2.811 KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.811 KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE"

Transkriptio

1 KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 11/06 (korvaa ohjeen 9/93) VAURIO Vedeneristyksen uusimiseen johtavat laajat vauriot voivat aiheutua esimerkiksi seuraavista syistä: Eristysalusta ei ole ollut ohjeiden mukainen. Usein alusta on ollut liian kostea, jolloin siitä on aiheutunut kuplimista. Eristyskermin lasikangastukikerros on vaurioitunut alkalisen (emäksisen) veden vaikutuksesta. Kaidepylväät lävistävät vedeneristyksen. Kansilaatan rakenteelliset halkeamat ja lämpöliikkeet ovat rikkoneet myös vedeneristyksen. Sillassa ei ole kuivatusjärjestelmää tai se ei toimi. Suolakorroosio on vaurioittanut suojabetonia. Vedeneristyksen käyttöikä on saavutettu. Kuva 1. Lasikangasbitumikermeistä valmistetut vedeneristykset ovat yleensä vaurioituneet varsinkin sillan reunoissa. 2 KORJAUSTARVE Vedeneristyksen korjaustarve on selvitettävä aina ennen sillan peruskorjausta ja päällystämistä. Vedeneristys uusitaan, jos päällysrakenteessa on Sillantarkastuskäsikirjan /1/ taulukon 5 vaurioluokan 3 tai 4 mukaista vesivuotoa laajoilla alueilla tai useissa kohdissa. Uusiminen on ajankohtainen myös silloin, jos vedeneristys on tehty 1970-luvulla tai aikaisemmin tai kun reunapalkki uusitaan. Kuva 2. Vuotavat halkeamat, kalkkipuikot ja kalkkiläiskät ovat merkkejä laajoista veden eristyksen vaurioista. TIEH TIEHALLINTO 2006

2 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 2 3 OHJEEN SOVELTAMISALA Tässä ohjeessa käsitellään teräsbetonikantisen sillan vedeneristyksen uusimista kermieristyksenä. Ohje sopii myös uudisrakentamiseen. Ohjetta voidaan soveltaa myös seuraavissa tapauksissa: 1. Jos päällyste on vaurioitunut Sillantarkastus käsikirjan /1/ taulukon 12 vaurioluokkaan 3 tai 4, jonka seurauksena vedeneristys on vaurioitunut. 2. Päällysteen alapuolella on rakenteellisia korjauksia vaativia vaurioita, kuten kermieristyksen kuplimista. 3. Sillan reunapalkit uusitaan. 4. Siltaa levennetään. Korjaussuunnitelmaan sisältyvät työt tehdään eri ohjeiden mukaan seuraavasti: kansilaatan tai suojabetonin paikkaaminen (SILKO 2.231) eristysalustan kunnostus (SILKO 2.240) asfalttipäällysteen uusiminen (SILKO 2.814). Vaihtoehtoisesti vedeneristys voidaan uusia mastiksieristyksenä tai nestemäisenä levitettävänä eristyksenä (aikaisempi termi massaeristys). Niistä on laadittu eri SILKO-ohjeet ja Tällöin verrataan kermi-, mastiksi- ja nestemäisenä levitettävää eristystä toisiinsa laadun ja kustannusten suhteen. Mastiksieristys tulee kysymykseen, jos sillassa on aikaisemmin ollut mastiksieristys ja paineentasausputket. Nestemäisenä levitettävää eristystä voidaan käyttää koko siltakannen sijasta erityisesti rasitetuissa kohdissa kuten sillan reunoissa, jos se voidaan luotettavasti liittää muuhun eristykseen. Ratkaisuun vaikuttavat kustannusten lisäksi vaurioituneiden kohtien sijainti liikennemäärä työteknilliset seikat vanhan ja uuden vedeneristyksen yhteensopivuus.

3 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 3 4 LAATUVAATIMUKSET Työtä varten on laadittava korjaussuunnitelma, jonka jälkeen urakoitsija laatii kannen pintarakenteiden uusimista varten työ- ja laatusuunnitelman, jonka tilaaja tarkastaa. Eristysalustan lämpötilan on oltava vähintään 3 C ilman kastepisteen yläpuolella. Ilman ja rakenteen lämpötilan pitää kuitenkin olla vähintään +5 C. Työtä ei saa tehdä sateella. Eristysalustan laatuvaatimukset on esitetty SYL 6:n /2/ kohdassa ja liitteessä 1. Tärkeimmät vaatimukset ovat seuraavat: Eristysalusta suihkupuhdistetaan ja imuroidaan. Eristysalustan absoluuttinen kosteus saa olla korkeintaan 5 massa-% tai suhteellinen kosteus korkeintaan 93 %. Paineentasauskermejä käytettäessä sallittu absoluuttinen kosteus saa olla vastaavasti 6 massa-% tai suhteellinen kosteus 96 %. Päällysrakenteen päissä mahdollisesti olevat särmät on hiottava pyöreiksi. Jos vedeneristys nostetaan reunapalkin sisäpinnalle, sisätaite on pyöristettävä eli tehtävä ns. pulloholkka. Eristysalustan viettokaltevuuden on oltava vähintään 1 %, mutta jos eristysalustaa joudutaan muotoilemaan, viettokaltevuudeksi tehdään 2 % tai enemmän. Kermieristys kuplii, jos kosteus on liian suuri. Jos kosteus on liian suuri, eristysalusta kuivatetaan. Kermieristys murtuu, jos se tehdään terävän särmän tai sisätaitteen yli. Tartunta-aine (kumibitumiliuos) levitetään telalla tai harjalla tasaisesti siten, ettei synny lammikoita. Kumibitumiliuosta levitetään pinnan karheudesta ja imukyvystä riippuen 0,2 0,3 kg/m². Pinnan annetaan kuivua kunnes se on vähintään kosketuskuiva. Tartunta-aineen leviäminen ympäristön rakenteille ja vesistöön on estettävä. Tiivistysepoksi on levitettävä valmistajan ohjeita noudattaen. Kermit ja muut aineet on varastoitava valmistajien ohjeiden mukaan siten, että niiden ominaisuudet eivät heikkene varastoinnin aikana. Kermieristysrakenteen ja tiivistysepoksin on oltava Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymiä. Kermit voivat olla 1. liimaamalla kiinnitettäviä 2. kuumentamalla kiinnitettäviä (hitsattavia). Kermieristysrakenteen tartuntalujuuden on oltava SYL 6:n /2/ kohdan taulukon 2 mukainen. Tartunnan määrittämistä koskevat lisätiedot on esitetty SYL 6:n kohdan alakohdissa Liimaamalla kiinnitettäessä liimauskerroksen paksuuden on oltava mahdollisimman tasainen. Kumibitumin levityslämpötilan on oltava C. Kumibitumin sulatuksessa saa käyttää vain Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymää sulatuspataa. Korkein sallittu sekoituslämpötila sulatuspadassa on +210 C, ellei Tiehallinto ole erikseen hyväksynyt korkeampaa lämpötilaa kyseiselle kumibitumille. Kumibitumia käytetään vähintään 1,5 kg/m², määrä riippuu alustan karheudesta. Kuumentamalla kiinnitettäessä kuumennus on tehtävä siten, että tartuntapinnan bitumi sulaa rullan edessä pieneksi aalloksi kermin leveydeltä ja leviää kermin molemmille puolille, jolloin kermi kiinnittyy hyvin eristysalustaan. Hitsausbitumia ei saa kuumentaa liikaa. Kuumennus tehdään rivipolttimella tai käytetään kermirullan vetolaitetta siten, että veto tapahtuu rullan etupuolelta levityssuuntaan päin. Liikaa kuumennettu kermi poimuuntuu, jolloin se on vaihdettava uuteen. Kermieristys on suojattava kulkuväylien kohdilla ja muissa vaurioitumisherkissä paikoissa, kunnes suojakerros on tehty. Korjaustyön tekijöiden on oltava ammattitaitoisia ja heillä on oltava katto- ja vedeneristystöiden tulityökortti ja kuvallinen tunnistekortti. Korjaustyöstä on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan malli on SILKO-yleisohjeen /3/ liitteenä.

4 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 4 5 TYÖVAIHEVAATIMUKSET 5.1 Valmistelevat työt Vaurion syy on selvitettävä ja otettava huomioon uutta pintarakennetta valittaessa. Tätä varten on tehtävä kannen pintarakenteiden erikoistarkastus ja laadittava korjaussuunnitelma. Tarkastuksessa käytetään seuraavia ohjeita: Sillantarkastusohje. TIEH Sillan kannen pintarakenteiden ja kansilaatan yläpinnan erikoistarkastusohjeet. TVH Erikoistarkastuksessa kannen pintarakenteet avataan tai porataan lieriöt vähintään kolmesta kohdasta. Paikat ja näytemäärä valitaan siten, että niiden avulla saadaan riittävä yleiskäsitys kansilaatan kunnosta. Kansilaatan kloridipitoisuudet tutkitaan. Samalla tarkastetaan kuivatuslaitteiden kunto ja laitteiden lisäämistarve. Sillan kannen viettokaltevuudet vaaitaan ja selvitetään eristysalustan muotoilutarve. Suunnittelu aloitetaan vaihtoehtojen vertailulla. Kermieristys tulee yleensä kysymykseen, jos eristysalusta on tasainen tai kannelle tehdään muotoiluvalu eikä kansilaatassa ole paljon tiivistettäviä läpivientejä. Työtä varten laaditaan työselitys, jossa on esitettävä ainakin vanhojen rakenteiden purkaminen eristysalustan esikäsittelyt kermieristysrakenteen teko suojakerroksen teko. Kaikista korjaustoimista on esitettävä laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimet. Urakoitsija laatii ennen korjaustyön aloittamista yhdistetyn työ- ja laatusuunnitelman, jossa esitetään seuraavat asiat alla olevan jaottelun mukaan: 1. Yleiset tiedot hankkeen työ- ja laadunvalvontaorganisaatio: henkilöt, vastuu, toimivalta ja tehtävät työmäärien tarkastus työssä käytettävä kalusto (kaluston tyyppimerkit, varakalusto jne.) laaduntarkastuksissa käytettävät mittarit ja laitteet työturvallisuus- ja ympäristönsuojelutoimet työhön vaikuttavat paikalliset olot, työnaikainen liikenne jne. lupien hankinta. 2. Työsuunnitelma kermieristysrakenne tyyppimerkinnöin ja tuotenimin kuinka työ tehdään: työmenetelmä, työntekijät, työkapasiteetit ja aikataulu työalueen suojaaminen sääsuoja. 3. Työnaikaiset tarkastukset ja mittaukset olosuhdemittaukset eristysalustan hyväksyntä ainemenekkien seuranta lämpötilojen seuranta työn aikana laadunvarmistusmittaukset laadunohjaus yllä mainittujen toimien perusteella. 4. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen työmaapöytäkirjat mittausten tulokset poikkeamaraportit korjaustoimenpiteet uusintatarkastus.

5 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 5 Ennen korjaustyötä on tehtävä seuraavat toimet: Liikenteen järjestelyjä varten laaditaan eri ohjeen /4/ mukaan liikenteenohjaussuunnitelma, joka esitetään tilaajan edustajalle ennen työn aloittamista. Yleensä kannen pintarakenteet uusitaan ajokaista kerrallaan (kuva 3). Työtekijöiden perehdyttämiseksi annetaan työn edellyttämä määrä työnopastusta. Sääsuojien käytössä on noudatettava SYL 6:n /2/ kohdan alakohtien 8 11 määräyksiä. Siirrettävien sääsuojien käytöstä on saatu hyviä kokemuksia (kuva 4). Sääolosuhteissa tapahtuviin muutoksiin on varauduttava vähintään suojapeitteiden avulla. Peitteet asennetaan ja poistetaan siten, että vettä ei valu eristettäville pinnoille. Sääsuojan sisällä on pidettävä yllä tuuletusta, jottei ilmassa oleva kosteus kondensoidu suojan alapintaan. Kuva 3. Liikenteen järjestely on hoidettava ohjeiden mukaisesti. Vuoden 2007 kesästä lähtien otetaan käyttöön seuraavat sääsuojaa koskevat urakkaehdot: Sääsuoja kuuluu aina urakkaan. Tilaaja antaa vakiohinnat. Tilaaja päättää sääsuojan käytöstä. Urakoitsija saa hyvityksen käytön mukaan. Martti Alhainen Kuva 4. Kermieristystyötä tehdään sääsuojassa.

6 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ Eristysalustan kunnostus ja esikäsittely Kannen pintarakenteet puretaan Asfalttipäällysteen uusimisohjeen /5/ mukaan. Työvälineet on valittava siten, ettei eristysalustaan tule vaurioita. Vanha vedeneristys poistetaan tasateräisellä kaivurin kauhalla tai petkeleellä (kuva 5) tai molemmilla. Alustassa lujasti kiinni olevaa bitumia ei tarvitse poistaa, mutta vanha vedeneristys on poistettava mahdollista epoksitiivistystä lukuun ottamatta. Toisaalta vanha bitumi on poistettava, jos kanteen tulee tiivistysepoksi ennen kermejä. Eristysalusta kunnostetaan SILKO-ohjeen /6/ mukaan. Ohjeessa esitetään muun muassa seuraavat kunnostustoimet: yksittäisten kolojen paikkaus kansilaatan pinnan muotoiluvalu eristysalustan kuivatus kosteussulun teko. Näitä ei käsitellä tarkemmin tässä ohjeessa. Kuva 5. Vanha vedeneristys poistetaan esimerkiksi konepetkeleellä. Kansilaatan halkeamat imeytetään tai injektoidaan korjaussuunnitelman mukaan. Kansilaatan yläpinta vaaitaan pintarakenteiden purkamisen jälkeen riittävän tiheästi, jotta pinnan viettokaltevuudet voidaan todeta luotettavasti. Pinnan tasaisuus mitataan 1,5 metrin oikolaudalla ja vesivaa alla SYL 6:n /2/ kohdan ja liitteen 1 mukaan. Mittauksella varmistetaan, että vesi ohjautuu pois sillan kannelta. Kuivatuslaitteita tehdään tarvittaessa lisää seuraavien ohjeiden mukaan: SILKO Tippuputken teko päällysrakenteeseen (tippuputket varustetaan suppiloilla, jos kermieristys ulottuu sillan reunaan asti). SILKO Reunasalaojan teko SILKO Poikittaisen salaojan teko Syöksytorvi tehdään tarvittaessa Tiehallinnon tyyppipiirustuksen R15/DS1 mukaan. Kuva 6. Tartunta-aine levitetään tasaisesti. Martti Alhainen

7 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ Kermien kiinnitystavat ja limitys Kermit kohdistetaan aluksi paikalleen. Liimaamalla kiinnitettävät kermit asennetaan siten, että kuumaa kumibitumia kaadetaan kaatonokalla varustetusta kannusta kermirullan eteen siten, että kermiä auki rullattaessa rullan edessä on aaltomainen bitumikerros ja bitumia pursuaa rullan reunoista (kuva 7). Kuva 7. Kermin kiinnitystä liimaamalla. Kuumentamalla kiinnitettävät kermit asennetaan siten, että tartuntapintaa lämmitetään nestekaasuliekillä koko kermin leveydeltä (kuva 8) ja kermi painetaan tartunta-aineella käsiteltyyn eristysalustaan. Alapinnan suojakalvon pitää sulaa kokonaan. Kuumennus tehdään mieluimmin rivipolttimella. Martti Alhainen Martti Alhainen Kuva 8. Kermin kiinnitystä kuumentamalla. Kermieristyksen saumat liimataan siten, ettei synny vastasaumoja (myötäsukaan) veden virtaussuuntaan nähden. Limityksen on oltava sivusaumoissa (reunoissa) vähintään 100 mm ja päätysaumoissa vähintään 150 mm (kuva 9). Kuva 9. Kermieristyksen saumojen limitys.

8 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ Kermien asennus Vedeneristystyö aloitetaan korkeusasemaltaan alimmasta kannen kohdasta ja kermit levitetään yleensä sillan pituussuuntaan. Jos silta on kaarteessa, kermit voidaan levittää myös sillan poikkisuuntaan. Jos sillan reunassa ei ole vedeneristykselle tarkoitettua varausta, kermieristys tehdään veden virtaussuuntaan nähden alapuolisessa reunassa seuraavasti (kuva 10): 1. Reunimmaiseksi asennetaan 1000 mm:n levyinen aluskermi, jonka jälkeen työtä jatketaan 1000 mm:n levyisillä aluskermeillä. Reunapalkin pystypintaan ja 250 mm:n levyiselle kaistalle aluskermin päälle sivellään kerros kumibitumia tai muuta Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymää eristysmassaa. Ainemenekin pitää olla vähintään 1,5 kg/m² kerrosta kohden. Pystypinta suihkupuhdistetaan ennen sivelyä mm:n levyisen pintakermin ulkoreuna liitetään puskusaumalla reunapalkin sisäpintaan, jonka jälkeen työtä jatketaan täysilevyisillä pintakermeillä. Sisäreunan tiivistys tehdään aluskermin tapaan. Reunapalkin sisäsivulle nostettava kermieristys tehdään veden virtaussuuntaan nähden alapuolisessa reunassa siten (kuva 11), että alus- ja pintakermit asennetaan edellisen kohdan tapaan siten, että ne päätetään sillan reunassa kohtaan, josta alkaa nousu reunapalkin sisäpintaan (pulloholkka) sekä alus- että pintakermin päälle asennetaan 100 mm:n limityksellä kermikaista, joka ulotetaan varauksen yläreunaan asti molempien kermikaistojen päälle tehdään kumibitumi- tai eristysmassasively edellisen kohdan tapaan vedeneristyksen reuna tiivistetään kumibitumikitillä ja reunan tiiviys varmistetaan kumibitumin alle kiinnitettävällä alumiinilistalla. Kuva 10. Reunapalkin sisäsivuun puskusaumalla liitetty kermieristys. Kuva 11. Kermieristyksen nosto reunapalkissa olevaan varaukseen. Saumojen kiinnittymistä tehostetaan telalla rullaamalla. Jos liimattuun tai kuumentamalla kiinnitettyyn kermiin tulee kupla, menetellään seuraavasti (kuva 12): 1. Kupla halkaistaan terävällä mattoveitsellä. 2. Viiltokohtaan kermin alle kaadetaan ohut kerros kuumaa kumibitumia ja kermi painetaan kiinni eristysalustaan. 3. Viillon päälle liimataan kuumalla kumibitumilla kermipaikka limityssääntöjen mukaan. Kohdistuksessa tullut poimu korjataan samalla tavalla. Kuva 12. Kermieristykseen syntyneen kuplan korjaaminen.

9 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ Yksityiskohtien ja päällystekerrosten teko Jos syöksytorvessa on Tiehallinnon tyyppipiirustuksen R15/DS1 mukainen kansilaatan päälle ulottuva laippa, vedeneristys liitetään laippaan ja tiivistetään kumibitumilla. Tippuputken kohdalle tehdään reikä ja kermi painetaan suppilon pintaa vasten. Jos suppilo on syvä, sen päälle asennetaan loivempireunainen suppilo tai suppilo muotoillaan oikean muotoiseksi valumattomalla paikkauslaastilla. Vedeneristys tehdään kulmissa, särmissä ja taitteissa kohdan mukaan leikatuista kappaleista. Kermikappaleita ei saa venyttää, vaan niiden annetaan asettua kevyesti painamalla paikoilleen. Kuva 13. Hyvin tehty työnaikainen suojaus. Kermieristys on suojattava kulkuväylien, työkoneiden tms. kohdilta, kunnes suojakerros on tehty (kuva 13). Kermieristyksen suojakerros tehdään korjaussuunnitelman mukaan. Suojausmenetelmät valitaan SYL 6:n /2/ taulukosta 4. Tiehallinto on hyväksynyt kevyen liikenteen silloilla käytettäväksi myös kermirakenteita, jotka voidaan tehdä ilman suojakerrosta. Kermirakenteen käyttöluokissa 2 ja 3 voidaan käyttää suojabetonia, mikä määrätään korjaussuunnitelmassa. Suojabetoni tehdään SYL 6:n /2/ kohdan mukaan. Päällystekerrokset tehdään SILKO-ohjeen /5/ mukaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, ettei asfalttilevittimen pyörien alle jää eristystä vaurioittavia kiviainesrakeita (kuva 14). Kuva 14. Suoja-asfaltin levitystä.

10 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 10 6 LAADUNVARMISTUS Laadunvarmistus tehdään SYL 6:n /2/ kohtien (eristysalusta) ja (kermieristys) mukaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota kumibitumin kuumentamiseen, jotta sallittua lämpötilaa ei ylitetä. Lämpötilat on merkittävä työmaapäiväkirjaan. Muut tärkeät laadunvarmistuksessa todettavat asiat ovat eristysalustan tasaisuus ja puhtaus eristysalustan kosteustila ja karheus mahdollisen epoksitiivistyksen tiiviys ja tartunta kermien liimautuminen ja tartunta kermien suojaaminen työn aikana veden poistuminen valmiin vedeneristyksen päältä. Olosuhdemittaukset tehdään työvuoron alussa ja lopussa ja vähintään kerran työvuoron aikana. Mittaus tehdään pintalämpömittarilla sekä ilman lämpötila- ja kosteusmittareilla. Työn kuluessa on tarkkailtava erityisesti, että kaikkia lämpötilavaatimuksia noudatetaan. Eristysalustan tasaisuusmittaus tehdään oikolaudalla. Eristysalustan karheus mitataan lasihelmimenetelmällä (kuva 15) SYL 6:n /2/ kohdan alakohtien 6 ja 7 mukaan. Ennen eristystöiden aloitusta tehdään eristysalustan vastaanottotarkastus. Eristysalustan, tiivistysepoksin ja aluskermien tartuntamittaukset (kuva 16) tehdään korjaussuunnitelman mukaan. Tiivistysepoksin tiiviys tarkistetaan eristysvastusmittauksen avulla (kuva 17) SYL 6:n /2/ kohdan mukaan. Lopuksi tarkastetaan, ettei vesi lammikoidu vedeneristyksen päälle, vaan ohjautuu tehokkaasti kuivatuslaitteisiin. Työn valmistuttua kerätään laaturaportiksi yhdistetty työ- ja laatusuunnitelma työmaapöytäkirjat ainestodistukset mahdolliset poikkeamaraportit vaatimustenmukaisuuden yhteenvetoraportti. Laaturaportti luovutetaan tilaajan edustajalle viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Kuva 15. Eristysalustan karheuden mittaus lasihelmien avulla (lasihelmet levitettynä, mitta, levitysväline, mitta-astia ja tuu lensuojus). Kuva 16. Kermin tartuntavetomittaus. Martti Alhainen Kyösti Laukkanan Kuva 17. Tiivistysepoksin eristysvastuksen mittaus.

11 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 11 7 TÄYDENTÄVÄT OHJEET /1/ Sillantarkastuskäsikirja. Helsinki: Tiehallinto s. ISBN TIEH /2/ Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Kannen pintarakenteet - SYL 6. Helsinki: Tiehallinto s. + 9 liitettä. ISBN TIEH /3/ Betonirakenteet. Betonin paikkaus. Helsinki: Tielaitos SILKO TIEH /4/ Liikenne tietyömaalla, 5C - 4 Kunnossapitotyöt, Liikennejärjestelyt ja työturvallisuus kunnossapitotyössä. TIEH v-06. /5/ Asfalttipäällysteen uusiminen. Helsinki: Tiehallinto (SILKO 2.814) TIEH /6/ Betonirakenteet. Vedeneristyksen alustan kunnostus. Helsinki: Tiehallinto (SILKO 2.240) TIEH SILKO

12 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 12 OPASTAVAT TIEDOT LIITE TYÖVAIHEET ERIKOIS- TARKASTUS KORJAUS- SUUNNITELMAN LAATIMINEN TYÖ- JA LAATU- SUUNNITELMAN LAATIMINEN LIIKENTEEN JÄRJESTELY PINTA- RAKENTEIDEN PURKAMINEN SAUMOJEN TEKO LAADUNVARMISTUS 16 ERISTYS- ALUSTAN KUNNOSTUS TIIVISTYS EPOKSIN LEVITYS TAI TARTUNTASIVELY KUIVATUSLAITTEIDEN TEKO JA KUNNOSTUS KERMIEN SUOJAKERROKSEN KIINNITYS TEKO LAATURAPORTTI LÄPIVIENTIEN JA REUNOJEN TIIVISTYS RESURSSIT TYÖVOIMA: TYÖVÄLINEET: TYÖMAA JÄRJESTELYT JA TYÖTURVALLISUUS: työnjohtaja (TJ), ja kaksi rakennusammattimiestä (RAM). aggregaatti (15 kw), kompressori (3 6 m 3 /min.) tai muu voimayksikkö esikäsittelyvälineet; konepetkele, suihkupuhdistuslaite, rakennusimuri ja tarvittaessa jyrsin, suurpainepesuri ja kuivaaja (SILKO 4.811) tarvittaessa hioma- tai kulmahiomakone sulatuspata (SILKO 4.831) kermieristysvälineet (SILKO 4.811). lämpö- ja kosteusmittarit sekä tartunta-, karheus- ja tiiviysmittausvälineet. liikenteenohjausvälineet, tarvittaessa liikennevalot varoitusvaatetus, suojajalkineet ja -käsineet suojahaalari, suojakäsineet, silmien suojaimet ja suojajalkineet työntekijöillä tulityökortti ja kuvallinen tunnistekortti. TARVEAINEET: kumibitumiliuos KBL 20/100 (SILKO 1.801, taulukko 2) alus- ja pintakermit; kermieristysrakenne (SILKO 3.811) avoin asfaltti AA 5/50 tai asfalttibetoni AB 5/50 (TIEH ; SYT 6) tai suodatinkangas; käyttöluokka N3 ja hiekka tai suojabetoni tarvittaessa juotoslaasti tai paikkauslaasti (SILKO 3.231) tai betoni K35/P30 (TIEH ; SYL 3) kumibitumi KB-100 (SILKO 1.801, taulukko 3) tai muu Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymä eristysmassa tarvittaessa tiivistysepoksi. LIKIMÄÄRÄISET vedeneristyksen poisto m²/työvuoro TYÖSAAVUTUKSET: tartuntasively m²/työvuoro kermin kiinnitys liimaamalla m²/työvuoro kermin kiinnitys kuumentamalla m²/työvuoro suoja-asfaltin levitys m²/työvuoro Insinööritoimisto Jorma Huura Oy / Tampereen Ecuprint Oy 2006

KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN NESTEMÄISENÄ LEVITETTÄVÄNÄ ERISTYKSENÄ

KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN NESTEMÄISENÄ LEVITETTÄVÄNÄ ERISTYKSENÄ siltojen korjaus KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN NESTEMÄISENÄ LEVITETTÄVÄNÄ ERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 09 (korvaa ohjeen 11 / 90) 2.813 1

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN MASTIKSIERISTYKSENÄ

KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN MASTIKSIERISTYKSENÄ siltojen korjaus KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN MASTIKSIERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 09 (korvaa ohjeen 8 / 93) 2.812 1 VAURIO Mastiksieristyksen

Lisätiedot

SILKO 2.614 POIKITTAISEN SALAOJAN TEKO

SILKO 2.614 POIKITTAISEN SALAOJAN TEKO KUIVATUSLAITTEET POIKITTAISEN SALAOJAN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 5/06 (korvaa ohjeen 10/88) 2.614 1 VAURIO Kannen pintarakenteet vaurioituvat, jos vesi ei pääse poistumaan

Lisätiedot

SILKO 2.613 REUNASALAOJAN TEKO

SILKO 2.613 REUNASALAOJAN TEKO KUIVATUSLAITTEET REUNASALAOJAN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/06 (korvaa ohjeen 12/90) 2.613 1 VAURIO Reunaosat ovat eräs siltojen yleisimmin vaurioituneista kohdista,

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 (korvaa ohjeen 11/92) 2.832 1 VAURIO Kuva 1. Avonaiset halkeamat muodostavat suuren

Lisätiedot

siltojen korjaus 2.815 KANNEN PINTARAKENTEET PUUKANNEN PÄÄLLYSTÄMINEN 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus 2.815 KANNEN PINTARAKENTEET PUUKANNEN PÄÄLLYSTÄMINEN 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus KANNEN PINTARAKENTEET PUUKANNEN PÄÄLLYSTÄMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/09 (korvaa ohjeen 12/92) 2.815 1 VAURIO Puukannen vaurioita ovat kuluma, ravistuminen

Lisätiedot

SAUMARAKENTEET 2.712 MASSALIIKUNTASAUMAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

SAUMARAKENTEET 2.712 MASSALIIKUNTASAUMAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE SAUMARAKENTEET MASSALIIKUNTASAUMAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 2.712 1 VAURIO Massaliikuntasaumoissa esiintyy seuraavia vaurioita: Saumamassa kuluu ajourien

Lisätiedot

SILKO 2.421 PUUKANNEN VAHVENTAMINEN TERÄSLEVYLLÄ

SILKO 2.421 PUUKANNEN VAHVENTAMINEN TERÄSLEVYLLÄ KUIVATUSLAITTEET PUUKANNEN VAHVENTAMINEN TERÄSLEVYLLÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 8/06 (korvaa ohjeen 6/82) 2.421 1 VAURIO Puukanteen syntyy kulumis- ja lahovaurioita seuraavista

Lisätiedot

siltojen korjaus KUIVATUSLAITTEET TIPPUPUTKEN TEKO PÄÄLLYSRAKENTEESEEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

siltojen korjaus KUIVATUSLAITTEET TIPPUPUTKEN TEKO PÄÄLLYSRAKENTEESEEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE siltojen korjaus KUIVATUSLAITTEET TIPPUPUTKEN TEKO PÄÄLLYSRAKENTEESEEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET LIVI, Sillanrakentamisyksikkö 08/10 (korvaa ohjeen 3/90) 2.611 1 VAURIO Vesivuoto päällysrakenteen läpi

Lisätiedot

42310.0 Eristyksen yleiset laatuvaatimukset

42310.0 Eristyksen yleiset laatuvaatimukset 1 10.2.2012 InfraRYL 2006. Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat Tekstimuutokset (lihavoidut kohdat) 42300.3 Tekninen työsuunnitelma.2 12 kuten ennenkin ympäristönsuojelu, SILKO-ohje 1.112. Viitteet 5

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE Silko_ohje_2.252 21.6.2004 12:53 Sivu 1 BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 04 2.252 1 VAURIO Toistuva jäätyminen ja sulaminen pyrkii

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET

KANNEN PINTARAKENTEET Silko_ohje 3.811 6_sivu 21.6.2004 10:54 Sivu 1 KANNEN PINTARAKENTEET KERMIERISTYSRAKENTEET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 4 / 04 (korvaa ohjeen 3 / 97) 3.811 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET Tässä ohjeessa

Lisätiedot

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.914 BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.914 BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 06/08 (korvaa ohjeen 12/95) 2.914 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET HALKEAMAN IMEYTYS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

BETONIRAKENTEET HALKEAMAN IMEYTYS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE BETONIRAKENTEET HALKEAMAN IMEYTYS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/04 (korvaa ohjeen 10/94) 2.239 1 VAURIO Betonirakenteisiin syntyy halkeamia, kun betonin vetojännitykset ylittävät

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan määräluettelo Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET. TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93)

BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET. TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93) BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93) 2.236 1 VAURIO Betonirakenteisiin syntyy halkeamia, kun

Lisätiedot

KUIVATUSLAITTEET 2.651 PINTAVESIEN OHJAUSLAITTEIDEN TEKO 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

KUIVATUSLAITTEET 2.651 PINTAVESIEN OHJAUSLAITTEIDEN TEKO 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET KUIVATUSLAITTEET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/04 (korvaa ohjeen 3/85) 2.651 1 VAURIO PINTAVESIEN OHJAUSLAITTEIDEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET Kuva 1. Pintavesien ohjauslaitteiden puuttuminen on

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

PUURAKENTEET LIIMAPUUPALKIN HALKEAMAN INJEKTOINTI 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

PUURAKENTEET LIIMAPUUPALKIN HALKEAMAN INJEKTOINTI 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET PUURAKENTEET LIIMAPUUPALKIN HALKEAMAN INJEKTOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 9/05 2.431 1 VAURIO Liimapuupalkkeihin syntyy halkeilua kosteusvaihteluiden ja auringonpaisteen

Lisätiedot

ALKUSANAT. Sillanrakentamisen kannen pintarakenteita koskevat yleiset laatuvaatimukset on aikaisemmin esitetty SYL 6:n painoksessa elokuulta 1996.

ALKUSANAT. Sillanrakentamisen kannen pintarakenteita koskevat yleiset laatuvaatimukset on aikaisemmin esitetty SYL 6:n painoksessa elokuulta 1996. Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Kannen pintarakenteet - SYL 6 Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Kannen pintarakenteet - SYL 6 Tuotantotoiminnan ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN

Lisätiedot

siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/09 (korvaa ohjeen 8/90) 2.713 1 VAURIO Avonaisen liikuntasauman läpi valuva vesi

Lisätiedot

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan kustannusarvio Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

1(6) Siltatekniikka

1(6) Siltatekniikka 1(6) SILLAN LAATURAPORTTI A. YLEISET VAATIMUKSET 1. Yleistä Urakoitsijan velvollisuus on osoittaa tilaajalle tekemänsä sillan rakennus- ja korjaustyön kelpoisuus. Sitä varten urakoitsija laatii jokaisesta

Lisätiedot

Parvekekermit parvekkeiden ja terassien vedeneristyksiin. Tuotetietoja ja asennusohjeet

Parvekekermit parvekkeiden ja terassien vedeneristyksiin. Tuotetietoja ja asennusohjeet Parvekekermit parvekkeiden ja terassien vedeneristyksiin Tuotetietoja ja asennusohjeet YLEISTÄ Kiinnitysalustana voi olla mm. raakaponttilauta, pontattu havuvaneri tai betoni. Alustan tulee olla kuiva

Lisätiedot

Arbortext Editor Unformatted Print: 42310_Eristys.xml Printed Fri Mar 12 08:43:36 2010 User: lea.vettenranta Page: 1.

Arbortext Editor Unformatted Print: 42310_Eristys.xml Printed Fri Mar 12 08:43:36 2010 User: lea.vettenranta Page: 1. Arbortext Editor Unformatted Print: 42310_Eristys.xml Printed Fri Mar 12 08:43:36 2010 User: lea.vettenranta Page: 1 Julkaistu: 2009/1, muuttumattomana Julkaistu: 2006/1, uutena 42310 Eristys 42310.0 Eristyksen

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta Siltakatu /Oulainen Suunnitelman numero 7883. Korjaussuunnitelmaselostus. Oulainen

Oulaistenkosken silta Siltakatu /Oulainen Suunnitelman numero 7883. Korjaussuunnitelmaselostus. Oulainen Sivu 1 (1) Tulostettu: 1.2.2013 Oulainen Oulaistenkosken silta Siltakatu /Oulainen Suunnitelman numero 7883 Korjaussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta (m) 22,0+27,50+22,0

Lisätiedot

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.916 NURMIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.916 NURMIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET NURMIVERHOUKSEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 06/08 (korvaa ohjeen 11/97) 2.916 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET Nurmiverhousta

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Sivu 1 (6) Järvenpään kaupunki (Uudenmaan ELY) S1 Haarajoen patosilta Haarajoen patosillan uusiminen/järvenpää Suunnitelman numero S1 Jännitetty betoninen ulokepalkkisilta (jbup) Jännemitta (m) (4,0) +25,0+

Lisätiedot

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (6) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN PAIKKAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

KANNEN PINTARAKENTEET ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN PAIKKAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE KANNEN PINTARAKENTEET ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN PAIKKAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 11/05 (korvaa ohjeen 11/92) 2.833 1 VAURIO Kuva 1. Purkautunut asfalttipäällyste. Paikkaamalla

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET VEDENERISTYKSEN ALUSTAN KUNNOSTUS

BETONIRAKENTEET VEDENERISTYKSEN ALUSTAN KUNNOSTUS siltojen korjaus BETONIRAKENTEET VEDENERISTYKSEN ALUSTAN KUNNOSTUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 10 / 07 (korvaa ohjeen 8 / 93) 2.240 1 VAURIO Kuva 1. Höyrystyneen kosteuden

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

SAUMA- RAKENTEET 3.731 SAUMAUSMASSAT 1. KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET

SAUMA- RAKENTEET 3.731 SAUMAUSMASSAT 1. KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET Silko_ohje_3.731 21.6.2004 12:34 Sivu 1 SAUMA- RAKENTEET SAUMAUSMASSAT TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 4 / 04 (korvaa ohjeen 3 / 90) 3.731 1. KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET Tässä ohjeessa esitetään siltojen

Lisätiedot

Siltakansien vedeneristystyöt

Siltakansien vedeneristystyöt BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN JA RAKENNUSFYSIIKKA Siltakansien vedeneristystyöt 7.2.2018 Siltakansien vedeneristystyöt 1. Historiaa ja tätä päivää 2. Pintarakenteiden suunnittelu 3. Käytettävät materiaalit

Lisätiedot

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi)

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (5) KaS (Kaakkois-Suomi) S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2.50)+18.00+(2.50) Hyödyllinen

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET RAUDOITUKSEN UUSIMINEN

BETONIRAKENTEET RAUDOITUKSEN UUSIMINEN siltojen korjaus BETONIRAKENTEET RAUDOITUKSEN UUSIMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12 / 09 (korvaa ohjeen 06 / 83) 2.262 1 VAURIO Teräsbetonirakenteiden raudoitusta joudutaan

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Rakennussuunnitelmaselostus. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Rakennussuunnitelmaselostus. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (1) Tulostettu: 18.8.2015 Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET 2.237 SEMENTTI-INJEKTOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

BETONIRAKENTEET 2.237 SEMENTTI-INJEKTOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE BETONIRAKENTEET SEMENTTI-INJEKTOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/04 (korvaa ohjeen 8/94) 2.237 1 VAURIO Betonirakenteisiin syntyy halkeamia, kun vetojännitys ylittää betonin

Lisätiedot

SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET KIVILAATTAVERHOUKSEN TEKO

SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET KIVILAATTAVERHOUKSEN TEKO siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET KIVILAATTAVERHOUKSEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 09 (korvaa ohjeen 9 / 92) 2.912 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan laatuvaatimukset

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (8) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

KUIVATUSLAITTEET LUISKAN PINTAVESIPUTKEN

KUIVATUSLAITTEET LUISKAN PINTAVESIPUTKEN siltojen korjaus KUIVATUSLAITTEET LUISKAN PINTAVESIPUTKEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET LIVI, Sillanrakentamisyksikkö 08/10 (korvaa ohjeen 9/94) 2.652 1 VAURIO Luiskan pintavesiputki on luiskan sisään

Lisätiedot

siltojen korjaus BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN PUHDISTUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

siltojen korjaus BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN PUHDISTUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE siltojen korjaus BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN PUHDISTUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/09 (korvaa ohjeen 12/92) 2.251 1 VAURIO Betonipintojen puhdistustarve aiheutuu esimerkiksi

Lisätiedot

SUPER-ALUSMATTO. SBS-kumibituminen aluskermi

SUPER-ALUSMATTO. SBS-kumibituminen aluskermi SUPER-ALUSMATTO SBS-kumibituminen aluskermi KATEPAL OY PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Puhelin (03) 375 9111 Faksi (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja

Lisätiedot

TERÄSRAKENTEET 2.351 KAITEEN PAIKKAUSMAALAUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

TERÄSRAKENTEET 2.351 KAITEEN PAIKKAUSMAALAUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE Silko_ohje_2.351 uusi 18.6.2004 13:36 Sivu 1 TERÄSRAKENTEET KAITEEN PAIKKAUSMAALAUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 04 (korvaa ohjeen 11 / 81) 2.351 1 VAURIO Kaiteiden yleisin

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

Pajalantien alikulkukäytävä, Järvenpää SILLAN KORJAUSTYÖ TYÖSELITYS/LAATUVAATIMUKSET

Pajalantien alikulkukäytävä, Järvenpää SILLAN KORJAUSTYÖ TYÖSELITYS/LAATUVAATIMUKSET Pajalantien alikulkukäytävä, Järvenpää SILLAN KORJAUSTYÖ TYÖSELITYS/LAATUVAATIMUKSET 5666 390 työselitys Teräsbetoninen ulokelaattasilta Jännemitat (2,50) + 10,00 + (2,50) HL 8,56 m Kokonaispituus 19,90

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET PAIKKAUS ILMAN MUOTTEJA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

BETONIRAKENTEET PAIKKAUS ILMAN MUOTTEJA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE BETONIRAKENTEET PAIKKAUS ILMAN MUOTTEJA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 06/05 (korvaa ohjeen 10/92) 2.231 1 VAURIO Työvirheistä, veden jäätymisestä ja muista syistä aiheutuvat

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo Sivu 1 (7) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.991 LUISKAN PORTAIDEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.991 LUISKAN PORTAIDEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET LUISKAN PORTAIDEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 06/08 (korvaa ohjeen 3/85) 2.991 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET Portaat

Lisätiedot

LEMMASTIX KESTÄVÄÄN VEDENERISTYKSEEN

LEMMASTIX KESTÄVÄÄN VEDENERISTYKSEEN LEMMASTIX KESTÄVÄÄN VEDENERISTYKSEEN Lemmastix-kumibitumimastiksi on joustava ja lähes sau maton polymeerimodifioitu eristysmastiksi, joka on vaihtoehtoisia vedeneristeitä nopeampi tehdä. Se sopii erityisen

Lisätiedot

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane Max Stop Vedeneristysmassa Tätskikt Membrane Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi MaxStop-Telattava vedeneristysjärjestelmä koostuu seuraavista osista: 1. MaxStop Primer tai MaxStop kosteussulku

Lisätiedot

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan laatuvaatimukset

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (21) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan laatuvaatimukset Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Kolmiorimakatteen asennusohje, Kerabit 7

Kolmiorimakatteen asennusohje, Kerabit 7 1 (5) Kolmiorimakatteen asennusohje, Kerabit 7 Huomioi ennen asennusta Kerabit 7 -kolmiorimakate soveltuu katoille, joiden kaltevuus on 1:3 tai jyrkempi. Kermirullat säilytetään pystyasennossa suojassa

Lisätiedot

TERÄSRAKENTEET 2.353 TERÄSLAAKERIN HUOLTOKÄSITTELY TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

TERÄSRAKENTEET 2.353 TERÄSLAAKERIN HUOLTOKÄSITTELY TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TERÄSRAKENTEET TERÄSLAAKERIN HUOLTOKÄSITTELY TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/04 (korvaa ohjeen 6/86) 2.353 1 VAURIO Sillan teräslaakerit ruostuvat, jos maalauksessa tehdään

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys LOIVA YLÄPOHJA, KATTEEN ALUSTANA KEVYTSORABETONILAATAT puh 03 4243 100 wwwfoamitfi YP 101 Mahdollinen suojakiveys Vedeneristys VE 4080, kaksinkertainen kumibitumikermieristys, pintakermi sirotepintainen,

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

Asennusohje kesäkuu 2015. Icopal Green Viherkaton räystäspellit

Asennusohje kesäkuu 2015. Icopal Green Viherkaton räystäspellit Asennusohje kesäkuu 2015 Icopal Green Viherkaton räystäspellit 1 Asennusohje Icopal Green Viherkaton räystäspellit Viherkaton räystäspeltejä on saatavana kaksi eri mallia: alaräystäälle tarkoitettu rei

Lisätiedot

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE 06-417 1100 www.mh-kate.fi Kun haluat valita hyvän kattourakoitsijan, takerru reilusti muutamaan yksityiskohtaan. Kuka tahansa

Lisätiedot

BETONIPINNAN PINNOITUS TYÖKOHTAISET

BETONIPINNAN PINNOITUS TYÖKOHTAISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN PINNOITUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 3/12 (korvaa ohjeen 12/93) 2.253 1 VAURIO Suojaamattomaan betonipintaan syntyy

Lisätiedot

TERÄSRAKENTEET KAIDEPYLVÄÄN JUUREN KUNNOSTUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET. TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 01 / 03 (korvaa ohjeen 11 / 81)

TERÄSRAKENTEET KAIDEPYLVÄÄN JUUREN KUNNOSTUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET. TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 01 / 03 (korvaa ohjeen 11 / 81) TERÄSRAKENTEET KAIDEPYLVÄÄN JUUREN KUNNOSTUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 01 / 03 (korvaa ohjeen 11 / 81) 2.331 1 VAURIO JA OHJEEN SOVELTAMISALA Ohjeessa käsitellään reunapalkin

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET KIVIKORIRAKENTEIDEN TEKO

SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET KIVIKORIRAKENTEIDEN TEKO siltojen SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET korjaus KIVIKORIRAKENTEIDEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 5/03 (korvaa ohjeen 3/85) 2.919 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET Kivikori

Lisätiedot

ASUNTO OY HAUKKALINNA HANKKEEN ALOITUSINFO

ASUNTO OY HAUKKALINNA HANKKEEN ALOITUSINFO ASUNTO OY HAUKKALINNA HANKKEEN ALOITUSINFO 15.3.2017 Esa Niemi 28.2.2017 1 PÄÄTÖKSENTEKO JA SUUNNITTELUN ETENEMINEN KORJAUSHANKKEESSA LUPAHAKEMUS SOVITTAESSA 1 2 3 4 5 KUNTOTUTKIMUS TYÖN SISÄLLÖN SOPIMINEN

Lisätiedot

Tiivisaumakatteen asennusohje, Kerabit 10 +

Tiivisaumakatteen asennusohje, Kerabit 10 + 1 (5) Tiivisaumakatteen asennusohje, Kerabit 10 + Huomioi ennen asennusta Kerabit 10+ -tiivissaumakate soveltuu katoille, joiden kaltevuus on 1:2 1:10. Kermirullat säilytetään pystyasennossa suojassa sateelta

Lisätiedot

Bentofix NSP -bentoniittimatto

Bentofix NSP -bentoniittimatto NSP -bentoniittimatto Asennusohje NSP asennetaan siten, että neulasidottu kangas johon on painettu teksti, jää yläpinnaksi. Pohjamaata vasten tuleva alakangas on kudottu ja siinä on sininen ohjausviiva

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus. ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille

Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus. ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille Icopal Huoltopalvelut pitää katon käyttökuntoisena pidempään

Lisätiedot

Erikoistarkastusselostus

Erikoistarkastusselostus Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena välillä Kärki Mansikkala, Lappeenranta, Joutseno ja Imatra Siltojen erikoistarkastukset Erikoistarkastusselostus Hartikkalan alikulkukäytävä, KaS-1052 O: SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE

TYÖSELOSTUS. Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE TYÖSELOSTUS 7693 Ähtärin kaupunki MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7.8.2017 MOKSUNNIEMEN LP-ALUE 7693 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITYÖT... 3 1.1. Yleiset työselitykset... 3 1.2. Asetuksia ja määräyksiä... 3 2. KUIVATUSTYÖT...

Lisätiedot

Asennusohje. Aquarelle märkätilan lattianpäällyste

Asennusohje. Aquarelle märkätilan lattianpäällyste Asennusohje Aquarelle märkätilan lattianpäällyste 2014 Edellytykset Alustan on oltava märkätilaan sopiva sekä luja, puhdas, kuiva ja tasainen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali-

Lisätiedot

TERÄSRAKENTEET TERÄSPINNAN UUSINTAMAALAUS

TERÄSRAKENTEET TERÄSPINNAN UUSINTAMAALAUS siltojen korjaus TERÄSRAKENTEET TERÄSPINNAN UUSINTAMAALAUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 09 / 08 (korvaa ohjeen 10 / 82) 2.352 1 VAURIO Siltojen teräsrakenteiden yleisin vaurio

Lisätiedot

Hämeensillan uudelleen rakentaminen

Hämeensillan uudelleen rakentaminen Hämeensillan uudelleen rakentaminen Info 1 Keskeisimmät osapuolet Tilaaja: Tampereen kaupunki, edustajana petri.kantola@tampere.fi, puh. 050 364 6095 Urakoitsija: Lemminkäinen Infra Oy, edustajat jari.humalajoki@lemminkainen.com,

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN

Lisätiedot

siltojen korjaus KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEET YLEISET LAATUVAATIMUKSET YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3

siltojen korjaus KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEET YLEISET LAATUVAATIMUKSET YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 siltojen korjaus KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEET YLEISET LAATUVAATIMUKSET LIVI, Taitorakenneyksikkö 02/2014 (korvaa ohjeen 9/88) 1.802 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖNSUOJELU...

Lisätiedot

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) 5,4 Hyödyllinen leveys (m) 12,9...13,6 Vapaa-aukko (m) 5 Vinous

Lisätiedot

Siltojen kosketussuojarakenteet. Kosketussuojien kunnossapito-ohje

Siltojen kosketussuojarakenteet. Kosketussuojien kunnossapito-ohje Siltojen kosketussuojarakenteet Kosketussuojien kunnossapito-ohje Siltojen kosketussuojarakenteet Kosketussuojien kunnossapito-ohje Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 ISBN 951-803-725-X

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

TERÄSRAKENTEET 2.354 VANHAN JA UUDEN SINKKIPINNOITTEEN MAALAUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

TERÄSRAKENTEET 2.354 VANHAN JA UUDEN SINKKIPINNOITTEEN MAALAUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TERÄSRAKENTEET VANHAN JA UUDEN SINKKIPINNOITTEEN MAALAUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 (korvaa ohjeen 4/98) 2.354 1 VAURIO Sinkkikerroksen oheneminen ilmastorasituksen

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

42210 Betonirakenteet päällysrakenteessa

42210 Betonirakenteet päällysrakenteessa Arbortext Editor Unformatted Print: 42210_Terasbetonirakenteet_paallysrakenteessa.xml Printed Tue Sep 11 14:11:12 2012 User: lea.vettenranta Page: 1 Julkaistu: 2009/3, muuttumattomana Julkaistu: 2009/2,

Lisätiedot

- luotettavuutta tulevaisuudessakin - MELTEX-ALUSKATTEET Meltex-aluskatteet Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se varmistaa katon vesitiiveyden. Varsinaiset vesikatteet ovat normaalioloissa

Lisätiedot

Emäkosken silta, katselmus

Emäkosken silta, katselmus 1 (6) Lausunto 31.10.2012 Emäkosken silta, katselmus 11.10.2012 1 Lähtötilanne Tämä lausunto perustuu sillalla 11.10.2012 tehtyyn katselmukseen. Katselmukseen osallistuivat Jouni Saranpää ja Markku Leppänen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sillan vedeneristystyömaan laadunmittaus

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Sillan vedeneristystyömaan laadunmittaus 26 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Sillan vedeneristystyömaan laadunmittaus Sillan vedeneristystyömaan laadunmittaus Liikenneviraston ohjeita 26/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Kyösti Laukkanen

Lisätiedot