Terveydenhoitajapäivät Leila Lehtomäki Puheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveydenhoitajapäivät 7.-8.2. 2013. Leila Lehtomäki Puheenjohtaja"

Transkriptio

1 Terveydenhoitajapäivät Leila Lehtomäki Puheenjohtaja

2 Arvoisa valtiosihteeri, arvoisat kutsuvieraat, hyvät kollegat ja tulevat kollegat eli opiskelijat, hyvät Terveydenhoitajapäiville osallistujat Suomen Terveydenhoitajaliitolla on tänä vuonna juhlavuosi. 75 vuotta sitten Tyyne Luoman kutsusta joukko terveydenhoitajattaria ja terveyssisaria kokoontui Säätytalolle perustamaan omaa ammattijärjestöä. Suomen Sairaanhoitajatarliiton Terveydenhoitajatarosasto ry perustettiin Perustamiskokouksessa jäseneksi liittyi 109 jäsentä. Avauspuheessaan Tyyne Luoma kiteytti syyt oman yhdistyksen perustamiselle: ajaa terveydenhoitajattarien yhteisiä asioita ja kehittää maan terveydenhoitotyötä. Näissä ajatuksissa yhdistyivät ammattikunnan edunvalvonta ja sen tavoitteet kansan terveydentilan kohentamiseksi.

3 75 vuoden aikana on tästä sairaanhoitajaliitoon yhteyteen perustetusta terveydenhoitajatarjaostosta kasvanut itsenäinen akavalainen ammatillinen edunvalvontajärjestö, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Liiton tekemä järjestö- ja edunvalvontatoiminta sekä terveydenhoitajatyön ja koulutuksen kehitysvaiheet ovat vaatineet ammattikunnalta rohkeita päätöksiä, sitkeää uurastusta ja viisasta diplomatiaa. Kehityksen mahtava voimavara on aina ollut sen vahva ja näkemyksellinen jäsenistö.

4 Terveyssisartyön kehitys vuosisadan vaihteen terveydenhoitoaatteen sytyttämistä tavoitteista ja erillisistä kokeiluista ammatilliseksi instituutioksi on pitkä prosessi. Sen kehityskaarelle on sattunut monenlaisia suuria yhteiskunnallisesti vaikeita aikoja kuten sota ja sortokausia. Kun terveydenhoitajan työ lähti muotoutumaan Suomessa 1800-luvun loppupuolella toiminnan keskiössä erilaiset tartuntataudit, erityisesti tuberkuloosi, joka aiheutti myös paljon kuolleisuutta. Siksi yleisen hygieniatason parantaminen ja tuberkuloosityö ja kotisairaanhoitotyö olivat tärkeitä toiminnan osa-alueita. Myös pienten lasten hoidon parantaminen ja kouluterveydenhuolto olivat keskeisiä toiminta-alueita.

5 Maailma on muuttunut, terveydenhuollon toimintaympäristö on monella tavoin muuttunut. Myös terveydenhoitajan työ on muuttunut. Ammattikunnan työn kehittymisen historiallinen tarkastelu auttaa usein näkemään sitä mikä on oleellista ja mitä parhaillaan on tapahtumassa. Se voi antaa meille aineksia nykyisten arvojen ja tulevaisuuden vaihtoehtojen pohtimiselle. Historia paljastaa myös sen, miten toimintaympäristön ja arvomaailman muutokset ovat vaikuttaneet terveydenhoitajan yhteiskunnalliseen rooliin ja sen muuttumiseen. Olisiko historiassamme jotain sellaisia arvoja, periaatteita ja toimintamalleja, joita voitaisiin tuunata tähän päivään? Juhlavuotemme kunniaksi haluan käydä läpi elettyjä vuosikymmeniä sen kännekohtien kautta. Esitykseni pohjautuu liiton historiasta oleviin lähteisiin sekä terveydenhoitajatyön historian asiantuntija Ulla Siivolalta saamiini lähteisiin.

6 Vuosisadan vaihteessa ei vielä ollut mitään säädöksiä eikä järjestelmiä Mutta se mitä oli : oli laaja näkemys väestön tarpeista ja toisaalta käsitys mahdollisuuksista ja keinoista vastata haasteisiin. Mikä tärkeintä: Oli myös ymmärrys siitä, mitä kansanterveystyö tarkoittaa. Terveyssisartyön varsinaisina alkuunpanijoina toimivat vapaat kansalaisjärjestöt. Erittäin merkityksellistä ammattimme kehittymiselle on ollut sen alkuvuosikymmeninä se, että lääkärikunnassa on ollut kansanterveystyöstä kiinnostuneita lääkäreitä, jotka ovat nähneet hoitotyön mahdollisuudet ja roolin ennaltaehkäisevässä työssä. Näitä legendaarista uranuurtajaa olivat Severi Savonen sekä Arvo Ylppö, josta tuli myöhemmin myös arkkiatri. He loivat ne ohjelmat, joiden käytännön toteuttajina terveyssisaret toimivat, ja joiden tulokset sitten veivät Suomen terveydenhoidon maailmankartalle.

7 Terveyssisarten työn alku vuosikymmeninä arki oli raskasta uurastusta, työaika melkein rajaton ja työskentely tapahtui monesti hyvinkin epäedullisissa olosuhteissa. Käynnit kodeissa olivat jokapäiväistä työtä, mutta terveyssisaret otettiin aina lämmöllä vastaan. Terveyssisarista tuli toiminnallaan koko kansa terveyden vaalijoita, jotka olivat useimmiten helpommin tavoitettavissa kuin kunnanlääkärit ja usein myös läheisempiä tavallisille ihmisille.

8 Tuolloin luotua terveyssisaren toimenkuvaa on terveydenhoitajan historian asiantuntija Ulla Siivola luonnehtinut seuraavasti: Terveyssisar oli sosiaalisesti orientoitunut terveyskasvattaja, jolla oli hoitotyön visio ja ammattitaidot ja laaja näkemys kansanterveystyöstä. Terveyssisartyön kosketuspinta oli laaja-alainen. Hän oli helposti saavutettavissa oleva väestön luottohenkilö, ensiasteen seula, joka auttoi ammattitaitonsa mukaisesti ja tarvittaessa ohjasi lääkärin tai muun asiantuntijan puoleen. Hän oli myös asiantuntijan ohjeiden ja terveystiedon tulkki ja soveltaja ihmisten arkitodellisuudessa. Terveyssisar oli myös itse olla aloitteentekijä ja palvelusten aktiivisena tarjoaja. Eikö tänä päiväkin terveydenhoitajan työtä voida luonnehtia hyvin pitkälle samalla tavalla?

9 Sodan jälkeen Suomessa elettiin kovaa aikaa ja vaati suuria ponnisteluja mm. sotakorvausten ja jälleenrakennuksen hoitamiseksi. Suurista taloudellisista vaikeuksista huolimatta pidettiin tärkeänä panostaa väestön terveydenhoitoon, peruspalveluihin, jotka priorisoitiin tulevaisuudenuskoisesti kotien terveydenhoitoon, odottaviin äiteihin, lapsiin ja nuoriin säädettiin neuvola-, terveyssisar- ja kätilölait. Lain säädännössä yhdistyivät niin yhteiskuntapoliittiset kuin kansanterveydelliset tavoitteet Nämä lait osoittivat sen ajan poliittisilta päättäjiltä selvää arvovalintaa. Nähtiin kauaskatseisesti tärkeänä kansakunnan tulevaisuuden kannalta panostaa väestön terveyteen.. Säädetyt lait velvoittivat kunnat perustamaan asukasmäärään sidotut valtionavulliset terveyssisaren ja kunnankätilön toimet. Jokaiseen kuntaan tuli rakentaa terveystalo: niitä Severi Savonen kutusi terveysmajakoiksi. Terveystaloilla voidaan nähdä olleen myös vahva symbolinen merkitys, joka lisäsi olemassa olollaan ehkäisevän työn arvostusta.

10 Terveyssisaren työtä arvostettiin laajasti niin väestön kuin terveydenhuollon toimijoiden keskuudessa. Terveyssisarten opintopäivillä Lapin ensimmäinen lääninterveyssisar Maire Halonen välitti terveyssisarista seuraavan Arvo Ylpön antaman tunnustuksen: Te olette painonne arvosta kultaa,. Lain turvaamat pysyvät henkilöstö- ja neuvolarakenteet antoivat vakaan pohjan terveyssisartyölle ja sen kehittämiselle. Terveyssisartyön jatkuva kehittyminen turvattiin omalla ammatillisella linjaorganisaatiolla lääkintöhallituksen terveyssisartoimen tarkastajasta lääninterveyssisarten kautta kunnallisiin terveyssisariin. Työtä kehitettiin kokeillen, arvioiden, käytännön työntekijöitä, asiantuntijoita ja väestöä kuullen. Ulkomailta saatuja uusia virikkeitä sovellettiin harkiten ja tarkoituksenmukaisesti oman maan järjestelmään. Suomalainen terveyssisarlaitos oli tuolloin laajan kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Siitä osoituksena oli Helsingissä vuonna 1958 järjestetty WHO:n Euroopan alueen terveyssisartyön konferenssi, johon osallistui johtavia terveydenhuoltolääkäreitä, terveyssisaria ja alan opettajia 26 Euroopan maasta.

11 Hyvät kuulijat Kansanterveyslaki vuodelta 1972 mullisti monella tapaa terveyssisaren työtä ja vaikutti merkittävästi koko ammattikunnan asemaan. KTL kumosi samalla vuoden 1944 lait kunnallisista terveyssisarista ja kätilöistä Virkanimikkeet terveyssisar ja kätilö jäivät historiaan. Terveyssisaren ja kätilön ammatit yhdistettiin terveydenhoitajan ammatiksi samalla kun terveydenhoitajan viran pätevyysvaatimukset vahvistettiin. Myös terveydenhoitajan työn luonne muuttui selvästi. Itsenäinen työ, joka kattoi mitä moninaisimpia työtehtäviä, tuli sektoroiduksi ja työ jaettiin tehtäväalueittain usean terveydenhoitajan kesken. Tyyne Luoman ja monen muun terveyssisartyön pioneerin suuri ajatus yhteiskunnallisesta terveydenhuoltotyöstä, joka oli koti- ja perhekeskeistä, koko väestöä kattavaa ja jossa hoitosuhteen jatkuvuus oli keskeinen periaate, koki pahan takaiskun.

12 Työ keskittyi vastaanottotoimintaan ja terveydenhoitajan työ muutettiin lain myötä toimenpiteitä ja suoritteita tuottavaksi työntekijäksi terveyskeskuksessa. Lisäksi terveydenhoitajat kokivat, ettei terveyskeskuksissa osattu käyttää terveydenhoitajien monipuolista tietoataitoa parhaalla mahdollisella tavalla hyväksi. Kansanterveystyöstä puhuttiin lain voimaantulon jälkeen lain pykälien tarkoittamina työmuotoina. Uutta terveydenhoitajan ammattinimikettä Suomen kansa ei tuntenut ja sen ymmärtäminen ja tutuksi tekeminen on kestänyt pitkään. Terveydenhoitajista tuli julkisuudessa näkymätön henkilö, puhuttiin vain neuvolatyöstä. Tänä päivänäkin olemme edelleenkin tilanteessa, jossa terveydenhoitajan laaja-alaista osaamista ja ennalataehkäisevän työn erityisasiantuntijuutta ei osata riittävästi hyödyntää. STHLssa olemmekin panostaneet ammattimme ja asiantuntijuutemme tunnettuuden eteen Terveydenhoitajakamajanjallemme tutustukaa uusiin materiaaleihin

13 Toki KTL toi mukaan monia hyviä asioita ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, mutta terveyskeskuksen tulo koettiin terveydenhoitajien työn perinteisen filosofian kannalta ongelmallisena. Suunnan muutos oli selvä: Kun aikaisemmin terveyssisar meni asiakkaan luo, niin nyt asiakkaan oli tultava terveydenhoitajan luo. Terveydenhoitajalle perinteisten ja keskeisten Yhteisö- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaiselle toiminnalle ei enää ollut samanlaisia toimintamahdollisuuksia 1970-luvun kaoottisissa oloissa terveydenhoitajatyö selvisi vahvan ammattitraditionsa, osaamisensa ja ammattietiikkansa avulla. Laaja-alainen, ehkäisevään työhön motivoitunut toimintatapa pysyi lähtökohtana myös eriytyneissä työmuodoissa.

14 Erityisen vahingollista terveydenhoitaja-ammattikunnan kannalta oli se, että kansanterveyslain myötä katkesi myös hoitotyön ammatillinen ohjauslinja, joka oli aikaisemmin taannut valtakunnallisesti yhtenäisen työn kehittämis-, ohjausja seurantajärjestelmän. Keskushallinnossa, lääkintöhallituksessa ei enää ollut alan koulutusta omaavaa terveydenhoitajatyön edustajaa eikä läänien hallinnossa enää kontaktia kuntien terveydenhoitajiin. Kuntiin perustettiin johtavan hoitajan toimia, jotka täytettiin usein muiden hoitotyön erikoisalojen erikoiskoulutuksen saaneilla henkilöillä, joilla ei ollut terveydenhoitajan työn tuntemusta. Historiasta tulee myös tässä oppia.ennaltaehkäisevän työn ja terveydenhoitajan työn kehittämisen ja toimintaedellytysten turvaamiseksi on välttämätöntä, että tulevaisuudessa on olemassa riittävästi ennaltaehkäisevää työtä arvostavia, työtä tuntevia ja sen puolesta puhujia niin valtakunnan tasolla tehtävässä päätöksenteossa kuin paikallisella tasolla johto- ja esimiestehtävissä.

15 luvut olivat tottelua ja sopeutumista uuteen toimintamalliin Kansanterveyslakiin liitetyt odotukset eivät osoittautuneet kaikilta osin riittäviksi tai toimiviksi vastaamaan väestön monenlaisiin muuttuviin terveystarpeisiin ja vaatimuksiin. Vuosikymmenien aikana on sosiaali- ja terveydenhuollon kentälle tullut suuri määrä erilaisia ammattiryhmiä ja palveluja on pilkottu monille eri toimijoille. Asiakkaiden ja perheiden näkökulmasta palvelujärjestelmä on pirstaloitunut Ratkaisuja on pyritty sittemmin hakemaan ikään kuin uusina asioina entiselle terveyssisartyölle ominaisista toimintamalleista ja periaatteista perhe- ja yhteisökeskeisyydestä, väestövastuusta sekä omalääkäri- ja omahoitajatoimintamallista, asiakasvastaava toiminatamallista.

16 Hyvät kuulijat Historiaan ei tule pysähtyä, mutta sitä ei tule myöskään kieltää tai unohtaa. Kun tarkastelee terveydenhoitajan työn lähihistoriaa 1990 ja 2000 luvulla ja nykytilannetta ja peilaa sitä aikaisempaan yhteiskunnalliseen kehitykseen, voi nähdä yhteiskunnallisten arvojen selvän muuttumisen 1990 ja 2000-luvuilla on Suomessa läpikäyty vaikeita taloudellisen laman kausia. Parhaillaankin elämme keskellä suurta taloudellista kriisiä Arvovalintojen merkitys korostuu ja tulee näkyväksi, kun tehdään ratkaisuja niukkojen voimavarojen käytöstä. Taloudelliseen lamaan vedoten julkiset säästöohjelmat ja leikkaukset on valitettavasti kohdistettu erityisesti ehkäiseviin palveluihin, eri-ikäisten terveystarkastuksiin, neuvola- ja kouluterveydenhoitoon lapsiin ja nuoriin, eli juuri niihin, joihin panostamista aikaisemmin, taloudellisesti äärimmäisen vaikeina aikoina pidettiin ensisijaisen tärkeänä. Edellisen laman aikana 1990-luvulla tehdyt ratkaisut näkyvät selvästi tilastoissa ja yksilöiden ja perheiden monenlaisina ongelmina. Tähän päiväänkään mennessä ei ehkäisevää ja hyvinvointia tukevaa työtä ole saatu lamaa edeltävälle tasolle, ja samalla on korjaavien palveluiden käyttö ja kulut ovat nousseet selvästi esim. huostaanotoissa ja lasten psykiatrisen hoidon kustannuksissa.

17 Tässä nykyisessä lamassa jälleen kuntien säästöjä kohdennetaan ennaltaehkäisevään työhön. Ikäänkuin ei olisi mitään opittu aikaisemmasta virheestä terveydenhoitajien lomautuksia suunnitellaan monessa kunnassa ja jossain niitä on jo tehty Onneksi meillä nyt on nyt tukena ja selkänojana Terveydenhuoltolaki ja asetus, joiden velvoitteisiin vedoten Terveydenhoitajaliitto on pyrkinyt vaikuttamaan lomautusten estämiseksi. On ihan pakko kysyä: Mitkä arvot korostuvat tämän päivän arvomaailmassa? Minkälaisia yhteiskunnallisia arvoja heijastaa se, että juuri silloin kun työttömyys ja taloudelliset vaikeudet kohtaavat huomattavaa osaa väestöä ja perheitä ja erityistuen tarve lisääntyy, tingitään väestön ehkäisevästä työstä ja karsitaan lasten ja perheiden peruspalveluista?

18 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää ollaan kiivaasti uudistamassa. Miten siinä käy ennaltaehkäisevien palveluiden ja terveydenhoitajien työn? Olisi aivan välttämätöntä säilyttää ne lähipalveluina. Keskeisimpiä ongelmia, johon palvelujärjestelmän uudistamisessa tulee löytää ratkaisu on, miten parhaimmin voidaan turvata väestölle tarpeenmukaiset ja yhdenvertaiset palvelut ja vähentää perusterveydenhuoltomme kipeimpiä ongelmia, eli väestön eriarvoisuutta sekä syrjäytymiskehitystä.

19 Hyvät kuulijat Tämän päivän monet huolestuttavat terveysongelmat vetoavat terveydenhoitajatyön koettuun, kokonaisvaltaiseen ja ennaltaehkäisyä painottavaan toimintatapaan. Kyllä terveyden edistäminen ja vaaliminen ovat tänäkin päivänä tärkeä kansakuntaa yhdistävä ja tulevaisuutta rakentava tekijä. Tästä arvopohjasta lähti aikanaan kehittymään se suomalaisiin oloihin kehitetty ehkäisevään työhön painottunut toimintamalli, joka itsenäisyyden köyhinä alkuvuosina ja sitten viime sotien jälkeisten suurten taloudellisten vaikeuksien keskellä pystyi merkittävästi vaikuttamaan suomalaisen terveydenhoitotyön nousuun maailmankartalle. Terveydenhoitajan ihmisiä ymmärtävällä ja perheläheisellä toimintamallilla voidaan tuoda edelleen turvaa ihmisten arkeen ja lisätä luottamusta selviytyä vaikeuden aikojen yli. Terveydenhoitajilla on tärkeä terveyden edistämisen tehtävä on merkittävä myös terveyden tasa-arvon edistämisessä. Vaikka maailma ympärillämme muuttuu, on terveydenhoitajan työllä edelleen ajaton tehtävä yhtenä perusterveydenhuollon keskeisenä asiantuntijana ja helposti lähestyttävänä kansalaisten lähellä olevana luottohenkilönä ja terveystiedon tulkkina. Kyllä terveydenhoitajat edelleen ovat kullan arvoisia!

20 Hyvät Terveydenhoitajapäivien osallistujat Vuoden 2013 Terveydenhoitajapäivien monipuolinen ohjelma sisältää jälleen mielenkiintoisia esityksiä monista terveydenhoitajatyön ajankohtaisia asioita. Luentojen lisäksi osallistujille on tarjolla runsas ja monipuolinen näyttelyosasto sekä tutkimuksia ja kehittämishankkeita esittelevä poster näyttely. Haluan esittää lämpimät kiitokseni kaikille Päivien järjestelyistä vastuullisille ja niihin osallistuneille henkilöille ja tahoille.päivien järjestämisvastuun on kantanut Hämeen terveydenhoitajayhdistys, siitä heille suuri kiitos. Lisäksi kiitokset ansaitsee koulutus- ja ammattiasiainvaliokunta ohjelman suunnittelun ja valmistelun eteen tehdystä työstä. Lisäksi kiitän kehittämispäällikkö Anne Ylöstä ja järjestösihteeri Tarja Lavikaista päivien järjestelyistä ja koko liiton toimiston väkeä. Erityisen lämmin kiitos Teille Päivien osanottajat, sillä Teidän läsnäolonne täällä on aivan ensiarvoisen tärkeää. Lämpimät kiitokset myös kaikille luennoitsijoille, näytteilleasettajille ja muille yhteistyökumppaneille Toivotamme kaikille Terveydenhoitajapäivien osallistujille antoisia ja innostavia seminaaripäiviä sekä virkistävää yhdessäoloa!

JÄRJESTÖJEN ROOLI SOSIAALITYÖN KENTÄSSÄ 1930-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN. Palaako yhteiskuntamme historian jalanjäljille?

JÄRJESTÖJEN ROOLI SOSIAALITYÖN KENTÄSSÄ 1930-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN. Palaako yhteiskuntamme historian jalanjäljille? JÄRJESTÖJEN ROOLI SOSIAALITYÖN KENTÄSSÄ 1930-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN Palaako yhteiskuntamme historian jalanjäljille? Eija Pitkänen Kandidaatin tutkielma Sosiaalityö Yhteiskuntatieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

epooki 9/2013 Hilkka Honkanen, Liisa Kiviniemi (toim.) Yhdessä mukana muutoksessa

epooki 9/2013 Hilkka Honkanen, Liisa Kiviniemi (toim.) Yhdessä mukana muutoksessa oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi epooki 9/2013 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN JULKAISUT Hilkka Honkanen, Liisa Kiviniemi (toim.) Yhdessä mukana muutoksessa LEA RISSASEN

Lisätiedot

SOOL 1959 2009. juhlajulkaisu

SOOL 1959 2009. juhlajulkaisu SOOL 1959 2009 juhlajulkaisu 2 SOOL 1959 2009 3 4 6 10 25 28 31 34 39 43 46 49 50 52 Esipuhe: Valta opettajaksi opiskelevilla Kaisa Viitanen, Pasi Pesonen Mitä kuuluu 60-vuotias SOOL? Gretel Ruuskanen,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 3 Anne Mustakangas-Mäkelä KUUROJEN JA KUUROSOKEIDEN PALVELUT JA SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSTOIMINTA Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Osaajien markkinat Vapaaehtoiseksi työelämästä (Osaaja 2009 2011) -projektin rahoittajana on toiminut Raha-automaattiyhdistys ja projektin projektityöryhmään ovat

Lisätiedot

HIV-HOITOTYÖN HISTORIAA

HIV-HOITOTYÖN HISTORIAA HIV-HOITOTYÖN HISTORIAA Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistyksen 20 vuotta 2014 Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry. (SHAS ry) HIV-HOITOTYÖN HISTORIAA Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistyksen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

SUUHYGIENISTIN AMMATISSA MIKSI SUUHYGIENISTIÄ TARVITAAN?

SUUHYGIENISTIN AMMATISSA MIKSI SUUHYGIENISTIÄ TARVITAAN? SUUHYGIENISTIN AMMATISSA MIKSI SUUHYGIENISTIÄ TARVITAAN? SUUHYGIENISTIN AMMATISSA Ammattina suuhygienisti Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 2/2012 Osa tämän julkaisun aineistosta on julkaistu aikaisemmin

Lisätiedot

Kasteohjelma haasteiden edessä Matti Rimpelä päätoimittajaksi. Neuvola ja kouluterveyslehti muuttuu kotiin tilattuna maksulliseksi

Kasteohjelma haasteiden edessä Matti Rimpelä päätoimittajaksi. Neuvola ja kouluterveyslehti muuttuu kotiin tilattuna maksulliseksi Terveyden edistämisen ja ehkäisevän lastensuojelun ammattilehti 1 2009 Kasteohjelma haasteiden edessä Matti Rimpelä päätoimittajaksi Neuvola ja kouluterveyslehti muuttuu kotiin tilattuna maksulliseksi

Lisätiedot

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010

Lastenneuvolan perhetyö. Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Lastenneuvolan perhetyö Hyvinvoinnin kehittämisen työskentelyjakso Sodankylässä 2.8. - 31.10 2010 Anita Tervo 31.10.2010 2 Sisältö 1. Johdanto...3 2. Lastenneuvolan perhetyö...5 3. Lastenneuvolan perhetyön

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

Osaamista työhön, tukea elämään

Osaamista työhön, tukea elämään 3 4 Osaamista työhön, tukea elämään Heikkinen Anne & Sipilä Salla (toim.) Osaamista työhön, tukea elämään Kiipula 60 v. ISBN 952-99381-7-9 (sid.) ISBN 952-99381-8-7 (pdf) Kiipula 2005 Julkaisija Kiipulasäätiö

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖLIIKKUVUUS

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖLIIKKUVUUS Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 3/2007 SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TYÖLIIKKUVUUS Tutkimus kuntien sosiaalitoimistojen sosiaalityöntekijöiden työliikkuvuuteen vaikuttavista

Lisätiedot

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32 sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta ETENE-julkaisuja 32 ETENE-julkaisuja 32 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN EETTINEN PERUSTA ISSN-L 1458-6193 ISSN 1458-6193 (painettu) ISSN 1797-9889 (verkkojulkaisu) ISBN

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä Marjo Kokkaret ja Päivi Nurkkala Pro gradu Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

N SANOMA ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN. asuntosijoittaminen? Kiinnostaako Sinua. EDUSKUNTAVAALIEN ennakkoäänestys 8. 14.4. Vaalipäivä sunnuntaina 19.4.

N SANOMA ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN. asuntosijoittaminen? Kiinnostaako Sinua. EDUSKUNTAVAALIEN ennakkoäänestys 8. 14.4. Vaalipäivä sunnuntaina 19.4. SAMI PIKKUAHO ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN KOLME ASKELTA PAREMPAAN ARKEEN: Tärkeimpänä lapset, nuoret ja perheet ikääntyviä unohtamatta Yrittäjyyden edellytyksiä ja lisää työpaikkoja Kestävät arvot yhteiskunnan

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Kuusamon neuvola kehityksen keulilla Natiivinörteille. medianeuvola. Neuvola ja kouluterveyslehti kotiin tilattuna maksullinen

Kuusamon neuvola kehityksen keulilla Natiivinörteille. medianeuvola. Neuvola ja kouluterveyslehti kotiin tilattuna maksullinen Terveyden edistämisen ja ehkäisevän lastensuojelun ammattilehti 2 2009 Kuusamon neuvola kehityksen keulilla Natiivinörteille medianeuvola Neuvola ja kouluterveyslehti kotiin tilattuna maksullinen Neuvola

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ MONISTE 9/2008 Maria Ruuskanen LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI VUOSILLE 2015 2020 Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman Moniste

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena.

Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena. Sosiaalityö sairaalassa on ihmisen kohtaamista kokonaisuutena. Ohjelmateoria Kainuun uuden keskussairaalan sosiaalityöstä Tiina Kanniainen Pro gradu-tutkielma Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA Julkaisu B 165 ISBN 978-951-594-319-4 ISBN 978-951-594-320-0 sähköinen versio ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisutiedot Julkaisija:

Lisätiedot

Toimitus: Takuu-Säätiö viestintä, Provia Viestintä, Kuvitukset: Mirkka Hietanen, Graafinen suunnittelu: Mervi Nygård, Duo oy

Toimitus: Takuu-Säätiö viestintä, Provia Viestintä, Kuvitukset: Mirkka Hietanen, Graafinen suunnittelu: Mervi Nygård, Duo oy VUOSIKERTOMUS 2010 2 Sisällys Hallituksen puheenjohtajalta 3 Toiminnanjohtajan katsaus 4 Juhlavuoden tapahtumat 7 20-vuotisjuhla 8 Velkatori-tapahtuma 18 Takaus ja perintä 20 Neuvontaa velkalinjassa 23

Lisätiedot