Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali."

Transkriptio

1 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kokouksen työjärjestys Kiinteistö Oy Pohjoisportin yhtiöjärjestyksen muuttaminen Rahoitusanomuksen ja velkakirjan hyväksyminen / Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy 303 Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n osavuosikatsaus As Oy Kuhmoisten Päijälänkodin avustusanomus Kuhmoisten kunnan valmiussuunnitelman päivittäminen Katse Kuhmoisiin - maankäytön periaateohjelman hyväksyminen 307 Kuhmoisten kunnan menettelytapa kaavamuutosten käsittelyssä 308 Lausunto Meteco Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta 309 Sopimukset eräiden kunnan kiinteistöjen liittämisestä kaukolämpöverkkoon 310 Koneilma Oy:n vuokrasopimuksen hyväksyminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kehittämiskeskustelutilaisuus 312 Vuoden 2014 talousarvion ja vuoteen 2016 ulottuvan toimintasuunnitelman hyväksyminen 313 Kunnanviraston normaalista poikkeavat aukioloajat Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen

2 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Malin Kimmo puheenjohtaja Aittolahti Lea jäsen Hellstén Henna jäsen Järvenpää Juha jäsen Mattila Veikko jäsen Sarvala Silmu jäsen Sumioinen Jarkko jäsen Jokinen Mira kvalt:n pj Simola Ossi kvalt:n I varapj Heusala Anne kunnanjohtaja Luukkanen Sanna hallintojohtaja Poissa Launonen Kari kvalt:n II varapj Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Kimmo Malin Veikko Mattila Sanna Luukkanen puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t 302, 303 Pöytäkirjan tarkastus Kuhmoisissa / 2013 Lea Aittolahti pöytäkirjan tarkastaja Henna Hellstén pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä kunnanviraston hallintotoimistossa

3 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 298 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Khall 299 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkas ta jik si Lea Aittolahden ja Henna Hellsténin.

5 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kokouksen työjärjestys Khall 300 Hallintosäännön 42 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mu kaises sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokous kut sus sa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esityslistan kokouk sen työjärjestykseksi. Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Tuula Liehu oli kut sut tu kokoukseen sosiaali- ja terveystoimen ajankohtaisiin asioihin liittyen. Tekninen johtaja Matti Lerssi, rakennusmestari Markus Virolainen se kä kaukolämmön projektipäällikkö Jorma Ikonen oli kutsuttu kokouk seen teknisen toimen ajankohtaisiin asioihin liittyen. Kehittämisasiamies Arto Kummala oli kutsuttu kokoukseen elin keino toi men ajankohtaisiin asioihin liittyen.

6 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Pohjoisportin yhtiöjärjestyksen muuttaminen Khall Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kiinteistö Oy Pohjoisportti on kokouksessaan päättänyt seu raa vas ti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ( 6): "Päätetään yh tiöjär jes tyk sen muutoksesta syksyllä 2013 pidettävässä ylimääräisessä yh tiö ko kouk ses sa sen jälkeen, kun asia on ollut ensin käsittelyssä Kuh mois ten kunnanhallituksen kokouksessa." Kuhmoisten kunnan yh tiö ko kous edus ta ja na kokouksessa on ollut rakennusmestari Markus Virolainen. Kuhmoisten kunta omistaa yhtiön osaketta käsittävästä osake mää räs tä osaketta (nrot ). Yhtiöjärjestyksen muutokset ovat liitteenä 1. Yhtiöjärjestys on eril lise nä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kiinteistö Oy Poh jois por tin yhtiöjärjestyksen muutokset liitteen 1 mukaisina. Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seu raa vaan kokoukseen lisäselvityksiä varten. Khall 301 Yhtiöjärjestyksen muutokset ovat liitteenä 1. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt muu tokset Kiinteistö Oy Pohjoisportin yhtiöjärjestykseen sekä samalla muut kin mahdolliset muutokset, joita lainsäädäntö edellyttää, jotta esi te tyt muutokset voidaan rekisteröidä. Päätös: Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa Veikko Matti la teki pohjaehdotuksesta poikkeavan esityksen, jonka mukaan yhtiö jär jes tyk ses sä tulee olla määräys tilintarkastajista. Ehdotus rau kesi kannattamattomana, joten pohjaehdotus on tullut hallituksen päätök sek si. Liitteet Liite 1 Yhtiöjärjestyksen muutokset Jakelu Kiinteistö Oy Pohjoisportti

7 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rahoitusanomuksen ja velkakirjan hyväksyminen / Kuhmoisten kunnan vuok ra kiin teistöt Oy Khall Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Alli Pel tonen on osoittanut Kuhmoisten kunnalle päivätyn kir jelmän: Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n hallitus on ko kouk sessaan hyväksynyt kaukolämpötarjoukset yhtiön kes kusta-alu eel la omistamille kiinteistöille ehdolla, että rahoitus in ves toin nin to teut ta mi sek si saadaan järjestymään. Yhtiön näkökulmasta in vestoin ti on taloudellisesti kannattava, sillä energiakustannukset pu toavat liittymisen myötä ja investointi maksaa itsensä takaisin koh tuul lises sa ajassa. Kun vielä otetaan huomioon yhtiön asema kun ta konser nis sa ja verkostoon liittymisen vaikutus kokonaisuudessa, on liitty mi nen perusteltua. Tarjousten yhteissumma Jussilankujan, Myllykujan ja Kaskitien kiinteis tö jen liittämiseksi verkostoon on n euroa. Kun tähän lisä tään tarjouksiin sisältymättömät työt, muun muassa asbestipurku, nou se vat liittymiskustannukset edelleen. Liittymisen yhteydessä olisi tar koi tuk sen mu kais ta toteuttaa eräitä rakennusten energiatalouteen liit ty viä parannuksia, jolloin rahoitustarve kokonaisuudesta olisi euroa. Yhtiöllä ei ole mahdollisuutta rahoittaa investointia itse, vaan in vestoin nin toteuttaminen edellyttää joko oman tai vieraan pääoman ehtois ta rahoitusta. Tämän vuoksi yhtiön hallitus pyytää omistajalta mää räl tään euron suuruista rahoitusta kau ko läm pö in vestoin tiin ja siihen liittyviin toimenpiteisiin. Kunnanhallitus on keskustellut asiasta kokouksissaan ja Kokouksissa käytyjen keskustelujen tuloksena kun nanhal li tus on päätynyt esittämään vaihtoehtoa, jossa Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:lle myönnetään kaukolämpöinvestointiin ja sii hen liittyviin toimenpiteisiin euron rahoitus myöntämällä an to lai na kahdenkymmenen vuoden ajaksi alkaen. Laina-ajas ta ensimmäinen vuosi olisi lyhennysvapaa ja lainasta pe rit tävä korko määräytyy Suomen Pankin kunkin lyhennys- ja kor ko vuoden tammikuun ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-koron mu kai se na. Velkakirjaluonnos on liitteenä 3. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan valtuus tol le, että Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:lle

8 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus myön ne tään määrältään euron rahoitus kau ko läm pö in vestoin tiin ja sii hen liittyviin toimenpiteisiin liitteenä 3 olevan velkakirjan eh to jen mu kai se na. Talousarvioon 2014 tehdään asiaan liittyen tarvit ta va mää rä ra ha va raus. Päätös: Kunnanhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokouk seen tarkennettuja kustannuslaskelmia varten. Kimmo Malin totesi itsensä yhteisöjääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Veikko Mat ti la toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. Khall 302 Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Alli Pel tonen on toimittanut kunnanhallitukselle päivitetyn ra hoitus ano muk sen: "Kaukolämpöinvestoinnin ja siihen liittyvien ener giata lou del lis ten toimenpiteiden rahoitustarve on ilman Kaskitiellä si jaitse vien kiinteistöjen liittämistä euroa". Velkakirjaluonnos on liitteenä 2. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan valtuus tol le, että Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:lle myön netään määrältään euron rahoitus kaukolämpöinvestointiin ja sii hen liittyviin toimenpiteisiin liitteenä 2 olevan velkakirjan ehtojen mu kai se na. Talousarvioon 2014 tehdään asiaan liittyen tarvittava mää rä ra ha va raus. Kimmo Malin totesi itsensä yhteisöjääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Veikko Mat ti la toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. Liitteet Liite 2 Velkakirja

9 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n osavuosikatsaus Khall 303 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt, että Kuh mois ten kunnan tytäryhteisöt antavat toiminnastaan ja ta lou destaan konserniohjeen kohdan Toiminnan ja talouden ra portoin ti mukaisen osavuosikatsauksen kunnanhallitukselle nel jän nesvuo sit tain sekä kunnanvaltuustolle puolivuosittain. Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n osavuosikatsaus ajalta on liitteenä 3. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee Kuhmoisten kunnan vuok ra kiin teis töt Oy:n osavuosikatsauksen ajalta tiedokseen. Kimmo Malin totesi itsensä yhteisöjääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Veikko Mat ti la toimi puheenjohtajana asian käsittelyn ajan. Liitteet Liite 3 Osavuosikatsaus

10 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus As Oy Kuhmoisten Päijälänkodin avustusanomus Khall 304 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Kuhmoisten kunnan tytäryhteisön As Oy Kuhmoisten Päijälänkodin hal li tuk sen sihteeri Kari Paajanen on toimittanut Kuhmois ten kuntaan asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouspöytäkirjan As Oy Kuhmoisten Päijälänkodin hallitus on päättänyt anoa Kuhmois ten kunnalta kertaluontoisesti avustusta euroa vuoden 2013 lopullisten kiinteistönhuolto- ja korjauskulujen kattamiseksi. Kunnan rakennusmestari toimii asunto-osakeyhtiön hallituksen puheen joh ta ja na. Vuoden 2013 talousarviossa on varattu kohtaan 5300 Kiinteistötoimi / Avustukset euroa As Oy Kuhmoisten Päi jä län ko din kiinteistönhuolto- ja korjauskuluihin. Kunnanjohtajan ehdotus: Kuhmoisten kunnanhallitus päättää myöntää As Oy Kuhmoisten Päijälänkodille kertaluotoisena avustuksena euroa vuoden 2013 lopullisten kiinteistönhuolto- ja kor jausku lu jen kattamiseksi. Jakelu As Oy Kuhmoisten Päijälänkoti Kirjanpito

11 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuhmoisten kunnan valmiussuunnitelman päivittäminen Khall Valmistelija: kunnanjohtaja, puh Viranomaisten yleisestä varautumisvelvollisuudesta on säädetty valmius lais sa ( /1552), jonka mukaan muun muassa kuntien tu lee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etu kä teis val mis te luin sekä muin toimenpitein varmistaa tehtäviensä mah dol li sim man häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. Lisäksi pe las tus lais sa ( /379) on säädetty pelastustoiminnasta ja väes tön suo je lus ta. Alueellisen pelastustoimen järjestelmään siir ty misen myötä väestönsuojelu- ja varautumistehtävät säilyivät osittain kun nil la ja tietyt tehtävät kuuluvat alueelliselle pelastustoimelle. Suunnitelma sisältää myös yhteistyöviranomaisten yhteyshenkilöt, joi den tehtävänä on sovittaa yhteen kunnan ja oman hal lin non alansa valmiussuunnittelua. Valmiussuunnitelma sisältää luot ta muk sellis ta tietoa, joten sitä on käsiteltävä sen mukaisesti. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päivätyllä kir jeel lä pyytänyt kunnilta päivitetyt valmius- ja va rau tu mis suun ni telmat. Suunnitelmat tulee lähettää aluehallintovirastoon men nes sä. Kuhmoisten kunnan edustajien sekä Keski-Suomen pe las tus lai toksen kanssa järjestettiin valmiussuunnitelman päivittämiseen liittyvä yh teis pa la ve ri ja sovittiin tarvittavista toimenpiteistä suunni tel man päivityksen osalta. Suunnitelma on päivitetty pe las tus lai toksel ta saadun mallin mukaisesti. Kyseessä on kuitenkin va paa muotoi nen asiakirja, jota voidaan muotoilla kunkin kunnan läh tö koh dis ta. Kuhmoisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan val mius suun nitel man yleisen osan kokouksessaan Voi mas sa olevaa valmiussuunnitelmaa on käytetty pohjana uudelle päi vi te tyl le suunnitelmalle. Valmiussuunnitelman päivittämistä jatketaan syksyllä 2013 ja tar koituk se na on osallistua alan koulutukseen sekä järjestää eri toi mi joiden kesken yhteistilaisuuksia. Valtuuston päätettäväksi asiakirja tuodaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Kuhmoisten kunnan valmiussuunnitelma on liitteenä 3. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä 3 olevan Kuhmoisten kunnan valmiussuunnitelman.

12 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 305 Kuhmoisten kunnan valmiussuunnitelmaa on päivitetty syksyn 2013 ajan. Valmiussuunnitelmaa on käsitelty kunnan johtoryhmässä sekä yh teis työ pa la ve ris sa kunnan johtoryhmän ja Keski-Suomen pe lastus lai tok sen edustjien kesken. Marraskuun 20. päivä järjestettiin Kes ki-suo men pelastuslaitoksen johdolla Kuhmoisten kunnassa kuvit teel li nen tilanne, jossa testattiin kunnan ja eri viranomaisten kykyä rea goi da kriisitilanteeseen. Samalla testattiin valmiussuunnitelman toi mi vuut ta. Kuhmoisten kunnan päivitetty valmiussuunnitelma on erillisenä liittee nä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan valtuus tol le, että se hyväksyy erillisenä liitteenä olevan Kuhmoisten kun nan valmiussuunnitelman.

13 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Katse Kuhmoisiin - maankäytön periaateohjelman hyväksyminen Khall 306 Valmistelija: aluearkkitehti, puh Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää aloitteenaan, että kuntaan laa di taan maapoliittinen ohjelma. Kunta ratkaisee päätöksillään yhdyskuntarakenteen kehittymisen suun nan, laadun ja kustannukset. Harjoittamalla pitkäjänteistä maapo li tiik kaa ja kaavoitusta kunta kykenee varmistamaan riittävän tontti tar jon nan sekä laadukkaan asuinympäristön asukkailleen. Tämä on myös kilpailuvaltti, kun kunta kilpailee uusista asukkaista ja yri tyk sistä. Yhdessä maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat kunnan maan käyttö po li tii kan, jonka avulla suunnitellaan ja toteutetaan kunnan eri toimin to jen tarvitsemat maankäyttöratkaisut. Toteutus edellyttää mui takin kunnan toimia, erityisesti kunnallistekniikan ja muun yh dys kun tatek nii kan sekä julkisten palvelujen edellyttämää rakentamista. Maa-po li tii kan keskeinen tavoite on, että suunniteltu maa saadaan käyt töön suunniteltuna ajankohtana oikeaan hintaa. Parhaiten ta voite varmistuu siten, että kunnan vahva asema kaavoituksen piiriin tule vien alueiden omistajana säilyy. Jokaisen kunnan on hyvä päättää toimintatavoista, joita maa po li tiikas sa käytetään. Maapoliittisen toimintalinjan tulee olla joh don mukai nen. Ilman sitoutumista tehtyihin maapoliittisiin linjavalintoihin tämä on vaikeaa. Ohjelmassa tulisi analysoida kunnan nykyinen asuin- ja teol li suustont ti tar jon ta ja laatia suuntaviivat, joiden pohjalta Kuhmoisten tont titar jon nas ta saataisiin uusia asukkaita houkutteleva. Ohjelmassa tu lisi ottaa kantaa teollisuuden ja asuinrakentamisen tarpeisiin. Oh jelmas sa tulisi linjata, miten Kuhmoisten kunnassa suhtaudutaan eri laisiin maapolitiikan toimintavaihtoehtoihin. Jatkossa ohjelma päi vi tettäi siin valtuustokausittain. Kunnanhallitus päätti siirtää asian maankäytön ohjaus työ ryh män valmisteluun. Maankäytön ohjausryhmän ja kun nanhal li tuk sen esityksestä kunnanvaltuusto päätti hyväk syä, että maapoliittinen ohjelma käynnistetään aluearkkitehti Mar ja Kuisman tekemän suunnitelman mukaisesti. Ohjelmatyö aloitettiin syyskuussa Ohjelma sai nimekseen Katse Kuhmoisiin - maankäytön periaateohjelma. Ohjelmaa on työstetty useis sa erilaisissa työpajoissa. Työpajoihin ovat osallistuneet asukkaat, kesäasukkaat, yrittäjät ja luottamusmiehet. Ohjelmaa käsiteltiin

14 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus järjestetyssä kehittämisillassa, johon osallistuivat maankäy tön ohjausryhmä, elinkeinotyöryhmä ja kunnanhallitus. Tämä ohjelma täydentää Kuhmoisten kunnan kuntastrategiaa sekä elin kei no- ja työllisyysstrategiaa. Maankäytön periaateohjelmassa on et sit ty kohdennettuja maankäytön suunnittelun toimia toteuttamaan kun nan strategioiden linjauksia. Ohjelman toimenpiteet on linjattu muu ta man vuoden näkymällä tulevaisuuteen. Ohjelmaa tullaan käyttämään Kuhmoisten maankäytön ohjauksessa ja suunnittelussa. Monipuolisen kaavallisen valmiuden lisäksi kunnas sa maankäyttöä ohjataan kaavoja kevyemmin suunnitelmin ja pit kän tähtäimen maapolitiikan avulla. Ohjelman tarkoitus on toimia myös keskusteluvälineenä paikallisten asukkaiden ja hallinnon välillä toi men pi tei tä suunnitellessa. Maankäytön periaateohjelma on erillisenä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, et tä se hyväksyy erillisen liitteen mukaisen Kuhmoisten kunnan Katse Kuhmoisiin - maankäytön periaateohjelman.

15 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Kuhmoisten kunnan menettelytapa kaavamuutosten käsittelyssä Khall 307 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh Maankäytön ohjaustyöryhmä on kokouksessaan käsitellyt Kuh mois ten kuntaan tulevien kaavamuutosesitysten menettelytavan tar ken ta mis ta. Aiemmin kaavamuutokset on käsitellyt kaa va toi mikun ta, jonka toiminta on loppunut työryhmäuudistuksen myötä. Muutok ses sa ei ole tarkkaan määritelty kaavahankkeiden käsittelytapaa. Maankäytön ohjaustyöryhmä esittää kunnanhallitukselle, että Kuhmois ten kunnan kaavamuutosten käsittelyprosessi järjestetään niin, et tä: 1. Yksittäisissä kaavamuutosasioissa asian käsittely menee suoraan ra ken nus mes ta rin valmistelun kautta tekniseen lautakuntaan ja sieltä kunnanhallituksen päätettäväksi. 2. Kaavamuutoshankkeet, jossa tarvitaan laajempaa poliittista nä kökul maa ja jossa on useita asianosaisia, menee maan käy tön oh jaustyö ryh män esityksen kautta kunnanhallituksen päätettäväksi. Vastuul li nen valmistelija on kehittämisasiamies yhdessä tarvittavien asian tun ti joi den kanssa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä maankäy tön ohjaustyöryhmän esityksen kaavamuutosten kä sit te ly pro sessis ta. Jakelu Tekninen lautakunta Maankäytön ohjaustyöryhmä

16 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Lausunto Meteco Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta Khall 308 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt lausuntoa Mete co Oy:n ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta. Lausunto on pyydetty mennessä. Lausunnon antamiseen on annet tu lisäaikaa saakka. Lausunto on pyydetty Kuhmoisten kunnalta, Kuhmoisten kunnan vesi huol to lai tok sel ta ja kunnan ympäristöviranomaiselta. Tarkistettava lupa on myönnetty alunperin Vin-Peittaus Oy:lle ja Vinni län Konepaja Oy:lle Kuulutuksen mukaan Meteco Oy on hakenut Vin-Peittaus Oy:ltä sille siir ty neen toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista. Teh taan toiminto on muuttunut siten, että jäljellä ovat peittaus- ja maa laus toi min not. Peittaus käsittää ruostumattomasta teräksestä val mis tet tu jen rakenteiden hapotuksen, jossa poistetaan teräksestä hit saus ten oksidikerros ja muut epäpuhtaudet. Tarvittaessa te räskap pa leet voidaan maalata. Konepajatoiminnot on lakkautettu Kuhmois ten tehtaalla. Peittausaltaan huuhteluvedet kerätään erilliseen keräyskaivoon ja kä si tel lään omassa kemiallisessa puhdistamossa, jonka jälkeen jä teve det johdetaan Kuhmoisten kunnan jätevedenpuhdistamolle. Proses si vet tä muodostuu n. 300 m³/a. Huuhtelualtaan ja puhdistamolla ke mial li ses sa saostuksessa syntyvät lietteet n. 1,5 t/a, kuivataan ja toi mi te taan Ekokem Oy:lle. Hapotusprosessi ei aiheuta merkittäviä pääs tö jä ilmaan. Maalaustoiminnoista aiheutuu haihtuvia orgaanisia yh dis tei tä n. 3,6 t/a. Vin-Peittaus Oy ja Kuhmoisten kunta ovat sopineet teol lisuus jä te ve sien johtamisesta viemäriverkkoon so pi museh to ja on muutettu vähentämällä näytteenottoa ja analysointia neljäs tä kerrasta vuodessa kahteen kertaan vuodessa. Vuoden 2013 ai ka na peittaamolta prosessijätevesien viemäriverkkoon laskemisen yh tey des sä on Kuhmoisten jätevedenpuhdistamolla havaittu pro sessin toimineen epätavallisesti. Puhdistusprosessi on palautunut normaa lik si noin viikon aikana prosessijätevesien viemäriverkkoon laske mi sen jälkeen. Tekninen lautakunta (vesihuoltolaitos) on antanut lausuntonsa kokouk ses saan : Kuhmoisten kunta katsoo, että Meteco Oy:n hakemuksen mukainen jä te ve den johtaminen kunnan viemäriverkostoon ja sitä kautta bio logi seen jätevedenpuhdistamoon on riski puhdistamon toiminnalle. Lupa ha ke muk sen mukainen prosessivesien johtaminen voi haitata

17 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus kun nan jätevedenpuhdistamon toimintaa siinä määrin, että sen puhdis tus te ho kärsii. Tästä johtuen: - peittaamosta viemäriverkkoon johdettava prosessivesi ei saa aiheut taa haittaa kunnan biologisen jätevedenpuhdistamon prosessille - peittaamosta viemäriverkkoon johdettavan prosessiveden ph:n tulee olla mahdollisimman neutraalia - peittaamosta viemäriverkkoon johdettavan prosessiveden tulee olla ha pe kas ta eikä sen saa aiheuttaa happikatoa jä te ve den ve den puhdis ta mol la - peittaamosta viemäriverkkoon saa johtaa prosessivettä vain, kun sii tä on ilmoitettu Kuhmoisten vesilaitokselle viikkoa ennen vie mä riverk koon johtamista - näytteet viemäriverkkoon johdettavasta prosessivedestä on otet tava yhdessä Kuhmoisten vesihuollon edustajan kanssa ennen proses si ve den viemäriverkkoon laskemista - ympäristöluvassa tulisi määrätä nykyistä pienempi vuorokautinen pump paus mää rä peittaamolta viemäriverkkoon." Rakennuslautakunta on antanut lausuntonsa kokouksessaan : Rakennuslautakunta (ympäristöviranomainen) esittää lau sun to naan kunnanhallitukselle teknisen lautakunnan lausunnon lisäksi seu raavaa: Meteco Oy:n selostuksen mukaan (hakemuksen liite 4) osa na saneeraustoimintoja Meteco Oy:n Kuhmoisten tehtaan hitsaus-, koneistus-, maalaus- ja kokoonpanotoiminnot lopetetaan ja/tai siirretään Karstulan tehtaalle. Selvitettävä, mikä on maalaustoiminnan määrä ja laatu Kuh moi sissa. Koska peittaamon prosessivesi on aiheuttanut ongelmia kunnan jäte ve den puh dis ta mol la, niin näytteenottoa on lisättävä 4 kerrasta 8 ker taan vuodessa, jotta saadaan kattava otos jäteveden laadusta. Samasta syystä on tutkittava useampia haitta-aineita ja niiden pi toisuuk sia jätevedessä. Tutkittavia aineita voisivat olla mm. kupari, lyijy, kadmium, kokonaistyppi ja nitraattityppi. Myös viemäriin johdettavan jäteveden ph:n yläraja-arvoa tulisi laskea alle 10:een. Kunnanjohtajan ehdotus: Kuhmoisten kunta päättää antaa lau sun tonaan teknisen lautakunnan ja rakennuslautakunnan lausunnot.

18 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Jakelu Länsi- ja Sisä-Suomen avi

19 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Sopimukset eräiden kunnan kiinteistöjen liittämisestä kaukolämpöverkkoon Khall 309 Valmistelija: rakennusmestari, puh Hallintosäännön 11 :n mukaan kunnanhallituksen ja lautakuntien ylei nen ratkaisuvaltaan kuuluu hyväksyä toimialaansa kuuluvat so pimuk set ja sitoumukset sekä päättää alaisensa toiminnan osalta hankin nois ta. Kaukolämpösopimusta tehtäessä tekninen toimi edustaa pal ve lun tuottajaa. Vuoden 2013 talousarviossa on varattu investointimäärärahaa kiinteis tö jen kaukolämpöverkkoon liittämiseen Kaukolämpöverkkoon liitettävät kunnan kiinteistöt ovat: Ter veys keskus, Terveystalo, Tekstiilihalli (Pajatie 3), Elementtihalli (Pajatie 5), Suu to la, Päijännekoti, Kuntala, Kirjasto ja Kuhmola. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että seuraavat kun nan kiinteistöt liitetään kaukolämpöverkkoon: Terveyskeskus, Ter veys ta lo, Tekstiilihalli (Pajatie 3), Elementtihalli (Pajatie 5), Suuto la, Päijännekoti, Kuntala, Kirjasto ja Kuhmola. Jakelu Tekninen lautakunta

20 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Koneilma Oy:n vuokrasopimuksen hyväksyminen Khall 310 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh Kuhmoisten kunnalla on vapaana teollisuuskäyttöön soveltuvia tiloja Nuu tin rin teen tie 35:ssa (24-halli). Vapaana oleva tila käsittää yhteen sä noin m 2 :n suuruisen teol li suus ra ken nus ko ko nai suuden, josta on mahdollista vuokrata erisuuruisia osakokonaisuuksia yri tys ten käyttöön. Vuokrattavaksi tuleva tila on 447 m 2 :n suuruinen teol li suus ti la (liite vuokrasopimuksessa). Kehittämisasiamies on neuvo tel lut ja tutustunut tilaan yhdessä Koneilma Oy:n toimitusjohtajan kans sa ja tila on todettu sopivaksi yrityksen käyttöön. Vuokrasopimusluonnos on liitteenä 4. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen 4 mu kai sen vuokrasopimuksen Kuhmoisten kunnan ja Koneilma Oy:n vä lil lä. Päätös: Keskustelun tuloksena kunnanjohtaja esitti vuok ra so pi mukseen seuraavan täydennyksen: Vuokrasopimuksen kohtaan Vuokran määrä lisätään seuraava lause: Osapuolten keskinäisellä so pimuk sel la vuokran määrää voidaan olosuhteiden niin vaatiessa tarkis taa. Kunnanhallitus päätti hyväksyä liitteen 4 mukaisen vuok raso pi muk sen edellä mainitulla täydennyksellä varustettuna. Liitteet Liite 4 Vuokrasopimus Jakelu Koneilma Oy Kirjanpito Tekninen toimisto

21 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kehittämiskeskustelutilaisuus Khall 311 Valmistelija: hallintojohtaja, puh Keski-Suomen ELY-keskus on lähettänyt seuraavan kutsun: Maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytetään, että kunnat ja alu eel linen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käyvät vähintään kerran vuo des sa kehittämiskeskustelun, jossa käsitellään kunnan aluei denkäy tön suunnitteluun ja sen kehittämiseen, vireillä oleviin merkittäviin kaa va-asioi hin sekä kuntien ja alueellisen ELY-keskuksen yh teis työhön liittyviä kysymyksiä. Kehittämiskeskustelut on tarkoitettu kuntien kaa voi tuk ses ta ja rakennusvalvonnasta vastaaville virkamiehille ja luot ta mus hen ki löl le. Jämsän kaupungin ja Kuhmoisten kunnan yhteinen ke hit tä mis keskus te lu ti lai suus pidetään tiistaina klo 9.00 alkaen Jämsän kaupungintalon valtuustosalissa, Seppolantie 10. Kehittämiskeskustelun aiheina ovat kuntien kaavoituksen, maan käytön ja rakennusvalvontatoimen merkittävät ajankohtaiskysymykset, yh teis työ ja voimavarat." Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajat ko. tilaisuuteen. Päätös: Kunnanhallitus päätti nimetä edustajiksi ko. tilaisuuteen seu raa vat henkilöt: kunnanjohtaja Anne Heusala, ke hit tä mis asiamies Arto Kummala, tekninen johtaja Matti Lerssi, rakennusmestari Mar kus Virolainen, aluearkkitehti Marja Kuisma, Mira Jokinen, Eero Iko nen, Päivi Malin ja Veikko Mattila.

22 Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvion ja vuoteen 2016 ulottuvan toimintasuunnitelman hyväksyminen Khall 312 Valmistelija: hallintojohtaja, puh KuntaL:n 65 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väk syt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös talous suun ni tel ma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suun nit te lu kausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toi min nal liset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laa dit tava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laa ti mis vuo den taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen ali jää mää ei saada katetuksi suunnittelukautena, ta lous suun ni telman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toi menpi de oh jel ma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve ka tetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai net to mää räi senä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in vestoin ti- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava ta lous arvio ta. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitukselle on jaettu erillisenä liitteenä esitys vuoden 2014 ta lous ar viok si sekä vuoteen 2016 ulottuvaksi toi min ta suun ni tel maksi. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kun nan val tuus tolle, että se 1. hyväksyy erillisen liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2014 se kä vuoteen 2016 ulottuvan taloussuunnitelma, 2. hyväksyy vesihuoltolaitoksen tulosbudjetin vuodelle 2014 s. 63 mu kai se na ja vahvistaa korvaukseksi jäännöspääomasta 0,5 %, 3. hyväksyy kaukolämpötoiminnan tulosbudjetin vuodelle 2014 s.64 mu kai se na ja vahvistaa korvaukseksi jäännöspääomasta 0,5 %.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 12/2015 300. Kunnanhallitus 31.08.2015. Aika 31.08.2015 klo 17:00-18:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 12/2015 300. Kunnanhallitus 31.08.2015. Aika 31.08.2015 klo 17:00-18:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 12/2015 300 Kunnanhallitus 31.08.2015 Aika 31.08.2015 klo 17:00-18:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 189 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2015 343. Kunnanhallitus 28.09.2015. Aika 28.09.2015 klo 16:30-17:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2015 343. Kunnanhallitus 28.09.2015. Aika 28.09.2015 klo 16:30-17:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2015 343 Kunnanhallitus 28.09.2015 Aika 28.09.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:57. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-18:57. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 11/2014 133 Tekninen lautakunta 25.09.2014 Aika 25.09.2014 klo 17:00-18:57 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 135 122

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 105 TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN (LIITE) 3 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 5 KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kokousaika 14.7.2014 klo 09.00 10.19 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sähköpostikokous KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal

MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011. Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, Liljendal MAASEUTULAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kokousaika 4.10.2011 klo 19.00-20.10 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Loviisan maaseutuyksikkö, Bäckaksenkuja 1, 07880 Liljendal KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja

Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 16 Kittilän Aluelämpö Oy:n-tavoitteiden toteutuminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika Keskiviikko 12.04.2017 klo 09:00-14:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Vuoden 2016 tilinpäätös

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 15/2014 Kokousaika 22.9.2014 klo 18.01-19.04 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot