KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. kolmansille maille myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun toteutuksesta vuonna 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. kolmansille maille myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun toteutuksesta vuonna 2013"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2014) 372 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE kolmansille maille myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun toteutuksesta vuonna 2013 {SWD(2014) 193 final} FI FI

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO TAUSTAA Viime vuosien aikana tapahtunut kehitys Makrotaloudellista rahoitusapua koskeva puiteasetus Uusien makrotaloudellisten rahoitusaputoimien hyväksymiseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen MAKROTALOUDELLISET RAHOITUSAPUTOIMET VUONNA Yleiskatsaus Yksittäiset toimet avunsaajamaissa vuonna Bosnia ja Hertsegovina Georgia Jordania Kirgisian tasavalta Tunisia Ukraina MAKROTALOUDELLISTEN RAHOITUSAPUVAROJEN ASIANMUKAISEN KÄYTÖN VARMISTAMINEN: OPERATIIVISET ARVIOINNIT JA JÄLKIARVIOINNIT Operatiiviset arvioinnit Jälkiarvioinnit RAHOITUSAPUPYYNNÖT JA KOMISSION TULEVAT EHDOTUKSET TALOUSARVIOTILANNE

3 KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Kolmansille maille myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun toteutus vuonna JOHDANTO Makrotaloudellisella rahoitusavulla, joka on osa EU:n ulkoisen avun kehystä, on tarkoitus kattaa EU:ta maantieteellisesti, taloudellisesti ja poliittisesti lähellä olevien maiden poikkeuksellisia ulkoisia rahoitustarpeita. Sen tavoitteena on lisätä makrotalouden ja rahoitusjärjestelmän vakautta ehdokasmaissa, mahdollisissa ehdokasmaissa ja unionin naapurimaissa sekä kannustaa samalla tarkoituksenmukaisten rakenneuudistusten täytäntöönpanoon. Sillä täydennetään Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa luotua sopeutus- ja uudistusohjelmaa, joka on myös sen voimaantulon edellytyksenä. Makrotaloudellinen rahoitusapu on maksutasetukiväline. Se toteutetaan joko lainoina, joita varten komissio lainaa tarvittavat varat pääomamarkkinoilta ja lainaa ne edelleen edunsaajamaalle, tai erityisolosuhteissa avustuksina, jotka rahoitetaan EU:n talousarviosta. Vuotta 2013 leimasi makrotaloudellista rahoitusapua koskevien keskeytettyjen lainsäädäntöhankkeiden käsittelyn jatkuminen. Euroopan parlamentti ja neuvosto olivat kaksi vuotta olleet erimielisiä yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymismenettelystä. Yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistetaan talouspoliittiset toimenpiteet, jotka edunsaajamaan on toteutettava. Lainsäädäntövallan käyttäjät saattoivat nyt hyväksyä kolme makrotaloudellista rahoitusapua kokevaa lainsäädäntöpäätöstä: komission vuonna 2011 ehdottamat Georgiaa ja Kirgisian tasavaltaa koskevat päätökset ja sen vuonna 2013 ehdottaman Jordaniaa koskevan päätöksen. Tunisiaa koskeva päätös, jota komissio ehdotti vuonna 2013, hyväksyttäneen vuonna Alkuvuoden 2014 poliittisten tapahtumien sekä Ukrainan talouden ja maksutasetilanteen suuren haavoittuvuuden vuoksi komissio valmisteli uuden, enintään miljardin euron lainoista muodostuvan rahoitusaputoimen Ukrainaa varten. Neuvosto hyväksyi tätä koskevan päätöksen 14. huhtikuuta 2014 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 213 artiklan mukaisessa nopeutetussa menettelyssä. Tämä kertomus perustuu useisiin neuvoston päätöksiin ja Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisiin päätöksiin, jotka koskevat makrotaloudellisia rahoitusaputoimia. Se on jatkoa aiempina vuosina annetuille kertomuksille. Siihen liittyy komission yksiköiden valmisteluasiakirja, jossa on yksityiskohtaisempia tietoja ja analyysejä makrotalouden ympäristöstä ja yksittäisten makrotaloudellisten rahoitusaputoimien toteutuksesta. 3

4 2. TAUSTAA 2.1. Viime vuosien aikana tapahtunut kehitys Vuosien 2008 ja 2009 maailmanlaajuinen talous- ja finanssikriisi, joka vaikutti voimakkaasti nousevan talouden maihin Euroopan unionin lähialueilla, lisäsi huomattavasti pyyntöjä EU:n rahoitustuesta, myös makrotaloudellisesta rahoitusavusta. EU:n ministerineuvosto teki päätöksen neljästä tällaisesta ohjelmasta (Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Armenia ja Georgia) vuoden 2009 lopussa, ja aiemmin hyväksyttyä Kosovon 1 makrotaloudellista rahoitusapua jatkettiin yhdellä vuodella vuonna EU:n lainsäädäntövallan käyttäjät päättivät vuonna 2010 kahdesta uudesta ohjelmasta (Ukraina ja Moldovan tasavalta). Lissabonin sopimuksen voimaantulon vuoksi neuvosto ja parlamentti hyväksyivät päätökset tällä kertaa yhdessä. Georgiaa ja Kosovoa koskevat toimet saatiin päätökseen vuonna Komissio sai vuosina 2011, 2012 ja 2013 päätökseen Serbian, Armenian, Moldovan sekä Bosnia ja Hertsegovinan ohjelmien toteutuksen. Taloudellinen kokonaistilanne parani vuonna 2010 ja vuoden 2011 alkupuolella huomattavasti, mikä helpotti jonkin verran makrotaloudelliseen rahoitusapuun oikeutettujen maiden maksutaseisiin kohdistuvia paineita. Rahoitusolosuhteet maailmanlaajuisilla pääomamarkkinoilla heikkenivät merkittävästi vuoden 2011 toiselta puoliskolta lähtien, mikä johtui osittain euroalueen valtionvelkakriisistä. Lisäksi arabikevät ja sitä seurannut poliittinen ja taloudellinen kuohunta Välimeren alueen arabikumppanimaissa 2 lisäsivät näissä maissa talousarvioon ja ulkoiseen rahoitusasemaan kohdistuvia paineita. Tämä kehitys johti makrotaloudellisen rahoitusavun kysynnän lisääntymiseen vuosina 2012 ja Tukea pyysivät Egyptin, Jordanian ja Tunisian viranomaiset. Lainsäädäntövallan käyttäjät hyväksyivät joulukuussa 2013 päätöksen rahoitusavun myöntämisestä Jordanialle. Samassa kuussa komissio esitti Tunisialle myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevan päätösehdotuksen, jonka lainsäädäntövallan käyttäjät hyväksynevät vuoden 2014 alkupuoliskolla. Komission yksiköt valmistelivat ehdotuksen Egyptiä koskevaksi rahoitusaputoimeksi, mutta sen käsittely keskeytettiin vuoden 2013 jälkipuoliskon tapahtumien vuoksi ja koska Egyptin ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) välillä ei ollut vielä sovittu IMF:n maksuohjelmasta. Joidenkin EU:n itäisten naapurimaiden taloudellinen suorituskyky on viime aikoina heikentynyt samalla, kun poliittinen tilanne on joissakin niissä huonontunut huomattavasti. Tämän odotetaan johtavan uusiin makrotaloudellisiin rahoitusaputoimiin. Vuoden 2014 alun tapahtumien ja Ukrainan maksutaseen jatkuvan heikentymisen vuoksi 1 Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen. 2 Taustatietoa eteläisten naapureiden taloudellisesta kehityksestä saa julkaisusta The EU s neighbouring economies: managing policies in a challenging global environment, Occasional Papers -sarjan julkaisu nro 160, elokuu 2013, PO ECFIN, Euroopan komissio. (http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/index_en.htm).. 4

5 neuvosto hyväksyi huhtikuussa 2014 nopeutetussa menettelyssä (SEUT 213 artikla) uuden Ukrainaa koskevan makrotaloudellisen rahoitusaputoimen. Uusi ohjelma koostuu enintään yhden miljardin euron lainasta, joka on tarkoitus maksaa vuoden 2014 kuluessa Makrotaloudellista rahoitusapua koskeva puiteasetus Euroopan parlamentti totesi jo vuonna 2003, että yksi makrotaloudellisen rahoitusavun keskeisistä puutteista oli pitkä päätöksentekoprosessi: neuvosto hyväksyi tapauskohtaiset päätökset yksittäisistä rahoitusaputoimista Euroopan parlamenttia kuultuaan. Euroopan parlamentti korosti lisäksi tarvetta luoda avoin oikeusperusta koko rahoitusapuvälineelle. Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet yksittäisiä makrotaloudellisia rahoitusaputoimia koskevat lainsäädäntöpäätökset tavanomaista lainsäätämisjärjestystä noudattaen (yhteispäätösmenettely), mikä on johtanut vielä pidempään päätöksentekoprosessiin. Finanssi- ja velkakriisi on kuitenkin osoittanut, että makrotalouden ja rahoitussektorin hätätilanteiden pikainen ratkaiseminen edellyttää kriisinhallintavälinettä, jota voidaan käyttää nopeasti ja tehokkaasti. Vastatakseen makrotaloudellisen rahoitusapuvälineen virtaviivaistamistarpeeseen komissio antoi 4. heinäkuuta 2011 ehdotuksen puiteasetukseksi kolmansille maille myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevista yleisistä säännöksistä 3. Ehdotuksen tärkeimpinä tavoitteina olivat seuraavat: i) tehostaa makrotaloudellista rahoitusapua nopeamman ja tehokkaamman päätöksentekoprosessin avulla; ii) lähentää päätöksentekomenettelyä muihin, pääasiassa ulkosuhteisiin liittyviin rahoitusvälineisiin sovellettaviin päätöksentekomenettelyihin; iii) virallistaa, selkeyttää ja yksinkertaistaa makrotaloudellista rahoitusapua koskevat säännöt. Komission ehdotus johti pitkään lainsäädäntömenettelyyn, jonka aikana lainsäädäntövallan käyttäjät kiistelivät etenkin siitä, millä menettelyllä yhteisymmärryspöytäkirja olisi hyväksyttävä. Ennen kaikkea neuvosto halusi säilyttää olemassa olevan järjestelmän, jossa jokainen kriisissä olevaa maata koskeva yksittäinen makrotaloudellinen rahoitusaputoimi edellyttää erillistä lainsäädäntöpäätöstä. Euroopan parlamentti ei aluksi ollut neuvoston kanssa samaa mieltä, mutta ilmoitti myöhemmin olevansa halukas tekemään neuvoston kanssa asiaa koskevan sopimuksen. Euroopan parlamentti ja neuvosto aikoivat näin ollen hyväksyä komission ehdotuksen uskomatta kuitenkaan komissiolle täytäntöönpanovaltaa päättää makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä kolmannelle maalle. Komission mielestä tämä tarkoitti ehdotuksen luonteen muuttumista, ja se katsoi, että jos makrotaloudellista rahoitusapua koskeva puiteasetus hyväksyttäisiin, toimielinten välinen tasapaino järkkyisi pahasti etenkin siksi, että silloin puututtaisiin komission aloiteoikeuteen säädösasioissa. Komissio päättikin peruuttaa ehdotuksensa 8. toukokuuta 2013, mistä seurasi, että parlamentti ja neuvosto tekevät yksittäisiä rahoitusaputoimia koskevat lainsäädäntöpäätökset edelleen tavanomaista lainsäädäntömenettelyä noudattaen. 4 3 KOM(2011) 396 lopullinen, Hyväksyessään päätöksen N:o 778/2013/EU makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat yhteisen julistuksen. Siinä kuvastuvat kompromissit, 5

6 Komission peruutettua ehdotuksensa neuvosto nosti komissiota vastaan kumoamiskanteen unionin tuomioistuimessa SEUT-sopimuksen 263 artiklan mukaisesti. 5 Tapaus on yhä vireillä unionin tuomioistuimessa. Tuoreet kokemukset ja etenkin tarve käynnistää nopeasti uusi makrotaloudellinen rahoitusaputoimi Ukrainassa ovat jälleen tuoneet korostetusti esiin sen, että makrotaloudellisen rahoitusavun kaltainen hätäapuväline on voitava kriisitilanteissa hyväksyä nopeasti. Komissio jatkaa siksi pohdintoja löytääkseen keinoja päätöksentekomenettelyn tehostamiseksi. 2.3 Uusien makrotaloudellisten rahoitusaputoimien hyväksymiseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen Siitä lähtien, kun uusi komitologia-asetus 6 tuli voimaan 1. maaliskuuta 2011, Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat olleet eri mieltä eräistä menettelykysymyksistä, jotka liittyvät komission ehdotuksiin myöntää makrotaloudellista rahoitusapua Georgialle ja Kirgisian tasavallalle. Vaikka ehdotusten asiasisällöstä oltiin yksimielisiä, kyseisillä toimielimillä oli erilaiset näkemykset yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymistä koskevasta komiteamenettelystä. Parlamentti vaati käyttämään neuvoa-antavaa menettelyä (jäsenvaltioiden ei-sitova lausunto), kun taas neuvoston mukaan oli käytettävä tarkastelumenettelyä (jäsenvaltioiden sitova lausunto). Kompromissiratkaisu löytyi vihdoin makrotaloudellista rahoitusapua koskevasta puiteasetuksesta käytyjen neuvottelujen ja makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä Georgialle koskevan sovittelumenettelyn yhteydessä. Lainsäädäntövallan käyttäjät sopivat, että tuleviin toimiin sovelletaan 90 miljoonan euron kynnysarvoa: yli 90 miljoonan euron makrotaloudellisia rahoitusaputoimia koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisessä käytetään tarkastelumenettelyä ja tämän määrän suuruisia tai sitä pienempiä määriä koskevissa toimissa käytetään neuvoa-antavaa menettelyä. Tämä kompromissi (joka kuvastuu myös alaviitteessä 4 mainitussa yhteisessä julistuksessa) mahdollisti Georgialle myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevan päätöksen hyväksymisen elokuussa 2013 ja Kirgisian tasavaltaa koskevan vastaavan päätöksen hyväksymisen lokakuussa MAKROTALOUDELLISET RAHOITUSAPUTOIMET VUONNA Yleiskatsaus Bosnia ja Hertsegovinalle myönnetty makrotaloudellinen rahoitusapu (yhteensä 100 miljoonaa euroa lainoina), joka hyväksyttiin vuonna 2009, saatiin päätökseen vuonna Rahoitusaputoimen ensimmäinen ja toinen erä, joiden kummankin arvo oli 50 miljoonaa euroa, maksettiin helmi- ja syyskuussa joihin nämä kaksi lainsäädäntövallan käyttäjää päätyivät puiteasetusta koskevissa neuvotteluissa ja Georgiasta annettua päätöstä koskevassa sovittelumenettelyssä (EUVL L 218, , s. 18). Julistus on poliittinen sopimus, jolla ei ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta. 5 Asia C-409/13. 6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 182/2011, annettu 16. helmikuuta

7 Kuten edellä on todettu, makrotaloudellisen rahoitusapuvälineen käytön jatkuminen vuonna 2013 mahdollisti kahden kaksi vuotta keskeytettynä olleen makrotaloudellista rahoitusapua koskevan päätöksen ja kahden uuden päätöksen (Jordania ja Tunisia) hyväksymisen. Lainsäädäntövallan käyttäjät hyväksyivät elokuussa 2013 komission vuonna 2011 tekemän ehdotuksen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Georgialle (yhteensä 23 miljoonaa euroa lainoina ja 23 miljoonaa euroa avustuksina). Tämän rahoitusaputoimen mukaiset maksut voidaan aloittaa, kunhan Georgia sopii IMF:n kanssa uudesta maksuohjelmasta. Komission vuonna 2011 tekemä ehdotus poikkeuksellisen makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Kirgisian tasavallalle hyväksyttiin lokakuussa 2013 (15 miljoonaa euroa lainoina ja 15 miljoonaa euroa avustuksina). Komissio keskustelee parhaillaan Kirgisian viranomaisten kanssa makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyvistä asiakirjoista. Sekä ensimmäinen että toinen erä on tarkoitus maksaa vuonna Komissio teki huhtikuussa 2014 ehdotuksen uudeksi lainsäädäntöpäätökseksi 180 miljoonan euron myöntämisestä Jordanialle lainoina. Ehdotus hyväksyttiin joulukuussa Jordanian viranomaiset ja EU allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan ja lainasopimuksen 18. maaliskuuta Sekä ensimmäinen että toinen erä on tarkoitus maksaa vuonna Komissio teki joulukuussa 2013 uuden lainsäädäntöehdotuksen enintään 250 miljoonan euron makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Tunisialle lainojen muodossa. Lainsäädäntövallan käyttäjät hyväksyivät päätöksen toukokuussa Rahoitusapu, jonka määrä korotettiin lainsäädäntömenettelyn kuluessa 300 miljoonaan euroon, on tarkoitus panna täytäntöön vuosina Vuosina 2002 ja 2010 hyväksyttiin kaksi päätöstä yhteensä 610 miljoonan euron makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle. Pitkittyneen neuvottelumenettelyn vuoksi täytäntöönpanoa ei kuitenkaan voitu aloittaa vuonna Yhteisymmärryspöytäkirja allekirjoitettiin helmikuussa ja lainasopimus maaliskuussa 2013, ja ne ratifioitiin vuotta myöhemmin. Tämän makrotaloudellisen rahoitusavun maksaminen edellyttää, että Ukrainan viranomaiset ja IMF sopivat IMF:n maksuohjelmasta. Maksut on tarkoitus suorittaa vuosina Yksittäiset toimet avunsaajamaissa vuonna Bosnia ja Hertsegovina Neuvosto hyväksyi vuonna 2009 Bosnia ja Hertsegovinalle lainoina myönnettävän enintään 100 miljoonan euron makrotaloudellisen rahoitusavun. Yhteisymmärryspöytäkirja ja lainasopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2010, mutta lainasopimus ratifioitiin vasta elokuussa Tämä johtui osittain siitä, että hallituksen muodostaminen kesti pitkään lokakuun 2010 parlamenttivaalien jälkeen. Makrotaloudellista rahoitusapua ei maksettu vuonna 2012, koska viranomaiset eivät noudattaneet yhteisymmärryspöytäkirjassa sovittuja ehtoja. Euroopan komissio pidensi makrotaloudellisen rahoitusavun saatavuusaikaa yhdellä vuodella 7. marraskuuta

8 saakka sen jälkeen, kun IMF:n kanssa oli sovittu uudesta valmiusluottojärjestelystä ja viranomaiset olivat toteuttaneet toimia julkisen talouden kestävyyden parantamiseksi. Ensimmäinen ja toinen erä, molemmat arvoltaan 50 miljoonaa euroa, maksettiin vuonna Talouskasvu oli negatiivista vuonna 2012 (BKT:n kasvu oli -0,9 prosenttia), mutta lähti taas hitaaseen nousuun vuonna Sen odotetaan päätyvän 1,5 prosenttiin osittain maan pääkauppakumppanien talouden elpymisen ansiosta. IMF:n kanssa tehty noin 400 miljoonan euron 24 kuukauden valmiusluottojärjestely on pysynyt aikataulussa huolimatta loppuvuoden 2013 poliittisista jännitteistä, jotka viivästyttivät kuudennen erän maksamista. Tammikuussa 2014 valmiusluottojärjestelyä jatkettiin kesäkuuhun 2015 saakka ja siihen lisättiin 300 miljoonaa euroa loppuvuodesta 2014 ilmenneiden suurentuneiden rahoitustarpeiden vuoksi Georgia Venäjän ja Georgian välillä elokuussa 2008 tapahtuneen sotilaallisen konfliktin seurauksena EU sitoutui avunantajien konferenssissa myöntämään kattavan, enintään 500 miljoonan euron apupaketin Georgian taloudellisen elpymisen tukemiseksi. Tähän pakettiin sisältyi kaksi potentiaalista makrotaloudellisen rahoitusavun ohjelmaa, joiden kummankin arvo oli 46 miljoonaa euroa. Ensimmäinen saatiin onnistuneesti päätökseen vuosina 2009 ja 2010, mutta toista ohjelmaa koskevan lainsäädäntöpäätöksen hyväksyminen viivästyi kaksi vuotta, koska Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä oli erimielisyyttä siitä, millä menettelyllä yhteisymmärryspöytäkirja olisi hyväksyttävä. Päätös toisesta ohjelmasta, joka koostuu määrältään yhtä suurista lainoista ja avustuksista, hyväksyttiin lopulta elokuussa Makrotaloudellisen rahoitusavun maksaminen edellyttää kuitenkin IMF:n maksuohjelmaa. IMF:n ohjelman voimassaolo päättyi huhtikuussa 2014, eikä sen mukaisesti suoritettu yhtään maksua, koska Georgian viranomaiset pitivät ohjelmaa ennalta varautuvana. Georgian viranomaiset ja IMF neuvottelevat kuitenkin parhaillaan seuraavasta järjestelystä, johon saattaa liittyä IMF:n varojen käyttöä ja joka voisi mahdollistaa tämän rahoitusaputoimen täytäntöönpanon. BKT:n kasvu hidastui Georgiassa 3,2 prosenttiin vuonna 2013, kun se vuonna 2012 oli 6,2 prosenttia. Ulkoinen haavoittuvuus aiheutti edelleen huolta, mistä ovat esimerkkeinä supistuva mutta edelleen suuri vaihtotaseen alijäämä suhteessa BKT:hen, suuri ulkomainen bruttovelka ja ulkomaisten suorien sijoitusten väheneminen. Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä Georgian talous alkoi näyttää elpymisen merkkejä, ja suuntaus jatkui tammi helmikuuhun 2014: BKT:n kasvu ja inflaatio kiihtyivät ulkomaisen ja kotimaisen kysynnän vilkastuessa Jordania Ulkoiset alueelliset talouden sokit ovat kolmen viime vuoden aikana heikentäneet Jordanian tilannetta voimakkaasti. Syyrian selkkauksen taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset, joita on aiheuttanut maahan saapuva kasvava pakolaisvirta, Egyptistä tulevien maakaasutoimitusten toistuvat häiriöt, heikko globaali taloustilanne ja korkeat energian maailmanmarkkinahinnat ovat kaikki vähentäneet voimakkaasti ulkomaisia tuloja ja hidastaneet BKT:n kasvua, joka oli 3,3 prosenttia vuonna Tässä tilanteessa Jordania sopi elokuussa 2012 IMF:n kanssa kahden miljardin Yhdysvaltain dollarin arvoisesta (800 prosenttia kiintiöstä) 36 kuukauden valmiusluottojärjestelystä. 8

9 Tuoreimman arvioinnin mukaan ohjelma on pysynyt jotakuinkin aikataulussa, ja puolet sen kokonaismäärästä oli maksettu vuoden 2013 lopussa. Saatuaan joulukuussa 2012 makrotaloudellista rahoitusapua koskevan virallisen pyynnön komissio esitti 29. huhtikuuta 2013 päätösehdotuksen Jordanialle lainojen muodossa myönnettävästä enintään 180 miljoonan euron makrotaloudellisesta rahoitusavusta. Parlamentti ja neuvosto hyväksyivät päätöksen 11. joulukuuta Yhteisymmärryspöytäkirja ja lainasopimus allekirjoitettiin 18. maaliskuuta Jordanian rahoitusaputoimen on tarkoitus täydentää varoja, joita IMF myöntää valmiusluottojärjestelyn kautta, ja se maksettaneen kahdessa erässä vuoden 2014 aikana. Rahoitusavulla on tarkoitus tukea uudistuksia, jotka koskevat julkista varainhoitoa ja verotusta, sosiaalista turvaverkostoa ja työmarkkinoita, investointiympäristöä ja kauppaa sekä energia-alaa Kirgisian tasavalta Komissio esitti 20. joulukuuta 2011 päätösehdotuksen Kirgisian tasavallalle myönnettävästä enintään 30 miljoonan euron makrotaloudellisesta rahoitusavusta (15 miljoonaa euroa lainoina ja 15 miljoonaa euroa avustuksina). Tämä poikkeuksellinen rahoitusaputoimi toteutettiin makrotaloudellisen rahoitusavun tavanomaisen maantieteelliseen soveltamisalan ulkopuolella. Sen tekivät perustelluksi demokratiaa tukevien poliittisten ja taloudellisten uudistusten nopea eteneminen sekä maan sijainti alueella, jolla on taloudellista ja poliittista merkitystä EU:lle. Kirgisia sopi samaan aikaan IMF:n kanssa kolmivuotisesta ohjelmasta, joka jatkuu kesäkuusta 2011 kesäkuuhun 2014 ja jota tuetaan 102,3 miljoonan Yhdysvaltain dollarin laajennetulla luottojärjestelyllä. Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämistä koskeva päätös hyväksyttiin vasta kahden vuoden viiveen jälkeen, 22. lokakuuta 2013, koska lainsäädäntövallan käyttäjät olivat olleet eri mieltä siitä, millä menettelyllä yhteisymmärryspöytäkirja olisi hyväksyttävä (ks. 2.3 kohta). Jos makrotaloudelliseen rahoitusapuun liittyvistä asiakirjoista parhaillaan käytävät keskustelut saadaan onnistuneesti päätökseen, molemmat erät voidaan maksaa vuonna BKT supistui 0,9 prosenttia vuonna 2012, mikä johtui Kirgisian kultatuotannon 40 prosentin supistumisesta, mutta tämän jälkeen talous lähti uudestaan kasvuun vuonna BKT:n kasvun arvioidaan olleen 7,8 prosenttia vuonna 2013 sekä kultatuotannon elpymisen (siitä huolimatta, että kullan hinta laski 25 prosenttia vuonna 2013) että muilla aloilla kuin kultatuotannossa tapahtuneen voimakkaan kehityksen ansiosta. Inflaatio pysyi vuonna 2013 hallinnassa, noin 7,0 prosentissa. Kirgisian hallitus onnistui hieman ylittämään julkisen talouden vuoden 2013 tavoitteensa, ja julkisen talouden alijäämä jäi 5,2 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Tämä johtui odotettua voimakkaammasta kasvusta ja melko suuresta tuonnista, joiden ansiosta arvonlisävero- ja tuloverotulot kasvoivat. Vaihtotaseen alijäämän odotetaan senkin kaventuvan 10,4 prosenttiin vuonna Ulkomainen julkinen velka supistui hieman noin 44,6 prosenttiin BKT:stä vuoden 2013 loppuun mennessä. Tuonnin lisääntymisen seurauksena valuuttavaranto supistui ja vastasi 3,3 kuukauden tuontia, kun se vuotta aiemmin oli vastannut 3,7 kuukauden tuontia. Kirgisian tasavallan IMF-ohjelma etenee suurin piirtein aikataulussa. 9

10 Tunisia Tunisia pääsi huhtikuun 2013 puolivälissä sopimukseen IMF:n kanssa 24 kuukauden valmiusluottojärjestelystä, jonka arvo on 1,75 miljardia Yhdysvaltain dollaria. IMF:n johtokunta hyväksyi järjestelyn kesäkuussa Tunisian hallitus pyysi tässä yhteydessä elokuussa 2013 EU:lta 500 miljoonan euron makrotaloudellista rahoitusapua. Komissio teki tämän johdosta 5. joulukuuta ehdotuksen Tunisialle myönnettävästä enintään 250 miljoonan euron makrotaloudellisesta rahoitusavusta, joka maksettaisiin lainana kolmessa erässä vuoden 2014 sekä vuoden 2015 alkupuoliskon aikana. Parlamentissa ja neuvostossa käydyissä keskusteluissa rahoitusavun määrää korotettiin 300 miljoonaan euroon. Lainsäädäntövallan käyttäjät hyväksyivät tätä rahoitusaputoimea koskevan päätöksen toukokuussa Poliittisen kriisin jatkuminen yhdistettynä huonoon viljasatoon ja heikkoon ulkomaiseen kysyntään vaikuttivat vuonna 2013 kielteisesti BKT:n kasvuun, jonka odotetaan jäävän 2,6 prosenttiin. Tuoreimmat arviot julkisen talouden kehityksestä ja vaihtotaseesta viittaavat 8,8 ja 8,2 prosentin alijäämiin suhteessa BKT:hen, mikä on huomattavasti enemmän kuin IMF:n alkuperäisissä ennusteissa. Valuuttavarantojen arvioitiin vastaavan juuri ja juuri kolmen kuukauden tuontia vuoden 2013 lopussa. Vuoden 2014 alun myönteisestä poliittisesta kehityksestä (uuden perustuslain hyväksyminen ja toimitusministeriönä toimivan hallituksen nimittäminen) huolimatta makrotalouden näkymiin kohdistuu edelleen suuria riskejä. Heikon maailmanlaajuisen kasvun ilmapiirissä Tunisialla on merkittäviä ulkoisia rahoitusvaikeuksia ja budjettirajoituksia. Sen haavoittuvuutta lisäävät myös kasvavat sisäiset turvallisuusuhat ja alueelliseen vakauteen kohdistuvat kohtalaiset riskit. Väliaikaisen hallituksen olisi käynnissä olevan IMF:n ohjelman tuella toteutettava tarvittavat rakenneuudistukset, joiden tarkoituksena on lisätä osallistavaa kasvua sekä korjata ulkoista epätasapainoa ja julkisen talouden epätasapainoa Ukraina Jatkuvan ulkoisen rahoitusvajeen vuoksi ja maan taloudellisen uudistusprosessin tukemiseksi EU teki heinäkuussa 2010 päätöksen enintään 500 miljoonan euron makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle. Kun tämä yhdistetään vuonna 2002 hyväksytystä makrotaloudellisesta rahoitusavusta vielä jäljellä oleviin 110 miljoonaan euroon, makrotaloudellisen rahoitusapupaketin arvoksi tulee enintään 610 miljoonaa euroa. Se annettaisiin lainojen muodossa ja maksettaisiin kolmessa erässä. Yhteisymmärryspöytäkirja ja lainasopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2013, ja Ukrainan parlamentti ratifioi ne maaliskuussa Ukraina kärsii vakavasta makrotalouden epätasapainosta, ja yhä jatkuva poliittinen myllerrys luo paljon epävarmuutta. BKT:n kasvu pysähtyi vuosina , ja sen oletetaan laskeneen 10 prosentilla vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Inflaatio kääntyi negatiiviseksi vuonna 2013 ja oli -0,2 prosenttia. Julkisen talouden alijäämä kasvoi 6,5 7,5 prosenttiin vuonna Vaikka julkisen talouden kokonaisvelkaantumisaste vaikutti kansainvälisen mittapuun mukaan olevan hallittavissa (41 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2013), Ukrainan oli lyhennettävä velkaansa huomattavasti vuonna Sen vaikeana tehtävänä oli pidentää laina-aikaa kestävillä koroilla, kunnes viranomaiset saivat joulukuussa Venäjältä kolmen miljardin 10

11 Yhdysvaltain dollarin suuruisen rahoitustuen. Viennin vähentyminen johti vaihtotaseen alijäämän pahenemiseen, ja sen arvioidaan olevan 10 prosenttia suhteessa BKT:hen. Valuuttavaranto oli vuoden 2014 helmikuun loppuun mennessä supistunut vastaamaan vain seuraavan vuoden kahden kuukauden tuontia. Tämä johtui suuresta vaihtotaseen alijäämästä, hryvniaan kohdistuneista paineista ja vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä toteutetusta mittavasta velanmaksusta. Akuutti poliittinen kriisi heikensi taloustilannetta entisestään vuoden 2014 ensimmäisinä kuukausina. BKT:n kasvun arvioidaan hidastuneen vuositasolla noin 3 4 prosenttia tammikuussa ja helmikuussa Vuoden 2014 alun poliittisten tapahtumien ja Ukrainan talouden ja maksutaseen akuutin haavoittuvuuden vuoksi komissio valmisteli Ukrainaa varten uuden makrotaloudellisen rahoitusaputoimen, jonka arvo on enintään yksi miljardi euroa lainoina. Rahoitusaputoimea koskeva päätös hyväksyttiin SEUT-sopimuksen 213 artiklan mukaisessa nopeutetussa menettelyssä 14. huhtikuuta Sen maksamisen edellytyksenä on IMF:n kanssa sovittava järjestely ja yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistettujen poliittisten ehtojen noudattaminen. Yhteisymmärryspöytäkirjasta neuvoteltiin huhtikuussa, ja Ukrainan parlamentin on tarkoitus allekirjoittaa ja ratifioida se toukokuussa. IMF:n johtokunta hyväksyi huhtikuussa 2014 Ukrainaa koskevan 24 kuukauden valmiusluottojärjestelyn, jonka arvo on enintään 17 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Sen ansiosta voidaan aloittaa sekä vuosina 2002 ja 2010 että vuonna 2014 hyväksyttyjen rahoitusaputoimien mukaisten maksujen suorittaminen. 4. MAKROTALOUDELLISTEN RAHOITUSAPUVAROJEN ASIANMUKAISEN KÄYTÖN VARMISTAMINEN: OPERATIIVISET ARVIOINNIT JA JÄLKIARVIOINNIT 4.1. Operatiiviset arvioinnit EU:n varainhoitoasetuksen vaatimusten mukaisesti komissio toteuttaa ulkopuolisten konsulttien tuella operatiivisia arviointeja saadakseen riittävät takeet siitä, että hallintomenettelyt ja rahoitusketjut toimivat edunsaajamaassa. Operatiivisissa arvioinneissa keskitytään julkisen talouden hallinnointijärjestelmiin ja erityisesti valtiovarainministeriön ja keskuspankin menettelyihin ja organisaatioon ja ennen kaikkea niiden tilien hoitoon, joille maksetaan EU:n varoja. Arvioinneissa kiinnitetään lisäksi erityishuomiota ulkoisten tilintarkastuslaitosten työskentelytapaan, riippumattomuuteen, työohjelmiin ja niiden tekemien tarkastusten tehokkuuteen. Myös julkisten hankintojen keskusjärjestelmiä tarkastellaan. Vuonna 2013 komissio suoritti operatiivisia arviointeja Jordaniassa, Egyptissä ja Tunisiassa Jälkiarvioinnit EU:n varainhoitoasetuksen mukaisesti komissio tekee makrotaloudellisten rahoitusapuohjelmien jälkiarviointeja makrotaloudellisen rahoitusavun vaikutusten arvioimiseksi. Jälkiarviointien päätavoitteena on i) analysoida makrotaloudellisen rahoitusavun taloudellisia vaikutuksia edunsaajamaan talouteen ja erityisesti sen ulkoisen rahoitusaseman kestävyyteen ja ii) arvioida EU:n tukitoimien lisäarvoa. Vuonna

12 saatiin päätökseen Serbian, Moldovan ja Armenian kanssa toteutettuja makrotaloudellisia rahoitusaputoimia koskevat jälkiarvioinnit. 7 Serbialle myönnettyä makrotaloudellista rahoitusapua koskevan ohjelman jälkiarvioinnissa päädyttiin siihen, että apu oli yhdessä IMF:n paketin kanssa auttanut estämään Serbian talouden vaipumisen vakavaan talouskriisiin. Serbian julkisen talouden tilanne ja ulkoinen rahoitusasema olivat kuitenkin edelleen hauraat, ja niihin kohdistui runsaasti riskejä ja haasteita. Moldovaa koskeneessa jälkiarvioinnissa makrotaloudellisella rahoitusaputoimella todettiin olleen positiivinen nettovaikutus Moldovan talouteen. Se mahdollisti julkisen talouden asteittaisemman vakauttamisen kuin olisi muuten ollut mahdollista kriisin jälkeen, mikä edisti talouden kasvua vuosina Joitakin rakenneuudistuksia edistettiin kytkemällä erien maksaminen tiettyihin Moldovan viranomaisten kanssa sovittuihin ja muiden avunantajien kanssa koordinoituihin erityisehtoihin. Armeniaa koskeneessa jälkiarvioinnissa löydettiin näyttöä makrotaloudellisen rahoitusavun vahvistavasta vaikutuksesta vero- ja tullipolitiikan uudistamiseen. Täyttä varmuutta ei kuitenkin saatu vaikutuksesta muiden alojen, esimerkiksi eläkejärjestelmän, uudistukseen: koska kansallinen sitoutuminen uudistukseen oli jo suurta, se olisi erittäin todennäköisesti toteutettu ilman makrotaloudellista rahoitusaputoimeakin. 5. RAHOITUSAPUPYYNNÖT JA KOMISSION TULEVAT EHDOTUKSET TALOUSARVIOTILANNE Vuonna 2014 on tarkoitus toteuttaa seuraavat makrotaloudelliset rahoitusaputoimet: i) jo hyväksytyt neljä päätöstä, jotka koskevat Kirgisian tasavallalle, Jordanialle, Georgialle ja Ukrainalle myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua; ii) komission vuonna 2013 ehdottama päätös, joka koskee Tunisialle myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua ja jonka täytäntöönpano on tarkoitus aloittaa vuonna 2014; iii) yksi uusi Ukrainaa koskeva rahoitusapupäätös, jonka neuvosto hyväksyi huhtikuussa 2014 ja joka on tarkoitus panna täytäntöön vuonna 2014; ja iv) enintään kaksi uutta ohjelmaa, jotka perustuvat Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvista maista tähän mennessä vastaanotettuihin pyyntöihin (tällä hetkellä Armenia ja Egypti). Kuten edellä on todettu, Kirgisian makrotaloudellisen rahoitusavun kaksi erää (15 miljoonaa euroa lainoina ja 15 miljoonaa erää avustuksina) on tarkoitus maksaa vuonna Sama koskee Jordanialle myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua (180 miljoonaa euroa lainoina). 7 Kaikki jälkiarvioinnit ovat luettavissa talouden ja rahoituksen pääosaston verkkosivustolla: 12

13 Vuosina 2002 ja 2010 hyväksyttiin Ukrainaa koskeva ohjelma (610 miljoonaa euroa lainoina), jonka edellytyksenä on yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistettujen ehtojen noudattaminen ja jonka erät on nyt tarkoitus maksaa vuosina Ukrainalle myönnettävä uusi miljardin euron makrotaloudellinen rahoitusapu, joka hyväksyttiin huhtikuussa 2014, on tarkoitus panna kokonaan täytäntöön vuonna Tunisialle myönnettävää 300 miljoonan euron makrotaloudellista rahoitusapua (myös lainoina) koskevan, toukokuussa 2014 hyväksytyn lainsäädäntöpäätöksen mukaiset maksut on tarkoitus toteuttaa kolmessa erässä vuosina Edellä mainittujen toimien täysi täytäntöönpano edellyttää niitä koskevissa yhteisymmärryspöytäkirjoissa vahvistettujen poliittisten ehtojen noudattamista. Jos IMF:n ja Georgian välillä parhaillaan käytävät keskustelut johtavat uuteen IMF:n maksuohjelmaan ja jos Georgian viranomaiset ja EU saavat sovittua yhteisymmärryspöytäkirjasta, Georgiaa koskevan rahoitusapupäätöksen (23 miljoonaa euroa lainoina ja 23 miljoonaa euroa avustuksina) täytäntöönpano voi alkaa vuonna Komissio vastaanotti helmikuussa 2014 Armenialta uuden makrotaloudellista rahoitusapua koskevan pyynnön. Rahoitusapu olisi jatkoa vuonna 2012 päättyneelle rahoitusapuohjelmalle, ja sen tarkoituksena olisi auttaa maata kattamaan jäljellä oleva ulkoinen rahoitusvaje, jota ennustetaan vuosille Se täydentäisi varoja, jotka saadaan 7. maaliskuuta 2014 hyväksytyn IMF:n uuden rahoitusjärjestelyn (125 miljoonan Yhdysvaltain dollarin suuruinen laajennettu rahoitusjärjestely) mukaisesti. Egypti uusi pyyntönsä 500 miljoonan euron makrotaloudellisesta rahoitusavusta marraskuussa Komissio oli tämän perusteella harkinnut tekevänsä ehdotuksen, joka mahdollisesti koostuisi 450 miljoonan euron lainasta ja 50 miljoonan euron avustuksesta. Kesäkuussa 2013 toteutettiin myös operatiivinen arviointi, jossa tarkasteltiin Egyptin julkisen talouden hallinnointijärjestelmän rahoitusketjuja ja tarkastuksia. Ehdotuksen käsittely on kuitenkin keskeytetty vuoden 2013 loppupuolen poliittisten tapahtumien vuoksi ja koska Egypti ja IMF eivät ole vielä sopineet IMF:n maksuohjelmasta. Komissio saattaa esittää Moldovalle myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua koskevan ehdotuksen, koska maan taloustilanne on heikentynyt ja se on hiljattain käynyt keskusteluja IMF:n kanssa uudesta ohjelmasta. Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään yleiskatsaus avustuksina myönnettävän makrotaloudellisen rahoitusavun maksusitoumuksista ja maksuista vuosina 2012, 2013 ja 2014 (taulukko on suuntaa antava). Vuoden 2014 ennuste on hyvin alustava ja sisältää vain ne makrotaloudelliset rahoitusaputoimet, joista komissio on tehnyt ehdotuksen tai jotka lainsäädäntövallan käyttäjät ovat jo hyväksyneet. Lainoina myönnettävän makrotaloudellisen rahoitusavun kokonaislainakanta oli vuoden 2013 lopussa 582 miljoonaa euroa. Tämä summa katetaan ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahastosta 8, jota rahoitetaan yhdeksän prosentin rahoitusasteella jäljellä olevasta määrästä. Rahastosta katetaan makrotaloudellisen rahoitusavun lainojen lisäksi 8 Lisätietoja löytyy komission kertomuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä. 13

14 Euratomin lainat ja EIP:n lainat kolmansille maille, ja sitä rahoitetaan EU:n talousarviosta. Makrotaloudellisen rahoitusavun lainojen maksujen arvioidaan vuonna 2014 nousevan noin 1,8 miljardiin euroon, mikä vastaisi takuurahaston rahoittamista noin 160 miljoonalla eurolla. Luvuissa ei kuitenkaan ole otettu huomioon mahdollisia uusia rahoitusaputoimia, joista komissio ei vielä ole tehnyt ehdotusta. Makrotaloudellisen rahoitusavun (MFA) maksusitoumukset ja maksut vuosina euroina (ohjeellinen) Avustusten maksusitoumusmäärärahat talousarviossa Sitoumukset, yhteensä Operatiiviset arvioinnit, PEFA-tutkimukset, jälkiarvioinnit MFA Kirgisian tasavalta (päätös hyväksytty) MFA Georgia (päätös hyväksytty) päätetään myöh. Muut mahdolliset MFA-toimet (esim. Moldova, Egypti, Armenia) päätetään myöh. Sitomattomat talousarviomäärärahat Avustusten maksumäärärahat talousarviossa Maksut, yhteensä Operatiiviset arvioinnit, PEFA-tutkimukset, jälkiarvioinnit MFA Moldova (päätös hyväksytty) MFA Kirgisian tasavalta (päätös hyväksytty) MFA Georgia (päätös hyväksytty) päätetään myöh. Muut mahdolliset MFA-toimet (esim. Moldova, Egypti, Armenia) päätetään myöh. Avustusmaksujen käyttämättömät määrärahat Lainoina myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun (MFA) maksut, yhteensä Armenia (päätös hyväksytty) Bosnia ja Hertsegovina (päätös hyväksytty) Kirgisian tasavalta (päätös hyväksytty) Jordania (päätös hyväksytty) Tunisia (päätös hyväksytty) Ukraina I (päätös hyväksytty) Ukraina II (päätös hyväksytty) Georgia (päätös hyväksytty) päätetään myöh. Muut mahdolliset MFA-toimet (esim. Moldova, Egypti, Armenia) päätetään myöh. 14

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. kolmansille maille myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun toteutuksesta vuonna 2015

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. kolmansille maille myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun toteutuksesta vuonna 2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.6.2016 COM(2016) 376 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE kolmansille maille myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun toteutuksesta vuonna 2015 {SWD(2016)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS. kolmansille maille myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun toteutuksesta vuonna {SWD(2013) 211 final}

KOMISSION KERTOMUS. kolmansille maille myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun toteutuksesta vuonna {SWD(2013) 211 final} EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2013 COM(2013) 426 final KOMISSION KERTOMUS kolmansille maille myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun toteutuksesta vuonna 2012 {SWD(2013) 211 final} FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0056/1. Tarkistus. William (The Earl of) Dartmouth EFDD-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0056/1. Tarkistus. William (The Earl of) Dartmouth EFDD-ryhmän puolesta 20.3.2015 A8-0056/1 1 William (The Earl of) Dartmouth 1 a artikla (uusi) 1 a artikla Edellä todetusta huolimatta Ukrainalle ei tulisi myöntää makrotaloudellista rahoitusapua ennen kuin tulitauko on ollut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.5.2010 KOM(2010) 2010 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta FI FI Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10001/17 ECON 497 UEM 189 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Portugalissa annetun päätöksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31.

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.7.2015 COM(2015) 373 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31. joulukuuta 2014 {SWD(2015)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

P7_TA(2011)0207 Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle ***I

P7_TA(2011)0207 Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle ***I P7_TA(2011)0207 Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 10. toukokuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2016 COM(2016) 519 final Suositus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS sakon määräämisestä Portugalille, koska se ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 297 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9328/16 ECON 488 UEM 230 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Sloveniassa annetun päätöksen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.6.2014 COM(2014) 386 final 2014/0197 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus-

Lisätiedot

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A

7958/17 ip/elv/jk 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. huhtikuuta 207 (OR. en) 7958/7 FIN 237 CADREFIN 4 POLGEN 38 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.6.2017 COM(2017) 324 final 2017/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liikenneyhteisösopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - tilanne 31.

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - tilanne 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.8.2011 KOM(2011) 528 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE yleisestä talousarviosta katettavien takauksien käytöstä - tilanne 31. joulukuuta 2010

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. lokakuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. lokakuuta 2016 (OR. en) 13276/16 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 13. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Asia: LIMITE PUBLIC CORLX 395 CSDP/PSDC 578 CFSP/PESC 818

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 8.5.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 106/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO annettu 20 päivänä huhtikuuta 2009 ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31.

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.9.2016 COM(2016) 576 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE yleisestä talousarviosta katettavista takauksista Tilanne 31. joulukuuta 2015 {SWD(2016)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta WTO:n poikkeuslupaa

Lisätiedot

Takuuvaraukseen perustuvien lainojen ja lainatakuiden viitteelliset määrät. 9 prosentin rahoitusaste

Takuuvaraukseen perustuvien lainojen ja lainatakuiden viitteelliset määrät. 9 prosentin rahoitusaste Takuuvaraukseen perustuvien lainojen ja lainatakuiden viitteelliset määrät LIITE 1 (miljoonaa euroa) 9 prosentin rahoitusaste Vuosi 2001 2002 2003 2004 odotettu odotettu odotettu odotettu odotettu odotettu

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 296 final 2017/0126 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.6.2014 COM(2014) 437 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta FI FI Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. kesäkuuta 206 (OR. en) 9329/6 ECON 489 UEM 23 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/46/EY

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0318 (NLE) 13117/16 ACP 132 FIN 637 PTOM 32 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 10. lokakuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2009 KOM(2009)194 lopullinen/2 2009/0060 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)194 final du 21.04.2009 Concerne la version originale FR et

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa annetun päätöksen 2009/415/EY kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa annetun päätöksen 2009/415/EY kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2017 COM(2017) 380 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa annetun päätöksen 2009/415/EY kumoamisesta FI FI Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.8.2012 COM(2012) 439 final 2012/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tehostetun yhteistyön yleistä kehystä koskevan Euroopan unionin ja Euroopan lennonvarmistusjärjestön välisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 29.1.2014 A7-0467/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 483 final 2017/0221 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyistä Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon * välisen

Lisätiedot