1.1 KIINTEISTÖT JA TEKNINEN HUOLTO YLEISESTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.1 KIINTEISTÖT JA TEKNINEN HUOLTO YLEISESTI"

Transkriptio

1 sisällys Lukijalle KIINTEISTÖT JA TEKNINEN HUOLTO YLEISESTI Rakennuksen elinkaaren pituus Rakennustekniset osat Talotekniset järjestelmät ja -laitteet Rakennuksen pidentyvä käyttöikä alentaa rakennuksen pääomakustannuksia Rakennuksen hyvä energiatehokkuus Hyvä sisäilmasto Sisäilmaston epäpuhtauksien syntyminen rakentamisvaiheessa Sisäilmastoluokitus on uudistumassa Lämmitys- ja ilmastointilaitteiden äänitaso Sisätilojen valaistus HYVÄN SISÄILMASTON VAIKUTUKSET TEKNISEN HUOLLON TOIMENPITEET HUONON SISÄILMASTON JA HO- MEHAITTOJEN EHKÄISEMISEKSI YLEISTÄ OMA HENKILÖSTÖ Talonmiesjärjestelmä ja työmenekin mitoitus KIMI-PROJEKTI OMA ALUEHUOLTOJÄRJESTELMÄ KORTTELIHUOLTOJÄRJESTELMÄ OSTETTU PALVELU Kokonaispalvelusopimukset Hajautetut ostosopimukset TALONMIESJÄRJESTELMÄN JA OSTETUN PALVELUN YHDISTELMÄ PALVELUJEN OSTAMINEN Palvelujen ostamisen kannattavuuden arviointi Ulkoistamisen organisaatiokohtainen arviointi Nykyisen henkilöstön käyttö palveluja ulkoistettaessa Toimenpiteet ulkoistamista suunniteltaessa Sopimisen ongelmat ja ratkaisut Palvelujen ostamisen kilpailuttaminen 43

2 2.9 JULKISET HANKINNAT */ TEKNISEN HUOLTOPALVELUN KESKEISET ONGELMAT KÄYTÄNNÖS- SÄ Huoltokirjan toimivuus, laatu ja ajan tasalla pito Kiinteistötekniikka tarvitsee usein korjauksia ulkoistamiseen ryhdyttäessä SOPIMUKSEN AIKAINEN YHTEISTYÖ HUOLTOYRITYKSEN VAIHTAMINEN PÄTEVÄN JA OSAAVAN HENKILÖN PYSYMINEN TEKNISEN KIINTEIS- TÖNHUOLLON TEHTÄVISSÄ HUOLTOMIEHEN TEHTÄVÄT JA VASTUUTASUINTALOISSA RAKENNUSOSIEN KORJAUS-JA KUNNOSSAPITOVASTUU VIKOJEN KORJAUSLUOKITTELU JA KORJAUSAIKATAULU Vikojen tärkeys- ja korjausluokittelu Viankorjaustyön organisointi ja läpivienti Asukkaille kuuluvat ilmoitus-, säätö- ja huoltotyöt Huoltomiehen säätö- ja huoltotyöt Huoltomiehen tehtävät ja vastuut toimitila- ja liikerakennuksissa Yhteenveto huoltomiehen ja asiakasorganisaation yhteistyöstä Huoltotyön ajankäytön hallinta HUOLTOTYÖN SUUNNITTELUN YLEISIÄ PERIAATTEITA HUOLTOTYÖMENEKKI Keskimääräiset huoltotyötyömenekit Kiinteistötyömenekin vuosittaiset vaihtelut KIINTEISTÖNHOITOHENKILÖSTÖN TÄYSTYÖLLISTÄMINEN ERI VUO- DENAIKOINA Lumityöt, viheraluetyöt ja siivous Tekninen huoltotyö AJANKÄYTÖN HALLINTA Työajan käytön suunnittelu Hälytyskäyntien ja viankorjausten sovittaminen normaaliin huoltotyöhön Kaikki hälytykset eivät ole kiireellisiä Huoltomiehen työn suunnittelu koko huoltoaluetta käsittäväksi TIETOTEKNIIKASTA APUA HUOLTOTYÖN AJANHALLINTAAN 79

3 Ilmoitus hälytyksestä tai havaitusta viasta voi tapahtua seuraavasti: Ilmoitus huoltotyön ajankohdasta, aloittamisesta ja kestosta TEKNISEN HUOLTOMIEHEN TYÖKALUT HUOLTOTYÖSSÄ JA VIANKOR- JAUKSISSA HUOLLON TERMINOLOGIA, TARKOITUS JA YLEISETHUOLTOTOIMINNAN PERIAATTEET EHKÄISEVÄN HUOLLON JA TÄYSHUOLLON AJANKOHTA SEKÄ LAIT- TEEN UUSIMISHETKI Ehkäisevän huollon tarve Ehkäisevä huolto Täyshuolto Laitteen uusiminen Asennusvirheistä johtuvat laitevauriot TALOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN HUOLTOKOHTEET Ulkoaluerakenteet Rakennustekniset rakennusosat LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT Lämmitysverkoston korroosion esto ja vedenlaatusuositus VESI-JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT Veden laatuominaisuudet terveyden ja korroosion kannalta PH:n vaikutus korroosion kannalta ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT VÄESTÖSUOJAN TEKNISET LAITTEET KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT JA JÄÄHDYTYSLAITTEET PAINEILMA-JA KAASULAITTEET HÖYRYJÄRJESTELMÄT Höyrykattilan syöttöveden käsittely PALONTORJUNTAJÄRJESTELMÄT MUUT LVI -JÄRJESTELMÄT SÄHKÖJÄRJESTELMÄT Yleistä sähköhuollon periaatteista SÄHKÖALAN TEHTÄVÄNIMIKKEET JA TEHTÄVÄT SÄHKÖLAITTEISTOJEN TARKASTUKSET Käyttöönottotarkastus Määräaikaistarkastus 113

4 4.15 SÄHKÖLAITTEISTON KÄYTTÖÄ JA KUNNOSSAPITOA VARTEN LAADIT- TAVAT OHJEET Hissien ja liukuportaiden huolto Sähkölaitteita ja -järjestelmiä koskeva huoltokorttimalli 116 TIETOJÄRJESTELMÄT 118 Tietojärjestelmiä koskeva huoltokorttimalli HUOLTOKOHTEET TAVANOMAISESSAASUINKERROSTALOSSA VIKAANTUMISEN SYYT LAITEVALINNAT JA KÄYTTÖAIKA 122 Esimerkki: Käyttöaika Tekninen käyttöaika Taloudellinen käyttöaika LAITTEEN VALMISTUS-JA ASENNUSVIAT Laitteen asennusvika Vika asennuspaikassa Räjähdysvaaralliset tilat VIKOJEN POISTAMINEN Huoltotoiminnan ja vikojen syntymisen yhteys VIKOJEN LUOKITTELU JA TOIMENPITEET Perusteita viankorjaukselle Viankorjauksen ennakointi Vika poistetaan heti korjaukset myöhemmin Korjataanko vika vai vaihdetaanko laite? Huoltomies sidoshenkilöineen korjaa vian TULITYÖT JA TOIMENPITEET TURHIEN PALOHÄLYTYSTEN EHKÄISEMI- SEKSI Tulitöiden suunnittelu Turhat hälytykset TALOTEKNISTEN LAITTEIDEN JA JÄRJESTELMIEN HÄIRIÖ, HÄIRIÖN SYY JA SEN POISTAMINEN ENERGIA JA YMPÄRISTÖ ENERGIAN SAANTI JA RIITTÄVYYS Energiakustannukset nyt ja tulevaisuudessa ENERGIATODISTUS Energiatodistuksen voimassaolo 144

5 6.3.2 Miksi energiatodistus tarvitaan? Yleistä energiatehokkuudesta ja asetuksessa mainituista vaatimuksista Rakennuksen energiatehokkuus Energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudisrakentaminen - pienet asuinrakennukset Uudisrakentaminen - suuret asuinrakennukset ja muut rakennukset Käytössä olevat suuret asuinrakennukset ja muut rakennukset Energiatodistuksen sisältö Erillisen energiatodistuksen laadinta Erillisen energiatodistuksen antajan pätevyysvaatimukset Energiatodistusluokat ENERGIAN HANKINTA LÄMMÖN HANKINTA ENERGIALAITOKSILTA Lämpösopimukset Tilaustehon/-vesimäärän tarkistaminen LÄMMÖN TUOTANTO OMILLA KATTILALAITTEILLA Höyryn tuotanto Höyrykattilan vedenkäsittely LÄMMÖN JAKELUVERKOSTO JA LÄMPÖHÄVIÖT Jakeluverkoston lämpöhäviöiden mittaaminen Toimenpiteet lämpöhäviöiden pienentämiseksi Käytännön ohjeita energian säästön kannalta SÄHKÖN HANKINTA JA LAATU Yleistä sähkön hankinnasta Tariffien valinta Sähkön kokonaishinta SÄHKÖENERGIAN KILPAILUTTAMINEN KILPAILUTTAMISEN PERIAATTEET Kilpailuttaminen yksittäisissä kohteissa Kilpailuttaminen yhteisostona Ostoliittymän yhteinen kilpailuttaminen Ennen kilpailuttamista tehtävät selvitykset Tarjouspyynnön tekeminen, tarjousten arviointi ja päätöksenteko 165

6 Myyjän vaihto SÄHKÖN TUOTANTO OMILLA LAITTEILLA Omien tehohuippujen ajo Loisteho Sähkön laatu Standardilaatu Normaalilaatu Hyvä laatu Kevennetyllä käytöllä sähkön laadun parannusta Sähköverkon käyttövarmuuden parantaminen VEDEN HANKINTA Veden hinta ALUEVERKON VUOTOJEN VALVONTA Vuotojen valvonta Verkoston paineen epänormaali aleneminen Päämittarin ja rakennuskohtaisten mittareiden lukemien avulla Normaalia suurempi ja normaalista käytöstä poikkeava kulutus Suljetun verkon vuotovalvonta Erikoismittalaitteet Vuotokohdan paikallistaminen Viemäriverkkojen kunto energiansäästön kannalta TOIMINTAMALLIT ENERGIAN HANKINNASSA JA VERKOSTOJEN KUN- NOSSAPIDOSSA ENERGIATEHOKAS UUDIS-JA KORJAUSRAKENTAMINEN Energiatavoitteiden asettaminen ENERGIATALOUDELLISET JÄRJESTELMÄ-JA LAITEVALINNAT Ilmanvaihdon energiamenekit LVI-laitteiden valinta energiatehokkuuden kannalta Ilmanvaihdon suodattimet Suodattimien valinnan periaatteet Kostuttimet Puhaltimet Puhaltimen sähköenergian tarve Puhaltimen muuttaminen uudelle ilmamäärälle 179

7 Ilmanvaihdon pienentämisen vaikutus lämpöenergian menekkiin ja kustannuksiin Ilmastoinnin käyttöaikojen hallinta Pumput Veden kulutus SÄHKÖLAITTEET Sähkölaitteiden ja valaisimien valinta Sähköenergian kulutuksen vähentäminen KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKAS KÄYTTÖ JA YLLÄPITO Kiinteistönhoitoprosessi energiatalouden parantamisen kannalta Energiamenekit (energian kulutus) Energiataloudellinen käyttö- ja korjaustoiminta Lämpöenergia SISÄLÄMPÖTILAT Ilmanvaihto Sisäilmaluokitus Sisäilman kosteus hygienian kannalta Sisäilman kosteus energiansäästön ja homeilmiöiden kannalta Tuloilman lämpötila Ilmanvaihtomäärät Painesuhteet Lämmön talteenotto Palautusilman (kiertoilman) käyttö VESI JA LÄMPIMÄN VEDEN ENERGIA Vertailutietoa veden kulutuksesta käyttötarkoitusryhmittäin Veden säästäminen asiakaskohtaisella mittauksella Kaluste- ja hanavuodot Vettä kuluttavat jäähdytyslaitteet ja prosessit Vesikustannus SÄHKÖENERGIA Valaistus sisätiloissa Valaistuksen käyttöajat Valaisimien valinta Puhdistus ja huolto 200

8 Ulkovalaistus Sulatus- ja saattolämmitys Autojen lämmitys LVI-LAITTEIDEN SÄHKÖN KÄYTÖN TEHOKKUUS Tilojen kuivaus Kesämökkien lämmitykseen tarvittavan sähköenergian säästö PAINEILMALAITTEET JÄÄHDYTYSLAITTEET Kiinteistön jäähdytyslaitteet Käyttäjän kylmätilat TILALAITTEET Keittiölaitteet Muut tekniset tilalaitteet RAKENNUSTEKNISET LAITTEET JA RAKENNUSOSAT AUTOMAATIO JA VALVONTALAITTEET ENERGIATEHOKKUUDEN KAN- NALTA VALVONTAJÄRJESTELMÄN HYÖDYNTÄMINEN ENERGIATALOUDES- SA Hyödyntäminen lämmitysenergian käytön valvonnassa Hyödyntäminen veden kulutuksen valvonnassa Hyödyntäminen sähköenergian käytön valvonnassa ASIAKASYHTEISTYÖ ENERGIANSÄÄSTÖN KANNALTA Käyttäjien energiansäästö ja sen merkitys Käyttöönantokoulutus Käyttöönottokatselmus Ylläpito-organisaation ja asiakkaiden tehtävien rajapinta Yhteistyöpalaverit energiatehokkuuden parantamiseksi KIINTEISTÖN KUSTANNUSTIETO OSANA TEKNISTÄ KIINTEISTÖHUOL- TOA KIINTEISTÖKUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN Pääomakustannus Kunnossapitokustannus Kuntoluokitus taloyhtiöitä varten Kunnossapitovaroja pitäisi kerätä jatkuvasti kunnossapitovuokralla Kiinteistönhoitokustannus 226

9 7.5 KIINTEISTÖNHOITOBUDJETIN LAADINTA KUSTANNUSSEURANTA KIINTEISTÖNHOIDON TEHOKKUUDEN MITTAAMINEN MENEKKISEURANTA Menekkiseurannan aikajänteet Lämpöenergian seuranta ja normalisointi LÄMMITYSENERGIAN NORMALISOINTI Lämmityskustannusten normalisointi Sähköenergian seuranta Veden menekin (kulutuksen) seuranta SEURANTATIEDON HYÖDYNTÄMINEN KIINTEISTÖNOMISTAJAN JA HUOLTOLIIKKEEN ROOLIT SUUNNITTE- LUSSA JA SEURANNASSA TEKNISEN HUOLTOTOIMINNAN SEURANTATIETOJEN HYÖDYNTÄMI- NEN SEURANTATIETOJEN ANALYSOINTI JA PARANNUSTEN LÖYTÄMINEN TIETOTEKNIIKKA KIINTEISTÖTOIMINTOJEN NÄKÖKULMASTA Energian tuotanto-, jakelu- ja käyttöautomaatio Kiinteistötekniseen valvontaan ja käyttöön liittyvä automaatio Huollon, menekkien ja kustannusten seuranta-automaatio 245 Turvallisuuteen ja kulunvalvontaan liittyvä automaatio INTEGROIDUT JÄRJESTELMÄT ESTEET SEKÄ TOIMENPITEET INTEGROINNIN EDISTÄMISEKSI Laite- ja järjestelmäratkaisut Suunnittelutoimistojen rooli ja osaaminen Tilaajan vaatimusten asettelu RAJAPINNAT KÄSI-JA AUTOMAATIOKÄYTÖN VÄLILLÄ OHJEET TIETOTEKNIIKAN PETTÄESSÄ TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄVIRHEET OVAT KIINTEISTÖN JA ASIAK- KAAN KESKEN YHTEISIÄ HUOLTOMIESTEN KOULUTUS TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN KÄYT- TÄJIKSI KIINTEISTÖAUTOMAATIO HUOLTOMIEHEN TYÖKALUNA ULKOPUOLISEN HUOLTOYRITYKSEN VASTUULLA OLEVAT KIINTEIS- TÖT 257

10 8.11 HUOLTOTYÖSSÄ TARVITTAVAN TIEDONYHTEENSOPIVUUS OMISTA- JAN, ASIAKKAAN JAHUOLTOLIIKKEEN VÄLILLÄ YLEISTÄ HUOLTOKIRJA TYÖOHJEENA HUOLTOKIRJAN LAAJUUS JA KENELLE SE ON TARKOITETTU HUOLTOKIRJA TEKNISEN HUOLLON NÄKÖKULMASTA Perustiedot Paikantamispiirrokset Alueen paikantamispiirros Rakennusten paikantamispiirros Paikantamispiirustukset aluehälytyskeskusten tarpeisiin TOIMINTAKAAVIOT Säätökäyrän valinta Säätökäyrän virittäminen TARKASTUSOHJELMA TILAAJAN JA HUOLTOLIIKKEEN YHTEISETLAATUTARKASTUKSET HUOLTO-OHJELMA Laitekoodi Laitteen nimi /osoite Työ- ja suoritusvastuu Suoritusajankohta Lisämerkinnät HUOLTO-OHJEET KÄYTTÖAIKAOHJELMAT VALVONTASUUNNITELMA ENERGIAN SEURANTAOHJEET Energian tavoitearvot Tilakohtaiset ohjeet PELASTUSSUUNNITELMA HUOLTOKIRJAN PÄIVITTÄMINEN JA KEHITTÄMINEN 287 YRITYSTAPAAMISET JA LOMAKEKYSELY HUOLTOTYÖSTÄ 289 LOMAKEKYSELYN VASTAUKSET 289 YLEISIMMÄT ONGELMAT JA KOMMENTIT Huoltokirja 290

11 2. Koulutus Muut ongelmat ja parantamistavoitteet HALLINTO, KIINTEISTÖJOHTAMINEN JA YLLÄPITO HUOLTOTOIMINNAN KANNALTA KORJAUSRAKENTAMINEN, KUNNOSSAPITO JA HUOLTOKÄSITTEET RAKENNUSAUTOMAATION JA TIETOJÄRJESTELMIEN KÄSITTEET 308 Säännösten velvoittavuus 315 Säännöstiedon ajan tasalla pito 316 KOULUTUSTARJONTA 324 OPETUSHALLITUS 324 TUTKINTOTAVOITTEINEN KOULUTUS AIKUISILLE 324 KIINTEISTÖALAN LISÄKOULUTUSTA JOHTAMISEEN JA ISÄNNÖINTIIN 325 TALOTEKNIIKKA-ALAN AIKUISKOULUTUSPALVELUJEN KEHITTÄMINEN 326 Hankkeen lähtökohta ja tavoite 326 Hankkeeseen osallistuvat oppilaitokset ja vastuut tehtävittäin 327 AEL ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄJÄNÄ JA KOULUTTAJANA 328 TIEDON LISÄÄMINEN ON YRITYKSEN JA YKSILÖN HYÖTY 329

Kiinteistön hoidon ja ylläpidon arviointi, käyttöohjeet, huoltokirjat

Kiinteistön hoidon ja ylläpidon arviointi, käyttöohjeet, huoltokirjat IV-KUNTOTUTKIMUS Kiinteistön hoidon ja ylläpidon arviointi, käyttöohjeet, huoltokirjat Ilmastointijärjestelmän hyvä hoito ja ylläpito ovat välttämättömiä IV-järjestelmän kunnollisen toiminnan kannalta.

Lisätiedot

ANTTI SALONEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI PTS-SUUNNITTELUSSA. Diplomityö

ANTTI SALONEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI PTS-SUUNNITTELUSSA. Diplomityö ANTTI SALONEN ELINKAARIKUSTANNUSTEN OPTIMOINTI PTS-SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastajat: professori Teuvo Tolonen, DI Juhani Heljo, DI Jani Saarinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle

IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle 1 IV-kuntotutkimus. Yleisohjeet kuntotutkimuksen suorittajalle ja tilaajalle Sisällysluettelo 1. Kuntotutkimuksen tarkoitus 2. Käsitteitä 3. IV-kuntotutkimustarpeen arviointi 3.1 IV-kuntotutkimustarve

Lisätiedot

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Kiinteistön energiakatselmointi

Kiinteistön energiakatselmointi Kiinteistön energiakatselmointi Asko Ojaniemi Benet Oy 1 Katselmustoiminta Katselmustoimintaa tehdään sekä liikekiinteistöille, toimistoille, asuinkiinteistöille sekä teollisuudelle Motiva on julkaissut

Lisätiedot

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet

Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet 1 Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Harri Mustasilta, Air-ix Talotekniikka Oy Janne Hietaniemi, Timo Husu, Pertti

Lisätiedot

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut

Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA

SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikennetekniikan ja automaation tiedekunta SÄHKÖENERGIAN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN KIINTEISTÖTOIMIALALLA Timo Vehosmaa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

SQUARE - Laatujärjestelmä kerrostalojen matalaenergiakorjauksia varten

SQUARE - Laatujärjestelmä kerrostalojen matalaenergiakorjauksia varten SQUARE - Laatujärjestelmä kerrostalojen matalaenergiakorjauksia varten Laatujärjestelmä sisäilman laadun parantamiseksi ja energiakulutuksen vähentämiseksi asuinkerrostalojen peruskorjauksen yhteydessä

Lisätiedot

Mahdottomuus vai mahdollisuus

Mahdottomuus vai mahdollisuus Rakennuksen energiataloudellinen käyttö Mahdottomuus vai mahdollisuus Timo Posa 31.8.2010 Roolit Hallinta Huolto Käyttäjä Toiminta HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Energiatodistusopas 2007

Energiatodistusopas 2007 Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 12.1.2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne

Lisätiedot

1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ

1 KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ RT 18-10760 KH 90-00293 LVI 01-01324 ohjetiedosto lokakuu 2001 1 (20) ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO TILAAJAN OHJE asuintalot, kuntoarvio bostadshus, bedömning av skicket residential buildings, assessment

Lisätiedot

Maalämpöjärjestelmien huolto- ja ylläpitokustannukset suurissa kiinteistöissä

Maalämpöjärjestelmien huolto- ja ylläpitokustannukset suurissa kiinteistöissä Maalämpöjärjestelmien huolto- ja ylläpitokustannukset suurissa kiinteistöissä Markus Mittler Opinnäytetyö Hajautetut energiajärjestelmät 1 2014 OPINNÄYTETYÖ Arcada Koulutusohjelma: Tunnistenumero: Tekijä:

Lisätiedot

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta Pidämme kiinteistöstänne huolta 1. Palvelutarjonta 4 2. Kiinteistökatselmus 5 3. Pelastussuunnitelma 5 4. Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi

Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi Esko Kukkonen AUSUM Sisäilmayhdistys ry esko@vartioharju.inet.fi Vuoden 2000 alusta

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

6.7.2012. Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

6.7.2012. Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä LAUSUNTO 1 (20) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi jyrki.kauppinen@ymparisto.fi Viite: YM5/600/2012 Lausunto ehdotuksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten energiatehokkuuden parantamisesta

Lisätiedot

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen

Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen KORJAUSRAKENTAMINEN 2012 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen Markku Rantama Rantama Consulting 1.2.2012 Martti Pennanen 26.2.2012 Ovenia Oy Asiakas

Lisätiedot

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Teksti ja kuvat: Veijo Piikkilä, Janne Rasi, Toivo Sahlstén Johdanto Kiinteistöautomaatio on kiinteistön käytöstä vastaavan organisaation keskeinen

Lisätiedot

SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE

SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Elinkaarisuunnittelu Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön vetämää Kiinteistöalan suomalaisvirolaista

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 22.1.2015

Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 22.1.2015 Tuusulan uimahalli Kiinteistönhoidon palvelukuvaus 22.1.2015 2/21 Kiinteistönhoidon palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO Kiinteistönhoidon palvelukuvaus... 2 1.2 Kiinteistöt... 4 1.2.2 Uimahallin laajuustiedot,

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14

Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4. Nykytilanne 6. Sähkön hankinta 10. Rinteiden kunnostus ja huolto 12. Lumitykit 14 1 2 Energiankäytön tehostaminen hiihtokeskuksissa 4 Nykytilanne 6 Sähkön hankinta 10 Rinteiden kunnostus ja huolto 12 Lumitykit 14 Veden pumppaus ja jäähdytys 16 Paineilma 17 Hissit 18 Valaistus 20 Rinnesuunnittelu

Lisätiedot

Kiinteistön kunnon hallinta tarkoitus ja työkalut

Kiinteistön kunnon hallinta tarkoitus ja työkalut Kiinteistön kunnon hallinta tarkoitus ja työkalut Taloyhtiöiden hallitusfoorum Messukeskus 18.9.2010 Toimitusjohtaja Jani Saarinen, Suomen Talokeskus Oy www.suomentalokeskus.fi Kiinteistön kunnon hallinta

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE RAKENNUSAUTOMAATION SUUNNITTELUOHJE VERSIO 1.1

HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE RAKENNUSAUTOMAATION SUUNNITTELUOHJE VERSIO 1.1 HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUSTEN MATALAENERGIARAKENTAMISOHJE RAKENNUSAUTOMAATION SUUNNITTELUOHJE VERSIO 1.1 20.10.2010 2 HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO HKR-Rakennuttaja RAKENNUSAUTOMAATION MATALAENERGIARAKENTAMISOHJEET

Lisätiedot