Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 22.11.2010"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 82/2010/2 Dnro ESAVI/153/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ekoport Turku Oy:n pilssivesien ja -öljyjen käsittelyä sekä kierrätysöljyn ja dieselpolttoaineen valmistusta koskeva ympäristölupahakemus, Turku. Hakemus koskee nykyisen toiminnan laajentamista ja muuttamista. LUVAN HAKIJA Ekoport Turku Oy Keilasatama ESPOO LAITOKSEN SIJAINTI Ekoport Turku Oy:n pilssivesien ja -öljyjen käsittelylaitos ja dieselpolttoaineen valmistuslaitos sijaitsevat Turun kaupungin Pansion kaupunginosassa, kiinteistöllä n:o , osoitteessa Pansiontie 55, TURKU LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentti kohdat 5a, 5b ja 13f LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 5a, 5b ja 13 f ASIAN VIREILLETULO Asia on tullut vireille Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh fax YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE Helsingin toimipaikka Asemapäällikönkatu 14, Helsinki PL 115, Helsinki fax

2 2 MERKINTÄ Alueelliset ympäristökeskukset ja ympäristölupavirastot on lakkautettu Valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (903/2009) 4 :n 1 momentin mukaan alueellisissa ympäristökeskuksissa ja ympäristölupavirastoissa vireillä olleet asiat, jotka aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) nojalla kuuluvat aluehallintovirastoille, siirtyivät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Luvat Lounais-Suomen ympäristökeskus on myöntänyt Ekoport Turku Oy:lle ympäristöluvan pilssivesien ja -öljyjen käsittelyyn (nro 8 YLO, dnro 0295Y ) Turvatekniikan keskus on antanut päätöksen öljyisten vesien varastoinnista (n:o 1277/360/98) ja muutosilmoitusta koskevan päätöksen (n:o 3984/ ) sekä tehnyt laitokselle määräaikaistarkastukset ja Ekoport Turku Oy on tehnyt Turun kaupungin vesilaitoksen kanssa sopimuksen liittymisestä Turun kaupungin vesijohto- ja viemäriverkkoon. Kaavoitus Toiminta sijaitsee Pansion sataman asemakaavaan (58/2001) merkityllä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella, jolla saa käsitellä ja varastoida palavia nesteitä sekä vain vähäisessä määrin muita vaarallisiksi luokiteltuja aineita. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Sijainti Toiminta sijoittuu Pansion kaupunginosaan, Turun kaupungin satamaalueelle. Kiinteistö rajoittuu itäpuolella Paakarlantiehen, eteläpuolella Pansiontiehen, pohjoispuolella luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuun Paakarlan jalopuurinteeseen ja ulkoilualueeseen sekä länsipuolella ST 1:n varastoalueeseen. Kiinteistöllä toimii tällä hetkellä Ekoport Turku Oy:n pilssivesien ja -öljyjen käsittelylaitos. Ympäristön tila ja laatu Maa- ja kallioperä Alueen maaperä on savikkoa, jonka alla oleva kallio nousee kiinteistön luoteiskulmaa kohti. Alueella on aiemmin varastoitu polttonesteitä, ja pilssivesien käsittely tontilla on alkanut vuonna Toiminnanharjoittaja on selvittänyt maaperän pilaantuneisuuden ennen toiminnan aloittamista. Ympäristöselvityksen mukaan alue on vuonna 2000 ollut eräissä kohdin

3 lievästi pilaantunut öljyhiilivedyillä. Hiilivetyjen pitoisuus on selvityksen mukaan tuolloin ollut suurimmillaan noin 500 mg/kg. Kesällä 2009 alueella sattui mittava öljyvahinko, jonka yhteydessä maaperään ja sadevesiviemäriin pääsi öljyä. Maaperän puhdistustyöt on saatettu päätökseen ja kunnostustöistä on laadittu loppuraportti Ongelmajätteeksi luokiteltavaa tai ylemmän ohjearvotason ylittävää öljyhiilivedyillä pilaantunutta maa-ainesta on kuljetettu Kiimassuon jätekeskuksen vastaanottopaikalle Forssaan 236 tonnia ja Hallavaaran jätekeskuksen vastaanottopaikalle Köyliöön 42 tonnia. Öljyvahingon torjunta- ja kunnostustöiden jälkeen alueelta otetuissa jäännöspitoisuusnäytteissä ei laboratorioanalyyseissä ole todettu merkittäviä öljyhiilivetypitoisuuksia. Kaikkien näytteiden öljyhiilivetypitoisuudet alittavat valtioneuvoston maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista antamassa asetuksessa n:o 214/2007 esitetyt ylemmät ohjearvot. Kunnostetun alueen eteläosassa sijaitsevan pumppaamorakennuksen sokkelin anturoiden alle sekä alueen keskiosassa sijaitsevalle louhetäytöstä koostuvalle alueelle mahdollisesti jääneiden öljyhiilivetyjen ei arvioida aiheuttavan kulkeutumisriskiä. Pumppaamorakennuksen seinustalle sekä louhikkoalueen alapuolelle tehtyihin tarkkailukaivantoihin ei enää ole havaittu kertyvän öljyä. Lisäksi pumppaamorakennuksen alapuolelle sekä louhikkoalueelle mahdollisesti jäänyt öljy koostuu suurelta osin raskaista öljyhiilivetyjakeista, joiden kulkeutuminen tiiviissä silttisessä ja savisessa maaperässä on vähäistä. Pintavesistöt Tontin etelärajalta on noin 400 metrin matka merelle Pohjoissalmeen, joka erottaa Pansion alueen Ruissalon saaresta. Salmen pohjoisosassa, noin 700 metrin etäisyydellä laitoksesta, sijaitsee myös osia Ruissalon lintulahdet ja -rannat -nimisestä luonnonsuojelualueesta. Nämä puolestaan sisältyvät Ruissalon lehtojen Natura kohteeseen. Turun ympäristön merialueen velvoitetarkkailututkimuksessa Pohjoissalmen sisimpien osien yleinen käyttökelpoisuus on vuoden 2008 tarkkailutietojen perusteella luokiteltu välttäväksi, kuten myös Pukin- ja Pitkänsalmen sisimmät osat sekä Pitkänsalmen eteläpää. Merenpohja kärsii pitkään jatkuneesta kuormituksesta. Pohjaeläintutkimusten perusteella merenpohja Turun lähialueilla on luokiteltu enimmäkseen likaantuneeksi. Mereen tuleva ravinnekuormitus on peräisin monista lähteistä. Mereen johdettujen puhdistettujen jätevesien osuus fosforista oli 8 % ja typestä 22 %. Pohjavesiolosuhteet Toiminta ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähin luokiteltu pohjavesialue on Huhtamäen I-luokan pohjavesialue, joka sijaitsee noin 6,5 kilometrin etäisyydellä laitoksesta kaakkoon. 3

4 Ilman laatu Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmän raportin mukaan merkittävimmät ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät Turun kaupunkiseudulla ovat liikenne ja energiantuotanto. Liikenteen vaikutukset hengitettävän ilman laatuun ovat kuitenkin suuremmat kuin energiantuotannon, mikä johtuu liikenteen matalasta päästökorkeudesta. Ilmanlaatu oli vuonna 2008 Turun keskustassa yleensä tyydyttävä. Ilmanlaatua seurataan Turun seudulla kuntien ja suurimpien teollisuus- ja energiantuotantolaitosten ylläpitämän ilmanlaadun mittausverkon avulla (VOC-päästöt eivät kuulu mittausohjelmaan). Rikkidioksidin osalta suurimmat päästölähteet Turun seudulla ovat Fortum Oy:n voimalaitos ja Neste Oyj:n jalostamo. Typen oksidien ja hiukkasten osalta suurimmat päästöt muodostuvat liikenteestä ja energiantuotannosta. Melu ja tärinä Pansion satamatoiminnoista sekä satama-alueen ja Pansiontien liikenteestä aiheutuu jonkin verran melua alueelle. Muut ympäristöä kuormittavat toiminnot alueella Pansion sataman alueelle on keskittynyt polttonesteiden ja kemikaalien varastointitoimintaa. Välittömästi Ekoport Turku Oy:n eteläpuolella sijaitsevat Baltic Tank Oy:n kemikaalivarastot ja laitokselta länteen ST 1:n öljynvarastointialue. Alue ja kohteet, joihin toiminnalla on vaikutuksia Lähin asutus sijaitsee noin 280 metrin etäisyydellä tuotantolaitoksen koillispuolella. Asutus alueella on omakotitaloasutusta. Uusi tuotantolaitos on tarkoitus sijoittaa nykyisten tuotantolaitosten länsipuolelle siten, että etäisyys lähimpään asutukseen ei muutu. Kulku kiinteistölle tapahtuu Pansiontieltä Paakarlantielle ja siltä laitosalueelle. Lähialueella sijaitsevat Pansion alakoulu noin 380 metrin, Pansion päiväkoti noin 430 metrin ja seurakuntakoti noin 400 metrin etäisyydellä laitosalueesta. Pansion nuorisotalo toimii noin 190 metrin etäisyydellä. Pansion kisapuisto ja urheilukenttä sekä kuntopolku sijaitsevat alueen pohjoispuolella. Kuntopolku kulkee lähimmillään noin 100 metrin etäisyydellä ja urheilukenttä 230 metrin etäisyydellä tontin takarajasta. Toiminta-alue rajoittuu Paakarlan jalopuulehtoon tontin pohjoisosassa. Paavolanrinteen jalopuumetsikkö ja pähkinäpensaslehto sijaitsevat noin 150 metrin etäisyydellä laitokselta pohjoiseen. Uusi laitos ei ulotu jalopuualueelle. Tehdasalueen läheisyyteen sijoittuvat seuraavat luonnonsuojelualueet ja maisema-alue: - Natura alue Ruissalon lehdot (FI ), 700 m laitoksesta etelään; käsittää myös seuraavat luonnonsuojelualueet: Marjaniemi, Ruissalon Tammimetsä sekä Ruissalon lintulahdet ja -rannat 4

5 - Ruissalon Hirvensalon valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (MAO020031), 450 m laitoksesta etelään - Paakarlan jalopuurinne, laitoksen pohjoisrajalla - Paavolanrinteen jalopuumetsikkö ja pähkinäpensaslehto, 150 m laitoksesta länteen - Puolusmäen jalopuumetsikkö ja pähkinäpensaslehto, 400 m laitoksesta luoteeseen 5 LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Pilssivedet ja -öljyt ovat peräisin Suomen satama-alueilla pysähtyvistä laivoista. Laitokselle jäte kuljetetaan säiliöautoilla. Pilssivesi separoidaan (mekaaninen regenerointi), jolloin öljy, vesi ja kiintoaine erottuvat. Separoinnissa erotettu kierrätettävä öljy varastoidaan tuotesäiliöön. Erottunut vesi johdetaan lämmönerottimien kautta puskurisäiliöön ja sieltä edelleen vedenkäsittelyyn. Prosessissa jatkuvatoiminen panosreaktori käsittelee erotetun veden. Irrotettu kiintoaine tiivistetään ja toimitetaan jatkokäsittelyyn. Tuotantolaitos valmistaa kerätystä materiaalista kierrätysöljyä muun muassa polttolaitosten käyttöön. Prosessin tuotteena syntynyt kierrätysöljy varastoidaan lämmitettynä +60 C:n lämpötilassa ja myydään tukipolttoaineeksi laitoksille, jotka ympäristölupansa mukaisesti saavat sitä polttaa. Kierrätysöljy vastaa ominaisuuksiltaan raskasta polttoöljyä. Laadullisia eroja ilmenee hieman. Uuden konversiolaitoksen valmistuttua kierrätysöljystä valmistetaan dieselpolttoainetta. Kierrätysöljyn tuotantokapasiteetti kasvaa nykyisestä tonnista vuodessa tonniin vuodessa. Kapasiteetin nostaminen ei vaadi uutta teknologiaa. Kierrätysöljyn tuotantoa harjoitetaan keskeytyvänä kolmivuorotyönä arkisin. Tuotantoa on mahdollista ylläpitää myös viikonloppuisin. Uutena toimintana lupaa haetaan dieselpolttoaineen valmistuslaitokselle, joka sijoitetaan samalle tontille kuin nykyinen pilssivesien ja öljyjen käsittelylaitos. Dieselpolttoaineen valmistusprosessina käytetään katalyyttistä depolymeraatiota, joka perustuu alipaineessa toimivaan suljettuun systeemiin. Prosessissa käytetään maksimissaan tonnia vuodessa raakaainetta (muovi, öljy, biomassa). Prosessin lopputuotteena syntyy EN standardin päästö- ja koostumusvaatimukset täyttävää biopolttoainetta, jota voidaan käyttää dieselkäyttöisissä laitteissa. Vuotuinen käyttöaika on noin 8000 tuntia, joten vuodessa voidaan valmistaa neljä miljoonaa litraa (40 GWh) dieselpolttoainetta. Kierrätysöljyn ja dieselpolttoaineen valmistuksessa syntyvät jätevedet johdetaan Turun kaupungin viemäriverkkoon Turun jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Laajennetussa kierrätysöljyn valmistusprosessissa käytetään kemikaaleja noin 300 litraa ja dieselpolttoaineen valmistuslaitoksella noin tonnia vuodessa.

6 6 Raaka-aineet, kemikaalit, polttoaineet ja muut tuotantoon käytettävät aineet, niiden varastointi, säilytys sekä kulutus ja vedenkäyttö Nykyinen laitos Raaka-aineena käytetään satamista kerättäviä laivojen pilssivesiä. Pilssivedet ovat öljyn ja veden seosta, joka on peräisin mm. laivojen polttoaineena käytetyn raskaan tai kevyen polttoöljyn separoinnista, tankkien pesusta, moottorin vuodoista ja kondenssivedestä. Pilssivesi voi sisältää myös mm. hydrauliikkaöljyjä sekä moottoreiden ja vaihteistojen voiteluöljyjä. Moottoreista ja laakereista irtoavien metallihiukkasten vuoksi raaka-aine sisältää myös mm. nikkeliä, sinkkiä ja vanadiinia. Laivojen pilssivesien ja -öljyjen vastaanottokapasiteetti nousee tonniin vuodessa. Prosessissa ei käytetä katalyyttiä. Prosessissa käytettävän sitruunahapon (väkevyys 5 15 %) käyttömäärä on noin 300 litraa vuodessa. Sitruunahappo varastoidaan prosessihallissa 200 litran tynnyrissä. Lattian pesussa käytetään shampoota noin 300 litraa vuodessa. Huollot ja pesut suoritetaan laitoksen toimiessa viikoittain. Kevyttä polttoöljyä kuluu nykytuotannolla noin 50 tonnia vuodessa ja t/a tuotannolla noin 85 tonnia vuodessa. Kemikaalit ja polttoaineet varastoidaan joko sisätiloissa tai suoja-altain varustetuissa säiliöissä. Uusi laitos Biopolttoaineen valmistuksessa käytetään raaka-aineina kierrätysöljyä, kierrätyspolttoainevalmistetta (REF) ja muovia. Yhdyskuntajätteestä valmistetun kierrätyspolttoaineen lisäksi tai sijasta voidaan käyttää myös maatalouden (kuivaa) biomassaa, kuten olkea, viljaa tai puuhaketta. Raakaaineiden määrät vaihtelevat ajettavan prosessin mukaan. Alustavasti konversiolaitoksen raaka-ainemateriaalien käyttö jakautuu seuraavasti: Aine Jätemuovi Biomassa (REF, olki, vilja, hake) Kierrätysöljy (Ekoport Turku Oy) Määrä t/a t/a t/a Konversiolaitoksen maksimaalinen raaka-ainekapasiteetti on t/a. Laitoksella varastoidaan raaka-aineita kahden kolmen vuorokauden tarpeisiin. Lajiteltu yhdyskuntajäte tulee lajittelulaitokselta; varsinaista varastointia Pansiossa ei tältä osin tulla harjoittamaan. Välivarastona käytetään suljettua tilaa, esimerkiksi telttahallia. Varaston poistoilma johdetaan tarvittaessa bio- tai aktiivihiilisuotimen läpi hajuhaitto-

7 jen ehkäisemiseksi. Koska välivarastointiaika pisimmilläänkin on varsin lyhyt, ei varastoinnista arvioida aiheutuvan hajuhaittaa. Prosessin kannalta on eduksi, että syöte on mahdollisimman kuivaa. Varaston lattiaan asennetaan kanavat, joita pitkin syötteen alle voidaan johtaa kuivausilmaa. Siten hajuhaittoja aiheuttavaa mätänemistäkään ei pääse tapahtumaan. Määränä mainittujen öljyjen lisäksi voidaan arvioida seuraavaa: - kuivaa kierrätyspolttoainevalmistetta (REF) varastoidaan maksimissaan noin tonnia ( m 3 ); Elintarvikeperäisiä ainesosia laitokselle tulee mitä todennäköisimmin REF-jakeen mukana. Tämä johtuu siitä, että kotitalousjätteestä % on biohajoavaa ja suuri osa siitä koostuu ruuantähteistä. REF valmistetaan erityisissä valmistuslaitoksissa, joissa jae myös kuivataan. Laitokset valvovat tuottamansa polttoainevalmisteen laatua säännöllisesti. REF-valmisteen kosteusprosentti vaihtelee välillä %. - erillistä biomassaa, esimerkiksi olkea, voidaan varastoida noin 10 tonnia. Kuiva biomassa ei aiheuta hajuhaittoja. - erilliskerättyä, murskattua ja kuivaa jätemuovia varastoidaan kerrallaan enintään 40 tonnia. Muovissa saattaa olla vähäisiä jäämiä biomassaa (rehua, ruuantähteitä yms.), mutta nämä eivät hakemuksen mukaan ehdi aiheuttaa hajuhaittaa. Prosessissa käytetään alumiinisilikaattipohjaista katalyyttiä vuosittain korkeintaan 150 tonnia. Alumiinisilikaatti tuodaan laitokselle siilokonteissa, joissa katalyyttiä on tonnia. Lisäaineina käytettäviä natriumia, kalsiumia ja magnesiumia kuluu vuodessa joitakin tonneja. Aineet tuodaan laitokselle 25 kg:n tai 40 kg:n säkeissä tai noin kg:n suursäkeissä. Kantoöljy (1 500 litraa) syötetään laitoksen käynnistyksen yhteydessä, minkä jälkeen sitä lisätään vain tarvittaessa. Öljyä kierrätetään prosessissa, joten sen kulutus on vähäistä. Prosessissa syntyvän jäteveden neutralointiin käytetään sammutettua kalkkia (kalsiumhydroksidia) noin 200 tonnia vuodessa. Kemikaalit varastoidaan niiden omissa säilytysastioissa sisätiloissa ja osin myös erityisissä varastotiloissa. 7

8 Prosessissa tarvittavien kemikaalien vuotuinen käyttömäärä ja suurin kerralla varastoitava määrä: Aine Määrä / v Varasto (max) Kantoöljy l n l Katalyytti (alumiinisilikaatti) 150 t 75 t Kalsiumhydroksidi 50 t 50 t Natrium 1 t 1 t Kalsium 1 t 1 t Magnesium 1 t 1 t Dieselpolttoaine varastoidaan betonipäällysteisellä alueella sijaitsevissa TUKESin säännösten mukaisissa öljysäiliöissä. Öljysäiliöt varustetaan betonisilla suoja-altailla, joiden tilavuus on 110 % säiliön tilavuudesta. Suojaaltaan vedenpoisto tapahtuu sulkuventtiilin ja öljynerotuskaivon kautta sadevesiviemäriin. Sulkuventtiili on normaalisti kiinni. Öljynerotuskaivon tyhjennysjätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Vedenhankinta ja viemäröinti Laitos on liitetty kaupungin vesijohtoverkkoon ja viemäriverkkoon. Öljysäiliöiden suoja-altaasta ja öljyn purku- sekä lastauspaikalta tulevat sadevedet johdetaan hälyttimellä varustetun öljynerotuskaivon kautta sadevesiviemäriin. Tehdasalueen hulevedet johdetaan samaan viemäriverkkoon öljynerotuskaivon kautta. Nykyinen laitos Laitos ottaa käyttövetensä Turun kaupungin vesijohtoverkosta. Vanhan prosessin vedenkulutus on ollut noin m 3 /a, joten hakemuksen mukaisessa tilanteessa pilssivesilaitoksella kuluu vettä noin m 3 /a. Lisäksi vettä kuluu sosiaalitiloissa. Prosessissa syntyy jätevettä noin m 3 /a ja haettavalla maksimikapasiteetilla noin m 3 /a. Viemäröitävän jäteveden määrä on alle m 3 /a. Jätevedet viemäröidään Turun kaupungin viemäriverkkoon, josta ne päätyvät jätevedenpuhdistamolle. Jätevedenkäsittelyn tehostamiseksi jätevesi on suunniteltu johdettavaksi säiliöön 13, jonka jälkeen se johdetaan aktiivihiilisuodattimen kautta viemäriin. Säiliön pintavedet johdetaan takaisin separointiprosessiin. Mikäli tehostettu jätevesien käsittely toimii myös tuotannossa odotusten mukaisesti, saattaa jätevesi olla johdettavissa suoraan vesistöön. Uusi laitos Vettä käytetään sosiaalitiloissa ja laitostilojen puhdistuksessa. Varsinaisessa prosessissa ei tarvita vettä. Uuden toiminnan arvioitu vedenkulutus on noin 200 m 3 /a. Prosessissa syntyy hapanta ja suolapitoista jätevettä 8

9 noin 500 m 3 /a. Vesi neutraloidaan tarvittaessa ennen viemäriin laskemista. Jäteveden ph tarkistetaan ennen viemäriverkkoon johtamista. Tuotteet, tuotanto, tuotantokapasiteetti, prosessit, laitteistot, rakenteet ja niiden sijainti Yleistä Ekoport Turku Oy valmistaa pilssivesistä ja -öljyistä kierrätysöljyä polttolaitosten raaka-aineeksi. Tehdaskiinteistöihin ja -alueeseen kuuluu sosiaalitilarakennus / prosessilaitosrakennus, varastointisäiliöt, lämpökeskus, sekä putkistot materiaalien siirtämiseksi. Samalla tehdasalueella sijaitsevat Baltic Tank Oy:n säiliöt. Uusi konversiolaitos on suunniteltu sijoitettavaksi nykyisen laitosalueen länsiosaan, nykyisen säiliö S12:n paikalle. Maaperän mahdollinen pilaantuneisuus selvitetään ja tarvittaessa maaperä puhdistetaan. Prosessin kuvaus Nykyinen laitos Laitoksen toimintaan kuuluu öljyisten vesien keräys Suomen satamissa liikennöiviltä laivoilta, öljyn separointi sekä kierrätysöljyn valmistus. Pilssivesi kuljetetaan laitokselle säiliöautoilla. Yhtiön jatkuvassa käytössä on kaksi Kuljetusliike Kesäläinen Ky:n säiliöautoa. Käsittelyprosessi koostuu kahdesta tuotantolinjasta. Raaka-aineen syöttö prosessiin tapahtuu pääsääntöisesti säiliön S21 (V = 985 m 3 ) kautta. Säiliö S21 täytetään kerran viikossa ja se riittää kattamaan kahden viikon tuotannon. Säiliöstä öljy-vesiseos johdetaan suodattimen kautta prosessin syöttöpumpulle (kapasiteetti 1,0 3,5 m 3 /h), jonka jälkeen raaka-aine ajetaan kahden lämmönvaihtimen läpi sähköllä toimivalle esilämmittimelle. Ensimmäisessä lämmönvaihtimessa sekundääripuolen nesteenä käytetään prosessissa syntyvää jätevettä ja toisessa lämpökeskukselta tulevaa lämmitysvettä. Lämmönvaihtimien jälkeen raaka-aineen (öljy-vesiseoksen) lämpötila on C ja esilämmittimen jälkeen noin C. Esilämmittimen jälkeen öljy-vesiseos separoidaan. Mikäli separaattorille syötettävän seoksen lämpötila on yli 86 C, palaa seos kiinni separaattorin lamellilevyihin. Separaattorissa käsiteltävästä vesi-öljyseoksesta erottuva öljy johdetaan välisäiliöön ja sieltä se pumpataan edelleen valmiin tuotteen säiliöön S1 (V = 200 m 3 ). Säiliössä on myös lämpökeskukselta tuleva lämmitys, jonka avulla lopputuotteen lämpötila pidetään riittävän korkeana. Säiliöstä S1 valmis tuote puretaan pumpulla säiliöautoon. Kuljetusliike vie valmiin tuotteen asiakkaalle. Separaattorissa pilssivedestä erottunut vesi johdetaan öljynerottimien kautta jätevesisäiliöön S5 (V = 10 m 3 ), josta lämmintä vettä kierrätetään mm. 9

10 lämmönvaihtimissa. Jätevesisäiliöstä vesi johdetaan mekaanisten öljynerottimien kautta sakkakaivoon ja siitä öljynerotuskaivoon, josta se johdetaan edelleen näytteenottokaivon kautta kaupungin jätevesiviemäriin. Pihalla olevien öljynerottimien kapasiteetti on 2 x 7 m 3 /h. Pilssivedestä separaattorilla erotettu kiintoaines johdetaan lokasäiliöön (V = 5 m 3 ), josta se valutetaan muovikontteihin (V = 1 m 3 ). Noin 1 % tuotantolaitokselle tulevasta raaka-aineesta päätyy kiinteäksi jätteeksi. Jätteestä veden osuuden on arvioitu olevan noin 60 %. Jätekontit on sijoitettu pihalle, mutta uuden dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen valmistumisen jälkeen ulkokonteista luovutaan. Kiintoaines on hyvä raaka-aine konversiolaitokselle, mutta se voidaan viedä myös poltettavaksi Ekokemille. Lisäksi sitä on luovutettu asianmukaisen, jätteenpolttoon oikeuttavan ympäristöluvan saaneille lämpölaitoksille, joissa sitä on sekoitettu turpeeseen ja poltettu turvekattilassa. Prosessin lopputuotetta kutsutaan kierrätyspolttoöljyksi ja se sijoittuu ominaisuuksiensa perusteella kevyen ja raskaan polttoöljyn väliin. Valmiista tuotteesta lähetetään näytteitä analysoitavaksi noin neljä kertaa vuodessa Saybolt Finland Oy:öön Haminaan. Näytteestä analysoidaan tiettyjä fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksia. Tarvittaessa tutkimuksia tehdään myös useammin, esimerkiksi asiakkaan polttolupavaatimusten mukaisesti. Tuotantoprosessista saatavan tuotteen fysikaalis-kemialliset ominaisuudet ovat hyvin lähellä vastaavan uuden tuotteen (esim. Nesteen tai Teboilin raskaan polttoöljyn) laatua. Suurimmat erot ovat vesi- ja tuhkapitoisuudessa, viskositeetissa sekä leimahduspisteessä. Kierrätysöljyn laatu on ollut hyvin tasainen. Osaltaan tämä johtuu suuresta varastosäiliöstä (S15), jossa laadultaan vaihtelevat raaka-aine-erät sekoittuvat suureen pilssivesimäärään ja ominaisuuserot tasoittuvat. Varastosäiliössä tapahtuu jonkin verran erottumista eri jakeiden ominaispainon mukaisesti, jolloin vesi-öljyseos jakautuu säiliössä kerroksiin. Erottumisen taso on riippuvainen nesteen lämpötilasta. Kesällä erottumista tapahtuu enemmän kuin talvella. Koska öljyn ottokorkeutta säiliössä ei ole voitu muuttaa, on prosessiin johdettava raaka-aine otettu aina samalta tasolta. Prosessiin syötettävän raaka-aineen laatu on pysynyt tasaisena, mikä on helpottanut prosessin ajoa ja säätöä. Tällöin esim. separaattorin ominaispainolevyjä ei tarvitse vaihtaa tuotantoerien välissä. Näin myös lopputuotteen laatu pysyy tasaisena. Valmis tuote sisältää mm. raskasmetalleja, mikä vaikuttaa tuotteen käyttömahdollisuuksiin. Siksi valmiista tuotteesta pitää analysoida myös sen kemialliset ominaisuudet, erityisesti tiettyjen raskasmetallien pitoisuudet. Analyysit tekee Haminassa toimiva SGS Inspection Services Oy. Marraskuussa 2008 ja helmikuussa 2009 otettujen näytteiden analyysitulokset ja vertailu vastaavan uuden tuotteen ominaisuuksiin on esitetty seuraavassa 10

11 taulukossa (Fortum Oyj, Raskaan polttoöljyn käyttöopas). Lopputuote on REACH-esirekisteröity. Esimerkki valmiin tuotteen (kierrätysöljyn) metallipitoisuuksista (SGS Inspection Services Oy) 11 parametri yksikkö analyysitulos analyysitulos vastaava uusi tuote* arseeni mg/kg < 5 5 < 5 magnesium mg/kg kadmium mg/kg < 0,4 < 0,4 < 0,5 kromi mg/kg < 10 < 10 < 1 kupari mg/kg < 10 < 10 < 1 nikkeli mg/kg (< 50) 1 lyijy mg/kg < 10 < 10 < 1 vanadiini mg/kg (< 100) 1 sinkki mg/kg elohopea mg/g - - < 0,3 - ei määritetty * Nesteen ja Teboilin raskas polttoöljy Kierrätysöljyn metallipitoisuudet ovat jonkin verran korkeampia kuin vastaavan uuden tuotteen pitoisuudet. Tämä johtuu todennäköisesti mm. siitä, että moottoreista ja laakereista irtoaa käytössä metallihiukkasia, joista osa liukenee öljyihin ja voiteluaineisiin. Muun muassa magnesiumpitoisuus on kierrätysöljyssä merkittävästi korkeampi kuin neitseellisessä tuotteessa. Myös sinkkipitoisuus on kierrätysöljyssä korkea. Laitokselle liikennöivien ja sieltä lähtevien säiliöautojen täyttö- ja purkauspaikka on varustettu suoja-altaalla, joka muodostuu betonilaatasta ja sitä ympäröivästä asfaltoidusta alueesta. Olemassa olevan toiminnan volyymi kasvaa tonniin vuodessa. Vuonna 2008 laitos vastaanotti raaka-aineita tonnia. Tuotannon kapasiteetin nosto ei vaadi laitokselta uutta kunnallistekniikkaa. Uusi laitos Uusi konversiolaitos on suunniteltu nykyiselle laitosalueelle, nykyisen säiliö S12:n paikalle. Prosessi on katalyyttinen depolymerisaatio ja se perustuu alipaineessa toimivaan suljettuun systeemiin. Menetelmä on kehitetty 1970-luvulla kemianteollisuuteen. Prosessissa raaka-aineena voidaan käyttää kaikkea hiiltä sisältävää materiaalia. Materiaali syötetään prosessiin joko nesteenä tai pieneksi murskattuna partikkelina. Syöte lämmitetään noin C lämpötilaan ja sekoitetaan kantoöljyyn. Kantoöljy koostuu Ekoport Turku Oy:n kierrätysöljystä ja katalyytistä. Katalyyttinä prosessissa käytetään alumiinisilikaattia, jo-

12 hon sekoitetaan syötteen laadun mukaan joko natriumia, kalsiumia tai magnesiumia. Valmistettu seos puhalletaan höyrynä turbiinireaktoriin, jolloin syötteen sisältämät hiiliketjut rakentuvat uudestaan. Syntyneestä höyrystä muodostuu hiilivetyketjuja krakkaustornissa. Dieseljae nesteytyy noin 260 C lämpötilassa, minkä jälkeen se erotetaan muista yhdisteistä. Tätä raskaammat tai kevyemmät yhdisteet johdetaan takaisin prosessiin. Erotetusta dieseljakeesta poistetaan kiintoaines, tuhka ja rikki. Prosessin sivuvirtana syntyy tuhkaa noin 50 tonnia vuodessa; määrä vaihtelee jonkin verran käytettyjen raaka-aineiden mukaan. Euroopassa toimivien koelaitosten testitulosten perusteella on odotettavissa, että syntyvä tuhka voidaan ominaisuuksiensa puolesta sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Tuhka poistetaan erillisessä tuhkalaitoksessa. Prosessissa syntynyt pohjakuona ohjataan lämmitettyyn ruuviin, jonka päällä on tislauskolonni. Ruuvin lämpötila on noin 180 C. Ruuvissa pohjakuonasta poistuvat viimeisetkin hiilivedyt ja kiintoaine ohjataan välivarastoon jäähtymään. Jäähdytyksen jälkeen syntynyt tuhka siirretään varastosiiloon ja edelleen loppusijoitukseen. Loppusijoitus voidaan ratkaista vasta analyysin jälkeen. Parhaassa tapauksessa tuhkaa voidaan käyttää maanrakennuksessa, huonoimmassa tapauksessa se joudutaan läjittämään kaatopaikalle. Rikki poistetaan polttoaineesta erillisessä rikinpoistolaitoksessa. Laitos on suunniteltu rakennettavaksi vuoden 2010 aikana. Jätevesien käsittely Nykyinen laitos Jätevettä syntyy itse prosessin lisäksi laitteiden puhtaanapidosta. Laitteisto huuhdellaan vastavirtaperiaatteella viikoittain. Huuhtelunesteenä käytetään prosessissa syntynyttä ja lämmitettyä jätevettä. Jätevesisäiliöstä vesi johdetaan mekaanisen öljynerottimen jälkeen sakkakaivoon ja edelleen öljynerotuskaivoon. Sieltä vesi johdetaan näytteenottokaivon kautta Turun kaupungin jätevesiviemäriin. Helmikuussa 2009 teetetyn jätevesianalyysin tulokset on esitetty jäljempänä taulukossa. Prosessissa syntyy jätevettä noin m 3 /a ja haettavalla maksimikapasiteetilla noin m 3 /a. Jätevedenkäsittelyn tehostamiseksi jätevesi on suunniteltu johdettavaksi säiliöön S13, josta edelleen aktiivihiilisuodattimen kautta viemäriin. Säiliön pintavedet johdetaan takaisin separointiprosessiin. Ekoport Turku Oy käy neuvotteluja jätevesienkäsittelyjärjestelmän toimittajan kanssa ja toimittaa tarkemmat suunnitelmat lupaviranomaiselle mahdollisimman nopeasti. Suoritettujen koeajojen tulokset ovat olleet lupaavia. Mikäli jätevesien käsittely toimii myös tuotannossa odotusten mukaisesti, saattaa jätevesi olla 12

13 johdettavissa suoraan vesistöön. Ekoport Turku Oy ehdottaa jätevesien raja-arvoiksi Turun kaupungin asumisjätevesistä poikkeaville jätevesille asetettuja raja-arvoja. Jätevesianalyysi (Ramboll Analytics Oy) 13 Kuorma Yksikkö Ekoport Oy Raja-arvot (Turku 2003) Elohopea mg Hg/l <0,001 <0,05 Kadmium mg Cd/l <0,001 <0,2 Kromi mg Cr/l 0,005 <0,7 Kupari mg Cu/l 0,022 <0,5 Lyijy mg Pb/l <0,005 <0,5 Nikkeli mg Ni/l 0,1 <2 Sinkki mg Zn/l 0,32 <2 Öljyhiilivetyjakeet mg/l 150 <200 Keskitisleet mg/l 51 - Raskaat öljyjakeet mg/l Uusi laitos Prosessissa syntyy hapanta ja suolapitoista jätevettä noin 500 m 3 /a. Vesi neutraloidaan tarvittaessa ennen viemäriin laskemista. Jäteveden ph tarkistetaan ennen viemäriin johtamista. Tuotannon kapasiteetti Nykyinen laitos Tuotannon kapasiteetti on tonnia. Kapasiteetin noston jälkeen laitos pystyy käsittelemään vuodessa raaka-ainetta tonnia. Uusi laitos Konversiolaitoksen tuotantoyksikkö tuottaa 500 litraa dieseliä tunnissa. Laitos tulisi toimimaan ympäri vuorokauden. Vuotuisen käyttöajan ollessa noin tuntia voidaan laitoksella valmistaa noin litraa standardin EN 590 mukaista dieseliä. Liikenne ja liikennejärjestelyt Kuljetukset tapahtuvat Pansiontietä pitkin ja siitä edelleen Paakarlantielle, jolta käännytään laitosalueelle. Nykyinen laitos Tuotantoalueella liikennöi säiliöautoja, jotka tuovat pilssivettä laitokselle. Raaka-ainetta tuodaan noin kaksi säiliöautollista vuorokaudessa arkisin. Tuotannon kasvaessa liikennöinti tulee lisääntymään noin neljään säiliöautokuljetukseen vuorokaudessa. Kierrätysöljyä valmistuu noin kaksi säiliöautollista viikossa. Tuotannon kasvaessa lopputuotteen liikennöinti kasvaa keskimäärin kolmeen säiliöautokuljetukseen viikossa.

14 Raaka-aineen purkupaikka sijaitsee laitostilojen välittömässä läheisyydessä. Lähtevä tavara lastataan laitosalueella samassa paikassa. Uusi laitos Uusi rakennettava konversiolaitos käyttää raaka-aineena biomassaa enintään t/a. Liikennemäärät on arvioitu biomassakuljetusten mukaisesti, sillä niistä aiheutuu enemmän liikennettä kuin muiden raaka-aineiden kuljetuksista. Biomassa kuljetetaan alueelle kuorma-autoilla. Maksimitilanteessa alueella liikkuu noin 800 kuorma-autoa vuodessa, mikä on keskimäärin kolme kuorma-autoa päivässä (arkisin). Kemikaaleja kuljetetaan vuosittain noin 10 kuormaa. Valmiin dieselpolttoaineen kuljetuksia on noin 80 vuodessa eli keskimäärin noin puolitoista kuljetusta viikossa. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus BAT Kyseessä olevan kaltaiselle laitokselle ei ole olemassa BAT-vertailuasiakirjoja eli BREF-asiakirjoja. Ekoport Turku Oy:n näkemyksen mukaan pilssivesien käsittely separoimalla on parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Suunniteltu konversiolaitos perustuu tekniikkaan, jonka avulla lämpöarvoltaan alhaisesta jätteestä tuotetaan polttoainetta, jonka lämpöarvosisältö on suuri. Prosessin hyötysuhde on suuri ja energiatase positiivinen. Jätteen hiilivetysisällöstä jopa % voidaan hyödyntää. Tärkeä tekijä prosessissa on lämpötilan hallinta, jolla estetään haitallisten yhdisteiden muodostuminen. Prosessilla on hyvin vähän vaikutuksia ympäristöön. Konversiolaitoksen raaka-aineista osa on uusiutuvaa materiaalia, jolloin lopputuotteena saatavan dieselpolttoaineen käyttö vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Liikennekäytössä se tukee liikenteen biopolttoaineille asetettuja tavoitteita. Energiatehokkuus Ekoport Turku Oy:n arvion mukaan energiankäyttö on tehokasta. Aiemmin lämpö tuotettiin omassa lämpökeskuksessa polttoöljyllä. Nykyisin hyödynnetään kaukolämpöä, jonka tuotannon ominaispäästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin pienen polttoöljyllä toimivan lämpökeskuksen. Nykyinen laitos Nykyinen laitos käytti vuonna 2008 kevyttä polttoöljyä noin 50 t, sähköä 510 MWh ja kaukolämpöä 615 MWh. Kapasiteetin kasvun myötä energiankäyttö kasvaa sähkön osalta noin 850 MWh:iin vuodessa ja kaukolämpöä kuluu noin MWh vuodessa. Kevyen polttoöljyn käyttö on maksimikapasiteetilla noin 85 tonnia vuodessa. Uusi laitos Uusi laitososa liitetään olemassa olevaan sähköverkkoon. Vuotuinen sähköntarve on arviolta noin 100 MWh. 14

15 15 Ympäristöasioiden hallinta Yrityksellä ei ole ympäristöasioiden hallintajärjestelmää. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä vesistöön ja viemäriin Prosessissa syntyvät jätevedet ja sosiaalitilojen jätevedet johdetaan Turun kaupungin jätevedenpuhdistamolle. Viemäriin johdettavista jätevesistä otetaan neljä näytettä vuosittain. Näytteiden analyysi on osoittanut, että hiilivetyindeksi on ylittänyt satunnaisesti Turun kaupungin jätevesiverkkoon asumisjätevesistä poikkeaville jätevesille asetetun arvon. Nykyisen ympäristöluvan öljypitoisuusarvo 15 mg/l on ylittynyt. Ekoport Turku Oy ehdottaa, että jätevesille asetetaan samat raja-arvot kuin Turun kaupungin asumisjätevesistä poikkeaville jätevesille on asetettu. Uusi rakennettava laitos liitetään Turun vesi- ja viemäriverkkoon. Varsinaisessa prosessissa ei käytetä vettä. Siinä kuitenkin syntyy suolaista ja hapanta vettä noin 500 kuutiometriä vuodessa. Jätevedet neutraloidaan tarvittaessa ennen viemäriin laskemista. Piha-alueen sadevedet johdetaan kaupungin sadevesiviemäriin. Valumaaltaat on suljettu venttiilein ja sadevedet tyhjennetään öljynerotuskaivon kautta. Päästölähteet sekä päästöjen laatu ja määrä ilmaan Toiminnasta päätyy ilmakehään lähinnä hiilidioksidia, joka on peräisin prosessiraaka-aineen lämmityksestä. Laitoksella käytetään kaukolämpöä, joka on pääosin tuotettu Fortumin Naantalin kivihiilivoimalaitoksessa. Lisäksi tuotannossa käytetään kevyttä polttoöljyä, josta aiheutuu hiilidioksidi-, typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä. Vastaavia päästöjä aiheutuu kuljetuksista. Kevyen polttoöljyn käytöstä (85 t/a) aiheutuu seuraavasti päästöjä: Päästökomponentti Määrä (t/a) Hiilidioksidi (CO 2 ) 270 Rikkidioksidi (SO 2 ) 0,17 Typen oksidit (NO x ) 0,34 Hiukkaset 0,026 Uusi laitos ei aiheuta päästöjä ilmaan. Laitoksen normaalin toiminnan aikana prosessilämpötila on asteessa. Mikäli prosessilämpötila ylittäisi 400 C, saattaisi prosessissa muodostua furaania ja dioksiinia. Laitos kuitenkin pysähtyy automaattisesti, jos prosessilämpötila nousee yli 350 asteen. Prosessin lämpötilaa seurataan jatkuvasti, useita kertoja se-

16 kunnissa. Mikäli esiasetettu raja, noin 350 C, ylitetään, järjestelmä laskee prosessilämpötilaa automaattisesti. Mikäli jäähdytys ei riitä, ohjausjärjestelmä ajaa prosessin automaattisesti alas. Ohjausjärjestelmässä on lisäksi erillinen turvalogiikka, joka pysäyttää laitoksen hallitusti, mikäli varsinainen ohjausjärjestelmä ei sitä pysty tekemään. Prosessi ei tuota lämpöä itse, vaan sitä on jatkuvasti lämmitettävä. Lämmitys tapahtuu lämmittämällä syötteen ja kantoöljyn seosta tarkoitusta varten suunnitellussa sekoittimessa. Päästölähteet sekä päästöjen estäminen maaperään ja pohjaveteen Melupäästöt ja tärinä Laitoksella käsiteltävät kemikaalit ja öljy käsitellään ja varastoidaan niin, ettei niistä synny vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen. Alueella olevat säiliöt on suojattu säiliön vetoisilla turva-altailla. Toiminta-alueen piha-alue on asfaltoitu ja mahdollisissa poikkeustilanteissa viemärit saadaan suljettua. Säiliöautojen täyttö- ja tyhjennyspaikka on allastettu ja sen viemärilinjassa on sulkuventtiili. Toiminnan kapasiteetin kasvattaminen ei lisää melua tai tärinää alueella. Liikennemäärien lisääntyessä, liikenne saattaa aiheuttaa alueelle pientä meluhaittaa. Uuden toiminnan konversiolaitoksella melu aiheutuu pääsääntöisesti puhaltimista ja pumpuista sekä laitokselle kohdistuvasta liikenteestä. Pumput ja puhaltimet tullaan sijoittamaan laitosrakennuksen sisälle, jolloin meluhaitta ympäristössä ei lisäänny. Syntyvät jätteet ja niiden ominaisuudet, määrät, varastointi sekä edelleen toimittaminen Ongelmajätteet varastoidaan niiden omissa säilytysastioissa sisätiloissa ja osin niiden yhteydessä olevissa varastotiloissa. Toiminnassa syntyy melko pieniä määriä loisteputkia (noin 10 kpl/v), akkuja (0 5 kpl/v) ja öljyisiä trasseleita yms. Jätteet toimitetaan joko hyötykäyttöön tai jätehuoltoyritykselle, jolla on toimintaansa asianmukaiset luvat. Loisteputket vaihtaa OK-Control Oy, joka myös huolehtii käytettyjen loisteputkien toimittamisesta kierrätykseen. Patterit ja patteriakut toiminnanharjoittaja toimittaa ongelmajätekeräykseen itse. Likaiset, mutta kuivat trasselit on toimitettu sekajätteenä polttolaitokselle, öljyiset Ekokemille. Nykyinen laitos Kapasiteetin kasvaessa prosessissa syntyvä jätemäärä nousee. Nykyään pilssivedestä separaattorilla erotettu kiintoaines johdetaan lokasäiliöön, josta se valutetaan 1 m 3 muovikontteihin. Uuden konversiolaitoksen aloittaessa toimintansa kiintoaines ja kierrätysöljy johdetaan putkella suoraan 16

17 sen prosessiin. Nykytoiminnassa öljyistä jätettä on muodostunut noin 120 t/a ja ympäristölupaa haettavalla t/a kapasiteetilla öljylietettä muodostuu noin 200 t/a, joka on tarkoitus käsitellä uudessa konversiolaitoksessa. Uusi laitos Prosessin sivuvirtana syntyy tuhkaa noin 50 tonnia vuodessa, riippuen käytetystä raaka-aineesta. Euroopassa toimivissa koelaitoksissa tehtyjen testien mukaan konversiolaitoksessa syntyvä tuhka on ominaisuuksiltaan sellaista, että se voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Ennen tuhkan kaatopaikkasijoittamista tullaan suorittamaan tarvittavat analyysit, joilla osoitetaan tuhkan kaatopaikkakelpoisuus. Testitulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Mikäli osoittautuu, että tuhka ei ole ominaisuuksiensa puolesta sijoitettavissa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, sijoitetaan se soveltuvalle ongelmajätteen kaatopaikalle. Toimet jätteiden määrän tai haitallisuuden vähentämiseksi sekä jätteiden hyödyntäminen omassa toiminnassa Nykyisen toiminnan laajentuessa maksimikapasiteettiin laitos ottaa vastaan pilssivesiä ja -öljyjä t/a. Uusi laitos käyttää edellä mainitussa prosessissa valmistettavaa kierrätysöljyä hyväksi prosessissaan. Toiminta itsessään on jätteiden käsittelyä ja prosessointia hyötykäytön mahdollistavaan muotoon. Ekoport Turku Oy esittää asetettavan vakuuden määräksi Summa on sama kuin nykyiselle toiminnalle asetettu vakuus ja se käsittää hakijan mukaan 50 muovisäiliöllisen toimittamisen poltettavaksi. Hakija ei näe syytä muuttaa vakuutta, koska laitoksen turvallisuutta on parannettu paljon. Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen Laitos sijaitsee satamatoimintojen alueella eikä sen arvioida heikentävän yleistä viihtyvyyttä. Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön Laitosalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee luonnonsuojelualue. Nykyisen toiminnan laajentuminen ei aiheuta merkittäviä ympäristöhaittoja, sillä toiminnan kapasiteettia kasvatetaan. Uudelle toiminnalle rakennetaan tilat nykyisen laitoksen länsipuolelle. Alue on jo tällä hetkellä teollisuusaluetta. Rakentamisen aikaiset ympäristövai- 17

18 kutukset pyritään minimoimaan. Normaalitoiminnasta ei aiheudu haitallisia päästöjä ilmaan. Hakija on toimittanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle selvityksen luonnonsuojelulain 65 :ssä tarkoitetun Natura-arvioinnin tarpeellisuudesta. Toiminnalla ei arvioida ympäristölupahakemuksessa esitetyllä tavalla toteutettuna olevan Ruissalon Natura-alueeseen sellaisia vaikutuksia, että varsinainen luonnonsuojelulain 65 :n tarkoittama Natura-arviointi olisi tarpeellinen. Kesällä 2009 tapahtuneen öljyvahingon jälkeen turvatoimia on parannettu niin, että vastaavan tapahtuminen estetään. Toiminnan laajentuessa typenoksidi- ja rikkidioksidipäästöt lisääntyvät nykyisestä ja saattavat kulkeutua myös Ruissaloon. Niiden määrä on kuitenkin minimaalinen verrattuna koko satamatoiminnan päästöihin. Poikkeustilanteessa öljyvahingon sattuessa on olemassa vähäinen vaara siitä, että öljyä kulkeutuu Natura-alueen pohjoisrannoille. Parannettujen turvatoimien ansioista toimintaan ei liity sellaista öljyvahingon riskiä, että se aiheuttaisi Natura-alueelle asti ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Vaikutuksen vesistöön ja sen käyttöön Laitoksella syntyvät jätevedet johdetaan viemäriverkkoon. Tehostetun jätevesien esikäsittelyn jälkeen öljypitoisuudet eivät aiheuta vesistövaikutuksia. Viemäriin johdettavat määrät uudesta laitoksesta ovat vähäisiä. Vaikutukset ilmaan Toiminnasta ilmaan aiheutuvat päästöt ovat vähäisiä, eikä niillä arvioida olevan vaikutusta ympäristöön. Päästöjä syntyy pääasiassa laitoksen liikenteestä. Uusi laitoshanke voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, mikäli raakaaineena käytetään osittain uusiutuvaa ainesta ja tuotettavalla dieselpolttoaineella korvataan fossiilisia polttoaineita. Lisäksi kaatopaikalla syntyvät metaanipäästöt vähenevät, jos prosessiin käytettävä biomassa muutoin loppusijoitettaisiin kaatopaikalle. Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen Laitoksella käytössä olevat kemikaalit ja öljy käsitellään ja varastoidaan niin, ettei niistä synny vaikutuksia alueen maaperään tai pohjaveteen. Alue on asfaltoitu ja varustettu suljettavissa olevalla viemäröinnillä. Melun ja tärinän vaikutukset Laitos aiheuttaa vähän melua ja tärinää. Melu ei merkittävästi nosta satama-alueen yleistä melutasoa. Melua aiheuttavat toiminnot sijoitetaan lai- 18

19 Tarkkailu ja raportointi toksen sisään melun ehkäisemiseksi. Liikenteestä aiheutuu normaalia raskaan liikenteen melua, mutta liikennemäärien lisäys Pansiontiellä ei ole merkittävä. Käyttötarkkailu Laajentuvan toiminnan tarkkailua tehostetaan nykyisestä. Nimetty käytönvalvoja vastaa laitoksen asianmukaisesta käyttötarkkailusta. Laitoksen päivittäisessä käyttötarkkailussa seurataan seuraavia laitoksen osia: - raaka-aineen laatu - prosessin lämpötila eri mittauspisteissä - säiliöiden täyttöaste - lopputuotteen laatu - öljynerotuskaivojen toiminta - konversiolaitoksen jäteveden ph - yleinen siisteys Laitoksella syntyvistä jätteistä ja niiden laadusta, määrästä ja hyödyntämisestä pidetään jätekirjanpitoa jätelain mukaisesti. Uuden konversiolaitoksen käyttötarkkailu pitää sisällään syötettävän raakaaineen ja lopputuotteen tarkkailun. Lopputuotteen tulee täyttää standardin EN 590 vaatimukset. Prosessissa syntyviä jätevesiä tarkkaillaan säännöllisesti. Öljynerotuskaivojen toiminta varmistetaan säännöllisesti. Konversiolaitoksen lämpötilaa tarkkaillaan erityisellä huolellisuudella ja mikäli lämpötila nousee yli 350 asteen, laitos pysähtyy automaattisesti. Päästötarkkailu Laitoksella syntyvien jätteiden laadusta, määrästä ja hyödyntämisestä pidetään jätekirjanpitoa jätelain ja ympäristöluvan edellyttämällä tavalla. Jätteet toimitetaan joko hyötykäyttöön tai jätehuoltoyritykselle, jolla on toimintaansa asianmukaiset luvat. Konversiolaitoksessa ei synny päästöjä ilmaan, mikä taataan prosessin lämpötilan jatkuvatoimisella tarkkailulla. Muodostuvasta tuhkasta teetetään lupa- ja valvontaviranomaisten edellyttämät analyysit. Prosessissa syntyvien jätevesien happamuutta ja öljynerotusjärjestelmien toimintaa sekä rakenteita tarkkaillaan säännöllisesti. Jäteveden ph tarkistetaan ennen viemäriverkostoon johtamista. Jätevesitarkkailun toteuttaa ulkopuolinen asiantuntija neljä kertaa vuodessa otettavien vesinäytteiden perusteella. Jätevesiviemäriin laskettu vesimäärä ilmoitetaan puolivuosittain Turun vesilaitokselle. 19

20 20 Vaikutustarkkailu Laitoksen ympäristövaikutukset ovat vähäisiä, eikä vaikutuksia esimerkiksi ilmaan, pohjavesiin tai maaperään ole tarpeen tarkkailla. Ilmanlaadun ja vesistöjen osalta alueella on järjestetty yhteistarkkailu. Mittausmenetelmät ja laitteet, laskentamenetelmät sekä niiden laadunvarmistus Tulevien raaka-aineiden määrät punnitaan mikäli mahdollista Turun sataman vaa alla. Säiliöissä on pinta-anturit. Lähtevän lopputuotteen määrä punnitaan yleensä asiakkaan vaa alla. Laskutus tapahtuu tonneissa. Laadunvarmistuksesta vastaa laitosjohtaja. Öljynerotuskaivojen toiminta tarkistetaan silmämääräisesti. Jätevesianalyysit suoritetaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta yleisesti hyväksytyin menetelmin asianmukaisessa laboratoriossa (esim. Ramboll Analytics Oy). Lopputuoteanalyysit suoritetaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta yleisesti hyväksytyin menetelmin asianmukaisessa laboratoriossa (esim. Saybolt Finland Oy, SGS Inspection Services Oy). Raportointi ja tarkkailuohjelmat Viemäriin laskettava jätevesimäärä ilmoitetaan puolivuosittain Turun kaupungin vesilaitokselle ja jätevesitarkkailua tehdään neljä kertaa vuodessa otettavilla vesinäytteillä ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Varsinais- Suomen ELY-keskukselle ja kaupungin ympäristöviranomaiselle toimitetaan vuosittain yhteenveto, joka sisältää: - käytettyjen raaka-aineiden määrä- ja laatutiedot - käyttötunnit ja tuotantotiedot - yhteenvedon kaikista toiminnassa syntyneistä jätteistä, niiden laadusta ja määrästä, toimituspaikoista sekä kuljetus- ja käsittelytavoista - laitoksen jätevesimäärät ja tiedot niiden käsittelystä - tiedot varastoiduista jätteistä - häiriötilanteet, niiden johdosta tehdyt välttämättömät toimenpiteet sekä toimenpiteet, joilla pyritään estämään tai vähentämään häiriöiden esiintymistä - poikkeamat tarkkailusuunnitelmassa esitetyistä huolloista ja muista asioista - laitoksella tehdyt ja suunnitteilla olevat muutokset laitoksen toiminnassa.

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta 21.03.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 25. Ympäristölautakunta 21.03.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.03.2013 Sivu 1 / 1 1137/11.01.00/2013 25 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle koskien Lehile Oy:n hakemusta hiekanpesu- ja vedenerotuslaitoksen lupamääräysten tarkistamista

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen

Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen Etelä-Suomi Päätös Nrot 66/2010/1 Dnro ESAVI/297/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.12.2010 ASIA Veden johtaminen merestä M-real Oyj:n kemihierretehtaalle, Kaskinen LUVAN HAKIJA M-real Oyj PL 20

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY (RJ) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Eloksointi Oy:n toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.02.2014 Sivu 1 / 1 708/11.01.00/2012 21 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Kierrätys- ja Purkupalvelut Oy, nestemäisten vaarallisten

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Postinumero ja - toimipaikka

Postinumero ja - toimipaikka RISKIKARTOITUS NUMMELANHARJUN-NUMMENKYLÄN POHJAVESIALUUELLA - YRITYKSET 1 YRITYS Yrityksen nimi 2 TOIMIPAIKKA 3 LISÄTIETOJA YRITYKSESTÄ 4 TOIMINNAN KUVAUS Yrityksen toimiala Lähiosoite Puhelin Kiinteistön

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Päätös. Nro 26/2010/1 Dnro ESAVI/471/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2010

Päätös. Nro 26/2010/1 Dnro ESAVI/471/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 26/2010/1 Dnro ESAVI/471/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2010 ASIA Päätös Henkel Makroflex Oy:n Hausjärvellä sijaitsevan saumaeriste- ja eristelevytehtaan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 2522/11.01.00/2014 74 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kaupunginkallion lämpökeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistushakemuksesta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella.

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 5 a perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 59 23.01.2007 6 Ymp 10756-2004 (235) Ympäristölupahakemus / Oritur Oy SEO, Tuontiväylä Tiivistelmä: - Ympkaalk 59 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 99. Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 25.09.2014 Sivu 1 / 1 1965/11.01.00/2014 Ympäristölautakunta 56 15.5.2014 99 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, Circulation Oy:n siirtokuormausasema, Arinatie 13,

Lisätiedot

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus

Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 368 28.05.2002 1 Ymp 3118-2002 (235) Oy Teboil AB:n ympäristölupahakemus Ympkaalk 368 Ympäristönsuojelutoimisto 16.5.2002/EP 1. ASIA Oy

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1502/11.01.00/2015 35 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan tarkistamishakemuksesta, Kuljetus Team Virtanen Oy, säiliökonttien ja -autojen

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO

1(5) Purso Oy/Olavi Pajarinen Alumiinitie 1 37200 SIURO 1(5) P I R K A N M A A N PÄÄTÖS Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S pilaantuneen alueen puhdistamisesta... Annetaan julkipanon jälkeen Ympäristönsuojeluosasto Päivämäärä Diaarinumero 27.8.2008 PIR-2008-Y-269-114

Lisätiedot

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA

ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA 1 (5) JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 40200 JYVÄSKYLÄ PÄÄTÖS ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta lupahakemuksesta. ABC-VAAJAKOSKEN YMPÄRISTÖLUPA HAKIJA Osuuskauppa Keskimaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Ympäristölautakunta 16.02.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14. Ympäristölautakunta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 238/11.01.00/2012 14 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Suomenojan voimalaitoksen toiminnan muuttamista ja lupamääräysten

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 270 Alfrane Oyn ympäristöluvan raukeaminen HEL 2012-011699 T 11 01 00 00 Päätös Asian käsittely Luvanhaltija päätti Alfrane Oy:n kalankäsittelylaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42)

Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 249 08.04.2003 2 Ymp 614-2003 (235, 222) Senaatti-kiinteistöt ympäristölupahakemus (Eerikinkatu 40-42) Ympkaalk 249 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 609 03.09.2002 4 Ymp 7812-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Kaskentie 2) Ympkaalk 609 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Riihikosken jätevedenpuhdistamo

Riihikosken jätevedenpuhdistamo PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken jätevedenpuhdistamo Sulkemissuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 29.4.2016 P29958 Sulkemissuunnitelma Tomi Kallio 29.4.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 PUHDISTAMON

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.05.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 (8) 621 Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö Tmi Osa- Tattiksen ympäristölupahakemuksesta (ESAVI/555/04.2010) HEL 2014-004885 T 11 01 00 00 Lausunto

Lisätiedot

Liikenneasema ei sijaitse pohjavesialueella.

Liikenneasema ei sijaitse pohjavesialueella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 388 27.05.2003 6 Ymp 1399-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Pitkämäenkatu 4) Ympkaalk 388 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula

KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 308 06.05.2003 1 Ymp 1401-2003 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Satakunnantie 177, A24) Ympkaalk 308 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy

Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II. Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Lahti Energian uusi voimalaitos KYMIJÄRVI II Jaana Lehtovirta Viestintäjohtaja Lahti Energia Oy Miksi voimalaitos on rakennettu? Lahti Energialla on hyvät kokemukset yli 12 vuotta hiilivoimalan yhteydessä

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010

Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 65/2010/2 Dnro ESAVI/495/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Kuusakoski Oy:n Heinolan tehtaan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 44 25.01.2005 2 Ymp 10143-2003 (235, 222) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Vitkalankatu 2 Ympkaalk 44 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640)

Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 564 19.08.2003 3 Ymp 10911-2002 (235, 222) Kuntoutusyhtymä-Rehab Group Oy:n ympäristölupahakemus (Ruissalon puistotie 640) Ympkaalk 564

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015.

Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi. Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Itä-Suomen Aluehallintovirasto kirjaamo.ita@avi.fi Viite: Asia: Kirjeenne 10.06.2015, Dnro ISSAVI/1600/2015. Elintarvikelaitoksen (Puljonki Oy) ympäristöluvan muuttaminen Juuan kunnan lausunto hakemuksen

Lisätiedot

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu

Viite. MAKSUTAULUKKO euroa. Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat. Ehdotus uudeksi maksuksi. maksu Viite MAKSUTAULUKKO euroa Ympäristönsuojelulain mukaiset ympäristöluvat Metsäteollisuus - sahalaitos tai viilutehdas - puunsuojauskemikaaleja käyttävä laitos Nykyinen maksu Ehdotus uudeksi maksuksi Metalliteollisuus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016

PÄÄTÖS. Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016 PÄÄTÖS Nro 63/2016/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/474/2016 ja LSSAVI/475/2016 Annettu julkipanon jälkeen 15.4.2016 ASIA Neste Oil Oyj Nokian varastoa koskevan ympäristölupapäätöksen PIR-2004- Y-218/16.12.2008

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN

ILMOITUKSEN VIREILLETULO, ILMOITUKSEN TEKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 32/10/1 Dnro ISAVI/154/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.4.2010 HAKIJA ASIA Metsäsairila Oy Porrassalmenkatu 1A 50100 Mikkeli Ympäristönsuojelulain 61

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia,

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen toiminnan lopettamisen jälkeisiä toimia, Etelä-Suomi Päätös Nro 9/2011/1 Dnro ESAVI/647/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 90 :n mukaisesta suunnitelmasta, joka koskee höyryvoimalaitoksen

Lisätiedot

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA

Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan

Lisätiedot