LÄMMITETTY MASSIIVIHAVUPUULATTIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄMMITETTY MASSIIVIHAVUPUULATTIA"

Transkriptio

1 LÄMMITETTY MASSIIVIHAVUPUULATTIA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 27. heinäkuuta 2006 Valvoja: ma Professori Ilmari Absetz Ohjaaja: ma Professori Ilmari Absetz

2 ALKUSANAT Tämä diplomityö on tehty Teknillisen korkeakoulun rakennus- ja ympäristötekniikan osastolla. Diplomityössä esitetään -projektin tulokset ja johtopäätökset. Haluan kiittää ma prof. Ilmari Absetzia, joka toimi työni valvojana ja ohjaajana. Esitän kiitokseni myös Wood Focus Oy:n Jukka Ala- Viikarille ja Wood Focus Oy:n jäsenyritysten edustajille, sekä Uponor Oy:n Pekka Jaloselle ja Robin Gottbergille osallistumisesta projektiin. Espoossa Matti Poussa

3 TEKNILLINEN KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä: Matti Poussa Työn nimi: Päivämäärä: Sivumäärä: 101 Osasto Professuuri: Valvoja: Ohjaaja: Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Talonrakennustekniikka ma Professori Ilmari Absetz ma Professori Ilmari Absetz Avainsanat: raaka-aineen valinta, välivarastointi, lämmitysteho, käyttömukavuus, muodonmuutokset Diplomityössä tutkittiin lattialämmitettyjä massiivihavupuulattioita. Lattialautojen valmistusprosessia tutkittiin omassa osiossaan. Lisäksi tutkittiin kokeellisesti ja mallintamalla lattialämmitetyn puulattian toimintaa, vaikutusta energiankulutukseen ja puun muodonmuutoksiin. Tutkimuksen pohjalta laadittiin asiaa koskeva ohjeistus. Nykyiset asumiskonseptit asettavat suuret vaatimukset lautalattioille. Kokonaislaatua voidaan nostaa optimoimalla pahimmat muodonmuutoksia aiheuttavat tekijät, tärkeimpinä niistä raaka-aineen valinta ja kuivaus. Paras raaka-aine lattialaudoille on pohjoismaisella sahaustavalla sahattu 3 ex log siten, että sydänkappaleet lajitellaan pois. Sydänkappaleet ja sydänjuovaiset laudat aiheuttavat kieroutta ja sydämen suhteen epäsymmetriset kappaleet syrjävääryyttä. Syrjävääryys ja kierous estävät tiiviin asennuksen betonilaatassa. Syrjävääryys aiheuttaa rakovälin tuplaantumista puupalkistossa. Optimaalisen lattialautapoikkileikkauksen tulee olla sydänpuoli käyttölappeena, tarkkaan symmetrinen ytimen suhteen, keskilinjalle pystyyn vedetyllä akselilla ei saa olla sydän/pintapuurajaa ja poikkileikkauksen keskipisteen tulee sijaita 30-50mm sydämestä. Haluttu raaka-aine tulisi hankkia laivakuivana (MC 14-16%), jolloin sen suoruus voidaan tarkistaa. Lattialautojen optimaalinen tavoitekosteus on MC 8% vaihteluvälillä 6-9%, johon kuivaaminen voidaan suorittaa erikseen. Syklisten kosteusrasitusten käyttöä muodonmuutosten vähentämiseksi kuivausohjelmassa tulisi kehittää. Lattialämmityksen vaikutusta lämmitystehoon, lämpöhäviöihin ja lautalattian muodonmuutoksia tutkittiin koelattioiden ja mallinnuksen avulla. Lämpökenttälaskelmien mukaan lattialämmitys kaksinkertaistaa ja puulattian tapauksessa kolminkertaistaa alapohjan lämpöhäviöt. Lämmityskaudella kokonaisenergiantarve ja sitä mukaa energiakustannukset kuitenkin kasvavat lämmitetyllä puulattialla vain 8%, mikä on kompensoituu lyhyemmän lämmityskauden (kuin kivilattiassa) ansiosta (~8kk) tai mitoittamalla vaippa ja/tai ilmanvaihto yhteensä 8% vähemmän energiaa kuluttavaksi. Lämmitetyn alapohjarakenteen lämpöhäviöitä on vaikea saada laskettua lämmittämättömän rakenteen tasolle lisäeristämällä alapohjaa. Sekä lautalattian, että välikerrosten (esim. solumuovi) todettiin leikkaavan lämmitystehoa huomattavasti, siksi lämmitysputkien päällisen rakenteen paksuus on minimoitava. Lattialämmitetyn puulattian pintalämpötilaerot ovat alle 2 astetta, mikä ei ole epämukavuustekijä. Pintalämpötilan maksimiarvoksi määritettiin 30 C, mikä on sekä käyttömukavuusraja, että lattian liiallista kuivumista rajoittava. Lattialämmityksen ei todettu lisäävän puulattian muodonmuutoksia. Kiinnityksellä puupalkistossa tai ponteista liimauksella betonilaatassa ei ollut pienentävää vaikutusta muodonmuutoksiin. Lämpöpuulattian muodonmuutokset olivat kokeissa puolet pienempiä kuin normaaleilla laudoilla. Lattialaudat tulee höylätä sydänpuoli käyttölappeeksi, koska käyristymisen todettiin oleva käyttömukavuuden kannalta haitallisempaa kuin kupristuman, jonka lisäksi todettiin pienentävän rakoleveyttä. Kiinnityskokeiden perusteella puupalkistoon asennettava lautalattia tulisi kiinnittää vähintään 60mm tiheäkierteisillä täyskierteisillä ruuveilla palkkeihin ja suoraan kontaktiin lämmönjakopellin kanssa. Betonilaatan päälle kelluvasti asennettavan lautakentän tasoittavaksi kerrokseksi suositellaan 2mm solumuovia 3mm:n solumuovin sijasta tai lämmönjohtavampaa bitumimattoa. Liikuntasaumat ja jalkalistat mitoitetaan siten, että kelluvan lautalattian vapaa leveyden suuntainen kokonaiseläminen on 15mm/mm ja lämpöpuulle puolet vähemmän.

4 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ABSTRACT OF THE MASTER THESIS Author: Matti Poussa Name of the Heated massive softwoodfloor thesis: Date: Number of pages: 101 Department: Department of Civil and Environmental Engineering Chair: Structural engineering Supervisor: Instructor: Keywords: Professor Ilmari Absetz Professor Ilmari Absetz Choosing of material, storaging, comfortability, efficiency of heating, deformations Massive softwood floors with floor heating were studied. Manufacturing process of soft-wood floor was investigated separately. Laboratory tests and modelling were carried out to investigate the operation of floor heated soft-wood floor, and its effects in consumption of energy and deformations of wood. On the basis of this study an instruction manual was made for the parties involved. Modern interior design concepts of houses create an increasing demand for high quality, and the same level of quality has to be achieved also in soft-wood floors. Quality of a floor can be increased by eliminating the worst factors that cause deformations. This can be mainly done in the qualification of lumber and in the drying process. Worst deformation types considering ease of installation and high quality in use are twist and crook. In sawing the lumber for soft-wood floor, the best location of a cross-section is heart free lumber (3 e log), sawn 30-50mm from the pith (least twist), pith-side up, axis in cross-section drawn vertically from the pith cannot contain both heartwood and sapwood (causes twist). Symmetry in relation to pith is very important in avoiding crook, which causes installation problems and doublecracking. Chosen raw material should be supplied with MC of 14-16%, so that straightness of the pieces can be verified. Optimal MC% at installation is 8%, or between 6-9%. Drying program to MC of 8% can be conducted separately. Effects of floor-heating on achieved power of heating, loss of heat and deformations were studied by testing and modeling. According to 2-dimensional calculations of temperature fields, floor heating doubles and in case of wooden floor triples the loss of heat to sub-floor. Total consumption of energy and therefore the costs of it increases by 8% (in case of heated wooden floor), which is compensated by shorter lasting of heating season (~8months) or by increasing the heat resistance of the envelope of the building by 8%. Decreasing the heat loss of a heated sub-floor construction is difficult by increasing the thickness of the insulation layer. Both wooden floor and mid-layers were found to cut the power of heating remarkably. Therefore we suggest that the thickness of layers on top of heating pipes should be minimized. Differences in surface temperatures were under 2 degrees, which doesn't cross the limit of discomfort. Maximum surface temperature was defined to be 30 C, which is the limit of discomfort and durability. According to our study, deformations of wooden soft wood floors are not increased with the use of floor heating. Attachment with screws to wooden sub-floor or gluing together of boards in concrete slab did not decrease the deformations. In our tests the deformations of heat-treated floorboards were measured to be only 50% in comparison to the results of untreated boards. We suggest that floorboards should be machined pith-side up, because concave cupping was found to be more discomfortable than convex cupping. On the basis of our attachment-tests we suggest that the screws used for attachment of floorboards to wooden subfloor should be at least 60mm long with dense full length threads. In optimizing the efficiency of heating the 3mm foam-matt under flooring in floating installation to concrete slab should be replaced with a 2mm foam-matt or 2mm bitumen matt. The free space for sideways movement of a floating floor should be dimensioned in total 15mm/m and half of it for heat treated floors.

5 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO TAUSTAT TUTKIMUSONGELMA TAVOITTEET TUTKIMUSMENETELMÄT 9 2 LAUTAPROSESSIN KIRJALLISUUSSELVITYS JOHDANTO LATTIALAUTAOHJEISTUS SUOMESSA PUUN, SAHATAVARAN JA PUUTUOTTEIDEN MUODONMUUTOSOMINAISUUDET ANISOTROPIA (PUU) SISÄISET KOSTEUSEROT (SAHATAVARA) SAHAUSTAPA JA DIMENSIOT (PUUTUOTTEET JA SAHATAVARA) LATTIALAUTOJEN MUODONMUUTOSOMINAISUUDET RAKOILU SYRJÄVÄÄRYYS (CROOK) KUPERUUS (CUP) KIEROUS (TWIST) LAPEVÄÄRYYS (BOW) HALKEILU PROSESSI TUKISTA LATTIALAUDAKSI POHJOISMAISTEN LATTIALAUTAVALMISTAJIEN PROSESSIT LATTIALAUDAN RAAKA-AINEEN VALINTA KUIVAUSTUTKIMUS JA MUODONMUUTOSTEN VÄHENTÄMINEN KUIVAUSPROSESSIN OPTIMOINNIN TAVOITTEET KUIVAUSTUTKIMUS JA ERIKOISKUIVAT TUOTTEET SYKLISET KOSTEUSRASITUKSET: MUODONMUUTOSTEN VÄHENTÄMINEN KORKEAN LÄMPÖTILAN HÖYRYKUIVAUS: PINTAKOVUUS - CASE HARDENING MUODONMUUTOSTEN AIHEUTTAJANA LATTIALAUDAN OPTIMOINTI LAUTAPROSESSISSA RAAKA-AINEEN VALINTA (MC 14-16% TAI TUORELAJITTELU) KUIVAUS HÖYLÄYS 29 3 LATTIAPROSESSIN KIRJALLISUUSSELVITYS JOHDANTO SISÄILMAN TUTKIMINEN LÄMMITETTY MASSIIVIHAVUPUULATTIA: TÄMÄN HETKINEN OHJEISTUS PUULATTIALLE SOVELTUVAT LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT PUULATTIAN LÄMMITYSTEHO JA PINTALÄMPÖTILA MASSIIVIPUULATTIAPUUPALKISTON PÄÄLLE 36

6 MASSIIVIPUULATTIA BETONILAATAN (TMS. ALUSTA) PÄÄLLE LAUTALATTIAN ELINKAARILAATU LATTIAN VARASTOINTI, TOIMITUS JA ASENNUS LATTIAN MUODONMUUTOKSET VUODENAIKOJEN JA LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VAIKUTUS PINTAKÄSITTELYN VAIKUTUS PONTEISTA NAULAAMINEN / RUUVAAMINEN PUUPALKISTOSSA PONTEISTA LIIMAAMINEN PUUPALKISTOSSA PONTEISTA LIIMAAMINEN BETONILAATASSA VANHENEMINEN JA SYKLISET KOSTEUSRASITUKSET 51 4 KOKEET KOKEIDEN TARKOITUS KOEJÄRJESTELY JA KOEMATERIAALIT SÄÄHUONE: TALVI- JA KESÄOLOSUHTEEN SIMULOINTI MITTALAITTEET LATTIA-AIHIOT JA LATTIALÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KIINNITYS JA SEN TESTAUS: NAULAT, RUUVIT JA LIIMAT TESTATUT MASSIIVIHAVUPUULATTIATUOTTEET TUTKIMUSMETODIT KOETULOKSET LÄMPÖKENTÄT RAKENTEESSA LÄMPÖKENTÄT LATTIAN PINNALLA PINTALÄMPÖTILAN & PINTAKÄSITTELYN VAIKUTUS KÄYTTÖMUKAVUUTEEN KIINNITYSTESTIN TULOKSET: PARAS KIINNITYSTAPA KOSTEUSMUODONMUUTOKSET TULOSTEN TARKASTELU OLOSUHDEHALLINTA JA LAUTOJEN KOSTEUDEN KEHITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN TEHO LÄMPÖKENTTIEN PERUSTEELLA PINTALÄMPÖTILAN & PINTAKÄSITTELYN VAIKUTUS KÄYTTÖMUKAVUUTEEN KIINNITYSTESTIN TULOKSET: PARAS KIINNITYSTAPA ON TIHEÄ TÄYSKIERRETTY 60MM RUUVI KOSTEUSMUODONMUUTOKSET 80 5 LASKENTA JA MALLINNUS ALAPOHJARAKENTEEN LÄMPÖKENTTIEN MALLINNUS RAKENNEKERROKSET JA LÄMMÖNJOHTAVUUDET MALLIN LASKENTATARKKUUDEN VERIFIOINTI ALAPOHJARAKENTEIDEN LÄMPÖKENTÄT ENERGIATALOUS JA LÄMPÖKENTTIEN ANALYSOINTI PINTARAKENTEEN LÄMMÖNJOHTAVUUDEN OPTIMOINTI LAUTALATTIAN MUODONMUUTOSTEN LASKENNALLINEN TARKASTELU RAKOILUN MALLINNUS PUUPALKISTOSSA 92 6 JOHTOPÄÄTÖKSET LAUTAPROSESSI LÄMMITYSTEHO MUODONMUUTOKSET 96

7 7 6.4 PARHAAT LATTIARATKAISUT JA KIINNITYSTAVAT TOIMINTAOHJEEN LAATIMINEN 98 7 HAVAINNOLLISTAMINEN: VIIKIN KIRKON LATTIA 98 8 YHTEENVETO LÄHDELUETTELO 102 LIITTEET A TULOSLIITE B TOIMINTAOHJE

8 8 1 JOHDANTO 1.1 Taustat Massiivihavupuulattioita on ollut suomalaisissa kodeissa aina. Nykyiset asumiskonseptit asettavat sisustustuotteille korkeita vaatimuksia, joihin lautalattian on pystyttävä vastaamaan. Lattialämmitys puulattiassa on Pohjoismaissa jo yleisesti käytössä ja sen kysyntä Suomessa on kasvussa. Ruotsissa jopa puolet puulattioista saa alleen lattialämmityksen. Lämmitetyn puulattian energiatehokkuus on siten taloudellisesti merkittävä tutkimuskohde. Rakennuksissa materiaalit ja toiminnot kohtaavat ja niiden yhteistoimintaa on vaikea ennustaa. Puulattioita ja lattialämmitysjärjestelmiä toimittavat niihin erikoistuneet eri toimialoilla toimivat yritykset, vaikka puulattian toiminta osana lämmitysjärjestelmää muodostaa kokonaisuuden. Puulattia toimii sekä eristävänä, että lämmittävänä elementtinä, joten sen vaikutus lämmitystehoon ja energian kulutukseen on tutkittava. Puu on luonnonmateriaali ja reagoi ympärillä vaikuttaviin olosuhteisiin kosteusmuodonmuutoksilla. Lautalattian kosteusmuodonmuutokset johtuvat vuodenaikojen mukaan vaihtuvasta sisäilman suhteellisesta kosteudesta (Talvi RH%20, Kesä RH60%), joka määrää puun tasapainokosteuden (MC%). Lämmitetyn lattian lämpötilavaihtelut (Talvi n. 35C, Kesä n.20c) vaikuttavat lattiapinnan yläpuoliseen suhteelliseen kosteuteen. (Lämpötilan lasku nostaa ilman suhteellista kosteutta ja nousu laskee sitä) 1.2 Tutkimusongelma Perinteisen massiivihavupuulattian muodonmuutokset ovat sujuvan asennuksen ja käyttömukavuuden kannalta ongelmallisia. Muodonmuutoksia tapahtuu jo valmistus- ja toimitusketjussa. Vastuunjako ketjussa on vaikeaa, koska muodonmuutosten syntyyn vaikuttavat lukuisat tekijät. Lattiatuotteen tuotekehityksessä on kiinnitettävä huomiota koko prosessiin. Lattialämmitetyn puulattian toiminnasta ei ole tehty laajempia tutkimuksia ja markkinoilla saatavilla oleva tieto perustuu pääasiassa käytännön kokemuksiin. Vastauksia tarvitaan mm. kysymyksiin Puu on eriste. Millainen rakenne johtaa lämmön tehokkaasti huoneilmaan? Puu kuivuu lämmityskauden aikana ja kostuu kesällä lämmityksen ollessa pois päältä. Kärsiikö lattia liiallisista muodonmuutoksista? Lisääkö lattialämmitykseen yhdistetty puulattia energiahäviöitä alapohjaan?

9 9 1.3 Tavoitteet Lautaprosessi: Raaka-aineen ja tuotteen optimointi Massiivihavupuulattiatuotteiden valmistusprosessia kutsutaan tässä työssä lautaprosessiksi. Lautaprosessin osa-alueita, kuten raaka-aineen valintaa, kuivausta, jatkojalostusta ja tuotteen paketointia, kehitetään siten, että tuote on varastoinnissa mittapysyvämpi ja vastaa lattiaan asennettuna sille asetettuihin laatukriteereihin (määritellään lattiaprosessissa) Lattiaprosessi: Toimintaohjeen laatiminen Lämmitetyn massiivihavupuulattian päätymistä suunnittelupöydältä toimivaksi lattiaratkaisuksi kutsutaan tässä työssä lattiaprosessiksi, jonka osapuolia ovat lämmitysjärjestelmätoimittaja, rakennesuunnittelija, sisustussuunnittelija, lattiatoimittaja, asentaja ja käyttäjä. Lattiaprosessissa tutkitaan ja kehitetään olemassa olevien lattiatuotteiden toimintaa, niiden asennusta, lattialämmityksen ja puulattian yhteistoimintaa sekä tuotetoimitusketjua. Olemassa olevan tiedon ja tutkimustulosten perusteella määritetään lattialämmityksen kanssa toimivat massiivihavupuulattiatuotteet, niiden muodonmuutosten reunaehdot lattiassa, lämmitystehon reunaehdot, toimitusketjun toimintamalli ja tuotevastuujako. Lattian elinkaarilaatua voidaan nostaa lattiaprosessissa kontrolloimalla lautoja ympäröivää olosuhdetta toimitusketjussa, sekä kehittämällä kiinnitystapoja, jotka vähentävät muodonmuutoksia (pakottaminen, venymä, relaksaatio) Työn pohjalta laaditaan RT-kortin käsikirjoitusluonnos, jonka osa-alueita ovat: Lattialaudan valmistusohje, Lattiaratkaisun valintaohje, Lattiatuotteen varastointiohje, Lattiatuotteen vastaanottotarkastus-ohje, Lautalattian asennusohje sekä tilaajan Käyttöohjeet. 1.4 Tutkimusmenetelmät tutkimusprojekti toteutettiin seuraavilla menetelmillä kirjallisuusselvitykset laskennalliset tarkastelut laboratoriokokeet markkinaselvitykset ja kyselyt alan asiantuntijoilta opastetut sahaekskursiot yhteistyö teollisuuden asiantuntijaryhmän kanssa

10 10 2 LAUTAPROSESSIN KIRJALLISUUSSELVITYS 2.1 Johdanto Havupuisen lattialaudan valmistusprosessi on tässä tutkimuksessa nimetty lautaprosessiksi, joka alkaa tukin lajittelulla ja päättyy kun lattialauta lähtee tuotannosta varastointiin. Massiivihavupuulattialautojen valmistusta määrittelee ja valvoo standardi: SFS-EN 13990, PUISET LATTIANPÄÄLLYSTEET. HAVUPUULATTIALANKUT. Standardi vahvistettiin vuonna 2004 eurooppalaiseksi standardiksi EN Myös RT-kortti RT sisältää jonkin verran tietoa mm. eri poikkileikkauksista. Tavoitteena lautaprosessissa on optimoida raaka-aineen jalostusprosessi. Toimivien massiivihavupuulattiatuotteiden löytämiseksi on optimoitava sahaustapa ja kuivausohjelma sahaus- ja jatkojalostusprosessissa. Tutkimuksen painopiste on haitallisiksi koettujen muodonmuutosten minimointi lattialaudassa, ilman että käyttölappeen kovuus tai visuaalisuus kärsivät. 2.2 Lattialautaohjeistus Suomessa Sahattu ja höylätty puutavara (RT ) RT-kortin lattialautoja koskeva ohjeistus: Lattialaudat valmistetaan A3 ja A4 sekä B laatuluokan sahatavarasta. Lattialaudan käyttölape on sileäksi höylätty. Lattialautojen takalappeeseen tehdään 2,5 mm syvyinen kevennys (ks. katkoviiva taulukko 1.) tai laudan pituussuuntaiset urat, joiden syvyys saa olla enintään 1/4 laudan paksuudesta uran kohdalla. Lattialaudat höylätään yleensä siten, että sydänpuoli tulee käyttölappeeksi. Taulukko 1. Lattialaudan HLL poikkileikkausmitat ja pontin mitoitus Lattialaudan HLL poikkileikkausmuodot on esitetty taulukossa 1. ja pontin muoto ja mitoitusperiaate kuvassa. Lattialaudan kirjainlyhenne HLL ei noudata edellä kohdassa 6.1 esitettyä nimikejärjestelmää. Asuintiloissa ilman kosteus vaihtelee ollen talvella pienimmillään (lämmityskauden huipun myötä kosteus vähenee). Keskimäärin se on % vuositasolla. Tällaiseen tilaan asennettavien lattialautojen kosteusaste tulisi olla enin-

11 11 tään 10 % = erikoiskuiva. Erikoiskuivat lattialaudat höylätään vasta kuivauksen jälkeen, ja ne on varastoitava tilassa, jossa suhteellinen kosteus on alle 40 %. SFS-EN standardin mukaisen lattialaudan vaatimukset: poikkileikkauksen muodon höylättynä ja toleranssit o paksuus (18-35±1)mm o leveys pontteineen (70±1-195±2)mm pituudet min. 1,5m. pituutta voidaan jatkaa sormijatkoksella lattialautojen kosteudet (9±2)% sisäkäyttöön (korkeintaan viisi prosenttia saa poiketa 3%) tai (17±2)% muuhun käyttöön (korkeintaan viisi prosenttia saa poiketa 4%). laatujako A- ja B-luokkaan (luokitusvapaa sopimuskysymys) ja laatuluokitusohje o esim. A-luokassa sallitaan korkeintaan 5mm levyinen ydinjuova, kork. 1/3 pituudesta. B-luokassa ydinjuova sallitaan Pakkausmerkintävaatimukset o Tuotenimi o Päätyprofiloitu: Kyllä/Ei o Paksuus ja leveys, sekä pituudet o Sormijatkettu: Kyllä/Ei o Laatuluokka: A/B/luokitusvapaa o Kosteus (mihin kosteuteen kuivattu?) o Puulaji o Standardimerkintä (EN 13990) o Lattialautojen määrä pakkauksessa. Laudat, joiden kosteus on alle 15% on pakattava riittävän tiiviisti, jotta kosteus pysyisi samana. Riitatapauksessa (kosteus, dimensiot tai laatuluokka) o tuote-erästä otettava näyte-erä, josta kaikkien lautojen kyseessä oleva ominaisuus mitataan. alle 20 lautaa, kaikki laudat mitataan tuote-erä lautaa, näyte-erä 62 lautaa yli 1500 lautaa, näyte-erä 94 lautaa o Näyte-erän mittaukset tekevä taho tekee raportin, jossa mainitaan väh. Evaluointia pyytänyt taho Valmistaja tuotetiedot Evaluoinnin tulokset

12 12 RT-kortin ja SFS-standardin mukainen laatujärjestelmä ei ole laajassa käytössä saha- ja jatkojalostusteollisuudessa. Käytettävän raaka-aineen laatu vaihtelee suuresti tuotteen ja asiakkaan vaatimusten mukaan. Lattialautojen ohjeista, standardeista tai valmistajilta ei löydy laatujärjestelmää koskien lattialautojen kupristumaa, kieroutta, syrjävääryyttä tai lapevääryyttä. Siksi kappaleessa määriteltiin asennus- ja käyttömukavuuden perusteella massiivihavupuulattian elinkaarilaatukriteerit. Erikoiskuivattujen lattialautojen sallittu MC (kosteusprosentti) on hieman löyhä (RT: korkeintaan 10%, SFS: 9 ±2%) ja varastointiohjeen mukaisessa (RH% alle 40) varastoinnissa laudat tasaantuvat tasapainokosteuteen 7,7% (Taulukko 4. T=20). Sisäilmatutkimusten mukaan (luku 3.2) vuosittainen sisä-rh vaihtelu on välillä 20%-60%, jolloin keskimääräisen 40% ilmankosteuden mukaan lattialautojen erikoiskuivatuksen, varastoinnin, ja asennuksen tavoitekosteus olisi 7,7% (Taulukko 4. T=20). 2.3 Puun, sahatavaran ja puutuotteiden muodonmuutosominaisuudet Vaikeasti hallittavat muodonmuutokset aiheuttavat puutuotteissa ongelmia. Valmiin puutuotteen muodonmuutoksia analysoitaessa on otettava huomioon muodonmuutoksia ohjaavat muuttujat: Anisotropia, kosteusgradientti ja sahaustapa Anisotropia (Puu) Kuva 1. Puun muodonmuutos- Kuva 2. Puun syyn suuntaisen kimmokertoimen E ja kutistumaominaisuudet eri suuntiin. kertoimen vaihtelu säteen suunnassa. Dahhlblom 1 Puun mekaanisten ominaisuuksien lisäksi, sen kosteusmuodonmuutosominaisuudet vaihtelevat anisotrooppisuudesta johtuen suuresti eri suunnissa (kuva 1). Kokonaismuodonmuutos (tuoreesta 28% kuivaksi 0%) tangentin suunnassa on 7,5% ja säteen suunnassa 3,5%. Em. ominaisuudet näkyvät lautalattiassa kupertumisena ja rakoiluna. Syynsuuntai- 1 Dahlblom O., Investigation of variation of engineering properties of spruce, 1999

13 13 nen kutistumakerroin on huomattavasti pienempi, mutta sen vaihtelu säteen suunnassa aiheuttaa kieroutumista, syrjävääryyttä ja lapevääryyttä. Säteen suunnassa vaihtelevilla reaktiopuulla, sydänpuulla, pintapuulla (kuva 3.) ja kevät/kesäpuulla (vuosirengasväli) on kullakin eri vedenimu- ja muodonmuutosominaisuudet. Vaikka männyn sydänpuun hygroskooppisuus on pintapuuta pienempi (kuva 3.), sen muodonmuutos syyn suunnassa on suurempi. Tämä aiheuttaa mm. syrjävääryyttä (havainnollistaminen lattiassa: kappale 7.). Kuva 3. Kuusen ja männyn pinta-ja sydänpuun kosteuden muutokset. 20 RH% 65 tasaannutettua koekappaletta, 3*7 vrk sykli RH% 90, RH%65. 2 Puu kasvaa hieman kierteelle, mitä kutsutaan sahatavarassa vinosyisyydeksi. Puun kierteisyys on vahvempaa lähellä ydintä. Kierteisyys aiheuttaa sahatavaran kieroutumista Sisäiset kosteuserot (Sahatavara) Kuva 4. Laudan pinnan kostuminen aiheuttaa pinnan turpoamisen ja lauta kupristuu. Anisotropiasta johtuvien kosteusmuodonmuutosominaisuuserojen lisäksi puun ja sahatavaran muodonmuutosten hallintaa vaikeuttaa puukappaleen sisäinen kosteusgradientti, eli kosteuserot puukappaleen sisällä. Suuren kosteusgradientin vaikutus puukappaleen muodonmuutoksiin on voimakkaampi, kuin sen luonnolliset muodonmuutokset. 2 Kanko T, Kuusen kosteusominaisuudet, VTT, 1990

14 14 Esimerkiksi kuivauksen jälkeen sahatavarakappaleissa on yleensä suuri kosteusgradientti, mikäli puuta ei ole tasaannutettu. Jos sahatavara halkaistaan ja lape höylätään tasaiseksi, kun poikkileikkauksessa on kosteuseroja, lape käyristyy tasaantumisessa varastoinnissa. Kosteusgradientin vaikutus lattialaudoissa näkyy muodonmuutoksina mm. lattialautojen valmistuksessa (pintakovuus), varastoitaessa liian kosteisiin tiloihin, sekä käytössä, jolloin kosteusgradientti voi kasvaa suureksi lattian pinnassa (korkea sisäilmankosteus, lattian kastuminen). Kosteusgradientin vaikutus on otettava huomioon tuotannon suunnittelussa ja erityisesti kuivaus- ja jatkojalostusprosessin välissä, jolloin lauta välivarastoidaan (yleensä 0-3 päivää). Välivarastointiolosuhde tulisi olla RH 40% (~ vastaa MC 8%:a), jotta laudan sisäiset kosteuserot tasaantuisivat Sahaustapa ja dimensiot (Puutuotteet ja Sahatavara) Kuva 5. Sahaustapa ja dimensiot vaikuttavat muodonmuutoksiin Kahden edellä mainitun ilmiön lisäksi, puutuotteen muodonmuutoksiin vaikuttaa sahaustapa. Vuosilustot sahatavaran poikkileikkauksessa ovat useimmiten ytimen suhteen epäsymmetrisiä (kuva 5.), jolloin poikkileikkauksen muodonmuutokset määräytyvät anisotropian (2.3.1) ja sen hetkisen kosteusgradientin mukaan. Sahaustavan ja dimensioiden valinnassa voidaan vaikuttaa suoraan lattialaudan muodonmuutosominaisuuksiin ja minimoida ne ottamalla huomioon puun anisotropia ja lautalattialle asetetut laatukriteerit (3.3.5). 2.4 Lattialautojen muodonmuutosominaisuudet Standardissa EN ei ole vaatimuksia koskien lattialautojen kuperuutta, kieroutta, syrjävääryyttä tai lapevääryyttä. Lattiaprosessia käsittelevässä osiossa on kirjallisuustiedon ja tutkimuksessa saatujen kokemusten perusteella määritelty näille ongelmallisiksi koetuille muodonmuutosominaisuuksille reuna-ehdot parhaan asennettavuuden ja käytön kannalta (3.3.5). Tässä luvussa tutkitaan ja määritellään lattialautojen eri muodonmuutosominaisuuksien perusteella ideaalipoikkileikkausten sijainti tukissa. Lattian toiminnan (3.3.5) kannalta

15 15 ongelmallisimmat muodonmuutokset käsitellään tärkeysjärjestyksessä, ongelmallisimmat ensimmäisenä. Ideaalisahaustavaksi valittiin r=75mm ja =0 kuvan 11. koordinaatistossa. Ideaalisahaustapaa valittaessa otettiin huomioon vain luvussa 2. käsitellyt tekijät Rakoilu Rakoleveys määritetään keskimääräisenä (keskiarvo) tai tyypillisenä rakoleveytenä koko lattiassa. Pohjoismaisen sahaustavan mukaan sahattujen lattialautojen rakoleveys on lähes suoraan verrannollinen lattialautojen leveyteen (kuva 6.). Laudan leveyden muutos riippuu myös sahaustavasta, jossa määräytyy vuosilustojen suunta ja kaarevuussäde. RAKOLEVEYS (mm) RAKOLEVEYDEN RIIPPUVUUS LAUDAN LEVEYDESTÄ (KOSTEUS: Asennus 9% -> Talvi 4,5%) LATTIALAUDAN LEVEYS (mm) RAKOLEVEYS (mm) RAKOLEVEYDEN RIIPPUVUUS VUOSILUSTON SUUNNASTA 120mm laudalla (KOSTEUS: Asennus 9% -> Talvi 4,5%) VUOSILUSTON KESKIM. SUUNTA (deg) Kuva 6. Rakoleveys leveyden (symm. sahattu) ja vuosiluston keskim. suuntakulman funktiona (120mm lauta). Syrjävääryys aiheuttaa erittäin haitallisia paikallisia, ylisuuria rakoja (2.4.2). Rakoleveys riippuu myös lattialaudan asennussuunnasta. Sydänpuoli ylöspäin höylätyt lattialaudat rakoilevat vähemmän kuin pintapuoli ylöspäin höylätyt, koska kupertuminen vähentää rakoleveyttä ja käyristymä kasvattaa sitä (kuva 7.). Kuva 7. Sydänpuoli käyttölappeena höylätyt laudat vähentävät rakoilua kupristuessaan.

16 Syrjävääryys (Crook) Syrjävääryys on laudan syrjän pituuden suuntainen taipuma. Syrjävääryys määritetään suurimpana poikkeamana kahden metrin matkalla. Syrjävääryyttä ilmenee laudoissa, joissa pituuden suuntainen kutistumakerroin muuttuu poikkileikkauksen läpi. Kutistumakerroin kasvaa ydintä kohti. (kuva 2.) Pituussuuntaisen kutistuman vaihtelusta sydänpuun ja pintapuun, sekä normaalisti kasvaneen puun ytimen ja ulkopinnan välillä voidaan päätellä, että ytimen suhteen epäsymmetrisessä laudassa esiintyy syrjävääryyttä (kuva 2.). S1 50x100x3000mm lautojen syrjävääryyttä tutkittiin syrjävääryyttä kappaleen sijainnin (vuosiluston suunta, kuva 11) suhteen. Kuvassa 8. on esitetty Ormarrsonin 4 simulointien tulokset: Kuvaajissa A ja B on otettu huomioon kutistumakertoimen alfa pieneneminen säteen suunnassa. Kuvaajissa C ja D alfa on vakio ja syrjävääryys luokkaa nolla. Kuva 8. Kappaleen sijainnin vaikutus (Vuosiluston suunnan, Kos. kuva xxx0) syrjävääryyteen on suuri. Ormarssonin kuvaajien perusteella voidaan sanoa, että syrjävääryys kasvaa suoraan verrannollisesti poikkileikkauksen epäsymmetrisyyden (ytimen suhteen) suhteen. Ytimen läheltä sahatut laudat (keskipiste 75mm ytimestä) olivat keskimäärin 2mm syrjäväärempiä kuin kauempaa sahatut (keskipiste 150mm ytimestä) Kuva 9. Syrjävääryys Puupalkistossa. Epäsymmetrisesti sahattu lattialauta ponttauksen suhteen symmetrisesti höylät asennettuna tuplaa joka toisen raon ja tiivistää joka toisen.

17 17 Syrjäväärät laudat lautalattiassa (puupalkisto) aiheuttavat suuria paikallisia rakoja. Syrjävääryyden aiheuttama paikallinen rako kahden laudan välillä voi tuplaantua, jos lautojen vuosilustojen suunta (pontti määrää) on symmetrinen raon suhteen (kuva 9). Sahauksessa tulisi huolehtia ponttien suunta siten, että vierekkäisten lautojen vuosilustojen suunta on sama, jolloin parhaimmillaan lautojen syrjävääryys ilmenee samansuuntaisena ja vierekkäisten lautojen rakoleveys pysyy normaalina. Syrjävääryys estää tiiviin asennuksen kelluvan lautalattian tapauksessa. Lautoihin jää ponteista liimattaessa pysyvät raot syrjävääryyden takia. Ytimen suhteen symmetrisesti sahatut (pohjoismainen sahaustapa) laudat ovat siis kelluvan lattian lattialaudoiksi optimaalisia, koska niiden syrjävääryys on teoriassa lähimpänä nollaa (kuva 8) Kuperuus (Cup) Kuva 10. Kuperuuden määritelmä ja käyttölappeen/alapinnan urien vaikutus Kuperuus määritellään lappeen poikittaissuuntaisena taipumana (kuva 10). Negatiivista kuperuutta voidaan kutsua käyristymäksi. Kuperuus riippuu laudan paksuudesta ja sahausasetteesta. Laudan paksuudella on merkitystä kupristuman suuruuteen. Tässä ja muissa tutkimuksissa 3, sekä käytännön kokemuksena saatu tieto on osoittanut, että paksummat laudat kupertuvat vähemmän. Käyristymistä paksuilla laudoilla vähentävät vastakkaisella lappeella vaikuttavat vastavoimat. Lattialaudat höylätään yleisesti sydänpuoli käyttölappeeksi. Lattialautojen alapinnan urituksella katkaistaan pisimmät yhtenäiset vuosilustot, jolloin kupristumista aiheuttava tangentiaalinen muodonmuutos vähenee olennaisesti. Jos lauta höylätään pintapuoli käyttölappeeksi, urat eivät katkaise tangentin suuntaista käyristävää voimaa, vaan ne ohentavat lautaa ja pienentävät vastavoimia. 3 Virta J, Wooden cladding boards in cyclic moisture conditions, TKK, 2006

18 18 Symmetrisesti (huom. pohjoismainen sahaustapa) sahatun laudan S1 50x100x3000mm laudan kuperuutta tutkittiin sen keskipisteen etäisyyden (puun ytimestä) suhteen 4. Lautojen kosteusmuutos simuloinnissa oli kosteudesta 27% kosteuteen 10%. Kuvissa 12. ja 13. on esitetty saadut tulokset. (Osassa käyriä otettiin huomioon säteen suhteen muuttuvien kutistumakertoimen ja kimmokertoimen vaikutus. Niiden vaikutus käyristymään on vähäinen, mutta kasvaa kauempana ytimestä.) Kuperuus on olematon ytimen ollessa laudan keskellä. Kuperuuden kasvu on suurta ytimen lähellä kunnes ydin jää poikkileikkauksen ulkopuolelle, jolloin kuperuus kääntyy laskuun. Vuosiluston suunnan vaikutus kuperuuteen on esitetty kuvassa 13. ja voidaan todeta, että vuosiluston suunnan jyrkentyessä kuperuus vähenee. Kuperuus on siis pienin laudoilla, jotka ovat ydinkappaleita tai joiden vuosiluston suunta on lähellä 90 astetta. Kuperuus on suurinta symmetrisesti sahatuilla laudoilla (vuosiluston suunta lähellä nollaa) ytimen ollessa laudan pinnalla. Kuva 11. Kappaleen sijainti tukissa. Etäisyys Kuva 12. Symmetrisesti sahatun 50x100mm ytimestä r ja kulma (=vuosiluston suunta). laudan kupertuminen etäisyyden ytimestä suhteen 4. Kuva 13. Kupertuminen(mm) laudan sijaintikulman (=vuosiluston suunta) suhteen eri etäisyyksillä ytimestä. 4 Osmarrson, Numerical analysis of distortion in sawn timber, Chalmers Univ., 1999

19 Kierous (Twist) Leveyden ja sahaustavan vaikutus kierouteen kierous (deg) laudan leveys (mm) etäisyys ytimestä (mm) Kuva mm pitkien lautojen (paksuus=leveys/2) kieroutuminen (deg) kuivauksessa kosteudesta 27%- >10% Kierous on kappaleen kierremäinen poikkeama tasosta. Kierous määritellään laudan toisen sivusärmän suurimpana poikkeamana huonoimmalla kahden metrin matkalla 5. Kieroutta ilmenee eniten laudoilla, jotka on sahattu ydinkeskeisesti tai lähellä ydintä, jossa reaktiopuun määrä ja puun kasvun kierteisyys on suurinta 4. Kuvassa 14. esitetään Ormarssonin simulointien tulokset laudan leveyden ja etäisyyden ytimestä suhteen. Suorimmat laudat Ormarssonin simuloinnissa ovat siis 0-200mm leveitä ja niiden etäisyys ytimestä on 75mm (keskimmäinen käyrä). Kappaleen kieroutumiseen ei juuri vaikuta kappaleen vuosilustojen keskim. suunta. (kuva 11), jonka voimme todeta kuvan 15 kuvaajista. Kuva 15. Kappaleen sijainnin (kuva 10) vaikutus kieroutumiseen on hyvin pientä. Kierous vaikeuttaa, mutta ei estä asennusta Puupalkiston tapauksessa. Puupalkistoon asennettavilla lattialaudoilla voidaan siis sallia pieni kierous (3.3.5). Betonilaatan tapauk- 5 Pohjoismainen puualan laatukieli, TKK., 1999

20 20 sessa kierous voi estää ponteista liimatun kelluvan lattian asennuksen, joten betonilaattaan asennettavilla laudoilla kieroutta ei sallita Lapevääryys (Bow) Lapevääryys on laudan lappeen pituussuuntainen taipuma. Lapevääryys määritetään suurimpana poikkeuksena laudassa kahden metrin matkalla. Lapevääryyttä ilmenee laudoissa, joissa pituuden suuntainen kutistumakerroin muuttuu poikkileikkauksen läpi. Kohtisuoruuden takia syrjävääryyden vähentyessä lapevääryys kasvaa. Syrjävääryyden hallinta lautalattiassa rakoilun (Puupalkisto) ja tiiviin asennuksen (Betonilaatta) takia on tärkeämpi Halkeilu Pieniä kuivumishalkeamia voi syntyä laudan pintapuolelle, jos lauta on höylätty pintapuoli käyttölappeeksi ja lauta kuivuu (pitkäkestoiset kovat pakkaset) liikaa pinnastaan. Tällöin pinnan tangentin suuntainen kutistuma on liian suuri verrattuna poikkileikkauksen keskimääräiseen kosteuteen ja pinta halkeaa. Lakkaus tms. kosteuden kulkua hidastava pintakäsittely ehkäisee lyhytkestoisten pakkaskausien laudan pinnalle aiheuttamat kuivumisrasitukset. Lars Boströmin 6 kehittämän halkeamamallin mukaan halkeamavyöhyke alkaa kehittyä 1,6% kutistumalla. Halkeaminen alkaa 2,0% kutistumalla ja on 3,5% kutistumalla edennyt n. 6,6mm syvyyteen. Vapaa kutistuminen lautalattioiden kosteusmuodonmuutoksissa (MC7,75%->4,5%) on laskennallisesti (3,25%28%)*5,5%=0,64% ja kokeessa 1 mitattiin 0,63% (puun kuivui MC7,8%->5,1%). Puun pintapuoli käyttölappeeksi höylättyjen lattialautojen halkeamaherkkyys on paljon suurempi, kuin sydänpuoli käyttölappeeksi höylätyillä, koska halkeama syntyy tangentin suuntaisen kutistuman johdosta (kuva 15). Lattian asentaminen puupalkistoon ponteista liimaamalla voi puolestaan johtaa koko lattian halkeamiseen. (3.5.4). Halkeamariski minimoidaan höyläämällä lauta puun sydänpuoli käyttölappeeksi ja asentamalla oikeassa kosteudessa (keskimääräinen käyttökosteus 8%). Kuva 16. Säteen suuntaiset kuivumishalkeamat syntyvät suuren kosteusgradientin ja tangentin suuntaisen kutistuman johdosta.1 6 Boström, L: Method for determination of the softening behavior of wood and the applicability of a nonlinear fracture mechanics model, Lund 1992

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa VTT JULKAISUJA PUBLIKATIONER 826 Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa Antti Hukka & Veikko Tarvainen VTT Rakennustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1997 ISBN 951 38 4537 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

SAKARI NURMI MASSIIVIRAKENTEEN SISÄPUOLISEN LISÄLÄMMÖNERISTÄMISEN VAIKUTUS RAKENTEEN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMINTAAN

SAKARI NURMI MASSIIVIRAKENTEEN SISÄPUOLISEN LISÄLÄMMÖNERISTÄMISEN VAIKUTUS RAKENTEEN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMINTAAN SAKARI NURMI MASSIIVIRAKENTEEN SISÄPUOLISEN LISÄLÄMMÖNERISTÄMISEN VAIKUTUS RAKENTEEN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMINTAAN Diplomityö Tarkastajat: tutkimusjohtaja Juha Vinha ja professori Ralf Lindberg Tarkastajat

Lisätiedot

PASI WAHLFORS TUULENSUOJA-ALUSKATERAKENTEEN SOVELTUVUUS SUO- MEN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN. Diplomityö

PASI WAHLFORS TUULENSUOJA-ALUSKATERAKENTEEN SOVELTUVUUS SUO- MEN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN. Diplomityö PASI WAHLFORS TUULENSUOJA-ALUSKATERAKENTEEN SOVELTUVUUS SUO- MEN ILMASTO-OLOSUHTEISIIN Diplomityö Tarkastajat: professori Matti Pentti DI Jukka Huttunen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Energiatekniikan laitos Matti Pellinen MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT Diplomityö, joka on opinnäytteenä jätetty tarkastettavaksi

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

T I E D O T T E I T A

T I E D O T T E I T A 1 9 9 1 V T T T I E D O T T E I T A V T T T I E D O T T E I T A Erkki Kokko, Tuomo Ojanen, Mikael Salonvaara, Antti Hukka & Hannu Viitanen Puurakenteiden kosteustekninen toiminta Homekriiteeristö, tarkastelutasot

Lisätiedot

BETONILATTIAN RIITTÄVÄN KUIVUMISEN MÄÄRITTÄMINEN UUDISRAKENTAMISESSA

BETONILATTIAN RIITTÄVÄN KUIVUMISEN MÄÄRITTÄMINEN UUDISRAKENTAMISESSA TKK Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitoksen väitöskirjoja TKK-R-VK4 Espoo 2009 BETONILATTIAN RIITTÄVÄN KUIVUMISEN MÄÄRITTÄMINEN UUDISRAKENTAMISESSA Tarja Merikallio TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNISKA

Lisätiedot

Koivun rumpukuorintaan vaikuttavat tekijät talvella

Koivun rumpukuorintaan vaikuttavat tekijät talvella 0 Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Säätötekniikan laboratorio Diplomityö Koivun rumpukuorintaan vaikuttavat tekijät talvella Oulussa 11.2.2013 Tekijä: Mikko Kalaoja Työn valvoja: Ari Isokangas, TkT

Lisätiedot

MATTI KILJUNEN RUISKUTETTAVAN POLYURETAANIN LÄMPÖ- JA KOSTEUS- TEKNINEN TOIMIVUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

MATTI KILJUNEN RUISKUTETTAVAN POLYURETAANIN LÄMPÖ- JA KOSTEUS- TEKNINEN TOIMIVUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA MATTI KILJUNEN RUISKUTETTAVAN POLYURETAANIN LÄMPÖ- JA KOSTEUS- TEKNINEN TOIMIVUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN

ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikka Rakennesuunnittelu ASUINRAKENNUKSEN JÄÄHDYTYKSEN KOS- TEUSTEKNISET VAIKUTUKSET ULKOSEINÄRA- KENTEISIIN JA ASUMISTERVEYTEEN Opinnäytetyö

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma/korjausrakentaminen ja rakennusrestaurointi Aaro-Matti Pakkanen MAANVARAISTEN ALAPOHJIEN VAURIOMEKANISMIT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

SISÄISEN KONVEKTION VAIKUTUS YLÄPOHJAN LÄMMÖNERISTÄVYYTEEN

SISÄISEN KONVEKTION VAIKUTUS YLÄPOHJAN LÄMMÖNERISTÄVYYTEEN Tomi Pakkanen SISÄISEN KONVEKTION VAIKUTUS YLÄPOHJAN LÄMMÖNERISTÄVYYTEEN Diplomityö Tarkastajat: tutkimusjohtaja Juha Vinha ja professori Ralf Lindberg Tarkastajat ja aihe on hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN

PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Pekka Taina PIENTALON HUONEAKUSTIIKAN PARANTAMINEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää

Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Energiatekniikan laitos Johanna Nylund Kalliolämpö osana uusiutuviin energioihin perustuvaa arktista lämmitysjärjestelmää

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

Suomalaisten ikkunoiden

Suomalaisten ikkunoiden ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2285 Sälekaihtimien tyyppi Lasien paksuudet Puhtaanapito Sälekaihtimien asennus ja käyttö Ikkunoiden käyttö Huolto Käyttö Käyttäjä Suunnittelijat Eristyslasin lasiväli Ei osittaista

Lisätiedot

Urheilupaikkojen integroidut lämmitys- ja jäähdytystekniset ratkaisut

Urheilupaikkojen integroidut lämmitys- ja jäähdytystekniset ratkaisut VTT LUO TEKNOLOGIASTA LIIKETOIMINTAA Teknologia- ja liiketoimintaennakointi Strateginen tutkimus Tuote- ja palvelukehitys IPR ja lisensointi Asiantuntijaselvitykset, testaus, sertifiointi Innovaatio- ja

Lisätiedot

OLLI-PEKKA TOIVARI KOSTEUDENHALLINNAN JA SÄÄSUOJAUKSEN TALOUDELLI- NEN TARKASTELU

OLLI-PEKKA TOIVARI KOSTEUDENHALLINNAN JA SÄÄSUOJAUKSEN TALOUDELLI- NEN TARKASTELU OLLI-PEKKA TOIVARI KOSTEUDENHALLINNAN JA SÄÄSUOJAUKSEN TALOUDELLI- NEN TARKASTELU Diplomityö Tarkastajat: professori Teuvo Tolonen ja tekniikan lisensiaatti Olli Teriö Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun

Lisätiedot

POLTTOPUUKAUPPA MAATILAN SIVUELINKEINONA

POLTTOPUUKAUPPA MAATILAN SIVUELINKEINONA Mikko Mäntynen POLTTOPUUKAUPPA MAATILAN SIVUELINKEINONA Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 16.3.2008 Tekijä Mikko Mäntynen Koulutusohjelma ja

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU Tutkimus teräksen EN 1.4512 rajamuovattavuudesta Advanced Strain Analysis Päivi Juntunen Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelman opinnäytetyö Konetekniikka Insinööri(AMK)

Lisätiedot

ALKALISTEN ITSESTÄÄN KOVETTUVIEN FENOLIHARTSIPOHJAISTEN KAAVAUS- JA KEERNAHIEKKOJEN KOVETTUMISNOPEUDEN KIIHDYT- TÄMINEN LÄMMÖN AVULLA

ALKALISTEN ITSESTÄÄN KOVETTUVIEN FENOLIHARTSIPOHJAISTEN KAAVAUS- JA KEERNAHIEKKOJEN KOVETTUMISNOPEUDEN KIIHDYT- TÄMINEN LÄMMÖN AVULLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU MATERIAALITEKNIIKAN OSASTO METALLURGIA BO PRIESTER ALKALISTEN ITSESTÄÄN KOVETTUVIEN FENOLIHARTSIPOHJAISTEN KAAVAUS- JA KEERNAHIEKKOJEN KOVETTUMISNOPEUDEN KIIHDYT- TÄMINEN LÄMMÖN

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma Heikki Jussila Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa Diplomityö, joka on jätetty tarkistettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Helsinki 31.3.2015 Valvoja:

Lisätiedot

Diplomi insinööri Tapio Koisaari

Diplomi insinööri Tapio Koisaari TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Juha Nyholm Raskaan kaluston aerodynamiikan kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa varten. Espoo

Lisätiedot

KATARIINA LAINE RAKENNUSMATERIAALIEN RAKENNUSFYSIKAALISET OMINAISUUDET. Diplomityö

KATARIINA LAINE RAKENNUSMATERIAALIEN RAKENNUSFYSIKAALISET OMINAISUUDET. Diplomityö KATARIINA LAINE RAKENNUSMATERIAALIEN RAKENNUSFYSIKAALISET OMINAISUUDET Diplomityö Tarkastajat: dosentti Juha Vinha ja diplomi-insinööri Kimmo Lähdesmäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN VARASTOINTI ÖSTERSUNDOMIN ALUERAKENNUSKOHTEESSA

AURINKOLÄMMÖN VARASTOINTI ÖSTERSUNDOMIN ALUERAKENNUSKOHTEESSA TEKNILLINEN TIEDEKUNTA AURINKOLÄMMÖN VARASTOINTI ÖSTERSUNDOMIN ALUERAKENNUSKOHTEESSA Mikko Ojala Diplomityö Ympäristötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma

Lisätiedot

ANTTI SUNELL OSASTOIVAN ALUMIINISEN PALO-OVIJÄRJESTELMÄN TIIVEYDEN JA ERISTÄVYYDEN KEHITYSTYÖ. Diplomityö

ANTTI SUNELL OSASTOIVAN ALUMIINISEN PALO-OVIJÄRJESTELMÄN TIIVEYDEN JA ERISTÄVYYDEN KEHITYSTYÖ. Diplomityö ANTTI SUNELL OSASTOIVAN ALUMIINISEN PALO-OVIJÄRJESTELMÄN TIIVEYDEN JA ERISTÄVYYDEN KEHITYSTYÖ Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

Broilerihallin ilmanvaihdon hienosäätö. Tapani Kivinen, Jorma Heikkinen, Ismo Heimonen, Jarmo Laamanen

Broilerihallin ilmanvaihdon hienosäätö. Tapani Kivinen, Jorma Heikkinen, Ismo Heimonen, Jarmo Laamanen 112 Broilerihallin ilmanvaihdon hienosäätö Tapani Kivinen, Jorma Heikkinen, Ismo Heimonen, Jarmo Laamanen 112 Broilerihallin ilmanvaihdon hienosäätö Tapani Kivinen, Jorma Heikkinen, Ismo Heimonen, Jarmo

Lisätiedot