LÄMMITETTY MASSIIVIHAVUPUULATTIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄMMITETTY MASSIIVIHAVUPUULATTIA"

Transkriptio

1 LÄMMITETTY MASSIIVIHAVUPUULATTIA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 27. heinäkuuta 2006 Valvoja: ma Professori Ilmari Absetz Ohjaaja: ma Professori Ilmari Absetz

2 ALKUSANAT Tämä diplomityö on tehty Teknillisen korkeakoulun rakennus- ja ympäristötekniikan osastolla. Diplomityössä esitetään -projektin tulokset ja johtopäätökset. Haluan kiittää ma prof. Ilmari Absetzia, joka toimi työni valvojana ja ohjaajana. Esitän kiitokseni myös Wood Focus Oy:n Jukka Ala- Viikarille ja Wood Focus Oy:n jäsenyritysten edustajille, sekä Uponor Oy:n Pekka Jaloselle ja Robin Gottbergille osallistumisesta projektiin. Espoossa Matti Poussa

3 TEKNILLINEN KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Matti Poussa Työn nimi: Päivämäärä: Sivumäärä: 101 Osasto Professuuri: Valvoja: Ohjaaja: Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Talonrakennustekniikka ma Professori Ilmari Absetz ma Professori Ilmari Absetz Avainsanat: raaka-aineen valinta, välivarastointi, lämmitysteho, käyttömukavuus, muodonmuutokset Diplomityössä tutkittiin lattialämmitettyjä massiivihavupuulattioita. Lattialautojen valmistusprosessia tutkittiin omassa osiossaan. Lisäksi tutkittiin kokeellisesti ja mallintamalla lattialämmitetyn puulattian toimintaa, vaikutusta energiankulutukseen ja puun muodonmuutoksiin. Tutkimuksen pohjalta laadittiin asiaa koskeva ohjeistus. Nykyiset asumiskonseptit asettavat suuret vaatimukset lautalattioille. Kokonaislaatua voidaan nostaa optimoimalla pahimmat muodonmuutoksia aiheuttavat tekijät, tärkeimpinä niistä raaka-aineen valinta ja kuivaus. Paras raaka-aine lattialaudoille on pohjoismaisella sahaustavalla sahattu 3 ex log siten, että sydänkappaleet lajitellaan pois. Sydänkappaleet ja sydänjuovaiset laudat aiheuttavat kieroutta ja sydämen suhteen epäsymmetriset kappaleet syrjävääryyttä. Syrjävääryys ja kierous estävät tiiviin asennuksen betonilaatassa. Syrjävääryys aiheuttaa rakovälin tuplaantumista puupalkistossa. Optimaalisen lattialautapoikkileikkauksen tulee olla sydänpuoli käyttölappeena, tarkkaan symmetrinen ytimen suhteen, keskilinjalle pystyyn vedetyllä akselilla ei saa olla sydän/pintapuurajaa ja poikkileikkauksen keskipisteen tulee sijaita 30-50mm sydämestä. Haluttu raaka-aine tulisi hankkia laivakuivana (MC 14-16%), jolloin sen suoruus voidaan tarkistaa. Lattialautojen optimaalinen tavoitekosteus on MC 8% vaihteluvälillä 6-9%, johon kuivaaminen voidaan suorittaa erikseen. Syklisten kosteusrasitusten käyttöä muodonmuutosten vähentämiseksi kuivausohjelmassa tulisi kehittää. Lattialämmityksen vaikutusta lämmitystehoon, lämpöhäviöihin ja lautalattian muodonmuutoksia tutkittiin koelattioiden ja mallinnuksen avulla. Lämpökenttälaskelmien mukaan lattialämmitys kaksinkertaistaa ja puulattian tapauksessa kolminkertaistaa alapohjan lämpöhäviöt. Lämmityskaudella kokonaisenergiantarve ja sitä mukaa energiakustannukset kuitenkin kasvavat lämmitetyllä puulattialla vain 8%, mikä on kompensoituu lyhyemmän lämmityskauden (kuin kivilattiassa) ansiosta (~8kk) tai mitoittamalla vaippa ja/tai ilmanvaihto yhteensä 8% vähemmän energiaa kuluttavaksi. Lämmitetyn alapohjarakenteen lämpöhäviöitä on vaikea saada laskettua lämmittämättömän rakenteen tasolle lisäeristämällä alapohjaa. Sekä lautalattian, että välikerrosten (esim. solumuovi) todettiin leikkaavan lämmitystehoa huomattavasti, siksi lämmitysputkien päällisen rakenteen paksuus on minimoitava. Lattialämmitetyn puulattian pintalämpötilaerot ovat alle 2 astetta, mikä ei ole epämukavuustekijä. Pintalämpötilan maksimiarvoksi määritettiin 30 C, mikä on sekä käyttömukavuusraja, että lattian liiallista kuivumista rajoittava. Lattialämmityksen ei todettu lisäävän puulattian muodonmuutoksia. Kiinnityksellä puupalkistossa tai ponteista liimauksella betonilaatassa ei ollut pienentävää vaikutusta muodonmuutoksiin. Lämpöpuulattian muodonmuutokset olivat kokeissa puolet pienempiä kuin normaaleilla laudoilla. Lattialaudat tulee höylätä sydänpuoli käyttölappeeksi, koska käyristymisen todettiin oleva käyttömukavuuden kannalta haitallisempaa kuin kupristuman, jonka lisäksi todettiin pienentävän rakoleveyttä. Kiinnityskokeiden perusteella puupalkistoon asennettava lautalattia tulisi kiinnittää vähintään 60mm tiheäkierteisillä täyskierteisillä ruuveilla palkkeihin ja suoraan kontaktiin lämmönjakopellin kanssa. Betonilaatan päälle kelluvasti asennettavan lautakentän tasoittavaksi kerrokseksi suositellaan 2mm solumuovia 3mm:n solumuovin sijasta tai lämmönjohtavampaa bitumimattoa. Liikuntasaumat ja jalkalistat mitoitetaan siten, että kelluvan lautalattian vapaa leveyden suuntainen kokonaiseläminen on 15mm/mm ja lämpöpuulle puolet vähemmän.

4 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ABSTRACT OF THE MASTER THESIS Author: Matti Poussa Name of the Heated massive softwoodfloor thesis: Date: Number of pages: 101 Department: Department of Civil and Environmental Engineering Chair: Structural engineering Supervisor: Instructor: Keywords: Professor Ilmari Absetz Professor Ilmari Absetz Choosing of material, storaging, comfortability, efficiency of heating, deformations Massive softwood floors with floor heating were studied. Manufacturing process of soft-wood floor was investigated separately. Laboratory tests and modelling were carried out to investigate the operation of floor heated soft-wood floor, and its effects in consumption of energy and deformations of wood. On the basis of this study an instruction manual was made for the parties involved. Modern interior design concepts of houses create an increasing demand for high quality, and the same level of quality has to be achieved also in soft-wood floors. Quality of a floor can be increased by eliminating the worst factors that cause deformations. This can be mainly done in the qualification of lumber and in the drying process. Worst deformation types considering ease of installation and high quality in use are twist and crook. In sawing the lumber for soft-wood floor, the best location of a cross-section is heart free lumber (3 e log), sawn 30-50mm from the pith (least twist), pith-side up, axis in cross-section drawn vertically from the pith cannot contain both heartwood and sapwood (causes twist). Symmetry in relation to pith is very important in avoiding crook, which causes installation problems and doublecracking. Chosen raw material should be supplied with MC of 14-16%, so that straightness of the pieces can be verified. Optimal MC% at installation is 8%, or between 6-9%. Drying program to MC of 8% can be conducted separately. Effects of floor-heating on achieved power of heating, loss of heat and deformations were studied by testing and modeling. According to 2-dimensional calculations of temperature fields, floor heating doubles and in case of wooden floor triples the loss of heat to sub-floor. Total consumption of energy and therefore the costs of it increases by 8% (in case of heated wooden floor), which is compensated by shorter lasting of heating season (~8months) or by increasing the heat resistance of the envelope of the building by 8%. Decreasing the heat loss of a heated sub-floor construction is difficult by increasing the thickness of the insulation layer. Both wooden floor and mid-layers were found to cut the power of heating remarkably. Therefore we suggest that the thickness of layers on top of heating pipes should be minimized. Differences in surface temperatures were under 2 degrees, which doesn't cross the limit of discomfort. Maximum surface temperature was defined to be 30 C, which is the limit of discomfort and durability. According to our study, deformations of wooden soft wood floors are not increased with the use of floor heating. Attachment with screws to wooden sub-floor or gluing together of boards in concrete slab did not decrease the deformations. In our tests the deformations of heat-treated floorboards were measured to be only 50% in comparison to the results of untreated boards. We suggest that floorboards should be machined pith-side up, because concave cupping was found to be more discomfortable than convex cupping. On the basis of our attachment-tests we suggest that the screws used for attachment of floorboards to wooden subfloor should be at least 60mm long with dense full length threads. In optimizing the efficiency of heating the 3mm foam-matt under flooring in floating installation to concrete slab should be replaced with a 2mm foam-matt or 2mm bitumen matt. The free space for sideways movement of a floating floor should be dimensioned in total 15mm/m and half of it for heat treated floors.

5 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO TAUSTAT TUTKIMUSONGELMA TAVOITTEET TUTKIMUSMENETELMÄT 9 2 LAUTAPROSESSIN KIRJALLISUUSSELVITYS JOHDANTO LATTIALAUTAOHJEISTUS SUOMESSA PUUN, SAHATAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN MUODONMUUTOSOMINAISUUDET ANISOTROPIA (PUU) SISÄISET KOSTEUSEROT (SAHATAVARA) SAHAUSTAPA JA DIMENSIOT (PUUTUOTTEET JA SAHATAVARA) LATTIALAUTOJEN MUODONMUUTOSOMINAISUUDET RAKOILU SYRJÄVÄÄRYYS (CROOK) KUPERUUS (CUP) KIEROUS (TWIST) LAPEVÄÄRYYS (BOW) HALKEILU PROSESSI TUKISTA LATTIALAUDAKSI POHJOISMAISTEN LATTIALAUTAVALMISTAJIEN PROSESSIT LATTIALAUDAN RAAKA-AINEEN VALINTA KUIVAUSTUTKIMUS JA MUODONMUUTOSTEN VÄHENTÄMINEN KUIVAUSPROSESSIN OPTIMOINNIN TAVOITTEET KUIVAUSTUTKIMUS JA ERIKOISKUIVAT TUOTTEET SYKLISET KOSTEUSRASITUKSET: MUODONMUUTOSTEN VÄHENTÄMINEN KORKEAN LÄMPÖTILAN HÖYRYKUIVAUS: PINTAKOVUUS - CASE HARDENING MUODONMUUTOSTEN AIHEUTTAJANA LATTIALAUDAN OPTIMOINTI LAUTAPROSESSISSA RAAKA-AINEEN VALINTA (MC 14-16% TAI TUORELAJITTELU) KUIVAUS HÖYLÄYS 29 3 LATTIAPROSESSIN KIRJALLISUUSSELVITYS JOHDANTO SISÄILMAN TUTKIMINEN LÄMMITETTY MASSIIVIHAVUPUULATTIA: TÄMÄN HETKINEN OHJEISTUS PUULATTIALLE SOVELTUVAT LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT PUULATTIAN LÄMMITYSTEHO JA PINTALÄMPÖTILA MASSIIVIPUULATTIAPUUPALKISTON PÄÄLLE 36

6 MASSIIVIPUULATTIA BETONILAATAN (TMS. ALUSTA) PÄÄLLE LAUTALATTIAN ELINKAARILAATU LATTIAN VARASTOINTI, TOIMITUS JA ASENNUS LATTIAN MUODONMUUTOKSET VUODENAIKOJEN JA LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VAIKUTUS PINTAKÄSITTELYN VAIKUTUS PONTEISTA NAULAAMINEN / RUUVAAMINEN PUUPALKISTOSSA PONTEISTA LIIMAAMINEN PUUPALKISTOSSA PONTEISTA LIIMAAMINEN BETONILAATASSA VANHENEMINEN JA SYKLISET KOSTEUSRASITUKSET 51 4 KOKEET KOKEIDEN TARKOITUS KOEJÄRJESTELY JA KOEMATERIAALIT SÄÄHUONE: TALVI- JA KESÄOLOSUHTEEN SIMULOINTI MITTALAITTEET LATTIA-AIHIOT JA LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KIINNITYS JA SEN TESTAUS: NAULAT, RUUVIT JA LIIMAT TESTATUT MASSIIVIHAVUPUULATTIATUOTTEET TUTKIMUSMETODIT KOETULOKSET LÄMPÖKENTÄT RAKENTEESSA LÄMPÖKENTÄT LATTIAN PINNALLA PINTALÄMPÖTILAN & PINTAKÄSITTELYN VAIKUTUS KÄYTTÖMUKAVUUTEEN KIINNITYSTESTIN TULOKSET: PARAS KIINNITYSTAPA KOSTEUSMUODONMUUTOKSET TULOSTEN TARKASTELU OLOSUHDEHALLINTA JA LAUTOJEN KOSTEUDEN KEHITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN TEHO LÄMPÖKENTTIEN PERUSTEELLA PINTALÄMPÖTILAN & PINTAKÄSITTELYN VAIKUTUS KÄYTTÖMUKAVUUTEEN KIINNITYSTESTIN TULOKSET: PARAS KIINNITYSTAPA ON TIHEÄ TÄYSKIERRETTY 60MM RUUVI KOSTEUSMUODONMUUTOKSET 80 5 LASKENTA JA MALLINNUS ALAPOHJARAKENTEEN LÄMPÖKENTTIEN MALLINNUS RAKENNEKERROKSET JA LÄMMÖNJOHTAVUUDET MALLIN LASKENTATARKKUUDEN VERIFIOINTI ALAPOHJARAKENTEIDEN LÄMPÖKENTÄT ENERGIATALOUS JA LÄMPÖKENTTIEN ANALYSOINTI PINTARAKENTEEN LÄMMÖNJOHTAVUUDEN OPTIMOINTI LAUTALATTIAN MUODONMUUTOSTEN LASKENNALLINEN TARKASTELU RAKOILUN MALLINNUS PUUPALKISTOSSA 92 6 JOHTOPÄÄTÖKSET LAUTAPROSESSI LÄMMITYSTEHO MUODONMUUTOKSET 96

7 7 6.4 PARHAAT LATTIARATKAISUT JA KIINNITYSTAVAT TOIMINTAOHJEEN LAATIMINEN 98 7 HAVAINNOLLISTAMINEN: VIIKIN KIRKON LATTIA 98 8 YHTEENVETO LÄHDELUETTELO 102 LIITTEET A TULOSLIITE B TOIMINTAOHJE

8 8 1 JOHDANTO 1.1 Taustat Massiivihavupuulattioita on ollut suomalaisissa kodeissa aina. Nykyiset asumiskonseptit asettavat sisustustuotteille korkeita vaatimuksia, joihin lautalattian on pystyttävä vastaamaan. Lattialämmitys puulattiassa on Pohjoismaissa jo yleisesti käytössä ja sen kysyntä Suomessa on kasvussa. Ruotsissa jopa puolet puulattioista saa alleen lattialämmityksen. Lämmitetyn puulattian energiatehokkuus on siten taloudellisesti merkittävä tutkimuskohde. Rakennuksissa materiaalit ja toiminnot kohtaavat ja niiden yhteistoimintaa on vaikea ennustaa. Puulattioita ja lattialämmitysjärjestelmiä toimittavat niihin erikoistuneet eri toimialoilla toimivat yritykset, vaikka puulattian toiminta osana lämmitysjärjestelmää muodostaa kokonaisuuden. Puulattia toimii sekä eristävänä, että lämmittävänä elementtinä, joten sen vaikutus lämmitystehoon ja energian kulutukseen on tutkittava. Puu on luonnonmateriaali ja reagoi ympärillä vaikuttaviin olosuhteisiin kosteusmuodonmuutoksilla. Lautalattian kosteusmuodonmuutokset johtuvat vuodenaikojen mukaan vaihtuvasta sisäilman suhteellisesta kosteudesta (Talvi RH%20, Kesä RH60%), joka määrää puun tasapainokosteuden (MC%). Lämmitetyn lattian lämpötilavaihtelut (Talvi n. 35C, Kesä n.20c) vaikuttavat lattiapinnan yläpuoliseen suhteelliseen kosteuteen. (Lämpötilan lasku nostaa ilman suhteellista kosteutta ja nousu laskee sitä) 1.2 Tutkimusongelma Perinteisen massiivihavupuulattian muodonmuutokset ovat sujuvan asennuksen ja käyttömukavuuden kannalta ongelmallisia. Muodonmuutoksia tapahtuu jo valmistus- ja toimitusketjussa. Vastuunjako ketjussa on vaikeaa, koska muodonmuutosten syntyyn vaikuttavat lukuisat tekijät. Lattiatuotteen tuotekehityksessä on kiinnitettävä huomiota koko prosessiin. Lattialämmitetyn puulattian toiminnasta ei ole tehty laajempia tutkimuksia ja markkinoilla saatavilla oleva tieto perustuu pääasiassa käytännön kokemuksiin. Vastauksia tarvitaan mm. kysymyksiin Puu on eriste. Millainen rakenne johtaa lämmön tehokkaasti huoneilmaan? Puu kuivuu lämmityskauden aikana ja kostuu kesällä lämmityksen ollessa pois päältä. Kärsiikö lattia liiallisista muodonmuutoksista? Lisääkö lattialämmitykseen yhdistetty puulattia energiahäviöitä alapohjaan?

9 9 1.3 Tavoitteet Lautaprosessi: Raaka-aineen ja tuotteen optimointi Massiivihavupuulattiatuotteiden valmistusprosessia kutsutaan tässä työssä lautaprosessiksi. Lautaprosessin osa-alueita, kuten raaka-aineen valintaa, kuivausta, jatkojalostusta ja tuotteen paketointia, kehitetään siten, että tuote on varastoinnissa mittapysyvämpi ja vastaa lattiaan asennettuna sille asetettuihin laatukriteereihin (määritellään lattiaprosessissa) Lattiaprosessi: Toimintaohjeen laatiminen Lämmitetyn massiivihavupuulattian päätymistä suunnittelupöydältä toimivaksi lattiaratkaisuksi kutsutaan tässä työssä lattiaprosessiksi, jonka osapuolia ovat lämmitysjärjestelmätoimittaja, rakennesuunnittelija, sisustussuunnittelija, lattiatoimittaja, asentaja ja käyttäjä. Lattiaprosessissa tutkitaan ja kehitetään olemassa olevien lattiatuotteiden toimintaa, niiden asennusta, lattialämmityksen ja puulattian yhteistoimintaa sekä tuotetoimitusketjua. Olemassa olevan tiedon ja tutkimustulosten perusteella määritetään lattialämmityksen kanssa toimivat massiivihavupuulattiatuotteet, niiden muodonmuutosten reunaehdot lattiassa, lämmitystehon reunaehdot, toimitusketjun toimintamalli ja tuotevastuujako. Lattian elinkaarilaatua voidaan nostaa lattiaprosessissa kontrolloimalla lautoja ympäröivää olosuhdetta toimitusketjussa, sekä kehittämällä kiinnitystapoja, jotka vähentävät muodonmuutoksia (pakottaminen, venymä, relaksaatio) Työn pohjalta laaditaan RT-kortin käsikirjoitusluonnos, jonka osa-alueita ovat: Lattialaudan valmistusohje, Lattiaratkaisun valintaohje, Lattiatuotteen varastointiohje, Lattiatuotteen vastaanottotarkastus-ohje, Lautalattian asennusohje sekä tilaajan Käyttöohjeet. 1.4 Tutkimusmenetelmät tutkimusprojekti toteutettiin seuraavilla menetelmillä kirjallisuusselvitykset laskennalliset tarkastelut laboratoriokokeet markkinaselvitykset ja kyselyt alan asiantuntijoilta opastetut sahaekskursiot yhteistyö teollisuuden asiantuntijaryhmän kanssa

10 10 2 LAUTAPROSESSIN KIRJALLISUUSSELVITYS 2.1 Johdanto Havupuisen lattialaudan valmistusprosessi on tässä tutkimuksessa nimetty lautaprosessiksi, joka alkaa tukin lajittelulla ja päättyy kun lattialauta lähtee tuotannosta varastointiin. Massiivihavupuulattialautojen valmistusta määrittelee ja valvoo standardi: SFS-EN 13990, PUISET LATTIANPÄÄLLYSTEET. HAVUPUULATTIALANKUT. Standardi vahvistettiin vuonna 2004 eurooppalaiseksi standardiksi EN Myös RT-kortti RT sisältää jonkin verran tietoa mm. eri poikkileikkauksista. Tavoitteena lautaprosessissa on optimoida raaka-aineen jalostusprosessi. Toimivien massiivihavupuulattiatuotteiden löytämiseksi on optimoitava sahaustapa ja kuivausohjelma sahaus- ja jatkojalostusprosessissa. Tutkimuksen painopiste on haitallisiksi koettujen muodonmuutosten minimointi lattialaudassa, ilman että käyttölappeen kovuus tai visuaalisuus kärsivät. 2.2 Lattialautaohjeistus Suomessa Sahattu ja höylätty puutavara (RT ) RT-kortin lattialautoja koskeva ohjeistus: Lattialaudat valmistetaan A3 ja A4 sekä B laatuluokan sahatavarasta. Lattialaudan käyttölape on sileäksi höylätty. Lattialautojen takalappeeseen tehdään 2,5 mm syvyinen kevennys (ks. katkoviiva taulukko 1.) tai laudan pituussuuntaiset urat, joiden syvyys saa olla enintään 1/4 laudan paksuudesta uran kohdalla. Lattialaudat höylätään yleensä siten, että sydänpuoli tulee käyttölappeeksi. Taulukko 1. Lattialaudan HLL poikkileikkausmitat ja pontin mitoitus Lattialaudan HLL poikkileikkausmuodot on esitetty taulukossa 1. ja pontin muoto ja mitoitusperiaate kuvassa. Lattialaudan kirjainlyhenne HLL ei noudata edellä kohdassa 6.1 esitettyä nimikejärjestelmää. Asuintiloissa ilman kosteus vaihtelee ollen talvella pienimmillään (lämmityskauden huipun myötä kosteus vähenee). Keskimäärin se on % vuositasolla. Tällaiseen tilaan asennettavien lattialautojen kosteusaste tulisi olla enin-

11 11 tään 10 % = erikoiskuiva. Erikoiskuivat lattialaudat höylätään vasta kuivauksen jälkeen, ja ne on varastoitava tilassa, jossa suhteellinen kosteus on alle 40 %. SFS-EN standardin mukaisen lattialaudan vaatimukset: poikkileikkauksen muodon höylättynä ja toleranssit o paksuus (18-35±1)mm o leveys pontteineen (70±1-195±2)mm pituudet min. 1,5m. pituutta voidaan jatkaa sormijatkoksella lattialautojen kosteudet (9±2)% sisäkäyttöön (korkeintaan viisi prosenttia saa poiketa 3%) tai (17±2)% muuhun käyttöön (korkeintaan viisi prosenttia saa poiketa 4%). laatujako A- ja B-luokkaan (luokitusvapaa sopimuskysymys) ja laatuluokitusohje o esim. A-luokassa sallitaan korkeintaan 5mm levyinen ydinjuova, kork. 1/3 pituudesta. B-luokassa ydinjuova sallitaan Pakkausmerkintävaatimukset o Tuotenimi o Päätyprofiloitu: Kyllä/Ei o Paksuus ja leveys, sekä pituudet o Sormijatkettu: Kyllä/Ei o Laatuluokka: A/B/luokitusvapaa o Kosteus (mihin kosteuteen kuivattu?) o Puulaji o Standardimerkintä (EN 13990) o Lattialautojen määrä pakkauksessa. Laudat, joiden kosteus on alle 15% on pakattava riittävän tiiviisti, jotta kosteus pysyisi samana. Riitatapauksessa (kosteus, dimensiot tai laatuluokka) o tuote-erästä otettava näyte-erä, josta kaikkien lautojen kyseessä oleva ominaisuus mitataan. alle 20 lautaa, kaikki laudat mitataan tuote-erä lautaa, näyte-erä 62 lautaa yli 1500 lautaa, näyte-erä 94 lautaa o Näyte-erän mittaukset tekevä taho tekee raportin, jossa mainitaan väh. Evaluointia pyytänyt taho Valmistaja tuotetiedot Evaluoinnin tulokset

12 12 RT-kortin ja SFS-standardin mukainen laatujärjestelmä ei ole laajassa käytössä saha- ja jatkojalostusteollisuudessa. Käytettävän raaka-aineen laatu vaihtelee suuresti tuotteen ja asiakkaan vaatimusten mukaan. Lattialautojen ohjeista, standardeista tai valmistajilta ei löydy laatujärjestelmää koskien lattialautojen kupristumaa, kieroutta, syrjävääryyttä tai lapevääryyttä. Siksi kappaleessa määriteltiin asennus- ja käyttömukavuuden perusteella massiivihavupuulattian elinkaarilaatukriteerit. Erikoiskuivattujen lattialautojen sallittu MC (kosteusprosentti) on hieman löyhä (RT: korkeintaan 10%, SFS: 9 ±2%) ja varastointiohjeen mukaisessa (RH% alle 40) varastoinnissa laudat tasaantuvat tasapainokosteuteen 7,7% (Taulukko 4. T=20). Sisäilmatutkimusten mukaan (luku 3.2) vuosittainen sisä-rh vaihtelu on välillä 20%-60%, jolloin keskimääräisen 40% ilmankosteuden mukaan lattialautojen erikoiskuivatuksen, varastoinnin, ja asennuksen tavoitekosteus olisi 7,7% (Taulukko 4. T=20). 2.3 Puun, sahatavaran ja puutuotteiden muodonmuutosominaisuudet Vaikeasti hallittavat muodonmuutokset aiheuttavat puutuotteissa ongelmia. Valmiin puutuotteen muodonmuutoksia analysoitaessa on otettava huomioon muodonmuutoksia ohjaavat muuttujat: Anisotropia, kosteusgradientti ja sahaustapa Anisotropia (Puu) Kuva 1. Puun muodonmuutos- Kuva 2. Puun syyn suuntaisen kimmokertoimen E ja kutistumaominaisuudet eri suuntiin. kertoimen vaihtelu säteen suunnassa. Dahhlblom 1 Puun mekaanisten ominaisuuksien lisäksi, sen kosteusmuodonmuutosominaisuudet vaihtelevat anisotrooppisuudesta johtuen suuresti eri suunnissa (kuva 1). Kokonaismuodonmuutos (tuoreesta 28% kuivaksi 0%) tangentin suunnassa on 7,5% ja säteen suunnassa 3,5%. Em. ominaisuudet näkyvät lautalattiassa kupertumisena ja rakoiluna. Syynsuuntai- 1 Dahlblom O., Investigation of variation of engineering properties of spruce, 1999

13 13 nen kutistumakerroin on huomattavasti pienempi, mutta sen vaihtelu säteen suunnassa aiheuttaa kieroutumista, syrjävääryyttä ja lapevääryyttä. Säteen suunnassa vaihtelevilla reaktiopuulla, sydänpuulla, pintapuulla (kuva 3.) ja kevät/kesäpuulla (vuosirengasväli) on kullakin eri vedenimu- ja muodonmuutosominaisuudet. Vaikka männyn sydänpuun hygroskooppisuus on pintapuuta pienempi (kuva 3.), sen muodonmuutos syyn suunnassa on suurempi. Tämä aiheuttaa mm. syrjävääryyttä (havainnollistaminen lattiassa: kappale 7.). Kuva 3. Kuusen ja männyn pinta-ja sydänpuun kosteuden muutokset. 20 RH% 65 tasaannutettua koekappaletta, 3*7 vrk sykli RH% 90, RH%65. 2 Puu kasvaa hieman kierteelle, mitä kutsutaan sahatavarassa vinosyisyydeksi. Puun kierteisyys on vahvempaa lähellä ydintä. Kierteisyys aiheuttaa sahatavaran kieroutumista Sisäiset kosteuserot (Sahatavara) Kuva 4. Laudan pinnan kostuminen aiheuttaa pinnan turpoamisen ja lauta kupristuu. Anisotropiasta johtuvien kosteusmuodonmuutosominaisuuserojen lisäksi puun ja sahatavaran muodonmuutosten hallintaa vaikeuttaa puukappaleen sisäinen kosteusgradientti, eli kosteuserot puukappaleen sisällä. Suuren kosteusgradientin vaikutus puukappaleen muodonmuutoksiin on voimakkaampi, kuin sen luonnolliset muodonmuutokset. 2 Kanko T, Kuusen kosteusominaisuudet, VTT, 1990

14 14 Esimerkiksi kuivauksen jälkeen sahatavarakappaleissa on yleensä suuri kosteusgradientti, mikäli puuta ei ole tasaannutettu. Jos sahatavara halkaistaan ja lape höylätään tasaiseksi, kun poikkileikkauksessa on kosteuseroja, lape käyristyy tasaantumisessa varastoinnissa. Kosteusgradientin vaikutus lattialaudoissa näkyy muodonmuutoksina mm. lattialautojen valmistuksessa (pintakovuus), varastoitaessa liian kosteisiin tiloihin, sekä käytössä, jolloin kosteusgradientti voi kasvaa suureksi lattian pinnassa (korkea sisäilmankosteus, lattian kastuminen). Kosteusgradientin vaikutus on otettava huomioon tuotannon suunnittelussa ja erityisesti kuivaus- ja jatkojalostusprosessin välissä, jolloin lauta välivarastoidaan (yleensä 0-3 päivää). Välivarastointiolosuhde tulisi olla RH 40% (~ vastaa MC 8%:a), jotta laudan sisäiset kosteuserot tasaantuisivat Sahaustapa ja dimensiot (Puutuotteet ja Sahatavara) Kuva 5. Sahaustapa ja dimensiot vaikuttavat muodonmuutoksiin Kahden edellä mainitun ilmiön lisäksi, puutuotteen muodonmuutoksiin vaikuttaa sahaustapa. Vuosilustot sahatavaran poikkileikkauksessa ovat useimmiten ytimen suhteen epäsymmetrisiä (kuva 5.), jolloin poikkileikkauksen muodonmuutokset määräytyvät anisotropian (2.3.1) ja sen hetkisen kosteusgradientin mukaan. Sahaustavan ja dimensioiden valinnassa voidaan vaikuttaa suoraan lattialaudan muodonmuutosominaisuuksiin ja minimoida ne ottamalla huomioon puun anisotropia ja lautalattialle asetetut laatukriteerit (3.3.5). 2.4 Lattialautojen muodonmuutosominaisuudet Standardissa EN ei ole vaatimuksia koskien lattialautojen kuperuutta, kieroutta, syrjävääryyttä tai lapevääryyttä. Lattiaprosessia käsittelevässä osiossa on kirjallisuustiedon ja tutkimuksessa saatujen kokemusten perusteella määritelty näille ongelmallisiksi koetuille muodonmuutosominaisuuksille reuna-ehdot parhaan asennettavuuden ja käytön kannalta (3.3.5). Tässä luvussa tutkitaan ja määritellään lattialautojen eri muodonmuutosominaisuuksien perusteella ideaalipoikkileikkausten sijainti tukissa. Lattian toiminnan (3.3.5) kannalta

15 15 ongelmallisimmat muodonmuutokset käsitellään tärkeysjärjestyksessä, ongelmallisimmat ensimmäisenä. Ideaalisahaustavaksi valittiin r=75mm ja =0 kuvan 11. koordinaatistossa. Ideaalisahaustapaa valittaessa otettiin huomioon vain luvussa 2. käsitellyt tekijät Rakoilu Rakoleveys määritetään keskimääräisenä (keskiarvo) tai tyypillisenä rakoleveytenä koko lattiassa. Pohjoismaisen sahaustavan mukaan sahattujen lattialautojen rakoleveys on lähes suoraan verrannollinen lattialautojen leveyteen (kuva 6.). Laudan leveyden muutos riippuu myös sahaustavasta, jossa määräytyy vuosilustojen suunta ja kaarevuussäde. RAKOLEVEYS (mm) RAKOLEVEYDEN RIIPPUVUUS LAUDAN LEVEYDESTÄ (KOSTEUS: Asennus 9% -> Talvi 4,5%) LATTIALAUDAN LEVEYS (mm) RAKOLEVEYS (mm) RAKOLEVEYDEN RIIPPUVUUS VUOSILUSTON SUUNNASTA 120mm laudalla (KOSTEUS: Asennus 9% -> Talvi 4,5%) VUOSILUSTON KESKIM. SUUNTA (deg) Kuva 6. Rakoleveys leveyden (symm. sahattu) ja vuosiluston keskim. suuntakulman funktiona (120mm lauta). Syrjävääryys aiheuttaa erittäin haitallisia paikallisia, ylisuuria rakoja (2.4.2). Rakoleveys riippuu myös lattialaudan asennussuunnasta. Sydänpuoli ylöspäin höylätyt lattialaudat rakoilevat vähemmän kuin pintapuoli ylöspäin höylätyt, koska kupertuminen vähentää rakoleveyttä ja käyristymä kasvattaa sitä (kuva 7.). Kuva 7. Sydänpuoli käyttölappeena höylätyt laudat vähentävät rakoilua kupristuessaan.

16 Syrjävääryys (Crook) Syrjävääryys on laudan syrjän pituuden suuntainen taipuma. Syrjävääryys määritetään suurimpana poikkeamana kahden metrin matkalla. Syrjävääryyttä ilmenee laudoissa, joissa pituuden suuntainen kutistumakerroin muuttuu poikkileikkauksen läpi. Kutistumakerroin kasvaa ydintä kohti. (kuva 2.) Pituussuuntaisen kutistuman vaihtelusta sydänpuun ja pintapuun, sekä normaalisti kasvaneen puun ytimen ja ulkopinnan välillä voidaan päätellä, että ytimen suhteen epäsymmetrisessä laudassa esiintyy syrjävääryyttä (kuva 2.). S1 50x100x3000mm lautojen syrjävääryyttä tutkittiin syrjävääryyttä kappaleen sijainnin (vuosiluston suunta, kuva 11) suhteen. Kuvassa 8. on esitetty Ormarrsonin 4 simulointien tulokset: Kuvaajissa A ja B on otettu huomioon kutistumakertoimen alfa pieneneminen säteen suunnassa. Kuvaajissa C ja D alfa on vakio ja syrjävääryys luokkaa nolla. Kuva 8. Kappaleen sijainnin vaikutus (Vuosiluston suunnan, Kos. kuva xxx0) syrjävääryyteen on suuri. Ormarssonin kuvaajien perusteella voidaan sanoa, että syrjävääryys kasvaa suoraan verrannollisesti poikkileikkauksen epäsymmetrisyyden (ytimen suhteen) suhteen. Ytimen läheltä sahatut laudat (keskipiste 75mm ytimestä) olivat keskimäärin 2mm syrjäväärempiä kuin kauempaa sahatut (keskipiste 150mm ytimestä) Kuva 9. Syrjävääryys Puupalkistossa. Epäsymmetrisesti sahattu lattialauta ponttauksen suhteen symmetrisesti höylät asennettuna tuplaa joka toisen raon ja tiivistää joka toisen.

17 17 Syrjäväärät laudat lautalattiassa (puupalkisto) aiheuttavat suuria paikallisia rakoja. Syrjävääryyden aiheuttama paikallinen rako kahden laudan välillä voi tuplaantua, jos lautojen vuosilustojen suunta (pontti määrää) on symmetrinen raon suhteen (kuva 9). Sahauksessa tulisi huolehtia ponttien suunta siten, että vierekkäisten lautojen vuosilustojen suunta on sama, jolloin parhaimmillaan lautojen syrjävääryys ilmenee samansuuntaisena ja vierekkäisten lautojen rakoleveys pysyy normaalina. Syrjävääryys estää tiiviin asennuksen kelluvan lautalattian tapauksessa. Lautoihin jää ponteista liimattaessa pysyvät raot syrjävääryyden takia. Ytimen suhteen symmetrisesti sahatut (pohjoismainen sahaustapa) laudat ovat siis kelluvan lattian lattialaudoiksi optimaalisia, koska niiden syrjävääryys on teoriassa lähimpänä nollaa (kuva 8) Kuperuus (Cup) Kuva 10. Kuperuuden määritelmä ja käyttölappeen/alapinnan urien vaikutus Kuperuus määritellään lappeen poikittaissuuntaisena taipumana (kuva 10). Negatiivista kuperuutta voidaan kutsua käyristymäksi. Kuperuus riippuu laudan paksuudesta ja sahausasetteesta. Laudan paksuudella on merkitystä kupristuman suuruuteen. Tässä ja muissa tutkimuksissa 3, sekä käytännön kokemuksena saatu tieto on osoittanut, että paksummat laudat kupertuvat vähemmän. Käyristymistä paksuilla laudoilla vähentävät vastakkaisella lappeella vaikuttavat vastavoimat. Lattialaudat höylätään yleisesti sydänpuoli käyttölappeeksi. Lattialautojen alapinnan urituksella katkaistaan pisimmät yhtenäiset vuosilustot, jolloin kupristumista aiheuttava tangentiaalinen muodonmuutos vähenee olennaisesti. Jos lauta höylätään pintapuoli käyttölappeeksi, urat eivät katkaise tangentin suuntaista käyristävää voimaa, vaan ne ohentavat lautaa ja pienentävät vastavoimia. 3 Virta J, Wooden cladding boards in cyclic moisture conditions, TKK, 2006

18 18 Symmetrisesti (huom. pohjoismainen sahaustapa) sahatun laudan S1 50x100x3000mm laudan kuperuutta tutkittiin sen keskipisteen etäisyyden (puun ytimestä) suhteen 4. Lautojen kosteusmuutos simuloinnissa oli kosteudesta 27% kosteuteen 10%. Kuvissa 12. ja 13. on esitetty saadut tulokset. (Osassa käyriä otettiin huomioon säteen suhteen muuttuvien kutistumakertoimen ja kimmokertoimen vaikutus. Niiden vaikutus käyristymään on vähäinen, mutta kasvaa kauempana ytimestä.) Kuperuus on olematon ytimen ollessa laudan keskellä. Kuperuuden kasvu on suurta ytimen lähellä kunnes ydin jää poikkileikkauksen ulkopuolelle, jolloin kuperuus kääntyy laskuun. Vuosiluston suunnan vaikutus kuperuuteen on esitetty kuvassa 13. ja voidaan todeta, että vuosiluston suunnan jyrkentyessä kuperuus vähenee. Kuperuus on siis pienin laudoilla, jotka ovat ydinkappaleita tai joiden vuosiluston suunta on lähellä 90 astetta. Kuperuus on suurinta symmetrisesti sahatuilla laudoilla (vuosiluston suunta lähellä nollaa) ytimen ollessa laudan pinnalla. Kuva 11. Kappaleen sijainti tukissa. Etäisyys Kuva 12. Symmetrisesti sahatun 50x100mm ytimestä r ja kulma (=vuosiluston suunta). laudan kupertuminen etäisyyden ytimestä suhteen 4. Kuva 13. Kupertuminen(mm) laudan sijaintikulman (=vuosiluston suunta) suhteen eri etäisyyksillä ytimestä. 4 Osmarrson, Numerical analysis of distortion in sawn timber, Chalmers Univ., 1999

19 Kierous (Twist) Leveyden ja sahaustavan vaikutus kierouteen kierous (deg) laudan leveys (mm) etäisyys ytimestä (mm) Kuva mm pitkien lautojen (paksuus=leveys/2) kieroutuminen (deg) kuivauksessa kosteudesta 27%- >10% Kierous on kappaleen kierremäinen poikkeama tasosta. Kierous määritellään laudan toisen sivusärmän suurimpana poikkeamana huonoimmalla kahden metrin matkalla 5. Kieroutta ilmenee eniten laudoilla, jotka on sahattu ydinkeskeisesti tai lähellä ydintä, jossa reaktiopuun määrä ja puun kasvun kierteisyys on suurinta 4. Kuvassa 14. esitetään Ormarssonin simulointien tulokset laudan leveyden ja etäisyyden ytimestä suhteen. Suorimmat laudat Ormarssonin simuloinnissa ovat siis 0-200mm leveitä ja niiden etäisyys ytimestä on 75mm (keskimmäinen käyrä). Kappaleen kieroutumiseen ei juuri vaikuta kappaleen vuosilustojen keskim. suunta. (kuva 11), jonka voimme todeta kuvan 15 kuvaajista. Kuva 15. Kappaleen sijainnin (kuva 10) vaikutus kieroutumiseen on hyvin pientä. Kierous vaikeuttaa, mutta ei estä asennusta Puupalkiston tapauksessa. Puupalkistoon asennettavilla lattialaudoilla voidaan siis sallia pieni kierous (3.3.5). Betonilaatan tapauk- 5 Pohjoismainen puualan laatukieli, TKK., 1999

20 20 sessa kierous voi estää ponteista liimatun kelluvan lattian asennuksen, joten betonilaattaan asennettavilla laudoilla kieroutta ei sallita Lapevääryys (Bow) Lapevääryys on laudan lappeen pituussuuntainen taipuma. Lapevääryys määritetään suurimpana poikkeuksena laudassa kahden metrin matkalla. Lapevääryyttä ilmenee laudoissa, joissa pituuden suuntainen kutistumakerroin muuttuu poikkileikkauksen läpi. Kohtisuoruuden takia syrjävääryyden vähentyessä lapevääryys kasvaa. Syrjävääryyden hallinta lautalattiassa rakoilun (Puupalkisto) ja tiiviin asennuksen (Betonilaatta) takia on tärkeämpi Halkeilu Pieniä kuivumishalkeamia voi syntyä laudan pintapuolelle, jos lauta on höylätty pintapuoli käyttölappeeksi ja lauta kuivuu (pitkäkestoiset kovat pakkaset) liikaa pinnastaan. Tällöin pinnan tangentin suuntainen kutistuma on liian suuri verrattuna poikkileikkauksen keskimääräiseen kosteuteen ja pinta halkeaa. Lakkaus tms. kosteuden kulkua hidastava pintakäsittely ehkäisee lyhytkestoisten pakkaskausien laudan pinnalle aiheuttamat kuivumisrasitukset. Lars Boströmin 6 kehittämän halkeamamallin mukaan halkeamavyöhyke alkaa kehittyä 1,6% kutistumalla. Halkeaminen alkaa 2,0% kutistumalla ja on 3,5% kutistumalla edennyt n. 6,6mm syvyyteen. Vapaa kutistuminen lautalattioiden kosteusmuodonmuutoksissa (MC7,75%->4,5%) on laskennallisesti (3,25%28%)*5,5%=0,64% ja kokeessa 1 mitattiin 0,63% (puun kuivui MC7,8%->5,1%). Puun pintapuoli käyttölappeeksi höylättyjen lattialautojen halkeamaherkkyys on paljon suurempi, kuin sydänpuoli käyttölappeeksi höylätyillä, koska halkeama syntyy tangentin suuntaisen kutistuman johdosta (kuva 15). Lattian asentaminen puupalkistoon ponteista liimaamalla voi puolestaan johtaa koko lattian halkeamiseen. (3.5.4). Halkeamariski minimoidaan höyläämällä lauta puun sydänpuoli käyttölappeeksi ja asentamalla oikeassa kosteudessa (keskimääräinen käyttökosteus 8%). Kuva 16. Säteen suuntaiset kuivumishalkeamat syntyvät suuren kosteusgradientin ja tangentin suuntaisen kutistuman johdosta.1 6 Boström, L: Method for determination of the softening behavior of wood and the applicability of a nonlinear fracture mechanics model, Lund 1992

Puun kosteuskäyttäytyminen

Puun kosteuskäyttäytyminen 1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä

Lisätiedot

Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä

Lautaparketin. alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimausjärjestelmä Lautaparketin alustaanliimaus edellyttää tekijältä erityisosaamista sekä erikoistyökaluja. Alustaanliimaukseen soveltuvan

Lisätiedot

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0

N S. ta tai m ä. BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 N S ta tai m ä BLÄUER 2003 www.kasityo.com versio 1.0 ONNISTUNUT SALKKU Salkkuja on eri kokoisia, muotoisia ja värisiä. Huomiota kiinnitetään seuraaviin kohtiin. SALKUN AUKAISEMINEN PYÖRÖSAHALLA JA SEN

Lisätiedot

Sahatavara. Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä

Sahatavara. Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä TIMBER Sahatavara Laatutavaraa suomalaisesta kuusesta ja männystä SUOMALAINEN PUU MONIMUOTOINEN RAKENNUS- JA SISUSTUSMATERIAALI Suomalainen havupuu on miellyttävä, lämmin ja kaunis materiaali, joka mukautuu

Lisätiedot

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ]

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ] PUULATTIAN ASENNUS [ Puu tekee kodin ] MASSIIVIPUULATTIAT Tämä esite koskee massiivipuusta (männystä tai kuusesta) tehtyjä lattioita. Lattialaudat ovat pontatut eli niissä on uros- ja naaraspontit. Nykyään

Lisätiedot

Pystypuusta lattialankuksi

Pystypuusta lattialankuksi Pystypuusta lattialankuksi Naapuripalstallamme tehtiin eräänä talvena avohakkuu, jonka seurauksena seuraavan kesän puhurituulet kaatoivat useita suuria kuusia oman metsäpalstamme suojattomasta reunasta.

Lisätiedot

Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen

Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen Stora Enso WoodPax höylätuotteet rakentamiseen ja sisustamiseen WoodPax-tuoteperheestä löydät valmiit tuotteet monenlaiseen rakentamiseen:

Lisätiedot

thermowood 3 Thermowood Parantunut kestävyys Pidempi käyttöikä Muotopysyvyys Tasainen väri Ympäristöystävällinen materiaali

thermowood 3 Thermowood Parantunut kestävyys Pidempi käyttöikä Muotopysyvyys Tasainen väri Ympäristöystävällinen materiaali Thermowood Thermowood Metsä Woodin ThermoWood on lämpökäsiteltyä puuta. Lämpökäsittely vaikuttaa pysyvästi puun ominaisuuksiin. Käsittelyn ansiosta puu on kestävämpää, mittapysyvämpää ja sillä on parempi

Lisätiedot

Tulevaisuuden kuivausmenetelmät

Tulevaisuuden kuivausmenetelmät Tulevaisuuden kuivausmenetelmät Tulevaisuuden Saha seminaari 27.5.2009 Timo Pöljö 27.5.2009 1 Tulevaisuuden kuivausmenetelmät Haasteellinen kuivaus Puun luontainen epähomogeenisuus Laaja tuotekirjo Asiakkaiden

Lisätiedot

Laminaatti 2-lock ja T-lock

Laminaatti 2-lock ja T-lock Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2014 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

RT 21-10978. PUUTAVARA Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet SISÄLLYSLUETTELO

RT 21-10978. PUUTAVARA Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet SISÄLLYSLUETTELO RT 21-10978 OHJEET joulukuu 2009 1 (31) korvaa RT 21-10750 PUUTAVARA Sahattu, höylätty ja jatkojalosteet Tässä ohjekortissa esitetään runko- ja verhoilurakenteisiin käytettäviä puutavaratuotteita. Tuotteista

Lisätiedot

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU

KUNINGASPALKKI LIIMAPUU KUNINGASPALKKI LIIMAPUU Yksilölliset puuratkaisut KUNINGASPALKKI LIIMAPUU YKSILÖLLISET PUURATKAISUT Kuningaspalkki liimapuu valmistetaan lujuuslajitellusta kuusi- ja mäntysahatavarasta. Lamellit sahataan

Lisätiedot

Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena

Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena Suomalainen ja ruotsalainen mänty rakennuspuusepän-, sisustus- ja huonekalutuotteiden raaka-aineena Tuloksia kirjallisuustarkastelusta SPWT-konsortion loppuseminaari Lahti, 3.5.2007 Mika Grekin Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

KoskiThermasennusohje

KoskiThermasennusohje KoskiThermasennusohje KoskiTherm lattialämmityslevy vesikiertoiseen lattialämmitykseen Koskisen Oy on kehittänyt yhteistyössä Uponorin kanssa KoskiThermin, jonka avulla vesikiertoinen lattialämmitys voidaan

Lisätiedot

RIMAPAKETIN YLÄPUOLINEN KUORMITTAMINEN TOP LOADING OF SAWN TIMBER

RIMAPAKETIN YLÄPUOLINEN KUORMITTAMINEN TOP LOADING OF SAWN TIMBER Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari RIMAPAKETIN YLÄPUOLINEN KUORMITTAMINEN TOP LOADING OF SAWN TIMBER Lappeenrannassa 2.4.2009 Ville-Veikko Pätäri

Lisätiedot

FIN Uniclic Multifit -parketin asennusohjeet YLEISTÄ ESIVALMISTELU

FIN Uniclic Multifit -parketin asennusohjeet YLEISTÄ ESIVALMISTELU FIN Uniclic Multifit -parketin asennusohjeet YLEISTÄ Uniclic Multifi t on käänteentekevä lautaparketin asennusmenetelmä. Nerokkaan uros- ja naarasponttirakenteen ansiosta laudat voidaan napsauttaa yhteen

Lisätiedot

Puurakentamisen RoadShow 2012

Puurakentamisen RoadShow 2012 Puurakentamisen RoadShow 2012 Puujulkisivujen pitkäaikaiskestävyys ja paloturvallisuus Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F

Lisätiedot

UPM ProFi. Deck Installation Instructions/Verlegeanleitung/Instructions de montage/installatie-instructies

UPM ProFi. Deck Installation Instructions/Verlegeanleitung/Instructions de montage/installatie-instructies UPM ProFi Deck Installation Instructions/Verlegeanleitung/Instructions de montage/installatie-instructies THERMAL EXPANSION 0,004 % per 1 C e.g. 40 C change in board temperature = 6mm expansion / contraction

Lisätiedot

Energiapuun puristuskuivaus

Energiapuun puristuskuivaus Energiapuun puristuskuivaus Laurila, J., Havimo, M. & Lauhanen, R. 2014. Compression drying of energy wood. Fuel Processing Technology. Tuomas Hakonen, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Johdanto Puun kuivuminen

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit)

Varmennustodistuksen arviointiperusteet. Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Varmennustodistuksen arviointiperusteet Puu-teräs-liittopalkit (Posi-Joist palkit) Sisällysluettelo 1. Viiteasiakirjat 2 2. Yleistä 3 3. Alkutarkastus 3 4. Valmistajan laadunvarmistusjärjestelmän vaatimukset

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Valitse Kuhmo Oy. ja voit luottaa laatuun

Valitse Kuhmo Oy. ja voit luottaa laatuun Valitse Kuhmo Oy ja voit luottaa laatuun Sisällysluettelo 2-3...Omistautumista ja luotettavuutta jo vuodesta 1955 4-5...Toimitamme laatua, luotettavasti 6-7...Asiakas on aina ykkönen 8-9...Tunnemme vastuumme

Lisätiedot

PUUTAVARAN TEOLLINEN MAALAUS VALMISTUS-JA LAADUNVALVONTAOHJEET

PUUTAVARAN TEOLLINEN MAALAUS VALMISTUS-JA LAADUNVALVONTAOHJEET PUUTAVARAN TEOLLINEN MAALAUS VALMISTUS-JA LAADUNVALVONTAOHJEET 1 JOHDANTO Teollisesti pohjamaalatulla puutavaralla tarkoitetaan sahattua tai höylättyä puuta, joka käsitellään ja maalataan Rakennustietosäätiön

Lisätiedot

Sahatavaran jatkojalostuksen asettamat vaatimukset kuivauslaadulle ja eri tuotteille sopivat kuivausmenetelmät

Sahatavaran jatkojalostuksen asettamat vaatimukset kuivauslaadulle ja eri tuotteille sopivat kuivausmenetelmät ESPOO 2003 VTT PUBLICATIONS 517 Holger Forsén & Veikko Tarvainen Sahatavaran jatkojalostuksen asettamat vaatimukset kuivauslaadulle ja eri tuotteille sopivat kuivausmenetelmät VTT PUBLICATIONS 517 Sahatavaran

Lisätiedot

Sahatavaran kierouden vähentäminen kuivauksen keinoin Esiselvitys

Sahatavaran kierouden vähentäminen kuivauksen keinoin Esiselvitys VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1861 Sahatavaran kierouden vähentäminen kuivauksen keinoin Esiselvitys Veikko Tarvainen Antti Hukka Rakennustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO

Lisätiedot

466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS. Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto

466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS. Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 1 466111S Rakennusfysiikka RAKENNUSKOSTEUS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto 2 LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma, osat C ja D, Ympäristöministeriön

Lisätiedot

l a n k k u l a t t i a t l a n k k u l a t t i a t TRINITY TUMMA Tammi öljyvahattu TRINITY tammi ebenpuu öljyvahattu TRINITY tammi valkoinen öljyvahattu Poikkilaudalla korostat tilaa YHDISTELE ERI LEVEYKSIÄ

Lisätiedot

Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin.

Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin. Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin. Aidot LuviaWood -tuotteet syntyvät vain parhaista raaka-aineista. LuviaWoodin korkealuokkaisissa tuotteissa yhdistyvät tarkkaan valittu suomalainen puu ja

Lisätiedot

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER

KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER KESTÄVIÄ PUUTUOTTEITA UPM TIMBER Laadukkaita ja ympäristöystävällisiä PUUTUOTTEITA UPM Timber valmistaa korkealuokkaista mänty- ja kuusisahatavaraa rakennus- ja puusepänteollisuuteen sekä useisiin muihin

Lisätiedot

WISA -Spruce monitoimivaneri

WISA -Spruce monitoimivaneri WISA -Spruce monitoimivaneri Enemmän kuin rakennevaneri. Pohjoisen hitaasti kasvanut kuusipuu antaa WISA -Spruce vanerille erinomaiset ominaisuudet; mainion yhdistelmän esteettisesti miellyttävää ulkonäköä

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET ASENNUSOHJE. Quick-Step -parketit. Ruukinkuja 2, 02330 Espoo puh. (09) 260 660 www.orientoccident.fi 11/11

ASENNUSOHJEET ASENNUSOHJE. Quick-Step -parketit. Ruukinkuja 2, 02330 Espoo puh. (09) 260 660 www.orientoccident.fi 11/11 ASENNUSOHJEET ASENNUSOHJE Quick-Step -parketit 11/11 Ruukinkuja 2, 02330 Espoo puh. (09) 260 660 www.orientoccident.fi QUICK STEP PARKETIT Quick Step Uniclic Multifit -asennusohjeet YLEISTA Uniclic Multifit

Lisätiedot

Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys

Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys 1 Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys Puupäivä 11.11.2010 Jarkko Piironen Tutkija, dipl.ins. Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos Esityksen sisältö 2 1. Taustaa ja EREL

Lisätiedot

Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys

Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04026-11 Maanvastaisen alapohjan lämmöneristys Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Jorma Heikkinen, Miimu Airaksinen Luottamuksellinen TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04026-11 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ

ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ ASENNUSOHJE MASSIIVIPUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ Ennen kuin aloitat asennuksen lue asennusohje huolellisesti. Puu on elävä luonnonmateriaali ja jokainen lattialauta on oma yksilönsä. Massiivipuulattiat

Lisätiedot

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa OULUN YLIOPISTO Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa Matti Kuokkanen Kemian laitos Oulun yliopisto 11.4.2013 TAUSTAA Kuivauksen tarve Perinteisen kuivan raaka-aineen riittämättömyys, purun kuivaus

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Metsätehon raportti 19 15.4.1997 1

Metsätehon raportti 19 15.4.1997 1 Metsätehon raportti 19 15.4.1997 1 SISÄLLYS Sivu TIIVISTELMÄ... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TUTKIMUSAINEISTO... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tukkien halkeamat... 5 3.1.1 Halkeamien määrä... 5

Lisätiedot

RT 21-10750 SAHATTU JA HÖYLÄTTY PUUTAVARA SISÄLLYSLUETTELO

RT 21-10750 SAHATTU JA HÖYLÄTTY PUUTAVARA SISÄLLYSLUETTELO RT 21-10750 ohjetiedosto kesäkuu 2001 korvaa RT 21-10626 1 (32) SAHATTU JA HÖYLÄTTY PUUTAVARA puutavara, sahatavara, sahattu puutavara, höylätty puutavara virke, sågat virke, hyvlat virke timber, sawn

Lisätiedot

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Harjoitus 7 Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Kovetuvan betonin lämpötilan kehityksen laskenta Alkulämpötila Hydrataatiolämpö

Lisätiedot

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut Kuivain Futura Kuivain Futura Eurooppalainen patentti EP nro. 1029211 19 patenttia todistavat laitteen teknisten ratkaisujen omaperäisyyden pistettä ja teknisten ratkaisujen Futura, kansainväliset innovatiivisuuspalkinnot

Lisätiedot

KUIVATUN SAHATAVARAN LOPPUKOSTEUS JA KOSTEUSVAIHTELUN VÄHENTÄMINEN

KUIVATUN SAHATAVARAN LOPPUKOSTEUS JA KOSTEUSVAIHTELUN VÄHENTÄMINEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma / bioenergia Essi Kalliomäki KUIVATUN SAHATAVARAN LOPPUKOSTEUS JA KOSTEUSVAIHTELUN VÄHENTÄMINEN Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Nämä toimitusehdot korvaavat aikaisemmat Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot 1281/731/97, 1.11.1997. kunnossapitoyksikön päällikkö

Nämä toimitusehdot korvaavat aikaisemmat Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot 1281/731/97, 1.11.1997. kunnossapitoyksikön päällikkö RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 1717/731/02 8.11.2002 1 (7) MÄNTYPUISTEN RATAPÖLKKYJEN TEKNISET TOIMITUSEHDOT Ratahallintokeskus on vahvistanut Mäntypuisten ratapölkkyjen tekniset toimitusehdot

Lisätiedot

Tilaa ilmaiset näytteet Trinity lankuista osoitteesta. www.trinitylattia.fi

Tilaa ilmaiset näytteet Trinity lankuista osoitteesta. www.trinitylattia.fi l a n k k u l a t t i a t Tilaa ilmaiset näytteet Trinity lankuista osoitteesta www.trinitylattia.fi l a n k k u l a t t i a t TRINITY TUMMA Tammi öljyvahattu TRINITY tammi ebenpuu öljyvahattu TRINITY

Lisätiedot

Hyvän rakentamistavan mukainen ohjeistus asuinhuoneistojen sisäisistä puuportaista

Hyvän rakentamistavan mukainen ohjeistus asuinhuoneistojen sisäisistä puuportaista Hyvän rakentamistavan mukainen ohjeistus asuinhuoneistojen sisäisistä puuportaista Porrasvalmistajat ry 2013 2 Sisällys 1. Nousu, etenemä ja kulkulinja... 3 2. Muita ohjeita / määräyksiä... 4 3. Syöksyn

Lisätiedot

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville

Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction

Lisätiedot

SUURELLE JULKISELLE RAKENNUKSELLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA

SUURELLE JULKISELLE RAKENNUKSELLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA KESKUSTAKIRJASTO SUURELLE JULKISELLE RAKENNUKSELLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA 17.3.2016 NIKLAS MAHLBERG KRISTIANSAND TOTEUTUS TUOTEOSAKAUPALLA: - PARAMETRINEN MALLINNUS / 5-AKSELINEN CNC JYRSINTÄ - 126

Lisätiedot

Liimatut rakenteet pikkutukista

Liimatut rakenteet pikkutukista Liimatut rakenteet pikkutukista PUU-ohjelman pienpuupäivä Mikkelissä 17.11.2010 Henrik Heräjärvi Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Alkuperäiskuva:

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Asennusohje ColoRex SD och EC

Asennusohje ColoRex SD och EC Asennusohje ColoRex SD och EC ColoRex on sähköä johtava PVC-laatta, jonka mitat ovat 610 x 610 x 2 mm. ColoRex on ESD-hyväksytty (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex-asennuksessa käytetään

Lisätiedot

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä

KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Esimerkkitie 1 00100 Esimerkkilä 1234 Lattioiden kosteus ennen päällystämistä Antti Kannala www.vertia.fi - 044 7500 600 1 YHTEENVETO Kohteessa tehtiin betonin suhteellisen kosteuden

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot

ikilauta Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu

ikilauta Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu Julkisivut Päiväys: 11/04 Loppu lahoamiselle ja homehtumiselle Helppo asentaa ja työstää Puusyykuvioitu ja pintamaalattu Huoltovapaa ja paloturvallinen julkisivu Julkisivupaneeli Tuotteet: on ainutlaatuinen

Lisätiedot

Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen

Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen FRAME 08.11.2012 Tomi Pakkanen Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos Sisäisen konvektion vaikutus yläpohjan lämmöneristävyyteen - Kokeellinen tutkimus - Diplomityö Laboratoriokokeet

Lisätiedot

1. Polttopuun käyttö Suomessa

1. Polttopuun käyttö Suomessa Pilkeyrittäjyys miljoonaa kiintokuutiota 1. Polttopuun käyttö Suomessa Pientalojen polttopuun käyttö 2000-2010 8 7 6,7 6 5,6 5 4 3 3,07 3,32 2000 2010 2 1 1,05 1 0,8 0,77 0,97 1,33 0 Mänty Kuusi Koivu

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

TEHNIKA tukkivannesahat

TEHNIKA tukkivannesahat TEHNIKA tukkivannesahat 2016 Maahantuonti ja myynti Veistokone-fi Espoo myynti@veistokone.fi 040-779 8800 Tehnika tukkivannesahat TEHNIKA AUCE TEHNIKA AUCE on Latvialainen yhtiö, joka on perustettu vuonna

Lisätiedot

Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita

Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita Sisältö Ulkoverhoukset - teknisiä ohjeita... 1 Yleistä... 2 Pystyverhoukset... 3 Vaakaverhoukset... 5 Verhouksen alareuna ja sokkeli... 6 Verhouksen yläreuna ja räystäs...

Lisätiedot

Forest Knowledge Know how Well being. METLA Itä Suomen alueyksikkö Joensuu. Email veikko.mottonen@metla.fi

Forest Knowledge Know how Well being. METLA Itä Suomen alueyksikkö Joensuu. Email veikko.mottonen@metla.fi Forest Knowledge Know how Well being Puusta parempaa mäntyöljyllä Veikko Möttönen METLA Itä Suomen alueyksikkö Joensuu Email veikko.mottonen@metla.fi Tausta Ensiharvennuksista tulevan pieniläpimittaisen

Lisätiedot

Sään- ja lahonkestävyys. Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka

Sään- ja lahonkestävyys. Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka Sään- ja lahonkestävyys Martti Venäläinen ja Anni Harju Punkaharjun toimipaikka Puurakenteen sään- ja lahonkestävyys Esityksen sisältö: - puurakenteen elinkaari, säärasitus ja lahoaminen - kuinka puun

Lisätiedot

Asennusohje Uiva asennus. Puulattiat 8,5 mm 13 mm ja 14 mm 2015

Asennusohje Uiva asennus. Puulattiat 8,5 mm 13 mm ja 14 mm 2015 Asennusohje Uiva asennus Puulattiat 8,5 mm 13 mm ja 14 mm 2015 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että puulattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti

Lisätiedot

Puristetaan puusta vielä parempaa

Puristetaan puusta vielä parempaa Puristetaan puusta vielä parempaa Veikko Möttönen PUU-ohjelman loppuseminaari - 18.3.14 ESITYKSEN SISÄLTÖ Puun ominaisuuksien modifiointi Puunsuojaus mäntyöljyllä Tutkimustuloksia: puun lujuus ja vedenkestävyys

Lisätiedot

Hakkeen ja klapien asfalttikenttäkuivaus. Kestävä metsäenergia hanke Tuomas Hakonen

Hakkeen ja klapien asfalttikenttäkuivaus. Kestävä metsäenergia hanke Tuomas Hakonen Hakkeen ja klapien asfalttikenttäkuivaus Kestävä metsäenergia hanke Tuomas Hakonen 2 Johdanto Energiapuun luonnonkuivausmenetelmät yleensä hitaita uusia nopeita ja edullisia menetelmiä tarvitaan. Asfaltti

Lisätiedot

T2REFLECTA HELPPO ASENTAA TEHOKASTA LATTIALÄMPÖÄ ERISTELEVYN AVULLA

T2REFLECTA HELPPO ASENTAA TEHOKASTA LATTIALÄMPÖÄ ERISTELEVYN AVULLA T2REFLECTA HELPPO ASENTAA TEHOKASTA LATTIALÄMPÖÄ ERISTELEVYN AVULLA T2 RED ON ITSESÄÄTYVÄ T2 Red on lattialämpökaapeli, jonka jokainen millimetri säätää tehonsa lämmitystarpeen mukaan. Ikkunoiden alle

Lisätiedot

Hyvä tietää lämpöpuusta

Hyvä tietää lämpöpuusta Hyvä tietää lämpöpuusta perustietoa puusta Lämpöpuuyhdistys ry on perustettu vuonna 2000. Yhdistyksen tavoitteena on lämpöpuun käytön yleinen edistäminen. ThermoWood -tavaramerkin käyttäjät tekevät yhteistyötä

Lisätiedot

Markku Kortesmaa Rakenteiden mekaniikka, Vol. 40 No. 2, 2007, s. 40-47

Markku Kortesmaa Rakenteiden mekaniikka, Vol. 40 No. 2, 2007, s. 40-47 PUUN ORTOTROPIA VAURIOIDEN AIHEUTTAJANA Markku Kortesmaa Rakenteiden mekaniikka, Vol. 40 No. 2, 2007, s. 40-47 TIIVISTELMÄ Puu on ortotrooppinen materiaali, mikä on otettava huomioon rakennesuunnittelussa.

Lisätiedot

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com

KÄSISAHAT 2010 www.magnum-tools.com www.manum-tools.com Puulla on Suomessa pitkät perinteet rakentamisen ja teollisuuden raaka-aineena. Puu on edelleen ainutlaatuinen luonnonmateriaali, joka sopii moniin käyttökohteisiin. isäksi puun työstäminen

Lisätiedot

LAATUKIRJA MALER PUUTUOTTEIDEN LAATUKORTIT

LAATUKIRJA MALER PUUTUOTTEIDEN LAATUKORTIT LAATUKIRJA MALER PUUTUOTTEIDEN LAATUKORTIT 2 Muistiinpanoja: Sisältö 3 EM-MÄNTYLISTA 4 EM-MÄNTYPANEELI 5 SORMIJATKETTU MÄNTYLISTA 6 SORMIJATKETTU MÄNTYPANEELI 7 VM-MÄNTYLISTA 8 VM-MÄNTYPANEELI 9 VM/EM-MÄNTYLISTA

Lisätiedot

Playhouse 6. pystytysohjeet. = n. 5,8 m 2

Playhouse 6. pystytysohjeet. = n. 5,8 m 2 Playhouse 6 pystytysohjeet SF = n.,8 m n. 0 mm 800 mm n. 8 cm n. 70 mm 0 mm 800 mm HUOM! Kaikissa tätä tuotetta koskevissa kysymyksissä ja yhteydenotoissa ilmoita jälleenmyyjälle tai tuotteen valmistajalle

Lisätiedot

Tulevaisuuden Saha seminaari. SisuPUUN tavoitteet 27.05.2009 Jouko Silen

Tulevaisuuden Saha seminaari. SisuPUUN tavoitteet 27.05.2009 Jouko Silen Tulevaisuuden Saha seminaari SisuPUUN tavoitteet 27.05.2009 Jouko Silen SisuPUU, miksi? Lähtökohtana projektissa: 2004 2005 vuosien tappiolliset tulokset Sahateollisuuden kehitysvaihtoehdot 1. Keskittyminen

Lisätiedot

LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen

LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen Asennusohjeet LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen Rakenne Harvalaudoitukseen asennettava LK Lämmönjakopelti 20 on tarkoitettu puurakenteisiin lattioihin. Rakenne

Lisätiedot

MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE

MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE Aloita asennus katkaisemalla listat sopivaan mittaan. Tee tarvittavat jiiraukset valmiiksi. JIIRAUS: MDF-ja puulistat voit jiirata sahaamalla. NAULAUS: käytä viimeistelynaulainta,

Lisätiedot

WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä

WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä VIIHTYISÄ Ilmasto-olosuhteet Suomessa asettavat lämmitysjärjestelmän vaatimukset korkealle. Pitkienkin pakkasjaksojen aikana lämmitysjärjestelmän on toimittava energiataloudellisesti

Lisätiedot

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus

Lisätiedot

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:38

7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:38 RunkoRYL 2010 712 Puujulkisivutyö Sivu: 1 7 Puu- ja levyrakentaminen RTS 10:38 71 Puurunkorakentaminen 712 Puujulkisivutyö Sisältö julkisivun puuverhoukset ja räystäiden laudoitukset verhouksen kiinnitystuet

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Sopivan puun valitseminen Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva

Lisätiedot

Veikko Tarvainen Menetelmiä sahatavaran suoruuden parantamiseksi

Veikko Tarvainen Menetelmiä sahatavaran suoruuden parantamiseksi ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2295 Veikko Tarvainen Menetelmiä sahatavaran suoruuden parantamiseksi VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2295 Menetelmiä sahatavaran suoruuden parantamiseksi Veikko Tarvainen VTT

Lisätiedot

Merkkausvärin kehittäminen

Merkkausvärin kehittäminen Merkkausvärin kehittäminen Heikki Juhe, 26.1.2011 1. Johdanto JL-tuotteet aloitti keväällä 2010 tutkimus- ja kehitysprojektin, jonka tarkoituksena oli tutkia käytössä olevien merkkausvärien imeytyvyyttä

Lisätiedot

Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin.

Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin. Aidot LuviaWood -tuotteet kaikkiin pintoihin. Aidot LuviaWood -tuotteet syntyvät vain parhaista raaka-aineista. LuviaWoodin korkealuokkaisissa tuotteissa yhdistyvät tarkkaan valittu suomalainen puu ja

Lisätiedot

Puurakentamisen toteuttaminen standardi. Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus

Puurakentamisen toteuttaminen standardi. Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus Puurakentamisen toteuttaminen standardi Tomi Toratti RTT Puutuoteteollisuus Lähtökohta Tutkimushanke VTT vuosina 2004-2006 Puurakenteiden laadunvarmistus, - Suunnittelu, valmistus, työmaatoteutus ja käyttö

Lisätiedot

WISA -Spruce Kuusivanerin pintalaadut

WISA -Spruce Kuusivanerin pintalaadut WISA -Spruce Kuusivanerin pintalaadut Kategoriat Helmioksat Kiinteät oksat Pintalaatuluokka: G maks. 50 mm Oksan sisällä säteensuuntaiset halkeamat sallittu. Oksan reiät Avoimet ei sallita maks. 40 mm

Lisätiedot

WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä

WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä WehoFloor Lattialämmitysjärjestelmä Viihtyisä Ilmasto-olosuhteet Suomessa asettavat lämmitysjärjestelmän vaatimukset korkealle. Pitkienkin pakkasjaksojen aikana lämmitysjärjestelmän on toimittava energiataloudellisesti

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS ULKOSEINÄRAKENTEEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TARKASTELU HÖYRYNSULKUKALVON KIERTÄESSÄ PUURUNGON ULKOPUOLELTA 31.7.

TUTKIMUSSELOSTUS ULKOSEINÄRAKENTEEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TARKASTELU HÖYRYNSULKUKALVON KIERTÄESSÄ PUURUNGON ULKOPUOLELTA 31.7. TUTKIMUSSELOSTUS ULKOSEINÄRAKENTEEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TARKASTELU HÖYRYNSULKUKALVON KIERTÄESSÄ PUURUNGON ULKOPUOLELTA Tutkimusselostus 2 (20) Ulkoseinärakenteen lämpö- ja kosteustekninen tarkastelu

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Itseoppivat ja joustavat tuotantojärjestelmät puutuoteteollisuudessa (SisuPUU) Teollisuusseminaari 27. toukokuuta 2009

Itseoppivat ja joustavat tuotantojärjestelmät puutuoteteollisuudessa (SisuPUU) Teollisuusseminaari 27. toukokuuta 2009 Itseoppivat ja joustavat tuotantojärjestelmät puutuoteteollisuudessa (SisuPUU) Teollisuusseminaari 7. toukokuuta 009 Tukkien lajittelun optimointi Arto Usenius ja Antti Heikkilä Laatu Latvaläpimitta Pituus

Lisätiedot

Talotekniikan järjestelmiä. RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 08.10.2015 Jouko Pakanen

Talotekniikan järjestelmiä. RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 08.10.2015 Jouko Pakanen Talotekniikan järjestelmiä RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 0 Jouko Pakanen Pientalon energiajärjestelmiä Oilon Home http://oilon.com/media/taloanimaatio.html Sähköinen lattialämmitys (1) Suoraa sähköistä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ

ASENNUSOHJE PUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ ASENNUSOHJE PUULATTIAT JA HEAVY DUTY YLEISTÄ Ennen kuin aloitat asennuksen lue asennusohje huolellisesti. Puu on elävä luonnonmateriaali ja jokainen lattialauta on oma yksilönsä. Massiivipuulattiat on

Lisätiedot

Koivusahatavaran muodon- ja värinmuutokset kuivauksessa

Koivusahatavaran muodon- ja värinmuutokset kuivauksessa Metsätieteen aikakauskirja Paukkonen, Luostarinen, sp & sikainen Koivusahatavaran muodon- ja värinmuutokset kuivauksessa t i e d o n a n t o Katri Paukkonen, Jari Luostarinen, Jukka sp ja ntti sikainen

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka

Lisätiedot

20.5.2015 TERO VESANEN MODERNIT PUUKOULUT (TEM)

20.5.2015 TERO VESANEN MODERNIT PUUKOULUT (TEM) PÖLKKY OY KUUSAMO HIRSITALOT OY VVR WOOD OY PÖLKKY Perustettu 1968 Pohjois-Suomen suurin yksityinen puunjalostaja Liikevaihto yli 150M, vientiin n. 100M Sahaus n. 630 000m3, höylätavaraa 130 000m3, kyllästettyjä

Lisätiedot

Asennusohje. Puulattiat 8,5, 13, 14 mm

Asennusohje. Puulattiat 8,5, 13, 14 mm Asennusohje Puulattiat 8,5, 13, 14 mm 2013 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että puulattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä VTT-11366-06. Kiinnitysohjeet ja levyjäykistysominaisuudet

SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä VTT-11366-06. Kiinnitysohjeet ja levyjäykistysominaisuudet SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pilava TUULENSUOJALEVYT -tyyppiyväksyntä VTT-11366-06 Kiinnitysojeet ja levyjäykistysominaisuudet Runkoleijona Tuulileijona Päivitetty 4.5.2009 2 SISÄLLYS 1.0 ALKUSANAT...4

Lisätiedot

LIEKSAN TEOLLISUUSKYLÄ OY:N, PUUN KÄYTÖN LAAJA- ALAISTAMINEN -HANKKEEN TUOTTEIDEN PALOKÄYT- TÄYTYMISEN TESTAUS

LIEKSAN TEOLLISUUSKYLÄ OY:N, PUUN KÄYTÖN LAAJA- ALAISTAMINEN -HANKKEEN TUOTTEIDEN PALOKÄYT- TÄYTYMISEN TESTAUS Testiraportti LIEKSAN TEOLLISUUSKYLÄ OY:N, PUUN KÄYTÖN LAAJA- ALAISTAMINEN -HANKKEEN TUOTTEIDEN PALOKÄYT- TÄYTYMISEN TESTAUS 07.01.2014 Projekti insinööri Kalle Kiviranta Savonia ammattikorkeakoulu Raportti

Lisätiedot