Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke VAPA 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke VAPA 2"

Transkriptio

1 Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke VAPA 2 Selvitys yritysten ja kolmannen sektorin käyttäjälähtöisistä innovaatioista Virvelinrannan toimintaympäristössä kuvaus liiketoiminnan mahdollisuuksista Viisi liikeideaa Virvelinrantaan Kari Jääskeläinen, Espoo Enterprises Oy

2 Tiivistelmä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) hallinnoiman LEHTI hankekonsortion Vapa2- osahankkeen tavoitteena on vammaispalveluiden liiketoimintalähtöisten innovaatioiden tunnistaminen ja niiden jatkokehittelyn edistäminen tuotteiksi ja palveluiksi. Näihin tavoitteisiin liittyen Hyvinvoinnin koulutus ja tutkimuskeskuksen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä ja siihen kuuluva Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke tilasivat Espoo Enterprises Oy:ltä selvityksen mahdollisiksi Virvelinrannassa tai sen yhteydessä toteutettaviksi liikeideoiksi. Selvityksen tuloksena tunnistettiin seuraavat tässä raportissa kuvatut viisi liikeidearyhmää: Liikeidea 1: Viikonloppu- ja iltahoito (tilapäishoito) ja ohjattu toiminta (tarjotaan mahdollisesti leiri- ja virkistystoimintana) Liikeidea 2: Esteetön matkailu Liikeidea 3: Tapahtumatuotanto sekä tilanvuokraus ja vahtimestaripalvelut Liikeidea 4: Luovat taidot, kädentaidot, voimaannuttavat palvelut Liikeidea 5: Esteettömät liikuntapalvelut Jotta kaikilla yllämainittujen liikeideoiden toteuttajilla olisi kilpailulain mukainen tasapuolinen mahdollisuus tarjota palvelujaan liikeideoiden toteuttamiseksi, kannattaa kiinnostuneita tahoja hakea avoimella haulla tai tämän raportin lopussa kuvatulla hankintaklinikkamenettelyllä. 2

3 Sisältö 1 Liikeidea 1: Viikonloppu- ja iltahoito (tilapäishoito) ja ohjattu toiminta (tarjoaan mahdollisesti leiri- ja viriketoiminnan nimellä) Asiakas ja hänen ongelma / tarve Tarjottava ratkaisu Liiketoimintamalli Visio ja tavoitteet Tarvittava tiimi Myynti ja markkinointi Taloudelliset näkökohdat Toteuttamisohjelma Riskit Liikeidea 2: Esteetön matkailu Asiakas ja hänen ongelma / tarve Tarjottava ratkaisu Liiketoimintamalli Visio ja tavoitteet Tarvittava tiimi Myynti ja markkinointi Taloudelliset näkökohdat Eteneminen Liikeidea 3: Tapahtumatuotanto sekä tilanvuokraus ja vahtimestaripalvelut Asiakas ja hänen ongelma / tarve Tarjottava ratkaisu Liiketoimintamalli Tapahtumatuotanto Tilanvuokraus ja vahtimestaritoiminta Visio ja tavoitteet Tarvittava tiimi Myynti ja markkinointi Taloudelliset näkökohdat Eteneminen

4 4 Liikeidea 4: Luovat taidot, kädentaidot, voimaannuttavat palvelut Asiakas ja hänen ongelma / tarve Tarjottava ratkaisu Liiketoimintamalli Visio ja tavoitteet Tarvittava tiimi Myynti ja markkinointi Taloudelliset näkökohdat Eteneminen Liikeidea 5: Esteettömät liikuntapalvelut Asiakas ja hänen ongelma / tarve Tarjottava ratkaisu Liiketoimintamalli Visio ja tavoitteet Tarvittava tiimi Myynti ja markkinointi Taloudelliset näkökohdat Eteneminen Hankintaklinikan toimintaperiaatteet

5 1 Liikeidea 1: Viikonloppu- ja iltahoito (tilapäishoito) ja ohjattu toiminta (tarjotaan mahdollisesti leiri- ja viriketoiminnan nimellä) 1.1 Asiakas ja hänen tarpeensa Virvelinranta tarjoaa tällä hetkellä päivätoimintaa arkisin normaaliin työaikaan. Virvelinrantaan on kuitenkin tullut paljon kyselyjä mahdollisuudesta tuoda vammainen omainen myös viikonlopuksi päivä- tai kokoviikonlopun hoitoon. Tämän liikeidean piriin kuuluu siis kaksi erilaista tarvetta. On yhtäältä koko viikonlopun ylittävä pidempiaikainen tarve sekä toisaalta muutaman tunnin kestävä iltapäivän parkkipalvelun tarve. Koko viikonlopun kattavassa hoidossa ostajina ovat todennäköisesti kaupunki ja kuntayhtymä. Parkkipalvelussa ostajina saattavat olla omaisensa hoitoon tuovat yksityishenkilöt. Kaupungin ostaman palvelun suhteen kysyntämäärää voisi arvioida sen perusteella, kuinka moni saa omaishoidon tukea. Toisaalta edellä mainittujen lisäksi on varmasti paljon asiakkaita, jotka eivät ole omaishoidon tuen piirissä ja silti haluaisivat käyttää palvelua. 1.2 Tarjottava ratkaisu Koko viikonlopun yli yltävän palvelun tilaaja todennäköisesti olisivat kaupunki ja kuntayhtymä ja silloin ne luultavasti olisivat mukana avainasemassa palvelun käynnistämisessä esimerkiksi hankintaklinikkaan osallistujana. Todennäköisesti tällainen palvelu tilattaisiin joltain jo toimivalta asumispalveluyksiköltä mahdollisesti niin, että tilauksessa velvoitettaisiin tarjoaja ottamaan toimintaan mukaan HAMKin opiskelijoita kaikille osapuolille sopivalla tavalla. Parkkitoiminnan yhtenä mahdollisena tarjoajana jo olemassa olevien asumispalveluyksiköiden lisäksi voisi olla HAMKin oppilaskunta tai perustettava uusi yrittäjätiimi. Kaiken kaikkiaan tarjoajat voivat olla esim. seuraavista ryhmistä: jo toimiva asumispalveluyksikkö opiskelijoiden osuuskunta uusi tiimi em. toimijat niin, että ne on velvoitettu ottamaan opiskelijoita mukaan hankkeeseen. Mahdollisen hankintaklinikan avulla pyritään varmistamaan, että kaikilla toiminnasta kiinnostuneilla on mahdollisuus tarjota palvelujaan. 1.3 Liiketoimintamalli Kaupunki pyytää potentiaalisilta palveluntuottajilta tarjoukset hinnoista, joilla nämä voivat tarjota koko viikonlopun kestävää hoitoa sekä esimerkiksi arki-iltoihin ja viikonlopun iltapäiviin ajoittuvaa parkkitoimintaa. Palvelun tuottaja kattaa toimintansa kulut kaupungin maksamalla ostohinnalla. 5

6 1.4 Visio ja tavoitteet Kaupungin toive talon rahoittajana on, että se olisi käytössä mahdollisimman paljon. Unelmatavoite voisi olla, että talossa on toimintaa 24/7 ajalla. 1.5 Tarvittava tiimi Kuten aiemmin todettiin, varteenotettava ratkaisumalli on sellainen, jossa jo toimiva asumispalveluyksikkö tarjoaa palvelun. Muita malleja ovat muodostettava uusi yritys, opiskelijoiden osuuskunta tai toimiva yritys yhdistettynä opiskelijoiden mukanaoloon. Jos palvelun tuottamiseksi syntyy uusi yritys, sen ydintiimiin tarvitaan vähintään kaksi mieluummin kolme henkilöä, jotka kukin pystyvät toimimaan vammaishoitajina. Yksi henkilöistä toimii lisäksi ns. lead entrepreneurina, eli henkilönä joka viimekädessä vastaa toiminnasta ja tekee lopulliset päätökset. Tällä henkilöllä olisi hyvä olla mielenkiintoa myös johtamiseen, myyntiin, markkinointiin ja hallintoon. 1.6 Myynti ja markkinointi Uskomme, että palvelulle olisi suhteellisen helppoa löytää asiakkaita. Markkinointikanavina voisi käyttää mm Virvelinrantaa, jonka kautta tavoittaa siellä nyt arkisin päivätoiminnassa mukana olevat asiakkaat sekä mahdollisesti niitä, joille palvelua ei ole tähän asti pystytty tarjoamaan. Yhteistyökumppaneiksi markkinoinnissa voisi myös hakea Hämeenlinnan Kehitysvammaisten tuki ry:tä ja Vammaisneuvostoa. Myös Hämeenlinnan kaupungin vammaispalveluyksikkö voisi todennäköisesti auttaa markkinoinnissa. 1.7 Taloudelliset näkökohdat Palvelujen hinnoittelu riippuu lopulta pitkälle kulloistenkin asiakkaiden tarpeista. Yksi viikonloppu maksaa vähimmillään 600 euroa per henki ja joskus riippuen vammaisuudesta hinta voi olla tuhat euroa päivä. Yksi hyvä tapa määritellä tarjottavia palvelutasoja voisi olla jäljempänä kuvattu hankintaklinikka jossa tilaajat ja tarjoajat yhdessä suunnittelevat konkreettisen julkistettavan tarjouspyynnön. 1.8 Toteuttamisohjelma Toiminta voidaan käynnistää lähettämällä tämä dokumentti (Liikeidea 1:n osa) tunnetuille asumispalveluyksiköille tai toteuttamalla lopussa kuvattu hankintaklinikkamenettely, jossa tilaaja ja mahdolliset tarjoajat yhdessä luonnostelevat tarjouspyyntöä. 1.9 Riskit Liikeidean ainoa merkittävä riski on siinä, että jos sitä valmistellaan liian suppeassa piirissä, saattaa syntyä epäilys kilpailun vääristämisestä. Tämän välttämiseksi olisi tärkeää julkistaa mahdollinen tarjouspyyntö riittävän laajalti. Samoin jos päätetään lähteä toteuttamaan hankintaklinikkaa, on hyvä tiedottaa siitä laajalti ja samassa yhteydessä ilmoittaa, että hankintaklinikan tulokset tulevat olemaan julkisia ja myös kaikkien niiden hyödynnettävissä, jotka eivät pystyneet osallistumaan valmistelutyöhön. 6

7 2 Liikeidea 2: Esteetön matkailu Liikeideoiden valmisteluprojektissa nousivat vahvasti esiin esteettömän matkailun tarjoamat mahdollisuudet. Virvelinranta itsessään ei ole matkailupalveluyritys, vaan tällainen toiminta luontuisi paremmin olemassa olevalta matkailupalveluyritykseltä, joka ottaisi yhdeksi palvelutuotteekseen esteettömien matkailupalveluiden tuottamisen. Toinen vaihtoehto toiminnan organisoimiseksi olisi alueen matkailupalveluyritysten yhteismarkkinointiponnistus. Koko palvelurepertuaari muodostuisi Hämeen kaikista esteettömistä kohteista ja Virvelinranta olisi yksi kohde muiden joukossa. Tämänkin idean eteenpäinviemiseen olisi hankeklinikka hyvä työkalu. 2.1 Asiakas ja hänen tarpeensa On olemassa selkeästi tunnistettava joukko matkailijoita ja heidän omaisiaan, joille on tärkeää, että kohteet on suunniteltu ja toteutettu esteettömästi. Tämän ryhmän koko on huomattavan suuri laskien siten, että kunkin vammaisen lähipiiriin kuuluu 10 potentiaalista muuta matkustajaa. Tällöin koko ryhmän potentiaali on vammaista * 10 lähipiiriläistä = matkailijaa. 2.2 Tarjottava ratkaisu Ratkaisu on kaikki Hämeenlinnan seudun esteettömästi toteutetut matkailukohteet sisältävä wwwportaali ja sen brändääminen ja markkinointi. 2.3 Liiketoimintamalli Toimintaan liittyvä liiketoimintamalli olisi samanlainen kuin nyt on esimerkiksi hotellivarausportaaleilla. Olemassa olevat esteettömiä matkailupalveluita tarjoavat yritykset maksavat liikeidean toteuttajalle komissiota esimerkiksi tämän www-palvelun kautta tulleista tilauksista. 2.4 Visio ja tavoitteet Hyvä visio olisi tehdä Hämeestä Suomen johtava esteettömän matkailun kohde. 2.5 Tarvittava tiimi Hanketta voi edistää siitä innostuva yrittäjä tai sen eteenpäin viemiseen voivat matkailupalveluyrittäjät koota yhteisen työryhmän. 2.6 Myynti ja markkinointi Hankkeen markkinointiin osallistuvia tahoja voivat olla esimerkiksi: Hämeen matkailu Matka Vekka Villi Pohjala Mika Soramäki Evolta Maatilamatkailukohteet Erämaailma Vekka Liikenne Elämysmatkailuyrittäjät Factory HAMKin omat matkailupalvelut 7

8 2.7 Taloudelliset näkökohdat Toiminnan taloudelliset ennusteet voidaan arvioida siten, että selvitetään Hämeen seudun matkailupalvelujen kokonaiskysyntä ja arvioidaan, mikä osuus esteettömällä matkailulla voisi tästä olla. (Lienee joidenkin prosenttien luokkaa.) Jos tällainen portaali siten voisi saada tästä kakusta esimerkiksi 25 %, niin siitä selviäisi liikevaihto. Tyypillisesti hotellien bookaussaitit maailmalla veloittavat siten 15 % provision aikaansaamastaan liikevaihdosta. 2.8 Eteneminen Tässä ideassa Virvelinrannan ei liene mielekästä toimia tilaajana, vaan paras strategia olisi tarjota ideaa potentiaalisten yritysten ja alan yhdistysten käyttöön. Toiminta voidaan käynnistää lähettämällä tämä dokumentti (Liikeidea 2:n osa) tunnetuille matkailupalveluyrityksille ja niiden yhdistyksille. 8

9 3 Liikeidea 3: Tapahtumatuotanto sekä tilanvuokraus ja vahtimestaripalvelut 3.1 Asiakas ja hänen tarpeensa Yrityksillä ja niiden henkilöstöä valmentavilla tahoilla on tarvetta tuoda valmennettavat tilanteisiin, joissa he kohtaavat itselleen uusia asioita siten, että oppimista perinteisesti estävät puolustusmekanismit ovat alhaalla. Samoin edistykselliset valmennusyhtiöt opettavat asiakkaitaan huomaamaan ja huomioimaan vähempiosaisia ja muita näkymättömissä olevia ryhmiä. Virvelinranta tarjoaa tällaiseen hyvän ympäristön. Lisäksi on käynyt ilmi, että Virvelinrannan tiloille olisi kysyntää Hämeenlinnan alueen muiden toimijoiden piirissä. Erilaiset yhdistykset ja yritykset tarvitsevat kokous-, liikunta-, harrastus ja saunatiloja. Virvelinrannassa on myös uusin vammaisten hoitoon suunniteltu laitteisto, jonka avulla muut vammaispalveluja alueella tarjoavat toimijat saattaisivat tarjota palveluja iltaisin ja viikonloppuisin. Virvelinrantaan täytyisi myös saada vahtimestaripalvelut käyntiin jo pelkästään siksi, että sinne illoiksi ja viikonlopuiksi kaavailtu leiri- ja virkistystoimina olisi mahdollista. Jo pelkästään tämän mahdollistamiseksi tapahtumatuotanto ja tilanvuokraus ovat tärkeitä. Virvelinrannan rahoittaneilla Hämeenlinnan kaupungilla ja Kuntayhtymä Etevalla on myös intressinä varmistaa, että talon käyttöaste olisi mahdollisimman korkea. 3.2 Tarjottava ratkaisu Virvelinrannalla on ainakin seuraavat kahdeksan tilakokonaisuutta, joille on markkinoilla kiinnostusta: kokouskäyttöön soveltuva suuri ruokasali liikuntakäyttöön soveltuva palloilusali sekä sen yhteydessä oleva kuntosali palloilusali, joka sopii myös kokous- ja seminaaritilaksi saunatilat porealtaineen aistihuoneet studiotila keramiikkauunilla ja höyläpenkillä varustettu askartelutila fysioakustinen tuoli Järjestettäviä tapahtumia voivat olla esimerkiksi vuosittaiset tapahtumat, vappurieha, avoimien ovien päivät, diskot, ym. Tilaisuudet voisivat olla suunnattu tilanteen salliessa kokonaan muulle väelle kuin Virvelinrannan nykyisille asiakkaille - esimerkiksi eläkeläisille. Tavoitteena olisi yksinkertaisesti saada talon käyttöastetta nousemaan ja pimeitä hetkiä mahdollisimman vähiksi. Tällöin tässä yhteydessä pitää vahtimestaripalvelun lisäksi ratkaista ravintolapalveluiden tarjonta. Tällaista tarjoajaa voisi myös kartoittaa hankeklinikalla. Talon ensisijainen käyttäjäryhmä ovat 9

10 kuitenkin vammaiset ja siksi kokonaan muille ryhmille suunnattuihin palveluihin liittyvät sopimukset tulisi laatia niin, että tarpeen vaatiessa talon alkuperäinen käyttäjäryhmä pystytään pitämään etusijalla. 3.3 Liiketoimintamalli Tapahtumatuotanto Tapahtumatuotannossa palvelujen tuotanto olisi varmasti hajautettua eikä muuta koordinointia ehkä tarvittaisi kuin tilojen vuokraus- ja vahtimestaripalvelut. Tavoitteena olisi saada eri ryhmät tuomaan tilaisuuksiaan mahdollisimman paljon Virvelinrantaan. Vahtimestariasian selvittäminen on perusedellytys myös viikonlopputoiminnan käynnistämiselle. Vahtimestari voidaan järjestää kolmella tavalla: Vahtimestarin palkka on vuokrissa sisällä. Tilataan palvelu huolto- tai vartiointiliikkeeltä. Palvelua tarjoava olemassa oleva yritys (asumispalveluyksikkö) palkkaa vahtimestarin Tilanvuokraus ja vahtimestaritoiminta Yrittäjä(t) vuokraavat / markkinoivat Virvelinrannan tiloja esimerkiksi 15 % provisiopalkkiolla niin, että heille itselleen ei synny tilojen vuokrista koituvaa riskiä. Vahtimestarin palkkakulut sisällytetään vuokrahintoihin. 3.4 Visio ja tavoitteet Myös tähän liikeideaan liittyvä tavoitetaso löytyy kaupungin toiveesta kasvattaa talon käyttöastetta. Hyvä visio olisi, että talossa on toimintaa arkisin vähintään klo asti ja viikonloppuisin molempina päivinä. 3.5 Tarvittava tiimi Yrittäjätiimiin tarvitaan 1-2 myynti- ja markkinointihenkistä henkilöä. Lisäksi tiloja katsomassa voisi vahtimestari tyyppisissä tehtävissä olla esimerkiksi Virvelinrannan päivätoiminnan asiakkaana oleva kehitysvammainen. 3.6 Myynti ja markkinointi Tilojen markkinointi edullisesti vaatii tiimiltä hieman luovuutta keksiä edullisia kanavia ilmoittaa palveluista. Nopeimmin alkuun pääsee etsimällä sopivista hakemistoista (Hämeen yrittäjät ja Kehittämiskeskus) Hämeenlinnan seudulla toimivat kutakin tilatyyppiä mahdollisesti käyttävät tahot (yhdistykset, yritykset, fysioterapeutit, jne...). 3.7 Taloudelliset näkökohdat Virvelinrannan tilojen vuokrahinnat ovat alla. Kokoushuone 20 /h Liikuntasali 25 /h Kylpylä 150 / 3h Kuntosali 20 /h Aistitila 30 /h 10

11 Musiikkitila 30 /h Savi/puutila 30 /h Hinnoista voi arvioida, että jos tilojen teoreettinen maksimikysyntä olisi 4h / arki-ilta ja 12 h / viikonloppu, niin viikon teoreettinen maksimivuokratuotto olisi 3000 euroa. Kaikkia tiloja ei tietenkään kysytä samalla volyymillä, joten maksimiin tullaan tuskin koskaan pääsemään. Liiketoiminnassa kysyntä aina myös käynnistyy hitaammin kuin on odotettu ja siksi ensimmäisenä vuonna jo 10% käyttöasteen saavuttaminen voi olla hyvä tulos. Tällöin kuukausivuokrat olisivat 1200 euroa. Jos vuokrausta harjoittava taho saisi provisionaan esimerkiksi 25% vuokratuotoista, niin silloin alkuvaiheessa sen palkkio olisi 300 / kk ja täyskapasiteetti savutettaessa tulos olisi 25% * = Toiminta ei siis olisi yksinään kannattavaa, mutta saattaisi sopia jonkin järjestön toiminnoksi. 3.8 Eteneminen Järjestetään avoin tarjouskilpailu palvelun tuottamisesta. 11

12 4 Liikeidea 4: Luovat taidot, kädentaidot, voimaannuttavat palvelut 4.1 Asiakas ja hänen tarpeensa Tämän palvelun kohderyhmänä ovat vammaiset. He tarvitsevat kädentaitoja kehittävää toimintaa, esteettömästi suunniteltuja liikuntamahdollisuuksia sekä voimaannuttavia palveluja. Näitä palveluja voisivat tarjota Virvelinrannassa ulkopuoliset toimijat ulkopuoliselle yleisölle. Vammaiset voivat olla toiveidensa mukaan mukana, mutta palvelu ei rakennu heidän suunnalta tulevan kysynnän varaan. Lisäksi esimerkiksi Wetterhoffin myymälä on ilmoittanut, että sillä voisi olla tarvetta esimerkiksi lankojen niputukseen ja muuhun kehitysvammaisten tekemään alihankintaan. 4.2 Tarjottava ratkaisu Voimaannuttamisella tarkoitetaan yksilön auttamista saavuttamaan vahva sisäinen voimantunne eli saada voimaa itselleen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi valokuvaamalla yksilöä tämän parhaita puolia korostaen tai luomalla tälle onnistumisen tilaisuuksia. Konkreettisia palveluita voisivat olla esimerkiksi voimaannuttava valokuvaus, nukketeatteri, saven muotoilu, keramiikka, huovutus, kirjansidonta, kankaiden värjäys jne. Sisältö voisi olla uutta ja luovaa, eikä välttämättä perinteistä puhdetyötoimintaa. Esimerkkiä voi hakea myös Tallinnan kehitysvammaisten keskuksesta tai Hollannin Hedenplazista. 4.3 Liiketoimintamalli Palvelujen tarjoajilla on nyt omat veloituksensa palveluille. Saattaa olla, että tässä ei ehkä ole riittävästi roolia erityiselle palvelujen koordinoijalle tai yhteismarkkinoijalle. Sen sijaan palvelujen tarjonta voitaisiin organisoida Virvelinrantaan suunniteltuun nettipohjaiseen innovaatiojärjestelmään, jolloin se toimisi kysyntää ja tarjontaa yhdistävänä markkinapaikkana. 4.4 Visio ja tavoitteet Hyvä visio olisi sellainen, että talossa tapahtuisi viikon jokaisena päivänä useampi tapahtuma, koulutustilaisuus tai muu sellainen tilaisuus, joita siellä ei vielä ole. 4.5 Tarvittava tiimi Toiminnassa voisivat olla mukana kaikki asiasta kiinnostuneet tahot. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi taidetoimikunta, Kettuki, HAMK, Luotsisäätiö, Nasty Puppet Oy, Kulttuurista hyvinvointia verkosto, Hyvinvointiyritykset, erityisryhmät sekä vammaisryhmä. Alueella on varmasti edellä mainittujen lisäksi vielä paljon muita potentiaalisia toimijoita ja hankkeen lanseeraamisessa on tärkeää toimia niin, että kaikki kiinnostuneet tulevat siitä tietoisiksi ja saavat mahdollisuuden tarjota palvelujaan. 4.6 Myynti ja markkinointi Palveluja pystytän varmasti parhaiten myymään ja markkinoimaan siten, että niitä varten toteutetaan oma yhteinen verkkosivusto. 12

13 4.7 Taloudelliset näkökohdat Tämä toiminta ei alussa siis todennäköisesti yksinään elätä mitään yritystä, mutta se voi tuoda merkittäviä lisätulolähteitä monellekin yritykselle. 4.8 Eteneminen Järjestetään yhteinen hankintaklinikka tähän mennessä tunnistetuille toimijoille sekä avoimella haulla muillekin halukkaille. 13

14 5 Liikeidea 5: Esteettömät liikuntapalvelut 5.1 Asiakas ja hänen tarpeensa Vammaisten ja heidän läheistensä piirissä on kysyntä esteettömille liikuntapalveluille. 5.2 Tarjottava ratkaisu Virvelinranta tarjoaa esteettömät mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. Palvelun yksi osa voisi olla liikuntavälineiden (esim. vammaisille soveltuvien polkupyörien) vuokrauspalvelu. Virvelinranta voisi olla myös paikka tapahtumille, joissa esitellään tällaisia laitteita. Tämä on idea, jonka joku olemassa oleva liikuntapalvelujen tuottaja voisi hoitaa lisätoimenaan. Markkinat ovat kuitenkin rajalliset ja vammaisilla ei ole suurta kulutuskykyä tällaiseen. Toisaalta vammaisille soveltuvat palvelut tulevat tarpeeseen myös aivovamma ja dementiapotilaille ja erityisesti jälkimmäisen ryhmän koko kasvaa koko ajan. 5.3 Liiketoimintamalli Toiminta voisi käynnistyä parhaiten niin, että joku Hämeenlinnan alueen jo toimivista kuntosaliyrittäjistä organisoisi tunteja Virvelinrantaan. Liiketoiminnan volyymi ei ehkä olisi kovin suurta, mutta se toisi taloon käyttöä ilta- ja viikonloppuaikoina. 5.4 Visio ja tavoitteet Visiona voisi olla, että viikon jokaisena päivänä Virvelinrannassa pidetään yleisölle avoimia ohjattuja liikuntatunteja. 5.5 Tarvittava tiimi Tarvittavan toimijan löytämiseksi kannattaa olla yhteydessä jo toimiviin kuntosaleihin. (Ehkä voitaisiin tavoitella myös yrittäjyydestä kiinnostuneita liikunnan ohjaajia.) 5.6 Myynti ja markkinointi Jos toiminta organisoidaan jo toimivan kuntosalin yhteyteen, markkinointi hoituu sen olemassa olevilla kanavilla täydennettynä alla olevilla vammaisia lähellä olevilla kanavilla. Hämeenlinnan Kehitysvammaisten tuki ry Vammaisneuvosto Hämeenlinnan kaupungin vammaispalveluyksikkö Virvelinranta 5.7 Taloudelliset näkökohdat Palvelua voisi tarjota kuukausikorttiperiaatteella esimerkiksi /kk. 5.8 Eteneminen Ideaa voisi tarjota aluksi muutamalle kuntosaliyrittäjälle. 14

15 6 Hankintaklinikan toimintaperiaatteet Järjestetään valituilta liiketoiminta-alueelta hankintaklinikka, eli avoin tilaajista ja palveluntuottajista koostuva vuorovaikutteinen työpaja. Työpajojen tavoitteena on tuottaa analyysi hankintaongelmasta sekä laatia tilaajan käyttöön tarjouspyyntö, joka dokumentoidaan ja saatetaan vapaasti alan toimijoiden käyttöön. Hankintaklinikka ajatusta on Suomessa kehittänyt Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Hankintaklinikassa hankalasti laadittavaa tilausta / tarjouspyyntöä lähestytään käytännön hankintatilanteiden kautta. Tyypillisesti hankintaklinikkaa käytetään esimerkiksi hankkeissa, joihin liittyy: ennen koettelemattomia teknisiä ratkaisuja, palveluinnovaatioita tai teknologioita haastavaa vastuiden tai riskien hallintaa poikkeuksellisen laaja tai pitkä sopimus vaikeasti määriteltävä hankinnan laajuus ja tuoteominaisuudet vaikeasti määriteltävä hankintamuoto ja sen ehdot hankintalähteitä ja toimivaa kilpailua vaikea löytää Suomesta tai ulkomailta hankintaketjujen ja yhteistyöverkostojen hallinta vaikeaa laatu-kustannussuhteen tai tarjousvertailun perusteiden määrittely vaikeaa. Hankintaklinikalla analysoidaan ja ratkaistaan tilaajien hankintatehtäviä ja ongelmia. Tapausta pohtimaan kootaan tilaajista, konsulteista, urakoitsijoista ja muista palveluntuottajista koostuva avoin, vuorovaikutteinen työpaja. Klinikka toteutetaan hankintalain hengessä niin, ettei kukaan osallistujista saa klinikkatyöskentelyn seurauksena ansiotonta etua. Suurissa hankkeissa, kuten isot rakennushankkeet, työpajat kokoontuvat 4-5 kertaa ja osallistujat tekevät välillä taustatehtäviä. (Virvelinrannan liikeideoiden toteuttajien hakemisessa varmaankin 1-2 tapaamista riittää.) Työpajoissa kuullaan tarvittaessa myös erityisasiantuntijoita. Työpajat tuottavat hankintaongelman analyysin ja ratkaisusuosituksen, jotka dokumentoidaan. Työpajan tulos julkistetaan vapaasti kaikkien alan toimijoiden käyttöön, erityisesti myös niiden potentiaalisten tarjoajien, jotka eivät osallistuneet hankintaklinikkaan. Hankintaklinikka ajatusta kehittäneeltä RAKLI:lta voi tarvittaessa ostaa konsultointia hankintaklinikan toteuttamiseen. Tällöin hankintatapaukset liittyvät yleensä rakennettuun ympäristöön: asuntoihin, toimitiloihin tai infraan. Hankinnat voivat olla olemassa olevan ylläpitoa, uusinvestointeja tai palvelutuotantoa. RAKLI järjestää klinikalle intressivapaat puitteet ja työskentelyprosessin vetäjän. Alla oleva kaavio esittää prosessia, jolla Jätkäsaaren kehittämishanketta jalostettiin hankintaklinikan avulla. Virvelinrannan tapauksessa prosessia voisi varmasti keventää 1-2 tapaamiseen. 15

16 16

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyöseminaari Tampereen yliopisto 7.10.2010 Pekka

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Espoon kaupungin strategia + ohjeet Hankintaohje on sosiaalisten kriteerien osalta

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 MIKSI TYÖPANKKITOIMINTAA? Luodaan hankalasti työllistyville väylä työttömyydestä avoimille työmarkkinoille:

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy MDM-työpaja -esittely Luonnos (08/2011) Miksi? IT/ICT, IT-palvelut ja niillä käsiteltävä tieto ovat nykyään tuottavuuden lisäämisen, innovaatioiden ja kasvun tärkein lähde.

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4)

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4) TARJOUSPYYNTÖ 1(4) SELVITYS POTENTTIAALISISTA TUULIVOIMA-ALUEISTA VETELIN KUNNASSA Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) projektissa edistetään Vetelin kunnan

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat- Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA JA TARVE Julkinen sektori on suurten muutosten edessä. Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan palveluita

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta

Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Itsenäinen vaan ei yksinäinen Senioriasumisen uusi suunta Suomalaiset yksi maailman nopeimmin ikääntyvä kansakunta Taloudellinen kasvu pitkään rajallista Inhimillisiä ja taloudellisia paineita senioreiden

Lisätiedot

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen

Palveluportaat. Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen Palveluportaat Yhteisöjen elinkeino ja palvelutoiminnan kehittäminen HANKKEEN TAUSTA, TARVE JA TAVOITTEET Julkinen sektori on suurten muutosten edessä Keskittämisellä ja kuntaliitoksilla ei pystytä turvaamaan

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ FANTASY FISHING on suomalainen kalastusohjelmapalveluihin ja ka sintehtyihin perhoihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa kalastusaktiviteetteja ja sen oheispalveluja yrityksille ja yksityisille henkilo

Lisätiedot

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela

JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS. Tuomas Koskela JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ JULKISEN SEKTORIN KANSSA JA RAY-RAHOITUS Tuomas Koskela RAY:n avustuslinjaukset 2016-2019 7.10.2016 JÄRJESTÖ-KUNTA YHTEISTYÖLLÄ PYSYVIÄ TULOKSIA Korostamme järjestöjen ja kuntien

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet. Jorma Penttinen

Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet. Jorma Penttinen Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet Jorma Penttinen Terveysmatkailu Kuopion matkailustrategiassa 2005-2012 Terve Kuopio ohjelma / Terveysmatkailu 11.11.2004 Terveysmatkailu on uutta liiketoimintaa

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Sote 38/15.3.2016 Sote 222/15.12.2015 Sote 111/23.6.2015 Riihimäen kaupunki ostaa kehitysvammaisten autettua palveluasumista yksityisiltä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Hankintaklinikka Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Lahti 23.5.2012 Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Uudentyyppisiä hankintatilanteita

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä!

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Heli Siirilä Maaseutuasumisen teemaryhmä, erityisasiantuntija Lappeenranta 24.1.2012 25.1.2012 1 Esityksen kooste Mistä maaseudun palvelusopimuksessa on kyse?

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Lisää oppitunteja opetussuunnitelmaan Lisää kerhotunteja Lisää valinnaisuutta Painotteisuutta ( palvelee vain

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA

SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA SKOTLANNIN OPINTOMATKA PARHAAT KÄYTÄNNÖT LUOVILLA ALOILLA TAUSTAA 20 hengen delegaatio vieraili Skotlannin Edinburghissa ja Glasgow ssa maaliskuussa 2013. Matkan tavoitteena oli tutustua hallintojärjestelmään,

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Sosiaalialan Työnantajat 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Aino Närkki 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2010 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin joka vuosi sille asetetut

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma

Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan sosiaalirahasto UJ y C $ J ;aa n:on:o e s I t y sl tan.4lfo7di 3 J Vipuvoimaa EU:[ta aoo7-2013 Luovan Yritystoiminnan Kasvuohjelma Projektipäällikkö

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet

Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yhteistyö- ja yritysryhmähankkeet Yleistä huomioitavaa yhteistyöhankkeista Elinkeinojen kehittäminen tapahtuu yhteistyötoimenpiteen 16 alla Vaatii AINA yhteistyökumppanin - Tuensiirto, kirjataan hyrrässä

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ 9.5.2016 TARJOUSPYYNTÖ TULKKAUSPALVELUISTA 1. YLEISTÄ Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hallinnoi ja toteuttaa ESR-rahoitteista KAIKU-hanketta. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry pyytää

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet

Yhteistoiminta-alueet Yhteistoiminta-alueet Talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto kuntatalous Yleistä Yhteistoiminta-alue on kunnallisessa palvelutuotannossa runsaasti yleistynyt palvelujen

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) HANKINTAKESKUS H HEL HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 (5) ALLE 65-VUOTIAIDEN MONISAIRAIDEN ASIAKKAIDEN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Helsingin kaupungin hankintakeskus yhteistyönä

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

HIERONTAAN nopeasti. Asiakkaat haluavat TYÖSKENTELE. HUOM! Lue sivulta 5 miten tuo muodostuu! MUKANA VASTAAMASSA KYSYNTÄÄN? JA VAIVATTOMASTI...

HIERONTAAN nopeasti. Asiakkaat haluavat TYÖSKENTELE. HUOM! Lue sivulta 5 miten tuo muodostuu! MUKANA VASTAAMASSA KYSYNTÄÄN? JA VAIVATTOMASTI... Asiakkaat haluavat HIERONTAAN nopeasti JA VAIVATTOMASTI... OLETKO SINÄ MUKANA VASTAAMASSA KYSYNTÄÄN? 5200 kuukaudessa kun teet viisi 60 min. hierontaa päivässä REKRYTOI UUSIA HIEROJIA... ANSAITSE MERKITTÄVÄSTI

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10

MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 MIKSI VAIKUTTAVUUTTA? Vaikuttavuusvalmentamo 29.10 AVUSTUSOSASTO RAY 25.10.2016 2 LAKISÄÄTEINEN TEHTÄVÄ Laki raha-automaattiavustuksista 21. Rahaautomaattiyhdistyksen on sopivalla tavalla seurattava myönnettyjen

Lisätiedot

Järjestöjen elinvoimaisen tulevaisuuden on ratkaissut se, ovatko he vahvistaneet henkilökohtaista merkityksellisyyttä toimintansa ytimessä

Järjestöjen elinvoimaisen tulevaisuuden on ratkaissut se, ovatko he vahvistaneet henkilökohtaista merkityksellisyyttä toimintansa ytimessä Kumppanuuspäivä 2016 Kumppanuuspöytä 4, vetäjinä Mari Brunou ja Tauno Linkoranta Tulevaisuuden kansalaistoiminta Alustuksena Tulevaisuuden kansalaistoiminta PP (liitteenä). Alustuksen jälkeen jakauduttiin

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP)

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP) Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014)

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Paikkatiedot käyttöön! -hanke

Paikkatiedot käyttöön! -hanke Digitalisaatioryhmä 15.12.2015 Paikkatiedot käyttöön! -hanke Hanke, jolla edistetään ja tuetaan paikkatietojen ja paikannuksen tehokasta käyttöä laaja-alaisesti. Välineinä paikkatietoihin liittyvän osaamisen,

Lisätiedot

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko

Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat. Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Uusi kuntalaki 2015 - kunnat ja markkinat Kuntamarkkinat 10-11.9.2014 Katariina Huikko Kuntien ja markkinoiden rajapinta Kunnan yleinen toimiala (luku 2, 7 ) Aloiteoikeus (luku 5, 23 ) Kuntastrategia (luku

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET

ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET TARJOUSPYYNTÖ/ LIITE 4 1 (7) ESPOON KAUPUNGIN OSTOPALVELUJEN PIIRISSÄ OLEVIEN YKSITYISTEN ASUMISPALVELU-YKSIKÖIDEN HINNOITTELUPERIAATTEET Espoon kaupungin terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalvelujen

Lisätiedot