Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke VAPA 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke VAPA 2"

Transkriptio

1 Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke VAPA 2 Selvitys yritysten ja kolmannen sektorin käyttäjälähtöisistä innovaatioista Virvelinrannan toimintaympäristössä kuvaus liiketoiminnan mahdollisuuksista Viisi liikeideaa Virvelinrantaan Kari Jääskeläinen, Espoo Enterprises Oy

2 Tiivistelmä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) hallinnoiman LEHTI hankekonsortion Vapa2- osahankkeen tavoitteena on vammaispalveluiden liiketoimintalähtöisten innovaatioiden tunnistaminen ja niiden jatkokehittelyn edistäminen tuotteiksi ja palveluiksi. Näihin tavoitteisiin liittyen Hyvinvoinnin koulutus ja tutkimuskeskuksen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä ja siihen kuuluva Virvelinrannan hyvinvointiyrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämishanke tilasivat Espoo Enterprises Oy:ltä selvityksen mahdollisiksi Virvelinrannassa tai sen yhteydessä toteutettaviksi liikeideoiksi. Selvityksen tuloksena tunnistettiin seuraavat tässä raportissa kuvatut viisi liikeidearyhmää: Liikeidea 1: Viikonloppu- ja iltahoito (tilapäishoito) ja ohjattu toiminta (tarjotaan mahdollisesti leiri- ja virkistystoimintana) Liikeidea 2: Esteetön matkailu Liikeidea 3: Tapahtumatuotanto sekä tilanvuokraus ja vahtimestaripalvelut Liikeidea 4: Luovat taidot, kädentaidot, voimaannuttavat palvelut Liikeidea 5: Esteettömät liikuntapalvelut Jotta kaikilla yllämainittujen liikeideoiden toteuttajilla olisi kilpailulain mukainen tasapuolinen mahdollisuus tarjota palvelujaan liikeideoiden toteuttamiseksi, kannattaa kiinnostuneita tahoja hakea avoimella haulla tai tämän raportin lopussa kuvatulla hankintaklinikkamenettelyllä. 2

3 Sisältö 1 Liikeidea 1: Viikonloppu- ja iltahoito (tilapäishoito) ja ohjattu toiminta (tarjoaan mahdollisesti leiri- ja viriketoiminnan nimellä) Asiakas ja hänen ongelma / tarve Tarjottava ratkaisu Liiketoimintamalli Visio ja tavoitteet Tarvittava tiimi Myynti ja markkinointi Taloudelliset näkökohdat Toteuttamisohjelma Riskit Liikeidea 2: Esteetön matkailu Asiakas ja hänen ongelma / tarve Tarjottava ratkaisu Liiketoimintamalli Visio ja tavoitteet Tarvittava tiimi Myynti ja markkinointi Taloudelliset näkökohdat Eteneminen Liikeidea 3: Tapahtumatuotanto sekä tilanvuokraus ja vahtimestaripalvelut Asiakas ja hänen ongelma / tarve Tarjottava ratkaisu Liiketoimintamalli Tapahtumatuotanto Tilanvuokraus ja vahtimestaritoiminta Visio ja tavoitteet Tarvittava tiimi Myynti ja markkinointi Taloudelliset näkökohdat Eteneminen

4 4 Liikeidea 4: Luovat taidot, kädentaidot, voimaannuttavat palvelut Asiakas ja hänen ongelma / tarve Tarjottava ratkaisu Liiketoimintamalli Visio ja tavoitteet Tarvittava tiimi Myynti ja markkinointi Taloudelliset näkökohdat Eteneminen Liikeidea 5: Esteettömät liikuntapalvelut Asiakas ja hänen ongelma / tarve Tarjottava ratkaisu Liiketoimintamalli Visio ja tavoitteet Tarvittava tiimi Myynti ja markkinointi Taloudelliset näkökohdat Eteneminen Hankintaklinikan toimintaperiaatteet

5 1 Liikeidea 1: Viikonloppu- ja iltahoito (tilapäishoito) ja ohjattu toiminta (tarjotaan mahdollisesti leiri- ja viriketoiminnan nimellä) 1.1 Asiakas ja hänen tarpeensa Virvelinranta tarjoaa tällä hetkellä päivätoimintaa arkisin normaaliin työaikaan. Virvelinrantaan on kuitenkin tullut paljon kyselyjä mahdollisuudesta tuoda vammainen omainen myös viikonlopuksi päivä- tai kokoviikonlopun hoitoon. Tämän liikeidean piriin kuuluu siis kaksi erilaista tarvetta. On yhtäältä koko viikonlopun ylittävä pidempiaikainen tarve sekä toisaalta muutaman tunnin kestävä iltapäivän parkkipalvelun tarve. Koko viikonlopun kattavassa hoidossa ostajina ovat todennäköisesti kaupunki ja kuntayhtymä. Parkkipalvelussa ostajina saattavat olla omaisensa hoitoon tuovat yksityishenkilöt. Kaupungin ostaman palvelun suhteen kysyntämäärää voisi arvioida sen perusteella, kuinka moni saa omaishoidon tukea. Toisaalta edellä mainittujen lisäksi on varmasti paljon asiakkaita, jotka eivät ole omaishoidon tuen piirissä ja silti haluaisivat käyttää palvelua. 1.2 Tarjottava ratkaisu Koko viikonlopun yli yltävän palvelun tilaaja todennäköisesti olisivat kaupunki ja kuntayhtymä ja silloin ne luultavasti olisivat mukana avainasemassa palvelun käynnistämisessä esimerkiksi hankintaklinikkaan osallistujana. Todennäköisesti tällainen palvelu tilattaisiin joltain jo toimivalta asumispalveluyksiköltä mahdollisesti niin, että tilauksessa velvoitettaisiin tarjoaja ottamaan toimintaan mukaan HAMKin opiskelijoita kaikille osapuolille sopivalla tavalla. Parkkitoiminnan yhtenä mahdollisena tarjoajana jo olemassa olevien asumispalveluyksiköiden lisäksi voisi olla HAMKin oppilaskunta tai perustettava uusi yrittäjätiimi. Kaiken kaikkiaan tarjoajat voivat olla esim. seuraavista ryhmistä: jo toimiva asumispalveluyksikkö opiskelijoiden osuuskunta uusi tiimi em. toimijat niin, että ne on velvoitettu ottamaan opiskelijoita mukaan hankkeeseen. Mahdollisen hankintaklinikan avulla pyritään varmistamaan, että kaikilla toiminnasta kiinnostuneilla on mahdollisuus tarjota palvelujaan. 1.3 Liiketoimintamalli Kaupunki pyytää potentiaalisilta palveluntuottajilta tarjoukset hinnoista, joilla nämä voivat tarjota koko viikonlopun kestävää hoitoa sekä esimerkiksi arki-iltoihin ja viikonlopun iltapäiviin ajoittuvaa parkkitoimintaa. Palvelun tuottaja kattaa toimintansa kulut kaupungin maksamalla ostohinnalla. 5

6 1.4 Visio ja tavoitteet Kaupungin toive talon rahoittajana on, että se olisi käytössä mahdollisimman paljon. Unelmatavoite voisi olla, että talossa on toimintaa 24/7 ajalla. 1.5 Tarvittava tiimi Kuten aiemmin todettiin, varteenotettava ratkaisumalli on sellainen, jossa jo toimiva asumispalveluyksikkö tarjoaa palvelun. Muita malleja ovat muodostettava uusi yritys, opiskelijoiden osuuskunta tai toimiva yritys yhdistettynä opiskelijoiden mukanaoloon. Jos palvelun tuottamiseksi syntyy uusi yritys, sen ydintiimiin tarvitaan vähintään kaksi mieluummin kolme henkilöä, jotka kukin pystyvät toimimaan vammaishoitajina. Yksi henkilöistä toimii lisäksi ns. lead entrepreneurina, eli henkilönä joka viimekädessä vastaa toiminnasta ja tekee lopulliset päätökset. Tällä henkilöllä olisi hyvä olla mielenkiintoa myös johtamiseen, myyntiin, markkinointiin ja hallintoon. 1.6 Myynti ja markkinointi Uskomme, että palvelulle olisi suhteellisen helppoa löytää asiakkaita. Markkinointikanavina voisi käyttää mm Virvelinrantaa, jonka kautta tavoittaa siellä nyt arkisin päivätoiminnassa mukana olevat asiakkaat sekä mahdollisesti niitä, joille palvelua ei ole tähän asti pystytty tarjoamaan. Yhteistyökumppaneiksi markkinoinnissa voisi myös hakea Hämeenlinnan Kehitysvammaisten tuki ry:tä ja Vammaisneuvostoa. Myös Hämeenlinnan kaupungin vammaispalveluyksikkö voisi todennäköisesti auttaa markkinoinnissa. 1.7 Taloudelliset näkökohdat Palvelujen hinnoittelu riippuu lopulta pitkälle kulloistenkin asiakkaiden tarpeista. Yksi viikonloppu maksaa vähimmillään 600 euroa per henki ja joskus riippuen vammaisuudesta hinta voi olla tuhat euroa päivä. Yksi hyvä tapa määritellä tarjottavia palvelutasoja voisi olla jäljempänä kuvattu hankintaklinikka jossa tilaajat ja tarjoajat yhdessä suunnittelevat konkreettisen julkistettavan tarjouspyynnön. 1.8 Toteuttamisohjelma Toiminta voidaan käynnistää lähettämällä tämä dokumentti (Liikeidea 1:n osa) tunnetuille asumispalveluyksiköille tai toteuttamalla lopussa kuvattu hankintaklinikkamenettely, jossa tilaaja ja mahdolliset tarjoajat yhdessä luonnostelevat tarjouspyyntöä. 1.9 Riskit Liikeidean ainoa merkittävä riski on siinä, että jos sitä valmistellaan liian suppeassa piirissä, saattaa syntyä epäilys kilpailun vääristämisestä. Tämän välttämiseksi olisi tärkeää julkistaa mahdollinen tarjouspyyntö riittävän laajalti. Samoin jos päätetään lähteä toteuttamaan hankintaklinikkaa, on hyvä tiedottaa siitä laajalti ja samassa yhteydessä ilmoittaa, että hankintaklinikan tulokset tulevat olemaan julkisia ja myös kaikkien niiden hyödynnettävissä, jotka eivät pystyneet osallistumaan valmistelutyöhön. 6

7 2 Liikeidea 2: Esteetön matkailu Liikeideoiden valmisteluprojektissa nousivat vahvasti esiin esteettömän matkailun tarjoamat mahdollisuudet. Virvelinranta itsessään ei ole matkailupalveluyritys, vaan tällainen toiminta luontuisi paremmin olemassa olevalta matkailupalveluyritykseltä, joka ottaisi yhdeksi palvelutuotteekseen esteettömien matkailupalveluiden tuottamisen. Toinen vaihtoehto toiminnan organisoimiseksi olisi alueen matkailupalveluyritysten yhteismarkkinointiponnistus. Koko palvelurepertuaari muodostuisi Hämeen kaikista esteettömistä kohteista ja Virvelinranta olisi yksi kohde muiden joukossa. Tämänkin idean eteenpäinviemiseen olisi hankeklinikka hyvä työkalu. 2.1 Asiakas ja hänen tarpeensa On olemassa selkeästi tunnistettava joukko matkailijoita ja heidän omaisiaan, joille on tärkeää, että kohteet on suunniteltu ja toteutettu esteettömästi. Tämän ryhmän koko on huomattavan suuri laskien siten, että kunkin vammaisen lähipiiriin kuuluu 10 potentiaalista muuta matkustajaa. Tällöin koko ryhmän potentiaali on vammaista * 10 lähipiiriläistä = matkailijaa. 2.2 Tarjottava ratkaisu Ratkaisu on kaikki Hämeenlinnan seudun esteettömästi toteutetut matkailukohteet sisältävä wwwportaali ja sen brändääminen ja markkinointi. 2.3 Liiketoimintamalli Toimintaan liittyvä liiketoimintamalli olisi samanlainen kuin nyt on esimerkiksi hotellivarausportaaleilla. Olemassa olevat esteettömiä matkailupalveluita tarjoavat yritykset maksavat liikeidean toteuttajalle komissiota esimerkiksi tämän www-palvelun kautta tulleista tilauksista. 2.4 Visio ja tavoitteet Hyvä visio olisi tehdä Hämeestä Suomen johtava esteettömän matkailun kohde. 2.5 Tarvittava tiimi Hanketta voi edistää siitä innostuva yrittäjä tai sen eteenpäin viemiseen voivat matkailupalveluyrittäjät koota yhteisen työryhmän. 2.6 Myynti ja markkinointi Hankkeen markkinointiin osallistuvia tahoja voivat olla esimerkiksi: Hämeen matkailu Matka Vekka Villi Pohjala Mika Soramäki Evolta Maatilamatkailukohteet Erämaailma Vekka Liikenne Elämysmatkailuyrittäjät Factory HAMKin omat matkailupalvelut 7

8 2.7 Taloudelliset näkökohdat Toiminnan taloudelliset ennusteet voidaan arvioida siten, että selvitetään Hämeen seudun matkailupalvelujen kokonaiskysyntä ja arvioidaan, mikä osuus esteettömällä matkailulla voisi tästä olla. (Lienee joidenkin prosenttien luokkaa.) Jos tällainen portaali siten voisi saada tästä kakusta esimerkiksi 25 %, niin siitä selviäisi liikevaihto. Tyypillisesti hotellien bookaussaitit maailmalla veloittavat siten 15 % provision aikaansaamastaan liikevaihdosta. 2.8 Eteneminen Tässä ideassa Virvelinrannan ei liene mielekästä toimia tilaajana, vaan paras strategia olisi tarjota ideaa potentiaalisten yritysten ja alan yhdistysten käyttöön. Toiminta voidaan käynnistää lähettämällä tämä dokumentti (Liikeidea 2:n osa) tunnetuille matkailupalveluyrityksille ja niiden yhdistyksille. 8

9 3 Liikeidea 3: Tapahtumatuotanto sekä tilanvuokraus ja vahtimestaripalvelut 3.1 Asiakas ja hänen tarpeensa Yrityksillä ja niiden henkilöstöä valmentavilla tahoilla on tarvetta tuoda valmennettavat tilanteisiin, joissa he kohtaavat itselleen uusia asioita siten, että oppimista perinteisesti estävät puolustusmekanismit ovat alhaalla. Samoin edistykselliset valmennusyhtiöt opettavat asiakkaitaan huomaamaan ja huomioimaan vähempiosaisia ja muita näkymättömissä olevia ryhmiä. Virvelinranta tarjoaa tällaiseen hyvän ympäristön. Lisäksi on käynyt ilmi, että Virvelinrannan tiloille olisi kysyntää Hämeenlinnan alueen muiden toimijoiden piirissä. Erilaiset yhdistykset ja yritykset tarvitsevat kokous-, liikunta-, harrastus ja saunatiloja. Virvelinrannassa on myös uusin vammaisten hoitoon suunniteltu laitteisto, jonka avulla muut vammaispalveluja alueella tarjoavat toimijat saattaisivat tarjota palveluja iltaisin ja viikonloppuisin. Virvelinrantaan täytyisi myös saada vahtimestaripalvelut käyntiin jo pelkästään siksi, että sinne illoiksi ja viikonlopuiksi kaavailtu leiri- ja virkistystoimina olisi mahdollista. Jo pelkästään tämän mahdollistamiseksi tapahtumatuotanto ja tilanvuokraus ovat tärkeitä. Virvelinrannan rahoittaneilla Hämeenlinnan kaupungilla ja Kuntayhtymä Etevalla on myös intressinä varmistaa, että talon käyttöaste olisi mahdollisimman korkea. 3.2 Tarjottava ratkaisu Virvelinrannalla on ainakin seuraavat kahdeksan tilakokonaisuutta, joille on markkinoilla kiinnostusta: kokouskäyttöön soveltuva suuri ruokasali liikuntakäyttöön soveltuva palloilusali sekä sen yhteydessä oleva kuntosali palloilusali, joka sopii myös kokous- ja seminaaritilaksi saunatilat porealtaineen aistihuoneet studiotila keramiikkauunilla ja höyläpenkillä varustettu askartelutila fysioakustinen tuoli Järjestettäviä tapahtumia voivat olla esimerkiksi vuosittaiset tapahtumat, vappurieha, avoimien ovien päivät, diskot, ym. Tilaisuudet voisivat olla suunnattu tilanteen salliessa kokonaan muulle väelle kuin Virvelinrannan nykyisille asiakkaille - esimerkiksi eläkeläisille. Tavoitteena olisi yksinkertaisesti saada talon käyttöastetta nousemaan ja pimeitä hetkiä mahdollisimman vähiksi. Tällöin tässä yhteydessä pitää vahtimestaripalvelun lisäksi ratkaista ravintolapalveluiden tarjonta. Tällaista tarjoajaa voisi myös kartoittaa hankeklinikalla. Talon ensisijainen käyttäjäryhmä ovat 9

