Rumpujen kunnossapidon tarkoitus on tuntea rumpujen kunto ja taata rumpujen liikenneturvallisuus, toimintakunto ja kantavuus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rumpujen kunnossapidon tarkoitus on tuntea rumpujen kunto ja taata rumpujen liikenneturvallisuus, toimintakunto ja kantavuus."

Transkriptio

1

2

3 ESIPUHE Rumpu on siltamainen tai putkimainen rakenne, joka on vapaa-aukoltaan alle 2,0 m. Suomen rataverkolla on noin 6000 rumpurakennetta. Suurin osa rummuista on kivirakenteisia, jotka on rakennettu muun radan rakentamisen yhteydessä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Rummut ovat rataverkon vanhimpia mutta usein vähäisimmälle huomiolle jääneitä rakenteita. Rumpujen kunnossapidon tarkoitus on tuntea rumpujen kunto ja taata rumpujen liikenneturvallisuus, toimintakunto ja kantavuus. Rumpujen kunnossapitoa on aiemmin ohjeistettu hyvin vähän. Ohjeet ovat yksittäisinä lauseina eri lähteissä. Käytännössä rumpujen korjaukset on tehty hyvin vähällä suunnittelulla. Tämän ohjeen tarkoitus on nostaa rumpujen kunnossapidon ja korjausten suunnittelun laatua sekä yhtenäistää korjausten toteutustapaa. Tarkoitus on ollut kerätä kansioon yleiset työselitykset hyväksi havaituista toimenpiteistä. Ohjeeseen on aina kirjattu, tarvitaanko kohteessa rumpukohtainen suunnitelma tai työselitys. Lisäksi turvallisuusnäkökohtien merkitystä on painotettu. Toinen rumpujen ongelma on ollut kunnossapidon ja sen dokumentoinnin vastuukysymykset. Rummut ovat pitkään olleet väliinputoajia silta- ja pohjarakennuksessa sekä ratatyöntekijöiden työalueiden rajakohdissa. Tämä ohje painottaa rumpusuunnittelun lisäksi rumputoimenpiteiden dokumentoinnin merkitystä, jotta voidaan todeta rumpujen kelpoisuus osana toimivaa rataverkkoa. Rumpujen korjausohjeen (RUMKO) mallina on ollut Tiehallinnon ylläpitämä siltojen korjausohjeisto SILKO-kansiot. SILKO-ohjeisiin on tässä ohjeessa paljon viittauksia. RUMKO-ohje on jaettu neljään osaan käytön helpottamiseksi: 1) Rumpujen tarkastustoiminta 2) Rumpujen peruskunnossapito 3) Rumpujen korjaustoimenpiteet 4) Tasonnostotoimenpiteet RUMKO on rakennettu niin, että jokaiseen korjaus- ja tasonnostotyöselitykseen liittyy tyyppipiirustuksia tai periaatepiirustus. Jatkossa on tarkoitus, että RUMKO muodostuu käytännön kokemusten sekä uusien menetelmien kehittelyn myötä yhä monipuolisemmaksi rumpuohjekokoelmaksi. Julkaisun toimitustyön ovat Ratahallintokeskuksen toimeksiannosta tehneet Janne Wuorenjuuri ja Esko Matela Oy VR-Rata Ab:n Rautatiesuunnittelusta. Heidän apunaan on ollut suuri joukko asiantuntijoita edustaen tilaajaa, suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ohjeen viimeistelyä edelsi koekäyttöaika ja palauteseminaari. Helsingissä, helmikuussa 2006 Ratahallintokeskus Rataverkko-osasto Ratahallintokeskus

4 SISÄLTÖ 1 RUMPUJEN TARKASTUSTOIMINTA 1.1 Rumpujen vuositarkastus 1.2 Jatkuvan tarkkailun periaatteet 1.3 Erikoistarkastus 2 PERUSKUNNOSSAPITO 2.1 Rummun puhdistus 2.2 Rummun pään puhdistus 2.3 Ojan puhdistus/perkaus 2.4 Luiskaverhousten korjaus 3 KORJAUSTOIMENPITEET 3.1 Kivi-/betonirakenteiden saumaus 3.2 Vuotavan raon tukkiminen tulppaamalla tai injektoimalla 3.3 Laastipaikkaus ja juotosvalut 3.4 Ruiskubetonointi 3.5 Betonisten rumpuputkien sidonta 3.6 Reunapalkin uusiminen 3.7 Reunapalkin korotus/jatkaminen 3.8 Siipimuurien jatkaminen 3.9 Rummun jatkaminen betoniputkilla tai elementeillä 3.10 Liian lyhyen siipimuurin korjaus ojan kaukaloelementillä 3.11 Liikkuneiden kivien sidonta ankkuroimalla 3.12 Kivien uudelleen asentaminen 3.13 Rummun saneeraus paikallaan kovetettavalla sujutusputkella 4 TASONNOSTOTOIMENPITEET 4.1 Rumpujen mitoitus 4.2 Rummun uusiminen nykyiselle paikalle 4.3 Rummun uusiminen nykyisen rummun viereen tunkkaamalla tai poraamalla 4.4 Rumpuputken asentaminen vanhan rummun sisään 4.5 Kivirummun kannenvaihto betonikanneksi 4.6 Rummun jatkososan perustusten parantaminen 4.7 Perustusten parantaminen koko rummun alueella 5 LÄHDELUETTELO Ratahallintokeskus

5 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta 1 SISÄLTÖ 1 RUMPUJEN TARKASTUSTOIMINTA Rumpujen vuositarkastus Jatkuvan tarkkailun periaatteet Erikoistarkastus LIITTEET 1.1 Rumpujen vuositarkastus LIITE Rumpujen vuositarkastuslomake

6 2 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta

7 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta 3 1 RUMPUJEN TARKASTUSTOIMINTA 1.1 Rumpujen vuositarkastus Yleistä tarkastustoiminnasta Tarkastustoiminnan tavoite on tuntea rumpujen kunto ja varmistaa niiden liikenneturvallisuus, toimintakunto ja kantavuus. Tarkastuksissa yleisimmin havaittuja vaurioita ovat kivien rakoilun kautta tapahtuvat pengermateriaalin vuodot, uoman tukkeumat ja rummun kohdalla penkereen tai raiteen painumat. Perusteellisimmissa tarkastuksissa tutkitaan rakennetta tarkemmin ja syiden analysointi tehdään korjaustoimenpiteen valintaa varten. Rumpujen kunnossapitoon liittyvä tarkastustoiminta voidaan jakaa seuraaviin tarkastuksiin: - vuositarkastus - jatkuva tarkkailu - erikoistarkastus. Vuositarkastuksen periaatteet Rumpujen vuositarkastukset tehdään joko radan kävelytarkastusten yhteydessä tai erillisellä tarkastuskierroksella. Tavoitteena on käydä rataosan kaikki rummut järjestelmällisesti läpi ja löytää toimivuuden kannalta puutteelliset rummut ja saattaa tieto niistä rumpujen kunnossapitäjälle ja vakavissa tapauksissa rummun omistajalle. Rumpujen kunnosta kerätään tarkastuksilla rumpukorttiin (liite 1.011) seuraavaa tietoa: 1. Tarkastuspäivämäärä ja tarkastaja 2. Rummun täyttöaste 3. Ojien kunto 4. Rumpuvauriotyypit on lueteltu rumpukortissa. Vauriotyypit kuvaillaan taulukoissa 1 9, joiden perusteella taulukoista (ja parametrilistoista) valitaan: 5. Vaurioaste kuvaamaan vaurion vakavuutta 6. Kiireellisyysaste on tarkastajan näkemys vaurion vaatiman korjauksen aikatauluksi 7. Rumpu paikalla tehty toimenpide-ehdotus. Tämä on tarkastajan korjausehdotus, joka perustuu näköhavaintoihin. Toimenpide-ehdotus tehdään hallintajärjestelmän tarpeisiin ja se käsitellään kunnossapitäjän näkemyksenä. Ennen varsinaisia toimenpiteitä vaurion syy tulisi kuitenkin selvittää tarkemmin. 8. Tehdyt huomiot -kohtaan kirjataan vauriota tarkemmin kuvaavat tekstit. 9. Tehdyille toimenpiteille on rumpukortissa omat kenttänsä. Lisäksi rumputarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös rummun paikka- ja rakennetiedot ja väärät tiedot korjataan tarvittaessa tarkastuksen jälkeen rumpurekisteriin. Rumputietoja ylläpidetään rumpurekisterissä. Rumpurekisterin merkitys on suuri rumpujen vuositarkastustiedon yhtenäisen tiedonkäytön tehokkaassa hyödyntämisessä. Rumpurekisteri on tärkeä osa hallintajärjestelmää, jonka tarkoituksena on auttaa päätöksentekijöitä määrittämään ne rahoituspuitteet ja toimenpiteet, joilla rumpujen kunto saadaan pidettyä halutulla tasolla.

8 4 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta Rumpujen vakavien vaurioiden valokuvaus on suositeltavaa. Rummut ovat sisältä usein pimeitä ja valokuvaus salamavalon kanssa paljastaa usein esim. vuotokohdat. Lisäksi valokuvien arkistointi ja eri tarkastuksissa otettujen valokuvien vertailu parantavat mahdollisuuksia vaurion kehittymisen seurantaan. Nopeasti kehittyvistä vaurioista on raportoitava rummun omistajalle. Vauriotyypit Rummun täyttöaste ja ojien kuntoa arvioidaan seuraavien taulukoiden mukaisesti. Erityisesti vakavampien vaurioiden ja vauriosyiden selvittämiseen tulisi kiinnittää huomiota. Ojien kuntoa arvioitaessa on osattava ottaa huomioon myös muiden läheisillä metsä- tai huoltoteillä mahdollisesti padotusta aiheuttavien rumpuputkien merkitys rumpupaikan toimivuuteen vaikuttavana tekijänä. Rummun vauriotyyppien lisäksi tulee kiinnittää huomiota rumpukivien avoimiin saumoihin varsinkin, jos ojassa virtaus on voimakasta. Virtaava vesi saattaa löyhdyttää rummun ympärystäyttöä ja aiheuttaa vakaviakin painumia rataan. Jos vauriotyyppiä ei voida nimetä, kirjataan se vaurioksi 9 riittävillä sanallisilla kuvauksilla ja oikeaa vaurioastetta painottaen. Tarkastajan toimenpide-ehdotus 0 Rumpu tyhjä 0-1 Liettynyt hieman (alle 10cm) 0 tai 1 Rummun pään puhdistus 2 Liettynyt paljon (10 25 cm) 1 tai 2 Rummun pään puhdistus 3 Rumpu tukossa 3 Rummun pään puhdistus, ojan raivaus ja ratapenkan muokkaus tai rummun jatkaminen 4 Rumpu veden peitossa, ei voida tarkistaa 3 tai 4 Tarkempi tarkastus Rakenteellisten rumpuvauriotyyppien kuvaus, korjaustoimenpiteiden kiireellisyys ja korjaustoimenpide-ehdotukset on esitetty seuraavan sivujen taulukoissa. Korjaustoimenpiteeseen liittyy aina syyn selvittäminen ja hyväksytty suunnitelma. Ehdotus on aina alustava ja sitä käytetään ensisijaisesti korjaustoiminnan ohjelmoinnin apuvälineenä. Rummun täyttöaste Vaurioaste Vaurion kuvaus Kiireellisyyssuositus Ojien kunto Vaurioaste Vaurion kuvaus Kiireellisyyssuositus Tarkastajan toimenpide-ehdotus 0 Ojat kunnossa 0-1 Ojat liettyneet 1 tai 2 Ojan raivaus 2 Ojat pusikoituneet 1, 2 tai 3 Ojan raivaus ja ratapenkan muokkaus 3 Ojat padottavat 4 Ojan raivaus ja ratapenkan muokkaus

9 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta Vauriotyyppi 1. Rummun päät tukossa (rummun mahdollinen alimittaisuus on kirjattava erikseen vauriotyypiksi 3) 1 Rummun edusta on roskaantumisen, liettymisen, luiskan valumisen tai muun sellaisen syyn johdosta täyttynyt siten, että veden virtaaminen on vähän rajoittunut. 2 Rummun edusta on roskaantumisen, liettymisen, luiskan valumisen tai muun sellaisen syyn johdosta täyttynyt siten, että rumpu on kuiva suurimman osan aikaa vuodesta. 3 Rummun edusta on roskaantumisen, liettymisen, luiskan valumisen tai muun sellaisen syyn johdosta täyttynyt siten, että veden virtaus on vähäistä ja aiheuttaa padottamista. 4 Rummun päät ovat niin pahasti tukossa, että veden seisomisesta aiheutuu ratapenkan sortumisvaara. 1 Rummun pään puhdistus 1 tai 2 Rummun pään puhdistus 1, 2 tai 3 Rummun pään puhdistus, ojan raivaus 4 Rummun pään puhdistus, ojan raivaus ja ratapenkan muokkaus 5 Vauriotyyppi 2. Täyttömateriaali valunut rummun sisään Vaurion kuvaus 1 Rummussa on selvästi erotettavissa pengertäyttömateriaalin vuotoa kivien tai rakenteen saumoista. 2 Kivien tai rakenteen saumoista valunut maatäyte padottaa virtausta rummussa. 3 Rummun sisään valunut maatäyte estää veden virtaamisen kokonaan. 4 Täytteen määrästä päätellen kivet ovat liikkuneet raiteen alla niin paljon, että rakenteen kantavuus on kyseenalainen. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus suositus 1 Rummun puhdistus ja vuodon syyn tarkempi selvitys 2 tai 3 Rummun puhdistus ja vuodon syyn tarkempi selvitys 3 tai 4 Rummun uusiminen tai putken asentaminen rummun sisään 4 Junaliikenteelle tarvitaan rajoituksia. Rummun uusiminen

10 6 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta Vauriotyyppi 3. Rumpu liian lyhyt tai rummun pään reunakivi liian matala Vaurion kuvaus 1 Luiskamateriaali valuu rumpuun tai ojaan reunakiven yli tai kivien päistä rakenteen alimittaisuuden takia. 2 Luiskamateriaali valuu rumpuun tai ojaan reunakiven yli tai kivien päistä tukkien ojan. 3 Radan poikkileikkausta on mahdoton toteuttaa ja rummun pää uhkaa peittyä penkereeseen. 4 Radan poikkileikkausta on mahdoton toteuttaa ja pengertäytteen valuminen uhkaa raiteen vakavuutta. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus *) suositus 1 tai 2 Puhdistus, väliaikainen sepelinestorakenne tai rummun jatkaminen 1 tai 2 Rummun jatkaminen, reunapalkin korotus tai siipimuurin jatkaminen 2 tai 3 Rummun jatkaminen, reunapalkin korotus, siipimuurin jatkaminen tai rummun uusiminen 3 tai 4 Rummun jatkaminen, reunapalkin korotus, siipimuurin jatkaminen tai rummun uusiminen Vauriotyyppi 4. Reunakivet tai siipimuurit siirtyneet Vaurion kuvaus 1 Reunapalkista tai siipimuurista on irronnut yksittäisiä kiviä tai reunapalkissa on selvästi havaittavia liikkeitä. 2 Reunapalkkia tai siipimuuria on siirtynyt niin paljon, että ilman tuentaa ne eivät enää pysy paikoillaan. 3 Reunakiveyksen liikkuminen on siirtänyt kannen kiviä niin, että pengertäytteen valuminen rumpuun kannen läpi reunapalkin takaa on selvästi alkanut. 4 Reunakiveyksen liikkuminen on siirtänyt kannen kiviä niin, että pengertäytettä on valunut rumpuun kannen läpi reunapalkin takaa runsaasti ja penkereessä on selvä kuoppa. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus suositus 1 tai 2 Seuranta, kivien takaisin asettaminen tai kivien tuenta 1, 2 tai 3 Kivien sidonta paikoilleen tai rummun jatkaminen 2 tai 3 Valumisen esto tukkimalla reikä, reunapalkin uudelleen rakentaminen, kannen muuttaminen betoniseksi reunapalkkeineen tai rummun jatkaminen 3 tai 4 Rummun jatkaminen tai uusiminen *) Reunapalkkikorotukset voivat aiheuttaa rummun pään kaatumisvaaran, joten toimenpiteistä tarvitaan hyväksytyt suunnitelmat. Käytännössä yli 60 cm:n reunapalkkikorotuksia ei sallita. Yleensä rummun jatkaminen on toimivin korjaustapa.

11 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta 7 Vauriotyyppi 5. Putket siirtyneet Vaurion kuvaus 1 Putkien siirtyminen on silmin havaittavissa esim. saumojen leventymisenä tai eri tasossa olevista putkielementeistä, mutta maatäytteen vuotoa ei ole alkanut 2 Putkien tai putken ja kivi-/ betonirakenteen liitoskohdasta vuotaa maatäytettä rumpuun tai vettä penkereeseen jonkin verran. 3 Putkien tai kivi- ja betonirakenteen liitoskohdasta vuotaa maatäytettä rumpuun runsaasti. 4 Putket ovat raiteen alla tai lähellä raidetta siirtyneet niin paljon, että maatäytteen valumisen erottaa yläpuolelta. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus **) suositus 0 tai 1 Seurattava 2 tai 3 Sujutuskorjaus, saumaus, putkien sidonta tai tuenta, putkien uudelleen asentaminen 3 tai 4 Sujutuskorjaus, saumaus tai muu tukkiminen, putkien sidonta tai tuenta, putkien uudelleen perustaminen, tai rummun uusiminen 4 Rummun uusiminen tai uuden, yhtenäisen rumpuputken asentaminen vanhan sisään ja tyhjän tilan betonointi Vauriotyyppi 6. Rumpu painunut keskeltä Vaurion kuvaus 1 Rummun painuma tai muodonmuutos on silmin havaittavissa. 2 Rummun painuma tai muodonmuutokset ovat selvästi havaittavissa ja edelliseen tarkastukseen nähden suurentuneet. 3 Rummun painuma tai muodonmuutokset aiheuttavat virtaaman patoutumista ja/tai muutosten suuruus edellisiin tarkastuksiin nähden on huomattava. 4 Rumpu on painunut keskeltä niin paljon, että sen erottaa radalla seistessä tai, sortumisvaara on suuri tai junan kulkiessa rummun päältä rummun muoto elää junan alla selvästi. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus **) suositus 0 tai 1 Tehostettu seuranta 2 tai 3 Tehostettu seuranta ja vähintään rumpuputkien tuenta poikkileikkausmuodonmuutosten pysäyttämiseksi 3 tai 4 Rummun uusiminen tai uuden rumpuputken asentaminen vanhan sisään ja tyhjän tilan betonointi. Nopeusrajoitusta harkittava 4 Rummun uusiminen tai uuden rumpuputken asentaminen vanhan sisään ja tyhjän tilan betonointi. Nopeusrajoitus **) Rummun painuman tai putken siirtymien syy saattaa olla arinan tai paalutuksen lahoaminen tai routiminen. Tämä tulisi näkyä toimenpide-ehdotuksessa.

12 8 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta Vauriotyyppi 7. Vesi virtaa rummun ohi tai vesi vuotaa rummusta Vaurion kuvaus 1 Rumpu tai sen osa toimii osan aikaa vuodesta, mutta on välillä kuiva, vaikka ojan vesimäärän perusteella rummun läpi pitäisi virrata vettä. 2 Rumpuun virtaa vettä, mutta rummusta ei tule vettä ulos. Vesi pääsee rummun sisällä raoista rummun ulkopuolelle. 3 Veden virtaaminen rumpupaikalla on runsasta mutta kaikki vesi ei kulje rummun läpi. Virtaavan veden hävikki on suuri. 4 Vesimäärä, jonka pitäisi virrata rummun läpi, on huomattava, mutta rumpu on väärässä paikassa tai väärällä korkeudella, minkä takia veden virtaaminen tapahtuu rummun alitse tai ratapenkereen läpi. Ratapenkereen sortumavaara. tarkastettava 2 tai 3 Rummun puhdistus ja rakojen tilkitseminen. Ojien riittävät virtauksen, etenkin alajuoksulla, tarkastettava 3 tai 4 Rummun uusiminen 4 Rummun uusiminen Vauriotyyppi 8. Teräsbetonirakenteiden vaurioituminen ja ohjeelliset toimenpiteet Vaurion kuvaus 1 Rummun betonipinnoissa on hieman rapautumaa tai rummussa on paikallisia lohkeamia. 2 Betonipinnoissa huomattavasti rapautumaa, eroosio- tai lohkeamavauriot ovat huomattavia tai betoniteräksiä on näkyvissä useampia. 3 Betonipinnat lähes täysin rapautuneet, eroosiovauriot merkittäviä tai betoniterästen päältä on betoni lohkeillut runsaasti. 4 Rummun betonipinnat ovat täysin rapautuneet tai betoniteräkset ovat täysin esillä ja ruosteessa. Betonirakenteen kantavuus heikentynyt oleellisesti ja/tai rakenne on käyttökelvoton. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus suositus 0 tai 1 Rummun puhdistus ja syyn selvittäminen. Ojien riittävät virtauksen, etenkin alajuoksulla, Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus suositus 0, 1 tai 2 Lähinnä suoritettava seurantaa tai lohkeamien paikkaus 2 tai 3 Laastipaikkaus 2, 3 tai 4 Laastipaikkaus, rakenteen ruiskubetonointi tai rummun uusiminen 4 Rakenteen vahvistaminen ja ruiskubetonointi tai rummun uusiminen

13 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta 9 Vauriotyyppi 9. Muu vaurio ja ohjeelliset korjaustoimenpiteet Vaurion kuvaus 1 Rummussa on havaittavissa pienimuotoinen ongelma tai puute, joka edellisessä tarkastuksessa on ollut kunnossa. 2 Vaurio tai puute on edennyt merkittäväksi, mutta vaurion kehittymistä on mahdollista saada hidastettua pienillä kunnossapito- tai korjaustöillä 3 Vaurio saattaa lähivuosina muodostua junaturvallisuusriskiksi, ellei toimenpiteitä vaurion korjaamiseksi tehdä. 4 Vaurio aiheuttaa junaturvallisuusriskin. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus suositus 0, 1 tai 2 Puhdistusta ja vaurion kehittymistä seurattava 1, 2 tai 3 Pienimuotoiset korjaustoimenpiteet 2, 3 tai 4 Suuri korjaustoimenpide tai rummun uusiminen uuteen paikkaan tai vanhan sisään 3 tai 4 Rummun uusiminen

14 10 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta Rumputarkastuksissa käytetyt parametrit Rummun täyttöaste Ojien kunto 0 Rumpu tyhjä 0 Ojat kunnossa 1 Liettynyt hieman (alle 10 cm) 1 Ojat liettyneet 2 Liettynyt paljon (10-25 cm) 2 Ojat pusikoituneet 3 Rumpu tukossa 3 Ojat padottavat 4 Rumpu veden peitossa, ei voida tarkistaa Vaurioaste Korjauksen kiireellisyys 0 Kunnossa 0 Ei toimenpiteitä 1 Lievä 1 Vaatii peruskunnossapitoa 2 Kohtuullinen 2 Korjaus 3-5 v. kuluessa 3 Vakava 3 Korjaus 1-2 v. kuluessa 4 Junaturvallisuusvaara 4 Korjattava HETI / uusittava Vauriotyypit 1 Rummun päät tukossa 2 Täyttömateriaali valunut sisään 3 Rumpu liian lyhyt tai reunakivi liian matala 4 Reunakivet tai siipimuurit siirtyneet 5 Putket siirtyneet 6 Rumpu painunut keskeltä 7 Vesi virtaa rummun ohi tai vuotaa rummusta 8 Teräsbetonirakenteiden vaurioituminen 9 Muu vaurio. Mikä? Korjaustoimenpiteet Peruskunnossapito 00 Ei toimenpiteitä 01 Jatkuva tarkkailu 02 Rummun puhdistus 03 Rummun pään puhdistus 04 Ojan puhdistus / perkaus 05 Luiskaverhousten korjaus Rumpukorjaukset 11 Kivi- / betonirakenteiden saumaus 12 Vuotavan raon tukkiminen 13 Laastipaikkaus 14 Ruiskubetonointi 15 Putkien sidonta tai tuenta 16 Rummun saneeraus kovetettavalla sujutusputkella Reunarakenteiden korjaukset 21 Reunapalkin uusiminen 22 Reunapalkin korotus 23 Siipimuurien jatkaminen 24 Rummun jatkaminen betoniputkilla tai vast 25 Reunapalkin tuenta ojan suunnasta 26 Reunakivien sidonta vetotangoilla 27 Kivien uudelleen asentaminen Raskaat toimenpiteet 30 Rummun uusiminen 31 Uuden rumpuputken asentaminen vanhan sisään 32 Kivirummun kannenvaihto betonikanneksi 33 Putkien uudelleen asentaminen 34 Perustusten vahvistaminen

15 11 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta 1.2 Jatkuvan tarkkailun periaatteet Yleistä Rummun mittausten tai seurannan ollessa toistuvia on kysymyksessä tehostettu tarkkailu. Tehostetun tarkkailun tarkoituksena on mahdollistaa rummun käyttö sen vaurioista tai puutteista huolimatta kunnes ne on korjattu. Puutteet voivat olla toiminnallisia tai laskennallisia. Tehostettua tarkkailua sovelletaan useimmiten silloin, kun rummun kapasiteettia tai toimivuutta ei voida laskennallisesti osoittaa riittävällä varmuudella. Rumpu asetetaan tehostettuun tarkkailuun esimerkiksi silloin, kun sallittuja akselipainoja korotetaan vahventamatta rumpurakennetta. Tehostettua tarkkailua sovelletaan muulloinkin, esimerkiksi rumpujen vauriotapausten yhteydessä (esim. kivien liikkumisen tai kallistumisen johdosta) ja rummun kunnon oleellisesti huonontuessa. Tehostettuun tarkkailuun liittyy usein määräajoin tehtävä tarkkavaaitus. Tarkkailu on tehtävä silloin, kun vesi ei estä rakenteiden tarkastusta. Tehostettua tarkkailua varten rumpu on puhdistettava lietteestä ym. tarkkailua haittaavasta aineksesta. Rumpu on tarkastettava mahdollisuuksien mukaan läpi kulkien. Rummun tehostettu tarkkailu tehdään mieluimmin tasaisin aikavälein. Jos rummun rakenteissa tapahtuu muodonmuutoksia tai vaurio on muuten huolestuttava, rumpu tarkastetaan 4 6 kertaa vuodessa. Vakavissa tapauksissa tarkastusväli voi olla lyhyempikin. Muissa tapauksissa rummut tarkastetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kun rummun kunnon muuttumisesta saadaan riittävästi tietoa, voidaan siirtyä pitempään tarkastusväliin, ei kuitenkaan pitempään kuin 1/vuosi. Tehostetun tarkkailun tavoitteena on määrittää rummun kunnon muutos aikayksikköä kohti. Tarkastuksessa kiinnitetään päähuomio rummun kantavuuteen vaikuttaviin seikkoihin ja erityisesti tarkkailuun johtaneeseen syyhyn. Näin ollen tarkastus keskittyy yleensä muodonmuutosten, halkeamien, murtumien ja syöpymien tarkkailuun. Pitämällä rummun tehostettua tarkkailua lähtökohtana Ratahallintokeskus (RHK) voi selvittää rummun viimeisen todennäköisen uusimisajankohdan ottaen samalla huomioon liikenneturvallisuuden vaatimukset. Erityisesti korotettujen akselipainojen käyttöönoton jälkeen riskirummuiksi todettujen rumpujen tarkkailu on tärkeää. Rummun tehostettuun tarkkailuun siirtymisestä päättää omistaja kunnossapitäjän, rumpujen teknisen suunnittelijan tai asiantuntijan suosituksesta. Tehostetusta tarkkailusta tehdään mittausohje. Mittausohje Tehostettu tarkkailu on normaalia silmämääräistä tarkastusta täydentävä mittaus. Tyypillisiä mittauksilla seurattavia asioita ovat reunapalkkien ja niiden korotusten siirtymät tai kivirumpujen liikkeet.

16 12 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta Reunapalkkirakenteet Mittaamalla reunapalkkien tai niiden korotusten siirtymistä voidaan todeta rakenteen liikkuminen tai kallistuminen. Mittaus tehdään mittaamalla tarkkaan merkityistä ja numeroiduista pisteistä etäisyys kiskosta reunapalkin reunaan. Tämä mittaustapa toimii vain lähelle radan korkeusviivaa ulottuville reunakorotuksille. Mikäli luotettavaa etäisyysmittausta ei pystytä tekemään esim. luiskan takia, seurataan reunapalkin mahdollista siirtymää n metriä rummun ulkopuolelle luiskaan lyötyjen soirojen väliin kiristetyn langan suhteen. Mittaus suoritetaan seuraavasti: - Lyödään kohtisuoraan luiskaa vasten mittapaaluiksi n. 1,5 m pitkät 50*50 mm kestopuusoirot. Paalujen keskelle lyödään mm pitkät sinkitetyt naulat mittalankaa varten. - Paalujen väliin kiristetään kirkasvärinen nailonlanka tai vastaava. Mittalinja tulee rakentaa siten, että lanka sijaitsee reunapalkin yläpinnan tasolla hieman sen ulkopuolella. - Reunapalkkiin ja lankaan merkitään 2 m:n välein spray-maalilla mittapisteet. - Reunapalkin mahdollista kallistumista seurataan myös mitta-asteikolla varustetulla vatupassilla. Kivien liikkumiset Kivirumpujen liikkeitä, joita voidaan todeta mittaamalla, ovat kivirummun aukkomittojen muutokset, saumarakojen ja betoniputkien jatkosten saumakohtien avautumiset sekä saumarakojen maan valumat. Mittaus tehdään tarkkaan merkityistä ja numeroiduista pisteistä. Mittauspisteet tulisi valita sekä suuaukolta että myös rummun sisältä raiteen alta. Mittauspisteet voivat olla joko spray-maalilla merkittyjä selkeitä kulmapisteitä tai kiveen propattuja pultteja, joiden mittaus tavallisella mittanauhalla on luotettavaa. Mittaustarkkuuden on kuitenkin oltava suuri. Saumarakojen mittaus voidaan tehdä myös kipsisiltoja käyttäen, jolloin halkeamat kipsissä paljastavat liikkeet. Jatkuva tarkkailu sensorien avulla Rumpujen jatkuva tarkkailu mittalaittein, kuten sensorien avulla, on erikoistarkastustyyppi, jossa sovelletaan tämän ohjeen kohtaa 1.3 Erikoistarkastus. Jatkuviin mittauksiin liittyy usein tutkimussuunnitelma ja -ohjelma. Päätelmät ja dokumentointi Kun peräkkäisiä tarkastustuloksia verrataan toisiinsa, voidaan päätyä seuraavanlaisiin johtopäätöksiin ja toimenpiteisiin: - Rummun vaurion tai muodonmuutoksen eteneminen kiihtyy. Tällainen vaurio on hälyttävä ja se vaatii nopeita toimenpiteitä sekä tarvittaessa uusia liikennerajoituksia. Vaurioituneesta rummusta informoidaan RHK:ta ja sen korjaamista tai uusimista on kiirehdittävä. - Rummun vaurion tai muodonmuutoksen eteneminen hidastuu tai pysähtyy johonkin raja-arvoon. Tällainen vaurio ei välttämättä vaadi mitään toimenpiteitä. RHK päättää mahdollisista toimenpiteistä.

17 13 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta - Alkutilanteeseen nähden ei tapahdu muutoksia. Tällainen vaurio ei aiheuta mitään erityisiä toimenpiteitä. Tarkastusvälejä voidaan pidentää tai luopua tehostetusta tarkkailusta kokonaan, kuitenkin aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua. Tarkastuksen tulos dokumentoidaan erilliselle jatkuvan tarkkailun lomakkeelle. Lomakkeena voidaan käyttää esim. RAMO 8 Sillat [7] liitettä 7.

18 14 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta 1.3 Erikoistarkastus Erikoistarkastus on rummun perusteellinen kuntotarkastus. Erikoistarkastus suoritetaan, mikäli jatkuva tarkkailu, vuositarkastus tai muu rataselvitys antavat siihen aihetta rummun tarkempien kuntotietojen saamiseksi. Erikoistarkastuksen suorittaa yleensä hyvän tarkastuskokemuksen ja riittävän tutkimuskaluston omaava tutkimuskonsultti, -laitos tai RHK:n valtuuttama asiantuntija. Rataosan tasonnoston suunnittelun yhteydessä on selvitettävä rummun käyttäytyminen, jos: - rummun peitesyvyys on pieni, alle 1,4 m ja joiden toimintaa ei liettymisen takia pystytä muuten varmistamaan - rummussa on reunapalkkikorotus alle 4,0 m:n päässä radan keskilinjasta. Erikoistarkastuksen yhteydessä tutkitaan rummun käyttäytymistä myös junan kulkiessa rummun yli. Erikoistarkastus suoritetaan, mikäli tarvitaan: - erityisapuvälineitä - erikoismittavälineitä - koekappaleita - erikoisasiantuntemusta poikkeusolosuhteiden seurauksena, esim. tulvien, jäiden lähdön, ylikuormituksen, törmäysten ja tulipalojen jälkeen - tehdä suuria korjaus- ja perusparannustöitä - selvittää vaurioiden syitä ja laajuuksia korjaussuunnitelmien teon perustaksi. Erikoistarkastuksessa tarvittavia apuvälineitä, mittalaitteita ja menetelmiä ovat mm: - sukeltajan käyttö - ahtaan rummun videointi - betonilieriöiden poraaminen ja testaus laboratoriossa. Jos rummun kohdalla on todettuja radan kunnossapito-ongelmia, erikoistarkastukseen voi liittyä geometrinen tarkastus, joka voi kohdistua esim. seuraaviin kohtiin: - raiteen asema pysty- ja vaakasuunnassa - tukien painumat ja siirtymiset - raiteen painumat ja elämiset rummun läheisyydessä pohjaveden tai routivuuden takia - päällysrakenteen vuotamiset ja raiteen paikallaan pysyminen. Rummun yleinen geometrinen tarkastus tehdään rummun vaurioiden numeeristen arvojen selvittämiseksi sekä lähtötiedoiksi päätettäessä rummun korjaustavasta, rummun loppuun käyttämisestä tai uusimisesta.

19 RUMPUKORTTI Rummun paikka- ja ominaistiedot Raide nro: Rataosa: km+m: RUMKO Liite VUOSITARKASTUS Liikennepaikka: Rummun nimi: Rumputyyppi: Kivirumpu Betonivalu Paaluperustus Ei tiedossa Betoniputki Muovi Teräsbetlaat Hirsiarina Kivi / betoniputki Kivirump+betkansi Sora-arina Teräspelti Teräsputki Stabilointi Rummun rak.vuosi: Rummunkoko: Aukon leveys (m): Aukon korkeus (m): TAI aukon halkaisija (m): Rummun pää, vasen: Etäisyys KL:stä (m): Vesijuoksun ja Kv:n korkeusero: Jatkosmateriaali: Jatkosvuosi: Reunapalkki, vasen: Pituus (m): Korotettu (kyllä/ei): Reunapalkin korkeus (m): Materiaali: Lisätiedot: Rummun vuositarkastus: Rummun täyttöaste: 0 Rumpu tyhjä 0 Ojat kunnossa 1 Liettynyt hieman (alle 10 cm) 1 Ojat liettyneet 2 Liettynyt paljon (10-25 cm) 2 Ojat pusikoituneet 3 Rumpu tukossa 3 Ojat padottavat 4 Rumpu veden peitossa ei voida tarkastaa Rummun kunto: 1 Rummun päät tukossa 2 Täyttömateriaali valunut rummun sisään 3 Rumpu liian lyhyt / reunakivi liian matala 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 5 Putket siirtyneet 6 Rumpu painunut keskeltä 7 Vesi virtaa rummun ohi tai rumpu vuotaa 8 Teräsbetonirakenteen vaurioituminen 9 Muu vaurio. Mikä? Tarkastuksen huomiot: 1: 2: Tehdyt toimenpiteet: Omistaja/kunn.pitäjä: Perustus: Maatukien valm.vuosi: Rummun pituus (m): Raideluku: Rummun pää, oikea: Etäisyys KL:stä (m): Vesijuoksun ja Kv:n korkeusero: Jatkosmateriaali: Jatkosvuosi: Reunapalkki, oikea: Pituus (m): Korotettu (kyllä/ei): Reunapalkin korkeus (m): Materiaali: Päivämäärä ja tarkastaja: Ojien kunto: VA Kiir. Toimenpide-ehdotus Korjattu (pvm+tekijä) Rumputarkastuksissa käytetyt parametrit: Vaurioaste (VA) 0 kunnossa 1 lievä 2 kohtuullinen 3 vakava 4 junaturvallisuusvaara Korjauksen kiireellisyys 0 ei toimenpiteitä 1 vaatii peruskunnossapitoa 2 korjaus 3-5 v. kuluessa 3 korjaus 1-2 v. kuluessa 4 korjattava HETI / Uusittava Korjaustoimenpide-ehdotukset 00 Ei Toimenpiteitä 01 Jatkuva tarkkailu 02 Rummun puhdistus 03 Rummun pään puhdistus 04 Ojan puhdistus /perkaus 05 Luiskaverhousten teko 11 Kivi- / bet.rakenteiden saumaus 12 Vuotavan raon tukkiminen 13 Laastipaikkaus 14 Ruiskubetonointi 15 Putkien sidonta 16 Rummun sukkasujutus 21 Reunapalkin uusiminen 22 Reunapalkin korotus 23 Siipimuurien jatkaminen 24 Rummun jatkaminen betoniputkilla tai vastaavilla 25 Reunapalkin tuenta ojan suunnasta 26 Reunakivien sidonta penkereen läpi 27 Kivien uudelleen asentaminen 30 Rummun uusiminen 31 Rumpuputken asentaminen vanhan sisään 32 Kivirummun kannenvaihto betonkanneksi 33 Putkien uudelleen asentaminen 34 Perustusten parantaminen

20 1 RUMKO 2 Peruskunnossapito SISÄLTÖ 2 PERUSKUNNOSSAPITO Rummun puhdistus Rummun pään puhdistus Ojan puhdistus/perkaus Luiskaverhousten korjaus... 8

21 2 RUMKO 2 Peruskunnossapito

22 3 RUMKO 2 Peruskunnossapito 2 PERUSKUNNOSSAPITO 2.1 Rummun puhdistus Vaurio Tämä ohje koskee seuraavanlaisten vaurioiden korjaamista: - Rumpu on liettynyt tai tukossa. - Rummun sisäpuolelle on ohjelmoitu tarkastus tai toimenpide, jota ei voida suorittaa ennen rummun puhdistusta. Korjaustarve Tukkeutuneet tai liettyneet rummut puhdistetaan painepesurilla tai miesvoimin kuokan ja lapion avulla. Ennen työn aloitusta Rumpujen edustat raivataan 3 m*3 m alueelta työskentelyä ja veden virtaamista haittaavasta kasvillisuudesta, kivistä, pölkyistä ja rakennelmista. Korjaustyö Rummut avataan alkuperäiseen tasoonsa siten, että aukon pohjalle jää riittävä kallistus veden kulkua varten. Alkuperäinen pohjan taso on rummun pohjakivien taso. Pohjakallistus muotoillaan aukkokohtaisesti tulo- ja laskuojien korkeusaseman perusteella. Rumpuaukkojen mitat, kulkuyhteydet ja rumpujen korkeusasema huomioon ottaen joudutaan rummut perkaamaan valtaosin miesvoimin kuokan ja lapion avulla. Maat rumpujen sisältä läjitetään rummun läheisyyteen osoitettuun paikkaan siten, että ne eivät haittaa työskentelyä, heikennä työn lopputulosta eivätkä estä veden virtausta. Aukkojen seinämät, katto sekä ulkopäädyt painepestään. Puhdistusta tehostetaan tarvittaessa mekaanisilla työvälineillä. Puhdistus on riittävä silloin, kun raoista ja kivien pinnasta on poistettu hiekka, savi, sammal ja muu irtoaines. Päädyissä olevista saumoista poistetaan vanha saumalaasti, mikäli havaitaan sen olevan huonosti kiinni alustassaan. Kokeilu ja poisto suoritetaan esim. vasaralla. Jos puhdistuksen jälkeen todetaan rummun olevan vaurioitunut niin, että rakenne vaatii korjaustoimenpiteitä, on ryhdyttävä korjaustoimenpiteisiin tai siitä ilmoitettava tilaajalle tai tilaajan valtuuttamalle asiantuntijalle, joka arvioi korjauksen kiireellisyyden. Laadunvarmistus Puhdistustöiden jälkeen rumpu tarkastetaan. Jos puhdistuksen jälkeen todetaan rummun olevan vaurioitunut niin, että rakenne vaatii korjaustoimenpiteitä, on ryhdyttävä korjaustoimenpiteisiin tai vakavimmissa tapauksissa siitä ilmoitettava tilaajalle tai tilaajan valtuuttamalle asiantuntijalle, joka arvioi korjauksen kiireellisyyden. Tieto toimenpiteestä toimitetaan myös rumpurekisterin ylläpitäjälle.

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 (korvaa ohjeen 11/92) 2.832 1 VAURIO Kuva 1. Avonaiset halkeamat muodostavat suuren

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET. TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93)

BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET. TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93) BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93) 2.236 1 VAURIO Betonirakenteisiin syntyy halkeamia, kun

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

SILLAN KUNTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. MITEN TIEISÄNNÖITSIJÄ VOI TUNNISTAA SILTAVAURIOITA? DI Hannu Hänninen

SILLAN KUNTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. MITEN TIEISÄNNÖITSIJÄ VOI TUNNISTAA SILTAVAURIOITA? DI Hannu Hänninen SILLAN KUNTOTARKASTUS KÄYTÄNNÖSSÄ. MITEN TIEISÄNNÖITSIJÄ VOI TUNNISTAA SILTAVAURIOITA? 15.05.2013 DI Hannu Hänninen A. Uusi ajoneuvoasetus Vanha asetuskaavio 16,80 m / 600 kn eli 60 tonnia 2 1 Uusi asetuskaavioarvio

Lisätiedot

INJEKTOINTILETKU. Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen

INJEKTOINTILETKU. Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen INJEKTOINTILETKU Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen Edut Varma lopputulos rakenteen vesitiiviys voidaan koestaa vedellä paineinjektointina

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla?

Lisätiedot

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Korjaustyöt Syksy 2011 Talvi 2012 Tuija Väli-Torala Mirva Kleemola Katariina Sommarberg 1 JOHDANTO Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivujen korjauksia

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET

PISPALAN KEVÄTLÄHTEET FCG Finnish Consulting Group Oy Tampereen kaupunki 1 (1) PISPALAN KEVÄTLÄHTEET MAASTOTYÖ Kuva 1 Lähteiden sijainti kartalla Pispalan kevätlähteiden kartoitus suoritettiin 20.4.2011, 3.5.2011 ja 27.5.2011.

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Ne9sivusto INFRA KUNTOON Perussisältö: KäsiFeet Teoria: - pieni vaurio = pieni kunnossapitokustannus, - iso vaurio=

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus LUONNOS 29.8.2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 20 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kaivoslain (621/2011) 134

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

Ratatarkastusraportti

Ratatarkastusraportti Radan tiedot Radan nimi Sipoon motocrossrata Radan omistaja / käyttäjä Sipoon moottorikerho Ry Osoite Öljytie 618 04131 Sipoo Sijainti Sipoo Puhelinnumero / fax / e-mail Tarkastusajankohta Tarkastaja 09.06.2015

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan kustannusarvio Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Vesihuolto 2016 8.6.2016 Päivi Kopra Nurmijärven Vesi Nurmijärven Vesi Vesijohtoverkoston pituus 320 km Jätevesiverkoston pituus 290

Lisätiedot

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE!

MUISTA MYÖS KOKOOMAPUTKISTON JA KOKOOMAKAIVON KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE! MAASUODATTAMO tarkoitetaan sellaista maahan kaivettua tai pengerrettyä talousjäteveden käsittelylaitteistoa, jossa vähintään saostussäiliössä esikäsitelty jätevesi puhdistuu kulkeutuessaan rakennetun hiekkaa

Lisätiedot

18370 Johtokaivantojen virtaussulut RTS 09:17

18370 Johtokaivantojen virtaussulut RTS 09:17 1 RTS 09:17 Johtokaivantojen virtaussulut ovat rakenteita, joiden tarkoitus on rajoittaa tai sulkea kokonaan veden luonnollinen juoksu tai häiriintyneen maa-aineksen liikkuminen huonosti vettä läpäisevissä

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 -seminaari. Miten kaivantojen turvallisuus on varmistettava?

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 -seminaari. Miten kaivantojen turvallisuus on varmistettava? Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 -seminaari Miten kaivantojen turvallisuus on varmistettava? Lähtökohta? Rakennuskaivanto on välivaihe, jonka kustannukset halutaan minimoida Välivaiheen hinta 2 kuolemantapausta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011. 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. kaivosten nostolaitoksista

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011. 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus. kaivosten nostolaitoksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011 1455/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kaivosten nostolaitoksista Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset

Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Kaivantojen turvallisuus miniseminaari Uuden Kaivanto-ohjeen ohjeet ja suositukset Tommi Hakanen Esityksen sisältö 1. Miksi Kaivanto-ohjetta tarvitaan? 2. Uuden Kaivanto-ohjeen tausta 3. Työturvallisuus

Lisätiedot

Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito

Säteilylaitteiden ylläpito - suojusten kunnon valvonta ja kunnossapito 1. Pistelähteiden suojukset 1.1. Pistelähteen suojuksen rakenne ja pistelähteet: Suojus: lyijy, teräs, messinki ja haponkestävä teräs. Pistesäteilijät: Co60/Cs137 kaksois- tai kolmoiskapselointi. Säteilylaitteiden

Lisätiedot

TAIMENEN KUTUPESÄINVENTOINTI

TAIMENEN KUTUPESÄINVENTOINTI Vesi-Visio Visio osk Opettajantie 7-9 B15 40900 SÄYNÄTSALO www.vesi-visio.netvisio.net +35840-7030098 TAIMENEN KUTUPESÄINVENTOINTI Mitä, miksi, miten, milloin? Tietoa ja ohjeistusta toiminnasta ja käytännön

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Built Environment Process Re-engineering PRE PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit 18.03.2014 Osa 12: Tietomallin hyödyntäminen infran rakentamisessa

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/09 (korvaa ohjeen 8/90) 2.713 1 VAURIO Avonaisen liikuntasauman läpi valuva vesi

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE Silko_ohje_2.252 21.6.2004 12:53 Sivu 1 BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 04 2.252 1 VAURIO Toistuva jäätyminen ja sulaminen pyrkii

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Kiinteiden merimerkkien tarkastuskäsikirja SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISVAIHEEN OHJAUS

Kiinteiden merimerkkien tarkastuskäsikirja SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISVAIHEEN OHJAUS 19 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita SUUNNITTELU- JA TOTEUTTAMISVAIHEEN OHJAUS Kiinteiden merimerkkien tarkastuskäsikirja Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Liikenneviraston ohjeita 19/2013 Liikennevirasto

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012

Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan 1.1.2012 Ajotaitomerkkisäännöt matkailuautolle voimaan..202 Tarkoitus on saada jokainen karavaanari kiinnostumaan ajotaitonsa kehittämisestä oman ajoneuvonsa käsittelyssä. On tärkeää, että mahdollisimman moni kokee

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti:

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS. Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue. Vihiluodontie 590. Kempele

SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS. Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue. Vihiluodontie 590. Kempele SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue Vihiluodontie 590 Kempele ISS Proko Oy KIRKONMÄENHANKKEET SANKARIHAUTA-ALUE Tavoitteet... 1 Toimeksianto... 2 1. Kohteen perustiedot...2

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l

Asennusohjeet. Uponor-pumppukaivo 150 l Asennusohjeet Uponor-pumppukaivo 150 l Paketin purkaminen ja esivalmistelu Avaa pumppukaivopaketti ja varmista, että sinulla on kaikki asentamisessa tarvittavat osat. Paketin sisältö 1. Pumppuyksikkö 2.

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011

TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 TUOTE & ASENNUS OPAS 2011 1 一 Asennusopas ulkolattiat 1 Malli: Asennus FINA021 1.1 Tuotteen lyhyt johdanto: 1.1.1 Tuotteen muoto: Kiillotettu 1.1.2 Tuoteen profiili: Sileä 1.1.3 Tuotteen soveltaminen:

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

Hoidon ja ylläpidon alueurakat. Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen. Viiteaineistomoniste 31.1.2011. 1. InfraRYL 21120 Suodatinkankaat

Hoidon ja ylläpidon alueurakat. Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen. Viiteaineistomoniste 31.1.2011. 1. InfraRYL 21120 Suodatinkankaat Hoidon ja ylläpidon alueurakat Soratien runkokelirikkokohteiden korjaaminen Viiteaineistomoniste 31.1.2011 1. InfraYL 21120 Suodatinkankaat 2. InfraYL 21310 Sitomattomat kantavat kerrokset 3. akenteilla

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Massat ja mitat -muutoksen vaikutukset Varsinais-Suomen ja Satakunnan siltoihin

Massat ja mitat -muutoksen vaikutukset Varsinais-Suomen ja Satakunnan siltoihin Massat ja mitat -muutoksen vaikutukset Varsinais-Suomen ja Satakunnan siltoihin Sillat Varsinais-Suomen ELY:n alueella on noin 1 800 siltaa Huonokuntoisia siltoja 130 kpl - > hieman yli 7 % silloista Painorajoitettuja

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 143/00 Myöntämispäivä 15.12.2000 Päivitetty 25.10.2007 TUOTTEEN NIMI MORDAX horminkorjausmassa VALMISTAJA/EDUSTAJA EsKon Oy Finnoonniitty 3 FIN 02270 ESPOO TUOTEKUVAUS MORDAX horminkorjausmassa

Lisätiedot

Maaperätutkimukset. Maaperätutkimusten tarkoituksena on varmistaa, että suunniteltava järjestelmä soveltuu kohteeseen Koekuoppa

Maaperätutkimukset. Maaperätutkimusten tarkoituksena on varmistaa, että suunniteltava järjestelmä soveltuu kohteeseen Koekuoppa Maaperätutkimukset Maaperätutkimusten tarkoituksena on varmistaa, että suunniteltava järjestelmä soveltuu kohteeseen Koekuoppa Selvitetään maalaji Otetaan näyte laboratoriotutkimuksia varten JA / TAI Tehdään

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä

Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä Säteilyturvakeskus 1 (6) Sädehoidon suojauslaskelmat - laskuesimerkkejä Yleistä Uusien tilojen suunnittelussa on hyvä muistaa, että tilat ovat usein käytössä useita kymmeniä vuosia ja laitteet vaihtuvat

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Ratatarkastusraportti

Ratatarkastusraportti Radan tiedot Radan nimi Sijainti Sipoon motocrossrata N 60.36475 E25.37316 Radan omistaja / käyttäjä Sipoon moottorikerho Ry Osoite Öljytie 618, 04130 Sipoo Puhelinnumero / fax / e-mail Tom Blomqvist 040-9012224

Lisätiedot

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.

Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä. Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille

ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille ELY-keskuksen valtionavustukset yksityisteille Yksityistieavustusten painotukset 2013 ja 2014 Yksityistieseminaari Hämeenlinna 13.3.2012 Sisältö Johdanto Mistä avustuksia haetaan? Mitä avustetaan? Parantamisavustuksesta;

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

KUITUPUUN PINO- MITTAUS

KUITUPUUN PINO- MITTAUS KUITUPUUN PINO- MITTAUS Ohje KUITUPUUN PINOMITTAUS Ohje perustuu maa- ja metsätalousministeriön 16.6.1997 vahvistamaan pinomittausmenetelmän mittausohjeeseen. Ohjeessa esitettyä menetelmää sovelletaan

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot