rakennusta/rakennelmaa kohti 168,3 lisäksi rakennuksen/rakennelman kokonaisalan sekä katoksen alan mukaan/m² 1,98

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "rakennusta/rakennelmaa kohti 168,3 lisäksi rakennuksen/rakennelman kokonaisalan sekä katoksen alan mukaan/m² 1,98"

Transkriptio

1 LOHJAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Nämä maksut tulevat voimaan Maksu määräytyy niiden maksujen mukaan, jotka ovat voimassa lupapäätöksen antamispäivänä tai viranomaistehtävän suorittamishetkellä. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 :n ja muiden säännösten nojalla. 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA (MRL 125 ) Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen rakennusta kohti 227,7 lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan/m² 4, Loma-asunnon rakentaminen ja laajentaminen rakennusta kohti 301,4 lisäksi rakennuksen kokonaisalan sekä katosten alan mukaan/m² 3, Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen, rakennelman, vähäisen rakennelman tai katoksen rakentaminen tai uudelleen rakentaminen (edellisten kohtien talousrakennukset, viljankuivaamo, maatilan tuotantorakennus, kasvihuone, turkistarha, katos, lato tai vastaava) rakennusta/rakennelmaa kohti 168,3 lisäksi rakennuksen/rakennelman kokonaisalan sekä katoksen alan mukaan/m² 1, Korjaus- ja muutostyö (MRL 125,2 ), joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin rakennusta kohti lisäksi korjattavan/muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan/m² 199,1 1, Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (MRL 125,4 ) rakennusta kohti 168,3 lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan / m² 1, Loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen pysyvään asumiseen rakennusta kohti (MRL 125,4 ) 168,3 lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan/m² 1,98

2 2.8. Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa (MRL 113) kuten tuulivoimala / tuulivoimayksikkö, suurikokoiset laiturit, mainospylonit, viranomaisen työmäärän perusteella Jos rakennuslupa myönnetään maankäyttö- ja rakennuslain :n tarkoittamana kaksivaiheisena lupana: rakennuslupamaksua korotetaan vähintään 30 % ja enintään 50 % kuitenkin vähintään 663,3 kaksivaiheisuudesta kunnalle aiheutuvien tehtävien lisääntymisen johdosta. Tämän 2 :n mukaisista määräaikaisista rakennuksista tai toimenpiteistä peritään 70% ja tilapäisiltä 50% pykälässä mainituista maksuista. 3 LUVANVARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA (MRL 126, MRA 62 ) 3.1. Kevytrakenteinen rakennelma, jätekatos, laituri tai vastaavan rakentaminen 172, Masto, kiinteistön tuulivoimalan, laitteen, meluesteen tai vastaavan rakentaminen viranomaisen työmäärän perusteella Julkisivutoimenpide, julkisivu- tai kattomateriaalin tai niiden muodon muutos: viranomaisen työmäärän perusteella Aitaaminen viranomaisen työmäärän perusteella Mainostoimenpide viranomaisen työmäärän perusteella Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uusiminen päätöstä kohti viranomaisen työmäärän perusteella lisäksi peritään ympäristöinsinöörin asiantuntijalausunto viranomaisen työmäärän perusteella Maalämpö: lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen päätöstä kohti: lisäksi peritään ympäristöyksikön asiantuntijalausunto 121 ( riski pohjavedelle tai kaivoja on useita) pohjavesi- ja asemakaava-alueella 265,1 muulla haja-asutusalueella 199, Huoneistojärjestely: 265,1 4 ILMOITUKSENVARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA (MRL 129, MRA 62, 63 ) 4.1. Kunnan rakennusjärjestyksen mukaisen ilmoituksen käsittely 133,1

3 5 PURKAMISEEN LIITTYVÄ VALVONTA (MRL 127 ) 5.1. Rakennuksen tai sen osan purkaminen 112,2 Purkuluvan käsittely, kun rakennuksen suojeluarvo joudutaan selvittämään: 331, Rakennuksen purkaminen niin, että se sisältyy rakennuslupahakemukseen Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely 70,4 6 MAISEMATYÖLUPA (MRL 128 ) 6.1. Maisemaa muuttava maanrakennustyö, puiden kaataminen ja muu vastaava työ viranomaisen työmäärän perusteella Jos lupahakemusta käsiteltäessä todetaan, että hanke voidaan toteuttaa 79,2 ilman maisematyö- tai maa-aineslupaa viranomaisen työmäärän perusteella kohteissa joissa on ympäristöarvoja peritään lisäksi ympäristöyksikön asiantuntijalausunto 60,5 käynti sisältää maastokäynnin VÄHÄINEN POIKKEAMINEN RAKENNUSLUVAN YHTEYDESSÄ ( MRL 175, 171, ) 7.1. Rakennuslupapäätöksen yhteydessä MRL 175 :n vähäisen poikkeuksen 159,5 myöntäminen kahden tai useamman poikkeaman käsittely 238,7 8 VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET 8.1. Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista varten (MRL 143 ) rakennusta kohti 166,1 lisäksi 25 % 2 :n mukaisesta neliömaksusta kuitenkin enintään Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn loppuunsaattamiseksi kultakin alkavalta vuodelta Lupapäätöksessä asetetun määräajan tai lupaehdon muuttaminen 172, Suunnitelmista poikkeaminen ( MRA 79 ) Suostumus merkitään rakentajan laatimiin muutospiirustuksiin. rakennusta kohti 199,1 lisäksi muutoksella lisää tulevan / muutoksen alaisen kokonaisalan mukaan / m 2 1,98 9 ALOITUSKOKOUS JA KATSELMUKSET SEKÄ TARKASTUKSET 9.1. Aloituskokouksen pitäminen (MRL 121, MRA 74 ) 129, Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen 133,1 katselmus tai tarkastus (MRA 76,4 ) 9.3. Naapuruussuhdelain mukainen katselmus, naapuruussuhdelaki ,3

4 10 KIINTEISTÖJEN VESI- JA VIEMÄRILAITTEIDEN (KVV) SEKÄ ILMANVAIHTOLAITTEIDEN (IV) TARKASTUKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Enintään kahden asunnon asuinrakennus, lomarakennus, talousrakennus sekä niiden laajennus rakennusta kohti 187 lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan/m² 0, Kolme- tai useampiasuntoinen, enintään kaksikerroksinen asuinrakennus sekä niiden laajennus huoneistoa kohti 93,5 lisäksi kokonaisalan mukaan/m² 0, Asuinkerrostalo sekä sen laajennus huoneistoa kohti 77 lisäksi kokonaisalan mukaan/m² 0, Teollisuus-, toimisto- ja liikerakennus sekä niiden laajennus rakennusta kohti 278,3 lisäksi kokonaisalan mukaan/m² 0, Koulu-, päiväkoti- ja sairaalarakennus, muut julkiset rakennukset, sekä niiden laajennus rakennusta kohti 278,3 lisäksi kokonaisalan mukaan/m² 0, Korjaus- ja muutostöistä, jotka eivät ole uudisrakentamiseen verrattavia peritään 50 % kohtien 1-5 mukaisesti. 11 VASTAAVAN JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJIEN HYVÄKSYMINEN Rakennustyön vastaavan työnjohtajan, kvv-työnjohtajan ja ilmastointityönjohtajan 39,6 hyväksyminen tai ilmoituksen käsittely työnjohtajaa kohden 12 Maksu peritään etukäteen lupapäätöksessä vaadittujen työnjohtajien määrän mukaisesti lupamaksun yhteydessä. RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MAALLE MERKITSEMINEN JA SIJAINTIKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN (MRL 150, MRA 75 ) Enintään 2 asuinhuoneistoa käsittävä rakennus (sis. merkinnän ja katselmuksen) Talousrakennus tai vastaava pienehkö rakennus tai rakennelma (sis. merkinnän ja 398,2 katselmuksen) Muu rakennus (sis. merkinnän ja katselmuksen) 610, Erillinen sijaintikatselmus 265,1

5 Mikäli kysymyksessä on olemassa olevan rakennuksen laajennus, maksu on 80 % taksan mukaisesta maksusta, jos olemassa olevaa rakennusta voidaan käyttää hyväksi mittauksessa. Muut rakennusvalvontaan liittyvät mittaustehtävät laskutetaan työaikaveloitusperusteisesti toteutuneen työajan ja voimassa olevan kiinteistö- ja kartastopalvelujen paikkatietohinnaston ja palvelutaksan mukaisesti. 13 RAKENNUSRASITTEET, KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELYT (MRL 158, 159, 160, 164 ) Asemakaavassa edellytetty rakennusrasite Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten perustettu toista kiinteistöä rasittava oikeus (rakennusrasite) a) Rakennusrasitteen perustaminen 398,2 b) Rakennusrasitteen muuttaminen 337,7 c) Rakennusrasitteen poistaminen 265, Rasitejärjestely 337, Kiinteistöjen yhteisjärjestely (MRL 164 ), Rakennusvalvontaviranomaisen antama määräys 398,2 korttelialueen tai sen osan kiinteistöön liittyvän tilan yhteisestä käytöstä asemakaavan toteuttamiseksi kiinteistön omistajan aloitteesta 14 AIDAN RAKENTAMINEN (MRA 82 ) Hakemuksesta annettu määräys aidan rakentamisvelvollisuudesta ja/tai aidan laadusta sijoituksesta sekä kustannusten jakautumisesta naapureiden kesken päätös 265,1 15 LUPA KÄYTTÄÄ NAAPURIN ALUETTA (MRL ) Rakennusvalvontaviranomaisen antama lupa naapurin alueen käyttämiseen hakijalle välttämättömän rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseksi päätöstä ja kiinteistöä kohti 663,3 16 YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN (MRL 161, 162 ) Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen sijoittamista koskeva päätös 337,7 17 LUONNOLLISEN VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN KIINTEISTÖLLÄ MRL 165 Hakemuksesta annettu määräys haitan korjaamisesta tai poistamisesta 337,7 Maksu peritään siltä, jonka todetaan laiminlyöneen velvollisuutensa huolehtia siitä, ettei luonnollista vedenjuoksua kiinteistöllä muuttava toimenpide aiheuta huomattavaa haittaa naapurille. Maksu peritään hakijalta, mikäli hakemus ei johda määräyksen antamiseen.

6 18 VIRANOMAISEN SUORITTAMA KUULEMINEN JA LAUSUNNOT (MRL 133, 173, MRA 65, 86 ) Muun kuin luvassa määrätyn katselmuksen toimittaminen ja siitä tiedottaminen (esim. ns. 199,1 alkukatselmus MRL ) Naapurin tai asianosaisen kuuleminen hakemuksen johdosta: viiden ensimmäisen naapurikiinteistön osalta kuultavaa kohti 85,8 viiden seuraavan naapurikiinteistön osalta kukin 46, Mikäli naapureita on enemmän kuin kymmenen ja hakemuksen vireillä olosta joudutaan 238,7 kuuluttamaan sanomalehdissä kuten kunnalliset ilmoitukset, veloitetaan luvanhakijalta kuuluttamiskustannukset täysimääräisenä sekä käsittelykuluina 19 ALOITTAMISOIKEUS (MRL 144 ) Luvan antaminen hakemuksesta rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen vakuuden turvin osaksi tai kokonaan ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman 112,2 20 RAKENNUTTAJAVALVONTA, ULKOPUOLINEN TARKASTUS (MRL 151, MRA 78 ) Päätös valvontasuunnitelmasta 166,1 Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennuttajan valvottavaksi, tulee rakennusvalvontamaksusta antaa vastaava alennus. Alennus on vähintään 10%, enintään 30 % lupamaksusta, pois lukien rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen osuus maksusta. Jos rakennuttavalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana ellei rakennusvalvontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä Ulkopuolinen tarkastus 265,1 Ulkopuolisen asiantuntijan antaman lausunnon käsittelyn kustannuksista vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti Luvan voimassaolon päätyttyä pidettävä katselmus tai muu 199,1 viranomaistoimenpide 21 RAKENNUKSEN KUNNOSSAPITO SEKÄ LUVATON JA LUVANVASTAINEN RAKENTAMINEN MRL 166, 167, 170, 180, 182, UHKASAKKOLAKI 6,10, 15 Maankäyttö- ja rakennuslain 182 :n mukaan jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin näihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin Rakennusvalvontaviranomaisen antama kirjallinen määräys: Valvontatehtävän käsittelymaksu 133,1

7 21.2. Korttelialueen järjestelyä koskeva määräys 199, Keskeneräinen rakennustyö, velvoitepäätös (MRL 170 ) 199, Viranhaltijan antama keskeyttämismääräys (MRL 180,1 ) ja 166,1 rakennusvalvontaviranomaisen pysyttämis- ja poistamispäätös (MRL 180,2) Rakennusvalvontaviranomaisen päätös, johon sisältyy uhkasakon 298,1 asettaminen tai teettämisuhka ( MRL 182, uhkasakkolaki 6, 0 15 ) Päätös uhkasakon tuomitsemisesta tai teettämisuhan täytäntöönpanosta 298,1 22 KOKOONTUMISTILOJEN TARKASTUS (MRA 54 ) Mikäli rakennusluvassa tai toimenpideluvassa vahvistetaan kyseisessä tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä, taksan mukainen henkilöiden enimmäismäärän vahvistamismaksu lisätään lupamaksuun Kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärän vahvistaminen huoneistoa kohti 129,8 lisäksi huoneiston kokonaisalan mukaan/m² 0,88 Suuren hallimaisen kokoontumistilan kokonaisalasta otetaan maksua määrätessä huomioon 1000 m² ylittävältä osalta huomioon 50 % Kokoontumisalueiden tarkastus aluetta kohti 133,1 lisäksi alueen kokonaisalan mukaan/m² 0,55 Suuren kokoontumisalueen kokonaisalasta otetaan huomioon maksua määrättäessä huomioon m² ylittävältä osalta huomioon 20 %. 23 PELASTUSLAIN MUKAISET TEHTÄVÄT (PeL 60, 66 ) Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuksessa tai rakenteellisissa määräyksissä asetetuista vaatimuksista (milloin siihen on perusteltu syy eikä poikkeuksen tekeminen olennaisesti heikennä suojautumismahdollisuuksia). poikkeamispäätös 331, Kahta tai useampaa rakennusta varten myönnetty lupa yhteisen väestönsuojan 1020,8 rakentamiseksi viiden vuoden kuluessa ensimmäisen rakennuksen valmistumisesta 24 POSTILAATIKOIDEN SIJOITTAMINEN (Postipalvelulaki 23 ) Postipalvelulain mukainen päätös 159,5

8 25 ERINÄISISTÄ TOIMENPITEISTÄ PERITTÄVÄT PALVELUMAKSUT Asiakkaan pyynnöstä tai tilauksesta tehtävät selvitykset, asiantuntijalausunnot, tietojen keräykset, erilaiset laskenta- ja mittaustehtävät. Tuntiveloitus 0,5 h mukaan, vähimmäisveloitusaika 1 h, sisältää arvonlisäveron 95,7 26 VALTION TUKEMAN ASUNTO- JA ELINKEINOTOIMINNAN RAKENTAMISEN TEHTÄVIEN MAKSUT Tarkastukset ja vaihetodistukset, jotka eivät sisälly rakennusvalvontatehtäviin 1-2 asunnon asuinrakennukset 99 muut asuinrakennukset 99 tuotantorakennukset 99 varasto- ja muut rakennukset Arviointitehtävät 1-2 asunnon asuinrakennukset 199,1 muut asuinrakennukset 337,7 tuotantorakennukset 99 varasto- ja muut rakennukset MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN VIRANOMAISTEHTÄVÄN VAATIVUUDEN MUKAAN Näiden maksuperusteiden mukaan määräytyvää maksua voidaan korottaa tai alentaa hankekohtaisesti ottaen huomioon hankkeen laajuus, laatu, vaativuus, suunnitteluratkaisun tavanomaisesta poikkeavuus sekä rakentamisolosuhteet ja käytettävät erityismenetelmät, mikäli näillä on olennaista vaikutusta viranomaistehtävien vaativuuteen. Maksun korotus on 10 % - 40 % tämän maksuperusteen mukaisesta maksusta. Maksun vähennys on 10 % - 20 % tämän maksuperusteen mukaisesta maksusta Maksun määrääminen korotettuna Jos viranomaisen tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimenpiteistä kunnalle aiheutuneet kulut (MRL ). Maksua korotetaan tehdyn työmäärän mukaan, kuitenkin enintään kolminkertaiseksi. Lisäksi peritään maksut laiminlyönnistä aiheutuvasta ylimääräisestä katselmuksesta, aloituskokouksesta tai vastaavan työnjohtajan hakemusten käsittelystä. Mikäli rakennustyön loppuunsaattamiseksi määräajan pidennystä haetaan jatkoajan jo umpeuduttua, peritään em. väliin jääneiden jatkopäätösten johdosta maksu kaksinkertaisena. Korotus vastaa lähtökohtaisesti asian käsittelystä kunnalle aiheutuneita kuluja Ympäristölautakunnalla on oikeus ohjata pientalojen lupahakemusten vireillepanoa erikseen päättämänään ajankohtana alentamalla tänä ajankohtana vireille tulleiden hakemusten lupamaksua harkintansa mukaan enintään 25% Erääntynyt maksu Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (633/1982) säädetään.

9 28 MAKSUN SUORITTAMINEN Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu. Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko. viranomaistehtävä on suoritettu. Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa kohdan 28.3 mukaisesti. Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu. 29 MAKSUN PALAUTTAMINEN Luvan raukeaminen Mikäli rakennuslupa tai muu lupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan vain mikäli rakennustyö on aloittamatta. Kuitenkin peritään käsittelykuluina rakennusluvan osalta 185,9 muiden lupien osalta 92,4 13 :n mukainen merkintä- ja/tai sijaintikatselmusmaksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa Jos rakennuttaja rakennusluvan ollessa voimassa luopuu siitä ja hakee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukaisesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden hakemuksen maksua määrättäessä. Kuitenkin pidätetään aikaisemmasta maksusta käsittelykuluina rakennusluvan osalta 185,9 muiden lupien osalta 92,4 13 :n mukainen merkintä- ja/tai sijaintikatselmusmaksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty Myönnetyn luvan toteutuminen osittain Mikäli rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, määrätään hakemuksesta palautettavan maksun suuruus siitä valvontamaksun osasta, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua. Mikäli rakennuslupa on rauennut, mutta sitä koskeva rakennustyö on kesken rakennuttajasta johtuvasta syystä, ei maksuja palauteta. Mikäli muu lupa kuin rakennuslupa on rauennut, noudatetaan maksua palautettaessa soveltuvin osin tämän kohdan perusteita Lupahakemuksen peruuttaminen tai hylkääminen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta.

10 13 :n mukainen merkintä- ja/tai sijaintikatselmusmaksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty. Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaatimuksen lautakunnalle ja lautakunta muuttaa viranhaltijan kielteisen päätöksen ja myöntää luvan, peritään hakijalta maksuperusteiden mukainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan hyvityksenä huomioon viranhaltijapäätöksestä jo mahdollisesti peritty maksu. Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan. 30 KOKONAISALAN LASKENTA Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ullakon alat ulkoseinien ulkopintojen mukaan laskettuina. Mukaan ei lasketa 160 cm matalampia tiloja eikä parvekkeita. Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan tai säiliön, katoksen tai vastaavan rakennelman kokonaisala. Avoimen autosuojan tai muun vastaavan rakennuksen tai katoksen kokonaisalaan lasketaan ajateltavissa olevien ulkoseinien rajaama kaikkien kerrostasojen pinta-ala. Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteen mukaista kokonaisalasta huomioon m² ylittävältä osalta huomioon 75 % ja m² ylittävältä osalta 50 %.

Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kirkkonummen kunnan Rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä 12.2.2013 9

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. Voimaantulo 1.1.2008. Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1.

TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET. Voimaantulo 1.1.2008. Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1. TEUVAN KUNNAN RAKENNUS- VALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Voimaantulo 1.1.2008 Kh 10.12.2007 328, lisäys kh 13.1.2014 11 ja 27.1.2014 39 TEUVAN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa 1.1.2015

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa 1.1.2015 Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa 1.1.2015 Sipoon kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sisällys 1 Yleistä...

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa 1.6.2013 Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa Sipoon kunta Sipoon kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa -.-.2013

Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa -.-.2013 Sipoon kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävien taksa -.-.2013 Sipoon kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sisällys 1 Yleistä...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Sivu 1/12 LAUKAAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Laukaan valtuusto 2.4.2012 5 Sisällys: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Poikkeaminen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 4.11.2014 Kunnanhallitus 17.11.2014 Voimaan 1.1.2015

Ympäristölautakunta 4.11.2014 Kunnanhallitus 17.11.2014 Voimaan 1.1.2015 1 Ympäristölautakunta 4.11.2014 Kunnanhallitus 17.11.2014 Voimaan 1.1.2015 Uuraisten kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 2

Lisätiedot

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013

VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013 VAALAN KUNTA Ymp.ltk 4.12.2013 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT Liite 79 Vaalan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Lisätiedot

Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä Kunnanvaltuusto 27.1.2014 8 1 MAKSUPERUSTEET Polvijärven kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sastamalan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA 1 405/02.03.00/2014 Rakltk 4.6.2014 53 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA Kunnanvaltuusto Voimaantulo xx.xx.2014 1 IITIN

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KEMIÖNSAAREN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT Puolangan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan taksa. Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen

Rakennusvalvonnan taksa. Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen Rakennusvalvonnan taksa Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen KARKKILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä 2 2 Rakentamisen

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA KATUALUEEN AITAAMISESTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutosten valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaiseminen

Lisätiedot

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut 01.01.2014 alkaen Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 Sotkamon kunta Rakennusvalvonta SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutosten valvonta 3 Rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaiseminen suunnittelutarvealueella

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MÄNTYHARJUN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MÄNTYHARJUN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA Sisällysluettelo: 1 yleistä 2 rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Viranomaislautakunta 05.11.2014 94 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.11.2014 398 PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2013 RAYMLTK, 70, 1.11.2012

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2013 RAYMLTK, 70, 1.11.2012 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2013 RAYMLTK, 70, 1.11.2012 Loviisan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkistus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Lisätiedot

Kunnallinen asetuskokoelma

Kunnallinen asetuskokoelma N:o 413/2014 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen asetuskokoelma PIETARSAAREN KAUPUNGISSA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- LAIN SEKÄ ASETUKSEN TARKOITTAMISTA VIRANOMAIS- TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN, KIVIJÄRVEN KUNNAN, PIHTIPUTAAN KUNNAN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN, KIVIJÄRVEN KUNNAN, PIHTIPUTAAN KUNNAN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 18.9.2013 107 Voimaantulo: 1.1.2014 POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN, KIVIJÄRVEN KUNNAN, PIHTIPUTAAN KUNNAN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA

Lisätiedot