EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 (23)"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Aika klo 16:30-18:50 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Arvola Hannu Junkkala Juho Ketola Jaana Ketola Pirkko Mustajärvi Jarmo Myllykoski Juha Satola Sirpa Setälä Tero Kallionsivu Terttu varapj. jäsen jäsen puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen Poissa Ilomäki Seija jäsen Muut saapuvilla olleet Vainio Maaret Haapanen Kimmo Tuominen Seija khall:n edustaja esittelijä sihteeri Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin. Asiat :t 1-13 Allekirjoitukset Pirkko Ketola puheenjohtaja Seija Tuominen pöytäkir janpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juho Junkkala ja Juha Myllykoski. Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty. Eura Juho Junkkala Juha Myllykoski

2 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Pöytäkirjan nähtävilläolo Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä teknisellä osastolla toimistosihteeri Seija Tuominen

3 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Käsitellyt asiat Sivu 1 Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta Teknisen lautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma ja työohjelma 5 3 Varaston inventaario vuodelta 2013 / tekniset palvelut 6 4 Lausunto - Fankkeen asemakaavan muutos ja laajennus / tekniset palvelut 7 5 Lausunto ympäristönsuojelumääräysten muutoksesta 9 6 Valtuustoaloite "Myrskyjen aiheuttamien vaikeuksien helpottaminen" 12 7 Euran tulvasuojeluhanke 14 8 Yrittäjäntien jatkeen rakentaminen, katusuunnitelma 15 9 Anomus katuvalaistuksesta Tuiskulantanhualle Autoon kohdistunut myrskyvaurio / Nuotio Korvausanomus auton rikkoutumisesta / Salminen Teknisten palveluiden veloitushinnat Ilmoitusasiat 21

4 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta / /2013 Tekla 1 Selvitys teknisten palveluiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuodelta 2013 on esityslistan liitteenä. Perustelut menojen ylityksistä ja tulojen alituksista sekä toimintakertomuk sen tekstiosa on toimitettu talousosastolle. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun toimintakertomuksen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelma ja työohjelma 1074/ /2014 Tekla 2 Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan vuoden 2014 talousarvion ja kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaisesti lautakuntien on vahvistettava käyttösuunnitelmansa mennessä. Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma ja työohjelma ovat esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisten palveluiden vuoden 2014 käyt tö suun ni tel man ja työohjelman noudatettavaksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

6 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Varaston inventaario vuodelta 2013 / tekniset palvelut 1042/ /2013 Tekla 110 Teknisen lautakunnan kuluvalle toimikaudelle ei ole nimetty erillistä rakennustoimikuntaa, joka aikai sempina vuosina on suorittanut mm. varaston inventaarion. Varasto inven toidaan kerran vuodessa vuodenvaihteen tienoil la kirjanpitoa ja varaston sisällön tarkkailua varten. Teknisten palveluiden varasto (osoite: Filppulantie 18) koostuu putki- ja rakennustarvikkeista, puuta varasta, suojavaatteista sekä siivousaineista ja -tarvikkeista. Tavoitteena on varaston arvon vähentäminen. Vuodenvaihteessa 2012/2013 varaston arvo oli ,01 euroa. Valmistelu ja lisätiedot: toimistosihteeri Seija Tuominen, puh Tekninen lautakunta päättää: - nimetä keskuudestaan kaksi henkilöä ja heille henkilökohtaiset varajäse net varaston inventaarion suorittajiksi vuosille inventaario suoritetaan kunnan varastolla maanantaina klo Tekla 3 Tekninen lautakunta päättää, että varaston inventaarion vuosina suorittavat Juho Junkka la varalla Jarmo Mustajärvi sekä Jaana Ketola ja hänen varallaan Sirpa Satola. Teknisten palveluiden tarvikevaraston inventaariotarkastus on suoritettu tehdyn inventaarion perusteella. Varaston arvo on inventaariohetkellä ,24 euroa. Varaston arvon tarkempi erittely on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: toimistosihteeri Seija Tuominen, puh Tekninen lautakunta merkitsee suoritetun inventaarion ja varaston arvon tietoonsa saatetuksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Lausunto - Fankkeen asemakaavan muutos ja laajennus / tekniset palvelut 121/ /2012 Tekla 32 Tekninen lautakunta on antanut kokouksessaan lausunnon Fankkeen asemakaavan muu toksen ja laajennuksen luonnoksesta. Lautakunta on tuolloin päättänyt an taa lausuntonaan yhdyskuntatekniikan päällikön ja käyttöpäällikön valmis telut, ja esittänyt, että kaavatoimikunta huomioisi ne kavoitustyössä. Val mistelut olivat seuraavat: "Vesihuoltolaitos: Kaava-alueen itäpään laajennuksen kunnallistekninen rakentaminen tehtä vä omana kokonaisuute naan ja järjestelmät voidaan liittää alueen vanhoi hin putkijärjestelmiin. Kaava-alueen itäpäähän sijoitetun KL-1 korttelin kunnallistekninen raken taminen on haasteellista kallioisen maaston vuoksi. Po. KL-1 korttelin si jainti erillisenä kokonaisuutena tulisi muuttaa. Teollisuuskorttelin sisäiseksi kulkuväyläksi suunnitellulla reitillä ja entisellä Kariniementiellä sijaitsee koko Fankkeen aluetta palvelevat puhdasvesijärjestelmät, jotka tulee ottaa huomioon rakentamisessa. Rahtitien jatkeen rakentaminen Fankkeentien pohjoispuolelle vaatii kunnallisteknisten putkijärjestel mien muutoksen. Muilta osin kaavan sisältämät alueet voidaan liittää olemassa oleviin järjestelmiin. Vesihuoltolaitoksella ei ole em. lisäksi muuta kommentoitavaa esillä ole vaan Fankkeen kaava-luon nokseen. Yhdyskuntatekniikka: Kaava-alueen teollisuuskorttelialueilla tiestö on toimiva ja palvelee teollisuuden tarpeita. Maasto on pinnanmuodoltaan suhteellisen tasaista, joten tiestön liikenteellinen toimi vuus on hyvä. Alueen länsilaidassa on erillispientalojen korttelialue. Kulku alueen tonteille tapahtuu pääosin Arolan tieltä haarautuvaa katua pitkin. Suunniteltu katu on päättyvä, jonka päässä on ajoneuvojen kääntöalue. Kääntöalue rajoit tuu kaikista suunnista erillis pientalojen tontteihin. Liittymien rakentamista ei ole rajoitettu alueella ol lenkaan. Kääntöalueen laajentaminen itään päin ja liittymien rakentamisen kieltämi nen kääntöalueen itälaidalla helpottaisivat kadun talvikunnossapitoa." Yhdyskuntatekniikka: Alueen länsilaidassa sijaitseva erillispientalojen korttelialue on päätetty jät tää pois kaavasta. Muita yhdyskuntateknisiin ratkaisuihin vaikuttavia muu toksia ei ole luonnosvai heessa tehty.

8 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Vesihuolto: Aikaisemmin annetun lausunnon lisäksi vesihuoltolaitos tähdentää, että koko alueen vesihuollon jär jestelmien mitoituksessa ja muutostarpeissa oleellista on myös tällä het kellä alueella toimivien teollisuuslaitosten tuo tannossa tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset. Alueella jo olemassa oleva tuotanto kuormittaa vesihuoltoa erittäin paljon. Siten mah dolliset muutokset on kai kilta osin otettava huomioon mitoituksissa. Kartta muutosehdotuksesta on esityslistan liitteenä ja asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044) ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Jussi Elonen, puh. (044) Tekninen lautakunta päättää antaa lausuntonaan käyttöpäällikön ja yhdyskuntatekniikan päällikön valmistelun. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tekla 4 Kaavatoimikunta pyytää teknisen lautakunnan lausuntoa tarkistetusta ehdotuksesta Fank keen ase ma kaa van muu tok ses ta ja laajennuksesta. Lausunto pyydetään mennessä. Kartta muutosehdotuksesta on esityslistan liitteenä. Vesihuoltolaitos: Vesihuoltolaitoksen aikaisemmin asiasta antamiin lausuntoihin ei ole lisättävää tässä lausuntokierroksessa. Yhdyskuntatekniikka: Yhdyskuntatekniikalla ei ole edellisen lausuntokierroksen jälkeen muuta lisättävää. Valmistelu ja lisätiedot: käyttöpäällikkö Kalevi Tuominiemi, puh. (044) ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Mari Hämölä, puh. (044) Tekninen lautakunta päättää antaa lausuntonaan, mitä käyttöpäällikkö ja yhdyskuntatekniikan päällikkö ovat lausuneet Fankkeen asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Lausunto ympäristönsuojelumääräysten muutoksesta 1116/11.00/2014 Tekla 5 Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta on hyväksynyt Euran, Köyliön ja Säkylän ympäristönsuojelumääräysten muutosehdotuksen. Muutosehdotus on esityslistan liitteenä. Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomi oon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää sii tä aiheutuvia haittoja, siten kuin ympäristönsuojelulain (YSL 86/2000) 1 lu vussa säädetään. YSL 1 Tämän lain tavoitteena on: 1) ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja; 2) turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö; 3) ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia; 4) tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomi oon ottamista kokonaisuutena; 5) parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon; 6) edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä; sekä 7) torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä. Muutosehdotuksen merkittävin muutos nykyisiiin määräyksiin verrattuna on koko 8. luvun lisääminen. Luku käsittelee maalämpöputkistojen ja lämpökaivojen sijoittamista. 8. LUKU MAALÄMPÖPUTKISTOJEN JA LÄMPÖKAIVOJEN SIJOITTAMI- NEN 26 Maalämpöputkistojen ja lämpökaivojen sijoittamista koskevat määräykset Maalämpöputkistojen ja lämpökaivojen sijoittamisessa on noudatettava seuraavaa: Ennen toimenpideluvan tai -ilmoituksen tekemistä sekä poraamisen aloittamista on porauspaikan läheisyydessä (alle 100 m) ja taajaman ulkopuolel la pohjavesialueilla porauspaikan läheisyydessä (alle 500 m) sijaitsevat talousvesikäytössä olevat kaivot ja vedenottamot kartoitettava. Porauksessa on huolehdittava, että maaperään tai pohjaveteen ei pääse valumaan öljyä tai muita haitallisia aineita. Porauskaluston on oltava tarkoitukseen sopiva. Kaivorakenteiden on oltava sellaiset, ettei niiden kautta pääse pintavesiä pohjaveteen. Kaivon halkaisijan tulee olla vähintään 130 mm. Kaivon yläosassa on käytettävä halkaisijaltaan vähintään 160 mm olevaa teräksistä suojaputkea, joka upotetaan vähintään 1 metri ja pohjavesialueilla vähin tään

10 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta metriä kallioon. Suojaputken ja kallion välinen sauma on tiivistettä vä. Kaivo on vesieristettävä suojaputkea syvemmälle kiinteään kallioon ulottuvalla muovisella eristysputkella. Kaivon porauksen yhteydessä on kirjattava havainnot maaperän laadusta, kallioperän ruhjeista sekä kallion ja pohjaveden pinnan tasoista. Pohjavesialueilla kloridipitoisuutta tai sähkönjohtavuutta on seurattava säännöllisesti porauksen aikana ja erityisesti niissä kohdin, joissa havaitaan selviä muutoksia esim. purkautuvan veden määrässä tai porattavassa materiaalissa. Porauksen jälkeen pohjavesialueilla on kaivon vedestä otettava talousvesinäyte. Porausraportti ja vesinäytteiden tulokset on toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä vesitalousasioita valvovalle valtion viranomaiselle. Järjestelmässä ei saa käyttää pohjavedelle vaarallisia aineita. Ennen asennusta on lämmönkeruuputkiston tiiveys varmistettava koeponnistuksella. Lämpöpumppu on varustettava järjestelmällä, joka ilmoittaa mahdollisista vaurioista lämmönkeruupiirissä. Vuodoista on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Huollon tai laitteiston käytöstä poiston yhteydessä lämmönsiirtoliuos on otettava talteen. Liuosta ei saa päästää tai sijoittaa ympäristöön. Hakijan on varauduttava tarvittaessa tulppaamaan kaivo, mikäli sen rakentamisesta aiheutuu pohjaveden määrän tai laadun haitallisia muutoksia. Maalämpökaivojen ja lämmönkeruuputkistojen sijoittaminen pohjavesi alueille 500 metriä lähemmäs yhdyskunnan tai suuremman joukon veden ottamoa on kielletty ilman vesilain ja/tai ympäristönsuojelulain nojalla sää dettyä lupaa. Jos pohjaveden virtaussuunta porauspaikasta ei suuntaudu ottamoa kohti, on luvan tarpeesta alle 500 metrin etäisyydellä ottamosta pyydettävä valtion vesitalousasioiden valvontaa hoitavan ao. viranomaisen lausunto. Perustelut: Maalämpökaivon riskit liittyvät porauskaluston öljyvuotoihin, lämmönsiirtoaineiden ja pintavesien pääsyyn kaivon kautta pohjaveteen sekä kaivon poraamisen aiheuttamiin muutoksiin pohjaveden virtausolo suhteissa, jolloin syvempien kerrosten mahdollisesti huonompilaatuista vettä voi päästä sekoittumaan ylempään pohjavesiesiintymään. Pohjavesi alueella vedenottamon läheisyydessä maalämpökaivo voi aiheuttaa pohja veden pilaantumista. (YSL 8 ) Euran keskustaajama sijoittuu osittain 1 luokan pohjavesialueelle. Veden ottamot kuitenkin sijoittuvat melko etäälle tiheimmin asutuilta alueilta. Esimerkiksi Lohiluoman vedenottamolta 500 metrin etäisyydelle sijoittuu n kiinteistöä, jolloin vesilain ja/tai ympäristölain mukainen lupa maa lämpökaivon rakentamiseksi on haettava. Kiinteistöt, jotka sijaitsevat pohjavesialueella, mutta pohjaveden virtaus suunta ei ole kohti vedenottamoa velvoitetaan pyytämään valtion vesita lousasioiden valvontaa suorittavalta viranomaiselta lausunto.

11 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Euran alueelta em. luvat haetaan Etelä-Suomen AVI:sta. AVIn lupakäsitte ly lausuntopyyntöineen kestää minimissään kolme kuukautta. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että lau ta kun ta pi tää tärkeänä ympäristönsuojelumääräyksiin tehtäviä muutoksia. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Valtuustoaloite "Myrskyjen aiheuttamien vaikeuksien helpottaminen" 1051/ /2013 Khall Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti seuraavan aloitteen: "Myrskyt luonnossa ovat lisääntymässä, viimeisimpänä Seija myrsky teki tuhojaan myös täällä Eurassa. Kaikki yhteiskunnalle tärkeät toiminnat vaarantuivat ja kotitaloudet joutui vat vai keuksiin sähkön puuttuessa. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esit tää, että tulevien myrskyjen varalta laaditaan toimintaohjeet, kartoitetaan tär keim mät kohteet ja varustetaan ne laitteilla jotka turvaavat sähkön saan nin poikkeustilanteessa. Esimerkkinä voidaan mainita koulut, niihin hanki taan agrekaatit ja valmiit sähkökytkennät. Häiriötilanteessa laite on heti käyttökunnossa ja esimerkiksi talonmies voi hoitaa käynnistyksen ja pis tokkeen seinään. Myöskin tiedotuksesta, kännyköiden ja puhelimien ol les sa mykkä nä on tehtävä suunnitelma. Näin saadaan kuntalaisille mah dolli simman pian tieto mm. veden jakelusta ja mahdollisista muista palve luista." Euran kunnalla on eri sektoreilla suunnitelmia ja toimintaohjeita eri laisten häiriötilanteiden varalle. Myös tiedotusjärjestelmää on kehi tetty uuden tekniikan mahdollistamalla tavalla. Teknistä toimintaval miutta on kuitenkin syytä kehittää edelleen aloitteessa esitetyin pe rustein. Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto, puh Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää jättää aloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Valmistelutyö teh dään yhteistyössä muiden lautakuntien kanssa. Tekla 6 Kunnanhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Eri hallintokuntien edustajista koostunut ryhmä on kokoontunut pohti maan varautumista myrskyjen aiheutta miin ongelmiin. Keskustelun tuloksena ehdotetaan, että kuntaan perustetaan neljä tu kipistettä, joissa häiriötilanteen sattuessa ja kestäessä pidempään (yli 2 vrk) on nis tuu mm. sähkön ja lämmön tuottaminen, puhtaan veden jakelu, ruuan val mistus ja jakelu sekä tiedottaminen kuntalaisille. Tällaisia tukipisteitä olisivat Honkilahden koulu (varustetaan varavoimalaitteiston liitäntämahdollisuudella), terveyskeskus-vanhainkoti (on valmis käy tettä väk si pe rus kor jauk sen jälkeen), kunnanvirasto (varustetaan vara voi ma laitteis tol la) ja Jo ki mutkankoti (varustetaan varavoimalaitteistoval miudella).

13 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Tiedottaminen kuntalaisille ja ulkopuolisille tahoille hoidetaan keskitetysti kunnanvirastolta. Tiedon häiriötilanteesta vastaanottaa ensisijaisesti kunnan johtoryhmä, jo ka käynnistää tarvittavat jatkotoimenpiteet. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että edellä selostettu annetaan vastaukseksi valtuustoaloitteeseen. Lisäksi lautakunta esittää, että vuoden 2015 talousarvioon varataan määräraha edellä esitettyjen toimenpiteiden suorittamiseen. Tarvittavan määrärahan määrittelemiseksi tarvitaan suunnitelma toimenpiteiden suorittamisesta. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Euran tulvasuojeluhanke 1138/ /2014 Tekla 7 Varsinais-Suomen ELY on laatinut yhtesityössä Euran kunnan kanssa Eurajoen ruoppaussuunnitelman. Suunniteltu ruoppaaminen tehdään välil le Vaaniin pryki - Käräjämäentien pyörätien silta. Ruoppauksen avulla saadaan Eurajoen vesitilavuutta kasvatettua, jolloin mm. Pyhäjärven veden pinnan säännöstelyä voidaan paremmin hallita. Hankkeeseen liittyy myös kalataloudellisia kunnostustoimenpiteitä. Hanke aiotaan toteuttaa siten, että lupahakemus tehdään Euran kunnan toimesta vuoden 2014 keväällä ja hankeen toteutus sijoittuisi vuodelle 2016 riippuen lupaprosessin kestosta. Tulvansuojeluhankkeen totetuttamisesta aiheutuu laaditun suunnitelmaluonnoksen mukaisesti n euron kustannukset. Euran kunnan osuus on n Ruoppausta on käsitelty myös Yhteinen Eurajoki - hankkeen yhtey des sä. Ruop paus suunnitelmasta järjestetään yleisötilaisuus kevään 2014 ai kana. Hankkeen toteuttamisesta on tehty alustava puitesopimus. Puitesopimus on esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen lautakunta hyväksyy laaditun puitesopimuksen ja esittää sitä kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnahallitukselle, että vuoden 2016 talousarvioon varataan :n määräraha hankkeen toteuttamiseksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Yrittäjäntien jatkeen rakentaminen, katusuunnitelma 985/ /2013 Tekla 8 Nikkarin alueen kaavamuutos hyväksyttiin valtuustossa Alueen kunnallistekniikan rakentamisesta on tehty maankäyttösopimus si joitus yh tiö Ve ko ton kanssa. Maankäyttösopimuksen mukaan Euran kunta vastaa suunnittelusta ja rakentamiskustannukset jaetaan kunnan ja Vekoton kanssa puoliksi. Nyt on valmistunut alueelle sijoittuvan Yrittäjäntien jatkeen katusuunnnitelmaehdotus. sisältää suunnitelmat alueen vesihuollon ja katurakenteiden rakentamiseksi. Suunnitelmakartta ja pituusleikkaus ovat esitys listan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen lautakunta päättää hyväksyä katusuunnitelmaehdo tuksen ja asettaa sen MRL 43 mukaisesti 14 vrk:n ajaksi nähtäville. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Anomus katuvalaistuksesta Tuiskulantanhualle 1075/ /2014 Tekla 9 Tuiskulantanhuan asukkaat anovat katuvalaistusta kotitielleen. Perustelu na anomukselle on useat "läheltä piti" -tilanteet pimeyden vuoksi ja tien käyttäjien määrä. Tuiskulantanhuan kautta kulkevat mm. koululaiset, Fank keen alueella työssä käyvät (HK:n työntekijät) sekä lenkkeilijät. Valmistelu ja lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Mari Hämölä, puh. (044) Tekninen lautakunta merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja päättää tievaloverkoston laajennuksista talousarvion määrärahojen puitteissa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Autoon kohdistunut myrskyvaurio / Nuotio 1055/ /2013 Tekla riehunut myrskytuuli siirsi palvelukoti Tuulenpesän piha-alueella olevan, pyörillä liikkuvan roskavaunun, yövuorossa työskennelleen Eeva-Liisa Nuotion parkkipaikalla olleen auton kylkeen. Auton vasen kylki naarmuuntui useasta kohtaa ja taustapeilin takaosa oli irronnut. Tapahtumasta on ilmoitettu (Anu Saarni) tekniseen toimistoon välittömästi seu raa va na työpäivänä. Eeva-Liisa Nuotiota on pyydetty toimittamaan hinta-arvio vahingon kär si neen ajoneuvon korjauskustannuksista asian käsittelyä varten. Hinta-arvio on saapunut Hinta-arvion kokonaissumma on 640,12 eu roa/alv 0% (793,75 euroa/alv 24%) ja sen on laatinut Autohuolto Markku Tuo mi nen Oy Raumalta. Kustannusarviossa on il moi tettu et tä se voi heit tää +/- 15%. Valmistelu ja lisätiedot: rakennuspäällikkö Markus Rantanen, puh. (044) Tekninen lutakunta päättää, että Eeva-Liisa Nuotion autolle aiheutuneet vauriot korvataan esitettyjä korjauskuitteja vastaan, kuitenkin enintään päivätyn hinta-arvion suuruisena. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

18 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Korvausanomus auton rikkoutumisesta / Salminen 1078/ /2014 Tekla 11 Helena Salmisen auto on rikkoutunut hänen ajettuaan Satakunnankadulla olleeseen kuoppaan. Autosta rikkoutui molemmat oikeanpuoleiset renkaat. Salminen on ilmoittanut tapahtuneesta tekniseen toimistoon (Haapanen/Hämölä) tapahtumaa seuraavana aamuna. Vahingon korjauskustannukset ovat 260,00 euroa, joista Salminen on toimittanut tositteet kuntaan. Valmistelu ja lisätiedot: yhdyskuntatekniikan päällikkö Mari Hämölä, puh. (044) Tekninen lautakunta päättää, että Helena Salmiselle korvataan ajoneuvon rikkoutumisesta aiheutuneet kulut 260,00, menokohdalta Korvausta ei myönnetä seuraavista syistä: -Tieliikennelaki 3 : Tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä ja muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vahin gon välttämiseksi. Tieliikennelaki 23 : Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus sekä liikenneolosuhteet.

19 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Teknisten palveluiden veloitushinnat / /2014 Tekla 12 Tekninen lautakunta päättää hallintosäännön 70 kohta 6:n mukaisesti ulkopuolisille tehtävien töiden ja tuotteiden hinnoitteluperusteet sekä toimi alan laskutusperusteet ja tuntihinnat. Hinnat perustuvat vuoden 2013 tilinpäätöstietoihin ja hinnoittelussa on otettu huomioon myös varaus ennalta-arvaamattomiin menoihin, kuten sairauspoissaoloihin ja palkantarkistuksiin. Esitys veloitushinnoiksi vuodelle 2014: veroton hinta /h - tekninen johtaja 81,64 - rakennuspäällikkö 54,70 - yhdyskuntatek.päällikkö 54,70 - rakennusmestari 52,78 - käyttöpäällikkö 54,70 - rakennuttaja 47,00 - siivouspäällikkö 47,00 - siivoustyönohjaaja 39,65 - toimistosihteeri 30,46 - mittausteknikko 52,78 - kartanpiirtäjä 39,65 - laitosmies ( terveyskeskus) 39,65 - talonmies 34,88 - kirvesmiehet ja maalarit 36,69 - jakeluauto (+kuljettaja) 34,88 - kiinteistötraktori (+kuljettaja) 35,00 - rakennussiivooja 34,88 - laitoshuoltaja (* 24,65 - kunnanpuutarhuri (* 52,78 - ulkoalueiden työntekijä 34,88 - traktori + kuljettaja 46,81 - putkimies (* 41,68 - putkimies / asennuskustannus 208,40 (sis. runkohaaroituksen teon, talosulkuventtiilin ja vesimittarin asennuksen. Työaikaa arvioitu kuluvan 5 tuntia). -jäätyneen vesimittarin (DN15-DN40) vaihto 129,48 (sis. putkimiehen tuntiveloitushinta / 2h sekä vesimittarin keskihinta). - muut mittarit todellisten kustannusten mukaan - painepesuri + auto + putkimies (sulatus) 62,50 (* Muuta huomioitavaa: laitoshuoltajan tuntiveloitushintaan ei sisälly siivousaineet, vaan ne lasku tetaan erikseen siivouspäällikön ilmoituksen mukaisesti.

20 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Kunnanpuutarhurin ulkopuolisille ylitöinä tekemät tunnit veloitetaan työehtosopimuksen mukaisin lisin. kunnanpuutarhurin veloitushinta sisältää kilometrikorvauksen Euran kunnan alueella. Kunnan ulkopuolella tehtävien töiden veloitushintaan lisätään kilometrikorvaukset täysimääräisinä. Putkimiehen veloitushinta sisältää kilometrikorvauksen Euran alueella. Henkilöiltä ja yhteisöiltä, joiden kanssa ei ole erillistä sopimusta varalla olosta, peritään veloitushinnat seuraavasti: Veloitushintoja käytetään normaalin työajan ulkopuolisena aikana. Hinnat sisältävät päivystäjän palkan ylityökorvauksineen, varallaolokorvauksen ja päivystysauton kustannukset. Päivystyskorvaus /h, arkipäivä 55,00 Päivystyskorvaus /h, viikonloppu ja pyhäpäivinä 80,00 Valmistelu ja lisätietoja: toimistosihteeri Kaija Lehtonen, puh Tekninen lautakunta päättää vahvistaa teknisten palveluiden veloitushinnat vuodelle 2014 edellä olevan luettelon mukaisesti sekä vesihuoltolaitoksen varal laolon ja päivystyksen veloitushinnat esitetyn mukaisesti. Laskutetta essa hintoihin li sä tään voimassa oleva arvonlisävero. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekla 13 1 Aluehallintovirasto, tarkastuskertomus terveyskeskus-vanhainkodin rakennustyömaan työsuojelutarkastuksesta Varsinais-Suomen käräjäoikeus / Maaoikeus - Tielautakunnan tehtäviä hoitavat kuntien toimielimet 3 Katuvalosaneerauksen 2 vaihe / vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 4 Sepäntien perusparannus / vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 5 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy / Amcor Flexibles Finland Oy Kauttuan esikäsittelylaitoksen jätevesien tarkkailututkimus - vuosiraportti Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy / amcor Flexibles Finland Oy Kauttuan pohjavesien tarkkailututkimus - vuosiraportti Varsinai-Suomen ELY-keskus / Loimaa-Lappi seututie 210, nopeusrajoitushakemukseen / Wikström 8 Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös Teknisten palveluiden johtoryhmän asettaminen 9 Valtuuston pöytäkirjanote kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna Teknisten palveluiden henkilöstön työajan jakautuminen 11 Vastaanottopöytäkirja / Luistarin kunnallistekniikan peruskorjaus Euran terveyskeskus-vanhainkoti laajennus ja saneeraus / Työmaakokouspöytäkirja nro Varsinais-Suomen ELY-keskus / Julkaisu Lounais-Suomen viemäröinti, Laajentamisalueet ja priorisointi 14 Viranhaltijapäätökset Henkilöstöpäätökset: - tekninen johtaja ajalta ja 1-4 ajalta käyttöpäällikkö 1 ajalta siivouspäällikkö ajalta ja 1-62 ajalta rakennuspäällikkö ajalta ja 1-11 ajalta yhdyskuntatekniikan päällikkö 1 ajalta Muut päätökset: - käyttöpäällikkö 1-2 ajalta rakennuspäällikkö 1-3 ajalta tekninen johtaja ajalta ja 1-4 ajalta yhdyskuntatekniikan päällikkö 39 ajalta ja 1-4 ajalta Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n Eurajoen tarkkailututkimus tammikuussa 2014

22 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta merkitsee esitetyt ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Merkittiin tiedoksi.

23 EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (23) EURAN KUNTA MUUTOKSENHAKU Tekninen lautakunta Päivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 mukaan oi kai suvaatimusta ei kun nallisvalitusta eikä hallintovalitusta, koska päätös koskee vain val mis telua tai täytän töönpanoa. Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kir jalli nen oi kai suvaati mus, ei seuraavana kohdassa oikaisuvaati mus ohjeet mai nittuihin pää töksiin saa hakea muu tosta valit ta mal la. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisu vaa timus vi ran o- mai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Euran kunnan tekniselle lautakunnalle PL EURA Pykälät 8, 9, 10, 11, 12 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoi tettava. Liitetään pöytäkirjaan

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 05.08.2015 klo 15:30-15:40 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Arvola Hannu Junkkala Juho Ketola

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 3/2015 1 (13) Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Arvola Hannu Ilomäki Seija Junkkala

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1 (8) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 03.03.2016 klo 18:00-19:00 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Hiljanen Joni Hirvelä Kimmo

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (8)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/ (8) EURAN KUNTA Pöytäkirja 1/2016 1 (8) Aika 28.01.2016 klo 15:00-18:25 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Pesonen Pekka jäsen saapui klo 15.30/ 3 Kuusisto

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2014 1 (13)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2014 1 (13) EURAN KUNTA Pöytäkirja 8/2014 1 (13) Tekninen lautakunta Aika 25.11.2014 klo 16:30-17:15 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Arvola Hannu Ilomäki Seija Junkkala

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Otsikko Sivu. 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 AIKA 20.04.2017 klo 16:00-16:21 PAIKKA Johtoryhmän kokoushuone, Pielisentie 3 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/ (9) EURAN KUNTA Pöytäkirja 5/2016 1 (9) Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta Aika 20.09.2016 klo 17:05-17:47 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet et Anttila Mari Hirvelä Kimmo Julin

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (12)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/ (12) EURAN KUNTA Pöytäkirja 9/2017 1 (12) Tekninen lautakunta Aika 23.08.2017 klo 16:30-17:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Arvola Hannu Ilomäki Seija Junkkala Juho

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00

Siilinjärven kunta Esityslista 2/ Teknisen lautakunnan tiejaosto. Kokousaika kello 12:00 Siilinjärven kunta Esityslista 2/2016 1 Teknisen lautakunnan tiejaosto Kokousaika 26.02.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maaseututoimisto, Kapteeninväylä 5, 70900 Toivala Asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/ (7)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/ (7) EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/2016 1 (7) Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 16:00-17:48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Pesonen

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta

3 Adressi Mäntyharjun kunnalle koskien Toivolan koulun keittiötä Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät 2017 / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 18.01.2017, klo 17:00-17:48 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Lahna Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Adressi Mäntyharjun

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 11/2015 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 11/2015 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 11/2015 1 (17) Tekninen lautakunta Aika 16.12.2015 klo 16:30-17:45 Paikka Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Arvola Hannu Ilomäki Seija

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22. Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Tekninen lautakunta 18.02.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 24 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 25 16 TYÖNTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 Tekninen jaosto 4.4.2016 AIKA Maanantai 4.4.2016 kello 18.00-21.15 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone (Kestintie 3, 37370 Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 01.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 3 2 Saatavien poisto 4 3 Mainostilan myynti Maijamäen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 Tekninen lautakunta 13.07.2015 AIKA 13.07.2015 15:30-16:39 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 119 70 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 2//2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA 16.4.2014 klo 17.00-18.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 17.01.2018 klo 17:00-18:50 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 6/2015. Rakennuslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 6/2015. Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta 15.12.2015 1 Kokousaika Tiistai 15.12.2015 klo 18:00-19:30 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Puheenjohtaja Pekka Kulmanen x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 10.2.2016 klo 9.00-15.00 Kokousaika 8.2.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 25 26 27 28 29 30 31 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Nuorten kesätyöpaikkatuki

Lisätiedot

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh ,

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh , KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Perusopetuksen ja lukion lukuvuoden 2018-2019 työpäivät 19/12.00.01/2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.12.2017 109 Perusopetuslain 23 :n mukaan perusopetuksessa

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010. TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT. Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 /2010 TEKNINEN LAUTAKUNTA s 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 7.4.2010 kello 16.30-17.55 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot