Rumpujen kunnossapidon tarkoitus on tuntea rumpujen kunto ja taata rumpujen liikenneturvallisuus, toimintakunto ja kantavuus.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rumpujen kunnossapidon tarkoitus on tuntea rumpujen kunto ja taata rumpujen liikenneturvallisuus, toimintakunto ja kantavuus."

Transkriptio

1

2

3 ESIPUHE Rumpu on siltamainen tai putkimainen rakenne, joka on vapaa-aukoltaan alle 2,0 m. Suomen rataverkolla on noin 6000 rumpurakennetta. Suurin osa rummuista on kivirakenteisia, jotka on rakennettu muun radan rakentamisen yhteydessä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Rummut ovat rataverkon vanhimpia mutta usein vähäisimmälle huomiolle jääneitä rakenteita. Rumpujen kunnossapidon tarkoitus on tuntea rumpujen kunto ja taata rumpujen liikenneturvallisuus, toimintakunto ja kantavuus. Rumpujen kunnossapitoa on aiemmin ohjeistettu hyvin vähän. Ohjeet ovat yksittäisinä lauseina eri lähteissä. Käytännössä rumpujen korjaukset on tehty hyvin vähällä suunnittelulla. Tämän ohjeen tarkoitus on nostaa rumpujen kunnossapidon ja korjausten suunnittelun laatua sekä yhtenäistää korjausten toteutustapaa. Tarkoitus on ollut kerätä kansioon yleiset työselitykset hyväksi havaituista toimenpiteistä. Ohjeeseen on aina kirjattu, tarvitaanko kohteessa rumpukohtainen suunnitelma tai työselitys. Lisäksi turvallisuusnäkökohtien merkitystä on painotettu. Toinen rumpujen ongelma on ollut kunnossapidon ja sen dokumentoinnin vastuukysymykset. Rummut ovat pitkään olleet väliinputoajia silta- ja pohjarakennuksessa sekä ratatyöntekijöiden työalueiden rajakohdissa. Tämä ohje painottaa rumpusuunnittelun lisäksi rumputoimenpiteiden dokumentoinnin merkitystä, jotta voidaan todeta rumpujen kelpoisuus osana toimivaa rataverkkoa. Rumpujen korjausohjeen (RUMKO) mallina on ollut Tiehallinnon ylläpitämä siltojen korjausohjeisto SILKO-kansiot. SILKO-ohjeisiin on tässä ohjeessa paljon viittauksia. RUMKO-ohje on jaettu neljään osaan käytön helpottamiseksi: 1) Rumpujen tarkastustoiminta 2) Rumpujen peruskunnossapito 3) Rumpujen korjaustoimenpiteet 4) Tasonnostotoimenpiteet RUMKO on rakennettu niin, että jokaiseen korjaus- ja tasonnostotyöselitykseen liittyy tyyppipiirustuksia tai periaatepiirustus. Jatkossa on tarkoitus, että RUMKO muodostuu käytännön kokemusten sekä uusien menetelmien kehittelyn myötä yhä monipuolisemmaksi rumpuohjekokoelmaksi. Julkaisun toimitustyön ovat Ratahallintokeskuksen toimeksiannosta tehneet Janne Wuorenjuuri ja Esko Matela Oy VR-Rata Ab:n Rautatiesuunnittelusta. Heidän apunaan on ollut suuri joukko asiantuntijoita edustaen tilaajaa, suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ohjeen viimeistelyä edelsi koekäyttöaika ja palauteseminaari. Helsingissä, helmikuussa 2006 Ratahallintokeskus Rataverkko-osasto Ratahallintokeskus

4 SISÄLTÖ 1 RUMPUJEN TARKASTUSTOIMINTA 1.1 Rumpujen vuositarkastus 1.2 Jatkuvan tarkkailun periaatteet 1.3 Erikoistarkastus 2 PERUSKUNNOSSAPITO 2.1 Rummun puhdistus 2.2 Rummun pään puhdistus 2.3 Ojan puhdistus/perkaus 2.4 Luiskaverhousten korjaus 3 KORJAUSTOIMENPITEET 3.1 Kivi-/betonirakenteiden saumaus 3.2 Vuotavan raon tukkiminen tulppaamalla tai injektoimalla 3.3 Laastipaikkaus ja juotosvalut 3.4 Ruiskubetonointi 3.5 Betonisten rumpuputkien sidonta 3.6 Reunapalkin uusiminen 3.7 Reunapalkin korotus/jatkaminen 3.8 Siipimuurien jatkaminen 3.9 Rummun jatkaminen betoniputkilla tai elementeillä 3.10 Liian lyhyen siipimuurin korjaus ojan kaukaloelementillä 3.11 Liikkuneiden kivien sidonta ankkuroimalla 3.12 Kivien uudelleen asentaminen 3.13 Rummun saneeraus paikallaan kovetettavalla sujutusputkella 4 TASONNOSTOTOIMENPITEET 4.1 Rumpujen mitoitus 4.2 Rummun uusiminen nykyiselle paikalle 4.3 Rummun uusiminen nykyisen rummun viereen tunkkaamalla tai poraamalla 4.4 Rumpuputken asentaminen vanhan rummun sisään 4.5 Kivirummun kannenvaihto betonikanneksi 4.6 Rummun jatkososan perustusten parantaminen 4.7 Perustusten parantaminen koko rummun alueella 5 LÄHDELUETTELO Ratahallintokeskus

5 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta 1 SISÄLTÖ 1 RUMPUJEN TARKASTUSTOIMINTA Rumpujen vuositarkastus Jatkuvan tarkkailun periaatteet Erikoistarkastus LIITTEET 1.1 Rumpujen vuositarkastus LIITE Rumpujen vuositarkastuslomake

6 2 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta

7 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta 3 1 RUMPUJEN TARKASTUSTOIMINTA 1.1 Rumpujen vuositarkastus Yleistä tarkastustoiminnasta Tarkastustoiminnan tavoite on tuntea rumpujen kunto ja varmistaa niiden liikenneturvallisuus, toimintakunto ja kantavuus. Tarkastuksissa yleisimmin havaittuja vaurioita ovat kivien rakoilun kautta tapahtuvat pengermateriaalin vuodot, uoman tukkeumat ja rummun kohdalla penkereen tai raiteen painumat. Perusteellisimmissa tarkastuksissa tutkitaan rakennetta tarkemmin ja syiden analysointi tehdään korjaustoimenpiteen valintaa varten. Rumpujen kunnossapitoon liittyvä tarkastustoiminta voidaan jakaa seuraaviin tarkastuksiin: - vuositarkastus - jatkuva tarkkailu - erikoistarkastus. Vuositarkastuksen periaatteet Rumpujen vuositarkastukset tehdään joko radan kävelytarkastusten yhteydessä tai erillisellä tarkastuskierroksella. Tavoitteena on käydä rataosan kaikki rummut järjestelmällisesti läpi ja löytää toimivuuden kannalta puutteelliset rummut ja saattaa tieto niistä rumpujen kunnossapitäjälle ja vakavissa tapauksissa rummun omistajalle. Rumpujen kunnosta kerätään tarkastuksilla rumpukorttiin (liite 1.011) seuraavaa tietoa: 1. Tarkastuspäivämäärä ja tarkastaja 2. Rummun täyttöaste 3. Ojien kunto 4. Rumpuvauriotyypit on lueteltu rumpukortissa. Vauriotyypit kuvaillaan taulukoissa 1 9, joiden perusteella taulukoista (ja parametrilistoista) valitaan: 5. Vaurioaste kuvaamaan vaurion vakavuutta 6. Kiireellisyysaste on tarkastajan näkemys vaurion vaatiman korjauksen aikatauluksi 7. Rumpu paikalla tehty toimenpide-ehdotus. Tämä on tarkastajan korjausehdotus, joka perustuu näköhavaintoihin. Toimenpide-ehdotus tehdään hallintajärjestelmän tarpeisiin ja se käsitellään kunnossapitäjän näkemyksenä. Ennen varsinaisia toimenpiteitä vaurion syy tulisi kuitenkin selvittää tarkemmin. 8. Tehdyt huomiot -kohtaan kirjataan vauriota tarkemmin kuvaavat tekstit. 9. Tehdyille toimenpiteille on rumpukortissa omat kenttänsä. Lisäksi rumputarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös rummun paikka- ja rakennetiedot ja väärät tiedot korjataan tarvittaessa tarkastuksen jälkeen rumpurekisteriin. Rumputietoja ylläpidetään rumpurekisterissä. Rumpurekisterin merkitys on suuri rumpujen vuositarkastustiedon yhtenäisen tiedonkäytön tehokkaassa hyödyntämisessä. Rumpurekisteri on tärkeä osa hallintajärjestelmää, jonka tarkoituksena on auttaa päätöksentekijöitä määrittämään ne rahoituspuitteet ja toimenpiteet, joilla rumpujen kunto saadaan pidettyä halutulla tasolla.

8 4 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta Rumpujen vakavien vaurioiden valokuvaus on suositeltavaa. Rummut ovat sisältä usein pimeitä ja valokuvaus salamavalon kanssa paljastaa usein esim. vuotokohdat. Lisäksi valokuvien arkistointi ja eri tarkastuksissa otettujen valokuvien vertailu parantavat mahdollisuuksia vaurion kehittymisen seurantaan. Nopeasti kehittyvistä vaurioista on raportoitava rummun omistajalle. Vauriotyypit Rummun täyttöaste ja ojien kuntoa arvioidaan seuraavien taulukoiden mukaisesti. Erityisesti vakavampien vaurioiden ja vauriosyiden selvittämiseen tulisi kiinnittää huomiota. Ojien kuntoa arvioitaessa on osattava ottaa huomioon myös muiden läheisillä metsä- tai huoltoteillä mahdollisesti padotusta aiheuttavien rumpuputkien merkitys rumpupaikan toimivuuteen vaikuttavana tekijänä. Rummun vauriotyyppien lisäksi tulee kiinnittää huomiota rumpukivien avoimiin saumoihin varsinkin, jos ojassa virtaus on voimakasta. Virtaava vesi saattaa löyhdyttää rummun ympärystäyttöä ja aiheuttaa vakaviakin painumia rataan. Jos vauriotyyppiä ei voida nimetä, kirjataan se vaurioksi 9 riittävillä sanallisilla kuvauksilla ja oikeaa vaurioastetta painottaen. Tarkastajan toimenpide-ehdotus 0 Rumpu tyhjä 0-1 Liettynyt hieman (alle 10cm) 0 tai 1 Rummun pään puhdistus 2 Liettynyt paljon (10 25 cm) 1 tai 2 Rummun pään puhdistus 3 Rumpu tukossa 3 Rummun pään puhdistus, ojan raivaus ja ratapenkan muokkaus tai rummun jatkaminen 4 Rumpu veden peitossa, ei voida tarkistaa 3 tai 4 Tarkempi tarkastus Rakenteellisten rumpuvauriotyyppien kuvaus, korjaustoimenpiteiden kiireellisyys ja korjaustoimenpide-ehdotukset on esitetty seuraavan sivujen taulukoissa. Korjaustoimenpiteeseen liittyy aina syyn selvittäminen ja hyväksytty suunnitelma. Ehdotus on aina alustava ja sitä käytetään ensisijaisesti korjaustoiminnan ohjelmoinnin apuvälineenä. Rummun täyttöaste Vaurioaste Vaurion kuvaus Kiireellisyyssuositus Ojien kunto Vaurioaste Vaurion kuvaus Kiireellisyyssuositus Tarkastajan toimenpide-ehdotus 0 Ojat kunnossa 0-1 Ojat liettyneet 1 tai 2 Ojan raivaus 2 Ojat pusikoituneet 1, 2 tai 3 Ojan raivaus ja ratapenkan muokkaus 3 Ojat padottavat 4 Ojan raivaus ja ratapenkan muokkaus

9 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta Vauriotyyppi 1. Rummun päät tukossa (rummun mahdollinen alimittaisuus on kirjattava erikseen vauriotyypiksi 3) 1 Rummun edusta on roskaantumisen, liettymisen, luiskan valumisen tai muun sellaisen syyn johdosta täyttynyt siten, että veden virtaaminen on vähän rajoittunut. 2 Rummun edusta on roskaantumisen, liettymisen, luiskan valumisen tai muun sellaisen syyn johdosta täyttynyt siten, että rumpu on kuiva suurimman osan aikaa vuodesta. 3 Rummun edusta on roskaantumisen, liettymisen, luiskan valumisen tai muun sellaisen syyn johdosta täyttynyt siten, että veden virtaus on vähäistä ja aiheuttaa padottamista. 4 Rummun päät ovat niin pahasti tukossa, että veden seisomisesta aiheutuu ratapenkan sortumisvaara. 1 Rummun pään puhdistus 1 tai 2 Rummun pään puhdistus 1, 2 tai 3 Rummun pään puhdistus, ojan raivaus 4 Rummun pään puhdistus, ojan raivaus ja ratapenkan muokkaus 5 Vauriotyyppi 2. Täyttömateriaali valunut rummun sisään Vaurion kuvaus 1 Rummussa on selvästi erotettavissa pengertäyttömateriaalin vuotoa kivien tai rakenteen saumoista. 2 Kivien tai rakenteen saumoista valunut maatäyte padottaa virtausta rummussa. 3 Rummun sisään valunut maatäyte estää veden virtaamisen kokonaan. 4 Täytteen määrästä päätellen kivet ovat liikkuneet raiteen alla niin paljon, että rakenteen kantavuus on kyseenalainen. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus suositus 1 Rummun puhdistus ja vuodon syyn tarkempi selvitys 2 tai 3 Rummun puhdistus ja vuodon syyn tarkempi selvitys 3 tai 4 Rummun uusiminen tai putken asentaminen rummun sisään 4 Junaliikenteelle tarvitaan rajoituksia. Rummun uusiminen

10 6 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta Vauriotyyppi 3. Rumpu liian lyhyt tai rummun pään reunakivi liian matala Vaurion kuvaus 1 Luiskamateriaali valuu rumpuun tai ojaan reunakiven yli tai kivien päistä rakenteen alimittaisuuden takia. 2 Luiskamateriaali valuu rumpuun tai ojaan reunakiven yli tai kivien päistä tukkien ojan. 3 Radan poikkileikkausta on mahdoton toteuttaa ja rummun pää uhkaa peittyä penkereeseen. 4 Radan poikkileikkausta on mahdoton toteuttaa ja pengertäytteen valuminen uhkaa raiteen vakavuutta. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus *) suositus 1 tai 2 Puhdistus, väliaikainen sepelinestorakenne tai rummun jatkaminen 1 tai 2 Rummun jatkaminen, reunapalkin korotus tai siipimuurin jatkaminen 2 tai 3 Rummun jatkaminen, reunapalkin korotus, siipimuurin jatkaminen tai rummun uusiminen 3 tai 4 Rummun jatkaminen, reunapalkin korotus, siipimuurin jatkaminen tai rummun uusiminen Vauriotyyppi 4. Reunakivet tai siipimuurit siirtyneet Vaurion kuvaus 1 Reunapalkista tai siipimuurista on irronnut yksittäisiä kiviä tai reunapalkissa on selvästi havaittavia liikkeitä. 2 Reunapalkkia tai siipimuuria on siirtynyt niin paljon, että ilman tuentaa ne eivät enää pysy paikoillaan. 3 Reunakiveyksen liikkuminen on siirtänyt kannen kiviä niin, että pengertäytteen valuminen rumpuun kannen läpi reunapalkin takaa on selvästi alkanut. 4 Reunakiveyksen liikkuminen on siirtänyt kannen kiviä niin, että pengertäytettä on valunut rumpuun kannen läpi reunapalkin takaa runsaasti ja penkereessä on selvä kuoppa. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus suositus 1 tai 2 Seuranta, kivien takaisin asettaminen tai kivien tuenta 1, 2 tai 3 Kivien sidonta paikoilleen tai rummun jatkaminen 2 tai 3 Valumisen esto tukkimalla reikä, reunapalkin uudelleen rakentaminen, kannen muuttaminen betoniseksi reunapalkkeineen tai rummun jatkaminen 3 tai 4 Rummun jatkaminen tai uusiminen *) Reunapalkkikorotukset voivat aiheuttaa rummun pään kaatumisvaaran, joten toimenpiteistä tarvitaan hyväksytyt suunnitelmat. Käytännössä yli 60 cm:n reunapalkkikorotuksia ei sallita. Yleensä rummun jatkaminen on toimivin korjaustapa.

11 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta 7 Vauriotyyppi 5. Putket siirtyneet Vaurion kuvaus 1 Putkien siirtyminen on silmin havaittavissa esim. saumojen leventymisenä tai eri tasossa olevista putkielementeistä, mutta maatäytteen vuotoa ei ole alkanut 2 Putkien tai putken ja kivi-/ betonirakenteen liitoskohdasta vuotaa maatäytettä rumpuun tai vettä penkereeseen jonkin verran. 3 Putkien tai kivi- ja betonirakenteen liitoskohdasta vuotaa maatäytettä rumpuun runsaasti. 4 Putket ovat raiteen alla tai lähellä raidetta siirtyneet niin paljon, että maatäytteen valumisen erottaa yläpuolelta. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus **) suositus 0 tai 1 Seurattava 2 tai 3 Sujutuskorjaus, saumaus, putkien sidonta tai tuenta, putkien uudelleen asentaminen 3 tai 4 Sujutuskorjaus, saumaus tai muu tukkiminen, putkien sidonta tai tuenta, putkien uudelleen perustaminen, tai rummun uusiminen 4 Rummun uusiminen tai uuden, yhtenäisen rumpuputken asentaminen vanhan sisään ja tyhjän tilan betonointi Vauriotyyppi 6. Rumpu painunut keskeltä Vaurion kuvaus 1 Rummun painuma tai muodonmuutos on silmin havaittavissa. 2 Rummun painuma tai muodonmuutokset ovat selvästi havaittavissa ja edelliseen tarkastukseen nähden suurentuneet. 3 Rummun painuma tai muodonmuutokset aiheuttavat virtaaman patoutumista ja/tai muutosten suuruus edellisiin tarkastuksiin nähden on huomattava. 4 Rumpu on painunut keskeltä niin paljon, että sen erottaa radalla seistessä tai, sortumisvaara on suuri tai junan kulkiessa rummun päältä rummun muoto elää junan alla selvästi. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus **) suositus 0 tai 1 Tehostettu seuranta 2 tai 3 Tehostettu seuranta ja vähintään rumpuputkien tuenta poikkileikkausmuodonmuutosten pysäyttämiseksi 3 tai 4 Rummun uusiminen tai uuden rumpuputken asentaminen vanhan sisään ja tyhjän tilan betonointi. Nopeusrajoitusta harkittava 4 Rummun uusiminen tai uuden rumpuputken asentaminen vanhan sisään ja tyhjän tilan betonointi. Nopeusrajoitus **) Rummun painuman tai putken siirtymien syy saattaa olla arinan tai paalutuksen lahoaminen tai routiminen. Tämä tulisi näkyä toimenpide-ehdotuksessa.

12 8 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta Vauriotyyppi 7. Vesi virtaa rummun ohi tai vesi vuotaa rummusta Vaurion kuvaus 1 Rumpu tai sen osa toimii osan aikaa vuodesta, mutta on välillä kuiva, vaikka ojan vesimäärän perusteella rummun läpi pitäisi virrata vettä. 2 Rumpuun virtaa vettä, mutta rummusta ei tule vettä ulos. Vesi pääsee rummun sisällä raoista rummun ulkopuolelle. 3 Veden virtaaminen rumpupaikalla on runsasta mutta kaikki vesi ei kulje rummun läpi. Virtaavan veden hävikki on suuri. 4 Vesimäärä, jonka pitäisi virrata rummun läpi, on huomattava, mutta rumpu on väärässä paikassa tai väärällä korkeudella, minkä takia veden virtaaminen tapahtuu rummun alitse tai ratapenkereen läpi. Ratapenkereen sortumavaara. tarkastettava 2 tai 3 Rummun puhdistus ja rakojen tilkitseminen. Ojien riittävät virtauksen, etenkin alajuoksulla, tarkastettava 3 tai 4 Rummun uusiminen 4 Rummun uusiminen Vauriotyyppi 8. Teräsbetonirakenteiden vaurioituminen ja ohjeelliset toimenpiteet Vaurion kuvaus 1 Rummun betonipinnoissa on hieman rapautumaa tai rummussa on paikallisia lohkeamia. 2 Betonipinnoissa huomattavasti rapautumaa, eroosio- tai lohkeamavauriot ovat huomattavia tai betoniteräksiä on näkyvissä useampia. 3 Betonipinnat lähes täysin rapautuneet, eroosiovauriot merkittäviä tai betoniterästen päältä on betoni lohkeillut runsaasti. 4 Rummun betonipinnat ovat täysin rapautuneet tai betoniteräkset ovat täysin esillä ja ruosteessa. Betonirakenteen kantavuus heikentynyt oleellisesti ja/tai rakenne on käyttökelvoton. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus suositus 0 tai 1 Rummun puhdistus ja syyn selvittäminen. Ojien riittävät virtauksen, etenkin alajuoksulla, Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus suositus 0, 1 tai 2 Lähinnä suoritettava seurantaa tai lohkeamien paikkaus 2 tai 3 Laastipaikkaus 2, 3 tai 4 Laastipaikkaus, rakenteen ruiskubetonointi tai rummun uusiminen 4 Rakenteen vahvistaminen ja ruiskubetonointi tai rummun uusiminen

13 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta 9 Vauriotyyppi 9. Muu vaurio ja ohjeelliset korjaustoimenpiteet Vaurion kuvaus 1 Rummussa on havaittavissa pienimuotoinen ongelma tai puute, joka edellisessä tarkastuksessa on ollut kunnossa. 2 Vaurio tai puute on edennyt merkittäväksi, mutta vaurion kehittymistä on mahdollista saada hidastettua pienillä kunnossapito- tai korjaustöillä 3 Vaurio saattaa lähivuosina muodostua junaturvallisuusriskiksi, ellei toimenpiteitä vaurion korjaamiseksi tehdä. 4 Vaurio aiheuttaa junaturvallisuusriskin. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus suositus 0, 1 tai 2 Puhdistusta ja vaurion kehittymistä seurattava 1, 2 tai 3 Pienimuotoiset korjaustoimenpiteet 2, 3 tai 4 Suuri korjaustoimenpide tai rummun uusiminen uuteen paikkaan tai vanhan sisään 3 tai 4 Rummun uusiminen

14 10 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta Rumputarkastuksissa käytetyt parametrit Rummun täyttöaste Ojien kunto 0 Rumpu tyhjä 0 Ojat kunnossa 1 Liettynyt hieman (alle 10 cm) 1 Ojat liettyneet 2 Liettynyt paljon (10-25 cm) 2 Ojat pusikoituneet 3 Rumpu tukossa 3 Ojat padottavat 4 Rumpu veden peitossa, ei voida tarkistaa Vaurioaste Korjauksen kiireellisyys 0 Kunnossa 0 Ei toimenpiteitä 1 Lievä 1 Vaatii peruskunnossapitoa 2 Kohtuullinen 2 Korjaus 3-5 v. kuluessa 3 Vakava 3 Korjaus 1-2 v. kuluessa 4 Junaturvallisuusvaara 4 Korjattava HETI / uusittava Vauriotyypit 1 Rummun päät tukossa 2 Täyttömateriaali valunut sisään 3 Rumpu liian lyhyt tai reunakivi liian matala 4 Reunakivet tai siipimuurit siirtyneet 5 Putket siirtyneet 6 Rumpu painunut keskeltä 7 Vesi virtaa rummun ohi tai vuotaa rummusta 8 Teräsbetonirakenteiden vaurioituminen 9 Muu vaurio. Mikä? Korjaustoimenpiteet Peruskunnossapito 00 Ei toimenpiteitä 01 Jatkuva tarkkailu 02 Rummun puhdistus 03 Rummun pään puhdistus 04 Ojan puhdistus / perkaus 05 Luiskaverhousten korjaus Rumpukorjaukset 11 Kivi- / betonirakenteiden saumaus 12 Vuotavan raon tukkiminen 13 Laastipaikkaus 14 Ruiskubetonointi 15 Putkien sidonta tai tuenta 16 Rummun saneeraus kovetettavalla sujutusputkella Reunarakenteiden korjaukset 21 Reunapalkin uusiminen 22 Reunapalkin korotus 23 Siipimuurien jatkaminen 24 Rummun jatkaminen betoniputkilla tai vast 25 Reunapalkin tuenta ojan suunnasta 26 Reunakivien sidonta vetotangoilla 27 Kivien uudelleen asentaminen Raskaat toimenpiteet 30 Rummun uusiminen 31 Uuden rumpuputken asentaminen vanhan sisään 32 Kivirummun kannenvaihto betonikanneksi 33 Putkien uudelleen asentaminen 34 Perustusten vahvistaminen

15 11 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta 1.2 Jatkuvan tarkkailun periaatteet Yleistä Rummun mittausten tai seurannan ollessa toistuvia on kysymyksessä tehostettu tarkkailu. Tehostetun tarkkailun tarkoituksena on mahdollistaa rummun käyttö sen vaurioista tai puutteista huolimatta kunnes ne on korjattu. Puutteet voivat olla toiminnallisia tai laskennallisia. Tehostettua tarkkailua sovelletaan useimmiten silloin, kun rummun kapasiteettia tai toimivuutta ei voida laskennallisesti osoittaa riittävällä varmuudella. Rumpu asetetaan tehostettuun tarkkailuun esimerkiksi silloin, kun sallittuja akselipainoja korotetaan vahventamatta rumpurakennetta. Tehostettua tarkkailua sovelletaan muulloinkin, esimerkiksi rumpujen vauriotapausten yhteydessä (esim. kivien liikkumisen tai kallistumisen johdosta) ja rummun kunnon oleellisesti huonontuessa. Tehostettuun tarkkailuun liittyy usein määräajoin tehtävä tarkkavaaitus. Tarkkailu on tehtävä silloin, kun vesi ei estä rakenteiden tarkastusta. Tehostettua tarkkailua varten rumpu on puhdistettava lietteestä ym. tarkkailua haittaavasta aineksesta. Rumpu on tarkastettava mahdollisuuksien mukaan läpi kulkien. Rummun tehostettu tarkkailu tehdään mieluimmin tasaisin aikavälein. Jos rummun rakenteissa tapahtuu muodonmuutoksia tai vaurio on muuten huolestuttava, rumpu tarkastetaan 4 6 kertaa vuodessa. Vakavissa tapauksissa tarkastusväli voi olla lyhyempikin. Muissa tapauksissa rummut tarkastetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kun rummun kunnon muuttumisesta saadaan riittävästi tietoa, voidaan siirtyä pitempään tarkastusväliin, ei kuitenkaan pitempään kuin 1/vuosi. Tehostetun tarkkailun tavoitteena on määrittää rummun kunnon muutos aikayksikköä kohti. Tarkastuksessa kiinnitetään päähuomio rummun kantavuuteen vaikuttaviin seikkoihin ja erityisesti tarkkailuun johtaneeseen syyhyn. Näin ollen tarkastus keskittyy yleensä muodonmuutosten, halkeamien, murtumien ja syöpymien tarkkailuun. Pitämällä rummun tehostettua tarkkailua lähtökohtana Ratahallintokeskus (RHK) voi selvittää rummun viimeisen todennäköisen uusimisajankohdan ottaen samalla huomioon liikenneturvallisuuden vaatimukset. Erityisesti korotettujen akselipainojen käyttöönoton jälkeen riskirummuiksi todettujen rumpujen tarkkailu on tärkeää. Rummun tehostettuun tarkkailuun siirtymisestä päättää omistaja kunnossapitäjän, rumpujen teknisen suunnittelijan tai asiantuntijan suosituksesta. Tehostetusta tarkkailusta tehdään mittausohje. Mittausohje Tehostettu tarkkailu on normaalia silmämääräistä tarkastusta täydentävä mittaus. Tyypillisiä mittauksilla seurattavia asioita ovat reunapalkkien ja niiden korotusten siirtymät tai kivirumpujen liikkeet.

16 12 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta Reunapalkkirakenteet Mittaamalla reunapalkkien tai niiden korotusten siirtymistä voidaan todeta rakenteen liikkuminen tai kallistuminen. Mittaus tehdään mittaamalla tarkkaan merkityistä ja numeroiduista pisteistä etäisyys kiskosta reunapalkin reunaan. Tämä mittaustapa toimii vain lähelle radan korkeusviivaa ulottuville reunakorotuksille. Mikäli luotettavaa etäisyysmittausta ei pystytä tekemään esim. luiskan takia, seurataan reunapalkin mahdollista siirtymää n metriä rummun ulkopuolelle luiskaan lyötyjen soirojen väliin kiristetyn langan suhteen. Mittaus suoritetaan seuraavasti: - Lyödään kohtisuoraan luiskaa vasten mittapaaluiksi n. 1,5 m pitkät 50*50 mm kestopuusoirot. Paalujen keskelle lyödään mm pitkät sinkitetyt naulat mittalankaa varten. - Paalujen väliin kiristetään kirkasvärinen nailonlanka tai vastaava. Mittalinja tulee rakentaa siten, että lanka sijaitsee reunapalkin yläpinnan tasolla hieman sen ulkopuolella. - Reunapalkkiin ja lankaan merkitään 2 m:n välein spray-maalilla mittapisteet. - Reunapalkin mahdollista kallistumista seurataan myös mitta-asteikolla varustetulla vatupassilla. Kivien liikkumiset Kivirumpujen liikkeitä, joita voidaan todeta mittaamalla, ovat kivirummun aukkomittojen muutokset, saumarakojen ja betoniputkien jatkosten saumakohtien avautumiset sekä saumarakojen maan valumat. Mittaus tehdään tarkkaan merkityistä ja numeroiduista pisteistä. Mittauspisteet tulisi valita sekä suuaukolta että myös rummun sisältä raiteen alta. Mittauspisteet voivat olla joko spray-maalilla merkittyjä selkeitä kulmapisteitä tai kiveen propattuja pultteja, joiden mittaus tavallisella mittanauhalla on luotettavaa. Mittaustarkkuuden on kuitenkin oltava suuri. Saumarakojen mittaus voidaan tehdä myös kipsisiltoja käyttäen, jolloin halkeamat kipsissä paljastavat liikkeet. Jatkuva tarkkailu sensorien avulla Rumpujen jatkuva tarkkailu mittalaittein, kuten sensorien avulla, on erikoistarkastustyyppi, jossa sovelletaan tämän ohjeen kohtaa 1.3 Erikoistarkastus. Jatkuviin mittauksiin liittyy usein tutkimussuunnitelma ja -ohjelma. Päätelmät ja dokumentointi Kun peräkkäisiä tarkastustuloksia verrataan toisiinsa, voidaan päätyä seuraavanlaisiin johtopäätöksiin ja toimenpiteisiin: - Rummun vaurion tai muodonmuutoksen eteneminen kiihtyy. Tällainen vaurio on hälyttävä ja se vaatii nopeita toimenpiteitä sekä tarvittaessa uusia liikennerajoituksia. Vaurioituneesta rummusta informoidaan RHK:ta ja sen korjaamista tai uusimista on kiirehdittävä. - Rummun vaurion tai muodonmuutoksen eteneminen hidastuu tai pysähtyy johonkin raja-arvoon. Tällainen vaurio ei välttämättä vaadi mitään toimenpiteitä. RHK päättää mahdollisista toimenpiteistä.

17 13 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta - Alkutilanteeseen nähden ei tapahdu muutoksia. Tällainen vaurio ei aiheuta mitään erityisiä toimenpiteitä. Tarkastusvälejä voidaan pidentää tai luopua tehostetusta tarkkailusta kokonaan, kuitenkin aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua. Tarkastuksen tulos dokumentoidaan erilliselle jatkuvan tarkkailun lomakkeelle. Lomakkeena voidaan käyttää esim. RAMO 8 Sillat [7] liitettä 7.

18 14 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta 1.3 Erikoistarkastus Erikoistarkastus on rummun perusteellinen kuntotarkastus. Erikoistarkastus suoritetaan, mikäli jatkuva tarkkailu, vuositarkastus tai muu rataselvitys antavat siihen aihetta rummun tarkempien kuntotietojen saamiseksi. Erikoistarkastuksen suorittaa yleensä hyvän tarkastuskokemuksen ja riittävän tutkimuskaluston omaava tutkimuskonsultti, -laitos tai RHK:n valtuuttama asiantuntija. Rataosan tasonnoston suunnittelun yhteydessä on selvitettävä rummun käyttäytyminen, jos: - rummun peitesyvyys on pieni, alle 1,4 m ja joiden toimintaa ei liettymisen takia pystytä muuten varmistamaan - rummussa on reunapalkkikorotus alle 4,0 m:n päässä radan keskilinjasta. Erikoistarkastuksen yhteydessä tutkitaan rummun käyttäytymistä myös junan kulkiessa rummun yli. Erikoistarkastus suoritetaan, mikäli tarvitaan: - erityisapuvälineitä - erikoismittavälineitä - koekappaleita - erikoisasiantuntemusta poikkeusolosuhteiden seurauksena, esim. tulvien, jäiden lähdön, ylikuormituksen, törmäysten ja tulipalojen jälkeen - tehdä suuria korjaus- ja perusparannustöitä - selvittää vaurioiden syitä ja laajuuksia korjaussuunnitelmien teon perustaksi. Erikoistarkastuksessa tarvittavia apuvälineitä, mittalaitteita ja menetelmiä ovat mm: - sukeltajan käyttö - ahtaan rummun videointi - betonilieriöiden poraaminen ja testaus laboratoriossa. Jos rummun kohdalla on todettuja radan kunnossapito-ongelmia, erikoistarkastukseen voi liittyä geometrinen tarkastus, joka voi kohdistua esim. seuraaviin kohtiin: - raiteen asema pysty- ja vaakasuunnassa - tukien painumat ja siirtymiset - raiteen painumat ja elämiset rummun läheisyydessä pohjaveden tai routivuuden takia - päällysrakenteen vuotamiset ja raiteen paikallaan pysyminen. Rummun yleinen geometrinen tarkastus tehdään rummun vaurioiden numeeristen arvojen selvittämiseksi sekä lähtötiedoiksi päätettäessä rummun korjaustavasta, rummun loppuun käyttämisestä tai uusimisesta.

19 RUMPUKORTTI Rummun paikka- ja ominaistiedot Raide nro: Rataosa: km+m: RUMKO Liite VUOSITARKASTUS Liikennepaikka: Rummun nimi: Rumputyyppi: Kivirumpu Betonivalu Paaluperustus Ei tiedossa Betoniputki Muovi Teräsbetlaat Hirsiarina Kivi / betoniputki Kivirump+betkansi Sora-arina Teräspelti Teräsputki Stabilointi Rummun rak.vuosi: Rummunkoko: Aukon leveys (m): Aukon korkeus (m): TAI aukon halkaisija (m): Rummun pää, vasen: Etäisyys KL:stä (m): Vesijuoksun ja Kv:n korkeusero: Jatkosmateriaali: Jatkosvuosi: Reunapalkki, vasen: Pituus (m): Korotettu (kyllä/ei): Reunapalkin korkeus (m): Materiaali: Lisätiedot: Rummun vuositarkastus: Rummun täyttöaste: 0 Rumpu tyhjä 0 Ojat kunnossa 1 Liettynyt hieman (alle 10 cm) 1 Ojat liettyneet 2 Liettynyt paljon (10-25 cm) 2 Ojat pusikoituneet 3 Rumpu tukossa 3 Ojat padottavat 4 Rumpu veden peitossa ei voida tarkastaa Rummun kunto: 1 Rummun päät tukossa 2 Täyttömateriaali valunut rummun sisään 3 Rumpu liian lyhyt / reunakivi liian matala 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 5 Putket siirtyneet 6 Rumpu painunut keskeltä 7 Vesi virtaa rummun ohi tai rumpu vuotaa 8 Teräsbetonirakenteen vaurioituminen 9 Muu vaurio. Mikä? Tarkastuksen huomiot: 1: 2: Tehdyt toimenpiteet: Omistaja/kunn.pitäjä: Perustus: Maatukien valm.vuosi: Rummun pituus (m): Raideluku: Rummun pää, oikea: Etäisyys KL:stä (m): Vesijuoksun ja Kv:n korkeusero: Jatkosmateriaali: Jatkosvuosi: Reunapalkki, oikea: Pituus (m): Korotettu (kyllä/ei): Reunapalkin korkeus (m): Materiaali: Päivämäärä ja tarkastaja: Ojien kunto: VA Kiir. Toimenpide-ehdotus Korjattu (pvm+tekijä) Rumputarkastuksissa käytetyt parametrit: Vaurioaste (VA) 0 kunnossa 1 lievä 2 kohtuullinen 3 vakava 4 junaturvallisuusvaara Korjauksen kiireellisyys 0 ei toimenpiteitä 1 vaatii peruskunnossapitoa 2 korjaus 3-5 v. kuluessa 3 korjaus 1-2 v. kuluessa 4 korjattava HETI / Uusittava Korjaustoimenpide-ehdotukset 00 Ei Toimenpiteitä 01 Jatkuva tarkkailu 02 Rummun puhdistus 03 Rummun pään puhdistus 04 Ojan puhdistus /perkaus 05 Luiskaverhousten teko 11 Kivi- / bet.rakenteiden saumaus 12 Vuotavan raon tukkiminen 13 Laastipaikkaus 14 Ruiskubetonointi 15 Putkien sidonta 16 Rummun sukkasujutus 21 Reunapalkin uusiminen 22 Reunapalkin korotus 23 Siipimuurien jatkaminen 24 Rummun jatkaminen betoniputkilla tai vastaavilla 25 Reunapalkin tuenta ojan suunnasta 26 Reunakivien sidonta penkereen läpi 27 Kivien uudelleen asentaminen 30 Rummun uusiminen 31 Rumpuputken asentaminen vanhan sisään 32 Kivirummun kannenvaihto betonkanneksi 33 Putkien uudelleen asentaminen 34 Perustusten parantaminen

20 1 RUMKO 2 Peruskunnossapito SISÄLTÖ 2 PERUSKUNNOSSAPITO Rummun puhdistus Rummun pään puhdistus Ojan puhdistus/perkaus Luiskaverhousten korjaus... 8

21 2 RUMKO 2 Peruskunnossapito

22 3 RUMKO 2 Peruskunnossapito 2 PERUSKUNNOSSAPITO 2.1 Rummun puhdistus Vaurio Tämä ohje koskee seuraavanlaisten vaurioiden korjaamista: - Rumpu on liettynyt tai tukossa. - Rummun sisäpuolelle on ohjelmoitu tarkastus tai toimenpide, jota ei voida suorittaa ennen rummun puhdistusta. Korjaustarve Tukkeutuneet tai liettyneet rummut puhdistetaan painepesurilla tai miesvoimin kuokan ja lapion avulla. Ennen työn aloitusta Rumpujen edustat raivataan 3 m*3 m alueelta työskentelyä ja veden virtaamista haittaavasta kasvillisuudesta, kivistä, pölkyistä ja rakennelmista. Korjaustyö Rummut avataan alkuperäiseen tasoonsa siten, että aukon pohjalle jää riittävä kallistus veden kulkua varten. Alkuperäinen pohjan taso on rummun pohjakivien taso. Pohjakallistus muotoillaan aukkokohtaisesti tulo- ja laskuojien korkeusaseman perusteella. Rumpuaukkojen mitat, kulkuyhteydet ja rumpujen korkeusasema huomioon ottaen joudutaan rummut perkaamaan valtaosin miesvoimin kuokan ja lapion avulla. Maat rumpujen sisältä läjitetään rummun läheisyyteen osoitettuun paikkaan siten, että ne eivät haittaa työskentelyä, heikennä työn lopputulosta eivätkä estä veden virtausta. Aukkojen seinämät, katto sekä ulkopäädyt painepestään. Puhdistusta tehostetaan tarvittaessa mekaanisilla työvälineillä. Puhdistus on riittävä silloin, kun raoista ja kivien pinnasta on poistettu hiekka, savi, sammal ja muu irtoaines. Päädyissä olevista saumoista poistetaan vanha saumalaasti, mikäli havaitaan sen olevan huonosti kiinni alustassaan. Kokeilu ja poisto suoritetaan esim. vasaralla. Jos puhdistuksen jälkeen todetaan rummun olevan vaurioitunut niin, että rakenne vaatii korjaustoimenpiteitä, on ryhdyttävä korjaustoimenpiteisiin tai siitä ilmoitettava tilaajalle tai tilaajan valtuuttamalle asiantuntijalle, joka arvioi korjauksen kiireellisyyden. Laadunvarmistus Puhdistustöiden jälkeen rumpu tarkastetaan. Jos puhdistuksen jälkeen todetaan rummun olevan vaurioitunut niin, että rakenne vaatii korjaustoimenpiteitä, on ryhdyttävä korjaustoimenpiteisiin tai vakavimmissa tapauksissa siitä ilmoitettava tilaajalle tai tilaajan valtuuttamalle asiantuntijalle, joka arvioi korjauksen kiireellisyyden. Tieto toimenpiteestä toimitetaan myös rumpurekisterin ylläpitäjälle.

Emäkosken silta, katselmus

Emäkosken silta, katselmus 1 (6) Lausunto 31.10.2012 Emäkosken silta, katselmus 11.10.2012 1 Lähtötilanne Tämä lausunto perustuu sillalla 11.10.2012 tehtyyn katselmukseen. Katselmukseen osallistuivat Jouni Saranpää ja Markku Leppänen

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 (korvaa ohjeen 11/92) 2.832 1 VAURIO Kuva 1. Avonaiset halkeamat muodostavat suuren

Lisätiedot

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.914 BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.914 BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 06/08 (korvaa ohjeen 12/95) 2.914 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Honnin padon korjaaminen

Honnin padon korjaaminen Honnin padon korjaaminen Pato puhki säätökaivon vierestä Säätökaivon putken ympäriltä syöpynyt maata ja kaivo kallistunut Patorakenteeseen jääneen puunrungot ja onkalot sekä liian kapea pato perimmäiset

Lisätiedot

SILKO 2.614 POIKITTAISEN SALAOJAN TEKO

SILKO 2.614 POIKITTAISEN SALAOJAN TEKO KUIVATUSLAITTEET POIKITTAISEN SALAOJAN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 5/06 (korvaa ohjeen 10/88) 2.614 1 VAURIO Kannen pintarakenteet vaurioituvat, jos vesi ei pääse poistumaan

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET. TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93)

BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET. TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93) BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93) 2.236 1 VAURIO Betonirakenteisiin syntyy halkeamia, kun

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

SAUMARAKENTEET 2.712 MASSALIIKUNTASAUMAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

SAUMARAKENTEET 2.712 MASSALIIKUNTASAUMAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE SAUMARAKENTEET MASSALIIKUNTASAUMAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 2.712 1 VAURIO Massaliikuntasaumoissa esiintyy seuraavia vaurioita: Saumamassa kuluu ajourien

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

SILLAN KUNTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. MITEN TIEISÄNNÖITSIJÄ VOI TUNNISTAA SILTAVAURIOITA? DI Hannu Hänninen

SILLAN KUNTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. MITEN TIEISÄNNÖITSIJÄ VOI TUNNISTAA SILTAVAURIOITA? DI Hannu Hänninen SILLAN KUNTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. MITEN TIEISÄNNÖITSIJÄ VOI TUNNISTAA SILTAVAURIOITA? 15.05.2013 DI Hannu Hänninen A. Uusi ajoneuvoasetus Vanha asetuskaavio 16,80 m / 600 kn eli 60 tonnia 2 1 Uusi asetuskaavioarvio

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan määräluettelo Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Tarkastustoiminnan päämäärä ja tarkoitus

Tarkastustoiminnan päämäärä ja tarkoitus BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN JA RAKENNUSFYSIIKKA Siltojen tarkastukset 7.2.2018 Tarkastustoiminnan päämäärä ja tarkoitus Liikenneturvallisuuden takaaminen Taitorakenteen ja sen rakenteiden toimivuuden

Lisätiedot

INJEKTOINTILETKU. Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen

INJEKTOINTILETKU. Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen INJEKTOINTILETKU Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen Edut Varma lopputulos rakenteen vesitiiviys voidaan koestaa vedellä paineinjektointina

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

SILKO 2.613 REUNASALAOJAN TEKO

SILKO 2.613 REUNASALAOJAN TEKO KUIVATUSLAITTEET REUNASALAOJAN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/06 (korvaa ohjeen 12/90) 2.613 1 VAURIO Reunaosat ovat eräs siltojen yleisimmin vaurioituneista kohdista,

Lisätiedot

Työseloste. Perustusten parantaminen tekemällä alapuolelle uudet perustusanturat. Antti Harri 2011-06 iku@openbsd.fi

Työseloste. Perustusten parantaminen tekemällä alapuolelle uudet perustusanturat. Antti Harri 2011-06 iku@openbsd.fi Työseloste Perustusten parantaminen tekemällä alapuolelle uudet perustusanturat. Antti Harri 2011-06 iku@openbsd.fi Sisällysluettelo 1Materiaalit...1 1.1Materiaalimenekit ja lisät...1 2Työkalut ja välineet...1

Lisätiedot

Siltojen kosketussuojarakenteet. Kosketussuojien kunnossapito-ohje

Siltojen kosketussuojarakenteet. Kosketussuojien kunnossapito-ohje Siltojen kosketussuojarakenteet Kosketussuojien kunnossapito-ohje Siltojen kosketussuojarakenteet Kosketussuojien kunnossapito-ohje Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 ISBN 951-803-725-X

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.

Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan. 1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen

Lisätiedot

14341 Sivu- ja niskaojat

14341 Sivu- ja niskaojat InfraRYL, Päivitys 21.11.2017 / SHV 1 14341 Sivu- ja niskaojat Määrämittausohje 1434. 14341.1 Sivu- ja niskaojien materiaalit 14341.2 Sivu- ja niskaojien alusta 14341.3 Sivu- ja niskaojien tekeminen 14341.3.1

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla?

Lisätiedot

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Korjaustyöt Syksy 2011 Talvi 2012 Tuija Väli-Torala Mirva Kleemola Katariina Sommarberg 1 JOHDANTO Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivujen korjauksia

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

10. Muotin viimeistely

10. Muotin viimeistely 10. Muotin viimeistely Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 10.1 Epäpuhtauksien poisto Muotinpuoliskojen valmistuksen jälkeen muotti viimeistellään. Muottiontelosta puhdistetaan kaikki epäpuhtaudet, kuten

Lisätiedot

42210 Betonirakenteet päällysrakenteessa

42210 Betonirakenteet päällysrakenteessa Arbortext Editor Unformatted Print: 42210_Terasbetonirakenteet_paallysrakenteessa.xml Printed Tue Sep 11 14:11:12 2012 User: lea.vettenranta Page: 1 Julkaistu: 2009/3, muuttumattomana Julkaistu: 2009/2,

Lisätiedot

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys Pintakallistusselvitys Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Varia Vantaa Rivitalorakennus Tennistie 1 01370 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (6) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN

LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN LOHKOMUURIKIVI / KORKEUDEN VAIKUTUS PERUSTUKSEEN SEKÄ TUENNAN TARPEESEEN Yleistä Rakennettiinpa muurikivistä ladottavaa seinämää vain muutaman kymmenen senttimetrin korkuisena, tai pariin metriin nousevana

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

TIEN KU 1 VATUSJÄRJ ESTE LMÄN KUNNON ARVIOI NTI

TIEN KU 1 VATUSJÄRJ ESTE LMÄN KUNNON ARVIOI NTI ](2 3/i,,/n KUNNOSSAPIDON LAATU TIEN KU 1 VATUSJÄRJ ESTE LMÄN KUNNON ARVIOI NTI TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS Kurinossapitotoimisto TVH 743925 HELSINKI 1985 KUNNOSSAPIDON LAATU TIEN KU 1 VATUSJÄRJ ESTE

Lisätiedot

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET FCG Finnish Consulting Group Oy Tampereen kaupunki 1 (1) PISPALAN KEVÄTLÄHTEET MAASTOTYÖ Kuva 1 Lähteiden sijainti kartalla Pispalan kevätlähteiden kartoitus suoritettiin 20.4.2011, 3.5.2011 ja 27.5.2011.

Lisätiedot

Hirsjärvi. Kosteikkosuunnitelma. Työnum. 17

Hirsjärvi. Kosteikkosuunnitelma. Työnum. 17 Hirsjärvi Kosteikkosuunnitelma Työnum. 17 Suunnittelukohteen nimi ja osoite Pvm. Hirsjärvi Kiinteistötunnus: 834-413-1-117 31.10.2013 Työn ja piirustuksen numero Piirustuksen sisältö Työnumero: 17 Kosteikkosuunnitelma

Lisätiedot

Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma

Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAMMELAN KUNTA Saloistenjärven ja Kyynäräjärven vedenkorkeuden noston rakennussuunnitelma Työselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30309-P17905 Työselostus 1 (6)

Lisätiedot

Katajanokan kalliopysäköintilaitos

Katajanokan kalliopysäköintilaitos Katajanokan kalliopysäköintilaitos Keskustelutilaisuus 30.9 Ympäristösi parhaat tekijät 2 3 4 5 Louhintatyövaiheet 6 29.9.2014 7 Kalliorakentamisen ympäristövaikutukset Tärinä Melu Paine Pohjavesiseikat

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje

RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Kaivantojen turvallisuus miniseminaari 25.11.2014 RIL 263-2014 Kaivanto-ohje Ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3.

Lisätiedot

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Sivu 1 (6) Järvenpään kaupunki (Uudenmaan ELY) S1 Haarajoen patosilta Haarajoen patosillan uusiminen/järvenpää Suunnitelman numero S1 Jännitetty betoninen ulokepalkkisilta (jbup) Jännemitta (m) (4,0) +25,0+

Lisätiedot

Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt

Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt Tee joka päivä jotain, mikä pelottaa sinua by Eleanor Roosevelt Osana tarkastusta VESIKOURUISTA HUOLEHTIMINEN Katon ja välipohjan tarkastaminen Sekä vesikourujen puhdistaminen Osana proworks palvelu Oy.n

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

TARKASTUSRAPORTTI (ote raportista 26.6.2015) LIELAHDEN ENTISEN METSÄ BOARD OYJ:N KÄYTÖSTÄ POISTETTU SAVUPIIPPU

TARKASTUSRAPORTTI (ote raportista 26.6.2015) LIELAHDEN ENTISEN METSÄ BOARD OYJ:N KÄYTÖSTÄ POISTETTU SAVUPIIPPU TEOLLISUUSPIIPPUJEN HUOLTO-, KORJAUS- JA PURKUTYÖT, SEKÄ KORKEIDEN JA VAIKEIDEN KOHTEIDEN RAKENTAMIS-, ASENTAMIS- JA KIINTEISTÖHUOLTOTYÖT TARKASTUSRAPORTTI (ote raportista 26.6.2015) LIELAHDEN ENTISEN

Lisätiedot

Betonoinnin valmistelu

Betonoinnin valmistelu Betonoinnin valmistelu Betonointisuunnitelma Levitä muottiöljy tasaisesti ja ohuena kerroksena Puhdista muotit magneetin ja veden avulla. Betonointisuunnitelma Poista muoteista roskat. Noudata betonointisuunnitelmaa.

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan kustannusarvio Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Ne9sivusto INFRA KUNTOON Perussisältö: KäsiFeet Teoria: - pieni vaurio = pieni kunnossapitokustannus, - iso vaurio=

Lisätiedot

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Ratakiskojen käsittely 1 (9) 4.7.1998 111/71/98 Ratahallintokeskuksen työmaat Työmaavastaavat Työpäälliköt Urakoitsijat Kunnossapitäjät RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Kiskot ovat hankalasti käsiteltävästä

Lisätiedot

Hyvä piha kestää elämää

Hyvä piha kestää elämää Hyvä piha kestää elämää RAKENNUSBETONI- JA ELEMENTTI OY RAKENNA ITSELLESI TOIMIVA PIHA Kuvassa Wanha Hollola -80 väri ruskea ja musta RB-päällystetuotteilla rakennat itsellesi toimivan pihan Pihakivistä

Lisätiedot

Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013. WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus

Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013. WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus Salaojat TV- kuvaus ja nykytilaselvitys Hiidenkiven peruskoulu 7.6.2013 WSP Finland Oy Korjausrakentaminen ja tutkimus Hiidenkiven peruskoulu Salaojat TV-kuvaus ja nykytilaselvitys 1 (3) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Juha Laasonen 26.8.2013

Juha Laasonen 26.8.2013 1 (6) LOHIJÄRVEN MAAPADON MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS V.. PTL 19.2 MUKAINEN YHTEENVETO EDELLISEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEN JÄLKEEN TEHDYISTÄ TÖISTÄ, TARKASTUKSISTA JA MITTAUKSISTA SEKÄ ALUSTAVA ARVIO PADON KUNNOSTA

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus LUONNOS 29.8.2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kaivoslain (621/2011) 134

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

Kiinteiden merimerkkien tarkastuskäsikirja SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISVAIHEEN OHJAUS

Kiinteiden merimerkkien tarkastuskäsikirja SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISVAIHEEN OHJAUS 19 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISVAIHEEN OHJAUS Kiinteiden merimerkkien tarkastuskäsikirja Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Liikenneviraston ohjeita 19/2013 Liikennevirasto

Lisätiedot

Vaatimus Kourut ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan vastaavia kuin kouruihin liittyvät vastaavista materiaaleista tehdyt päällysterakenteet.

Vaatimus Kourut ovat mekaanisilta ominaisuuksiltaan vastaavia kuin kouruihin liittyvät vastaavista materiaaleista tehdyt päällysterakenteet. 1 Tässä luvussa esitetään betonikouruista, luonnonkivistä ja linjakuivatuselementeistä rakennetut hulevesikourut. Muovikourut esitetään julkaisussa InfraRYL. 221292 Muovikourut, InfraRYL. Asfalttikourut

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Rakennussuunnitelmaselostus. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Rakennussuunnitelmaselostus. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (1) Tulostettu: 18.8.2015 Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011. 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. kaivosten nostolaitoksista

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011. 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. kaivosten nostolaitoksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

InfraRYL, Päivitys / KM 1 TK242 TR1 RTS 17:53. Ohje Tässä luvussa käsitellään rakentamisen aikaisia tukirakenteita.

InfraRYL, Päivitys / KM 1 TK242 TR1 RTS 17:53. Ohje Tässä luvussa käsitellään rakentamisen aikaisia tukirakenteita. InfraRYL, Päivitys 16.11.2017 / KM 1 16320 Ponttiseinät Tässä luvussa käsitellään rakentamisen aikaisia tukirakenteita. Määrämittausohje 1632. 16320.1 Ponttiseinien materiaalit Teräsponttiseinien rakentamisessa

Lisätiedot

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Festivo 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

42111 Betonirakenteiset pääty- ja välituet

42111 Betonirakenteiset pääty- ja välituet Arbortext Editor Unformatted Print: 42111_betonirakenteiset_paaty_ja_valituet.xml Printed Tue Sep 11 14:08:13 2012 User: lea.vettenranta Page: 1 Julkaistu: 2009/3, muuttumattomana Julkaistu: 2009/2, muuttumattomana

Lisätiedot

KUNNAN KAAVATEIDEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2017

KUNNAN KAAVATEIDEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2017 REISJÄRVEN KUNTA KUNNAN KAAVATEIDEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2017 85900 Reisjärvi 08 776 -tunnus: 0189548-3 Sisällysluettelo 1. Perustiedot...3 2. Halosen- ja Toivontie...3 2.1. Lähtötiedot...3 2.2.

Lisätiedot

Olavinlinnan Paksun bastionin ampuma-aukot

Olavinlinnan Paksun bastionin ampuma-aukot Olavinlinnan Paksun bastionin ampuma-aukot Kunnostustyöt Syksy 2010 Talvi 2011 Mirva Kleemola Rakennuskonservaattori AMK m.m.kleemola@gmail.com 040 963 6566 Tuija Väli-Torala Rakennuskonservaattori AMK

Lisätiedot

siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/09 (korvaa ohjeen 8/90) 2.713 1 VAURIO Avonaisen liikuntasauman läpi valuva vesi

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE Silko_ohje_2.252 21.6.2004 12:53 Sivu 1 BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 04 2.252 1 VAURIO Toistuva jäätyminen ja sulaminen pyrkii

Lisätiedot

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT

RENOFIX RT 300 LAATTALAASTI VESIERISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN TEKNISET TIEDOT JOULUKUU 2011 Korvaa T 300-esitteen ENOFIX T 300 LAATTALAASTI VESIEISTYSTÄ VAATIVIIN KOHTEISIIN enofix T 300 on kaksikomponenttinen (T 300 K + T 300 P) laattalaasti, joka kovetuttuaan muodostaa elastisen

Lisätiedot

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE!

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE! MAASUODATTAMO tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrettyä talousjäteveden käsittelylaitteistoa, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun hiekkaa

Lisätiedot

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden

Lopputäytön materiaali tai siinä olevat aineet eivät saa vahingoittaa putkia tai kaapeleita eikä niiden InfraRYL, Päivitys 6.4.2017 / KM 1 18330 Lopputäytöt Tässä luvussa käsitellään ensisijaisesti liikennöitäville alueille rakennettavien johto- ja putkikaivantojen lopputäyttöjä. Vaatimuksia voidaan soveltaa

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET RAUDOITUKSEN UUSIMINEN

BETONIRAKENTEET RAUDOITUKSEN UUSIMINEN siltojen korjaus BETONIRAKENTEET RAUDOITUKSEN UUSIMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12 / 09 (korvaa ohjeen 06 / 83) 2.262 1 VAURIO Teräsbetonirakenteiden raudoitusta joudutaan

Lisätiedot

Kiinteistöjen kunnossapito

Kiinteistöjen kunnossapito Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

Vesiväyläpäivä Mika Lehtola

Vesiväyläpäivä Mika Lehtola Kiinteiden merimerkkien korjausrakentaminen Vesiväyläpäivä 6.4.2016 Mika Lehtola Liikenneviraston ylläpidossa on n. 25600 kpl turvalaitetta, joista kiinteitä turvalaitteita n. 7900 kpl 1.4.2016 Mika Lehtola

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

VEDENALAISTEN RAKENTEIDEN KORJAUS TYÖKOHTAISET

VEDENALAISTEN RAKENTEIDEN KORJAUS TYÖKOHTAISET siltojen korjaus BETONIRAKENTEET VEDENALAISTEN RAKENTEIDEN KORJAUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö 12/2014 2.271 Kuva 1. Seinämäisen tuen syöpymää. Sukelluspalvelu

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo Sivu 1 (7) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Ratatarkastusraportti

Ratatarkastusraportti Radan tiedot Radan nimi Sipoon motocrossrata Radan omistaja / käyttäjä Sipoon moottorikerho Ry Osoite Öljytie 618 04131 Sipoo Sijainti Sipoo Puhelinnumero / fax / e-mail Tarkastusajankohta Tarkastaja 09.06.2015

Lisätiedot

18370 Johtokaivantojen virtaussulut RTS 09:17

18370 Johtokaivantojen virtaussulut RTS 09:17 1 RTS 09:17 Johtokaivantojen virtaussulut ovat rakenteita, joiden tarkoitus on rajoittaa tai sulkea kokonaan veden luonnollinen juoksu tai häiriintyneen maa-aineksen liikkuminen huonosti vettä läpäisevissä

Lisätiedot

Kaivospatorakenteet patoturvallisuusviranomaisen näkökulmasta

Kaivospatorakenteet patoturvallisuusviranomaisen näkökulmasta Kaivospatorakenteet patoturvallisuusviranomaisen näkökulmasta 29.11.2012 Patoviranomaisen rooli kaivos/jätepadon eri vaiheissa: - Hanke- ja yleissuunnittelu - Ympäristölupa - Rakennussuunnittelu - Rakentaminen

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Vesihuolto 2016 8.6.2016 Päivi Kopra Nurmijärven Vesi Nurmijärven Vesi Vesijohtoverkoston pituus 320 km Jätevesiverkoston pituus 290

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

siltojen korjaus KUIVATUSLAITTEET TIPPUPUTKEN TEKO PÄÄLLYSRAKENTEESEEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

siltojen korjaus KUIVATUSLAITTEET TIPPUPUTKEN TEKO PÄÄLLYSRAKENTEESEEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE siltojen korjaus KUIVATUSLAITTEET TIPPUPUTKEN TEKO PÄÄLLYSRAKENTEESEEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET LIVI, Sillanrakentamisyksikkö 08/10 (korvaa ohjeen 3/90) 2.611 1 VAURIO Vesivuoto päällysrakenteen läpi

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. Viitteet 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL.

Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. Viitteet 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL. 1 316 Reunatuet Liukuvalettavat betoniset reunatuet esitetään julkaisun InfraRYL luvussa 221123. 221123 Liukuvalettavat betoniset reunatuet, InfraRYL. 3161.1 Reunatukien materiaalit 3161.1.1 Reunatukien

Lisätiedot