10 kuitenkin vammaiset ja siksi kokonaan muille ryhmille suunnattuihin palveluihin liittyvät sopimukset tulisi laatia niin, että tarpeen vaatiessa talon alkuperäinen käyttäjäryhmä pystytään pitämään etusijalla. 3.3 Liiketoimintamalli Tapahtumatuotanto Tapahtumatuotannossa palvelujen tuotanto olisi varmasti hajautettua eikä muuta koordinointia ehkä tarvittaisi kuin tilojen vuokraus- ja vahtimestaripalvelut. Tavoitteena olisi saada eri ryhmät tuomaan tilaisuuksiaan mahdollisimman paljon Virvelinrantaan. Vahtimestariasian selvittäminen on perusedellytys myös viikonlopputoiminnan käynnistämiselle. Vahtimestari voidaan järjestää kolmella tavalla: Vahtimestarin palkka on vuokrissa sisällä. Tilataan palvelu huolto- tai vartiointiliikkeeltä. Palvelua tarjoava olemassa oleva yritys (asumispalveluyksikkö) palkkaa vahtimestarin Tilanvuokraus ja vahtimestaritoiminta Yrittäjä(t) vuokraavat / markkinoivat Virvelinrannan tiloja esimerkiksi 15 % provisiopalkkiolla niin, että heille itselleen ei synny tilojen vuokrista koituvaa riskiä. Vahtimestarin palkkakulut sisällytetään vuokrahintoihin. 3.4 Visio ja tavoitteet Myös tähän liikeideaan liittyvä tavoitetaso löytyy kaupungin toiveesta kasvattaa talon käyttöastetta. Hyvä visio olisi, että talossa on toimintaa arkisin vähintään klo asti ja viikonloppuisin molempina päivinä. 3.5 Tarvittava tiimi Yrittäjätiimiin tarvitaan 1-2 myynti- ja markkinointihenkistä henkilöä. Lisäksi tiloja katsomassa voisi vahtimestari tyyppisissä tehtävissä olla esimerkiksi Virvelinrannan päivätoiminnan asiakkaana oleva kehitysvammainen. 3.6 Myynti ja markkinointi Tilojen markkinointi edullisesti vaatii tiimiltä hieman luovuutta keksiä edullisia kanavia ilmoittaa palveluista. Nopeimmin alkuun pääsee etsimällä sopivista hakemistoista (Hämeen yrittäjät ja Kehittämiskeskus) Hämeenlinnan seudulla toimivat kutakin tilatyyppiä mahdollisesti käyttävät tahot (yhdistykset, yritykset, fysioterapeutit, jne...). 3.7 Taloudelliset näkökohdat Virvelinrannan tilojen vuokrahinnat ovat alla. Kokoushuone 20 /h Liikuntasali 25 /h Kylpylä 150 / 3h Kuntosali 20 /h Aistitila 30 /h 10

11 Musiikkitila 30 /h Savi/puutila 30 /h Hinnoista voi arvioida, että jos tilojen teoreettinen maksimikysyntä olisi 4h / arki-ilta ja 12 h / viikonloppu, niin viikon teoreettinen maksimivuokratuotto olisi 3000 euroa. Kaikkia tiloja ei tietenkään kysytä samalla volyymillä, joten maksimiin tullaan tuskin koskaan pääsemään. Liiketoiminnassa kysyntä aina myös käynnistyy hitaammin kuin on odotettu ja siksi ensimmäisenä vuonna jo 10% käyttöasteen saavuttaminen voi olla hyvä tulos. Tällöin kuukausivuokrat olisivat 1200 euroa. Jos vuokrausta harjoittava taho saisi provisionaan esimerkiksi 25% vuokratuotoista, niin silloin alkuvaiheessa sen palkkio olisi 300 / kk ja täyskapasiteetti savutettaessa tulos olisi 25% * = Toiminta ei siis olisi yksinään kannattavaa, mutta saattaisi sopia jonkin järjestön toiminnoksi. 3.8 Eteneminen Järjestetään avoin tarjouskilpailu palvelun tuottamisesta. 11

