LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA YO-LINJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA YO-LINJA"

Transkriptio

1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA YO-LINJA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU

2 YLEISTÄ LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA: ASP ASIAKASPALVELU 20 OV AMMATILLISET TUTKINNONOSAT: YKK Kansainvälisen kaupan tukipalvelut 20 ov BTP Talouspalvelut 20 ov BMV Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov YRT Yrittäjyys 10 ov ARVIOINTI ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN JA ARVOSANAN ANTAMINEN TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN ARVIOINTI ARVIOINNIN OIKAISEMINEN TODISTUKSET YLEISTÄ OPISKELUISTA OPINTO-OHJAUS OPISKELIJAHUOLTO OPINPARKKI AMMATILLINEN ERITYISOPETUS KODIN JA OPPILAITOKSEN VÄLINEN YHTEISTYÖ TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINNÄYTE OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET

3 YLEISTÄ Raahen Porvari ja Kauppakoulu tarjoaa ammatillisessa peruskoulutuksessa mahdollisuuden suorittaa liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmana. Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Ammatillisen perustutkinnon perusteissa on päätetty tutkinnon ja koulutusohjelmien tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta koskevia määräyksiä. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteiset opinnot) tavoitteet on määritelty oppimistuloksina (tiedot, taidot, osaaminen/pätevyys). Tältä pohjalta arvioinnin kohteet on kuvattu työprosessin, -välineiden, -menetelmien ja materiaalien sekä työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintana. Ammatillisen perustutkinnon perusteiden pohjalta koulutuksen järjestäjä hyväksyy ammatillista peruskoulutusta varten opetussuunnitelman. 3

4 1. Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän osaa toimia työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa toimia myynnin, kaupan sekä talouden ja toimiston ja kirjaston eri tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Hän voi rakentaa tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista ja siten hän pystyy toimimaan kaikilla aloilla ja valinnaisuuden avulla hän voi monipuolistaa tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Hänellä on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Hän osaa toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat ja olosuhteet. Hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon keskeisen yritystoimintaan ja työsuhteisiin liittyvän lainsäädännön, turvallisuusasiat ja kestävän kehityksen periaatteet. Tutkinnon suorittaneella on yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä liiketalouden ja kaupan alan lisäksi myös muilla aloilla. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa ottaa huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen. Hän on ympäristötietoinen, mikä edellyttää tuotteen elinkaariajattelun huomioonottamista ja kykyä vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 4

5 2. Liiketalouden perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat 2.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa: ASP Asiakaspalvelu 20 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän valmistautuu palvelutilanteisiin huolehtii työympäristöstä palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä selvittää toiminnan kannattavuutta. Opintojaksot ASP1 Asiakaspalvelun perusteet 3 ov Sisältö: markkinoinnin perusteet (kilpailukeinot, asiakaslähtöinen markkinointi, segmentointi, kuluttajakäyttäytyminen) asiakaspalvelutilanteet ja eri vaiheet, yrityksen sisäiset ja ulkoiset asiakasryhmät, asiakaspalvelutilanteessa toimiminen ja asiakkaan huomioiminen, kestävän kehityksen periaatteet, asiakastyytyväisyyden luominen ja ylläpito ASP2 Atk-ajokortti 4 ov Sisältö: A ajokorttitutkintoon liittyvät moduulit, tietotekniikan perusteet, internet ja sähköposti, asiakirjastandardit ja tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja kuvankäsittely. ASP3 Asiakaspalvelun matematiikka 2 ov Sisältö: hinnoittelulaskelmat, myyntipalkkio ja kate, arvonlisävero, valuuttamuunnokset, lainalaskelmat, luottomyyntilaskelmat, palkan saaminen, asiakaspalvelutilanteen laskutoimitukset, kannattavuus ASP4 Sopimukset ja työoikeus 2 ov Sisältö: oikeuden peruskäsitteitä, hallintoviranomaiset, tuomioistuinlaitos, sopimusoikeuden yleiset periaatteet, työsopimus, tasa-arvo, työehtosopimus, työaikalainsäädäntö, vuosiloma ASP5 Kundservice 1 ov Sisältö: asiakaspalvelun perustilanteita ruotsiksi, tavaratalon osastot + tuoteryhmät, opastaminen ruotsin kielellä, puhelinpalvelua ruotsiksi, näyttö ASP6 Customer service 1 ov Sisältö: asiakkaan opastaminen myymälässä, tiedusteluihin vastaaminen, palautusten ja reklamaatioiden käsittely, maksutavoista kertominen, tavaratalon osastot ja tuoteryhmät, näyttö 5

6 ASP7 Toimistotyö 1 ov Sisältö: toimistotyön perustoiminnot, asiakirjastandardien soveltaminen kirjallisessa asiakasviestinnässä sekä työyhteisön asiakirjat, arkistointi ja tietoturva. ASP8 Viestintä ja vuorovaikutus 2 ov Sisältö: yhteistyötaidot, ryhmätoiminta ja ryhmässä viestiminen, työskentely työelämän tiimeissä ja projekteissa; palaverit, neuvottelut ja kokoukset sekä niiden dokumentoinnit ASP9 Asiakaspalvelun tehtävät työssä 4 ov Sisältö: työssäoppimispaikkana ja näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto tai joku muu paikka, jossa palvellaan yrityksen sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita. Työtehtävät esim. asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisössä toimiminen. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa. Näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto jne. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta palvelutilanteen hoitaminen kriteerein: asiakaspalvelu yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisesti työhön ja palvelutilanteeseen vaikuttavien säädösten ja sopimusten noudattaminen palvelutilanteen edellyttämien laskutoimitusten tekeminen palvelutilanteeseen liittyvien toimistotehtävien hoitaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytöllä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 6

7 2.2 Ammatilliset tutkinnonosat: YKK Kansainvälisen kaupan tukipalvelut 20 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osallistuu kansainvälisen kaupan tilaus- tai toimitusprosessin hoitamiseen, jolloin hän tekee tilaus- tai toimitusprosessiin liittyviä käytännön tehtäviä tilaa kuljetuksia valmistelee tuonti- tai vienti- ja tullausasiakirjat laatii kustannuksiin liittyviä laskelmia laatii tilastoja, raportteja ja viranomaisilmoituksia. Opintojaksot YKK1 Suomi ja kansainvälinen kauppa 2 ov Sisältö: Suomen asema kansainvälisessä kaupassa, kv. kaupan toimintavaihtoehdot, EU:n sisäkauppa ja sen tilastointi, kauppalaskun tietosisältö EU:n ulko- ja sisäkaupassa, EU:n ulkokauppa ja tullimenettelyt, vienti- ja tuontimenettelyt YKK2 Kansainvälisten verkostosuhteiden hallinta 2 ov Sisältö: suhteiden hoitaminen ja kehittäminen, asiakas-, toimittaja- ja tuoterekisterit, ajanhallintavälineiden hallinta, vuorovaikutus ja viestintä yhteistyöverkostossa (myös puhelin ja skype), asiakassuhteiden kannattavuus, matkajärjestelyt YKK3 Suomen ja kansainvälisen kaupan kauppasopimukset 2 ov Sisältö: kuluttajansuoja, kauppalaki, immateriaalioikeus, kilpailulainsääntö, kansainväliset kauppasopimukset, suoritushäiriöt ja niiden seuraukset, ulkomaankaupan eritysongelmia YKK4 Toimituslausekkeet ja ulkomaankaupan kuljetukset 2 ov Sisältö: toimituslausekkeet ja niiden valinta, Incoterms, Combiterms, RAFTD, kuljetuksiin liittyvät sopimukset ja organisaatiot, ulkomaankaupan kuljetusvaihtoehdot, kuljetuspakkaus ja huolinta, vastuut kansainvälisissä kuljetuksissa ja kuljetusvakuutukset YKK5 Kulttuurierot kansainvälisessä kaupassa 1 ov Sisältö: eri viestintäkulttuurien tuntemisen merkitys liike-elämässä, suomalainen yritysviestintä ja yritysviestijät muissa maissa (aikakäsitys, valtaetäisyys-, maskuliinisuus- sekä yksilöllisyysaste, kommunikointityyli, sanallinen ja sanaton viestintä, tapakulttuuri ja etiketti) 7

8 YKK6 Affärskommunikation 1 ov Sisältö: liikeviestinnän eri tilanteet, liikekirjeet ja ulkomaankaupan asiakirjat YKK7 Business Contacts 2 ov Sisältö: kirjallinen liikeviestintä, kansainvälinen kauppa, kaupan ehdot YKK8 Työvälineohjelmien hyödyntäminen 1 ov Sisältö: monisivuisten asiakirjojen kirjoittaminen, joukkokirjeet, sähköiset lomakkeet ja sisällysluettelot, työvälineohjelmien yhteiskäyttö. YKK9 Kirjallinen asiakasviestintä 1 ov Sisältö: kohteliaisuusstrategiat, toimivan viestinnän periaatteet; tarjouspyyntö, tarjous, tilaus ja vahvistus; reklamointitilanne; saatekirje ja asiakastiedote YKK10 Kansainväliset tehtävät työssä 6 ov Työssäoppimispaikkana voi olla esimerkiksi yritys, joka harjoittaa vienti- ja/tai tuontitoimintaa, huolinta- ja kuljetusyritys, vientiagentuuri, kansainvälistä toimintaa harjoittava yritys tai organisaatio, kuten julkiset palvelut (yrityspalvelut, työvoimapalvelut, tulli, satama, Trafi, lentokenttäpalvelut, VR-tavaraliikenne), pankit, vakuutusyhtiöt, hotellit, matkanjärjestäjät, kansainvälistä toimintaa harjoittavat yhteisöt ja järjestöt (tapahtumien järjestäjät, urheiluseurat) Oppimismenetelmänä on työssäoppiminen ja tehtävistä sovitaan työpaikan kanssa opiskelijan ammattiosaamisen näytön suunnitelma lomakkeella. Arviointimenetelmänä on ammattiosaamisen näyttö, jolloin arvioidaan suunnitelmaan kirjattuja työprosesseja ja tehtäviä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija toimii kansainvälistä kauppaa harjoittavan yrityksen tukitehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti työskentelemällä tilaus- tai toimitus-prosessissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 8

9 2.2.2 BTP Talouspalvelut 20 ovammattitaitovaatimukset Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta, jolloin hän hoitaa yhtä seuraavista taloushallinnon osa-alueista: kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat laskee tavanomaisen maksettavan palkan laskuttaa hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia hoitaa ostoreskontraa. Opintojaksot BTP1 Taloushallinto 3 ov Sisältö: kahdenkertaisen kirjanpidon periaate ja tiliryhmäkohtaiset kirjaussäännöt, erilaisten liiketapahtumien kirjaaminen, arvonlisäveron laskeminen kuukausittain, tilinpäätösjaksotuskirjaukset, tilinpäätökseen kuuluvat raportit ja niiden tulkitseminen, tietojärjestelmien hyödyntäminen kirjanpitotyössä BTP2 Taloushallinnon tietojärjestelmät 2 ov Sisältö: myyntilaskujen laadinta, osto- ja myyntilaskujen sekä maksujen seuranta reskontran avulla, laskutusohjelman ja reskontraohjelman käyttö BTP3 Kaupan ja palvelujen kannattavuus 2 ov Sisältö: katetuottoajattelu ja katetuottolaskelmat, kannattavuuden analysointi, tuotteen hinnoittelu, varaston kierto, osto- ja myyntilaskujen käsittely BTP4 Palkanlaskenta 2 ov Sisältö: ennakonpidätyksen alaisen palkan laskenta ja työnantajavelvollisuuksien hoitaminen, henkilösivukulujen laskeminen, palkanlaskentaohjelman käyttö, kausi-ilmoitusten laatiminen BTP5 Taulukkolaskennan hyödyntäminen taloudenhallinnassa 1 ov Sisältö: isojen taulukoiden käsittely, erikoisfunktioiden käyttö, Pivot taulukot eli yhteenvetotaulukot, taulukoiden suodattaminen ja lajittelu, sähköiset lomakkeet BTP6 Velkasuhde, vakuudet ja vahingonkorvaus 2 ov Sisältö: velkasuhde, velan vakuudet, vahingonkorvaus, perintä BTP7 Redovisningssvenska 1 ov Sisältö: taloushallinnon keskeinen sanasto, yrityksen taloudellisen tilan esittely, laskutus BTP8 Invoicing English 1 ov Sisältö: laskutus, perintäkirjeet ja hyvitykset, lukusanailmaukset, laskutoimitukset 9

10 BTP9 Talouspalvelujen tehtävät työssä 6 ov Työssäoppiminen tilitoimistossa, toimistossa tai muussa ympäristössä, jossa voi hoitaa talouspalveluiden yhtä osa-aluetta. Talouspalveluiden osa-alue voi olla mm. tavanomaisten liiketapahtumien kirjaaminen, palkanlaskenta, laskuttaminen, myyntireskontran tai ostoreskontran hoitaminen. Oppimismenetelmänä on työssäoppiminen ja tehtävistä sovitaan työpaikan kanssa opiskelijan ammattiosaamisen näytön suunnitelma lomakkeella. Arviointimenetelmänä on ammattiosaamisen näyttö, jolloin arvioidaan suunnitelmaan kirjattuja työprosesseja ja tehtäviä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti hoitamalla yhtä talouspalvelujen osa-aluetta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan; työn perustana olevan tiedon hallinnasta työskentely yhdessä arvioinnin kohteena mainitussa työtehtävässä (liiketapahtumien kirjaaminen, palkanlaskenta, laskutus, myyntireskontra ja maksukehotukset, ostoreskontra) elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 10

11 2.2.3 BMV Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide- tai kampanjasuunnitelman laatimiseen osallistuu projektin valmisteluun ja toteutukseen tekee projektin jälkitoimet seuraa toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuutta Opintojaksot BMV1 Yrityksen kokonaisviestintä 2 ov Sisältö: Viestinnän suunnittelun tasot, kokonaisviestinnän keinot Viestinnällinen ajattelu Kohderyhmäajattelu, erilaistaminen, segmentointi ja asemointi Imagomarkkinointi Mainonta, suoramarkkinointi, tiedottaminen BMV2 Markkinointisuunnitelma 4 ov Sisältö: Markkinoinnin suunnittelu, mainonta, markkinointi- ja kampanjasuunnitelma, visuaalinen markkinointi. Markkinointisuunnitelman laatiminen, mainonnan muodot Kampanjasuunnitelman laatiminen, mainonnan luova toteutus Messuosallistuminen ja tapahtuman markkinointi BMV3 Markkinointiviestinnän tehtävät työssä 4 ov Työssäoppimispaikaksi soveltuu yritys tai organisaatio, jossa opiskelija voi osallistua markkinointisuunnitelmien mukaisten markkinointiviestinnän toimenpiteiden tai kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen. Markkinointiviestinnän työtehtäviä ovat mm. mainonta, myynninedistäminen, suhdetoiminta ja tiedottaminen Oppimismenetelmänä on työssäoppiminen ja tehtävistä sovitaan työpaikan kanssa opiskelijan ammattiosaamisen näytön suunnitelma lomakkeella. Arviointimenetelmänä on ammattiosaamisen näyttö, jolloin arvioidaan suunnitelmaan kirjattuja työprosesseja ja tehtäviä Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä yrityksen tai organisaation markkinointisuunnitelman mukaisten markkinointiviestinnän toimenpiteiden tai kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä työtehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 11

12 Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta suunnitelmaan kuuluvan projektin valmistelu, toteutus ja seuranta elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 12

13 2.2.4 YRT Yrittäjyys 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa yhteistyössä ryhmän kanssa arvioida tuotteistamismahdollisuuksia arvioida perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean sekä kehittää toiminta-ajatuksen hankkia toimivan yhteistyö- tai partneriyrityksen laatia alustavan liiketoiminta- ja taloussuunnitelman esitellä liiketoiminta- ja taloussuunnitelman yritysneuvontapalveluiden tuottajille ja rahoittajille neuvotella yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta perustaa yrityksen suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan toimia perustetussa yrityksessä ja tehdä yrityksen ydintehtäviä toimia yrityksen toimintaa tukevia palveluja tuottavien tahojen kanssa lopettaa yrityksen toiminnan opintojen päättyessä tai jatkaa yrityksen toimintaa yritystoiminnan (10 ov) opintojen yhteydessä tavoitteenaan perustaa oma yritys. Opintojaksot YRT1 Yrityksen perustaminen ja toiminnan suunnittelu 7 ov Sisältö: yrittäjyyskasvatus, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yritysmuodot, yrityksen perustamisprosessi, liiketoiminnan osa-alueet käytännössä, ohjeistus liikeideasuunnitelman ja liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi, harjoitusyrityksen liikeidean suunnittelu ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen, tuotteistaminen ja tuotteiden hinnoittelu, harjoitusyrityksen toiminnan aloittaminen ja kehittäminen, yritteliäs toiminta harjoitusyrityksessä, työskentely harjoitusyrityksessä, sidosryhmäsuhteet, logistiset ketjut, kannattavien asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen, markkinointi, tuloksellinen ja taloudellinen liiketoiminta, talouden hallinta, Opiskelija työskentelee osana ryhmää, joka hoitaa koti- tai ulkomaankauppaa käyvää harjoitusyritystä. Kukin opiskelija hoitaa työnjaon mukaan pääasiallisena tehtävänään osaa yhdestä seuraavista prosesseista kuten kotimaan ja ulkomaankauppa, yrityksen johtaminen, markkinointi, ostotoiminta, talous, verkostoituminen jne., mutta tutustuu myös muihin tehtäviin ja/tai tekee myös niitä. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti oppilaitoksen harjoitusyrityksessä, jossa on omat tietoliikenneyhteydet ja useita työasemia sekä muut tavanomaisesti toimistossa tarvittavat kalusteet työskentelyä, kokoontumista ja arkistointia varten. Työskentely voi tapahtua myös yhteistyöyrityksessä tai muussa yrityksessä, jonka pohjalta opiskelija tekee suunnitelmansa. Ryhmässä työskentelyn pitää olla mahdollista. 13

14 YRT2 Opinnäyte 3 ov (sis 1 ov lähiopetusta) Opinnäytteen laatiminen tapahtuu vastuuopettajan ohjauksessa. Työn tekemisestä annetaan opiskelijalle erillinen ohjeistus (ks. s 31). Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla yhteistyössä ryhmän, yhteistyö- tai partneriyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 14

15 3. Arviointi Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Arvioinnin tehtävänä on tukea ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä minäkuvaa ja opiskelumotivaatioita. Arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelijaa myönteisesti omien tavoitteiden saavuttamiseen ja kehitetään hänen itsearviointitaitoaan. Arviointi tuottaa tietoa opiskelijan osaamisesta opiskelijalle itselleen, huoltajille (alle 18-vuotiaat opiskelijat), opettajille, työnantajille ja mahdollista jatkoopintoihin pyrkimystä varten Opiskelijan oppimista, työskentelyä ja osaamista arvioidaan monipuolisesti ja riittävän usein koulutuksen aikana ja koulutuksen päättyessä. Arviointi perustuu opiskelijan omaan itsearviointiin sekä opiskelijan, opettajien ja työssäoppimisen ajalla työpaikkaohjaajan kanssa käytyyn arviointikeskusteluun. Arviointi on laadullista ja sen avulla saadaan tietoa opiskelijan osaamisesta suhteessa opintokokonaisuuksien tavoitteisiin ja niiden pohjalta laadittuihin arvioinnin kriteereihin. Arviointi kohdistuu yhteisiin painotuksiin ja kaikille yhteiseen ydinosaamiseen, työmenetelmien, välineiden, materiaalin ja työprosessin, työturvallisuuden sekä työn perustana olevan tiedon hallintaan. Arvioinnin toteuttaminen ja arvosanan antaminen Opiskelijoille ja kaikille arviointiin osallistuville tiedotetaan ennen opintojen alkamista arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta. Opettajan tulee heti opintojen alussa kertoa opiskelijoille arviointiperusteensa ohjaamiensa opintojen osalta. Arvioinnin kohteet johdetaan ammatillisen peruskoulutuksen ja näyttötutkinnon perusteissa esitetyistä tavoitteista. Arvosanat annetaan kaikista ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaisista tutkinnon osista. Vapaasti valittavat tutkinnon osan opinnot voidaan opiskelijan suostumuksella hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvosana-asteikko on: tyydyttävä (T1), hyvä (H2), kiitettävä (K3). Tutkinnon osan arvosanan saamiseksi edellytetään, että vähintään tutkinnon perusteiden minimiosaaminen on saavutettu ja osoitettu. Opiskelijalta edellytetään, että hän on suorittanut myös ammattiosaamisen näytöt hyväksytysti. Jos opiskelija ei saa hyväksyttävää arvosanaa, on arviointi siltä osin kesken. Opiskelijan arvioinnista päättää arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai vastaavat opettajat yhdessä. Arviointitiedot tallennetaan opiskelijahallintajärjestelmään ja arviointiasiakirjat arkistoidaan määräysten mukaisesti. Työssäoppimisen arviointi Työssäoppimisen aikana osoitettu opiskelijan osaaminen otetaan huomioon niiden ammatillisten tutkinnon osien arvioinnissa, joihin työssäoppiminen sisältyy. Työssäoppimisen arviointi perustuu opiskelijan, opettajien ja työpaikkaohjaajien kanssa käytyyn arviointikeskusteluun ja opiskelijan itsearviointiin, jossa opiskelija arvioi omaa kehittymistään ja mahdollisuuksiaan oppia sekä sitä, miten hän on saavuttanut jaksolle asetetut tavoitteet. Työssäoppimisen arvioinnista päättää opinnoista vastaava opettaja yhteistyössä työnantajan nimeämän henkilön kanssa. 15

16 Työssäoppimisen arviointimenetelmänä on ammattiosaamisen näyttö, jolloin arvioidaan suunnitelmaan kirjattuja työprosesseja ja tehtäviä ja kriteereinä käytetään toimielimen hyväksymiä näyttöaineistoja. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan keskeisiä tutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Näyttö on toiminnallinen arviointimenetelmä ja sen minimivaatimukset on kirjattu opetussuunnitelmaan tutkinnon osittain. Ammattiosaamisen näytön arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työelämän edustaja ja opettaja. Arvioinnista päättävät työelämän edustaja ja opettaja konsensusperiaatteella kuitenkin niin, että opettaja päättää lopullisesta arvosanasta. Jos näyttö ei tule hyväksytyksi, arvioinnin yhteenvetolomakkeessa todetaan mahdollinen näytön täydentäminen tai uusiminen ja tehdään suunnitelma siitä, miten opiskelija hankkii tarvittavan osaamisen. Ammattiosaamisen näytön arvosanan korottamiseen tarjotaan mahdollisuus seuraavan sopivan näyttötilaisuuden yhteydessä. Mikäli opiskelijan osaamistaso edellyttää näyttötehtävän, arviointikohteiden ja -kriteerien mukauttamista, noudatetaan arvioinnissa mukautettuja arviointikriteerejä. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat annetaan tutkinnon osittain ja ne merkitään tutkintotodistuksen osana olevaan näyttötodistukseen. Arvioinnin oikaiseminen Arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää arviointiin suullisesti tai kirjallisesti oikaisua rehtorilta, opettajalta tai muulta päätöksen tehneeltä henkilöltä. Oikaisupyyntö tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut mahdollisuus saada tieto arvioinnista. Jos henkilö on edelleen tyytymätön arviointiin, hän voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti toimielimeltä 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon päätöksestä. Todistukset Tutkintotodistus koostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta. Tutkintotodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä noudatetaan ammatillisen peruskoulutuksen tai näyttötutkinnon perusteita ja Opetushallituksen ohjeita. Tutkintotodistuksen saannin edellytys on, että opiskelija on suorittanut tutkintoon kuuluvat opinnot ja ammattiosaamisen näytöt hyväksytysti. Näyttötodistukseen tuleva ammattiosaamisen näytön arvosanan annetaan tutkinnon osittain lisäten siihen lyhyt kuvaus ammattiosaamisen näytöstä. Näyttöarvosanasta päättävät opettajat ja työelämän edustajat. Päättötodistuksessa tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnoin perusteella. Ammattiosaamisen näytöt on suoritettava hyväksytysti, jotta tutkinnon osasta voidaan antaa arvosana päättötodistukseen. Opinnäytetyöstä annetaan päättötodistukseen erillinen arvosana. Opiskelijalle annetaan myös opintorekisteriote suoritetuista opinnoista. Opintokorttiin kirjataan lisäksi, mitä suorituksia tutkintotodistuksen saaminen opiskelijalta edellyttää. Opiskelijan erotessa oppilaitoksesta hänelle annetaan erotodistus. 16

17 4. Yleistä opiskeluista Opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus ja vastuu opintojensa etenemisestä ajallaan. Opiskelu ja ruokailu ovat opiskelijalle maksuttomia. Oppilaitoksessa on käytössä kuvalliset henkilökortit. Lisätietoja opintososiaalisista eduista saat opintotoimistosta. Opiskelija maksaa itse oppikirjat ja muut mahdolliset opiskeluun tarvittavat tarvikkeet. Lisätietoja tarvittavasta kurssimateriaalista saat opettajilta. Opinto-ohjaus Opiskelijan opintoihin sisältyy vähintään 1,5 ov opinto-ohjausta. Koko henkilöstö osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen, mutta päävastuu sen suunnittelusta on opinto-ohjaajalla (opo). Ohjausta annetaan sekä yhteisohjauksena että henkilökohtaisena ohjauksena. Opiskelijaa ohjataan opiskelussa, ammatillisessa suuntautumisessa ja oman elämän hallinnassa. Erityisesti opiskelun alkuun, ensimmäisiin viikkoihin keskitetään ohjausta, perehdyttämistä ja motivointia. Opinto-ohjaus toteutetaan siten, että opiskelija saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen aloittamista ja sen aikana saa tietoa ja kokemusta työelämästä, yrittäjyydestä ja ammateista tutustuu ja saa mahdollisuuden kansainvälisiin kontakteihin, opiskeluun ja työhön saa tukea opiskeluun ja elämäänsä mahdollisesti liittyvissä ongelmissa saa tietoa ja tarvittaessa tukea työelämään siirtyessään saa tietoa ja tukea jatko-opintoihin hakeutumisessa. Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä peruskoulujen kanssa. Tavoite on tukea opiskelijan siirtymistä ammatillisiin opintoihin. Peruskoulun opiskelijoille, heidän vanhemmilleen ja peruskoulun opinto-ohjaajille tiedotetaan ammatillisen koulutuksen koulutustarjonnasta, opetusmenetelmistä ja työelämän tulevaisuuden näkymistä. Opiskelijahuolto Opiskelijahuollon päätehtävä on ennaltaehkäistä opiskelussa ilmenneiden ongelmien syntymistä ja edesauttaa opiskelijoiden ongelmien varhaista tunnistamista. Keskeinen tehtävä on ehkäistä myös koulutuksen keskeyttämistä, kehittää opiskelijoiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä sekä taata turvallinen ja oppimista edistävä oppimisympäristö. Opiskelijahuollon toimintaa ohjaa opiskelijahuollon opetussuunnitelma. Oppilaitoksessa toimii opiskelijahuoltotiimi, joka toiminnassaan noudattaa salassapitoa ja vaitiolovelvollisuutta koskevia määräyksiä. Tiimin kuuluvat opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja 1. luokkien luokanvalvojat. 17

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 1.8.2012 YLEISTÄ... 3 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2009

Liiketalouden perustutkinto 2009 1 Liiketalouden perustutkinto 2009 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Hyväksytty 31/08/2010 Muutos 1.8.2012

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto, MERKONOMI

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto, MERKONOMI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto, MERKONOMI Yhtymähallitus 17.11.2009 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 Sisältö Yleistä... 1 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Merkonomi Voimassa 1.8.2015 alkaen 1 (120) Sisällys 1. Liiketalouden perustutkinto... 2 1.1 Liiketalouden ja kaupan arvoperusta ja ammattiala Savonlinnan seudulla...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 Aikuinen oppijana... 2 3 Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA VAAO OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio...

Lisätiedot