LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA YO-LINJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA YO-LINJA"

Transkriptio

1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA YO-LINJA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU

2 YLEISTÄ LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA: ASP ASIAKASPALVELU 20 OV AMMATILLISET TUTKINNONOSAT: YKK Kansainvälisen kaupan tukipalvelut 20 ov BTP Talouspalvelut 20 ov BMV Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov YRT Yrittäjyys 10 ov ARVIOINTI ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN JA ARVOSANAN ANTAMINEN TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN ARVIOINTI ARVIOINNIN OIKAISEMINEN TODISTUKSET YLEISTÄ OPISKELUISTA OPINTO-OHJAUS OPISKELIJAHUOLTO OPINPARKKI AMMATILLINEN ERITYISOPETUS KODIN JA OPPILAITOKSEN VÄLINEN YHTEISTYÖ TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINNÄYTE OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET

3 YLEISTÄ Raahen Porvari ja Kauppakoulu tarjoaa ammatillisessa peruskoulutuksessa mahdollisuuden suorittaa liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmana. Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Ammatillisen perustutkinnon perusteissa on päätetty tutkinnon ja koulutusohjelmien tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta koskevia määräyksiä. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteiset opinnot) tavoitteet on määritelty oppimistuloksina (tiedot, taidot, osaaminen/pätevyys). Tältä pohjalta arvioinnin kohteet on kuvattu työprosessin, -välineiden, -menetelmien ja materiaalien sekä työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintana. Ammatillisen perustutkinnon perusteiden pohjalta koulutuksen järjestäjä hyväksyy ammatillista peruskoulutusta varten opetussuunnitelman. 3

4 1. Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän osaa toimia työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa toimia myynnin, kaupan sekä talouden ja toimiston ja kirjaston eri tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Hän voi rakentaa tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista ja siten hän pystyy toimimaan kaikilla aloilla ja valinnaisuuden avulla hän voi monipuolistaa tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Hänellä on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Hän osaa toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat ja olosuhteet. Hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon keskeisen yritystoimintaan ja työsuhteisiin liittyvän lainsäädännön, turvallisuusasiat ja kestävän kehityksen periaatteet. Tutkinnon suorittaneella on yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä liiketalouden ja kaupan alan lisäksi myös muilla aloilla. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa ottaa huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen. Hän on ympäristötietoinen, mikä edellyttää tuotteen elinkaariajattelun huomioonottamista ja kykyä vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 4

5 2. Liiketalouden perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat 2.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa: ASP Asiakaspalvelu 20 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän valmistautuu palvelutilanteisiin huolehtii työympäristöstä palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä selvittää toiminnan kannattavuutta. Opintojaksot ASP1 Asiakaspalvelun perusteet 3 ov Sisältö: markkinoinnin perusteet (kilpailukeinot, asiakaslähtöinen markkinointi, segmentointi, kuluttajakäyttäytyminen) asiakaspalvelutilanteet ja eri vaiheet, yrityksen sisäiset ja ulkoiset asiakasryhmät, asiakaspalvelutilanteessa toimiminen ja asiakkaan huomioiminen, kestävän kehityksen periaatteet, asiakastyytyväisyyden luominen ja ylläpito ASP2 Atk-ajokortti 4 ov Sisältö: A ajokorttitutkintoon liittyvät moduulit, tietotekniikan perusteet, internet ja sähköposti, asiakirjastandardit ja tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja kuvankäsittely. ASP3 Asiakaspalvelun matematiikka 2 ov Sisältö: hinnoittelulaskelmat, myyntipalkkio ja kate, arvonlisävero, valuuttamuunnokset, lainalaskelmat, luottomyyntilaskelmat, palkan saaminen, asiakaspalvelutilanteen laskutoimitukset, kannattavuus ASP4 Sopimukset ja työoikeus 2 ov Sisältö: oikeuden peruskäsitteitä, hallintoviranomaiset, tuomioistuinlaitos, sopimusoikeuden yleiset periaatteet, työsopimus, tasa-arvo, työehtosopimus, työaikalainsäädäntö, vuosiloma ASP5 Kundservice 1 ov Sisältö: asiakaspalvelun perustilanteita ruotsiksi, tavaratalon osastot + tuoteryhmät, opastaminen ruotsin kielellä, puhelinpalvelua ruotsiksi, näyttö ASP6 Customer service 1 ov Sisältö: asiakkaan opastaminen myymälässä, tiedusteluihin vastaaminen, palautusten ja reklamaatioiden käsittely, maksutavoista kertominen, tavaratalon osastot ja tuoteryhmät, näyttö 5

6 ASP7 Toimistotyö 1 ov Sisältö: toimistotyön perustoiminnot, asiakirjastandardien soveltaminen kirjallisessa asiakasviestinnässä sekä työyhteisön asiakirjat, arkistointi ja tietoturva. ASP8 Viestintä ja vuorovaikutus 2 ov Sisältö: yhteistyötaidot, ryhmätoiminta ja ryhmässä viestiminen, työskentely työelämän tiimeissä ja projekteissa; palaverit, neuvottelut ja kokoukset sekä niiden dokumentoinnit ASP9 Asiakaspalvelun tehtävät työssä 4 ov Sisältö: työssäoppimispaikkana ja näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto tai joku muu paikka, jossa palvellaan yrityksen sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita. Työtehtävät esim. asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisössä toimiminen. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa. Näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto jne. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta palvelutilanteen hoitaminen kriteerein: asiakaspalvelu yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisesti työhön ja palvelutilanteeseen vaikuttavien säädösten ja sopimusten noudattaminen palvelutilanteen edellyttämien laskutoimitusten tekeminen palvelutilanteeseen liittyvien toimistotehtävien hoitaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytöllä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 6

7 2.2 Ammatilliset tutkinnonosat: YKK Kansainvälisen kaupan tukipalvelut 20 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osallistuu kansainvälisen kaupan tilaus- tai toimitusprosessin hoitamiseen, jolloin hän tekee tilaus- tai toimitusprosessiin liittyviä käytännön tehtäviä tilaa kuljetuksia valmistelee tuonti- tai vienti- ja tullausasiakirjat laatii kustannuksiin liittyviä laskelmia laatii tilastoja, raportteja ja viranomaisilmoituksia. Opintojaksot YKK1 Suomi ja kansainvälinen kauppa 2 ov Sisältö: Suomen asema kansainvälisessä kaupassa, kv. kaupan toimintavaihtoehdot, EU:n sisäkauppa ja sen tilastointi, kauppalaskun tietosisältö EU:n ulko- ja sisäkaupassa, EU:n ulkokauppa ja tullimenettelyt, vienti- ja tuontimenettelyt YKK2 Kansainvälisten verkostosuhteiden hallinta 2 ov Sisältö: suhteiden hoitaminen ja kehittäminen, asiakas-, toimittaja- ja tuoterekisterit, ajanhallintavälineiden hallinta, vuorovaikutus ja viestintä yhteistyöverkostossa (myös puhelin ja skype), asiakassuhteiden kannattavuus, matkajärjestelyt YKK3 Suomen ja kansainvälisen kaupan kauppasopimukset 2 ov Sisältö: kuluttajansuoja, kauppalaki, immateriaalioikeus, kilpailulainsääntö, kansainväliset kauppasopimukset, suoritushäiriöt ja niiden seuraukset, ulkomaankaupan eritysongelmia YKK4 Toimituslausekkeet ja ulkomaankaupan kuljetukset 2 ov Sisältö: toimituslausekkeet ja niiden valinta, Incoterms, Combiterms, RAFTD, kuljetuksiin liittyvät sopimukset ja organisaatiot, ulkomaankaupan kuljetusvaihtoehdot, kuljetuspakkaus ja huolinta, vastuut kansainvälisissä kuljetuksissa ja kuljetusvakuutukset YKK5 Kulttuurierot kansainvälisessä kaupassa 1 ov Sisältö: eri viestintäkulttuurien tuntemisen merkitys liike-elämässä, suomalainen yritysviestintä ja yritysviestijät muissa maissa (aikakäsitys, valtaetäisyys-, maskuliinisuus- sekä yksilöllisyysaste, kommunikointityyli, sanallinen ja sanaton viestintä, tapakulttuuri ja etiketti) 7

8 YKK6 Affärskommunikation 1 ov Sisältö: liikeviestinnän eri tilanteet, liikekirjeet ja ulkomaankaupan asiakirjat YKK7 Business Contacts 2 ov Sisältö: kirjallinen liikeviestintä, kansainvälinen kauppa, kaupan ehdot YKK8 Työvälineohjelmien hyödyntäminen 1 ov Sisältö: monisivuisten asiakirjojen kirjoittaminen, joukkokirjeet, sähköiset lomakkeet ja sisällysluettelot, työvälineohjelmien yhteiskäyttö. YKK9 Kirjallinen asiakasviestintä 1 ov Sisältö: kohteliaisuusstrategiat, toimivan viestinnän periaatteet; tarjouspyyntö, tarjous, tilaus ja vahvistus; reklamointitilanne; saatekirje ja asiakastiedote YKK10 Kansainväliset tehtävät työssä 6 ov Työssäoppimispaikkana voi olla esimerkiksi yritys, joka harjoittaa vienti- ja/tai tuontitoimintaa, huolinta- ja kuljetusyritys, vientiagentuuri, kansainvälistä toimintaa harjoittava yritys tai organisaatio, kuten julkiset palvelut (yrityspalvelut, työvoimapalvelut, tulli, satama, Trafi, lentokenttäpalvelut, VR-tavaraliikenne), pankit, vakuutusyhtiöt, hotellit, matkanjärjestäjät, kansainvälistä toimintaa harjoittavat yhteisöt ja järjestöt (tapahtumien järjestäjät, urheiluseurat) Oppimismenetelmänä on työssäoppiminen ja tehtävistä sovitaan työpaikan kanssa opiskelijan ammattiosaamisen näytön suunnitelma lomakkeella. Arviointimenetelmänä on ammattiosaamisen näyttö, jolloin arvioidaan suunnitelmaan kirjattuja työprosesseja ja tehtäviä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija toimii kansainvälistä kauppaa harjoittavan yrityksen tukitehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti työskentelemällä tilaus- tai toimitus-prosessissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 8

9 2.2.2 BTP Talouspalvelut 20 ovammattitaitovaatimukset Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta, jolloin hän hoitaa yhtä seuraavista taloushallinnon osa-alueista: kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat laskee tavanomaisen maksettavan palkan laskuttaa hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia hoitaa ostoreskontraa. Opintojaksot BTP1 Taloushallinto 3 ov Sisältö: kahdenkertaisen kirjanpidon periaate ja tiliryhmäkohtaiset kirjaussäännöt, erilaisten liiketapahtumien kirjaaminen, arvonlisäveron laskeminen kuukausittain, tilinpäätösjaksotuskirjaukset, tilinpäätökseen kuuluvat raportit ja niiden tulkitseminen, tietojärjestelmien hyödyntäminen kirjanpitotyössä BTP2 Taloushallinnon tietojärjestelmät 2 ov Sisältö: myyntilaskujen laadinta, osto- ja myyntilaskujen sekä maksujen seuranta reskontran avulla, laskutusohjelman ja reskontraohjelman käyttö BTP3 Kaupan ja palvelujen kannattavuus 2 ov Sisältö: katetuottoajattelu ja katetuottolaskelmat, kannattavuuden analysointi, tuotteen hinnoittelu, varaston kierto, osto- ja myyntilaskujen käsittely BTP4 Palkanlaskenta 2 ov Sisältö: ennakonpidätyksen alaisen palkan laskenta ja työnantajavelvollisuuksien hoitaminen, henkilösivukulujen laskeminen, palkanlaskentaohjelman käyttö, kausi-ilmoitusten laatiminen BTP5 Taulukkolaskennan hyödyntäminen taloudenhallinnassa 1 ov Sisältö: isojen taulukoiden käsittely, erikoisfunktioiden käyttö, Pivot taulukot eli yhteenvetotaulukot, taulukoiden suodattaminen ja lajittelu, sähköiset lomakkeet BTP6 Velkasuhde, vakuudet ja vahingonkorvaus 2 ov Sisältö: velkasuhde, velan vakuudet, vahingonkorvaus, perintä BTP7 Redovisningssvenska 1 ov Sisältö: taloushallinnon keskeinen sanasto, yrityksen taloudellisen tilan esittely, laskutus BTP8 Invoicing English 1 ov Sisältö: laskutus, perintäkirjeet ja hyvitykset, lukusanailmaukset, laskutoimitukset 9

10 BTP9 Talouspalvelujen tehtävät työssä 6 ov Työssäoppiminen tilitoimistossa, toimistossa tai muussa ympäristössä, jossa voi hoitaa talouspalveluiden yhtä osa-aluetta. Talouspalveluiden osa-alue voi olla mm. tavanomaisten liiketapahtumien kirjaaminen, palkanlaskenta, laskuttaminen, myyntireskontran tai ostoreskontran hoitaminen. Oppimismenetelmänä on työssäoppiminen ja tehtävistä sovitaan työpaikan kanssa opiskelijan ammattiosaamisen näytön suunnitelma lomakkeella. Arviointimenetelmänä on ammattiosaamisen näyttö, jolloin arvioidaan suunnitelmaan kirjattuja työprosesseja ja tehtäviä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti hoitamalla yhtä talouspalvelujen osa-aluetta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan; työn perustana olevan tiedon hallinnasta työskentely yhdessä arvioinnin kohteena mainitussa työtehtävässä (liiketapahtumien kirjaaminen, palkanlaskenta, laskutus, myyntireskontra ja maksukehotukset, ostoreskontra) elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 10

11 2.2.3 BMV Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide- tai kampanjasuunnitelman laatimiseen osallistuu projektin valmisteluun ja toteutukseen tekee projektin jälkitoimet seuraa toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuutta Opintojaksot BMV1 Yrityksen kokonaisviestintä 2 ov Sisältö: Viestinnän suunnittelun tasot, kokonaisviestinnän keinot Viestinnällinen ajattelu Kohderyhmäajattelu, erilaistaminen, segmentointi ja asemointi Imagomarkkinointi Mainonta, suoramarkkinointi, tiedottaminen BMV2 Markkinointisuunnitelma 4 ov Sisältö: Markkinoinnin suunnittelu, mainonta, markkinointi- ja kampanjasuunnitelma, visuaalinen markkinointi. Markkinointisuunnitelman laatiminen, mainonnan muodot Kampanjasuunnitelman laatiminen, mainonnan luova toteutus Messuosallistuminen ja tapahtuman markkinointi BMV3 Markkinointiviestinnän tehtävät työssä 4 ov Työssäoppimispaikaksi soveltuu yritys tai organisaatio, jossa opiskelija voi osallistua markkinointisuunnitelmien mukaisten markkinointiviestinnän toimenpiteiden tai kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen. Markkinointiviestinnän työtehtäviä ovat mm. mainonta, myynninedistäminen, suhdetoiminta ja tiedottaminen Oppimismenetelmänä on työssäoppiminen ja tehtävistä sovitaan työpaikan kanssa opiskelijan ammattiosaamisen näytön suunnitelma lomakkeella. Arviointimenetelmänä on ammattiosaamisen näyttö, jolloin arvioidaan suunnitelmaan kirjattuja työprosesseja ja tehtäviä Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä yrityksen tai organisaation markkinointisuunnitelman mukaisten markkinointiviestinnän toimenpiteiden tai kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä työtehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 11

12 Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta suunnitelmaan kuuluvan projektin valmistelu, toteutus ja seuranta elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 12

13 2.2.4 YRT Yrittäjyys 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa yhteistyössä ryhmän kanssa arvioida tuotteistamismahdollisuuksia arvioida perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean sekä kehittää toiminta-ajatuksen hankkia toimivan yhteistyö- tai partneriyrityksen laatia alustavan liiketoiminta- ja taloussuunnitelman esitellä liiketoiminta- ja taloussuunnitelman yritysneuvontapalveluiden tuottajille ja rahoittajille neuvotella yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta perustaa yrityksen suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan toimia perustetussa yrityksessä ja tehdä yrityksen ydintehtäviä toimia yrityksen toimintaa tukevia palveluja tuottavien tahojen kanssa lopettaa yrityksen toiminnan opintojen päättyessä tai jatkaa yrityksen toimintaa yritystoiminnan (10 ov) opintojen yhteydessä tavoitteenaan perustaa oma yritys. Opintojaksot YRT1 Yrityksen perustaminen ja toiminnan suunnittelu 7 ov Sisältö: yrittäjyyskasvatus, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yritysmuodot, yrityksen perustamisprosessi, liiketoiminnan osa-alueet käytännössä, ohjeistus liikeideasuunnitelman ja liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi, harjoitusyrityksen liikeidean suunnittelu ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen, tuotteistaminen ja tuotteiden hinnoittelu, harjoitusyrityksen toiminnan aloittaminen ja kehittäminen, yritteliäs toiminta harjoitusyrityksessä, työskentely harjoitusyrityksessä, sidosryhmäsuhteet, logistiset ketjut, kannattavien asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen, markkinointi, tuloksellinen ja taloudellinen liiketoiminta, talouden hallinta, Opiskelija työskentelee osana ryhmää, joka hoitaa koti- tai ulkomaankauppaa käyvää harjoitusyritystä. Kukin opiskelija hoitaa työnjaon mukaan pääasiallisena tehtävänään osaa yhdestä seuraavista prosesseista kuten kotimaan ja ulkomaankauppa, yrityksen johtaminen, markkinointi, ostotoiminta, talous, verkostoituminen jne., mutta tutustuu myös muihin tehtäviin ja/tai tekee myös niitä. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti oppilaitoksen harjoitusyrityksessä, jossa on omat tietoliikenneyhteydet ja useita työasemia sekä muut tavanomaisesti toimistossa tarvittavat kalusteet työskentelyä, kokoontumista ja arkistointia varten. Työskentely voi tapahtua myös yhteistyöyrityksessä tai muussa yrityksessä, jonka pohjalta opiskelija tekee suunnitelmansa. Ryhmässä työskentelyn pitää olla mahdollista. 13

14 YRT2 Opinnäyte 3 ov (sis 1 ov lähiopetusta) Opinnäytteen laatiminen tapahtuu vastuuopettajan ohjauksessa. Työn tekemisestä annetaan opiskelijalle erillinen ohjeistus (ks. s 31). Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla yhteistyössä ryhmän, yhteistyö- tai partneriyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 14

15 3. Arviointi Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Arvioinnin tehtävänä on tukea ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä minäkuvaa ja opiskelumotivaatioita. Arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelijaa myönteisesti omien tavoitteiden saavuttamiseen ja kehitetään hänen itsearviointitaitoaan. Arviointi tuottaa tietoa opiskelijan osaamisesta opiskelijalle itselleen, huoltajille (alle 18-vuotiaat opiskelijat), opettajille, työnantajille ja mahdollista jatkoopintoihin pyrkimystä varten Opiskelijan oppimista, työskentelyä ja osaamista arvioidaan monipuolisesti ja riittävän usein koulutuksen aikana ja koulutuksen päättyessä. Arviointi perustuu opiskelijan omaan itsearviointiin sekä opiskelijan, opettajien ja työssäoppimisen ajalla työpaikkaohjaajan kanssa käytyyn arviointikeskusteluun. Arviointi on laadullista ja sen avulla saadaan tietoa opiskelijan osaamisesta suhteessa opintokokonaisuuksien tavoitteisiin ja niiden pohjalta laadittuihin arvioinnin kriteereihin. Arviointi kohdistuu yhteisiin painotuksiin ja kaikille yhteiseen ydinosaamiseen, työmenetelmien, välineiden, materiaalin ja työprosessin, työturvallisuuden sekä työn perustana olevan tiedon hallintaan. Arvioinnin toteuttaminen ja arvosanan antaminen Opiskelijoille ja kaikille arviointiin osallistuville tiedotetaan ennen opintojen alkamista arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta. Opettajan tulee heti opintojen alussa kertoa opiskelijoille arviointiperusteensa ohjaamiensa opintojen osalta. Arvioinnin kohteet johdetaan ammatillisen peruskoulutuksen ja näyttötutkinnon perusteissa esitetyistä tavoitteista. Arvosanat annetaan kaikista ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaisista tutkinnon osista. Vapaasti valittavat tutkinnon osan opinnot voidaan opiskelijan suostumuksella hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvosana-asteikko on: tyydyttävä (T1), hyvä (H2), kiitettävä (K3). Tutkinnon osan arvosanan saamiseksi edellytetään, että vähintään tutkinnon perusteiden minimiosaaminen on saavutettu ja osoitettu. Opiskelijalta edellytetään, että hän on suorittanut myös ammattiosaamisen näytöt hyväksytysti. Jos opiskelija ei saa hyväksyttävää arvosanaa, on arviointi siltä osin kesken. Opiskelijan arvioinnista päättää arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai vastaavat opettajat yhdessä. Arviointitiedot tallennetaan opiskelijahallintajärjestelmään ja arviointiasiakirjat arkistoidaan määräysten mukaisesti. Työssäoppimisen arviointi Työssäoppimisen aikana osoitettu opiskelijan osaaminen otetaan huomioon niiden ammatillisten tutkinnon osien arvioinnissa, joihin työssäoppiminen sisältyy. Työssäoppimisen arviointi perustuu opiskelijan, opettajien ja työpaikkaohjaajien kanssa käytyyn arviointikeskusteluun ja opiskelijan itsearviointiin, jossa opiskelija arvioi omaa kehittymistään ja mahdollisuuksiaan oppia sekä sitä, miten hän on saavuttanut jaksolle asetetut tavoitteet. Työssäoppimisen arvioinnista päättää opinnoista vastaava opettaja yhteistyössä työnantajan nimeämän henkilön kanssa. 15

16 Työssäoppimisen arviointimenetelmänä on ammattiosaamisen näyttö, jolloin arvioidaan suunnitelmaan kirjattuja työprosesseja ja tehtäviä ja kriteereinä käytetään toimielimen hyväksymiä näyttöaineistoja. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan keskeisiä tutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Näyttö on toiminnallinen arviointimenetelmä ja sen minimivaatimukset on kirjattu opetussuunnitelmaan tutkinnon osittain. Ammattiosaamisen näytön arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työelämän edustaja ja opettaja. Arvioinnista päättävät työelämän edustaja ja opettaja konsensusperiaatteella kuitenkin niin, että opettaja päättää lopullisesta arvosanasta. Jos näyttö ei tule hyväksytyksi, arvioinnin yhteenvetolomakkeessa todetaan mahdollinen näytön täydentäminen tai uusiminen ja tehdään suunnitelma siitä, miten opiskelija hankkii tarvittavan osaamisen. Ammattiosaamisen näytön arvosanan korottamiseen tarjotaan mahdollisuus seuraavan sopivan näyttötilaisuuden yhteydessä. Mikäli opiskelijan osaamistaso edellyttää näyttötehtävän, arviointikohteiden ja -kriteerien mukauttamista, noudatetaan arvioinnissa mukautettuja arviointikriteerejä. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat annetaan tutkinnon osittain ja ne merkitään tutkintotodistuksen osana olevaan näyttötodistukseen. Arvioinnin oikaiseminen Arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää arviointiin suullisesti tai kirjallisesti oikaisua rehtorilta, opettajalta tai muulta päätöksen tehneeltä henkilöltä. Oikaisupyyntö tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut mahdollisuus saada tieto arvioinnista. Jos henkilö on edelleen tyytymätön arviointiin, hän voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti toimielimeltä 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon päätöksestä. Todistukset Tutkintotodistus koostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta. Tutkintotodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä noudatetaan ammatillisen peruskoulutuksen tai näyttötutkinnon perusteita ja Opetushallituksen ohjeita. Tutkintotodistuksen saannin edellytys on, että opiskelija on suorittanut tutkintoon kuuluvat opinnot ja ammattiosaamisen näytöt hyväksytysti. Näyttötodistukseen tuleva ammattiosaamisen näytön arvosanan annetaan tutkinnon osittain lisäten siihen lyhyt kuvaus ammattiosaamisen näytöstä. Näyttöarvosanasta päättävät opettajat ja työelämän edustajat. Päättötodistuksessa tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnoin perusteella. Ammattiosaamisen näytöt on suoritettava hyväksytysti, jotta tutkinnon osasta voidaan antaa arvosana päättötodistukseen. Opinnäytetyöstä annetaan päättötodistukseen erillinen arvosana. Opiskelijalle annetaan myös opintorekisteriote suoritetuista opinnoista. Opintokorttiin kirjataan lisäksi, mitä suorituksia tutkintotodistuksen saaminen opiskelijalta edellyttää. Opiskelijan erotessa oppilaitoksesta hänelle annetaan erotodistus. 16

17 4. Yleistä opiskeluista Opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus ja vastuu opintojensa etenemisestä ajallaan. Opiskelu ja ruokailu ovat opiskelijalle maksuttomia. Oppilaitoksessa on käytössä kuvalliset henkilökortit. Lisätietoja opintososiaalisista eduista saat opintotoimistosta. Opiskelija maksaa itse oppikirjat ja muut mahdolliset opiskeluun tarvittavat tarvikkeet. Lisätietoja tarvittavasta kurssimateriaalista saat opettajilta. Opinto-ohjaus Opiskelijan opintoihin sisältyy vähintään 1,5 ov opinto-ohjausta. Koko henkilöstö osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen, mutta päävastuu sen suunnittelusta on opinto-ohjaajalla (opo). Ohjausta annetaan sekä yhteisohjauksena että henkilökohtaisena ohjauksena. Opiskelijaa ohjataan opiskelussa, ammatillisessa suuntautumisessa ja oman elämän hallinnassa. Erityisesti opiskelun alkuun, ensimmäisiin viikkoihin keskitetään ohjausta, perehdyttämistä ja motivointia. Opinto-ohjaus toteutetaan siten, että opiskelija saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen aloittamista ja sen aikana saa tietoa ja kokemusta työelämästä, yrittäjyydestä ja ammateista tutustuu ja saa mahdollisuuden kansainvälisiin kontakteihin, opiskeluun ja työhön saa tukea opiskeluun ja elämäänsä mahdollisesti liittyvissä ongelmissa saa tietoa ja tarvittaessa tukea työelämään siirtyessään saa tietoa ja tukea jatko-opintoihin hakeutumisessa. Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä peruskoulujen kanssa. Tavoite on tukea opiskelijan siirtymistä ammatillisiin opintoihin. Peruskoulun opiskelijoille, heidän vanhemmilleen ja peruskoulun opinto-ohjaajille tiedotetaan ammatillisen koulutuksen koulutustarjonnasta, opetusmenetelmistä ja työelämän tulevaisuuden näkymistä. Opiskelijahuolto Opiskelijahuollon päätehtävä on ennaltaehkäistä opiskelussa ilmenneiden ongelmien syntymistä ja edesauttaa opiskelijoiden ongelmien varhaista tunnistamista. Keskeinen tehtävä on ehkäistä myös koulutuksen keskeyttämistä, kehittää opiskelijoiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä sekä taata turvallinen ja oppimista edistävä oppimisympäristö. Opiskelijahuollon toimintaa ohjaa opiskelijahuollon opetussuunnitelma. Oppilaitoksessa toimii opiskelijahuoltotiimi, joka toiminnassaan noudattaa salassapitoa ja vaitiolovelvollisuutta koskevia määräyksiä. Tiimin kuuluvat opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja 1. luokkien luokanvalvojat. 17

18 Opinparkki Koulussamme toimii opintojen tukemiseen tarkoitettu Opinparkki, joka on kaikille opiskelijoille avoin. Opinparkissa opiskelija voi tehdä koulutehtäviään, valmistautua tenttiin tai saada tukiopetusta ja muuta yksilöllistä ohjausta esimerkiksi silloin, kun on joutunut olemaan pois ja tehtäviä on jäänyt rästiin. Opinparkkiin voi tulla myös silloin, kun opiskelijasta tuntuu, etteivät opinnot syystä tai toisesta etene. Opinparkki on auki joka arkipäivä, ja siellä on koko ajan Opinparkin henkilökuntaa opiskelijoita varten. Ammatillinen erityisopetus Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- ja opiskelijahuoltopalveluja tarvitsevan opiskelijan opetus annetaan erityisopetuksena, minkä avulla turvataan opiskelijan henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva oppiminen, itsensä kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan kirjallinen henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS, joka laaditaan opiskelijan, tarvittaessa tämän huoltajan, aikaisemman koulun edustajien ja opiskelijahuollon asiantuntijoiden sekä ammatillisen erityisopettajan kanssa. Kyseinen suunnitelma sisältää A811/1998, 8 :n mukaiset kohdat. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan koulutuksen tavoitteet ovat samat kuin muun tutkintotavoitteisen koulutuksen tavoitteet. Jos opiskelija ei edisty opinnoissaan yleisistä ja yhteisistä tukitoimista huolimatta, häntä tuetaan erityisin tukitoimin siten, että hän saavuttaa perustutkinnon mukaiset opetussuunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja ammatissa tarvittavat tiedot ja taidot mahdollisimman suuressa määrin. Jos opiskelijan ammattitaitovaatimuksia mukautetaan, HOJKSiin sisältyy myös henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa määritellään opiskelijan yksilölliset oppimisen tavoitteet. Tavoitteita voidaan mukauttaa opiskelijan edellytysten mukaan niin, että kaikki opetuksen tavoitteet on mukautettu tai yksi tai sitä useampi tutkinnon osan tavoite on mukautettu. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan oppimisen edistämiseen osallistuu koko henkilökunta tilanteen mukaan ja erityisen tuen ohjaavina periaatteina noudatetaan yhdenvertaisuusperiaatetta sekä ongelmiin puuttumista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ammatillinen erityisopettaja toimii yhteistyössä opiskelijahuoltotiimin jäsenten, opettajien, opinto-ohjaajan, opiskelijaterveydenhuollosta vastaavan terveydenhoitajan, muun koulun henkilökunnan, huoltajien ja koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa tilanteesta riippuen joko tilapäisesti tai pidempään. Erityisopetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan on kirjattu oppilaitoksen ammatillisen erityisopetuksen periaatteet, tavoitteet tukitoimet ja vastuut. Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö järjestetään niin, että se vahvistaa opiskelijan itsenäisyyttä ja vastuullisuutta sekä edistää opiskelua. Yhteistyö takaa opiskelijalle tuen saannin terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Oppilaitoksissa järjestetään myös ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajille vanhempainilta. Koulutuksen järjestäjä on aloitteellinen myönteisen yhteistyön käynnistämisessä ja ylläpitämisessä opiskelijan huoltajien kanssa. Päävastuun opiskelijakohtaisesta yhteistyöstä kantaa luokanvalvoja, joka myös tar- 18

19 vittaessa ottaa yhteyttä opiskelijahuollon työntekijöihin. Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajilla on oikeus saada tietoa opiskelun etenemisestä, mutta tietojen antamisesta ja menettelytavasta on aina hyvä sopia opiskelijan kanssa. 18 vuotta täyttänyt vastaa itsenäisesti opiskelustaan, mutta opiskelijan luvalla hänen asioistaan voidaan tiedottaa myös kotiväelle. Erityisopiskelijoiden kohdalla tiedottamisesta ja yhteistyöstä sovitaan mm. HOJKS- keskusteluissa. Työssäoppiminen Työssäoppimisella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä toteutuvaa opetussuunnitelman mukaista käytännön opetusta, jossa opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta. Työssäoppiminen on opiskelijalle tavoitteellista, ohjattua ja arvioitavaa opiskelua, ja sen laajuus on vähintään 20 opintoviikkoa. Työssäoppimisen jaksot sijoittuvat eri opintojen osiin työssäoppimisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Opiskelija voi suorittaa työssäoppimisensa osittain tai kokonaan ulkomailla. Asiasta päättää rehtori. Opiskelijalle laaditaan jokaiselle työssäoppimisen jaksolle henkilökohtainen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttösuunnitelma ja tehdään niihin liittyvät sopimukset. Sopimuksessa sovitaan opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet, työn keskeinen sisältö ja kesto. Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa koulutuksen järjestäjän asettama toimielin. Näytöt suunnitellaan, järjestetään ja arvioidaan yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelijan työssäoppimisen sopimusta tehtäessä sovitaan työssäoppimispaikan kanssa ammattiosaamisen näytön suunnitelmasta, toteutuksesta ja arvioinnista. Ammattiosaamisen näytöt annetaan kaikissa ammatillisissa tutkinnon osista ja ne sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. Ammattiosaamisen näyttöjen avulla varmistetaan ammatillisen koulutuksen laatua ja kehitetään työelämäyhteistyötä. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat annetaan tutkinnon osittain ja ne merkitään tutkintotodistuksen osana olevaan näyttötodistukseen. Toimielin Toimielimen jäsenet edustavat työelämää, opiskelijoita, opettajia ja koulutuksen järjestäjää. Toimielin hyväksyy suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista valvoo näyttötoimintaa päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Opinnäyte Ammattitaitoa osoittava opinnäyte sisältyy ammatilliseen peruskoulutukseen. Opinnäytteen laajuus on vähintään 2 ov. Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi tuote, työnäyte, portfolio tai esitys. Opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytet- 19

20 tä tehdessään luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija edistää opinnäytteellä omaa työllistymistään. Opinnäyte arvioidaan niiden tutkinnon osien yhteydessä, joihin se sisältyy. Opinnäytteestä merkitään päästötodistukseen laajuus ja nimi, mutta erillistä arvosanaa todistukseen ei merkitä. Opinnäytteen laatiminen tapahtuu vastuuopettajan ohjauksessa. Työn tekemisestä annetaan opiskelijalle erillinen ohjeistus. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet Osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella vältetään opintojen päällekkäisyyttä ja lyhennetään opiskeluaikaa. Opiskelijalle tiedotetaan opintojen alussa osaamisen tunnistamisesta, tunnustamisesta ja niiden toteuttamisesta. Opiskelija voi pyytää osaamisen tunnustamista mm. muualla suoritettujen opintojen, osaamisen näytön tai työkokemuksen perusteella, jos nämä tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään vastaavat opetussuunnitelman tavoitteita. Opiskelijan osaamisen arviointi tehdään yhdessä opiskelijan kanssa. Osaamisen tunnustamista tehtäessä käytetään perusteena esim. todistuksia, opintokortteja, kurssi- ja työtodistuksia. Tarvittaessa osaaminen todennetaan näytöllä. Osaamisen tunnistaminen lähtee liikkeelle arviointikeskustelulla, johon osallistuvat opiskelija ja opintoohjaaja. Osaamisen tunnustaminen Mikäli osaamisen tunnistamisessa tutkinnon osalle asetetut tavoitteet tai osa tavoitteista todetaan saavutetuiksi, osaaminen tunnustetaan. Osaamisen tunnustaminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia. Osaamisen tunnustamisella korvataan tai luetaan hyväksi suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja. Osaamisen tunnustamisella korvatut tutkinnon osat merkitään tutkintotodistukseen. Osaamisen tunnustamisesta päättävät kyseisten opintojen opettaja tai opettajat yhdessä. Tarvittaessa opiskelijan on osoitettava osaamisensa vastaavuus suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. Mikäli aiemmilla opinnoilla tai muulla tavalla hankitusta koko tutkinnon osan kattavasta osaamisesta ei ole arvosanaa, tulee osaaminen osoittaa arvosanan saamiseksi tutkintotodistukseen. Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen osoittamisessa hyödynnetään ammattiosaamisen näyttöjä. Osaamisen tunnustamisella korvattujen tai hyväksi luettujen tutkinnon osien arvosanoja voi korottaa koulutuksen aikana. Koulutuksen päätyttyä korotukset tehdään yksityisopiskelijana. 20

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Sisällys 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 3 2.1.1 Asiakaspalvelu, 30 osp... 3 2.2 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala... 5 2.2.1 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp... 5 2.2.2

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Myynnin tukipalvelut 30 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Myynnin tuki Myynnin viestintä Tavoitteet: Opiskelija palvelee sisäisiä ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

LAADITTU EHDOTUS 9.1.2010 5/2007 LR PN ja ML

LAADITTU EHDOTUS 9.1.2010 5/2007 LR PN ja ML MENETTELYOHJE 2.7 1.2 11/09 1 (8) 4.2.7 Arviointi 1 Menettelyohjeen tarkoitus Forssan ammatti-instituutin opiskelijan arviointia koskevan menettelyohjeen tarkoitus on luoda eri koulutusaloille yhtenäinen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKE- TALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Liiketalouden perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Myynnin tukipalvelut tutkinnon osa (MYTU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2012 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet 7.2.2013 M.Lahdenkauppi Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle,

Lisätiedot