12 4 Liikeidea 4: Luovat taidot, kädentaidot, voimaannuttavat palvelut 4.1 Asiakas ja hänen tarpeensa Tämän palvelun kohderyhmänä ovat vammaiset. He tarvitsevat kädentaitoja kehittävää toimintaa, esteettömästi suunniteltuja liikuntamahdollisuuksia sekä voimaannuttavia palveluja. Näitä palveluja voisivat tarjota Virvelinrannassa ulkopuoliset toimijat ulkopuoliselle yleisölle. Vammaiset voivat olla toiveidensa mukaan mukana, mutta palvelu ei rakennu heidän suunnalta tulevan kysynnän varaan. Lisäksi esimerkiksi Wetterhoffin myymälä on ilmoittanut, että sillä voisi olla tarvetta esimerkiksi lankojen niputukseen ja muuhun kehitysvammaisten tekemään alihankintaan. 4.2 Tarjottava ratkaisu Voimaannuttamisella tarkoitetaan yksilön auttamista saavuttamaan vahva sisäinen voimantunne eli saada voimaa itselleen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi valokuvaamalla yksilöä tämän parhaita puolia korostaen tai luomalla tälle onnistumisen tilaisuuksia. Konkreettisia palveluita voisivat olla esimerkiksi voimaannuttava valokuvaus, nukketeatteri, saven muotoilu, keramiikka, huovutus, kirjansidonta, kankaiden värjäys jne. Sisältö voisi olla uutta ja luovaa, eikä välttämättä perinteistä puhdetyötoimintaa. Esimerkkiä voi hakea myös Tallinnan kehitysvammaisten keskuksesta tai Hollannin Hedenplazista. 4.3 Liiketoimintamalli Palvelujen tarjoajilla on nyt omat veloituksensa palveluille. Saattaa olla, että tässä ei ehkä ole riittävästi roolia erityiselle palvelujen koordinoijalle tai yhteismarkkinoijalle. Sen sijaan palvelujen tarjonta voitaisiin organisoida Virvelinrantaan suunniteltuun nettipohjaiseen innovaatiojärjestelmään, jolloin se toimisi kysyntää ja tarjontaa yhdistävänä markkinapaikkana. 4.4 Visio ja tavoitteet Hyvä visio olisi sellainen, että talossa tapahtuisi viikon jokaisena päivänä useampi tapahtuma, koulutustilaisuus tai muu sellainen tilaisuus, joita siellä ei vielä ole. 4.5 Tarvittava tiimi Toiminnassa voisivat olla mukana kaikki asiasta kiinnostuneet tahot. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi taidetoimikunta, Kettuki, HAMK, Luotsisäätiö, Nasty Puppet Oy, Kulttuurista hyvinvointia verkosto, Hyvinvointiyritykset, erityisryhmät sekä vammaisryhmä. Alueella on varmasti edellä mainittujen lisäksi vielä paljon muita potentiaalisia toimijoita ja hankkeen lanseeraamisessa on tärkeää toimia niin, että kaikki kiinnostuneet tulevat siitä tietoisiksi ja saavat mahdollisuuden tarjota palvelujaan. 4.6 Myynti ja markkinointi Palveluja pystytän varmasti parhaiten myymään ja markkinoimaan siten, että niitä varten toteutetaan oma yhteinen verkkosivusto. 12

13 4.7 Taloudelliset näkökohdat Tämä toiminta ei alussa siis todennäköisesti yksinään elätä mitään yritystä, mutta se voi tuoda merkittäviä lisätulolähteitä monellekin yritykselle. 4.8 Eteneminen Järjestetään yhteinen hankintaklinikka tähän mennessä tunnistetuille toimijoille sekä avoimella haulla muillekin halukkaille. 13

14 5 Liikeidea 5: Esteettömät liikuntapalvelut 5.1 Asiakas ja hänen tarpeensa Vammaisten ja heidän läheistensä piirissä on kysyntä esteettömille liikuntapalveluille. 5.2 Tarjottava ratkaisu Virvelinranta tarjoaa esteettömät mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. Palvelun yksi osa voisi olla liikuntavälineiden (esim. vammaisille soveltuvien polkupyörien) vuokrauspalvelu. Virvelinranta voisi olla myös paikka tapahtumille, joissa esitellään tällaisia laitteita. Tämä on idea, jonka joku olemassa oleva liikuntapalvelujen tuottaja voisi hoitaa lisätoimenaan. Markkinat ovat kuitenkin rajalliset ja vammaisilla ei ole suurta kulutuskykyä tällaiseen. Toisaalta vammaisille soveltuvat palvelut tulevat tarpeeseen myös aivovamma ja dementiapotilaille ja erityisesti jälkimmäisen ryhmän koko kasvaa koko ajan. 5.3 Liiketoimintamalli Toiminta voisi käynnistyä parhaiten niin, että joku Hämeenlinnan alueen jo toimivista kuntosaliyrittäjistä organisoisi tunteja Virvelinrantaan. Liiketoiminnan volyymi ei ehkä olisi kovin suurta, mutta se toisi taloon käyttöä ilta- ja viikonloppuaikoina. 5.4 Visio ja tavoitteet Visiona voisi olla, että viikon jokaisena päivänä Virvelinrannassa pidetään yleisölle avoimia ohjattuja liikuntatunteja. 5.5 Tarvittava tiimi Tarvittavan toimijan löytämiseksi kannattaa olla yhteydessä jo toimiviin kuntosaleihin. (Ehkä voitaisiin tavoitella myös yrittäjyydestä kiinnostuneita liikunnan ohjaajia.) 5.6 Myynti ja markkinointi Jos toiminta organisoidaan jo toimivan kuntosalin yhteyteen, markkinointi hoituu sen olemassa olevilla kanavilla täydennettynä alla olevilla vammaisia lähellä olevilla kanavilla. Hämeenlinnan Kehitysvammaisten tuki ry Vammaisneuvosto Hämeenlinnan kaupungin vammaispalveluyksikkö Virvelinranta 5.7 Taloudelliset näkökohdat Palvelua voisi tarjota kuukausikorttiperiaatteella esimerkiksi /kk. 5.8 Eteneminen Ideaa voisi tarjota aluksi muutamalle kuntosaliyrittäjälle. 14

15 6 Hankintaklinikan toimintaperiaatteet Järjestetään valituilta liiketoiminta-alueelta hankintaklinikka, eli avoin tilaajista ja palveluntuottajista koostuva vuorovaikutteinen työpaja. Työpajojen tavoitteena on tuottaa analyysi hankintaongelmasta sekä laatia tilaajan käyttöön tarjouspyyntö, joka dokumentoidaan ja saatetaan vapaasti alan toimijoiden käyttöön. Hankintaklinikka ajatusta on Suomessa kehittänyt Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Hankintaklinikassa hankalasti laadittavaa tilausta / tarjouspyyntöä lähestytään käytännön hankintatilanteiden kautta. Tyypillisesti hankintaklinikkaa käytetään esimerkiksi hankkeissa, joihin liittyy: ennen koettelemattomia teknisiä ratkaisuja, palveluinnovaatioita tai teknologioita haastavaa vastuiden tai riskien hallintaa poikkeuksellisen laaja tai pitkä sopimus vaikeasti määriteltävä hankinnan laajuus ja tuoteominaisuudet vaikeasti määriteltävä hankintamuoto ja sen ehdot hankintalähteitä ja toimivaa kilpailua vaikea löytää Suomesta tai ulkomailta hankintaketjujen ja yhteistyöverkostojen hallinta vaikeaa laatu-kustannussuhteen tai tarjousvertailun perusteiden määrittely vaikeaa. Hankintaklinikalla analysoidaan ja ratkaistaan tilaajien hankintatehtäviä ja ongelmia. Tapausta pohtimaan kootaan tilaajista, konsulteista, urakoitsijoista ja muista palveluntuottajista koostuva avoin, vuorovaikutteinen työpaja. Klinikka toteutetaan hankintalain hengessä niin, ettei kukaan osallistujista saa klinikkatyöskentelyn seurauksena ansiotonta etua. Suurissa hankkeissa, kuten isot rakennushankkeet, työpajat kokoontuvat 4-5 kertaa ja osallistujat tekevät välillä taustatehtäviä. (Virvelinrannan liikeideoiden toteuttajien hakemisessa varmaankin 1-2 tapaamista riittää.) Työpajoissa kuullaan tarvittaessa myös erityisasiantuntijoita. Työpajat tuottavat hankintaongelman analyysin ja ratkaisusuosituksen, jotka dokumentoidaan. Työpajan tulos julkistetaan vapaasti kaikkien alan toimijoiden käyttöön, erityisesti myös niiden potentiaalisten tarjoajien, jotka eivät osallistuneet hankintaklinikkaan. Hankintaklinikka ajatusta kehittäneeltä RAKLI:lta voi tarvittaessa ostaa konsultointia hankintaklinikan toteuttamiseen. Tällöin hankintatapaukset liittyvät yleensä rakennettuun ympäristöön: asuntoihin, toimitiloihin tai infraan. Hankinnat voivat olla olemassa olevan ylläpitoa, uusinvestointeja tai palvelutuotantoa. RAKLI järjestää klinikalle intressivapaat puitteet ja työskentelyprosessin vetäjän. Alla oleva kaavio esittää prosessia, jolla Jätkäsaaren kehittämishanketta jalostettiin hankintaklinikan avulla. Virvelinrannan tapauksessa prosessia voisi varmasti keventää 1-2 tapaamiseen. 15

16 16

Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa

Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa Innovaatioita ja markkinavuoropuhelua rakennusalan hankinnoissa KOKO-hankintakoulutus, Hyvinkää 26.10.2010 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia haasteellisissa

Lisätiedot

Hankintaklinikka uusi menettelytapa hankinnoissa

Hankintaklinikka uusi menettelytapa hankinnoissa Hankintaklinikka uusi menettelytapa hankinnoissa case Keskuskatu 12.3.2009 Finlandiatalo Reijo Järvinen Esityksen sisältö Hankintaklinikasta yleisesti Keskuskatu projekti Urakoitsijan valintamenettely

Lisätiedot

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry

Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012. Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Ei aina se halvin julkisen hankinnan tarjouskilpailun monet vaihtoehdot 11.12.2012 Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Infrarakennuttamisen haasteita Infraomaisuuden arvon

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa kokemuksia hankintaklinikoista Tuotanto- ja operointi-innovaatiot: julkinen-yksityinen yhteistyöseminaari Tampereen yliopisto 7.10.2010 Pekka

Lisätiedot

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa

Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Hankintaratkaisuja vuorovaikutuksessa palveluntuottajien kanssa Kokemuksia hankintaklinikoista KEHTO-foorumi, Joensuu 24.5.2011 Pekka Vaara Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Tilaajan ongelmia

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

Kiinteistö OY Hämeenlinnan Virvelinranta. Omistajina: Eteva 60 % Hämeenlinnan kaupunki 40 % Kokonaisuus valmistunut 5/2010

Kiinteistö OY Hämeenlinnan Virvelinranta. Omistajina: Eteva 60 % Hämeenlinnan kaupunki 40 % Kokonaisuus valmistunut 5/2010 VIRVELINRANTA Kiinteistö OY Hämeenlinnan Virvelinranta Omistajina: Eteva 60 % Hämeenlinnan kaupunki 40 % Kokonaisuus valmistunut 5/2010 Tavoite: Tavoite on ollut saada vammaisten ja haastavasti käyttäytyvien

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle

Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Joensuun odotuksia innovatiivisten kasvuyritysten tukemiselle Kari Karjalainen Kuopio 27.10.2011 Joensuun seudun vahvoja alueita Joensuun kaupunkiseudun vahvuuksia ovat: Globaalin tason vahvuus Metsäteknologia

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

First Round Center kumppanina yritysten kasvuedellytyksissä

First Round Center kumppanina yritysten kasvuedellytyksissä First Round Center kumppanina yritysten kasvuedellytyksissä Timo Liukko, First Round Oy Yrityksen uudet haasteet - miten menestyä tänään -seminaari Riihimäki 18.4.2013 1 First Round Center (FRC) Toimimme

Lisätiedot

Mistä löytyvät uudet palveluinnovaatiot ikääntyville? Maija Käyhty, Villa Consulting Oy

Mistä löytyvät uudet palveluinnovaatiot ikääntyville? Maija Käyhty, Villa Consulting Oy Mistä löytyvät uudet palveluinnovaatiot ikääntyville? Maija Käyhty, Villa Consulting Oy Sieltä löytyvät innovaatiot, minne luova silmä ylettyy ja tutkittu tieto todeksi näyttää Tarina konseptin synnystä

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015

Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2014 2015 Mänttä-Vilppulan liikuntapalvelut, Mänttä-Vilppulan vammaisneuvosto ja Erityisliikuntaa kuntiin 2013 2015 -hanke 1. ERITYISLIIKUNTA JA

Lisätiedot

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin 15.9.2015 Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin Kuinka elää kuvataiteella Hankkeen aikana Tarjotaan neuvontapalveluita taiteilijoille Järjestetään täydennyskoulutusta Kehitetään

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007

TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN. Vuokko Tuononen 24.11.2007 TUOTEKEHITYKSELLÄ HUNAJAN KULUTUS KASVUUN Vuokko Tuononen 24.11.2007 Tuotekehitys "Tuotekehitys on toimintaa, jonka tarkoituksena on etsiä, synnyttää, valita ja kehittää yritykselle uusia tuotteita sekä

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

Hankinta paremmaksi kunnan näkökulma. Tuula Poikonen 14.1.

Hankinta paremmaksi kunnan näkökulma. Tuula Poikonen 14.1. Hankinta paremmaksi kunnan näkökulma Tuula Poikonen 14.1. Mistä Helsinki ostaa? Järjestöt Yksityiset palvelun tuottajat Kunnat ja kuntayhtymät Asumispalvelut vaikeavammaisten palveluasuminen 34 tuottajaa

Lisätiedot

KAUPPAKESKUSMARKKINOINTI JA TOIMIJOIDEN ROOLIT

KAUPPAKESKUSMARKKINOINTI JA TOIMIJOIDEN ROOLIT KAUPPAKESKUSMARKKINOINTI JA TOIMIJOIDEN ROOLIT Kauppakeskusmarkkinointi kauppakeskusjohdon näkökulmasta Kauppakeskuksen yrittäjäyhdistyksen toiminta / kauppakeskus markkinointi Vaihtoehtoinen malli kauppakeskuksen

Lisätiedot

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Hankintaklinikka Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Lahti 23.5.2012 Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Uudentyyppisiä hankintatilanteita

Lisätiedot

Järjestö palveluiden tarjoajana

Järjestö palveluiden tarjoajana Järjestö palveluiden tarjoajana Hotelli Arthur 3.11. 2011 - Järjestöhautomo 11.11.2011 Maahanmuuttajien järjestäytyminen Suomessa arviolta 700-900 maahanmuuttajayhdistystä Yhdistykset ovat melko nuoria

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3.

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3. Kehittämiskeskus Oy Häme MAHDOLLISUUKSIEN enäjä asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille 1 Venäjä on Euroopan nopeimmin kasvava markkina-alue. Se tarjoaa

Lisätiedot

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi Vierumäki Esitys 14.01.2009 VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY Suomen Urheiluopisto Vierumäellä on vuodesta 1937 lähtien ollut suomalaisen urheilun ja liikunnan koulutuksen osaamisen lippulaiva. Vierumäki Country

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3

ADE Oy Hämeen valtatie 144 20540 TURKU. Tuotekonfigurointi. ADE Oy Ly Tunnus: 1626957-3 Tuotekonfigurointi ADE Oy lyhyesti Asiakkaiden tarpeisiin suunnattua innovatiivista ja toimivaa ohjelmisto- ja 3d animaatiopalvelua. Ade Oy on toteuttanut vuodesta 2000 alkaen haastavaa interaktiivista

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Espoon kaupungin strategia + ohjeet Hankintaohje on sosiaalisten kriteerien osalta

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Kaikille avoin liikunta - ohjelma

Kaikille avoin liikunta - ohjelma Kaikille avoin liikunta - ohjelma Suomessa on jo kauan tehty nk. erityisryhmien, vammaisurheilun ja lajiliittojen välistä yhteistyötä: A. Perinteinen tiettyä vammaryhmää/ vammaisurheilulajia koskeva yhteistyö.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi

Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä. Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Tulevaisuuden markkinat tulevaisuuden yrittäjä Vesa Puhakka vesa.puhakka@oulu.fi Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä on valtavasti informaatiota mutta vähän tietoa. Koska suurin osa yrityksistä ja ihmisistä

Lisätiedot

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet

MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MARKKINAT MUUTTUVAT - hallitsetko haasteet MYYNNILLÄ MENESTYKSEEN BN Advisors Finland Oy Ilkka Ruuska Menestys - perustuu kasvuun? Kasvu - perustuu myyntiin? MENESTYVÄN LIIKETOIMINNAN VIITEKEHYS Kasvu

Lisätiedot

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola

Matkailun tuotteistustyöpaja. Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola Matkailun tuotteistustyöpaja Storia-hanke Isto Vanhamäki 10.9.2013, Kouvola 1. Työpaja 10.9.2013 Asiakasymmärrys ja tuotteistaminen asiakasryhmien mukaan Mitkä ovat asiakasryhmämme? Miten asiakasryhmät

Lisätiedot

Hankintaklinikan kokemukset markkinavuoropuhelusta

Hankintaklinikan kokemukset markkinavuoropuhelusta Innovatiivisten julkisten hankintojen kehittäjäklubi Hankintaklinikan kokemukset markkinavuoropuhelusta 28.11.2012 Erkki Aalto kehitysjohtaja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry RAKLIn klinikat

Lisätiedot

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4)

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4) TARJOUSPYYNTÖ 1(4) SELVITYS POTENTTIAALISISTA TUULIVOIMA-ALUEISTA VETELIN KUNNASSA Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) projektissa edistetään Vetelin kunnan

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille

Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille Vammaispalveluhankkeen kysely kuntien työntekijöille toteutus touko-syyskuussa 2012 suomeksi ja ruotsiksi lähetettiin hankealueen kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoimintaalueiden vammaispalvelun sosiaalityöntekijöille

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011 Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 TAUSTAA LEHTI-HANKKEESTA (7 osahanketta kuudelta alueelta) EAKR-rahoitteinen, kuuden alueen yhteinen Yhdistävä teema on

Lisätiedot

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto

KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto KOKO Kainuun hyvinvoinnin työpajat - yhteenveto Sari Salmela, Welliving-hanke Anitta Juntunen, Kajaanin ammattikorkeakoulu 9.6.2010 Työpajojen idea KOKO Kainuun tavoitteina 1) Parantaa hyvinvointialan

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011

Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön. Erja Snellman 1.3.2011 Helsingin kaupungin terveyskeskuksen näkökulma yhteistyöhön Erja Snellman 1.3.2011 Julkisten hankintojen lähtökohta Kansallisen kynnysarvon ylittävät julkiset hankinnat on kilpailutettava hankintalain

Lisätiedot

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13->

Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Logistiikan teemahuone Lahti 2.10.2013 klo 13-> Lähiruokaa ja matkailua hanketreffit 2013 1 Ritva Jäättelä, puheenjohtaja Päivi Mantere, sihteeri Kestävää liiketoimintaa lähiruoasta hanke, Laurea-ammattikorkeakoulu Uudenmaan Ruoka-Suomi- ja Aitojamakuja

Lisätiedot

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Hankintaklinikka Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Kauppalehti 14.6.2007: Urakkatarjouksissa

Lisätiedot

Taidetehtaan toiminnan kehittäminen. Tove Hagman Marikki Hakola Janne Ekman 11.4.2012

Taidetehtaan toiminnan kehittäminen. Tove Hagman Marikki Hakola Janne Ekman 11.4.2012 Taidetehtaan toiminnan kehittäminen Tove Hagman Marikki Hakola Janne Ekman 11.4.2012 Taidetehtaan sää=ö Porvoon Taidetehtaan sää=ö on 1999 perustebu yleishyödyllinen yhteisö. o Perustajat Porvoon kaupunki

Lisätiedot

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ

KALASTUS TYÖVÄLINEENÄ FANTASY FISHING on suomalainen kalastusohjelmapalveluihin ja ka sintehtyihin perhoihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa kalastusaktiviteetteja ja sen oheispalveluja yrityksille ja yksityisille henkilo

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010

Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 Valtakunnallinen työpankkikokeilu - väylä työelämään Kokeilujen tuloksia ja johtopäätöksiä 29.9.2010 MIKSI TYÖPANKKITOIMINTAA? Luodaan hankalasti työllistyville väylä työttömyydestä avoimille työmarkkinoille:

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja osahankinnat

Hankinnan kohde ja osahankinnat Yhtymähallitus 114 09.12.2014 Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalveluiden hankinta 26/05.02.04/2014 Yhtymähallitus 114 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus päätti 20.5.2014 jatkaa kehitysvammaisten

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016

SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 SAAVUTETTAVUUSOHJELMA 2014 2016 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Yhteinen kirkkoneuvosto 28.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.2 1. SAAVUTETTAVA SEURAKUNTA.2 2. FYYSINEN SAAVUTETTAVUUS ELI ESTEETÖN

Lisätiedot

Maaliikennekeskuksen ja HEA:n toimijakartoitus

Maaliikennekeskuksen ja HEA:n toimijakartoitus Maaliikennekeskuksen ja HEA:n toimijakartoitus MAALI-hanke Etocon Oy TEHTÄVÄ Maaliikennekeskuksen ja HEA:n (Humppila Eco Airport and Logistics Centre) toimijakartoitus, jossa kontaktoidaan yrityksiä ja

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUSOPIMUKSET

KARKKILAN KAUPUNGIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUSOPIMUKSET KARKKILAN KAUPUNGIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUSOPIMUKSET 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Palvelusopimusten periaatteet 3 2. Hankintamenettely 3 3. Hakumenettely 3 4. Hakuaika 3 5. Tarjousten käsittely

Lisätiedot

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa

Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Julkiset hankinnat kysynnän synnyttäjinä ja innovaatioiden edistäjinä yrityksissä - plussat ja miinukset asioinnissa julkisyhteisön kanssa Global-seminaari 9.12.2010, Hämeenlinna Asiantuntija Jukka Lehtonen,

Lisätiedot

Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet. Jorma Penttinen

Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet. Jorma Penttinen Ulkomaalaisten potilaiden palvelumahdollisuudet Jorma Penttinen Terveysmatkailu Kuopion matkailustrategiassa 2005-2012 Terve Kuopio ohjelma / Terveysmatkailu 11.11.2004 Terveysmatkailu on uutta liiketoimintaa

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen

Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailuttaminen Sote 38/15.3.2016 Sote 222/15.12.2015 Sote 111/23.6.2015 Riihimäen kaupunki ostaa kehitysvammaisten autettua palveluasumista yksityisiltä

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Oulun%Seudun%Setlemen+%ry%

Oulun%Seudun%Setlemen+%ry% Oulun%Seudun%Setlemen+%ry% perustettiin 1944. Asialla olivat oululaiset yritysjohtajat, jotka halusivat huolehtia yritysten henkilöstön hyvinvoinnin kasvusta ja varata kaupunkilaisille mahdollisuuden itsensä

Lisätiedot

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille

Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Reindeer - Wood Puutuotealan markkinoinnin ja myynnin kehittäminen vientimarkkinoille Kainuun Etu Oy Jari Komulainen, toimialapäällikkö 9.12.2010 Lähtökohta Yritysten tarpeita, joihin haetaan ratkaisua

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot