2.811 KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.811 KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE"

Transkriptio

1 KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 11/06 (korvaa ohjeen 9/93) VAURIO Vedeneristyksen uusimiseen johtavat laajat vauriot voivat aiheutua esimerkiksi seuraavista syistä: Eristysalusta ei ole ollut ohjeiden mukainen. Usein alusta on ollut liian kostea, jolloin siitä on aiheutunut kuplimista. Eristyskermin lasikangastukikerros on vaurioitunut alkalisen (emäksisen) veden vaikutuksesta. Kaidepylväät lävistävät vedeneristyksen. Kansilaatan rakenteelliset halkeamat ja lämpöliikkeet ovat rikkoneet myös vedeneristyksen. Sillassa ei ole kuivatusjärjestelmää tai se ei toimi. Suolakorroosio on vaurioittanut suojabetonia. Vedeneristyksen käyttöikä on saavutettu. Kuva 1. Lasikangasbitumikermeistä valmistetut vedeneristykset ovat yleensä vaurioituneet varsinkin sillan reunoissa. 2 KORJAUSTARVE Vedeneristyksen korjaustarve on selvitettävä aina ennen sillan peruskorjausta ja päällystämistä. Vedeneristys uusitaan, jos päällysrakenteessa on Sillantarkastuskäsikirjan /1/ taulukon 5 vaurioluokan 3 tai 4 mukaista vesivuotoa laajoilla alueilla tai useissa kohdissa. Uusiminen on ajankohtainen myös silloin, jos vedeneristys on tehty 1970-luvulla tai aikaisemmin tai kun reunapalkki uusitaan. Kuva 2. Vuotavat halkeamat, kalkkipuikot ja kalkkiläiskät ovat merkkejä laajoista veden eristyksen vaurioista. TIEH TIEHALLINTO 2006

2 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 2 3 OHJEEN SOVELTAMISALA Tässä ohjeessa käsitellään teräsbetonikantisen sillan vedeneristyksen uusimista kermieristyksenä. Ohje sopii myös uudisrakentamiseen. Ohjetta voidaan soveltaa myös seuraavissa tapauksissa: 1. Jos päällyste on vaurioitunut Sillantarkastus käsikirjan /1/ taulukon 12 vaurioluokkaan 3 tai 4, jonka seurauksena vedeneristys on vaurioitunut. 2. Päällysteen alapuolella on rakenteellisia korjauksia vaativia vaurioita, kuten kermieristyksen kuplimista. 3. Sillan reunapalkit uusitaan. 4. Siltaa levennetään. Korjaussuunnitelmaan sisältyvät työt tehdään eri ohjeiden mukaan seuraavasti: kansilaatan tai suojabetonin paikkaaminen (SILKO 2.231) eristysalustan kunnostus (SILKO 2.240) asfalttipäällysteen uusiminen (SILKO 2.814). Vaihtoehtoisesti vedeneristys voidaan uusia mastiksieristyksenä tai nestemäisenä levitettävänä eristyksenä (aikaisempi termi massaeristys). Niistä on laadittu eri SILKO-ohjeet ja Tällöin verrataan kermi-, mastiksi- ja nestemäisenä levitettävää eristystä toisiinsa laadun ja kustannusten suhteen. Mastiksieristys tulee kysymykseen, jos sillassa on aikaisemmin ollut mastiksieristys ja paineentasausputket. Nestemäisenä levitettävää eristystä voidaan käyttää koko siltakannen sijasta erityisesti rasitetuissa kohdissa kuten sillan reunoissa, jos se voidaan luotettavasti liittää muuhun eristykseen. Ratkaisuun vaikuttavat kustannusten lisäksi vaurioituneiden kohtien sijainti liikennemäärä työteknilliset seikat vanhan ja uuden vedeneristyksen yhteensopivuus.

3 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 3 4 LAATUVAATIMUKSET Työtä varten on laadittava korjaussuunnitelma, jonka jälkeen urakoitsija laatii kannen pintarakenteiden uusimista varten työ- ja laatusuunnitelman, jonka tilaaja tarkastaa. Eristysalustan lämpötilan on oltava vähintään 3 C ilman kastepisteen yläpuolella. Ilman ja rakenteen lämpötilan pitää kuitenkin olla vähintään +5 C. Työtä ei saa tehdä sateella. Eristysalustan laatuvaatimukset on esitetty SYL 6:n /2/ kohdassa ja liitteessä 1. Tärkeimmät vaatimukset ovat seuraavat: Eristysalusta suihkupuhdistetaan ja imuroidaan. Eristysalustan absoluuttinen kosteus saa olla korkeintaan 5 massa-% tai suhteellinen kosteus korkeintaan 93 %. Paineentasauskermejä käytettäessä sallittu absoluuttinen kosteus saa olla vastaavasti 6 massa-% tai suhteellinen kosteus 96 %. Päällysrakenteen päissä mahdollisesti olevat särmät on hiottava pyöreiksi. Jos vedeneristys nostetaan reunapalkin sisäpinnalle, sisätaite on pyöristettävä eli tehtävä ns. pulloholkka. Eristysalustan viettokaltevuuden on oltava vähintään 1 %, mutta jos eristysalustaa joudutaan muotoilemaan, viettokaltevuudeksi tehdään 2 % tai enemmän. Kermieristys kuplii, jos kosteus on liian suuri. Jos kosteus on liian suuri, eristysalusta kuivatetaan. Kermieristys murtuu, jos se tehdään terävän särmän tai sisätaitteen yli. Tartunta-aine (kumibitumiliuos) levitetään telalla tai harjalla tasaisesti siten, ettei synny lammikoita. Kumibitumiliuosta levitetään pinnan karheudesta ja imukyvystä riippuen 0,2 0,3 kg/m². Pinnan annetaan kuivua kunnes se on vähintään kosketuskuiva. Tartunta-aineen leviäminen ympäristön rakenteille ja vesistöön on estettävä. Tiivistysepoksi on levitettävä valmistajan ohjeita noudattaen. Kermit ja muut aineet on varastoitava valmistajien ohjeiden mukaan siten, että niiden ominaisuudet eivät heikkene varastoinnin aikana. Kermieristysrakenteen ja tiivistysepoksin on oltava Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymiä. Kermit voivat olla 1. liimaamalla kiinnitettäviä 2. kuumentamalla kiinnitettäviä (hitsattavia). Kermieristysrakenteen tartuntalujuuden on oltava SYL 6:n /2/ kohdan taulukon 2 mukainen. Tartunnan määrittämistä koskevat lisätiedot on esitetty SYL 6:n kohdan alakohdissa Liimaamalla kiinnitettäessä liimauskerroksen paksuuden on oltava mahdollisimman tasainen. Kumibitumin levityslämpötilan on oltava C. Kumibitumin sulatuksessa saa käyttää vain Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymää sulatuspataa. Korkein sallittu sekoituslämpötila sulatuspadassa on +210 C, ellei Tiehallinto ole erikseen hyväksynyt korkeampaa lämpötilaa kyseiselle kumibitumille. Kumibitumia käytetään vähintään 1,5 kg/m², määrä riippuu alustan karheudesta. Kuumentamalla kiinnitettäessä kuumennus on tehtävä siten, että tartuntapinnan bitumi sulaa rullan edessä pieneksi aalloksi kermin leveydeltä ja leviää kermin molemmille puolille, jolloin kermi kiinnittyy hyvin eristysalustaan. Hitsausbitumia ei saa kuumentaa liikaa. Kuumennus tehdään rivipolttimella tai käytetään kermirullan vetolaitetta siten, että veto tapahtuu rullan etupuolelta levityssuuntaan päin. Liikaa kuumennettu kermi poimuuntuu, jolloin se on vaihdettava uuteen. Kermieristys on suojattava kulkuväylien kohdilla ja muissa vaurioitumisherkissä paikoissa, kunnes suojakerros on tehty. Korjaustyön tekijöiden on oltava ammattitaitoisia ja heillä on oltava katto- ja vedeneristystöiden tulityökortti ja kuvallinen tunnistekortti. Korjaustyöstä on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan malli on SILKO-yleisohjeen /3/ liitteenä.

4 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 4 5 TYÖVAIHEVAATIMUKSET 5.1 Valmistelevat työt Vaurion syy on selvitettävä ja otettava huomioon uutta pintarakennetta valittaessa. Tätä varten on tehtävä kannen pintarakenteiden erikoistarkastus ja laadittava korjaussuunnitelma. Tarkastuksessa käytetään seuraavia ohjeita: Sillantarkastusohje. TIEH Sillan kannen pintarakenteiden ja kansilaatan yläpinnan erikoistarkastusohjeet. TVH Erikoistarkastuksessa kannen pintarakenteet avataan tai porataan lieriöt vähintään kolmesta kohdasta. Paikat ja näytemäärä valitaan siten, että niiden avulla saadaan riittävä yleiskäsitys kansilaatan kunnosta. Kansilaatan kloridipitoisuudet tutkitaan. Samalla tarkastetaan kuivatuslaitteiden kunto ja laitteiden lisäämistarve. Sillan kannen viettokaltevuudet vaaitaan ja selvitetään eristysalustan muotoilutarve. Suunnittelu aloitetaan vaihtoehtojen vertailulla. Kermieristys tulee yleensä kysymykseen, jos eristysalusta on tasainen tai kannelle tehdään muotoiluvalu eikä kansilaatassa ole paljon tiivistettäviä läpivientejä. Työtä varten laaditaan työselitys, jossa on esitettävä ainakin vanhojen rakenteiden purkaminen eristysalustan esikäsittelyt kermieristysrakenteen teko suojakerroksen teko. Kaikista korjaustoimista on esitettävä laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimet. Urakoitsija laatii ennen korjaustyön aloittamista yhdistetyn työ- ja laatusuunnitelman, jossa esitetään seuraavat asiat alla olevan jaottelun mukaan: 1. Yleiset tiedot hankkeen työ- ja laadunvalvontaorganisaatio: henkilöt, vastuu, toimivalta ja tehtävät työmäärien tarkastus työssä käytettävä kalusto (kaluston tyyppimerkit, varakalusto jne.) laaduntarkastuksissa käytettävät mittarit ja laitteet työturvallisuus- ja ympäristönsuojelutoimet työhön vaikuttavat paikalliset olot, työnaikainen liikenne jne. lupien hankinta. 2. Työsuunnitelma kermieristysrakenne tyyppimerkinnöin ja tuotenimin kuinka työ tehdään: työmenetelmä, työntekijät, työkapasiteetit ja aikataulu työalueen suojaaminen sääsuoja. 3. Työnaikaiset tarkastukset ja mittaukset olosuhdemittaukset eristysalustan hyväksyntä ainemenekkien seuranta lämpötilojen seuranta työn aikana laadunvarmistusmittaukset laadunohjaus yllä mainittujen toimien perusteella. 4. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen työmaapöytäkirjat mittausten tulokset poikkeamaraportit korjaustoimenpiteet uusintatarkastus.

5 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 5 Ennen korjaustyötä on tehtävä seuraavat toimet: Liikenteen järjestelyjä varten laaditaan eri ohjeen /4/ mukaan liikenteenohjaussuunnitelma, joka esitetään tilaajan edustajalle ennen työn aloittamista. Yleensä kannen pintarakenteet uusitaan ajokaista kerrallaan (kuva 3). Työtekijöiden perehdyttämiseksi annetaan työn edellyttämä määrä työnopastusta. Sääsuojien käytössä on noudatettava SYL 6:n /2/ kohdan alakohtien 8 11 määräyksiä. Siirrettävien sääsuojien käytöstä on saatu hyviä kokemuksia (kuva 4). Sääolosuhteissa tapahtuviin muutoksiin on varauduttava vähintään suojapeitteiden avulla. Peitteet asennetaan ja poistetaan siten, että vettä ei valu eristettäville pinnoille. Sääsuojan sisällä on pidettävä yllä tuuletusta, jottei ilmassa oleva kosteus kondensoidu suojan alapintaan. Kuva 3. Liikenteen järjestely on hoidettava ohjeiden mukaisesti. Vuoden 2007 kesästä lähtien otetaan käyttöön seuraavat sääsuojaa koskevat urakkaehdot: Sääsuoja kuuluu aina urakkaan. Tilaaja antaa vakiohinnat. Tilaaja päättää sääsuojan käytöstä. Urakoitsija saa hyvityksen käytön mukaan. Martti Alhainen Kuva 4. Kermieristystyötä tehdään sääsuojassa.

6 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ Eristysalustan kunnostus ja esikäsittely Kannen pintarakenteet puretaan Asfalttipäällysteen uusimisohjeen /5/ mukaan. Työvälineet on valittava siten, ettei eristysalustaan tule vaurioita. Vanha vedeneristys poistetaan tasateräisellä kaivurin kauhalla tai petkeleellä (kuva 5) tai molemmilla. Alustassa lujasti kiinni olevaa bitumia ei tarvitse poistaa, mutta vanha vedeneristys on poistettava mahdollista epoksitiivistystä lukuun ottamatta. Toisaalta vanha bitumi on poistettava, jos kanteen tulee tiivistysepoksi ennen kermejä. Eristysalusta kunnostetaan SILKO-ohjeen /6/ mukaan. Ohjeessa esitetään muun muassa seuraavat kunnostustoimet: yksittäisten kolojen paikkaus kansilaatan pinnan muotoiluvalu eristysalustan kuivatus kosteussulun teko. Näitä ei käsitellä tarkemmin tässä ohjeessa. Kuva 5. Vanha vedeneristys poistetaan esimerkiksi konepetkeleellä. Kansilaatan halkeamat imeytetään tai injektoidaan korjaussuunnitelman mukaan. Kansilaatan yläpinta vaaitaan pintarakenteiden purkamisen jälkeen riittävän tiheästi, jotta pinnan viettokaltevuudet voidaan todeta luotettavasti. Pinnan tasaisuus mitataan 1,5 metrin oikolaudalla ja vesivaa alla SYL 6:n /2/ kohdan ja liitteen 1 mukaan. Mittauksella varmistetaan, että vesi ohjautuu pois sillan kannelta. Kuivatuslaitteita tehdään tarvittaessa lisää seuraavien ohjeiden mukaan: SILKO Tippuputken teko päällysrakenteeseen (tippuputket varustetaan suppiloilla, jos kermieristys ulottuu sillan reunaan asti). SILKO Reunasalaojan teko SILKO Poikittaisen salaojan teko Syöksytorvi tehdään tarvittaessa Tiehallinnon tyyppipiirustuksen R15/DS1 mukaan. Kuva 6. Tartunta-aine levitetään tasaisesti. Martti Alhainen

7 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ Kermien kiinnitystavat ja limitys Kermit kohdistetaan aluksi paikalleen. Liimaamalla kiinnitettävät kermit asennetaan siten, että kuumaa kumibitumia kaadetaan kaatonokalla varustetusta kannusta kermirullan eteen siten, että kermiä auki rullattaessa rullan edessä on aaltomainen bitumikerros ja bitumia pursuaa rullan reunoista (kuva 7). Kuva 7. Kermin kiinnitystä liimaamalla. Kuumentamalla kiinnitettävät kermit asennetaan siten, että tartuntapintaa lämmitetään nestekaasuliekillä koko kermin leveydeltä (kuva 8) ja kermi painetaan tartunta-aineella käsiteltyyn eristysalustaan. Alapinnan suojakalvon pitää sulaa kokonaan. Kuumennus tehdään mieluimmin rivipolttimella. Martti Alhainen Martti Alhainen Kuva 8. Kermin kiinnitystä kuumentamalla. Kermieristyksen saumat liimataan siten, ettei synny vastasaumoja (myötäsukaan) veden virtaussuuntaan nähden. Limityksen on oltava sivusaumoissa (reunoissa) vähintään 100 mm ja päätysaumoissa vähintään 150 mm (kuva 9). Kuva 9. Kermieristyksen saumojen limitys.

8 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ Kermien asennus Vedeneristystyö aloitetaan korkeusasemaltaan alimmasta kannen kohdasta ja kermit levitetään yleensä sillan pituussuuntaan. Jos silta on kaarteessa, kermit voidaan levittää myös sillan poikkisuuntaan. Jos sillan reunassa ei ole vedeneristykselle tarkoitettua varausta, kermieristys tehdään veden virtaussuuntaan nähden alapuolisessa reunassa seuraavasti (kuva 10): 1. Reunimmaiseksi asennetaan 1000 mm:n levyinen aluskermi, jonka jälkeen työtä jatketaan 1000 mm:n levyisillä aluskermeillä. Reunapalkin pystypintaan ja 250 mm:n levyiselle kaistalle aluskermin päälle sivellään kerros kumibitumia tai muuta Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymää eristysmassaa. Ainemenekin pitää olla vähintään 1,5 kg/m² kerrosta kohden. Pystypinta suihkupuhdistetaan ennen sivelyä mm:n levyisen pintakermin ulkoreuna liitetään puskusaumalla reunapalkin sisäpintaan, jonka jälkeen työtä jatketaan täysilevyisillä pintakermeillä. Sisäreunan tiivistys tehdään aluskermin tapaan. Reunapalkin sisäsivulle nostettava kermieristys tehdään veden virtaussuuntaan nähden alapuolisessa reunassa siten (kuva 11), että alus- ja pintakermit asennetaan edellisen kohdan tapaan siten, että ne päätetään sillan reunassa kohtaan, josta alkaa nousu reunapalkin sisäpintaan (pulloholkka) sekä alus- että pintakermin päälle asennetaan 100 mm:n limityksellä kermikaista, joka ulotetaan varauksen yläreunaan asti molempien kermikaistojen päälle tehdään kumibitumi- tai eristysmassasively edellisen kohdan tapaan vedeneristyksen reuna tiivistetään kumibitumikitillä ja reunan tiiviys varmistetaan kumibitumin alle kiinnitettävällä alumiinilistalla. Kuva 10. Reunapalkin sisäsivuun puskusaumalla liitetty kermieristys. Kuva 11. Kermieristyksen nosto reunapalkissa olevaan varaukseen. Saumojen kiinnittymistä tehostetaan telalla rullaamalla. Jos liimattuun tai kuumentamalla kiinnitettyyn kermiin tulee kupla, menetellään seuraavasti (kuva 12): 1. Kupla halkaistaan terävällä mattoveitsellä. 2. Viiltokohtaan kermin alle kaadetaan ohut kerros kuumaa kumibitumia ja kermi painetaan kiinni eristysalustaan. 3. Viillon päälle liimataan kuumalla kumibitumilla kermipaikka limityssääntöjen mukaan. Kohdistuksessa tullut poimu korjataan samalla tavalla. Kuva 12. Kermieristykseen syntyneen kuplan korjaaminen.

9 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ Yksityiskohtien ja päällystekerrosten teko Jos syöksytorvessa on Tiehallinnon tyyppipiirustuksen R15/DS1 mukainen kansilaatan päälle ulottuva laippa, vedeneristys liitetään laippaan ja tiivistetään kumibitumilla. Tippuputken kohdalle tehdään reikä ja kermi painetaan suppilon pintaa vasten. Jos suppilo on syvä, sen päälle asennetaan loivempireunainen suppilo tai suppilo muotoillaan oikean muotoiseksi valumattomalla paikkauslaastilla. Vedeneristys tehdään kulmissa, särmissä ja taitteissa kohdan mukaan leikatuista kappaleista. Kermikappaleita ei saa venyttää, vaan niiden annetaan asettua kevyesti painamalla paikoilleen. Kuva 13. Hyvin tehty työnaikainen suojaus. Kermieristys on suojattava kulkuväylien, työkoneiden tms. kohdilta, kunnes suojakerros on tehty (kuva 13). Kermieristyksen suojakerros tehdään korjaussuunnitelman mukaan. Suojausmenetelmät valitaan SYL 6:n /2/ taulukosta 4. Tiehallinto on hyväksynyt kevyen liikenteen silloilla käytettäväksi myös kermirakenteita, jotka voidaan tehdä ilman suojakerrosta. Kermirakenteen käyttöluokissa 2 ja 3 voidaan käyttää suojabetonia, mikä määrätään korjaussuunnitelmassa. Suojabetoni tehdään SYL 6:n /2/ kohdan mukaan. Päällystekerrokset tehdään SILKO-ohjeen /5/ mukaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, ettei asfalttilevittimen pyörien alle jää eristystä vaurioittavia kiviainesrakeita (kuva 14). Kuva 14. Suoja-asfaltin levitystä.

10 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 10 6 LAADUNVARMISTUS Laadunvarmistus tehdään SYL 6:n /2/ kohtien (eristysalusta) ja (kermieristys) mukaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota kumibitumin kuumentamiseen, jotta sallittua lämpötilaa ei ylitetä. Lämpötilat on merkittävä työmaapäiväkirjaan. Muut tärkeät laadunvarmistuksessa todettavat asiat ovat eristysalustan tasaisuus ja puhtaus eristysalustan kosteustila ja karheus mahdollisen epoksitiivistyksen tiiviys ja tartunta kermien liimautuminen ja tartunta kermien suojaaminen työn aikana veden poistuminen valmiin vedeneristyksen päältä. Olosuhdemittaukset tehdään työvuoron alussa ja lopussa ja vähintään kerran työvuoron aikana. Mittaus tehdään pintalämpömittarilla sekä ilman lämpötila- ja kosteusmittareilla. Työn kuluessa on tarkkailtava erityisesti, että kaikkia lämpötilavaatimuksia noudatetaan. Eristysalustan tasaisuusmittaus tehdään oikolaudalla. Eristysalustan karheus mitataan lasihelmimenetelmällä (kuva 15) SYL 6:n /2/ kohdan alakohtien 6 ja 7 mukaan. Ennen eristystöiden aloitusta tehdään eristysalustan vastaanottotarkastus. Eristysalustan, tiivistysepoksin ja aluskermien tartuntamittaukset (kuva 16) tehdään korjaussuunnitelman mukaan. Tiivistysepoksin tiiviys tarkistetaan eristysvastusmittauksen avulla (kuva 17) SYL 6:n /2/ kohdan mukaan. Lopuksi tarkastetaan, ettei vesi lammikoidu vedeneristyksen päälle, vaan ohjautuu tehokkaasti kuivatuslaitteisiin. Työn valmistuttua kerätään laaturaportiksi yhdistetty työ- ja laatusuunnitelma työmaapöytäkirjat ainestodistukset mahdolliset poikkeamaraportit vaatimustenmukaisuuden yhteenvetoraportti. Laaturaportti luovutetaan tilaajan edustajalle viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Kuva 15. Eristysalustan karheuden mittaus lasihelmien avulla (lasihelmet levitettynä, mitta, levitysväline, mitta-astia ja tuu lensuojus). Kuva 16. Kermin tartuntavetomittaus. Martti Alhainen Kyösti Laukkanan Kuva 17. Tiivistysepoksin eristysvastuksen mittaus.

11 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 11 7 TÄYDENTÄVÄT OHJEET /1/ Sillantarkastuskäsikirja. Helsinki: Tiehallinto s. ISBN TIEH /2/ Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Kannen pintarakenteet - SYL 6. Helsinki: Tiehallinto s. + 9 liitettä. ISBN TIEH /3/ Betonirakenteet. Betonin paikkaus. Helsinki: Tielaitos SILKO TIEH /4/ Liikenne tietyömaalla, 5C - 4 Kunnossapitotyöt, Liikennejärjestelyt ja työturvallisuus kunnossapitotyössä. TIEH v-06. /5/ Asfalttipäällysteen uusiminen. Helsinki: Tiehallinto (SILKO 2.814) TIEH /6/ Betonirakenteet. Vedeneristyksen alustan kunnostus. Helsinki: Tiehallinto (SILKO 2.240) TIEH SILKO

12 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 12 OPASTAVAT TIEDOT LIITE TYÖVAIHEET ERIKOIS- TARKASTUS KORJAUS- SUUNNITELMAN LAATIMINEN TYÖ- JA LAATU- SUUNNITELMAN LAATIMINEN LIIKENTEEN JÄRJESTELY PINTA- RAKENTEIDEN PURKAMINEN SAUMOJEN TEKO LAADUNVARMISTUS 16 ERISTYS- ALUSTAN KUNNOSTUS TIIVISTYS EPOKSIN LEVITYS TAI TARTUNTASIVELY KUIVATUSLAITTEIDEN TEKO JA KUNNOSTUS KERMIEN SUOJAKERROKSEN KIINNITYS TEKO LAATURAPORTTI LÄPIVIENTIEN JA REUNOJEN TIIVISTYS RESURSSIT TYÖVOIMA: TYÖVÄLINEET: TYÖMAA JÄRJESTELYT JA TYÖTURVALLISUUS: työnjohtaja (TJ), ja kaksi rakennusammattimiestä (RAM). aggregaatti (15 kw), kompressori (3 6 m 3 /min.) tai muu voimayksikkö esikäsittelyvälineet; konepetkele, suihkupuhdistuslaite, rakennusimuri ja tarvittaessa jyrsin, suurpainepesuri ja kuivaaja (SILKO 4.811) tarvittaessa hioma- tai kulmahiomakone sulatuspata (SILKO 4.831) kermieristysvälineet (SILKO 4.811). lämpö- ja kosteusmittarit sekä tartunta-, karheus- ja tiiviysmittausvälineet. liikenteenohjausvälineet, tarvittaessa liikennevalot varoitusvaatetus, suojajalkineet ja -käsineet suojahaalari, suojakäsineet, silmien suojaimet ja suojajalkineet työntekijöillä tulityökortti ja kuvallinen tunnistekortti. TARVEAINEET: kumibitumiliuos KBL 20/100 (SILKO 1.801, taulukko 2) alus- ja pintakermit; kermieristysrakenne (SILKO 3.811) avoin asfaltti AA 5/50 tai asfalttibetoni AB 5/50 (TIEH ; SYT 6) tai suodatinkangas; käyttöluokka N3 ja hiekka tai suojabetoni tarvittaessa juotoslaasti tai paikkauslaasti (SILKO 3.231) tai betoni K35/P30 (TIEH ; SYL 3) kumibitumi KB-100 (SILKO 1.801, taulukko 3) tai muu Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymä eristysmassa tarvittaessa tiivistysepoksi. LIKIMÄÄRÄISET vedeneristyksen poisto m²/työvuoro TYÖSAAVUTUKSET: tartuntasively m²/työvuoro kermin kiinnitys liimaamalla m²/työvuoro kermin kiinnitys kuumentamalla m²/työvuoro suoja-asfaltin levitys m²/työvuoro Insinööritoimisto Jorma Huura Oy / Tampereen Ecuprint Oy 2006

KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN NESTEMÄISENÄ LEVITETTÄVÄNÄ ERISTYKSENÄ

KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN NESTEMÄISENÄ LEVITETTÄVÄNÄ ERISTYKSENÄ siltojen korjaus KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN NESTEMÄISENÄ LEVITETTÄVÄNÄ ERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 09 (korvaa ohjeen 11 / 90) 2.813 1

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 (korvaa ohjeen 11/92) 2.832 1 VAURIO Kuva 1. Avonaiset halkeamat muodostavat suuren

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE Silko_ohje_2.252 21.6.2004 12:53 Sivu 1 BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 04 2.252 1 VAURIO Toistuva jäätyminen ja sulaminen pyrkii

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET. TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93)

BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET. TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93) BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93) 2.236 1 VAURIO Betonirakenteisiin syntyy halkeamia, kun

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/09 (korvaa ohjeen 8/90) 2.713 1 VAURIO Avonaisen liikuntasauman läpi valuva vesi

Lisätiedot

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan kustannusarvio Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

ALKUSANAT. Sillanrakentamisen kannen pintarakenteita koskevat yleiset laatuvaatimukset on aikaisemmin esitetty SYL 6:n painoksessa elokuulta 1996.

ALKUSANAT. Sillanrakentamisen kannen pintarakenteita koskevat yleiset laatuvaatimukset on aikaisemmin esitetty SYL 6:n painoksessa elokuulta 1996. Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Kannen pintarakenteet - SYL 6 Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset Kannen pintarakenteet - SYL 6 Tuotantotoiminnan ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2001 ISBN

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

KUIVATUSLAITTEET LUISKAN PINTAVESIPUTKEN

KUIVATUSLAITTEET LUISKAN PINTAVESIPUTKEN siltojen korjaus KUIVATUSLAITTEET LUISKAN PINTAVESIPUTKEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET LIVI, Sillanrakentamisyksikkö 08/10 (korvaa ohjeen 9/94) 2.652 1 VAURIO Luiskan pintavesiputki on luiskan sisään

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET PAIKKAUS ILMAN MUOTTEJA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

BETONIRAKENTEET PAIKKAUS ILMAN MUOTTEJA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE BETONIRAKENTEET PAIKKAUS ILMAN MUOTTEJA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 06/05 (korvaa ohjeen 10/92) 2.231 1 VAURIO Työvirheistä, veden jäätymisestä ja muista syistä aiheutuvat

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE 06-417 1100 www.mh-kate.fi Kun haluat valita hyvän kattourakoitsijan, takerru reilusti muutamaan yksityiskohtaan. Kuka tahansa

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

LEMMASTIX KESTÄVÄÄN VEDENERISTYKSEEN

LEMMASTIX KESTÄVÄÄN VEDENERISTYKSEEN LEMMASTIX KESTÄVÄÄN VEDENERISTYKSEEN Lemmastix-kumibitumimastiksi on joustava ja lähes sau maton polymeerimodifioitu eristysmastiksi, joka on vaihtoehtoisia vedeneristeitä nopeampi tehdä. Se sopii erityisen

Lisätiedot

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET 50 mm50 mm 1 2 3 4 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 200 mm 45 mm 5 6 50 mm 9 mm 9 mm 95 mm Rakenneselitys Joustotatami / koko esim.. 12 000 * 12 000 mm. Mitta höylätyn

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Kuntatekniikka ================================================================== 14.03.2016 PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELITYS 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄÄLLYSTEMASSOJEN OHJEARVOT 3 2

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

Wallgard asennusohje 2014

Wallgard asennusohje 2014 Wallgard asennusohje 2014 1. Alusta 1.1 Alustan on oltava luja, puhdas, kuiva ja tasainen, imukykyinen, eikä halkeamia ei saa esiintyä. Kiinnitystä heikentävät maali- ja öljytahrat sekä pöly poistetaan.

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari

punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari Bitumipaanu K+ punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari 3 m2/pkt lavalla 42 pkt Lisätiedot: bitumipaanukate 1:5 tai sitä jyrkemmille katoille, naulaus 25-35 x 2,8

Lisätiedot

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE Kun teet lattia- ja seinäpintoja mikrosementillä, on tärkeää noudattaa näitä käyttöohjeita, jotka sisältävät tarkat ohjeet työvaiheille: 1. Puhdista ja esivalmistele (mm. tasoitus)

Lisätiedot

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Pohjatyöt ja vaatimukset Pohjusteaineen (primer) käyttö Mikrosementti Käsittelyaineen käyttö - Liukkaudenestoaine Sivu 2 3 4-5 6 1 Ohjeistukset

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

Ohje Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta.

Ohje Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta. 1 21421 Sirotepintaus (SIP) 21421.1 Sirotepintauksen materiaalit Laatuvaatimuksina esitetyistä materiaaliominaisuuksista toimitetaan tilaajalle joko käytetyn materiaalierän CE-merkintä tai tuoteseloste

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330

KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207

Lisätiedot

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.

Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta 25.1.2017 YIT Laatu Tuote täyttää sille asetetut vaatimukset Mm. InfraRYL ja urakan sopimusasiakirjat Tyydyttää asiakkaan tarpeita ja odotuksia

Lisätiedot

SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEET 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET. Tässä ohjeessa esitetään siltojen vesitiiviit liikuntasaumalaitteet,

SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEET 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET. Tässä ohjeessa esitetään siltojen vesitiiviit liikuntasaumalaitteet, SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/09 (korvaa ohjeen 6/02) 3.711 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET Tässä ohjeessa esitetään siltojen vesitiiviit liikuntasaumalaitteet,

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174

Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Kunnossapidon merkityksestä ja näkymistä lehtori Eero Nippala, TAMK, puh 040 5460174 Ne9sivusto INFRA KUNTOON Perussisältö: KäsiFeet Teoria: - pieni vaurio = pieni kunnossapitokustannus, - iso vaurio=

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

SILKO

SILKO SILKO 2017 25.1.2017 Nelikymppiset 40-vuotias SILKO onnittelee 40-vuotiasta Siltatekniikan päiviä. 25.1.2017 Liikennevirasto SILKO 2 SILKO historiaa Jouko Lämsän puheesta SILKOn 40:llä: 1970-luvun alussa

Lisätiedot

Sapa Korimanuaali - Korien käsittely

Sapa Korimanuaali - Korien käsittely Sapa Korimanuaali - Korien käsittely Datum 2010-12-10 Senast uppdaterad av Hans Björk Dokumentägare Fabrikschef Vetlanda Revisio 0 Dok. nr 3511 Sivu 1 (8) 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAJOITUKSET 3 2

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä:

ENSIRAPORTTI. Työ A Jokiniemen koulu Valkoisenlähteentie 51, Vantaa. raportointipäivä: ENSIRAPORTTI raportointipäivä: 22.3.2011 Työ TILAAJA: Vantaan kaupunki / Anne Krokfors LASKUTUSOSOITE: Vantaan kaupunki PL 6007 00021 Laskutus Viite: 153021000/Anne Krokfors VASTAANOTTAJA (T): Anne Krokfors

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELOSTUS 2013

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELOSTUS 2013 31.1.2013 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSTÖIDEN 2013 Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄÄLLYSTEMASSOJEN OHJEARVOT 3 2. MURSKEET

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Betonin halkeamien injektointiaineiden,

Betonin halkeamien injektointiaineiden, TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-06016-09 Betonin halkeamien injektointiaineiden, imeytysaineiden ja sulkuaineiden SILKO-kokeet 2009 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (8) Raportin nimi Betonin halkeamien injektointiaineiden,

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane 0809 GVK Coating Technology Oy FI- 21600 Parainen Finland 14 0809- CPR- 1080 ETA- 14/0146 ETAG 022-1 Vedeneristysjärjestelmä märkätilojen laatoitettaville pinnoille DoP 002GVK www.gvk.fi Max Stop Helppo

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022

SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SISÄTILAT KERASAFE VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET ETAG 022 SEINÄT 1. Mittaa ja katkaise vuota (lattiasta kattoon) ja lisää 5 cm kääntövara lattialle. 2. Mittaa 95 cm kulmasta ja tee merkintä. Vuota

Lisätiedot

Hifitalo 2010. Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT. Kasausohje YHTEYSTIEDOT

Hifitalo 2010. Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT. Kasausohje YHTEYSTIEDOT Hifitalo 2010 Hifitalo SIMPLE-XXX KOTELOT Kasausohje YHTEYSTIEDOT Myymälä: info@hifitalo tel.044 055 3595 Asentamo: asentamo@hifitalo.fi tel.040 588 4680 Onnittelut, olette ostaneet itsellenne laatutuotteen

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

PEM1091FIN SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE HJ11.12 JA HJ11.24 ASENNUSOHJE

PEM1091FIN SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE HJ11.12 JA HJ11.24 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1091FIN 2011-02 LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE SUOMI 2/8 PEM1091FIN 2011-02 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle kaapelityypille.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

1.3.3 Rappausverkot, kiinnikkeet ja muut tarvikkeet... 16

1.3.3 Rappausverkot, kiinnikkeet ja muut tarvikkeet... 16 Sisällysluettelo 1 ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄT.... 9 1.1 Ohjeen tarkoitus ja käyttöala.... 9 1.1.1 Eriste- ja levyrappausten tekniset vaatimukset... 9 1.2 Ohutrappaus-eristejärjestelmä... 10 1.2.1 Laastit....

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4

As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 Tilaaja: Aki Alanko Aika: 23.5.2011 klo 8:10-16:20 Urakoitsija: IlmalämpöCenter Oy / Jari Vainikainen Laite: Mitsubishi Electric FD25VABH

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi

Tietyömaiden merkitseminen. Autoliitto Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden merkitseminen Autoliitto 31.5.2016 Pekka Petäjäniemi Tietyömaiden liikennejärjestelyiden periaatteet ja tavoitteet 30.1.2016 2 Tiepidon tekniset ohjeet - sivuilta 20.1.2015 3 Tilaajan asettamat

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl)

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) 1 (5) Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) Mallisuunnitelma Jm 2,50 + 30.00 + 2,50 m Hl 7,5 M Tiehallinto Helsinki 2005 2 (5) ALKUSANAT Tiehallinto on teettänyt päällysrakenteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto N : 850 58 02 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 2 (07/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje Julkisivusaumaus Konsernin Construction-osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016-2018 (+MAHD. OPTIO V. 2019) HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 30.6.2016 2(9) Yleistä Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa-

Lisätiedot