ORGANISAATIO- RAKENNE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORGANISAATIO- RAKENNE"

Transkriptio

1 ORGANISAATIO- RAKENNE

2 TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien liiton (UBC) ympäristön ja kestävän kehityksen sihteeristö ja se on osa UBC:n Itämeren alueen kaupunkien kestävää kehitystä käsittelevää Agenda 21 - toimintaohjelmaa, "UBC Agenda 21 Action Programme Roadmap for Sustainable Baltic Cities". Projektin johtoryhmään kuuluivat kansainvälinen ICLEI Local Governments for Sustainability -järjestö, UNEP/Grid-Arendalympäristöjärjestö, Bodensee Stiftung (Saksa) ja University of West of England (Iso-Britannia). Tämä julkaisu heijastelee kunkin kirjoittajan omia näkemyksiä eikä sitä voi missään olosuhteissa pitää Euroopan komission kannanottona. Toimituskunta: Annika Claesson, Linda Talve, Kasia Bogucka, Christina Garzillo, Marion Hammerl, Claudia Heberlein, Daniela Paas, Andrea Philipp ja Holger Robrecht. Itämeren kaupunkien liiton ympäristökomissio (EnvCom). Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää eikä kopioida kaupalliseen käyttöön missään muodossa tai millään välineillä ilman MUE-25-projektin osallistujia edustavan UBC:n ympäristökomission kirjallista lupaa. Kuvitus: Itämeren kaupunkien liiton ympäristökomissio (EnvCom). Sivu 2/36

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO ORGANISAATIORAKENNE KOORDINOINTIRYHMÄ OHJAUSRYHMÄ YLIN JOHTO (KAUPUNGINJOHTAJA TAI APULAISKAUPUNGINJOHTAJA) PAIKALLINEN POLIITTINEN ELIN (VALTUUSTO) KANSALAISFOORUMI SISÄINEN AUDITOIJA ULKOINEN AUDITOIJA JOHTAMISTA KOSKEVAT OHJEISTUKSET JA MENETTELYTAPAOHJEET RAPORTOINTI, DOKUMENTOINTI JA VIESTINTÄ OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA MOTIVOIMINEN ORGANISAATIORAKENTEEN HYVÄKSYMINEN TARKISTUSLISTA LIITTEET Sivu 3/36

4 1. JOHDANTO Integroitu johtaminen ei toimi ilman systemaattista prosessia eli järjestelmää. Toisaalta järjestelmä ei myöskään toimi ilman ihmisiä. Integroitu johtamisjärjestelmä edellyttää henkilöitä, jotka tuntevat omat vastuualueensa ja tekevät yhteistyötä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi tietyn suunnitelman mukaisesti. Monissa kaupungeissa on jo käytössä ympäristöjohtamisjärjestelmän elementtejä tai vakiintuneita menettelytapoja, jotka mahdollistavat lainsäädännöllisten vaatimusten täyttymisen. Sellaiset organisaatiorakenteet, joissa paikallishallinnon kaikki suorat vastuualueet ja epäsuorat näkökohdat yhdistyvät suhteessa ympäristöön tai kestävään kehitykseen, ovat kuitenkin harvinaisia. Integroidun johtamisjärjestelmän pitäisi hyödyntää kunnallishallinnon nykyisiä rakenteita ei päinvastoin. Organisaatiorakenteen tärkeimpiä osia ovat koordinaattori ja hänen johtamansa poikkihallinnollinen koordinointiryhmä sekä ohjausryhmä, johon voi kuulua myös luottamushenkilöitä. Koordinaattori kannattaa sijoittaa keskushallintoon. Ohjausryhmä vastaa koko integroidun johtamisjärjestelmän valvomisesta, koordinaatioryhmä strategisen ohjelman toimeenpanosta. Kestävä kehitys on haastava ja monimutkainen tavoite, joka edellyttää erityisiä ja ajan tasalla olevia tietoja. Tästä syystä henkilökunnan osaamisen kehittäminen on tärkeä organisaatiorakenteen näkökohta. Sivu 4/36

5 2. ORGANISAATIORAKENNE Hyvin koordinoitu ja johdonmukainen johtaminen ratkaisee ristiriitoja ja mahdollistaa sektorikohtaisen politiikan vahvistamisen. Tästä syystä on tärkeää arvioida nykyinen järjestelmä (systeemianalyysi), jotta saadaan mahdollisimman laaja kuva lähtökohdista. Järjestelmän arvioinnin yhteydessä nykyiset johtamisvälineet, roolit ja vastuualueet, raportointirutiinit, osallistuvat sidosryhmät jne. analysoidaan perusteellisesti. Järjestelmän arvioinnin pitäisi olla osa peruskartoitusta. Lisätietoja tästä on peruskartoitusta koskevassa osiossa. Ihanteellisella organisaatiorakenteella on muun muassa seuraavat ominaisuudet: - Matala hierarkia - Läpinäkyvä ja aktiivinen tiedotuspolitiikka suhteessa yleisöön (asiakkaiden palveleminen on tärkeämpää kuin byrokraattisten sääntöjen noudattaminen) - Johtamistyyli on yhteistyöpainotteinen ja kaikkien osastojen henkilökunnalla on selkeät tavoitteet. Esimiehet ovat positiivisia esimerkkejä sitoutumisen, luovuuden ja motivaation suhteen - Työntekijöitä rohkaistaan, motivoidaan ja heidän omille aloitteilleen ja päätöksilleen annetaan tilaa. Tehtävät ovat kullekin työntekijälle sopivia: ketään ei kuormiteta liikaa ja tehtävät ovat sopivan haastavia - Työntekijät samaistuvat hallintoon (yhteinen identiteetti) - Viestintä on selkeää ja läpinäkyvää, eikä se riipu hierarkioista. Suullinen viestintä on yhtä tärkeää kuin kirjallinen viestintä - Tulosten ja hyväksyttyjen tavoitteiden säännöllinen ja objektiivinen hallitseminen mahdollistaa sen, että mahdollisiin muutoksiin ja uusiin haasteisiin pystytään reagoimaan ajoissa - Arviointien perusteella tehdyistä muutoksista viestitään, jotta vältytään väärinymmärryksiltä Integroidun johtamisjärjestelmän organisaatiorakenteen on oltava sellainen, että järjestelmää pystytään ylläpitämään, että kaikkien asianmukaisten toimijoiden kanssa pystytään viestimään ja että se tukee poliittisia strategioita ja päätöksentekoa. Paikallishallintoa pidetään ainoana elimenä, joka pystyy takaamaan kaikki kolme näkökohtaa. Tällä koordinointitehtävällä on keskeinen asema strategisessa lähestymistavassa. Alla kuvattu rakenne perustuu muiden integroitua johtamisjärjestelmää käyttäneiden kaupunkien kokemuksiin, ja sitä voidaan käyttää apuna kaupungin organisaatiorakennetta laadittaessa. Integroidun johtamisjärjestelmän tärkeimmät organisaatioelimet ovat koordinointiryhmä, ohjausryhmä, ylin johto, valtuusto ja kansalaisfoorumi. Sivu 5/36

6 Tämä luettelo ei kata kaikkia kysymyksiä, mutta korostaa sitä, että kaikissa johtamisjärjestelmän elementteihin liittyvissä toimenpiteissä tarvitaan dokumentointia ja viestintää. Johtamisjärjestelmän tärkeimpiä näkökohtia ovat: - Valtuuston ja ylimmän johdon hyväksyntä ja tuki heidän täytyy sitoutua työhön. - Eri osastojen ja muiden osallistujien välisen yhteistyön selkeys ja yksiselitteisyys. Lisätietoja: Integroidun johtamisjärjestelmän vastuualueiden yleiskatsaus (liite 8) Lisätietoja: Organisaatiorakenteen EMAS II- ja ISO vaatimukset (liite 1) Lisätietoja: Integroidun johtamisjärjestelmän elementtien ja organisaatiorakenteen väliset suhteet (liite 6) Esimerkki: Organisaatiorakenne Lewesin aluevaltuustossa (liite 5) Esimerkki: Organisaatiorakenne Leedsissä (liite 9) 2.1. KOORDINOINTIRYHMÄ Koordinointiryhmän tehtävä on koordinoida integroitua johtamisjärjestelmää, ja se on keskeinen toimija, joka vastaa ympäristöä tai kestävää kehitystä koskevan ohjelman ja raportin laatimisesta ja toimeenpanosta. Tämä ryhmä voi olla poikkihallinnollinen tai sen tehtävät voidaan antaa jollekin olemassa olevalle osastolle tai erityisesti tätä tehtävää varten perustetulle osastolle: ryhmä koostuu todennäköisesti muutamista henkilöistä riippuen hallittavien tavoitteiden määrästä ja kaupungin koosta. Ryhmää johtaa integroidun johtamisjärjestelmän koordinaattori OHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmä vastaa koko integroidun johtamisjärjestelmän valvomisesta. Parhaassa tapauksessa ohjausryhmä koostuu noin 10 15:stä korkean tason paikallisesta poliitikosta ja johtajasta. Jäsenten lukumäärä riippuu kuitenkin hallinnon koosta (ja se laajenee vähitellen järjestelmän kattavuuden ja sisällön kasvaessa). Ohjausryhmässä tulisi olla jäseniä kaikilta sellaisilta osastoilta, jotka ovat resurssien (luonnonvarojen, henkilöstöresurssien tai taloudellisten resurssien) johtamisen kannalta tärkeitä. Jäsenet voivat olla esimerkiksi liikkumisesta, julkisista laitoksista, energiantuotannosta, Paikallisagendasta, kulttuurisista ja sosiaalisista ongelmista vastaavilta osastoilta. Joka tapauksessa mukana on syytä olla jäsen taloushallinnosta. Myös kaupunginjohtaja on hyvä saada mukaan. Mukana pitäisi olla edustajia myös kaikista tavoitteiden kannalta olennaisista kunnan yhtiöistä ja liikelaitoksista sekä sidosryhmistä. Sivu 6/36

7 2.3. YLIN JOHTO (KAUPUNGINJOHTAJA TAI APULAISKAUPUNGINJOHTAJA) Ylin johto antaa ohjeet strategisen ohjelman laatimiseksi ja toimeenpanemiseksi ja on tästä vastuussa valtuustolle. Näillä henkilöillä on johtava rooli integroidussa johtamisjärjestelmässä, koska he esittelevät valtuustolle suunnitelmaa koskevan ehdotuksen ja järjestävät sen toimeenpanon. On tärkeää, että ylin johto ja koordinointiryhmä tekevät tiivistä yhteistyötä. Ylimmällä johdolla on myös poliittinen vastuu integroidun johtamisjärjestelmän edistymisestä PAIKALLINEN POLIITTINEN ELIN (VALTUUSTO) Alussa paikallisen hallintoelimen (kaupunginosavaltuuston, kaupunginvaltuuston, valtuuston kokousten), josta käytetään tässä yhteydessä nimitystä "valtuusto", tehtävä on ratifioida integroidun johtamisjärjestelmän toimeenpano kaupungissa ja tehdä prosessista sitova. Tämä ratifiointi käynnistää ensimmäisen ympäristöä tai kestävää kehitystä koskevan ohjelman. Se korostaa valtuuston valmiutta käyttää järjestelmää johtamisvälineenä, kohdentaa tarvittavat taloudelliset resurssit hallinnollisille yksiköille ja tekee valmistelluista organisaatiota koskevista ohjesäännöistä lainvoimaisia. Valtuuston asema integroidussa johtamisjärjestelmässä on tavoitteiden suhteen täysivaltainen. Toisin sanoen valtuustossa keskustellaan strategisen ohjelman tavoitteista ja hyväksytään ne. Valtuusto valvoo strategisen ohjelman toimeenpanoa paikallishallinnon avulla ja tarkkailee kolmansien osapuolten (kunnan yhtiöiden, teollisuuden, yksityisten kotitalouksien ja naapureiden) osallistumista sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen. Valtuusto vastaanottaa vuoden/valtuustokauden lopussa raportin, tarkistaa sen, keskustelee tuloksista ja tekee asiaa koskevat tarpeelliset päätökset KANSALAISFOORUMI Johtaminen edellyttää yhteyksiä yksittäisiin suuriin toimijoihin (teollisuusyrityksiin, valtion omistamiin palveluihin kuten yliopistoihin jne.), järjestäytyneisiin eturyhmiin (yhdistyksiin) sekä yleisöön. Yhteyksien ylläpitämistä helpottaa yhteisesti sovitut avoimet keskustelukanavat. Kansalaisfoorumi voi toimia yhtenä kanavana. Kansalaisfoorumi (esim. Paikallisagenda 21:n, sidosryhmäfoorumin sekä temaattisten työryhmien) on keino tukea kaupungin ympäristö- tai kestävän kehityksen johtamista ja tiedottaa siitä. Kansalaisfoorumia tulisi käyttää seuraavissa vaiheissa: Sivu 7/36

8 1. Peruskartoituksen valmistelemiseen ja päivittämiseen liittyvä keskustelu. 2. Strategisen ohjelman valmistelu: indikaattoreista ja tavoitteista ilmoittaminen tai sopiminen, kolmansien osapuolten (muiden kuin paikallishallinnon toimijoiden) roolin tunnistaminen ja vapaaehtoinen sitoutuminen tavoitteiden saavuttamiseen sekä heidän velvollisuuksistaan neuvotteleminen 3. Strategista ohjelmaa koskeva julkinen keskustelu: suunnitelmista keskusteleminen, ehdotuksista ja ehdoista sopiminen. 4. Strategisen ohjelman toimeenpano: ristiriitojen ratkaiseminen tai sovitteleminen esimerkiksi silloin, jos toimijat eivät noudata vapaaehtoisia tavoitteita tai sovittuja kulutusrajoituksia. 5. Arviointiraportista keskusteleminen. (Lisätietoja osallistavista prosesseista on osiossa Viestintä ja osallistuminen) 2.6. SISÄINEN AUDITOIJA Sisäisen auditoijan on oltava henkilö, jolla on riittävä tietämys paikallishallinnon rakenteesta ja toimivallasta ja joka on riippumaton koordinointiryhmästä. Tämä henkilö voi olla paikallishallinnon strategiselta osastolta, aluehallinnosta tai toisesta kaupungista (vertaisarviointi). Vuosittaisessa prosessissa sisäinen auditoija toimii johtoprosessin ja saavutusten arvioijana seuraavan syklin valmistelemiseksi ULKOINEN AUDITOIJA Jos kaupungille päätetään hankkia ISO sertifiointi ja/tai EMAS-rekisteröinti, ulkoinen auditoija suorittaa järjestelmän arvioinnin EMAS- ja/tai ISO vaatimusten mukaisesti soveltaen IMS-minimikriteeristöä. Lisätietoja tästä on osiossa Arviointi ja raportoiminen. Sivu 8/36

9 3. JOHTAMISTA KOSKEVAT OHJEISTUKSET JA MENETTELYTAPAOHJEET Integroidun johtamisjärjestelmän toimeenpano ei ole ainoastaan koordinaattorin tai koordinointiryhmän vastuulla, vaan kaikkien kaupungin kehittämiseen osallistuvien osastojen ja kunnallisten yritysten vastuulla. Jotta yhteistyöprosessin toimivalta-alueet olisivat sitovia, hallinnollisen organisaation johtajan eli kaupunginjohtajan ja/tai muiden ylimmän johdon edustajien on määritettävä kuhunkin tehtävään liittyvät menettelytapaohjeet tai sopimusehdot, jotka kuvaavat jokaisen integroidussa johtamisjärjestelmässä mukana olevan henkilön tai osaston vastuualueita ja toimivaltaa. Esimerkki: EMAS-esimerkki: ympäristöjohtamisjärjestelmästä vastaavien henkilöiden vastuualueiden kuvaus (liite 2) Esimerkki: ECOLUP-esimerkki menettelysäännöistä (liite 3) 3.1. RAPORTOINTI, DOKUMENTOINTI JA VIESTINTÄ On tärkeää dokumentoida suoritetut vaiheet ja tehdyt päätökset, jotta suoritetut toimenpiteet, tehdyt päätökset ja sopimukset voidaan toistaa ja jotta ne voidaan osoittaa ulkopuolisille tarkkailijoille, että ne todella tapahtuivat (esim. henkilökunnan koulutukset). Integroidussa johtamisjärjestelmässä on käytettävä menettelytapoja, jotka takaavat toimivan sisäisen viestinnän johtamisjärjestelmässä mukana olevien osastojen välillä. Kestävän kehityksen johtamisjärjestelmä toimii hyvin ainoastaan silloin, kun kaikki integroidun johtamisjärjestelmän eri aloilla toimivat tahot saavat tarvitsemansa tiedot sen tavoitteiden toteuttamiseksi. Paikallishallinnon sisäisen viestinnän lisäksi myös hallinnon ulkopuolisille tahoille viestiminen on tärkeää. Tämä tarkoittaa sekä kiinnostuneiden osapuolten kysymyksiin vastaamista että tuloksista ja edistymisestä viestimistä yleisölle. Yleisön kysymysten kartoittaminen on jo nyt osa paikallisviranomaisten päivittäistä toimintaa. Sivu 9/36

10 On ratkaisevaa, miten esimerkiksi seuraavia ulkoisia kysymyksiä käsitellään: - Mitä tapahtuu, kun kunnallishallinto saa ympäristöä tai kestävää kehitystä koskevan tiedustelun organisaation ulkopuoliselta taholta? - Miten tämä tiedustelu välitetään eteenpäin organisaation sisällä? - Mitkä ovat yleiset tiedonkulkureitit? - Miten tiedot liittyvät yleisöön? - Mitä tietoja ulkopuolisille lähteille annetaan? Sivu 10/36

11 4. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN JA MOTIVOIMINEN Jokaisen työntekijän ammattitaito on erittäin tärkeä osa johtamisjärjestelmää. Työntekijöiden osaamista on kehitettävä jatkuvasti erityisesti heidän työtehtäviään ja työkokemustaan täydentävien koulutuskurssien avulla. Tästä syystä koulutus, tietoisuus asioista ja osaaminen ovat tärkeitä näkökohtia ympäristö- ja kestävän johtamisen toimeenpanon ja onnistumisen kannalta. Tärkeintä on henkilökunnan jäsenten motivoiminen. Ratkaistaviin haasteisiin liittyvän ymmärryksen parantaminen kasvattaa motivaatiota ja lisää halua osallistua. Kunnan vastuut organisaationa: - tiedostaa ympäristöongelmiin liittyvän jatkuvan tiedottamisen ja lisäkoulutuksen tärkeys - varautua myös ylimmän johdon koulutustarpeisiin - järjestää koulutusta kaikille työntekijöille, joiden toiminta vaikuttaa ympäristöön ja/tai kestävään kehitykseen - lisätä tietoisuutta kaikilla tasoilla: o kestävän kehityksen periaatteiden ja johtamisjärjestelmän noudattamisen merkitys o työntekijöiden toiminnan todelliset ja mahdolliset vaikutukset ympäristöön ja/tai kestävään kehitykseen o työntekijöiden tehtävien ja velvollisuuksien merkitys johtamisjärjestelmän kestävän kehityksen periaatteiden, menettelytapojen ja ehtojen toimeenpanon onnistumisen kannalta o sovituista menettelytavoista poikkeamisen merkitys o koulutusten dokumentoiminen - integroi kestävää kehitystä koskevat käsitteet ja periaatteet ympäristösektorin lisäksi myös kaikilla muilla kunnan toiminta-alueilla Työtehtäviin liittyvien koulutuskurssien lisäksi työntekijöille on tiedotettava säännöllisesti kestävän kehityksen mukaisesta johtamisesta ja sen edistymisestä organisaatiossa. Viraston tai osaston johtajan on koordinoitava työtä henkilökunnan koulutustarpeiden määrittämiseksi. Tällä tavalla työntekijöiden pyytämät kurssiaiheet voidaan integroida koulutussuunnitelmaan, ja laaja kurssitarjonta pysyy koordinointiryhmän hallinnassa. Henkilökunnan koulutuksista antamaa palautetta voidaan käyttää laadukkaiden kurssien mainostamiseen muille työntekijöille ja kun kurssien sisällöstä halutaan tiedottaa laajemmalle yleisölle. Kestävän kehityksen johtamisen onnistuminen edellyttää henkilökunnan osallistumista kaikilla tasoilla prosessin alusta loppuun. Jatkuvuutta voidaan tukea heti alusta lähtien Sivu 11/36

12 perustamalla jatkuvasti ylläpidetty ja eri osastot yhdistävä intranet-sivusto. Tämän välineen avulla voidaan tarjota ajan tasalla olevia linkkejä ja tietoja uudesta lainsäädännöstä, menettelytavoista ja ideoista, antaa esimerkkejä sekä viestiä henkilökunnalle uusimmista aikatauluista ja henkilöstöasioista yksittäisissä hallintoyksiköissä. Tämän lisäksi on hyvä järjestää säännöllisesti tapaamisia tilanteen päivittämiseksi eri osastoilla ja virastoissa. 5. ORGANISAATIORAKENTEEN HYVÄKSYMINEN Vaikka organisaatiorakenteen hyväksyminen ei ole pakollista, on suositeltavaa, että organisaatiorakenteelle hankitaan kaupunginvaltuuston hyväksyntä, jotta vastuualueet koetaan oikeutetuiksi ja ne saavat tiettyä painoarvoa. Hyväksyntä voidaan hankkia tavoitteiden ja toimintasuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Sivu 12/36

13 6. TARKISTUSLISTA Tavoite Toimenpiteiden tarkistus- ja korjauskäytännöt ovat olennainen osa mitä tahansa johtamisjärjestelmää ja tämä koskee myös integroitua johtamisjärjestelmää. Yksi vähimmäisvaatimuksista on vuosittainen sisäinen auditointi, jonka tekee joko koordinaattori tai koordinointiryhmä yhdessä sisäisen auditoijan kanssa. Sisäisen auditoijan on oltava riippumaton koordinointiryhmästä. Lisäksi hänen on tultava joltakin toiselta strategiselta osastolta, naapurikunnasta tai oltava ulkopuolinen konsultti tai todentaja. On tärkeää, että auditoijalla tai auditointiryhmällä on riittävät perustiedot integroidun johtamisjärjestelmän, kestävyyden eri osa-alueiden ja ilmastonmuutoksen arvioimiseksi. Sisäisessä auditoinnissa: - määritellään, ovatko ympäristöön, kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen suoraan ja epäsuorasti liittyvät seikat ja niiden arviointi ajan tasalla - arvioidaan, onko strateginen ohjelma ajan tasalla - vertaillaan tämänhetkistä tilannetta toimintasuunnitelman tai -suunnitelmien toteuttamiseen ja toimeenpanoon - vertaillaan tämänhetkistä tilannetta siihen, miten hyvin ympäristöön, kestävään kehitykseen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumiseen liittyvät tavoitteet on saavutettu - tarkistetaan, ovatko ympäristöön, kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyvät lait ja säädökset muuttuneet ja noudatetaanko niitä - tarkistetaan johtamisjärjestelmän toiminta (organisaatio, asiakirjat, sisäinen ja ulkoinen viestintä, valvonta ja raportointi) - tarkistetaan henkilökunnan koulutusohjelman ajantasaisuus, noudattaminen ja toteuttaminen Oheisessa tarkistuslistassa keskitytään ensimmäiseen sisäiseen auditointiin ja siihen sisältyy myös sellaisia integroidun johtamisjärjestelmän käyttöönottoon liittyviä seikkoja, joilla ei ole merkitystä enää siinä vaiheessa, kun ensimmäinen sykli on käyty läpi. Sivu 13/36

14 Ehdot, joiden on täytyttävä Sisäisen arvioinnin tila 1 Valtuusto tai ylin johto on antanut hallinnolle ohjeet kaupungin integroidun johtamisjärjestelmän toimeenpanoon, organisaatiorakenteen laatimiseen ja johtamiseen 2 Nykyiset suunnitteluun ja ohjelmiin liittyvät johtamisrakenteet on tunnistettu ja analysoitu. 3 Nykyiset suunnitelmien ja ohjelmien seurantaan ja raportointiin liittyvät rakenteet on tunnistettu ja analysoitu. 4 Aukot on tunnistettu ja asianmukaisesta organisaatiorakenteesta puuttuvat elementit on lisätty. 5 Kaupungin tärkeimmät päättäjät (kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja) ovat osallistuneet organisaatiorakenteen suunnittelemiseen (esim. epävirallinen alustus). 6 Integroidussa johtamisjärjestelmässä on: koordinaattori, jolla on asianmukainen tehtävän kuvaus ja toimivalta. Sivu 14/36

15 Ehdot, joiden on täytyttävä Sisäisen arvioinnin tila 7 Integroidussa johtamisjärjestelmässä on: koordinointiryhmä, jossa on mukana edustajia kaikilta asianmukaisilta kaupungin osastoilta, ulkoisista organisaatioista tai instituutioista ja sidosryhmistä 8 ja jolla on asianmukainen tehtävän kuvaus, vastuualueet tai johtamista koskeva ohjeistus Integroidussa johtamisjärjestelmässä on: muita asianmukaisia elimiä (esim. kansalaisfoorumi, Agenda 21), joilla on asianmukaiset tehtävien kuvaukset ja vastuualueet 9 Virallisesta ja epävirallisesta yhteistyöstä kaikkien muiden asianmukaisten toimijoiden kanssa on sovittu. 10 Yhteistyöstä sekä siihen liittyvistä linkeistä tai puitteista muiden hallintotasojen (eli paikallisen, kansallisen ja Euroopan tason) kanssa on sovittu. 11 Virallisesta ja epävirallisesta yhteistyöstä naapurikuntien kanssa on sovittu. Sivu 15/36

16 Ehdot, joiden on täytyttävä Sisäisen arvioinnin tila 12 Integroidussa johtamisjärjestelmässä mukana olevia osastoja ja elimiä koskeva organisaatiokaavio on laadittu ja siitä on tiedotettu. 13 Taloudelliset budjettivaatimukset ja -rutiinit on huomioitu. 14 Selkeistä valvonta- ja raportointirakenteista ja -säännöistä on sovittu. Valvonta- ja raportointirakenteita koskeva organisaatiokaavio on laadittu. 15 Tarkistuslista ja/tai standardoitu tietojen keräys- ja tulkintamuoto on valittu strategiseen ohjelmaan valittujen indikaattoreiden mukaan. 16 Sisäistä ja ulkoista viestintää koskevat rakenteet ja säännöt ovat selviä. 17 Tieto-taitojen kehittämisvaatimukset on arvioitu. Sivu 16/36

17 Ehdot, joiden on täytyttävä Sisäisen arvioinnin tila Koulutussuunnitelma on laadittu ja hyväksytty Henkilökunnalle ja mukana oleville sidosryhmille on toimitettu kaikki asianmukaiset integroitua johtamisjärjestelmää koskevat asiakirjat. 20 Ympäristöä, kestävää kehitystä tai ilmastonmuutosta koskeva raportti on julkaistu, ja se sisältää tietoja peruskartoituksen tuloksista, strategisesta ohjelmasta ja organisaatiorakenteesta. 21 Sisäisen auditoinnin tarkistuslista on laadittu ja sisäinen auditoija on nimetty (kaupunginhallinnon asiantuntija, joka ei ole suoraan mukana toiminnassa, toisen kaupungin asiantuntija, aluehallinnon edustaja, ulkoinen asiantuntija). 22 Integroidun johtamisjärjestelmän asianmukaiseen toimeenpanoon liittyvät taloudelliset resurssit on määritetty Sivu 17/36

18 Ehdot, joiden on täytyttävä Sisäisen arvioinnin tila 23 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt organisaatiorakenteen ja riittävät taloudelliset resurssit. Sivu 18/36

19 SISÄINEN AUDITOINTIRAPORTTI: ORGANISAATIORAKENNE Yleisarviointi: Vahvuudet: Heikkoudet: Parannusehdotukset: Sivu 19/36

20 LIITTEET LIITE 1: ORGANISAATIORAKENTEEN EMAS II- JA ISO VAATIMUKSET LIITE 2: EMAS-ESIMERKKI: YMPÄRISTÖJOHTAMISJÄRJESTELMÄSTÄ VASTAAVIEN HENKILÖIDEN VASTUUALUEIDEN KUVAUS LIITE 3: ECOLUP-ESIMERKKI MENETTELYSÄÄNNÖISTÄ LIITE 4: ECOLUP MENETTELYTAPOJA KUVAAVA ESIMERKKI STRATEGISEN OHJELMAN TAVOITTEIDEN SISÄLLYTTÄMISESTÄ MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN LIITTYVIIN LAINSÄÄDÄNNÖLLISIIN PROSESSEIHIN LIITE 5: ORGANISAATIORAKENNE ISON-BRITANNIAN LEWESISSÄ LIITE 6: INTEGROIDUN JOHTAMISJÄRJESTELMÄN ELEMENTTIEN JA ORGANISAATIORAKENTEEN VÄLISET SUHTEET LIITE 7: MUE-25:N INTEGROIDUN JOHTAMISJÄRJESTELMÄN, EMAS II:N JA ISO 14001:N VERTAILU LIITE 8: INTEGROIDUN JOHTAMISJÄRJESTELMÄN TOIMEENPANOON LIITTYVIEN VASTUUALUEIDEN YLEISKATSAUS Sivu 20/36

21 Liite 1: Organisaatiorakenteen EMAS II- ja ISO vaatimukset Mitä standardeja järjestelmän on noudatettava? Organisaation on varmistettava, että: - sillä on aina ajan tasalla olevat tiedot toiminnan ympäristövaikutuksista. - kaikki lainsäädäntö ja erityisesti ympäristölainsäädäntö on huomioitu. - ympäristön kannalta asianmukaiset yleiset ja erityiset tavoitteet on valittu ja dokumentoitu organisaation kaikkia toimintoja ja tasoja varten. - vastuualueet, tehtävät ja toimivallan sekä toimeenpanoon liittyvät toimenpiteet ja aikataulun kattava ympäristöohjelma on hyväksytty ja sitä päivitetään säännöllisesti. - tärkeimmät organisaation edustajat ympäristöjohtamisprosessiin integroiva ympäristöryhmä on muodostettu. - ympäristöjohtamisjärjestelmästä vastaava henkilö on määritetty. Kyseisen henkilön täytyy pystyä vaikuttamaan muihin osastoihin ympäristönsuojeluasioihin ja ympäristöauditointeihin liittyvissä asioissa. - kaikista ympäristöön liittyvistä menettelytavoista ja toimista ja kaikkien virastojen ja osastojen välisistä menettelytavoista ja dokumentoinnista on olemassa selkeät ohjesäännöt. - kaikille sellaisille työntekijöille, joiden toiminnalla on merkittäviä ympäristövaikutuksia, järjestetään koulutuskursseja. - sisäinen viestintä eri organisaatiotasojen sekä kysymyksiä kartoittavien ja organisaation ulkopuolelta tulevia tietoja välittävien työntekijöiden ja yleisön (ympäristökoulutus) kanssa toimii. Sivu 21/36

22 Liite 2: EMAS-esimerkki: ympäristöjohtamisjärjestelmästä vastaavien henkilöiden vastuualueiden kuvaus Ympäristöjohtamisjärjestelmästä vastaava henkilö huolehtii ympäristöjohtamisjärjestelmän sisäisten arviointien koordinoimisesta ja suorittamisesta. Alla on yksityiskohtainen kuvaus kyseisen henkilön vastuualueista: - ympäristöryhmän koordinoiminen: valmistelu, kokousten järjestäminen ja johtaminen, pöytäkirjojen toimittaminen - ympäristöjohtamisjärjestelmässä käytettyjen viitetietojen koordinoiminen: tietojen pyytäminen erityisosastoilta, tilastotietojen päivittämisen tarkistaminen, ympäristöohjelman tavoitteisiin vertaileminen, julkaiseminen - ympäristöjohtamisjärjestelmän edistymisestä viestiminen työntekijöille säännöllisin väliajoin - järjestelmän esitteleminen uusille työntekijöille - ympäristöön liittyvien työtehtävien kuvausten pitäminen ajan tasalla - ympäristöjohtamisjärjestelmään liittyvien ulospäin viestittyjen tietojen (raporttien, verkkosivuston, ympäristöraportin) pitäminen ajan tasalla - vuosittaisen sisäisen auditoinnin suorittaminen organisaation ympäristöarviointiohjelman mukaan - ympäristöjohtamisjärjestelmän edistymisestä, ympäristöohjelman tilasta, saavutetuista tavoitteista jne. raportoiminen päättäjille (kaupunginvaltuustolle ja kaupunginjohtajalle) säännöllisin väliajoin - ympäristöön liittyvien ohjeiden pitäminen ajan tasalla - ympäristötodentajan suorittaman EMAS-hyväksynnän tai -uudelleenhyväksynnän valmisteleminen Sivu 22/36

23 Liite 3: ECOLUP-esimerkki menettelysäännöistä Julkisten alueiden osaston, kuntasuunnitteluviraston, rakennusviraston, rakennuslupaosaston, kiinteistöviraston, teknisen osaston jne. menettelysäännöt. Vuonna 2004 xy:n kunnan maankäytön suunnittelussa otettiin käyttöön EU:n ympäristöauditointisäännösten (EMAS II:n) mukainen ympäristöjohtamisjärjestelmä. Ympäristöjohtamisjärjestelmästä vastaava xy on vastuussa ympäristöjohtamisjärjestelmän koordinoimisesta. Kaikki ympäristöohjelmaan ja ympäristöjohtamisjärjestelmän rakenteeseen liittyvät tiedot löytyvät ympäristöjohtamisjärjestelmää koskevista ohjeista, jotka ovat xy:n toimistossa ja intranetissä/internetissä kohdassa Ympäristöjohtaminen onnistuu vain siinä tapauksessa, että kaikki työntekijät ja osastot tekevät yhteistyötä ja hoitavat oman osuutensa sovittujen ympäristötavoitteiden saavuttamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Seuraavat ohjeet koskevat kaikkia erityisosastoja ja -virastoja: henkilökunnalle on tiedotettava ympäristöjohtamisjärjestelmän ja ympäristöohjelman edistymisestä säännöllisin väliajoin (vähintään kaksi kertaa vuodessa) henkilökuntaa on rohkaistava kertomaan ympäristötavoitteiden saavuttamiseen liittyviä ideoita ympäristöohjelman mukaiset viitetiedot on kerättävä, analysoitava ja nämä tiedot on välitettävä ympäristöjohtamisjärjestelmästä vastaavalle henkilölle ympäristötiimin kokouksiin on osallistuttava sovitut ympäristöön liittyvät toimenpiteet on suoritettava ajallaan ja kunkin osaston vastuualueen mukaisessa laajuudessa, ja niistä on raportoitava säännöllisesti ympäristöjohtamisjärjestelmästä vastaavalle henkilölle ympäristöjohtamisjärjestelmästä vastaavaa henkilöä on tarvittaessa autettava sisäisen auditoinnin suorittamisessa Päivämäärä Kaupunginjohtaja XY Sivu 23/36

24 Liite 4: ECOLUP menettelytapoja kuvaava esimerkki strategisen ohjelman tavoitteiden sisällyttämisestä maankäytön suunnitteluun liittyviin lainsäädännöllisiin prosesseihin Taulukko maankäyttösuunnitelman laatimiseen liittyvistä menettelytavoista. Überlingenin kunta Menettelyvaihe Toteuttajat Vastuuhenkilö Muita EMAS/ECOLUP-elementtejä Maankäyttösuunnitelman laatimista koskeva päätös Paikallisten suunnitteluyksiköiden osallistuminen Alustavan maankäyttösuunnitelman laatiminen Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto huomioi ympäristöön liittyviin periaatteisiin ja ympäristöohjelmaan liittyvät tavoitteet Aluehallinnon viranomaiset Kaupunkisuunnitteluosasto Johtaja Alustava aluesuunnitelma hyväksytään ympäristöön liittyvien periaatteiden ja ympäristöohjelman hyväksymisen yhteydessä Yleisön osallistuminen suunnitteluvaiheisiin Yleisö Tavoitteita ja toimenpiteitä yleisön osallistumisen parantamiseksi otetaan mukaan ohjelmaan Julkisten eturyhmien osallistuminen Julkiset eturyhmät Julkiset eturyhmät on pidettävä ajan tasalla: ympäristöön liittyvät periaatteet, ympäristöohjelma ja alustava aluesuunnitelma arvioidaan tämän perusteella Naapurikuntien hyväksyntä alustaville suunnitelmille Alustavan maankäyttösuunnitelman työstäminen edelleen (etuuksien arvioiminen) Kaupunkisuunnitteluosasto Johtaja Ympäristöön liittyvistä periaatteista ja ympäristöohjelmasta ilmoitetaan naapurikunnille Kaupunkisuunnitteluosasto Johtaja Tarkistakaa, onko suunnitelma yhdenmukainen ympäristöön liittyvien periaatteiden ja ympäristöohjelman tavoitteiden kanssa. Etukäteen määritettyjen viitetietojen kerääminen Aluesuunnitelman julkistaminen Yleisö Yleisön osallistumisen lisäämiseen liittyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden integroiminen Ehdotusten käsitteleminen Kaupunkisuunnitteluosasto Johtaja Julkisille eturyhmille tiedottaminen Julkiset eturyhmät Aluesuunnitelmaa koskeva päätös Kaupunginvaltuusto Tarkistakaa, onko suunnitelma yhdenmukainen ympäristöön liittyvien periaatteiden ja ympäristöohjelman tavoitteiden kanssa. Aluesuunnitelman hyväksyminen Julkistaminen, aluesuunnitelman toimeenpano Korkeamman tason hallintoviranomaiset Kunnallishallinto Ympäristölausunnon tiedot

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpanon ja seurannan lähtökohtia Toimeenpano perustuu: Toimintasuunnitelmaan, Organisaatiorakenteeseen, Viestintään ja

Lisätiedot

Integroitu johtamisjärjestelmän (IMS) paikallisen ilmastotyön tukena

Integroitu johtamisjärjestelmän (IMS) paikallisen ilmastotyön tukena Integroitu johtamisjärjestelmän (IMS) paikallisen ilmastotyön tukena Pekka Salminen Union of the Baltic Cities, Commission on Environment, Environmental Secretariat Systemaattisempi Integroitu johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi

Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi Ilmastonkestävä kaupunki työkaluja suunnitteluun (ILKKA) http://www.ilmastotyokalut.fi/ ILKKA -hankkeessa edistetään ilmastonkestävää kaupunkisuunnittelua.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

INTEGROIDUN JOHTAMISJÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS

INTEGROIDUN JOHTAMISJÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS www.mue25.net www.localmanagement.eu INTEGROIDUN JOHTAMISJÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS TIETOJA TEKIJÖISTÄ on Managing Urban Europe-25 -projektin tulos. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

VERTAISARVIOINTI SOPEUTUMISEN ARVIOINNIN VÄLINEENÄ

VERTAISARVIOINTI SOPEUTUMISEN ARVIOINNIN VÄLINEENÄ VERTAISARVIOINTI SOPEUTUMISEN ARVIOINNIN VÄLINEENÄ Mikä vertaisarviointi? Kenelle ja miksi? Vertaisarvioinnin toteuttaminen Lisätietoja Mikä vertaisarviointi? Vertaisarvio (eng. peer review) on käytäntö,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi?

Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistystoiminnan kehittämisen tsekkauslista Missä meillä menee hyvin ja missä voisimme tulla yhdessä paremmiksi? Yhdistyksen toiminta-ajatus Onko meillä yhteinen näkemys siitä, miksi yhdistys on olemassa?

Lisätiedot

STRATEGIAN TOTEUTTAJAT

STRATEGIAN TOTEUTTAJAT STRATEGIAN TOTEUTTAJAT Keitä he ovat? Saku Mantere TieVie 29.10.2004 Onko strategian toteuttaminen Ennalta laaditun strategisen suunnitelman tarkkaa toteuttamista? Johto suunnittelee, keskijohto käskyttää,

Lisätiedot

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä

Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä Pilotoinnin perehdyttämispäivä 17.12.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan

Lisätiedot

Sisäisen tarkastuksen ohje

Sisäisen tarkastuksen ohje Sisäisen tarkastuksen ohje Kuntayhtymähallitus 17.3.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKOITUS JA PERIAATTEET 3 2 TEHTÄVÄT JA ARVIOINTIPERUSTEET 3 3 ASEMA, TOIMIVALTA JA TIETOJENSAANTIOIKEUS 3 4 AMMATILLINEN OSAAMINEN

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Omistusyhteisöille Luottolaitoksille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN RISKIENHAL- LINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVON- NASTA Rahoitustarkastus antaa luottolaitostoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät

Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät Tietosuojavastaavan nimittäminen, asema ja tehtävät 1 Näin pääset alkuun! 1. Nimitä tietosuojavastaava. 2. Määrittele tietosuojavastaavan tehtävät ja asema. 3. Arvioi tekeekö tietosuojavastaava muita tehtäviä.

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Vastauksia ilmastonmuutokseen integroidun johtamisjärjestelmän (IMS) kautta

Vastauksia ilmastonmuutokseen integroidun johtamisjärjestelmän (IMS) kautta Vastauksia ilmastonmuutokseen integroidun johtamisjärjestelmän (IMS) kautta Pekka Salminen Union of the Baltic Cities, Commission on Environment, Environmental Secretariat Itämeren kaupunkien liitto Ympäristökomissio,

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa-koulut Pääsihteerin keskustoimisto Viite: 2010-D-531-fi-5 Alkup.: FR Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa koulujen johtokunnan 14. 16. huhtikuuta 2010

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen

Itämeren alueen ohjelma Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen Itämeren alueen ohjelma 2014+ Kansallisen työryhmän puheenjohtaja Matti Lipsanen 5.6.2013 Itämeren alueen ohjelma Baltic Sea Region Programme 2014+ Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelmia Valmisteilla

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Hyväksytty laadunohjausryhmässä 25.2.2016 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään laatupolitiikassa yhteisössä tunnetun vastuunjaon,

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

Kuinka otat haltuun ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen

Kuinka otat haltuun ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen Kuinka otat haltuun ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen ILKKA hankkeen päätösseminaari 7.10.2014 Emmi Leppänen, Timo Permanto Lahden seudun ympäristöpalvelut IMS sykli sopeutumistyön kehikkona

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board

ETJ-SEMINAARI ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board ETJ-SEMINAARI 08.11.2007 ENERGIATEHOKKUUSJÄRJESTELMÄ (ETJ) Energy Efficiency System (EES) Pasi Pekkanen M-real Kyro ja M-real Tako Board JÄRJESTELMÄN RAKENTAMISEN VAIHEET EROANALYYSI ( YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ JA SEN SERTIFIOINTI 12.12.2012 Petri Leimu TAO, Turun Ammattiopisto TAO:n tilanne Laatujohtamisjärjestelmä käytössä vuodesta 1982(mappi) Sertifioitu ISO 9001 vuonna 1998 Ympäristöjohtamisjärjestelmä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 12.11.2014 2014/0124(COD) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta työllisyyden

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2008/2245(INI) 24.2.2009 TARKISTUKSET 1-16 Mietintöluonnos Anna Záborská (PE418.282v01-00) naisten ja miesten välisen

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI

OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Oulun kaupungin ympäristöpolitiikka OULU KASVAA KESTÄVÄSTI Hyväksytty kaupunginhallituksessa 9.8.2010 399 2 Oulu kasvaa kestävästi Sisältö Johdanto... 3 Oulun kaupungin ympäristöjohtaminen... 4 Oulun kaupungin

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa?

Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Mitä riskienhallinta on Espookonsernissa? Tietoisku Espoon kaupunginvaltuutetuille ja varavaltuutetuille 23.10.2013 Johanna Kattelus, riskipäällikkö p. 816 84218 Julkisyhteisöillä entistä haasteellisempi

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ TYÖELÄMÄTOIMIKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SEFEn hallitus asettaa toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa työelämätoimikunnan. Puheenjohtajan lisäksi toimikuntaan kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan

Lisätiedot

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella

Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa seminaari 10.2.2011 Päivähoidon kestävän kehityksen työ Tampereella Kestävän kehityksen suunnittelija Sanna Mari Huikuri 1 Aalborgin sitoumuksilla pohja kestävälle

Lisätiedot

Menetelmiä sidosryhmäanalyysiin

Menetelmiä sidosryhmäanalyysiin Menetelmiä sidosryhmäanalyysiin Suomalaisten kuntien II työpaja 4.5.2010, Tampere Kirsi-Marja Lonkila Itämeren kaupunkien liitto Sidosryhmäanalyysista Auttaa keräämään ja analysoimaan tietoa siitä, kenen

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous

Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista. Kehittämistyöryhmän kokous Yhteenveto ja johtopäätökset AMO-asiakirjojen analyysistä ja asiantuntijahaastatteluista Kehittämistyöryhmän kokous 13.3.2008 Heli Saarikoski, 13.3.2008 Tarkastelunäkökulma Mitä kehittämistarpeita AMO-prosessissa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET Sopeutumisryhmä 30.11.2016 1 Helsingin sopeutumisen linjausten aikataulu Sopeutumislinjaukset valmiina vietäväksi luottamushenkilöelimen käsittelyyn

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen

Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 1 (6) 25.11.2015 Lappeenrannan kaupungin tietoturvapolitiikka 2016 Muutoshistoria Versio Laatija Päiväys Muutokset Hyväksynyt 0.9 Juuso Mikkonen 25.11.2015 Valmis Tietohallintotyöryhmän käsittelyyn. 1.0

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot