Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ekoport Turku Oy:n pilssivesien ja -öljyjen käsittelyä sekä kierrätysöljyn ja dieselpolttoaineen valmistusta koskeva ympäristölupahakemus, Turku. Hakemus koskee nykyisen toiminnan laajentamista ja muuttamista. LUVAN HAKIJA Ekoport Turku Oy Keilasatama ESPOO LAITOKSEN SIJAINTI Ekoport Turku Oy:n pilssivesien ja -öljyjen käsittelylaitos ja dieselpolttoaineen valmistuslaitos sijaitsevat Turun kaupungin Pansion kaupunginosassa, kiinteistöllä n:o , osoitteessa Pansiontie 55, TURKU LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentti kohdat 5a, 5b ja 13f LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 5a, 5b ja 13 f ASIAN VIREILLETULO Asia on tullut vireille Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14, Helsinki PL 115, Helsinki fax

2 2 MERKINTÄ Alueelliset ympäristökeskukset ja ympäristölupavirastot on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n 1 momentin mukaan alueellisissa ympäristökeskuksissa ja ympäristölupavirastoissa vireillä olleet asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Luvat Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Ekoport Turku Oy:lle ympäristöluvan pilssivesien ja -öljyjen käsittelyyn (nro 8 YLO, dnro 0295Y ) Turvatekniikan keskus on antanut päätöksen öljyisten vesien varastoinnista (n:o 1277/360/98) ja muutosilmoitusta koskevan päätöksen (n:o 3984/ ) sekä tehnyt laitokselle määräaikaistarkastukset ja Ekoport Turku Oy on tehnyt Turun kaupungin vesilaitoksen kanssa sopimuksen liittymisestä Turun kaupungin vesijohto- ja viemäriverkkoon. Kaavoitus Toiminta sijaitsee Pansion sataman asemakaavaan (58/2001) merkityllä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella, jolla saa käsitellä ja varastoida palavia nesteitä sekä vain vähäisessä määrin muita vaarallisiksi luokiteltuja aineita. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Sijainti Toiminta sijoittuu Pansion kaupunginosaan, Turun kaupungin satamaalueelle. Kiinteistö rajoittuu itäpuolella Paakarlantiehen, eteläpuolella Pansiontiehen, pohjoispuolella luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuun Paakarlan jalopuurinteeseen ja ulkoilualueeseen sekä länsipuolella ST 1:n varastoalueeseen. Kiinteistöllä toimii tällä hetkellä Ekoport Turku Oy:n pilssivesien ja -öljyjen käsittelylaitos. Ympäristön tila ja laatu Maa- ja kallioperä Alueen maaperä on savikkoa, jonka alla oleva kallio nousee kiinteistön luoteiskulmaa kohti. Alueella on aiemmin varastoitu polttonesteitä, ja pilssivesien käsittely tontilla on alkanut vuonna Toiminnanharjoittaja on selvittänyt maaperän pilaantuneisuuden ennen toiminnan aloittamista. Ympäristöselvityksen mukaan alue on vuonna 2000 ollut eräissä kohdin

3 lievästi pilaantunut öljyhiilivedyillä. Hiilivetyjen pitoisuus on selvityksen mukaan tuolloin ollut suurimmillaan noin 500 mg/kg. Kesällä 2009 alueella sattui mittava öljyvahinko, jonka yhteydessä maaperään ja sadevesiviemäriin pääsi öljyä. Maaperän puhdistustyöt on saatettu päätökseen ja kunnostustöistä on laadittu loppuraportti Ongelmajätteeksi luokiteltavaa tai ylemmän ohjearvotason ylittävää öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta on kuljetettu Kiimassuon jätekeskuksen vastaanottopaikalle Forssaan 236 tonnia ja Hallavaaran jätekeskuksen vastaanottopaikalle Köyliöön 42 tonnia. Öljyvahingon torjunta- ja kunnostustöiden jälkeen alueelta otetuissa jäännöspitoisuusnäytteissä ei laboratorioanalyyseissä ole todettu merkittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia. Kaikkien näytteiden öljyhiilivetypitoisuudet alittavat valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antamassa asetuksessa n:o 214/2007 esitetyt ylemmät ohjearvot. Kunnostetun alueen eteläosassa sijaitsevan pumppaamorakennuksen sokkelin anturoiden alle sekä alueen keskiosassa sijaitsevalle louhetäytöstä koostuvalle alueelle mahdollisesti jääneiden öljyhiilivetyjen ei arvioida aiheuttavan kulkeutumisriskiä. Pumppaamorakennuksen seinustalle sekä louhikkoalueen alapuolelle tehtyihin tarkkailukaivantoihin ei enää ole havaittu kertyvän öljyä. Lisäksi pumppaamorakennuksen alapuolelle sekä louhikkoalueelle mahdollisesti jäänyt öljy koostuu suurelta osin raskaista öljyhiilivetyjakeista, joiden kulkeutuminen tiiviissä silttisessä ja savisessa maaperässä on vähäistä. Pintavesistöt Tontin etelärajalta on noin 400 metrin matka merelle Pohjoissalmeen, joka erottaa Pansion alueen Ruissalon saaresta. Salmen pohjoisosassa, noin 700 metrin etäisyydellä laitoksesta, sijaitsee myös osia Ruissalon lintulahdet ja -rannat -nimisestä luonnonsuojelualueesta. Nämä puolestaan sisältyvät Ruissalon lehtojen Natura kohteeseen. Turun ympäristön merialueen velvoitetarkkailututkimuksessa Pohjoissalmen sisimpien osien yleinen käyttökelpoisuus on vuoden 2008 tarkkailutietojen perusteella luokiteltu välttäväksi, kuten myös Pukin- ja Pitkänsalmen sisimmät osat sekä Pitkänsalmen eteläpää. Merenpohja kärsii pitkään jatkuneesta kuormituksesta. Pohjaeläintutkimusten perusteella merenpohja Turun lähialueilla on luokiteltu enimmäkseen likaantuneeksi. Mereen tuleva ravinnekuormitus on peräisin monista lähteistä. Mereen johdettujen puhdistettujen jätevesien osuus fosforista oli 8 % ja typestä 22 %. Pohjavesiolosuhteet Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin luokiteltu pohjavesialue on Huhtamäen I-luokan pohjavesialue, joka sijaitsee noin 6,5 kilometrin etäisyydellä laitoksesta kaakkoon. 3

4 Ilman laatu Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmän raportin mukaan merkittävimmät ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät Turun kaupunkiseudulla ovat liikenne ja energiantuotanto. Liikenteen vaikutukset hengitettävän ilman laatuun ovat kuitenkin suuremmat kuin energiantuotannon, mikä johtuu liikenteen matalasta päästökorkeudesta. Ilmanlaatu oli vuonna 2008 Turun keskustassa yleensä tyydyttävä. Ilmanlaatua seurataan Turun seudulla kuntien ja suurimpien teollisuus- ja energiantuotantolaitosten ylläpitämän ilmanlaadun mittausverkon avulla (VOC-päästöt eivät kuulu mittausohjelmaan). Rikkidioksidin osalta suurimmat päästölähteet Turun seudulla ovat Fortum Oy:n voimalaitos ja Neste Oyj:n jalostamo. Typen oksidien ja hiukkasten osalta suurimmat päästöt muodostuvat liikenteestä ja energiantuotannosta. Melu ja tärinä Pansion satamatoiminnoista sekä satama-alueen ja Pansiontien liikenteestä aiheutuu jonkin verran melua alueelle. Muut ympäristöä kuormittavat toiminnot alueella Pansion sataman alueelle on keskittynyt polttonesteiden ja kemikaalien varastointitoimintaa. Välittömästi Ekoport Turku Oy:n eteläpuolella sijaitsevat Baltic Tank Oy:n kemikaalivarastot ja laitokselta länteen ST 1:n öljynvarastointialue. Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Lähin asutus sijaitsee noin 280 metrin etäisyydellä tuotantolaitoksen koillispuolella. Asutus alueella on omakotitaloasutusta. Uusi tuotantolaitos on tarkoitus sijoittaa nykyisten tuotantolaitosten länsipuolelle siten, että etäisyys lähimpään asutukseen ei muutu. Kulku kiinteistölle tapahtuu Pansiontieltä Paakarlantielle ja siltä laitosalueelle. Lähialueella sijaitsevat Pansion alakoulu noin 380 metrin, Pansion päiväkoti noin 430 metrin ja seurakuntakoti noin 400 metrin etäisyydellä laitosalueesta. Pansion nuorisotalo toimii noin 190 metrin etäisyydellä. Pansion kisapuisto ja urheilukenttä sekä kuntopolku sijaitsevat alueen pohjoispuolella. Kuntopolku kulkee lähimmillään noin 100 metrin etäisyydellä ja urheilukenttä 230 metrin etäisyydellä tontin takarajasta. Toiminta-alue rajoittuu Paakarlan jalopuulehtoon tontin pohjoisosassa. Paavolanrinteen jalopuumetsikkö ja pähkinäpensaslehto sijaitsevat noin 150 metrin etäisyydellä laitokselta pohjoiseen. Uusi laitos ei ulotu jalopuualueelle. Tehdasalueen läheisyyteen sijoittuvat seuraavat luonnonsuojelualueet ja maisema-alue: - Natura alue Ruissalon lehdot (FI ), 700 m laitoksesta etelään; käsittää myös seuraavat luonnonsuojelualueet: Marjaniemi, Ruissalon Tammimetsä sekä Ruissalon lintulahdet ja -rannat 4

5 - Ruissalon Hirvensalon valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (MAO020031), 450 m laitoksesta etelään - Paakarlan jalopuurinne, laitoksen pohjoisrajalla - Paavolanrinteen jalopuumetsikkö ja pähkinäpensaslehto, 150 m laitoksesta länteen - Puolusmäen jalopuumetsikkö ja pähkinäpensaslehto, 400 m laitoksesta luoteeseen 5 LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Pilssivedet ja -öljyt ovat peräisin Suomen satama-alueilla pysähtyvistä laivoista. Laitokselle jäte kuljetetaan säiliöautoilla. Pilssivesi separoidaan (mekaaninen regenerointi), jolloin öljy, vesi ja kiintoaine erottuvat. Separoinnissa erotettu kierrätettävä öljy varastoidaan tuotesäiliöön. Erottunut vesi johdetaan lämmönerottimien kautta puskurisäiliöön ja sieltä edelleen vedenkäsittelyyn. Prosessissa jatkuvatoiminen panosreaktori käsittelee erotetun veden. Irrotettu kiintoaine tiivistetään ja toimitetaan jatkokäsittelyyn. Tuotantolaitos valmistaa kerätystä materiaalista kierrätysöljyä muun muassa polttolaitosten käyttöön. Prosessin tuotteena syntynyt kierrätysöljy varastoidaan lämmitettynä +60 C:n lämpötilassa ja myydään tukipolttoaineeksi laitoksille, jotka ympäristölupansa mukaisesti saavat sitä polttaa. Kierrätysöljy vastaa ominaisuuksiltaan raskasta polttoöljyä. Laadullisia eroja ilmenee hieman. Uuden konversiolaitoksen valmistuttua kierrätysöljystä valmistetaan dieselpolttoainetta. Kierrätysöljyn tuotantokapasiteetti kasvaa nykyisestä tonnista vuodessa tonniin vuodessa. Kapasiteetin nostaminen ei vaadi uutta teknologiaa. Kierrätysöljyn tuotantoa harjoitetaan keskeytyvänä kolmivuorotyönä arkisin. Tuotantoa on mahdollista ylläpitää myös viikonloppuisin. Uutena toimintana lupaa haetaan dieselpolttoaineen valmistuslaitokselle, joka sijoitetaan samalle tontille kuin nykyinen pilssivesien ja öljyjen käsittelylaitos. Dieselpolttoaineen valmistusprosessina käytetään katalyyttistä depolymeraatiota, joka perustuu alipaineessa toimivaan suljettuun systeemiin. Prosessissa käytetään maksimissaan tonnia vuodessa raakaainetta (muovi, öljy, biomassa). Prosessin lopputuotteena syntyy EN standardin päästö- ja koostumusvaatimukset täyttävää biopolttoainetta, jota voidaan käyttää dieselkäyttöisissä laitteissa. Vuotuinen käyttöaika on noin 8000 tuntia, joten vuodessa voidaan valmistaa neljä miljoonaa litraa (40 GWh) dieselpolttoainetta. Kierrätysöljyn ja dieselpolttoaineen valmistuksessa syntyvät jätevedet johdetaan Turun kaupungin viemäriverkkoon Turun jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Laajennetussa kierrätysöljyn valmistusprosessissa käytetään kemikaaleja noin 300 litraa ja dieselpolttoaineen valmistuslaitoksella noin tonnia vuodessa.

6 6 Raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja muut tuotantoon käytettävät aineet, niiden varastointi, säilytys sekä kulutus ja vedenkäyttö Nykyinen laitos Raaka-aineena käytetään satamista kerättäviä laivojen pilssivesiä. Pilssivedet ovat öljyn ja veden seosta, joka on peräisin mm. laivojen polttoaineena käytetyn raskaan tai kevyen polttoöljyn separoinnista, tankkien pesusta, moottorin vuodoista ja kondenssivedestä. Pilssivesi voi sisältää myös mm. hydrauliikkaöljyjä sekä moottoreiden ja vaihteistojen voiteluöljyjä. Moottoreista ja laakereista irtoavien metallihiukkasten vuoksi raaka-aine sisältää myös mm. nikkeliä, sinkkiä ja vanadiinia. Laivojen pilssivesien ja -öljyjen vastaanottokapasiteetti nousee tonniin vuodessa. Prosessissa ei käytetä katalyyttiä. Prosessissa käytettävän sitruunahapon (väkevyys 5 15 %) käyttömäärä on noin 300 litraa vuodessa. Sitruunahappo varastoidaan prosessihallissa 200 litran tynnyrissä. Lattian pesussa käytetään shampoota noin 300 litraa vuodessa. Huollot ja pesut suoritetaan laitoksen toimiessa viikoittain. Kevyttä polttoöljyä kuluu nykytuotannolla noin 50 tonnia vuodessa ja t/a tuotannolla noin 85 tonnia vuodessa. Kemikaalit ja polttoaineet varastoidaan joko sisätiloissa tai suoja-altain varustetuissa säiliöissä. Uusi laitos Biopolttoaineen valmistuksessa käytetään raaka-aineina kierrätysöljyä, kierrätyspolttoainevalmistetta (REF) ja muovia. Yhdyskuntajätteestä valmistetun kierrätyspolttoaineen lisäksi tai sijasta voidaan käyttää myös maatalouden (kuivaa) biomassaa, kuten olkea, viljaa tai puuhaketta. Raakaaineiden määrät vaihtelevat ajettavan prosessin mukaan. Alustavasti konversiolaitoksen raaka-ainemateriaalien käyttö jakautuu seuraavasti: Aine Jätemuovi Biomassa (REF, olki, vilja, hake) Kierrätysöljy (Ekoport Turku Oy) Määrä t/a t/a t/a Konversiolaitoksen maksimaalinen raaka-ainekapasiteetti on t/a. Laitoksella varastoidaan raaka-aineita kahden kolmen vuorokauden tarpeisiin. Lajiteltu yhdyskuntajäte tulee lajittelulaitokselta; varsinaista varastointia Pansiossa ei tältä osin tulla harjoittamaan. Välivarastona käytetään suljettua tilaa, esimerkiksi telttahallia. Varaston poistoilma johdetaan tarvittaessa bio- tai aktiivihiilisuotimen läpi hajuhaitto-

7 jen ehkäisemiseksi. Koska välivarastointiaika pisimmilläänkin on varsin lyhyt, ei varastoinnista arvioida aiheutuvan hajuhaittaa. Prosessin kannalta on eduksi, että syöte on mahdollisimman kuivaa. Varaston lattiaan asennetaan kanavat, joita pitkin syötteen alle voidaan johtaa kuivausilmaa. Siten hajuhaittoja aiheuttavaa mätänemistäkään ei pääse tapahtumaan. Määränä mainittujen öljyjen lisäksi voidaan arvioida seuraavaa: - kuivaa kierrätyspolttoainevalmistetta (REF) varastoidaan maksimissaan noin tonnia ( m 3 ); Elintarvikeperäisiä ainesosia laitokselle tulee mitä todennäköisimmin REF-jakeen mukana. Tämä johtuu siitä, että kotitalousjätteestä % on biohajoavaa ja suuri osa siitä koostuu ruuantähteistä. REF valmistetaan erityisissä valmistuslaitoksissa, joissa jae myös kuivataan. Laitokset valvovat tuottamansa polttoainevalmisteen laatua säännöllisesti. REF-valmisteen kosteusprosentti vaihtelee välillä %. - erillistä biomassaa, esimerkiksi olkea, voidaan varastoida noin 10 tonnia. Kuiva biomassa ei aiheuta hajuhaittoja. - erilliskerättyä, murskattua ja kuivaa jätemuovia varastoidaan kerrallaan enintään 40 tonnia. Muovissa saattaa olla vähäisiä jäämiä biomassaa (rehua, ruuantähteitä yms.), mutta nämä eivät hakemuksen mukaan ehdi aiheuttaa hajuhaittaa. Prosessissa käytetään alumiinisilikaattipohjaista katalyyttiä vuosittain korkeintaan 150 tonnia. Alumiinisilikaatti tuodaan laitokselle siilokonteissa, joissa katalyyttiä on tonnia. Lisäaineina käytettäviä natriumia, kalsiumia ja magnesiumia kuluu vuodessa joitakin tonneja. Aineet tuodaan laitokselle 25 kg:n tai 40 kg:n säkeissä tai noin kg:n suursäkeissä. Kantoöljy (1 500 litraa) syötetään laitoksen käynnistyksen yhteydessä, minkä jälkeen sitä lisätään vain tarvittaessa. Öljyä kierrätetään prosessissa, joten sen kulutus on vähäistä. Prosessissa syntyvän jäteveden neutralointiin käytetään sammutettua kalkkia (kalsiumhydroksidia) noin 200 tonnia vuodessa. Kemikaalit varastoidaan niiden omissa säilytysastioissa sisätiloissa ja osin myös erityisissä varastotiloissa. 7

8 Prosessissa tarvittavien kemikaalien vuotuinen käyttömäärä ja suurin kerralla varastoitava määrä: Aine Määrä / v Varasto (max) Kantoöljy l n l Katalyytti (alumiinisilikaatti) 150 t 75 t Kalsiumhydroksidi 50 t 50 t Natrium 1 t 1 t Kalsium 1 t 1 t Magnesium 1 t 1 t Dieselpolttoaine varastoidaan betonipäällysteisellä alueella sijaitsevissa TUKESin säännösten mukaisissa öljysäiliöissä. Öljysäiliöt varustetaan betonisilla suoja-altailla, joiden tilavuus on 110 % säiliön tilavuudesta. Suojaaltaan vedenpoisto tapahtuu sulkuventtiilin ja öljynerotuskaivon kautta sadevesiviemäriin. Sulkuventtiili on normaalisti kiinni. Öljynerotuskaivon tyhjennysjätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Vedenhankinta ja viemäröinti Laitos on liitetty kaupungin vesijohtoverkkoon ja viemäriverkkoon. Öljysäiliöiden suoja-altaasta ja öljyn purku- sekä lastauspaikalta tulevat sadevedet johdetaan hälyttimellä varustetun öljynerotuskaivon kautta sadevesiviemäriin. Tehdasalueen hulevedet johdetaan samaan viemäriverkkoon öljynerotuskaivon kautta. Nykyinen laitos Laitos ottaa käyttövetensä Turun kaupungin vesijohtoverkosta. Vanhan prosessin vedenkulutus on ollut noin m 3 /a, joten hakemuksen mukaisessa tilanteessa pilssivesilaitoksella kuluu vettä noin m 3 /a. Lisäksi vettä kuluu sosiaalitiloissa. Prosessissa syntyy jätevettä noin m 3 /a ja haettavalla maksimikapasiteetilla noin m 3 /a. Viemäröitävän jäteveden määrä on alle m 3 /a. Jätevedet viemäröidään Turun kaupungin viemäriverkkoon, josta ne päätyvät jätevedenpuhdistamolle. Jätevedenkäsittelyn tehostamiseksi jätevesi on suunniteltu johdettavaksi säiliöön 13, jonka jälkeen se johdetaan aktiivihiilisuodattimen kautta viemäriin. Säiliön pintavedet johdetaan takaisin separointiprosessiin. Mikäli tehostettu jätevesien käsittely toimii myös tuotannossa odotusten mukaisesti, saattaa jätevesi olla johdettavissa suoraan vesistöön. Uusi laitos Vettä käytetään sosiaalitiloissa ja laitostilojen puhdistuksessa. Varsinaisessa prosessissa ei tarvita vettä. Uuden toiminnan arvioitu vedenkulutus on noin 200 m 3 /a. Prosessissa syntyy hapanta ja suolapitoista jätevettä 8

9 noin 500 m 3 /a. Vesi neutraloidaan tarvittaessa ennen viemäriin laskemista. Jäteveden ph tarkistetaan ennen viemäriverkkoon johtamista. Tuotteet, tuotanto, tuotantokapasiteetti, prosessit, laitteistot, rakenteet ja niiden sijainti Yleistä Ekoport Turku Oy valmistaa pilssivesistä ja -öljyistä kierrätysöljyä polttolaitosten raaka-aineeksi. Tehdaskiinteistöihin ja -alueeseen kuuluu sosiaalitilarakennus / prosessilaitosrakennus, varastointisäiliöt, lämpökeskus, sekä putkistot materiaalien siirtämiseksi. Samalla tehdasalueella sijaitsevat Baltic Tank Oy:n säiliöt. Uusi konversiolaitos on suunniteltu sijoitettavaksi nykyisen laitosalueen länsiosaan, nykyisen säiliö S12:n paikalle. Maaperän mahdollinen pilaantuneisuus selvitetään ja tarvittaessa maaperä puhdistetaan. Prosessin kuvaus Nykyinen laitos Laitoksen toimintaan kuuluu öljyisten vesien keräys Suomen satamissa liikennöiviltä laivoilta, öljyn separointi sekä kierrätysöljyn valmistus. Pilssivesi kuljetetaan laitokselle säiliöautoilla. Yhtiön jatkuvassa käytössä on kaksi Kuljetusliike Kesäläinen Ky:n säiliöautoa. Käsittelyprosessi koostuu kahdesta tuotantolinjasta. Raaka-aineen syöttö prosessiin tapahtuu pääsääntöisesti säiliön S21 (V = 985 m 3 ) kautta. Säiliö S21 täytetään kerran viikossa ja se riittää kattamaan kahden viikon tuotannon. Säiliöstä öljy-vesiseos johdetaan suodattimen kautta prosessin syöttöpumpulle (kapasiteetti 1,0 3,5 m 3 /h), jonka jälkeen raaka-aine ajetaan kahden lämmönvaihtimen läpi sähköllä toimivalle esilämmittimelle. Ensimmäisessä lämmönvaihtimessa sekundääripuolen nesteenä käytetään prosessissa syntyvää jätevettä ja toisessa lämpökeskukselta tulevaa lämmitysvettä. Lämmönvaihtimien jälkeen raaka-aineen (öljy-vesiseoksen) lämpötila on C ja esilämmittimen jälkeen noin C. Esilämmittimen jälkeen öljy-vesiseos separoidaan. Mikäli separaattorille syötettävän seoksen lämpötila on yli 86 C, palaa seos kiinni separaattorin lamellilevyihin. Separaattorissa käsiteltävästä vesi-öljyseoksesta erottuva öljy johdetaan välisäiliöön ja sieltä se pumpataan edelleen valmiin tuotteen säiliöön S1 (V = 200 m 3 ). Säiliössä on myös lämpökeskukselta tuleva lämmitys, jonka avulla lopputuotteen lämpötila pidetään riittävän korkeana. Säiliöstä S1 valmis tuote puretaan pumpulla säiliöautoon. Kuljetusliike vie valmiin tuotteen asiakkaalle. Separaattorissa pilssivedestä erottunut vesi johdetaan öljynerottimien kautta jätevesisäiliöön S5 (V = 10 m 3 ), josta lämmintä vettä kierrätetään mm. 9

10 lämmönvaihtimissa. Jätevesisäiliöstä vesi johdetaan mekaanisten öljynerottimien kautta sakkakaivoon ja siitä öljynerotuskaivoon, josta se johdetaan edelleen näytteenottokaivon kautta kaupungin jätevesiviemäriin. Pihalla olevien öljynerottimien kapasiteetti on 2 x 7 m 3 /h. Pilssivedestä separaattorilla erotettu kiintoaines johdetaan lokasäiliöön (V = 5 m 3 ), josta se valutetaan muovikontteihin (V = 1 m 3 ). Noin 1 % tuotantolaitokselle tulevasta raaka-aineesta päätyy kiinteäksi jätteeksi. Jätteestä veden osuuden on arvioitu olevan noin 60 %. Jätekontit on sijoitettu pihalle, mutta uuden dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen valmistumisen jälkeen ulkokonteista luovutaan. Kiintoaines on hyvä raaka-aine konversiolaitokselle, mutta se voidaan viedä myös poltettavaksi Ekokemille. Lisäksi sitä on luovutettu asianmukaisen, jätteenpolttoon oikeuttavan ympäristöluvan saaneille lämpölaitoksille, joissa sitä on sekoitettu turpeeseen ja poltettu turvekattilassa. Prosessin lopputuotetta kutsutaan kierrätyspolttoöljyksi ja se sijoittuu ominaisuuksiensa perusteella kevyen ja raskaan polttoöljyn väliin. Valmiista tuotteesta lähetetään näytteitä analysoitavaksi noin neljä kertaa vuodessa Saybolt Finland Oy:öön Haminaan. Näytteestä analysoidaan tiettyjä fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia. Tarvittaessa tutkimuksia tehdään myös useammin, esimerkiksi asiakkaan polttolupavaatimusten mukaisesti. Tuotantoprosessista saatavan tuotteen fysikaalis-kemialliset ominaisuudet ovat hyvin lähellä vastaavan uuden tuotteen (esim. Nesteen tai Teboilin raskaan polttoöljyn) laatua. Suurimmat erot ovat vesi- ja tuhkapitoisuudessa, viskositeetissa sekä leimahduspisteessä. Kierrätysöljyn laatu on ollut hyvin tasainen. Osaltaan tämä johtuu suuresta varastosäiliöstä (S15), jossa laadultaan vaihtelevat raaka-aine-erät sekoittuvat suureen pilssivesimäärään ja ominaisuuserot tasoittuvat. Varastosäiliössä tapahtuu jonkin verran erottumista eri jakeiden ominaispainon mukaisesti, jolloin vesi-öljyseos jakautuu säiliössä kerroksiin. Erottumisen taso on riippuvainen nesteen lämpötilasta. Kesällä erottumista tapahtuu enemmän kuin talvella. Koska öljyn ottokorkeutta säiliössä ei ole voitu muuttaa, on prosessiin johdettava raaka-aine otettu aina samalta tasolta. Prosessiin syötettävän raaka-aineen laatu on pysynyt tasaisena, mikä on helpottanut prosessin ajoa ja säätöä. Tällöin esim. separaattorin ominaispainolevyjä ei tarvitse vaihtaa tuotantoerien välissä. Näin myös lopputuotteen laatu pysyy tasaisena. Valmis tuote sisältää mm. raskasmetalleja, mikä vaikuttaa tuotteen käyttömahdollisuuksiin. Siksi valmiista tuotteesta pitää analysoida myös sen kemialliset ominaisuudet, erityisesti tiettyjen raskasmetallien pitoisuudet. Analyysit tekee Haminassa toimiva SGS Inspection Services Oy. Marraskuussa 2008 ja helmikuussa 2009 otettujen näytteiden analyysitulokset ja vertailu vastaavan uuden tuotteen ominaisuuksiin on esitetty seuraavassa 10

11 taulukossa (Fortum Oyj, Raskaan polttoöljyn käyttöopas). Lopputuote on REACH-esirekisteröity. Esimerkki valmiin tuotteen (kierrätysöljyn) metallipitoisuuksista (SGS Inspection Services Oy) 11 parametri yksikkö analyysitulos analyysitulos vastaava uusi tuote* arseeni mg/kg < 5 5 < 5 magnesium mg/kg kadmium mg/kg < 0,4 < 0,4 < 0,5 kromi mg/kg < 10 < 10 < 1 kupari mg/kg < 10 < 10 < 1 nikkeli mg/kg (< 50) 1 lyijy mg/kg < 10 < 10 < 1 vanadiini mg/kg (< 100) 1 sinkki mg/kg elohopea mg/g - - < 0,3 - ei määritetty * Nesteen ja Teboilin raskas polttoöljy Kierrätysöljyn metallipitoisuudet ovat jonkin verran korkeampia kuin vastaavan uuden tuotteen pitoisuudet. Tämä johtuu todennäköisesti mm. siitä, että moottoreista ja laakereista irtoaa käytössä metallihiukkasia, joista osa liukenee öljyihin ja voiteluaineisiin. Muun muassa magnesiumpitoisuus on kierrätysöljyssä merkittävästi korkeampi kuin neitseellisessä tuotteessa. Myös sinkkipitoisuus on kierrätysöljyssä korkea. Laitokselle liikennöivien ja sieltä lähtevien säiliöautojen täyttö- ja purkauspaikka on varustettu suoja-altaalla, joka muodostuu betonilaatasta ja sitä ympäröivästä asfaltoidusta alueesta. Olemassa olevan toiminnan volyymi kasvaa tonniin vuodessa. Vuonna 2008 laitos vastaanotti raaka-aineita tonnia. Tuotannon kapasiteetin nosto ei vaadi laitokselta uutta kunnallistekniikkaa. Uusi laitos Uusi konversiolaitos on suunniteltu nykyiselle laitosalueelle, nykyisen säiliö S12:n paikalle. Prosessi on katalyyttinen depolymerisaatio ja se perustuu alipaineessa toimivaan suljettuun systeemiin. Menetelmä on kehitetty 1970-luvulla kemianteollisuuteen. Prosessissa raaka-aineena voidaan käyttää kaikkea hiiltä sisältävää materiaalia. Materiaali syötetään prosessiin joko nesteenä tai pieneksi murskattuna partikkelina. Syöte lämmitetään noin C lämpötilaan ja sekoitetaan kantoöljyyn. Kantoöljy koostuu Ekoport Turku Oy:n kierrätysöljystä ja katalyytistä. Katalyyttinä prosessissa käytetään alumiinisilikaattia, jo-

12 hon sekoitetaan syötteen laadun mukaan joko natriumia, kalsiumia tai magnesiumia. Valmistettu seos puhalletaan höyrynä turbiinireaktoriin, jolloin syötteen sisältämät hiiliketjut rakentuvat uudestaan. Syntyneestä höyrystä muodostuu hiilivetyketjuja krakkaustornissa. Dieseljae nesteytyy noin 260 C lämpötilassa, minkä jälkeen se erotetaan muista yhdisteistä. Tätä raskaammat tai kevyemmät yhdisteet johdetaan takaisin prosessiin. Erotetusta dieseljakeesta poistetaan kiintoaines, tuhka ja rikki. Prosessin sivuvirtana syntyy tuhkaa noin 50 tonnia vuodessa; määrä vaihtelee jonkin verran käytettyjen raaka-aineiden mukaan. Euroopassa toimivien koelaitosten testitulosten perusteella on odotettavissa, että syntyvä tuhka voidaan ominaisuuksiensa puolesta sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Tuhka poistetaan erillisessä tuhkalaitoksessa. Prosessissa syntynyt pohjakuona ohjataan lämmitettyyn ruuviin, jonka päällä on tislauskolonni. Ruuvin lämpötila on noin 180 C. Ruuvissa pohjakuonasta poistuvat viimeisetkin hiilivedyt ja kiintoaine ohjataan välivarastoon jäähtymään. Jäähdytyksen jälkeen syntynyt tuhka siirretään varastosiiloon ja edelleen loppusijoitukseen. Loppusijoitus voidaan ratkaista vasta analyysin jälkeen. Parhaassa tapauksessa tuhkaa voidaan käyttää maanrakennuksessa, huonoimmassa tapauksessa se joudutaan läjittämään kaatopaikalle. Rikki poistetaan polttoaineesta erillisessä rikinpoistolaitoksessa. Laitos on suunniteltu rakennettavaksi vuoden 2010 aikana. Jätevesien käsittely Nykyinen laitos Jätevettä syntyy itse prosessin lisäksi laitteiden puhtaanapidosta. Laitteisto huuhdellaan vastavirtaperiaatteella viikoittain. Huuhtelunesteenä käytetään prosessissa syntynyttä ja lämmitettyä jätevettä. Jätevesisäiliöstä vesi johdetaan mekaanisen öljynerottimen jälkeen sakkakaivoon ja edelleen öljynerotuskaivoon. Sieltä vesi johdetaan näytteenottokaivon kautta Turun kaupungin jätevesiviemäriin. Helmikuussa 2009 teetetyn jätevesianalyysin tulokset on esitetty jäljempänä taulukossa. Prosessissa syntyy jätevettä noin m 3 /a ja haettavalla maksimikapasiteetilla noin m 3 /a. Jätevedenkäsittelyn tehostamiseksi jätevesi on suunniteltu johdettavaksi säiliöön S13, josta edelleen aktiivihiilisuodattimen kautta viemäriin. Säiliön pintavedet johdetaan takaisin separointiprosessiin. Ekoport Turku Oy käy neuvotteluja jätevesienkäsittelyjärjestelmän toimittajan kanssa ja toimittaa tarkemmat suunnitelmat lupaviranomaiselle mahdollisimman nopeasti. Suoritettujen koeajojen tulokset ovat olleet lupaavia. Mikäli jätevesien käsittely toimii myös tuotannossa odotusten mukaisesti, saattaa jätevesi olla 12

13 johdettavissa suoraan vesistöön. Ekoport Turku Oy ehdottaa jätevesien raja-arvoiksi Turun kaupungin asumisjätevesistä poikkeaville jätevesille asetettuja raja-arvoja. Jätevesianalyysi (Ramboll Analytics Oy) 13 Kuorma Yksikkö Ekoport Oy Raja-arvot (Turku 2003) Elohopea mg Hg/l <0,001 <0,05 Kadmium mg Cd/l <0,001 <0,2 Kromi mg Cr/l 0,005 <0,7 Kupari mg Cu/l 0,022 <0,5 Lyijy mg Pb/l <0,005 <0,5 Nikkeli mg Ni/l 0,1 <2 Sinkki mg Zn/l 0,32 <2 Öljyhiilivetyjakeet mg/l 150 <200 Keskitisleet mg/l 51 - Raskaat öljyjakeet mg/l Uusi laitos Prosessissa syntyy hapanta ja suolapitoista jätevettä noin 500 m 3 /a. Vesi neutraloidaan tarvittaessa ennen viemäriin laskemista. Jäteveden ph tarkistetaan ennen viemäriin johtamista. Tuotannon kapasiteetti Nykyinen laitos Tuotannon kapasiteetti on tonnia. Kapasiteetin noston jälkeen laitos pystyy käsittelemään vuodessa raaka-ainetta tonnia. Uusi laitos Konversiolaitoksen tuotantoyksikkö tuottaa 500 litraa dieseliä tunnissa. Laitos tulisi toimimaan ympäri vuorokauden. Vuotuisen käyttöajan ollessa noin tuntia voidaan laitoksella valmistaa noin litraa standardin EN 590 mukaista dieseliä. Liikenne ja liikennejärjestelyt Kuljetukset tapahtuvat Pansiontietä pitkin ja siitä edelleen Paakarlantielle, jolta käännytään laitosalueelle. Nykyinen laitos Tuotantoalueella liikennöi säiliöautoja, jotka tuovat pilssivettä laitokselle. Raaka-ainetta tuodaan noin kaksi säiliöautollista vuorokaudessa arkisin. Tuotannon kasvaessa liikennöinti tulee lisääntymään noin neljään säiliöautokuljetukseen vuorokaudessa. Kierrätysöljyä valmistuu noin kaksi säiliöautollista viikossa. Tuotannon kasvaessa lopputuotteen liikennöinti kasvaa keskimäärin kolmeen säiliöautokuljetukseen viikossa.

14 Raaka-aineen purkupaikka sijaitsee laitostilojen välittömässä läheisyydessä. Lähtevä tavara lastataan laitosalueella samassa paikassa. Uusi laitos Uusi rakennettava konversiolaitos käyttää raaka-aineena biomassaa enintään t/a. Liikennemäärät on arvioitu biomassakuljetusten mukaisesti, sillä niistä aiheutuu enemmän liikennettä kuin muiden raaka-aineiden kuljetuksista. Biomassa kuljetetaan alueelle kuorma-autoilla. Maksimitilanteessa alueella liikkuu noin 800 kuorma-autoa vuodessa, mikä on keskimäärin kolme kuorma-autoa päivässä (arkisin). Kemikaaleja kuljetetaan vuosittain noin 10 kuormaa. Valmiin dieselpolttoaineen kuljetuksia on noin 80 vuodessa eli keskimäärin noin puolitoista kuljetusta viikossa. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus BAT Kyseessä olevan kaltaiselle laitokselle ei ole olemassa BAT-vertailuasiakirjoja eli BREF-asiakirjoja. Ekoport Turku Oy:n näkemyksen mukaan pilssivesien käsittely separoimalla on parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Suunniteltu konversiolaitos perustuu tekniikkaan, jonka avulla lämpöarvoltaan alhaisesta jätteestä tuotetaan polttoainetta, jonka lämpöarvosisältö on suuri. Prosessin hyötysuhde on suuri ja energiatase positiivinen. Jätteen hiilivetysisällöstä jopa % voidaan hyödyntää. Tärkeä tekijä prosessissa on lämpötilan hallinta, jolla estetään haitallisten yhdisteiden muodostuminen. Prosessilla on hyvin vähän vaikutuksia ympäristöön. Konversiolaitoksen raaka-aineista osa on uusiutuvaa materiaalia, jolloin lopputuotteena saatavan dieselpolttoaineen käyttö vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Liikennekäytössä se tukee liikenteen biopolttoaineille asetettuja tavoitteita. Energiatehokkuus Ekoport Turku Oy:n arvion mukaan energiankäyttö on tehokasta. Aiemmin lämpö tuotettiin omassa lämpökeskuksessa polttoöljyllä. Nykyisin hyödynnetään kaukolämpöä, jonka tuotannon ominaispäästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin pienen polttoöljyllä toimivan lämpökeskuksen. Nykyinen laitos Nykyinen laitos käytti vuonna 2008 kevyttä polttoöljyä noin 50 t, sähköä 510 MWh ja kaukolämpöä 615 MWh. Kapasiteetin kasvun myötä energiankäyttö kasvaa sähkön osalta noin 850 MWh:iin vuodessa ja kaukolämpöä kuluu noin MWh vuodessa. Kevyen polttoöljyn käyttö on maksimikapasiteetilla noin 85 tonnia vuodessa. Uusi laitos Uusi laitososa liitetään olemassa olevaan sähköverkkoon. Vuotuinen sähköntarve on arviolta noin 100 MWh. 14

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo

No YS 702. Bodycote Pintakäsittely Oy Koskelontie 17 A 02920 Espoo YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0198Y0062 111 No YS 702 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee alumiinin pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 14/11/1 Dnro PSAVI/199/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Sälpätien asfalttiaseman ympäristöluvan olennainen muuttaminen ja lupamääräysten tarkistaminen,

Lisätiedot

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696

Helsinki 30.12.2009. No YS 1696 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 30.12.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2009-Y-207-111 No YS 1696 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Vantaan Långmossebergeniin

Lisätiedot

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6

Liike- ja yhteisötunnus 175923-6 Etelä-Suomi Päätös Nro 204/2012/1 Dnro ESAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Alumiinitölkkitehtaan ympäristölupapäätös, johon sisältyy ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen ratkaisu

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010

Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 23/2010/1 Dnro ESAVI/59/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Forssan

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

i toiminnan muuttamista, Lahti. PL 93 15141 Lahti Yritys- ja yhteisötunnus: 0804747-1

i toiminnan muuttamista, Lahti. PL 93 15141 Lahti Yritys- ja yhteisötunnus: 0804747-1 ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 7/2013/1 Dnro ESAVI/158/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2013 Ympäristönsuojelulain m mukainen hakemus, joka koskee Sopenkorven lämpökeskuksen i toiminnan

Lisätiedot

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10. 1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2013 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010

Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2011/1 Dnro ESAVI/539/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Olkiluodon telakan ympäristölupahakemus ja päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 74/12/1 Dnro PSAVI/149/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 74/12/1 Dnro PSAVI/149/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 74/12/1 Dnro PSAVI/149/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2012 ASIA Voimalaitostuhkan rakeistaminen lannoitevalmisteeksi, Haukipudas LUVAN HAKIJA Oulun Autokuljetus Oy Poikkimaantie

Lisätiedot

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9).

ja Kiinteistö Oy Vantaan Maco (Varpukalliontie 9). Etelä-Suomi Päätös Nro 151/2013/1 Dnro ESAVI/308/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2013 ASIA HAKIJA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee betoni- ja tiilijätteen sekä puuhakkeen murskaustoimintaa

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUS-TILANNE TOIVAKAN KUNTA YMPÄRISTÖJAOSTO PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 30.6.2014 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee olemassa

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011. Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 105/11/1 Dnro PSAVI/294/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2011 ASIA Kierrätysterminaalin toiminta, Muhos Päätös sisältää ratkaisun YSL:n 101 :n mukaisesta hakemuksesta toiminnan

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Mikkeli.

Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Mikkeli. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 55/2011/1 Dnro ISAVI/235/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 ASIA Kertakäyttöisten haavanhoito- ja leikkaussalituotteiden valmistusta koskeva ympäristölupa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten.

Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista varten. Etelä-Suomi Päätös Nro 77/2010/2 Dnro ESAVI/431/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.11.2010 ASIA Ympäristölupahakemus puhdistamolietteen mädätysjätteen jälkikäsittelyyn multatuotteen valmistamista

Lisätiedot

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio

Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5. 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Ymp.suoj.ltk 8.12.2011 53 liite 5 sivu 1 1 Hakemus 1.1 Luvan hakija Jätekukko Oy Y-tunnus 1710559-7 PL 2500 70101 Kuopio Hakijan yhteyshenkilö: Arto Ryhänen, puhelin 044 368 0150, faksi 017 368 0160, sähköposti

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 110 26.02.2008 4 Ymp 10961-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Late-Rakenteet Oy

TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 110 26.02.2008 4 Ymp 10961-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Late-Rakenteet Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 110 26.02.2008 4 Ymp 10961-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Late-Rakenteet Oy Tiivistelmä: - Ympkaalk 110 Ympäristönsuojelutoimisto 13.2.2008/Fredrik

Lisätiedot

11 Aluehallintovirasto

11 Aluehallintovirasto 11 Aluehallintovirasto Ympäristöluvat YMPJAOSTö J 1 I I E 3 LUPAPÄÄTÖS Nro 1141201311 Dnro PSAVI/14104.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2013 1 ASIA Jätteiden laitos- ja ammattimainen käsittely ja

Lisätiedot

Päätös. Nro 32/2011/2 Dnro ESAVI/245/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA

Päätös. Nro 32/2011/2 Dnro ESAVI/245/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2011/2 Dnro ESAVI/245/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Lemminkäinen Infra

Lisätiedot

LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 38/2006/2 Dnro LSY 2004 Y 146

LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 38/2006/2 Dnro LSY 2004 Y 146 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 38/2006/2 Dnro LSY 2004 Y 146 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2006 ASIA Helsingin Länsisataman toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot