RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA. 1. Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA. 1. Johdanto"

Transkriptio

1 RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA 1. Johdanto Ecofin-neuvosto kehotti 12. helmikuuta 2001 rahoituspalvelujen työryhmää tarkastelemaan sähköistä kauppaa ja rahoituspalveluja koskevaa komission tiedonantoa. Työryhmä antoi tehtävän alatyöryhmälle, joka kokoontui kolme kertaa. Alatyöryhmän työn tarkoituksena oli arvioida EU:n sähköisen kaupan politiikkaa rahoituspalvelujen alalla komission tiedonannossa esitetyn strategian pohjalta ja selvittää, missä määrin jäsenvaltiot tukevat tätä strategiaa. Lopullisena tarkoituksena oli esittää mahdollisimman selvästi dynaaminen prosessi, jota tarvitaan vähittäisrahoituspalvelujen täysin integroituneiden sisämarkkinoiden luomiseksi, jotta markkinat voivat toimia saumattomasti rajojen yli sähköisen kaupan ympäristössä. Lyhyemmän aikavälin tavoitteena oli myös, että yleisen lähestymistavan hyväksyminen edistäisi rahoituspalvelujen etämarkkinointia koskevan direktiiviehdotuksen käsittelyä seuraavassa sisämarkkinoiden neuvostossa 30. toukokuuta Selvitys Alatyöryhmä totesi, että lisätoimia tarvitaan sähköisessä kaupassa tehtyjen rahoituspalvelusopimusten käytön edistämiseksi sekä kotimaassa että koko sisämarkkinoilla. Erityisesti mainittiin, että kuluttajat eivät luota riittävästi rajatylittävien liiketapahtumien tekemiseen, koska he ovat huolissaan tietoverkossa toteutettavien liiketapahtumien turvallisuudesta, valitusmahdollisuuksista ongelmien yhteydessä eivätkä he tiedä, onko palveluntarjoaja luotettava ja vilpitön. Rahoituspalvelujen tarjoajien kannalta nykyinen lainsäädäntö soveltuu vieläkin huonosti sähköisen kaupan ympäristöön. Tämä johtuu erityisesti sisämarkkinoiden hajanaisuutta lisäävistä lainsäädännöllisistä esteistä. Sähköisestä kaupankäynnistä annetussa direktiivissä on pyritty vaikuttamaan lainsäädännön hajanaisuuteen noudattamalla lähestymistapaa, jossa sovellettava laki määräytyy yleensä palveluntarjoajan sijoittautumispaikan mukaan (sijoittautumispaikkaan perustuva periaate). Sekä neuvosto että parlamentti pitivät tätä lähestymistapaa parhaana ja yhtenäisimpänä tapana valvoa palveluntarjoajaa tehokkaasti ja nopeasti. Lähestymistavan katsottiin tarjoavan tehokkaimman suojan kaikille eurooppalaisille kuluttajille erityisesti siksi, että viranomaisten on vaikea valvoa ja panna täytäntöön toimia tehokkaasti, jos palveluntarjoaja ei ole heidän alueellaan. Samalla lähestymistapa kuitenkin lisää kuluttajien valinnanvaraa ja alentaa kustannuksia ks. liite III. Vaihtoehtoinen lähestymistapa olisi voinut tarkoittaa, että palveluntarjoajat joutuvat noudattamaan 15 maan erilaista lainsäädäntöä. Se olisi merkinnyt suurempia kustannuksia ja torjunut tehokkaasti rajatylittävää kaupankäyntiä. EU-maissa sijaitsevien yritysten kilpailukyky olisi epäilemättä kärsinyt tästä. Sähköisestä kaupankäynnistä annetussa direktiivissä ennakoidaan sääntöjen kuitenkin lähentyvän entisestään ja johtavan pitkälle yhdenmukaistettuihin toimiin, joiden tarkoituksena on 1

2 suojata eurooppalaisia kuluttajia. Näin luodaan turvallinen lainsäädäntö, joka toimii kuluttajien etujen mukaisesti. Tämä hyvin pitkälle menevä harmonisointi, joka auttaa kuluttajaa huomattavasti vertailemaan rajatylittäviä tarjouksia, on keskeinen tekijä kuluttajan luottamuksen vahvistamisessa edellytys onnistuneiden, täysin yhdentyneiden sisämarkkinoiden luomiseksi rahoituspalvelujen vähittäismarkkinoilla. Useita asioita on vielä käsiteltävä. Niistä voidaan mainita erityisesti seuraavat: - Tiettyjä rahoituspalveluja (esim. vakuutus, yhteissijoitusyrityksiä koskeva mainonta) koskevien voimassa olevien poikkeusten käsittely. - Online-palveluntarjontaa koskee erilainen lainsäädäntö kuin muita kaupankäyntitapoja. - On kiireellisesti todettava alueet, joilla tarvitaan edelleen lähentymistä, jotta sisämarkkinat toimisivat kuluttajien edun mukaisesti. - Sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 3 artiklan 4 kohtaan sisältyvän poikkeuksen soveltaminen käytännössä. Suurin osa 1 alatyöryhmän jäsenistä katsoi, että paras tapa edetä asiassa olisi lähteä siitä lainsäädännöllisestä perustasta, jota on kehitetty sähköisestä kaupankäynnistä annetussa direktiivissä ja jota tuetaan kuluttajien ja piensijoittajien suojan sääntöjä lähentävällä ohjelmalla. Alatyöryhmän jäsenet olivat myös sitä mieltä, että jotta tällainen toimintalinja onnistuisi, sitä olisi kehitettävä asteittain mahdollisimman nopeasti samalla turvaten kuluttajien ja piensijoittajien suojan tarpeet. Lähestymistavan on oltava dynaaminen, jotta se tarjoaa oikeanlaiset kannustimet varsinaiseen päämäärään pääsemiseksi eli täysin yhdentyneiden vähittäisrahoituspalvelujen markkinoiden luomiseksi. Alatyöryhmän jäsenet olivat myös sitä mieltä, että tuloksena saavutetun politiikan on oltava tasapainoista ja kattavaa, jotta sillä voidaan varmistaa, että molempien markkinapuolten huolet huomioidaan. 3. Tavoitteet (ks. kuvio Vähittäisrahoituspalvelujen sisämarkkinat" liitteessä I) Alatyöryhmässä pohdittiin, tarvitaanko sähköistä kauppaa koskevassa direktiivissä kehitetyn lähestymistavan perusteella lisämuutoksia, jotta EU voisi hyödyntää sähköisen kaupan edut. Vähittäisrahoituspalvelujen alalla hyväksyttiin seuraavat neljä tavoitetta yleistavoitteiksi, jotka on saavutettava, jotta vähittäisrahoituspalvelujen sisämarkkinat voidaan luoda vuoteen 2005 mennessä: - laajennetaan kuluttajien ja piensijoittajien mahdollisuuksia käyttää rahoituspalveluja koko EU:ssa ja samalla huolehditaan kuluttajien ja piensijoittajien tehokkaasta suojasta - vahvistetaan eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä maailmanlaajuisesti - huolehditaan rahoitusmarkkinoiden vakaudesta - lisätään kaupankäyntitapojen (verkkokauppa ja perinteinen kaupankäynti) yhtenäisyyttä yhtäläisten toimintaedellytysten saavuttamiseksi. 1 Ranska, Kreikka, Portugali ja Espanja pitävät parempana, että kuluttajansuojasäännökset harmonisoidaan hyvin pitkälle ennen kuin sijoittautumispaikkaan perustuva lähestymistapa pannaan täytäntöön. 2

3 4. Strateginen vastaus Alatyöryhmä suhtautui myönteisesti ehdotettuun kolmen pilarin lähestymistapaan, joka perustuu dynaamiseen ja kehittyvään prosessiin. Komission tiedonannossaan ehdottama ohjeistus yhdessä lisäharmonisoinnin kanssa mahdollistaa sujuvan siirtymisen sijoittautumispaikkaan perustuvaan periaatteeseen. Alatyöryhmä tarkasteli myös kunkin pilarin nojalla esitettyjä aloitteita nk. kartoituksessa (liite II) ja katsoi, että kaikkia pilareita on pidettävä toisiaan keskinäisesti vahvistavina ja näin ollen yhtä tärkeinä. a) I pilari (lainsäädännölliset puitteet) Alatyöryhmän jäsenten pyynnöstä komissio selvensi sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin ja toimialakohtaisen rahoituspalveluja koskevan lainsäädännön välisiä yhteyksiä varsinkin ehdotetun rahoituspalvelujen etämarkkinointia koskevan direktiivin ja sijoituspalveludirektiivin osalta. Myös sovellettavaa lakia koskevaa tilannetta selvennettiin käytännön esimerkeillä, jotka koskevat sekä sopimusta edeltäviä sääntöjä että sopimussääntöjä (liite III). - Ohjeistusta 3 artiklan 4 kohdan soveltamiseen vähittäisrahoituspalvelujen alalla: Komissio selvensi ohjeistuksen laatimisessa noudatettavaa metodologiaa (liite III). Komissio katsoo, että ohjeistus on keskeinen osa kokonaisstrategiaa. Ohjeistuksen tarkoituksena on varmistaa, että siirtyminen sijoituspaikkaan perustuvaan yleiseen lähestymistapaan tapahtuu vakaasti ja siinä huomioidaan kattavasti kuluttajien ja sijoittajien suojan tarve. Alatyöryhmän jäsenet toteavat, että ohjeistus, jota tarkistetaan säännöllisesti lisälähentymisen ja kuluttajien luottamusta vahvistavien toimien huomioon ottamiseksi, on hyödyllistä ja tarpeellista siirtymävaiheen aikana ja auttaa jäsenvaltioita sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 2 3 artiklan 4 6 kohdan soveltamisessa. Alatyöryhmässä keskusteltiin siitä, kuinka voidaan parhaiten saavuttaa sellainen tasapaino, jossa jäsenvaltiot voivat jatkaa kotimaisten sääntöjen soveltamista riittävän joustavasti, kunnes kansalliset säännöt ovat lähentyneet toisiaan riittävästi, ja toisaalta välttää sellainen tilanne, että ohjeistuksesta muodostuisikin käytännössä uusi poikkeus sähköisestä kaupankäynnistä annettuun direktiiviin. Rahoituspalvelujen työryhmää pyydetään esitettyjen näkökohtien valossa vahvistamaan ohjeistuksen hyödyllisyys ja tarpeellisuus ottaen huomioon, että sähköisestä kaupankäynnistä annettu direktiivi tulee joka tapauksessa voimaan 17. tammikuuta 2002 ja että komissio on tehnyt selväksi useimpien jäsenvaltioiden tuella, että se ei ehdota uutta poikkeusta direktiiviin ja että ohjeistus ei tule käytännössä tarkoittamaan poikkeusta. 2 Ranska, Kreikka, Portugali ja Espanja pitivät sellaista lähestymistapaa parempana, jossa etämarkkinointidirektiivin artiklan nojalla otetaan käyttöön siirtymäkausi ennen sijoittautumispaikkaan perustuvan periaatteen täytäntöönpanoa. 3

4 - Lisälähentymisen painopistealueet Alatyöryhmä pääsi yleisesti yhteisymmärrykseen komission laatimista painopistealueista, joiden avulla kansalliset kuluttajan- ja sijoittajansuojasäännökset saadaan lähennettyä hyvin pitkälle. Kartoituksessa (liite II) esitettyjä painopistealueita on vielä tarkennettava. Suuri osa valtuuskunnista korosti etämarkkinointidirektiivin hyväksymisen kiireellisyyttä. Eräät jäsenvaltiot painottivat tarvetta käsitellä yhdenmukaistamattomia sijoitusrahastoja koskevaa kysymystä ja lähentää edelleen sijoituspalveluja koskevia käytännesääntöjä. Rahoituspalvelujen työryhmää kehotetaan vahvistamaan tämä yleinen lähestymistapa. - Rahoituspalvelujen sopimusjärjestelyiden tarkistaminen Alatyöryhmä katsoi, että sopimusjärjestelyjä on tarkistettava. Ne kattavat erityisesti kuluttajansuojasäännökset ja koskevat niitä rahoituspalveluja, joita todennäköisimmin kaupataan rajojen yli. Tarkistuksen ensimmäisessä vaiheessa laaditaan luettelo voimassa olevista säännöksistä ja lopullisena tavoitteena on löytää perusta, jonka pohjalta vähittäisrahoituspalveluja voidaan tarjota vapaasti koko EU:ssa siten, että oikeusvarmuus säilyy. Rahoituspalvelujen työryhmää kehotetaan vahvistamaan, että jäsenvaltiot osallistuvat tämän luettelon laatimiseen. b) II pilari (kuluttajien luottamusta vahvistavat toimet) Yleisesti ottaen pidettiin tärkeänä ottaa käyttöön kuluttajien luottamusta vahvistavia toimia, joilla täydennetään sääntelyaloitteita. Jos kuluttajat eivät tunne riittävästi luottamusta Internetissä tarjottaviin rahoituspalveluihin, niitä ei käytetä. Koska kuluttajilla on oltava mahdollisuus saada oikeutta jäsenvaltion oikeusjärjestelmässä, tuettiin pyrkimyksiä rakentaa verkko (FIN-NET), jonka kautta kuluttajat voivat ratkaista riitoja toisessa jäsenvaltiossa tarvitsematta ryhtyä usein kalliisiin ja pitkällisiin tuomioistuinmenettelyihin. Aloitteet, joilla parannetaan yksityisasiakkaiden maksujen tilannetta erityisesti oikeusvarmuuden ja teknisen varmuuden osalta, ovat myös tärkeitä sähköisen kaupan kehittämiseksi. Petosten torjuntasuunnitelmassa (ks. liite II) esitetään eräitä torjuntatoimia, joilla vaikutetaan esimerkiksi tietosuojaan ja siihen, kuinka voitaisiin nopeasti ottaa käyttöön paras, taloudellisesti mahdollinen turvataso (koodaus, siruun perustuvat maksukortit jne.). Sähköisiä maksuvälineitä koskevan suosituksen 97/489 täytäntöönpanosta saaduista kokemuksista on varmasti hyötyä oikeusvarmuuden osalta. Lisäksi alatyöryhmä katsoi, että kuluttajat tarvitsevat lisää apua voidakseen tehdä rationaalisia valintoja online-rahoituspalvelujen valinnassa, varsinkin silloin, kun palveluja ostetaan toisesta maasta (esimerkiksi kuluttajia olisi valistettava siitä, että Internetissä tehtyyn rahoituspalvelusopimukseen saatetaan soveltaa toisen jäsenvaltion lakia). Kuluttajavalistus ja kuluttajien tietoisuutta lisäävät aloitteet ovat tärkeitä tältä kannalta. 4

5 Kuluttajat tarvitsevat tietoa voidakseen tehdä valintoja. Kuluttajien luottamusta on kohennettava oikaisumenettelyllä, jota voidaan käyttää virhetilanteessa. Säädöspuitteista ja oikaisumenettelyistä ei kuitenkaan ole vastaavaa hyötyä, jos kuluttajat eivät ole tietoisia niistä tai eivät luota niihin. Niinpä I pilarin ja II pilarin toimet eivät ole vaihtoehtoisia vaan toisiaan täydentäviä. Rahoituspalvelujen työryhmää kehotetaan yhtymään näkemykseen, että II pilaria olisi laajennettava kattamaan kuluttajien tietoisuutta lisäävät toimet. c) III pilari (rahoitusvakaus) Erityisen tärkeänä pidetään yhtenäistä, rajatylittävien rahoituspalvelujen valvontaa koskevaa lähestymistapaa, koska uusi teknologia voi synnyttää uudenlaisia riskejä ja sähköinen kauppa voi aiheuttaa muutoksia riskiprofiileihin. Voimassa oleva toiminnan vakauden valvontaa koskeva vastuunjako ja toimivallan jako eivät muutu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä toiminnan vakauden valvontaan tarjottaessa onlinerahoituspalveluja sivukonttoreiden kautta. Komissio tarkensi, että sivukonttorin tarjotessa sähköisen kaupan palveluja toiseen jäsenvaltioon, se valtio, johon sivukonttori on sijoittautunut, on sivukonttorin tarjoamien palvelujen alkuperämaa ja siten se jäsenvaltio, jonka sääntöjä sivukonttori noudattaa (sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 3 artiklan 1 kohta). Sähköisestä kaupankäynnistä annettu direktiivi ei kuitenkaan vaikuta vastuun siirtoihin (luvat, toiminnan vakauden valvonta) sivukonttorin "kotimaahan" eli siihen valtioon, jossa yritys on saanut toimilupansa. Uuteen sähköisen kaupan ympäristöön liittyy epäilemättä valvontaviranomaisten välisen yhteistyön lisääntyminen, ja alatyöryhmän mukaan olisi määriteltävä sopiva monialainen foorumi, jolla siihen liittyviä kysymyksiä voitaisiin käsitellä, pitäen mielessä, että työ on koordinoitava tiiviisti muilla foorumeilla käynnissä olevan työn kanssa. Rahoituspalvelujen työryhmää kehotetaan yhtymään tähän lähestymistapaan. 5. Päätelmät Alatyöryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti tarkastellut kysymyksiä, jotka ovat nousseet esiin sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin säännösten soveltamisen yhteydessä. Eräitä kysymyksiä, erityisesti niitä, jotka koskevat sovellettavaa lakia ja sähköistä kaupankäyntiä koskevan direktiivin ja rahoituspalveludirektiivin välisiä yhteyksiä, on selvennetty ja kysymyksistä on yleisesti ottaen päästy yksimielisyyteen. Rahoituspalvelujen työryhmää kehotetaan hyväksymään nk. kartoitus eurooppalaisten vähittäisrahoituspalvelujen markkinoiden täysimittaiseksi yhdentämiseksi, ohjeessa esitetyt toimenpiteet ja viitteellinen aikataulu ja ilmaisemaan poliittisen tukensa tälle yleisstrategialle. 5

6 Lisäksi rahoituspalvelujen työryhmää kehotetaan vahvistamaan, että se on yhtä mieltä seuraavista seikoista (edellä esitetyn mukaisesti): - Onko ohjeistus hyödyllistä ja tarpeellista, ja jos on, vahvistettava, että jäsenvaltiot sitoutuvat työskentelemään läheisessä yhteistyössä komission kanssa, jotta se saadaan toimivaksi mahdollisimman nopeasti. - On kiireellisesti määriteltävä lisäalueet, joilla tarvitaan lähentymistä, jotta sisämarkkinat toimivat kuluttajan etujen mukaisesti. - Jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä laatiessaan luettelon sopimuslakiin liittyvistä rahoituspalveluja koskevista säännöksistä. - II pilaria, joka kuuluu olennaisella tavalla oikeudellisiin puitteisiin, olisi laajennettava niin, että se kattaa kuluttajien tietoisuutta lisäävät toimenpiteet. - Rahoituspalveluihin liittyviä toiminnan vakauden valvontaa koskevia kysymyksiä on tarkasteltava monialaiselta kannalta sähköisen kaupankäynnin osalta, mikä edellyttää valvontaviranomaisten välisen yhteistyön tiivistämistä. Näkemyksiin on kuitenkin ilmaantunut perustavanlaatuinen ero: - Useimmat valtuuskunnat katsovat, että sijoittautumispaikkaan perustuvan lähestymistavan täysipainoinen soveltaminen tammikuusta 2002 on oikea tapa, mutta että sitä olisi nopeasti täydennettävä kuluttajan- ja piensijoittajansuojasääntöjen lisälähentymisohjelmalla ja kuluttajien luottamusta vahvistavilla toimilla. - Toiset valtuuskunnat 3 katsovat, että siirtyminen täysin sijoittautumispaikkaan perustuvaan lähestymistapaan edellyttää pitkälle yhdenmukaistettua kuluttajansuojaa. Niiden mukaan etämarkkinointia koskevaan direktiiviehdotukseen olisi lisättävä erityinen sovellettavaa lakia koskeva lauseke, kunnes lisälähentyminen on toteutunut siellä missä sitä pidetään tarpeellisena. Alatyöryhmä toteaa, että yleisesti ottaen vallitsee yksimielisyys siitä, että etämarkkinointia koskeva direktiiviehdotus on hyväksyttävä kiireellisesti. Rahoituspalvelujen työryhmää kehotetaan vahvistamaan, että nyt voidaan edetä sen hyväksymisessä. Liite I Liite II Liite III Kuvio Vähittäisrahoituspalvelujen sisämarkkinat Kartoitus eurooppalaisten vähittäisrahoituspalvelujen markkinoiden täysimittaiseksi yhdentämiseksi Selvennyksiä 3 Ranska, Espanja, Portugali, Kreikka. 6

7 Liite II Kartoitus eurooppalaisten vähittäisrahoituspalvelujen markkinoiden täysimittaiseksi yhdentämiseksi I pilari Toimenpide Tavoite Aikataulu Oikeudelliset puitteet Ohjeistus 3 artiklan 4 kohdan soveltamiseen vähittäisrahoituspalveluihin Antaa ohjeistusta jäsenvaltioille ja rahoituspalvelujen tarjoajille niiden toimien kohtuullisuudesta, joihin voidaan ryhtyä toisesta jäsenvaltiosta käsin tarjottuja sähköisiä rahoituspalveluja kohtaan. Ohjeistus lisää läpinäkyvyyttä sähköistä kauppaa koskevan direktiivin soveltamisessa ja antaa palveluntarjoajille ja jäsenvaltioille enemmän varmuutta voimassa olevien oikeuspuitteiden toiminnasta. 2001; vuoden 2003 tarkistuksessa otetaan huomioon yhdenmukaistamisen edistyminen. Kansallisten kuluttajan- ja piensijoittajansuojasääntöje n lähentämisohjelma Todetaan, missä tarvitaan kansallisten sääntöjen lisälähentymistä tukemaan sijoituspaikkaan perustuvaa periaatetta. Tuloksena pitäisi olla luettelo toimista, joissa toivotaan kansallisten sääntöjen lisälähentymistä, jotta sisämarkkinat toimisivat optimaalisesti kuluttajan etujen mukaisesti. Kussakin tapauksessa olisi määriteltävä sopivin väline lähentymisen saavuttamiseksi ottaen huomioon yhteissääntelyja itsesääntelymahdollisuudet. Toimien pitäisi sisältää seuraavat: Määräajat vaihtelevat aloitteen mukaan (ks. alla) 7

8 Asuntolainoja koskevat käytännesäännöt Yksinkertaistettu esite (yhteissijoitusyritykset) Etämarkkinointidirektiivi Sijoituspalvelujen liiketoiminnan käytännesäännöt Sijoituspalveludirektiivin tarkistaminen Yhdenmukaistamattomat rahastot Kulutusluottodirektiivi Tarjousesitedirektiivi => Saavutettu: sääntö annettiin , tarkistus vuonna 2003 => Saavutettu: poliittinen sopimus, hyväksytään vuoden 2001 lopussa, tulee voimaan vuonna 2003 => Poliittinen sopimus: kesäkuu 2001, hyväksytään ennen vuoden 2001 loppua, täytäntöönpano vuonna 2003 => FESCO saanee työnsä päätökseen vuoden 2001 lopussa => Komission ehdotus hyväksytään vuoden 2001 lopussa, neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksyminen vuoden 2003 lopussa => Analyysi, jonka jälkeen keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa => Komission ehdotusluonnos hyväksytään heinäkuussa 2001, pannaan täytäntöön vuonna 2003 => Komission ehdotusluonnos hyväksytään vuoden 2001 lopussa, pannaan täytäntöön vuonna

9 Vähittäisrahoituspalvelusopimusten kansallisten sääntöjen tarkistus Vakuutus Laaditaan tuotekohtainen luettelo kansallisista kuluttajia ja piensijoittajia suojaavista sopimusehdoista. Luettelo analysoidaan ja sen perusteella annetaan ehdotuksia, joilla voidaan saavuttaa tavoite, että rahoituspalveluja voidaan tarjota vapaasti koko EU:ssa siten, että oikeusvarmuus säilyy. => Etenemistavasta keskusteltava ja sovittava jäsenvaltioiden kanssa vuosina (joko direktiivien muuttaminen tai yhteissääntelyyn perustuva lähestymistapa) Tutkimus käynnistetään syksyyn 2001 mennessä. 9

10 II pilari Toimenpide Tavoite Aikataulu Kuluttajien luottamus Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely: FIN-NET Kuluttajien tietoisuuden vahvistaminen Yhtenäinen maksualue Maksut tekninen turva Laajennetaan FIN-NETin kattavuutta alueiden ja toimialojen osalta. Tiedotetaan FIN-NETistä kuluttajille. Kannustetaan kansallisia viranomaisia ja alaa lisäämään kuluttajavalistusta ja tiedotusta ja siten mahdollistamaan, että kuluttajat voivat tehdä rationaalisia valintoja tehdessään online-rahoituspalvelusopimuksia ja erityisesti rajatylittäviä sopimuksia. Perustetaan rajaton EU:n maksualue. Euroalueen rajatylittävien maksujen hinnat mukautetaan kotimaisten hintojen tasolle. Rajojen yli suoritettavista tilisiirroista annetun direktiivin tarkistus Muihin maksuvälineisiin kuin käteiseen rahaan liittyvät petokset ja väärennökset - toimintasuunnitelman täytäntöönpano eeurope-älykorttialoite FIN-NETistä tiedotetaan lehdistössä 1. helmikuuta 2001 Kaksi miljoonaa esitettä jaetaan kuluttajille syksyllä Itsesääntelyä ja julkisen viranomaisen toimia koskevat aloitteet vuosien aikana. Euromaksukonferenssi: syyskuu 2001 Edistystä markkinoilla seurataan jatkuvasti. Raportti neuvostolle ja parlamentille syksyllä Ehkäisevien toimien täytäntöönpano vuosina Raportti täytäntöönpanosta vuoden 2003 lopussa. eeuropeälykorttitoimintasuunnitelma vuoden 2001 lopussa. 10

11 II pilari Toimenpide Tavoite Aikataulu Maksut oikeusturva Määritellään oikeudelliset puitteet, joita tarvitaan yhtenäisen maksunpalautusjärjestelmän tukemiseksi. Toukokuussa 2001 julkaistaan tutkimus sähköisiä maksuvälineitä koskevasta suosituksesta ja esitetään siitä arviot. Säädösehdotusta tarkastellaan vuoden 2001 aikana. 11

12 III pilari Toimenpide Tavoite Aikataulu Rahoitusvakaus Valvontayhteistyö Toiminnan vakautta koskevat kysymykset Raportti siitä, mitä muutoksia on mahdollisesti odotettavissa tulevissa yhteistyöjärjestelyissä, erityisesti rahoituspalvelujen online-tarjonnan osalta. Raportti mahdollisuuksista täyttää rahanpesua koskevat velvoitteet verkossa ja rajojen yli. Raportti uusista riskeistä ja uusiin sähköisen kaupan liiketoimintamalleihin liittyvien riskien jakautuman tai laajuuden muutoksista. 2001/2002: keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa siitä, mitkä aloitteet ovat mahdollisesti tarpeellisia. 2002: keskusteluja jäsenvaltioiden kanssa siitä, mitkä aloitteet ovat mahdollisesti tarpeellisia. Työtä jatketaan rahanpesun yhteyskomiteassa ja rahanpesun torjunnan toimintaryhmässä. 12

13 LIITE III: SELVENNYKSIÄ I. Sisämarkkinalähestymistapa: paras vastaus sähköisen kaupan haasteeseen Sähköisestä kaupankäynnistä annetulla direktiivillä pyritään takaamaan vapaus tarjota tietoyhteiskunnan palveluja siten kuin perustamissopimuksen 49 artiklassa on määrätty. Siinä määrätään, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueelle sijoittautuneet palveluntarjoajat noudattavat niiden alueella sovellettavia kansallisia vaatimuksia, jotka kuuluvat direktiivin yhteensovitettuun alaan. Jäsenvaltioilla on siten laillinen velvoite valvoa palveluntarjoajia, ei ainoastaan kotimaisten asiakkaiden hyväksi vaan myös varmistaakseen muista jäsenvaltioista olevien asiakkaiden suojan. Direktiivissä määritelty yhteensovitettu alue koskee vaatimuksia, joita palveluntarjoajan on noudatettava ryhtyessään tietoyhteiskuntapalvelutoimintaan (pätevyysvaatimukset, luvat jne.) tai harjoittaessaan tietoyhteiskunnan palveluja (palvelun laatu tai sisältö, mainonta, sopimukset, palveluntarjoajan vastuu). Se ei kata sellaisiin palveluihin sovellettavia vaatimuksia, joita ei tarjota sähköisesti. Jäsenvaltiot eivät puolestaan voi rajoittaa palvelujen tarjoamisen vapautta eli ne eivät voi toteuttaa haittaavia toimenpiteitä tai muuten tehdä muista jäsenvaltioista tarjottavien tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamista vähemmän houkutteleviksi omalla alueellaan, ellei tällaista toimenpidettä kata jokin direktiivissä säädetty poikkeus, kuten jäljempänä esitetään. Toimenpiteiden on luonnollisesti oltava perustamissopimuksen mukaisia. Sähköisestä kaupankäynnistä annetussa direktiivissä säädettyjen erityisvaatimusten lisäksi sovellettaisiin edelleen erityisvaatimuksia, jotka on määrätty yhteisön tasolla. Niitä sisältyy esimerkiksi ehdotettuun etämarkkinointidirektiiviin. Kuten sen 1 artiklan 3 kohdassa on selvästi todettu, sähköisestä kaupankäynnistä annetulla direktiivillä täydennetään toimialakohtaisia direktiivejä eikä se vaikuta sen suojan tasoon, joka niillä tai niiden täytäntöönpanossa käytetyllä kansallisella lainsäädännöllä on annettu, sikäli kuin se ei rajoita vapautta tarjota tietoyhteiskunnan palveluja. Lähestymistapa perustuu sen hyväksymiseen, että sähköisestä kaupasta on tullut todellisuutta, ja sen tavoitteena on varmistaa, että: Eurooppa korjaa hyödyn sähköisestä kaupankäynnistä: sähköisellä kaupankäynnillä odotetaan olevan huomattavia etuja talouskasvun, innovaatioiden ja työpaikkojen luomisen kannalta. Näiden etujen valjastaminen onkin keskeisen tärkeä haaste Euroopan unionille, kuten valtion- ja hallitusten päämiehet ovat korostaneet useissa huippukokouksissa. Euroopanlaajuiset markkinat syntyvät: Internet-sivustolla saatavilla olevat palvelut ovat automaattisesti ja samanaikaisesti kaikkien kuluttajien saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa. Jos palveluntarjoajan olisi tämän vuoksi noudatettava 15 jäsenvaltion sääntöjä ja määräyksiä samanaikaisesti, siitä syntyisi kohtuuttoman raskas ja perusteeton taakka. Palveluntarjoajat saattaisivat joutua suunnittelemaan erilaisia palveluja voidakseen noudattaa erilaisia jäsenvaltiokohtaisia vaatimuksia, eivätkä tarjoajat voisi näin ollen hyötyä mittakaavaeduista eivätkä tarjota kilpailukykyisiä palveluja. Sähköisen kaupankäynnin rajattomuus edellyttää täysin toimivia sisämarkkinoita.

14 Kuluttajan valinnanvara paranee: jos palveluntarjoajien täytyisi noudattaa 15 eri jäsenvaltion sääntöjä ja määräyksiä, se tarkoittaisi, että palveluntarjoajat eivät olisi kiinnostuneita tarjoamaan online -kaupankäyntiä, he ehkä kieltäisivät pääsyn sivustolle toisista jäsenvaltioista olevilta asiakkailta tai kieltäytyisivät tekemästä heidän kanssaan sopimuksia, mikä vähentäisi kuluttajien valinnanvaraa. Euroopan rahoituspalvelualan kilpailukyky on varmistettu: jos kuluttajilta kiellettäisiin pääsy eurooppalaisille sivustoille, laajempaa palveluvalikoimaa ja kilpailukykyisempiä verkkotarjouksia haluavat kuluttajat saattaisivat kääntyä EU:n ulkopuolella olevien palveluntarjoajien puoleen. Tämä heikentäisi EU:n rahoituspalvelualan kilpailukykyä. Valvonta on tehokasta ja vaikuttavaa: uudessa online-ympäristössä, jossa palveluja voidaan tarjota useassa maassa ilman, että palveluntarjoaja olisi fyysisesti läsnä tai harjoittaisi toimintaa kyseisen maan alueella, valvonta on tehokkainta ja nopeinta siinä jäsenvaltiossa, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut. Muiden jäsenvaltioiden, joissa palvelua voi käyttää, on usein vaikea panna tehokkaasti täytäntöön toimia sellaisen palveluntarjoajan osalta, joka ei ole sijoittautunut kyseisen viranomaisen alueelle. Niiden on turvauduttava sen jäsenvaltion viranomaisten toteuttamiin toimiin, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut. II Ohjeistus: Tavoite ja metodologia 1) Tavoite Sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 3 artiklan 4 6 kohdassa sallitaan jäsenvaltioiden toteuttavan tapauskohtaisesti (eli tietystä jäsenvaltiosta tarjottavan tietyn palvelun osalta) toimenpiteitä (esim. seuraamuksia tai kieltomääräyksiä), jotka rajoittavat toisesta jäsenvaltiosta käsin tarjottavia sähköisen kaupan palveluja ko. valtion alueella. Tähän mahdollisuuteen voidaan turvautua tiettyjen tiukasti sisältöä ja muotoa koskevien ehtojen nojalla: Sisällön kannalta: Toimia on toteutettava tiettyjen erityistavoitteiden saavuttamiseksi eli yleisen edun puolustamiseksi, kansanterveyden, yleisen turvallisuuden ja kuluttajien (sijoittajat mukaan luettuina) suojaamiseksi. Toimia on toteutettava tiettyä tietoyhteiskunnan palvelua vastaan, joka vaarantaa nämä tavoitteet, tai merkitsee vakavaa riskiä, että nämä tavoitteet saattavat vaarantua. Toimenpiteiden on oltava oikeassa suhteessa tavoitteisiin. Todistamisen taakka toimenpiteen tarpeellisuudesta on kohdemaalla. 14

15 Menettelyn kannalta: Sitä maata, joka on palvelun alkuperämaa, on ensin pyydettävä toimimaan, ja se ei ole ryhtynyt lainkaan toimiin tai se on ryhtynyt riittämättömiin toimiin. Komissiolle ja palvelun alkuperämaalle on täytynyt ilmoittaa siitä etukäteen (paitsi kiireellisissä tapauksissa). Ennen kuin kansalliset säännöt ovat lähentyneet entisestään ja on toteutettu toimia, joilla lisätään kuluttajien tietoisuutta kansallisten lainsäädäntöjen ja suojatasojen eroista, voi olla perusteltua ja kohtuullista tietyissä olosuhteissa, että jäsenvaltiot edellyttävät muista jäsenvaltioista olevien palveluntarjoajien noudattavan tiettyjä kansallisia sääntöjä ja ryhtyvän toimenpiteisiin näiden vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi, jos niitä rikotaan. Jäsenvaltioiden, palveluntarjoajien ja kuluttajien oikeusvarmuuden parantamiseksi komissio katsoo, että on hyödyllistä antaa ennakko-ohjeistusta säännöistä, joiden noudattamista jäsenvaltiot saattavat edellyttää online-rahoituspalvelujen tarjoajilta, ja sellaisten mahdollisten toimien kohtuullisuudesta, joita toteutetaan sen varmistamiseksi, että näitä sääntöjä noudatetaan. Tämä ei johda käytännössä uuteen yleiseen poikkeamaan alkuperämaan periaatteesta, vaan ohjeistuksen tarkoituksena on yksinkertaisesti esittää yleispiirteissään, kuinka komissio arvioi tulevaisuudessa sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin 3 artiklan 4 6 kohdan nojalla toteutettuja toimia. Ohjeistuksen perusteella jäsenvaltiot voivat tiedottaa alueellaan palveluja tarjoaville palveluntarjoajille, mitä vaatimuksia näiden on noudatettava, jotta heitä vastaan ei ryhdytä toimiin. Voidaan kohtuudella olettaa, että palveluntarjoajat haluavat välttää tällaisen riskin ja mukauttavat palvelunsa vaatimusten mukaisiksi. Niinpä niiden toimien lukumäärä, joihin ryhdytään ja joista ilmoitetaan komissiolle 3 artiklan 4 kohdan b alakohdan nojalla, vähenee huomattavasti. Jos ohjeistuksen kattamissa tapauksissa palveluntarjoajat kuitenkin päätyvät olemaan noudattamatta kohdemaan sääntöjä ja heitä vastaan ryhdytään toimenpiteisiin, näistä toimenpiteistä on ilmoitettava. Jäsenvaltiot ja palveluntarjoajat tuntevat kuitenkin etukäteen komission kannan. 2) Metodologia a) Luettelo Laaditaan luettelo kansallisista säännöistä, joiden soveltamista jäsenvaltiot haluavat jatkaa, ja toimista, joihin on ryhdytty niiden täytäntöönpanemiseksi. Vaikka 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetaan ainoastaan yksittäisiä "toimia", komission täytyy saada tietää, mitä kansallisia sääntöjä näillä toimilla on tarkoitus panna täytäntöön, voidakseen arvioida niiden kohtuullisuutta. Laajuus: Luetteloon otetaan mukaan ainoastaan ne kansalliset säännöt, jotka eivät johdu EU:n direktiiveistä, ja siinä keskitytään muihin kuin sopimussääntöihin, joita sovelletaan (myös tai yksinomaan) onlinerahoituspalveluihin ja joiden tavoitteena on kuluttajien ja sijoittajien tai yhteiskunnan edun suojaaminen. Kuluttajasopimuksissa olevia sopimussääntöjä ei tarvitse ottaa luetteloon, koska ne eivät kuulu 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun mekanismiin (niitä koskee yleinen poikkeus alkuperämaan periaatteesta). 15

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla

Ehdotus. NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.3.2010 KOM(2010) 105 lopullinen 2010/0067 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o.../... tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta avio- ja asumuseroon sovellettavan lain

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.6. KOM() 267 lopullinen KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Kuudes kertomus rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmasta KOMISSION KERTOMUS NEUVOSTOLLE

Lisätiedot

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille

EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille EU:n sisämarkkinat opas viranomaisille 2 ISBN ISBN 978-952-227-699-5 (verkkojulkaisu) Taitto: Edita Publishing Oy Kuvat: Shutterstock (s.4 joyfull/shutterstock.com) Lukijalle Euroopan unionin sisämarkkinat

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2011 KOM(2011) 794 lopullinen 2011/0374 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajariitojen verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR-asetus)

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI. ammattipätevyyden tunnustamisesta. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 07.03.2002 KOM(2002)119 lopullinen 2002/0061 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ammattipätevyyden tunnustamisesta (komission esittämä) PERUSTELUT

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA

VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA VIHREÄ KIRJA LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN TEHTÄVÄSTÄ, ASEMASTA JA VASTUUSTA EUROOPAN UNIONISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1-1.5 Kohtien numerot 2. LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTUKSEN SÄÄNTELY EU:N TASOLLA

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) L 177/6 FI Euroopan unionin virallinen lehti 4.7.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 COM(2011) 942 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE SEKÄ ALUEIDEN KOMITEALLE Johdonmukainen kehys luottamuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. tammikuuta 2005 (21.01) (OR. en) 5161/05 Toimielinten välinen asia: 2004/2001 (COD) COMPET 1 ETS 1 SOC 4 JUSTCIV 1 CODEC 5 EHDOTUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002

Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 Euroopan komissio XXXII kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2002 (Julkaistu yhdessä Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2002 -teoksen kanssa) Bryssel Luxemburg, 2003 Europe Direct -palvelu auttaa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2011 KOM(2011) 895 lopullinen 2011/0439 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 KOM(2011) 941 lopullinen VIHREÄ KIRJA Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, 28.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/65 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3. joulukuuta 2009 SEC(2009) 1666 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA OHJEET SOPIMATTOMISTA KAUPALLISISTA MENETTELYISTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN 2005/29/EY TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.4.2004 KOM(2004) 327 lopullinen VIHREÄ KIRJA JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA SEKÄ JULKISIA HANKINTOJA JA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSIA KOSKEVASTA

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.7.2012 Euroopan unionin virallinen lehti L 201/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS, annettu 12.3.2014, uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen

KOMISSION SUOSITUS, annettu 12.3.2014, uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.3.2014 C(2014) 1500 final KOMISSION SUOSITUS, annettu 12.3.2014, uudesta lähestymistavasta liiketoiminnan epäonnistumiseen ja yritysten maksukyvyttömyyteen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2002/0222(COD) 19. helmikuuta 2004 LAUSUNTO talous- ja raha-asioiden valiokunnalta oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalle

Lisätiedot

Eur Civil Law brochure FIN 17/6/2004 14:39 Page 1 www.eurocivil.info

Eur Civil Law brochure FIN 17/6/2004 14:39 Page 1 www.eurocivil.info www.eurocivil.info Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla Euroopan unionissa Opas lakimiehille www.eurocivil.info Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla pyritään helpottamaan kansalaisten

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 304/18 Euroopan unionin virallinen lehti 22.11.2011 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1169/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan

Lisätiedot