MEILAHDEN SAIRAALAN TORNIN PERUSKORJAUKSEN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN URAKKAMALLI JA PERUSKORJAUKSEN VAIKUTUS ENERGIANKULUTUKSEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MEILAHDEN SAIRAALAN TORNIN PERUSKORJAUKSEN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN URAKKAMALLI JA PERUSKORJAUKSEN VAIKUTUS ENERGIANKULUTUKSEEN"

Transkriptio

1 HALLITUS MEILAHDEN SAIRAALAN TORNIN PERUSKORJAUKSEN RAKENNUSTEKNISTEN TÖIDEN URAKKAMALLI JA PERUSKORJAUKSEN VAIKUTUS ENERGIANKULUTUKSEEN 80/10/03/02/00/2009 HALL 61 Hallitus päätti hyväksyä Meilahden sairaalan potilastornin peruskorjaustyön 1-vaiheisen toteutusmallin. Peruskorjauksen hankesuunnitelman laatiminen tilattiin HUS-Kiinteistöt Oy:ltä ( 150) ja ( 112) hallitus hyväksyi peruskorjauksen hankesuunnitelman sekä saman kokouksen :ssä 113 hallitus tilasi yhtiöltä tornin peruskorjauksen suunnittelun. Valtuusto hyväksyi hankkeen enimmäiskustannuksiksi 103 milj. euroa, minkä lisäksi kustannuksissa voidaan ottaa huomioon tarjoushintaindeksin 10/2008 jälkeinen muutos. Hankkeen kokonaiskustannuksiin sisältyy myös rakenteilla oleva väliaikainen vuodeosastorakennus, jonka kustannusarvio on 6,4 M. Väliaikaisen vuodeosastorakennuksen valmistuttua toukokuussa 2011, voivat tornissa vielä toimivat osastot muuttaa pois tornista. Tornin peruskorjauksen urakoiden hankintapäätökset on tarkoitus esitellä hallitukselle elo- tai syyskuussa, minkä jälkeen peruskorjaus voi käynnistyä syyskuussa. Rakentaminen kestää noin kolme vuotta. Rakennusteknisten töiden urakkamalli HUS-Kiinteistöt Oy on esittänyt, että Meilahden sairaalan tornin peruskorjauksen rakennustekniset työt toteutetaan projektinjohtourakkamallilla perinteisesti käytetyn kokonaishintaurakan sijaan. Hankkeiden LVISA-urakat yhtiö esittää kilpailutettaviksi kokonaishintaurakoina, jotka alistetaan pääurakoitsijalle. Projektinjohtourakkamalli eroaa yhtiön yleensä kuntayhtymälle tuottamista rakennuttamistehtävistä kilpailuttamisen, sopimuskäytäntöjen ja taloudellisten riskien osalta. Perinteisessä kokonaishintaurakassa työn urakkahinta on urakoitsijan valinnasta lähtien tiedossa ja urakoitsija on sisällyttänyt tarjoukseensa mm. aliurakoihin liittyvät riskinsä sekä arvioimansa suhdannetilanteen mukaisen kustannusnousuvarauksen. Projektinjohtourakassa urakoitsijan valintaperusteena ovat projektisuunnitelma, tarjottu henkilöstö ja hankkeen tavoite- ja kattohinta sekä projektinjohtopalkkio. Päätökset ja sopimukset osaurakoista ja muista hankinnoista tehdään hankkeen edetessä yhdessä tilaajan kanssa sopien pääurakoitsijan nimiin. Riskin

2 kustannustason noususta kantavat tilaaja ja pääurakoitsija yhdessä projektinjohtosopimuksessa määriteltävällä tavalla. Projektinjohtourakkaa käytettiin hankintamuotona myös Kolmiosairaalan ja aulan rakennusurakoissa, mistä saatujen hyvien kokemusten perusteella projektinjohtourakan etuina ovat mm. joustava mahdollisuus muuttaa rakennus- ja hankintasuunnitelmia projektin edetessä ja siten tarvittaessa poiketa alkuperäisistä suunnitelmista. Suunnittelua voidaan ohjata rakentamisen aikana haluttuun suuntaan sekä lopputuloksen että kustannusten suhteen. Rakennuttajalla on parempi mahdollisuus vaikuttaa tehtäviin hankintoihin ja siten varmistaa hankintojen tarkoituksenmukainen laatu. Tornin peruskorjaus on hyvin vaativa korjauskohde. Työn aluksi rakennuksen kaikki osat runkoa lukuun ottamatta puretaan. Purkutöiden jälkeen havaitaan usein mitta- ja rakennepoikkeamia jotka aiheuttavat muutoksia suunnitelmiin. Projektinjohtourakka antaa joustavat mahdollisuudet muutosten huomioimiseen ja taloudellisimman lopputuloksen saavuttamiseen. Urakkamuodon valinnalla saavutettava taloudellinen hyöty riippuu suurelta osin rakennusalalla vallitsevasta suhdannetilanteesta. Matala- tai noususuhdanteen aikana on tavoiteltavaa pyrkiä kokonaisurakkaurakkamuotoihin. Tällöin suunnitelmien pitäisi olla mahdollisimman valmiit urakkalaskennan alkaessa eikä muutoksia saisi tulla runsaasti rakentamisen aikana, ja myös valitun urakoitsijan tulisi olla kokenut sairaalarakentaja. Korkeatai laskusuhdanteen aikana jaettu urakkamalli on käyttökelpoinen ratkaisu. Työ voidaan aloittaa vaikka suunnitelmat eivät olisi vielä lopullisia, suunnittelua voidaan ohjata rakentamisen aikana haluttuun suuntaan lopputuloksen tai kustannusten suhteen. Myös vaativa korjauskohde puoltaa projektijohtourakkaa. Jaettu hanke lisää myös kilpailua, koska töitä voidaan kilpailuttaa pienempinä, useammalle urakoitsijalle sopivina kokonaisuuksina. Kuhunkin osa-alueeseen voidaan valita tekijä, kullakin hetkellä tärkeimpien kriteerien mukaan. Oheismateriaalina 1 olevassa asiantuntijalausunnossa arvioidaan, että rakentamisen panoshinnat nousevat 2011 aikana noin 3 %:n vuosivauhtia. Vuosina nousuvauhti laskee 2,0 %:n ja vuonna ,5 %:n. Rakentamisen tarjoushinnat nousevat 2011 aikana noin 4,5 %. Panoshintoja nopeampi nousu johtuu paranevan suhdanteen mukanaan tuomasta kapasiteetin korkeasta käyttöasteesta ja katevaatimusten noususta. Vuosina tarjoushinnat nousevat n. 0,5 %:n panoshintoja nopeammin. Vuonna 2014 tarjoushintojen nousu tasaantuu panoshintojen nousun tasolle, mahdollisesti jopa alle panoshintojen nousun. Rakentaminen siirtyy laskusuhdanteeseen vuosien aikana. Ennusteen mukaan panoshintojen nousu siirtyy lähes sellaisenaan tarjoushintoihin ja kapasiteetin korkea käyttöaste nostaa samalla yritysten katevaatimuksia tarkastelujakson alussa, jakson lopussa tarjoushintojen nousu pysähtyy. Ennusteesta poikkeava hintakehitys tulee todennäköisemmin

3 olemaan tarjoushintojen laskeminen kuin ennustetta voimakkaampi tarjoushintojen nousu. Tornin rakennusteknisiin töihin esitettävässä mallissa sopimus tilaajan ja pääurakoitsijan kesken tehdään tavoitehinnan lisäksi ns. kattohinnasta. Jos lopulliset kustannukset alittavat tavoitehinnan, alitus jaetaan tilaajan ja urakoitsijan kesken sopimuksessa määritellyssä suhteessa. Jos tavoitehinta ylittyy, urakoitsijalle maksetaan sovittu prosenttiosuus ylityksestä, mutta enintään kattohinta. Tilaajaosapuolena hankkeessa on HUS-Kiinteistöt Oy, joka laskuttaa kuntayhtymältä toteutuvat lopulliset kustannukset niin, että niissä on otettu huomioon tavoitehinnan alitus tai ylitys. Päätöksenteko projektinjohtourakkamallissa HUS:n rakennushankkeissa, joissa HUS-Kiinteistöt Oy on toiminut rakennuttajana ja hankintayksikkönä, hallitus ja pienissä hankkeissa HUS-Tilakeskus ovat päättäneet hankkeen tilaamisesta yhtiön tarjoamaan enimmäishintaan. Hinta on koostunut yhtiön omista rakennuttajakuluista, kilpailutukseen perustuneista suunnittelu- ja urakkahinnoista, laitetoimitusten hinnoista sekä lisä- ja muutostyövarauksista. Arvioon perustuvia kustannuksia näistä ovat tilausvaiheessa rakennuttajan kustannukset ja lisä- ja muutostyövaraukset. Esitettävässä projektinjohtourakkamallissa hallitus päättäisi tornin peruskorjauksen tilaamisesta hankintayksikkönä toimivalta HUS-Kiinteistöt Oy:ltä hintaan, joka sisältää rakennuttaja- ja suunnittelukustannusten lisäksi rakennusteknisten töiden kattohinnan, taloteknisten ja muiden erikoistöiden urakkahinnat, laitetoimitusten arviohinnat sekä lisä- ja muutostyövarauksen. Tilausvaiheessa arvioituja kustannuksia ovat rakennuttajan kustannukset, myöhemmin kilpailutettavat laitetoimitukset, lisä- ja muutostyövaraus sekä pääurakan eli rakennusteknisten töiden kattohinta. Projektijohtourakkamallissa hallituksen hyväksyttäväksi esitettävä tilaushetken kokonaiskustannus tulkitaan enimmäishinnaksi. Projektinjohtourakointiin liittyvistä menettelytavoista sovitaan HUS-Kiinteistöjen kanssa hanketta varten solmittavassa rakennuttajasopimuksessa. Kun otetaan huomioon Meilahden sairaalan tornin peruskorjauksen vaativuus ja suuruus sekä rakennusalalla vallitseva korkeasuhdanne esitetään edellä mainituin perustein, että Meilahden sairaalan tornin peruskorjauksen suunnittelua ja rakentamisen valmistelua jatketaan rakennusteknisten töiden osalta projektinjohtourakka-mallin mukaisesti. Projektinjohtourakan ohjausta varten perustetaan johtoryhmä, jossa on pääurakoitsijan ja HUS-Kiinteistöt Oy:n, pääsuunnittelijan sekä kuntayhtymän edustus. Johtoryhmä hyväksyy pääurakoitsijan kilpailuttamat osaurakat ja mm. tekee ratkaisut rakennussuunnitelmiin mahdollisesti tarvittavista muutoksista sekä seuraa tavoitehinnan toteutumista ja lisä- ja

4 muutostyökustannuksia. Pääurakoitsija raportoi tavoitebudjetin toteutumisesta hankinnoittain. Peruskorjauksen vaikutus energiankulutukseen HUS teki vuonna 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen. Hallitus käsitteli sopimusta ( 9). Sopimuksella HUS sitoutuu kaudella toimintansa energiatehokkuuden parantamiseen valtioneuvoston asettamien Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. Sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi HUS:lle laadittiin erillinen energiatehokkuussuunnitelma, jonka hallitus hyväksyi kokouksessaan ( 202). Energiatehokkuus suunnitelmassa on energiatehokkuuden edistämisen pilottihankkeeksi nimetty mm. Meilahden sairaalan potilastornin peruskorjaus. EU:n direktiivi 2010/31/EU rakennusten energiatehokkuudesta, joka annettiin uudelleen laadittuna 19.toukokuuta 2010 säätää vaatimuksista, jotka koskevat mm. rakennusten energiatehokkuutta sekä rakennusten ja rakennusosien energiasertifiointia. Direktiivi vaatii mm. asentamaan rakennuksiin älykkäitä mittausjärjestelmiä, sekä automaatio-, valvonta ja seurantajärjestelmiä, joiden tavoitteena on energian säästäminen. Direktiivi edellyttää myös julkisen sektorin näyttävän esimerkkiä kehitettäessä toimenpiteitä ja asetettaessa tavoitteita kunnostettavien rakennusten muuttamiseksi lähes nollaenergia rakennuksiksi. HUS:n rakennusinvestoinnit rahoitetaan sekä tulo- että lainarahoituksella. Rakennusinvestointien pääasiallinen lainarahoittaja on viime vuosina ollut Euroopan investointipankki (EIB). Euroopan investointipankilta on haettu rahoitusta myös Meilahden sairaalan potilastornin peruskorjausta varten. EIB:n edustajat tekivät tammikuussa 2011 tutustumis- ja tarkastuskäynnin HUS:iin. Kaksi päivää kestäneen vierailun aikana EIB:n edustajat perehtyivät HUS:n rakennusinvestointien suunnittelu- ja hankintaprosesseihin sekä niihin liittyviin ohjaus-, valvonta- ja päätöksenteko-ohjeisiin ja menetelmiin. Käydyissä keskusteluissa tuli täysin selväksi, että Euroopan unionin omistamana pankkina EIB edellyttää, että sen rahoittamissa hankkeissa noudatetaan EU:n asettamia energiatehokkuustavoitteita. EIB:lle on myös toimitettu tornin suunnitteluaineistoa ja he seuraavat projektin energiatehokkuusvaatimusten toteutumista. Suunniteltuja ratkaisuja ja niiden vaikutus tornin energiakulutukseen Tornin peruskorjauksen yhteydessä tehdään paljon sellaisia muutoksia, jotka nykytilanteeseen verrattuna vaikuttavat rakennuksen energian kulutukseen. Seuraavassa esitetään niistä tärkeimmät.

5 1. Rakennuksen julkisivu on asemakaavalla suojeltu, eikä rakennuksen kaupunkikuvallista ilmettä saa muuttaa. Rakennusvalvontaviranomaisten kanssa käydyissä neuvotteluissa on päädytty kaksoisjulkisivu-ratkaisuun, mikä mahdollistaa energiatehokkaan julkisivurakenteen sekä lämmöneristyksen että tiiviyden osalta. Aurinkosuojilla ja sälekaihtimilla varustetut ikkunat ovat kolmilasiset. Kolmilasiseen ratkaisuun nelilasisen sijasta päädyttiin laajojen mitoituslaskelmien jälkeen. Nelilasinen vaihtoehto on talvella energiatehokkaampi, mutta lisää kesällä jäähdytystarvetta niin paljon, että kolmilasinen vaihtoehto on kokonaistaloudellisesti edullisempi. Julkisivujen tiiviys on suunnitteluvaiheessa ollut erityisen tutkimuksen kohteena rakennedetaljien suunnittelussa myös rakentamisvaiheessa on rakennuksen tiiviys erityistavoitteena 2. Ilmanvaihto ratkaisuissa noudatetaan nykyisiä vaatimuksia. Ilmamäärät mitoitetaan nykyaikaisten vaatimusten mukaisesti ja tilat jäähdytetään kesällä paremman hoito- ja työympäristön saavuttamiseksi. Nykyisin ilmanvaihdossa ei ole lämmön talteenottoa. Tuloilman jäähdytyksen ja poistoilma lämmön talteenoton teknisessä toteuttamisessa on innovatiivisen suunnittelun tuloksena päädytty yhdistämään talviaikainen ilmanvaihdon poistoilman lämmön talteenotto ja kesäaikainen tuloilman jäähdytys samaan verkostoon, jossa samat lämpöpumppu/vedenjäähdyttimet toimivat erilaisissa ulkolämpötilaolosuhteissa eri tarkoituksessa. Järjestelmästä saadaan myös jäähdytys ympärivuotista jäähdytystä vaativiin kohteisiin. 3. Tornin jäähdytyksessä ja lämmityksessä tarvittavan primäärienergian vähentämiseksi edellä mainittu jäähdytys/ lämmön talteenottojärjestelmä on suunniteltu siten, että siihen voidaan liittää maaputkisto, josta saadaan kesäaikaan suuri osa tarvittavasta jäähdytysenergiasta ja talviaikaan lämpöä. Maaputkisto toteutetaan rakentamalla Meilahden sairaala-alueella rakenteilla oleviin pysäköintilaitos-huoltopiha tiloihin 80 lämpökaivoa. Tämän järjestelmän suunnittelu on vielä kesken ja siihen liittyen tehdään vielä kallioperän laatuun ja ominaisuuksiin liittyviä lisätutkimuksia. Tähän mennessä tehtyjen laskelmien perusteella on kuitenkin jo todettu, että järjestelmän rakentaminen elinkaaritaloudellisesti perusteltua. 4. Rakennuksen katolle on suunniteltu asennettavaksi aurinkolämpökerääjiä, joista saatavaa lämpöä käytetään märkätilojen lattialämmitykseen. 5. Valaistukseen käytettävä led-valotekniikka kehittyy nopeasti. Tornin peruskorjauksessa led-valoja on suunniteltu käytettäväksi mm. WC-tiloissa. Valaistuksen suunnittelussa on haettu muutoinkin energiatehokkaita ratkaisuja myös mm. valaistuksen ohjauksen läsnäolotunnistimien sekä aikaohjauksen avulla sekä uusien energiatehokkaiden lamppujen ja liitäntälaitteiden valinnalla.

6 Oheismateriaalina 2 olevassa yhteenvedossa on esitetty suunnitteluratkaisujen vaikutuksia energiankulutukseen yksityiskohtaisemmin Yhteenveto tornin peruskorjauksen toimenpiteiden vaikutuksista energiankulutukseen Lämmitysenergian kulutus alenee peruskorjauksen vaikutuksesta noin 1177 MWh/a eli noin 20%. Rakennuksen ominaiskulutukseen vaikuttaa myös rakennuksen tilavuus, joka kasvaa peruskorjauksessa. Ominaiskulutuksen muutos on noin -25%. Rakennuksen teknisten järjestelmien lisääntymisestä huolimatta sähköenergian kulutus pysyy peruskorjauksessa lähes muuttumattomana, mutta tilavuuden muuttuessa sähköenergian ominaiskulutus alenee noin 5%. Potilastorniin kuuluvien tilojen rakennustilavuudeksi arvioidaan nykytilanteessa m3 ja peruskorjauksen jälkeinen tilanne on m3 (luonnossuunnittelun tietoihin perustuen). Päätösesitys Hallitus päättää 1. hyväksyä, että Meilahden sairaalan tornin peruskorjauksen rakennusteknisten töiden urakkakilpailun valmistelua jatketaan esityslistalla kuvatun projektinjohtourakkamallin mukaisesti, 2. merkitä tiedoksi yhteenvedon Meilahden sairaalan tornin peruskorjauksen toimenpiteiden vaikutuksista energiankulutukseen. Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Hannu Lähteenmäki, p

HUS-Tilakeskus tulosalue OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

HUS-Tilakeskus tulosalue OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 15.2.1.6 HUS-Tilakeskus tulosalue OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Tulosalueen tunnusluvut 2011 Rakennuttaminen ja kiinteistönhoito TP 2010 TA 2011 TP 2011 TP 2011/ TA

Lisätiedot

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki. Asia Otsikko Sivu ESITYSLISTA 2/2014 1 (60) VALTUUSTO AIKA 11.12.2014 klo 09:00 PAIKKA Biomedicum Helsinki, luentosali 1, Haartmanink. 8, Helsinki KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 2 NIMENHUUTO

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajalle

Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajalle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 3 2013 Lähes nollaenergiatalon hankintamenettelyohje rakennuttajalle Mari Sepponen, Jyri Nieminen & Veijo Nykänen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKONAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA

LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKONAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA HALLITUS 124 26.08.2013 LOGISTIIKKAKESKUS-HANKE: KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS, KIINTEISTÖKAUPPA JA KOKONAISVASTUURAKENTAMIS (KVR) URAKOITSIJAN VALINTA 275/02/08/00/12/2010 HALL 124 HUS:n valtuusto päätti

Lisätiedot

12.Pääsuunnitelijakoulutus

12.Pääsuunnitelijakoulutus AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 12.Pääsuunnitelijakoulutuksen tutkielmat 12.Pääsuunnitelijakoulutus HaromaR.,Högström P.,Jääskeläinen O., KalioT.,Karvinen S.,KoivistoP.,KurthM., MahlbergN.,Räisänen

Lisätiedot

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille

Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Energiaopas pienille ja keskisuurille yrityksille Elinkeinoelämän keskusliitto Koonnut: Jutta Linna ja Jenni Nuutinen 12.9.2012 SISÄLLYS 1 Johdanto 5 2 Energiatehokkuus 6 2.1 Energiatehokkuus yleisesti

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s

H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s H A L L I N R A K E N N U T T A M I N E N R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s HALLIN R AKENNUTTAMINEN HALLIN R AKENNUTTAMINEN R a k e n n u s h a n k k e e n t o t e u t u s Hallin rakennuttaminen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 19.4.2012 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta ja rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma

eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian energiatehokkuussuunnitelma Eduskunnan kanslian julkaisu 5/2013 Kannessa Eduskuntatalon pääaulan

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa

Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa Juhani Heljo, Antti Kurvinen, Jaakko Vihola Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa Liitteet III Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous.

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3

Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 1094/832/2014 Suomen kansallinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelma NEEAP-3 29.4.2014 Energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) artiklan 24 (2) mukainen raportointi Euroopan komissiolle 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHKKUUSSPIMUKSEN TIMINTASUUNNITELMA VUSILLE 2008-2016 Riihimäen kaupunki Tekninen keskus Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Versio 2 / 1.6.2010 1 SISÄLTÖ 1.ALKUSANAT...2

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 161/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa

Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa OHJE 17.1.2007 Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa (tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen kuljetukset) Lukijalle Paine ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökohtien

Lisätiedot

Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi. Julkisten hankintojen työryhmän ehdotus 13.2.2008

Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi. Julkisten hankintojen työryhmän ehdotus 13.2.2008 Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi Julkisten hankintojen työryhmän ehdotus 13.2.2008 Helsinki 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Julkaisu on saatavana vain internetistä: www.ymparisto.fi/default.asp?node=7468&lan=fi

Lisätiedot

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 1 (33) Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 Tekijä Pvm Versio Muutokset Markku Korpilauri / EK 18.11.2013 4.0 Koko suunnitelman päivitys Kati Mauno/Enegia 28.4.2015

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot