Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali."

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Kiinteistö Oy Pohjoisportin yhtiöjärjestyksen muuttaminen Rahoitusanomuksen ja velkakirjan hyväksyminen / Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy 303 Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n osavuosikatsaus As Oy Kuhmoisten Päijälänkodin avustusanomus Kuhmoisten kunnan valmiussuunnitelman päivittäminen Katse Kuhmoisiin - maankäytön periaateohjelman hyväksyminen 307 Kuhmoisten kunnan menettelytapa kaavamuutosten käsittelyssä 308 Lausunto Meteco Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta 309 Sopimukset eräiden kunnan kiinteistöjen liittämisestä kaukolämpöverkkoon 310 Koneilma Oy:n vuokrasopimuksen hyväksyminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kehittämiskeskustelutilaisuus 312 Vuoden 2014 talousarvion ja vuoteen 2016 ulottuvan toimintasuunnitelman hyväksyminen 313 Kunnanviraston normaalista poikkeavat aukioloajat Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Malin Kimmo puheenjohtaja Aittolahti Lea jäsen Hellstén Henna jäsen Järvenpää Juha jäsen Mattila Veikko jäsen Sarvala Silmu jäsen Sumioinen Jarkko jäsen Jokinen Mira kvalt:n pj Simola Ossi kvalt:n I varapj Heusala Anne kunnanjohtaja Luukkanen Sanna hallintojohtaja Poissa Launonen Kari kvalt:n II varapj Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Kimmo Malin Veikko Mattila Sanna Luukkanen puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t 302, 303 Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa / 2013 Lea Aittolahti pöytäkirjan tarkastaja Henna Hellstén pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanviraston hallintotoimistossa

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 298 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 299 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas ta jik si Lea Aittolahden ja Henna Hellsténin.

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestys Khall 300 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu kaises sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sus sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouk sen työjärjestykseksi. Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Tuula Liehu oli kut sut tu kokoukseen sosiaali- ja terveystoimen ajankohtaisiin asioihin liittyen. Tekninen johtaja Matti Lerssi, rakennusmestari Markus Virolainen se kä kaukolämmön projektipäällikkö Jorma Ikonen oli kutsuttu kokouk seen teknisen toimen ajankohtaisiin asioihin liittyen. Kehittämisasiamies Arto Kummala oli kutsuttu kokoukseen elin keino toi men ajankohtaisiin asioihin liittyen.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Pohjoisportin yhtiöjärjestyksen muuttaminen Khall Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kiinteistö Oy Pohjoisportti on kokouksessaan päättänyt seu raa vas ti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ( 6): "Päätetään yh tiöjär jes tyk sen muutoksesta syksyllä 2013 pidettävässä ylimääräisessä yh tiö ko kouk ses sa sen jälkeen, kun asia on ollut ensin käsittelyssä Kuh mois ten kunnanhallituksen kokouksessa." Kuhmoisten kunnan yh tiö ko kous edus ta ja na kokouksessa on ollut rakennusmestari Markus Virolainen. Kuhmoisten kunta omistaa yhtiön osaketta käsittävästä osake mää räs tä osaketta (nrot ). Yhtiöjärjestyksen muutokset ovat liitteenä 1. Yhtiöjärjestys on eril lise nä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kiinteistö Oy Poh jois por tin yhtiöjärjestyksen muutokset liitteen 1 mukaisina. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seu raa vaan kokoukseen lisäselvityksiä varten. Khall 301 Yhtiöjärjestyksen muutokset ovat liitteenä 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt muu tokset Kiinteistö Oy Pohjoisportin yhtiöjärjestykseen sekä samalla muut kin mahdolliset muutokset, joita lainsäädäntö edellyttää, jotta esi te tyt muutokset voidaan rekisteröidä. Päätös: Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Veikko Matti la teki pohjaehdotuksesta poikkeavan esityksen, jonka mukaan yhtiö jär jes tyk ses sä tulee olla määräys tilintarkastajista. Ehdotus rau kesi kannattamattomana, joten pohjaehdotus on tullut hallituksen päätök sek si. Liitteet Liite 1 Yhtiöjärjestyksen muutokset Jakelu Kiinteistö Oy Pohjoisportti

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rahoitusanomuksen ja velkakirjan hyväksyminen / Kuhmoisten kunnan vuok ra kiin teistöt Oy Khall Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Alli Pel tonen on osoittanut Kuhmoisten kunnalle päivätyn kir jelmän: Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n hallitus on ko kouk sessaan hyväksynyt kaukolämpötarjoukset yhtiön kes kusta-alu eel la omistamille kiinteistöille ehdolla, että rahoitus in ves toin nin to teut ta mi sek si saadaan järjestymään. Yhtiön näkökulmasta in vestoin ti on taloudellisesti kannattava, sillä energiakustannukset pu toavat liittymisen myötä ja investointi maksaa itsensä takaisin koh tuul lises sa ajassa. Kun vielä otetaan huomioon yhtiön asema kun ta konser nis sa ja verkostoon liittymisen vaikutus kokonaisuudessa, on liitty mi nen perusteltua. Tarjousten yhteissumma Jussilankujan, Myllykujan ja Kaskitien kiinteis tö jen liittämiseksi verkostoon on n euroa. Kun tähän lisä tään tarjouksiin sisältymättömät työt, muun muassa asbestipurku, nou se vat liittymiskustannukset edelleen. Liittymisen yhteydessä olisi tar koi tuk sen mu kais ta toteuttaa eräitä rakennusten energiatalouteen liit ty viä parannuksia, jolloin rahoitustarve kokonaisuudesta olisi euroa. Yhtiöllä ei ole mahdollisuutta rahoittaa investointia itse, vaan in vestoin nin toteuttaminen edellyttää joko oman tai vieraan pääoman ehtois ta rahoitusta. Tämän vuoksi yhtiön hallitus pyytää omistajalta mää räl tään euron suuruista rahoitusta kau ko läm pö in vestoin tiin ja siihen liittyviin toimenpiteisiin. Kunnanhallitus on keskustellut asiasta kokouksissaan ja Kokouksissa käytyjen keskustelujen tuloksena kun nanhal li tus on päätynyt esittämään vaihtoehtoa, jossa Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:lle myönnetään kaukolämpöinvestointiin ja sii hen liittyviin toimenpiteisiin euron rahoitus myöntämällä an to lai na kahdenkymmenen vuoden ajaksi alkaen. Laina-ajas ta ensimmäinen vuosi olisi lyhennysvapaa ja lainasta pe rit tävä korko määräytyy Suomen Pankin kunkin lyhennys- ja kor ko vuoden tammikuun ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-koron mu kai se na. Velkakirjaluonnos on liitteenä 3. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan valtuus tol le, että Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:lle

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus myön ne tään määrältään euron rahoitus kau ko läm pö in vestoin tiin ja sii hen liittyviin toimenpiteisiin liitteenä 3 olevan velkakirjan eh to jen mu kai se na. Talousarvioon 2014 tehdään asiaan liittyen tarvit ta va mää rä ra ha va raus. Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokouk seen tarkennettuja kustannuslaskelmia varten. Kimmo Malin totesi itsensä yhteisöjääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Veikko Mat ti la toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. Khall 302 Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Alli Pel tonen on toimittanut kunnanhallitukselle päivitetyn ra hoitus ano muk sen: "Kaukolämpöinvestoinnin ja siihen liittyvien ener giata lou del lis ten toimenpiteiden rahoitustarve on ilman Kaskitiellä si jaitse vien kiinteistöjen liittämistä euroa". Velkakirjaluonnos on liitteenä 2. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan valtuus tol le, että Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:lle myön netään määrältään euron rahoitus kaukolämpöinvestointiin ja sii hen liittyviin toimenpiteisiin liitteenä 2 olevan velkakirjan ehtojen mu kai se na. Talousarvioon 2014 tehdään asiaan liittyen tarvittava mää rä ra ha va raus. Kimmo Malin totesi itsensä yhteisöjääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Veikko Mat ti la toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. Liitteet Liite 2 Velkakirja

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n osavuosikatsaus Khall 303 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että Kuh mois ten kunnan tytäryhteisöt antavat toiminnastaan ja ta lou destaan konserniohjeen kohdan Toiminnan ja talouden ra portoin ti mukaisen osavuosikatsauksen kunnanhallitukselle nel jän nesvuo sit tain sekä kunnanvaltuustolle puolivuosittain. Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n osavuosikatsaus ajalta on liitteenä 3. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Kuhmoisten kunnan vuok ra kiin teis töt Oy:n osavuosikatsauksen ajalta tiedokseen. Kimmo Malin totesi itsensä yhteisöjääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Veikko Mat ti la toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. Liitteet Liite 3 Osavuosikatsaus

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus As Oy Kuhmoisten Päijälänkodin avustusanomus Khall 304 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuhmoisten kunnan tytäryhteisön As Oy Kuhmoisten Päijälänkodin hal li tuk sen sihteeri Kari Paajanen on toimittanut Kuhmois ten kuntaan asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouspöytäkirjan As Oy Kuhmoisten Päijälänkodin hallitus on päättänyt anoa Kuhmois ten kunnalta kertaluontoisesti avustusta euroa vuoden 2013 lopullisten kiinteistönhuolto- ja korjauskulujen kattamiseksi. Kunnan rakennusmestari toimii asunto-osakeyhtiön hallituksen puheen joh ta ja na. Vuoden 2013 talousarviossa on varattu kohtaan 5300 Kiinteistötoimi / Avustukset euroa As Oy Kuhmoisten Päi jä län ko din kiinteistönhuolto- ja korjauskuluihin. Kunnanjohtajan ehdotus: Kuhmoisten kunnanhallitus päättää myöntää As Oy Kuhmoisten Päijälänkodille kertaluotoisena avustuksena euroa vuoden 2013 lopullisten kiinteistönhuolto- ja kor jausku lu jen kattamiseksi. Jakelu As Oy Kuhmoisten Päijälänkoti Kirjanpito

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuhmoisten kunnan valmiussuunnitelman päivittäminen Khall Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Viranomaisten yleisestä varautumisvelvollisuudesta on säädetty valmius lais sa ( /1552), jonka mukaan muun muassa kuntien tu lee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etu kä teis val mis te luin sekä muin toimenpitein varmistaa tehtäviensä mah dol li sim man häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. Lisäksi pe las tus lais sa ( /379) on säädetty pelastustoiminnasta ja väes tön suo je lus ta. Alueellisen pelastustoimen järjestelmään siir ty misen myötä väestönsuojelu- ja varautumistehtävät säilyivät osittain kun nil la ja tietyt tehtävät kuuluvat alueelliselle pelastustoimelle. Suunnitelma sisältää myös yhteistyöviranomaisten yhteyshenkilöt, joi den tehtävänä on sovittaa yhteen kunnan ja oman hal lin non alansa valmiussuunnittelua. Valmiussuunnitelma sisältää luot ta muk sellis ta tietoa, joten sitä on käsiteltävä sen mukaisesti. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päivätyllä kir jeel lä pyytänyt kunnilta päivitetyt valmius- ja va rau tu mis suun ni telmat. Suunnitelmat tulee lähettää aluehallintovirastoon men nes sä. Kuhmoisten kunnan edustajien sekä Keski-Suomen pe las tus lai toksen kanssa järjestettiin valmiussuunnitelman päivittämiseen liittyvä yh teis pa la ve ri ja sovittiin tarvittavista toimenpiteistä suunni tel man päivityksen osalta. Suunnitelma on päivitetty pe las tus lai toksel ta saadun mallin mukaisesti. Kyseessä on kuitenkin va paa muotoi nen asiakirja, jota voidaan muotoilla kunkin kunnan läh tö koh dis ta. Kuhmoisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan val mius suun nitel man yleisen osan kokouksessaan Voi mas sa olevaa valmiussuunnitelmaa on käytetty pohjana uudelle päi vi te tyl le suunnitelmalle. Valmiussuunnitelman päivittämistä jatketaan syksyllä 2013 ja tar koituk se na on osallistua alan koulutukseen sekä järjestää eri toi mi joiden kesken yhteistilaisuuksia. Valtuuston päätettäväksi asiakirja tuodaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Kuhmoisten kunnan valmiussuunnitelma on liitteenä 3. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä 3 olevan Kuhmoisten kunnan valmiussuunnitelman.

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 305 Kuhmoisten kunnan valmiussuunnitelmaa on päivitetty syksyn 2013 ajan. Valmiussuunnitelmaa on käsitelty kunnan johtoryhmässä sekä yh teis työ pa la ve ris sa kunnan johtoryhmän ja Keski-Suomen pe lastus lai tok sen edustjien kesken. Marraskuun 20. päivä järjestettiin Kes ki-suo men pelastuslaitoksen johdolla Kuhmoisten kunnassa kuvit teel li nen tilanne, jossa testattiin kunnan ja eri viranomaisten kykyä rea goi da kriisitilanteeseen. Samalla testattiin valmiussuunnitelman toi mi vuut ta. Kuhmoisten kunnan päivitetty valmiussuunnitelma on erillisenä liittee nä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan valtuus tol le, että se hyväksyy erillisenä liitteenä olevan Kuhmoisten kun nan valmiussuunnitelman.

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Katse Kuhmoisiin - maankäytön periaateohjelman hyväksyminen Khall 306 Valmistelija: aluearkkitehti, puh Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää aloitteenaan, että kuntaan laa di taan maapoliittinen ohjelma. Kunta ratkaisee päätöksillään yhdyskuntarakenteen kehittymisen suun nan, laadun ja kustannukset. Harjoittamalla pitkäjänteistä maapo li tiik kaa ja kaavoitusta kunta kykenee varmistamaan riittävän tontti tar jon nan sekä laadukkaan asuinympäristön asukkailleen. Tämä on myös kilpailuvaltti, kun kunta kilpailee uusista asukkaista ja yri tyk sistä. Yhdessä maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat kunnan maan käyttö po li tii kan, jonka avulla suunnitellaan ja toteutetaan kunnan eri toimin to jen tarvitsemat maankäyttöratkaisut. Toteutus edellyttää mui takin kunnan toimia, erityisesti kunnallistekniikan ja muun yh dys kun tatek nii kan sekä julkisten palvelujen edellyttämää rakentamista. Maa-po li tii kan keskeinen tavoite on, että suunniteltu maa saadaan käyt töön suunniteltuna ajankohtana oikeaan hintaa. Parhaiten ta voite varmistuu siten, että kunnan vahva asema kaavoituksen piiriin tule vien alueiden omistajana säilyy. Jokaisen kunnan on hyvä päättää toimintatavoista, joita maa po li tiikas sa käytetään. Maapoliittisen toimintalinjan tulee olla joh don mukai nen. Ilman sitoutumista tehtyihin maapoliittisiin linjavalintoihin tämä on vaikeaa. Ohjelmassa tulisi analysoida kunnan nykyinen asuin- ja teol li suustont ti tar jon ta ja laatia suuntaviivat, joiden pohjalta Kuhmoisten tont titar jon nas ta saataisiin uusia asukkaita houkutteleva. Ohjelmassa tu lisi ottaa kantaa teollisuuden ja asuinrakentamisen tarpeisiin. Oh jelmas sa tulisi linjata, miten Kuhmoisten kunnassa suhtaudutaan eri laisiin maapolitiikan toimintavaihtoehtoihin. Jatkossa ohjelma päi vi tettäi siin valtuustokausittain. Kunnanhallitus päätti siirtää asian maankäytön ohjaus työ ryh män valmisteluun. Maankäytön ohjausryhmän ja kun nanhal li tuk sen esityksestä kunnanvaltuusto päätti hyväk syä, että maapoliittinen ohjelma käynnistetään aluearkkitehti Mar ja Kuisman tekemän suunnitelman mukaisesti. Ohjelmatyö aloitettiin syyskuussa Ohjelma sai nimekseen Katse Kuhmoisiin - maankäytön periaateohjelma. Ohjelmaa on työstetty useis sa erilaisissa työpajoissa. Työpajoihin ovat osallistuneet asukkaat, kesäasukkaat, yrittäjät ja luottamusmiehet. Ohjelmaa käsiteltiin

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus järjestetyssä kehittämisillassa, johon osallistuivat maankäy tön ohjausryhmä, elinkeinotyöryhmä ja kunnanhallitus. Tämä ohjelma täydentää Kuhmoisten kunnan kuntastrategiaa sekä elin kei no- ja työllisyysstrategiaa. Maankäytön periaateohjelmassa on et sit ty kohdennettuja maankäytön suunnittelun toimia toteuttamaan kun nan strategioiden linjauksia. Ohjelman toimenpiteet on linjattu muu ta man vuoden näkymällä tulevaisuuteen. Ohjelmaa tullaan käyttämään Kuhmoisten maankäytön ohjauksessa ja suunnittelussa. Monipuolisen kaavallisen valmiuden lisäksi kunnas sa maankäyttöä ohjataan kaavoja kevyemmin suunnitelmin ja pit kän tähtäimen maapolitiikan avulla. Ohjelman tarkoitus on toimia myös keskusteluvälineenä paikallisten asukkaiden ja hallinnon välillä toi men pi tei tä suunnitellessa. Maankäytön periaateohjelma on erillisenä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, et tä se hyväksyy erillisen liitteen mukaisen Kuhmoisten kunnan Katse Kuhmoisiin - maankäytön periaateohjelman.

15 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kuhmoisten kunnan menettelytapa kaavamuutosten käsittelyssä Khall 307 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh Maankäytön ohjaustyöryhmä on kokouksessaan käsitellyt Kuh mois ten kuntaan tulevien kaavamuutosesitysten menettelytavan tar ken ta mis ta. Aiemmin kaavamuutokset on käsitellyt kaa va toi mikun ta, jonka toiminta on loppunut työryhmäuudistuksen myötä. Muutok ses sa ei ole tarkkaan määritelty kaavahankkeiden käsittelytapaa. Maankäytön ohjaustyöryhmä esittää kunnanhallitukselle, että Kuhmois ten kunnan kaavamuutosten käsittelyprosessi järjestetään niin, et tä: 1. Yksittäisissä kaavamuutosasioissa asian käsittely menee suoraan ra ken nus mes ta rin valmistelun kautta tekniseen lautakuntaan ja sieltä kunnanhallituksen päätettäväksi. 2. Kaavamuutoshankkeet, jossa tarvitaan laajempaa poliittista nä kökul maa ja jossa on useita asianosaisia, menee maan käy tön oh jaustyö ryh män esityksen kautta kunnanhallituksen päätettäväksi. Vastuul li nen valmistelija on kehittämisasiamies yhdessä tarvittavien asian tun ti joi den kanssa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäy tön ohjaustyöryhmän esityksen kaavamuutosten kä sit te ly pro sessis ta. Jakelu Tekninen lautakunta Maankäytön ohjaustyöryhmä

16 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Lausunto Meteco Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta Khall 308 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa Mete co Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta. Lausunto on pyydetty mennessä. Lausunnon antamiseen on annet tu lisäaikaa saakka. Lausunto on pyydetty Kuhmoisten kunnalta, Kuhmoisten kunnan vesi huol to lai tok sel ta ja kunnan ympäristöviranomaiselta. Tarkistettava lupa on myönnetty alunperin Vin-Peittaus Oy:lle ja Vinni län Konepaja Oy:lle Kuulutuksen mukaan Meteco Oy on hakenut Vin-Peittaus Oy:ltä sille siir ty neen toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista. Teh taan toiminto on muuttunut siten, että jäljellä ovat peittaus- ja maa laus toi min not. Peittaus käsittää ruostumattomasta teräksestä val mis tet tu jen rakenteiden hapotuksen, jossa poistetaan teräksestä hit saus ten oksidikerros ja muut epäpuhtaudet. Tarvittaessa te räskap pa leet voidaan maalata. Konepajatoiminnot on lakkautettu Kuhmois ten tehtaalla. Peittausaltaan huuhteluvedet kerätään erilliseen keräyskaivoon ja kä si tel lään omassa kemiallisessa puhdistamossa, jonka jälkeen jä teve det johdetaan Kuhmoisten kunnan jätevedenpuhdistamolle. Proses si vet tä muodostuu n. 300 m³/a. Huuhtelualtaan ja puhdistamolla ke mial li ses sa saostuksessa syntyvät lietteet n. 1,5 t/a, kuivataan ja toi mi te taan Ekokem Oy:lle. Hapotusprosessi ei aiheuta merkittäviä pääs tö jä ilmaan. Maalaustoiminnoista aiheutuu haihtuvia orgaanisia yh dis tei tä n. 3,6 t/a. Vin-Peittaus Oy ja Kuhmoisten kunta ovat sopineet teol lisuus jä te ve sien johtamisesta viemäriverkkoon so pi museh to ja on muutettu vähentämällä näytteenottoa ja analysointia neljäs tä kerrasta vuodessa kahteen kertaan vuodessa. Vuoden 2013 ai ka na peittaamolta prosessijätevesien viemäriverkkoon laskemisen yh tey des sä on Kuhmoisten jätevedenpuhdistamolla havaittu pro sessin toimineen epätavallisesti. Puhdistusprosessi on palautunut normaa lik si noin viikon aikana prosessijätevesien viemäriverkkoon laske mi sen jälkeen. Tekninen lautakunta (vesihuoltolaitos) on antanut lausuntonsa kokouk ses saan : Kuhmoisten kunta katsoo, että Meteco Oy:n hakemuksen mukainen jä te ve den johtaminen kunnan viemäriverkostoon ja sitä kautta bio logi seen jätevedenpuhdistamoon on riski puhdistamon toiminnalle. Lupa ha ke muk sen mukainen prosessivesien johtaminen voi haitata

17 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus kun nan jätevedenpuhdistamon toimintaa siinä määrin, että sen puhdis tus te ho kärsii. Tästä johtuen: - peittaamosta viemäriverkkoon johdettava prosessivesi ei saa aiheut taa haittaa kunnan biologisen jätevedenpuhdistamon prosessille - peittaamosta viemäriverkkoon johdettavan prosessiveden ph:n tulee olla mahdollisimman neutraalia - peittaamosta viemäriverkkoon johdettavan prosessiveden tulee olla ha pe kas ta eikä sen saa aiheuttaa happikatoa jä te ve den ve den puhdis ta mol la - peittaamosta viemäriverkkoon saa johtaa prosessivettä vain, kun sii tä on ilmoitettu Kuhmoisten vesilaitokselle viikkoa ennen vie mä riverk koon johtamista - näytteet viemäriverkkoon johdettavasta prosessivedestä on otet tava yhdessä Kuhmoisten vesihuollon edustajan kanssa ennen proses si ve den viemäriverkkoon laskemista - ympäristöluvassa tulisi määrätä nykyistä pienempi vuorokautinen pump paus mää rä peittaamolta viemäriverkkoon." Rakennuslautakunta on antanut lausuntonsa kokouksessaan : Rakennuslautakunta (ympäristöviranomainen) esittää lau sun to naan kunnanhallitukselle teknisen lautakunnan lausunnon lisäksi seu raavaa: Meteco Oy:n selostuksen mukaan (hakemuksen liite 4) osa na saneeraustoimintoja Meteco Oy:n Kuhmoisten tehtaan hitsaus-, koneistus-, maalaus- ja kokoonpanotoiminnot lopetetaan ja/tai siirretään Karstulan tehtaalle. Selvitettävä, mikä on maalaustoiminnan määrä ja laatu Kuh moi sissa. Koska peittaamon prosessivesi on aiheuttanut ongelmia kunnan jäte ve den puh dis ta mol la, niin näytteenottoa on lisättävä 4 kerrasta 8 ker taan vuodessa, jotta saadaan kattava otos jäteveden laadusta. Samasta syystä on tutkittava useampia haitta-aineita ja niiden pi toisuuk sia jätevedessä. Tutkittavia aineita voisivat olla mm. kupari, lyijy, kadmium, kokonaistyppi ja nitraattityppi. Myös viemäriin johdettavan jäteveden ph:n yläraja-arvoa tulisi laskea alle 10:een. Kunnanjohtajan ehdotus: Kuhmoisten kunta päättää antaa lau sun tonaan teknisen lautakunnan ja rakennuslautakunnan lausunnot.

18 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Jakelu Länsi- ja Sisä-Suomen avi

19 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Sopimukset eräiden kunnan kiinteistöjen liittämisestä kaukolämpöverkkoon Khall 309 Valmistelija: rakennusmestari, puh Hallintosäännön 11 :n mukaan kunnanhallituksen ja lautakuntien ylei nen ratkaisuvaltaan kuuluu hyväksyä toimialaansa kuuluvat so pimuk set ja sitoumukset sekä päättää alaisensa toiminnan osalta hankin nois ta. Kaukolämpösopimusta tehtäessä tekninen toimi edustaa pal ve lun tuottajaa. Vuoden 2013 talousarviossa on varattu investointimäärärahaa kiinteis tö jen kaukolämpöverkkoon liittämiseen Kaukolämpöverkkoon liitettävät kunnan kiinteistöt ovat: Ter veys keskus, Terveystalo, Tekstiilihalli (Pajatie 3), Elementtihalli (Pajatie 5), Suu to la, Päijännekoti, Kuntala, Kirjasto ja Kuhmola. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että seuraavat kun nan kiinteistöt liitetään kaukolämpöverkkoon: Terveyskeskus, Ter veys ta lo, Tekstiilihalli (Pajatie 3), Elementtihalli (Pajatie 5), Suuto la, Päijännekoti, Kuntala, Kirjasto ja Kuhmola. Jakelu Tekninen lautakunta

20 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Koneilma Oy:n vuokrasopimuksen hyväksyminen Khall 310 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh Kuhmoisten kunnalla on vapaana teollisuuskäyttöön soveltuvia tiloja Nuu tin rin teen tie 35:ssa (24-halli). Vapaana oleva tila käsittää yhteen sä noin m 2 :n suuruisen teol li suus ra ken nus ko ko nai suuden, josta on mahdollista vuokrata erisuuruisia osakokonaisuuksia yri tys ten käyttöön. Vuokrattavaksi tuleva tila on 447 m 2 :n suuruinen teol li suus ti la (liite vuokrasopimuksessa). Kehittämisasiamies on neuvo tel lut ja tutustunut tilaan yhdessä Koneilma Oy:n toimitusjohtajan kans sa ja tila on todettu sopivaksi yrityksen käyttöön. Vuokrasopimusluonnos on liitteenä 4. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen 4 mu kai sen vuokrasopimuksen Kuhmoisten kunnan ja Koneilma Oy:n vä lil lä. Päätös: Keskustelun tuloksena kunnanjohtaja esitti vuok ra so pi mukseen seuraavan täydennyksen: Vuokrasopimuksen kohtaan Vuokran määrä lisätään seuraava lause: Osapuolten keskinäisellä so pimuk sel la vuokran määrää voidaan olosuhteiden niin vaatiessa tarkis taa. Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteen 4 mukaisen vuok raso pi muk sen edellä mainitulla täydennyksellä varustettuna. Liitteet Liite 4 Vuokrasopimus Jakelu Koneilma Oy Kirjanpito Tekninen toimisto

21 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kehittämiskeskustelutilaisuus Khall 311 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Keski-Suomen ELY-keskus on lähettänyt seuraavan kutsun: Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään, että kunnat ja alu eel linen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käyvät vähintään kerran vuo des sa kehittämiskeskustelun, jossa käsitellään kunnan aluei denkäy tön suunnitteluun ja sen kehittämiseen, vireillä oleviin merkittäviin kaa va-asioi hin sekä kuntien ja alueellisen ELY-keskuksen yh teis työhön liittyviä kysymyksiä. Kehittämiskeskustelut on tarkoitettu kuntien kaa voi tuk ses ta ja rakennusvalvonnasta vastaaville virkamiehille ja luot ta mus hen ki löl le. Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan yhteinen ke hit tä mis keskus te lu ti lai suus pidetään tiistaina klo 9.00 alkaen Jämsän kaupungintalon valtuustosalissa, Seppolantie 10. Kehittämiskeskustelun aiheina ovat kuntien kaavoituksen, maan käytön ja rakennusvalvontatoimen merkittävät ajankohtaiskysymykset, yh teis työ ja voimavarat." Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajat ko. tilaisuuteen. Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä edustajiksi ko. tilaisuuteen seu raa vat henkilöt: kunnanjohtaja Anne Heusala, ke hit tä mis asiamies Arto Kummala, tekninen johtaja Matti Lerssi, rakennusmestari Mar kus Virolainen, aluearkkitehti Marja Kuisma, Mira Jokinen, Eero Iko nen, Päivi Malin ja Veikko Mattila.

22 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvion ja vuoteen 2016 ulottuvan toimintasuunnitelman hyväksyminen Khall 312 Valmistelija: hallintojohtaja, puh KuntaL:n 65 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös talous suun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun nit te lu kausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi min nal liset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dit tava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laa ti mis vuo den taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen ali jää mää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta lous suun ni telman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toi menpi de oh jel ma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka tetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net to mää räi senä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in vestoin ti- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous arvio ta. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitukselle on jaettu erillisenä liitteenä esitys vuoden 2014 ta lous ar viok si sekä vuoteen 2016 ulottuvaksi toi min ta suun ni tel maksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kun nan val tuus tolle, että se 1. hyväksyy erillisen liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2014 se kä vuoteen 2016 ulottuvan taloussuunnitelma, 2. hyväksyy vesihuoltolaitoksen tulosbudjetin vuodelle 2014 s. 63 mu kai se na ja vahvistaa korvaukseksi jäännöspääomasta 0,5 %, 3. hyväksyy kaukolämpötoiminnan tulosbudjetin vuodelle 2014 s.64 mu kai se na ja vahvistaa korvaukseksi jäännöspääomasta 0,5 %.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 112 Valtuusto 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 17:00-18:25 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 115

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kunnanhallitus 14.12.2010 AIKA 14.12.2010 klo 12:00-16:20 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 157 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 158 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 06.05.2014 klo 17:05-21:00 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali

Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57. Kunnanhallitus 02.03.2015. Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56. Valtion virastotalo, valtuustosali Lappajärven kunta Pöytäkirja 4/2015 57 Kunnanhallitus 02.03.2015 Aika 02.03.2015 klo 18:30-18:56 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 34-37 Otsikko Sivu 34 Kiinteistönhoitajan tehtävän

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot