Rumpujen kunnossapidon tarkoitus on tuntea rumpujen kunto ja taata rumpujen liikenneturvallisuus, toimintakunto ja kantavuus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rumpujen kunnossapidon tarkoitus on tuntea rumpujen kunto ja taata rumpujen liikenneturvallisuus, toimintakunto ja kantavuus."

Transkriptio

1

2

3 ESIPUHE Rumpu on siltamainen tai putkimainen rakenne, joka on vapaa-aukoltaan alle 2,0 m. Suomen rataverkolla on noin 6000 rumpurakennetta. Suurin osa rummuista on kivirakenteisia, jotka on rakennettu muun radan rakentamisen yhteydessä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Rummut ovat rataverkon vanhimpia mutta usein vähäisimmälle huomiolle jääneitä rakenteita. Rumpujen kunnossapidon tarkoitus on tuntea rumpujen kunto ja taata rumpujen liikenneturvallisuus, toimintakunto ja kantavuus. Rumpujen kunnossapitoa on aiemmin ohjeistettu hyvin vähän. Ohjeet ovat yksittäisinä lauseina eri lähteissä. Käytännössä rumpujen korjaukset on tehty hyvin vähällä suunnittelulla. Tämän ohjeen tarkoitus on nostaa rumpujen kunnossapidon ja korjausten suunnittelun laatua sekä yhtenäistää korjausten toteutustapaa. Tarkoitus on ollut kerätä kansioon yleiset työselitykset hyväksi havaituista toimenpiteistä. Ohjeeseen on aina kirjattu, tarvitaanko kohteessa rumpukohtainen suunnitelma tai työselitys. Lisäksi turvallisuusnäkökohtien merkitystä on painotettu. Toinen rumpujen ongelma on ollut kunnossapidon ja sen dokumentoinnin vastuukysymykset. Rummut ovat pitkään olleet väliinputoajia silta- ja pohjarakennuksessa sekä ratatyöntekijöiden työalueiden rajakohdissa. Tämä ohje painottaa rumpusuunnittelun lisäksi rumputoimenpiteiden dokumentoinnin merkitystä, jotta voidaan todeta rumpujen kelpoisuus osana toimivaa rataverkkoa. Rumpujen korjausohjeen (RUMKO) mallina on ollut Tiehallinnon ylläpitämä siltojen korjausohjeisto SILKO-kansiot. SILKO-ohjeisiin on tässä ohjeessa paljon viittauksia. RUMKO-ohje on jaettu neljään osaan käytön helpottamiseksi: 1) Rumpujen tarkastustoiminta 2) Rumpujen peruskunnossapito 3) Rumpujen korjaustoimenpiteet 4) Tasonnostotoimenpiteet RUMKO on rakennettu niin, että jokaiseen korjaus- ja tasonnostotyöselitykseen liittyy tyyppipiirustuksia tai periaatepiirustus. Jatkossa on tarkoitus, että RUMKO muodostuu käytännön kokemusten sekä uusien menetelmien kehittelyn myötä yhä monipuolisemmaksi rumpuohjekokoelmaksi. Julkaisun toimitustyön ovat Ratahallintokeskuksen toimeksiannosta tehneet Janne Wuorenjuuri ja Esko Matela Oy VR-Rata Ab:n Rautatiesuunnittelusta. Heidän apunaan on ollut suuri joukko asiantuntijoita edustaen tilaajaa, suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ohjeen viimeistelyä edelsi koekäyttöaika ja palauteseminaari. Helsingissä, helmikuussa 2006 Ratahallintokeskus Rataverkko-osasto Ratahallintokeskus

4 SISÄLTÖ 1 RUMPUJEN TARKASTUSTOIMINTA 1.1 Rumpujen vuositarkastus 1.2 Jatkuvan tarkkailun periaatteet 1.3 Erikoistarkastus 2 PERUSKUNNOSSAPITO 2.1 Rummun puhdistus 2.2 Rummun pään puhdistus 2.3 Ojan puhdistus/perkaus 2.4 Luiskaverhousten korjaus 3 KORJAUSTOIMENPITEET 3.1 Kivi-/betonirakenteiden saumaus 3.2 Vuotavan raon tukkiminen tulppaamalla tai injektoimalla 3.3 Laastipaikkaus ja juotosvalut 3.4 Ruiskubetonointi 3.5 Betonisten rumpuputkien sidonta 3.6 Reunapalkin uusiminen 3.7 Reunapalkin korotus/jatkaminen 3.8 Siipimuurien jatkaminen 3.9 Rummun jatkaminen betoniputkilla tai elementeillä 3.10 Liian lyhyen siipimuurin korjaus ojan kaukaloelementillä 3.11 Liikkuneiden kivien sidonta ankkuroimalla 3.12 Kivien uudelleen asentaminen 3.13 Rummun saneeraus paikallaan kovetettavalla sujutusputkella 4 TASONNOSTOTOIMENPITEET 4.1 Rumpujen mitoitus 4.2 Rummun uusiminen nykyiselle paikalle 4.3 Rummun uusiminen nykyisen rummun viereen tunkkaamalla tai poraamalla 4.4 Rumpuputken asentaminen vanhan rummun sisään 4.5 Kivirummun kannenvaihto betonikanneksi 4.6 Rummun jatkososan perustusten parantaminen 4.7 Perustusten parantaminen koko rummun alueella 5 LÄHDELUETTELO Ratahallintokeskus

5 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta 1 SISÄLTÖ 1 RUMPUJEN TARKASTUSTOIMINTA Rumpujen vuositarkastus Jatkuvan tarkkailun periaatteet Erikoistarkastus LIITTEET 1.1 Rumpujen vuositarkastus LIITE Rumpujen vuositarkastuslomake

6 2 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta

7 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta 3 1 RUMPUJEN TARKASTUSTOIMINTA 1.1 Rumpujen vuositarkastus Yleistä tarkastustoiminnasta Tarkastustoiminnan tavoite on tuntea rumpujen kunto ja varmistaa niiden liikenneturvallisuus, toimintakunto ja kantavuus. Tarkastuksissa yleisimmin havaittuja vaurioita ovat kivien rakoilun kautta tapahtuvat pengermateriaalin vuodot, uoman tukkeumat ja rummun kohdalla penkereen tai raiteen painumat. Perusteellisimmissa tarkastuksissa tutkitaan rakennetta tarkemmin ja syiden analysointi tehdään korjaustoimenpiteen valintaa varten. Rumpujen kunnossapitoon liittyvä tarkastustoiminta voidaan jakaa seuraaviin tarkastuksiin: - vuositarkastus - jatkuva tarkkailu - erikoistarkastus. Vuositarkastuksen periaatteet Rumpujen vuositarkastukset tehdään joko radan kävelytarkastusten yhteydessä tai erillisellä tarkastuskierroksella. Tavoitteena on käydä rataosan kaikki rummut järjestelmällisesti läpi ja löytää toimivuuden kannalta puutteelliset rummut ja saattaa tieto niistä rumpujen kunnossapitäjälle ja vakavissa tapauksissa rummun omistajalle. Rumpujen kunnosta kerätään tarkastuksilla rumpukorttiin (liite 1.011) seuraavaa tietoa: 1. Tarkastuspäivämäärä ja tarkastaja 2. Rummun täyttöaste 3. Ojien kunto 4. Rumpuvauriotyypit on lueteltu rumpukortissa. Vauriotyypit kuvaillaan taulukoissa 1 9, joiden perusteella taulukoista (ja parametrilistoista) valitaan: 5. Vaurioaste kuvaamaan vaurion vakavuutta 6. Kiireellisyysaste on tarkastajan näkemys vaurion vaatiman korjauksen aikatauluksi 7. Rumpu paikalla tehty toimenpide-ehdotus. Tämä on tarkastajan korjausehdotus, joka perustuu näköhavaintoihin. Toimenpide-ehdotus tehdään hallintajärjestelmän tarpeisiin ja se käsitellään kunnossapitäjän näkemyksenä. Ennen varsinaisia toimenpiteitä vaurion syy tulisi kuitenkin selvittää tarkemmin. 8. Tehdyt huomiot -kohtaan kirjataan vauriota tarkemmin kuvaavat tekstit. 9. Tehdyille toimenpiteille on rumpukortissa omat kenttänsä. Lisäksi rumputarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös rummun paikka- ja rakennetiedot ja väärät tiedot korjataan tarvittaessa tarkastuksen jälkeen rumpurekisteriin. Rumputietoja ylläpidetään rumpurekisterissä. Rumpurekisterin merkitys on suuri rumpujen vuositarkastustiedon yhtenäisen tiedonkäytön tehokkaassa hyödyntämisessä. Rumpurekisteri on tärkeä osa hallintajärjestelmää, jonka tarkoituksena on auttaa päätöksentekijöitä määrittämään ne rahoituspuitteet ja toimenpiteet, joilla rumpujen kunto saadaan pidettyä halutulla tasolla.

8 4 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta Rumpujen vakavien vaurioiden valokuvaus on suositeltavaa. Rummut ovat sisältä usein pimeitä ja valokuvaus salamavalon kanssa paljastaa usein esim. vuotokohdat. Lisäksi valokuvien arkistointi ja eri tarkastuksissa otettujen valokuvien vertailu parantavat mahdollisuuksia vaurion kehittymisen seurantaan. Nopeasti kehittyvistä vaurioista on raportoitava rummun omistajalle. Vauriotyypit Rummun täyttöaste ja ojien kuntoa arvioidaan seuraavien taulukoiden mukaisesti. Erityisesti vakavampien vaurioiden ja vauriosyiden selvittämiseen tulisi kiinnittää huomiota. Ojien kuntoa arvioitaessa on osattava ottaa huomioon myös muiden läheisillä metsä- tai huoltoteillä mahdollisesti padotusta aiheuttavien rumpuputkien merkitys rumpupaikan toimivuuteen vaikuttavana tekijänä. Rummun vauriotyyppien lisäksi tulee kiinnittää huomiota rumpukivien avoimiin saumoihin varsinkin, jos ojassa virtaus on voimakasta. Virtaava vesi saattaa löyhdyttää rummun ympärystäyttöä ja aiheuttaa vakaviakin painumia rataan. Jos vauriotyyppiä ei voida nimetä, kirjataan se vaurioksi 9 riittävillä sanallisilla kuvauksilla ja oikeaa vaurioastetta painottaen. Tarkastajan toimenpide-ehdotus 0 Rumpu tyhjä 0-1 Liettynyt hieman (alle 10cm) 0 tai 1 Rummun pään puhdistus 2 Liettynyt paljon (10 25 cm) 1 tai 2 Rummun pään puhdistus 3 Rumpu tukossa 3 Rummun pään puhdistus, ojan raivaus ja ratapenkan muokkaus tai rummun jatkaminen 4 Rumpu veden peitossa, ei voida tarkistaa 3 tai 4 Tarkempi tarkastus Rakenteellisten rumpuvauriotyyppien kuvaus, korjaustoimenpiteiden kiireellisyys ja korjaustoimenpide-ehdotukset on esitetty seuraavan sivujen taulukoissa. Korjaustoimenpiteeseen liittyy aina syyn selvittäminen ja hyväksytty suunnitelma. Ehdotus on aina alustava ja sitä käytetään ensisijaisesti korjaustoiminnan ohjelmoinnin apuvälineenä. Rummun täyttöaste Vaurioaste Vaurion kuvaus Kiireellisyyssuositus Ojien kunto Vaurioaste Vaurion kuvaus Kiireellisyyssuositus Tarkastajan toimenpide-ehdotus 0 Ojat kunnossa 0-1 Ojat liettyneet 1 tai 2 Ojan raivaus 2 Ojat pusikoituneet 1, 2 tai 3 Ojan raivaus ja ratapenkan muokkaus 3 Ojat padottavat 4 Ojan raivaus ja ratapenkan muokkaus

9 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta Vauriotyyppi 1. Rummun päät tukossa (rummun mahdollinen alimittaisuus on kirjattava erikseen vauriotyypiksi 3) 1 Rummun edusta on roskaantumisen, liettymisen, luiskan valumisen tai muun sellaisen syyn johdosta täyttynyt siten, että veden virtaaminen on vähän rajoittunut. 2 Rummun edusta on roskaantumisen, liettymisen, luiskan valumisen tai muun sellaisen syyn johdosta täyttynyt siten, että rumpu on kuiva suurimman osan aikaa vuodesta. 3 Rummun edusta on roskaantumisen, liettymisen, luiskan valumisen tai muun sellaisen syyn johdosta täyttynyt siten, että veden virtaus on vähäistä ja aiheuttaa padottamista. 4 Rummun päät ovat niin pahasti tukossa, että veden seisomisesta aiheutuu ratapenkan sortumisvaara. 1 Rummun pään puhdistus 1 tai 2 Rummun pään puhdistus 1, 2 tai 3 Rummun pään puhdistus, ojan raivaus 4 Rummun pään puhdistus, ojan raivaus ja ratapenkan muokkaus 5 Vauriotyyppi 2. Täyttömateriaali valunut rummun sisään Vaurion kuvaus 1 Rummussa on selvästi erotettavissa pengertäyttömateriaalin vuotoa kivien tai rakenteen saumoista. 2 Kivien tai rakenteen saumoista valunut maatäyte padottaa virtausta rummussa. 3 Rummun sisään valunut maatäyte estää veden virtaamisen kokonaan. 4 Täytteen määrästä päätellen kivet ovat liikkuneet raiteen alla niin paljon, että rakenteen kantavuus on kyseenalainen. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus suositus 1 Rummun puhdistus ja vuodon syyn tarkempi selvitys 2 tai 3 Rummun puhdistus ja vuodon syyn tarkempi selvitys 3 tai 4 Rummun uusiminen tai putken asentaminen rummun sisään 4 Junaliikenteelle tarvitaan rajoituksia. Rummun uusiminen

10 6 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta Vauriotyyppi 3. Rumpu liian lyhyt tai rummun pään reunakivi liian matala Vaurion kuvaus 1 Luiskamateriaali valuu rumpuun tai ojaan reunakiven yli tai kivien päistä rakenteen alimittaisuuden takia. 2 Luiskamateriaali valuu rumpuun tai ojaan reunakiven yli tai kivien päistä tukkien ojan. 3 Radan poikkileikkausta on mahdoton toteuttaa ja rummun pää uhkaa peittyä penkereeseen. 4 Radan poikkileikkausta on mahdoton toteuttaa ja pengertäytteen valuminen uhkaa raiteen vakavuutta. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus *) suositus 1 tai 2 Puhdistus, väliaikainen sepelinestorakenne tai rummun jatkaminen 1 tai 2 Rummun jatkaminen, reunapalkin korotus tai siipimuurin jatkaminen 2 tai 3 Rummun jatkaminen, reunapalkin korotus, siipimuurin jatkaminen tai rummun uusiminen 3 tai 4 Rummun jatkaminen, reunapalkin korotus, siipimuurin jatkaminen tai rummun uusiminen Vauriotyyppi 4. Reunakivet tai siipimuurit siirtyneet Vaurion kuvaus 1 Reunapalkista tai siipimuurista on irronnut yksittäisiä kiviä tai reunapalkissa on selvästi havaittavia liikkeitä. 2 Reunapalkkia tai siipimuuria on siirtynyt niin paljon, että ilman tuentaa ne eivät enää pysy paikoillaan. 3 Reunakiveyksen liikkuminen on siirtänyt kannen kiviä niin, että pengertäytteen valuminen rumpuun kannen läpi reunapalkin takaa on selvästi alkanut. 4 Reunakiveyksen liikkuminen on siirtänyt kannen kiviä niin, että pengertäytettä on valunut rumpuun kannen läpi reunapalkin takaa runsaasti ja penkereessä on selvä kuoppa. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus suositus 1 tai 2 Seuranta, kivien takaisin asettaminen tai kivien tuenta 1, 2 tai 3 Kivien sidonta paikoilleen tai rummun jatkaminen 2 tai 3 Valumisen esto tukkimalla reikä, reunapalkin uudelleen rakentaminen, kannen muuttaminen betoniseksi reunapalkkeineen tai rummun jatkaminen 3 tai 4 Rummun jatkaminen tai uusiminen *) Reunapalkkikorotukset voivat aiheuttaa rummun pään kaatumisvaaran, joten toimenpiteistä tarvitaan hyväksytyt suunnitelmat. Käytännössä yli 60 cm:n reunapalkkikorotuksia ei sallita. Yleensä rummun jatkaminen on toimivin korjaustapa.

11 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta 7 Vauriotyyppi 5. Putket siirtyneet Vaurion kuvaus 1 Putkien siirtyminen on silmin havaittavissa esim. saumojen leventymisenä tai eri tasossa olevista putkielementeistä, mutta maatäytteen vuotoa ei ole alkanut 2 Putkien tai putken ja kivi-/ betonirakenteen liitoskohdasta vuotaa maatäytettä rumpuun tai vettä penkereeseen jonkin verran. 3 Putkien tai kivi- ja betonirakenteen liitoskohdasta vuotaa maatäytettä rumpuun runsaasti. 4 Putket ovat raiteen alla tai lähellä raidetta siirtyneet niin paljon, että maatäytteen valumisen erottaa yläpuolelta. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus **) suositus 0 tai 1 Seurattava 2 tai 3 Sujutuskorjaus, saumaus, putkien sidonta tai tuenta, putkien uudelleen asentaminen 3 tai 4 Sujutuskorjaus, saumaus tai muu tukkiminen, putkien sidonta tai tuenta, putkien uudelleen perustaminen, tai rummun uusiminen 4 Rummun uusiminen tai uuden, yhtenäisen rumpuputken asentaminen vanhan sisään ja tyhjän tilan betonointi Vauriotyyppi 6. Rumpu painunut keskeltä Vaurion kuvaus 1 Rummun painuma tai muodonmuutos on silmin havaittavissa. 2 Rummun painuma tai muodonmuutokset ovat selvästi havaittavissa ja edelliseen tarkastukseen nähden suurentuneet. 3 Rummun painuma tai muodonmuutokset aiheuttavat virtaaman patoutumista ja/tai muutosten suuruus edellisiin tarkastuksiin nähden on huomattava. 4 Rumpu on painunut keskeltä niin paljon, että sen erottaa radalla seistessä tai, sortumisvaara on suuri tai junan kulkiessa rummun päältä rummun muoto elää junan alla selvästi. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus **) suositus 0 tai 1 Tehostettu seuranta 2 tai 3 Tehostettu seuranta ja vähintään rumpuputkien tuenta poikkileikkausmuodonmuutosten pysäyttämiseksi 3 tai 4 Rummun uusiminen tai uuden rumpuputken asentaminen vanhan sisään ja tyhjän tilan betonointi. Nopeusrajoitusta harkittava 4 Rummun uusiminen tai uuden rumpuputken asentaminen vanhan sisään ja tyhjän tilan betonointi. Nopeusrajoitus **) Rummun painuman tai putken siirtymien syy saattaa olla arinan tai paalutuksen lahoaminen tai routiminen. Tämä tulisi näkyä toimenpide-ehdotuksessa.

12 8 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta Vauriotyyppi 7. Vesi virtaa rummun ohi tai vesi vuotaa rummusta Vaurion kuvaus 1 Rumpu tai sen osa toimii osan aikaa vuodesta, mutta on välillä kuiva, vaikka ojan vesimäärän perusteella rummun läpi pitäisi virrata vettä. 2 Rumpuun virtaa vettä, mutta rummusta ei tule vettä ulos. Vesi pääsee rummun sisällä raoista rummun ulkopuolelle. 3 Veden virtaaminen rumpupaikalla on runsasta mutta kaikki vesi ei kulje rummun läpi. Virtaavan veden hävikki on suuri. 4 Vesimäärä, jonka pitäisi virrata rummun läpi, on huomattava, mutta rumpu on väärässä paikassa tai väärällä korkeudella, minkä takia veden virtaaminen tapahtuu rummun alitse tai ratapenkereen läpi. Ratapenkereen sortumavaara. tarkastettava 2 tai 3 Rummun puhdistus ja rakojen tilkitseminen. Ojien riittävät virtauksen, etenkin alajuoksulla, tarkastettava 3 tai 4 Rummun uusiminen 4 Rummun uusiminen Vauriotyyppi 8. Teräsbetonirakenteiden vaurioituminen ja ohjeelliset toimenpiteet Vaurion kuvaus 1 Rummun betonipinnoissa on hieman rapautumaa tai rummussa on paikallisia lohkeamia. 2 Betonipinnoissa huomattavasti rapautumaa, eroosio- tai lohkeamavauriot ovat huomattavia tai betoniteräksiä on näkyvissä useampia. 3 Betonipinnat lähes täysin rapautuneet, eroosiovauriot merkittäviä tai betoniterästen päältä on betoni lohkeillut runsaasti. 4 Rummun betonipinnat ovat täysin rapautuneet tai betoniteräkset ovat täysin esillä ja ruosteessa. Betonirakenteen kantavuus heikentynyt oleellisesti ja/tai rakenne on käyttökelvoton. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus suositus 0 tai 1 Rummun puhdistus ja syyn selvittäminen. Ojien riittävät virtauksen, etenkin alajuoksulla, Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus suositus 0, 1 tai 2 Lähinnä suoritettava seurantaa tai lohkeamien paikkaus 2 tai 3 Laastipaikkaus 2, 3 tai 4 Laastipaikkaus, rakenteen ruiskubetonointi tai rummun uusiminen 4 Rakenteen vahvistaminen ja ruiskubetonointi tai rummun uusiminen

13 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta 9 Vauriotyyppi 9. Muu vaurio ja ohjeelliset korjaustoimenpiteet Vaurion kuvaus 1 Rummussa on havaittavissa pienimuotoinen ongelma tai puute, joka edellisessä tarkastuksessa on ollut kunnossa. 2 Vaurio tai puute on edennyt merkittäväksi, mutta vaurion kehittymistä on mahdollista saada hidastettua pienillä kunnossapito- tai korjaustöillä 3 Vaurio saattaa lähivuosina muodostua junaturvallisuusriskiksi, ellei toimenpiteitä vaurion korjaamiseksi tehdä. 4 Vaurio aiheuttaa junaturvallisuusriskin. Vaurioaste Kiireellisyys- Tarkastajan toimenpide-ehdotus suositus 0, 1 tai 2 Puhdistusta ja vaurion kehittymistä seurattava 1, 2 tai 3 Pienimuotoiset korjaustoimenpiteet 2, 3 tai 4 Suuri korjaustoimenpide tai rummun uusiminen uuteen paikkaan tai vanhan sisään 3 tai 4 Rummun uusiminen

14 10 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta Rumputarkastuksissa käytetyt parametrit Rummun täyttöaste Ojien kunto 0 Rumpu tyhjä 0 Ojat kunnossa 1 Liettynyt hieman (alle 10 cm) 1 Ojat liettyneet 2 Liettynyt paljon (10-25 cm) 2 Ojat pusikoituneet 3 Rumpu tukossa 3 Ojat padottavat 4 Rumpu veden peitossa, ei voida tarkistaa Vaurioaste Korjauksen kiireellisyys 0 Kunnossa 0 Ei toimenpiteitä 1 Lievä 1 Vaatii peruskunnossapitoa 2 Kohtuullinen 2 Korjaus 3-5 v. kuluessa 3 Vakava 3 Korjaus 1-2 v. kuluessa 4 Junaturvallisuusvaara 4 Korjattava HETI / uusittava Vauriotyypit 1 Rummun päät tukossa 2 Täyttömateriaali valunut sisään 3 Rumpu liian lyhyt tai reunakivi liian matala 4 Reunakivet tai siipimuurit siirtyneet 5 Putket siirtyneet 6 Rumpu painunut keskeltä 7 Vesi virtaa rummun ohi tai vuotaa rummusta 8 Teräsbetonirakenteiden vaurioituminen 9 Muu vaurio. Mikä? Korjaustoimenpiteet Peruskunnossapito 00 Ei toimenpiteitä 01 Jatkuva tarkkailu 02 Rummun puhdistus 03 Rummun pään puhdistus 04 Ojan puhdistus / perkaus 05 Luiskaverhousten korjaus Rumpukorjaukset 11 Kivi- / betonirakenteiden saumaus 12 Vuotavan raon tukkiminen 13 Laastipaikkaus 14 Ruiskubetonointi 15 Putkien sidonta tai tuenta 16 Rummun saneeraus kovetettavalla sujutusputkella Reunarakenteiden korjaukset 21 Reunapalkin uusiminen 22 Reunapalkin korotus 23 Siipimuurien jatkaminen 24 Rummun jatkaminen betoniputkilla tai vast 25 Reunapalkin tuenta ojan suunnasta 26 Reunakivien sidonta vetotangoilla 27 Kivien uudelleen asentaminen Raskaat toimenpiteet 30 Rummun uusiminen 31 Uuden rumpuputken asentaminen vanhan sisään 32 Kivirummun kannenvaihto betonikanneksi 33 Putkien uudelleen asentaminen 34 Perustusten vahvistaminen

15 11 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta 1.2 Jatkuvan tarkkailun periaatteet Yleistä Rummun mittausten tai seurannan ollessa toistuvia on kysymyksessä tehostettu tarkkailu. Tehostetun tarkkailun tarkoituksena on mahdollistaa rummun käyttö sen vaurioista tai puutteista huolimatta kunnes ne on korjattu. Puutteet voivat olla toiminnallisia tai laskennallisia. Tehostettua tarkkailua sovelletaan useimmiten silloin, kun rummun kapasiteettia tai toimivuutta ei voida laskennallisesti osoittaa riittävällä varmuudella. Rumpu asetetaan tehostettuun tarkkailuun esimerkiksi silloin, kun sallittuja akselipainoja korotetaan vahventamatta rumpurakennetta. Tehostettua tarkkailua sovelletaan muulloinkin, esimerkiksi rumpujen vauriotapausten yhteydessä (esim. kivien liikkumisen tai kallistumisen johdosta) ja rummun kunnon oleellisesti huonontuessa. Tehostettuun tarkkailuun liittyy usein määräajoin tehtävä tarkkavaaitus. Tarkkailu on tehtävä silloin, kun vesi ei estä rakenteiden tarkastusta. Tehostettua tarkkailua varten rumpu on puhdistettava lietteestä ym. tarkkailua haittaavasta aineksesta. Rumpu on tarkastettava mahdollisuuksien mukaan läpi kulkien. Rummun tehostettu tarkkailu tehdään mieluimmin tasaisin aikavälein. Jos rummun rakenteissa tapahtuu muodonmuutoksia tai vaurio on muuten huolestuttava, rumpu tarkastetaan 4 6 kertaa vuodessa. Vakavissa tapauksissa tarkastusväli voi olla lyhyempikin. Muissa tapauksissa rummut tarkastetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kun rummun kunnon muuttumisesta saadaan riittävästi tietoa, voidaan siirtyä pitempään tarkastusväliin, ei kuitenkaan pitempään kuin 1/vuosi. Tehostetun tarkkailun tavoitteena on määrittää rummun kunnon muutos aikayksikköä kohti. Tarkastuksessa kiinnitetään päähuomio rummun kantavuuteen vaikuttaviin seikkoihin ja erityisesti tarkkailuun johtaneeseen syyhyn. Näin ollen tarkastus keskittyy yleensä muodonmuutosten, halkeamien, murtumien ja syöpymien tarkkailuun. Pitämällä rummun tehostettua tarkkailua lähtökohtana Ratahallintokeskus (RHK) voi selvittää rummun viimeisen todennäköisen uusimisajankohdan ottaen samalla huomioon liikenneturvallisuuden vaatimukset. Erityisesti korotettujen akselipainojen käyttöönoton jälkeen riskirummuiksi todettujen rumpujen tarkkailu on tärkeää. Rummun tehostettuun tarkkailuun siirtymisestä päättää omistaja kunnossapitäjän, rumpujen teknisen suunnittelijan tai asiantuntijan suosituksesta. Tehostetusta tarkkailusta tehdään mittausohje. Mittausohje Tehostettu tarkkailu on normaalia silmämääräistä tarkastusta täydentävä mittaus. Tyypillisiä mittauksilla seurattavia asioita ovat reunapalkkien ja niiden korotusten siirtymät tai kivirumpujen liikkeet.

16 12 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta Reunapalkkirakenteet Mittaamalla reunapalkkien tai niiden korotusten siirtymistä voidaan todeta rakenteen liikkuminen tai kallistuminen. Mittaus tehdään mittaamalla tarkkaan merkityistä ja numeroiduista pisteistä etäisyys kiskosta reunapalkin reunaan. Tämä mittaustapa toimii vain lähelle radan korkeusviivaa ulottuville reunakorotuksille. Mikäli luotettavaa etäisyysmittausta ei pystytä tekemään esim. luiskan takia, seurataan reunapalkin mahdollista siirtymää n metriä rummun ulkopuolelle luiskaan lyötyjen soirojen väliin kiristetyn langan suhteen. Mittaus suoritetaan seuraavasti: - Lyödään kohtisuoraan luiskaa vasten mittapaaluiksi n. 1,5 m pitkät 50*50 mm kestopuusoirot. Paalujen keskelle lyödään mm pitkät sinkitetyt naulat mittalankaa varten. - Paalujen väliin kiristetään kirkasvärinen nailonlanka tai vastaava. Mittalinja tulee rakentaa siten, että lanka sijaitsee reunapalkin yläpinnan tasolla hieman sen ulkopuolella. - Reunapalkkiin ja lankaan merkitään 2 m:n välein spray-maalilla mittapisteet. - Reunapalkin mahdollista kallistumista seurataan myös mitta-asteikolla varustetulla vatupassilla. Kivien liikkumiset Kivirumpujen liikkeitä, joita voidaan todeta mittaamalla, ovat kivirummun aukkomittojen muutokset, saumarakojen ja betoniputkien jatkosten saumakohtien avautumiset sekä saumarakojen maan valumat. Mittaus tehdään tarkkaan merkityistä ja numeroiduista pisteistä. Mittauspisteet tulisi valita sekä suuaukolta että myös rummun sisältä raiteen alta. Mittauspisteet voivat olla joko spray-maalilla merkittyjä selkeitä kulmapisteitä tai kiveen propattuja pultteja, joiden mittaus tavallisella mittanauhalla on luotettavaa. Mittaustarkkuuden on kuitenkin oltava suuri. Saumarakojen mittaus voidaan tehdä myös kipsisiltoja käyttäen, jolloin halkeamat kipsissä paljastavat liikkeet. Jatkuva tarkkailu sensorien avulla Rumpujen jatkuva tarkkailu mittalaittein, kuten sensorien avulla, on erikoistarkastustyyppi, jossa sovelletaan tämän ohjeen kohtaa 1.3 Erikoistarkastus. Jatkuviin mittauksiin liittyy usein tutkimussuunnitelma ja -ohjelma. Päätelmät ja dokumentointi Kun peräkkäisiä tarkastustuloksia verrataan toisiinsa, voidaan päätyä seuraavanlaisiin johtopäätöksiin ja toimenpiteisiin: - Rummun vaurion tai muodonmuutoksen eteneminen kiihtyy. Tällainen vaurio on hälyttävä ja se vaatii nopeita toimenpiteitä sekä tarvittaessa uusia liikennerajoituksia. Vaurioituneesta rummusta informoidaan RHK:ta ja sen korjaamista tai uusimista on kiirehdittävä. - Rummun vaurion tai muodonmuutoksen eteneminen hidastuu tai pysähtyy johonkin raja-arvoon. Tällainen vaurio ei välttämättä vaadi mitään toimenpiteitä. RHK päättää mahdollisista toimenpiteistä.

17 13 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta - Alkutilanteeseen nähden ei tapahdu muutoksia. Tällainen vaurio ei aiheuta mitään erityisiä toimenpiteitä. Tarkastusvälejä voidaan pidentää tai luopua tehostetusta tarkkailusta kokonaan, kuitenkin aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua. Tarkastuksen tulos dokumentoidaan erilliselle jatkuvan tarkkailun lomakkeelle. Lomakkeena voidaan käyttää esim. RAMO 8 Sillat [7] liitettä 7.

18 14 RUMKO 1 Rumpujen tarkastustoiminta 1.3 Erikoistarkastus Erikoistarkastus on rummun perusteellinen kuntotarkastus. Erikoistarkastus suoritetaan, mikäli jatkuva tarkkailu, vuositarkastus tai muu rataselvitys antavat siihen aihetta rummun tarkempien kuntotietojen saamiseksi. Erikoistarkastuksen suorittaa yleensä hyvän tarkastuskokemuksen ja riittävän tutkimuskaluston omaava tutkimuskonsultti, -laitos tai RHK:n valtuuttama asiantuntija. Rataosan tasonnoston suunnittelun yhteydessä on selvitettävä rummun käyttäytyminen, jos: - rummun peitesyvyys on pieni, alle 1,4 m ja joiden toimintaa ei liettymisen takia pystytä muuten varmistamaan - rummussa on reunapalkkikorotus alle 4,0 m:n päässä radan keskilinjasta. Erikoistarkastuksen yhteydessä tutkitaan rummun käyttäytymistä myös junan kulkiessa rummun yli. Erikoistarkastus suoritetaan, mikäli tarvitaan: - erityisapuvälineitä - erikoismittavälineitä - koekappaleita - erikoisasiantuntemusta poikkeusolosuhteiden seurauksena, esim. tulvien, jäiden lähdön, ylikuormituksen, törmäysten ja tulipalojen jälkeen - tehdä suuria korjaus- ja perusparannustöitä - selvittää vaurioiden syitä ja laajuuksia korjaussuunnitelmien teon perustaksi. Erikoistarkastuksessa tarvittavia apuvälineitä, mittalaitteita ja menetelmiä ovat mm: - sukeltajan käyttö - ahtaan rummun videointi - betonilieriöiden poraaminen ja testaus laboratoriossa. Jos rummun kohdalla on todettuja radan kunnossapito-ongelmia, erikoistarkastukseen voi liittyä geometrinen tarkastus, joka voi kohdistua esim. seuraaviin kohtiin: - raiteen asema pysty- ja vaakasuunnassa - tukien painumat ja siirtymiset - raiteen painumat ja elämiset rummun läheisyydessä pohjaveden tai routivuuden takia - päällysrakenteen vuotamiset ja raiteen paikallaan pysyminen. Rummun yleinen geometrinen tarkastus tehdään rummun vaurioiden numeeristen arvojen selvittämiseksi sekä lähtötiedoiksi päätettäessä rummun korjaustavasta, rummun loppuun käyttämisestä tai uusimisesta.

19 RUMPUKORTTI Rummun paikka- ja ominaistiedot Raide nro: Rataosa: km+m: RUMKO Liite VUOSITARKASTUS Liikennepaikka: Rummun nimi: Rumputyyppi: Kivirumpu Betonivalu Paaluperustus Ei tiedossa Betoniputki Muovi Teräsbetlaat Hirsiarina Kivi / betoniputki Kivirump+betkansi Sora-arina Teräspelti Teräsputki Stabilointi Rummun rak.vuosi: Rummunkoko: Aukon leveys (m): Aukon korkeus (m): TAI aukon halkaisija (m): Rummun pää, vasen: Etäisyys KL:stä (m): Vesijuoksun ja Kv:n korkeusero: Jatkosmateriaali: Jatkosvuosi: Reunapalkki, vasen: Pituus (m): Korotettu (kyllä/ei): Reunapalkin korkeus (m): Materiaali: Lisätiedot: Rummun vuositarkastus: Rummun täyttöaste: 0 Rumpu tyhjä 0 Ojat kunnossa 1 Liettynyt hieman (alle 10 cm) 1 Ojat liettyneet 2 Liettynyt paljon (10-25 cm) 2 Ojat pusikoituneet 3 Rumpu tukossa 3 Ojat padottavat 4 Rumpu veden peitossa ei voida tarkastaa Rummun kunto: 1 Rummun päät tukossa 2 Täyttömateriaali valunut rummun sisään 3 Rumpu liian lyhyt / reunakivi liian matala 4 Reunakivet/siipimuurit siirtyneet 5 Putket siirtyneet 6 Rumpu painunut keskeltä 7 Vesi virtaa rummun ohi tai rumpu vuotaa 8 Teräsbetonirakenteen vaurioituminen 9 Muu vaurio. Mikä? Tarkastuksen huomiot: 1: 2: Tehdyt toimenpiteet: Omistaja/kunn.pitäjä: Perustus: Maatukien valm.vuosi: Rummun pituus (m): Raideluku: Rummun pää, oikea: Etäisyys KL:stä (m): Vesijuoksun ja Kv:n korkeusero: Jatkosmateriaali: Jatkosvuosi: Reunapalkki, oikea: Pituus (m): Korotettu (kyllä/ei): Reunapalkin korkeus (m): Materiaali: Päivämäärä ja tarkastaja: Ojien kunto: VA Kiir. Toimenpide-ehdotus Korjattu (pvm+tekijä) Rumputarkastuksissa käytetyt parametrit: Vaurioaste (VA) 0 kunnossa 1 lievä 2 kohtuullinen 3 vakava 4 junaturvallisuusvaara Korjauksen kiireellisyys 0 ei toimenpiteitä 1 vaatii peruskunnossapitoa 2 korjaus 3-5 v. kuluessa 3 korjaus 1-2 v. kuluessa 4 korjattava HETI / Uusittava Korjaustoimenpide-ehdotukset 00 Ei Toimenpiteitä 01 Jatkuva tarkkailu 02 Rummun puhdistus 03 Rummun pään puhdistus 04 Ojan puhdistus /perkaus 05 Luiskaverhousten teko 11 Kivi- / bet.rakenteiden saumaus 12 Vuotavan raon tukkiminen 13 Laastipaikkaus 14 Ruiskubetonointi 15 Putkien sidonta 16 Rummun sukkasujutus 21 Reunapalkin uusiminen 22 Reunapalkin korotus 23 Siipimuurien jatkaminen 24 Rummun jatkaminen betoniputkilla tai vastaavilla 25 Reunapalkin tuenta ojan suunnasta 26 Reunakivien sidonta penkereen läpi 27 Kivien uudelleen asentaminen 30 Rummun uusiminen 31 Rumpuputken asentaminen vanhan sisään 32 Kivirummun kannenvaihto betonkanneksi 33 Putkien uudelleen asentaminen 34 Perustusten parantaminen

20 1 RUMKO 2 Peruskunnossapito SISÄLTÖ 2 PERUSKUNNOSSAPITO Rummun puhdistus Rummun pään puhdistus Ojan puhdistus/perkaus Luiskaverhousten korjaus... 8

21 2 RUMKO 2 Peruskunnossapito

22 3 RUMKO 2 Peruskunnossapito 2 PERUSKUNNOSSAPITO 2.1 Rummun puhdistus Vaurio Tämä ohje koskee seuraavanlaisten vaurioiden korjaamista: - Rumpu on liettynyt tai tukossa. - Rummun sisäpuolelle on ohjelmoitu tarkastus tai toimenpide, jota ei voida suorittaa ennen rummun puhdistusta. Korjaustarve Tukkeutuneet tai liettyneet rummut puhdistetaan painepesurilla tai miesvoimin kuokan ja lapion avulla. Ennen työn aloitusta Rumpujen edustat raivataan 3 m*3 m alueelta työskentelyä ja veden virtaamista haittaavasta kasvillisuudesta, kivistä, pölkyistä ja rakennelmista. Korjaustyö Rummut avataan alkuperäiseen tasoonsa siten, että aukon pohjalle jää riittävä kallistus veden kulkua varten. Alkuperäinen pohjan taso on rummun pohjakivien taso. Pohjakallistus muotoillaan aukkokohtaisesti tulo- ja laskuojien korkeusaseman perusteella. Rumpuaukkojen mitat, kulkuyhteydet ja rumpujen korkeusasema huomioon ottaen joudutaan rummut perkaamaan valtaosin miesvoimin kuokan ja lapion avulla. Maat rumpujen sisältä läjitetään rummun läheisyyteen osoitettuun paikkaan siten, että ne eivät haittaa työskentelyä, heikennä työn lopputulosta eivätkä estä veden virtausta. Aukkojen seinämät, katto sekä ulkopäädyt painepestään. Puhdistusta tehostetaan tarvittaessa mekaanisilla työvälineillä. Puhdistus on riittävä silloin, kun raoista ja kivien pinnasta on poistettu hiekka, savi, sammal ja muu irtoaines. Päädyissä olevista saumoista poistetaan vanha saumalaasti, mikäli havaitaan sen olevan huonosti kiinni alustassaan. Kokeilu ja poisto suoritetaan esim. vasaralla. Jos puhdistuksen jälkeen todetaan rummun olevan vaurioitunut niin, että rakenne vaatii korjaustoimenpiteitä, on ryhdyttävä korjaustoimenpiteisiin tai siitä ilmoitettava tilaajalle tai tilaajan valtuuttamalle asiantuntijalle, joka arvioi korjauksen kiireellisyyden. Laadunvarmistus Puhdistustöiden jälkeen rumpu tarkastetaan. Jos puhdistuksen jälkeen todetaan rummun olevan vaurioitunut niin, että rakenne vaatii korjaustoimenpiteitä, on ryhdyttävä korjaustoimenpiteisiin tai vakavimmissa tapauksissa siitä ilmoitettava tilaajalle tai tilaajan valtuuttamalle asiantuntijalle, joka arvioi korjauksen kiireellisyyden. Tieto toimenpiteestä toimitetaan myös rumpurekisterin ylläpitäjälle.

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus

Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus. Yleistä. Kaivon kuntokartoitus LIITE 3/1 Liite 3 Kaivon huolto ja kunnostus 1 Yleistä Huolto- ja kunnostustoimenpiteiden määrä ja laatu riippuvat siitä, onko kysymyksessä käytössä oleva huollettu kaivo, vaiko käyttämätön tai puutteellisesti

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito 7 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito Liikenneviraston ohjeita 7/2013

Lisätiedot

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet 30.12.2002 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2002 ISBN 951-726-749-5 TIEH 2100003-01 Multiprint Oy Vaasa 2003 Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005

Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 2 Laadun raportointi ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-564-4 TIEH 3200954 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

Kunnossapidon tuotekortit 23.1.2006

Kunnossapidon tuotekortit 23.1.2006 Kunnossapidon tuotekortit 23.1.2006 Sisällysluettelo Yleiset vaatimukset 2 0 Yhteenveto toimivuusvaatimuksista 3 1 Talvihoito 4 2 Liikenneympäristön hoito 5 2.1 Liikennemerkkien, opasteiden, ohjauslaitteiden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Tarkastelua sillan ja sen reunapalkkien rakentamiseen liittyvistä seikoista

Tarkastelua sillan ja sen reunapalkkien rakentamiseen liittyvistä seikoista Tarkastelua sillan ja sen reunapalkkien rakentamiseen liittyvistä seikoista 1 Sisällysluettelo ESIPUHE 1. YLEISTÄ REUNAPALKIN SUUNNITTELUSTA ESIMERKKEJÄ ESIINTYNEISTÄ MUOTOVIRHEISTÄ KUVA 1. Wattkastin

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Raportti L11/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9315 Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI

Lisätiedot

Kaukolämpöjohdot ja maantiet

Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpöjohdot ja maantiet Kaukolämpö Julkaisun nimi 1 Kaukolämpöjohdot ja maantiet Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Energiateollisuus ry Kaukolämpö Suositus L15/2005 ET-Kaukolämpökansio 2/3 2

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET

BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET siltojen korjaus BETONIRAKENTEET BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö 11/2012 (korvaa ohjeen 9/98) 1.251 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. SUOJAUSTYÖN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

Yksityisten teiden kunnossapito

Yksityisten teiden kunnossapito 1 Yksityisten teiden kunnossapito TIEHALLINTO Tie- ja liikenneolojen suunnittelu Helsinki 1999 2 1. painos ISBN 951-726-508-5 TIEL 2230053 Kalevan kirjapaino Oulu 1999 Julkaisun kustannus ja myynti: Tiehallinto,

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut paikkaus- ja pinnoituskorjaukset - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 TkL Jukka

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ LOIVAN VESIKATON KORJAUSTAVAT JA NIIDEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ LOIVAN VESIKATON KORJAUSTAVAT JA NIIDEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT TEKNIIKKA JA LIIKENNE Rakennustekniikka Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ LOIVAN VESIKATON KORJAUSTAVAT JA NIIDEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Työn tekijä: Armi Vihattula Työn ohjaajat: Sami Laine Työ hyväksytty:..

Lisätiedot

Sähköjohdot ja yleiset tiet. Suunnittelun ohjaus

Sähköjohdot ja yleiset tiet. Suunnittelun ohjaus Sähköjohdot ja yleiset tiet Suunnittelun ohjaus Sähköjohdot ja yleiset tiet Tiehallinto Tienpidon teettäminen Helsinki 2001 ISBN 951-726-699-5 TIEH 2122342-2001 Oy Edita Ab Helsinki 2001 Julkaisua saatavana:

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista

B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista B3 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Pohjarakenteet Määräykset ja ohjeet 2004 1 Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2003 Ympäristöministeriön päätöksen

Lisätiedot

Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA

Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA Sini Tuomela ASUINKERROSTALON KYLPYHUONEIDEN KORJAUSSUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2011 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka TIIVISTELMÄ Tekijä Sini Tuomela Opinnäytetyön nimi Asuinkerrostalon

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

BETONIVALMISOSIEN LAATUPOIKKEAMIEN KÄSITTELY

BETONIVALMISOSIEN LAATUPOIKKEAMIEN KÄSITTELY BETONIVALMISOSIEN LAATUPOIKKEAMIEN KÄSITTELY LOKAKUU 2006 Betonikeskus ry Tassu-projekti 1. JOHDANTO 3 2. LAATUPUUTTEET 4 2.1.M ITTAPOIKKEAMAT 4 2.1.1. Toleranssiohje 4 2.1.2. Ohjearvojen soveltaminen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET

VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET VESIHUOLTOLINJAN RAKENTAMISELLE ASETETUT VAA- TIMUKSET Juha Karppinen Opinnäytetyö Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Tekniikan ja liikenteen ala Koulutusohjelma Rakennustekniikan

Lisätiedot

Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje

Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje 30 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje Taitorakenteiden rakennussuunnitelmien tarkastusohje Liikenneviraston ohjeita 30/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE 45-47 13720 PAROLA PAROLANTIE 45-47 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012

LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS 23.11.2012 LOVIISAN VESITORNI TÄYDENTÄVÄ KUNTOTUTKIMUS Timo Raiski diplomi-insinööri Pauliina Tammi diplomi-insinööri Tampereella 23.11.2012 1 Loviisan vesitorni

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/59 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1980 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot