MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Aika klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Vuoden 2014 talousarvion toteutuma ajalla Helsingin seudun asumisoikeusjärjestelmään liittyminen/helsingin seudun asumisoikeusjärjestelmä 210 Tontin vuokraus Linnalan yritysalueelta / kiinteistö K477T / Movenor Oy 211 Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset 212 Valtuustoaloite Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy -päätöksen käsittelemisestä uudelleen kunnanvaltuustossa Viranhaltijapäätökset Lautakuntien pöytäkirjat 517

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Peltola Veijo Kh:n puheenjohtaja Salmi Petri Kh:n I varapuh.joht. Ravolainen-Rinne Heta Kh:n II varapuh.joht. poistui klo Elomaa Jarna jäsen Herttuainen Auli jäsen Laine Markku jäsen poistui klo Martniku Sari jäsen poistui klo Mäkipää Marja-Leena jäsen poistui klo Tilvis Reijo jäsen Kuisma Kari varajäsen saapui klo Liinamaa Reijo varajäsen saapui klo Muut Havula Tapio Kv:n I varapuh.joht. Laaksonen Tapio Kv:n II varapuh.joht. Kairesalo Esko kunnanjohtaja poistui klo Siikaluoma Esa hallintojohtaja poistui klo Tupamäki Anja asiantuntija, esittelijä :t 208 ja 212 Gummerus Vesa asiantuntija 210 Seppälä Hannu asiantuntija 211 Poissa Helin Anna Kv:n puheenjohtaja Allekirjoitukset Veijo Peltola puheenjohtaja Esa Siikaluoma pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Auli Herttuainen Heta Ravolainen-Rinne Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, hallintopalvelut Todistaa Esa Siikaluoma, hallintojohtaja

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus 206 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kunnanhallitus 207 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Auli Herttuainen ja Heta Ra vo lai nen-rinne. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Vuoden 2014 talousarvion toteutuma ajalla /02/2014 Kunnanhallitus 208 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeisiin perustuen raportoidaan ohessa Mänt sä län kunnan vuoden 2014 talousarvion toteutumasta tulosalueittain, tu los las kel ma ja investointien toteutuma ajalla Kunnan toimintakulut ovat heinäkuun lopulla 73,6 milj. euroa (tot. 57 %), vuon na 2013 toimintakulut vastaavana ajankohtana olivat 71,5 milj. euroa. Toi min ta tuo tot ovat 15,4 milj. euroa (tot. 53 %), vuonna 2013: 16,4 milj. eu roa. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja on kirjattu 0,8 milj. euroa edel lisvuo den vastaavaa ajankohtaa vähemmän, yht. 0,7 milj. euroa. Toimintakate on - 58,2 milj. euroa (tot. 59 %), kun vuonna 2013 se oli 55,1 milj. euroa. Toimintakate on edelliseen vuoteen verrattuna kasvanut 3,0 milj. euroa. Palkat ja palkkiot on noussut 0,2 milj. euroa ja kaikki hen ki löstö ku lut yhteensä on noussut 0,4 milj. euroa verrattuna edellisen vuoden vas taa vaan ajankohtaan. Erikoissairaanhoidon toteuma heinäkuun lopulla on 13,8 milj. euroa (tot. 65 %), joka vuotta aikaisemmin oli 12,8 milj. euroa. Käyt tö ta lou den toimintakulut brutto ylitti laskennallisen 58,6 %:n to teu tuman seuraavilla muilla tulosalueilla: yleishallinto tot. 61 %, elinkeinotoimi 64 %, kehittämis- ja hallintopalvelut (sivistys) 62 %, perusopetus 61 %, elin ikäi nen oppiminen ja tiedonhallinta 61 %. Mäntsälän kunnan verotulot on kertynyt heinäkuun loppuun mennessä 43,9 milj. euroa (tot. 60 %). Valtionosuuksia on kertynyt 14,5 milj. euroa (tot. 58 %). Vuoden 2013 heinäkuuhun verrattuna verotulot ovat kasvaneet 1,35 milj. euroa ja valtionosuudet ovat vähentyneet 1,0 milj. euroa. Vuosikate on -0,1 milj. euroa alijäämäinen, kun se vuonna 2013 oli 2,5 milj. euroa ylijäämäinen. Vuosikate on heikentynyt huomattavasti edel liseen vuoteen verrattuna. Suunnitelma poistoja on kirjattu 2,8 milj. euroa, vuon na 2013: 2,5 milj. euroa. Tilikauden tulos oli alijäämäinen -2,9 milj. euroa, kun se vuotta ai kai sem min oli ylijäämäinen noin euroa. Investointien to teu ma prosent ti on 44. Investointien euromääräinen toteuma on 4,1 milj. eu roa. Vuodelle 2014 on budjetoitu 9,4 milj. euroa. (valmistelija: Anja Tupamäki, kunnankamreeri; Kaija-Leena Tuomisto, talous suun nit te li ja) Päätösesitys: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutuman ajalta Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Helsingin seudun asumisoikeusjärjestelmään liittyminen/helsingin seudun asu mis oi keus järjes tel mä 370/ /2014 Kunnanhallitus 209 Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat päättäneet perustaa yhteisen seudullisen asu mis oi keus asun to jen markkina-alueen ja sen myötä yhteisen re kis te rinu me ro jär jes tel män. Vastaavaa seudullista järjestelmää on esitetty myös KUU MA-kun tien omassa, selvityshenkilö Teija Ojankosken vuonna 2013 laa ti mas sa selvityksessä, jonka pohjalta jatkoneuvotteluja seudun kuntien kes ken on käyty. Tällä hetkellä KUUMA-kunnissa jokainen kunta on perustanut oman re kiste ri nu me ro jär jes tel män sä ja nimeää itse myös asumisoikeuden haltijat. Asumisoikeusasuntoja on kaikissa muissa KUUMA-kunnissa, paitsi Pornai sis sa. Helsingin kaupunki on pyytänyt KUUMA-kunnilta sitoumuksia siihen, että seudulle muodostettaisiin yksi markkina-alue kuntien asu mis oikeus jär jes tel män hallinnoinnissa. KUUMA-kunnat voisivat ostaa erikseen vie lä laadittavien sopimusten mukaan ko. palvelut Helsingin kaupungilta. Yksittäisen asumisoikeushakemuksen käsittely laskettaisiin toteutuneiden kus tan nus ten mukaan, liitteenä laskentaperiaate. Vuoden 2013 toteutuneiden kulujen mukaan laskettu suoritehinta oli 11,41 eu roa. Tähän lisätään vielä yksi euro/suorite kattamaan järjestelmän yl lä pitä mi sek si ja hoitamiseksi tarvittavat ohjelmointikustannukset. Mäntsälän kun nas sa on tehty noin 7 päätöstä vuosittain, eli vuosikustannus olisi noin 150 euroa. KUUMA-seudun liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan esit tää KUUMA-kuntien kunnan- ja kaupunginhallituksille hyväksyttäväksi yh tei sen järjestelmän perustamista sillä edellytyksellä, että KUU MA-kunnis ta aiemmin haettuja järjestysnumeroita voidaan käyttää ko. kunnan alueel la yhteisen markkina-alueen tultua voimaan ja siinäkin tapauksessa, että kuntarajat muuttuisivat. Lisäksi uuden järjestelmän toimivuutta seu rat taisiin vuosittain. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää, että uudistuksen voimaantulohetkestä alkaen markkina-alueella on yksi asu mis oi keus asun to jen järjestysnumerojärjestelmä kuitenkin siten, että ny kyi sil lä rekisterinumeroiden haltijoilla säilyy oikeus saada aiemmin hae tul la numerolla asumisoikeusasunto sen kunnan alueelta, josta nume ro on aikoinaan haettu siinäkin tapauksessa, että kuntarajat myöhem min muuttuisivat asumisoikeusasioiden viranomaispalvelut ostetaan Helsingin kau pungil ta liitteen mukaisella laskentaperiaatteella. Viimeisin vuoden 2013 toteu tu neis ta kustannuksista laskettu hinta on 11,41 euroa/suorite asumisoikeuspäätöksen hintaan lisätään tarvittavan ohjelmiston käytön, ylläpidon ja uudistamisen osalta 1 euro/suorite KUUMA-johtokunta seuraa vuosittain uuden järjestelmän toimivuutta ja

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus asu mis oi keus asun to jen kysynnän kehitystä Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Selostus KUUMA - kuntien ja Helsingin kaupungin yhteistyöstä asu mis oi keus asiois sa Liite 2. Laskentaperiaate

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Tontin vuokraus Linnalan yritysalueelta / kiinteistö K477T / Movenor Oy 244/10/2014 Kunnanhallitus 210 Movenor Oy on hakenut hakemuksellaan varattavaksi ja myöhem min vuokrattavaksi Linnalan yritysalueen tontin Yhtiön tar koituk se na on rakentaa tontille noin 650 m2:n suuruinen rakennus, johon tulee tuotannollista toimintaa sekä myynti- ja näyttelytiloja. Yhtiön toimialana on eristetuotteet ja -työt. Tontti on varattu yhtiölle kaavoitusjohtajan päätöksellä rakennushankkeen suunnittelua varten. Yhtiö on maksanut tontin varaus mak sun euroa. Rakennushankkeen suunnittelu on edennyt ja yhtiön on tarkoitus hakea ra ken nus lu paa syksyllä 2014 ja aloittaa rakennustyöt syksyllä 2014 tai viimeis tään keväällä Korttelin 477 tontti 6 vastaa K477T6 nimistä kiinteistöä Ton tin pinta-ala on noin m2. Tontin asemakaavamerkintä on T-4, teol li suus- ja varastorakennusten korttelialue, rakennustehokkuusluku e=0,40 ja rakennusoikeus noin k-m2. Tontti on rakentamaton. Kunnanvaltuuston ( ) hyväksymien tonttien myynti ja vuokraus pe ri aat tei den mukaan Linnalan yritysalueen tonttien neliöhinnat ovat täl lä hetkellä 15 e/m2, ja vuosivuokra on 7 %:a maapohjan myyntihinnasta. Ton tin varausmaksu on euroa, jonka yhtiö on jo maksanut. Tontin pe rus vuo si vuok ra on siten 4 202,10 euroa/vuosi. (Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Vesa Gummerus, puh ) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää vuokrata K477T6 -nimisen kiinteistön Linnalan yritysalueelta Movenor Oy:lle omaan tai pe rus tetta van yhtiön lukuun 4 202,10 euron vuosivuokralla ja muutoin maan vuokra so pi muk ses sa esitetyin ehdoin. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Kiin teis tö voidaan vuokrata myös yhtiön nimiin perustetulle kiin teis tö osa keyh tiöl le. Vuokra-alue vastaa asemakaavan mukaista tonttia Vuokra-alueen pin ta-ala on noin m2 ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus noin k-m2. Vuokralaisen tulee ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista hyväksyttää ra ken nus tar kas ta jal la alustava suunnitelma rakennushankkeesta ja ra kenta mis ai ka tau lus ta, jonka jälkeen vuokrasopimus voidaan allekirjoittaa. Tämä vuokrauspäätös on voimassa saakka. Tontin va rausmak su on 1 000,00 euroa ja se hyvitetään vuokrassa. Yhtiö on jo mak sanut varausmaksun. Mikäli vuokrasopimusta ei ole allekirjoitettu vuok raa jasta johtuvasta syystä mennessä tai varausmaksua ei ole makset tu laskun eräpäivään mennessä, niin tämä päätös raukeaa. Va raus-

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus mak sus ta hyvitetään puolet hakijalle vuokrauspäätöksen voimassa ollessa teh dys tä kirjallisesta tonttivarauksen peruutuksesta. Käsittely: Maankäyttöinsinööri Vesa Gummerus esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Vuokrasopimus Liite 2. Kartta

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / li sä mää rä raha / väistötilojen tarjoukset 295/10/2014, 499/10/2014 Tekninen lautakunta Ehnroosin koulun sisäilmaongelmien takia joudutaan nykyisten väis tö ti lojen vuokra-aikaa jatkamaan sekä hankkimaan uusia väistötiloja. Nykyistä vuokra-aikaa jatketaan 12 kk alkaen saakka. Kuukausivuokra alkaen on /kk (alv 0 %) ja sitä ko ro tetaan 3 % vuosittain siten, että seuraava mahdollinen vuok ran ko ro tus ajankoh ta on Nykyisten vuokratilojen lisäksi tarvitsemme väistötiloiksi noin 37 eri tilaa luok ka- ja hallintotiloiksi. Tällä hetkellä väistötiloja on vuokrattuna 17 luokka ti laa ja yksi hallintotila. Tälle vuodelle on varattu väistötiloihin määrärahaa käyttötalouteen yh teensä vuokra- ja ylläpitokuluihin ajalle Li sä mää rä rahaa tarvitaan nykyisille väistötiloille ajalle sekä lisätiloille ajal le (arvio 37 tilaa) yhteensä (alv 0 %) vuokra- ja ylläpitokuluihin. Investointisuunnitelmassa on varattu vuodelle 2014 Ehnroosin koulujen sisä il ma kor jauk siin yhteensä Kyseisen määrärahan käyt tö tar koitus muutettaisiin niin, että kyseinen summa varattaisiin lisäväistötilojen perus tus-, kuljetus- ja asennuskustannuksiin sekä jo tehtyihin si sä il ma tut kimuk siin kokonaisuudessaan. Valtuusto on päättänyt , että käynnistetään välittömästi Ehnroosin kou lua korvaavan ratkaisun suunnittelu koskien kaikkia tiloja tai osia ja ratkai sun tulee olla mahdollisimman nopeasti toteutettavissa. Sivistyspalvelut on yhteistyössä teknisten palvelujen kanssa laatinut alustavan ti la oh jelman. Tarkistetun tilaohjelman jälkeen tulee käynnistää välittömästi han kesuun nit te lu, ja hankesuunnitelma tullaan erikseen hyväksymään val tuustos sa. (valmistelija / lisätietoja: tilapäällikkö Soile Karhinen, puh , tek ni nen johtaja Hannu Seppälä puh ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan val tuustol le, että 1) Ehnroosin koulun väistötilat vuokrataan niin pitkäksi aikaa, että uudet tilat on rakennettu. 2) Vuoden 2014 käyttötalouden talousarvioon myönnetään lisämääräraha vuok ra- ja ylläpitokustannuksiin yhteensä ) Investoinneissa oleva vuoden 2014 Ehnroosin koulun si sä il ma kor jauk-

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus siin varattu siirretään Ehnroosin koulun investointiin li sä väis tö tilo jen perustamis-, kuljetus- ja asennuskustannuksiin. 4) Uuden Ehnroosin koulun suunnittelukustannuksiin myönnetään li sä määrä ra ha käyttötalouteen vuodelle 2014 yhteensä ) Vuoden 2015 talousarvion valmistelussa tullaan huomioimaan väis tö tilois ta ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Kunnanhallitus Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että 1) Ehnroosin koulun väistötilat vuokrataan niin pitkäksi aikaa, että uudet tilat on rakennettu. 2) Vuoden 2014 käyttötalouden talousarvioon myönnetään lisämääräraha vuok ra- ja ylläpitokustannuksiin yhteensä ) Investoinnessa oleva vuoden 2014 Ehnroosin koulun si sä il ma kor jauksiin varattu siirretään Ehnroosin koulun investointiin li sä väis tö tilo jen perustamis-, kuljetus- ja asennuskustannuksiin. 4) Uuden Ehnroosin koulun suunnitelukustannuksiin myönnetään li sä määrä ra ha käyttötalouteen vuodelle 2014 yhteensä ) Vuoden 2015 talousarvion valmistelussa tullaan huomioimaan väis tö tilois ta ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset Käsittely: Tekninen johtaja Hannu Seppälä esitteli asiaa kokouksessa. Käsittelyn kuluessa kunnanjohtajan muutti esitystään seuraavasti: Pää töksen ensimmäinen kohta muutetaan: ", kun tarvittavat toimivat tilat on raken net tu." Lisäksi päätökseen lisätään uudeksi kohdaksi viisi (vanha kohta viisi siirtyy koh dak si kuusi): Pyydetään Työterveyslaitokselta pikaisesti lausunto koulun si sä il ma on gelmien laadusta ja samalla mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä. Pyyntöön lisätään tähän mennessä tehtyjen tutkimusten tulokset. Selvitys on ol ta va valmiina hyvissä ajoin ennen talousarvion 2015 päätöksentekoa. Lisäksi kohtaan neljä tehdään muutos: "sana uusi pois lauseen alusta ". Uusi esitys kokonaisuudessaan: Kunnanhallitus esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että 1) Ehnroosin koulun väistötilat vuokrataan niin pitkäksi aikaa, kun tar vit tavat toimivat tilat on rakennettu.

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus ) Vuoden 2014 käyttötalouden talousarvioon myönnetään lisämääräraha vuok ra- ja ylläpitokustannuksiin yhteensä ) Investoinnessa oleva vuoden 2014 Ehnroosin koulun si sä il ma kor jauksiin varattu siirretään Ehnroosin koulun investointiin li sä väis tö tilo jen perustamis-, kuljetus- ja asennuskustannuksiin. 4) Ehnroosin koulun suunnitelukustannuksiin myönnetään lisämääräraha käyt tö ta lou teen vuodelle 2014 yhteensä ) Pyydetään Työterveyslaitokselta pikaisesti lausunto koulun si sä il ma ongel mien laadusta ja samalla mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä. Pyyn töön lisätään tähän mennessä tehtyjen tutkimusten tulokset. Selvitys on oltava valmiina hyvissä ajoin ennen talousarvion 2015 päätöksentekoa. 6) Vuoden 2015 talousarvion valmistelussa tullaan huomioimaan väis tö tilois ta ja suunnittelusta aiheutuvat kustannukset Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaan. Kunnanvaltuusto Merkittiin, että Tapio Havula poistui kokouksesta tämän pykälän aikana Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. Esitys: Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esityksen. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Kunnanhallitus Sivistystoimi on tarkistanut lisätilojen tarpeen sellaisesta lähtökohdasta, että nykyisistä tiloista pidetään käytössä Alexandra sekä kotitalouden ja tekni sen työn tilat. Lisätilojen tarpeeksi täsmentyi näin 18 luokkaa, 4 pien ryhmä ti laa, hallintotilat sekä tarvittavat aputilat. Tekniset palvelut on pyytänyt tarjoukset Ehnroosin koulun lisäväistötiloista tä män huonetilaohjelman perusteella. Hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa numerolla Määräaikaan mennessä saatiin 3 tarjous ta, jotka avattiin klo pidetyssä tarjousten avaus ti laisuu des sa. Kokonaisedullisimman tarjouksen teki Temporent Oy. Koko vuok raus kauden käsittävä vertailuhinta on , alv 0. Tästä summasta on pystytys- ja kuljetuskustannuksia ja purkukustannuksia.

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vuokrattavat tilat on tarkoitus sijoittaa Anderstorpin kiinteistölle osoit teeseen Kaakkumäentie pidetyn sijoituspaikkakatselmuksen (Mä ki nen, Lipponen, Karhinen ja Savolainen) perusteella. Rakennuksen poh jien teko tälle tontille on muita sijoitusvaihtoehtoja edullisempaa, koska täl lä tontilla on liittymät jo lähes valmiina. Perustusten tekoon ja liittymien ra ken ta mi seen varataan aiemmin tehdyistä määrärahavarauksista Osa pystytyskustannuksista voidaan maksaa lisävuokrana, minkä johdosta ai em min tarkoitukseen tehdyt määrärahavaraukset riittävät. (Valmistelija / lisätiedot Pekka Savolainen, puh ). Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää, että Ehnroosin koulun lisätilat vuokrataan Tem porent Oy:ltä heidän tarjouksensa mukaisesti. Käsittely: Tilapäällikkö Soile Karhinen esitteli asiaa kokouksessa. Kunnanjohtaja täyden si esitystään niin, että esityksen loppuun lisätään sopimuskausi eli Hyväksyttiin täydennetyn esityksen mukaan. Merkittiin, että Sari Martniku saapui kokoukseen takaisin tämän py kälän aikana klo Liite 1. Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailu Kunnanhallitus 211 Parmaco Oy on tehnyt valituksen Mäntsälän kunnanhallituksen pää tökseen Päätös koski Ehnroosin koulun väistötilojen vuokraus ta. Parmaco Oy on esittänyt Markkinaoikeudelle vaatimuksen, että han kin ta yk sik kö kumoaa valituksen kohteena olevan hankintapäätöksen, jos sa Mäntsälän kunnanhallitus on valinnut Ehnroosin koulun väitötilojen toi mit ta jak si Temporent Oy:n. Mäntsälän kunta on todennut 22.7 lähetetyssä sähköpostissa mark ki na oikeu del le, että Parmaco Oy:n hankintaoikaisu on tehty liian myöhään. Mänt sä län kunta vaati, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta (laki julkisista hankinnoista: /321 Hankintaoikaisun vireilletulo). Li säk si Mäntsälän kunta toivoi, että markkinaoikeus antaisi ratkaisun vä littö mäs ti, jotta hanke voidaan viedä eteenpäin kiireellisessä aikataulussa. Kun nan hal li tuk sen päätös on lähetetty ja päätös on ollut varmuu del la tiedossa Parmaco Oy:lla jo , koska Parmaco Oy:n aluemyyn ti pääl lik kö on sähköpostiviestissä selkeästi todennut, että päätös on saa pu nut Lisäksi henkilö on tutustunut hankintaan liittyviin aineis toi hin Mäntsälän kunnantalolla. Parmaco Oy:n tekemä hankin ta oi kai su on saapunut markkinaoikeuteen ja samana päivänä

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus tie to on saapunut myös Mäntsälän kunnalle. Muutoksenhakuaika mark kina oi keu teen on 14 päivää ja lähtee kulumaan siitä, kun asianosainen on saa nut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen (han kin ta la ki ja hallintolaki). Markkinaoikeus ei ole kuitenkaan vielä antanut lopullista vastausta siihen, et tä ottaako se asian käsiteltäväksi markkinaoikeuteen. Tarjouspyynnössä on toisaalta todettu seuraavasti: " Tilaaja huolehtii ja vas taa rakennuksen edellyttämistä pohjarakennustöistä, toimittajan an tamien ohjeiden mukaan perustusten yläpintaan saakka sekä kun nal lis tek nisis tä liittymistä (vesi, viemäri, sadevesi, kaukolämpö, sähkö ja tie to lii kenne)." Edellä olevasta lauseesta johtuen on tarjouksen antaja voinut virheellisesti pää tel lä, että rakennus tullaan liittämään kaukolämpöön. Näin ollen tarjouk seen olisi tullut sisällyttää kaukolämpöverkkoon liittymiseksi tarvittavat kau ko läm pö lait teet. Parmaco Oy on omassa tarjouksessaan näin tehnyt, mut ta Temporent Oy ei ole näin menetellyt. Lämmitysjärjestelmän osalta tarjouspyynnön virhe on ollut merkittävä ja on vai kut ta nut tarjouksen tekemiseen niin, että tarjoajat eivät ole ta sa puo lises sa asemassa eikä tarjousvertailua ole voitu tehdä oikein. Kaukolämpöverkon rakentamisen kustannukset muodostuvat niin kor keiksi, että hankintaryhmä on todennut jo hankinnan aikana, että väistötilat liite tään sähkölämmitteiseen järjestelmään. Tältä osin hankinnan tar jouspyyn nös sä on tapahtunut selkeä virhe ja ainoa oikea ratkaisu on kes keyttää hankinta ja tarkentaa tarjouspyyntöaineisto ja tehdä uusi han kin ta il moitus mahdollisimman pikaisesti. Koska hankinnalla on kiireinen aikataulu, niin uusi tarjouspyyntö tullaan vie mään HILMA hankintailmoitusjärjestelmään välittömästi. Uudet tar joukset käsitellään jo viikolla (Valmistelija / lisätiedot tekninen johtaja Hannu Seppälä) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää hankintaoikaisuna kumota päätök sen ja hylkää kaikki tarjousmenettelyssä saadut tarjoukset tar jous pyynnön vastaisena, ja että Ehnroosin koulun väistötilojen hankinnasta jär jes tetään uusi kilpailutus. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa Käsittely: Tekninen johtaja Hannu Seppälä esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pöytäkirja tarkistettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Valtuustoaloite Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy -päätöksen käsittelemisestä uudelleen kun nan valtuus tos sa 455/00.02/2014 Kunnanvaltuusto valtuutettua jätti valtuuston kokouksessa seuraavan si säl töisen aloitteen: "Joulukuun 2012 jälkeen on ns. Holding-hankkeessa tapahtunut niin oleelli sia muutoksia (mm. Verohallinnon ennakkopäätös), että me al le kir joit taneet kunnanvaltuutetut vaadimme Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy -päätöksen kä sit te le mis tä uudelleen Mäntsälän kunnanvaltuustossa. Mäntsälässä " Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi. Liite 1. Valtuustoaloite Kunnanhallitus 212 Kunta on saanut viimeisen verottajan ennakkopäätöksen toukokuussa. Tä män jälkeen päätöksistä on informoitu kh:ssa ja kun nan valtuus ton infossa (Bilanssi/Risto Wallden). Aiemmin on jo todettu, että valtuus ton päätökseen tehty valitus on Hallinto-oikeudessa hylätty. Kunnanvaltuuston päätöksessä kohta 5 on seuraava: 5. valtuusto oikeuttaa kunnanhallituksen päättämään kon ser ni yh tiö jär jeste ly jen yksityiskohdista, tarvittavista osakekaupoista ja hyväksymään muut lo pul li set asiakirjat. Mikäli valtuuston päätöksen jälkeen val miste lus sa tulee esille olennaisia muutoksia (esim. verottajan lausunto tai rahoi tus eh dot), ne tuodaan erikseen kunnanvaltuuston päätettäväksi. Kunnankamreerin päätösesitys: Kunnanhallitus toteaa vastauksena valtuustoaloitteeseen, että kun nan valtuus ton joulukuussa 2012 tekemään päätökseen ei ole tullut valmistelussa sel lai sia olennaisia muutoksia, jotka vaatisivat kunnanvaltuuston uutta pää tök sen te koa asiassa. Kunnanhallitus lähettää vastauksen aloitteeseen kunnanvaltuustolle tiedok si. Käsittely: Puheenjohtaja määräsi tauon Käsittelyn alussa esittelijä muutti ehdotustaan seuraavaan muotoon: Kunnanhallitus toteaa vastauksena valtuustoaloitteeseen: Kunnanhallitus tuo asian valtuuston käsittelyyn Hallitus esittää, et tä valtuuston joulukuussa 2012 tekemän päätöksen muuttamiselle ei ole

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus pe rus tei ta. Puheenjohtaja määräsi neuvottelutauon Reijo Liinamaa teki seuraavanlaisen muutosesityksen: "Kunnanhallitus tuo asian valtuuston käsittelyyn Asia kä si tellään uudelleen ottaen huomioon edellisen päätöksen jälkeen val tuus to aloit teen allekirjoittaneiden käsityksen mukaan tapahtuneet muutok set kunnan taloudellisessa toimintaympäristössä. Kunnanhallitus esittää, että valtuuston joulukuussa 2012 tekemän pää töksen muuttamiselle ei ole perustetta." Puheenjohtaja kysyi, voidaanko muutosesitys hyväksyä yksimielisesti ja kun nan hal li tus totesi yksimielisyyden. Hyväksyttiin Reijo Liinamaan esitys päätökseksi. Merkittiin, että Esko Kairesalo, Esa Siikaluoma ilmoittivat es teel li syyten sä asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta Merkittiin, että Markku Laine, Heta Ravolainen-Rinne, Sari Martniku ja Mar ja-lee na Mäkipää ilmoittivat esteellisyytensä asian käsittelyyn ja pää tök sen te koon ja poistuivat kokouksesta klo Varajäseninä kokouk seen saapuivat Kari Kuisma ja Reijo Liinamaa klo käsittelyn al kaes sa.

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Kunnanhallitus 213 Kunnanhallitukselle on lähetetty tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset: Kunnankamreeri Kuntatodistukset 23 milj. euroa ja 7 milj. euroa Henkilöstöjohtaja Henkilöstöä edustavien järjestöjen pääluottamusmiesten ajan käyt tö ja luottamusmieskorvaus Tietohallintopäällikkö Mäntsälän kunnan sharepoint-asiantuntijatuki Asuntotoimen päällikkö Päätös korjausavustushakemukseen (Vanhusväestön ja vam mais ten asuntojen korjausavustus) Avustuksen myöntäminen (Vanhusväestön ja vam maisten asuntojen korjausavustus) Avustuksen myöntäminen (tarveharkintainen pientalon ener gia-avus tus) Avustuksen myöntäminen (Vanhusväestön ja vam maisten asuntojen korjausavustus) Päätösesitys: Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. viranhaltijapäätöksiin. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Kunnanhallitus Lautakuntien pöytäkirjat Kunnanhallitus 214 Kunnanhallitukselle on lähetetty tiedoksi seuraavat pöytäkirjat: Tekninen lautakunta Pöytäkirja Päätösesitys: Kunnanhallitus päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin. Kunnanhallitus ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Kuitenkin pöy tä kir jan 106 :n osalta todetaan, että esittelytekstin virheellisen muodon osalta lautakunnan tulee tehdä tekstiin itseoikaisu.

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/ Mäntsälän kunnanhallitus Pöytäkirja yleisesti nähtävänä klo 10:00 12:00 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain val mis te lua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu raaviin pää tök siin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 210 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähköpos titse. Pykälät: 210 Valitusosoitus Mäntsälän kunnanhallitus, Heikinkuja 4, Mäntsälä puh. (019) (vaihde), faksi (019) sähköposti: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös säh kö pos tit se. Pykälät: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen ha kea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, HELSINKI puh (vaihde), faksi: sähköposti: Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätök ses tä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen kat so taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Vali tusaikaa las kettaes sa tiedok sisaantipäivää ei oteta lukuun. Kaavan hyväksymistä koskevan päätök sen katsotaan tulleen kaik kien valituk seen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöy täkirja on asetettu yleisesti näh tä väk si. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja posti osoite. Va li tuskir jaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäl jen nökse nä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava va li tus vi ranomai sel le en nen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin vä li tyk sel lä. Pos tiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päät tymis tä. Liitetään pöytäkirjaan

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset / uudet väistötilatarjoukset

Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset / uudet väistötilatarjoukset Tekninen lautakunta 65 15.04.2014 Kunnanhallitus 118 22.04.2014 Kunnanvaltuusto 48 28.04.2014 Kunnanhallitus 188 23.06.2014 Kunnanhallitus 211 18.08.2014 Kunnanhallitus 231 04.09.2014 Ehnroosin koulun

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 AIKA 22.11.2010 klo 17:00-19:20 Laajennettu kaupunginhallitus 22.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika 20.05.2015 klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418 Kunnanhallitus 17.08.2015 Aika 17.08.2015 klo 14:00-15:33 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 191 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot