Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja."

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 205/2012/1 Dnro ESAVI/270/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Mondi Lohja Oy:n paperitehtaan ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista, Lohja. HAKIJA Mondi Lohja Oy Kotkantie LOHJA LAITOS Mondi Lohja Oy, paperitehdas Kotkantie LOHJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Mondi Lohja Oy toimii Pitkäniemen teollisuusalueella Lohjanjärven rannassa lähellä Lohjan kaupungin keskustaa. Tuotantolaitos käsittää kaksi paperikonetta. Lisäksi tehtaalla on paino- ja pienrullauskoneita. Aiemmin käytössä olleiden jalostuskoneiden toiminta on lopetettu vuonna Tehdas sijaitsee hakijan omistamilla kiinteistöillä , , , , ja HAKEMUKSEN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille ja sitä on täydennetty , , ja ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Mondi Lohja Oy:n toiminta on lupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 1 a mukaan. Voimassa olevassa ympäristöluvassa nro 41/2007/1 on lupamääräykset määrätty tarkistettavaksi mennessä. Tarkistamishakemukseen oli liitettävä lupamääräyksessä 4 määrätyt selvitys ja suunnitelma jätevesien käsittelyn tehostamiseksi sekä muut ympäristönsuojeluasetuksen 8 12 :ssä mainitut selvitykset soveltuvin osin. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 1 a) mukaan. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä ympäristölupa nro 41/2007/1 (LSY-2004-Y-385), ja sitä koskevat Vaasan Hallintooikeuden päätös /08/5101, sekä Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset 1654/1/09, ja 1704/1/09, Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä vesilain mukainen lupa Loparex Oy:n jätevesien johtamiseksi Lohjanjärveen Lohjan kaupungissa, nro 32/2003/1, ja sitä koskeva Vaasan hallinto-oikeuden päätös nro 04/0090/3, Lohjan seudun kansanterveystyön kuntainliiton terveyslautakunnan valvontajaoston sijoituspaikkapäätös Lohjan Paperi Oy:n paperin ja paperijalosteiden valmistukselle, Lohjan seudun kansanterveystyön kuntainliiton terveyslautakunnan valvontajaoston myöntämä lupa selkeytysaltaan jätemassan käyttämiseksi täytemaana tehdasalueella louhoksessa, 24, Uudenmaan lääninhallituksen päätökset Lohjan Paperi Oy:n ilmansuojeluilmoituksesta, No YMT 529, sekä ilmansuojeluilmoitukseen liittyvien selvitysten johdosta, No YMT 1296, Uudenmaan ympäristökeskuksen päätökset Lohjan Paperi Oy:n paperitehtaan jätteiden käsittelystä, No YS 226, sekä em. päätöksen kuitulietteen sijoittamista koskevan lupamääräyksen muuttamiseksi, No YS 140, Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoituksen johdosta, No YS 778,

3 Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätös jätevesien johtamisen aiheuttamien vahinkojen ja haittojen korvaamiseksi, nro 11/2007/1, Sopimus Lohjan kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen kanssa (Lohjan tekninen virasto, No 297/92, ) tehtaalla muodostuvien saniteettijätevesien sekä sade- ja perustusten kuivatusvesien toimittamiseksi vesi- ja viemärilaitokselle. Paperitehtaan alue kuuluu hyväksyttyyn asemakaavaan. Tehtaan alueella on asemakaavassa merkintä T-9 "Teollisuus ja varastorakennusten korttelialue". Tehtaan alueen lounais- ja eteläosassa sekä alueen pohjoisosassa jätevedenpuhdistamon vieressä on kaksi pientä aluetta merkitty suojeltavaksi kaavamerkinnällä sl "Suojeltava alueen osa". Lisäksi tehtaan lounais- ja itäpuolella on asemakaavassa neljä säilytettäväksi merkittyä rakennusta. Teollisuusalueen pohjoispuolella Lohjanjärven rannassa on asemakaavassa "suojaviheralue" merkinnällä EV ja sen itäpuolella tehdasalueen rajalla "asuinpientalojen korttelialue" merkinnällä AP-6 ja sen pohjoispuolella rannassa "erillispientalojen korttelialue" merkinnällä AO/s-2. Tehdasta lähimpänä olevalla AP-6-alueella edellytetään kaavassa rakennusten etelä- ja itäseinille 35 db:n ääneneristävyyttä. Ristiselän länsi- ja luoteispuoli kuuluu vuonna 1992 hyväksyttyyn Lohjan kunnan yleiskaavaan. Taajamaosayleiskaava Lohjan kaupungille on laadittavana. Paloniemen osayleiskaavaa, joka käsittää Lohjan kaupungin nykyiset taajama-alueet ja taajamien lievealueista muun muassa Paloniemen ja Karnaisen alueet, valmistellaan osana Lohjan taajamaosayleiskaavaa. 3 LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Paperitehdas sijaitsee Lohjan kaupungin Pitkäniemessä Lohjan keskustan läheisyydessä sen luoteispuolella Lohjajärven Ristiselän rannassa. Paperitehtaan toiminnat sijaitsevat pääosin UPM-Kymmene Oyj:n omistamilla kiinteistöillä. Hakija omistaa ainoastaan kiinteistön Jätevedenpuhdistamo sijaitsee kiinteistöllä ja jätevedet johdetaan Ristiselälle jätevedenpuhdistamon viereisen rannan läheisyyteen. Purkuputki sijaitsee kiinteistön vesialueella. Alueen eteläpuolella on Lohjan kaupungin Pitkäniemen jätevedenpuhdistamon alue, itä- ja kaakkoispuolella viilu- ja kertopuutehtaiden alueet (UPM-Kymmene Wood Oy ja Finnforest Oy), koillispuolella Fortum Power and Heat Oy:n Lohjan lämpölaitoksen alue ja lännessä Lohjanjärvi. Tehtaan pohjoispuolella on asuntoalue lähimmillään noin 200 metrin etäisyydellä tehtaalta ja noin 50 metrin etäisyydellä tehtaan jätevedenpuhdistamolta. Alueelle on rakennettu viime vuosien aikana rivitaloasutusta. Tehtaan välittömässä läheisyydessä ei sijaitse päiväkoteja, kouluja, vanhainko-

4 teja tai liikuntapaikkoja. Lähin yleinen uimaranta sijaitsee Aurlahdessa noin 1 km:n etäisyydellä tehtaalta. Lähimmät Natura alueet, Lohjanharju ja Ojamonkangas, kuuluvat myös harjujensuojeluohjelmaan. Etäisyys tehtaan alueelta niihin on lyhimmillään noin 1,7 km. Tehtaan alueella on neljä luonnonsuojelulain mukaista luonnonsuojelualuetta, jotka asemakaavassa merkitty "sl" -alueiksi. Alueet ovat mm. suoneidonvaipan kasvuympäristöä. Alueiden hoidossa on otettava huomioon niiden kasvillisuuden säilyttäminen. 4 LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Mondi Lohja Oy:n tuotteita ovat erikoispäällystetyt irrokepaperit sekä ohuet päällystetyt tai päällystämättömät pakkauspaperit. Näitä tuotteita käytetään mm. hygienia- ja sairaalatuotteiden, itsekiinnittyvien laminaattien sekä elintarvikepakkausten valmistamiseen. Nykyinen tuotantokoneisto käsittää kaksi paperikonetta. Lisäksi tehtaalla on paino- ja pienrullauskoneita. Aikaisemmin käytössä olleet kaksi paperin jatkojalostuskonetta on poistettu käytöstä. Paperikoneiden suurin yhteinen tuotantokapasiteetti on hieman yli t/a puuvapaata erikoispaperia, mutta tästä osa menee hylkyyn. Toteutunut tuotanto vuosina on esitetty alla. Pitkällä aikavälillä kapasiteetti on tarkoitus nostaa tonniin/a. Tuotettu tonnimäärä riippuu voimakkaasti valmistettavan tuotteen neliömassasta ja tehtaan tuotantomäärä voi lisääntyä vaikka mitään muutoksia itse laitteisiin ei tehtäisi. Ympäristöluvan tarkistamista haetaan t/a tuotantotavoitteelle Taulukko 1. Toteutunut tuotanto (tonnia) vuosina Raaka-aineena käytettävä sellu pulpperoidaan pulpperiasemalla ja välivarastoidaan massatorneissa, joista se johdetaan jauhatuksen kautta paperikoneille 1 ja 2. Kummallekin paperikoneelle menevälle massalle on kaksi peräkkäistä jauhatuslinjaa. Päällystyspastan valmistuksessa käytettäville side-, apu- ja pigmenttiaineille on kullekin omat varastosäiliönsä ja annostelulinjansa. Näitä ovat: tärkkelys, titaanidioksidi, lateksit, päällystyspigmentit, side- ja apuaineet.

5 Paperikone 1 (PM1) on yhdistetty MG-kone, jossa on kaksi päällystysyksikköä. Kone tuottaa silikonoituja irrokepapereita sekä silikonoinnin pohjapapereita. Kone on modernisoitu vuonna Tärkeimmät raaka-aineet ovat havu- ja lehtipuusellu, joita käytetään yleensä valkaistuna sekä emulsiosilikonit ja pigmenttipäällysteet. Paperikone 2 (PM2) on yhdistetty MG-kone, jossa on päällystysyksikkö. Tärkeimmät raaka-aineet ovat valkaistu tai valkaisematon havu- ja lehtipuusellu ja pigmenttipäällysteet. Lisäksi koneella käytetään raaka-aineena mm. märkälujahartseja sekä paperin täyteaineena kaoliinia ja titaanidioksidia. Kone tuottaa: päällystettyjä ja päällystämättömiä MG-pakkauspapereita, valkaistuja päällystämättömiä interleaving-papereita, päällystämättömiä lämpösiirtopainatuspapereita, päällystettyjä silikonoinnin pohjapapereita. Jälkikäsittelylinja koostuu kahdesta painokoneesta ja neljästä pienrullauskoneesta. Painokoneet ovat 4-värikone fleksopainatukseen (leveys 1600 mm) ja 1-värikone fleksopainatukseen, (leveys 1600 mm). Käytettävät raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja niiden varastointi, säilytys ja kulutus Nestekaasun käyttö on vähentynyt merkittävästi jalostuskoneiden toiminnan lopettamisen jälkeen. Nestekaasua käytetään painokoneiden kuivatusosastolla sekä kahden kiinteistön ja telavarastojen lämmittämiseen. Nestekaasusäiliö jalostuskoneen 3 yhteydessä ei ole enää käytössä jalostuskoneen poistuttua käytöstä. Säiliön sijainti ja varaston koko (2 x 49 m 3 ) ovat ennallaan. Polttoaineita varastoidaan nykyään vain yhdessä 8 m 3 :n suuruisessa maanpäällisessä säiliössä. Vanhat maanalaiset säiliöt on kaivettu ylös ja kaivanto täytetty puhtailla maa-aineksilla. Aiemman maanalaisen säiliön kohdalla on nyt öljynerotuskaivo. Titaanidioksidia (jota on täyteaineissa ja pastoissa) on käytetty kauan. Käyttöaikoina sitä käytetään noin kg/vrk. Normaaliajotilanteessa päästö vesiin olisi luokkaa 100 kg/vrk. Häiriötilanteita on joskus ollut ja vesistöön päässyt titaanidioksidi on värjännyt purkualueen ja lähivedet harmaaksi. Käyttöön on tullut uusia kemikaaleja. Uusilla kemikaaleilla on pyritty korvaamaan haitallisimpia kemikaaleja vähemmän haitallisilla, esimerkkinä suolahappo on korvattu uudella vedenpuhdistuskemikaalilla. Merkittäviä muutoksia kemikaalien käytössä ei ole tapahtunut. Käytössä olevista kemikaaleista ph:n säätöön, veden puhdistukseen ja paperin liima-aineeksi käytettävät aineet muodostavat pääosan (yli 95 %) kaikista käytetyistä aineista. Niiden ympäristö- ja terveysvaikutukset rajoittuvat lyhytkestoisiin vaikutuksiin, kuten iho- ja silmävauriot onnettomuustilanteessa, tai tulipalo polttoaineen vuototilanteessa, jotka on asianmukai- 5

6 sesti huomioitu kemikaalisäiliöiden säilytyksessä ja turvavarustuksessa. Huomioitavimmaksi kemikaaliryhmäksi nousevat limantorjunta-aineet, erityisesti 2,2-Dibromi-3-nitriilipropionamidi (DBNPA), jota käytetään 11 t/a ja joka on vesiympäristölle myrkyllinen ja herkistävä aine. Paperikoneiden kiertovesissä ja puhtaanveden limantorjuntaan käytetään ruokasuolasta elektrolyysillä valmistettavaa alikloorihapokkeen ja hypokloriitin seosta. Näiden aineiden käytössä on kiinnitetty erityistä huomiota sekä työturvallisuuteen, että käytön pitämiseen pienimmällä mahdollisella tasolla, joka kuitenkin mahdollistaa prosessiveden kierrätyksen. Paperinvalmistusprosessi on hapan. Alumiinisulfaattia lisätään paperikoneiden vesiin lyhyen kierron kemian parantamiseksi, jolloin kiertovesi pysyy luonnostaan happamana. Tarvittaessa ph:n säätöön käytetään lipeää. Muut aineet ovat sekä määrällisesti hyvin pieniä että vaikutuksiltaan lyhytkestoisia. Raaka-aineita varastoidaan selluvarastossa ja kemikaalivarastossa. Jalostustehtaan raakapaperivarasto on laajennettu lähetysvarastoksi tuotteille. Kemikaalien varastoinnissa ei ole tapahtunut muutoksia. Kaikki tuotannossa käytettävät prosessikemikaalit ovat hyväksyttyjä käytettäväksi elintarvikepakkausten valmistuksessa. Johtuen yrityksen tuotteiden loppukäytöistä - kuten hygienia- ja elintarvikepakkauspaperit - käytettävien kemikaalien valinta ohjautuu mahdollisimman vaarattomien ja haitattomien kemikaalien käyttöön. Kemikaalien aiheuttamat ympäristövahingonvaarat vesistölle on tunnistettu tehdasalueella vuonna 1997 ja riskiarviointi on päivitetty vuonna Samalla laajennettiin arviointia kattamaan myös muita kuin vesistöön kohdistuvia ympäristöriskejä. Arvioinnissa ei noussut esille vakavia ympäristöriskejä. Toiminnassa ei ole ollut sellaisia muutoksia, jotka olisivat antaneet aihetta ympäristöriskinarvioinnin päivitykselle. Riskien toteutumista ehkäistään ympäristölle haitallisten kemikaalien osalta suoja-altailla. Haitallisia kemikaaleja käsittelevät vain ulkopuolisten kemikaalitoimittajien tähän erikoistuneet henkilöt. Laitoksen piha-alueilla on asfaltointi. 6 Veden käyttö Vettä käytetään laitoksella prosessivedeksi sekä jäähdytys- ja tiivistevedeksi. Vettä kului vuonna 2010 keskimäärin m³/kk. Paperitehtaan prosessivesien osuus on noin 1/3 vedenkäytöstä ja jäähdytys- ja tiivistevesien osuus noin 2/3. Kokonaisvedenkulutus on kasvanut lievästi, mutta tuotannon noustua ominaisvedenkulutus on toisaalta laskenut. Tehtaan veden käyttömäärissä esiintyy suuria vaihteluja, jotka johtuvat merkittävästi toisistaan poikkeavien tuotteiden valmistamisesta yksittäisillä tuotantolinjoilla. Lajinvaihtopesuja on tehtävä mm. siirryttäessä päällystetyn ja päällystämättömän sekä valkaistun ja valkaisemattoman tuotannon välillä. Paperikoneiden tuotevalikoimasta ja tuotteiden puhtausvaatimuksista johtuen näitä pesuja suoritetaan viikoittain.

7 7 Vuosi Raakavesi Jätevesi Taulukko 2. Veden kulutus ja syntyvä jätevesi (m 3 /a): Jätevesien käsittely Tehtaalla on oma kemiallisesti tehostettuun selkeytykseen perustuva jätevedenpuhdistamo, joka sijaitsee tehtaan pohjoispuolella Lohjanjärven rannan läheisyydessä. Tehtaalla syntyvät jätevedet (prosessijätevedet, jäähdytys- ja tiivistevedet sekä pesuvedet) kerätään paperitehtaan kellarissa sijaitsevaan altaaseen. Jätevesi välpätään ja pumpataan selkeytysaltaalle. Selkeytyksen tehostamiseksi veteen lisätään alumiinihydroksidikloridia ja tarvittaessa alumiinisulfaattiliuosta. Pyöreä selkeytysallas on halkaisijaltaan 36 m ja tilavuudeltaan noin m 3. Siinä on reunavetoinen laahainkoneisto. Lietepatjan paksuus mitataan kaikuluotaimella. Laskeutunut liete pumpataan altaan pohjalta suotonauhapuristimelle, jossa vedenpoistoa tehostetaan lietteeseen annosteltavan polymeerin avulla. Kesäaikaan lietteeseen annostellaan vetyperoksidia käymisen ja hajun ehkäisemiseksi. Selkeytetty jätevesi johdetaan selkeytysaltaan ylijuoksukourujen kautta purkuputkeen ja sen kautta Lohjanjärveen. Purkuputkessa on puhdistetun jäteveden määrämittaus sekä automaattinen näytteenotin. Saniteettijätevedet johdetaan käsiteltäväksi Lohjan kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Valtaosa sadevesistä johdetaan kaupungin viemäriverkostoon. Osa katolta kerätyistä sadevesistä johdetaan omalle puhdistamolle. PÄÄSTÖT JA NIIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Vuonna 2010 jätevesipäästöt laitoksen oman jätevedenpuhdistuksen jälkeen olivat keskimäärin m 3 /d. Jätevedestä seurataan säännöllisesti biologista ja kemiallista hapenkulutusta (BOD 7 ja COD Cr ), kokonaiskiintoaineita sekä typen, fosforin ja haitallisten aineiden pitoisuuksia. Keskimääräiset pitoisuudet vuositasolla vuonna 2010 olivat: BOD kg/d, COD Cr 842 kg/d, fosfori 0,19 kg/d ja typpi 74 kg/d sekä kiintoainehuuhtouma 223 kg/d. Kokonaispäästöjen osalta vuoteen 2009 verrattuna vuonna 2010 kiintoainepäästöt pienentyivät, mutta muut päästöt kasvoivat. Ominaispäästöis-

8 sä kokonaistyppi ja BOD 7 nousivat hieman, mutta muut ominaispäästöt pienentyivät. Kuukausivaihtelut johtuvat pääasiassa tuotantomääristä ja tuotetuista paperilaaduista. Raakaveden mukana tehtaalle tulevan fosforin määrä vaihtelee ja ylittää useina kuukausina yrityksen puhdistamolta Lohjanjärveen poistuvan fosforin määrän. Lohjanjärven yhteistarkkailuraportin perusteella tehtaalle tulevan veden mukana on fosforia 0,3 kg/d, kun tehtaalta Lohjanjärveen johdettavassa puhdistetussa jätevedessä fosforia on 0,19 kg/d. Hajakuormitus ja huuhtoutuminen maaperästä sateisina vuosina heikentävät tehtaalle otettavan raakaveden laatua etenkin ravinteiden osalta. Laitoksen vaikutuksia Lohjanjärven tilaan on tutkittu 2010 valmistuneessa pistekuormittajien yhteistarkkailussa (Ranta ja Valtonen, 2011). Raportin perusteella laitoksen osuus koko järven ravinnekuormituksesta on alle 5 % riippuen päästöstä. Päästöjen suuruusluokka tai suhteellinen osuus ei ole merkittävästi muuttunut ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Päästö Lupaehtoraja, vuosikeskiarvo Vuosikeskiarvo 2010 a Osuus Lohjanjärven kuormituksesta, % BOD 7 (kg/d) COD Cr (kg/d) Typpi b Fosfori 0,6 0,19 0,1 c Kiintoaine a) mittaustulokset vuodelta b) pistemäisten kuormittajien osuus typpihuuhtoumasta 13 %, josta ko. laitoksen osuus 28,2 %. c) pistemäisten kuormittajien osuus fosforihuuhtoumasta 3 %, josta ko. laitoksen osuus 4,4 %. Taulukko 3. Laitoksen nykyiset päästöt ja ravinnekuormituksen (typpi, fosfori) osuus Lohjanjärven kokonaiskuormituksesta Ranta ja Valtonen (2011) pohjalta. Suurin suhteellinen osuus laitoksen päästöistä on BOD-kuormituksella, jonka kohdalla laitos vastaa 68,6 % pistekuormittajien kokonaispäästöistä. Biologinen hapenkulutus (BOD), joka kuvaa päästön vaikutuksia vesistön happitilanteeseen, on yksi jätevesien yleisimmin käytetyistä seurantaparametreista. Pienentyneet happipitoisuudet voivat aiheuttaa vesistössä hajuhaittoja ja kalakuolemia (Hammer & Hammer 2004, River Life 2011). Huonontunut happitilanne voi esiintyä veden kerrostumiskautena järven pohjakerroksissa, kerrostuneessa vedessä happitilanne on parhaimmillaan veden pintaosissa ja hapen liukoisuus veteen riippuu veden ominaisuuksista, kuten lämpötilasta. Hapenkulutus kasvaa seisovassa vesinäytteessä ajan kanssa (Butler & Davies 2004).

9 Lohjanjärven pistekuormittajien yhteistarkkailussa vuodelta 2010 todetaan, että 1980-luvulta alkaen seurattu happitilanne Isoselän syvänteellä on veden kerrostuneisuuskausinakin ollut alusvedessä hyvä. Mittaaminen on painottunut järven lämpötilakerrostuneisuuskausiin lopputalveen ja loppukesään, jolloin järvisyvänteiden happipitoisuudet ovat veden pystysuuntaisen sekoittumattomuuden takia heikoimmillaan. Lopputalvesta, kun vesikerrokset ovat seisoneet pitkään, on happitilanne järven pohjakerroksissa heikoimmillaan. Kesällä veden kerrostumiskaudella ongelmat eivät ole yhtä suuria. Happitilanteessa on havaittu selkeää parantumista pistekuormittajien jätevedenpuhdistuksen tehostuttua. Yhteistarkkailuraportin mukaan Lohjanjärveen tulee Nummenjoen ja Väänteenjoen yhteisvaikutuksena vettä 17,8 m 3 /s. Raportin liitteen 3 mukaan veden happipitoisuus vaihtelee 6 12 mg/l (mittauspaikka 2, Hossa). Tämän perusteella Lohjanjärveen vuorokaudessa virtaava happimäärä on kg. Hakijan vuorokautinen BOD-päästöraja on 500 kg, joka on 2,7 5,4 % happivirtaamasta. Happipitoisuusmittausten epävarmuuksia lisäävät sääolosuhteet, kuten tuulen ja sateen merkitys järviveden hapen lisääjänä sekä temporaaliset vaihtelut, kuten vuodenaikojen ja mittauspäivien vaihtelut. Epävarmuustekijöiden takia hakijayhtiön BOD-päästöjen merkitystä koko järven happipitoisuuksiin ei kyetä erottamaan tuloksista. Biokemiallinen hapenkulutus vaikuttaa veden purkupisteellä, missä Mondin tapauksessa vesi sekoittuu nopeasti yläjuoksulta tulevaan veteen eikä korkeamman BOD-pitoisuuden omaava vesi pääse seisomaan järvessä. Raportin liitteessä 3 on taulukoitu eri mittauspisteistä mittauspäivämäärä, veden lämpötila, veden happipitoisuus ja hapen kylläisyys vedessä (%). Normaaliolosuhteissa veden hapen kylläisyysaste on noin %. Korkeammassa veden lämpötilassa happea liukenee vähemmän, joten kesän happipitoisuus (g/l) arvot ovat alhaisemmat vaikka kylläisyysaste on hyvä. Mittauspisteistä Hossa 2 kuvaa parhaiten tehtaan editse kulkevan veden happipitoisuutta. Mittauskohdista neljä (Isoselkä 91, Isoselkä 16, Ahtialansalmi 50 ja Hållnäsfjärd 29) ovat tehtaan jätevesien laskupaikan jälkeen alajuoksulla ennen Sapin Kirkniemen jätevesien laskupistettä. Raportin perusteella alajuoksun mittauspisteissä kaikki esitetyt mittaukset osoittavat korkeampaa happipitoisuutta kuin yläjuoksulta tuleva vesi. BOD-kuormituksen merkitys veden laadun kannalta on merkittävin tapauksissa, jossa jätevesipäästöjen BOD-kuorma on samaa luokkaa kuin tulevan veden happipitoisuus. Tällöin veden happipitoisuus laskee, mikä luonnollisesti huonontaa veden laatua monin tavoin. Hakijayhtiön jätevesipäästöt eivät tarkastelun perusteella vaikuta merkittävästi Lohjanjärven veden laatuun; eivät nykytasollaan eivätkä lupaehtojen maksimirajalla. Sekä selkeytysaltaalle tulevasta että altaasta Lohjanjärveen johdettavasta jätevedestä on tehty kokonaismyrkyllisyystutkimus, ns. vesikirpputesti (Ramboll Analytics, 2012). Näytteenottoaikana molemmat paperikoneet olivat normaalituotannossa. Tutkimustulosten mukaan jätevesi ei ole myrkyllistä vesikirpulle. 9

10 10 Selvitys vesistövaikutusten pienentämiseksi Ympäristöluvan määräyksessä 4. todetaan, että luvan saajan tulee tehdä selvitys vesistöön johdettavien päästöjen pienentämiseksi. Uudenmaan ELY-keskus on esittänyt, että selvitys tulee toimittaa tarkastushakemuksen yhteydessä. Vuoden 2010 pistekuormittajien yhteistarkkailuraportissa on todettu hakijayhtiön päästöjen typpi- ja fosforipitoisuuksien osalta jäävän alle viiteen prosenttiin Lohjajärven kokonaiskuormituksesta. Näin ollen yhtiön typpi- tai fosforikuormituksen vähentämisellä ei ole olennaista merkitystä järven veden laatuun. Päästöjen pienentämiseen tähtäävillä toimilla tavoitellaan veden laadun paranemista. Tällöin merkittäviä tekijöitä ovat paitsi laitoksen osuus kustakin päästöstä, myös kunkin päästön vaikutus järven tilaan. Lohjanjärven tilaan vaikuttavat eniten typpi- ja fosforipäästöt, joista 80 % tulee hajakuormituksesta (Ranta & Valtonen 2011). Sen sijaan happitilanne Lohjajärvessä on todettu hyväksi (Ranta & Valtonen, 2011) sekä pistekuormitusten purkualueilla (Ristiselkä ja Aurlahden pohjoisosa) että suurella selkäalueella, jonne jätevedet lasketaan (Isoselkä). Näin ollen happea kuluttavien BOD-päästöjen vähentämisellä ei saavuteta merkittäviä parannuksia Lohjajärven tilassa. Vaihtoehtona on esitetty uutta biologista puhdistamoa tai Lohjan kaupungin nykyisen puhdistamon laajentamista ja tehtaan jätevesien pumppaamista sinne, jolloin kyseessä olisi miljoonien eurojen investointi. Kun huomioidaan päästöjen vähentämiseen tähtäävien toimenpiteiden kustannukset, voidaan todeta, ettei vaadituilla investoinneilla ole saavutettavissa kustannuksiin verrattavaa hyötyä. Jatkuvan parantamisen tavoitteiden mukaisesti hakija on viime vuosina tehnyt useita erilaisia selvityksiä erityisesti jäteveden määrän pienentämiseksi. Esimerkiksi vuonna 2009 Pöyry Oyj selvitti keinoja tehostaa kuitumateriaalin kierrätystä, vähentää vedenkulutusta ja siten vähentää kuitumateriaalia myös jätevesistä. Viimeisin selvitys on Pöyry Oyj:n vuonna 2011 tekemä vedenkulutuksen tarkempi määritys prosessin eri vaiheissa. Tehdyissä selvityksissä ei ole löytynyt kustannustehokkaita keinoja vähentää veden kulutusta. Päästöt veteen eivät ole merkittävästi muuttuneet edellisestä lupakäsittelystä. Vedenkulutuksen pienentämisen mahdollisuudet ovat hyvin marginaaliset ottaen huomioon Mondi Lohja Oy:n tuotannon erityispiirteet. Laitoksen ominaisvedenkulutus on kuitenkin jonkin verran vähentynyt viime vuosina. Mikäli laitokselle rakennettaisiin jätevedenpuhdistusprosessin jatkoksi vielä biologinen puhdistusosa, olisivat vedenlaadulliset hyödyt Lohjanjärven tilaan melko vähäisiä. Kunnallisen jäteveden BOD-pitoisuudet saadaan laskeutuksella putoamaan noin 65 % ja sen jälkeen biologisella puhdistuksella jäljelle jääneestä kyetään poistamaan 23 %. Lisäksi biologisen puhdistustehon takaamiseksi jätevesiin lisätään ravinteita, mitkä ovat tällä hetkellä Mondin tehtaalta lähtevissä vesissä hyvin pienissä pitoisuuksissa. Fosfo-

11 rin poistamiseksi vedestä biologisen puhdistuksen jälkeen tulisi vesille tehdä rinnakkaissaostus esimerkiksi ferrosulfaatilla (Toivakainen et. al., 2011). Vuoden 2010 yhteistarkkailuraportti osoittaa, ettei edellisen lupapäätöksen velvoitteella erityisesti happea kuluttavien aineiden päästöjen vähentämisestä ole järven veden laadun tai virkistyskäytön kannalta oleellista merkitystä. Isoselän vesissä alueen pistekuormitus ei ole suoraan havaittavissa pohjaeläimistössä. Vuonna 2009 alueen syvänteiden todettiin olevan lievästi reheviä, joka johtui Väänteenjoen ravinteikkaista vesistä. Lohjanjärven ravinnekuormasta vajaa 15 % on peräisin pistemäisestä jätevesikuormasta, kuten teollisuudesta. Vuoden 2010 seurannassa ja vedenlaadun tuloksissa ei havaittu järven vedenlaadussa suoria jätevesivaikutuksia. Järveen tulevasta ravinnekuormasta valtaosa tulee edelleen maataloudesta, esimerkiksi Nummenjoen ja Väänteenjoen yhteisvaikutuskuorma oli fosforia 57 kg/d ja typpeä kg/d, kun hakijan ympäristöluvassa laitokselta poislaskettaville vesille on asetettu päästörajaksi 0,6 kg fosforia ja 100 kg typpeä vuorokaudessa. Suomalaisissa luonnonvesissä suurimmat kuormittajat löytyvät maataloudesta, ja helpoimmat päästöjen vähentämiskohteet haja- ja vapaa-ajan asutuksesta. Lohjanjärven tapauksessa vedenlaatua kyettäisiin parantamaan keskittymällä enemmän siihen kohdistuviin ravinnepäästöihin. Edellä mainitussa yhteistarkkailuraportissa todetaan, että kaiken kaikkiaan pistekuormittajien päästöt eivät ole keskeisesti heikentäneet Lohjanjärven soveltuvuutta kalastus- ja virkistyskäyttöön. Sellu- ja paperiteollisuuden jätevesien puhdistusteho on noussut merkittävästi viime vuosikymmeninä eikä teollisuuden voida enää nähdä olevan merkittävä kuormittaja järviveden tilassa. Parantuneen puhdistustekniikan myötä pistekuormittajien osuus järven tilassa on pienentynyt ja jatkossa pistekuormittajien päästöjen pienentämisellä päästään enää suppeisiin hyötyihin suhteessa niiden suuriin investointeihin. Edellä kuvatun tarkastelun perusteella Lohjajärven tilan parantamisen kannalta merkittäviä, saati investointeja vastaavia parannuksia, ei ole saavutettavissa Mondi Lohja Oy:n BOD-päästöjen pienentämisellä, koska järven veden laatu nykyisillä päästömäärillä on pysynyt hyvänä eikä näiden päästöjen poistaminenkaan nostaisi järven veden laatua erinomaiseksi. Näin ollen hakija esittää, että sille asetetut ympäristöluvan päästörajat pidetään entisellään. Hakija on toimittanut vastineensa liitteenä Pöyry Finland Oy:n tekemän selvityksen vaihtoehtoisista toimenpiteistä BOD 7 - päästöjen vähentämiseksi. Pöyry on laatinut tämän raportin aikaisempien yksityiskohtaisten selvitysten ja lupahakemuksesta annettujen lausuntojen pohjalta, huomioiden uusimmat tiedot olemassa olevista teknisistä vaihtoehdoista ja kustannuksista. Selvitys sisältää vaihtoehtoisten toimenpiteiden kustannusarviot ja arviot vaihtoehtoisilla toimenpiteillä saavutettavista päästövähenemistä. 11

12 Käsitellyt vaihtoehdot jätevesikuormituksen alentamiseksi tähtäävät lähinnä BOD 7 -kuormituksen alentamiseen. Niiden mitoituksen lähtökohtana on tehtaan nykyinen selkeyttimestä vesistöön johdettava jätevesikuormitus. Vaihtoehtoisten toimenpiteiden kustannusarviot ja arvio toimenpiteillä saavutettavista päästöjen vähenemisistä ovat seuraavat: Puhtaiden vesijakeiden erottaminen (tiiviste-, jäähdytys- ja sadevedet) investointi maksaa 1,0 milj. e, käyttökustannukset lisääntyvät e/a, alentaa hydraulista kuormitusta jäteveden käsittelyyn, ei vähennä selkeyttimelle tulevaa BOD 7 -kuormaa, BOD 7 -kuorma Lohjanjärveen ei vähene, ei vaikuta fosforikuormitukseen. Tehtaalle sijoitettu oma kantoainereaktoriin, jälkiflotaatioon ja suodatukseen perustuva biologinen puhdistamo kokonaisinvestointikustannus 2,7 milj. e, käyttökustannukset lisääntyvät e/a, vähentää BOD 7 -kuormaa 60 75%, lisää fosforikuormitusta 1,5 2,5 kg/d. Oma uusi aktiivilietelaitos kokonaisinvestointikustannus 3,7 milj. e, käyttökustannukset lisääntyvät e/a, vähentää BOD 7 -kuormaa %, lisää fosforikuormitusta 1,5 2,5 kg/d. Jätevesien käsittely kaupungin biologisella puhdistamolla kokonaisinvestointikustannus 4,4 milj. e (mukaan lukien Mondi Lohja Oy ja Lohjan kaupungin puhdistamo), käyttökustannukset (Mondi sekä Lohjan kaupungin puhdistamo) lisääntyvät e/a, vähentää BOD 7 -kuormaa %, ei arvioida lisäävän fosforikuormitusta, koska kunnallisen jäteveden fosforia (ja typpeä) voidaan hyödyntää Lohja Mondi Oy:n BOD 7 -kuormituksen käsittelyn ravinteina. 12 Päästöt ilmaan Päästöt ilmaan ovat tällä hetkellä pieniä, ja ne ovat pääosin peräisin ajoneuvoista ja nestekaasun poltosta. Nestekaasua käytetään kg kuukaudessa riippuen painokoneiden käyntiasteesta ja lämmitystarpeesta telavarastolla. Yksi kilo nestekaasua vastaa noin 2,99 kg hiilidioksidia. Nestekaasun käytöstä johtuvat hiilidioksidipäästöt ovat kg kuukaudessa eli tonnia vuodessa. Nestekaasun poltossa käytetään ylimäärin happea ja on arvioitu, että typenoksidien osuus ei ole merkittävä.

13 13 Päästöt maaperään ja pohjaveteen Melu, tärinä, pöly ja haju sekä niiden vaikutukset Hakijalla ei ole tiedossa tapauksia, jotka olisivat voineet aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. WSP Finland Oy on tehnyt vuonna 2010 Pitkäniemen teollisuusalueiden toimijoiden yhteisen melukartoituksen (hakemuksen liitteenä). Melukartoituksen perusteella Mondi Lohja Oy:n tehdas ei aiheuta ohjearvoja ylittävää melua. Toisaalta mittausten aikana Mondi Lohja Oy:n tehdas ei ollut jatkuvasti käynnissä. Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan WSP Finland Oy:n tekemän meluselvityksen pohjalta ei voida varmasti sanoa, alittuuko ympäristöluvassa yöajalle asetettu tavoitearvo läheisellä asuinalueella. Uudenmaan ELY-keskus vaati näin ollen toukokuussa 2011 toteutetun tarkastuskäynnin yhteydessä, että melutilanteen varmistamiseksi on läheisellä asuinalueella tehtävä tarkentavia melumittauksia. WSP Finland Oy toteutti hakijan toimeksiannosta tarkentavat mittaukset (raportti hakemuksen liitteenä). Lokakuussa 2011 tehtyjen tarkentavien melumittausten perusteella yöajan keskiäänitasot olivat yöaikaisen ohjearvon mukaisella tasolla 50 db. Vaasan hallinto-oikeuden muuttamassa ympäristöluvan määräyksessä 6 hakija on velvoitettu tekemään lupamääräysten tarkistamishakemuksen yhteydessä lupaviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma melupäästöjen mahdollisista vähentämistoimenpiteistä. Aiemmin ainoaksi meluhaittaa aiheuttavaksi tekijäksi on tunnistettu kauhakuormaajan kolina lietteen siirrossa. Vuosina 2010 ja 2011kauhakuormaajan käyttöaikaa rajoitettiin ja toimintatapoja tarkennettiin (vääränmallisen melua aiheuttavan kauhan käyttö kiellettiin) melun vähentämiseksi Suoritettujen meluselvitysten perusteella Mondi Lohja Oy:n toiminta täyttää ympäristölupapäätöksen määräyksessä 6 annetut vaatimukset koskien melua. Vaatimus määräyksen 6. meluraja-arvojen osalta on seuraava: Tehtaan toiminnasta aiheutuvaa melua on vähennettävä merkittävimpiin melupäästölähteisiin kohdistuvin toimenpitein niin, että toiminnasta aiheutuva melu yhdessä Pitkäniemen teollisuusalueen muiden ympäristölupavelvollisten toimintojen melun kanssa ei asuinkäytössä olevien kiinteistöjen pihapiirissä tai muissa häiriintyvissä kohteissa ylitä päiväaikana (klo 7 22) ekvivalenttitasoa (L Aeq ) 55 db eikä yöaikana (klo 22 07) ekvivalenttitasoa (L Aeq ) 50 db. Tavoitteena on että, yöllinen raja-arvo 50 db saavutettaisiin viimeistään Koska melua on saatu vähennettyä, eikä melu nykyisellään ylitä lupamääräyksen raja-arvoja, hakija ei näe tarvetta melupäästöjen vähentämistoimenpiteille. Seuraava Pitkäniemen teollisuusalueiden toimijoiden yhteinen melukartoitus tultaneen toteuttamaan vuonna Mondi Lohja Oy:n osalta seuraava velvoitetarkkailu on tosin kolmen vuoden päästä 2011 suoritetuista mittauksista eli vuonna 2014.

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13a kohta

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13a kohta Etelä-Suomi Päätös Nro 42/2011/2 Dnro ESAVI/126/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 ASIA Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä nro 18/2010/2 puhdistamon tehostamista

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013

Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Kaupunginhallitus 114 25.02.2013 Vastine Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Konnunsuon vankilan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamispäätöksestä Vaasan hallinto-oikeudelle jätettyihin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla

Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010. Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jätevedet ja hygienia iltaseminaari Kemira 14.1.2010 Jätevesien hygienian parantaminen Jyväskylän Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy - Yhtiö perustettu 1971 - Omistajina

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU

SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA YMPÄRISTÖN TARKKAILU SISÄLLYSLUETTELO 1. LAITOKSEN TOIMINTA... 2 2. YMPÄRISTÖN TARKKAILU 2013... 2 2.1 Vuoden 2013 mittauksista/tutkimuksista valmistuneet raportit... 3 2.2 Päästöt ilmaan... 3 2.3 Päästöt veteen... 4 2.4 Ilmanlaadun

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2011/1 Dnro ESAVI/553/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f).

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f). Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2014/1 Dnro ESAVI/149/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Rosk'n Roll Oy Ab:n Hangon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamista, toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ENON TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Enon taajaman jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Enon taajaman jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 AINEISTO JA METELMÄT 1 4 TULOKSET 4

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA

HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA Vastaanottaja Heinolan kaupunki Päivämäärä 3.2.2014 Viite 1510001684 HEINOLAN JÄTEVEDEN- PUHDISTAMO VASTINE YMPÄRISTÖLUPA- HAKEMUKSEEN ANNETUISTA LAUSUNNOISTA JA MUISTU- TUKSISTA HEINOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden suojelemiseksi v 2013

Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden suojelemiseksi v 2013 Liite 4 Yhteisen suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission 52. kokouksen pöytäkirjaan Osapuolten yhteinen ilmoitus rajavesistöihin kohdistuneesta jätevesikuormituksesta ja toimenpiteet niiden

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila

Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2014/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Naarkosken jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettaminen, Pukkila LUVAN HAKIJA Pukkilan kunta Hallitustie

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017

No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 No 372/17 LAPPEENRANNAN NUIJAMAAN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON VELVOITETARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2016 Lappeenrannassa 24. päivänä helmikuuta 2017 Johanna Kaarlampi tutkija SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 KUORMITUSTARKKAILU

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 25.8.2014

KERTARAPORTTI 25.8.2014 s. 1 (2) UUDENKAUPUNGIN HÄPÖNNIEMEN KESKUSPUHDISTAMO Tutkimus: 8/2014, 6.8.2014 (uki8). Puhdistamo toimi tarkkailun aikana melko hyvin. Mereen lähtevän veden BOD7ATU- ja CODCr-arvot sekä fosfori- ja kiintoainepitoisuudet

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 34/2011/1 Dnro LSSAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue

PÄÄTÖS Nro 34/2011/1 Dnro LSSAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 34/2011/1 Dnro LSSAVI/395/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2011 ASIA Viitasaaren kivenjalostuslaitoksen ympäristölupa, Viitasaari HAKIJA

Lisätiedot

ASIAT 1) Jätevesien purkupaikkavaihtoehtoja koskevan selvityksen toimittamisen määräajan pidentäminen, Eura

ASIAT 1) Jätevesien purkupaikkavaihtoehtoja koskevan selvityksen toimittamisen määräajan pidentäminen, Eura Etelä-Suomi Päätös Nrot 1) 179/2017/1 2) 180/2017/1 Dnrot 1) ESAVI/2229/2017 2) ESAVI/5943/2017 Annettu julkipanon jälkeen 13.9.2017 ASIAT 1) Jätevesien purkupaikkavaihtoehtoja koskevan selvityksen toimittamisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 Ympäristölautakunta 25 21.3.2013 114 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Ekokem-Palvelut Oy:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee hiekanpesu-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 32/2008/1 Dnro LSY 2008 Y 61 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 32/2008/1 Dnro LSY 2008 Y 61 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 32/2008/1 Dnro LSY 2008 Y 61 Annettu julkipanon jälkeen 19.6.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa asetettujen määräaikojen

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 44/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 294. Jäteveden johtamista Paroisten jätevedenpuhdistamolta koskevan luvan muuttaminen, Hämeenlinna

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 44/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 294. Jäteveden johtamista Paroisten jätevedenpuhdistamolta koskevan luvan muuttaminen, Hämeenlinna LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 44/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 294 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2007 ASIA Jäteveden johtamista Paroisten jätevedenpuhdistamolta koskevan luvan muuttaminen,

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO

SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki.

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2014/1 Dnro ESAVI/72/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2013/1 Dnro ESAVI/97/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA. HAKIJA Tendac Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Orimattilan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot