2.811 KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2.811 KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE"

Transkriptio

1 KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 11/06 (korvaa ohjeen 9/93) VAURIO Vedeneristyksen uusimiseen johtavat laajat vauriot voivat aiheutua esimerkiksi seuraavista syistä: Eristysalusta ei ole ollut ohjeiden mukainen. Usein alusta on ollut liian kostea, jolloin siitä on aiheutunut kuplimista. Eristyskermin lasikangastukikerros on vaurioitunut alkalisen (emäksisen) veden vaikutuksesta. Kaidepylväät lävistävät vedeneristyksen. Kansilaatan rakenteelliset halkeamat ja lämpöliikkeet ovat rikkoneet myös vedeneristyksen. Sillassa ei ole kuivatusjärjestelmää tai se ei toimi. Suolakorroosio on vaurioittanut suojabetonia. Vedeneristyksen käyttöikä on saavutettu. Kuva 1. Lasikangasbitumikermeistä valmistetut vedeneristykset ovat yleensä vaurioituneet varsinkin sillan reunoissa. 2 KORJAUSTARVE Vedeneristyksen korjaustarve on selvitettävä aina ennen sillan peruskorjausta ja päällystämistä. Vedeneristys uusitaan, jos päällysrakenteessa on Sillantarkastuskäsikirjan /1/ taulukon 5 vaurioluokan 3 tai 4 mukaista vesivuotoa laajoilla alueilla tai useissa kohdissa. Uusiminen on ajankohtainen myös silloin, jos vedeneristys on tehty 1970-luvulla tai aikaisemmin tai kun reunapalkki uusitaan. Kuva 2. Vuotavat halkeamat, kalkkipuikot ja kalkkiläiskät ovat merkkejä laajoista veden eristyksen vaurioista. TIEH TIEHALLINTO 2006

2 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 2 3 OHJEEN SOVELTAMISALA Tässä ohjeessa käsitellään teräsbetonikantisen sillan vedeneristyksen uusimista kermieristyksenä. Ohje sopii myös uudisrakentamiseen. Ohjetta voidaan soveltaa myös seuraavissa tapauksissa: 1. Jos päällyste on vaurioitunut Sillantarkastus käsikirjan /1/ taulukon 12 vaurioluokkaan 3 tai 4, jonka seurauksena vedeneristys on vaurioitunut. 2. Päällysteen alapuolella on rakenteellisia korjauksia vaativia vaurioita, kuten kermieristyksen kuplimista. 3. Sillan reunapalkit uusitaan. 4. Siltaa levennetään. Korjaussuunnitelmaan sisältyvät työt tehdään eri ohjeiden mukaan seuraavasti: kansilaatan tai suojabetonin paikkaaminen (SILKO 2.231) eristysalustan kunnostus (SILKO 2.240) asfalttipäällysteen uusiminen (SILKO 2.814). Vaihtoehtoisesti vedeneristys voidaan uusia mastiksieristyksenä tai nestemäisenä levitettävänä eristyksenä (aikaisempi termi massaeristys). Niistä on laadittu eri SILKO-ohjeet ja Tällöin verrataan kermi-, mastiksi- ja nestemäisenä levitettävää eristystä toisiinsa laadun ja kustannusten suhteen. Mastiksieristys tulee kysymykseen, jos sillassa on aikaisemmin ollut mastiksieristys ja paineentasausputket. Nestemäisenä levitettävää eristystä voidaan käyttää koko siltakannen sijasta erityisesti rasitetuissa kohdissa kuten sillan reunoissa, jos se voidaan luotettavasti liittää muuhun eristykseen. Ratkaisuun vaikuttavat kustannusten lisäksi vaurioituneiden kohtien sijainti liikennemäärä työteknilliset seikat vanhan ja uuden vedeneristyksen yhteensopivuus.

3 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 3 4 LAATUVAATIMUKSET Työtä varten on laadittava korjaussuunnitelma, jonka jälkeen urakoitsija laatii kannen pintarakenteiden uusimista varten työ- ja laatusuunnitelman, jonka tilaaja tarkastaa. Eristysalustan lämpötilan on oltava vähintään 3 C ilman kastepisteen yläpuolella. Ilman ja rakenteen lämpötilan pitää kuitenkin olla vähintään +5 C. Työtä ei saa tehdä sateella. Eristysalustan laatuvaatimukset on esitetty SYL 6:n /2/ kohdassa ja liitteessä 1. Tärkeimmät vaatimukset ovat seuraavat: Eristysalusta suihkupuhdistetaan ja imuroidaan. Eristysalustan absoluuttinen kosteus saa olla korkeintaan 5 massa-% tai suhteellinen kosteus korkeintaan 93 %. Paineentasauskermejä käytettäessä sallittu absoluuttinen kosteus saa olla vastaavasti 6 massa-% tai suhteellinen kosteus 96 %. Päällysrakenteen päissä mahdollisesti olevat särmät on hiottava pyöreiksi. Jos vedeneristys nostetaan reunapalkin sisäpinnalle, sisätaite on pyöristettävä eli tehtävä ns. pulloholkka. Eristysalustan viettokaltevuuden on oltava vähintään 1 %, mutta jos eristysalustaa joudutaan muotoilemaan, viettokaltevuudeksi tehdään 2 % tai enemmän. Kermieristys kuplii, jos kosteus on liian suuri. Jos kosteus on liian suuri, eristysalusta kuivatetaan. Kermieristys murtuu, jos se tehdään terävän särmän tai sisätaitteen yli. Tartunta-aine (kumibitumiliuos) levitetään telalla tai harjalla tasaisesti siten, ettei synny lammikoita. Kumibitumiliuosta levitetään pinnan karheudesta ja imukyvystä riippuen 0,2 0,3 kg/m². Pinnan annetaan kuivua kunnes se on vähintään kosketuskuiva. Tartunta-aineen leviäminen ympäristön rakenteille ja vesistöön on estettävä. Tiivistysepoksi on levitettävä valmistajan ohjeita noudattaen. Kermit ja muut aineet on varastoitava valmistajien ohjeiden mukaan siten, että niiden ominaisuudet eivät heikkene varastoinnin aikana. Kermieristysrakenteen ja tiivistysepoksin on oltava Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymiä. Kermit voivat olla 1. liimaamalla kiinnitettäviä 2. kuumentamalla kiinnitettäviä (hitsattavia). Kermieristysrakenteen tartuntalujuuden on oltava SYL 6:n /2/ kohdan taulukon 2 mukainen. Tartunnan määrittämistä koskevat lisätiedot on esitetty SYL 6:n kohdan alakohdissa Liimaamalla kiinnitettäessä liimauskerroksen paksuuden on oltava mahdollisimman tasainen. Kumibitumin levityslämpötilan on oltava C. Kumibitumin sulatuksessa saa käyttää vain Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymää sulatuspataa. Korkein sallittu sekoituslämpötila sulatuspadassa on +210 C, ellei Tiehallinto ole erikseen hyväksynyt korkeampaa lämpötilaa kyseiselle kumibitumille. Kumibitumia käytetään vähintään 1,5 kg/m², määrä riippuu alustan karheudesta. Kuumentamalla kiinnitettäessä kuumennus on tehtävä siten, että tartuntapinnan bitumi sulaa rullan edessä pieneksi aalloksi kermin leveydeltä ja leviää kermin molemmille puolille, jolloin kermi kiinnittyy hyvin eristysalustaan. Hitsausbitumia ei saa kuumentaa liikaa. Kuumennus tehdään rivipolttimella tai käytetään kermirullan vetolaitetta siten, että veto tapahtuu rullan etupuolelta levityssuuntaan päin. Liikaa kuumennettu kermi poimuuntuu, jolloin se on vaihdettava uuteen. Kermieristys on suojattava kulkuväylien kohdilla ja muissa vaurioitumisherkissä paikoissa, kunnes suojakerros on tehty. Korjaustyön tekijöiden on oltava ammattitaitoisia ja heillä on oltava katto- ja vedeneristystöiden tulityökortti ja kuvallinen tunnistekortti. Korjaustyöstä on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan malli on SILKO-yleisohjeen /3/ liitteenä.

4 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 4 5 TYÖVAIHEVAATIMUKSET 5.1 Valmistelevat työt Vaurion syy on selvitettävä ja otettava huomioon uutta pintarakennetta valittaessa. Tätä varten on tehtävä kannen pintarakenteiden erikoistarkastus ja laadittava korjaussuunnitelma. Tarkastuksessa käytetään seuraavia ohjeita: Sillantarkastusohje. TIEH Sillan kannen pintarakenteiden ja kansilaatan yläpinnan erikoistarkastusohjeet. TVH Erikoistarkastuksessa kannen pintarakenteet avataan tai porataan lieriöt vähintään kolmesta kohdasta. Paikat ja näytemäärä valitaan siten, että niiden avulla saadaan riittävä yleiskäsitys kansilaatan kunnosta. Kansilaatan kloridipitoisuudet tutkitaan. Samalla tarkastetaan kuivatuslaitteiden kunto ja laitteiden lisäämistarve. Sillan kannen viettokaltevuudet vaaitaan ja selvitetään eristysalustan muotoilutarve. Suunnittelu aloitetaan vaihtoehtojen vertailulla. Kermieristys tulee yleensä kysymykseen, jos eristysalusta on tasainen tai kannelle tehdään muotoiluvalu eikä kansilaatassa ole paljon tiivistettäviä läpivientejä. Työtä varten laaditaan työselitys, jossa on esitettävä ainakin vanhojen rakenteiden purkaminen eristysalustan esikäsittelyt kermieristysrakenteen teko suojakerroksen teko. Kaikista korjaustoimista on esitettävä laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimet. Urakoitsija laatii ennen korjaustyön aloittamista yhdistetyn työ- ja laatusuunnitelman, jossa esitetään seuraavat asiat alla olevan jaottelun mukaan: 1. Yleiset tiedot hankkeen työ- ja laadunvalvontaorganisaatio: henkilöt, vastuu, toimivalta ja tehtävät työmäärien tarkastus työssä käytettävä kalusto (kaluston tyyppimerkit, varakalusto jne.) laaduntarkastuksissa käytettävät mittarit ja laitteet työturvallisuus- ja ympäristönsuojelutoimet työhön vaikuttavat paikalliset olot, työnaikainen liikenne jne. lupien hankinta. 2. Työsuunnitelma kermieristysrakenne tyyppimerkinnöin ja tuotenimin kuinka työ tehdään: työmenetelmä, työntekijät, työkapasiteetit ja aikataulu työalueen suojaaminen sääsuoja. 3. Työnaikaiset tarkastukset ja mittaukset olosuhdemittaukset eristysalustan hyväksyntä ainemenekkien seuranta lämpötilojen seuranta työn aikana laadunvarmistusmittaukset laadunohjaus yllä mainittujen toimien perusteella. 4. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen työmaapöytäkirjat mittausten tulokset poikkeamaraportit korjaustoimenpiteet uusintatarkastus.

5 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 5 Ennen korjaustyötä on tehtävä seuraavat toimet: Liikenteen järjestelyjä varten laaditaan eri ohjeen /4/ mukaan liikenteenohjaussuunnitelma, joka esitetään tilaajan edustajalle ennen työn aloittamista. Yleensä kannen pintarakenteet uusitaan ajokaista kerrallaan (kuva 3). Työtekijöiden perehdyttämiseksi annetaan työn edellyttämä määrä työnopastusta. Sääsuojien käytössä on noudatettava SYL 6:n /2/ kohdan alakohtien 8 11 määräyksiä. Siirrettävien sääsuojien käytöstä on saatu hyviä kokemuksia (kuva 4). Sääolosuhteissa tapahtuviin muutoksiin on varauduttava vähintään suojapeitteiden avulla. Peitteet asennetaan ja poistetaan siten, että vettä ei valu eristettäville pinnoille. Sääsuojan sisällä on pidettävä yllä tuuletusta, jottei ilmassa oleva kosteus kondensoidu suojan alapintaan. Kuva 3. Liikenteen järjestely on hoidettava ohjeiden mukaisesti. Vuoden 2007 kesästä lähtien otetaan käyttöön seuraavat sääsuojaa koskevat urakkaehdot: Sääsuoja kuuluu aina urakkaan. Tilaaja antaa vakiohinnat. Tilaaja päättää sääsuojan käytöstä. Urakoitsija saa hyvityksen käytön mukaan. Martti Alhainen Kuva 4. Kermieristystyötä tehdään sääsuojassa.

6 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ Eristysalustan kunnostus ja esikäsittely Kannen pintarakenteet puretaan Asfalttipäällysteen uusimisohjeen /5/ mukaan. Työvälineet on valittava siten, ettei eristysalustaan tule vaurioita. Vanha vedeneristys poistetaan tasateräisellä kaivurin kauhalla tai petkeleellä (kuva 5) tai molemmilla. Alustassa lujasti kiinni olevaa bitumia ei tarvitse poistaa, mutta vanha vedeneristys on poistettava mahdollista epoksitiivistystä lukuun ottamatta. Toisaalta vanha bitumi on poistettava, jos kanteen tulee tiivistysepoksi ennen kermejä. Eristysalusta kunnostetaan SILKO-ohjeen /6/ mukaan. Ohjeessa esitetään muun muassa seuraavat kunnostustoimet: yksittäisten kolojen paikkaus kansilaatan pinnan muotoiluvalu eristysalustan kuivatus kosteussulun teko. Näitä ei käsitellä tarkemmin tässä ohjeessa. Kuva 5. Vanha vedeneristys poistetaan esimerkiksi konepetkeleellä. Kansilaatan halkeamat imeytetään tai injektoidaan korjaussuunnitelman mukaan. Kansilaatan yläpinta vaaitaan pintarakenteiden purkamisen jälkeen riittävän tiheästi, jotta pinnan viettokaltevuudet voidaan todeta luotettavasti. Pinnan tasaisuus mitataan 1,5 metrin oikolaudalla ja vesivaa alla SYL 6:n /2/ kohdan ja liitteen 1 mukaan. Mittauksella varmistetaan, että vesi ohjautuu pois sillan kannelta. Kuivatuslaitteita tehdään tarvittaessa lisää seuraavien ohjeiden mukaan: SILKO Tippuputken teko päällysrakenteeseen (tippuputket varustetaan suppiloilla, jos kermieristys ulottuu sillan reunaan asti). SILKO Reunasalaojan teko SILKO Poikittaisen salaojan teko Syöksytorvi tehdään tarvittaessa Tiehallinnon tyyppipiirustuksen R15/DS1 mukaan. Kuva 6. Tartunta-aine levitetään tasaisesti. Martti Alhainen

7 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ Kermien kiinnitystavat ja limitys Kermit kohdistetaan aluksi paikalleen. Liimaamalla kiinnitettävät kermit asennetaan siten, että kuumaa kumibitumia kaadetaan kaatonokalla varustetusta kannusta kermirullan eteen siten, että kermiä auki rullattaessa rullan edessä on aaltomainen bitumikerros ja bitumia pursuaa rullan reunoista (kuva 7). Kuva 7. Kermin kiinnitystä liimaamalla. Kuumentamalla kiinnitettävät kermit asennetaan siten, että tartuntapintaa lämmitetään nestekaasuliekillä koko kermin leveydeltä (kuva 8) ja kermi painetaan tartunta-aineella käsiteltyyn eristysalustaan. Alapinnan suojakalvon pitää sulaa kokonaan. Kuumennus tehdään mieluimmin rivipolttimella. Martti Alhainen Martti Alhainen Kuva 8. Kermin kiinnitystä kuumentamalla. Kermieristyksen saumat liimataan siten, ettei synny vastasaumoja (myötäsukaan) veden virtaussuuntaan nähden. Limityksen on oltava sivusaumoissa (reunoissa) vähintään 100 mm ja päätysaumoissa vähintään 150 mm (kuva 9). Kuva 9. Kermieristyksen saumojen limitys.

8 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ Kermien asennus Vedeneristystyö aloitetaan korkeusasemaltaan alimmasta kannen kohdasta ja kermit levitetään yleensä sillan pituussuuntaan. Jos silta on kaarteessa, kermit voidaan levittää myös sillan poikkisuuntaan. Jos sillan reunassa ei ole vedeneristykselle tarkoitettua varausta, kermieristys tehdään veden virtaussuuntaan nähden alapuolisessa reunassa seuraavasti (kuva 10): 1. Reunimmaiseksi asennetaan 1000 mm:n levyinen aluskermi, jonka jälkeen työtä jatketaan 1000 mm:n levyisillä aluskermeillä. Reunapalkin pystypintaan ja 250 mm:n levyiselle kaistalle aluskermin päälle sivellään kerros kumibitumia tai muuta Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymää eristysmassaa. Ainemenekin pitää olla vähintään 1,5 kg/m² kerrosta kohden. Pystypinta suihkupuhdistetaan ennen sivelyä mm:n levyisen pintakermin ulkoreuna liitetään puskusaumalla reunapalkin sisäpintaan, jonka jälkeen työtä jatketaan täysilevyisillä pintakermeillä. Sisäreunan tiivistys tehdään aluskermin tapaan. Reunapalkin sisäsivulle nostettava kermieristys tehdään veden virtaussuuntaan nähden alapuolisessa reunassa siten (kuva 11), että alus- ja pintakermit asennetaan edellisen kohdan tapaan siten, että ne päätetään sillan reunassa kohtaan, josta alkaa nousu reunapalkin sisäpintaan (pulloholkka) sekä alus- että pintakermin päälle asennetaan 100 mm:n limityksellä kermikaista, joka ulotetaan varauksen yläreunaan asti molempien kermikaistojen päälle tehdään kumibitumi- tai eristysmassasively edellisen kohdan tapaan vedeneristyksen reuna tiivistetään kumibitumikitillä ja reunan tiiviys varmistetaan kumibitumin alle kiinnitettävällä alumiinilistalla. Kuva 10. Reunapalkin sisäsivuun puskusaumalla liitetty kermieristys. Kuva 11. Kermieristyksen nosto reunapalkissa olevaan varaukseen. Saumojen kiinnittymistä tehostetaan telalla rullaamalla. Jos liimattuun tai kuumentamalla kiinnitettyyn kermiin tulee kupla, menetellään seuraavasti (kuva 12): 1. Kupla halkaistaan terävällä mattoveitsellä. 2. Viiltokohtaan kermin alle kaadetaan ohut kerros kuumaa kumibitumia ja kermi painetaan kiinni eristysalustaan. 3. Viillon päälle liimataan kuumalla kumibitumilla kermipaikka limityssääntöjen mukaan. Kohdistuksessa tullut poimu korjataan samalla tavalla. Kuva 12. Kermieristykseen syntyneen kuplan korjaaminen.

9 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ Yksityiskohtien ja päällystekerrosten teko Jos syöksytorvessa on Tiehallinnon tyyppipiirustuksen R15/DS1 mukainen kansilaatan päälle ulottuva laippa, vedeneristys liitetään laippaan ja tiivistetään kumibitumilla. Tippuputken kohdalle tehdään reikä ja kermi painetaan suppilon pintaa vasten. Jos suppilo on syvä, sen päälle asennetaan loivempireunainen suppilo tai suppilo muotoillaan oikean muotoiseksi valumattomalla paikkauslaastilla. Vedeneristys tehdään kulmissa, särmissä ja taitteissa kohdan mukaan leikatuista kappaleista. Kermikappaleita ei saa venyttää, vaan niiden annetaan asettua kevyesti painamalla paikoilleen. Kuva 13. Hyvin tehty työnaikainen suojaus. Kermieristys on suojattava kulkuväylien, työkoneiden tms. kohdilta, kunnes suojakerros on tehty (kuva 13). Kermieristyksen suojakerros tehdään korjaussuunnitelman mukaan. Suojausmenetelmät valitaan SYL 6:n /2/ taulukosta 4. Tiehallinto on hyväksynyt kevyen liikenteen silloilla käytettäväksi myös kermirakenteita, jotka voidaan tehdä ilman suojakerrosta. Kermirakenteen käyttöluokissa 2 ja 3 voidaan käyttää suojabetonia, mikä määrätään korjaussuunnitelmassa. Suojabetoni tehdään SYL 6:n /2/ kohdan mukaan. Päällystekerrokset tehdään SILKO-ohjeen /5/ mukaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, ettei asfalttilevittimen pyörien alle jää eristystä vaurioittavia kiviainesrakeita (kuva 14). Kuva 14. Suoja-asfaltin levitystä.

10 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 10 6 LAADUNVARMISTUS Laadunvarmistus tehdään SYL 6:n /2/ kohtien (eristysalusta) ja (kermieristys) mukaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota kumibitumin kuumentamiseen, jotta sallittua lämpötilaa ei ylitetä. Lämpötilat on merkittävä työmaapäiväkirjaan. Muut tärkeät laadunvarmistuksessa todettavat asiat ovat eristysalustan tasaisuus ja puhtaus eristysalustan kosteustila ja karheus mahdollisen epoksitiivistyksen tiiviys ja tartunta kermien liimautuminen ja tartunta kermien suojaaminen työn aikana veden poistuminen valmiin vedeneristyksen päältä. Olosuhdemittaukset tehdään työvuoron alussa ja lopussa ja vähintään kerran työvuoron aikana. Mittaus tehdään pintalämpömittarilla sekä ilman lämpötila- ja kosteusmittareilla. Työn kuluessa on tarkkailtava erityisesti, että kaikkia lämpötilavaatimuksia noudatetaan. Eristysalustan tasaisuusmittaus tehdään oikolaudalla. Eristysalustan karheus mitataan lasihelmimenetelmällä (kuva 15) SYL 6:n /2/ kohdan alakohtien 6 ja 7 mukaan. Ennen eristystöiden aloitusta tehdään eristysalustan vastaanottotarkastus. Eristysalustan, tiivistysepoksin ja aluskermien tartuntamittaukset (kuva 16) tehdään korjaussuunnitelman mukaan. Tiivistysepoksin tiiviys tarkistetaan eristysvastusmittauksen avulla (kuva 17) SYL 6:n /2/ kohdan mukaan. Lopuksi tarkastetaan, ettei vesi lammikoidu vedeneristyksen päälle, vaan ohjautuu tehokkaasti kuivatuslaitteisiin. Työn valmistuttua kerätään laaturaportiksi yhdistetty työ- ja laatusuunnitelma työmaapöytäkirjat ainestodistukset mahdolliset poikkeamaraportit vaatimustenmukaisuuden yhteenvetoraportti. Laaturaportti luovutetaan tilaajan edustajalle viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Kuva 15. Eristysalustan karheuden mittaus lasihelmien avulla (lasihelmet levitettynä, mitta, levitysväline, mitta-astia ja tuu lensuojus). Kuva 16. Kermin tartuntavetomittaus. Martti Alhainen Kyösti Laukkanan Kuva 17. Tiivistysepoksin eristysvastuksen mittaus.

11 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 11 7 TÄYDENTÄVÄT OHJEET /1/ Sillantarkastuskäsikirja. Helsinki: Tiehallinto s. ISBN TIEH /2/ Sillanrakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Kannen pintarakenteet - SYL 6. Helsinki: Tiehallinto s. + 9 liitettä. ISBN TIEH /3/ Betonirakenteet. Betonin paikkaus. Helsinki: Tielaitos SILKO TIEH /4/ Liikenne tietyömaalla, 5C - 4 Kunnossapitotyöt, Liikennejärjestelyt ja työturvallisuus kunnossapitotyössä. TIEH v-06. /5/ Asfalttipäällysteen uusiminen. Helsinki: Tiehallinto (SILKO 2.814) TIEH /6/ Betonirakenteet. Vedeneristyksen alustan kunnostus. Helsinki: Tiehallinto (SILKO 2.240) TIEH SILKO

12 SILKO VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ 12 OPASTAVAT TIEDOT LIITE TYÖVAIHEET ERIKOIS- TARKASTUS KORJAUS- SUUNNITELMAN LAATIMINEN TYÖ- JA LAATU- SUUNNITELMAN LAATIMINEN LIIKENTEEN JÄRJESTELY PINTA- RAKENTEIDEN PURKAMINEN SAUMOJEN TEKO LAADUNVARMISTUS 16 ERISTYS- ALUSTAN KUNNOSTUS TIIVISTYS EPOKSIN LEVITYS TAI TARTUNTASIVELY KUIVATUSLAITTEIDEN TEKO JA KUNNOSTUS KERMIEN SUOJAKERROKSEN KIINNITYS TEKO LAATURAPORTTI LÄPIVIENTIEN JA REUNOJEN TIIVISTYS RESURSSIT TYÖVOIMA: TYÖVÄLINEET: TYÖMAA JÄRJESTELYT JA TYÖTURVALLISUUS: työnjohtaja (TJ), ja kaksi rakennusammattimiestä (RAM). aggregaatti (15 kw), kompressori (3 6 m 3 /min.) tai muu voimayksikkö esikäsittelyvälineet; konepetkele, suihkupuhdistuslaite, rakennusimuri ja tarvittaessa jyrsin, suurpainepesuri ja kuivaaja (SILKO 4.811) tarvittaessa hioma- tai kulmahiomakone sulatuspata (SILKO 4.831) kermieristysvälineet (SILKO 4.811). lämpö- ja kosteusmittarit sekä tartunta-, karheus- ja tiiviysmittausvälineet. liikenteenohjausvälineet, tarvittaessa liikennevalot varoitusvaatetus, suojajalkineet ja -käsineet suojahaalari, suojakäsineet, silmien suojaimet ja suojajalkineet työntekijöillä tulityökortti ja kuvallinen tunnistekortti. TARVEAINEET: kumibitumiliuos KBL 20/100 (SILKO 1.801, taulukko 2) alus- ja pintakermit; kermieristysrakenne (SILKO 3.811) avoin asfaltti AA 5/50 tai asfalttibetoni AB 5/50 (TIEH ; SYT 6) tai suodatinkangas; käyttöluokka N3 ja hiekka tai suojabetoni tarvittaessa juotoslaasti tai paikkauslaasti (SILKO 3.231) tai betoni K35/P30 (TIEH ; SYL 3) kumibitumi KB-100 (SILKO 1.801, taulukko 3) tai muu Tiehallinnon käyttöönsä hyväksymä eristysmassa tarvittaessa tiivistysepoksi. LIKIMÄÄRÄISET vedeneristyksen poisto m²/työvuoro TYÖSAAVUTUKSET: tartuntasively m²/työvuoro kermin kiinnitys liimaamalla m²/työvuoro kermin kiinnitys kuumentamalla m²/työvuoro suoja-asfaltin levitys m²/työvuoro Insinööritoimisto Jorma Huura Oy / Tampereen Ecuprint Oy 2006

BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET

BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET siltojen korjaus BETONIRAKENTEET BETONIN SUOJAAMINEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö 11/2012 (korvaa ohjeen 9/98) 1.251 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. SUOJAUSTYÖN SUUNNITTELU...

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Ylläpitävät työt työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Ylläpitävät työt työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(19) Ratu 0430 korvaa 63-0302 Talo 2000 TUO 9.2 HAN 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3 Vedeneristys, ulkopuolinen vedeneristys Tämä ohjekortti esittää perustusten,

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Helmikuu 2015. Ylläpitävät työt materiaali ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Helmikuu 2015. Ylläpitävät työt materiaali ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJE Helmikuu 2015 1(16) Ratu 0433 korvaa 63-0303 Talo 2000 TUO 9.2 HAN 1.3.2.2, 1.3.2.6 Vedeneristys, sisäpuolinen vedeneristys Tämä ohjekortti sisältää rakennuksen sisäpuolisen vedeneristyksen

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (14) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. Päällysteet

Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset. Päällysteet Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Päällysteet Tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset Päällysteet Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2002 ISBN

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE 45-47 13720 PAROLA PAROLANTIE 45-47 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

8.9.2010. PROOFEX veden- ja kaasuneristys

8.9.2010. PROOFEX veden- ja kaasuneristys 8.9.2010 PROOFEX veden- ja kaasuneristys SISÄLLYSLUETTELO PROOFEX ENGAGE POLYETEENIKERMI... 1 PROOFEX LM... 4 PROOFEX WG... 7 SUPERCAST PVC TYÖSAUMANAUHAT... 10 PROOFEX 3000 KERMI VEDENERISTYKSEEN... 15

Lisätiedot

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset Sisältö OSA 1: Yleiset määräykset ja ohjeet... 2 1 Yhteystietoja... 2 2 Töissä noudatettavat asiakirjat... 3 3 Ennen työn

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ LOIVAN VESIKATON KORJAUSTAVAT JA NIIDEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennustekniikka. Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ LOIVAN VESIKATON KORJAUSTAVAT JA NIIDEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT TEKNIIKKA JA LIIKENNE Rakennustekniikka Rakennetekniikka INSINÖÖRITYÖ LOIVAN VESIKATON KORJAUSTAVAT JA NIIDEN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Työn tekijä: Armi Vihattula Työn ohjaajat: Sami Laine Työ hyväksytty:..

Lisätiedot

Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005

Laadun raportointi. Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Laadun raportointi Tiehallinnon selvityksiä 42/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 2 Laadun raportointi ISSN 1457-9871 ISBN 951-803-564-4 TIEH 3200954 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

YLEISTÄ. MATERIAALIT JA TYÖKALUT Tavanomaisen harjakaton kattamiseen tarvitset seuraavat materiaalit ja työkalut. Tiedustele niitä kauppiaaltasi.

YLEISTÄ. MATERIAALIT JA TYÖKALUT Tavanomaisen harjakaton kattamiseen tarvitset seuraavat materiaalit ja työkalut. Tiedustele niitä kauppiaaltasi. sivu kestävästä rakennuslevystä. Eri alustamateriaalien paksuudet selviävät oheisesta taulukosta. Lautojen ja levyjen mahdollinen turpoaminen huomioidaan jättämällä niiden väliin riittävä rako. SBS-kumibituminen,

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Pintarakenteiden nopeutetut korjausmenetelmät

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Pintarakenteiden nopeutetut korjausmenetelmät 39 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Pintarakenteiden nopeutetut korjausmenetelmät Pintarakenteiden nopeutetut korjausmenetelmät Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 39/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI PARVEKKEIDEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+17 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(17) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot

926, 926 grano, 986 crossline, 926 serra, 926 satura, 825, 992, 992 grano

926, 926 grano, 986 crossline, 926 serra, 926 satura, 825, 992, 992 grano ASENNUSOHJEET norament -laatat 926, 926 grano, 986 crossline, 926 serra, 926 satura, 825, 992, 992 grano ALUSTA Alustan lujuus- ja kosteustason on oltava yleisten laatuvaatimusten mukainen (SisäRYL 2013).

Lisätiedot

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet

Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet Sillansuunnittelun täydentävät ohjeet 30.12.2002 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2002 ISBN 951-726-749-5 TIEH 2100003-01 Multiprint Oy Vaasa 2003 Tiehallinto, julkaisumyynti Telefax 0204

Lisätiedot

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä

Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä Voimassa 1.1.2015 alkaen 2 (23) SISÄLLYSLUETTELO TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA... 4 1. SIJOITUSPAIKKALUPA

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(26) Ratu 0412 korvaa 32-0244 Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN 3.4.2.2 Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut paikkaus- ja pinnoituskorjaukset - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 TkL Jukka

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT

KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Päiväys: 1.1.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT KATUTYÖLUVAN LUPAOHJEET JA -EHDOT Katutyöluvan lupaohjeet ja ehdot 1.1.2015 2/19 YHTEYSTIETOJA... 3 1 TARVITTAVAT

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELITYS SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Porvoon ammattioppilaitos KORJAUSTYÖSELITYS 1(11) 24.02.2015

KORJAUSTYÖSELITYS SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Porvoon ammattioppilaitos KORJAUSTYÖSELITYS 1(11) 24.02.2015 Porvoon ammattioppilaitos KORJAUSTYÖSELITYS 1(11) 24.02.2015 KORJAUSTYÖSELITYS A B C D M E F K I L G H SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 PORVOO

Lisätiedot

1 Menetelmät F13-0224 RAKENNUSOSAT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyöt 12 Maankaivu 17 Putkiasennus 51 Purunkotyö KORJAUSTYÖN VAIHEET JA VAIHTOEHDOT

1 Menetelmät F13-0224 RAKENNUSOSAT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyöt 12 Maankaivu 17 Putkiasennus 51 Purunkotyö KORJAUSTYÖN VAIHEET JA VAIHTOEHDOT 1 Menetelmät F13-0224 RAKENNUSOSAT Menetelmät F13-0224 Työlajit 82 Purkutyöt 12 Maankaivu 17 Putkiasennus 51 Purunkotyö Syyskuu 2000 1 (5) Korvaa kortin 1105-M2 RYÖMINTÄTILOJEN KORJAAMINEN SEKÄ PUISEN

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje

Sandwich panel SPA. Asennus- ja huolto-ohje Sandwich panel SPA Asennus- ja huolto-ohje Ruukin tarjoaman paneelijärjestelmän näyttävään ulkonäköön yhdistyy hyvä lämmöneristävyys ja palonkestävyys. Paneelien keveys ja esivalmisteisuus tuovat nopeutta

Lisätiedot

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+28 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(28) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt. Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.fi Eristerappaus on korjausrakentamisessa käytetty vanhojen julkisivujen

Lisätiedot