EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (23)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Aika klo 16:30-18:50 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Arvola Hannu Junkkala Juho Ketola Jaana Ketola Pirkko Mustajärvi Jarmo Myllykoski Juha Satola Sirpa Setälä Tero Kallionsivu Terttu varapj. jäsen jäsen puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen Poissa Ilomäki Seija jäsen Muut saapuvilla olleet Vainio Maaret Haapanen Kimmo Tuominen Seija khall:n edustaja esittelijä sihteeri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t 1-13 Allekirjoitukset Pirkko Ketola puheenjohtaja Seija Tuominen pöytäkir janpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juho Junkkala ja Juha Myllykoski. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Juho Junkkala Juha Myllykoski

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Pöytäkirjan nähtävilläolo Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä teknisellä osastolla toimistosihteeri Seija Tuominen

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Käsitellyt asiat Sivu 1 Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta Teknisen lautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma ja työohjelma 5 3 Varaston inventaario vuodelta 2013 / tekniset palvelut 6 4 Lausunto - Fankkeen asemakaavan muutos ja laajennus / tekniset palvelut 7 5 Lausunto ympäristönsuojelumääräysten muutoksesta 9 6 Valtuustoaloite "Myrskyjen aiheuttamien vaikeuksien helpottaminen" 12 7 Euran tulvasuojeluhanke 14 8 Yrittäjäntien jatkeen rakentaminen, katusuunnitelma 15 9 Anomus katuvalaistuksesta Tuiskulantanhualle Autoon kohdistunut myrskyvaurio / Nuotio Korvausanomus auton rikkoutumisesta / Salminen Teknisten palveluiden veloitushinnat Ilmoitusasiat 21

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta / /2013 Tekla 1 Selvitys teknisten palveluiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2013 on esityslistan liitteenä. Perustelut menojen ylityksistä ja tulojen alituksista sekä toimintakertomuk sen tekstiosa on toimitettu talousosastolle. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun toimintakertomuksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma ja työohjelma 1074/ /2014 Tekla 2 Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan vuoden 2014 talousarvion ja kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaisesti lautakuntien on vahvistettava käyttösuunnitelmansa mennessä. Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma ja työohjelma ovat esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisten palveluiden vuoden 2014 käyt tö suun ni tel man ja työohjelman noudatettavaksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Varaston inventaario vuodelta 2013 / tekniset palvelut 1042/ /2013 Tekla 110 Teknisen lautakunnan kuluvalle toimikaudelle ei ole nimetty erillistä rakennustoimikuntaa, joka aikai sempina vuosina on suorittanut mm. varaston inventaarion. Varasto inven toidaan kerran vuodessa vuodenvaihteen tienoil la kirjanpitoa ja varaston sisällön tarkkailua varten. Teknisten palveluiden varasto (osoite: Filppulantie 18) koostuu putki- ja rakennustarvikkeista, puuta varasta, suojavaatteista sekä siivousaineista ja -tarvikkeista. Tavoitteena on varaston arvon vähentäminen. Vuodenvaihteessa 2012/2013 varaston arvo oli ,01 euroa. Valmistelu ja lisätiedot: toimistosihteeri Seija Tuominen, puh Tekninen lautakunta päättää: - nimetä keskuudestaan kaksi henkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäse net varaston inventaarion suorittajiksi vuosille inventaario suoritetaan kunnan varastolla maanantaina klo Tekla 3 Tekninen lautakunta päättää, että varaston inventaarion vuosina suorittavat Juho Junkka la varalla Jarmo Mustajärvi sekä Jaana Ketola ja hänen varallaan Sirpa Satola. Teknisten palveluiden tarvikevaraston inventaariotarkastus on suoritettu tehdyn inventaarion perusteella. Varaston arvo on inventaariohetkellä ,24 euroa. Varaston arvon tarkempi erittely on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: toimistosihteeri Seija Tuominen, puh Tekninen lautakunta merkitsee suoritetun inventaarion ja varaston arvon tietoonsa saatetuksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Lausunto - Fankkeen asemakaavan muutos ja laajennus / tekniset palvelut 121/ /2012 Tekla 32 Tekninen lautakunta on antanut kokouksessaan lausunnon Fankkeen asemakaavan muu toksen ja laajennuksen luonnoksesta. Lautakunta on tuolloin päättänyt an taa lausuntonaan yhdyskuntatekniikan päällikön ja käyttöpäällikön valmis telut, ja esittänyt, että kaavatoimikunta huomioisi ne kavoitustyössä. Val mistelut olivat seuraavat: "Vesihuoltolaitos: Kaava-alueen itäpään laajennuksen kunnallistekninen rakentaminen tehtä vä omana kokonaisuute naan ja järjestelmät voidaan liittää alueen vanhoi hin putkijärjestelmiin. Kaava-alueen itäpäähän sijoitetun KL-1 korttelin kunnallistekninen raken taminen on haasteellista kallioisen maaston vuoksi. Po. KL-1 korttelin si jainti erillisenä kokonaisuutena tulisi muuttaa. Teollisuuskorttelin sisäiseksi kulkuväyläksi suunnitellulla reitillä ja entisellä Kariniementiellä sijaitsee koko Fankkeen aluetta palvelevat puhdasvesijärjestelmät, jotka tulee ottaa huomioon rakentamisessa. Rahtitien jatkeen rakentaminen Fankkeentien pohjoispuolelle vaatii kunnallisteknisten putkijärjestel mien muutoksen. Muilta osin kaavan sisältämät alueet voidaan liittää olemassa oleviin järjestelmiin. Vesihuoltolaitoksella ei ole em. lisäksi muuta kommentoitavaa esillä ole vaan Fankkeen kaava-luon nokseen. Yhdyskuntatekniikka: Kaava-alueen teollisuuskorttelialueilla tiestö on toimiva ja palvelee teollisuuden tarpeita. Maasto on pinnanmuodoltaan suhteellisen tasaista, joten tiestön liikenteellinen toimi vuus on hyvä. Alueen länsilaidassa on erillispientalojen korttelialue. Kulku alueen tonteille tapahtuu pääosin Arolan tieltä haarautuvaa katua pitkin. Suunniteltu katu on päättyvä, jonka päässä on ajoneuvojen kääntöalue. Kääntöalue rajoit tuu kaikista suunnista erillis pientalojen tontteihin. Liittymien rakentamista ei ole rajoitettu alueella ol lenkaan. Kääntöalueen laajentaminen itään päin ja liittymien rakentamisen kieltämi nen kääntöalueen itälaidalla helpottaisivat kadun talvikunnossapitoa." Yhdyskuntatekniikka: Alueen länsilaidassa sijaitseva erillispientalojen korttelialue on päätetty jät tää pois kaavasta. Muita yhdyskuntateknisiin ratkaisuihin vaikuttavia muu toksia ei ole luonnosvai heessa tehty.

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Vesihuolto: Aikaisemmin annetun lausunnon lisäksi vesihuoltolaitos tähdentää, että koko alueen vesihuollon jär jestelmien mitoituksessa ja muutostarpeissa oleellista on myös tällä het kellä alueella toimivien teollisuuslaitosten tuo tannossa tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Alueella jo olemassa oleva tuotanto kuormittaa vesihuoltoa erittäin paljon. Siten mah dolliset muutokset on kai kilta osin otettava huomioon mitoituksissa. Kartta muutosehdotuksesta on esityslistan liitteenä ja asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044) ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Jussi Elonen, puh. (044) Tekninen lautakunta päättää antaa lausuntonaan käyttöpäällikön ja yhdyskuntatekniikan päällikön valmistelun. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekla 4 Kaavatoimikunta pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa tarkistetusta ehdotuksesta Fank keen ase ma kaa van muu tok ses ta ja laajennuksesta. Lausunto pyydetään mennessä. Kartta muutosehdotuksesta on esityslistan liitteenä. Vesihuoltolaitos: Vesihuoltolaitoksen aikaisemmin asiasta antamiin lausuntoihin ei ole lisättävää tässä lausuntokierroksessa. Yhdyskuntatekniikka: Yhdyskuntatekniikalla ei ole edellisen lausuntokierroksen jälkeen muuta lisättävää. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044) ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Mari Hämölä, puh. (044) Tekninen lautakunta päättää antaa lausuntonaan, mitä käyttöpäällikkö ja yhdyskuntatekniikan päällikkö ovat lausuneet Fankkeen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Lausunto ympäristönsuojelumääräysten muutoksesta 1116/11.00/2014 Tekla 5 Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta on hyväksynyt Euran, Köyliön ja Säkylän ympäristönsuojelumääräysten muutosehdotuksen. Muutosehdotus on esityslistan liitteenä. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomi oon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää sii tä aiheutuvia haittoja, siten kuin ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 1 lu vussa säädetään. YSL 1 Tämän lain tavoitteena on: 1) ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja; 2) turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö; 3) ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia; 4) tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomi oon ottamista kokonaisuutena; 5) parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon; 6) edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä; sekä 7) torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä. Muutosehdotuksen merkittävin muutos nykyisiiin määräyksiin verrattuna on koko 8. luvun lisääminen. Luku käsittelee maalämpöputkistojen ja lämpökaivojen sijoittamista. 8. LUKU MAALÄMPÖPUTKISTOJEN JA LÄMPÖKAIVOJEN SIJOITTAMI- NEN 26 Maalämpöputkistojen ja lämpökaivojen sijoittamista koskevat määräykset Maalämpöputkistojen ja lämpökaivojen sijoittamisessa on noudatettava seuraavaa: Ennen toimenpideluvan tai -ilmoituksen tekemistä sekä poraamisen aloittamista on porauspaikan läheisyydessä (alle 100 m) ja taajaman ulkopuolel la pohjavesialueilla porauspaikan läheisyydessä (alle 500 m) sijaitsevat talousvesikäytössä olevat kaivot ja vedenottamot kartoitettava. Porauksessa on huolehdittava, että maaperään tai pohjaveteen ei pääse valumaan öljyä tai muita haitallisia aineita. Porauskaluston on oltava tarkoitukseen sopiva. Kaivorakenteiden on oltava sellaiset, ettei niiden kautta pääse pintavesiä pohjaveteen. Kaivon halkaisijan tulee olla vähintään 130 mm. Kaivon yläosassa on käytettävä halkaisijaltaan vähintään 160 mm olevaa teräksistä suojaputkea, joka upotetaan vähintään 1 metri ja pohjavesialueilla vähin tään

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta metriä kallioon. Suojaputken ja kallion välinen sauma on tiivistettä vä. Kaivo on vesieristettävä suojaputkea syvemmälle kiinteään kallioon ulottuvalla muovisella eristysputkella. Kaivon porauksen yhteydessä on kirjattava havainnot maaperän laadusta, kallioperän ruhjeista sekä kallion ja pohjaveden pinnan tasoista. Pohjavesialueilla kloridipitoisuutta tai sähkönjohtavuutta on seurattava säännöllisesti porauksen aikana ja erityisesti niissä kohdin, joissa havaitaan selviä muutoksia esim. purkautuvan veden määrässä tai porattavassa materiaalissa. Porauksen jälkeen pohjavesialueilla on kaivon vedestä otettava talousvesinäyte. Porausraportti ja vesinäytteiden tulokset on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä vesitalousasioita valvovalle valtion viranomaiselle. Järjestelmässä ei saa käyttää pohjavedelle vaarallisia aineita. Ennen asennusta on lämmönkeruuputkiston tiiveys varmistettava koeponnistuksella. Lämpöpumppu on varustettava järjestelmällä, joka ilmoittaa mahdollisista vaurioista lämmönkeruupiirissä. Vuodoista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Huollon tai laitteiston käytöstä poiston yhteydessä lämmönsiirtoliuos on otettava talteen. Liuosta ei saa päästää tai sijoittaa ympäristöön. Hakijan on varauduttava tarvittaessa tulppaamaan kaivo, mikäli sen rakentamisesta aiheutuu pohjaveden määrän tai laadun haitallisia muutoksia. Maalämpökaivojen ja lämmönkeruuputkistojen sijoittaminen pohjavesi alueille 500 metriä lähemmäs yhdyskunnan tai suuremman joukon veden ottamoa on kielletty ilman vesilain ja/tai ympäristönsuojelulain nojalla sää dettyä lupaa. Jos pohjaveden virtaussuunta porauspaikasta ei suuntaudu ottamoa kohti, on luvan tarpeesta alle 500 metrin etäisyydellä ottamosta pyydettävä valtion vesitalousasioiden valvontaa hoitavan ao. viranomaisen lausunto. Perustelut: Maalämpökaivon riskit liittyvät porauskaluston öljyvuotoihin, lämmönsiirtoaineiden ja pintavesien pääsyyn kaivon kautta pohjaveteen sekä kaivon poraamisen aiheuttamiin muutoksiin pohjaveden virtausolo suhteissa, jolloin syvempien kerrosten mahdollisesti huonompilaatuista vettä voi päästä sekoittumaan ylempään pohjavesiesiintymään. Pohjavesi alueella vedenottamon läheisyydessä maalämpökaivo voi aiheuttaa pohja veden pilaantumista. (YSL 8 ) Euran keskustaajama sijoittuu osittain 1 luokan pohjavesialueelle. Veden ottamot kuitenkin sijoittuvat melko etäälle tiheimmin asutuilta alueilta. Esimerkiksi Lohiluoman vedenottamolta 500 metrin etäisyydelle sijoittuu n kiinteistöä, jolloin vesilain ja/tai ympäristölain mukainen lupa maa lämpökaivon rakentamiseksi on haettava. Kiinteistöt, jotka sijaitsevat pohjavesialueella, mutta pohjaveden virtaus suunta ei ole kohti vedenottamoa velvoitetaan pyytämään valtion vesita lousasioiden valvontaa suorittavalta viranomaiselta lausunto.

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Euran alueelta em. luvat haetaan Etelä-Suomen AVI:sta. AVIn lupakäsitte ly lausuntopyyntöineen kestää minimissään kolme kuukautta. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että lau ta kun ta pi tää tärkeänä ympäristönsuojelumääräyksiin tehtäviä muutoksia. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Valtuustoaloite "Myrskyjen aiheuttamien vaikeuksien helpottaminen" 1051/ /2013 Khall Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti seuraavan aloitteen: "Myrskyt luonnossa ovat lisääntymässä, viimeisimpänä Seija myrsky teki tuhojaan myös täällä Eurassa. Kaikki yhteiskunnalle tärkeät toiminnat vaarantuivat ja kotitaloudet joutui vat vai keuksiin sähkön puuttuessa. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esit tää, että tulevien myrskyjen varalta laaditaan toimintaohjeet, kartoitetaan tär keim mät kohteet ja varustetaan ne laitteilla jotka turvaavat sähkön saan nin poikkeustilanteessa. Esimerkkinä voidaan mainita koulut, niihin hanki taan agrekaatit ja valmiit sähkökytkennät. Häiriötilanteessa laite on heti käyttökunnossa ja esimerkiksi talonmies voi hoitaa käynnistyksen ja pis tokkeen seinään. Myöskin tiedotuksesta, kännyköiden ja puhelimien ol les sa mykkä nä on tehtävä suunnitelma. Näin saadaan kuntalaisille mah dolli simman pian tieto mm. veden jakelusta ja mahdollisista muista palve luista." Euran kunnalla on eri sektoreilla suunnitelmia ja toimintaohjeita eri laisten häiriötilanteiden varalle. Myös tiedotusjärjestelmää on kehi tetty uuden tekniikan mahdollistamalla tavalla. Teknistä toimintaval miutta on kuitenkin syytä kehittää edelleen aloitteessa esitetyin pe rustein. Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää jättää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Valmistelutyö teh dään yhteistyössä muiden lautakuntien kanssa. Tekla 6 Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Eri hallintokuntien edustajista koostunut ryhmä on kokoontunut pohti maan varautumista myrskyjen aiheutta miin ongelmiin. Keskustelun tuloksena ehdotetaan, että kuntaan perustetaan neljä tu kipistettä, joissa häiriötilanteen sattuessa ja kestäessä pidempään (yli 2 vrk) on nis tuu mm. sähkön ja lämmön tuottaminen, puhtaan veden jakelu, ruuan val mistus ja jakelu sekä tiedottaminen kuntalaisille. Tällaisia tukipisteitä olisivat Honkilahden koulu (varustetaan varavoimalaitteiston liitäntämahdollisuudella), terveyskeskus-vanhainkoti (on valmis käy tettä väk si pe rus kor jauk sen jälkeen), kunnanvirasto (varustetaan vara voi ma laitteis tol la) ja Jo ki mutkankoti (varustetaan varavoimalaitteistoval miudella).

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tiedottaminen kuntalaisille ja ulkopuolisille tahoille hoidetaan keskitetysti kunnanvirastolta. Tiedon häiriötilanteesta vastaanottaa ensisijaisesti kunnan johtoryhmä, jo ka käynnistää tarvittavat jatkotoimenpiteet. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että edellä selostettu annetaan vastaukseksi valtuustoaloitteeseen. Lisäksi lautakunta esittää, että vuoden 2015 talousarvioon varataan määräraha edellä esitettyjen toimenpiteiden suorittamiseen. Tarvittavan määrärahan määrittelemiseksi tarvitaan suunnitelma toimenpiteiden suorittamisesta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Euran tulvasuojeluhanke 1138/ /2014 Tekla 7 Varsinais-Suomen ELY on laatinut yhtesityössä Euran kunnan kanssa Eurajoen ruoppaussuunnitelman. Suunniteltu ruoppaaminen tehdään välil le Vaaniin pryki - Käräjämäentien pyörätien silta. Ruoppauksen avulla saadaan Eurajoen vesitilavuutta kasvatettua, jolloin mm. Pyhäjärven veden pinnan säännöstelyä voidaan paremmin hallita. Hankkeeseen liittyy myös kalataloudellisia kunnostustoimenpiteitä. Hanke aiotaan toteuttaa siten, että lupahakemus tehdään Euran kunnan toimesta vuoden 2014 keväällä ja hankeen toteutus sijoittuisi vuodelle 2016 riippuen lupaprosessin kestosta. Tulvansuojeluhankkeen totetuttamisesta aiheutuu laaditun suunnitelmaluonnoksen mukaisesti n euron kustannukset. Euran kunnan osuus on n Ruoppausta on käsitelty myös Yhteinen Eurajoki - hankkeen yhtey des sä. Ruop paus suunnitelmasta järjestetään yleisötilaisuus kevään 2014 ai kana. Hankkeen toteuttamisesta on tehty alustava puitesopimus. Puitesopimus on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun puitesopimuksen ja esittää sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnahallitukselle, että vuoden 2016 talousarvioon varataan :n määräraha hankkeen toteuttamiseksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Yrittäjäntien jatkeen rakentaminen, katusuunnitelma 985/ /2013 Tekla 8 Nikkarin alueen kaavamuutos hyväksyttiin valtuustossa Alueen kunnallistekniikan rakentamisesta on tehty maankäyttösopimus si joitus yh tiö Ve ko ton kanssa. Maankäyttösopimuksen mukaan Euran kunta vastaa suunnittelusta ja rakentamiskustannukset jaetaan kunnan ja Vekoton kanssa puoliksi. Nyt on valmistunut alueelle sijoittuvan Yrittäjäntien jatkeen katusuunnnitelmaehdotus. sisältää suunnitelmat alueen vesihuollon ja katurakenteiden rakentamiseksi. Suunnitelmakartta ja pituusleikkaus ovat esitys listan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä katusuunnitelmaehdo tuksen ja asettaa sen MRL 43 mukaisesti 14 vrk:n ajaksi nähtäville. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Anomus katuvalaistuksesta Tuiskulantanhualle 1075/ /2014 Tekla 9 Tuiskulantanhuan asukkaat anovat katuvalaistusta kotitielleen. Perustelu na anomukselle on useat "läheltä piti" -tilanteet pimeyden vuoksi ja tien käyttäjien määrä. Tuiskulantanhuan kautta kulkevat mm. koululaiset, Fank keen alueella työssä käyvät (HK:n työntekijät) sekä lenkkeilijät. Valmistelu ja lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Mari Hämölä, puh. (044) Tekninen lautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja päättää tievaloverkoston laajennuksista talousarvion määrärahojen puitteissa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Autoon kohdistunut myrskyvaurio / Nuotio 1055/ /2013 Tekla riehunut myrskytuuli siirsi palvelukoti Tuulenpesän piha-alueella olevan, pyörillä liikkuvan roskavaunun, yövuorossa työskennelleen Eeva-Liisa Nuotion parkkipaikalla olleen auton kylkeen. Auton vasen kylki naarmuuntui useasta kohtaa ja taustapeilin takaosa oli irronnut. Tapahtumasta on ilmoitettu (Anu Saarni) tekniseen toimistoon välittömästi seu raa va na työpäivänä. Eeva-Liisa Nuotiota on pyydetty toimittamaan hinta-arvio vahingon kär si neen ajoneuvon korjauskustannuksista asian käsittelyä varten. Hinta-arvio on saapunut Hinta-arvion kokonaissumma on 640,12 eu roa/alv 0% (793,75 euroa/alv 24%) ja sen on laatinut Autohuolto Markku Tuo mi nen Oy Raumalta. Kustannusarviossa on il moi tettu et tä se voi heit tää +/- 15%. Valmistelu ja lisätiedot: rakennuspäällikkö Markus Rantanen, puh. (044) Tekninen lutakunta päättää, että Eeva-Liisa Nuotion autolle aiheutuneet vauriot korvataan esitettyjä korjauskuitteja vastaan, kuitenkin enintään päivätyn hinta-arvion suuruisena. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Korvausanomus auton rikkoutumisesta / Salminen 1078/ /2014 Tekla 11 Helena Salmisen auto on rikkoutunut hänen ajettuaan Satakunnankadulla olleeseen kuoppaan. Autosta rikkoutui molemmat oikeanpuoleiset renkaat. Salminen on ilmoittanut tapahtuneesta tekniseen toimistoon (Haapanen/Hämölä) tapahtumaa seuraavana aamuna. Vahingon korjauskustannukset ovat 260,00 euroa, joista Salminen on toimittanut tositteet kuntaan. Valmistelu ja lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Mari Hämölä, puh. (044) Tekninen lautakunta päättää, että Helena Salmiselle korvataan ajoneuvon rikkoutumisesta aiheutuneet kulut 260,00, menokohdalta Korvausta ei myönnetä seuraavista syistä: -Tieliikennelaki 3 : Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä ja muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vahin gon välttämiseksi. Tieliikennelaki 23 : Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus sekä liikenneolosuhteet.

19 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Teknisten palveluiden veloitushinnat / /2014 Tekla 12 Tekninen lautakunta päättää hallintosäännön 70 kohta 6:n mukaisesti ulkopuolisille tehtävien töiden ja tuotteiden hinnoitteluperusteet sekä toimi alan laskutusperusteet ja tuntihinnat. Hinnat perustuvat vuoden 2013 tilinpäätöstietoihin ja hinnoittelussa on otettu huomioon myös varaus ennalta-arvaamattomiin menoihin, kuten sairauspoissaoloihin ja palkantarkistuksiin. Esitys veloitushinnoiksi vuodelle 2014: veroton hinta /h - tekninen johtaja 81,64 - rakennuspäällikkö 54,70 - yhdyskuntatek.päällikkö 54,70 - rakennusmestari 52,78 - käyttöpäällikkö 54,70 - rakennuttaja 47,00 - siivouspäällikkö 47,00 - siivoustyönohjaaja 39,65 - toimistosihteeri 30,46 - mittausteknikko 52,78 - kartanpiirtäjä 39,65 - laitosmies ( terveyskeskus) 39,65 - talonmies 34,88 - kirvesmiehet ja maalarit 36,69 - jakeluauto (+kuljettaja) 34,88 - kiinteistötraktori (+kuljettaja) 35,00 - rakennussiivooja 34,88 - laitoshuoltaja (* 24,65 - kunnanpuutarhuri (* 52,78 - ulkoalueiden työntekijä 34,88 - traktori + kuljettaja 46,81 - putkimies (* 41,68 - putkimies / asennuskustannus 208,40 (sis. runkohaaroituksen teon, talosulkuventtiilin ja vesimittarin asennuksen. Työaikaa arvioitu kuluvan 5 tuntia). -jäätyneen vesimittarin (DN15-DN40) vaihto 129,48 (sis. putkimiehen tuntiveloitushinta / 2h sekä vesimittarin keskihinta). - muut mittarit todellisten kustannusten mukaan - painepesuri + auto + putkimies (sulatus) 62,50 (* Muuta huomioitavaa: laitoshuoltajan tuntiveloitushintaan ei sisälly siivousaineet, vaan ne lasku tetaan erikseen siivouspäällikön ilmoituksen mukaisesti.

20 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Kunnanpuutarhurin ulkopuolisille ylitöinä tekemät tunnit veloitetaan työehtosopimuksen mukaisin lisin. kunnanpuutarhurin veloitushinta sisältää kilometrikorvauksen Euran kunnan alueella. Kunnan ulkopuolella tehtävien töiden veloitushintaan lisätään kilometrikorvaukset täysimääräisinä. Putkimiehen veloitushinta sisältää kilometrikorvauksen Euran alueella. Henkilöiltä ja yhteisöiltä, joiden kanssa ei ole erillistä sopimusta varalla olosta, peritään veloitushinnat seuraavasti: Veloitushintoja käytetään normaalin työajan ulkopuolisena aikana. Hinnat sisältävät päivystäjän palkan ylityökorvauksineen, varallaolokorvauksen ja päivystysauton kustannukset. Päivystyskorvaus /h, arkipäivä 55,00 Päivystyskorvaus /h, viikonloppu ja pyhäpäivinä 80,00 Valmistelu ja lisätietoja: toimistosihteeri Kaija Lehtonen, puh Tekninen lautakunta päättää vahvistaa teknisten palveluiden veloitushinnat vuodelle 2014 edellä olevan luettelon mukaisesti sekä vesihuoltolaitoksen varal laolon ja päivystyksen veloitushinnat esitetyn mukaisesti. Laskutetta essa hintoihin li sä tään voimassa oleva arvonlisävero. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekla 13 1 Aluehallintovirasto, tarkastuskertomus terveyskeskus-vanhainkodin rakennustyömaan työsuojelutarkastuksesta Varsinais-Suomen käräjäoikeus / Maaoikeus - Tielautakunnan tehtäviä hoitavat kuntien toimielimet 3 Katuvalosaneerauksen 2 vaihe / vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 4 Sepäntien perusparannus / vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 5 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy / Amcor Flexibles Finland Oy Kauttuan esikäsittelylaitoksen jätevesien tarkkailututkimus - vuosiraportti Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy / amcor Flexibles Finland Oy Kauttuan pohjavesien tarkkailututkimus - vuosiraportti Varsinai-Suomen ELY-keskus / Loimaa-Lappi seututie 210, nopeusrajoitushakemukseen / Wikström 8 Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös Teknisten palveluiden johtoryhmän asettaminen 9 Valtuuston pöytäkirjanote kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna Teknisten palveluiden henkilöstön työajan jakautuminen 11 Vastaanottopöytäkirja / Luistarin kunnallistekniikan peruskorjaus Euran terveyskeskus-vanhainkoti laajennus ja saneeraus / Työmaakokouspöytäkirja nro Varsinais-Suomen ELY-keskus / Julkaisu Lounais-Suomen viemäröinti, Laajentamisalueet ja priorisointi 14 Viranhaltijapäätökset Henkilöstöpäätökset: - tekninen johtaja ajalta ja 1-4 ajalta käyttöpäällikkö 1 ajalta siivouspäällikkö ajalta ja 1-62 ajalta rakennuspäällikkö ajalta ja 1-11 ajalta yhdyskuntatekniikan päällikkö 1 ajalta Muut päätökset: - käyttöpäällikkö 1-2 ajalta rakennuspäällikkö 1-3 ajalta tekninen johtaja ajalta ja 1-4 ajalta yhdyskuntatekniikan päällikkö 39 ajalta ja 1-4 ajalta Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n Eurajoen tarkkailututkimus tammikuussa 2014

22 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta merkitsee esitetyt ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Merkittiin tiedoksi.

23 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) EURAN KUNTA MUUTOKSENHAKU Tekninen lautakunta Päivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 mukaan oi kai suvaatimusta ei kun nallisvalitusta eikä hallintovalitusta, koska päätös koskee vain val mis telua tai täytän töönpanoa. Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kir jalli nen oi kai suvaati mus, ei seuraavana kohdassa oikaisuvaati mus ohjeet mai nittuihin pää töksiin saa hakea muu tosta valit ta mal la. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu vaa timus vi ran o- mai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kunnan tekniselle lautakunnalle PL EURA Pykälät 8, 9, 10, 11, 12 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava. Liitetään pöytäkirjaan

EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1 (19)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1 (19) EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1 (19) Tekninen lautakunta Aika 17.12.2014 klo 16:30-17:15 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Arvola Hannu Ilomäki Seija Junkkala

Lisätiedot

EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty

EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty EURAN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET hyväksytty Euran kunnanvaltuustossa 16.6.2014 24 Köyliön kunnanvaltuustossa 16.6.2014 18 Säkylän kunnanvaltuustossa 16.6.2014 32 2/15 EURAN, KÖYLIÖN

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2013 1 (20) Kunnanhallitus Aika 21.10.2013 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen estynyt 238, poistui klo 18.42 244:n aikana Kuivamäki

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) Kunnanhallitus Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:15 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23. Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 7/2014 1/23 Tekninen lautakunta Aika 19.08.2014 klo 17:05-17:55 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2012 Voimaantuloajankohta 1.7.2012 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 13/2014 1 (18) Kunnanhallitus Aika 23.06.2014 klo 16:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen Kuivamäki Maria jäsen poistui klo 18.10

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN

FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN FORSSAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET PERUSTELUINEEN 2 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2015 1 (18) Kunnanhallitus Aika 18.05.2015 klo 16:00-19:01 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1. Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Tekninen lautakunta 21.10.2014 AIKA 21.10.2014 kello 17:00-20:00 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 102 Vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot