MODERNI METSÄTIEDE YHTEISKUNNAN SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ. Suomen Metsätieteellisen Seuran 100-vuotisnäyttely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MODERNI METSÄTIEDE YHTEISKUNNAN SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ. Suomen Metsätieteellisen Seuran 100-vuotisnäyttely"

Transkriptio

1 MODERNI METSÄTIEDE YHTEISKUNNAN SUUNNANNÄYTTÄJÄNÄ Suomen Metsätieteellisen Seuran 100-vuotisnäyttely NÄYTTELYN AIKATAULU: Lusto Suomen Metsämuseo Viikin tiedekirjasto Joensuun yliopiston kirjasto / Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuskirjasto

2 Metsäluonto ja monimuotoisuus Suomen Metsätieteellinen Seura täyttää vuonna 2009 sata vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Seura järjestää yhteistyössä Suomen Metsämuseo Luston, Viikin tiedekirjaston, Joensuun yliopiston kirjaston ja Metsäkustannus Oy:n kanssa kiertävän kirjanäyttelyn. Näyttelyyn on kerätty edustava otos ensisijaisesti viime vuosikymmenen aikana julkaistusta pääasiassa suomenkielisestä metsätieteellisestä ja metsäaiheisesta kirjallisuudesta. Monia näyttelyssä mukana olevia kirjoja käytetään oppikirjoina ammatillisessa koulutuksessa tai yliopistoissa. Monet on suunnattu metsänomistajille tai muille käytännön metsänhoidosta kiinnostuneille. Suuri osa Suomessa tehtävän metsään liittyvän tutkimuksen tuloksista julkaistaan kansainvälisissä julkaisusarjoissa ja pääasiassa englannin kielellä. On kuitenkin tärkeää, että tutkimustieto saavuttaa kansallisen metsäpolitiikan päätöksentekijät, käytännön metsätalouden parissa työskentelevät sekä kaikki metsästä kiinnostuneet. Tämä on mahdollista vain julkaisemalla myös suomenkielistä kirjallisuutta metsään liittyvän tutkimuksen tuloksista sekä tulosten soveltamisesta käytäntöön. Kirjallisuus on näyttelyssä jaettu yhdeksään laajaan teemaan: 1) metsäluonto ja monimuotoisuus 2) metsien perinteiset ja uudet käyttömuodot 3) metsäsuunnittelu ja inventointi 4) metsänhoito ja puunkorjuu 5) metsät muutoksessa 6) metsätalous ja metsäpolitiikka 7) metsä historiassa 8) viime vuosikymmenien kuuma tutkimusaihe ilmansaasteet sekä 9) metsän tarinoita ja estetiikkaa. Kunkin teeman osalta on esitteessä lyhyesti luonnehdittu tärkeimpiä tutkimusaiheita sekä niiden merkitystä metsäluonnon, sen hoidon ja kestävän hyödyntämisen sekä metsätalouden ja koko yhteiskunnan näkökulmasta. Kahdeksas teema esittelee yhden viime vuosikymmenien aikana paljon keskustelua herättäneen teeman ilmansaasteet. Yhdeksäs teema Metsän tarinoita ja estetiikkaa havainnollistaa metsän keskeistä merkitystä kulttuurissamme. Alfred Kordelinin yleisen edistys- ja sivistysrahaston Tieteellisten seurain valtuuskunnan 100-vuotisrahasto on tukenut näyttelyn järjestämistä apurahalla. Metsäluonto ja sen monimuotoisuus ovat jatkuvan muutoksen tilassa. Metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi tarvitaan tietoa metsäekosysteemien rakenteesta ja kehityksestä. Lisäksi on tarpeen tuntea ne seikat, jotka ylläpitävät monimuotoisuutta. Metsän rakenne ja monimuotoisuus muotoutuvat metsäekosysteemin elinkierron ja erilaisten häiriöiden kuten metsäpalojen ja myrskyjen myötä. Yleisesti eliöyhteisön lajimäärä on sitä suurempi mitä suurempi on lajille soveliaan ympäristön pinta-ala. Eri lajien kannat riippuvat ennen muuta tarjolla olevien resurssien määrästä tai siitä, miten luontaiset viholliset pitävät kannat kurissa. Monimuotoisuuden säilymisen edellytyksenä on, että luontaisten tai niiden kaltaisten elinympäristöjen jatkumo säilyy. Tutkimuksin on löydetty niin kutsuttuja avainlajeja, joiden suojelemisella on myönteinen vaikutus monien muidenkin lajien säilymiseen. Kokonaisia ekosysteemejä voidaan suojella yhden tai useamman avainlajin suojelun kautta. Tiedetään, että erilaisilla alueilla, oli kyseessä sitten suo tai lahonnut puunrunko, elää tietyn tyyppinen kasvi- ja eläinlajisto. Näitä alueita suojelemalla pystytään turvaamaan niiden lajiston tulevaisuus laajemminkin. Suot ovat olennainen osa monimuotoista luontoamme. Kivennäismaiden metsäekosysteemeissä osa monimuotoisuudesta voidaan turvata esimerkiksi metsätalouskäytön yhteydessä. Tämä ei onnistu soilla. Suoluonnon monimuotoisuuden turvaaminen vaatii luonnontilaisten soiden säilyttämistä.

3 Metsien perinteiset ja uudet käyttömuodot Metsäsuunnittelu ja inventointi Metsän käytöllä on Suomessa pitkät perinteet. Puuvarat ja niiden käyttömahdollisuudet ovat olleet tärkeä tutkimuskohde. Tuotettu tieto luo myös pohjaa metsävarojen käytön linjauksille. Suurin osa metsistämme on nykyään monikäytössä. Hakkuutuloihin tähtäävän puuntuotannon piirissäkin olevia metsiä hyödynnetään maisemallisesti, ulkoiluun, marjastukseen, sienestykseen ja muuhun virkistykseen. Metsillä on myös kulttuurista merkitystä. Luonnon virkistyskäytön valtakunnallisella inventoinnilla on tuotettu tietoa ulkoilukäyttäytymisestä, virkistyksen arvosta ja luontomatkailusta. Tutkimustiedon avulla tuetaan metsien monikäytön, metsäluonnon monimuotoisuuden sekä maisema-arvojen yhteensovittamista puuntuotannon kanssa. Bioenergian tuotanto on myös noussut tärkeäksi metsänkäyttömuodoksi. Käyttömuotojen yhteensovittaminen asettaa uusia vaatimuksia metsäsuunnittelulle. Vaikka metsien taloudellisella arvolla on edelleen keskeinen merkitys, voi metsien markkinattomien hyötyjen arvo joissain tapauksissa olla sitä korkeampi. Metsien käytön kestävyyttä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti taloudellisesta, ekologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Monitavoitteisen metsänhoidon kehittäminen edellyttää eri alojen tutkijoiden välistä yhteistyötä. Yhteistyö metsä-, ympäristö- ja riistantutkijoiden välillä on tukenut esim. riistakantojen seurantajärjestelmien kehittämistä. Metsien käytön tavoitteet ovat nykyään moninaisia. Päätöksentekijänä voi olla yksityinen metsänomistaja tai useita eri intressitahoja. Päätöksenteko voi myös perustua osallistavaan suunnitteluun. Metsiin liittyvän päätöksenteon tueksi on kehitetty hyvin erilaisia menetelmiä, jotka soveltuvat erilaisiin tilanteisiin ja eri aikajänteellä tapahtuvan suunnittelun tarpeisiin. Paikkatiedon ja paikkatietojärjestelmien hyväksikäyttö on avannut uusia mahdollisuuksia ympäristön vuorovaikutussuhteiden ymmärtämiseen ja luonnonprosessien mallinnukseen. Paikkaan sidottujen metsävaratietojen hankintamenetelmiä on kehitetty nopeasti. Maastomittausten apuvälineiksi ovat tulleet satelliittipaikannusjärjestelmät (GPS), automaattiset mittalaitteet, maastotietokoneet ja langaton tiedonsiirto. Geoinformaatio- ja kaukokartoitusmenetelmien kehittäminen on luonut uusia mahdollisuuksia metsien inventointiin ja hoitotarpeen seurantaan. Kaukokartoitusmenetelmät, optinen- ja mikroaaltosatelliittikuvaus, digitaalinen ilmakuvaus ja laserskannaus soveltuvat metsissä tapahtuvien erilaisten muutosten seurantaan. Metsiä kuvaavien mallien käyttö on tarpeen, kun tiedon hankinta muilla keinoin olisi kallista tai hankalaa, kuten esimerkiksi tulevan kasvun ja erilasten toimenpiteiden vaikutusten ennustamisessa. Erilaisilla optimointimalleilla voidaan esimerkiksi tehostaa puunkorjuuta selvittämällä, millaisilla koneilla työ kannatta tehdä.

4 Metsänhoito ja puunkorjuu Metsät muutoksessa Metsänhoidolla pyritään saamaan tasapainoon erilaiset metsien käyttöä koskevat tavoitteet. Metsänhoito perustuu ekologian ja maaperän tuntemukseen. Maaperä erilaisine ominaisuuksineen muodostaa perusedellytykset metsien kasvulle ja käytölle. Metsien kasvu ja hakkuumahdollisuudet riippuvat oleellisesti siitä, miten metsämaiden viljavuutta hoidetaan. Metsänuudistaminen on metsänkasvatuksen tärkein vaihe, joka pitkälti määrää metsikön kehityksen kiertoajan loppuun asti. Onnistunut metsänuudistaminen vaatii tietoa uudistamisen tavoitteista, biologisista ja ekologisista perusteista sekä erilaisista uudistamismenetelmistä. Tutkimuksella on tuotettu tällaista tietoa myös Pohjois-Suomen erityisolosuhteisiin. Metsänkäsittelymenetelmien vaikutuksia on tutkittu puuntuotannon, metsänkasvatuksen kannattavuuden ja monimuotoisuuden näkökulmista. Suometsiin kohdistuva tutkimus tuottaa tietoa suometsien metsätaloudellisen käytön ja suojelun perustaksi. Puuntuotannon näkökulmasta tärkeitä teemoja ovat ojitusaluemetsien hoito ja puunkorjuu. Kirjallisuudessa on koottu yhteen uusin tutkimustieto metsätalouden päätöksentekijöille käytännön metsänhoitoa varten sekä alan opetuksen tarpeisiin. Tutkimus luo myös pohjaa taloudellisesti ja ekologisesti kestävälle metsänhoidolle sekä monitavoitteisen metsänhoidon kehittämiselle ja monimuotoisuuden ylläpitämiselle. Lisäksi on kirjoitettu oppaita eri puulajien ominaispiirteistä ja niiden kasvatuksesta ja käytöstä. Viimeisen puolen vuosisadan kuluessa tehostunut metsätalous on aiheuttanut merkittäviä muutoksia metsä- ja suokasvillisuudessa. Merkittävin suoluontoon vaikuttava tekijä on ollut ojitus. Metsä- ja suokasvien tulevaisuus riippuu pitkälti metsätaloudessa tehtävistä ratkaisuista. Metsien muutokseen vaikuttavat myös luonnon kiertokulkuun luonnollisena osana kuuluvat metsäpalot, myrskyt, tulvat, hyönteiset ja taudit sekä metsäneläimet. Niillä on tärkeä merkitys metsien monimuotoisuuden kannalta. Ihmisen toiminta on kuitenkin monilla alueilla muuttanut näiden tekijöiden vaikutusta metsäluonnossa. Ajankohtainen metsien muutokseen vaikuttava tekijä on ilmastonmuutos. Useat tutkimusohjelmat ovat tuottaneet tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsiimme. Metsät varastoivat suuria määriä hiiltä, ja niillä on siten keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Toisaalta ilmastonmuutos johtaa muutoksiin metsiemme lajistossa ja eri lajien levinneisyydessä, puiden kasvussa sekä metsätuhojen, tautien ja myrskyjen esiintymisessä. Metsänhoidolla ei voida estää väistämättä tapahtuvia muutoksia, mutta sen avulla voidaan edistää metsien sopeutumista niihin. Tutkimustiedolla pyritään kehittämään metsänhoitomenetelmiä hyödyntämään ilmastonmuutoksen tarjoamia mahdollisuuksia ja toisaalta vastaamaan ilmastonmuutokseen liittyviin muutoksiin metsäluonnossamme sekä lisääntyviin riskeihin.

5 Metsätalous ja metsäpolitiikka Metsä historiassa Metsäteollisuudella ja metsätaloudella on huomattava asema suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Metsätaloudellinen ja -poliittinen tutkimus on perinteisesti tukenut puuntuotannon kehittämistä ja metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä. Metsätalouden toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, kuten globalisaatio, muuttuneet arvot ja entistä voimakkaimmin esille nousseet ympäristökysymykset, luovat taustan tulevaisuuden mahdollisuuksien ja kehitysvaihtoehtojen kartoittamiselle. Kehitys heijastuu myös metsäekonomian opetukseen. Perinteisen kansantaloudellisen ja liiketaloudellisen metsäekonomian lisäksi tarkastellaan maisemaja olemassaoloarvojen, virkistyskäytön, lajien monimuotoisuuden sekä hiilensidonnan yhteiskunnallista merkitystä. Metsäsektorin uusiutuminen on välttämätöntä, jotta se menestyisi myös tulevaisuudessa. Tulevaisuuden arviointiin tarvitaan tietoa tähänastisesta kehityksestä ja sen takana vaikuttavista monimutkaista syy-seurausmekanismeista. Tutkimus pohjustaa keskustelua keinoista, joilla metsäalan tulevaisuuteen tulisi varautua ja tukee eri toimijoiden päätöksentekoa sekä erilaisten arvojen ja tavoitteiden yhteensovittamista. Luonto- ja ympäristöarvojen, yhteiskunnallisen vastuun ja oikeudenmukaisuuden korostuminen, metsänomistajien ja kansalaisten osallisuuden lisääminen ja metsien monikäytön merkityksen kasvu näkyvät selkeästi tutkimukseen perustuvassa kirjallisuudessa. Metsien kestävän käytön sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys ovat nousseet taloudellisen ja ekologisen kestävyyden rinnalle. Tietoa metsäalaa ohjaavasta lainsäädännöstä, käytännön puukaupasta ja sen järjestämisestä, sukupolvenvaihdoksesta ja yhteisomistuksesta sekä metsän arvon määrittämisestä ja metsätalouden kannattavuuden mittareista on myös esitetty käytäntöä palvelevassa muodossa. Metsien ja metsäteollisuuden keskeinen yhteiskunnallinen merkitys heijastuu metsiin liittyvän historian tutkimuksessa. Metsien merkitystä ihmisten arjessa ja toimeentulossa on esimerkiksi tarkasteltu asutustilojen elämän ja asutushistorian näkökulmasta. Muistitiedon pohjalta on tarkasteltu myös metsään liittyviä ammatteja, kuten metsänhoitajia, metsätyöntekijöitä ja sahatyöläisiä. Nämä tutkimukset valottavat myös metsätalouden monia murrosprosesseja. Erityistä huomiota on saanut metsäteollisuuden kehittyminen ja tämän kehityksen nivoutuminen koko yhteiskuntamme taloudelliseen, poliittiseen ja kulttuuriseen kehitykseen. Kirjallisuudessa on myös tarkasteltu taloudellisten ja poliittisten valtaryhmien toimintaa ja toiminnan taustoja ja vaikutuksia. Metsien käytön ja hoidon historia ja kansallisen metsäpolitiikan kehittyminen nivoutuvat kiinteästi teollisen puunkäytön kehittymiseen. Kansallisen metsäpolitiikan tarkastelu antaa eväitä metsäpolitiikan ja talouspolitiikan syy-yhteyksien pohdintaan. Metsä- ja puutalouden kehityksen taustalla vaikuttaneita yhteiskunnallisia ja ympäristönsuojeluun liittyviä paineita on tarkasteltu myös aikalaishistoriallisilla haastatteluilla. Arvokeskustelun ja kiistojen merkitystä on tarkasteltu myös monitieteellisesti sekä metsälainsäädännön kehityksen että metsäteollisuuden viestinnän näkökulmasta. Monet historiallisista tutkimusaiheista taustoittavat ajankohtaisia ongelmia. Puun tuonti Venäjältä on viime aikoina herättänyt paljon keskustelua. Venäjän puukaupan historiaa on kartoitettu viime vuosisadalta nykypäivään. Metsäorganisaatioilla on meillä pitkät perinteet. Tämä näkyy erilaisten organisaatioiden satavuotistaipaleensa kunniaksi julkaisemista historiikeista.

6 Viime vuosikymmenien kuuma tutkimusaihe ilmansaasteet Metsän tarinoita ja estetiikkaa Ilmansaasteiden kaukokulkeutumisesta ja happosateista tuli kansainvälinen poliittinen kysymys jo 1970-luvun alussa, kun niihin kiinnitettiin huomiota Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristökokouksessa Tukholmassa ja 1980-lukujen vaihteessa Keski-Euroopassa ilmenneet metsätuhot ja niiden seurauksena syntynyt huoli metsiemme terveydentilasta herättivät laajaa huomiota ja keskustelua myös meillä. Kaukana päästölähteistä ja puhtaina pidetyillä alueilla ilmenneet metsävauriot näkyivät puuston latvusten värioireina sekä puiden lehtimassan vähentymisenä (harsuuntuminen). Oireet yhdistettiin kaukokulkeutuneisiin ilmansaasteisiin. Ilman epäpuhtauksien ja maaperän happamoitumisen merkitystä metsäkasvillisuudelle oli tutkittu meillä jo aiemminkin, mutta erityisesti 1980-luvun puolivälin jälkeen keskityttiin happamoitumisen sekä ilmansaasteiden ja niiden metsävaikutusten, pääasiassa harsuuntumisen, seurantaan. Erityistä huomiota herättivät tiedot Kuolan ympäristötuhoista ja kulkeutuvien saastepäästöjen mahdollisesta vaikutuksesta Lapissa. Puustovaurioiden suoraan yhteyttä Kuolan saastepäästöihin ei tutkimuksissa kuitenkaan voitu todeta. Tutkimusten tulokset eivät ole yksiselitteisiä: ilmansaasteiden vaikutukset metsien kuntoon kytkeytyvät mm. sääoloihin, tauteihin, puiden ikään ja metsien käsittelyyn. Pohjoisen sijaintimme vuoksi luontomme on erityisen herkkä erilaisille stressitekijöille. Ilmansaasteiden vaikutukset metsäluontoon ovat edelleen tärkeä tutkimusaihe, nyt erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvässä tutkimuksessa. Metsään liittyy vanhoja uskomuksia, tarinoita ja taikaakin. Metsissä asuu luonnonvoima, joka herättää ihmisissä kunnioitusta niin metsää kuin sen eläimiäkin kohtaan. Metsä voi olla villi ja vaarallinen ja siksi sen kanssa on parempi pysyä hyvissä väleissä. Uskomuksien mukaan puu on yhteys maan ja taivaan välillä. Etenkin vanha puu on myös yhteys nykyihmisen ja menneen ajan välillä. Metsistä on ammennettu inspiraatiota kautta aikojen. Metsäaiheiset laulut, tarinat ja sadut ovat osa kansanperinnettämme. Lapsille metsät ovat loputtoman monipuolisia leikkipaikkoja ja satujen avulla he oppivat tuntemaan metsää ja sen elämää. Metsäkulttuuri on suurelta osin sukupolvi sukupolvelta kerrostunutta kansantaidetta. Metsät ja puut ovat yhtä lailla osa yksityisen ihmisen mielenmaisemaa ja koko kansakunnan omaakuvaa. Suomi, vihreän kullan maa, elää metsästä; sivistyneen vastakohta on metsäläinen, yhteinen tiemme kulki metsästä kaupunkiin. Metsäinen Suomi on yksi kansallismaisemistamme, ja se luo käsitystä maastamme myös muualla maailmassa.

7 NÄYTTELYN JÄRJESTÄMISEEN OSALLISTUVAT ORGANISAATIOT Suomen Metsätieteellinen Seura on 500 jäsenen valtakunnallinen tieteellinen yhdistys. Se toimii alan tutkijoiden yhdyssiteenä ja edistää metsätieteellistä tutkimusta myöntämällä apurahoja erityisesti nuorille tutkijoille. Seuran keskeisenä tavoitteena on metsäntutkimuksen tulosten tunnetuksi tekeminen. Seura julkaisee yhdessä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa kahta tieteellistä julkaisusarjaa: Silva Fennicaa ja Metsätieteen aikakauskirjaa. Dissertationes Forestales on seuran, Metsäntutkimuslaitoksen, Helsingin ja Joensuun yliopistojen yhteinen väitöskirjasarja, joka pyrkii kokoamaan yhteen kaikki Suomessa tehtävät metsäalan väitöskirjat. Lusto Suomen Metsämuseo on valtakunnallinen metsäalan museo, joka kerää esine-, valokuva-, filmi-, arkisto- ja kirjakokoelmiinsa suomalaisen metsätalouden ja metsien käytön historiaan ja metsäkulttuuriin liittyvää aineistoa. Luston näyttelyt ja tapahtumat Punkaharjulla valottavat monipuolisesti metsähistoriaa ja metsien käytön nykypäivää. Kantapuu.fi-museotietokannan välityksellä Luston digitoidut museokokoelmat palvelevat tiedonhakijoita ja kuva-arkistoasiakkaita. Viikin tiedekirjaston kokoelmat ja palvelut ovat Helsingin yliopiston opiskelijoiden, tutkijoiden ja kaikkien muiden tiedontarvitsijoiden käytettävissä. Kirjastopalvelut kattavat Viikin kampuksen tieteenalat, jotka ovat biotieteet ja biotekniikka, ekologia, systematiikka ja ympäristöala, elintarvikeala, eläinlääketiede, farmasia, kotitalous- ja kuluttaja-ala, maatalousala, metsä- ja puuala sekä talous- ja yhteiskuntatieteet. Suomen Metsätieteellisen Seuran 100-vuotisnäyttely juhlistaa omalta osaltaan Viikin tiedekirjaston juhlavuotta Sen tunnus on Anni Coronae , yhteistyön vuodet. Juhlan aiheena on kirjaston 147 vuoden taakse ulottuva historia ja perustamisvuoden 1999 jälkeinen kymmenen vuoden aika Viikin Infokeskus Koronassa. Viikin tiedekirjasto on muodostettu viidestä Helsingin yliopiston yksiköstä vuosina , joista vanhimman edeltäjäkirjaston, Metsäkirjaston, juuret ulottuvat Evon metsäopistoon ja sen perustamisvuoteen Joensuun yliopiston kirjasto / Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuskirjasto ( alkaen) on monialainen tieteellinen kirjasto, joka on avoin kaikille kansalaisille. Joensuussa on vahva metsätieteiden osaamiskeskittymä. Kaupungissa toimii yliopiston metsätieteiden ohella The European Forest Institute ja Metla. Kirjaston painetuissa ja elektronisissa kokoelmissa painottuvat yliopiston tieteenalat, myös metsätiede. Kirjaston erityistehtävänä on toimia vapaakappalekirjastona ja EU:n tallekirjastona. Metsäkustannus Oy on monikanavainen metsäalan mediatalo, joka julkaisee Metsälehteä ja Metsälehti Makasiinia. Yritys kustantaa metsä- ja luontokirjoja metsänomistajille, opiskelijoille ja ammattilaisille. Verkkopalvelun ydin on Metsäuutiset ja Metsäkortisto. Suomen Metsätieteellinen Seura PL 18 (Jokiniemenkuja 1) Vantaa puh sähköposti Lusto Suomen Metsämuseo Lustontie Punkaharju puh. (015) sähköposti Viikin tiedekirjasto PL 62 (Viikinkaari 11 A) Helsingin yliopisto puh. (09) sähköposti Joensuun yliopiston kirjasto PL 107 (Yliopistokatu 4) Joensuu puh. (013) sähköposti Metsäkustannus Oy Soidinkuja 4, Helsinki puh

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen

Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden. ja tuotteistaminen PTT raportteja 227 PTT Reports 227 Monia hyötyjä metsistä ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen Matleena Kniivilä Paula Horne Marjatta Hytönen Jukka-Pekka Jäppinen Arto Naskali Eeva

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO BIOLOGIAN YO-KOKEEN JOKERIKYSYMYKSEEN

ASIANTUNTIJALAUSUNTO BIOLOGIAN YO-KOKEEN JOKERIKYSYMYKSEEN ASIANTUNTIJALAUSUNTO BIOLOGIAN YO-KOKEEN JOKERIKYSYMYKSEEN Biologian ylioppilaskokeen kysymys Tehometsänhoito yksipuolistaa metsiemme eliölajistoa. Tämä on myös maailmanlaajuinen ongelma. Millaisin toimin

Lisätiedot

Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys

Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys ISBN 978-951-40-2030-8 (PDF) ISSN 1795-150X Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit taustaselvitys Maija Huhtala, Marjatta Hytönen, Tuija Sievänen ja Pauli Wallenius www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti

Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti 19.3.2013 1 Soiden ja turvemaiden ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen (SuoEko-hanke) Loppuraportti Suomen ympäristökeskus Pellervon taloustutkimus Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio Institute

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi SISÄINEN LUONNOS 23.5.2013 Päivi Luoma, Tuomas Raivio, Laura Hakala ja Maija Aho Gaia Consulting Oy Kari Kangas ja Arto Koistinen Tapio Sisältö 1. Tiivistelmä...4

Lisätiedot

Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa

Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa Alue-ekologinen suunnittelu Metsähallituksessa Yhteenvetoraportti vuosilta 1996 2000 Lauri Karvonen Kaija Eisto Kirsi-Marja Korhonen Ismo Minkkinen Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 40 2001 Tilaukset:

Lisätiedot

Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö

Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö Metsätieteen aikakauskirja k a t s a u s Muru Juurola Heimo Karppinen Muru Juurola ja Heimo Karppinen Sosiaalinen kestävyys ja metsien käyttö Juurola, M. & Karppinen, H. 2003. Sosiaalinen kestävyys ja

Lisätiedot

Metsänhoidon suositukset

Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositusten johtoryhmä on hyväksynyt suositusten käsikirjoituksen kokouksessaan 11.12.2013. Metsänhoidon suositukset Metsänhoidon suositukset on toimijoiden yhdessä

Lisätiedot

Metsäntutkimus. Hiilen nielut. Vihreä kemia. Puun käytön monet mahdollisuudet. Metlan asiakaslehti Nro 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006

Metsäntutkimus. Hiilen nielut. Vihreä kemia. Puun käytön monet mahdollisuudet. Metlan asiakaslehti Nro 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 Metsäntutkimus Metlan asiakaslehti Nro 1/2006 2/2006 3/2006 4/2006 Hiilen nielut Puun käytön monet mahdollisuudet Vihreä kemia Uutisia Metsämaiden happamoitumisesta vain heikkoja merkkejä Kangasmetsien

Lisätiedot

Metsä, talous, yhteiskunta

Metsä, talous, yhteiskunta ISBN 978-951-40-2218-0 (PDF) ISBN 978-951-40-2219-7 (nid.) ISSN 1795-150X Metsä, talous, yhteiskunta Katsauksia metsäekonomiseen tutkimukseen Sevola, Yrjö (toim.) www.metla.fi Metlan työraportteja / Working

Lisätiedot

EKOLOGINEN KESTÄVYYS, YMPÄRISTÖNMUUTOS JA METSÄTALOUS. Metsäalan tulevaisuusfoorumin ympäristöryhmän loppuraportti. Seppo Kellomäki ja Sanna Leinonen

EKOLOGINEN KESTÄVYYS, YMPÄRISTÖNMUUTOS JA METSÄTALOUS. Metsäalan tulevaisuusfoorumin ympäristöryhmän loppuraportti. Seppo Kellomäki ja Sanna Leinonen EKOLOGINEN KESTÄVYYS, YMPÄRISTÖNMUUTOS JA METSÄTALOUS Metsäalan tulevaisuusfoorumin ympäristöryhmän loppuraportti Seppo Kellomäki ja Sanna Leinonen Joensuun yliopisto Metsätieteellinen tiedekunta Tiedonantoja

Lisätiedot

Metsissä Mahdollisuus!

Metsissä Mahdollisuus! Metsissä Mahdollisuus! Vuonna 2000 aloitettiin 4H-järjestön toimesta Metsissä Mahdollisuus -hankkeita useiden 4H-piirien alueilla. Tavoitteena on luoda metsä- ja luontoalan yhteistyöverkostoja ja lisätä

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa

Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Suomen Metsäsertifiointi ry (PEFC Suomi) Vertailuraportti uudistettuun PEFC FI 1002-Standardiin tehdyistä muutoksista ja niiden vaikuttavuudesta metsien hoidossa Helsinki 7.4.2010 Copyright Indufor Oy

Lisätiedot

Kirkkonummi 23.9.2002

Kirkkonummi 23.9.2002 Kirkkonummi 23.9.2002 Pirkanmaa 2. 4.10.2002 Päättäjien Metsäakatemia 14 Seminaarijakso, Kirkkonummi 23.9.2002 Maastojakso, Pirkanmaa 2. 4.10.2002 2 Kaarlo Jännäri Esipuhe... 3 Heikki Juslin Metsäpolitiikka:

Lisätiedot

SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN

SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN maisterin tutkielma metsänarvioimistiede SUUNNITTELUNÄKEMYS METSÄORGANISAATIOISSA JA SEN VAIKUTUS TIETOJÄRJESTELMÄLLE ASETETTAVIIN VAATIMUKSIIN Mikael Johannes Wathén helmikuu 2007 ohjaaja: Annika Kangas

Lisätiedot

Päättäjien 30. Metsäakatemia Päättäjien 31. Metsäakatemia

Päättäjien 30. Metsäakatemia Päättäjien 31. Metsäakatemia 2011 Päättäjien 30. Metsäakatemia Päättäjien 31. Metsäakatemia Toimittajat Annamari Heikkinen, Harri Hänninen ja Elina Antila l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Taitto

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi

Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen. Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Vaikuttavuutta ymparistotutkimukseen Maj ja Tor Nesslingin säätiön toiminnan arviointi Katri Haila, Riitta Kettunen,

Lisätiedot

Metsien eri käyttömuodoista saatavien hyötyjen taloudellinen arvo ja niihin liittyvä yritystoiminta Suomessa

Metsien eri käyttömuodoista saatavien hyötyjen taloudellinen arvo ja niihin liittyvä yritystoiminta Suomessa Metsätieteen aikakauskirja k a t s a u s Katja Lähtinen Katja Lähtinen Metsien eri käyttömuodoista saatavien hyötyjen taloudellinen arvo ja niihin liittyvä yritystoiminta Suomessa Lähtinen, K. 2010. Metsien

Lisätiedot

METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto

METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto 4.4.2013 METSO-yhteistutkimushankkeiden (2009 2012) yhteenveto Saija Sirkiä Maa- ja metsätalousministeriön yhteistutkimusvaroista rahoitetut METSO-tutkimushankkeet tuottivat uutta tietoa METSO-ohjelman

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tiivistelmä Ympäristöakatemian seminaarista 18-19.9.2006. Metsien suojelun ja monikäytön tulevaisuus Suomessa

Tiivistelmä Ympäristöakatemian seminaarista 18-19.9.2006. Metsien suojelun ja monikäytön tulevaisuus Suomessa Tiivistelmä Ympäristöakatemian seminaarista 18-19.9.2006 Metsien suojelun ja monikäytön tulevaisuus Suomessa Mikä ympäristöakatemia? Luontoa koskevia päätöksiä tehdään tasolla, jossa päättäjien tulee luonnonsuojelun

Lisätiedot

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015

Etelä-Savon. metsäohjelma 2012-2015 Etelä-Savon metsäohjelma 2012-2015 2 Suomen metsäkeskus, Julkiset Palvelut, Etelä-Savo Toimittajat: Pertti Vento (Etelä-Savo), Seppo Repo (Kaakkois-Suomi), Heikki Karppinen (Pohjois-Karjala), Markku Granander

Lisätiedot

Filosofian maisteri Tero Halosen Metsätyypeistä

Filosofian maisteri Tero Halosen Metsätyypeistä Metsätieteen aikakauskirja k i r j a l l i s u u t t a Tapani Tasanen Suomen Metsätieteellisen Seuran satavuotisjuhlakirja Halonen, T. 2009. Metsätyypeistä laserkeilaajiin. Suomen Metsätieteellinen Seura

Lisätiedot

1 Periaatepäätös. 2 Johdanto

1 Periaatepäätös. 2 Johdanto VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS SUOMEN LUONNON MONIMUOTOISUU- DEN SUOJELUN JA KESTÄVÄN KÄYTÖN STRATEGIASTA VUOSIKSI 2012 2020, LUONNON PUOLESTA IHMISEN HYVÄKSI 1 Periaatepäätös 2 Johdanto Valtioneuvosto

Lisätiedot

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta

Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen. Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? Yhteenveto suomalaisesta sopeutumistutkimuksesta eri toimialoilla 62011 Miten väistämättömään ilmastonmuutokseen voidaan varautua? - yhteenveto

Lisätiedot

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla

Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla Suomen PEFC-standardi Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen toimialueen tasolla PEFC FI 1002:2009 9.11.2009 Ryhmäsertifioinnin kriteerit metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot