maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi"

Transkriptio

1 Suomen luonnonsuojeluliitto on monimuotoisen luonnon ja puhtaan ympäristön vahva valtakunnallinen edunvalvoja. Jäseniä liitossa on noin ja nuorisojärjestö LuontoLiitossa noin Paikallisyhdistyksineen ja piireineen liiton organisaatio kattaa koko maan. Ilman luonnonsuojeluliiton yli 60 vuotta jatkunutta kansalaistoimintaa moni ympäristöasia olisi Suomessa paljon nykyistä huonommassa tilassa. Liiton panos on vaikuttanut olennaisesti siihen, että - ympäristötietoisuus Suomessa on lisääntynyt. - ponnistelu uhanalaisten lajien suojelemiseksi on tuottanut tulosta. - suojelualueiden verkostoa on laajennettu. - ympäristönsuojelulainsäädäntö on kehittynyt ja ympäristöhallintoa on tehostettu. - luonnonvarojen kestävä käyttö, jätteiden kierrätys ja saastepäästöjen rajoittaminen ovat saaneet vauhtia. - uusiutuvien energiamuotojen kestävä käyttö ja merkitys ovat vahvistuneet energiapolitiikassa. - kansainvälinen ympäristöyhteistyö on tiivistynyt erityisesti Itämeren ja EU:n alueella. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta

2 Toimittanut: Sami Wilkman Kansi: Tiiti Gromoff Taitto: Tiiti Gromoff Julkaisija Suomen luonnonsuojeluliitto ry Kotkankatu 9, Helsinki puh ISBN Paino Kyriiri Oy Julkaisu on tehty Euroopan parlamentin tiedotustoimiston ja ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotuksen tuella.

3 Sisällys Esipuhe s. 7 Eero Yrjö-Koskinen Suomen energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteet ja todellisuus Ajankohtaiskatsaus: mitä kuuluu Suomen ilmastopolitiikalle? s. 10 Timo Ritonummi Viisas varautuu Kioton jälkeiseen aikaan s. 12 Satu Hassi Kestävän energiantuotannon edistäminen s. 16 Antti Kaikkonen Euroopan unionin energiapoliittiset linjaukset Uudet direktiivit ja niiden vaikutukset jäsenmaiden ympäristöpolitiikkaan s. 24 Matti Supponen Energiamarkkinat ja ilmastopolitiikka s näkökulma Euroopan parlamentista Riitta Myller Euroopan energiapolitiikan pitkän aikavälin kehityslinjat s. 28 Peter Lund Onko avautumiskehityksestä hyötyä pienkuluttajille ja ympäristölle? Residential retail competition in the electricity market s lessons from the United Kingdom Steve Thomas and Kevin Jewell Greening energy market liberalisation s. 39 Jason Anderson Ecolabelled electricity on a changing Swedish electricity market s. 44 Johan Kling Kioton tavoitteeseen ponnisteltava tosissaan s avoimilla energiamarkkinoilla tarvitaan voimakkaampia toimia Tuuli Kaskinen

4 Eero Yrjö-Koskinen Esipuhe Eurooppalaisten energian käyttö ja kulutus ovat murroksen edessä. Euroopan ilmasto- ja energiapolitiikan haasteena on ottaa huomioon turvallisuuteen, maantieteelliseen tilanteeseen, ympäristöön ja taloudelliseen kannattavuuteen liittyviä tekijöitä. Energiantuotannon taloudellisuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä pyritään lisäämään avaamalla unionin alueen sähkömarkkinat. Markkinoiden avautuminen on vasta alkuvaiheessa. Pohjoismaat ensimmäisten joukossa ovat avanneet oman sähköntuotantonsa kilpailulle. Sen sijaan Keski-Euroopassa sama kehitys on vasta käynnistymässä. Avautuvat sähkömarkkinat tuovat mukanaan sekä mahdollisuuksia että uhkia pyrittäessä kohti kestävää energiatulevaisuutta. Ympäristöjärjestöt ovat tukeneet avautumiskehitystä, sillä uusiutuvien energialähteiden kestävän energiantuotannon tukijalan pääsy markkinoille helpottuu. Sähkön käyttäjän on mahdollista valita sähkön tuottajansa myös ympäristöperustein ja ostaa ympäristömerkittyä, uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä. Suomessa tällaisen vaihtoehdon tarjoaa Suomen luonnonsuojeluliiton tukema norppamerkitty sähkö. Ruotsissa sekä muissa Pohjoismaissa kuluttajalle on tarjolla Bra Miljöval -merkittyä sähköä. Kuluttaja voi itse vaikuttaa ympäristöystävällisen sähköntuotannon lisääntymiseen. Avoimilta markkinoilta vaaditaan myös läpinäkyvyyttä. Jotta valistuneita ostopäätöksiä voidaan tehdä, täytyy kuluttajalla olla tarpeeksi tietoa päätöksensä tueksi. Sähkömarkkinoiden on tuettava kehitystä, jossa kuluttaja pystyy vaivattomasti vertailemaan sähköntoimittajia ja vaihtamaan halutessaan omaa sähköntoimittajaansa. Nykyinen vaatimus sähkön ympäristövaikutusten ilmoittamisesta epämääräisesti yritysten kotisivuilla ei ole riittävä, vaan jokaisen asiakkaan olisi saatava sähkölaskun yhteydessä selvitys kuluttamansa sähkön ympäristövaikutuksista mahdollisimman selkeässä muodossa. Uusiutuvien energialähteiden edistämisen ohella eurooppalaisten sähkömarkkinoiden suurena haasteena on myös energian tehokas käyttö. Euroopan unionin ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä löytää keinoja tehostaa sekä energian tuotantoa että sen käyttöä. Näyttää siltä, että pelkästään markkinavoimiin luottaminen ei ole riittävää, vaan tarvitaan edelleen myös selkeää poliittista ohjausta, jotta sähkön kulutus ei jatka kasvuaan. Säästön ajatus on tärkeä, sillä 7

5 huolimatta voimakkaistakin ponnisteluista uusien energiamuotojen edistämiseksi yli puolet Euroopan unionin sähköstä tuotetaan lähivuosikymmeninä fossiilisilla polttoaineilla, joiden käytöllä on erittäin kielteisiä ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Suurin osa kuluttajista suhtautuu ydinvoimaan kriittisesti sen riskialttiudesta johtuen. Monet EU-maat, kuten Ruotsi ja Saksa, ovat päättäneet luopua ydinvoiman käytöstä kokonaan. Samasta syystä esimerkiksi Tanskassa ja Itävallassa ei ole rakennettu ydinvoimaa lainkaan. Suomi on ainoa EU-maa, joka on päättänyt lisätä ydinvoimaan tehtäviä investointeja. Sähköyhtiöiden halu varata täällä rakennettavan ydinvoimalan tuotanto-osuuksia ja kasvattaa sitä kautta myyntiään ei ainakaan helpota energiansäästön toteuttamista eikä edistä uusiutuvan energian investointeja. Pohjoismaissa on sähkömarkkinoiden osalta toimittu eurooppalaisena edelläkävijänä. Pohjoismaiset sähkömarkkinat avattiin jo vuonna Kokemusta avoimien markkinoiden toiminnasta on siis jo useiden vuosien ajalta. Avautuneiden markkinoiden ansiosta ei kuitenkaan ole tapahtunut parannusta uusiutuvien energialähteiden tuotannossa saati sähkön kulutuksen kasvun hidastumisessa. Suomen ilmastostrategiaan kirjatut uusiutuvien energialähteiden edistämistavoitteet ovat kaikkien muiden tuotantomuotojen paitsi bioenergian osalta jäljessä aikataulustaan. Vastaavasti sähkön kulutus on jatkanut kasvuaan ja jopa kiihtynyt viime vuosina. Tällainen kehityskulku vaarantaa Suomen ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamisen sekä sotii kestävän kehityksen periaatteita vastaan. Samaan aikaan kiristynyt kilpailu uhkaa muuttaa sähköntuotannon muutaman suuren toimijan temmellyskentäksi. Avoimien sähkömarkkinoiden vaativana haasteena on yhdistää taloudellinen ja tuotannollinen tehokkuus ympäristön huomioivaan kehitykseen. Ympäristönäkökohdista tärkeimmäksi nousee ilmastonmuutoksen hidastaminen. Tällöin on kuitenkin huolehdittava, ettei energiantuotannolla ole kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Pitkällä aikavälillä kestävä energiatalous ei voi perustua muuhun kuin uusiutuviin energiavaroihin. Uusiutuvien energialähteiden hyviä puolia ovat yleensä myös niiden paikallisuus sekä kotimaisuus. Sähkömarkkinoiden toiminnan edellytyksiä on pyrittävä muuttamaan sellaiseen suuntaan, joka samalla edesauttaa sekä ympäristön hyvinvointia että paikallisen, työpaikkoja luovan energiantuotannon laajentumista. Useat havainnot viittaavat siihen, että avoimet markkinat eivät sinänsä paranna ympäristön tilaa, päinvastoin. Tästä huolestuneena Suomen luonnonsuojeluliitto järjesti syyskuussa 2003 seminaarin avautuvista energiamarkkinoista, missä käsiteltiin laajasti ympäristön ja energiamarkkinoiden välistä suhdetta. Tämän julkaisun tekstit perustuvat seminaarissa puhuneiden asiantuntijoiden esityksiin, jotka vaihtelevat EU-tasoisesta tarkastelusta eri jäsenvaltioiden kohtaamiin ongelmiin. Suomen energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteet ja todellisuus Kirjoittaja on Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja. 8 9

6 Timo Ritonummi Ajankohtaiskatsaus: Mitä kuuluu Suomen ilmastostrategialle? Kansallinen ilmastostrategia on runsaat kaksi vuotta vanha; eduskuntakäsittely päättyi kesällä Ilmastostrategia sisältää linjaukset ja toimet, joiden avulla Suomen kasvihuonekaasupäästöt saadaan Kioton pöytäkirjan ja sitä seuranneen EU:n taakanjaon mukaiseen tavoitteeseen ensimmäisellä sitoumuskaudella vuosina Suomen tavoite on pitää kasvihuonekaasupäästönsä vuoden 1990 tasolla. Ilmastostrategian toimeenpano tapahtuu mm. erinäisten päätösten ja normi- ja säädösmuutosten avulla. Esimerkkeinä ovat voimaan tulevat uudet rakennusmääräykset sekä energiaverojen korotus vuoden 2003 alussa ja samalla tehty parannus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon asemaan. Esimerkkinä toisenlaisesta toiminnasta mainittakoon Ilmastonmuutoksen viestintäohjelma (www.ilmastonmuutos.info) eri kohderyhmille suunnattuine viestintäprojekteineen. Valtionhallinnon organisaatio ilmastostrategian uusimiseen Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä kauppa- ja teollisuusministeri ympäristöministeri valtionvarainministeri maa- ja metsätalousministeri liikenne- ja viestintäministeri Mauri Pekkarinen (puheenjohtaja) Jan-Erik Enestam Antti Kalliomäki Juha Korkeaoja Leena Luhtanen Samalla kun ilmastostrategiaa toimeenpannaan, on sen päivittämistyö alkanut. Tärkeimpinä syinä päivittämiseen on valmisteilla oleva EU:n päästökauppa ja ns. Kioton joustomekanismit. Strategian valmistelun aikana vuosina päästökauppadirektiiviä ei vielä ollut eivätkä joustomekanismien kansainväliset pelisäännöt olleet selvillä. Uudistettavaan ilmastostrategiaan sisällytetään EU:n päästökaupan ja joustomekanismien lisäksi linjaukset ns. hiilinielujen käytöstä ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen huomioonottaminen sekä toimenpiteiden ja toimeenpanon laajentaminen alueelliselle ja kunnalliselle tasolle. Tärkeänä osana strategian päivittämisessä on myös valmistautuminen ensimmäistä sitoumuskautta seuraavia sitoumuskausia koskeviin päästövähennysneuvotteluihin. Ilmastostrategian uusimista ohjaa ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmä. Ministerityöryhmää avustaa virkamiestasolla strategian kannalta keskeisten ministeriöiden yhdysverkko kauppa- ja teollisuusministeriön puheenjohtajuudella. Lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosastolle on muodostettu määräaikainen, kolmihenkinen ilmasto- ja energiastrategian sihteeristö. Osana strategian uusimista laaditaan strategian tueksi kasvihuonekaasupäästöjä ja energiankulutusta käsitteleviä skenaarioita. Skenaario- ja strategiavalmistelu tapahtuu kuuden edellämainitun ministeriön yhteistyönä - aivan kuten strategiaa alun perin valmisteltaessa. Siten skenaariot eivät ole esimerkiksi KTM:n skenaarioita, vaan yhteisiä kunkin kuuden ministeriön vastatessa omasta sektoristaan. Päivitetty ilmastostrategia valmistuu loppuvuodesta 2004 ja hallitus antaa sen selontekona eduskunnalle. Päästökauppadirektiivin toimeenpano edellyttää merkittäviä linjauksia jo tätä ennen. Päästökauppasektoreille jaettavien päästöoikeuksien alustavan alkujaon on oltava valmis maaliskuussa Alkujako on tarkoitus lyödä lopullisesti lukkoon hallituksessa vuoden 2004 syyskuun loppuun mennessä. On tärkeää muistaa, että mitkään strategiat eivätkä skenaariot, eivätkä liioin lukemattomat selvityksetkään vähennä päästöjä vaikka kaikilla niillä onkin tärkeä osansa. Päästöjen vähentäminen vaatii konkreettisia toimia. Kirjoittaja on ylitarkastaja kauppa- ja teollisuusministeriössä. Ministerityöryhmää avustaa virkamiestasolla kyseisten ministereiden ministeriöiden lisäksi ulkoasiainministeriö. Kauppa- ja teollisuusministeriössä toimii määräaikainen ilmasto- ja energiastrategian sihteeristö

7 Satu Hassi Viisas varautuu Kioton jälkeiseen aikaan Onko kauppa- ja teollisuusministeriö pukki kaalimaan vartijana? Reilu vuosi sitten, kun eduskunnassa ja koko valtakunnassa kiisteltiin viidennen ydinvoimalaitoksen luvasta, juuri kukaan ei julkisesti asettanut kyseenalaiseksi Kioton ilmastosopimusta ja sitä, että Suomi saavuttaa sopimukseen kirjatun päästörajansa. Suomen Kioto-tavoitehan on, että kasvihuonekaasupäästömme eivät ylitä vuoden 1990 tasoa vuonna 2010, tai vuosien keskiarvossa. Jo tuolloin kuului kuitenkin huhuja siitä, että tietyissä piireissä puhutaan "kun Kalle on tehnyt tehtävänsä, Kalle saa mennä". Kallella viitattiin Kioton pöytäkirjaan ja Kallen tehtävällä ydinvoimaluvan heltiämiseen. Tämän päivän tunnelmat eivät ainakaan kumoa puolentoista vuoden takaisia huhuja. Yhä useammassa puheenvuorossa Kioton pöytäkirjaa väitetään Suomelle mahdottomaksi toteuttaa. Sen nyt ehkä voi ymmärtää, että jotkut etujärjestöt, kuten TT ja se osa ay-liikkeestä, jotka pitävät jatkuvaa energian kulutuksen kasvattamista ja halpaa energiaa yhteiskunnallisena tavoitteenaan, puhuvat tällaisia, etujärjestöillähän ei ole harteillaan päättäjän vastuuta. Mutta vaikeampi on ymmärtää ja hyväksyä sitä, että vastaavanlaisia puheita kuullaan myös kauppa- ja teollisuusministeriön KTM:n suunnalta, onhan KTM sekä Lipposen että Vanhasen hallitusten työnjaossa juuri se ministeriö, jonka tehtävänä on johtaa niiden kotimaisten toimien valmistelua, joilla Suomi pitää päästöt kurissa Kioton sopimuksen mukaisesti. Viime elokuussa kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosaston ylijohtaja Taisto Turunen ilmoitti televisiossa, että Suomi ei saavuta Kioto-tavoitetta ilman päästöoikeuksien ostoa ulkomailta. Tekniikka &Talous -lehden mukaan Turunen on energiaväen lounaskeskustelussa heittänyt, että suomalaisten on valittava, kuolemmeko viluun vai nälkään. KTM:n vastuunalainen päällikkö on tietysti kauppa- ja teollisuusministeri Pekkarinen. Vastatessaan kansanedustaja Christina Gestrinin kirjalliseen kysymykseen sähkön hintaan sisällytettävästä "ilmastomaksusta" ministeri Pekkarinen torjui tämän idean sillä perusteella, että uusia toimia päästöjen rajoittamiseksi ei tarvita. "Nykyiset toimenpiteet on asetettu ja mitoitettu siten, että kotimaiset ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteet voitaisiin saavuttaa", totesi Pekkarinen. Noin kuukautta myöhemmin samainen Pekkarinen lausui Energia-lehdelle (6-7/2003) antamassaan haastattelussa: "Minusta Kioto-velvoitteet ovat Suomelle kohtuuttoman kovat". Hän myös väittää, että Kioton tavoite merkitsisi päästöjen leikkaamista peräti 20 %:lla nykytasosta. Pekkarisen väite perustuu erikoislaatuiseen KTM-matematiikkaan. Todellisuudessa Suomen kasvihuonekaasupäästöt viime vuonna ovat olleet vajaat 9 % yli sen tason, johon olemme Kiotossa sitoutuneet. Pekkarisen väittämiin prosenttisuuruusluokkiin eli noin 18 %:n vähennystarpeeseen päästään, kun otetaan huomioon vain hiilidioksidipäästöt ja niistäkin vain fossiilisten polttoaineiden poltosta aiheutuneet. Vuoden 1990 jälkeen viiden muun kasvihuonekaasun päästöt ovat jonkin verran vähentyneet, samoin hiilidioksidipäästöt muusta kuin fossiilisista polttoaineista. Kun tämä otetaan huomioon, kuva on paljon valoisampi. Lisäksi on otettava huomioon, että kahden viime vuoden hiilidioksidipäästöjen korkeus johtui vesivoiman poikkeuksellisesta vähyydestä luvun loppuvuosina ja vuonna 2000 Suomen päästöt alittivat Kioto-rajan. Herää siis kysymys, millaisin tavoittein KTM:ssä oikein toimitaan. Onko KTM:ssä todella aitoa halua vetää päästöjen kuriin saamista Suomessa vai onko KTM pukki kaalimaan vartijana, haluton toteuttamaan päästövähennyksiä? Ministeri Pekkariselta odotetaan nyt näyttöjä siitä, johtaako hän jämerästi kasvihuonekaasupäästöjen panemista kuriin vai asettuuko hän vastaan hangoittelijoiden rintamaan. Kotimaisessa keskustelussa näkee melko usein vedottavan myös Ruotsiin, kun Kioto-tavoitettamme väitetään kohtuuttomaksi. Onhan Ruotsilla oikeus lisätä päästöjään 4 % vuoteen 1990 verrattuna, kun meidän rajamme on 0 %. Näiden puheenvuorojen käyttäjät unohtavat - tietoisesti tai tietämättömyyttään - seuraavat asiat: - koko EU:n tavoite on vähentää päästöjä 8 %, joten Suomen tavoite on EU:n keskitasoa vaatimattomampi, - Ruotsin lisäysoikeuden peruste on Ruotsin sitoumus vähentää ydinvoimaa, - vuoden 1990 jälkeen Ruotsi on jo sulkenut yhden ydinvoimalan, - Ruotsi on vapaaehtoisesti sitoutunut huomattavasti tiukempaan tavoitteeseen eli päästöjen vähentämiseen 4 %:lla samansuuruisen lisäyksen sijasta ja - viime vuonna Ruotsin päästöt olivat 4 % alle Kioto-tavoiterajan eli siinä tasossa, joka on Suomen tavoite, huolimatta siitä että vesivoiman vähyys koetteli myös Ruotsia. Kioto-sitoumuksen täyttäminen kiinni poliittisesta tahdosta Vuosi ennen eduskunnan suurta ydinvoimakeskustelua eli keväällä 2001 Lipposen toinen hallitus esitteli eduskunnalle selontekona Suomen kansallisen ilmastostra

8 tegian. Ilmastostrategia sisälsi kuvauksen toimista, joilla Suomi pitää kasvihuonepäästöt kurissa Kioto-sitoumuksensa mukaisesti. Selonteon valmistelua johti KTM. Kun KTM:n suunnalta nyt kuvataan Kioto-tavoitetta kohtuuttomaksi, herää kysymys, onko kaikki ilmastoselonteossa kuvatut asiat pantu toimeksi. Valitettavasti vastaus on: ei ole. Tärkein toimi, joka yhä edelleen odottaa toimeenpanoa, on energiaverojen korotus. Ilmastoselonteon mukaan energiaverotuksen taso tulee noin kaksinkertaistaa tällä vuosikymmenellä siihen verrattuna mitä ne olivat vuonna 2000, vaikka ydinvoimaa rakennettaisiin lisää. Toisin sanoen energiaveroja tulee tällä vuosikymmenellä nostaa suunnilleen yhtä paljon kuin 1990-luvulla. Suunnitelmaa siitä, missä tahdissa energiaverotusta kehitetään ja millaisella mallilla, ei kuitenkaan ole saanut aikaan sen paremmin Lipposen kakkoshallitus kuin Vanhasenkaan hallitus. Oma kokemukseni siltä ajalta, kun vielä olin Lipposen toisen hallituksen ympäristöministeri, on se, että tämä laiminlyönti ei johdu unohduksesta vaan tahdon puutteesta. Tiedän sen siitä, että Lipposen toisessa hallituksessa aktiivisesti muistutin tästä asiasta. Viime syksynä KTM:n johdolla työskentelivät ns. risupakettityöryhmät, jotka tekivät esitykset eduskunnan ydinvoimapäätöksen yhteydessä hyväksyttyjen "risupakettiponsien" toteuttamisesta. Työryhmien työn yhteydessä KTM päivitti päästöennusteiden BAU- eli "business as usual" -käyrää siten, että siihen laskettiin mukaan jo päätetyt toimet. KTM:n laskelmien mukaan jo päätetyt toimet eivät riitä Kioto-tavoitteen saavuttamiseen. Käyrä jätettiin pois risupakettityöryhmien loppuraportista eikä siitä puhuttu julkisesti ennen vaaleja, kun haluttiin antaa kuva, että päästöongelmat ratkaistiin ydinvoimalla. On kuitenkin kaksi aivan eri asiaa, voidaanko Kioto-tavoite saavuttaa ja riittävätkö sen saavuttamiseen jo tähän mennessä päätetyt toimet. Kun KTM:ssä on kerran päädytty siihen, että tähän mennessä päätetyillä toimilla ei tavoitetta saavuteta, on katsottava, mitä toimia tarvitaan vielä lisää. Tähän arvioon itsekin uskon. Edellä jo totesin, että kansallisessa ilmastostrategiassa luetelluista toimista energiaverotuksen kehittäminen on toteuttamatta ja myös vailla toteutussuunnitelmaa. Sellaisia ilmastostrategiassa mainitsemattomia toimia, joiden toteuttaminen on täysin realistista, jos halua eli poliittista tahtoa vain on, ovat ainakin seuraavat: - energian säästöohjelman tehostaminen, - kotimaisen uusiutuvan energian tehostettu edistäminen, - esimerkki molemmista edellisistä: investointiavustukset suoran sähkölämmityksen vaihtamiseen maalämpöpumppuihin tai hake- tai pellettilämmitykseen, - esimerkki uusiutuvan energian edistämisestä: muun muassa Ruotsin ja Belgian käyttöön ottama järjestelmä, jossa sähkön myyjiä velvoitetaan tuottamaan vuosittain kasvava osuus myymästään sähköstä uusiutuvalla energialla Kioton jälkeen tulevat vielä haastavammat päästövelvoitteet Kioton tavoitteen saavuttaminen niin Suomessa kuin muuallakaan kehittyneissä teollisuusmaissa ei ole mikään läpihuutojuttu, kyseessä on vaativampi ja mahdollisesti myös kalliimpi ympäristönsuojelutehtävä kuin mikään niistä, joista olemme aikaisemmin selviytyneet. Silti kaikki ne, jotka arvostelevat Kioton sopimusta täysin riittämättömäksi, ovat oikeassa. Jos Kioton sopimus toteutuu täysimääräisesti, eli myös Yhdysvallat tulee mukaan, teollisuusmaaryhmän päästöt alenevat 5,2 % vuoteen 1990 verrattuna. Jotta ilmastonmuutos saataisiin kuriin, globaaleja päästöjä on vuodessa vähennettävä yhteen kolmannekseen nykytasosta. Tehtävän haastavuutta korostaa se, että monien kehitysmaiden on annettava vielä jonkin aikaa kasvattaa päästöjään, ovathan esimerkiksi keskimääräisen intialaisen päästöt vain kymmenesosa suomalaisen ja keskimääräisen EU-kansalaisen päästöistä ja vain kahdeskymmenesosa yhdysvaltalaisen vastaavista. Samalla meidän kehittyneissä teollisuusmaissa tulee alentaa omia päästöjämme todella radikaalisti seuraavien vuoden aikana. Ensimmäisen Kioto-urakkamme jälkeen tulee siis uusia. Seuraavina sitoumuskausina päästövähennystavoitteet ovat väistämättä kovempia kuin ensimmäisellä sitoumuskaudella, jos maapallosta aiotaan pitää huolta. Myös EU lähtee ilmastopolitiikassaan tästä realiteetista. Viime syksynä EU:n ympäristöministerineuvosto totesikin, että EU:n pitkän aikavälin tavoite on stabiloida ilmakehän hiilidioksidipitoisuus tasolle 550 ppm, mikä on noin kaksinkertainen taso verrattuna esiteolliseen aikaan. EU totesi samalla, että tämä tarkoittaa maapallonlaajuisten päästöjen vähentämistä pitkällä aikavälillä 70 %:lla. EU siis varautuu Kioton jälkeiseen aikaan, kuten jokainen viisas toimija. Tähän on ryhdyttävä myös Suomessa. Mitä tehokkaammin toimimme kotimaisen uuden tekniikan, toisaalta energiapihin eli energiaa säästävän tekniikan ja toisaalta uusiutuvaa energiaa käyttävän tekniikan kehittämiseksi, sitä paremmassa asemassa olemme, kun on lähdettävä toteuttamaan seuraavia päästövähennyksiä. Kioton pöytäkirjan toteuttaminen on myös tekemällä oppimista. Jos keskitymme haraamaan koko urakkaa vastaan, menetämme kullanarvoisen tilaisuuden oppia asioita, jotka ovat kirjaimellisesti kullanarvoisia ensi vuosikymmenellä. Kirjoittaja on kansanedustaja ja eduskunnan ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja 14 15

9 kysymyksiä. Kaikkiin niihin joudutaan vastaamaan kuluvalla nelivuotiskaudella. Eikä ainoastaan vastaamaan, vaan vastaamaan tavalla jonka kestävyydestä voimme olla pitkälläkin aikavälillä varmoja. Antti Kaikkonen Kestävän energiantuotannon edistäminen Energia- ja ilmastopolitiikka on mielestäni yksi tärkeimmistä politiikan toimintaalueista alkaneella hallituskaudella. Vanhasen hallituksen ohjelmassa on itse asiassa monessa kohdassa energiapoliittisia linjauksia. Nämä useat linjaukset muodostavat sen kokonaisuuden, kuinka suomalaista energiantuotantoa pyritään saamaan entistä ympäristöystävällisemmäksi. Hallitusohjelman julkistamisen aikaan monet ohjelman kirjaukset selvityksistä ja kartoituksista herättivät arvostelua. Tällainen muotoilu oli välttämätön, sillä monet päätöksien kannalta oleelliset selvitykset olivat vielä tekemättä. Selvityksistä puhuttaessa teistäkin saattaa tuntua, että itse päätökset jumiutuvat loputtomien selvitysten alle. Vaikka emme näitä "selvityksiä" suuresti rakasta, niin niiden välttämättömyyttä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä tuskin kukaan meistä kyseenalaistaa. Hallituspuolueen kansanedustajana koen olevani osavastuussa siitä, etteivät kirjaukset jää ainoastaan selvityksen asteelle. Selvityksistä on edettävä toimenpiteisiin. Vastuun taakkaa osaltaan keventää se, että vastausten etsiminen hallitusohjelman energiapoliittisiin kysymyksiin on alkanut ripeästi. Kuluvalla hallituskaudella ei energiapolitiikkaan liittyvistä haasteista ole pulaa, tämä fakta on varmasti myös tämän tilaisuuden osanottajilla tiedossa. Keskeinen päämäärä on edetä kohti Kioton ilmastosopimuksen asettamia velvoitteita. Haasteet tällä hallituskaudella Edellisessä alustuksessa edustajakollega Hassi käsittelikin jo tulevaisuutemme haasteita pidemmällä aikavälillä. Käsiteltäessä näitä haasteita näin yhden vaalikauden perspektiivistä (joka on liian lyhyt aika näille kysymyksille), pitää esille nostaa ainakin seuraavat asiat: - Energiamarkkinoiden Euroopan laajuinen avaaminen ja kotimaisten markkinamekanismien kehittäminen, - ilmastostrategian päivittäminen ja päästökaupan valmistelu sekä - uusiutuvia energialähteitä ja energiansäästöä koskevien ohjelmien toteutus Vaikka luettelin kokonaisuudet lyhyenä listana, ne ovat kukin mittaluokaltaan suuria On vähintäänkin luonnollista, että tässä vaiheessa osa hallitusohjelman energiapoliittisista asioista on vasta valmistelussa tai alustavassa mietinnässä. Hallituksen esityksiä ja muita konkreettisia valmistelun tuloksia päästään toden teolla toteuttamaan käytännössä vasta hieman myöhemmin. Alustukseni lopussa arvioin hieman kyseisiä asiakokonaisuuksia eduskunnan käsittelyyn tulleen vuoden 2004 budjettiehdotuksen valossa. Hallitusohjelman energiapoliittinen perusajatus on kilpailukykyisen energian saannin turvaaminen samalla, kun täytämme kansainvälisten ympäristösitoumusten asettamat velvoitteemme. Kuten te, energia-asioissa mukana olevina ja niitä aktiivisesti seuraavina, varmasti tiedätte, näiden tavoitteiden toteuttaminen merkitsee melkoisia ponnisteluja. Saatan olla väärässä, mutta oletan että monet teistä hieman vieroksuvat edellisessä määrittelyssä mainittua ilmaisua "kilpailukykyinen energia". Mielestäni perusajatuksen sisältämä velvoite ympäristösitoumusten täyttämisestä, samalla kun pyrimme kilpailukykyiseen energiantarjontaan, muodostaa kestävän pohjan energiapolitiikalle. Jos ekologisia vaatimuksia ei huomioida, ei mielestäni voida puhua kilpailukykyisestä energiasta, ekologisten vaatimusten pitäisi olla sisäänrakennettuna ajatuksena energiantuotannossa. Eri toimijoiden yhteistyö korostuu On tärkeää huomata, että hallinnon ja valtiovallan ponnistelut eivät yksin riitä: tarvitaan myös energia-alalla paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti toimivien osapuolien vahvaa panosta ja yhteistyötä. Vain kaikkien osapuolten vahva sitoutuminen tavoitteisiimme varmistaa, että elinkeinoelämä ja kaikki kansalaiset saavat tarvitsemansa määrän energiaa eri muodoissa käyttöönsä kohtuulliseen hintaan, niin että samalla ympäristötavoitteet toteutetaan. Hallitus puolestaan edistää tavoitteita mm. panostamalla uuden teknologian rahoittamiseen, yritysten vakaan toimintaympäristön ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä yrittäjyyden edistämiseen. Energia-ala on hyvä esimerkki siitä, miten erilaiset ja erikokoiset toimijat täydentävät hyvin toisiaan. Suomen kaltaisessa maassa on välttämätöntä, että meillä on toimintakykyinen perusvoimatuotanto, joka on kunnossa, mutta aivan yhtä välttämättä tarvitaan alueellisia ja paikallisia toimijoita. Hyvä esimerkki viimeksi mainituista on mielestäni kauppa- ja teollisuusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, Motivan ja metsäkeskusten yhdessä alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa vauhdittama lämpöyrittäjyystoiminta. Tämä uudehko bioenergia-alan toimintamuoto on tervetullut lisä osaltaan täydentämään energiatuotannon palettiamme. Toiminnan keskeisenä 16 17

10 ajatuksena on, että lämpöyrittäjä tai lämpöyritys vastaa kokonaisvaltaisesti kunnan aluelämpölaitoksesta tai jonkun kiinteistöryhmän, kuten koulukeskuksen tai yrityksen, lämmöntarpeesta. Tällainen toiminta edustaa mielestäni hyvällä tavalla energiasektorin uudenlaista verkottumista. Toiminnan ekologisuuden lisäksi ei pidä todellakaan väheksyä sen työllistävää vaikutusta. Jo nyt vastaavanlaiset toimintamallit työllistävät välittömästi ja välillisesti satoja henkilöitä ja toteuttavat samalla kestävää energiapolitiikkaa. Mainitsin aiemmin, että hallitusohjelmassa on useita energiaan liittyviä kohtia. On hyvä mainita samalla, että meillä energiahuollon ja energiamarkkinoiden monet perusasiat ovat kansainvälisesti vertaillen kunnossa. Sanon näin siitä huolimatta, etten aikanaan kannattanut päätöstä viidennen ydinreaktorin rakentamisluvan myöntämiseksi. Se päätös on nyt kuitenkin tehty, ja siihen ei tällä vaalikaudella enää palata. Joten suuria ja nopeita muutoksia ei kotimaisista lähtökohdista suoriteta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä ettei erilaiselle energiatuotannon kehittämiselle, uusille tekniikoille ja uudenlaisille toimintatavoille olisi tarvetta. Osaltaan näitä tarpeita saa aikaan toiminnan välttämätön sopeuttaminen Kioton ilmastosopimuksen ja EU:n puitteissa sovittuihin tavoitteisiin. Päästökauppa mullistaa energia-alan toimia Energiamarkkinamme toimivat jokseenkin hyvin, mutta emme silti voi välttyä alaa koskettavilta suurilta muutoksilta. Suurin ja käytännön kannalta ehkä vaikeinkin muutos on Kioton ilmastosopimuksen pohjalta valmisteltu EU:n sisäinen, tiettyjä teollisuuden aloja ja energiatuotantoa koskeva hiilidioksidipäästöjen kauppa. Haasteellisuutta lisää se, että joudumme hoitamaan käynnistämisen melkoisella kiireellä. Suomi ei saanut haluamaansa riittävää tukea asian käsittelyssä muilta jäsenvaltioilta voimaantuloajan lykkäämiselle. Lykkäämistä ajettiin, jotta eri osapuolille olisi saatu riittävästi aikaa asian kunnolliseen valmisteluun. On syytä korostaa, että halusimme lisäaikaa nimenomaan päästökaupan toteuttamisen huolelliselle valmistelulle, emme yrittäneet lykätä päästökaupan aloittamista sinänsä. Demokraattisen päätöksentekojärjestelmän mukaisesti tyydymme ja sopeudumme nyt tähän tiukahkoon aikatauluun. Tarvittava lainsäädäntö pitää olla voimassa ja niin sanottu päästöoikeuksien alkujako tehtynä siten, että päästökauppa voi käynnistyä vuoden 2005 alussa. Vaikka halusimmekin lisäaikaa, olen varma, että emme ole tämänkään asian valmistelussa muihin maihin verrattuna jälkijunassa. Muista maista kuuluneiden valmistelun "väliaikatietojen" mukaan tilanne on pikemminkin päinvastoin. Meidän ei tule kuitenkaan kokea pienintäkään mielihyvää asian johdosta - ajatuksella mitäs me sanoimme - sillä koko päästökaupan aloittaminen voi venyä, koska aloituksesta ei tule mitään elleivät kaikki ole alussa samalla viivalla. Yritysten välinen EU:n laajuinen hiilidioksidipäästöjen kauppa mullistaa energiaalan toimia monilta osin. Ei riitä, että luomme kauppaan liittyvät menettelyt ja seurantajärjestelmät ja perustamme tarvittavat elimet niitä hoitamaan. Lisäksi pitää muut energiapoliittiset toimet, kuten energiatuet ja energiaverot, yhteensovittaa päästökaupan kanssa siten, että toimintaympäristö on mahdollisimman tasapuolinen niin päästökaupassa mukana oleville kuin sen ulkopuolelle jäävillekin. Yhdyn kauppaja teollisuusministeri Mauri Pekkariseen siinä, että en usko päästökaupan oloissa kiintiökaupan kokonaan korvaavan energiaveroja. Enkä myöskään sitä toivo. Energiaverotuksen suhteen tarvitaan nykyistä parempaa kansainvälistä yhteistyötä. Siksi EU:n perustuslaillisen sopimuksen käsittelyn yhteydessä olisikin hyvä sopia siitä, että energia- ja ympäristöverotuksen suhteen voitaisiin siirtyä EU:ssa määräenemmistöpäätöksiin. Ohjauskeinoja tarvitaan jo senkin takia etteivät päästökaupan ulkopuolelle jäävät pääse ns. vapaamatkustajan asemaan. Energiaverotus tulee tuskin vaalikaudella säilymään entisellään. Jo nyt verotuskokonaisuuden valmistelusta on kantautunut tietoja, joiden mukaan biokaasuun kohdistuva vero poistettaisiin kokonaan. Onkin jo korkea aika. Biokaasun suhteen olemme esimerkiksi Ruotsiin verrattuna jälkijunassa, valitettavasti. Kysyntää varmasti olisi, mutta tarjontaa ei ole. Verotuksen aikaisemmat virheratkaisut ovat tähän yhtenä syynä. Päästökauppaan liittyvä kolmas tehtävä on syytä hoitaa huolella. On välttämätöntä valmentaa ja opastaa päästökaupan piirissä olevia yrityksiä ja muita toimijoita. Kauppa- ja teollisuusministeriössä uskotaan vahvasti, että energia-ala vahvoine järjestöineen hoitaa omalta osaltaan tätä vaativaa perehdyttämistyötä. Eduskunnan ponsilausumat ydinvoimapäätöksen yhteydessä Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut myös toimimaan eduskunnan kesällä 2002 viidettä ydinvoimalaitosta koskevan myönteisen periaatepäätöksen yhteydessä hyväksymien ponsien mukaisesti. Hiilen käytön hallittuun rajoittamiseen sähkön ja lämmön tuotannossa liittyvät ehdotukset tulevat hallituksen pöydälle ensi vuonna. Ehdotuksien valmistuminen on pitkälti kiinni asiaa pohtivan toimikunnan työn valmistumisesta. Toivottavasti hiilen käyttöä voidaan nopeasti vähentää. Viime vuoden joulukuussa valmistuneet energiansäästöohjelman ja uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman päivitykset luovat osaltaan pohjan näiden alueiden käytännön toimille ja osaltaan myös menossa olevan kansallisen ilmastostrategian päivitykselle. Parhaillaan on laajalla lausuntokierroksella työryhmän mietintö, jossa on esitetty alustavia ehdotuksia energian käyttöön liittyvän lainsäädännön kehittämisestä. Siihen sisältyy myös ehdotus energian toimittajille kaavaillusta palveluvelvoitteesta. Palveluvelvoite tarkoittaa tässä sitä, että mm. energiayhtiöt velvoitettaisiin lain nojalla antamaan kuluttajille tietoa energiankäytöstä ja säästömahdollisuuksista. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla on vuoden 2004 talousarvioesityksessä 18 19

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008

Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 6. päivänä marraskuuta 2008 2 Tiivistelmä Ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta on tullut aikamme suurimpia haasteita

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

1/2006. Energiatuki vuosina 2005 ja 2006 s. 9. Biopolttoaineille ehdotettu käyttövelvoitetta s. 12. Suomen energiatalous vuonna 2005 s.

1/2006. Energiatuki vuosina 2005 ja 2006 s. 9. Biopolttoaineille ehdotettu käyttövelvoitetta s. 12. Suomen energiatalous vuonna 2005 s. 1/2006 Energiatuki vuosina 2005 ja 2006 s. 9 Biopolttoaineille ehdotettu käyttövelvoitetta s. 12 Suomen energiatalous vuonna 2005 s. 23 Sisältö 1 12 16 Energia-alalla tapahtuu Vuoden ensimmäisen uutisosion

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.5.2004 KOM(2004) 366 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:ssa Direktiivin 2001/77/EY 3 artiklan

Lisätiedot

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia

sisällys 3 Haminan Energian vuosi 2008 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 10 Energiavuosi 2008 12 Ilmasto- & Energiastrategia Vuosikertomus 28 sisällys 3 Haminan Energian vuosi 28 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Varatoimitusjohtajan katsaus 1 Energiavuosi 28 12 Ilmasto- & Energiastrategia 14 Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu

Lisätiedot

ENERGIASKENAARIOITA VUOTEEN 2050

ENERGIASKENAARIOITA VUOTEEN 2050 Jyrki Luukkanen Jarmo Vehmas Anne Karjalainen & Juha Panula Ontto ENERGIASKENAARIOITA VUOTEEN 2050 Katsaus energia alan haasteisiin, mahdollisuuksiin ja vaikutuskeinoihin TUTU ejulkaisuja 11/2009 Jyrki

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 423 ENERGIA, PÄÄSTÖKAUPPA JA KILPAILUKYKY SUOMALAISEN ENERGIAINTENSIIVISEN TEOLLISUUDEN NÄKEMYKSIÄ EU:N PÄÄSTÖKAUPASTA JA POHJOISMAISISTA ENERGIAMARKKINOISTA

Lisätiedot

4/2007. Energiatehokkuussopimukset. 2008 2016 s. 1. Säädösehdotuksia. energiasisämarkkinoista. s. 4. Uusiutuvien energialähteiden taakanjako s.

4/2007. Energiatehokkuussopimukset. 2008 2016 s. 1. Säädösehdotuksia. energiasisämarkkinoista. s. 4. Uusiutuvien energialähteiden taakanjako s. 4/2007 Energiatehokkuussopimukset 2008 2016 s. 1 Säädösehdotuksia energiasisämarkkinoista s. 4 Uusiutuvien energialähteiden taakanjako s. 8 Sisältö 1 Energia-alalla tapahtuu Uutisosion aiheita ovat uudet

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta

Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa. malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Vihreät sertifikaatit ja sähköntuotanto Suomessa malli biomassalla tuotetun sähkön tukemisesta Pro gradu -tutkielma Kari Aarnos Op. nro: 011713881 Helsingin yliopisto Taloustieteen laitos Ympäristöekonomia

Lisätiedot

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8

Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1. EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 1 /2009 Sähkömarkkinoita koskevat uudet asetukset voimaan...s. 1 EU:n ilmasto- ja energiapaketista päästiin sopuun joulukuussa... s. 8 Suomen energiatalous vuonna 2008... s. 19 Sisällys 1 Energia-alalla

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

ENERGIAUNIONIPAKETTI

ENERGIAUNIONIPAKETTI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIAUNIONIPAKETTI KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE, ALUEIDEN KOMITEALLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT

EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT ENERGIAINFO 1/12 ENERGIAKOLMIO palasi perustajilleen sivu 4 VESI JA VENÄJÄ hinta-ajureina sivu 6 NOKIA VAIHTOI strategista kumppaniaan sivu 1o EUROOPAN SÄHKÖMARKKINOIDEN KEHITYSNÄKYMÄT sivu 16 Asiakkaiden

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot