MODERNI METSÄTIEDE YHTEISKUNNAN SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ. Suomen Metsätieteellisen Seuran 100-vuotisnäyttely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MODERNI METSÄTIEDE YHTEISKUNNAN SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ. Suomen Metsätieteellisen Seuran 100-vuotisnäyttely"

Transkriptio

1 MODERNI METSÄTIEDE YHTEISKUNNAN SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ Suomen Metsätieteellisen Seuran 100-vuotisnäyttely NÄYTTELYN AIKATAULU: Lusto Suomen Metsämuseo Viikin tiedekirjasto Joensuun yliopiston kirjasto / Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuskirjasto

2 Metsäluonto ja monimuotoisuus Suomen Metsätieteellinen Seura täyttää vuonna 2009 sata vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Seura järjestää yhteistyössä Suomen Metsämuseo Luston, Viikin tiedekirjaston, Joensuun yliopiston kirjaston ja Metsäkustannus Oy:n kanssa kiertävän kirjanäyttelyn. Näyttelyyn on kerätty edustava otos ensisijaisesti viime vuosikymmenen aikana julkaistusta pääasiassa suomenkielisestä metsätieteellisestä ja metsäaiheisesta kirjallisuudesta. Monia näyttelyssä mukana olevia kirjoja käytetään oppikirjoina ammatillisessa koulutuksessa tai yliopistoissa. Monet on suunnattu metsänomistajille tai muille käytännön metsänhoidosta kiinnostuneille. Suuri osa Suomessa tehtävän metsään liittyvän tutkimuksen tuloksista julkaistaan kansainvälisissä julkaisusarjoissa ja pääasiassa englannin kielellä. On kuitenkin tärkeää, että tutkimustieto saavuttaa kansallisen metsäpolitiikan päätöksentekijät, käytännön metsätalouden parissa työskentelevät sekä kaikki metsästä kiinnostuneet. Tämä on mahdollista vain julkaisemalla myös suomenkielistä kirjallisuutta metsään liittyvän tutkimuksen tuloksista sekä tulosten soveltamisesta käytäntöön. Kirjallisuus on näyttelyssä jaettu yhdeksään laajaan teemaan: 1) metsäluonto ja monimuotoisuus 2) metsien perinteiset ja uudet käyttömuodot 3) metsäsuunnittelu ja inventointi 4) metsänhoito ja puunkorjuu 5) metsät muutoksessa 6) metsätalous ja metsäpolitiikka 7) metsä historiassa 8) viime vuosikymmenien kuuma tutkimusaihe ilmansaasteet sekä 9) metsän tarinoita ja estetiikkaa. Kunkin teeman osalta on esitteessä lyhyesti luonnehdittu tärkeimpiä tutkimusaiheita sekä niiden merkitystä metsäluonnon, sen hoidon ja kestävän hyödyntämisen sekä metsätalouden ja koko yhteiskunnan näkökulmasta. Kahdeksas teema esittelee yhden viime vuosikymmenien aikana paljon keskustelua herättäneen teeman ilmansaasteet. Yhdeksäs teema Metsän tarinoita ja estetiikkaa havainnollistaa metsän keskeistä merkitystä kulttuurissamme. Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahaston Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto on tukenut näyttelyn järjestämistä apurahalla. Metsäluonto ja sen monimuotoisuus ovat jatkuvan muutoksen tilassa. Metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan tietoa metsäekosysteemien rakenteesta ja kehityksestä. Lisäksi on tarpeen tuntea ne seikat, jotka ylläpitävät monimuotoisuutta. Metsän rakenne ja monimuotoisuus muotoutuvat metsäekosysteemin elinkierron ja erilaisten häiriöiden kuten metsäpalojen ja myrskyjen myötä. Yleisesti eliöyhteisön lajimäärä on sitä suurempi mitä suurempi on lajille soveliaan ympäristön pinta-ala. Eri lajien kannat riippuvat ennen muuta tarjolla olevien resurssien määrästä tai siitä, miten luontaiset viholliset pitävät kannat kurissa. Monimuotoisuuden säilymisen edellytyksenä on, että luontaisten tai niiden kaltaisten elinympäristöjen jatkumo säilyy. Tutkimuksin on löydetty niin kutsuttuja avainlajeja, joiden suojelemisella on myönteinen vaikutus monien muidenkin lajien säilymiseen. Kokonaisia ekosysteemejä voidaan suojella yhden tai useamman avainlajin suojelun kautta. Tiedetään, että erilaisilla alueilla, oli kyseessä sitten suo tai lahonnut puunrunko, elää tietyn tyyppinen kasvi- ja eläinlajisto. Näitä alueita suojelemalla pystytään turvaamaan niiden lajiston tulevaisuus laajemminkin. Suot ovat olennainen osa monimuotoista luontoamme. Kivennäismaiden metsäekosysteemeissä osa monimuotoisuudesta voidaan turvata esimerkiksi metsätalouskäytön yhteydessä. Tämä ei onnistu soilla. Suoluonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaatii luonnontilaisten soiden säilyttämistä.

3 Metsien perinteiset ja uudet käyttömuodot Metsäsuunnittelu ja inventointi Metsän käytöllä on Suomessa pitkät perinteet. Puuvarat ja niiden käyttömahdollisuudet ovat olleet tärkeä tutkimuskohde. Tuotettu tieto luo myös pohjaa metsävarojen käytön linjauksille. Suurin osa metsistämme on nykyään monikäytössä. Hakkuutuloihin tähtäävän puuntuotannon piirissäkin olevia metsiä hyödynnetään maisemallisesti, ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja muuhun virkistykseen. Metsillä on myös kulttuurista merkitystä. Luonnon virkistyskäytön valtakunnallisella inventoinnilla on tuotettu tietoa ulkoilukäyttäytymisestä, virkistyksen arvosta ja luontomatkailusta. Tutkimustiedon avulla tuetaan metsien monikäytön, metsäluonnon monimuotoisuuden sekä maisema-arvojen yhteensovittamista puuntuotannon kanssa. Bioenergian tuotanto on myös noussut tärkeäksi metsänkäyttömuodoksi. Käyttömuotojen yhteensovittaminen asettaa uusia vaatimuksia metsäsuunnittelulle. Vaikka metsien taloudellisella arvolla on edelleen keskeinen merkitys, voi metsien markkinattomien hyötyjen arvo joissain tapauksissa olla sitä korkeampi. Metsien käytön kestävyyttä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti taloudellisesta, ekologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Monitavoitteisen metsänhoidon kehittäminen edellyttää eri alojen tutkijoiden välistä yhteistyötä. Yhteistyö metsä-, ympäristö- ja riistantutkijoiden välillä on tukenut esim. riistakantojen seurantajärjestelmien kehittämistä. Metsien käytön tavoitteet ovat nykyään moninaisia. Päätöksentekijänä voi olla yksityinen metsänomistaja tai useita eri intressitahoja. Päätöksenteko voi myös perustua osallistavaan suunnitteluun. Metsiin liittyvän päätöksenteon tueksi on kehitetty hyvin erilaisia menetelmiä, jotka soveltuvat erilaisiin tilanteisiin ja eri aikajänteellä tapahtuvan suunnittelun tarpeisiin. Paikkatiedon ja paikkatietojärjestelmien hyväksikäyttö on avannut uusia mahdollisuuksia ympäristön vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiseen ja luonnonprosessien mallinnukseen. Paikkaan sidottujen metsävaratietojen hankintamenetelmiä on kehitetty nopeasti. Maastomittausten apuvälineiksi ovat tulleet satelliittipaikannusjärjestelmät (GPS), automaattiset mittalaitteet, maastotietokoneet ja langaton tiedonsiirto. Geoinformaatio- ja kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen on luonut uusia mahdollisuuksia metsien inventointiin ja hoitotarpeen seurantaan. Kaukokartoitusmenetelmät, optinen- ja mikroaaltosatelliittikuvaus, digitaalinen ilmakuvaus ja laserskannaus soveltuvat metsissä tapahtuvien erilaisten muutosten seurantaan. Metsiä kuvaavien mallien käyttö on tarpeen, kun tiedon hankinta muilla keinoin olisi kallista tai hankalaa, kuten esimerkiksi tulevan kasvun ja erilasten toimenpiteiden vaikutusten ennustamisessa. Erilaisilla optimointimalleilla voidaan esimerkiksi tehostaa puunkorjuuta selvittämällä, millaisilla koneilla työ kannatta tehdä.

4 Metsänhoito ja puunkorjuu Metsät muutoksessa Metsänhoidolla pyritään saamaan tasapainoon erilaiset metsien käyttöä koskevat tavoitteet. Metsänhoito perustuu ekologian ja maaperän tuntemukseen. Maaperä erilaisine ominaisuuksineen muodostaa perusedellytykset metsien kasvulle ja käytölle. Metsien kasvu ja hakkuumahdollisuudet riippuvat oleellisesti siitä, miten metsämaiden viljavuutta hoidetaan. Metsänuudistaminen on metsänkasvatuksen tärkein vaihe, joka pitkälti määrää metsikön kehityksen kiertoajan loppuun asti. Onnistunut metsänuudistaminen vaatii tietoa uudistamisen tavoitteista, biologisista ja ekologisista perusteista sekä erilaisista uudistamismenetelmistä. Tutkimuksella on tuotettu tällaista tietoa myös Pohjois-Suomen erityisolosuhteisiin. Metsänkäsittelymenetelmien vaikutuksia on tutkittu puuntuotannon, metsänkasvatuksen kannattavuuden ja monimuotoisuuden näkökulmista. Suometsiin kohdistuva tutkimus tuottaa tietoa suometsien metsätaloudellisen käytön ja suojelun perustaksi. Puuntuotannon näkökulmasta tärkeitä teemoja ovat ojitusaluemetsien hoito ja puunkorjuu. Kirjallisuudessa on koottu yhteen uusin tutkimustieto metsätalouden päätöksentekijöille käytännön metsänhoitoa varten sekä alan opetuksen tarpeisiin. Tutkimus luo myös pohjaa taloudellisesti ja ekologisesti kestävälle metsänhoidolle sekä monitavoitteisen metsänhoidon kehittämiselle ja monimuotoisuuden ylläpitämiselle. Lisäksi on kirjoitettu oppaita eri puulajien ominaispiirteistä ja niiden kasvatuksesta ja käytöstä. Viimeisen puolen vuosisadan kuluessa tehostunut metsätalous on aiheuttanut merkittäviä muutoksia metsä- ja suokasvillisuudessa. Merkittävin suoluontoon vaikuttava tekijä on ollut ojitus. Metsä- ja suokasvien tulevaisuus riippuu pitkälti metsätaloudessa tehtävistä ratkaisuista. Metsien muutokseen vaikuttavat myös luonnon kiertokulkuun luonnollisena osana kuuluvat metsäpalot, myrskyt, tulvat, hyönteiset ja taudit sekä metsäneläimet. Niillä on tärkeä merkitys metsien monimuotoisuuden kannalta. Ihmisen toiminta on kuitenkin monilla alueilla muuttanut näiden tekijöiden vaikutusta metsäluonnossa. Ajankohtainen metsien muutokseen vaikuttava tekijä on ilmastonmuutos. Useat tutkimusohjelmat ovat tuottaneet tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsiimme. Metsät varastoivat suuria määriä hiiltä, ja niillä on siten keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Toisaalta ilmastonmuutos johtaa muutoksiin metsiemme lajistossa ja eri lajien levinneisyydessä, puiden kasvussa sekä metsätuhojen, tautien ja myrskyjen esiintymisessä. Metsänhoidolla ei voida estää väistämättä tapahtuvia muutoksia, mutta sen avulla voidaan edistää metsien sopeutumista niihin. Tutkimustiedolla pyritään kehittämään metsänhoitomenetelmiä hyödyntämään ilmastonmuutoksen tarjoamia mahdollisuuksia ja toisaalta vastaamaan ilmastonmuutokseen liittyviin muutoksiin metsäluonnossamme sekä lisääntyviin riskeihin.

5 Metsätalous ja metsäpolitiikka Metsä historiassa Metsäteollisuudella ja metsätaloudella on huomattava asema suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Metsätaloudellinen ja -poliittinen tutkimus on perinteisesti tukenut puuntuotannon kehittämistä ja metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä. Metsätalouden toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, kuten globalisaatio, muuttuneet arvot ja entistä voimakkaimmin esille nousseet ympäristökysymykset, luovat taustan tulevaisuuden mahdollisuuksien ja kehitysvaihtoehtojen kartoittamiselle. Kehitys heijastuu myös metsäekonomian opetukseen. Perinteisen kansantaloudellisen ja liiketaloudellisen metsäekonomian lisäksi tarkastellaan maisemaja olemassaoloarvojen, virkistyskäytön, lajien monimuotoisuuden sekä hiilensidonnan yhteiskunnallista merkitystä. Metsäsektorin uusiutuminen on välttämätöntä, jotta se menestyisi myös tulevaisuudessa. Tulevaisuuden arviointiin tarvitaan tietoa tähänastisesta kehityksestä ja sen takana vaikuttavista monimutkaista syy-seurausmekanismeista. Tutkimus pohjustaa keskustelua keinoista, joilla metsäalan tulevaisuuteen tulisi varautua ja tukee eri toimijoiden päätöksentekoa sekä erilaisten arvojen ja tavoitteiden yhteensovittamista. Luonto- ja ympäristöarvojen, yhteiskunnallisen vastuun ja oikeudenmukaisuuden korostuminen, metsänomistajien ja kansalaisten osallisuuden lisääminen ja metsien monikäytön merkityksen kasvu näkyvät selkeästi tutkimukseen perustuvassa kirjallisuudessa. Metsien kestävän käytön sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys ovat nousseet taloudellisen ja ekologisen kestävyyden rinnalle. Tietoa metsäalaa ohjaavasta lainsäädännöstä, käytännön puukaupasta ja sen järjestämisestä, sukupolvenvaihdoksesta ja yhteisomistuksesta sekä metsän arvon määrittämisestä ja metsätalouden kannattavuuden mittareista on myös esitetty käytäntöä palvelevassa muodossa. Metsien ja metsäteollisuuden keskeinen yhteiskunnallinen merkitys heijastuu metsiin liittyvän historian tutkimuksessa. Metsien merkitystä ihmisten arjessa ja toimeentulossa on esimerkiksi tarkasteltu asutustilojen elämän ja asutushistorian näkökulmasta. Muistitiedon pohjalta on tarkasteltu myös metsään liittyviä ammatteja, kuten metsänhoitajia, metsätyöntekijöitä ja sahatyöläisiä. Nämä tutkimukset valottavat myös metsätalouden monia murrosprosesseja. Erityistä huomiota on saanut metsäteollisuuden kehittyminen ja tämän kehityksen nivoutuminen koko yhteiskuntamme taloudelliseen, poliittiseen ja kulttuuriseen kehitykseen. Kirjallisuudessa on myös tarkasteltu taloudellisten ja poliittisten valtaryhmien toimintaa ja toiminnan taustoja ja vaikutuksia. Metsien käytön ja hoidon historia ja kansallisen metsäpolitiikan kehittyminen nivoutuvat kiinteästi teollisen puunkäytön kehittymiseen. Kansallisen metsäpolitiikan tarkastelu antaa eväitä metsäpolitiikan ja talouspolitiikan syy-yhteyksien pohdintaan. Metsä- ja puutalouden kehityksen taustalla vaikuttaneita yhteiskunnallisia ja ympäristönsuojeluun liittyviä paineita on tarkasteltu myös aikalaishistoriallisilla haastatteluilla. Arvokeskustelun ja kiistojen merkitystä on tarkasteltu myös monitieteellisesti sekä metsälainsäädännön kehityksen että metsäteollisuuden viestinnän näkökulmasta. Monet historiallisista tutkimusaiheista taustoittavat ajankohtaisia ongelmia. Puun tuonti Venäjältä on viime aikoina herättänyt paljon keskustelua. Venäjän puukaupan historiaa on kartoitettu viime vuosisadalta nykypäivään. Metsäorganisaatioilla on meillä pitkät perinteet. Tämä näkyy erilaisten organisaatioiden satavuotistaipaleensa kunniaksi julkaisemista historiikeista.

6 Viime vuosikymmenien kuuma tutkimusaihe ilmansaasteet Metsän tarinoita ja estetiikkaa Ilmansaasteiden kaukokulkeutumisesta ja happosateista tuli kansainvälinen poliittinen kysymys jo 1970-luvun alussa, kun niihin kiinnitettiin huomiota Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristökokouksessa Tukholmassa ja 1980-lukujen vaihteessa Keski-Euroopassa ilmenneet metsätuhot ja niiden seurauksena syntynyt huoli metsiemme terveydentilasta herättivät laajaa huomiota ja keskustelua myös meillä. Kaukana päästölähteistä ja puhtaina pidetyillä alueilla ilmenneet metsävauriot näkyivät puuston latvusten värioireina sekä puiden lehtimassan vähentymisenä (harsuuntuminen). Oireet yhdistettiin kaukokulkeutuneisiin ilmansaasteisiin. Ilman epäpuhtauksien ja maaperän happamoitumisen merkitystä metsäkasvillisuudelle oli tutkittu meillä jo aiemminkin, mutta erityisesti 1980-luvun puolivälin jälkeen keskityttiin happamoitumisen sekä ilmansaasteiden ja niiden metsävaikutusten, pääasiassa harsuuntumisen, seurantaan. Erityistä huomiota herättivät tiedot Kuolan ympäristötuhoista ja kulkeutuvien saastepäästöjen mahdollisesta vaikutuksesta Lapissa. Puustovaurioiden suoraan yhteyttä Kuolan saastepäästöihin ei tutkimuksissa kuitenkaan voitu todeta. Tutkimusten tulokset eivät ole yksiselitteisiä: ilmansaasteiden vaikutukset metsien kuntoon kytkeytyvät mm. sääoloihin, tauteihin, puiden ikään ja metsien käsittelyyn. Pohjoisen sijaintimme vuoksi luontomme on erityisen herkkä erilaisille stressitekijöille. Ilmansaasteiden vaikutukset metsäluontoon ovat edelleen tärkeä tutkimusaihe, nyt erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvässä tutkimuksessa. Metsään liittyy vanhoja uskomuksia, tarinoita ja taikaakin. Metsissä asuu luonnonvoima, joka herättää ihmisissä kunnioitusta niin metsää kuin sen eläimiäkin kohtaan. Metsä voi olla villi ja vaarallinen ja siksi sen kanssa on parempi pysyä hyvissä väleissä. Uskomuksien mukaan puu on yhteys maan ja taivaan välillä. Etenkin vanha puu on myös yhteys nykyihmisen ja menneen ajan välillä. Metsistä on ammennettu inspiraatiota kautta aikojen. Metsäaiheiset laulut, tarinat ja sadut ovat osa kansanperinnettämme. Lapsille metsät ovat loputtoman monipuolisia leikkipaikkoja ja satujen avulla he oppivat tuntemaan metsää ja sen elämää. Metsäkulttuuri on suurelta osin sukupolvi sukupolvelta kerrostunutta kansantaidetta. Metsät ja puut ovat yhtä lailla osa yksityisen ihmisen mielenmaisemaa ja koko kansakunnan omaakuvaa. Suomi, vihreän kullan maa, elää metsästä; sivistyneen vastakohta on metsäläinen, yhteinen tiemme kulki metsästä kaupunkiin. Metsäinen Suomi on yksi kansallismaisemistamme, ja se luo käsitystä maastamme myös muualla maailmassa.

7 NÄYTTELYN JÄRJESTÄMISEEN OSALLISTUVAT ORGANISAATIOT Suomen Metsätieteellinen Seura on 500 jäsenen valtakunnallinen tieteellinen yhdistys. Se toimii alan tutkijoiden yhdyssiteenä ja edistää metsätieteellistä tutkimusta myöntämällä apurahoja erityisesti nuorille tutkijoille. Seuran keskeisenä tavoitteena on metsäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekeminen. Seura julkaisee yhdessä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa kahta tieteellistä julkaisusarjaa: Silva Fennicaa ja Metsätieteen aikakauskirjaa. Dissertationes Forestales on seuran, Metsäntutkimuslaitoksen, Helsingin ja Joensuun yliopistojen yhteinen väitöskirjasarja, joka pyrkii kokoamaan yhteen kaikki Suomessa tehtävät metsäalan väitöskirjat. Lusto Suomen Metsämuseo on valtakunnallinen metsäalan museo, joka kerää esine-, valokuva-, filmi-, arkisto- ja kirjakokoelmiinsa suomalaisen metsätalouden ja metsien käytön historiaan ja metsäkulttuuriin liittyvää aineistoa. Luston näyttelyt ja tapahtumat Punkaharjulla valottavat monipuolisesti metsähistoriaa ja metsien käytön nykypäivää. Kantapuu.fi-museotietokannan välityksellä Luston digitoidut museokokoelmat palvelevat tiedonhakijoita ja kuva-arkistoasiakkaita. Viikin tiedekirjaston kokoelmat ja palvelut ovat Helsingin yliopiston opiskelijoiden, tutkijoiden ja kaikkien muiden tiedontarvitsijoiden käytettävissä. Kirjastopalvelut kattavat Viikin kampuksen tieteenalat, jotka ovat biotieteet ja biotekniikka, ekologia, systematiikka ja ympäristöala, elintarvikeala, eläinlääketiede, farmasia, kotitalous- ja kuluttaja-ala, maatalousala, metsä- ja puuala sekä talous- ja yhteiskuntatieteet. Suomen Metsätieteellisen Seuran 100-vuotisnäyttely juhlistaa omalta osaltaan Viikin tiedekirjaston juhlavuotta Sen tunnus on Anni Coronae , yhteistyön vuodet. Juhlan aiheena on kirjaston 147 vuoden taakse ulottuva historia ja perustamisvuoden 1999 jälkeinen kymmenen vuoden aika Viikin Infokeskus Koronassa. Viikin tiedekirjasto on muodostettu viidestä Helsingin yliopiston yksiköstä vuosina , joista vanhimman edeltäjäkirjaston, Metsäkirjaston, juuret ulottuvat Evon metsäopistoon ja sen perustamisvuoteen Joensuun yliopiston kirjasto / Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuskirjasto ( alkaen) on monialainen tieteellinen kirjasto, joka on avoin kaikille kansalaisille. Joensuussa on vahva metsätieteiden osaamiskeskittymä. Kaupungissa toimii yliopiston metsätieteiden ohella The European Forest Institute ja Metla. Kirjaston painetuissa ja elektronisissa kokoelmissa painottuvat yliopiston tieteenalat, myös metsätiede. Kirjaston erityistehtävänä on toimia vapaakappalekirjastona ja EU:n tallekirjastona. Metsäkustannus Oy on monikanavainen metsäalan mediatalo, joka julkaisee Metsälehteä ja Metsälehti Makasiinia. Yritys kustantaa metsä- ja luontokirjoja metsänomistajille, opiskelijoille ja ammattilaisille. Verkkopalvelun ydin on Metsäuutiset ja Metsäkortisto. Suomen Metsätieteellinen Seura PL 18 (Jokiniemenkuja 1) Vantaa puh sähköposti Lusto Suomen Metsämuseo Lustontie Punkaharju puh. (015) sähköposti Viikin tiedekirjasto PL 62 (Viikinkaari 11 A) Helsingin yliopisto puh. (09) sähköposti Joensuun yliopiston kirjasto PL 107 (Yliopistokatu 4) Joensuu puh. (013) sähköposti Metsäkustannus Oy Soidinkuja 4, Helsinki puh

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsien monimuotoisuuden

Lisätiedot

Uudet metsänhoidon suositukset

Uudet metsänhoidon suositukset Uudet metsänhoidon suositukset Ajankohtaista metsätaloudesta 25.1.2014 Olli Äijälä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Metsäalan asiantuntemus käytössäsi Tarjoamme vastuullisia ja kannattavia ratkaisuja

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS METSIIN JA METSIEN SOPEUTUMINEN MUUTOKSEEN

ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS METSIIN JA METSIEN SOPEUTUMINEN MUUTOKSEEN ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUS METSIIN JA METSIEN SOPEUTUMINEN MUUTOKSEEN Metlan tiedotustilaisuus 27.5.2009 Risto Seppälä 1 TAUSTAA Vuonna 2007 luotiin Global Forest Expert Panel (GFEP) -järjestelmä YK:n

Lisätiedot

Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto. Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin

Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto. Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin Professori Seppo Kellomäki Metsätieteiden osasto Metsätieteellisen koulutuksen vastaus haasteisiin Metsätieteet yliopistoissa Yliopiston tehtävät Tutkimus, uuden tiedon tuottaminen Opetus, uuden tiedon

Lisätiedot

Miten metsänomistajan päätöksenteon tuella voidaan edistää metsien monimuotoisuuden turvaamista? Mikko Kurttila

Miten metsänomistajan päätöksenteon tuella voidaan edistää metsien monimuotoisuuden turvaamista? Mikko Kurttila Miten metsänomistajan päätöksenteon tuella voidaan edistää metsien monimuotoisuuden turvaamista? Mikko Kurttila "Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset"- tutkimusohjelman

Lisätiedot

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö KMO 2015:n muutosesitys Metsäneuvos Marja Kokkonen Maa- ja metsätalousministeriö 5.5.2010 1 KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015 Strateginen toimenpideohjelma - linjaa Suomen metsäpolitiikkaa - valtioneuvoston

Lisätiedot

Monipuolistuvat metsienkäsittelymenetelmät. Päättäjien 34. Metsäakatemian maastojakso Olli Äijälä

Monipuolistuvat metsienkäsittelymenetelmät. Päättäjien 34. Metsäakatemian maastojakso Olli Äijälä Monipuolistuvat metsienkäsittelymenetelmät Päättäjien 34. Metsäakatemian maastojakso 22-24.5.2013 Olli Äijälä Tasaikäisen eli jaksollisen metsän kasvatus 2 Eri-ikäisrakenteinen metsän kasvatus eli jatkuvakasvatus

Lisätiedot

Mitä pitäisi tehdä metsänkasvatuskelvottomille ojitetuille soille? Miia Parviainen, Metsäntutkimuslaitos Turvepäivä

Mitä pitäisi tehdä metsänkasvatuskelvottomille ojitetuille soille? Miia Parviainen, Metsäntutkimuslaitos Turvepäivä Mitä pitäisi tehdä metsänkasvatuskelvottomille ojitetuille soille? Miia Parviainen, Metsäntutkimuslaitos Turvepäivä 27.10.2014 Hankkeen tausta Yli puolet soista ojitettu Lähes viidennes (noin 0.8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsänhoidon suositukset, kokemukset ja käyttöönotto. Metsälaki uudistui muuttuuko metsien käyttö -seminaari

Metsänhoidon suositukset, kokemukset ja käyttöönotto. Metsälaki uudistui muuttuuko metsien käyttö -seminaari Metsänhoidon suositukset, kokemukset ja käyttöönotto Metsälaki uudistui muuttuuko metsien käyttö -seminaari 22.10.2014 Olli Äijälä Uudistuneet metsänhoidon suositukset Kokoelma hyviä toimintamalleja metsänhoitoon

Lisätiedot

Metsänhoitosuositukset

Metsänhoitosuositukset Metsänhoitosuositukset Silta tutkimuksen ja käytännön metsätalouden välillä Ari Keskimölö metsänhoidon asiantuntija Suomen metsäkeskus Mitä metsänhoitosuositukset ovat Kokoelma hyviä toimintamalleja metsänhoitoon

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010)

Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (2005-2010) Tutkimusohjelman tulosten esittely Ohjelmajohtaja: MMT Riitta Hänninen riitta.hanninen@metla.fi Metsätieteen päivä

Lisätiedot

EKOSYSTEEMIPALVELUT OTSIKOISSA

EKOSYSTEEMIPALVELUT OTSIKOISSA Ekosysteemipalveluiden näkökulma ohjaa valtion metsien hoitoa ja hyödyntämistä Metsätieteen päivä 26.10.2011 Niklas Björkqvist EKOSYSTEEMIPALVELUT OTSIKOISSA Ekosysteemipalvelut tulevaisuutemme turva Ekosysteemipalvelut

Lisätiedot

Kainuun metsäohjelma

Kainuun metsäohjelma Kainuun metsäohjelma 2016-2020 Tuomo Mikkonen elinkeinopäällikkö Kainuu metsäohjelmavastaava Kainuun metsäneuvoston sihteeri Kainuun metsäohjelma Metsäneuvoston työkalu Ohjelman valmistelu on tehty yhteistyössä

Lisätiedot

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Keski-Suomen metsäkeskuksen alueella

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Keski-Suomen metsäkeskuksen alueella Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Keski-Suomen metsäkeskuksen alueella Tietolähde: Metla VMI10 / MELA-ryhmä / 15.6.2007 Olli Salminen Nuutinen, T., Hirvelä, H.,

Lisätiedot

Käyntiosoite: Rantalantie 6, Lieksa PL 13, Lieksa Puh Fax (013)

Käyntiosoite: Rantalantie 6, Lieksa PL 13, Lieksa Puh Fax (013) Pielisen messut Hyvät Pielisen messuille osallistujat, Pielisen messut toteutuvat Lieksassa parin vuoden tauon jälkeen taas kaksipäiväisenä tapahtumana. Odotettavissa on, että messuille osallistuu jälleen

Lisätiedot

Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa. Tauno Kivinen

Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa. Tauno Kivinen Mitä metsätalousalan strategiat, muutostekijät ja tulevaisuuden näkymät merkitsevät ammatillisessa koulutuksessa Tauno Kivinen 1 Esityksen sisältö Metsätalousalan strategiset vaikutukset ammatillisessa

Lisätiedot

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS

8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS 87 8. LAPSEN OIKEUDET JA KESTÄVÄ KEHITYS Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. Artikla 27 Ihmisen erilaiset

Lisätiedot

Kasvu- ja tuotostutkimus. Tutkimuskohteena puiden kasvu ja metsien kehitys. Luontaisten kasvutekijöiden vaikutukset. Männikköä karulla rämeellä

Kasvu- ja tuotostutkimus. Tutkimuskohteena puiden kasvu ja metsien kehitys. Luontaisten kasvutekijöiden vaikutukset. Männikköä karulla rämeellä Kasvu- ja tuotostutkimus tutkittua tietoa puiden kasvusta ja metsien kehityksestä Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos Jari Hynynen Tutkimuskohteena puiden kasvu ja metsien kehitys Miten kasvuympäristö ja

Lisätiedot

Minne menet suomalainen metsätalous. uudistuneen metsäpolitiikan haasteet. Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura

Minne menet suomalainen metsätalous. uudistuneen metsäpolitiikan haasteet. Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura Minne menet suomalainen metsätalous uudistuneen metsäpolitiikan haasteet Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura 29.10.2015 1 Suomi elää edelleen vahvasti myös metsästä: Metsäsektorin osuus kaikkien

Lisätiedot

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Pirkanmaan metsäkeskuksen alueella

Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Pirkanmaan metsäkeskuksen alueella Valtakunnan metsien 10. inventointiin perustuvat hakkuumahdollisuusarviot Pirkanmaan metsäkeskuksen alueella Tietolähde: Metla VMI10 / MELA-ryhmä / 15.6.2007 Tuula Nuutinen Nuutinen, T., Hirvelä, H., Salminen,

Lisätiedot

Irja Löfström Nella Mikkola Metsäntutkimuslaitos

Irja Löfström Nella Mikkola Metsäntutkimuslaitos KUNTAMETSO -KYSELYN TULOKSIA Irja Löfström Nella Mikkola Metsäntutkimuslaitos Kaikkiin METSO kuntiin kysely, jossa kartoitettiin: 1. Metsien monimuotoisuuden turvaamista kuntien virkistys- ja ulkoilumetsissä

Lisätiedot

Metsätuhojen torjunta monimuotoisuutta tukien. Sini Eräjää, Metsätuholakityöpaja,

Metsätuhojen torjunta monimuotoisuutta tukien. Sini Eräjää, Metsätuholakityöpaja, Metsätuhojen torjunta monimuotoisuutta tukien Sini Eräjää, Metsätuholakityöpaja,14.11.2011 Metsälaki 1 Tämän lain tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää

Lisätiedot

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa 2.3.2011 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Metsäpolitiikan keskeiset haasteet 3. Kansallinen metsäohjelma

Lisätiedot

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa

ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9. Vuosiluokat. Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen. Arvioinnin kohteet oppiaineessa ÍOppiaineen nimi: BIOLOGIA 7-9 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Biologinen tieto ja ymmärrys 7 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja tunnistamaan

Lisätiedot

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos

Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen. Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Metsäammattilaisten suhtautuminen erirakenteiskasvatukseen Zhuo Cheng & Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos Tutkimus eri-ikäiskasvatuksen seminaarisarjan osallistujat 8/19 tilaisuudesta, 771/985 osallistujasta

Lisätiedot

Metsänomistajien asenteet monimuotoisuuden säilyttämiseen ja metsien käyttöön. Mikko Kurttila

Metsänomistajien asenteet monimuotoisuuden säilyttämiseen ja metsien käyttöön. Mikko Kurttila Metsänomistajien asenteet monimuotoisuuden säilyttämiseen ja metsien käyttöön Mikko Kurttila Metsätieteen päivä 2010 Luonnon monimuotoisuus ja metsien kestävä käyttö Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran LAUSUNTO Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2011 2016 Tiivistelmä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura haluaa esittää seuraavan lausunnon

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik,

Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, Metsäbiotalous 2020 Päättäjien Metsäakatemia Majvik, 7.5.2014 Hannu Raitio Projektinjohtaja, Prof. Metsäbiotalous suunnaton mahdollisuus Globaalit toimintaympäristöä muuttavat megatrendit pakottavat meidät

Lisätiedot

Pieksämäki työpaja Hiilitase, typpitase ja energiatase Miten hallita niitä maatilalla ilmastoviisaasti ja kustannustehokkaasti?

Pieksämäki työpaja Hiilitase, typpitase ja energiatase Miten hallita niitä maatilalla ilmastoviisaasti ja kustannustehokkaasti? Pieksämäki työpaja 14.1.2014 Hiilitase, typpitase ja energiatase Miten hallita niitä maatilalla ilmastoviisaasti ja kustannustehokkaasti? Ilmastonmuutos ja maaseutu (ILMASE) -hanke MTT Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

Metsätalouden vesiensuojelupäivät Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö

Metsätalouden vesiensuojelupäivät Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Metsätalouden vesiensuojelupäivät 22.-23.9.2015 Kolilla Marja Hilska-Aaltonen Maa- ja metsätalousministeriö Kemera-laki Uusi kemera-laki on määräaikainen ja voimassa 1.6.2015-31.12.2020 Tukijärjestelmän

Lisätiedot

Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus

Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus Sanna Paanukoski maa- ja metsätalousministeriö 21.11.2016 1 Kansallinen metsästrategia 2025 Strategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025

Lisätiedot

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus

METSÄNHOITO. 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus METSÄNHOITO 15.9.2014 Tero Ojarinta Suomen metsäkeskus Luennon aiheet Kemera-tuki Mikä se on? Mihin sitä saa? Nuoren metsän hoito Kunnostusojitus Metsätiet Vesiensuojelu metsätaloudessa Laki kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Tutkijat vetoavat luonnontilaisten metsien säilyttämisen puolesta

Tutkijat vetoavat luonnontilaisten metsien säilyttämisen puolesta Akatemiaprofessori Ilkka Hanskin puheenvuoro 9 maaliskuuta 2007 Tutkijat vetoavat luonnontilaisten metsien säilyttämisen puolesta Seitsemänkymmentäseitsemän tutkijaa luovutti 7 helmikuuta 2007 ministeri

Lisätiedot

Tornator luo kestävää hyvinvointia metsistä

Tornator luo kestävää hyvinvointia metsistä Tutkimuksella hyvinvointia metsästä Metsätieteen päivä 2016 Sixten Sunabacka Käyttölisenssi: CC BY 4.0 Tornator luo kestävää hyvinvointia metsistä On johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö

Lisätiedot

Uusinta uutta puusta ja metsästä. Euroopan Unionin ilmasto- ja energiasitoumusten merkitys metsä- ja puusektorilla

Uusinta uutta puusta ja metsästä. Euroopan Unionin ilmasto- ja energiasitoumusten merkitys metsä- ja puusektorilla Uusinta uutta puusta ja metsästä Metlan Itä-Suomen kevätmetsäpäivä 28.4.2009 Euroopan Unionin ilmasto- ja energiasitoumusten merkitys metsä- ja puusektorilla Jari Parviainen Metsäntutkimuslaitos (Metla),

Lisätiedot

Pohjois-Suomen metsävarat, hakkuumahdollisuudet ja metsäohjelmat

Pohjois-Suomen metsävarat, hakkuumahdollisuudet ja metsäohjelmat Pohjois-Suomen metsävarat, hakkuumahdollisuudet ja metsäohjelmat Puusta elinvoimaa Pohjoiseen seminaari 12.5.2016 Eeva-Liisa Repo Elinkeinopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaa Pohjoinen palvelualue Suomen metsäkeskus

Lisätiedot

Puun riittävyys ja metsäpolitiikka

Puun riittävyys ja metsäpolitiikka Puun riittävyys ja metsäpolitiikka Puuta lisää metsistä -Seminaari Helsinki 15.4.2016 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO 17.4.2016 1 Puuston kasvu ja poistuma 17.4.2016 2 Puuston kasvun ja poistuman suhde

Lisätiedot

Kestävää metsätaloutta turv la?

Kestävää metsätaloutta turv la? Kestävää metsätaloutta turvemailla? Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos (METLA) 30.1.2014 1 30.1.2014 2 Sisältö 1. Ongelmat 2. Luopuminen ja ennallistaminen 3. Avohakkuuton metsänhoito 30.1.2014 3 Turvemaiden

Lisätiedot

Metsien monimuotoisuutta turvataan monin keinoin

Metsien monimuotoisuutta turvataan monin keinoin Metsien monimuotoisuutta turvataan monin keinoin Markus Nissinen ympäristöasiantuntija MTK metsälinja Monimetsä-hankkeen työpaja, Ellivuori 8.6..2016 Investointeja ja puuta riittää Metsätalouden on oltava

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta

Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana. Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta Kansallinen metsäohjelma 2015 Suomen metsäpolitiikan perustana Jari Koskinen, maa- ja metsätalousministeri Kestävän kehityksen toimikunta 30.11.2011 Metsät ovat tärkeitä Suomen kansantaloudelle Metsiä

Lisätiedot

EKOLOGISET YHTEYDET ALUEELLISEN YMPÄRISTÖHALLINNON

EKOLOGISET YHTEYDET ALUEELLISEN YMPÄRISTÖHALLINNON EKOLOGISET YHTEYDET ALUEELLISEN YMPÄRISTÖHALLINNON TARPEET JA ROOLI 27.3.2013 SYKE Noora Raasakka ELINYMPÄRISTÖJEN PIRSTALOITUMINEN SUURIN UHKA EKOLOGISISTEN YHTEYKSIEN SÄILYMISELLE Alueiden käytön ja

Lisätiedot

Metsäalan hyvinvointiskenaariot: Metsien eri käyttömuotojen hyvinvointivaikutukset. Osahankkeen 1 esittely

Metsäalan hyvinvointiskenaariot: Metsien eri käyttömuotojen hyvinvointivaikutukset. Osahankkeen 1 esittely Metsäalan hyvinvointiskenaariot: Metsien eri käyttömuotojen hyvinvointivaikutukset Osahankkeen 1 esittely Risto Seppälä osahankkeen vetäjä Metsien käytön tulevaisuus Suomessa hankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4.12.2008 Yleistä arviointiselostus on laaja sekä esitystavaltaan hyvä

Lisätiedot

Metsäsuunnittelusta metsän suunnitteluun puuntuotannon rinnakkaistavoitteiden turvaaminen. Puukauppaa yksityismetsänomistajien kanssa vuosittain

Metsäsuunnittelusta metsän suunnitteluun puuntuotannon rinnakkaistavoitteiden turvaaminen. Puukauppaa yksityismetsänomistajien kanssa vuosittain Metsäsuunnittelusta metsän suunnitteluun puuntuotannon rinnakkaistavoitteiden turvaaminen Metsätieteen päivä 17.11.2015 Sami Oksa Päällikkö, ympäristö ja kestävä kehitys UPM ja metsä 50M Tainta istutetaan

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Luonnonhoito Suomen talousmetsissä

Luonnonhoito Suomen talousmetsissä Luonnonhoito Suomen talousmetsissä Ympäristövaikutusten hallinta on noussut yhä keskeisemmäksi Suomen metsätaloudessa. Se on saanut aikaan muutoksia myös metsien käsittelyssä ja hoidossa. Metsäammattilaisia

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Tutkimuksen huippualue Metsät, globaalimuutos ja biotalous sekä Strategisen Tutkimuksen Neuvoston rahoittama FORBIO-hanke

Tutkimuksen huippualue Metsät, globaalimuutos ja biotalous sekä Strategisen Tutkimuksen Neuvoston rahoittama FORBIO-hanke Tutkimuksen huippualue Metsät, globaalimuutos ja biotalous sekä Strategisen Tutkimuksen Neuvoston rahoittama FORBIO-hanke Professori Heli Peltola, Metsätieteiden osasto, Itä-Suomen yliopisto Lähde: Luke

Lisätiedot

Lajistoseurannat. Juha Siitonen. Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö

Lajistoseurannat. Juha Siitonen. Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö Lajistoseurannat Juha Siitonen Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö Lajistoseurannan tavoitteet? Metsänkäsittelymallien aluetason vaikutukset lajistoon? lyhyellä tähtäimellä sillä, että käsittelyjä

Lisätiedot

Ekosysteemilähestymistapa?

Ekosysteemilähestymistapa? Ekosysteemilähestymistapa? Metlan monimuotoisuustutkimuksen seminaari 22.3.2012 Marjatta Hytönen Metla 1 Taustaa 2 Metla ja MMM 3 SYKE ja YM 4 Metsähallitus 5 Tapio 6 Yhteenvetoa 7 Näkymiä 1 Taustaa YK:n

Lisätiedot

Muuttuko metsänhoito luonnonmukaisemmaksi metsälakimuutoksilla?

Muuttuko metsänhoito luonnonmukaisemmaksi metsälakimuutoksilla? Muuttuko metsänhoito luonnonmukaisemmaksi metsälakimuutoksilla? Sauli Valkonen Metsäntutkimuslaitos (METLA) 2.4.2013 1 Luonnonmukaisempi metsänhoito? Häiriödynamiikkamalli Metsien luontaista kehitystä

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Auditointiryhmän asettaminen

Auditointiryhmän asettaminen Auditointiryhmän asettaminen Metsäneuvoston kokouksessa 22.8.2006 päätettiin perustaa metsäohjelman seurantaan auditointiryhmä. Auditointiryhmään kutsuttiin seuraavat henkilöt Kaupunginjohtaja Timo Louna,

Lisätiedot

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy

SIMO tutkimuskäytössä. SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy SIMO tutkimuskäytössä SIMO seminaari 23. maaliskuuta 2011 Antti Mäkinen Simosol Oy Alkuvaiheet SIMOn juuret Helsingin Yliopiston metsävarojen käytön laitoksella mahdollistivat ohjelmiston luontevan soveltamisen

Lisätiedot

Metsäbiomassan intensiivisen talteenoton vaikutus metsiin

Metsäbiomassan intensiivisen talteenoton vaikutus metsiin Metsäbiomassan intensiivisen talteenoton vaikutus metsiin Mitä voimme oikeasti tietää energiapuun korjuun pitkän ajan vaikutuksista metsiin, milloin taas joudumme tyytymään valistuneisiin arvauksiin? Pitkät

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

SOIDEN KÄYTÖN JA SUOJELUN YHTEENSOVITTAMINEN MAAKUNNASSA

SOIDEN KÄYTÖN JA SUOJELUN YHTEENSOVITTAMINEN MAAKUNNASSA SOIDEN KÄYTÖN JA SUOJELUN YHTEENSOVITTAMINEN MAAKUNNASSA Kommenttipuheenvuoro soidensuojelun täydennysohjelman aloitusseminaarissa 29.1. 2013 Projektipäällikkö Ismo Karhu Ismo Karhu 29.1.2013 Soiden käytön

Lisätiedot

Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön

Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön Ympäristötietoinen Uusimaa -päivä 5.11.2012 Marketta Virta, Uudenmaan ELY-keskus Mitä vesienhoitosuunnittelu on?

Lisätiedot

Kohti dynaamisempaa kestävyyskäsitystä kaivostoiminnan kestävyyden arvioinnissa

Kohti dynaamisempaa kestävyyskäsitystä kaivostoiminnan kestävyyden arvioinnissa Kohti dynaamisempaa kestävyyskäsitystä kaivostoiminnan kestävyyden arvioinnissa Juha Kotilainen Itä-Suomen yliopisto Kaivostoiminta ja kestävä kehitys seminaari Joensuu 11.6.2014 Kaivosala ja ekologinen

Lisätiedot

Huvista vai hyödystä mistä on metsänarvioimistieteen tutkimus tehty

Huvista vai hyödystä mistä on metsänarvioimistieteen tutkimus tehty Huvista vai hyödystä mistä on metsänarvioimistieteen tutkimus tehty Annika Kangas 19.10.2016 Käyttölisenssi: CC BY 4.0 1 Teppo Tutkija (Metsävara) tiedon arvo Informaatio tarkoittaa epävarmuuden vähenemistä

Lisätiedot

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan.

Seitsemännen vuosiluokan maantiedossa tutustutaan maapallon karttakuvaan, erityisesti Pohjois- ja Etelä-Amerikkaan. 1 Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Maantieto Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

SUOMETSÄTALOUS SOIDEN JA TURVEMAIDEN STRATEGIAESITYKSESSÄ

SUOMETSÄTALOUS SOIDEN JA TURVEMAIDEN STRATEGIAESITYKSESSÄ SUOMETSÄTALOUS SOIDEN JA TURVEMAIDEN STRATEGIAESITYKSESSÄ Jukka Laine Metla Strategian yleinen tavoite Soiden ja turvemaiden kansallisen strategian tavoitteena on luoda yhteinen, ajantasainen näkemys soiden

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Bioenergia, Bioenergia, lisääntyvät hakkuut ja monimuotoisuus monimuotoisuus

Bioenergia, Bioenergia, lisääntyvät hakkuut ja monimuotoisuus monimuotoisuus Bioenergia, Bioenergia, lisääntyvät lisääntyvät hakkuut ja hakkuut ja monimuotoisuus monimuotoisuus 30.11.2016 Suojeluasiantuntija Paloma Hannonen 30.11.2016 paloma.hannonen@sll.fi 050 5323 219 Suojeluasiantuntija

Lisätiedot

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy

Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä priorisointi - mitä strategiat sanovat? Alina Pathan, Jussi Nikula, Sanna Ahvenharju Gaia Consulting Oy Tarkastellut strategiat Kansainvälisiä ja kansallisia luonnonvarojen

Lisätiedot

Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa

Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät Työryhmä: Osallistavaa ja monikulttuurista kohtaamista 30.9.2011 Esityksen sisältö Tutkimushankkeen

Lisätiedot

Avoimet luontohavainnot

Avoimet luontohavainnot Avoimet luontohavainnot Ekologiset yhteydet -seminaari 9.3.2012 Luonnontieteellinen keskusmuseo Miten luontohavainnot syntyvät? Tutkimuksen tuloksena Tieteellisistä kokoelmista Luontoharrastajat keräävät

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Metsäluonnon suojelu. Metsäakatemia Paloma Hannonen

Metsäluonnon suojelu. Metsäakatemia Paloma Hannonen Metsäluonnon suojelu Metsäakatemia 11.5.2016 Paloma Hannonen paloma.hannonen@sll.fi 050 5323 219 Suomen sitoumukset Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. YK:n Biologista

Lisätiedot

Miten ympäristöministeriö ja METSO-ohjelma edistävät kuntametsien suojelua?

Miten ympäristöministeriö ja METSO-ohjelma edistävät kuntametsien suojelua? Miten ympäristöministeriö ja METSO-ohjelma edistävät kuntametsien suojelua? Harri Karjalainen Neuvotteleva virkamies 13.4.2011 Helsinki Harri Karjalainen, Ympäristöministeriö, Kuntametsät asukkaiden ja

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

Sosiokulttuuristen vaikutusten arviointi ja seuranta METSOyhteistoimintaverkostoissa

Sosiokulttuuristen vaikutusten arviointi ja seuranta METSOyhteistoimintaverkostoissa Sosiokulttuuristen vaikutusten arviointi ja seuranta METSOyhteistoimintaverkostoissa Mirja Rantala, Teppo Hujala ja Mikko Kurttila Metlan monimuotoisuustutkimuksen seminaari 22.3.2012 Vantaa Sisällys 1.

Lisätiedot

2.12.2014. OTSO Metsäpalvelut. kehittämispäällikkö Timo Makkonen 2.12.2014 HISTORIA, ORGANISAATIO JA PALVELUT

2.12.2014. OTSO Metsäpalvelut. kehittämispäällikkö Timo Makkonen 2.12.2014 HISTORIA, ORGANISAATIO JA PALVELUT OTSO Metsäpalvelut kehittämispäällikkö Timo Makkonen 2.12.2014 HISTORIA, ORGANISAATIO JA PALVELUT 1 OTSO METSÄPALVELUT Historiamme ulottuu itsenäisyytemme alkuvuosiin. Vuonna 2013 marraskuussa syntyy OTSO

Lisätiedot

BIOLOGIA -kurssien suoritusjärjestys on vapaa -oppiaineen hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä suoritusta kursseista 1 tai 2 ja 3 tai 4.

BIOLOGIA -kurssien suoritusjärjestys on vapaa -oppiaineen hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä suoritusta kursseista 1 tai 2 ja 3 tai 4. BIOLOGIA -kurssien suoritusjärjestys on vapaa -oppiaineen hyväksytty suoritus edellyttää hyväksyttyä suoritusta kursseista 1 tai 2 ja 3 tai 4. KURSSI 1 (1 vvt) käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä?

Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä? Suomen kilpailukyky metsäalalla onko sitä? Puuta liikkeelle seminaari Jyväskylä Ylitarkastaja Matti Mäkelä MMM/LVO/MBY 1 Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston toiminta-ajatus Osaston toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Metsänomistajien näkemyksiä metsien monimuotoisuuden vapaaehtoisesta turvaamisesta metsäsuunnittelun avulla

Metsänomistajien näkemyksiä metsien monimuotoisuuden vapaaehtoisesta turvaamisesta metsäsuunnittelun avulla Metsänomistajien näkemyksiä metsien monimuotoisuuden vapaaehtoisesta turvaamisesta metsäsuunnittelun avulla Metsätieteen päivä Sari Pynnönen, Teppo Hujala, Riikka Paloniemi 12.11.2014 Muuttunut toimintaympäristö

Lisätiedot

Vihreä infrastruktuuri - kestävän kaupunkisuunnittelun lähestymistapa. Vaasa , Mari Ariluoma

Vihreä infrastruktuuri - kestävän kaupunkisuunnittelun lähestymistapa. Vaasa , Mari Ariluoma Vihreä infrastruktuuri - kestävän kaupunkisuunnittelun lähestymistapa Vaasa 30.9.2015, Mari Ariluoma Vihreä infrastruktuuri ja maisema YKSILÖ ALUE YHTEISKUNTA MAAILMA terveellinen ympäristö, yhteys luontoon,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011

Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen. Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 laatiminen Heikki Karppinen Metsäkeskus Pohjois-Karjalan 3.10.2011 1 Alueellinen metsäohjelma Metsäalan ja yhteiskunnallisten vaikutusten strateginen ohjelma Yli

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja metsät: sopeutumista ja hillintää

Ilmastonmuutos ja metsät: sopeutumista ja hillintää Ilmastonmuutos ja metsät: sopeutumista ja hillintää METLA / MIL-tutkimusohjelma 2007-2012 Elina Vapaavuori METLA/Elina Vapaavuori: ILMASE -työpaja 06.11.2012 1 1 Nykyinen CO 2 pitoisuus, ~390 ppm, on korkeampi

Lisätiedot

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Vastaselitys Vaasan Hallinto-oikeus PL 204 65101 VAASA Viite: VHO 28.9.2015, lähete 5401/15 Dnro 00714/15/5115 Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Oy Ahlholmens Kraft Ab:n vastineen johdosta

Lisätiedot

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja

Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin. Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja Resurssinäkökulma tiivistyviin kaupunkiseutuihin Panu Lehtovuori Tampere School of Architecture Liikennetyöpaja 11.10.2016 Taustaa WHOLE on Tampereen teknillisen yliopiston hanke, jonka tavoite on tuottaa

Lisätiedot

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi Kestävä suometsätalous

Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi Kestävä suometsätalous Ehdotus soiden ja turvemaiden kestävän ja vastuullisen käytön ja suojelun kansalliseksi strategiaksi Kestävä suometsätalous Hannu Niemelä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio hannu.niemela@tapio.fi Suoseuran

Lisätiedot

Metsälain uudistaminen ylitarkastaja Matti Mäkelä maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto

Metsälain uudistaminen ylitarkastaja Matti Mäkelä maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto Metsälain uudistaminen 4.2.2013 ylitarkastaja Matti Mäkelä maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto Lakimuutoksen taustaa Metsänkasvatuksen aineettomat arvot ovat nousseet yhä enemmän taloudellisten

Lisätiedot

Metsäalan tulevaisuuskuvat

Metsäalan tulevaisuuskuvat Metsäalan tulevaisuuskuvat Nykyrakenteiden kehittäminen ja aktiivinen muutos Lauri Hetemäki Metsäntutkimuslaitos Puuhun perustuvat arvoketjut muutoksessa -seminaari, Metsäalan Tulevaisuusfoorumi, Heureka,

Lisätiedot

MEKA-hanke. Alustavia huomioita hankkeesta Harry Berg

MEKA-hanke. Alustavia huomioita hankkeesta Harry Berg MEKA-hanke Alustavia huomioita hankkeesta 4.1.2016 Harry Berg Hankkeen lähtökohdat Metsämaa kaavoituksessa (MEKA) hankkeen tarkoituksena on kehittää kaavoitusta ja sen ohjausta metsämaahan kohdistuvan

Lisätiedot

Riittääkö biomassaa tulevaisuudessa. Kalle Eerikäinen & Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos

Riittääkö biomassaa tulevaisuudessa. Kalle Eerikäinen & Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos Riittääkö biomassaa tulevaisuudessa Kalle Eerikäinen & Jari Hynynen Metsäntutkimuslaitos Metsävarat ja metsien käsittely nyt Puuston tilavuus metsä- ja kitumaalla 1920-luvulta lähtien Puuston kasvu ja

Lisätiedot