Kulttuurit, tasa-arvo ja ihmisoikeudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuurit, tasa-arvo ja ihmisoikeudet"

Transkriptio

1 KULTTUURINTUNTEMUS KEHITYKSEN AVAIMENA - Kulttuurit, tasa-arvo ja ihmisoikeudet Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of the World Population

2 SISÄLLYS JOHDANTO...5 1Ihmisoikeudet tarvitsevat kulttuurien tukea Tasa-arvon ja naisten oikeuksien puolesta...12 Seksuaaliterveys ja seksuaalioikeudet...18 Väestö, köyhyys ja tasa-arvo...26 Sukupuoli, seksuaaliterveys ja konfliktitilanteet JOHTOPÄÄTÖKSIÄ: Kulttuurintuntemus lähestymistapana kehitykseen...38 TILASTOT...41 Toimittajat: Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Raportin on alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta Reaching Common Ground Culture, Gender and Human Rights lyhentäen suomentanut Liina-Maija Quist Ulkoasu: Otto Paakkanen Kannen kuva: Peter Adams/Getty Images ISBN (nid.) ISBN (PDF) Helsinki 2008 Julkaisu on tuotettu ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyövaroin. Julkaisussa esitetyt näkemykset eivät välttämättä edusta ulkoasiainministeriön virallista kantaa. 2

3 KULTTUURINTUNTEMUS KEHITYKSEN AVAIMENA - Kulttuurit, tasa-arvo ja ihmisoikeudet Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of the World Population 2008 J. Royan/Still Pictures 3

4 4 M

5 JOHDANTO Jokainen ihminen on osa kulttuuriaan. Kulttuuri omaksutaan jo lapsena, ja se vaikuttaa ihmisten käsityksiin ja toimintaan. Se on kuin ikkuna, jonka läpi ihmiset tarkastelevat maailmaa. Kulttuurilla on vaikutus myös kehitykseen: köyhyyteen, tasa-arvoon, äitiysterveyteen ja lastensaantiin. Vaikka kulttuurit ovat erilaisia, ihmisoikeudet ovat universaalisti tunnustettuja. Sukupuolten välinen tasa-arvo on ihmisoikeus. Kaikista kulttuureista löytyy välineitä sekä ihmisoikeuksien edistämiseen että niiden polkemiseen. Kulttuurien tuntemus onkin perusedellytys työssä kehityksen ja ihmisoikeuksien puolesta. KULTTUURISTA LÖYTYY RATKAISU Käytännön yhteistyössä ratkaisuja on etsittävä ensisijaisesti kulttuurin sisältä. Esimerkiksi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on vaikea poistaa yhteiskunnassa, jossa kulttuuriset käsitykset oikeuttavat miesten vallankäytön naisiin. Ratkaisu saattaa silti löytyä kulttuurista itsestään. Indonesiassa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan toimii feministinen ryhmä, joka käyttää islamin opetuksia naisten auttamiseksi ja voimallistamiseksi. Kulttuurit sisältävät loputtoman määrän mahdollisuuksia. Samasta kulttuurista voi löytää väitteitä ja strategioita sekä ihmisten orjuuttamiseksi että vapauttamiseksi. Siksi kansainvälisten kehitystavoitteiden saavuttamiseksi on tuettava ihmisiä ja järjestöjä, jotka toimivat ihmisoikeuksien puolesta. Kulttuurin huomioiminen, eli kulttuurisensitiivisyys, kansainvälisessä yhteistyössä perustuu sen tuntemiselle. On tärkeää tietää, kuinka tietyssä kulttuurissa toimitaan sekä rauhan että konfliktin aikana. Myös kulttuurin viestintää on tunnettava: kuinka konfliktitilanteista puhutaan, kuinka niitä muodostuu ja miten niitä ratkaistaan. Lisäksi on tiedettävä, minkälaisia merkityksiä erilaiset identiteetit ja roolit saavat eri kulttuureissa. artin Roemers/Panos Pictures MITÄ KULTTUURI ON? Kulttuuri koostuu sukupolvilta toisille periytyvistä merkitysrakenteista, jotka ihmiset jakavat keskenään. Nämä yhteiset tavat ymmärtää asioita voivat heijastua kulttuurin symboleissa, arvoissa, normeissa, uskomuksissa, ihmissuhteissa ja luovassa ilmaisussa. Kaikki ne vai- Peter Bruyneel 5

6 VINKKEJÄ KULTTUURIN HUOMIOIVAAN YHTEISTYÖHÖN n Käytä aikaa tutustuaksesi kulttuuriin, jossa toimit. n Kuuntele, mitä sanottavaa yhteisöllä on. n Osoita kunnioitusta ja kärsivällisyyttä. n Saavuta paikallisten valtarakenteiden tuki. n Älä syrji ketään. n Tukeudu tieteen objektiivisuuteen. n Vältä arvottamista. n Käytä kieltä hienotunteisesti. n Hae tukea paikallisilta. n Kunnioita sitoumuksia. n Tunne vastustajasi. n Etsi yhteinen perusta toiminnalle. n Korosta positiivisia asioita. n Puhu muutoksen puolesta. n Luo mahdollisuuksia naisille. n Rakenna yhteisön kapasiteettia. n Anna ihmisten tehdä sitä, mitä he osaavat parhaiten. n Vaali kumppanuutta. n Iloitse saavutuksista. n Älä koskaan anna periksi. kuttavat siihen, kuinka ihmiset toimivat jokapäiväisessä elämässään, sekä käsityksiin, miksi näin on toimittava. Kulttuurit eivät kuitenkaan tuota pelkästään yhdenlaista toimintaa tai ajattelua, vaan samassa kulttuurissa elävillä yksilöillä voi olla hyvin erilaisia arvoja ja elämäntapoja. Kulttuurin kehittymiseen vaikuttavat monet asiat. Resurssien saatavuus, teknologian ja tiedon taso, tuotantotavat, valtarakenteet, filosofiat ja uskonnot muokkaavat kaikki kulttuuria. Kulttuuri on siis aina osa laajempaa systeemiä, ja taustatekijöiden muuttuessa myös kulttuuri muuttuu. Myös ihmiset itse muuttavat kulttuuria omalla toiminnallaan. Uudet ajatukset ja elämäntavat muokkaavat kulttuureita toisinaan nopeastikin. Joskus taas tiedonpuute tai taloudellisten ja poliittisten oikeuksien puuttuminen voi kaventaa ihmisten valinnanmahdollisuuksia ja siten estää muutosta. MITÄ KULTTUURI EI OLE? Puhuttaessa kulttuurista vaarana on usein liiallinen yleistäminen. Yksinkertaistetut vastakkainasettelut, kuten perinteinen ja moderni tai ensimmäinen ja kolmas maailma hämärtävät kehityksen monimutkaisuutta ja jättävät huomiotta sen, että useimmissa yhteiskunnissa perinteinen ja moderni elävät rinnakkain, usein ilman selkeästi määriteltyjä eroavaisuuksia. Huomiotta jää usein myös se, että käsitykset siitä, mitä kehitys on, voivat olla erilaisia eri kulttuureissa ja eri ihmisillä. Kulttuurien arvoista puhuttaessa vaarana voi olla moraalinen relativismi eli ajatus, että kaikki arvot ja tavat ovat yhtä tärkeitä ja perusteltuja. Kulttuurin huomioiminen ei kuitenkaan tarkoita moraalista relativismia. Ihmisten merkitysmaailman tunteminen ei tarkoita, että kulttuurin kaikki arvot ja tavat tulee hyväksyä. Kaikissa kulttuureissa on tapoja, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia. Kulttuurit huomioiva toimintamalli tarkoittaa myönteisten kulttuuristen käytäntöjen etsimistä ja niiden käyttämistä haitallisten tapojen haastamiseksi. PAIKALLISYHTEISÖT MUKAAN Kehityksellä ei ole merkitystä elleivät paikalliset yhteisöt pidä sitä tärkeänä. Kulttuurin huomioivat lähestymistavat etsivät siksi ratkaisuja paikalliskulttuureista. Paikalliskulttuuri on tunnettava hyvin, jotta voidaan ymmärtää kulttuuriryhmien sisäisiä valtasuhteita ja niiden vaikutuksia. Jotta kehitysyhteistyötä tekevät ihmiset ja järjestöt tekevät oikeanlaisia oletuksia paikallisesta merkitysmaailmasta, on heidän oltava tietoisia omasta tavastaan ymmärtää kulttuuria. n 6

7 Peter Bruyneel 7

8 LUKU 1 8

9 IHMISOIKEUDET tarvitsevat kulttuurien tukea " Ihmisoikeuksien merkityksen perusteleminen paikallisille kulttuureille ja uskonnollisille ryhmille on elintärkeää jo ihmisoikeuksien selviytymisen ja tulevaisuuden kehityksen kannalta" Abdullahi Ahmed An-Na'im. Yhdistyneiden kansakuntien perustamisasiakirjassa ihmisoikeudet todetaan YK:n tärkeimmäksi tavoitteeksi. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus vuodelta 1948 sekä useat sen jälkeen tehdyt kansainväliset sopimukset ovat tarkoitettu koskemaan kaikkia kansoja ja kansakuntia. Ihmisoikeussopimusten ratifiointi ei välttämättä tarkoita, että oikeuksia noudatetaan käytännössä. Se ei myöskään tarkoita, että valtion kaikki kansalaiset olisivat vakuuttuneita siitä, että periaatteita voidaan soveltaa heidän kulttuuritaustaansa. Valtiot kuitenkin sitoutuvat ratifioimiinsa periaatteisiin. Sopimus tulee virallisesti voimaan, kun ennalta sovittu määrä YK:n jäsenvaltioita on sitoutunut siihen. KRIITTISTÄ KESKUSTELUA IHMISOIKEUKSISTA Ihmisoikeusjulistusta on kritisoitu monesta syystä. On esimerkiksi kysytty, kuinka julistus voi koskea kaikkia maailman maita, vaikka sen laatimisessa on ollut mukana lähinnä eurooppalaisia valtioita. Lisäksi osalla näistä maista oli vielä julistuksen aikaan siirtomaita. Toiseksi, maat laativat julistuksen omien kulttuuriensa oletuksiin ja yhteiskuntiensa perustuslakeihin nojaten. Näistä näkökulmista katsottuna ihmisoikeusjulistus heijastaa "länsimaisia" kulttuureita ja arvoja eikä ota huomioon muita käsityksiä. Esimerkiksi yksilön oikeus omaisuuteen viittaa sellaiseen käsitykseen omistusoikeudesta, joka ei ollut millään muotoa universaali siirtomaa-ajalla. Tämä käsitys väheksyy yhteisön merkitystä ja edistää yksilökeskeistä oikeusmallia, joka on ristiriidassa ei-länsimaisten elämäntapojen kanssa. Ihmisoikeusjulistus nojaa eurooppalaisten oikeusjärjestelmien tapaan valtioiden lakeihin. Kuitenkin useissa kehitysmaissa perinteistä tapaoikeutta ja uskonnollisia normeja pidetään yhtä toimivina. Universalistista näkökulmaa vastustetaan myös siksi, että joissakin yhteiskunnissa sen katsotaan horjuttavan perhettä ja sukupuolten välisiä suhteita koskevia perinteisiä normeja. 9 Warrick Page/Panos

10 MINULLA ON OIKEUS YK:N IHMISOIKEUKSIEN YLEISMAAILMALLINEN JULISTUS korostaa, että kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen: vapauteen orjuudesta ja kidutuksesta ja julmasta tai epäinhimillisestä kohtelusta sekä... n Oikeus siihen, että hänet henkilönä tunnustetaan tasavertaisesti lain edessä n Oikeus tehokkaaseen ja tasa-arvoiseen oikeuskäsittelyyn n Vapaus liikkumiseen ja turvapaikan hakemiseen lukuun ottamatta tilanteita, joissa on kysymys epäpoliittisista rikoksista n Oikeus kansalaisuuteen ja kansalaisuuden vaihtamiseen n Oikeus solmia avioliitto ja perustaa perhe vain tulevien aviopuolisoiden vapaasta ja täydestä suostumuksesta n Omistaa omaisuutta n Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus n Oikeus uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen harjoittamiseen n Oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen n Oikeus osallistua maansa hallitsemiseen n Oikeus sosiaaliturvaan n Oikeus nauttia ihmisarvolle ja yksilöllisen olemuksen vapaalle kehittymiselle välttämättömiä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia n Oikeus työhön työpaikassa ilman minkäänlaista syrjintää sekä oikeudenmukaisiin työehtoihin n Oikeus lepoon ja määräaikaisiin palkallisiin lomiin n Oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan terveyden ja hyvinvoinnin n Oikeus opetukseen, jonka on oltava ainakin alkeis- ja perusopetuksen osalta maksutonta n Oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään ja oikeus sellaiseen yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen järjestykseen, jonka puitteissa tässä julistuksessa esitetyt oikeudet ja velvollisuudet voivat täysin toteutua. IHMISOIKEUDET MUUTOKSESSA Ihmisoikeusnäkökulma on muuttunut viimeisen 60 vuoden aikana lähes kaikkien entisten siirtomaiden liityttyä YK:n jäseniksi. Ihmisoikeudet ovat nykyään vähemmän yksilökeskeisiä ja ottavat huomioon esimerkiksi alkuperäiskansojen, vähemmistöjen ja teollistuvien maiden kansojen kollektiivisia oikeuksia. Oikeuksiin on myös lisätty oikeus seksuaaliterveyteen ja vapaus sukupuolittuneesta väkivallasta. Lisäksi vuonna 1993 yhteensä 171 maata vahvisti, että naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia. Ihmisoikeusperiaatteen muutokseen vaikuttavat kulttuurien jatkuva muutos ja eri kulttuurien vaikutukset toisiinsa. Siksi voidaankin katsoa, että kulttuuria ja oikeuksia on vaikea erottaa toisistaan. Ihmisoikeuksia voidaan pitää yhtä aikaa universaaleina ja erityisinä. Universaaleina, koska sorron vastustaminen on yhteistä kaikille maailman alistetuille ihmisryhmille ja erityisinä, koska vastustus on erilaista yhteiskunnasta riippuen. IHMISOIKEUKSIEN KULTTUURINEN OIKEUTTAMINEN Kulttuurin huomioivat lähestymistavat korostavat, että ihmiset noudattavat kansainvälisiä normeja todennäköisemmin, jos he uskovat niiden olevan yhteneväisiä oman kulttuurinsa normien kanssa. Ihmisoikeuksien kulttuurinen perustelu edellyttää kuitenkin seuraavien asioiden huomioimista: - Ihmisoikeuksien tulee ohjata kaikkea kulttuurit huomioonottavaa toimintaa. Toisin sanoen, mitään kulttuuria ei tule lähestyä diskriminoiden jotakin ihmisryhmää tai ajattelemalla etnosentrisesti eli pitämällä omaa kulttuuria muita parempiarvoisena. - Käytännön työssä ei tule välttää vastakkaisia käsityksiä ihmisoikeuksien merkityksestä vaan eroavien käsitysten olemassaolo on tunnustettava ja niiden kanssa on pyrittävä käymään keskustelua. Keskustelemalla paikallisten toimijoiden kanssa YK:n väestörahasto UNFPA on löytänyt uusia yhteistyökumppaneita, joiden ihmisoikeustyötä se tukee. Esimerkiksi Beninissä UNFPA on tukenut islamilaisia instituutioita, jotka edistävät naisten oikeuksia. Palestiinalaisalueilla se on työskennellyt sharia-tuomioistuinten perheneuvontaosastojen kanssa pyrkien edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja seksuaaliterveyttä sekä ehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Jamaikalla UNFPA tekee työtä Länsi-Intian teologisen oppilaitoksen kanssa vähentääkseen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä ennaltaehkäistäkseen hiv-tartuntoja. 10

11 - Perusta ihmisoikeussäädöksille tulee etsiä paikallisista normeista ja tavoista. Kulttuureista on löydettävä tapoja, jotka tukevat ihmisoikeuksia. Vahingolliset käytännöt on otettava kriittiseen keskusteluun. - Paikallisen kulttuurin lisäksi on huomioitava myös kulttuurien kansalliset ja kansainväliset tasot sekä ymmärrettävä niiden välisiä vaikutussuhteita. Keskustelu eri toimijoiden välillä voi johtaa uusiin ratkaisuihin. - Kulttuurin huomioimisen tulee aina tarkoittaa myös sukupuolen huomioimista. Sukupuolianalyysi on tärkeää haluttaessa selvittää, mitä oikeudet merkitsevät miehille, naisille, pojille ja tytöille erilaisissa ympäristöissä. Kulttuurisensitiiviset lähestymistavat eivät takaa välittömiä tai helposti ennustettavia tuloksia. Kehitys on monimutkainen prosessi ja kulttuureihin liittyvät kysymykset ovat usein varsin arkaluonteisia. Silti aitoa kehitystä ja ihmisoikeuksien toteutumista ei voi odottaa tapahtuvaksi, ellei kulttuureihin suhtauduta vakavasti ja kunnioittavasti. n Kulttuurin käytäntöjen haastaminen ei heikennä tai turmele kulttuuria, vaan kyseenalaistaa sen syrjiviä ja epäoikeudenmukaisia puolia. Tämä saattaa aiheuttaa vastustusta niiden parissa, jotka hyötyvät vallalla olevasta epätasa-arvoisesta tilanteesta. Kulttuurin luomista käsityksistä ja ihmisoikeuskysymyksistä neuvottelemiseen kuuluu olennaisesti sortavien hierarkioiden horjuttaminen ja niiden poistaminen. Tämä edesauttaa myös kulttuurin myönteisten piirteiden käyttämistä ihmisoikeuksien ja tasa-arvon edistämiseen eli prosessiin, joka lopulta vahvistaa koko kulttuuria. Yakin Ertürk James Nelson/Getty Images INTIA: KOHTI TASAPAINOISTA sukupuolijakaumaa Intiassa yhteiskunnallinen paine poikalasten saamiseksi ja tyttölasten syrjintä ovat yleisiä ilmiöitä. Joillakin alueilla tyttövauvoja surmataan edelleen, mutta nykyään tavallisempaa on uusien teknologioiden mahdollistama tyttösikiöiden abortointi jo raskauden aikana. Vuonna 1986 terveys- ja ihmisoikeusaktivistien painostuksen seurauksena Maharashtran osavaltio sääti lain, joka kieltää tyttösikiöiden abortoinnin. Vuonna 1994 kampanjointi kansallisella tasolla johti siihen, että raskauden seurantaan tarkoitettujen nykyaikaisten laitteiden käyttö tyttösikiöiden tunnistamiseksi kiellettiin koko maassa. Aborttien teko kuitenkin jatkui ja vuonna 2000 terveysaktivistit vaativat Intian korkeimmalta oikeudelta lain toimeenpanon valvomista. Samaan aikaan UNFPA, YK:n lastenjärjestö UNICEF ja Maailman terveysjärjestö WHO tekivät työtä kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa. Tavoitteena oli saada media mukaan kampanjaan ja kouluttaa paikallisia ryhmiä ja uskonnollisia järjestöjä, jotka työskentelivät sukupuolen valinnan lopettamiseksi. Kokonaisvaltainen lähestymistapa on alkanut muuttaa käsityksiä ja asenteita. Vaikka tyttösikiöitä abortoidaan edelleen, sitä tehdään entistä vähemmän. Vahingollisten käytäntöjen muuttaminen edellyttää muutakin kuin lakien säätämistä. Siihen tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä sekä kansallisella että paikallisilla tasoilla. n 11

12 TASA-ARVON JA NAISTEN OIKEUKSIEN PUOLESTA YK:n ensimmäinen naisten maailmankonferenssi järjestettiin Meksikossa vuonna Sen ja sitä seuraavien naisten maailmankonferenssien tärkein aihe oli naisten ja miesten välinen tasa-arvo. Pekingin vuoden 1995 maailmankonferenssin julkilausuman mukaan naisten täysivaltainen osallistuminen yhteiskunnan toimintaan ja päätöksentekoon ovat perustavanlaatuisia edellytyksiä tasa-arvon, kehityksen ja rauhan saavuttamiselle. 12

13 LUKU 2 UNFPA Pekingissä luotu toimintasuunnitelma on yhteneväinen YK:n vuosituhattavoitteiden kanssa, joihin kuuluu sukupuolten tasa-arvon edistäminen, naisten aseman parantaminen ja odottavien äitien terveydestä huolehtiminen. Vuonna 2005, 10 vuotta Pekingin maailmankonferenssin jälkeen, työ tasa-arvon puolesta alkoi tuottaa tuloksia. Yleinen tietoisuus globalisaation, kaupan vapauttamisen, yksityistämisen, muuttoliikkeen ja uusien teknologioiden käytön vaikutuksista naisiin on lisääntynyt. Lapsi- ja äitiyskuolleisuus ovat vähentyneet ja tyttöjen ja naisten lukutaito lisääntynyt. Myös hivin, ihmiskaupan ja naisiin kohdistuvan väkivallan vaikutukset tyttöihin ja naisiin ovat saaneet suurempaa huomiota. Uusia strategioita tarvitaan kuitenkin edelleen, jotta sukupuoli otettaisiin huomioon kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Näkymätön valta, vallan muodoista kenties salakavalin, muokkaa yhteiskuntia. Merkittävien ongelmien käsittely saattaa pysyä poissa politiikasta ja ihmisten mielestä ja tietoisuudesta jopa niiden, joiden elämää ongelma vahingoittaa. Vaikuttamalla siihen, mitä yksilöt ajattelevat omasta paikastaan maailmassa, tämä vallan taso muokkaa ihmisten uskomuksia ja käsityksiä itsestään sekä saa heidät hyväksymään vallitsevan tilanteen jopa oman ylempi- tai alempiarvoisuutensa. 13

14 Muutokset sekä naisten että miesten tietämyksessä, asenteissa ja käyttäytymisessä ovat edellytys miesten ja naisten tasapainoiselle kumppanuudelle. Miehillä on tärkeä rooli tasa-arvon saavuttamisessa, koska useimmissa yhteiskunnissa heillä on paljon valtaa kaikilla elämänalueilla. Miesten ja naisten välistä kommunikointia seksuaalisuudesta, seksuaaliterveydestä ja yhteisistä vastuualueista on parannettava, jotta aito tasa-arvo voidaan saavuttaa. VOIVATKO KEHITYS- HANKKEET OLLA SUKUPUOLI- NEUTRAALEJA? Hanketta suunniteltaessa tehdyt päätökset muokkaavat sitä, minkälainen vaikutus hankkeella on kulttuuriin. Esimerkiksi: n Maaseutuyhteisön vedentuotantohanke voi sisältää pyrkimyksen ottaa mukaan ongelman tunnistamiseen ja hallintaan sekä miehiä että naisia MUTTA: Silloin strategia saattaa vain vahvistaa ajatusta, että päätöksenteko kuuluu pääasiassa miehille. n Julkisen hallinnon uudistamishanke saattaa käsittää tutkimusta ja konsultointia erilaisten avioliittoa, avioeroa, avioliiton omaisuutta ja perimistä koskevien säädösten vaikutuksista tasa-arvoon MUTTA: Siinä tapauksessa hanke ei huomioi siviilioikeuden puolia, jotka useissa maissa vakiinnuttavat naisiin kohdistuvan syrjinnän. n Suunnittelussa tehdyt päätökset eivät ole neutraaleja sukupuolen tasa-arvon suhteen edes silloin, kun hanke ei varsinaisesti koske sukupuolten oikeuksia. TASA-ARVO, NAISTEN VOIMALLISTAMINEN JA KULTTUURI Kulttuureissa esiintyviä naisia koskevia stereotypioita ei ole yhtä helppo muuttaa kuin lakeja tai instituutioita. Latinalaisessa Amerikassa perheväkivaltaa vastustavat feministijärjestöt ovat huomanneet, että muutosta on vaikea saada aikaan miehistä väkivaltaa tukevien perinteiden takia. Esimerkiksi ranskalaiset, espanjalaiset ja portugalilaiset siirtomaat noudattivat Code Napoleonia eli Napoleonin lakikokoelmaa, jonka mukaan isällä tai aviomiehellä on täysi valta perheeseensä ja oikeus kohdella heitä oman mielensä mukaan. Perinne on jatkunut muuttumattomana siirtomaiden itsenäistyttyä aivan viime aikoihin saakka. Naisiin kohdistuva väkivalta jatkuu kulttuureissa, joissa naisille opetetaan lapsesta saakka, että he ovat miehiä alempiarvoisia ja usein itse syyllisiä väkivaltaan. Väkivallasta ei yleensä puhuta vaan sitä pidetään perheen sisäisenä asiana. Tällaisissa oloissa perheväkivalta luonnollistuu ja tulee näkymättömäksi. Ugandassa kulttuuriset käsitykset pitävät yllä sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Miesten yleinen mielipide on, että perheen varallisuuden tulee olla kokonaisuudessaan miehen hallussa. Myös perheväkivalta on yleistä ja miehet saattavat pahoinpidellä vaimonsa pienimmästäkin syystä. Vaikka osa naisista vastustaa perinteisiä käsityksiä, etenkin vanhemmat naiset pyrkivät pitämään ne ennallaan. Valta toimii kulttuureissa monin tavoin: avoimen näkyvänä ja velvoittavana, kätkettynä oikeussäädöksiin, menettelytapoihin ja hallintorakenteisiin sekä juurtuneena ihmisten minäkuvaan. Mikäli naiset sisäistävät kielteisiä käsityksiä itsestään, he saattavat tiedostamattaan ylläpitää itselleen haitallisia valtarakenteita. Tämän lisäksi he saattavat jopa aktiivisesti puo- 14

15 UNICEF/HQ /Claudio Versiani lustaa niitä. Käsityksiä, uskomuksia ja merkitysrakenteita sisäistetään ja ylläpidetään, mutta myös muutetaan kulttuurin kautta. Edellä kuvatut haasteet ovat yleisiä sekä teollistuneissa että kehitysmaissa. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen onnistuu vain haastamalla kulttuureissa esiintyvät vallan näkyvät ja näkymättömät ulottuvuudet, jotka pitävät yllä epätasa-arvoa ja alistavat naisia. LATINALAISESSA AMERIKASSA TAISTELLAAN VÄKIVALTAA VASTAAN Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan on taisteltu ympäri Latinalaista Amerikkaa. Naisten oikeuksien puolustajat ovat ajaneet lainsäädännön ja politiikan uudistamista sekä patriarkaalisten arvojen hävittämistä. Vuonna 1994 Amerikan valtioiden järjestö OAS hyväksyi sopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisemiseksi, väkivaltaisten tekojen muuttamista rangaistaviksi ja ongelman poistamiseksi vähitellen kokonaan. Brasiliassa muutos alkoi jo vuonna 1985, kun väkivallan kohteeksi joutuneille naisille alettiin perustaa turvakoteja. Merkittävin saavutus oli uusi laki, joka pidensi naisiin kohdistuvaan väkivaltaan syyllistyneiden vankeusaikaa ja mahdollisti ennaltaehkäisevät pidätykset. Kulttuuripolitiikka on prosessi, joka toteutuu, kun erilaisia kulttuurisia käsityksiä edustavat toimijat ja käytännöt törmäävät. Kun yhteiskunnalliset liikkeet käyttävät vaihtoehtoisia, vallitsevia käsityksiä horjuttavia näkemyksiä sukupuolirooleista, luonnosta, rodusta, taloudesta, demokratiasta tai kansalaisuudesta, he toteuttavat kulttuuripolitiikkaa. MERKINTÖJÄ TASA-ARVOSTA n Maailman köyhimmästä miljardista ihmisestä kolme viidesosaa on naisia ja tyttöjä. n 960 miljoonasta lukutaidottomasta kaksi kolmasosaa on naisia. n 130 miljoonasta koulutuksen ulkopuolella olevasta lapsesta 70 prosenttia on tyttöjä. n Keskimäärin vain 16 prosenttia kansanedustajista on naisia. Poikkeuksen tästä tekevät Ruandan ja Pohjoismaiden eduskunnat. n Naiset ansaitsevat kaikkialla maailmassa keskimäärin vähemmän kuin miehet. Naisia on miehiä enemmän matalapalkkaisissa töissä. Naisille maksetaan myös keskimäärin pienempää palkkaa kuin miehille, vaikka työtehtävät olisivat samanlaisia. n Vaikka naiset käyttävät noin 70 prosenttia vapaaajastaan perheenjäsenistä huolehtimiseen, tämä panos globaaliin talouteen jää näkymättömäksi. n Puolet kaikista aikuisista naisista on joutunut kumppaninsa väkivallan kohteeksi. n Systemaattista naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa on käytetty lähes kaikissa viimeaikaisissa aseellisissa konflikteissa terrorin ja etnisen puhdistuksen välineenä. n Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 57 prosenttia hiv-positiivisista on naisia, ja vuotiaat nuoret naiset saavat hiv-tartunnan kolme kertaa todennäköisemmin kuin samanikäiset miehet. n Joka vuosi puoli miljoonaa naista kuolee ja 18 miljoonaa kärsii kroonisesta vammasta, joka johtuu estettävissä olevasta raskauden tai synnytyksenaikaisesta komplikaatiosta. 15

16 Eri kulttuureja ymmärtävät lähestymistavat 1 ovat välttämättömiä sukupuolten epätasaarvoa ylläpitävien valtasuhteiden muuttamisessa. Valta on moniulotteista, ja on tärkeää tunnistaa erilaiset vallan muodot, jotka vaikuttavat naisten elämään. Julkiseen maailmaan kuuluva valta koskettaa naisia ja miehiä heidän työpaikoillaan ja laillisten oikeuksien kautta. Yksityisen piiriin kuuluva valta vaikuttaa ihmissuhteisiin, rooleihin perheissä ja ystäväpiirissä, sukupuolisuhteisiin ja avioliittoon. Intiimin piiriin vaikuttava valta koskettaa yksilön käsitystä itsestään, itseluottamusta sekä suhdetta kehoon ja terveyteen. Nainen saattaa kokea vallan vaikutuksen erilaisena elämänsä julkisessa, yksityisessä ja intiimissä piirissä. Esimerkiksi julkisuudessa itsevarmana esiintyvä naispoliitikko voi perhe-elämässään hyväksyä alistetun aseman. Kulttuurit huomioivien lähestymistapojen 2 on reagoitava ihmisten erilaisiin tarpeisiin ja kokemusmaailmoihin. Tietyt naisryhmät saattavat kokea muita voimakkaampaa syrjintää silloin, kun erilaiset syrjinnän muodot ovat päällekkäisiä. Esimerkiksi useissa konflikteissa vähemmistöryhmien naiset kärsivät seksuaalisesta väkivallasta. Etnisen puhdistuksen muotona käytetty seksuaalinen väkivalta on ollut yleistä esimerkiksi Jugoslavian sodassa 1990-luvulla ja Ruandan kansanmurhassa vuonna Moninkertainen syrjintä tarkoittaa syrjintää, joka perustuu useaan ominaisuuteen kuten sukupuoleen, etnisyyteen, kulttuuriin ja uskontoon. Tietämättömyys paikallisten ihmisten suhteesta heidän omaan kulttuuritaustaansa 3 saattaa aiheuttaa hankkeen epäonnistumisen. Tiedon soveltaminen erilaisissa ympäristöissä on todellinen haaste. Ihmiset myös kehitysyhteistyötä tekevät tulkitsevat kulttuureita usein omien kokemustensa, taustansa, päämääriensä ja odotustensa kautta. Käsitteiden kuten sukupuoli, vapaus ja tasa-arvo merkitykset kuitenkin vaihtelevat eri kulttuureissa. 16 SEITSEMÄN OPPITUNTIA KÄYTÄNNÖN TYÖSTÄ Oletus, että yksi lähestymistapa sopii kaikkeen kulttuurien väliseen yhteistyöhön, voi aiheuttaa konflikteja. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos kaikkien miesten oletetaan olevan aggressiivisia ja dominoivia ja naisten passiivisia, tietämättömiä ja voimattomia muuttamaan valtasuhteita. Liiallinen yksinkertaistaminen saattaa hajottaa perheitä ja yhteisöjä ja aiheuttaa takaiskun hyvää tarkoittavalle toiminnalle. Kulttuureja ymmärtävien lähestymistapojen on opittava paikallisesta 4 vastarinnasta. Vallanpitäjät kohtaavat usein vastarintaa paikallisten taholta. Ulkopuoliset voivat oppia paljon paikallisen vastarinnan muodoista. Argentiinalainen Plaza de Mayon äidit -ryhmä täytti äskettäin 30 vuotta. Ryhmän perustivat armeijan diktatuurin aikana pidätettyjen ja kadonneiden ihmisten äidit ja naispuoliset sukulaiset. Naiset vaativat oikeutta lapsilleen marssien ympäri Plaza de Mayo -aukiota Buenos Airesissa, yllään valkoiset huivit, jotka symboloivat heidän lastensa vaippoja ja heidän omaa tilannettaan äiteinä. Ennen kuin heidän lapsensa katosivat, naiset olivat perinteisiä kotiäitejä ja vaimoja, jotka huolehtivat perheidensä hyvinvoinnista. Astuessaan protesteillaan julkisuuteen ja vaatiessaan oikeutta, nämä äidit ylittivät näkymättömän rajan; he tekivät yksityisestä poliittista ja mullistivat äitiyden käsitteen ulottamalla äidin velvollisuuden kansallisille ja jopa kansainvälisille tasoille. Kongolainen Marie Josee Lokongo Bosiko on työssään Kongon kansallisen ammattiliiton varapuheenjohtajana edistänyt naisten osallistumista ammattijärjestöjen toimintaan. Järjestötoiminta on naisille vaikeaa, koska se on yhdistettävä perheestä huolehtimiseen. Myös aviomiehet saattavat estää naisten osallistumisen. Järjestötoiminta kuitenkin antaa naisille mahdollisuuden vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin ja saada lisäkoulutusta ammateissaan. Esimerkillään Marie Josee on kannustanut muita naisia tulemaan mukaan. Hänen mukaansa vain järjestö, jossa on paljon naisjäseniä, on vahva järjestö.

17 Kulttuurit huomioivia näkökulmia tarvitaan 5 yhteistyökumppaneiden löytämiseksi. Naisten aseman parantamiseksi toimii useita erilaisia ihmisiä ja järjestöjä. Järjestöjen työ saattaa keskittyä esimerkiksi uskontoon, ihmisoikeuksiin tai sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Erilaisia toimijoita saattavat kuitenkin yhdistää samat päämäärät. Yhteistyökumppanuuksien löytäminen ja ylläpitäminen edellyttää toimijoiden erilaisuuksien hyväksymistä. Esimerkiksi Naiset, usko ja kehitys -niminen liitto WFDA koostuu uskonnollisista ja uskontojen välisistä ryhmistä, nuorten ja naisten oikeuksia ajavista järjestöistä sekä yrityksistä ja kansainvälisistä kehitysjärjestöistä. Erilaisia toimijoita yhdistää yhteinen näkemys siitä, mitä ihmisarvo tarkoittaa. Kulttuurit ovat kiistanalaisia: saman kulttuurin sisällä voi olla arvoja ja normeja, 6 jotka sekä tukevat että vastustavat sukupuolten tasa-arvoa. Kulttuurin erilaisia arvoja tarkasteltaessa on otettava huomioon, että myös miesten asenteet vaihtelevat. Monet miehet työskentelevät tasaarvon puolesta. Jotta kulttuurien suhteesta tasa-arvoon, 7 naisten aseman parantamiseen ja ihmisoikeuksiin voidaan keskustella, kulttuureja on lähestyttävä kriittisesti ja kokonaisvaltaisesti. YK:n väestörahasto UNFPA on sitoutunut tarttumaan naisten syrjinnän läpitunkevimpiin muotoihin julkisilla, yksityisillä ja intiimeillä elämänalueilla. Näitä ovat esimerkiksi seksuaaliterveyteen liittyvät kysymykset, naisiin kohdistuva väkivalta, taloudellinen syrjintä ja vahingolliset perinnäistavat. Esimerkiksi Etiopiassa UNFPA tukee Berhane Hewan -projektia, joka tarjoaa nuorille tytöille koulutusta, jonka avulla he voivat välttää varhaisen avioliiton. Vaikka Etiopian laki kieltää naimisiin menon ennen 18 vuoden ikää, varhainen avioliitto on pitkäaikainen kulttuurinen tapa. Se johtaa usein vakaviin seksuaaliterveysongelmiin, kuten nuoren tytön vammautumiseen tai synnytyskomplikaatioista johtuvaan kuolemaan. Koulutusmahdollisuudet ovat tärkeitä, koska ne tarjoavat tytöille erilaisen käsityksen itsestään ja omista mahdollisuuksistaan. Ne voivat myös johtaa yhteisön käsitysten muutoksiin, jos perheet voivat olla mukana koulutushankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. UNFPA pyrkii ymmärtämään kulttuureja ja saavuttamaan niiden hyväksynnän ja tuen sukupuolten väliselle tasa-arvolle ja seksuaaliterveydelle. Tämä lähestymistapa tuottaa kestäviä muutoksia. n 17 Ed Darack/Getty Images

Sisällys. JOHDANTO 2 Nuorten seksuaaliterveys ja köyhyys

Sisällys. JOHDANTO 2 Nuorten seksuaaliterveys ja köyhyys Sisällys JOHDANTO 2 Nuorten seksuaaliterveys ja köyhyys SUKUPUOLTEN VÄLINEN ERIARVOISUUS JA SEKSUAALITERVEYS 6 Lapsiavioliitot ja aikainen naimisiinmeno Seksuaalinen väkivalta ja naiskauppa Naisten sukuelinten

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tila maailmassa 10 vuotta YK:n väestö- ja kehityskonferenssista Sisällys JOHDANTO

Lisätiedot

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1.8 Nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1 Toimittajat: Marianne Keyriläinen, Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Tilastojen toimitus:

Lisätiedot

Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16

Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16 Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana Väestötietosarja 16 Väestötietosarja 16 Kirjoittaja: Elina Korhonen VTM Elina Korhonen toimii koordinaattorina

Lisätiedot

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN Helsinki, 15.2.2011 Tausta Vuonna 2007 perustetussa, eduskunnassa kokoontuvassa, Perjantai-ryhmässä on mukana kansanedustajia, suomalaisia

Lisätiedot

Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Pekingin julistus ja toimintaohjelma Pekingin julistus ja toimintaohjelma SISÄLLYSLUETTELO OSA I PEKINGIN JULISTUS OSA II TOIMINTAOHJELMA 1. TEHTÄVÄMME 2. MAAILMAN TILANNE 3. KESKEISET ONGELMA-ALUEET 4. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMET A.

Lisätiedot

POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET

POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET 1 JOHDANTO YK järjesti neljännen naisten maailmankonferenssin

Lisätiedot

Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa

Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa Suuntaviivat poliittisille päättäjille, opetus- ja terveydenhoitoalan viranomaisille ja asiantuntijoille

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

Tyttöjen ympärileikkauksien ehkäisy Suomessa

Tyttöjen ympärileikkauksien ehkäisy Suomessa Tyttöjen ympärileikkauksien ehkäisy Suomessa Jaana Kortesniemi 013632559 Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalityö Kandidaatin tutkielma Syksy 2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 TAUSTATIETOA

Lisätiedot

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA?

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? Perhekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muutoksiin Anna Kaarina Palmu Kehittämishanke Marraskuu 2012 Seksuaaliterapian ammatilliset

Lisätiedot

Toimittaneet Elina Korhonen ja Laura Lipsanen KÖYHYYDEN jalanjälki

Toimittaneet Elina Korhonen ja Laura Lipsanen KÖYHYYDEN jalanjälki Toimittaneet Elina Korhonen ja Laura Lipsanen KÖYHYYDEN jalanjälki Väestötietosarja 17 Väestötietosarja 17 Julkaisun ovat toimittaneet Elina Korhonen ja Laura Lipsanen. Kirjoittajat: Annukka Berg tekee

Lisätiedot

islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus Väestötietosarja 20

islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus Väestötietosarja 20 Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Väestötietosarja 20 VäesTöTieTOsarja 20 Kirjoittajat: FT sylvia akar työskentelee

Lisätiedot

TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET

TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET Maan ystävät TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET Maan ystävät Maan ystävät on kansalaisjärjestö, joka toimii demokraattisemman ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta.

Lisätiedot

POIS VÄKIVALLASTA SUUNTAVIIVOJA NAISTEN TURVAKODIN PERUSTAMISEEN JA TOIMINTAAN

POIS VÄKIVALLASTA SUUNTAVIIVOJA NAISTEN TURVAKODIN PERUSTAMISEEN JA TOIMINTAAN POIS VÄKIVALLASTA SUUNTAVIIVOJA NAISTEN TURVAKODIN PERUSTAMISEEN JA TOIMINTAAN SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Sanasto 1 Johdanto 4 2 Teoreettinen tausta 7 3 Tavoitteet ja periaatteet 15 4 Turvakodin perustaminen

Lisätiedot

Väestöliitto. Väestötietosarja 26. Osku Haapasaari ja Elina Korhonen (toim.) MIKÄ PERHE? Perhe eri kulttuureissa

Väestöliitto. Väestötietosarja 26. Osku Haapasaari ja Elina Korhonen (toim.) MIKÄ PERHE? Perhe eri kulttuureissa Väestöliitto Väestötietosarja 26 Osku Haapasaari ja Elina Korhonen (toim.) MIKÄ PERHE? Perhe eri kulttuureissa 1 Toimittajat: Osku Haapasaari ja Elina Korhonen Ulkoasu: Susanna Belinskij Paino: Nordprint

Lisätiedot

Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa

Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa Opettajalle: Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa Kaikilla ihmisillä riippumatta siitä, missä he elävät, mitä ikäryhmää tai kansallisuutta he edustavat on sama ihmisarvo ja samat perustarpeet.

Lisätiedot

"JOS NAINEN LEPÄÄ, SAKAALI VIE KANAT" TYTTÖJEN JA NAISTEN ASEMA NEPALISSA

JOS NAINEN LEPÄÄ, SAKAALI VIE KANAT TYTTÖJEN JA NAISTEN ASEMA NEPALISSA "JOS NAINEN LEPÄÄ, SAKAALI VIE KANAT" TYTTÖJEN JA NAISTEN ASEMA NEPALISSA Kati Mattila Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN Globaaliin vastuuseen kasvaminen NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN toimittaja: Jari Kivistö taitto ja kuvitus: Jaakko Pesonen julkaisija: Ulkoasiainministeriö 2. painos. Kirjan tekijät

Lisätiedot

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö

Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö Madridissa vuonna 2002 hyväksytty ikääntymistä koskeva kansainvälinen toimintaohjelma Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Poliittinen julistus 1 artikla Me YK:n toiseen ikääntymistä koskevaan maailmankonferenssiin

Lisätiedot

Positiiviset ry on hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä edunvalvonta- ja vertaistukijärjestö.

Positiiviset ry on hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä edunvalvonta- ja vertaistukijärjestö. Positiiviset ry on hiv-tartunnan saaneiden ja heidän läheistensä edunvalvonta- ja vertaistukijärjestö. Toiminnan tarkoituksena on tarjota tietoa ja tukea hiv-tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen.

Lisätiedot

Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla

Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla Opetusmateriaali tyttöjen ja naisten oikeuksista Suomessa ja maailmalla Lukijalle! Suomen Naistutkimuksen Seura ry Sällskapet för kvinnoforskning i Finland palkitsi Friidu opintomateriaalin vuoden 2004

Lisätiedot

USKONNONVAPAUS JA ULKOPOLITIIKKA. Suosituksia Suomelle

USKONNONVAPAUS JA ULKOPOLITIIKKA. Suosituksia Suomelle USKONNONVAPAUS JA ULKOPOLITIIKKA Suosituksia Suomelle Julkaisutiedot Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkaisuja XCVII 2013 Teksti: Anna Hyvärinen (Suomen Ekumeeninen Neuvosto) ja Katri Leino-Nzau (Suomen

Lisätiedot

Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015

Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015 Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ... 2 2. OHJELMAN SUHDE KANSAINVÄLISIIN JA KANSALLISIIN KEHITYSPOLIITTISIIN TAVOITTEISIIN... 4 3. SOLIDAARISUUDEN KEHITYSVISIO JA OHJELMAN

Lisätiedot

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja BZgA SEKSUAALIKASVATUKSEN STANDARDIT EUROOPASSA

Lisätiedot

Opettajanopas syrjinnän estämiseen

Opettajanopas syrjinnän estämiseen Opettajanopas syrjinnän estämiseen Lähdemateriaalista toimittanut: Mari Hakojärvi Käännökset: Milla Mäkinen, Saija Ohtonen Taitto: Point Panic Kuvat: UNICEF Kannen kuva: UNICEF/ Alpine Fund/ Garth Willis

Lisätiedot

Tasa-arvoa yli rajojen

Tasa-arvoa yli rajojen SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN 14. LIITTOKOKOUKSEN TAUSTA-ASIAKIRJA TYÖSTÄ JA TASA-ARVOSTA Tasa-arvoa yli rajojen Contents 1. PAREMPI SUOMI KAIKILLE...2 Yhdenkin työttömyys perheessä on yhteinen murhe

Lisätiedot

Opas lapsen oikeuksiin

Opas lapsen oikeuksiin Opas lapsen oikeuksiin LUOKILLE 3-6 Lähdemateriaalista toimittanut: Veera Videnius Toimituskunta: Inka Hetemäki, Hanna Hämäläinen, Aino Sarkia ja Tanja Suvilaakso. Painopaikka T-Print Ky, Hyvinkää Taittaja:

Lisätiedot

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF)

Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma. ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma ISBN 951-9450-30-0 (nid.) ISBN 951-9450-33-5 (PDF) Väestöliitto Iso Roobertinkatu 20 22 A PL 849, 00101 Helsinki Puh. (09)228 050 www.vaestoliitto.fi ISBN

Lisätiedot

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013

ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 ICA - KANSAINVÄLINEN OSUUSTOIMINTALIITTO OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE 2011-2020 TAMMIKUU 2013 OHJELMA OSUUSTOIMINNAN VUOSIKYMMENELLE Tämän dokumentin ovat kirjoittaneet Kansainvälisen Osuustoimintaliiton

Lisätiedot