LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-18:43 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Järvinen Anja II varapuheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Kullberg Bengt jäsen Liljestrand Tom jäsen Lindfors Leena jäsen Paakkanen Petra jäsen Heikkilä Pekka jäsen Länsipuro Janne jäsen Pekkola Mirja Väkevän varajäsen Gren Olof Almin varajäsen MUUT Lobbas Mats kv:n puh.johtaja Hagfors Kari kv:n 1. varapuh.johtaja Uutinen Taisto kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Masar Christoffer hallintojohtaja,sihteeri Nieminen Risto kehittämisjohtaja Kettunen Kirsi talousjohtaja Uusitalo Minna henkilöstöpäällikkö klo POISSA Alm Agneta I varapuheenjohtaja Väkevä Antti jäsen

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Arja Isotalo KÄSITELLYT ASIAT Christoffer Masar PÖYTÄKIRJAN Loviisassa kesäkuuta TARKASTUS Tom Liljestrand Mirja Pekkola PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 6. heinäkuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Henkilöstökysely Toisen ympäristönsuojelutarkastajan viran perustaminen Pernajan eläkeläistalosäätiö r.s, hallituksen valinta Asunto Oy Loviisanvatro, Fastighets Ab Neutronborg Kiinteistö Oy, Fastighets Ab Siknätet Kiinteistö Oy ja Fastighets Ab Wahlborg Kiinteistö Oy:n yhtiökokous, edustajan valinta Fastighets Ab Lovisa Stenborg Kiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous, edustajan valinta 173 Kiinteistö Oy Lov-As:in varsinainen yhtiökokous, edustajan valinta Kaupungin edustaja tiekuntien vuosikokouksissa Yhteistoimintasopimus Lapinjärven kunnan kanssa Avustusanomus, Svenska Finlands folkting Anomus kunnanvaakunan käytöstä Lausunto Fimealle apteekkien sijaintialueista Loviisan kaupungissa 179 Lausunto ELY-keskukselle ehdotuksesta merkittäviksi tulvariskialueiksi Tuulivoimarakentamisen edistäminen Tonttivarauspyyntö palvelukodin toteuttamista varten - Esperi Care Oy/perustettava yhtiö 182 Kolmen ryhmä, aloite kaavamuutoksesta Isnäsin osayleiskaavaan

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Ksylitolitablettien jako kunnan kustantamana esikoululaisille ja päiväkotilaisille, valtuustoaloite Tieturvallisuuden parantaminen Sävträskissä, valtuustoaloite Kaupungin etuosto-oikeus Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi Lautakuntien ja jaostojen päätökset Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 384

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 166 Merkittiin.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 167 Valittiin jäsenet Tom Liljestrand ja Mirja Pekkola.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Yhteistoimintakomitea Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Henkilöstökysely /01.00/2011 KTK 16 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Minna Uusitalo Loviisan kaupungin henkilöstölle tehtiin henkilöstökysely huhtikuussa aika na. Kyselyn toteutti Lääkärikeskus Mehiläisen työterveyden työpsykologian yksikkö. Kyselyn palautti yhteensä 671 työntekijää. Vastausprosentti oli 65 prosenttia. Otos on edustava sekä vastausprosentin että sukupuolijakau man, ikäjakauman ja työsuhteen muodon osalta. Liitteessä 4 on kyselyn tulokset; koko kaupungin tulokset ja keskusten tu lokset. Tuloksia on käyty läpi kaupungin johtoryhmässä ja keskusten johto ryhmissä. Näissä ti lai suuk sis sa on ohjeistettu, mi ten tu lok sis ta ker ro taan työyksiköis sä. Tu lok set on tar koi tus käydä tar kasti läpi yk sik köta sol la ja teh dä suun ni telma, mi ten ke hit tä mis kohteisiin pureudutaan. Lisäksi tuloksia on tarkoitus esitellä myös valtuutetuille. Loviisan kaupungin tulokset olivat keskivertoa paremmat. Tuloksia voidaan pitää hyvinä varsinkin, kun huomioidaan, kuinka suuri muutos kuntien yh distyminen on ja siitä on aikaa vasta reilu vuosi. Loviisan vahvuuksia: -Kompetenssin tunne, osaaminen ja työn hallinta -Työllä selkeät tavoitteet -Työryhmän koettu toimivuus ja ilmapiiri -kannustava, selviytyy ongelmista -Esimiestyön toimivuus ja kannustavuus -Merkitsevästi vähemmän muutoksiin liittyviä huhuja kuin vertailuaineis tos sa -Tiedonkulku ja oman työn kehittämiseen kannustaminen koetaan parem miksi kuin vertailuaineistossa -erityisesti hallintopalvelut, sivistys- ja perusturvakeskus Loviisan kehittämiskohteita: -Kiireen tuntu ja töiden kasaantuminen -erityisesti tekninen keskus -koko kaupungin tasolla selkeästi vähemmän kuin viiteaineistossa -Vaikuttamismahdollisuudet omassa työssä -Työmäärä, työhön vaikuttavat päätökset, tauottaminen

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Yhteistoimintakomitea Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus erityisesti sivistys- ja perusturvakeskus -Työn ennustettavuus -Kokemus siitä, että johto ei ole kiinnostunut työntekijöiden hyvinvoinnista -Palkitseminen -Kokemus siitä, etteivät luottamustoimissa olevat arvosta työtä -Miten hyvin työturvallisuus on huomioitu -tekninen- ja perusturvakeskus Liite 4. Esittelijä: puheenjohtaja Christoffer Masar Yhteistoimintakomitea keskustelee tuloksista ja lähettää ne jatkokäsittelyyn henkilöstö jaostoon ja kaupunginhallitukseen. Ehdotuksen mukainen. HKJ 39 Valmistelija ja esittelijä: henkilöstöpäällikkö Minna Uusitalo, puh: Liite 16. Henkilöstöjaosto merkitsee kyselyn tulokset tiedoksi ja lähettää ne eteen päin kaupunginhallitukselle. Ehdotuksen mukainen. KH 168 Liite no 63. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus keskustelee tuloksista ja merkitsee ne tiedoksi.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Yhteistoimintakomitea Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Merkittiin tiedoksi.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Toisen ympäristönsuojelutarkastajan viran perustaminen 517/01.01/2011 RAYML 31 Valmistelija ja esittelijä: ympäristönsuojelusihteeri Maud Östman, puh Ympäristönsuojelussa olemme kuntien yhdistymisen jälkeen työskennelleet riittämättömillä henkilöresursseilla. Yksikössä on kaksi vakinaista virkaa, ympäristönsuojelusihteeri ja ympäristönsuojelutarkastaja. Viime vuonna toimistossa oli kolmas henkilö määräaikaisessa työsuhteessa vuoden 2010 loppuun ja tänä vuonna on määrärahoja määräaikaisen tarkastajan palkkaamiseksi 6 kuukaudeksi. Määräaikaiset työsuhteet tällä alalla ovat työnanta jan kannalta huono ratkaisu, koska tehtäväkenttä on laaja ja työhön perehty minen vie pitkän ajan. Määräaikaiseen työsuhteeseen on myös vaikea saada päteviä hakijoita ja riski määräaikaisen työntekijän siirtymisestä pois on suuri. Tämä ei luo Loviisan kaupungin ympäristönsuojelutyölle pitkäjäntei syyttä. Jatkuva uusien työntekijöiden perehdyttäminen tehtäviin kuluttaa esimiesten ja muiden työtekijöiden resursseja. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun työryhmä esitti jo ennen kuntien yhdistymistä valmistelutyöryhmälle 3 henkilön organisaatiota ympäristön suojelussa. Yhteenlaskettu henkilömäärä entisissä kunnissa oli 2,5 henkilöä (Liljendalissa 12,5 %, Pernajassa 80 %, Ruotsinpyhtäällä 35 %, Loviisassa 100 %). Resurssivajetta oli entisissä kunnissa jo tiedostettu, koska ympäris tönsuojelun tehtävät ovat lisääntyneet jatkuvasti varsinkin viimeisen vuosi kymmenen aikana. Kuitenkin uuden Loviisan organisaatiossa ympäristön suojeluun osoitettiin vain 2 virkaa. Henkilöstöresurssien suhteen hyvä vertailukohde on esimerkiksi Sipoon kunta, asukasluku n , jonka ympäristönsuojeluyksikkö koostuu 6 henkilöstä: 1 päällikkö, 3 tarkastajaa, 0,5 valvojaa, 1 määräaikainen ympä ristösuunnittelija, 1 jaostosihteeri. Ympäristönsuojelutehtävät koostuvat lakisääteisistä tehtävistä (katso liite), jotka asettavat kaupungille velvoitteita. Loviisan kaupunki on maantieteelli sesti laaja ja monimuotoinen, sisältäen laajan saaristoalueen ja haja-asutus alueen sekä taajama-alueita, joissa on erilaisia teollisuustoimintoja. Alueel lamme on useita suuria maa-aineslupia ja muita ympäristölupia, joiden val vontaan on pystyttävä kohdistamaan riittävästi resursseja.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Haja-asutusaluei den jätevesien käsittelyn valvominen on yksi suurimpia painopisteitä lähi vuosina. Edellisen vuoden kokemusten perusteella lisäresurssien tarve on todettu tar peelliseksi. On pystytty palvelemaan asukkaita/asiakkaita paremmin ja lu pien, ilmoitusten sekä muiden toimenpiteiden käsittelyaikoja on saatu ly hennettyä. Kolmen henkilön vahvuudella pystyy tekemään selkeän sisäisen tehtävien jaon, jolloin työ voidaan hoitaa suunnitelmallisesti. Kahden vakinaisen viran varassa palvelutaso on heikko ja haavoittuva. Ti lanne on kestämätön ja tulee olemaan sitä jatkossakin, ellei ympäristönsuo jelulle kohdisteta lisäresursseja. Esimerkiksi ympäristölupien käsittelyn ruuhkautuminen saattaa vaikeuttaa uusien yrityksien perustamista Lovii saan. Maa-aineslupien hakijoille lupien viivästyminen voi aiheuttaa yhtiölle taloudellisia menetyksiä, kun maa-ainestilauksiin ei pystytä vastaamaan ajoissa. Ympäristönsuojelun resurssivaje heijastuu myös rakennusvalvon taan, mm. lausuntojen antamiseen (esim. jätevesien johtaminen tai lämpö kaivon asentaminen, uusi menettely alkaen) ja tämä voi viivästyt tää rakennuslupien myöntämisaikataulua. Asukkaiden oikeusturva kärsii, kun kaikkia vireille tulleita asioita ei ehditä hoitaa kohtuullisessa ajassa. Järjestelmällisen valvonnan puuttuminen asettaa myös asukkaat ja yritykset eriarvoiseen asemaan, kun valvonta on vain ns. "tulipalojen väliaikaista tu kahduttamista". Tämä on uudelle Loviisalle huono kehityssuunta. Työnantajalla on myös vastuu henkilökunnan jaksamisesta. Virkavastuu si too virkamiehen lakisääteisten tehtävien hoitamiseen mutta yksittäisen työntekijän työmäärää voida venyttää loputtomiin. Vakinaisen ympäristönsuojelutarkastajan palkkakulut sivukuluineen ovat vuositasolla noin Työtehtävät on listattu liitteeseen. Liite 18 Lautakunta päättää esittää henkilöstöjaostolle, että perustetaan toinen ympä ristönsuojelutarkastajan virka alkaen. Ympäristönsuojelutarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkea koulututkinto ja hyvä perehtyneisyys alan tehtävä kenttään, se kä molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Tehtä vässä noudate taan

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Hakijalle luetaan eduksi ympäristön suojelualan kokemus ja tuntemus sekä ympäristönsuojelulain säädännön tuntemus. Ympäristönsuojelutarkastajan peruspalkka noudattaa kaupungin henkilöstö jaoston hyväk symää palkka taulukkoa. Lautakunta päätti esittää henkilöstöjaostolle, että perustetaan toinen ympä ristönsuojelutarkastajan virka alkaen. Liite 18 Tiedoksi: Henkilöstöjaosto HKJ 38 Valmistelija ja esittelijä: henkilöstöpäällikkö Minna Uusitalo, puh: Rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt esittää, että tekniseen kes kuk seen pe rus te taan ym pä ristösuojelutarkastajan virka, joka täyte tään alkaen. Tarve viran perustamiselle on perusteltu lautakunnan esi tyksessä. Määräai kaisena ympäristösuojelutarkastajan virkaa ei voida jat kaa, kos ka tar ve on pysyvä. Hallintosäännön mukaan ( 34) tekninen johtaja valitsee ympäristösuojelu tarkastajan. Liite 15. 1) Henkilöstöjaosto hyväksyy rakennus- ja ympäristölautakunnan päätök sen. Paikka julistetaan kuitenkin haettavaksija täytetään alkaen vas ta, kun sel viää, riit tä vät kö vuo den 2012 palkkamäärärahat uuden viran täyt tä mi seen. Asia lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi. 2) Henkilöstöjaosto toteaa, että ympäristötarkastajan tehtäväkohtainen palk ka on 3076,48 e/kk. Ehdotuksen mukainen.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus KH 169 Liite no 64. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstöjaoston hyväksymän päätöksen tie doksi. Merkittiin tiedoksi.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pernajan eläkeläistalosäätiö r.s, hallituksen valinta 602/ /2011 KH 170 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Pernajan eläkeläistalosäätiön hallitus on kokouksessaan liittyen hallituksensa kokoonpanoon päättänyt esittää Loviisan kaupunginhallituk selle, että erovuorossa olevat Anna-Lena Karlsson ja Leif Malmberg vali taan hallitukseen uudelleen. Hallituksen varajäsenet Maria Virtanen ja Bir gitta Hollmerus ovat anoneet eroa tehtävästään. Varajäseniksi esitetään Ma ria Grundströmiä ja Leena Heinoa. Liite no 65. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus valitsee Anna-Lena Karlssonin ja Leif Malmbergin sää tiön hallituksen jäseniksi ja Maria Grundströmin ja Leena Heinon sen vara jäseniksi. Ehdotuksen mukainen.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Asunto Oy Loviisanvatro, Fastighets Ab Neutronborg Kiinteistö Oy, Fastighets Ab Siknätet Kiinteistö Oy ja Fastighets Ab Wahlborg Kiinteistö Oy:n yhtiökokous, edustajan valinta 630/ /2011 KH 171 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Asunto Oy Loviisanvatro, Fastighets Ab Neutronborg Kiinteistö Oy, Fasti ghets Ab Siknätet Kiinteistö Oy ja Fastighets Ab Wahlborg Kiinteistö Oy:n yh tiö ko kouk set pi de tään tors taina klo Kiinteistö Memon toi miti loissa. Kokouksessa käsitellään tilinpäätös vuodelta 2010 sekä muut yhtiökokouk selle kuuluvat asiat. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus valitsee yhtiökokousedustajan Asunto Oy Loviisanvatro, Fastighets Ab Neutronborg Kiinteistö Oy, Fastighets Ab Siknätet Kiinteistö Oy ja Fastighets Ab Wahl borg Kiinteistö Oy:n yhtiökokoukseen. Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi. Kaupunginhallitus valitsi varsinaiseksi yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Kettusen ja varalle hallintojohtaja Christoffer Masarin. Pykälä tarkas tettiin välittömästi.

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Fastighets Ab Lovisa Stenborg Kiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous, edustajan valinta 627/ /2011 KH 172 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Fastighets Ab Lovisa Stenborg Kiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous pi detään tors tai na klo Kiinteistö Memon toimitiloissa. Kokouksessa käsitellään tilinpäätös vuodelta 2010 sekä muut yhtiökokouk selle kuuluvat asiat. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus valitsee yhtiökokousedustajan Fastighets Ab Lovisa Stenborg Kiin teis tö Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi. Kaupunginhallitus valitsi varsinaiseksi yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Kettusen ja varalle hallintojohtaja Christoffer Masarin. Pykälä tarkas tettiin välittömästi.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kiinteistö Oy Lov-As:in varsinainen yhtiökokous, edustajan valinta 626/ /2011 KH 173 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Kiinteistö Oy Lov-As:in varsinainen yhtiökokous pi de tään tors taina klo Kiin teis tö Memon toimitiloissa. Kokouksessa käsitellään tilinpäätös vuodelta 2010 sekä muut yhtiökokouk selle kuuluvat asiat. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus valitsee yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Lov-As:in var si nai seen yh tiö ko koukseen. Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi. Kaupunginhallitus valitsi varsinaiseksi yhtiökokousedustajaksi talousjohtaja Kirsi Kettusen ja varalle hallintojohtaja Christoffer Masarin. Pykälä tarkas tettiin välittömästi.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Yksityistiejaosto Kaupunginhallitus Kaupungin edustaja tiekuntien vuosikokouksissa 634/ /2011 YTJ 33 Valmistelija ja esittelijä: Birgitta Sjöholm, On ilmennyt tarvetta siihen, että kaupungilla on edustajansa niissä tiekuntien vuosikokouksissa, joissa kaupunki on tieosakkaana. Yksityistiejaosto esittää kaupunginhallitukselle valittavan edustajan sekä hänen varamiehensä. Esitetään kaupunginhallitukselle, että Tapani Hovi valitaan edustajaksi ja hänen varamiehekseen Janne Pekkola. KH 174 Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus valitsee tiekuntien vuosikokouksiin edusta jaksi Ta pani Hovin ja hänen varamiehekseen Janne Pekkolan. Ehdotuksen mukainen.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Maaseutulautakunta Kaupunginhallitus Yhteistoimintasopimus Lapinjärven kunnan kanssa 639/ /2011 ML 30 Valmistelija ja esittelijä: Mats Arola, Lapinjärven kunnan nykyinen maaseutuasiamies Sam Wickholm on valittu Loviisan kaupungin vastaavaksi maaseutuasiamieheksi. Hän aloittaa tehtävänsä todennäköisesti Kun maaseutuhallinto reformoidaan kunnissa 2013 lähtien, syntyy suurempia yksikköjä joissa Loviisan kaupunki toimii isäntäkuntana ja muun muassa Lapinjärven kunta kuuluisi yhteistoimintaalueeseen. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti (liite) Loviisan kaupunki myy palveluitaan siihen asti kun järjestelmä isäntäkuntana astuu voimaan Ehdotetaan Loviisan kaupunginhallitukselle että sopimus solmitaan Lapinjärven kunnan kanssa liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin. KH 175 Liite no 66. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus hyväksyy että Loviisan kaupunki solmii yhteistoiminta sopimuksen La pinjärven kunnan kanssa liitteen mukaisesti. Ehdotuksen mukainen.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Avustusanomus, Svenska Finlands folkting 420/02/2011 KH 176 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Svenska Finlands folkting (Suomenruotsalaiset kansankäräjät) pyy tää 940 eu ron suuruista avustusta vuo delle Anomus perus tuu ruotsinkielisen väestön määrään siten, että avustuksen suuruus on 35 euroa asukasta kohti, kuitenkin vähintään 100 euroa kuntaa kohti. Folktinget on kääntynyt niiden kuntien puoleen, joissa on yli 250 ruotsinkielistä asukasta. Folktinget pitää pääasiallisena tehtävänään pitää esillä Suomen kaksikieli syyttä koko kansakunnan identiteetti- ja menestystekijänä. Folktinget seu raa lainvalmistelutyötä ja antaa lausuntoja lain sää dän nöstä ja organisatorisista muutoksista, jotka koskevat ruotsinkielistä väestöä. Folktinget ylläpitää myös asiantuntijavaliokuntia, jotka syventyvät eri aihealueisiin. Folktinget katsoo, että kieliturvatoiminta on tärkeä osa sen tarjoamasta pal velusta. Yleisö, mutta myös organisaatiot ja kunnat voivat otta yh teyttä Folk tingetiin kielellisiin oikeuksiin liittyvissä asioissa esim. kokies saan, et tä vi ranomaiset eivät täytä kyseisiin oikeuksiin liittyviä velvollisuuksiaan. Svenska Finlands folktingetin avustusanomus ja toimintasuunnitelma vuo sille ovat liitteenä. Liite no 67. Esittelijä:kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus myöntää 940 euroa käyttövaroistaan avustuksena vuo delle Teknisenä korjauksena hyväksyttiin yksimielisesti muutos valmistelutekstin toiseen lauseeseen, joka korjataan muotoon "Anomus perustuu ruotsinkieli sen väestön määrään siten, että avustuksen suuruus on 35 euroa 250 ruotsin kielistä asukasta kohti, kuitenkin vähintään 100 euroa kuntaa kohti." Päätös ehdotuksen mukainen.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Anomus kunnanvaakunan käytöstä 638/ /2011 KH 177 Valmistelija: viestintäpäällikkö Lilian Andergård-Stenstrand, puh Militarius (LLC) Oy-niminen yritys anoo lupaa käyttää kaupungin vaakunan elementtejä yrityksen lei massa. Anomuksen mukaan yrityksen päätoimiala on outdoor- ja erikois vaatteiden ja tarvikkeiden tuonti, vienti sekä tukku- ja vähittäiskauppa. Toimisto/myymälä sijaitsee Tesjoella. Kuntalain 6 :n mukaan vaakunan käyttöä valvoo kunnanhallitus tai johto säännössä määrätty kunnan muu viranomainen. Loviisan kaupungissa ei ole määritelty tätä tehtävää erikseen johtosäännössä, eli kaupunginhallitus val voo vaakunan käyttöä. Vaakuna on luonteeltaan kaupungin virallinen tun nus. Loviisan kaupungin graafisen ohjeistuksen mukaan kaupungin vaaku naa käytetään virallisissa yhteyksissä, joissa korostetaan kunnallista hallin toa. Vaakunan käyttöä on harkittava huolellisesti ja tarkasti. Kyseisen yrityksen toiminta ei liity kaupungin toiminta-alueeseen millään tavalla, jolloin ei myöskään löydy perusteita lu van myöntämiselle. Kaupungin virallinen tun nus ei voi olla yrityksen viral lisessa tunnuksessa eli leimassa. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus ei myönnä Militarius (LLC) Oy-nimiselle yritykselle lu paa kunnanvaakunan käyttöön. Ehdotuksen mukainen.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Lausunto Fimealle apteekkien sijaintialueista Loviisan kaupungissa 532/05.00/2011 KH 178 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) pyytää kirjeellään Loviisan kaupungilta ja Loviisan kaupungissa apteekkiliikettä harjoittavalta apteekkarilta lausun toa apteekkien sijaintialueista Loviisan kaupungissa. Lisäksi Fimea pyytää lausuntoja apteekkipalveluiden toimi vuudesta ja lääkkeiden saatavuudesta Loviisan kaupungin alueella. Lääkelain (395/187) 40 :n mukaan apteekkiliikettä saa harjoittaa Lääke alan turvallisuus- ja kehittä miskeskuksen luvalla (apteekkilupa). Apteekki lupa myönnetään tietyn ap teekkiliikkeen harjoittamiseen kunnassa tai sen osassa. Apteekit voivat sijoittua vapaasti määritellyllä sijaintialueellaan. Fimea päättää erikseen sivuapteek kien sijaintialueen kunkin sivuapteekin lupapää töksen yhteydessä. Lääkelain 41 n mukaan kunnan tehtävänä on Lääkealan turvallisuus- ja ke hittämiskeskuksen pyyn nöstä tarvittaessa arvioida alueen apteekkipalvelui den toimivuutta, sijoittu mista ja riittävyyttä. Kunta voi tehdä keskukselle esityksen apteekin, sivuapteekin ja apteekin palvelupisteen perustamiseksi, sijaintialueen muuttami seksi tai niiden siirtämiseksi. Fimea on pyytänyt lausuntoa viimeistään mennessä. Lausunnon antamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista. Fimean esityksen apteekkien sijoittumisesta Loviisan kaupunkiin mukaan Loviisan apteekin sijainti alue olisi Loviisan kaupunki. Alueelle sijoittuisi Loviisan apteekki (Kunin gattarenkatu 15, Loviisa). Loviisan vanhusneuvosto on kokouksessaan antanut kannanoton Loviisan Kruunu Apteekin palvelupistehakemuksiin. Vanhusneuvosto päät ti puoltaa kaikkia niitä toi menpiteitä, joilla turvataan ja tehostetaan apteek kipalveluiden saatavuutta omalla alueellaan. Liite no 68. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää antaa Fimealle seuraavan lausunnon apteekkien sijaintialueiden määrittämi sestä Loviisan kaupungissa: Kaupunginhallitus puoltaa Fimean esitystä Loviisan apteekin sijaintialuees ta. Kaupunki suhtautuu myönteisesti sivuapteekki tai lääkekaappeja koske viin lupiin entisen Pernajan, Liljendalin ja Ruotsinpyhtään alueilla. Loviisa on maantieteellisesti laaja kunta, jossa julkiset liikenneyhteydet ovat eten kin pienempien kylien kohdalla kohtalaisen puutteelliset, joka korostaa lähi palveluiden tarvetta. Jäsen Anja Järvinen jääväsi itsensä ja poistui huoneesta pykälän käsittelyn ajaksi. Päätös ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Lausunto ELY-keskukselle ehdotuksesta merkittäviksi tulvariskialueiksi 305/ /2011 KH 179 Valmistelija: yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos, puh Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää kaupungin lausuntoa ehdo tuksesta merkittäviksi tulvariskialueiksi Uuden maan alueella. Lausunto pyydetään toimittamaan mennessä Uu denmaan ELY-keskukseen. ELY-keskus on arvioinut vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit Uudenmaan alueel la. Tässä arvioinnissa on mm. kuvattu alueen vesistöt tai merenrannikko, kerätty tiedot esiintyneistä tulvista ja niistä ai heutuneista tulvavahingoista sekä arvioitu mahdollisia tulvia ja tulvariskejä. Arvioinnin perusteella ELYkeskus on valmistellut ehdotuksen alueista, joil la tulvariski voi olla merkittävä. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö ni meää merkittävät tulvariskialu eet ja asettaa niille tulvaryhmät. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan myöhemmin tulvavaaraja tulva riskikartat sekä suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Merkittävän tulvariskin nimeämisessä otetaan huomioon tulvan todennäköi syys ja siitä aiheutuvat va hingolliset seuraukset. Seuraus ten merkittävyyttä arvioidaan yleiseltä kannalta. Arvioinnissa tarkastellaan seuraavia tulvan vahingollisia seurauksia: vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle välttämättömyyspalvelun kuten vesihuollon, energiahuollon, tietolii kenteen, tieliikenteen tai muun vastaavan toi minnan pitkäaikai nen keskeytyminen yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja turvaavan taloudellisen toimin nan pit käaikainen keskeytyminen pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle; tai korjaamaton vahingollinen seuraus kulttuuripe rinnölle Uudenmaan ELY-keskus ehdottaa että liitteessä esitetyt alueet nimettäi siin näillä perusteilla mer kittäviksi tulvariskialueiksi. Suomenlahti/Loviisan rannikkoalue on yksi ehdotetuista alueista seuraavin perustein:

25 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Vahingollinen seuraus ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle: - n. 500 asukasta harvinaisen tulvan peittämällä asuinalueella Pitkäkestoinen tai laaja-alainen vahingollinen seuraus ympäristölle: - ydinvoimala Välttämättömyyspalvelun pitkäaikainen keskeytyminen: - ydinvoimala - tieliikenneyhteydet Harvinaisen suurena tulvana voidaan pitää tilastollisesti kerran vuodessa toistuvaa tulvaa (asetus 659/2010, perustelumuistio) Liitteessä tulvariskien hallinnan suunnittelun vaiheet Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) astui voimaan ja valtio neuvoston asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010) Lailla ja asetuksella on pantu täytäntöön EU:n tulvadirektiivi. Lain tarkoi tuksena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia vahingollisia seurauksia ja edistää varautumista tulviin. Maa- ja metsätalousministeriö nimeää merenrannikon merkittävät tulvaris kialueet ELY-keskuksen ehdotuksesta mennessä. Liite no 69. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää antaa ehdotuksesta seuraavan lausunnon ELY-keskukselle: Loviisan kaupunki pitää tulviin varautumista erittäin tärkeänä ja pitää tär keänä myös että varaudutaan taloudellisiin panostuksiin tulvasuojauksien toteuttamiseksi. Merivesitulvat huomioidaan uusien kaavojen laadinnassa ja muissa suunni telmissa. Uusi rakennusjärjestys on valmistelussa ja siinä huomioidaan myös tulvariskit. Länsirannan alueen tulvavallia on osittain paranneltu ja sen tasoa seurataan. ELY-keskuksen lausuntomateriaalissa ei ole mainintaa, sisältyykö lainmu kaisesti laadittavien tulvaris kien hallintasuunnitelmien toteuttamiseen val tion rahoitusta, vai jäävätkö suunnitelmien laadinta pelkäs tään kuntien ra hoitettaviksi.

26 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

27 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Elinkeino- ja kehittämisjaosto Kaupunginhallitus Tuulivoimarakentamisen edistäminen 633/ /2011 ELKJ 30 Valmistelija ja esittelijä: satamajohtaja Aki Marjasvaara Suomeen tehtävät ensimmäiset massiiviset tuulivoimalainvestoinnit tulevat ajoittumaan muutaman seuraavan vuoden ajalle. Nyt tehtävät investoinnit tulevat myös merkittävästi ohjaamaan tuulivoima osaamisen ja investointien sijoittumista tulevaisuudessa Suomessa. Investoijat pyrkivät tällä hetkellä löytämään sijoituspaikkoja, joilla olisi edellytykset nopeaan etenemi seen kaavoittamisessa ja rakentamisen aloitta misessa. Investoijien mukaan nykyiset tuulivoimatuotan non syöttötariffin tasot eivät riitä merituulivoiman rakentamiseen ja eritystarkastelussa ovat mantereel la sijaitsevat hyvien tuuliolosuhteiden sijoituspaikat, joissa on lä hettyvillä sähkönsiirtoinfrastruktuuria. Uudenmaan tulevassa maakuntakaavassa ei tehdä tuulivoimapuistojen osal ta lisätarkastelua edelliseen maakuntakaavaan verrattuna, jossa keskityttiin merialueen tuotantopaikkojen kartoitukseen. Koska maakuntakaavassa ei tarkastella saaristoa sisempää rannikkoaluetta, jää maakäytön suunnittelu muiden alueiden osalta kaupunkien oman maankäytön suunnittelun varaan voimaan tulleen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 :n muutosten mukaisesti 10 laitoksen määrän tai 30 MW:n kokonaistehon alittavissa tuulivoimalahankkeissa ei edellytetä ympäristövaikutusten arviointia. Yksittäistapauksessa näistäkin voidaan ELY-keskuksen päätöksellä edellyttää YVAa, mikäli ympäristövaikutukset olisivat todennäköisesti merkittävästi haital lisia. Loviisaan kaupungin alueella on tuotanto-olosuhteiltaan riittäviä ja muuten kin sijoituspaikkojen edel lytykset täyttäviä alueita sekä kaupungin että yksi tyisten omistamilla alueilla. Jotta vaaditun aikataulun mukaiseen etenemi seen olisi edellytyksiä, olisi tuulivoimahankkeita priorisoitava maankäytön suunnit telussa ja tarvittavia selvityksiä olisi vietävä tiiviisti eteenpäin kiinnostuneiden investoijien kanssa. Jaosto esittää, että kaupunginhallitus toteaa Loviisan kaupungille olevan en sisijaisen tärkeää sekä tuuli voiman lisäinvestointien mahdollistava maan käytön tarkastelu että tuulivoimainvestoijien kanssa tehtä vä tiivis yhteistyö.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B. LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 64 Kaupunginvaltuusto AIKA 09.03.2011 klo 18:00-20:30 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Hagfors Kari I varapuheenjohtaja Uutinen Taisto

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2012 450. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2012 450. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2012 450 Kaupunginhallitus AIKA 01.10.2012 klo 17:01-17:56 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Alm Agneta I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.12.2012 klo 18:03-21:23 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 272 Kunnanhallitus 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558 Kaupunginhallitus AIKA 03.12.2012 klo 17:01-18:16 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Kullberg

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 03.11.2014 klo 16:30-19:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/205 252 Kaupunginhallitus AIKA 8.05.205 klo 7:30-2:25 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Kaupunginhallitus 13.04.2015 Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229 Tekninen lautakunta AIKA 25.10.2011 klo 17:30-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kokko Ismo puheenjohtaja Skogster

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 klo 17:00-19:09 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 206. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 206. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/205 206 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.205 klo 7:30-20:2 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot