Kohti uusia haasteita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti uusia haasteita"

Transkriptio

1 1/2011 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI Sivustoilla on tarkoitus julkaista reserviläisurheilutuloksia ja alaan liittyviä artikkeleita. Siellä on myös mahdollisuus julkaista kuvia eri reserviläistapahtumista. tapahtumakalenterit löytyvät myös pohjanpoika. netistä. Sivuston sisältö on kuitenkin kaikkien toimijoiden käsissä. Siksi nettisivujen ylläpitäjät toivovatkin, että eri järjestöt ja tapahtumanjärjestäjät lähettävät tietoja ja tuloksia nettisivuille lisättäväksi. Siellä on lähes rajaton mahdollisuus julkaista pitkiäkin tuloslistoja ja maanpuolustuksellisia artikkeleita. Myös mahdolliset tapahtumien aikataulu- ym. muutokset saadaan nopeasti käyttäjien tietoon sivuston kautta. Tekstit on lähetettävä word-tiedostoina. Myös rtf- ja txt-tiedostot kelpaavat. Pdftiedostoja emme lisää sivuille niiden hankalan muokattavuuden takia. Kuvat toimitetaan jpeg-muodossa. Kuvista voidaan tehdä oma galleriansa, mutta nettitoimitus rajaa julkaistavien kuvien määrän maksimissaan 15:een kuvaan yhtä tapahtumaa kohden. Pohjanpoika.net-sivustolle tarkoitetut aineistot lähetetään sähköpostitse joko Markku Holopaiselle (markku. tai Sampo Puoskarille Kohti uusia haasteita Vasemmalla vuoden 2010 KOTU-yksikköläiseksi valittu Esa Kourujärvi ja oikealla piiripäällikkö Timo Kesäläinen. Kulunut vuosi Haluan vielä hetken viivähtää kuluneessa vuodessa, joka haasteineen selätettiin hyvin tuloksin. Satayksi tapahtumaa kertoo KOTU-yksikön henkilöstön uskomattomasta aktiivisuudesta ja sitoutuneisuudesta toimintaan, josta kiitos teille kaikille. Kuten vuosijuhlassa totesin, niin yhdessä tekemisen voima on ollut nähtävissä tässä kasvavassa joukossa selkeästi. Vuosijuhlassa muistettiin eri tavoin lukuisaa joukkoa toimijoistamme. Ensimmäistä kertaa valittiin joukostamme vuoden KOTU-yksikköläinen. Esa Kourujärvi sai vuoden 2010 aikaisesta toiminnastaan tämän huomionosoituksen. Kaikkien palkittujen ja muistettujen nimet löytyvät KOTU-yksikön nettisivuilta. Uusi organisaatio Vuosi on hyvässä vauhdissa ja monen toimijan sekä kurssille tulijan odotukset ovat korkealla. Kurssitarjonta on KOTU-yksikön osalta pyritty pitämään alkaneella vuodella kutakuinkin edellisen vuoden tasolla. Tämä tavoite asettaa henkilöstölle eneneviä haasteita, sillä samanaikaisesti työskentelemme uuden organisaation toimivuuden parantamisen hyväksi. Kainuussa ja Lapissa uudet vastuuhenkilöt ovat ottaneet koulutus- ja tukiyksiköiden päällikkyydet hoitaakseen. Haluankin toivottaa tehtävänsä aloittaneille päälliköille menestystä tulevien vuosien haasteissa. Yksi merkittävä haaste uuden organisaation toiminnan parantamisessa on aiempia vuosia kiinteämmän yhteistyön rakentaminen Pohjois-Suomen maakuntien kesken. Uskon, että yhteistyölle löydetään järkeviä ja tehokkuutta lisääviä toimintamalleja. Kaikessa ei toki pyritä hakemaan yhdessä tekemistä, sillä jo fyysiset etäisyydet sanelevat niin ajallisesti kuin kustannuksien osalta reunaehtoja toiminnan yhdistämisessä. Samalla kun puhumme uudesta organisaatiosta ja sen tuomista muutoksista, on hyvä muistaa, että paljon pysyvyyttäkin on toiminnassa. Esimerkkinä voidaan mainita kussakin maakunnassa toimintaansa jatkavat KOTU-yksiköt tutulla ja ammattitaitoisella niihin sijoitetulla henkilöstöllä. Koulutus- ja tukiyksikkö Koulutus toiminnan organisoinnin osalta painopiste on KOTU-yksikön organisaation muokkaamisessa siten, että vastuun henkilöimistä tullaan entisestään lisäämään kullakin organisaation osa-alueella. Toimenpiteellä tehdään päätöksenteko joustavammaksi ja lisätään sitoutuneiden henkilöiden vastuuta toiminnan toteuttamisesta. Työstäminen aloitetaan sotilaskoulutusosastosta. Kouluttajien ja tukiosastossa toimivien pätevyyttä pyritään edelleen ylläpitämään ja lisäämään erilaisilla koulutuksilla. Kouluttajakoulutus muodostaa perustan kouluttajana toimimiselle. Koulutusta on annettu aikaja henkilöresurssien sallimissa rajoissa KOTU-yksikön henkilöstölle. On ilolla merkillepantavaa, että jo heti alkuvuodesta on saatu yhteistyötä harrastettua muiden alueen KOTU-yksiköiden kanssa. Kouluttajakoulutus 1 -kurssilla helmikuussa puolet kurssilaisista oli Lapista. Jatkossa tullaan KOTU-yksikön henkilöstön kouluttautuneisuus kartoittamaan ja kohdentamaan tarvittavilta osin kursseille. Lääkinnällisiä valmiuksia lisätään koulutuksella myös, jotta voidaan taata hätäensiavun antokyky kaikkien kouluttajien osalta. Koulutusvalmiuksien lisäämisen myötä tullaan koulutusvastuuta jakamaan tasaisemmin niin, että velvoitteet eivät rasita yksiä ja samoja kouluttajia vuodesta toiseen. Yksi tärkeä koulutushaaste tulee Puolustusvoimien tilaamasta koulutuksesta. Haasteisiin vastataan innokkaasti. Innokkuus ei aina kuitenkaan yksin riitä vaan tarvitaan myös kouluttamiseen liittyvää erikoisosaamista, joka mahdollistuu pääosin Puolustusvoimien antaman kouluttajakoulutuksen ja erityisosaamista lisäävän koulutuksen kautta. Edellä mainituille kursseille on viime vuosina lähetetty henkilöstöä annettujen kiintiöiden rajoissa. Kiintiömäärät kursseille ovat kuitenkin niin pieniä, että Puolustusvoimien määräysten mukaisia kelpoisuusehtoja täyttäviä kouluttajia on koulutustasoilla kaksi ja etenkin kolme kovin vähän tarpeeseen nähden. Kouluttajaoikeudet omaavia kouluttajia poistuu rivistä eri syistä johtuen. Tämä vaikeuttaa entisestään riittävän kouluttajamäärän kokoamista. Aselajikoulutuksen osalta tilanne on vielä huonompi kuin kouluttajakoulutuksessa. Varusmiehiä kouluttavien joukkoosastojen läheisyydessä sijaitsevien KOTU-yksiköiden tilanne on parempi kuin pelkästään esikuntien yhteydessä toimivilla KOTUyksiköillä, koska tarvittava aselaji- tai muu erikoismateriaali sekä Ryhmätyöskentelyä helmikuussa 2011 kouluttajakoulutus 1 -kurssilla. Kuvassa etualalla vasemmalta oikealle Heikki Kaisto, Iikka Ellilä ja Jari Satomaa. osaava Puolustusvoimien kouluttajahenkilöstö on saatavilla. Osaamisvajeeseen liittyvien puutteiden korjaamiseen tulisi pikimmiten puuttua valtakunnallisesti. On nähtävissä, että tulevina vuosina tarpeet ja vaatimukset Puolustusvoimien tilaaman koulutuksen osalta tulevat lisääntymään jo pelkästään MPK:n strategiaa 2015 tarkastellessa. Näkisin, että tehokkain tapa korjata tätä vajetta olisi kertausharjoituksina mahdollisimman monessa joukko-osastossa annettava koulutus. Koulutus kohdennettaisiin MPK:n esittämille ja aluetoimistojen hyväksymille KOTU-yksikön henkilöille. Koulutushenkilöstön lisärekrytoinnissa pyritään yhä enenevässä määrin löytämään sellaista henkilöstöä, joka täydentää aselajikouluttajiksi sitoutunutta henkilöstöä. Toivottavasti voimme tulevaisuudessa entistä tehokkaammin osoittaa heille mahdollisuuksia kehittää taitojaan lisääntyvällä valtakunnallisesti organisoidulla aselajikoulutuksella. Siviilikoulutuksen osalta hyödynnetään edelleenkin kouluttajien erinomaista siviiliammatin tuomaa tai muuten hankittua osaamista. Toki heillekin pyritään järjestämään koulutusmahdollisuuksia eri tavoin tarvekartoituksen perusteella. Siviilikoulutusosaston rekrytoinnissa toimivat samat lainalaisuudet kuin sotilaskoulutusosastossakin. Eri alojen erityisosaamista pyritään kasvattamaan koulutustarpeen mukaan. Tukitoiminta Tukihenkilöstö muodostaa erittäin tärkeän osan toiminnassamme. Muonitushenkilöstö kantaa käytännössä suurimman taakan tukitehtävien osalta. Osaavan muonitushenkilöstön määrä on tällä hetkellä niin vähäinen, että kaikkiin harjoituksiin, joihin olisi tarkoituksenmukaista järjestää kenttämuonitus, sitä ei voida tehdä. Uusia henkilöitä pyritäänkin rekrytoimaan eri tapahtumissa ja kursseilla, jotta huollollisesti muuta toimintaa tukevat tarpeet saataisiin tyydytettyä. Edellä esille otettu kohderyhmä ei ole ainut lisähenkilöstöä tarvitseva sektori. Muita tukitoimiin liittyviä henkilöstötarpeita täydennetään tarpeen ja tarjonnan mukaan. Kiitollisena katson KOTUyksikön henkilöstön suuntaan ja voin todeta henkilöistä löytyvän roppakaupalla tahtoa ja taitoa. Motivaation ylläpitoa kuitenkin tarvitaan ja sitä tulee meidän toiminnoista vastuussa olevien pyrkiä lisäämään kaikin keinoin ja sen myötä myös osaamista, joka palvelee parhaalla tavalla kokonaismaanpuolustusta ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa. Tehdään turvallisuutta yhdessä! Timo Kesäläinen piiripäällikkö

2 2 Puheenjohtajan palsta Uusi vuosi on jo ollut menossa hyvän matkaa. Uusi vuosi tuo aina mukanaan uudistuksia, niin nytkin. Pitkäaikainen puheenjohtajamme majuri (res.) Kari Ahokas siirtyi mentoriksi ja olen saanut vuoden 2011 alusta toimia Pohjois- Pohjanmaan reserviupseeripiirin puheenjohtajana. Kaiman jäljiltä on hyvä jatkaa. Piirin toiminta ja talous ovat kunnossa. Otettuani tehtävän vastaan olen luodannut tulevaa ja mustia pilviä onkin kasaantunut reserviläistoiminnan taivaalla. Reserviläistoiminnan kovaa ydintä ammuntaa - kalvaa näköpiirissä olevat rajoitukset ampumaratojen käyttöön ja aselupien saatavuuteen. Ympäristönormien tiukkeneminen tulee jatkossa sulkemaan ampumaratoja, joten radalle pääsy vaikeutuu pitkien matkojen takia ja kun ilta- ja viikonloppukäyttöä rajoitetaan, niin työssä käyvän reserviläisen on liki mahdotonta harrastaa ampumatoimintaa. Toisaalta lupakäytäntö on tiukentunut. Tasavallan presidentti vahvisti lait 11. helmikuuta Jatkossa yksityishenkilöille käsiaseisiin annettavat aseluvat ovat ensin määräaikaisia, voimassaoloaika on enintään viisi vuotta. Tämän jälkeen luvan saa toistaiseksi voimassa olevana, mutta luvanhaltijan on viiden vuoden välein osoitettava harrastuksensa jatkuminen. Henkilökohtaisen käsiaseluvan voi saada vasta kahden vuoden aktiivisen harrastamisen jälkeen. Käsiaseilla tarkoitetaan tässä yhteydessä pistoolia, pienoispistoolia, revolveria ja pienoisrevolveria. Hakijalta vaaditaan myös soveltuvuustesti ja ampumaseuran Kari Juntunen Reserviupseeripiirin puheenjohtaja asekouluttajan antama todistus harrastuneisuudesta. Lisäksi poliisi voi pyytää tarvittaessa hakijasta lääkäriltä suoraan hänen terveystietojaan. Nyt voimassa olevat aseluvat säilyvät ennallaan, eikä niiden haltijoilta vaadita käsiaseidenkaan osalta todistusta aktiivisesta ampumaharrastuksesta. Muiden käsiaseiden, esimerkiksi metsästyskiväärien ja -haulikoiden osalta lupien voimassaoloon tai harrastuksen osoittamiseen ei tule muutoksia. Reserviläisten on suositeltavaa pitää ampumapäiväkirjaa. Oiva apu on Reserviläisurheiluliitto ry:n sähköinen kuntokortti osoitteessa Kuntokorttia täyttämällä saa tulostettua helposti myös ampumapäiväkirjan, josta on helposti todettavissa ampuma-ajat ja paikat sekä laukausmäärät. Mukavaa liikunnallista kevättä reserviläistoiminnan piirissä. OHJE HIUKKAVAARAN AMPUMARATOJEN KÄYTÖSTÄ SIVIILIAMPUJILLE Hiukkavaaran ampumaratojen uusin johtosääntö luettavissa: Reserviupseerien Johtamispäivä Reserviupseeriliitto viettää tänä vuonna 80-vuotisjuhlavuottaan. Sen kunniaksi RUL kannustaa jäsenjärjestöjään järjestämään Johtamispäivän. Oulun, Kempeleen ja Haukiputaan reserviupseerikerhot järjestävät reserviupseereille suunnatun Johtamispäivän yhdessä Reserviupseeripiirin ja MPK:n kanssa lauantaina Hiukkavaarassa. Luvassa on toiminnallista rastikoulutusta, johon sisältyy ammuntaa ja muita sotilaallisia valmiuksia palvelevia tehtäviä. Puolustusvoimat myöntää Johtamispäivään osallistuville korvaavan kertausharjoitusvuorokauden. Mukaan pääsee 50 ensiksi ilmoittautunutta. Tarkemmat tiedot Johtamispäivästä ja ilmoittautumisohjeet tulevat Pohjanpojan nettisivustolle maaliskuun aikana. Tervetuloa mukaan! Pakkasten paukkuessa Suomessa on käsillä vuoden kylmin ajanjakso. Lunta alkaa olla riittämiin ja talvi on tuonut tullessaan myös paukkuvat pakkaset. Ja mikäli sääennustuksia on uskominen, tulee kylmyyttä riittämään. Toivottavasti kesä vastaavasti on lämmin. Myös Reserviläisrintamalla on toimintavuosi vaihtunut uuteen. Toivottavasti mahdollisimman moni yhdistys on muistanut täyttää ja palauttaa viimevuoden toimintalomakkeet. Vaikuttaahan toiminnan raportointi merkittävällä tavalla Reserviläisliitosta piirille ja ennen kaikkea yhdistyksille tulevaan rahamäärään. Myös kuluvalle vuodelle on liitto kirjannut asioita, joita tullaan seuraamaan maksettaessa tukia. Reserviläisliiton toimintasuunnitelmaan on kirjattu toiminnan seuraamisen osa-alueiksi sähköisen kuntokortin käyttöaste, prosenttiammunnat, jäsenmäärän lisäys ja veteraanitoiminta. Painopiste on toiminnan monimuotoisuudessa. Timo Ronkainen Reserviläispiirin puheenjohtaja Viimevuosien aikana hyvin voimakkaasti esillä ollut ampumaaselain muutos on ollut eduskunnassa hyväksyttävänä ja presidentin esittelyssä. Laki on saanut vahvistuksen ja astuu voimaan Lain muutoksen myötä tulee muutoksia uuden aseen hankkijoille. Merkittävin muutos on käsiaselupaa hankittaessa 20 vuoden ikä sekä viiden vuoden määräaikaisuus. Samoin mukana on säännöllisen ampumatoiminnan harrastamisen vaatimus. Ampumatoiminnan harjoittaminen on muutoinkin vaikeutumassa monien ampumaratojen sulkemisen myötä. Samoin toimintaan jääville ampumaradoille ollaan asettamassa viranomaisten toimesta entistä tiukempia ympäristövaatimuksia. Toisaalta on ihan hyvä, että ympäristöä suojellaan mutta ei sen tarkoituksena tarvitse olla ampumaharjoituksen näivettäminen. Ampumaharrastukseen liittyen RES ja RUL ovat käynnistäneet ampujakorttikouluttajien koulutuksen, jonka pilottikurssi on Oulussa helmikuun lopulla. Tavoitteena on, että koulutetut henkilöt tulevat toimimaan jatkossa ampujakorttikouluttajina alueellamme. Muutoinkin vuosi on piirimme osalta työntäyteinen, järjestämmehän elokuussa Reserviläisliiton mestaruusammunnat Hiukkavaarassa. Vuosi huipentuu Reserviläisliiton syyskokoukseen Oulussa marraskuun lopulla. Pakkaskeleistä huolimatta reipasta ulkoilumieltä ja monipuolista maanpuolustustoimintaa muutoksien tuulissa. Muistakaa kirjata liikuntasuoritukset sähköiseen kuntokorttiin. TUEMME TURVALLISUUTTA Tekijöiden puute heikentää yhdistysten toimintaa Puhutaan ilmaston lämpenemisestä ainakaan tämä talvi ei ole tukenut tuota ilmaisua. Nytkin pakkasta tätä kirjoittaessani on n. -30 astetta. Aurinko tosin jo näyttää merkkejä alkavan kevään tulosta lunta kuitenkin riittää, samoin hiihtokelejä vielä pitkän tovin. MNL:n piirissä tehtiin nuijan vaihdos vuodenvaihteessa. Matilaisen Tuula luovutti erinomaisesti hoitamansa pestin allekirjoittaneelle. Toivottelen hyvää jatkoa Tuulalle vaan kyllä me Tuulaa toivottavasti näemme yhteisissä kokouksissa ja tapahtumissa. Ei maanpuolustushenki ole pesteistä ja titteleistä kiinni. Se on meidän jokaisen sydämessä, halusamme tehdä vapaaehtoista ja pyyteetöntä työtä mm. veteraaniemme hyväksi vaikkapa avustaen veteraanijuhlissa tai käymällä heidän luonaan tervehdyskäynnillä. Voimme toimia aktiivisesti yhdistysten ja piirin hyväksi ilman yhdistysten tai piirin toimielimen paikkaakin. Yhdistyksissä alkaa aktiivisista jäsenistä olla kohta puute ainakin näillä pienemmillä paikkakunnilla. Jäsenmäärä yhdistyksissä voi olla hyvinkin korkea, mutta aktiivinen toiminta yhdistyksessä on harvojen harteilla. Tämä voi vaikuttaa yhdistysten toimintaan jopa niin, että toiminta yksipuolistuu. On tietenkin niin, että suurin Terttu Määttä Maanpuolustusnaisten Liiton piirin puheenjohtaja osa yhdistysten ja piirinkin toiminnasta on vakiintunutta, mutta aina pitäisi pyrkiä saamaan mukaan ainakin yksi uusi tapahtuma - ihan kokeilumielessä. Nuorien jäsenten saaminen yhdistysten toimintaan vaatii muutakin kuin kevät- tai syyskokouskutsun. Heille pitää olla sitä äxonia.! Siinäpä meille kaikille haastetta! Tutkaillessani eri yhdistysten toimintakalentereita huomaan, että eräänlainen hemmottelu on päivän sana. Tämän päivän kiireinen ja hektinen elämä vaatii vastapainoksi rentouden ja kiireettömyyden olotilan etsimistä. Joka kerta ei voi lähteä erämaihin pitkiksi ajoiksi, vaan mielen ja kehon rentoutukseen voisi ajatella jäseniltanakin pidettävän esimerkiksi saunailta ja nyyttikestit. Aktiivista toimintaa peräänkuulutettiin myös liittohallituksessa. Uusi puheenjohtajisto on työelämässä olevia naisia, joka osaltaan luo uudenlaista toimintakulttuuria liittoon. Toimintaryhmille delegoitiin tehtäviä, jotka on saatava pääosin kuluvan vuoden aikana liittohallituksen ja osa yleisten kokouksen päätettäviksi. Sääntöjen uudistaminen aloitetaan tämän vuoden aikana. Tosin en usko siihen tulevan muita muutoksia kuin yhdistyslain edellyttämät muutokset, jotka nekin on tehtävä. Yksi asia ilahdutti saimme viimein palkitsemisohjeet. Ensimmäiset tämän uuden liiton kultaiset ja hopeiset ansiomitalit voidaan luovuttaa jo MNL ry:n kevätliittokokouksessa Lahdessa. Varmasti meidänkin MNL:n piirissä on naisia, jotka ovat ansainneet MNL ry:n ansiomitalin. MNL:n piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään miesten kanssa samaan aikaan lauantaina klo 10:00 alkaen OSEKK:n tiloissa. Tulkaa naiset joukolla mukaan!

3 3 MAANPUOLUSTUSKOULUTUS koulutus- ja tukiyksikön toiminta 2011 maaliskuu syyskuu Puolustusvoimien tilaama koulutus... Paikka...Aika Maakuntakomppanian testi- ja koulutustilaisuus 1... Oulu Linnoituskurssi... Hiukkavaara Muonituskurssi... Hiukkavaara Sissitoiminta ja tiedustelu... Hiukkavaara Virka-apukoulutus... Hiukkavaara SPOLK:n rungon harjoitus... Hiukkavaara Maakuntakomppanian testi- ja koulutustilaisuus 2... Oulu Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus... Paikka...Aika Tarkka-ammunnan perusteet... Hiukkavaara Liikenteenohjauskurssi... Lumijjoen srk talo Ammunnanjohtajakurssi... Hiukkavaara Eskon malja -ampumakilpailu... Tyrnävä Ammunnanjohtajakurssi... Linnaistenkankaan ampumarata Kiltakilpailut ja ammunnat... Hiukkavaara Kohteen suojaaminen... Kempele/Hiukkavaara Tykkikaluston huolto... Hiukkavaara Sissikurssi 1... Kuusamo Kunnialaukaukset Linnasaari reserviläisten ampumamestaruuskilpailut... Hiukkavaara Liikenteen ohjaus ja Virve -kurssi, valmistava harjoitus... Hiukkavaara/Oulu Liikenteen ohjaus ja Virve -kurssi... Oulu/Raksila Sillanrakennus... Tyrnävä/Suutarinkylä Muonituskurssi... Tyrnävä/Suutarinkylä SRA-kilpailu... Oulaisten Honkamaja Kaukopartio... Hiukkavaara Reserviläisten ammunnan SM -kilpailut... Hiukkavaara JORY-ammunnat... Tyrnävä Turvallinen aseenkäsittely... Yli-Iin ampumarata Pioneeritaidot 1 / VUORI -harjoitus... Haapajärvi Jalkaväkikomppanian puolustus, aselajikurssi... Hiukkavaara Siviilikoulutus... Paikka...Aika Saunajärvi-jotos... Yli-Ii Maanpuolustuksellinen liikuntapäivä... Alpuanharjun hiihtomaja Maatalouden varautuminen... Kuusamo Moottorikelkkakurssi... Maijanlampi Kunnan varautuminen... Kempele Sotilaskotitoiminnan uudet tuulet tutkimustietoa ja... Hiukkavaara käytännön kokemusta sotilaskodin leivonnaisista Kansalaisen turvakurssi... Rantsila Yhteistoimintaharjoitus, MPK-VAPEPA... Maijanlampi Nuorisokurssi... Maijanlampi Peruskoululaisten turvallisuus- ja liikennevalistuspäivä... Yli-Ii Jääkäripolku tehtävärastein... Yli-Ii Peruskoululaisten maanpuolustus- ja turvallisuuspäivä... Rantsila Maastotaidot... Hiukkavaara Muonituskurssi... Hiukkavaara Muonituskurssi... Oulu/Raksila Arjen turvallisuus... Hiukkavaara Nuorisokurssi... Rantsila Opiskelijan turvakurssi... Kuusamo Erä- ja maastotaidot... Lumijoki Maastotaidot 2... Kuusamo Muu koulutus... Paikka...Aika Suksipartio Sujakka... Hiukkavaara Lumikenttien kutsu... Köykkyrin hiihtokeskus Pohjan loimu... Kilpisjärvi Kansallisen veteraanipäivän juhla ja toimintojen tukeminen... Vihannin yläaste Kutsuntainfo... Kunnat... Syksy 2011 Tyrnävän perunamarkkinat... Tyrnävä POHJOIS-POHJANMAAN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKKÖ PL 119, OULU. puh , / Turvallisuutta yhdessä

4 4 Reserviupseerien talouskuuri Sampo Puoskari puheenjohtaja Hyvät reserviupseeriveljet ja -sisaret. ORUK:in hallitus on lupausten mukaisesti suunnitellut jäsenistöllemme toimintaa. Olemme myös käynnistäneet toimenpiteet kerhon talouden vakauttamiseksi. Kerho omistaa neljäsosan reserviläisjärjestöjen toimitilasta Oulun keskustassa. Viime vuonna kiinteistölle tehtiin kattoremontti, joka verotti kerhon varoja. Toimitila on kuitenkin keskeisellä paikalla kaupunkia ja se kannattaa pitää kunnossa. Siellä on helppo kokoontua, mutta se tulee jatkossakin vaikuttamaan kerhon talouteen. Yksi kerhomme tärkeimmistä jäseneduista on Rokuli-majamme. Sen suhteen niin jäsenistö kuin kaikki edeltävät hallituksetkin ovat olleet samaa mieltä: itse rakentamamme perinnemaja on kiinteä osa kerhon identiteettiä. Rokulista ei luovuta. Sen käyttö on kuitenkin syönyt kerhon pääomaa viimeisen kymmenen vuoden aikana niin paljon, että muutoksia majan käyttöaikoihin ja hinnoitteluun on pakko tehdä. Jäsenistömme on voinut käyttää Rokulia jo vuosikaudet lähestulkoon ilmaiseksi. Käyttö on myös perustunut luottamukseen ja rehellisyyteen. Majan käyttömaksuihin ja -aikoihin joudutaan tekemään muutoksia. Muutokset otetaan käyttöön 1.6. alkaen, mutta samalla pyrimme myös profiloimaan ja kohentamaan upeaa majaamme niin, että se tyydyttää entistä enemmän sen käyttäjiä. Sitten asiaa toiminnasta: kevään ykköstapahtuma jäsenistöllemme on RUL:n juhlavuoden innoittama Johtamispäivä Hiukkavaarassa, jonka ORUK järjestää yhdessä Kempeleen ja Haukiputaan reserviupseerien sekä MPK:n kanssa. Mukaan mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta, joten tulkaa joukolla mukaan toiminnalliseen päivään, josta saa korvaavan kertausharjoituspäivän. Tulkaa keskustelemaan Rokulista ja kerhon toimintamuodoista kevätkokoukseemme. Siellä voitte vaikuttaa oman kerhonne toimintaan. Kuntoilutulokset 2010 ORUK kuntoilutuloksissa nousukausi senkun jatkuu. Kuntokortteja on taas täytelty ahkerasti ja viimevuonna tehdyt ennätykset rikottiin samantien. Tällä kertaa osallistujamäärä kehittyi maltillisemmin, mutta pistemäärät kohosivat selvästi, niin kärkiviisikon kuin kaikkien kuntokortin täyttäneiden joukossa. Olisiko osasyy kasvaneeseen pistekertymään reserviläisurheiliiton sivuilta (www.resul.fi) löytyvän sähköisen kuntokortin käytön helppous. Ei jää enää niin helposti suoritus merkkaamatta. Kenties. Tärkeysjärjestys on kuitenkin: 1) kuntoilu sinänsä, 2) kuntoilujen kirjaaminen, 3) kirjausten saattaminen urheilu-upseerin tietoon. Sähköisessä kirjaamisessa tosin säästää sekä postittamisen vaivan, että hinnan. Tämänvuotisissa tuloksissa huomion herättää se, että viiden kärkeen vaadittiin yli 750 pistettä. Moisella oltiin takavuosina kirkkaasti kärjessä ja keskiarvoisesti tuo tarkoittaa jo vähintään puolentoista tunnin suoritusta vuoden joka ikinen päivä. Tämänkin vuoden pistelistan kärjessä on Raimo Pitkänen. Tämänvuotisen tuloksen, 1095 saavuttaminen on vaatinut jokaisena päivänä suorituksia vähintään kolmen tunnin verran. Huikeaa! Vaikka 2010 voittopisteet ovatkin täydet 1095, niin muistetaanpa kuitenkin, että vuonna 2012 on karkauspäivän ansiosta mahdollista tavoitella vielä kolmea pistettä korkeampaa suoritusta. Vuoden 2010 suorituspisteiden kärkiviisikko: 1. Pitkänen Raimo 1095, 2. Korhonen Jarmo 933, 3. Päivärinta Matti 795, 4. Pyyny Esa 792, 5. Mikkonen Antero 754. Muut kuntokortin palauttaneet tai sähköiseen kuntokorttiin tietoja tallentaneet aakkosjärjestyksessä: Alanärä Jouni, Alenius Kari, Eskelinen Esko, Helttunen Reino, Holopainen Markku, Jalkanen Juha, Järvelä Kalevi, Juola Esko, Kankainen Ilmari, Kärkkäinen Juhani, Kerola Pentti, Lajunen Lauri, Mäkelä Seppo, Manninen Lauri, Mattila Sampo, Närä Petteri, Pakonen Seppo, Pehkonen-Ollila Hallitus 2011 Juho, Pellikka Paavo, Satomaa Jari, Seppänen Pertti, Seppänen Veikko, Sutinen Lauri, Turjanmaa Lauri, Vimpari Jarkko, Vornanen Erkki, Vuolteenaho Ari, Yrjö-Nikola Heikki Mestari- tai suurmestariluokan suorituksista ei tullut sähköisen järjestelmän kautta ilmoitusta. Tämä voi tarkoittaa, että moisia ei ollut, tai että järjestelmä on rikki. Kerhon hallussa olevan suoritusarkiston läpikäyminen saattaa vielä paljastaa palkitsemista edellyttäviä tunnustuksen aiheita. Arkiston perkaaminen valmistuu luvatusti kevätkokoukseen mennessä. Mikäli kaipaat apua sähköisen kuntokortin käyttöönotossa, tai haluat paperiversion kuntokorttipohjasta tai toimittaa kuntokortin perinteisellä tai sähköpostilla tai ehdottaa ja toivoa jotakin muuta urheiluun ja liikkumiseen liittyvää, niin yhteyttä saa seuraavin koordinaatein: ORUK Urheilu-upseeri Sampo Mattila, Aleksanterinkatu 13 A 12, Oulu, , Puheenjohtaja... Sampo Puoskari Varapuheenjohtaja... Matti Kuonanoja Sihteeri... Petteri Närä Koulutusupseeri... Jari Maljanen Talousupseeri... Markku Mikkonen Urheilu-upseeri... Sampo Mattila Tiedotusupseeri... Jarmo Korhonen Jäsenupseeri... Harri Häll Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Kerhon Rokuli-maja kesällä Tänä vuonna majaa on tarkoitus kehittää ja sen käyttöä tehostaa. Rokuli Oulun Reserviupseerikerhon maja Rokualla Varauskirja ja avainten luovutus Neste Hiirosella puh osoitteessa Kiilakivenkuja 2. Huoltamo avoinna arkisin , lauantaisin ja sunnuntaisin Avainta palautettaessa jätä viesti Rokulista, mikäli havaitsit puutteita. MAKSUT: 10 euroa/vrk/hlö tai 50 euroa/vrk/ryhmä (10 hlö) Kevätkokouskutsu Oulun Reserviupseerikerho ry:n kevätkokous pidetään tiistaina kello 18 alkaen vakuutusyhtiö Tapiolan kokoustiloissa osoitteessa Kirkkokatu 9, käynti sisäpihan kautta. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat. Kokouksen yhteydessä kahvitarjoilu. TERVETULOA! Hallitus Kerhon ampumaratavuorot 2011 Hiukkavaarassa Kerho järjestää ohjattuja ampumavuoroja sekä pistooli- että kivääriradoilla. Jäsenillä on mahdollisuus käyttää omia tai kerhon aseita. Ampumavuorot sekä tarkemmat ohjeet ammuntakäytännöistä löydät yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta toiminta/urheilu.php Lisätietoja: Petteri Närä TERVETULOA MUKAAN! Kerhon ulkoilupäivä Rokualla Majatoimikunta järjestää kerhon ulkoilupäivän Rokuli-majalla Rokualla lauantaina klo 12:00 alkaen. Luvassa on rento koko perheen ulkoilutapahtuma ja oivallinen mahdollisuus tutustua kerhon majaan sekä jäsenistöön. Kahvitarjoilu ja makkaranpaistoa sekä sään salliessa kerhon pilkkikilpailut klo Tarvikkeiden hankkimista varten ilmoittautumiset Ristolle viimeistään perjantaina Puhelin tai Kaikki jäsenet perheineen ovat tervetulleita! Majatoimikunta Toimintaamme tukee

5 Suomen EU- ja NATO-puolustusyhteistyön arviointia Suomen puolustuksesta vastaa Puolustusvoimat nyt ja tulevaisuudessa. Suomen nykyisen hallituksen ohjelman mukaan: Sotilasliitoon kuulumaton Suomi ylläpitää ja kehittää kansallista puolustusta ja uskottavaa puolustuskykyä. Suomi osallistuu täyspainoisesti EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan ja kriisinhallintayhteistyöhön. Suomi kehittää rauhankumppanuutta NATO:n kanssa ja säilyttää mahdollisuuden hakea NATO:n jäsenyyttä. EU:n perussopimuksen hyväksyttyään Suomi sitoutui antamaan apua sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle EU:n jäsenvaltiolle ja vastaavasti ottamaan itse apua vastaan. Olemmeko nyt sotilaallisesti liittoutuneita? Suomi ei ole hakenut NATO -jäsenyyttä, mutta teemme laajasti avointa yhteistyötä NATO:n kanssa. Tästä seuraa, että meillä on moniulotteisia NATO-rasitteita ilman sotilaallisessa kriisissä tarvittavia turvatakuita. Jäämmekö hyökkäyksen kohteena yksin ilman nopeaa ja tehokasta sotilaallista apua? EU:n perussopimus eli Lissabonin sopimus EU-maiden lippurivistöä. Lainaus sopimuksesta: Jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissään olevien keinoin Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisesti. Tämä ei vaikuta tiettyjen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen. Tämän alan sitoumusten on oltava Pohjois-Atlantin liiton puitteissa tehtyjen sitoumusten mukaisia, ja Pohjois-Atlantin liitto on jäseninään oleville valtioille edelleen niiden yhteisen puolustuksen perusta ja sitä toteuttava elin. Jäsenyys EU:ssa oli aikanaan Suomelle perustavanlaatuinen turvallisuuspoliittinen valinta. Nyt Lissabonin sopimus velvoittaa jäsenmaata antamaan apua hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle toiselle jäsenmaalle. Apu voi olla pelkästään myötätuntoa, siviilitai sotilasvoimavaroja. Mahdollinen avun saanti on epävarmaa ja hidasta, koska avunannosta ei ole tehty yksityiskohtaisia sopimuksia. Suomen on otettava puolustuspolitiikassaan myös huomioon, ettei EU:lla ole omaa puolustussuunnittelua eikä yhteisen puolustuksen järjestelyä. EU:n käytössä on vain kriisinhallintajoukkoja. EU antaa ison talon suojaa, mutta tehokas sotilaallinen apu sodan tilanteessa on pelkän hyvän u s k o n varassa. Suomi kuitenkin varautuu mahdollisen kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen. Tämä ei vaikuta tiettyjen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen. Onko tässä pienten EU-valtioiden haluamassa epäselvässä lisäyksessä koko avunantovelvoitteen kieltävä vai salliva lause? Kielteisesti Miinalaiva Pohjanmaa osallistuu EU-johtoiseen Atalanta-operaatioon Somalian merialueella. NATO:n päämaja Brysselissä. tulkittuna tämä voisi tarkoittaa, että sotilaallisesti liittoutumaton tai puolueeton EU -valtio ei sodan tullen anna apua tai ota sitä vastaan. Myönteisesti tulkittuna lause voisi tarkoittaa, että sotilaallisesta liittoutumattomuudesta tai puolueettomuudesta huolimatta apua annetaan ja vastaanotetaan. Suomen poliittinen johto tulkinnee asian myönteisellä tavalla. Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen EU:ssa ei voi olla sotilaallisesti liittoutumattomia tai puolueettomia valtioita. EU:n perussopimus on selvästi sotilaallisiakin ulottuvuuksia sisältävä liittosopimus. Kansainvälisten sopimusten mukaan puolueettoman valtion on suhtauduttava puolueettomasti sodan kumpaankin osapuoleen. Avunantolausekkeen koko sisältö on sidottu NATO:n toimintaan. EU:n 27 jäsenmaasta 21 maan joukossa merkittävimmät ovat NATO:ssa eli EU-kansalaisista noin 95 % on NATO:n jäsenmaista. Jos Suomi saa sodan tullen EU:lta sotilaallista apua, se tulee käytännössä sotilaallisesti voimakkaimmilta NATO-mailta kuten Isolta-Britannialta, Ranskalta ja Saksalta. Suomi tukee EU:n ja NATO:n välisen yhteistyön tiivistämistä, mutta NATO:n ulkopuolella ei ole varmoja sotilaallisia turvatakuita. Pohjois-Atlantin sopimus eli NATO Lainaus 5. artiklasta:, että aseellista hyökkäystä yhtä tai useampaa sopimusosapuolta vastaan Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa on pidettävä hyökkäyksenä niitä kaikkia vastaan, ja tämän seurauksena ne sopivat, että jos tällainen hyökkäys tapahtuu, kukin niistä harjoittamalla yhteistä Yhdistyneitten Kansakuntien peruskirjan 51. artiklassa tunnustettua puolustautumisoikeutta auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutuneita sopimusosapuolia NATO on poliittis-sotilaallinen liittokunta, jonka olemassa olon perusta on Pohjois-Atlantin sopimus ja sen 5. artikla. On huomattava, että avunantovelvoite koskee vain Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tapahtuvaa jäsenmaahan tai -maihin kohdistuvaa hyökkäyksen torjuntaa. Toiminta Irakissa ja Afganistanissa on paljon enemmän mitä 5. artikla edellyttää. Ne eivät ole varsinaista NATOtoimintaa, vaan supervalta USA:n johtaman liittokunnan toimintaa. Suomi on Afganistanissa YK:n hyväksymässä NATO-johtoisessa kriisinhallintaoperaatiossa maan pohjoisosassa ja USA:n johtama liittokunta käy sotaa maan eteläosassa. IFOR-kriisinhallintajoukkojen ja USA:n liittokunnan toiminnoissa on eroa. NATO:n käytännön toiminta on nykyään keskittynyt kriisinhallintaan, terrorismin torjuntaan ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen. NATO on läntisten demokratioiden puolustusliitto, ja se on jäsenilleen sekä kumppaneilleen keskeinen yhteistyöjärjestö. USA takaa NATO:lle strategiset voimavarat ja globaalin ulottuvuuden. NATO käynnisti 1994 rauhankumppanuusohjelman (PfP) edistämään ja kehittämään NATO:n ja muiden maiden sotilaallista yhteistyötä. Suomi, vuodesta 1994 alkaen, on osallistunut PfP-ohjelmaan ja sen suunnittelu- ja arviointiprosessiin NATO -yhteensopivuuden, kriisinhallinnan ja mahdollisen avun vastanoton kehittämiseksi. PfP-ohjelma ei sisällä turvatakuita, mutta antaa tilaisuuden keskinäiseen konsultaatioon. PfPmaa Georgia ei saanut NATO:lta sotilaallista apua sodassaan Venäjää vastaan, vaikka maa kuului rauhankumppanuusmaihin ja sen paras prikaati oli taistelemassa USA:n liittolaisena Irakissa. Ilman NATO-jäsenyyttä ei ole luotettavia sotilaallisia turvatakuita. NATO:ssa avunanto perustuu ennalta laadittuihin suunnitelmiin, avun annon sekä vastaanoton valmisteluihin ja yhteisiin harjoituksiin. Avunantaja valmistautuu luovuttamaan 40 % maavoimien rauhanajan vahvuudesta muiden maiden apuun. Yksimielisesti sovittuihin kansainvälisiin operaatioihin maavoimista luovutetaan 8 %, mutta tämä päätös on kunkin maan poliittisen johdon omissa käsissä. Loput maan rauhanajanjoukoista ja koko reservi jää oman maan puolustukseen. Ilma- 5 Suomi on mukana NATOjohtoisessa ISAF-operaatiossa Afganistanissa. ja merivoimia käytetään vastaavalla tavalla. Suomessa on kaikessa hiljaisuudessa varauduttu kansainvälisen avun vastaanottoon ja antamiseen. Puolustusvoimat on muutettu NATO-yhteensopivaksi ja sen suorituskykyjä kehitetään NATO-standardien mukaisesti. Läntisten demokratioiden puolustusliiton NATO:n jäsenyys ei ole Suomelle uhka. Sen suoja ja sotilaallinen apu on meille ehdottoman tärkeä hädän hetkellä. Suomessa on vain NATO -oven lonksuttelua NATO ja EU ovat sopineet keskinäisestä yhteistyöstä ja työnjaosta. NATO säilyy jäsenmaidensa tärkeimpänä puolustusratkaisuna ja EU:n puolustusyhteistyö keskittyy kriisinhallintaan ja puolustusteolliseen yhteistyöhön. EU:n ja sen jäsenmaat ovat USA:n merkittävin poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen kumppani. Suomi kehittää yhteistyötä USA:n kanssa politiikan, talouden, turvallisuuden ja puolustusmateriaaliyhteistyön aloilla niin kahdenvälisesti kuin EU:n jäsenenä. Miksi Suomi ei liity NATO:on? Mielipidemittausten mukaan kansalaisista noin 60 % on NATO-kielteisiä, noin 22 % kannattaa liittymistä ja noin 18 % ei osaa sanoa kantaansa. Esimerkiksi tänä keväänä Suomen poliittinen johto ja puolueet eivät tee turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, vaan he seuraavat vaalien lähestyessä yleistä mielipidettä äänten kalastuksen toivossa. Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ei nyt johdeta, vaan se näyttää kulkeutuvan ajopuuna ojasta vastuuttomaan ääntenkalastusallikkoon. Eversti evp Heikki Hiltula Suomen ilmavoimilla on kyky kansainväliseen toimintaan.

6 6 15. Suksipartio Sujakka Hiukkavaarassa la Hiihtoreissun pituus on noin 30 km. Ladun varrella on kymmenkunta erä- ja kansalaistaitoja mittaavaa tehtävää. Sijoituksen ratkaisevat tehtävät, ei hiihtovauhti. 5-jäseniset suksipartiot voivat olla nais-, mies- tai sekakokoonpanoissa. OHJELMA LAUANTAINA Suksipartioiden ilmoittautuminen Hiukkavaarassa Sujakkakansliassa. Sotilaskotiauto aloittaa myynnin kasarmin kentällä Partio lähtövalmiina paraatikentällä Lipunnosto ja lähtöseremoniat. Partiot ladulla ja tehtävärasteilla Partioiden ilmoittauduttava maalissa Sotilaskotiauto lopettaa myynnin Palkintojen jako ja AfterSki-jälkipelit myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Partiokohtainen osallistumismaksu on 60 euroa. Maksu ma mennessä Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry:n tilille Nordea Merkitkää viestiksi partion nimi. Liitteessä1 on ohjeita suksipartiolle. Ilmoittautumisen yhteydessä partio saa ohjeita tapahtumaan sähköpostitse. Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti sähköpostitse alla olevaan osoitteeseen mennessä. Sujakoimaan voidaan ottaa 40 partiota ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisessa lähetetään partion taustayhteisö yhteystietoineen, partion nimi, partion jäsenten etu- ja sukunimet, kuinka monta henkeä osallistuu AfterSki-jälkipeliin, partion yhteyshenkilön yhteystiedot, nimi, postiosoite, matkapuhelin, sähköpostiosoite. Tapahtumaa voi seurata lähtöalueella ja sen jälkeen mm. Hiukkavaaran ampumarata-alueella ja ladun varrella. Partion yhteyshenkilölle lähetetään ohjeet sähköpostitse. Tiedusteluihin vastaa Seppo Suhonen, Sirkkelitie 3, Oulu, , Tervetuloa! Suksipartio Sujakan järjestelytoimikunnan puolesta Heikki Hiltula Seppo Suhonen Rastipäällikkö Kilpailun johtaja Ohjeita Partiokohtaiset tarvikkeet Kartansuojus, muistiinpanovälineet, tulitikut, kompassi 2 kpl, puukko 2 kpl, pieni saha, retki kirvesretki ensiapuvälineet, hakaneula 2 kpl, narua noin 4 m Varusteiden vaihtopaikat Varusteiden vaihtoon partiot voivat käyttää kasarmin merkittyjä tiloja. Maalialue Maaliintulon yhteydessä partiot suorittavat viimeisen tehtävärastin, jonka jälkeen partiot voivat siirtyä varusteiden vaihtoon ja mehulle kasarmin auditorioon. Huolto Lounas on hiihtoreitin varrella ja mehua tarjoillaan hiihtoreitin varrella kahdella rastilla sekä maalissa. Sotilaskoti auto on Hiukkavaarassa kello KUTSU Pohjan Prikaatin Killan järjestämään partiohiihtotapahtumaan AfterSki AfterSki-tilaisuus alkaa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa kello 18:00. Ohjelmassa on päivän tehtävien ja hiihtosuorituksen. Turvallisuusohjeet Tapahtuman lääkinnällisessä huollossa tukeudutaan Oulun kaupungin terveyskeskukseen. Lääkäreitä löytyy myös tehtävärasteilta. Rasteilta on matkapuhelinyhteys kilpailukansliaan Reitin varrella on joitakin teiden ylityksiä, joille ei järjestetä liikenteen ohjausta. Osallistujat vastaavat itse teiden turvallisesta ylittämisestä. Koska hiihtoajalla ei ole merkitystä, toteuttakaa teiden ylitys turvallisesti. Kilpailukansliaan tulee soittaa, jos tarvitaan (ensi)apua reitin varrella tai muuten tulee tarve keskeyttää suoritus. Jos partiolla ei ole mahdollisuutta soittaa, pyrkikää lähimmälle tehtävärastille ja toimikaa toimitsijoiden ohjeiden mukaan. Kilpailukanslia päivystää koko kilpailun ajan numerossa ja yleinen hätänumero on 112. Vuosi on jo hyvässä vauhdissa ja olemme saaneet nauttia hyvistä hiihtokeleistä, joskin helmikuun pakkaskausi on hiukan hillinnyt hiihtohaluja. Kuluva vuosi tulee olemaan kiltapiirille ja sen jäsen killoille varsin toimelias monine suunniteltuine tapahtumineen. Pääpaino on MPK:n kursseissa, katso MPK:n tapahtumakalenterista, Suksipartio Sujakka Ensimmäinen suuri yhteinen tapahtuma on Suksipartio Sujakka Hiukkavaarassa. Sujakka hiihdetään nyt 15. kerran. On ilolla todettava, että Sujakan vetovastuun saanut Pohjois-Suomen Kiltapiiri on saanut mukaan Oulusta paikalliset killat aktiivisesti toteutukseen ja toimitsijoiksi. Toivottavasti saamme myös runsaasti partioita mukaan tapahtumaan koko toiminta alueeltamme, Oulun ja Lapin läänistä. Nyt ei todennäköisesti lumipula uhkaa hiihtotapahtumaa. Heikki Hiltula on hionut kynsijään koko talven ja laatinut mielenkiintoiset rastitehtävät partioille. Rastitehtävät vaativat kättentaitoja, ensiaputaitoja, käden ja silmän tarkkuutta, erätaitoja sekä jokamiehen ja -naisen yleistietoutta. Viime vuoden voittajapartio Limingan Niittykärpät on jo ilmoittautunut ja on intoa täynnä haluten voittaa kisa. Löytyykö alueeltamme heille vastusta? Kokoa partio, 3-5 henkilöä ja ilmoittaudu mennessä tässä lehdessä olevan kilpailukutsun mukaisesti Seppo Suhoselle, , luukku.com Liittokokous Riihimäellä MPKL ry:n liittokokous pidetään Riihimäellä. Jäsenkillat ovat tervetulleita liittokokoukseen. Valitaanhan kyseisessä kokouksessa liittohallitukselle Suomessa on erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä tuhansittain, ja sitä kautta jäsenistöä monin verroin enemmän. Suurimassa osassa on valittu toimielimet, jotka järjestävät mahdollisuuden toimia käytännössä eri asioiden hoitamiseksi. Sitten mennään asiaan ettei ajatus karkaa sivuraiteille eli ajatuksia palkitsemisesta/huomionosoituksista. Tänä päivänä monissa yhdistyksissä ihmetellään miksi aktiiviset jäsenet ja työntekijät vähenevät. Harva on enää valmis uhrautumaan ja antamaan omaa aikaansa järjestöjen hyväksi varsinkin jos Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry:n kuulumiset uusi puheenjohtaja, seuratkaa ehdokasasettelua Maanpuolustaja -lehdessä. Jos kiltasi ei lähetä edustajaa liittokokoukseen, voit tarvittaessa valtuuttaa kiltapiirin puheenjohtajan edustamaan kiltaasi ko. kokouksessa toimittamalla kokousvaltakirjan hänelle tai MPKL:n toimistoon. Lisätietoja Seppo Suhoselta, Kiltakilpailu Paviljongin maastossa Toisena toiminnallisena viikonloppuna järjestetään kiltakilpailu ja kiltaammunta. Kiltakilpailun toteuttaa tänä vuonna viimevuotinen voittaja, Pohjanmaan Akateeminen Maanpuolustusseura ry (PAM) ja kisa toteutetaan perjantai-iltana Hiukkavaarassa ampumaradan Paviljongin maastossa. Kiltakilpailu toteutetaan 3-5 henkisin partioin ja kisassa on 5-10 tehtävärastia, joiden ratkaisemiseen tarvitset yleisiä sotilaallisia tietoja ja taitoja. Kokoa partio killastasi ja ilmoittaudu. Kilta-ammunta toteutetaan lauantaina käsittäen rynnäkkökivääri- ja pistooli ammunnan. Parhaat yksilösuoritukset ja joukkuesuoritukset palkitaan. Kokoa 3-henkinen partio killastasi ja ilmoittaudu kiltaammuntaan. Pohjoismaiset kiltapäivät Norjassa yhdistyksen sisäisten huomionosoitusten antaminen ja palkitsemisjärjestelmä ovat epäoikeudenmukaisia ja siten katkeruutta aiheuttavia. Yleisesti suomalaisten yhdistysten säännöt julistavat tasa-arvoa jäsenten keskuudessa. Täten yhdistys, joka muistaa ja palkitsee vain omia hallituksessa olevia jäseniään toimii omien sääntöjensä hengen vastaisesti. Järjestelmän pitäisi olla oikeudenmukainen, tasapuolinen ja kannustava kaikkia yhdistyksen jäseniä kohtaan. Kaikkien tekemää työtä tulee arvostaa riippumatta siitä kuinka korkealla orrella istutaan. MPKL ry järjestää matkaa Pohjoismaisille kiltapäiville Ne pidetään Norjassa lähellä Osloa sijaitsevassa Sessvollmoenin varuskunnassa. Mukaan mahtuu Suomesta yhteensä 60 reserviläistä. Lisätietoja saat MPKL:n kotisivuilta tapahtumasta ja ilmoittautumisen suhteen. Nämä Pohjoismaiset kiltapäivät ovat järjestyksessä 33. kiltapäivät. Kahden vuoden päästä MPKL ry on järjestelyvastuussa ja ne pidetään KARPR:ssa Vekaranjärvellä. Pohjoismaiset Kiltapäivät ovat todella mielenkiintoinen tapahtuma ohjelmaltaan ja järjestelyiltään. Siellä näet kyseisen maan maanpuolustuskalustoa ja koulutustoimintaa sekä tapaat pohjoismaisia kiltasisaria ja -veljiä. Kaukopartio palaa Kiltapiiri käynnistää muutaman vuoden tauon jälkeen Kaukopartioharjoituksen, mikä on monen killan yhteistyöllä toteutettu koulutusviikonloppu reserviläisille. Mukana kouluttajina ovat mm. Pohjan Viestikilta, Pohjan Pioneerikilta, Pohjois-Suomen Tykkimieskilta, Pohjan Prikaatin Kilta, Oulun Sotilaspoliisikilta sekä Pohjanlahden Laivastokilta. Harjoitus toteutetaan eri aselajien rastikoulutuksena. Ensimmäinen Kaukopartio-harjoitus toteutetaan Hiukkavaarassa. Harjoituksen suunnittelu käynnistyy heti Sujakan jälkeen. Seuraa MPK:n kotisivuilta ilmoittautumisohjeita. Tavoitteena on saada koulutustapahtumasta yhtä suosittu kuin se oli aikoinaan 90-luvun lopulla. Pohjois-Suomen Kiltapiiri toivoo killoilta aktiivista osallistumista yhteisiin tapahtumiin. Pohjanpoika Pohjanpoika-lehti on nyt käytettävissä alueen kiltojen tiedotuskanavana. Huomaa myös Pohjanpojan verkkolehtimahdollisuus tiedottamisessa, net. Kiltapiirin jäsenkillat voivat käyttää Reserviläisjärjestöjen kokoustiloja omien kokoustensa pitopaikkana, osoitteessa Aleksanterinkatu 13 A 12, 4. kerros, ovisummeri alhaalla. Kokoustiloissa on nyt käytettävissä nykyaikaiset AV-välineet, kopiokone sekä kahvi- ja teetarjoilumahdollisuus kertakäyttöastioineen. Kokoustilojen käytöstä saat lisätietoja kiltapiirin puheenjohtajalta Seppo Suhoselta, , seppo. Kiltatoiminnan kulmakivet heijastuvat liittomme tunnuslauseesta: Rakennamme perinteille, elämme tätä päivää ja tähtäämme tulevaisuuteen sekä Maanpuolustus on yhteinen asiamme. Ajatuksia palkitsemisesta Monien yhdistyksien sääntöjä pitäisi muuttaa vastaamaan tätä päivää. Vanhakantainen palkitsemisjärjestelmä määrävuosittain automaattina saisi jäädä unholaan. Tänä päivänä järjestöissä palkitsemisen täytyisi perustua vuosittaisen aktiviteetin korostamiseen. Joka vuosi olisi siis palkittava parhaiten kunnostautuneet jäsenet. Työn iloa vapaaehtoiseen järjestötoimintaan. Kaksi valveutunutta reserviläistä. Kari Pentti ja Risto Tarkiainen

7 7 Eskon malja -ampumakilpailu la Teemana on käytännönläheinen ja monipuolinen aseenkäsittely reserviläiskiväärillä, sotilaspistoolilla/ revolverilla sekä haulikolla Reserviläisliiton ampumataitopäivänä. Sarjat yli 50v. / alle 50v. Tapahtumapaikka Tyrnävän ampumarata, Muhostie (Tie 827). Kilpailulajit Rasti 1: Reserviläiskivääri 100 m (ampuma-asento maaten) kilpasarja 1: 10 lks 1min aikana kilpasarja 2: stang-pikasarja, max 4 lipasta, 5 lks / lipas, aikaraja 35 s Rasti 2: Sotilaspistooli/revolveri 25 m (3-asentoinen) kilpasarja 1: laukausta 1 min aikana, lippaanvaihto sarjojen välillä kilpasarja 2: ilmapistooliammunta 10 lks Rasti 3: Reserviläiskivääri 75 m (3-asentoinen) kilpasarja 1: 3x2 liikkuvaan maaliin ja 2+2 paikallaan olevaan maaliin kilpasarja 2: ilmakivääriammunta 10 lks, ampuma-asento istuen Rasti 4: Haulikkoammunta trap (2-asentoinen) kilpasarja: 10 lks savikiekkoihin, ampuma-asennot seisten ja polvelta laji 2: aseen käsittelyyn liittyvä nopeuskilpailu Rasti 5: Toimintarasti ja tietokilpailu tietokilpailu ampuma-aiheisilla kysymyksillä yllätyslaji toimintarastilla Ohjeet osallistujille sään mukainen ja ampumaratatoimintaan sopiva oma vaatetus kilpailussa käytettävissä aseissa optisten tähtäyslaitteiden käyttö kielletty Ennakkoilmoittautuminen on suositeltavaa MPK:n tietojärjestelmän kautta internetissä (www.mpky.fi) tai piiritoimistoon (p , Ennakkoilmoittautuneet saavat merkinnän maanpuolustuskorttiin ja osallistuvat arvontaan. Paikan päällä tapahtuva ilmoittautuminen la klo välisenä aikana. Osallistujien maksimimäärä on 100 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistumismaksut maksetaan paikan päällä ilmoittautumisen yhteydessä, jos ei ole aiemmin maksanut MPK:n järjestelmän kautta. Myös patruunamaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistumismaksut ja mitä niihin sisältyy MPK:n vakuutus (erillistä ampujan vakuutusta ei vaadita) kenttälounas ja kahvit sekä aamulla että iltapäivällä hyvät palkinnot kaikilta rasteilta ja kiertopalkinto parhaalle joukkueelle laina-aseiden käyttömahdollisuus (patruunat eri korvausta vastaan) varusteet: kuulosuojaimet, korvatulpat ja ampuma-alustat Osallistumismaksu koko tapahtumaan on 20. Järjestäjiltä saatavat patruunat ovat 5 / rasti (patruunamaksu rasteilla 1-4). Katso tarkemmat tiedot ja rastikuvaukset MPK:n sivuilta. Jukka Kansanaho Asmo Saarela Ampumajaoksen johtaja Tyrnävän Paikallispäällikkö Tyrnävän Reserviläiset ry Maanpuolustuskoulutusyhdistys Puh Puh RESERVILÄISLIITTO Oulun Maanpuolustusnaiset ry Vahvoja yhdessä toimien Arvoisa Jäsen! Kokoonnumme kevään jäseniltoihin kuulemaan ajankohtaisia esitelmiä, osallistumalla maanpuo-lustusjuhliin ja koulutuksiin. Muistamme osallistua yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen niin piirin kuin liiton.. Fyysisen kunnon kohottamiseksi osallistumme Naisten Valmiusliiton Wilma-harjoitukseen ja liittomme Naisten Matilda -jotokseen. Toimintamme kevätkaudella 2011: Jäsenillat ti Suunnittelemme tulevaa ti Musiikkia musiikkikapteeni Jaakko Nurila ti Yhdistyksen kevätkokous kokouksen jälkeen musiikkiesitys fagotilla ti Vakuutusasiaa ti Luontoilta Seppo Pörhö kertoo siileistä ti 7.6. Kevätkauden päättäjäiset Mikkosella Humalatie 10, Kiiminki Muita tapahtumia ti Rokuli-retki la 2.4. Liittokokous Lahdessa Nasta-harjoitus Wilma Lappeenranta ti Hiljainen viikko kirkkoilta ti Kansallinen Veteraanipäivä Naisten - Jotos Matilda Teijo la 4.6. Puolustusvoimain lippujuhla Piirin kevätkokous Piirikoulutuksena protokolla ja etikettikoulutus Jäsenillat ovat yleensä Aleksanterinkatu 13 A 12. Illat alkavat klo Poikkeustapauksista ilmoitetaan erikseen. Seuraa Oulu-lehden seuratoimintapalstaa ja piirilehteä Pohjanpoikaa, Oulun Maanpuolustusnaisille on avattu ryhmä facebookissa. Sieltä saat tietoa tulevista tapahtumista. Tiedot jäsenmaksua varten: Tili , 20,Viite 1122, viesti Jäsenmaksu 2011, eräpäivä Hallituksen kokoonpano 2011 ja yhteydet: Puheenjohtaja Leena Mikkonen , Varapj. Ann-Louise Wägar , Sihteeri Terttu Kukkula , Taloudenhoitaja Helena Nuutinen , Salla Kalinainen , Maija Seppä Arja Vuori , Jos osoitetiedoissasi tapahtuu muutoksia, niin ilmoittaisitko sihteerille! Toivotamme nykyiset ja uudet jäsenet sydämellisesti tervetulleiksi mukaan toimintaamme! Tervehtien OMN ry:n Hallitus Puheenjohtaja vaihtui Pohjan Pioneerikillassa Pohjan Pioneerikillan vuosikokouksessa vaihtui killan puheenjohtaja. Pioneerikiltaa vuosina luotsannut Heikki Salumäki luovutti tehtävät nuoremmalleen res. yliluutnantti Iikka Ellilälle. Iikka on toiminut killan hallituksessa vuodesta 2005 lähtien. Hän koulutukseltaan sähkötekniikan DI ja on hiljattain perustetun teknologiayrityksen, Spektikor Oy:n, toimitusjohtaja. Yritys suunnittelee ja valmistaa lääketieteellisen tekniikan tuotteita, joista esimerkkinä innovatiivinen ensiapukäyttöön tarkoitettu kertakäyttöinen sykeilmaisin. Iikka Ellilä siirtyi Pohjanmaan lakeuksilta Vähästäkyröstä asepalvelukseen Oulun Hiukkavaaraan pst-komppaniaan, kävi Sodankylässä AUK:n ja Haminassa RUK:n kurssin 193. Reservissä hän on saanut mm. suojelukoulutusta Heikki Salumäki (vasemmalla) luovuttaa puheenjohtajan nuijan Iikka Ellilälle (oikealla). Keuruulla sekä muuta koulutusta. Vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä hän on ollut mukana 13 vuotta ja toiminut sekä kouluttajana että kurssinjohtajana useilla MPK:n kursseilla. Hänet olemme nähneet myös mukana useissa pioneeri- ja suojelujotoksissa suojelupuolen rastien rakentajana. Hänen harrastuksiinsa kuuluu myös valokuvaus ja hänen kuviaan on ollut mm. Hakun kansissa. Kotijoukkoihin kuuluvat vaimon lisäksi 4- ja 6-vuotiaat reippaat pojat. Pohjan Pioneerikillan hallitukseen valittiin entisistä jäsenistä jatkamaan Petri Launonen, Väinö Heikkala, Peter Elo, Erno Marjakangas, Pasi Kemppainen, Osmo Laitinen, Jarmo Juutinen, Kari Paakkola sekä Heikki Salumäki sekä uusina jäseninä Ilmari Kyllönen, Janne Kalinainen ja Heikki Kaisto. Killan edustajana PAL:in johtokunnassa toimii Heikki Salumäki ja varalla Väinö Heikkala. Killan hallituksesta jäi pois kaksi pitkäaikaista jäsentä, Seppo Matilainen ja Seppo Suhonen. Voidaan todeta killan uudesta hallituksesta, että siinä on nyt jäseninä kahdeksan nuorta reserviläistä. Toivottavasti tämä seikka näkyy killan aktiivisena toimintana tulevina toiminta vuosina. Killan vuosikokouksen aluksi kuulimme kiltamme jäsenen, Hakku-lehden uuden päätoimittajan Heikki Bäckströmin esitelmän Hakku tänään. Hän innosti kiltalaisia kirjoittamaan aktiivisemmin killan toiminnasta aselajimme omassa lehdessä, Hakussa. Heikki Salumäki

8 8 Kempeleen reserviläisten hallituksen kokous ti klo (PKC/Kempeleen kunnantalo/aurora-sali/vihikari) TERVETULOA - Kempeleen res.ups. ja Reserviläiset-RAU ry - Raahen Reserviupseerit ry Sääntömääräinen kevätkokous pidetään ke Leipurinkeitaan kokoustilassa klo TERVETULOA - Hallitus - Lakeuden Reserviläisten Kevätkokous ke klo Lehtosen perunavarastolla. TERVETULOA! Oulun Reserviläiset ry KOKOUSKUTSU Yhdistyksen kevätkokous pe klo Reserviläisten toimintatila Aleksanterinkatu 13 A12 Kahvitarjoilu! Jäsenet TERVETULOA! Johtokunta Pohjanpoika maanpuolustuslehti 27. vuosikerta Päätoimittaja: Markku Holopainen Osoitteenmuutokset: RUL:n jäsenet: Virpi Kukkonen, (09) , RESL:n jäsenet: Sara Väinölä, (09) , Materiaalintoimitus: Aihe: Pohjanpoika TAI Aihe: Pohjanpoika Postiosoite: Joutsen Median Painotalo Oy Lekatie 4, OULU Postiosoite: Reserviläisjärjestöt Aleksanterink. 13 A 12, OULU Seuraavat aineistopäivät: nro nro nro Painopaikka: JOUTSEN MEDIAN PAINOTALO OY KOKOUSKUTSUJA KOKOUSKUTSU Reserviupseeripiiri ry Reserviläispiiri ry Maanpuolustusnaisten Piiri ry Piirihallitusten ja reserviläispiirien kevätkokoukset pidetään Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (OSEKK) tiloissa, Automaatiotie 1 (paikalla opastus) lauantaina klo alkaen. Hallitukset kokoontuvat klo alkaen ja varsinaiset kevätkokoukset, joissa käsitellään sääntömääräiset asiat alkavat klo Ilmoittautumiset mennessä: suomi.net RESERVILÄISILTA perjantaina klo alkaen Vihanti Alpuanharjun hiihtomaja. Ammuntaa, kilpailuja, virvokkeita, sauna lämpiää ja asiaa reserviläistoiminnasta! Tervetuloa kaikki reserviläiset! Vihannin Reserviläiset YLEINEN KEVÄTKOKOUS keskiviikko klo Kirjastotalo Ukonkantti. Sääntömääräiset asiat. Jäsenten välinen Eko-aims-ampumakilpailu kokouksen lopuksi. Hallitus KOKOUSKUTSU Haapaveden Reserviläiset ry kevätkokoukseen Aika: Torstaina klo Paikka: Haapaveden ABC Esillä sääntömääräiset asiat Johtokunta Kempeleen reserviläisten KEVÄTKOKOUS KOKOUSKUTSU Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyhdistys Vuosikokous ti klo alkaen Reserviläisjärjestöjen toimintahuoneistolla Aleksanterinkatu 13 A 12. Tukiyhdistyksen hallitus kokoontuu samoissa tiloissa klo alkaen. Esteilmoitukset tai to klo (PKC/Kempeleen kunnantalo/aurorasali/vihikari. Sääntömääräiset asiat. Asiantuntijaluento. Kempeleen res.ups ja Kempeleen Reserviläiset-RAU ry Tule vahvistamaan turvallisuus- taitojasi! Naisten Valmiusliiton valtakunnallinen NASTA-valmiusharjoitus WILMA 2011 Lappeenrannassa Harjoitukseen voi osallistua kuka tahansa suomalainen nainen, joka haluaa vahvistaa turvallisuus- ja varautumistaitojaan. KURSSIT: maastotaidot, katuturvallisuus, tietoturvallisuus, ikääntymisen haasteet turvallisuudelle, selviytyminen sähköttä ja toimintakyky kriisitilanteissa LISÄTIETOJA: Pääsihteeri Lotta Mertsalmi p NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Maanpuolustuksen tukena KATRI ANTELL OY KOILLISMAAN OSUUSKAUPPA ARINA OSUUSKAUPPA TAPIOLA-YHTIÖT AUTO ÅSTRÖM KALEVA KUSTANNUS OY POHJOLA-YHTIÖT KESKO OYJ OULUN PUHELIN HOLDING OYJ OULUN KORU OY SUOMENMAA-YHTIÖT OY OULUN DIAKONISSALAITOS CCC-YHTIÖT OY OULUN OSUUSPANKKI PÖLKKY OY KUUSAMON UISTIN RANNIKON KONETEKNIIKKA OY PÖRHÖN AUTOLIIKE OY AMMATTIOPPILAITOS LUOVI ASUNTOPALETTI OY LKV ELECTROBIT POLARHEAT ARKKITEHTITOIMISTO LAATIO OY M-FILTER OY YIT RAKENNUS OY POLAR ELECTRO OY SCANDO OY INSINÖÖRITOIMISTO POLARTEK OY SMILE-INVEST OY BEST WESTERN HOTEL APOLLO WETTERI OY RAUTARUUKKI POHJOIS-SUOMEN MESSUT POLARHEAT OY INFRAHEAT KEMIRA OULU PUB GRAALI IIN KONEPAJA KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA KUNTOKESKUS SPECIAL PS & LUMIAHO OY LÄÄKÄRI OPTIIKKA SILMÄKULMA OULUN KAUPPAKAMARI POCAL OY T HILDÉN CONLOG OY FENNIA TAUKOKANGAS-SÄÄTIÖ MARSH OY RAKENNUS-FORUM OULUNSEUDUN KOULUTUS KUNTAYHTYMÄ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ TEKNOVENTURE MANAGEMENT OY KUUSAMON OSUUSPANKKI HÄMEENAHO OY PAINOTUPA KEOPS ROTUAARIN II APTEEKKI STATIIVI OY PUBLIC LINE SERVICE OY V. E. LIPPONEN OY JES SANEERAUS KY

Aseet ja reserviläistoiminta

Aseet ja reserviläistoiminta Aseet ja reserviläistoiminta Professori Mika Hannula Suomen Reserviupseeriliiton puheenjohtaja Aseet ja vastuullisuus seminaari 13.3.2009 Vapaaehtoisen maanpuolustustyön perusta Järjestäytynyttä vapaaehtoista

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016

Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016 Espoon Maanpuolustusnaiset ry Jäsentiedote 1/2016 Hyvä Maanpuolustusnainen Tähän jäsentiedotteeseemme on kerätty muut kevätkauden tapahtumat. Jos et löydä etsimääsi maanpuolustustoimintaa tästä jäsentiedotteesta,

Lisätiedot

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN RESERVILÄISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 S I S Ä L T Ö TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 1. Aatteellinen toiminta 2. Kuntoliikunta- ja maastotoiminta 3. Ampuma- ja kilpailutoiminta 4. Muu toiminta

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 5 3.4 Urheilutoiminta... 5

Lisätiedot

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013

Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Iitin Reserviupseerikerhon toimintakertomus vuodelta 2013 Hallitus Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola,

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE

RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE OHJE 1(10) HELSINKI 1.10.008 RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE Lyhenne Peruste Voimaantulo Voimassaolo RESUL Ampuma-aselaki (1/1998) perusteluineen Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/007)

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi.

Pöytäkirja. 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleeksi. Pöytäkirja Jalasjärven Alapään Eränkävijät Ry Vuosikokous 22.02.2009 Aika 13.00 14.20 Paikka Seuran Maja Läsnä 39 jäsentä 1 Kokouksen avaus. Seuran puheenjohtaja Vesa Välimäki avasi kokouksen ja toivotti

Lisätiedot

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle

Syyrian tilanne. Kyllä Ei osaa sanoa Ei. Suomen tulisi lisätä humanitaarista apua alueelle Syyrian tilanne "Syyriassa on käyty sisällissotaa jo parin vuoden ajan. Miten kansainvälisen yhteisön ja Suomen tulisi mielestänne toimia tilanteen ratkaisemiseksi?" Kyllä Ei Kuva Suomen tulisi lisätä

Lisätiedot

HE 106/2009. Tommi Verho Järjestösihteeri Suomen Reserviupseeriliitto

HE 106/2009. Tommi Verho Järjestösihteeri Suomen Reserviupseeriliitto HE 106/2009 Tommi Verho Järjestösihteeri Suomen Reserviupseeriliitto RUL vastuullista johtajuutta Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) on reserviupseerien valmiuksia kehittävä toiminnallinen ja aatteellinen

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017

1 Yleistä. 2 Hallitus, toiminnantarkastajat ja edustajat vuodelle Hallitus vuodelle Toiminnantarkastajat 2017 Seinäjoki TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 Yleistä Kerhon tehtävänä on maanpuolustustahdon ja taitojen ylläpitäminen ja niiden kohottaminen, turvallisuuspoliittisen tiedon jakaminen, fyysisen kunnon

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

TYRNÄVÄN RESERVILÄISET RY. 1. Oulun res 291 pistettå JÅÅskelÅinen Matti Oulun res 99 HeikkilÅ Petri Oulun res 96 Molander Tapio Oulun res 96

TYRNÄVÄN RESERVILÄISET RY. 1. Oulun res 291 pistettå JÅÅskelÅinen Matti Oulun res 99 HeikkilÅ Petri Oulun res 96 Molander Tapio Oulun res 96 TYRNÄVÄN RESERVILÄISET RY ESKON MALJA KILPAILUT 9.5. 2009 TYRNÄVÄN AMPUMA- RADALLA ReservilÅiskivÅÅri 10 laukausta makuulta, matka 100 m joukkuekilpailu 3 parasta kustakin yhdistyksestå. JOUKKUEKILPAILUN

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Ampumakorttikurssi 2013 Lakiala - Pirkkala

Ampumakorttikurssi 2013 Lakiala - Pirkkala Ampumakorttikurssi 2013 Lakiala - Pirkkala Kurssipäivät ovat: La-su 13.04. - 14.04.2013 Lauantai 27.4.2013 Lauantai 11.5.2013 1 Ampumakorttikoulutuksen tavoitteet Ampumakorttikurssi on peruskoulutus turvalliseen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet

Kainuun prikaatin vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet 1 n vastuualueen ampuma- ja harjoitusalueet käyttää pääsääntöisesti Kassunkurun ampuma-aluetta Kajaanissa, Vuosangan ampuma-aluetta Kuhmossa, Sotinpuron ampuma-aluetta Nurmeksessa ja Hiukkavaaran ampuma-aluetta

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke

MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ. Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYKSEN ÖLYNTORJUNTAKOULUTUS HUOLTOVIIRIKKÖ Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan hanke MIKÄ ON MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) on vuonna 1993 perustettu valtakunnallinen

Lisätiedot

Aselaki uudistuu. Käsiaseiden saatavuutta rajoitetaan. Tiedotustilaisuus

Aselaki uudistuu. Käsiaseiden saatavuutta rajoitetaan. Tiedotustilaisuus Aselaki uudistuu Käsiaseiden saatavuutta rajoitetaan Tiedotustilaisuus 11.3.2009 11.3.2009 Uudistuksen lähtökohdat Kansainväliset velvoitteet YK:n tuliasepöytäkirja/yleissopimus tuli voimaan 11.3.2004

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Kiltauutiset 3/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 3/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 3/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Puheenjohtajalta Arvon jäsenet Muutoksen tuulet puhaltavat taas kerran Santahaminassa. Tällä kertaa vaikutuksia tulee myös meihin kiltalaisiin. Puolustusvoimissa

Lisätiedot

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008

Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko RESERVILÄISLIITTO JÄRJESTÖKUVATUTKIMUS 2008 Otsikko Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa kuvaa Reserviläisliitosta, sekä jäsenten että ulkopuolisten silmin Esim. mitä toimintaa jäsenet pitävät

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN SYYSKOKOUKSEN 2015 PÖYTÄKIRJA

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN SYYSKOKOUKSEN 2015 PÖYTÄKIRJA www.ksrespiirit.fi 1 (5) KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRIN SYYSKOKOUKSEN 2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.30. Paikka: Luonetjärven varuskuntakerho, Punainen paroni sali. Kokouskahvit

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! kiertue kävi Oulussa!

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! kiertue kävi Oulussa! Moi! SPEK POHJOIS-SUOMEN / Tässä on vuoden kolmas ajankohtaistiedote: - Palokuntien toiminta - Kampanjat - Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutus - Pohjois-Suomen pelastusliitto - Toimintakalenteri

Lisätiedot

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1

VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 VARKAUDEN RESERVIUPSEERIKERHO RY 1 SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Varkauden Reserviupseerikerho ry. Sen kotipaikka on Varkaus. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

ETTÄ KILLAN TOIMIHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT OVAT AJANTASALLA!!

ETTÄ KILLAN TOIMIHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT OVAT AJANTASALLA!! Maanpuolustuskiltojen liitto ry tiedottaa KILTATIEDOTE 02-2016 Tiedote ilmestyy sähköisenä eikä sitä postiteta kirjepostina. Kiltapiirien ja kiltojen puheenjohtajia, sihteereitä ja taloudenhoitajia tiedotetaan

Lisätiedot

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele.

KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. KEMPELEEN RESERVILÄISET - RAu ry:n SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Kempeleen Reserviläiset - RAu ry ja sen kotipaikka on Kempele. Yhdistyksen toiminta-alueena on Kempele

Lisätiedot

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet

MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA. Info-tilaisuus Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet MPK:N OSUUS ÖLJYNTORJUNNASSA Info-tilaisuus 20.8.2015 Henrik Nysten Piiripäällikkö/Distriktschef Meripuolustuspiiri/Sjöförsvarsdistriktet 7 Tehtävät Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso

JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso JÄSENTIEDOTE 1/2015 salonseudunrauhanturvaajat@gmail.com http://koti.mbnet.fi/kuso PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Hyvät Rauhanturvaajat, Taas on vuosi vaihtunut. Yhdistys piti syyskokouksensa ilman suurempia

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit.

KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI RY PIIRIKIRJE 2/2011 Gummeruksenkatu 7 40100 Jyväskylä reserviupseeripiiri@ksrespiirit.fi www.ksrespiirit. www.ksrespiirit.fi 1 (5) 1.11.2011 KESKI-SUOMEN RESERVIUPSEERIPIIRI TIEDOTTAA Arvoisat reserviupseerit Syksy on käynnistynyt erikoisissa merkeissä. Koskaan ei valtakunnassamme ole käyty näin lyhyessä ajassa

Lisätiedot

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä

Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Maanpuolustusjärjestöjen jäsenkysely turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä Taustatiedot Ensisijainen jäsenjärjestösi Sähköinen jäsenkysely toteutettiin 20.10. 5.11.2016 välisenä aikana ja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Reserviläisliitto - Tunnettuusseuranta 2016

Reserviläisliitto - Tunnettuusseuranta 2016 Reserviläisliitto - Tunnettuusseuranta 2016 INNOLINK RESEARCH OY 2016 Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen 1. YLEISKUVAUS TUTKIMUKSEN KUVAUS Tutkimuksessa kartoitettiin eri maanpuolustusliittojen (Reserviläisliitto,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan Piirin kilpailukalenteri 2017

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan Piirin kilpailukalenteri 2017 Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan Piirin kilpailukalenteri 2017 Hirvenhiihto 11.02 Kajaani,Hoikanportti SM hirvenhiihto esikisa PK-piiri/Ilm. Tapio Kiiskiselle 0503232737 18.02 Ilomantsi Hirvenhiihto

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen tehtävänä on: - toimita jäsenten yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien 1/6 Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry Yhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Reserviläiset Aliupseerit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki.

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Mielenvireys ry:n. Jäsentiedote 4/2016

Mielenvireys ry:n. Jäsentiedote 4/2016 Mielenvireys ry:n Jäsentiedote 4/2016 Taas eletään vuoden pimeintä aikaa. Loppuvuosi tuo mukanaan erilaisia tapahtumia ja juhlia. Mielenvireydessä vietämme mm. mielenterveysviikkoa, kynttilätapahtumaa,

Lisätiedot

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4/13 Aika 10.4.2013 klo 17.30 Paikka Urheilukentän huoltorakennus Osallistujat Niina Kivinen (pj), Marke Paavola (si), Katri Paavola, Ari Kankkonen, Ari Pekkarinen, Pekka Nikula, Heli Sorvisto, Marjo Salminen,

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirja 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013 AIKA Torstai klo 18.30 PAIKKA LÄSNÄ Mäntyniementie 1, Karhu-sali Hallitus Linnolahti Jarno, puheenjohtaja Asikainen Lauri Loisa Kirsi Mikkonen Pasi Nevalainen Pirjo

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

POHJOIS-HÄMEEN AMPUJAT ry:n

POHJOIS-HÄMEEN AMPUJAT ry:n POHJOIS-HÄMEEN AMPUJAT ry:n PISTOOLI- JA KIVÄÄRIKERHON TOIMINTASÄÄNNÖT Nämä tiettävästi ensimmäiset kirjalliset P-HA ry:n PK-kerhon säännöt on hyväksytty PK-kerhon syyskokouksessa 29.10.2015 ja päätös

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot

LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016

LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016 TIEDOTE 1 (3) Laivaston Sukeltajakilta ry Tapani Korhonen 28.1.2016 LAIVASTON SUKELTAJAKILLAN TIEDOTE 1-2016 Tervehdys hyvät kiltaveljet! Killan 31. toimintavuosi on pyörähtänyt vauhdilla käyntiin. Tämän

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Tämän puheenjohtajille ja sihteereille lähtevän Tieto yhdistyksille -kirjeen liitteenä ohessa: Liittokokouskutsu,

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09

SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09 SML:N JÄSENKERHOJEN C-TOIMITSIJAKOULUTUS 1/09 DIA KÄSIKIRJOITUS C-TOIMITSIJAKOULUTUKSIA PITÄVILLE KOULUTTAJILLE (Käsikirjoitus on tarkoitettu kouluttajan avuksi). Arvoisa kouluttaja Tämä diakäsikirjoitus

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot