LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA YO-LINJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA YO-LINJA"

Transkriptio

1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA YO-LINJA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU

2 YLEISTÄ LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA: ASP ASIAKASPALVELU 20 OV AMMATILLISET TUTKINNONOSAT: YKK Kansainvälisen kaupan tukipalvelut 20 ov BTP Talouspalvelut 20 ov BMV Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov YRT Yrittäjyys 10 ov ARVIOINTI ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET ARVIOINNIN TOTEUTTAMINEN JA ARVOSANAN ANTAMINEN TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN ARVIOINTI ARVIOINNIN OIKAISEMINEN TODISTUKSET YLEISTÄ OPISKELUISTA OPINTO-OHJAUS OPISKELIJAHUOLTO OPINPARKKI AMMATILLINEN ERITYISOPETUS KODIN JA OPPILAITOKSEN VÄLINEN YHTEISTYÖ TYÖSSÄOPPIMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINNÄYTE OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN PERIAATTEET

3 YLEISTÄ Raahen Porvari ja Kauppakoulu tarjoaa ammatillisessa peruskoulutuksessa mahdollisuuden suorittaa liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelmana. Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista, ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista (yhteiset opinnot) ja vapaasti valittavista tutkinnon osista. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Ammatillisen perustutkinnon perusteissa on päätetty tutkinnon ja koulutusohjelmien tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät muita ammatillista peruskoulutusta koskevia määräyksiä. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteiset opinnot) tavoitteet on määritelty oppimistuloksina (tiedot, taidot, osaaminen/pätevyys). Tältä pohjalta arvioinnin kohteet on kuvattu työprosessin, -välineiden, -menetelmien ja materiaalien sekä työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintana. Ammatillisen perustutkinnon perusteiden pohjalta koulutuksen järjestäjä hyväksyy ammatillista peruskoulutusta varten opetussuunnitelman. 3

4 1. Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hän osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän osaa toimia työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa toimia myynnin, kaupan sekä talouden ja toimiston ja kirjaston eri tehtävissä samoin kuin julkishallinnossa, pankeissa ja vakuutusyhtiöissä. Hän voi rakentaa tutkintonsa erilaisista tutkinnon osista ja siten hän pystyy toimimaan kaikilla aloilla ja valinnaisuuden avulla hän voi monipuolistaa tutkintoa eri alojen tarpeisiin. Hänellä on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja kommunikaatiotaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Hän osaa toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä tilanteiden ja asiakkaiden vaatimalla tavalla ottaen huomioon asiakkaiden erilaiset kulttuuritaustat ja olosuhteet. Hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon keskeisen yritystoimintaan ja työsuhteisiin liittyvän lainsäädännön, turvallisuusasiat ja kestävän kehityksen periaatteet. Tutkinnon suorittaneella on yritystoiminnassa tarvittavat perusvalmiudet toimia itsenäisenä yrittäjänä liiketalouden ja kaupan alan lisäksi myös muilla aloilla. Liiketalouden perustutkinnon suorittanut osaa ottaa huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen. Hän on ympäristötietoinen, mikä edellyttää tuotteen elinkaariajattelun huomioonottamista ja kykyä vastata asiakkaan esittämiin kysymyksiin tuotteen ympäristöystävällisyydestä. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän toimenpiteiden tehtävissä. Hän osaa luoda, ylläpitää ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita. Hän osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti sekä palvella erilaisia asiakkaita. Hän osaa käyttää omassa työssään organisaationsa kilpailukeinoja esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää. Tutkinnon suorittaneella on myös valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Koulutusohjelman suorittanut sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin: myyjä, somistaja, myyntineuvottelija, rahoitus- ja vakuutusalan palveluneuvoja, tuoteryhmä- tai osastovastaava, tuote-edustaja, markkinointiassistentti ja myyntisihteeri. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 4

5 2. Liiketalouden perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat 2.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa: ASP Asiakaspalvelu 20 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän valmistautuu palvelutilanteisiin huolehtii työympäristöstä palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä selvittää toiminnan kannattavuutta. Opintojaksot ASP1 Asiakaspalvelun perusteet 3 ov Sisältö: markkinoinnin perusteet (kilpailukeinot, asiakaslähtöinen markkinointi, segmentointi, kuluttajakäyttäytyminen) asiakaspalvelutilanteet ja eri vaiheet, yrityksen sisäiset ja ulkoiset asiakasryhmät, asiakaspalvelutilanteessa toimiminen ja asiakkaan huomioiminen, kestävän kehityksen periaatteet, asiakastyytyväisyyden luominen ja ylläpito ASP2 Atk-ajokortti 4 ov Sisältö: A ajokorttitutkintoon liittyvät moduulit, tietotekniikan perusteet, internet ja sähköposti, asiakirjastandardit ja tekstinkäsittely, taulukkolaskenta ja kuvankäsittely. ASP3 Asiakaspalvelun matematiikka 2 ov Sisältö: hinnoittelulaskelmat, myyntipalkkio ja kate, arvonlisävero, valuuttamuunnokset, lainalaskelmat, luottomyyntilaskelmat, palkan saaminen, asiakaspalvelutilanteen laskutoimitukset, kannattavuus ASP4 Sopimukset ja työoikeus 2 ov Sisältö: oikeuden peruskäsitteitä, hallintoviranomaiset, tuomioistuinlaitos, sopimusoikeuden yleiset periaatteet, työsopimus, tasa-arvo, työehtosopimus, työaikalainsäädäntö, vuosiloma ASP5 Kundservice 1 ov Sisältö: asiakaspalvelun perustilanteita ruotsiksi, tavaratalon osastot + tuoteryhmät, opastaminen ruotsin kielellä, puhelinpalvelua ruotsiksi, näyttö ASP6 Customer service 1 ov Sisältö: asiakkaan opastaminen myymälässä, tiedusteluihin vastaaminen, palautusten ja reklamaatioiden käsittely, maksutavoista kertominen, tavaratalon osastot ja tuoteryhmät, näyttö 5

6 ASP7 Toimistotyö 1 ov Sisältö: toimistotyön perustoiminnot, asiakirjastandardien soveltaminen kirjallisessa asiakasviestinnässä sekä työyhteisön asiakirjat, arkistointi ja tietoturva. ASP8 Viestintä ja vuorovaikutus 2 ov Sisältö: yhteistyötaidot, ryhmätoiminta ja ryhmässä viestiminen, työskentely työelämän tiimeissä ja projekteissa; palaverit, neuvottelut ja kokoukset sekä niiden dokumentoinnit ASP9 Asiakaspalvelun tehtävät työssä 4 ov Sisältö: työssäoppimispaikkana ja näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto tai joku muu paikka, jossa palvellaan yrityksen sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita. Työtehtävät esim. asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisössä toimiminen. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa. Näyttöympäristönä voi olla kauppa, toimisto, pankki tai vakuutusyhtiö, infopiste, varasto jne. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta palvelutilanteen hoitaminen kriteerein: asiakaspalvelu yrityksen tai organisaation ohjeistuksen mukaisesti työhön ja palvelutilanteeseen vaikuttavien säädösten ja sopimusten noudattaminen palvelutilanteen edellyttämien laskutoimitusten tekeminen palvelutilanteeseen liittyvien toimistotehtävien hoitaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytöllä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 6

7 2.2 Ammatilliset tutkinnonosat: YKK Kansainvälisen kaupan tukipalvelut 20 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osallistuu kansainvälisen kaupan tilaus- tai toimitusprosessin hoitamiseen, jolloin hän tekee tilaus- tai toimitusprosessiin liittyviä käytännön tehtäviä tilaa kuljetuksia valmistelee tuonti- tai vienti- ja tullausasiakirjat laatii kustannuksiin liittyviä laskelmia laatii tilastoja, raportteja ja viranomaisilmoituksia. Opintojaksot YKK1 Suomi ja kansainvälinen kauppa 2 ov Sisältö: Suomen asema kansainvälisessä kaupassa, kv. kaupan toimintavaihtoehdot, EU:n sisäkauppa ja sen tilastointi, kauppalaskun tietosisältö EU:n ulko- ja sisäkaupassa, EU:n ulkokauppa ja tullimenettelyt, vienti- ja tuontimenettelyt YKK2 Kansainvälisten verkostosuhteiden hallinta 2 ov Sisältö: suhteiden hoitaminen ja kehittäminen, asiakas-, toimittaja- ja tuoterekisterit, ajanhallintavälineiden hallinta, vuorovaikutus ja viestintä yhteistyöverkostossa (myös puhelin ja skype), asiakassuhteiden kannattavuus, matkajärjestelyt YKK3 Suomen ja kansainvälisen kaupan kauppasopimukset 2 ov Sisältö: kuluttajansuoja, kauppalaki, immateriaalioikeus, kilpailulainsääntö, kansainväliset kauppasopimukset, suoritushäiriöt ja niiden seuraukset, ulkomaankaupan eritysongelmia YKK4 Toimituslausekkeet ja ulkomaankaupan kuljetukset 2 ov Sisältö: toimituslausekkeet ja niiden valinta, Incoterms, Combiterms, RAFTD, kuljetuksiin liittyvät sopimukset ja organisaatiot, ulkomaankaupan kuljetusvaihtoehdot, kuljetuspakkaus ja huolinta, vastuut kansainvälisissä kuljetuksissa ja kuljetusvakuutukset YKK5 Kulttuurierot kansainvälisessä kaupassa 1 ov Sisältö: eri viestintäkulttuurien tuntemisen merkitys liike-elämässä, suomalainen yritysviestintä ja yritysviestijät muissa maissa (aikakäsitys, valtaetäisyys-, maskuliinisuus- sekä yksilöllisyysaste, kommunikointityyli, sanallinen ja sanaton viestintä, tapakulttuuri ja etiketti) 7

8 YKK6 Affärskommunikation 1 ov Sisältö: liikeviestinnän eri tilanteet, liikekirjeet ja ulkomaankaupan asiakirjat YKK7 Business Contacts 2 ov Sisältö: kirjallinen liikeviestintä, kansainvälinen kauppa, kaupan ehdot YKK8 Työvälineohjelmien hyödyntäminen 1 ov Sisältö: monisivuisten asiakirjojen kirjoittaminen, joukkokirjeet, sähköiset lomakkeet ja sisällysluettelot, työvälineohjelmien yhteiskäyttö. YKK9 Kirjallinen asiakasviestintä 1 ov Sisältö: kohteliaisuusstrategiat, toimivan viestinnän periaatteet; tarjouspyyntö, tarjous, tilaus ja vahvistus; reklamointitilanne; saatekirje ja asiakastiedote YKK10 Kansainväliset tehtävät työssä 6 ov Työssäoppimispaikkana voi olla esimerkiksi yritys, joka harjoittaa vienti- ja/tai tuontitoimintaa, huolinta- ja kuljetusyritys, vientiagentuuri, kansainvälistä toimintaa harjoittava yritys tai organisaatio, kuten julkiset palvelut (yrityspalvelut, työvoimapalvelut, tulli, satama, Trafi, lentokenttäpalvelut, VR-tavaraliikenne), pankit, vakuutusyhtiöt, hotellit, matkanjärjestäjät, kansainvälistä toimintaa harjoittavat yhteisöt ja järjestöt (tapahtumien järjestäjät, urheiluseurat) Oppimismenetelmänä on työssäoppiminen ja tehtävistä sovitaan työpaikan kanssa opiskelijan ammattiosaamisen näytön suunnitelma lomakkeella. Arviointimenetelmänä on ammattiosaamisen näyttö, jolloin arvioidaan suunnitelmaan kirjattuja työprosesseja ja tehtäviä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija toimii kansainvälistä kauppaa harjoittavan yrityksen tukitehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti työskentelemällä tilaus- tai toimitus-prosessissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi ja ammattialan yritystoiminnan arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 8

9 2.2.2 BTP Talouspalvelut 20 ovammattitaitovaatimukset Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta, jolloin hän hoitaa yhtä seuraavista taloushallinnon osa-alueista: kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat laskee tavanomaisen maksettavan palkan laskuttaa hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia hoitaa ostoreskontraa. Opintojaksot BTP1 Taloushallinto 3 ov Sisältö: kahdenkertaisen kirjanpidon periaate ja tiliryhmäkohtaiset kirjaussäännöt, erilaisten liiketapahtumien kirjaaminen, arvonlisäveron laskeminen kuukausittain, tilinpäätösjaksotuskirjaukset, tilinpäätökseen kuuluvat raportit ja niiden tulkitseminen, tietojärjestelmien hyödyntäminen kirjanpitotyössä BTP2 Taloushallinnon tietojärjestelmät 2 ov Sisältö: myyntilaskujen laadinta, osto- ja myyntilaskujen sekä maksujen seuranta reskontran avulla, laskutusohjelman ja reskontraohjelman käyttö BTP3 Kaupan ja palvelujen kannattavuus 2 ov Sisältö: katetuottoajattelu ja katetuottolaskelmat, kannattavuuden analysointi, tuotteen hinnoittelu, varaston kierto, osto- ja myyntilaskujen käsittely BTP4 Palkanlaskenta 2 ov Sisältö: ennakonpidätyksen alaisen palkan laskenta ja työnantajavelvollisuuksien hoitaminen, henkilösivukulujen laskeminen, palkanlaskentaohjelman käyttö, kausi-ilmoitusten laatiminen BTP5 Taulukkolaskennan hyödyntäminen taloudenhallinnassa 1 ov Sisältö: isojen taulukoiden käsittely, erikoisfunktioiden käyttö, Pivot taulukot eli yhteenvetotaulukot, taulukoiden suodattaminen ja lajittelu, sähköiset lomakkeet BTP6 Velkasuhde, vakuudet ja vahingonkorvaus 2 ov Sisältö: velkasuhde, velan vakuudet, vahingonkorvaus, perintä BTP7 Redovisningssvenska 1 ov Sisältö: taloushallinnon keskeinen sanasto, yrityksen taloudellisen tilan esittely, laskutus BTP8 Invoicing English 1 ov Sisältö: laskutus, perintäkirjeet ja hyvitykset, lukusanailmaukset, laskutoimitukset 9

10 BTP9 Talouspalvelujen tehtävät työssä 6 ov Työssäoppiminen tilitoimistossa, toimistossa tai muussa ympäristössä, jossa voi hoitaa talouspalveluiden yhtä osa-aluetta. Talouspalveluiden osa-alue voi olla mm. tavanomaisten liiketapahtumien kirjaaminen, palkanlaskenta, laskuttaminen, myyntireskontran tai ostoreskontran hoitaminen. Oppimismenetelmänä on työssäoppiminen ja tehtävistä sovitaan työpaikan kanssa opiskelijan ammattiosaamisen näytön suunnitelma lomakkeella. Arviointimenetelmänä on ammattiosaamisen näyttö, jolloin arvioidaan suunnitelmaan kirjattuja työprosesseja ja tehtäviä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa sekä kielitaitonsa kielitaustansa mukaisesti hoitamalla yhtä talouspalvelujen osa-aluetta. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan; työn perustana olevan tiedon hallinnasta työskentely yhdessä arvioinnin kohteena mainitussa työtehtävässä (liiketapahtumien kirjaaminen, palkanlaskenta, laskutus, myyntireskontra ja maksukehotukset, ostoreskontra) elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 10

11 2.2.3 BMV Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide- tai kampanjasuunnitelman laatimiseen osallistuu projektin valmisteluun ja toteutukseen tekee projektin jälkitoimet seuraa toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuutta Opintojaksot BMV1 Yrityksen kokonaisviestintä 2 ov Sisältö: Viestinnän suunnittelun tasot, kokonaisviestinnän keinot Viestinnällinen ajattelu Kohderyhmäajattelu, erilaistaminen, segmentointi ja asemointi Imagomarkkinointi Mainonta, suoramarkkinointi, tiedottaminen BMV2 Markkinointisuunnitelma 4 ov Sisältö: Markkinoinnin suunnittelu, mainonta, markkinointi- ja kampanjasuunnitelma, visuaalinen markkinointi. Markkinointisuunnitelman laatiminen, mainonnan muodot Kampanjasuunnitelman laatiminen, mainonnan luova toteutus Messuosallistuminen ja tapahtuman markkinointi BMV3 Markkinointiviestinnän tehtävät työssä 4 ov Työssäoppimispaikaksi soveltuu yritys tai organisaatio, jossa opiskelija voi osallistua markkinointisuunnitelmien mukaisten markkinointiviestinnän toimenpiteiden tai kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen. Markkinointiviestinnän työtehtäviä ovat mm. mainonta, myynninedistäminen, suhdetoiminta ja tiedottaminen Oppimismenetelmänä on työssäoppiminen ja tehtävistä sovitaan työpaikan kanssa opiskelijan ammattiosaamisen näytön suunnitelma lomakkeella. Arviointimenetelmänä on ammattiosaamisen näyttö, jolloin arvioidaan suunnitelmaan kirjattuja työprosesseja ja tehtäviä Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä yrityksen tai organisaation markkinointisuunnitelman mukaisten markkinointiviestinnän toimenpiteiden tai kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä työtehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 11

12 Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta suunnitelmaan kuuluvan projektin valmistelu, toteutus ja seuranta elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 12

13 2.2.4 YRT Yrittäjyys 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa yhteistyössä ryhmän kanssa arvioida tuotteistamismahdollisuuksia arvioida perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean sekä kehittää toiminta-ajatuksen hankkia toimivan yhteistyö- tai partneriyrityksen laatia alustavan liiketoiminta- ja taloussuunnitelman esitellä liiketoiminta- ja taloussuunnitelman yritysneuvontapalveluiden tuottajille ja rahoittajille neuvotella yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta perustaa yrityksen suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan toimia perustetussa yrityksessä ja tehdä yrityksen ydintehtäviä toimia yrityksen toimintaa tukevia palveluja tuottavien tahojen kanssa lopettaa yrityksen toiminnan opintojen päättyessä tai jatkaa yrityksen toimintaa yritystoiminnan (10 ov) opintojen yhteydessä tavoitteenaan perustaa oma yritys. Opintojaksot YRT1 Yrityksen perustaminen ja toiminnan suunnittelu 7 ov Sisältö: yrittäjyyskasvatus, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys, yritysmuodot, yrityksen perustamisprosessi, liiketoiminnan osa-alueet käytännössä, ohjeistus liikeideasuunnitelman ja liiketoimintasuunnitelman laatimiseksi, harjoitusyrityksen liikeidean suunnittelu ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen, tuotteistaminen ja tuotteiden hinnoittelu, harjoitusyrityksen toiminnan aloittaminen ja kehittäminen, yritteliäs toiminta harjoitusyrityksessä, työskentely harjoitusyrityksessä, sidosryhmäsuhteet, logistiset ketjut, kannattavien asiakassuhteiden luominen ja ylläpitäminen, markkinointi, tuloksellinen ja taloudellinen liiketoiminta, talouden hallinta, Opiskelija työskentelee osana ryhmää, joka hoitaa koti- tai ulkomaankauppaa käyvää harjoitusyritystä. Kukin opiskelija hoitaa työnjaon mukaan pääasiallisena tehtävänään osaa yhdestä seuraavista prosesseista kuten kotimaan ja ulkomaankauppa, yrityksen johtaminen, markkinointi, ostotoiminta, talous, verkostoituminen jne., mutta tutustuu myös muihin tehtäviin ja/tai tekee myös niitä. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti oppilaitoksen harjoitusyrityksessä, jossa on omat tietoliikenneyhteydet ja useita työasemia sekä muut tavanomaisesti toimistossa tarvittavat kalusteet työskentelyä, kokoontumista ja arkistointia varten. Työskentely voi tapahtua myös yhteistyöyrityksessä tai muussa yrityksessä, jonka pohjalta opiskelija tekee suunnitelmansa. Ryhmässä työskentelyn pitää olla mahdollista. 13

14 YRT2 Opinnäyte 3 ov (sis 1 ov lähiopetusta) Opinnäytteen laatiminen tapahtuu vastuuopettajan ohjauksessa. Työn tekemisestä annetaan opiskelijalle erillinen ohjeistus (ks. s 31). Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla yhteistyössä ryhmän, yhteistyö- tai partneriyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan kokonaan työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 14

15 3. Arviointi Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Arvioinnin tehtävänä on tukea ammatillista kasvua ja kehittymistä sekä vahvistaa myönteistä minäkuvaa ja opiskelumotivaatioita. Arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelijaa myönteisesti omien tavoitteiden saavuttamiseen ja kehitetään hänen itsearviointitaitoaan. Arviointi tuottaa tietoa opiskelijan osaamisesta opiskelijalle itselleen, huoltajille (alle 18-vuotiaat opiskelijat), opettajille, työnantajille ja mahdollista jatkoopintoihin pyrkimystä varten Opiskelijan oppimista, työskentelyä ja osaamista arvioidaan monipuolisesti ja riittävän usein koulutuksen aikana ja koulutuksen päättyessä. Arviointi perustuu opiskelijan omaan itsearviointiin sekä opiskelijan, opettajien ja työssäoppimisen ajalla työpaikkaohjaajan kanssa käytyyn arviointikeskusteluun. Arviointi on laadullista ja sen avulla saadaan tietoa opiskelijan osaamisesta suhteessa opintokokonaisuuksien tavoitteisiin ja niiden pohjalta laadittuihin arvioinnin kriteereihin. Arviointi kohdistuu yhteisiin painotuksiin ja kaikille yhteiseen ydinosaamiseen, työmenetelmien, välineiden, materiaalin ja työprosessin, työturvallisuuden sekä työn perustana olevan tiedon hallintaan. Arvioinnin toteuttaminen ja arvosanan antaminen Opiskelijoille ja kaikille arviointiin osallistuville tiedotetaan ennen opintojen alkamista arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta. Opettajan tulee heti opintojen alussa kertoa opiskelijoille arviointiperusteensa ohjaamiensa opintojen osalta. Arvioinnin kohteet johdetaan ammatillisen peruskoulutuksen ja näyttötutkinnon perusteissa esitetyistä tavoitteista. Arvosanat annetaan kaikista ammatillisen perustutkinnon perusteiden mukaisista tutkinnon osista. Vapaasti valittavat tutkinnon osan opinnot voidaan opiskelijan suostumuksella hyväksyä suoritetuksi ilman arvosanaa. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvosana-asteikko on: tyydyttävä (T1), hyvä (H2), kiitettävä (K3). Tutkinnon osan arvosanan saamiseksi edellytetään, että vähintään tutkinnon perusteiden minimiosaaminen on saavutettu ja osoitettu. Opiskelijalta edellytetään, että hän on suorittanut myös ammattiosaamisen näytöt hyväksytysti. Jos opiskelija ei saa hyväksyttävää arvosanaa, on arviointi siltä osin kesken. Opiskelijan arvioinnista päättää arvioitavien opintojen opetuksesta vastaava opettaja tai vastaavat opettajat yhdessä. Arviointitiedot tallennetaan opiskelijahallintajärjestelmään ja arviointiasiakirjat arkistoidaan määräysten mukaisesti. Työssäoppimisen arviointi Työssäoppimisen aikana osoitettu opiskelijan osaaminen otetaan huomioon niiden ammatillisten tutkinnon osien arvioinnissa, joihin työssäoppiminen sisältyy. Työssäoppimisen arviointi perustuu opiskelijan, opettajien ja työpaikkaohjaajien kanssa käytyyn arviointikeskusteluun ja opiskelijan itsearviointiin, jossa opiskelija arvioi omaa kehittymistään ja mahdollisuuksiaan oppia sekä sitä, miten hän on saavuttanut jaksolle asetetut tavoitteet. Työssäoppimisen arvioinnista päättää opinnoista vastaava opettaja yhteistyössä työnantajan nimeämän henkilön kanssa. 15

16 Työssäoppimisen arviointimenetelmänä on ammattiosaamisen näyttö, jolloin arvioidaan suunnitelmaan kirjattuja työprosesseja ja tehtäviä ja kriteereinä käytetään toimielimen hyväksymiä näyttöaineistoja. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan keskeisiä tutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Näyttö on toiminnallinen arviointimenetelmä ja sen minimivaatimukset on kirjattu opetussuunnitelmaan tutkinnon osittain. Ammattiosaamisen näytön arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työelämän edustaja ja opettaja. Arvioinnista päättävät työelämän edustaja ja opettaja konsensusperiaatteella kuitenkin niin, että opettaja päättää lopullisesta arvosanasta. Jos näyttö ei tule hyväksytyksi, arvioinnin yhteenvetolomakkeessa todetaan mahdollinen näytön täydentäminen tai uusiminen ja tehdään suunnitelma siitä, miten opiskelija hankkii tarvittavan osaamisen. Ammattiosaamisen näytön arvosanan korottamiseen tarjotaan mahdollisuus seuraavan sopivan näyttötilaisuuden yhteydessä. Mikäli opiskelijan osaamistaso edellyttää näyttötehtävän, arviointikohteiden ja -kriteerien mukauttamista, noudatetaan arvioinnissa mukautettuja arviointikriteerejä. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat annetaan tutkinnon osittain ja ne merkitään tutkintotodistuksen osana olevaan näyttötodistukseen. Arvioinnin oikaiseminen Arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää arviointiin suullisesti tai kirjallisesti oikaisua rehtorilta, opettajalta tai muulta päätöksen tehneeltä henkilöltä. Oikaisupyyntö tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut mahdollisuus saada tieto arvioinnista. Jos henkilö on edelleen tyytymätön arviointiin, hän voi hakea siihen oikaisua kirjallisesti toimielimeltä 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon päätöksestä. Todistukset Tutkintotodistus koostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta. Tutkintotodistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä noudatetaan ammatillisen peruskoulutuksen tai näyttötutkinnon perusteita ja Opetushallituksen ohjeita. Tutkintotodistuksen saannin edellytys on, että opiskelija on suorittanut tutkintoon kuuluvat opinnot ja ammattiosaamisen näytöt hyväksytysti. Näyttötodistukseen tuleva ammattiosaamisen näytön arvosanan annetaan tutkinnon osittain lisäten siihen lyhyt kuvaus ammattiosaamisen näytöstä. Näyttöarvosanasta päättävät opettajat ja työelämän edustajat. Päättötodistuksessa tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön ja muun arvioinnoin perusteella. Ammattiosaamisen näytöt on suoritettava hyväksytysti, jotta tutkinnon osasta voidaan antaa arvosana päättötodistukseen. Opinnäytetyöstä annetaan päättötodistukseen erillinen arvosana. Opiskelijalle annetaan myös opintorekisteriote suoritetuista opinnoista. Opintokorttiin kirjataan lisäksi, mitä suorituksia tutkintotodistuksen saaminen opiskelijalta edellyttää. Opiskelijan erotessa oppilaitoksesta hänelle annetaan erotodistus. 16

17 4. Yleistä opiskeluista Opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus ja vastuu opintojensa etenemisestä ajallaan. Opiskelu ja ruokailu ovat opiskelijalle maksuttomia. Oppilaitoksessa on käytössä kuvalliset henkilökortit. Lisätietoja opintososiaalisista eduista saat opintotoimistosta. Opiskelija maksaa itse oppikirjat ja muut mahdolliset opiskeluun tarvittavat tarvikkeet. Lisätietoja tarvittavasta kurssimateriaalista saat opettajilta. Opinto-ohjaus Opiskelijan opintoihin sisältyy vähintään 1,5 ov opinto-ohjausta. Koko henkilöstö osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen, mutta päävastuu sen suunnittelusta on opinto-ohjaajalla (opo). Ohjausta annetaan sekä yhteisohjauksena että henkilökohtaisena ohjauksena. Opiskelijaa ohjataan opiskelussa, ammatillisessa suuntautumisessa ja oman elämän hallinnassa. Erityisesti opiskelun alkuun, ensimmäisiin viikkoihin keskitetään ohjausta, perehdyttämistä ja motivointia. Opinto-ohjaus toteutetaan siten, että opiskelija saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen aloittamista ja sen aikana saa tietoa ja kokemusta työelämästä, yrittäjyydestä ja ammateista tutustuu ja saa mahdollisuuden kansainvälisiin kontakteihin, opiskeluun ja työhön saa tukea opiskeluun ja elämäänsä mahdollisesti liittyvissä ongelmissa saa tietoa ja tarvittaessa tukea työelämään siirtyessään saa tietoa ja tukea jatko-opintoihin hakeutumisessa. Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä peruskoulujen kanssa. Tavoite on tukea opiskelijan siirtymistä ammatillisiin opintoihin. Peruskoulun opiskelijoille, heidän vanhemmilleen ja peruskoulun opinto-ohjaajille tiedotetaan ammatillisen koulutuksen koulutustarjonnasta, opetusmenetelmistä ja työelämän tulevaisuuden näkymistä. Opiskelijahuolto Opiskelijahuollon päätehtävä on ennaltaehkäistä opiskelussa ilmenneiden ongelmien syntymistä ja edesauttaa opiskelijoiden ongelmien varhaista tunnistamista. Keskeinen tehtävä on ehkäistä myös koulutuksen keskeyttämistä, kehittää opiskelijoiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä sekä taata turvallinen ja oppimista edistävä oppimisympäristö. Opiskelijahuollon toimintaa ohjaa opiskelijahuollon opetussuunnitelma. Oppilaitoksessa toimii opiskelijahuoltotiimi, joka toiminnassaan noudattaa salassapitoa ja vaitiolovelvollisuutta koskevia määräyksiä. Tiimin kuuluvat opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja 1. luokkien luokanvalvojat. 17

18 Opinparkki Koulussamme toimii opintojen tukemiseen tarkoitettu Opinparkki, joka on kaikille opiskelijoille avoin. Opinparkissa opiskelija voi tehdä koulutehtäviään, valmistautua tenttiin tai saada tukiopetusta ja muuta yksilöllistä ohjausta esimerkiksi silloin, kun on joutunut olemaan pois ja tehtäviä on jäänyt rästiin. Opinparkkiin voi tulla myös silloin, kun opiskelijasta tuntuu, etteivät opinnot syystä tai toisesta etene. Opinparkki on auki joka arkipäivä, ja siellä on koko ajan Opinparkin henkilökuntaa opiskelijoita varten. Ammatillinen erityisopetus Vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi erityisiä opetus- ja opiskelijahuoltopalveluja tarvitsevan opiskelijan opetus annetaan erityisopetuksena, minkä avulla turvataan opiskelijan henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva oppiminen, itsensä kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen. Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan kirjallinen henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS, joka laaditaan opiskelijan, tarvittaessa tämän huoltajan, aikaisemman koulun edustajien ja opiskelijahuollon asiantuntijoiden sekä ammatillisen erityisopettajan kanssa. Kyseinen suunnitelma sisältää A811/1998, 8 :n mukaiset kohdat. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan koulutuksen tavoitteet ovat samat kuin muun tutkintotavoitteisen koulutuksen tavoitteet. Jos opiskelija ei edisty opinnoissaan yleisistä ja yhteisistä tukitoimista huolimatta, häntä tuetaan erityisin tukitoimin siten, että hän saavuttaa perustutkinnon mukaiset opetussuunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja ammatissa tarvittavat tiedot ja taidot mahdollisimman suuressa määrin. Jos opiskelijan ammattitaitovaatimuksia mukautetaan, HOJKSiin sisältyy myös henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa määritellään opiskelijan yksilölliset oppimisen tavoitteet. Tavoitteita voidaan mukauttaa opiskelijan edellytysten mukaan niin, että kaikki opetuksen tavoitteet on mukautettu tai yksi tai sitä useampi tutkinnon osan tavoite on mukautettu. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan oppimisen edistämiseen osallistuu koko henkilökunta tilanteen mukaan ja erityisen tuen ohjaavina periaatteina noudatetaan yhdenvertaisuusperiaatetta sekä ongelmiin puuttumista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ammatillinen erityisopettaja toimii yhteistyössä opiskelijahuoltotiimin jäsenten, opettajien, opinto-ohjaajan, opiskelijaterveydenhuollosta vastaavan terveydenhoitajan, muun koulun henkilökunnan, huoltajien ja koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa tilanteesta riippuen joko tilapäisesti tai pidempään. Erityisopetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan on kirjattu oppilaitoksen ammatillisen erityisopetuksen periaatteet, tavoitteet tukitoimet ja vastuut. Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö järjestetään niin, että se vahvistaa opiskelijan itsenäisyyttä ja vastuullisuutta sekä edistää opiskelua. Yhteistyö takaa opiskelijalle tuen saannin terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia koskevissa asioissa. Oppilaitoksissa järjestetään myös ensimmäisen vuoden opiskelijoiden huoltajille vanhempainilta. Koulutuksen järjestäjä on aloitteellinen myönteisen yhteistyön käynnistämisessä ja ylläpitämisessä opiskelijan huoltajien kanssa. Päävastuun opiskelijakohtaisesta yhteistyöstä kantaa luokanvalvoja, joka myös tar- 18

19 vittaessa ottaa yhteyttä opiskelijahuollon työntekijöihin. Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajilla on oikeus saada tietoa opiskelun etenemisestä, mutta tietojen antamisesta ja menettelytavasta on aina hyvä sopia opiskelijan kanssa. 18 vuotta täyttänyt vastaa itsenäisesti opiskelustaan, mutta opiskelijan luvalla hänen asioistaan voidaan tiedottaa myös kotiväelle. Erityisopiskelijoiden kohdalla tiedottamisesta ja yhteistyöstä sovitaan mm. HOJKS- keskusteluissa. Työssäoppiminen Työssäoppimisella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä toteutuvaa opetussuunnitelman mukaista käytännön opetusta, jossa opiskelija oppii osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta. Työssäoppiminen on opiskelijalle tavoitteellista, ohjattua ja arvioitavaa opiskelua, ja sen laajuus on vähintään 20 opintoviikkoa. Työssäoppimisen jaksot sijoittuvat eri opintojen osiin työssäoppimisen toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Opiskelija voi suorittaa työssäoppimisensa osittain tai kokonaan ulkomailla. Asiasta päättää rehtori. Opiskelijalle laaditaan jokaiselle työssäoppimisen jaksolle henkilökohtainen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttösuunnitelma ja tehdään niihin liittyvät sopimukset. Sopimuksessa sovitaan opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet, työn keskeinen sisältö ja kesto. Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa koulutuksen järjestäjän asettama toimielin. Näytöt suunnitellaan, järjestetään ja arvioidaan yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelijan työssäoppimisen sopimusta tehtäessä sovitaan työssäoppimispaikan kanssa ammattiosaamisen näytön suunnitelmasta, toteutuksesta ja arvioinnista. Ammattiosaamisen näytöt annetaan kaikissa ammatillisissa tutkinnon osista ja ne sijoittuvat koko koulutuksen ajalle. Ammattiosaamisen näyttöjen avulla varmistetaan ammatillisen koulutuksen laatua ja kehitetään työelämäyhteistyötä. Ammattiosaamisen näyttöjen arvosanat annetaan tutkinnon osittain ja ne merkitään tutkintotodistuksen osana olevaan näyttötodistukseen. Toimielin Toimielimen jäsenet edustavat työelämää, opiskelijoita, opettajia ja koulutuksen järjestäjää. Toimielin hyväksyy suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista valvoo näyttötoimintaa päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista käsittelee opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Opinnäyte Ammattitaitoa osoittava opinnäyte sisältyy ammatilliseen peruskoulutukseen. Opinnäytteen laajuus on vähintään 2 ov. Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi tuote, työnäyte, portfolio tai esitys. Opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytet- 19

20 tä tehdessään luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä sen suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija edistää opinnäytteellä omaa työllistymistään. Opinnäyte arvioidaan niiden tutkinnon osien yhteydessä, joihin se sisältyy. Opinnäytteestä merkitään päästötodistukseen laajuus ja nimi, mutta erillistä arvosanaa todistukseen ei merkitä. Opinnäytteen laatiminen tapahtuu vastuuopettajan ohjauksessa. Työn tekemisestä annetaan opiskelijalle erillinen ohjeistus. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet Osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella vältetään opintojen päällekkäisyyttä ja lyhennetään opiskeluaikaa. Opiskelijalle tiedotetaan opintojen alussa osaamisen tunnistamisesta, tunnustamisesta ja niiden toteuttamisesta. Opiskelija voi pyytää osaamisen tunnustamista mm. muualla suoritettujen opintojen, osaamisen näytön tai työkokemuksen perusteella, jos nämä tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään vastaavat opetussuunnitelman tavoitteita. Opiskelijan osaamisen arviointi tehdään yhdessä opiskelijan kanssa. Osaamisen tunnustamista tehtäessä käytetään perusteena esim. todistuksia, opintokortteja, kurssi- ja työtodistuksia. Tarvittaessa osaaminen todennetaan näytöllä. Osaamisen tunnistaminen lähtee liikkeelle arviointikeskustelulla, johon osallistuvat opiskelija ja opintoohjaaja. Osaamisen tunnustaminen Mikäli osaamisen tunnistamisessa tutkinnon osalle asetetut tavoitteet tai osa tavoitteista todetaan saavutetuiksi, osaaminen tunnustetaan. Osaamisen tunnustaminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia. Osaamisen tunnustamisella korvataan tai luetaan hyväksi suoritettavaan tutkintoon kuuluvia opintoja. Osaamisen tunnustamisella korvatut tutkinnon osat merkitään tutkintotodistukseen. Osaamisen tunnustamisesta päättävät kyseisten opintojen opettaja tai opettajat yhdessä. Tarvittaessa opiskelijan on osoitettava osaamisensa vastaavuus suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja tavoitteisiin. Mikäli aiemmilla opinnoilla tai muulla tavalla hankitusta koko tutkinnon osan kattavasta osaamisesta ei ole arvosanaa, tulee osaaminen osoittaa arvosanan saamiseksi tutkintotodistukseen. Ammatillisten tutkinnon osien osaamisen osoittamisessa hyödynnetään ammattiosaamisen näyttöjä. Osaamisen tunnustamisella korvattujen tai hyväksi luettujen tutkinnon osien arvosanoja voi korottaa koulutuksen aikana. Koulutuksen päätyttyä korotukset tehdään yksityisopiskelijana. 20

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA

OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA OPISKELIJAN ARVIOINTI UUSISSA PERUSTUTKINNON PERUSTEISSA 2011 Arviointiasteikon muutos - miksi? asteikko T1, T2, H3, H4, K5 -> T1, H2,K3 ammattiosaamisen näyttöjen myötä opiskelijan osaamisen arviointi

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Pirkko Laurila ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 64/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toimistopalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta. Hän hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää,

Lisätiedot

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni Seminaari liiketalouden perustutkinto, merkonomin uudet perusteet Paasitorni 25.5.2010 1 Sisältö Näyttöjen järjestämissopimus ja suunnitelma Tekeminen Erityistä huomioitavaa Näyttötutkinnon henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Tiedotustilaisuus 27.11.2008 Paula Kilpeläinen, OPH OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN Oppimistulosten

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Liite NAYTTO

Liite NAYTTO Liite NAYTTO 29.9.2016 Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön numero Hyväksymispäivä Hyväksytty

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov...

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakollinen tutkinnon osa 4.1.1 Asiakaspalvelu 20 ov... 10 KAUPAN ASIAKASPALVELIJA 4.2 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ERITYISKASVATUS Käsitteet Erityiskasvatus: tieteenala, jonka keskiössä kasvatukselliset erityistarpeet ammattialana jakautuu opetuksen, hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ammatteihin Erityispedagogiikka:

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 787/2014 Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4. YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.2016 Seija Eskola Validia Ammattiopisto Sisältö Erityisopetuksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2013 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Merkonomi (1.8.2014 alkaen) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6 Näyttötoimikunta

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot