LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-18:43 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Järvinen Anja II varapuheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Kullberg Bengt jäsen Liljestrand Tom jäsen Lindfors Leena jäsen Paakkanen Petra jäsen Heikkilä Pekka jäsen Länsipuro Janne jäsen Pekkola Mirja Väkevän varajäsen Gren Olof Almin varajäsen MUUT Lobbas Mats kv:n puh.johtaja Hagfors Kari kv:n 1. varapuh.johtaja Uutinen Taisto kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Masar Christoffer hallintojohtaja,sihteeri Nieminen Risto kehittämisjohtaja Kettunen Kirsi talousjohtaja Uusitalo Minna henkilöstöpäällikkö klo POISSA Alm Agneta I varapuheenjohtaja Väkevä Antti jäsen

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Arja Isotalo KÄSITELLYT ASIAT Christoffer Masar PÖYTÄKIRJAN Loviisassa kesäkuuta TARKASTUS Tom Liljestrand Mirja Pekkola PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 6. heinäkuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Henkilöstökysely Toisen ympäristönsuojelutarkastajan viran perustaminen Pernajan eläkeläistalosäätiö r.s, hallituksen valinta Asunto Oy Loviisanvatro, Fastighets Ab Neutronborg Kiinteistö Oy, Fastighets Ab Siknätet Kiinteistö Oy ja Fastighets Ab Wahlborg Kiinteistö Oy:n yhtiökokous, edustajan valinta Fastighets Ab Lovisa Stenborg Kiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous, edustajan valinta 173 Kiinteistö Oy Lov-As:in varsinainen yhtiökokous, edustajan valinta Kaupungin edustaja tiekuntien vuosikokouksissa Yhteistoimintasopimus Lapinjärven kunnan kanssa Avustusanomus, Svenska Finlands folkting Anomus kunnanvaakunan käytöstä Lausunto Fimealle apteekkien sijaintialueista Loviisan kaupungissa 179 Lausunto ELY-keskukselle ehdotuksesta merkittäviksi tulvariskialueiksi Tuulivoimarakentamisen edistäminen Tonttivarauspyyntö palvelukodin toteuttamista varten - Esperi Care Oy/perustettava yhtiö 182 Kolmen ryhmä, aloite kaavamuutoksesta Isnäsin osayleiskaavaan

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Ksylitolitablettien jako kunnan kustantamana esikoululaisille ja päiväkotilaisille, valtuustoaloite Tieturvallisuuden parantaminen Sävträskissä, valtuustoaloite Kaupungin etuosto-oikeus Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi Lautakuntien ja jaostojen päätökset Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 384

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 166 Merkittiin.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 167 Valittiin jäsenet Tom Liljestrand ja Mirja Pekkola.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Yhteistoimintakomitea Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Henkilöstökysely /01.00/2011 KTK 16 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Minna Uusitalo Loviisan kaupungin henkilöstölle tehtiin henkilöstökysely huhtikuussa aika na. Kyselyn toteutti Lääkärikeskus Mehiläisen työterveyden työpsykologian yksikkö. Kyselyn palautti yhteensä 671 työntekijää. Vastausprosentti oli 65 prosenttia. Otos on edustava sekä vastausprosentin että sukupuolijakau man, ikäjakauman ja työsuhteen muodon osalta. Liitteessä 4 on kyselyn tulokset; koko kaupungin tulokset ja keskusten tu lokset. Tuloksia on käyty läpi kaupungin johtoryhmässä ja keskusten johto ryhmissä. Näissä ti lai suuk sis sa on ohjeistettu, mi ten tu lok sis ta ker ro taan työyksiköis sä. Tu lok set on tar koi tus käydä tar kasti läpi yk sik köta sol la ja teh dä suun ni telma, mi ten ke hit tä mis kohteisiin pureudutaan. Lisäksi tuloksia on tarkoitus esitellä myös valtuutetuille. Loviisan kaupungin tulokset olivat keskivertoa paremmat. Tuloksia voidaan pitää hyvinä varsinkin, kun huomioidaan, kuinka suuri muutos kuntien yh distyminen on ja siitä on aikaa vasta reilu vuosi. Loviisan vahvuuksia: -Kompetenssin tunne, osaaminen ja työn hallinta -Työllä selkeät tavoitteet -Työryhmän koettu toimivuus ja ilmapiiri -kannustava, selviytyy ongelmista -Esimiestyön toimivuus ja kannustavuus -Merkitsevästi vähemmän muutoksiin liittyviä huhuja kuin vertailuaineis tos sa -Tiedonkulku ja oman työn kehittämiseen kannustaminen koetaan parem miksi kuin vertailuaineistossa -erityisesti hallintopalvelut, sivistys- ja perusturvakeskus Loviisan kehittämiskohteita: -Kiireen tuntu ja töiden kasaantuminen -erityisesti tekninen keskus -koko kaupungin tasolla selkeästi vähemmän kuin viiteaineistossa -Vaikuttamismahdollisuudet omassa työssä -Työmäärä, työhön vaikuttavat päätökset, tauottaminen

