Hakemuksessa on myös kuvattava ympäristöä mahdollisesti kuormittavat muut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hakemuksessa on myös kuvattava ympäristöä mahdollisesti kuormittavat muut"

Transkriptio

1 1 MUISTUTUS Lounais-Suomen ympäristökeskus Itsenäisyydenaukio 2 PL Turku Asia: Muistutus Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee kaukolämpölaitosta, joka sijaitsee Orikedon kaupunginosan 41 korttelin tontilla 3, osoitteessa Polttolaitoksenkatu 13, Turku. Haluamme käyttää ympäristösuojelulain :ien suomaa mahdollisuutta tehdä muistutus ja lausua Turku Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavaa. Ympäristölupahakemuksessa ei ole noudatettu niitä ympäristöministeriön ohjeita (Ohje 6010/2004), joissa kuvataan, miten ympäristölupahakemus tehdään. Hakemuksessa on kuvattava polttolaitos, sen ympärillä oleva viher- ja virkistysalue sekä muu ympäröivä alue. Myös polttolaitoksen tontista ja sen maaperästä pitää olla kuvaus. Laitoksen sijoittamista olisi pitänyt myös verrata maakuntakaavaan, yleiskaavaan ja asemakaavaan sekä kertoa miten ja milloin kaava on hyväksytty. Vain näin voidaan kokonaisvaltaisesti ymmärtää, millaisella alueella laitos toimii. Hakemuksessa on myös kuvattava ympäristöä mahdollisesti kuormittavat muut

2 2 toiminnot (jätteenpolttolaitos, kaikkien laitosten yhteenlaskettu liikenne, mahdollinen jätteenlajittelulaitos ja suunniteltu uusi jätteenpolttolaitos). Lisäksi tulee kuvata alueen vaikutuspiirissä mahdollisesti muut häiriintyvät kohteet kuten asuinalueet ja niiden asukasluku, virkistysalueet, päiväkodit, oppilaitokset. Virkistysalueesta tulee erityisesti muistaa se, että alue, jonka keskellä polttolaitokset sijaitsevat on osa maakuntakaavassa erikseen kuvattua Turun pääviherreittiä, joka yhdistää jokilaaksot. Laitoksen sijoittaminen Kyseessä oleva laitos on sijoitettu kaavan vastaisesti jätteenpolttolaitoksen tontista erotetulle tontin osalle. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa ainoastaan jätteenpolttolaitoksen, jossa poltetaan turkulaisten sekajätettä korkeintaan tonnia vuodessa, koska polttolaitos on toiminnaltaan valmiiksi tutkittu kokonaisuus. Biopolttolaitosta ei kyseisen kaavan mukaan olisi ollut edes mahdollista rakentaa tälle tontille. Sijoittamisen laillisuus tulee varmistaa uudella kaavoituksella. (Liite 1) Laitos/tontti on rakennettu Turun kaupungin rakennusjärjestyksen 55 vastaisesti, koska tontista on käytetty rakentamiseen enemmän kuin 1/3. Koska näin on menetelty, pitää asemakaava uudistaa ennen kuin jatkolupa myönnetään. Vaihtoehtoisesti pitää rakennusjärjestyksen toteutua ja tontti pitää saattaa sellaiseen tilaan kuin rakennusjärjestys edellyttää. Tontilla sijaitsee biopolttolaitoksen lisäksi suuri jätteenpolttolaitos, ja näiden kahden laitoksen piippujen etäisyys toisistaan on 28 metriä. Tämä mainitaan hakemuksessa. Laitos ei ole sijoitettu keskelle Orikedon teollisuusaluetta, kuten hakemuksessa mainitaan, vaan se sijaitsee keskellä viher- ja virkistysaluetta, jota ympäröivät asukkaan asuinalueet sekä Orikedon palveluiden ja hallinnon alue.

3 3 Ensisijainen vaatimuksemme Vaadimme, että Turku Energian ympäristölupahakemus hylätään, laitoksen toiminta määrätään lopettavaksi ja laitos purettavaksi. Laitos on rakennettu moduleista, jotka on mahdollista siirtää toiseen paikkaan, joten vaadimme, että laitos siirretään kokonaisuudessaan pois tiheän asutuksen keskeltä. Perustelut vaatimuksellemme Kyseinen kaukolämpölaitos on rakennettu alueelle vaivihkaa, asukkaita kuulematta. Kaukolämpölaitoksen toiminta ei enää täytä ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimuksia. (Ympäristönsuojelulaki 1, 3, 4, 6, 7 ja 8, Jätelaki 4 ja 6 ). Ympäristönsuojelulain 1 :n mukaan ympäristönsuojelulain tavoitteena on ehkäistä ympäristön pilaantumista, sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja sekä parantaa kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Ympäristönsuojelulain 6 :n mukaan sijoituspaikan valinnassa on otettava huomioon toiminnan sijoittaminen niin, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset. Orikedolla on voimassa vuodelta 1973 oleva asemakaava (17/1973), joka mahdollistaa polttolaitostoiminnan kiinteistöllä. Ympäristöministeriö on vahvistanut asemakaavan Tuo asemakaava on selkeästi vanhentunut. Maankäyttö- ja rakennuslain 60 :n mukaan kaavaa tulee pitää ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehitys tai maankäytön ohjaustarve sitä edellyttää. Se on kunnan velvollisuus. Näin ei ole kuluneiden 32 vuoden aikana menetelty, vaikka saman ajan sisällä ympäröivälle alueelle on kaavoitettu asukkaan asuinalue.

4 4 Aiomme käyttää maankäyttö- ja rakennuslain suomaa mahdollisuutta vaatia ympäristöministeriöltä määräystä asemakaavan laatimiseksi ajan tasalle. Maankäyttö- ja rakennuslain 177 :n mukaan, jollei kunta huolehdi rakennusjärjestyksen, tarpeellisten yleiskaavojen tai asemakaavojen laatimisesta tai pitämisestä ajan tasalla ja on ilmeistä, että se vaikeuttaa laissa alueiden käytön suunnittelulle tai rakentamisen ohjaukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamista, asianomainen ministeriö voi asettaa määräajan, jonka kuluessa päätös on tehtävä. Kun ministeriö on antanut määräyksen asema- tai yleiskaavan laatimisesta tai muuttamisesta, on määräyksen tarkoittamalla alueella voimassa rakennuskielto ja 128 :ssä tarkoitettu toimenpiderajoitus. Ympäristönsuojelulain 3 :n nojalla sijoitus nykyiselle tontille on ollut alun perin ympäristönsuojelulain 6 :n pykälän vastainen. Kysymyksessä olevan asemakaavan mukaan korttelialueella saa rakennusten julkisivun korkeus olla korkeintaan 30 metriä. Muita rajoituksia rakentamiseen nähden ei ole katsottu tarpeelliseksi antaa. Polttolaitoksen etelä- ja länsipuolella on luonnontilassa säilytettävä puistoalue. Alueen etelä- ja länsipuolella on lähivirkistysalueita ja asuntoalueita. Lähimmät asuintalot sijaitsevat noin 200 metrin päässä polttolaitoksesta. Laitoksen itä- ja pohjoispuolella noin 50 metrin päässä on alueen ainoa kuntoreitti. (liite 2) Nykyiselle laitokselle on myönnetty ympäristölupa Tuolloin ympäristölupa on myönnetty 1 x 40 MW:n kattilalaitokselle. Nyt haetaan lupaa 2 x 40 MW:n tehoiselle kaukolämpölaitokselle eli kaksinkertaiselle toiminnalle. Turku Energian kaukolämpölaitos (biopolttolaitos) sijaitsee aivan kiinni Orikedon jätteenpolttolaitoksessa (liite 3) ja niitä yhdistää yhdystunneli, jossa biopolttolaitoksen rakennusluvassa ei ole edes edellytetty palomuuria, vaan laitokset on katsottu yhtenäiseksi tilaksi.

5 5 Nämä polttolaitokset sijaitsevat keskellä pientalo- ja kerrostaloasutusta ja alue on sen vuoksi erittäin herkkä, kuten muistutuksen liitteenä olevat kuvat ja muut liitteet osoittavat. (liitteet 2 ja 4). Polttolaitokset muodostavat erittäin massiivisen kokonaisuuden, jota tulee vielä lisäämään alueelle suunniteltu uusi jätteenpolttolaitos. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee seitsemän päiväkotia, peruskoulu, Turun kristillinen opisto ja sen oppilasasuntola, Diakonia- ammattikorkeakoulun Turun yksikkö, ylioppilaiden asuntoja, kehitysvammaisten asuntola ja vaikeavammaisten kuurojen asuntola. Kaupunki on koko ajan kaavoittanut laitoksen ympäristöä niin, että laitos on nyt yhdessä polttolaitoksen kanssa keskellä asutusta ja kaupunki kaavoittaa edelleen sen lähelle. Aivan laitosten välittömään läheisyyteen on kaavoitettu 20 uutta pientalotonttia, jotka ovat lähes luovutusvalmiita. Laitosten välittömässä läheisyydessä asuu ihmistä eli 10 % Turun asukasluvusta, joita nyt kysymyksessä oleva ympäristölupa koskee. Alueen asukkaiden, oppilaitosten ja sosiaalisten toimintayksiköiden asiakkaiden etu on otettava ympäristölupahakemuksesta päätettäessä riittävästi huomioon. Eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n mukaan kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista. Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat. Alueelle aivan vanhan polttolaitoksen ja biopolttolaitoksen viereen on suunniteltu uutta kolminkertaista määrää jätettä eli tonnia polttavaa jätteenpolttolaitosta, joka polttaisi ainakin 25 ympäristökunnan jätteet. Mikäli uusi jätteenpolttolaitos sijoitetaan Orikedolle, tulevat kaikki kolme laitosta muodostamaan kiinteän toiminnallisen kokonaisuuden, joista aiheutuvia ympäristöhaittoja tulee käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Myöskään päästöjen, jätteen käsittelyn ja -kuljetuksen osalta

6 6 niitä ei voida erottaa toisistaan. Uuden jätteenpolttolaitoksen ympäristölupa on vireillä Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa. Turku Energia hakee ympäristölupaa 2 x 40 MW:n tehoiselle kaukolämpölaitokselle, joka sijaitsee Orikedon kaupunginosan 41 korttelin tontilla 3. Laitoksessa on tällä hetkellä yksi kattila ORK2 ja toisen kattilan ORK4 rakentaminen on suunnitteilla. Uuden kattilan ominaispäästöt ovat samaa suuruusluokkaa kuin nykyisen kattilan mitatut päästöarvot. Hakija on hakemuksessaan esittänyt, että kokonaisuudessaan Turun seudun kaukolämpötuotannon hiukkaspäästöt pysyvät entisellään, typenoksidipäästöt vähenevät noin 45 t/a, rikkidioksidipäästöt 200 t/a ja hiilidioksidipäästöt t/a. Laitoksen päästöissä on vedottu siihen, että Turun alueen päästökuormitus tulee pienenemään. Vertailukohdaksi on otettu Naantalin kivihiilivoimala, jota korvaamaan tämä laitos tulisi laajennettuna. Ympäristölupaa myönnettäessä pitää ottaa huomioon, että vertailu on täysin asiaton. Naantalin voimala on parinkymmenen kilometrin päässä ja toimii alueella, joka on kaukana asutuksesta ja nyt päästölähde ollaan tuomassa keskelle tiheää asutusta. Typen oksidit hajoavat maan pinnalla auringonvalon vaikutuksesta ja näin syntyy mm. otsonia. Alailmakehän otsoni vaarantaa ihmisten terveyden ja ympäristön tilan (vrt. EU/2003/507/EY). Valtioneuvoston asetus alailmakehän otsonista 1 asettaa tavoitteeksi, että ehkäistään ja vähennetään ympäristön pilaantumista, erityisesti terveyshaittoja ja kasvillisuusvaikutuksia. Kyseisen asetuksen tavoitteena on myös, että alueilla, joilla ilmanlaatu otsonin osalta on hyvä, on ilmanlaatu säilytettävä hyvänä ja alueilla, joilla se ei ole hyvä, on ilmanlaatu parannettava. (Liite 5) Katsomme, että tämän perusteella laitokselle ei voida myöntää ympäristölupaa. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän pilaamista, pohjaveden pilaamista, erityisten

7 7 luonnonolosuhteiden huonontumista tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Valtioneuvoston asetuksessa jätteenpolttamisesta nro 362/2003 mukaan asetetaan typpioksidipäästöjen normiksi enintään 200 mg/m3. Tämä on oleellista siksi, että jätteenpolttolaitoksen ja biopolttolaitoksen typpidioksidipäästöt on arvioitava yhdessä, koska laitokset ovat jo rakenteellisestikin käytännössä samaa kokonaisuutta ja niiden päästöjä aiheuttavat piiput sijaitsevat vain 28 metrin päässä toisistaan. Päästöt Hakijan hakemuksesta käy ilmi, että typpioksidipäästöt biopolttolaitoksesta ovat 140mg/m 3 yhdestä polttokattilasta. Ympäristöluvassa haetaan lupaa myös toiselle polttokattilalle, joka kaksinkertaistaisi päästöt biopolttolaitoksesta. Näin typen oksidien kokonaispäästöt nousisivat huomattavasti yhdessä jätteenpolttolaitoksen kanssa. Vaikka biopolttolaitoksen päästöt normimääräkuutiota kohden pysyisivätkin alle raja-arvojen, vastaa päästöjen lisääntyminen sitä, että yhdestä piipusta tulisi kaksinkertainen määrä päästöjä. Ja kun jätteenpolttolaitoksen päästöt lasketaan mukaan, kasvaa päästömäärä vielä suuremmaksi. Käytännössä kokonaispäästöjä tulisi selvästi yli määräyksissä mainitun 200 mg/m 3. Ilmanlaadusta valtioneuvoston antaman asetuksen 1 mukaan (711/2001) mukaan asetuksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää ympäristön pilaantumista vahvistamalla rajaviiva-arvot tuossa asetuksessa tarkoitetulle ilman epäpuhtauksille ja ajankohdat, jolloin epäpuhtauksien pitoisuuksien tulee viimeistään olla raja-arvoja pienemmät. Sanotun asetuksen 2 mukaan tuossa asetuksessa tarkoitetaan epäpuhtauksilla ihmisen suoraan tai välillisesti ilmaan päästämää ainetta, jolla voi olla haitallisia terveys- tai ympäristövaikutuksia. Kyseistä asetusta on noudatettava siten, että sen mukaan nyt kysymyksessä olevien biopolttolaitoksen ja jätteenpolttolaitoksen päästöt ilmaan on käsiteltävä yhdessä ja niiden tulee pysyä niissä raja-arvoissa, mikä käy ilmi kyseisestä asetuksesta.

8 8 Lisäksi tulee huomioida kyseisen asetuksen 12 mukaiset terveydelle vaaralliset pienhiukkaset ja niiden mittaaminen. Vaadimme, että hakija esittää selvityksen kaikista yhteisistä päästöistä jätteenpolttolaitoksen kanssa. Laitoksen sosiaali- ja prosessivedet Laitoksesta lähtee ulos 300 m 3 vettä vuorokaudessa. Tästä vedestä ei ole otettu mitään näytteitä eikä tutkittu, mitä se sisältää. Lauhdeveden neutralointiin käytetään lipeää. Tämä vesi kulkee pintavetenä (Vähäojaa pitkin Vähäjokeen ja siitä Aurajokeen). Tutustumiskäynnillä biopolttolaitoksen edustaja kertoi, että kaikki vedet menevät jätevetenä jätevedenpuhdistamolle, ja jätevedenpuhdistamon kanssa on sovittu, että vedet ovat sellaisenaan sinne sopivia. Hakemuksessa ei kuitenkaan puhuta tästä, vaan sadevesiviemäristä. Tämän lauhdeveden koostumus tulee hakijan toimesta ja kustannuksella analysoida ja tulokset julkistaa. Laitoksen piipusta tulee kosteutta niin paljon, että se tiivistyy ja sataa ympäristöön. Poltettavan hakkeen kosteusprosentti on noin 50 % ja savukaasu on niin kosteaa, että se ulkolämpötilaan tulleessaan tiivistyy vielä, koska lämpötila laskee. Tämä kosteus sataa alas eikä sitä ole millään tavalla neutraloitu eikä hakemuksessa selvitetty, mitä se sisältää. Tämä tiivistynyt vesihöyry on erittäin hapanta ja sisältää savukaasun epäpuhtauksia. Käytännössä tämä vesi sataa lähistöllä liikkuvien ihmisten ja autojen päälle ja kulkeutuu tuulen mukana laajalle alueelle. Olemme erittäin huolissamme kaukolämpölaitoksen piipusta tulevista vesihöyry- ja pisarapäästöistä. Ranskassa kuvattiin hiljattain vakava keuhkokuume-epidemia, jossa legionellabakteeri levisi petrokemiallisen tehtaan jäähdytystornin höyryjen kautta kilometrien päähän. Sairastuneita oli 86, ja heistä peräti 21 kuoli. Tautitapauksia todettiin jopa 6 kilometrin päässä tornista. Perusteellisissa tutkimuksissa ulkoilmassa oleilun havaittiin olleen taudin riskitekijä. Epidemian ensi vaihe päättyi, kun tehtaan jäähdytystorni suljettiin. Toinen vaihe alkoi, kun tornia puhdistettiin painepesureilla, mikä tuotti valtaisan määrän aerosolia ilmaan. Legionellabakteeri on kosteissa olosuhteissa elävä maaperän bakteeri, ja siksi sen voidaan olettaa olevan suurella

9 9 todennäköisyydellä eristettävissä myös kaukolämpölaitoksen järjestelmissä. Tutkimus julkaistiin erittäin arvovaltaisella foorumilla (Nguyen TM ym, A community-wide outbreak of legionnaires disease linked to industrial cooling towers--how far can contaminated aerosols spread? J Infect Dis Jan 1;193(1): ). Samantyyppisiä epidemioita on havaittu muuallakin, muun muassa Norjassa. Tämän tutkimuksen perusteella edellytämme tiukan varovaisuusperiaatteen noudattamista ja sen mukaisesti kaukolämpölaitoksen voimakkaiden vesihöyry ja -pisarapäästöjen mikrobiologista ja kemiallista tutkimista. Tämä asia on niin vakava uhka, että ennen mahdollisen ympäristöluvan myöntämistä ympäristöön jatkuvasti satavan aerosolin ja veden terveysvaikutukset on perusteellisesti tutkittava. Mikäli laitokseen tulee toinen kattila, kaksinkertaistuvat edellä mainitut päästöt ja niiden aiheuttamat haitat. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Ympäristönsuojelulain 43 edellyttää luvansaannin ehdoksi parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämistä. (BAT). Hakija ei ole esittänyt minkäänlaista selvitystä parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta. Vaadimme, että hakija ennen ympäristöluvan myöntämistä esittää selvityksen parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta ja siitä, miten valtioneuvosteon asetuksen 711/2001 säännökset täyttyvät. Melu Laitos sijaitsee niin lähellä asutusta, että melutason pitää ehdottomasti olla pienin mahdollinen, ettei ole riskiä ympäristön häiriintymiselle. Ruotsissa Gävlessä on vastaavan laitoksen ympärillä 700 metrin suojavyöhyke. (Liite 6, s 36, kohta 10 buller). Melurajat tulee asettaa Gävlen vastaavan laitoksen lupaehtojen mukaisesti seuraavasti:

10 10 Melurajat Vuorokaudenaika 50 dba päivällä (07 18) 45 dba illalla (18 22) 45 dba pyhäpäivät (07 18) 40 dba yöllä (22 07) Nämä arvot ovat ankarampia kuin valtioneuvoston päätöksessä meluohjearvoista on asetettu, mutta vaadimme, että niitä tulee noudattaa, koska kyseinen laitos on tieten tahtoen sijoitettu keskelle tiheää asutusta ja virkistysaluetta. Tutustumiskäynnin yhteydessä ilmeni, että melua aiheuttaa erityisesti paloturpeen ja sahanpurun sekoittaminen hakkeeseen silloin, kun se on liian märkää. Sekoittaminen tehdään asfaltoidulla pihalla kauhakuormaajalla ja melu suuntautuu juuri asutukseen päin. Tätä sekoittamista ei tule lainkaan tehdä laitoksen ulkopuolella eikä etenkään asfaltoidulla kentällä, koska kauhakuormaajan käyttämisestä kovalla alustalla tulee huomattavia melupiikkejä. Meluaidan rakentaminen on kuulemma liian kallista. Laitoksen ympärillä tulee olla riittävän korkea maavalli, joka pitää maisemoida istutuksin. Koko käsittelyalueen pitää myös olla katettu ja äänieristetty. Myös melun aiheuttama haitta tulee ottaa huomioon sekä biopolttolaitoksen että jätteenpolttolaitoksen osalta yhdessä arvioituna ja laskettuna. Hakijan hakemuksen mukaan biopolttolaitoksen kiinteistä melulähteistä merkittävin on hakebunkkerissa toimiva kahmarinosturi. Kahmarinosturin toiminnasta aiheutuu iskumaista melua, kun kahmarinosturi iskeytyy hakebunkkerin seinään. Melu suuntautuu läheiselle asuntoalueelle vastaanottopaikan avoimista kaatoaukoista. Halli, jossa kahmarinosturi toimii, on täysin äänieristämätön ja peltihallin kaikupohja on erittäin suuri, minkä vuoksi kahmarinosturin käytöstä aiheutuu ulos kaikuvaa melua. Kahmarinosturi ja koko laitos toimivat miehittämättömänä yötä päivää. Muita melulähteitä ovat mm. ilmastointipuhaltimet, pumput ja avoimet oviaukot. Ympäristömelun kannalta merkittävää, jatkuvaa ja haittaavaa melua muodostuu myös

11 11 polttoainekuljetusten liikennemelusta sekä hakekuormien purkamisesta aiheutuvasta melusta, joka on luonteeltaan iskumaista. Hakijan hakemuksen mukaan kun tarkastellaan jätteenpolttolaitoksen ja Turku Energia Oy:n melupäästöjen yhteisvaikutuksia havaitaan, että laitosten yhteisvaikutukset ovat niin suuria, että yöajan keskiäänitaso ylittää myös vanhoille asuinalueille annetun yöohjearvon 50 db. Yöajan keskiäänitaso on melun iskumaisuus huomioon ottaen 57 db. Päiväajan keskiäänitaso on melun iskumaisuus huomioon ottaen 57 db ja ylittää päiväajan ohjearvon. Hakemuksessa olevassa melumittauksessa (ajankohta ) ilmoitetaan, että mittauksen aikana on ollut etelätuulta 3 m/s. Hakemuksen liitteessä 6, 1/4 todetaan että mittauksen aikana vallitsi länsituuli 4 m/s. Liitteen karttaan on merkitty lounaistuuli. Hakemuksessa ilmenee käsittämätön ristiriita, joka asettaa kyseenalaiseksi mitä hakija tarkoittaa ja samalla asettaa kyseenalaiseksi kaikki mittaustulokset ja niiden merkityksen ympäristöluvan myöntämiselle. Hakemuksen liitteessä itse asiassa todetaan, että tuulen suunta ei täytä melun mittausoloja koskevia vaatimuksia, joten tuloksia ei voi käyttää keskiäänitasojen määritykseen. Etelän ja lännen välinen tuuli on kaikkein epäoleellisin melumittausten kannalta, koska lähin asutus sijaitsee juuri siinä suunnassa. Melumittauksissa arvioitiin kolahdusten häiritsevyyttä ja todetaan, että tuulen suunnalla ei ole niiden mittaamisessa niin suurta merkitystä. Kaikkein häiritsevin ja kauimmas kantautuva melu on kuitenkin jatkuva ulina, joka tulee tuloilmakoneen säleiköstä ja on hakemuksen liitteen 1 (Ympäristömeluselvitys) mukaan 96 dba ja tämä melu on jatkuvaa. Liikenne Liikenteen osalta on myös otettava huomioon molemmille laitoksille, sekä jätteenpolttolaitokselle että biopolttolaitokselle suuntautuva yhteenlaskettu liikenne ja siitä aiheutuvat haitat ja päästöt.

12 12 Vaikka vuonna 2000 myönnetyssä ympäristöluvassa kielletään yölliset kuljetukset, niin niitä on havaittu tapahtuvan jatkuvasti. Laitos on täysin miehittämätön ja tavarantoimittajat voivat tuoda ja ovat myös tuoneet laitokseen poltettavaa haketta mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Johtopäätös Edellä esitetyn perusteella katsomme, ettei hakijana oleva Turku Energia Oy (biopolttolaitos) täytä sille laeissa, asetuksissa ja EU-direktiiveissä asetettuja vaatimuksia, minkä vuoksi vaadimme, että hakijan ympäristölupahakemus hylätään, laitoksen toiminta määrätään lopettavaksi ja laitos purettavaksi ja laitoksen toiminta siirrettäväksi pois tiheän asutuksen keskeltä. Toissijaiset vaatimuksemme Mikäli ympäristölupa edellä esitetystä huolimatta aiotaan myöntää, on siinä otettava huomioon laissa säädetyt luvan myöntämisen edellytykset. Ympäristönsuojelulain 42 :n mukaan ympäristöluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai eräistä naapuruussuhdelaista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. 1. Vaadimme, että ympäristölupahakemusta käsiteltäessä ja ympäristölupaa ratkaistaessa on otettava huomioon toisissaan kiinni olevien, tosiasiassa kompaktin kokonaisuuden muodostavien (liite 3), biopolttolaitoksen ja jätteenpolttolaitoksen yhteiset ympäristöön kohdistuvat vaikutukset, kuten melu, liikenne, kaikki ilmaan tulevat päästöt sekä näiden kaikkien terveysvaikutukset. Koska edellytämme laitosten päästöjen arviointia yhdessä, niin on oleellista huomioida myös valtioneuvoston asetuksen jätteenpolttamisesta

13 13 nro 362/2003, jonka mukaan voidaan vuoteen 2010 saakka myöntää erivapaus jätteenpolttolaitokselle, kun tunnissa poltetaan 6-16 tonnia jätettä, mikä koskee myös Turku Energian biopolttolaitosta. Typpidioksidipäästöt voivat tällöin olla 400 mg/ savukaasukuutio. Edellä mainitussa valtioneuvoston asetuksessa asetetaan typpidioksidipäästöjen normiksi enintään 200 mg/m3. Vaadimme, että tässä tapauksessa laitosten yhteispäästöjen määräksi on asetettava mainittu 200 mg/m3, koska laitokset sijaitsevat keskellä asuinaluetta. Vaatimusta tukee myös se, että hakijan Turku Energian omistama Orikedon lämpökeskus (biopolttolaitos) sijaitsee jätteenpolttolaitoksesta erotetulla siinä kiinni olevalla tontilla. Nämä kaksi laitosta ovat kuitenkin aivan kiinni toisissaan (liite 3) ja niitä yhdistää yhdystunneli. Biopolttolaitoksen rakennusluvassa ei ole edes edellytetty palomuuria, vaan laitokset on näin teknisesti katsottu yhtenäiseksi tilaksi. Hakijan Turku Energia Oy:n ympäristölupahakemuksesta käy ilmi, että typpidioksidipäästöt biopolttolaitoksesta ovat 140 mg/m3 yhdestä polttokattilasta. Tässä ympäristöluvassa haetaan lupaa myös toiselle polttokattilalle, joka kaksinkertaistaisi päästöt biopolttolaitoksesta. Savukaasujen puhdistusta tulee tehostaa ja laskea lupakäsittelyssä yhteen jätteenpolttolaitoksen ja biopolttolaitoksen päästöt, koska laitokset yhdessä muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Vaadimme, että päästörajaa arvioitaessa perusteena tulee olla kaikkien alueella toimivien päästölähteiden yhteenlasketut päästöt. 2. Vaadimme, että hakija omalla kustannuksellaan puolueettoman tahon toimesta selvittää näiden laitosten yhteistoiminnasta aiheutuvat kaikki ympäristöhaitat, liikenteen määrän, ajankohdan ja laadun; melun niin että mittaukset täyttävät lainsäädännön asettamat vaatimukset; ilmaan ja veteen joutuvat päästöt sekä niiden vaikutukset ympäröivään kasvustoon ja maaperään ja näiden kaikkien aiheuttamat terveyshaitat ennen mahdollisen ympäristöluvan myöntämistä.

14 14 3. Edelleen vaadimme, että hakija omalla kustannuksellaan järjestää biopolttolaitoksen ympäristössä ympärivuotisen ilmanlaadun ja melun mittauksen, joka tutkitaan kaikissa sää- ja tuuliolosuhteissa. Hakijan tulee myös vastata laitoksen aiheuttaman melun ja huminan poistosta. 4. Vaadimme, että hakija esittää selvityksen parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) käyttämisestä laitoksessaan. 5. Laitokset sijaitsevat samalla tontilla ja ne on käsityksemme mukaan rakennettu vastoin Turun kaupungin rakennusjärjestystä. Koska näin on menetelty, pitää asemakaava uudistaa ennen kuin jatkolupa myönnetään. Vaihtoehtoisesti pitää rakennusjärjestyksen toteutua ja tontti pitää saattaa sellaiseen tilaan kuin rakennusjärjestys edellyttää. 6. Vaadimme, että biopolttolaitoksen ja jätteenpolttolaitoksen yhteenlasketut päästöt ovat pienemmät kuin mitä jätteenpolttoasetus (362/2003) edellyttää, koska laitokset on ympäristölain mukaan katsottava päästöjen suhteen samaksi laitokseksi. 7. Vaadimme, että biopolttolaitoksen vaikutuksia ilman laatuun ja maaperään on erikseen tarkkailtava jatkuvasti myös luvan myöntämisen jälkeen. 8. Vaadimme, että laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua ympäristölle meluhaittaa. Vaadimme, että laitoksesta aiheutuva meteli ja humina on poistettava. Vaadimme, että hakijan on esitettävä selvitys konkreettisista toimenpiteistä ja teknisistä ratkaisuista, joilla ehkäistään meluhaittojen syntyminen. Vaadimme, että hakija esittää ehdotuksen ja yksityiskohtaisen suunnitelman tarkkailun järjestämiseksi. Laitoksen aiheuttama melu on mitattava meluntorjuntatoimien jälkeen. Ympäristölupa tulee myöntää vasta, kun meluntorjuntatoimet on tehty ja mitattu.

15 15 Vaadimme jatkuvatoimisen melumittauksen joka on sijoitettava virkistysalueelle tontin rajalle lähimmän asutuksen puolelle (lounaaseen). Vaadimme, että lupaviranomaisen tulee reaaliaikaisesti valvoa lupaehtojen noudattamista niin melun, päästöjen, liikenteen kuin muunkin turvallisuuden kannalta. Liikenteelle lupaehdoissa asetettujen ajoaikojen noudattamista tulee valvoa jatkuvatoimisilla porttien kamera- ja ohjauslaitteilla. Hakijan tulee vähentää laitoksen toiminnasta lähiasutukselle aiheutuvia meluhaittoja siten, että uusille asuinalueille asetetut yöohjearvot 45 db ja päiväohjearvot 55 db alitetaan. 9. Vaadimme, että hakija vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei biopolttolaitoksen toiminnasta yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa (Orikedon jätteenpolttolaitos) aiheudu terveyshaittaa, muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Koska laitos on tieten tahtoen sijoitettu keskelle tiheää asutusta ja toiminnan haitat kohdistuvat suureen asukasmäärään, pitää laitokselle asettaa erityisen tiukat toimintaohjeet ja turvallisuusvaatimukset. 10. Vaadimme, että biopolttolaitokselle suuntautuva ja sieltä pois kulkeva liikenne tulee kokonaisuudessaan ohjata Ohikulkutien kautta. Liikenteen ohjautuminen valtaväyliä pitkin tulee varmistaa katkaisemalla raskaalta liikenteeltä Maunu Tavastinkadun, Gregorius IX tien ja Vanhan Tampereentien yhteys Koroistenkaarelle ja Polttolaitoksenkadulle. 11. Vaadimme, että liikennettä biopolttolaitokselle saa tapahtua ainoastaan maanantaista perjantaihin ja ainoastaan arkipäivinä kello 7-19 välisenä aikana, koska biopolttolaitos sijaitsee keskellä tiivistä asutusta. Kaikenlainen raskas liikenne ja kuormien purku aiheuttaa senkaltaista häiriötä ympäristölle, ettei sitä voida sallia tapahtuvan kuin arkipäivisin mainittuina aikoina.

16 Vaadimme, että hakija selvittää, miten se aikoo vähentää tai ottaa huomioon liikenteestä aiheutuvia melu- tai terveyshaittoja sekä yleisen turvallisuuden heikkenemistä yhdessä jätteenpolttolaitoksen kanssa 13. Laitoksen päästöjä on tarkkailtava jatkuvatoimisella mittausjärjestelmällä, joka tarkastetaan, kalibroidaan ja huolletaan vähintään kerran kuukaudessa. Jatkuvatoimisten mittausten mittausjärjestelmän toimivuus on tarkastettava ulkopuolisen, ympäristöviranomaisten hyväksymän asiantuntijatahon toimesta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Nämä tarkastukset tulee järjestää ilman edeltävää ilmoitusta. Laitoksen piipun nuohouskäytäntöä tulee tarkastella kriittisesti ja selvittää sen vaikutus päästöihin ja sähkösuodattimen tehon riittävyys piippua nuohottaessa. 14. Liikennemelun mittaukset ja melun leviämislaskelmat on tehtävä yhteisesti viereisen polttolaitoksen kanssa. 15. Hakijan on perustettava laitoksen läheisyyteen mittausasema ilmanlaadun tarkkailemiseksi. Typen oksidien ja hiukkasten pitoisuuksia tulee mitata jatkuvatoimisesti. Näiden tulosten on oltava julkisesti nähtävillä reaaliajassa Internetissä. Mittaustuloksista tulee laatia vuosittain julkaistava yhteenvetoraportti, jossa tarkastellaan biopolttolaitoksen päästöjen vaikutusta ilman laatuun. 16. Hakijan on selvitettävä ulkopuolisen asiantuntijalaitoksen avulla biopolttolaitoksen mahdolliset vaikutukset ympäröivän alueen maaperään ja kasvillisuuteen. 17. Hakijan on osallistuttava Turun seudun ilman laadun yhteistarkkailuun. 18. Biopolttolaitoksen toiminnasta ja käytön valvonnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Laitoksella pitää olla jatkuva miehitys poikkeustilanteiden varalta

17 Savukaasujen laatu ja pienhiukkasten kokojakauma on määritettävä. Tässä viittaamme ympäristöviranomaisten antaman vieressä sijaitsevan jätteenpolttolaitoksen ympäristölupaan. Samoja kriteerejä on noudatettava molempien laitosten osalta. Muutoinhan jätteenpolttolaitoksen mittauksilla ei ole mitään merkitystä. Näiden mittausten tulosten on myös vaikutettava laitosten toimintaa siten, että ne yhdessä täyttävät annetut päästörajat. 20. Jäteveden epäpuhtaudet on selvitettävä. 21. Vaadimme, että ympäristöluvan tulee astua heti voimaan siitä huolimatta, että ympäristöluvasta mahdollisesti valitetaan. Lisäksi vaadimme, että mikäli lupa myönnetään, se myönnetään korkeintaan saakka. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava ympäristösuojelulain 28 :n nojalla lupa. Turussa, toukokuun 3. päivänä 2006 Laati: Marja Ulfstedt Käräjätuomari (sekä omasta puolesta asianosaisena että muiden valtakirjoista ilmenevien asianosaisten valtuuttamana) (Liite 7) Muistutus on tehty kahtena samansisältöisenä kappaleena, joista toinen on jätetty Turun ympäristöja kaavoituslautakunnalle ja toinen on jätetty Lounais-Suomen ympäristökeskukselle. Alkuperäiset valtakirjat on liitetty Lounais-Suomen ympäristökeskuksen kappaleeseen. Pyydän ilmoittamaan päätöksestä alla olevaan osoitteeseen:

18 18 Liitteet: Liite 1 Kopio kaavaselostuksesta vuodelta 1973 Liite 2: Ilmakuva polttolaitoksista ympäristöineen. Liite 3: Valokuvia. Orikedon lämpökeskus (biopolttolaitos) ja Turun jätteenpolttolaitos muodostavat kompaktin kokonaisuuden. Liite 4: Valokuvia polttolaitoksista keskellä asutusta Liite 5: Valtioneuvoston asetus alailmakehän otsonista 783/2003 Liite 6: Miljökonsekvensbeskrivning, Utbyggnad av Johannes kraftvärmeanläggning i Gävle Liite 7: Valtakirjat

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös, johon haetaan muutosta: Lounais-Suomen ympäristökeskus ympäristölupapäätös 28.3.2006 nro 22YLO dnro LOS-2004Y-1048-111

Päätös, johon haetaan muutosta: Lounais-Suomen ympäristökeskus ympäristölupapäätös 28.3.2006 nro 22YLO dnro LOS-2004Y-1048-111 Vaasan hallinto-oikeudelle Päätös, johon haetaan muutosta: Lounais-Suomen ympäristökeskus ympäristölupapäätös 28.3.2006 nro 22YLO dnro LOS-2004Y-1048-111 Asia: Valitus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Päätös, johon haetaan muutosta: Lounais-Suomen ympäristökeskus ympäristölupapäätös 15.11.2006 nro 95 YLO dnro LOS-2006-Y-172-111

Päätös, johon haetaan muutosta: Lounais-Suomen ympäristökeskus ympäristölupapäätös 15.11.2006 nro 95 YLO dnro LOS-2006-Y-172-111 1 Vaasan hallinto-oikeudelle Päätös, johon haetaan muutosta: Lounais-Suomen ympäristökeskus ympäristölupapäätös 15.11.2006 nro 95 YLO dnro LOS-2006-Y-172-111 Asia: Valitus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI 17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare

Lisätiedot

Asia: Ensisijaiset vaatimuksemme MUISTUTUS 10.11.2005. Lounais-Suomen ympäristökeskus Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunta

Asia: Ensisijaiset vaatimuksemme MUISTUTUS 10.11.2005. Lounais-Suomen ympäristökeskus Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunta 1 MUISTUTUS 10.11.2005 Lounais-Suomen ympäristökeskus Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunta Itsenäisyydenaukio 2 Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto PL 47 Eerikinkatu 34 20 801 Turku

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Helsingissä, 5.3.2009. Ympäristöministeriölle. Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä

Helsingissä, 5.3.2009. Ympäristöministeriölle. Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä Helsingissä, 5.3.2009 Ympäristöministeriölle Asia: Aloite meluselvitysten kehittämisestä Suomen luonnonsuojeluliitto ry. esittää, että ympäristöministeriö ryhtyisi valmistelemaan ohjetta laskennallisten

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011

Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS. Mittausaika: 18.11.2011 Ympäristömelumittaus 1(6) Tilaaja: Tikalan Oy Tapio Tikka Kalmarintie 160 43270 Kalmari Käsittelijä: Jussi Kärtevä Oppipojankuja 6, 70780 Kuopio jussi.karteva@symo.fi puh. 010 666 7813 TIKALAN OY:N YMPÄRISTÖMELUMITTAUS

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Valittajat: Erik Tanner, Hanna Nurmi ja valtakirjoista ilmenevät muut asianosaiset, Turku

Valittajat: Erik Tanner, Hanna Nurmi ja valtakirjoista ilmenevät muut asianosaiset, Turku 1 Vaasan hallinto-oikeudelle Päätös, johon haetaan muutosta: Lounais-Suomen ympäristökeskus ympäristölupapäätös 31.5.2006 nro 36 YLO dnro LOS-2004-Y-1106-121 Asia: Valitus Lounais-Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

21.5.2015. Maija-Riitta Kontio

21.5.2015. Maija-Riitta Kontio 21.5.2015 Maija-Riitta Kontio Porvoon Kilpilahti Maija-Riitta kontio 1.6.2015 Konsultointivyöhyke Neste Oyj 2 km Borealis Polymers Oy 2 km StyroChem Finland Oy 1,5 km Innogas Oy AB Kulloo 1,5 km Oy Aga

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA 16 Mittaussuunnitelma PR-Y1384 Tuusulan Moottorikerho ry Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA Tuusulan Moottorikerho ry

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS

Vastaanottaja Lapuan kaupunki. Asiakirjatyyppi Raportti. Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 3.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS LAPUAN KAUPUNKI POUTUNLEHDON ASEMAKAAVAN MELUSELVITYS Päivämäärä 03/04/2013

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo

Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo Melumallinnus Kauramäki / Etelä-Keljo JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAAVOITUS 2012 (9.3.2012) 1 TYÖN TARKOITUS Tässä melumallinnuksessa on tarkasteltu Ysitien(Vt 9) tieliikenteen aiheuttamaa melutasoa Etelä-Keljon

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004

SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004 SOUNDPLAN C Jalasjärven meluselvitys 1.9.2004 Jalasjärven meluselvitys SISÄLLYSLUETTELO 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...5 2 LÄHTÖTIEDOT...5 2.1 Liikenne...5 2.2 Maastoaineisto...5 3 SOVELLETTAVAT OHJEARVOT...5

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ

TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ elokuussa 2015 TURUN SEUDUN ILMANSUOJELUN YHTEISTYÖRYHMÄ Tiivistelmä Hengitysilman tavallisin laatuluokitus elokuussa oli ssa ja Turun Orikedolla hyvä ja muilla mittausasemilla tyydyttävä. Ilmanlaatu luokiteltiin

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kunnan osa ja kaava-alue Kortteli Tontti /rak.paikka. Kylä Tila Rek.nro. Rakennuksen pohja-ala m 2

Kunnan osa ja kaava-alue Kortteli Tontti /rak.paikka. Kylä Tila Rek.nro. Rakennuksen pohja-ala m 2 Rakennusvalvonta Hallintokatu 4, 44100 ÄÄNEKOSKI puh.0400 649495, 0400 649503, 040 7549690 tai 0400 115162 PURKAMISILMOITUS PURKAMISLUPAHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN HAKIJA Nimi Osoite Sähköpostiosoite Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI

KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.6.2014 KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI KORTTELIN 374 MELUSELVITYS, RAUMA RAUMAN KAUPUNKI Päivämäärä 23.6.2014 Laatija

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012. Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 1.10.2012 KERIMÄEN KUNTA PÄÄTÖS Rakennuslautakunta Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA VIREILLETULO 27.6.2012 Päätös Kerimäen kunnan

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö

Kaavoitus ja pohjavedet. Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö Kaavoitus ja pohjavedet Hydrogeologi Timo Kinnunen Uudenmaan ELY-keskus Luonnon- ja vesiensuojelun yksikkö 7.10.2015 Kaavoitus ja pohjavedet, sisältö: Maankäytön suunnittelujärjestelmä Suomessa Esimerkkejä

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI

PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI 16 Raportti PR-P1026-1 Sivu 1 / 6 Naantalin kaupunki Turku 25.9.2012 Kirsti Junttila PIENHIUKKASTEN JA HENGITETTÄVIEN HIUKKASTEN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaus 5. 17.9.2012 Raportin vakuudeksi

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 3133/11.01.01/2013 76 Espoon ympäristölautakunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten päästöjen yhteistarkkailusuunnitelmasta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVAA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Haminan kaupunki / Hamina Bastioni Raatihuoneentori

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Kaavan 8231 meluselvitys

Kaavan 8231 meluselvitys Kaavan 8231 meluselvitys Hanke: Pvm: 11.7.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavan muutosta Pohtolan kaupunginosassa, korttelissa 2582. Tätä tarkoitusta varten Mittaus-

Lisätiedot

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta Kotikuntalaki 2 : Henkilön kotikunta on jäljempänä tässä laissa säädetyin poikkeuksin se kunta, jossa hän asuu. Vastasyntyneen lapsen kotikunta on se kunta,

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla

Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla VANTAAN OMAKOTIYHDISTYSTEN KESKUSJÄRJESTÖ ry. Lentokonemelun vähentäminen jo rakennetuilla asuinalueilla Esitys 26.2.2009 VANTAAN LAURI - lehti - Stefan Skog - Vantaan ympäristöjohtaja Kansalaisten vaatimusten

Lisätiedot

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö 1 (7) 87 Live Entertainment Finland Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava konsertti, Olympiastadion HEL 2015-004432 T 11 01 00 02 Päätös on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisen ilmoituksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata Sijaitsee osoitteessa Torrontie 161, 39930 Karvia.

Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä. Laitos Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata Sijaitsee osoitteessa Torrontie 161, 39930 Karvia. Ympäristö- ja terveyslautakunta 23 09.10.2014 Karvian Ratayhdistys RY:n moottoriurheiluradan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 23 Valmistelija: terveystarkastaja Elina Seppälä Luvan hakija

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Ympäristömelu Raportti PR3231 Y01 Sivu 1 (11) Plaana Oy Jorma Hämäläinen Turku 16.8.2014 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Mittaus 14.6.2014 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Porvoonkatu

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta

Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala MELUSELVITYS. Kangasalan kunta Vatialantien jatkeen meluselvitys, Kangasala 2010 Kangasalan kunta 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT... 3 2 MELUN OHJEARVOT...3 3 MELULASKENTA... 4 3.1 MENETELMÄ... 4 3.2 LÄHTÖTIEDOT...

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4

1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu

Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä. Lakimies Marko Nurmikolu Mitä urakoitsijan tulisi tietää ympäristölainsäädännöstä Lakimies Marko Nurmikolu Selvilläolovelvollisuus YSL 6 : Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä

Lisätiedot

P I K K U H U O PA L A H D E N P O H J O I S O S A

P I K K U H U O PA L A H D E N P O H J O I S O S A L Ä H T Ö K O H D A T Oikeuslääketieteellinen THL:n tontille Hammaslääketieteellinen Meilahden kampukselle - Nykyiset toiminnot siirtyvät muualle aikaisintaan vuonna 2017 - Kampusalue puretaan, tilalle

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 819 12.11.2002 6 Ymp 8535-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Vanha Tampereentie 205) Ympkaalk 819 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/ (7) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 16/2015 1 (7) 363 Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemus rengasrouheen käyttämiseksi tulvasuojarakenteessa HEL 2015-009557 T 11 01 00 00 Päätös Hakija

Lisätiedot

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Teollisuuden polttonesteet - seminaari Tampere 9.-10.9.2015 Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Polttolaitosten päästöjen sääntely Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot