johdettavien jätevesien osalta, Naantali Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2014/1 Dnro ESAVI/10/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2014 ASIA Hakemus kalankäsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen muuttamiseksi mereen johdettavien jätevesien

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016

PÄÄTÖS. Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016 PÄÄTÖS Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016 ASIA Neste Oil Oyj Nokian varastoa koskevan ympäristölupapäätöksen PIR-2004- Y-218/16.12.2008

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 116/2012/2 Dnro ESAVI/25/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2012 ASIA Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 1502/2015 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös lupamääräysten tarkistamisesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, Juvanmalmintie 21 A Valmistelijat

Lisätiedot

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta

Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Riihimäen Metallikaluste Oy:n ilmoitus toiminnan lopettamisesta Ympla 16.6.2016 89 Riihimäen Metallikaluste Oy:lle on myönnetty ympäristölupa vuonna 2009 (Ympla 29.10.2009 151, Dnro 740/2009). Ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia,

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia, Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2011/1 Dnro ESAVI/647/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Lohjan Biolämpö Oy:n toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 24/2011/1, 2.5.2011 lupamääräyksessä 10 edellytetty selvitys, Lohja.

Lohjan Biolämpö Oy:n toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 24/2011/1, 2.5.2011 lupamääräyksessä 10 edellytetty selvitys, Lohja. Etelä-Suomi Päätös Nro 7/2014/1 Dnro ESAVI/216/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Lohjan Biolämpö Oy:n toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 24/2011/1, 2.5.2011 lupamääräyksessä

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 30.6.2011

Hakemus on tullut vireille 30.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2011/1 Dnro ESAVI/179/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Simpeleen tehtaan ympäristölupapäätöksen nro 29/2011/1

Lisätiedot