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Yhteistoimintakomitea Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus erityisesti sivistys- ja perusturvakeskus -Työn ennustettavuus -Kokemus siitä, että johto ei ole kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnista -Palkitseminen -Kokemus siitä, etteivät luottamustoimissa olevat arvosta työtä -Miten hyvin työturvallisuus on huomioitu -tekninen- ja perusturvakeskus Liite 4. Esittelijä: puheenjohtaja Christoffer Masar Yhteistoimintakomitea keskustelee tuloksista ja lähettää ne jatkokäsittelyyn henkilöstö jaostoon ja kaupunginhallitukseen. Ehdotuksen mukainen. HKJ 39 Valmistelija ja esittelijä: henkilöstöpäällikkö Minna Uusitalo, puh: Liite 16. Henkilöstöjaosto merkitsee kyselyn tulokset tiedoksi ja lähettää ne eteen päin kaupunginhallitukselle. Ehdotuksen mukainen. KH 168 Liite no 63. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus keskustelee tuloksista ja merkitsee ne tiedoksi.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Yhteistoimintakomitea Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Merkittiin tiedoksi.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Toisen ympäristönsuojelutarkastajan viran perustaminen 517/01.01/2011 RAYML 31 Valmistelija ja esittelijä: ympäristönsuojelusihteeri Maud Östman, puh Ympäristönsuojelussa olemme kuntien yhdistymisen jälkeen työskennelleet riittämättömillä henkilöresursseilla. Yksikössä on kaksi vakinaista virkaa, ympäristönsuojelusihteeri ja ympäristönsuojelutarkastaja. Viime vuonna toimistossa oli kolmas henkilö määräaikaisessa työsuhteessa vuoden 2010 loppuun ja tänä vuonna on määrärahoja määräaikaisen tarkastajan palkkaamiseksi 6 kuukaudeksi. Määräaikaiset työsuhteet tällä alalla ovat työnanta jan kannalta huono ratkaisu, koska tehtäväkenttä on laaja ja työhön perehty minen vie pitkän ajan. Määräaikaiseen työsuhteeseen on myös vaikea saada päteviä hakijoita ja riski määräaikaisen työntekijän siirtymisestä pois on suuri. Tämä ei luo Loviisan kaupungin ympäristönsuojelutyölle pitkäjäntei syyttä. Jatkuva uusien työntekijöiden perehdyttäminen tehtäviin kuluttaa esimiesten ja muiden työtekijöiden resursseja. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun työryhmä esitti jo ennen kuntien yhdistymistä valmistelutyöryhmälle 3 henkilön organisaatiota ympäristön suojelussa. Yhteenlaskettu henkilömäärä entisissä kunnissa oli 2,5 henkilöä (Liljendalissa 12,5 %, Pernajassa 80 %, Ruotsinpyhtäällä 35 %, Loviisassa 100 %). Resurssivajetta oli entisissä kunnissa jo tiedostettu, koska ympäris tönsuojelun tehtävät ovat lisääntyneet jatkuvasti varsinkin viimeisen vuosi kymmenen aikana. Kuitenkin uuden Loviisan organisaatiossa ympäristön suojeluun osoitettiin vain 2 virkaa. Henkilöstöresurssien suhteen hyvä vertailukohde on esimerkiksi Sipoon kunta, asukasluku n , jonka ympäristönsuojeluyksikkö koostuu 6 henkilöstä: 1 päällikkö, 3 tarkastajaa, 0,5 valvojaa, 1 määräaikainen ympä ristösuunnittelija, 1 jaostosihteeri. Ympäristönsuojelutehtävät koostuvat lakisääteisistä tehtävistä (katso liite), jotka asettavat kaupungille velvoitteita. Loviisan kaupunki on maantieteelli sesti laaja ja monimuotoinen, sisältäen laajan saaristoalueen ja haja-asutus alueen sekä taajama-alueita, joissa on erilaisia teollisuustoimintoja. Alueel lamme on useita suuria maa-aineslupia ja muita ympäristölupia, joiden val vontaan on pystyttävä kohdistamaan riittävästi resursseja.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Haja-asutusaluei den jätevesien käsittelyn valvominen on yksi suurimpia painopisteitä lähi vuosina. Edellisen vuoden kokemusten perusteella lisäresurssien tarve on todettu tar peelliseksi. On pystytty palvelemaan asukkaita/asiakkaita paremmin ja lu pien, ilmoitusten sekä muiden toimenpiteiden käsittelyaikoja on saatu ly hennettyä. Kolmen henkilön vahvuudella pystyy tekemään selkeän sisäisen tehtävien jaon, jolloin työ voidaan hoitaa suunnitelmallisesti. Kahden vakinaisen viran varassa palvelutaso on heikko ja haavoittuva. Ti lanne on kestämätön ja tulee olemaan sitä jatkossakin, ellei ympäristönsuo jelulle kohdisteta lisäresursseja. Esimerkiksi ympäristölupien käsittelyn ruuhkautuminen saattaa vaikeuttaa uusien yrityksien perustamista Lovii saan. Maa-aineslupien hakijoille lupien viivästyminen voi aiheuttaa yhtiölle taloudellisia menetyksiä, kun maa-ainestilauksiin ei pystytä vastaamaan ajoissa. Ympäristönsuojelun resurssivaje heijastuu myös rakennusvalvon taan, mm. lausuntojen antamiseen (esim. jätevesien johtaminen tai lämpö kaivon asentaminen, uusi menettely alkaen) ja tämä voi viivästyt tää rakennuslupien myöntämisaikataulua. Asukkaiden oikeusturva kärsii, kun kaikkia vireille tulleita asioita ei ehditä hoitaa kohtuullisessa ajassa. Järjestelmällisen valvonnan puuttuminen asettaa myös asukkaat ja yritykset eriarvoiseen asemaan, kun valvonta on vain ns. "tulipalojen väliaikaista tu kahduttamista". Tämä on uudelle Loviisalle huono kehityssuunta. Työnantajalla on myös vastuu henkilökunnan jaksamisesta. Virkavastuu si too virkamiehen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen mutta yksittäisen työntekijän työmäärää voida venyttää loputtomiin. Vakinaisen ympäristönsuojelutarkastajan palkkakulut sivukuluineen ovat vuositasolla noin Työtehtävät on listattu liitteeseen. Liite 18 Lautakunta päättää esittää henkilöstöjaostolle, että perustetaan toinen ympä ristönsuojelutarkastajan virka alkaen. Ympäristönsuojelutarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkea koulututkinto ja hyvä perehtyneisyys alan tehtävä kenttään, se kä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtä vässä noudate taan

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Hakijalle luetaan eduksi ympäristön suojelualan kokemus ja tuntemus sekä ympäristönsuojelulain säädännön tuntemus. Ympäristönsuojelutarkastajan peruspalkka noudattaa kaupungin henkilöstö jaoston hyväk symää palkka taulukkoa. Lautakunta päätti esittää henkilöstöjaostolle, että perustetaan toinen ympä ristönsuojelutarkastajan virka alkaen. Liite 18 Tiedoksi: Henkilöstöjaosto HKJ 38 Valmistelija ja esittelijä: henkilöstöpäällikkö Minna Uusitalo, puh: Rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt esittää, että tekniseen kes kuk seen pe rus te taan ym pä ristösuojelutarkastajan virka, joka täyte tään alkaen. Tarve viran perustamiselle on perusteltu lautakunnan esi tyksessä. Määräai kaisena ympäristösuojelutarkastajan virkaa ei voida jat kaa, kos ka tar ve on pysyvä. Hallintosäännön mukaan ( 34) tekninen johtaja valitsee ympäristösuojelu tarkastajan. Liite 15. 1) Henkilöstöjaosto hyväksyy rakennus- ja ympäristölautakunnan päätök sen. Paikka julistetaan kuitenkin haettavaksija täytetään alkaen vas ta, kun sel viää, riit tä vät kö vuo den 2012 palkkamäärärahat uuden viran täyt tä mi seen. Asia lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi. 2) Henkilöstöjaosto toteaa, että ympäristötarkastajan tehtäväkohtainen palk ka on 3076,48 e/kk. Ehdotuksen mukainen.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus KH 169 Liite no 64. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstöjaoston hyväksymän päätöksen tie doksi. Merkittiin tiedoksi.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pernajan eläkeläistalosäätiö r.s, hallituksen valinta 602/ /2011 KH 170 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Pernajan eläkeläistalosäätiön hallitus on kokouksessaan liittyen hallituksensa kokoonpanoon päättänyt esittää Loviisan kaupunginhallituk selle, että erovuorossa olevat Anna-Lena Karlsson ja Leif Malmberg vali taan hallitukseen uudelleen. Hallituksen varajäsenet Maria Virtanen ja Bir gitta Hollmerus ovat anoneet eroa tehtävästään. Varajäseniksi esitetään Ma ria Grundströmiä ja Leena Heinoa. Liite no 65. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus valitsee Anna-Lena Karlssonin ja Leif Malmbergin sää tiön hallituksen jäseniksi ja Maria Grundströmin ja Leena Heinon sen vara jäseniksi. Ehdotuksen mukainen.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Asunto Oy Loviisanvatro, Fastighets Ab Neutronborg Kiinteistö Oy, Fastighets Ab Siknätet Kiinteistö Oy ja Fastighets Ab Wahlborg Kiinteistö Oy:n yhtiökokous, edustajan valinta 630/ /2011 KH 171 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Asunto Oy Loviisanvatro, Fastighets Ab Neutronborg Kiinteistö Oy, Fasti ghets Ab Siknätet Kiinteistö Oy ja Fastighets Ab Wahlborg Kiinteistö Oy:n yh tiö ko kouk set pi de tään tors taina klo Kiinteistö Memon toi miti loissa. Kokouksessa käsitellään tilinpäätös vuodelta 2010 sekä muut yhtiökokouk selle kuuluvat asiat. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus valitsee yhtiökokousedustajan Asunto Oy Loviisanvatro, Fastighets Ab Neutronborg Kiinteistö Oy, Fastighets Ab Siknätet Kiinteistö Oy ja Fastighets Ab Wahl borg Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen. Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi. Kaupunginhallitus valitsi varsinaiseksi yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Kettusen ja varalle hallintojohtaja Christoffer Masarin. Pykälä tarkas tettiin välittömästi.

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Fastighets Ab Lovisa Stenborg Kiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous, edustajan valinta 627/ /2011 KH 172 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Fastighets Ab Lovisa Stenborg Kiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous pi detään tors tai na klo Kiinteistö Memon toimitiloissa. Kokouksessa käsitellään tilinpäätös vuodelta 2010 sekä muut yhtiökokouk selle kuuluvat asiat. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus valitsee yhtiökokousedustajan Fastighets Ab Lovisa Stenborg Kiin teis tö Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi. Kaupunginhallitus valitsi varsinaiseksi yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Kettusen ja varalle hallintojohtaja Christoffer Masarin. Pykälä tarkas tettiin välittömästi.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kiinteistö Oy Lov-As:in varsinainen yhtiökokous, edustajan valinta 626/ /2011 KH 173 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Kiinteistö Oy Lov-As:in varsinainen yhtiökokous pi de tään tors taina klo Kiin teis tö Memon toimitiloissa. Kokouksessa käsitellään tilinpäätös vuodelta 2010 sekä muut yhtiökokouk selle kuuluvat asiat. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus valitsee yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Lov-As:in var si nai seen yh tiö ko koukseen. Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi. Kaupunginhallitus valitsi varsinaiseksi yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Kettusen ja varalle hallintojohtaja Christoffer Masarin. Pykälä tarkas tettiin välittömästi.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Yksityistiejaosto Kaupunginhallitus Kaupungin edustaja tiekuntien vuosikokouksissa 634/ /2011 YTJ 33 Valmistelija ja esittelijä: Birgitta Sjöholm, On ilmennyt tarvetta siihen, että kaupungilla on edustajansa niissä tiekuntien vuosikokouksissa, joissa kaupunki on tieosakkaana. Yksityistiejaosto esittää kaupunginhallitukselle valittavan edustajan sekä hänen varamiehensä. Esitetään kaupunginhallitukselle, että Tapani Hovi valitaan edustajaksi ja hänen varamiehekseen Janne Pekkola. KH 174 Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus valitsee tiekuntien vuosikokouksiin edusta jaksi Ta pani Hovin ja hänen varamiehekseen Janne Pekkolan. Ehdotuksen mukainen.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Yhteistoimintasopimus Lapinjärven kunnan kanssa 639/ /2011 ML 30 Valmistelija ja esittelijä: Mats Arola, Lapinjärven kunnan nykyinen maaseutuasiamies Sam Wickholm on valittu Loviisan kaupungin vastaavaksi maaseutuasiamieheksi. Hän aloittaa tehtävänsä todennäköisesti Kun maaseutuhallinto reformoidaan kunnissa 2013 lähtien, syntyy suurempia yksikköjä joissa Loviisan kaupunki toimii isäntäkuntana ja muun muassa Lapinjärven kunta kuuluisi yhteistoimintaalueeseen. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti (liite) Loviisan kaupunki myy palveluitaan siihen asti kun järjestelmä isäntäkuntana astuu voimaan Ehdotetaan Loviisan kaupunginhallitukselle että sopimus solmitaan Lapinjärven kunnan kanssa liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin. KH 175 Liite no 66. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus hyväksyy että Loviisan kaupunki solmii yhteistoiminta sopimuksen La pinjärven kunnan kanssa liitteen mukaisesti. Ehdotuksen mukainen.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Avustusanomus, Svenska Finlands folkting 420/02/2011 KH 176 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Svenska Finlands folkting (Suomenruotsalaiset kansankäräjät) pyy tää 940 eu ron suuruista avustusta vuo delle Anomus perus tuu ruotsinkielisen väestön määrään siten, että avustuksen suuruus on 35 euroa asukasta kohti, kuitenkin vähintään 100 euroa kuntaa kohti. Folktinget on kääntynyt niiden kuntien puoleen, joissa on yli 250 ruotsinkielistä asukasta. Folktinget pitää pääasiallisena tehtävänään pitää esillä Suomen kaksikieli syyttä koko kansakunnan identiteetti- ja menestystekijänä. Folktinget seu raa lainvalmistelutyötä ja antaa lausuntoja lain sää dän nöstä ja organisatorisista muutoksista, jotka koskevat ruotsinkielistä väestöä. Folktinget ylläpitää myös asiantuntijavaliokuntia, jotka syventyvät eri aihealueisiin. Folktinget katsoo, että kieliturvatoiminta on tärkeä osa sen tarjoamasta pal velusta. Yleisö, mutta myös organisaatiot ja kunnat voivat otta yh teyttä Folk tingetiin kielellisiin oikeuksiin liittyvissä asioissa esim. kokies saan, et tä vi ranomaiset eivät täytä kyseisiin oikeuksiin liittyviä velvollisuuksiaan. Svenska Finlands folktingetin avustusanomus ja toimintasuunnitelma vuo sille ovat liitteenä. Liite no 67. Esittelijä:kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus myöntää 940 euroa käyttövaroistaan avustuksena vuo delle Teknisenä korjauksena hyväksyttiin yksimielisesti muutos valmistelutekstin toiseen lauseeseen, joka korjataan muotoon "Anomus perustuu ruotsinkieli sen väestön määrään siten, että avustuksen suuruus on 35 euroa 250 ruotsin kielistä asukasta kohti, kuitenkin vähintään 100 euroa kuntaa kohti." Päätös ehdotuksen mukainen.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Anomus kunnanvaakunan käytöstä 638/ /2011 KH 177 Valmistelija: viestintäpäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand, puh Militarius (LLC) Oy-niminen yritys anoo lupaa käyttää kaupungin vaakunan elementtejä yrityksen lei massa. Anomuksen mukaan yrityksen päätoimiala on outdoor- ja erikois vaatteiden ja tarvikkeiden tuonti, vienti sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Toimisto/myymälä sijaitsee Tesjoella. Kuntalain 6 :n mukaan vaakunan käyttöä valvoo kunnanhallitus tai johto säännössä määrätty kunnan muu viranomainen. Loviisan kaupungissa ei ole määritelty tätä tehtävää erikseen johtosäännössä, eli kaupunginhallitus val voo vaakunan käyttöä. Vaakuna on luonteeltaan kaupungin virallinen tun nus. Loviisan kaupungin graafisen ohjeistuksen mukaan kaupungin vaaku naa käytetään virallisissa yhteyksissä, joissa korostetaan kunnallista hallin toa. Vaakunan käyttöä on harkittava huolellisesti ja tarkasti. Kyseisen yrityksen toiminta ei liity kaupungin toiminta-alueeseen millään tavalla, jolloin ei myöskään löydy perusteita lu van myöntämiselle. Kaupungin virallinen tun nus ei voi olla yrityksen viral lisessa tunnuksessa eli leimassa. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ei myönnä Militarius (LLC) Oy-nimiselle yritykselle lu paa kunnanvaakunan käyttöön. Ehdotuksen mukainen.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Lausunto Fimealle apteekkien sijaintialueista Loviisan kaupungissa 532/05.00/2011 KH 178 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) pyytää kirjeellään Loviisan kaupungilta ja Loviisan kaupungissa apteekkiliikettä harjoittavalta apteekkarilta lausun toa apteekkien sijaintialueista Loviisan kaupungissa. Lisäksi Fimea pyytää lausuntoja apteekkipalveluiden toimi vuudesta ja lääkkeiden saatavuudesta Loviisan kaupungin alueella. Lääkelain (395/187) 40 :n mukaan apteekkiliikettä saa harjoittaa Lääke alan turvallisuus- ja kehittä miskeskuksen luvalla (apteekkilupa). Apteekki lupa myönnetään tietyn ap teekkiliikkeen harjoittamiseen kunnassa tai sen osassa. Apteekit voivat sijoittua vapaasti määritellyllä sijaintialueellaan. Fimea päättää erikseen sivuapteek kien sijaintialueen kunkin sivuapteekin lupapää töksen yhteydessä. Lääkelain 41 n mukaan kunnan tehtävänä on Lääkealan turvallisuus- ja ke hittämiskeskuksen pyyn nöstä tarvittaessa arvioida alueen apteekkipalvelui den toimivuutta, sijoittu mista ja riittävyyttä. Kunta voi tehdä keskukselle esityksen apteekin, sivuapteekin ja apteekin palvelupisteen perustamiseksi, sijaintialueen muuttami seksi tai niiden siirtämiseksi. Fimea on pyytänyt lausuntoa viimeistään mennessä. Lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. Fimean esityksen apteekkien sijoittumisesta Loviisan kaupunkiin mukaan Loviisan apteekin sijainti alue olisi Loviisan kaupunki. Alueelle sijoittuisi Loviisan apteekki (Kunin gattarenkatu 15, Loviisa). Loviisan vanhusneuvosto on kokouksessaan antanut kannanoton Loviisan Kruunu Apteekin palvelupistehakemuksiin. Vanhusneuvosto päät ti puoltaa kaikkia niitä toi menpiteitä, joilla turvataan ja tehostetaan apteek kipalveluiden saatavuutta omalla alueellaan. Liite no 68. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää antaa Fimealle seuraavan lausunnon apteekkien sijaintialueiden määrittämi sestä Loviisan kaupungissa: Kaupunginhallitus puoltaa Fimean esitystä Loviisan apteekin sijaintialuees ta. Kaupunki suhtautuu myönteisesti sivuapteekki tai lääkekaappeja koske viin lupiin entisen Pernajan, Liljendalin ja Ruotsinpyhtään alueilla. Loviisa on maantieteellisesti laaja kunta, jossa julkiset liikenneyhteydet ovat eten kin pienempien kylien kohdalla kohtalaisen puutteelliset, joka korostaa lähi palveluiden tarvetta. Jäsen Anja Järvinen jääväsi itsensä ja poistui huoneesta pykälän käsittelyn ajaksi. Päätös ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Lausunto ELY-keskukselle ehdotuksesta merkittäviksi tulvariskialueiksi 305/ /2011 KH 179 Valmistelija: yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää kaupungin lausuntoa ehdo tuksesta merkittäviksi tulvariskialueiksi Uuden maan alueella. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä Uu denmaan ELY-keskukseen. ELY-keskus on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Uudenmaan alueel la. Tässä arvioinnissa on mm. kuvattu alueen vesistöt tai merenrannikko, kerätty tiedot esiintyneistä tulvista ja niistä ai heutuneista tulvavahingoista sekä arvioitu mahdollisia tulvia ja tulvariskejä. Arvioinnin perusteella ELYkeskus on valmistellut ehdotuksen alueista, joil la tulvariski voi olla merkittävä. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö ni meää merkittävät tulvariskialu eet ja asettaa niille tulvaryhmät. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan myöhemmin tulvavaaraja tulva riskikartat sekä suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Merkittävän tulvariskin nimeämisessä otetaan huomioon tulvan todennäköi syys ja siitä aiheutuvat va hingolliset seuraukset. Seuraus ten merkittävyyttä arvioidaan yleiseltä kannalta. Arvioinnissa tarkastellaan seuraavia tulvan vahingollisia seurauksia: vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle välttämättömyyspalvelun kuten vesihuollon, energiahuollon, tietolii kenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toi minnan pitkäaikai nen keskeytyminen yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toimin nan pit käaikainen keskeytyminen pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle; tai korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuripe rinnölle Uudenmaan ELY-keskus ehdottaa että liitteessä esitetyt alueet nimettäi siin näillä perusteilla mer kittäviksi tulvariskialueiksi. Suomenlahti/Loviisan rannikkoalue on yksi ehdotetuista alueista seuraavin perustein:

25 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle: - n. 500 asukasta harvinaisen tulvan peittämällä asuinalueella Pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle: - ydinvoimala Välttämättömyyspalvelun pitkäaikainen keskeytyminen: - ydinvoimala - tieliikenneyhteydet Harvinaisen suurena tulvana voidaan pitää tilastollisesti kerran vuodessa toistuvaa tulvaa (asetus 659/2010, perustelumuistio) Liitteessä tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) astui voimaan ja valtio neuvoston asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010) Lailla ja asetuksella on pantu täytäntöön EU:n tulvadirektiivi. Lain tarkoi tuksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia ja edistää varautumista tulviin. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merenrannikon merkittävät tulvaris kialueet ELY-keskuksen ehdotuksesta mennessä. Liite no 69. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää antaa ehdotuksesta seuraavan lausunnon ELY-keskukselle: Loviisan kaupunki pitää tulviin varautumista erittäin tärkeänä ja pitää tär keänä myös että varaudutaan taloudellisiin panostuksiin tulvasuojauksien toteuttamiseksi. Merivesitulvat huomioidaan uusien kaavojen laadinnassa ja muissa suunni telmissa. Uusi rakennusjärjestys on valmistelussa ja siinä huomioidaan myös tulvariskit. Länsirannan alueen tulvavallia on osittain paranneltu ja sen tasoa seurataan. ELY-keskuksen lausuntomateriaalissa ei ole mainintaa, sisältyykö lainmu kaisesti laadittavien tulvaris kien hallintasuunnitelmien toteuttamiseen val tion rahoitusta, vai jäävätkö suunnitelmien laadinta pelkäs tään kuntien ra hoitettaviksi.

26 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

27 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Tuulivoimarakentamisen edistäminen 633/ /2011 ELKJ 30 Valmistelija ja esittelijä: satamajohtaja Aki Marjasvaara Suomeen tehtävät ensimmäiset massiiviset tuulivoimalainvestoinnit tulevat ajoittumaan muutaman seuraavan vuoden ajalle. Nyt tehtävät investoinnit tulevat myös merkittävästi ohjaamaan tuulivoima osaamisen ja investointien sijoittumista tulevaisuudessa Suomessa. Investoijat pyrkivät tällä hetkellä löytämään sijoituspaikkoja, joilla olisi edellytykset nopeaan etenemi seen kaavoittamisessa ja rakentamisen aloitta misessa. Investoijien mukaan nykyiset tuulivoimatuotan non syöttötariffin tasot eivät riitä merituulivoiman rakentamiseen ja eritystarkastelussa ovat mantereel la sijaitsevat hyvien tuuliolosuhteiden sijoituspaikat, joissa on lä hettyvillä sähkönsiirtoinfrastruktuuria. Uudenmaan tulevassa maakuntakaavassa ei tehdä tuulivoimapuistojen osal ta lisätarkastelua edelliseen maakuntakaavaan verrattuna, jossa keskityttiin merialueen tuotantopaikkojen kartoitukseen. Koska maakuntakaavassa ei tarkastella saaristoa sisempää rannikkoaluetta, jää maakäytön suunnittelu muiden alueiden osalta kaupunkien oman maankäytön suunnittelun varaan voimaan tulleen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 :n muutosten mukaisesti 10 laitoksen määrän tai 30 MW:n kokonaistehon alittavissa tuulivoimalahankkeissa ei edellytetä ympäristövaikutusten arviointia. Yksittäistapauksessa näistäkin voidaan ELY-keskuksen päätöksellä edellyttää YVAa, mikäli ympäristövaikutukset olisivat todennäköisesti merkittävästi haital lisia. Loviisaan kaupungin alueella on tuotanto-olosuhteiltaan riittäviä ja muuten kin sijoituspaikkojen edel lytykset täyttäviä alueita sekä kaupungin että yksi tyisten omistamilla alueilla. Jotta vaaditun aikataulun mukaiseen etenemi seen olisi edellytyksiä, olisi tuulivoimahankkeita priorisoitava maankäytön suunnit telussa ja tarvittavia selvityksiä olisi vietävä tiiviisti eteenpäin kiinnostuneiden investoijien kanssa. Jaosto esittää, että kaupunginhallitus toteaa Loviisan kaupungille olevan en sisijaisen tärkeää sekä tuuli voiman lisäinvestointien mahdollistava maan käytön tarkastelu että tuulivoimainvestoijien kanssa tehtä vä tiivis yhteistyö.

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 23.05.2012 klo 17:15-18:00 PAIKKA Urheilupaviljonki, Urheilutie, Loviisa LÄSNÄ Lappalainen Kalevi puheenjohtaja Haverinen Katri varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 75 Elinkeino- ja kehittämisjaosto AIKA 22.06.2010 klo 17:00-20:10 PAIKKA Loviisan satama, Cargo Connexion Oy, 4Nature Oy:n toimitilat LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI

EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI 11.10.2011 Varsinais-Suomi EHDOTUS VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN TULVARISKIALUEIKSI Tausta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi

Kaupunginhallituksen jäsenille on toimitettu kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi Kaupunginhallitus 272 20.10.2014 Kaupunginhallitus 275 21.10.2014 Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 677/02.02.00/2014 KH 272 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko jäsen 307-313 Malmivaara Jouni LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 22/2015 642 Kaupunginhallitus AIKA 14.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka I

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa

Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa Kaupunginhallitus 294 19.09.2016 Kaupunginhallitus 303 26.09.2016 Lausunto Fimealle apteekkipalvelujen saatavuudesta Naantalissa 542/05.11.03/2016 Kaupunginhallitus 19.09.2016 294 Hallintojohtaja Riitta

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI

EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI Ehdotus Lapin merkittäviksi tulvariskialueiksi LAPELY/29/07.02/2011 Lappi 07.10.2011 EHDOTUS LAPIN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI Tausta (Lapin ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Nieminen Risto kehittämisjohtaja, esittelijä

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Nieminen Risto kehittämisjohtaja, esittelijä LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 52 Elinkeino- ja kehittämisjaosto AIKA 18.05.2010 klo 17:00-21:00 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Laitinen Åke

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin

Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin Kaupunginhallitus 24 28.01.2013 Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin 15/00.00.01/2013 KH 24 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallitus valitsee

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3

NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 NAANTALIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2008 1 Sosiaalilautakunta 12.03.2008 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 24 PÄIVÄHOITOSUUNNITELMA JA SELVITYS LASTEN KOTI- HOIDONTUEN KUNTALISISTÄ 3 25 KUNTALIITOSVALMISTELUN TILANNEKATSAUS

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle

Koulutuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle Koulutuslautakunta 54 25.05.2016 Kaupunginhallitus 91 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 21 13.06.2016 Lisämäärärahan myöntäminen koulutuslautakunnalle 141/01.01.01/2016 KLTK 54 Valmistelija: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2012 1 Tilike-johtokunta Aika 17.04.2012 klo 15:00-16:40 Paikka Kiteen kaupungintalo, Pajari-neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Eronen Yrjö 15:00

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Maaseutulautakunta AIKA 04.02.2015 klo 18:30-19:40 PAIKKA Maaseutuyksikkö, Bäckasinkuja 1 A, 07880 LILJENDAL LÄSNÄ Björklöf Johan puheenjohtaja Bergström Torbjörn

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa Kunnanhallitus 451 01.12.2014 Valtuusto 71 11.12.2014 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Valtuusto 4 17.03.2016 Kunnanhallitus 222 22.08.2016 Valtuusto 25 12.09.2016 Kunnanhallitus 312 08.11.2016 Ehdotus Nellimintien

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen

Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kemijärven Palvelukeskus ry.n lainalle/hoitokoti-koivulan laajennushanke/muutos takauspäätökseen Kaupunginhallitus 334 28.10.2013 Kaupunginvaltuusto 110 04.11.2013 Kaupunginhallitus 398 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 95 13.10.2014 Kaupunginhallitus 62 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 18 29.02.2016 Omavelkaisen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1

ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 ASKOLAN KUNTA ESITYSLISTA 1/2017 1 Elinkeinotoimikunta AIKA 18.01.2017 klo 17:00 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KOKOUSASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä Kaupunginhallitus 14 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 6 12.12.2016 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen uudistaminen / Lapuan kaupungin jäsenyys koulutuskuntayhtymässä 91/00.04.02/2013 Kh 21.11.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ

VALTUUSTOALOITE SIIRTOLAPUUTARHATOIMINNAN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMISESTÄ Kaupunginvaltuusto 92 01.07.2013 Kaupunginhallitus 275 19.08.2013 Kaupunginhallitus 88 16.03.2015 Tekninen lautakunta 94 28.10.2015 Kaupunginhallitus 80 29.03.2016 Kaupunginvaltuusto 18 25.04.2016 VALTUUSTOALOITE

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta Kaupunginvaltuusto 74 12.12.2016 Kaupunginhallitus 6 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 14 23.01.2017 Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta 952/07.02.00/2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 17.06.2015 klo 15:00-16:10 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot