Kokousaika kello 17:00-18:10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokousaika 13.12.2012 kello 17:00-18:10"

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Koululautakunta Kokousaika kello 17:00-18:10 Kokouspaikka Ravintola Vintti, Kuiluntie 5, Siilinjärvi Asiat Otsikko Sivu 48 PERUSKOULUN KOULUKULJETUSTEN PERUSTEET JA OHJEET / PÄIVITYS 49 SIILINJÄRVEN NUORISOVALTUUSTON ESITYS KOULULAISTEN OMAKUSTANTEISTEN KOULUMATKOJEN TUKEMISESTA TAMMIKUUSSA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN / LAUSUNTOPYYNTÖ 6 51 PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERIT SISÄISET ATERIAHINNAT V / KOULUT, PÄIVÄKODIT JA ILTAPÄIVÄKERHOT 53 UUDET ATERIAHINNAT V / TOIMINTAKESKUS / ASUNTOLA PÄIVÄNKIERTO / VATTUAHONTIE 8 RYHMÄ / SIILINJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PALVELUKESKUS RISUHARJU 54 RUOKAPALVELUJEN INVESTOINTIKOHTEEN MUUTOS TIETOON SAATETTAVAT ASIAKIRJAT

2 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ylikärppä Kauko pj Laitinen Liisa vpj Jäppinen Eeva jäsen Kumpulainen Raija jäsen Venejärvi Irene jäsen Hassinen Raija kh:n ed. Kiiski Pekka varajäsen Petri Kekäläisen varajäsen Tolvanen Joonas nuorisovalt.varaed. Juha Rekolan varajäsen Mustonen Kari esittelijä/siv.toim.joht. Kauhanen Pekka pöytäkirjanpitäjä/tal.pääll. Poissa Kekäläinen Petri jäsen Väistö Juhani jäsen Rekola Juha nuorisovalt.ed. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Jäppinen ja Raija Kumpulainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Kauko Ylikärppä puheenjohtaja Pekka Kauhanen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Siilinjärvi TARKASTUSTAPA Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Eeva Jäppinen Raija Kumpulainen PÖYTÄKIRJA ON Siilinjärven kunnantalo PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ talouspäällikkö virka-ase ma Pekka Kauhanen allekirjoitus

3 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Koululautakunta PERUSKOULUN KOULUKULJETUSTEN PERUSTEET JA OHJEET / PÄIVITYS Koultk 48 Liite 1 Valmistelija/lisätiedot: talouspäällikkö Pekka Kauhanen puh Siilinjärven kunnan toimivaltasäännön (Kv , 56) mukaan koululauta kunta päättää oppilaskuljetusten periaatteista ja talouspäällikkö oppilaskuljetuk sista ja niihin liittyvistä ostosopimuksista. Koululautakunta on viimeksi käsitellyt koulukuljetusohjeistoa Silloin tehty ohjeisto on edelleen toimiva. Perusopetuslakiin on tehty vuoden 2007 jälkeen muutos ( /642 32), joka koskee oppilaan päivittäiseen koulumatkaan odotuksineen käytettävää aikaa. Aiemmin voimassaolevassa perusopetuslaissa erityisopetusta saavan oppilaan koulumatka odotuksi neen saa kestää eneintään 3 tuntia. Uudessa voimassa olevassa perusopetuslaissa tämä lain kohta on poistettu ja oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kes tää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. Muilta osin ohjeistoon ei ole tehty toimintaan vaikuttavia muutoksia. Ohjeiston liit teenä oleva vaarallisten teiden luettelo on päivitetty viime käsittelyn jälkeen tulleil la muutoksilla. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen/neutraali ehdotus Koululautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan koulukuljetusten perusteet ja oh jeet.

4 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Koululautakunta SIILINJÄRVEN NUORISOVALTUUSTON ESITYS KOULULAISTEN OMAKUSTANTEISTEN KOULUMATKOJEN TUKEMISESTA TAMMIKUUSSA 2013 Koultk 49 Valmistelija/lisätiedot: talouspäällikkö Pekka Kauhanen puh Siilinjärven nuorisovaltuusto on kokouksessaan ( , 7/111 ) tehnyt ehdotuksen: "Sii lin jär ven kun ta tu kisi koululaisten omakustanteisia koulumatkoja tam mi kuun ajan 0,50. Pe rus teluina nuorisovaltuusto esittää, että tammikuussa on ai van lii an kylmä ja tal vella teiden kunnossapito on huonoa. Saattoliikenne koului hin on suu ri. Tämä tu lee vähentämään Siilinjärven kunnan asukkaiden hiili jalan jälkeä. Aa mulla kou luun mennessä on pimeää, liukasta ja moni lapsi ei käy tä hei jastin ta." Joukkoliikenteen käyttäminen ja suosiminen edistää ympäristöarvoja mm. vähen tämällä hiilijalanjälkeä. Siilinjärven koulukuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti jul kisilla linjaliikenteen linjavuoroilla. Huoltajien aiheuttamaan koulujen saattoliiken teen vä he ne mi seen voi daan vai kut taa mm. koulujen ja kotien yhteistyöllä ja asentei den muuttamisella. Joukkoliikenteen käyttö huoltajien työmatkaliikentees sä edis täi si merkittävästi myönteisiä ympäristöarvoja. Kunnanhallitus on hyväksynyt , 208 vuoden 2013 opetuspalveluiden talousarvion ja samalla koulukuljetuksiin varatun määrärahan. Talousarviossa ei ole varattu erillistä määrärahaa koululaisten omakustanteisten koulumatkojen tu kemiseen. Talven ja pimeän ajan liikenneturvallisuuteen kiinnitetään vuosittain huomiota kaikissa Siilinjärven kun nan kouluissa. Yhteistyössä Liikenneturvan kanssa järjes te tään mm. hei jas tinkampanjointia eri kouluilla. Koulujen liikenneturvallisuussuunni tel mien työs tä minen on käynnissä eri kouluilla. Suunnitelmissa mm. kartoi tetaan kou lu jen lä hei syy dessä olevat liikenteen vaaranpaikat, opastetaan koulu laisia turvalliseen liikennekäyttäytymiseen sekä kiin ni te tään huomiota saattolii ken teen su ju vuu teen. Kunnan liikenneturvallisuustyöryhmässä on kiinnitetty vuosittain huo miota tal viajan teiden kunnossapitoon koulumatkoilla. Yksityisiä tie kuntia muistutetaan vuo sittain turvallisista kou lu matkoista. Koulu lasten turvallis ta liik kumista pa rannetaan mer kit tä väs ti hy vin hoi detuilla tieosuuk silla. Koululaisten peruskunnon heikkenemiseen on kiinnitetty huomiota koko valtakunnassa. Siilinjärven kunnan kaikissa kouluissa on käynnissä Liikkuva koulu -hanke. Hankkeella pyritään lisäämään koululaisten omaehtoisen ja ohjatun liikun nan mää rää kou lu päi vän aikana. Koulumatkojen kulkeminen ja lan tai pyö rällä edis tää koululaisten liikkumista koulupäivän aikana. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen / netraali ehdotus Koululautakunta päättää kunnan taloustilanne huomioiden vuoden 2014 talousar vio val mis te lun yh tey des sä erillisen määrärahan esittämisestä joukkoliikenteen käy tön edis tä mi seksi koululaisten oma kus tan tei silla koulumatkoilla. Samalla edis tet täi siin kou lulaisten huoltajien jouk kolii ken teen käyt töä työmatkaliikenteessä.

5 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Koululautakunta

6 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Koululautakunta RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN / LAUSUNTOPYYNTÖ Rakltk Liite 6 Siilinjärven kunnassa on voimassa rakennusjärjestys, jonka Siilinjärven kun nanval tuus to on hy väk sy nyt Rakennusjärjestys tulee uudistaa, koska nykyisen rakennusjärjestyksen ohjeiden ja määräysten ajanmukaisuus on tarkistettava se kä muuttuneiden lakien ja asetusten muutokset tulee viedä rakennusjärjestykseen tarvittavassa laajuudessa. Maankäyttö- ja rakennuslain kohdat, joissa rakennusjärjestyksestä säädetään: 14 Rakennusjärjestys Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. 15 Rakennusjärjestyksen hyväksyminen Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto. Rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä 62 :ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja 65 :ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Rakennusjärjestyksen laatimisesta säädetään tarkemmin asetuksella. Rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävänä vuonna Rakennusjärjestyksen uudistusta valmistelemaan on nimetty työn alkuvaiheessa työ ryh mä, jo hon kuuluivat rakennuslautakunnan puheenjohtaja Erkko Nykänen, kun nanhal li tuk sen edusta ja Lauri Katainen, kaavoitustoimiston edustaja vs. toimisto arkki tehti Hannu Eeri käinen ja rakennusvalvonnan edustaja Oiva Ollikainen. Työryhmään nimetyissä henkilöissä ja heidän työn/tehtävänkuvissa on tapah tu nut vaihtuvuutta. Työryhmän jäsenet tulisi nimetä uudelleen rakennusjärjes tystyön loppuun saattamiseksi.

7 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Koululautakunta Esityslistan mukana jaetaan rakennusjärjestyksen luonnos. ehdotus Lautakunta hyväksyy rakennusjärjestysluonnoksen. Luonnos asetetaan nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Kunnan jäsenille ja osallisille varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen. Luon nos lähetetään mahdollisen lausunnon antamista varten kaikil le nimetyille osalli sille. Asiasta järjestetään tarvittaessa yleisötilaisuus valtuusto salissa. Rakennuslautakunta nimeää kokouksessa työryhmään jäsenen ja nimeää raken nusjärjestyksen uusimisen vastuuhenkilöksi rakennustarkastaja Jukka Laukka sen. Rakennuslautakunta pyytää kunnanhallitusta nimeämään oman jäsenensä työryhmään.lisäksi lautakunta pyytää konserni- ja maankäyttöpalveluita nimeä mää kaavoituksen edustajan työryhmään. Rakennustarkastaja muutti päätösehdotusta siten, että lautakunta hyväksyy kokouksessa muokatun rakennusjärjestysluonnoksen. Luonnos asetetaan nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Kunnan jäsenille ja osallisille varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen. Luon nos lähetetään mahdollisen lausunnon antamista varten kaikil le nimetyille osalli sille. Asiasta järjestetään tarvittaessa yleisötilaisuus valtuustosalissa. Rakennuslautakunta nimeää rakennustarkastaja Jukka Laukkasen rakennusjärjestyksen uusimisen vastuuhenkilöksi. Lautakunnan puheenjohtaja Merja Rautiainen nimettään rakennuslautakunnan edustajaksi työryhmään. Rakennuslautakunta pyytää kunnanhallitusta nimeämään jäsenen työryhmään. Rakennuslautakunta pyytää konserni- ja maankäyttöpalveluita nimeämään kaavoituksen edustajan työryhmään. Muutettu ehdotus hyväksyttiin. Kaija Pekkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo Kari Lappalainen valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi tämän pykälän osalta. Rakltk Liitteet 3-21

8 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Koululautakunta Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Jukka Laukkanen, p Rakennusjärjestysluonnos on ollut nähtävillä ja siitä on pyydetty lausunnot kaikilta nimetyiltä osallisilta. Rakennusjärjestysluonnoksesta on saatu seuraavat lausunnot: - Siilinjärven kunta/talous- ja tukipalvelut, talousjohtaja Pekka Takkinen (liite 3) - Siilinjärven kunta, tekninen lautakunta (liite 4) - Maaningan kunta, ympäristölautakunta (liite 5) - Pohjois-Savon liitto (liite 6) - Nilsiän kaupunki, kaupunginhallitus (liite 7) - Lapinlahden kunta, kunnanhallitus (liite 8) - Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri (liite 9) - Siilinjärven kunta, tielautakunta (liite 10) - Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat (liite 11) - Karjalan Lennosto (liite 12) - Kuopion kaupunki, kaupunginhallitus (liite 13) - Siilinjärven kunta, koululautakunta (liite 14) - Siilinjärven kunta, ympäristönsuojelulautakunta (liite 15) - Siilinjärven kunta, ympäristöterveyslautakunta (liite 16) Rakennusjärjestysluonnoksesta on jätetty seuraavat muistutukset: - Marjaana Pitkänen (liite 17) - Siilinjärven Hevosystäväseura r.y. (liite 18) - Maataloustuottajain Siilinjärven Yhdistys - MTK Siilinjärvi ry (liite 19) Lausuntojen perusteella rakennusjärjestysluonnoksesta on muokattu ehdotus (lii te 20). Ehdotuksessa on huomioitu lausunnot ja muistutukset. Rakennusjärjes tys eh do tus on käyty läpi rakennusjärjestystyöryhmän palaverissa Työ ryh män käsittelyn jälkeen rakennustarkastaja on koonnut muuttuvista ja uu sista kohdista perustelut, jotka jaetaan kokouskutsun liitteenä (liite 21). ehdotus Lautakunta hyväksyy liitteen 20 mukaisen rakennusjärjestysehdotuksen. Ehdotus ja liitteen 21 mukaiset perustelut asetetaan näh tä ville 30 päivän ajaksi. Kunnan jä se nil le ja osal li sil le va ra taan ti lai suus mieli pi teen esit tämiseen. Ehdotus ja pe rustelut lähetetään mah dollisen lau sun non an ta mista varten kaikille nimetyille osalli sil le. Asiasta jär jeste tään tar vit taes sa ylei söti laisuus val tuustosa lissa. Rakennustarkastaja muutti keskustelun kuluessa päätösehdotusta kuulumaan seuraavasti: Lautakunta hyväksyy liitteen 20 mukaisen rakennusjärjestysehdotuksen, pykälän 8 taulukoon tehdyin lisäyksin. Taulukkoon lisättiin lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen maahan tai vesistöön pohjavesialueella toi menpideluvan varaiseksi. Lisäksi ehdotuksesta korjattiin kirjoitusvirheitä. Eh do tus ja liit teen 21 mu kai set pe rus te lut ase te taan näh tä ville 30 päi vän ajak si. Kun nan jä se nil le ja osal li sil le va ra taan ti lai suus mieli pi teen esit tä mi seen. Eh dotus ja pe rus telut lähe tetään mah dollisen lau sun non an ta-

9 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Koululautakunta mista var ten kaikil le ni metyil le osalli sil le. Asiasta jär jeste tään tar vit taes sa yleisöti laisuus val tuusto sa lissa. Koultk 50 Liite 2, 3 Valmistelija/lisätiedot: talouspäällikkö Pekka Kauhanen puh Rakennuslautakunta on osoittanut päivätyn lausuntopyynnön koululautakunnalle yleisesti nähtävillä olevasta rakennusjärjestysehdotuksesta, liite 2 ja 3. Kou lu lautakunnan edellisen lausuntokäsittelyn jälkeen (koultk , 7) ra ken nus jär jes tys työryhmä on koonnut eri tahojen annetuista lausunnoista eh do tuk sen ja ra ken nus lau ta kun nan päätöksen mukaisesti pyytää nähtävillä ole vasta ehdotuk sesta lausunnot. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen/neutraali. ehdotus Koululautakunnalla ei ole huomauttamista Siilinjärven kunnan rakennusjärjestysluonnokseen.

10 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Koululautakunta PERUSOPETUKSEN LAATUKRITEERIT Koultk 51 Liite 4 Valmistelija/lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Kari Mustonen, puh Perusopetuksen laatuhanke käynnistyi Siilinjärvellä vuonna Hankkeeseen saatiin kehittämisrahaa euroa. Siilinjärven perusopetuksen laatukriteerien määrittely perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2010 julkaise mien Perusopetuksen laatukriteerien pohjalle (Perusopetuksen laatukriteerit, OPM 2009:19). Hankkeen koordinaattoriksi valittiin rehtori Marja Rytivaara. Laatutyö on edennyt koulutuspalveluissa kahdella tasolla, opetuksen järjestäjän laatutyönä ja koulujen laatutyönä. Opetuksen järjestäjän laatutyövaihe tehtiin yhteistyössä Maaningan ja Nilsiän kuntien kanssa. Siilinjärven opetuksen järjestäjän osuus on valmisteltu rehtorikokouksissa ja erillisissä seminaareissa. Jokaiselle koululle valittiin koulukohtaisen laatutyön hankevastaaviksi 1-2 opettajaa koulun koon mukaisesti. Siilinjärvellä laatutyön kantavana ajatuksena on ollut, että jokainen opettaja on tietoinen laatuhankkeesta. Tavoitteena on ollut pitää laatutyö konkreettisena ja jalkauttaa työn tulokset arkityöhön kouluihin ja luokkiin. Koulujen laatuvastaavat opettajat ovat eri kriteerien välitehtäviä tehdessään kokoustaneet oman koulunsa opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Näin tieto kulki kouluilta koko koulutoimen yhteisiin laatukokousiin ja toisinpäin. Samalla voitiin arvioida ja verrata oman koulun opetus- ja oppimisympäristöasioita muiden koulujen vastaaviin. Liitteenä numero 4 on laatutyön arviointiraportti ja Siilinjärven perusopetuksen laatukriteerit. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen/neutraali. ehdotus Koululautakunta hyväksyy liitteenä numero 4 olevat perusopetuksen laatukriteerit. Lisäksi koululautakunta päättää, että johtokunta hyväksyy koulukohtaiset laatukriteerit koulun vuosisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

11 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Koululautakunta SISÄISET ATERIAHINNAT V / KOULUT, PÄIVÄKODIT JA ILTAPÄIVÄKERHOT Koultk 52 Liite 5, 6, 7, 8 Valmistelija/lisätiedot: palvelualuejohtaja Pirkko Markkanen, puh Sisäistä ateriahintaa laskettaessa huomioidaan kaikki ruokapalvelujen ulkoiset ja sisäiset kustannukset. Ulkoisten ja sisäisten menojen kasvu vuonna 2013 on noin 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Menojen lisäys muodostuu lähinnä palkka- ja tarvikemäärärahojen lisäyksestä sekä sisäisten palvelujen kustannuksista (atk-, keskushallinnon- ja henkilöstöhallinnon menoista). Ruokapalvelujen palvelualuejohtaja esittää, että koulujen ja päiväkotien aterioiden sekä iltapäiväkerhojen välipalojen uudet hinnat v ovat liitteiden 5, 6, 7 ja 8 mukaiset. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen/neutraali. ehdotus Koululautakunta hyväksyy palvelualuejohtajan esityksen.

12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Koululautakunta UUDET ATERIAHINNAT V / TOIMINTAKESKUS / ASUNTOLA PÄIVÄNKIERTO / VATTUAHONTIE 8 RYHMÄ / SIILINJÄRVEN TERVEYSKESKUS / PALVELUKESKUS RISUHARJU Koultk 53 Liite 9, 10, 11 Valmistelija/lisätiedot: palvelualuejohtaja Pirkko Markkanen, puh Siilinjärven kunnan ruokapalvelut järjestää ateriapalvelut siilinjärven terveyskeskukseen, palvelukeskus Risuharjuun, toimintakeskukseen, Vattuahontie 8 ryhmään sekä asuntola Päivänkiertoon. Ateriahintaa laskettaessa huomioidaan kaikki sisäiset ja ulkoiset kustannukset. Hinnankorotukset ovat noin 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hinnan korotusten perusteena on henkilöstö- ja raaka-ainekustannukset sekä sisäisten palvelujen kustannukset (atk-, keskushallinnon sekä henkilöstöhallinnon menot). Palvelukeskus Risuharjun valmistuskeittiön toiminta on lopetettu alkaen. Ateriat toimitetaan nyt Risuharjuun Siilinjärven terveyskeskuksen keittiöltä hajautettuna ja keskitettynä jakeluna. Palvelukeskus Risuharjuharjussa ei ole ennen ollut keskitettyä ruuanjakelua vaan kaikki ateriat toimitettiin hajautettuna. Vuodelle 2013 on myös hinnoiteltu erikseen reproateriat (runsasenergiset ja - proteiiniset erikoisannokset). Ruokapalvelujen palvelualuejohtaja esittää, että toimintakeskuksen, asuntola Päivänkierron, Vattuahontie 8 ryhmän, Siilinjärven terveyskeskuksen sekä palvelukeskus Risuharjun hinnat ovat liitteen 9, 10 ja 11 mukaiset. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen/neutraali. ehdotus Koululautakunta hyväksyy palvelualuejohtajan esityksen.

13 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Koululautakunta RUOKAPALVELUJEN INVESTOINTIKOHTEEN MUUTOS Koultk 54 Valmistelija/lisätiedot: palvelualuejohtaja Pirkko Markkanen, puh Ruokapalvelujen TA 2012 investointimäärärahavaraus on ,00 e. Määräraha on varattu Suininlahden koulun keittiön yhdistelmäuunin ja pikajäähdytys-/pakastuskaapin uusimiseen. Kilpailutuksen perusteella hankintoihin kului ,00 e (alv 0 %). Kuuslahden koulun yhdistelmäuuni ja astianpesukone on hankittu 80-luvun lopulla. Metoksen suorittaman sopimushuollon yhteydessä ilmeni, että laitteiden kunto on tullut elinkaarensa päähän ja laitteet on poistettava käytöstä. Ruokapalvelujen palvelualuejohtaja esittää, että jäljellejäävä määräraha (10.385,00 e) siirretään Kuuslahden koulun keittiön yhdistelmäuunin ja astianpesukoneen uusimiseen. Päätöksen vaikutusten arviointi suhteessa strategiaan: Strategian mukainen / neutraali. ehdotus Koululautakunta hyväksyy palvelualuejohtajan esityksen.

14 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Koululautakunta TIETOON SAATETTAVAT ASIAKIRJAT Koultk 55 Valmistelija/lisätiedot: talouspäällikkö Pekka Kauhanen, puh ehdotus Koululautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat asiakirjat: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma vuosiksi Siilinjärven kunta, Nuorisovaltuusto Nuorisovaltuuston pöytäkirja 12/2012

15 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/ Koululautakunta Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta Peruste Kuntalaki 91, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytän töön pa noa. Pykälät 49, 50, 55 Jäljempänä oikaisuvaatimusta koskevassa kohdassa lueteltuihin päätöksiin ei saa Kunta lain 89 :n 1 mom. mukaan hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksiin voidaan ha kea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1. mom / muun lainsäädännön mukaan, pykälät ja peruste: MUUTOKSENHAKU OIKAISUVAATIMUKSELLA Pykälät 48, 51, 52, 53, 54 Muutoksenha kuviranomainen PL 5, Siilinjärvi (Käyntiosoite: Kasurilantie 1) Siilinjärven kunta, Koululautakunta Faksi , sähköposti Määräaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista ja toimitetta va oikaisuvaatimusajan kuluessa viraston aukioloaikana (kello ) yllä ole vaan osoittee seen tai sähköpostiosoitteeseen. Sisältö Oikaisuvaatimus, josta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKU VALITTAMALLA Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Kuopion hallinto-oikeus PL 1744, Kuopio (käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. kerros) faksi , sähköposti Pykälät Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää Pykälät Hallintovalitus Valitusaika päivää Pykälät Muu valitusviranomainen (osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite) Valitusasiakirjan sisältö Valitusaika: päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava 1) valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoi te, 2) päätös, johon haetaan muutosta, 3) miltä osin päätöksestä va li tetaan ja muutos, joka sii hen vaaditaan tehtäväksi ja 4) muutosvaati muksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekir joitetta va. Jos ainoastaan laatija on al lekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am matti, asuinkunta ja posti osoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puo lesta oi keaksi todistettuna jäljennöksenä se kä todistus siitä päivästä, josta vali tusaika on luettava. Valitusasiakirjojen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. toimittaminen ja Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse,lähetin välityksellä tai sähköpostil la. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät peril le ennen muutoksenhakijalta perittävä oikeudenkäyntimaksu Valitusasiakirjat voi toimittaa myös (nimi, osoite ja postiosoite) va litus ajan päättymistä. Pykälät: - Valitusasiakirjat on toimitettava, mikäli se on muu kuin valitusviranomai nen - Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviran omaisten suorit teista perittävistä maksuista annetun lain nojalla muutoksenhaki jalta voidaan periä hal lin to-oikeudessa oikeudenkäynti maksu, joka on tällä hetkel lä 90 euroa. Lisätietoja: Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17

Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 17.06.2015 kello 16:30-18:17 Kokouspaikka Teknisten palvelujen kokoushuone, Isoharjantie 6, S1 4.krs Asiat Otsikko Sivu 25 Toimitilojen

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Kunnanvaltuusto 13.02.2013 AIKA 19:00-20:22 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40

Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.11.2014 kello 16:04-17:40 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 63

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 22.01.2015 klo 17:00-17:50 Paikka Puumalan kunnatalo hallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Puumalan kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 7/2014 116 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 17:00-19:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 65 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 118 66

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 09.03.2015 klo 17:30-19:10 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 3 13 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Valtuusto Aika 27.01.2014 klo 18:00-18:10 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 1 Sisäisen valvonnan ohjeen hyväksyminen 4 2 Kunnanhallituksen ja -valtuuston

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 72 Tekninen lautakunta Aika 23.04.2015 klo 17:00-18:05 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 39 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 74 40 Sopimusten

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 3/2015 50 Tekninen lautakunta Aika 26.03.2015 klo 17:00-18:35 Paikka Rakennusosasto Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 29 Pöytäkirjojen tiedoksi merkitseminen 52 30 Sopimusten

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Aika: 11.12.2014 klo 17:00-18:50 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 74 Kokouksen järjestäytyminen 3 75 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot