Kohti uusia haasteita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti uusia haasteita"

Transkriptio

1 1/2011 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI Sivustoilla on tarkoitus julkaista reserviläisurheilutuloksia ja alaan liittyviä artikkeleita. Siellä on myös mahdollisuus julkaista kuvia eri reserviläistapahtumista. tapahtumakalenterit löytyvät myös pohjanpoika. netistä. Sivuston sisältö on kuitenkin kaikkien toimijoiden käsissä. Siksi nettisivujen ylläpitäjät toivovatkin, että eri järjestöt ja tapahtumanjärjestäjät lähettävät tietoja ja tuloksia nettisivuille lisättäväksi. Siellä on lähes rajaton mahdollisuus julkaista pitkiäkin tuloslistoja ja maanpuolustuksellisia artikkeleita. Myös mahdolliset tapahtumien aikataulu- ym. muutokset saadaan nopeasti käyttäjien tietoon sivuston kautta. Tekstit on lähetettävä word-tiedostoina. Myös rtf- ja txt-tiedostot kelpaavat. Pdftiedostoja emme lisää sivuille niiden hankalan muokattavuuden takia. Kuvat toimitetaan jpeg-muodossa. Kuvista voidaan tehdä oma galleriansa, mutta nettitoimitus rajaa julkaistavien kuvien määrän maksimissaan 15:een kuvaan yhtä tapahtumaa kohden. Pohjanpoika.net-sivustolle tarkoitetut aineistot lähetetään sähköpostitse joko Markku Holopaiselle (markku. tai Sampo Puoskarille Kohti uusia haasteita Vasemmalla vuoden 2010 KOTU-yksikköläiseksi valittu Esa Kourujärvi ja oikealla piiripäällikkö Timo Kesäläinen. Kulunut vuosi Haluan vielä hetken viivähtää kuluneessa vuodessa, joka haasteineen selätettiin hyvin tuloksin. Satayksi tapahtumaa kertoo KOTU-yksikön henkilöstön uskomattomasta aktiivisuudesta ja sitoutuneisuudesta toimintaan, josta kiitos teille kaikille. Kuten vuosijuhlassa totesin, niin yhdessä tekemisen voima on ollut nähtävissä tässä kasvavassa joukossa selkeästi. Vuosijuhlassa muistettiin eri tavoin lukuisaa joukkoa toimijoistamme. Ensimmäistä kertaa valittiin joukostamme vuoden KOTU-yksikköläinen. Esa Kourujärvi sai vuoden 2010 aikaisesta toiminnastaan tämän huomionosoituksen. Kaikkien palkittujen ja muistettujen nimet löytyvät KOTU-yksikön nettisivuilta. Uusi organisaatio Vuosi on hyvässä vauhdissa ja monen toimijan sekä kurssille tulijan odotukset ovat korkealla. Kurssitarjonta on KOTU-yksikön osalta pyritty pitämään alkaneella vuodella kutakuinkin edellisen vuoden tasolla. Tämä tavoite asettaa henkilöstölle eneneviä haasteita, sillä samanaikaisesti työskentelemme uuden organisaation toimivuuden parantamisen hyväksi. Kainuussa ja Lapissa uudet vastuuhenkilöt ovat ottaneet koulutus- ja tukiyksiköiden päällikkyydet hoitaakseen. Haluankin toivottaa tehtävänsä aloittaneille päälliköille menestystä tulevien vuosien haasteissa. Yksi merkittävä haaste uuden organisaation toiminnan parantamisessa on aiempia vuosia kiinteämmän yhteistyön rakentaminen Pohjois-Suomen maakuntien kesken. Uskon, että yhteistyölle löydetään järkeviä ja tehokkuutta lisääviä toimintamalleja. Kaikessa ei toki pyritä hakemaan yhdessä tekemistä, sillä jo fyysiset etäisyydet sanelevat niin ajallisesti kuin kustannuksien osalta reunaehtoja toiminnan yhdistämisessä. Samalla kun puhumme uudesta organisaatiosta ja sen tuomista muutoksista, on hyvä muistaa, että paljon pysyvyyttäkin on toiminnassa. Esimerkkinä voidaan mainita kussakin maakunnassa toimintaansa jatkavat KOTU-yksiköt tutulla ja ammattitaitoisella niihin sijoitetulla henkilöstöllä. Koulutus- ja tukiyksikkö Koulutus toiminnan organisoinnin osalta painopiste on KOTU-yksikön organisaation muokkaamisessa siten, että vastuun henkilöimistä tullaan entisestään lisäämään kullakin organisaation osa-alueella. Toimenpiteellä tehdään päätöksenteko joustavammaksi ja lisätään sitoutuneiden henkilöiden vastuuta toiminnan toteuttamisesta. Työstäminen aloitetaan sotilaskoulutusosastosta. Kouluttajien ja tukiosastossa toimivien pätevyyttä pyritään edelleen ylläpitämään ja lisäämään erilaisilla koulutuksilla. Kouluttajakoulutus muodostaa perustan kouluttajana toimimiselle. Koulutusta on annettu aikaja henkilöresurssien sallimissa rajoissa KOTU-yksikön henkilöstölle. On ilolla merkillepantavaa, että jo heti alkuvuodesta on saatu yhteistyötä harrastettua muiden alueen KOTU-yksiköiden kanssa. Kouluttajakoulutus 1 -kurssilla helmikuussa puolet kurssilaisista oli Lapista. Jatkossa tullaan KOTU-yksikön henkilöstön kouluttautuneisuus kartoittamaan ja kohdentamaan tarvittavilta osin kursseille. Lääkinnällisiä valmiuksia lisätään koulutuksella myös, jotta voidaan taata hätäensiavun antokyky kaikkien kouluttajien osalta. Koulutusvalmiuksien lisäämisen myötä tullaan koulutusvastuuta jakamaan tasaisemmin niin, että velvoitteet eivät rasita yksiä ja samoja kouluttajia vuodesta toiseen. Yksi tärkeä koulutushaaste tulee Puolustusvoimien tilaamasta koulutuksesta. Haasteisiin vastataan innokkaasti. Innokkuus ei aina kuitenkaan yksin riitä vaan tarvitaan myös kouluttamiseen liittyvää erikoisosaamista, joka mahdollistuu pääosin Puolustusvoimien antaman kouluttajakoulutuksen ja erityisosaamista lisäävän koulutuksen kautta. Edellä mainituille kursseille on viime vuosina lähetetty henkilöstöä annettujen kiintiöiden rajoissa. Kiintiömäärät kursseille ovat kuitenkin niin pieniä, että Puolustusvoimien määräysten mukaisia kelpoisuusehtoja täyttäviä kouluttajia on koulutustasoilla kaksi ja etenkin kolme kovin vähän tarpeeseen nähden. Kouluttajaoikeudet omaavia kouluttajia poistuu rivistä eri syistä johtuen. Tämä vaikeuttaa entisestään riittävän kouluttajamäärän kokoamista. Aselajikoulutuksen osalta tilanne on vielä huonompi kuin kouluttajakoulutuksessa. Varusmiehiä kouluttavien joukkoosastojen läheisyydessä sijaitsevien KOTU-yksiköiden tilanne on parempi kuin pelkästään esikuntien yhteydessä toimivilla KOTUyksiköillä, koska tarvittava aselaji- tai muu erikoismateriaali sekä Ryhmätyöskentelyä helmikuussa 2011 kouluttajakoulutus 1 -kurssilla. Kuvassa etualalla vasemmalta oikealle Heikki Kaisto, Iikka Ellilä ja Jari Satomaa. osaava Puolustusvoimien kouluttajahenkilöstö on saatavilla. Osaamisvajeeseen liittyvien puutteiden korjaamiseen tulisi pikimmiten puuttua valtakunnallisesti. On nähtävissä, että tulevina vuosina tarpeet ja vaatimukset Puolustusvoimien tilaaman koulutuksen osalta tulevat lisääntymään jo pelkästään MPK:n strategiaa 2015 tarkastellessa. Näkisin, että tehokkain tapa korjata tätä vajetta olisi kertausharjoituksina mahdollisimman monessa joukko-osastossa annettava koulutus. Koulutus kohdennettaisiin MPK:n esittämille ja aluetoimistojen hyväksymille KOTU-yksikön henkilöille. Koulutushenkilöstön lisärekrytoinnissa pyritään yhä enenevässä määrin löytämään sellaista henkilöstöä, joka täydentää aselajikouluttajiksi sitoutunutta henkilöstöä. Toivottavasti voimme tulevaisuudessa entistä tehokkaammin osoittaa heille mahdollisuuksia kehittää taitojaan lisääntyvällä valtakunnallisesti organisoidulla aselajikoulutuksella. Siviilikoulutuksen osalta hyödynnetään edelleenkin kouluttajien erinomaista siviiliammatin tuomaa tai muuten hankittua osaamista. Toki heillekin pyritään järjestämään koulutusmahdollisuuksia eri tavoin tarvekartoituksen perusteella. Siviilikoulutusosaston rekrytoinnissa toimivat samat lainalaisuudet kuin sotilaskoulutusosastossakin. Eri alojen erityisosaamista pyritään kasvattamaan koulutustarpeen mukaan. Tukitoiminta Tukihenkilöstö muodostaa erittäin tärkeän osan toiminnassamme. Muonitushenkilöstö kantaa käytännössä suurimman taakan tukitehtävien osalta. Osaavan muonitushenkilöstön määrä on tällä hetkellä niin vähäinen, että kaikkiin harjoituksiin, joihin olisi tarkoituksenmukaista järjestää kenttämuonitus, sitä ei voida tehdä. Uusia henkilöitä pyritäänkin rekrytoimaan eri tapahtumissa ja kursseilla, jotta huollollisesti muuta toimintaa tukevat tarpeet saataisiin tyydytettyä. Edellä esille otettu kohderyhmä ei ole ainut lisähenkilöstöä tarvitseva sektori. Muita tukitoimiin liittyviä henkilöstötarpeita täydennetään tarpeen ja tarjonnan mukaan. Kiitollisena katson KOTUyksikön henkilöstön suuntaan ja voin todeta henkilöistä löytyvän roppakaupalla tahtoa ja taitoa. Motivaation ylläpitoa kuitenkin tarvitaan ja sitä tulee meidän toiminnoista vastuussa olevien pyrkiä lisäämään kaikin keinoin ja sen myötä myös osaamista, joka palvelee parhaalla tavalla kokonaismaanpuolustusta ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa. Tehdään turvallisuutta yhdessä! Timo Kesäläinen piiripäällikkö

2 2 Puheenjohtajan palsta Uusi vuosi on jo ollut menossa hyvän matkaa. Uusi vuosi tuo aina mukanaan uudistuksia, niin nytkin. Pitkäaikainen puheenjohtajamme majuri (res.) Kari Ahokas siirtyi mentoriksi ja olen saanut vuoden 2011 alusta toimia Pohjois- Pohjanmaan reserviupseeripiirin puheenjohtajana. Kaiman jäljiltä on hyvä jatkaa. Piirin toiminta ja talous ovat kunnossa. Otettuani tehtävän vastaan olen luodannut tulevaa ja mustia pilviä onkin kasaantunut reserviläistoiminnan taivaalla. Reserviläistoiminnan kovaa ydintä ammuntaa - kalvaa näköpiirissä olevat rajoitukset ampumaratojen käyttöön ja aselupien saatavuuteen. Ympäristönormien tiukkeneminen tulee jatkossa sulkemaan ampumaratoja, joten radalle pääsy vaikeutuu pitkien matkojen takia ja kun ilta- ja viikonloppukäyttöä rajoitetaan, niin työssä käyvän reserviläisen on liki mahdotonta harrastaa ampumatoimintaa. Toisaalta lupakäytäntö on tiukentunut. Tasavallan presidentti vahvisti lait 11. helmikuuta Jatkossa yksityishenkilöille käsiaseisiin annettavat aseluvat ovat ensin määräaikaisia, voimassaoloaika on enintään viisi vuotta. Tämän jälkeen luvan saa toistaiseksi voimassa olevana, mutta luvanhaltijan on viiden vuoden välein osoitettava harrastuksensa jatkuminen. Henkilökohtaisen käsiaseluvan voi saada vasta kahden vuoden aktiivisen harrastamisen jälkeen. Käsiaseilla tarkoitetaan tässä yhteydessä pistoolia, pienoispistoolia, revolveria ja pienoisrevolveria. Hakijalta vaaditaan myös soveltuvuustesti ja ampumaseuran Kari Juntunen Reserviupseeripiirin puheenjohtaja asekouluttajan antama todistus harrastuneisuudesta. Lisäksi poliisi voi pyytää tarvittaessa hakijasta lääkäriltä suoraan hänen terveystietojaan. Nyt voimassa olevat aseluvat säilyvät ennallaan, eikä niiden haltijoilta vaadita käsiaseidenkaan osalta todistusta aktiivisesta ampumaharrastuksesta. Muiden käsiaseiden, esimerkiksi metsästyskiväärien ja -haulikoiden osalta lupien voimassaoloon tai harrastuksen osoittamiseen ei tule muutoksia. Reserviläisten on suositeltavaa pitää ampumapäiväkirjaa. Oiva apu on Reserviläisurheiluliitto ry:n sähköinen kuntokortti osoitteessa Kuntokorttia täyttämällä saa tulostettua helposti myös ampumapäiväkirjan, josta on helposti todettavissa ampuma-ajat ja paikat sekä laukausmäärät. Mukavaa liikunnallista kevättä reserviläistoiminnan piirissä. OHJE HIUKKAVAARAN AMPUMARATOJEN KÄYTÖSTÄ SIVIILIAMPUJILLE Hiukkavaaran ampumaratojen uusin johtosääntö luettavissa: Reserviupseerien Johtamispäivä Reserviupseeriliitto viettää tänä vuonna 80-vuotisjuhlavuottaan. Sen kunniaksi RUL kannustaa jäsenjärjestöjään järjestämään Johtamispäivän. Oulun, Kempeleen ja Haukiputaan reserviupseerikerhot järjestävät reserviupseereille suunnatun Johtamispäivän yhdessä Reserviupseeripiirin ja MPK:n kanssa lauantaina Hiukkavaarassa. Luvassa on toiminnallista rastikoulutusta, johon sisältyy ammuntaa ja muita sotilaallisia valmiuksia palvelevia tehtäviä. Puolustusvoimat myöntää Johtamispäivään osallistuville korvaavan kertausharjoitusvuorokauden. Mukaan pääsee 50 ensiksi ilmoittautunutta. Tarkemmat tiedot Johtamispäivästä ja ilmoittautumisohjeet tulevat Pohjanpojan nettisivustolle maaliskuun aikana. Tervetuloa mukaan! Pakkasten paukkuessa Suomessa on käsillä vuoden kylmin ajanjakso. Lunta alkaa olla riittämiin ja talvi on tuonut tullessaan myös paukkuvat pakkaset. Ja mikäli sääennustuksia on uskominen, tulee kylmyyttä riittämään. Toivottavasti kesä vastaavasti on lämmin. Myös Reserviläisrintamalla on toimintavuosi vaihtunut uuteen. Toivottavasti mahdollisimman moni yhdistys on muistanut täyttää ja palauttaa viimevuoden toimintalomakkeet. Vaikuttaahan toiminnan raportointi merkittävällä tavalla Reserviläisliitosta piirille ja ennen kaikkea yhdistyksille tulevaan rahamäärään. Myös kuluvalle vuodelle on liitto kirjannut asioita, joita tullaan seuraamaan maksettaessa tukia. Reserviläisliiton toimintasuunnitelmaan on kirjattu toiminnan seuraamisen osa-alueiksi sähköisen kuntokortin käyttöaste, prosenttiammunnat, jäsenmäärän lisäys ja veteraanitoiminta. Painopiste on toiminnan monimuotoisuudessa. Timo Ronkainen Reserviläispiirin puheenjohtaja Viimevuosien aikana hyvin voimakkaasti esillä ollut ampumaaselain muutos on ollut eduskunnassa hyväksyttävänä ja presidentin esittelyssä. Laki on saanut vahvistuksen ja astuu voimaan Lain muutoksen myötä tulee muutoksia uuden aseen hankkijoille. Merkittävin muutos on käsiaselupaa hankittaessa 20 vuoden ikä sekä viiden vuoden määräaikaisuus. Samoin mukana on säännöllisen ampumatoiminnan harrastamisen vaatimus. Ampumatoiminnan harjoittaminen on muutoinkin vaikeutumassa monien ampumaratojen sulkemisen myötä. Samoin toimintaan jääville ampumaradoille ollaan asettamassa viranomaisten toimesta entistä tiukempia ympäristövaatimuksia. Toisaalta on ihan hyvä, että ympäristöä suojellaan mutta ei sen tarkoituksena tarvitse olla ampumaharjoituksen näivettäminen. Ampumaharrastukseen liittyen RES ja RUL ovat käynnistäneet ampujakorttikouluttajien koulutuksen, jonka pilottikurssi on Oulussa helmikuun lopulla. Tavoitteena on, että koulutetut henkilöt tulevat toimimaan jatkossa ampujakorttikouluttajina alueellamme. Muutoinkin vuosi on piirimme osalta työntäyteinen, järjestämmehän elokuussa Reserviläisliiton mestaruusammunnat Hiukkavaarassa. Vuosi huipentuu Reserviläisliiton syyskokoukseen Oulussa marraskuun lopulla. Pakkaskeleistä huolimatta reipasta ulkoilumieltä ja monipuolista maanpuolustustoimintaa muutoksien tuulissa. Muistakaa kirjata liikuntasuoritukset sähköiseen kuntokorttiin. TUEMME TURVALLISUUTTA Tekijöiden puute heikentää yhdistysten toimintaa Puhutaan ilmaston lämpenemisestä ainakaan tämä talvi ei ole tukenut tuota ilmaisua. Nytkin pakkasta tätä kirjoittaessani on n. -30 astetta. Aurinko tosin jo näyttää merkkejä alkavan kevään tulosta lunta kuitenkin riittää, samoin hiihtokelejä vielä pitkän tovin. MNL:n piirissä tehtiin nuijan vaihdos vuodenvaihteessa. Matilaisen Tuula luovutti erinomaisesti hoitamansa pestin allekirjoittaneelle. Toivottelen hyvää jatkoa Tuulalle vaan kyllä me Tuulaa toivottavasti näemme yhteisissä kokouksissa ja tapahtumissa. Ei maanpuolustushenki ole pesteistä ja titteleistä kiinni. Se on meidän jokaisen sydämessä, halusamme tehdä vapaaehtoista ja pyyteetöntä työtä mm. veteraaniemme hyväksi vaikkapa avustaen veteraanijuhlissa tai käymällä heidän luonaan tervehdyskäynnillä. Voimme toimia aktiivisesti yhdistysten ja piirin hyväksi ilman yhdistysten tai piirin toimielimen paikkaakin. Yhdistyksissä alkaa aktiivisista jäsenistä olla kohta puute ainakin näillä pienemmillä paikkakunnilla. Jäsenmäärä yhdistyksissä voi olla hyvinkin korkea, mutta aktiivinen toiminta yhdistyksessä on harvojen harteilla. Tämä voi vaikuttaa yhdistysten toimintaan jopa niin, että toiminta yksipuolistuu. On tietenkin niin, että suurin Terttu Määttä Maanpuolustusnaisten Liiton piirin puheenjohtaja osa yhdistysten ja piirinkin toiminnasta on vakiintunutta, mutta aina pitäisi pyrkiä saamaan mukaan ainakin yksi uusi tapahtuma - ihan kokeilumielessä. Nuorien jäsenten saaminen yhdistysten toimintaan vaatii muutakin kuin kevät- tai syyskokouskutsun. Heille pitää olla sitä äxonia.! Siinäpä meille kaikille haastetta! Tutkaillessani eri yhdistysten toimintakalentereita huomaan, että eräänlainen hemmottelu on päivän sana. Tämän päivän kiireinen ja hektinen elämä vaatii vastapainoksi rentouden ja kiireettömyyden olotilan etsimistä. Joka kerta ei voi lähteä erämaihin pitkiksi ajoiksi, vaan mielen ja kehon rentoutukseen voisi ajatella jäseniltanakin pidettävän esimerkiksi saunailta ja nyyttikestit. Aktiivista toimintaa peräänkuulutettiin myös liittohallituksessa. Uusi puheenjohtajisto on työelämässä olevia naisia, joka osaltaan luo uudenlaista toimintakulttuuria liittoon. Toimintaryhmille delegoitiin tehtäviä, jotka on saatava pääosin kuluvan vuoden aikana liittohallituksen ja osa yleisten kokouksen päätettäviksi. Sääntöjen uudistaminen aloitetaan tämän vuoden aikana. Tosin en usko siihen tulevan muita muutoksia kuin yhdistyslain edellyttämät muutokset, jotka nekin on tehtävä. Yksi asia ilahdutti saimme viimein palkitsemisohjeet. Ensimmäiset tämän uuden liiton kultaiset ja hopeiset ansiomitalit voidaan luovuttaa jo MNL ry:n kevätliittokokouksessa Lahdessa. Varmasti meidänkin MNL:n piirissä on naisia, jotka ovat ansainneet MNL ry:n ansiomitalin. MNL:n piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään miesten kanssa samaan aikaan lauantaina klo 10:00 alkaen OSEKK:n tiloissa. Tulkaa naiset joukolla mukaan!

3 3 MAANPUOLUSTUSKOULUTUS koulutus- ja tukiyksikön toiminta 2011 maaliskuu syyskuu Puolustusvoimien tilaama koulutus... Paikka...Aika Maakuntakomppanian testi- ja koulutustilaisuus 1... Oulu Linnoituskurssi... Hiukkavaara Muonituskurssi... Hiukkavaara Sissitoiminta ja tiedustelu... Hiukkavaara Virka-apukoulutus... Hiukkavaara SPOLK:n rungon harjoitus... Hiukkavaara Maakuntakomppanian testi- ja koulutustilaisuus 2... Oulu Sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus... Paikka...Aika Tarkka-ammunnan perusteet... Hiukkavaara Liikenteenohjauskurssi... Lumijjoen srk talo Ammunnanjohtajakurssi... Hiukkavaara Eskon malja -ampumakilpailu... Tyrnävä Ammunnanjohtajakurssi... Linnaistenkankaan ampumarata Kiltakilpailut ja ammunnat... Hiukkavaara Kohteen suojaaminen... Kempele/Hiukkavaara Tykkikaluston huolto... Hiukkavaara Sissikurssi 1... Kuusamo Kunnialaukaukset Linnasaari reserviläisten ampumamestaruuskilpailut... Hiukkavaara Liikenteen ohjaus ja Virve -kurssi, valmistava harjoitus... Hiukkavaara/Oulu Liikenteen ohjaus ja Virve -kurssi... Oulu/Raksila Sillanrakennus... Tyrnävä/Suutarinkylä Muonituskurssi... Tyrnävä/Suutarinkylä SRA-kilpailu... Oulaisten Honkamaja Kaukopartio... Hiukkavaara Reserviläisten ammunnan SM -kilpailut... Hiukkavaara JORY-ammunnat... Tyrnävä Turvallinen aseenkäsittely... Yli-Iin ampumarata Pioneeritaidot 1 / VUORI -harjoitus... Haapajärvi Jalkaväkikomppanian puolustus, aselajikurssi... Hiukkavaara Siviilikoulutus... Paikka...Aika Saunajärvi-jotos... Yli-Ii Maanpuolustuksellinen liikuntapäivä... Alpuanharjun hiihtomaja Maatalouden varautuminen... Kuusamo Moottorikelkkakurssi... Maijanlampi Kunnan varautuminen... Kempele Sotilaskotitoiminnan uudet tuulet tutkimustietoa ja... Hiukkavaara käytännön kokemusta sotilaskodin leivonnaisista Kansalaisen turvakurssi... Rantsila Yhteistoimintaharjoitus, MPK-VAPEPA... Maijanlampi Nuorisokurssi... Maijanlampi Peruskoululaisten turvallisuus- ja liikennevalistuspäivä... Yli-Ii Jääkäripolku tehtävärastein... Yli-Ii Peruskoululaisten maanpuolustus- ja turvallisuuspäivä... Rantsila Maastotaidot... Hiukkavaara Muonituskurssi... Hiukkavaara Muonituskurssi... Oulu/Raksila Arjen turvallisuus... Hiukkavaara Nuorisokurssi... Rantsila Opiskelijan turvakurssi... Kuusamo Erä- ja maastotaidot... Lumijoki Maastotaidot 2... Kuusamo Muu koulutus... Paikka...Aika Suksipartio Sujakka... Hiukkavaara Lumikenttien kutsu... Köykkyrin hiihtokeskus Pohjan loimu... Kilpisjärvi Kansallisen veteraanipäivän juhla ja toimintojen tukeminen... Vihannin yläaste Kutsuntainfo... Kunnat... Syksy 2011 Tyrnävän perunamarkkinat... Tyrnävä POHJOIS-POHJANMAAN KOULUTUS- JA TUKIYKSIKKÖ PL 119, OULU. puh , / Turvallisuutta yhdessä

4 4 Reserviupseerien talouskuuri Sampo Puoskari puheenjohtaja Hyvät reserviupseeriveljet ja -sisaret. ORUK:in hallitus on lupausten mukaisesti suunnitellut jäsenistöllemme toimintaa. Olemme myös käynnistäneet toimenpiteet kerhon talouden vakauttamiseksi. Kerho omistaa neljäsosan reserviläisjärjestöjen toimitilasta Oulun keskustassa. Viime vuonna kiinteistölle tehtiin kattoremontti, joka verotti kerhon varoja. Toimitila on kuitenkin keskeisellä paikalla kaupunkia ja se kannattaa pitää kunnossa. Siellä on helppo kokoontua, mutta se tulee jatkossakin vaikuttamaan kerhon talouteen. Yksi kerhomme tärkeimmistä jäseneduista on Rokuli-majamme. Sen suhteen niin jäsenistö kuin kaikki edeltävät hallituksetkin ovat olleet samaa mieltä: itse rakentamamme perinnemaja on kiinteä osa kerhon identiteettiä. Rokulista ei luovuta. Sen käyttö on kuitenkin syönyt kerhon pääomaa viimeisen kymmenen vuoden aikana niin paljon, että muutoksia majan käyttöaikoihin ja hinnoitteluun on pakko tehdä. Jäsenistömme on voinut käyttää Rokulia jo vuosikaudet lähestulkoon ilmaiseksi. Käyttö on myös perustunut luottamukseen ja rehellisyyteen. Majan käyttömaksuihin ja -aikoihin joudutaan tekemään muutoksia. Muutokset otetaan käyttöön 1.6. alkaen, mutta samalla pyrimme myös profiloimaan ja kohentamaan upeaa majaamme niin, että se tyydyttää entistä enemmän sen käyttäjiä. Sitten asiaa toiminnasta: kevään ykköstapahtuma jäsenistöllemme on RUL:n juhlavuoden innoittama Johtamispäivä Hiukkavaarassa, jonka ORUK järjestää yhdessä Kempeleen ja Haukiputaan reserviupseerien sekä MPK:n kanssa. Mukaan mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta, joten tulkaa joukolla mukaan toiminnalliseen päivään, josta saa korvaavan kertausharjoituspäivän. Tulkaa keskustelemaan Rokulista ja kerhon toimintamuodoista kevätkokoukseemme. Siellä voitte vaikuttaa oman kerhonne toimintaan. Kuntoilutulokset 2010 ORUK kuntoilutuloksissa nousukausi senkun jatkuu. Kuntokortteja on taas täytelty ahkerasti ja viimevuonna tehdyt ennätykset rikottiin samantien. Tällä kertaa osallistujamäärä kehittyi maltillisemmin, mutta pistemäärät kohosivat selvästi, niin kärkiviisikon kuin kaikkien kuntokortin täyttäneiden joukossa. Olisiko osasyy kasvaneeseen pistekertymään reserviläisurheiliiton sivuilta (www.resul.fi) löytyvän sähköisen kuntokortin käytön helppous. Ei jää enää niin helposti suoritus merkkaamatta. Kenties. Tärkeysjärjestys on kuitenkin: 1) kuntoilu sinänsä, 2) kuntoilujen kirjaaminen, 3) kirjausten saattaminen urheilu-upseerin tietoon. Sähköisessä kirjaamisessa tosin säästää sekä postittamisen vaivan, että hinnan. Tämänvuotisissa tuloksissa huomion herättää se, että viiden kärkeen vaadittiin yli 750 pistettä. Moisella oltiin takavuosina kirkkaasti kärjessä ja keskiarvoisesti tuo tarkoittaa jo vähintään puolentoista tunnin suoritusta vuoden joka ikinen päivä. Tämänkin vuoden pistelistan kärjessä on Raimo Pitkänen. Tämänvuotisen tuloksen, 1095 saavuttaminen on vaatinut jokaisena päivänä suorituksia vähintään kolmen tunnin verran. Huikeaa! Vaikka 2010 voittopisteet ovatkin täydet 1095, niin muistetaanpa kuitenkin, että vuonna 2012 on karkauspäivän ansiosta mahdollista tavoitella vielä kolmea pistettä korkeampaa suoritusta. Vuoden 2010 suorituspisteiden kärkiviisikko: 1. Pitkänen Raimo 1095, 2. Korhonen Jarmo 933, 3. Päivärinta Matti 795, 4. Pyyny Esa 792, 5. Mikkonen Antero 754. Muut kuntokortin palauttaneet tai sähköiseen kuntokorttiin tietoja tallentaneet aakkosjärjestyksessä: Alanärä Jouni, Alenius Kari, Eskelinen Esko, Helttunen Reino, Holopainen Markku, Jalkanen Juha, Järvelä Kalevi, Juola Esko, Kankainen Ilmari, Kärkkäinen Juhani, Kerola Pentti, Lajunen Lauri, Mäkelä Seppo, Manninen Lauri, Mattila Sampo, Närä Petteri, Pakonen Seppo, Pehkonen-Ollila Hallitus 2011 Juho, Pellikka Paavo, Satomaa Jari, Seppänen Pertti, Seppänen Veikko, Sutinen Lauri, Turjanmaa Lauri, Vimpari Jarkko, Vornanen Erkki, Vuolteenaho Ari, Yrjö-Nikola Heikki Mestari- tai suurmestariluokan suorituksista ei tullut sähköisen järjestelmän kautta ilmoitusta. Tämä voi tarkoittaa, että moisia ei ollut, tai että järjestelmä on rikki. Kerhon hallussa olevan suoritusarkiston läpikäyminen saattaa vielä paljastaa palkitsemista edellyttäviä tunnustuksen aiheita. Arkiston perkaaminen valmistuu luvatusti kevätkokoukseen mennessä. Mikäli kaipaat apua sähköisen kuntokortin käyttöönotossa, tai haluat paperiversion kuntokorttipohjasta tai toimittaa kuntokortin perinteisellä tai sähköpostilla tai ehdottaa ja toivoa jotakin muuta urheiluun ja liikkumiseen liittyvää, niin yhteyttä saa seuraavin koordinaatein: ORUK Urheilu-upseeri Sampo Mattila, Aleksanterinkatu 13 A 12, Oulu, , Puheenjohtaja... Sampo Puoskari Varapuheenjohtaja... Matti Kuonanoja Sihteeri... Petteri Närä Koulutusupseeri... Jari Maljanen Talousupseeri... Markku Mikkonen Urheilu-upseeri... Sampo Mattila Tiedotusupseeri... Jarmo Korhonen Jäsenupseeri... Harri Häll Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Kerhon Rokuli-maja kesällä Tänä vuonna majaa on tarkoitus kehittää ja sen käyttöä tehostaa. Rokuli Oulun Reserviupseerikerhon maja Rokualla Varauskirja ja avainten luovutus Neste Hiirosella puh osoitteessa Kiilakivenkuja 2. Huoltamo avoinna arkisin , lauantaisin ja sunnuntaisin Avainta palautettaessa jätä viesti Rokulista, mikäli havaitsit puutteita. MAKSUT: 10 euroa/vrk/hlö tai 50 euroa/vrk/ryhmä (10 hlö) Kevätkokouskutsu Oulun Reserviupseerikerho ry:n kevätkokous pidetään tiistaina kello 18 alkaen vakuutusyhtiö Tapiolan kokoustiloissa osoitteessa Kirkkokatu 9, käynti sisäpihan kautta. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat. Kokouksen yhteydessä kahvitarjoilu. TERVETULOA! Hallitus Kerhon ampumaratavuorot 2011 Hiukkavaarassa Kerho järjestää ohjattuja ampumavuoroja sekä pistooli- että kivääriradoilla. Jäsenillä on mahdollisuus käyttää omia tai kerhon aseita. Ampumavuorot sekä tarkemmat ohjeet ammuntakäytännöistä löydät yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta toiminta/urheilu.php Lisätietoja: Petteri Närä TERVETULOA MUKAAN! Kerhon ulkoilupäivä Rokualla Majatoimikunta järjestää kerhon ulkoilupäivän Rokuli-majalla Rokualla lauantaina klo 12:00 alkaen. Luvassa on rento koko perheen ulkoilutapahtuma ja oivallinen mahdollisuus tutustua kerhon majaan sekä jäsenistöön. Kahvitarjoilu ja makkaranpaistoa sekä sään salliessa kerhon pilkkikilpailut klo Tarvikkeiden hankkimista varten ilmoittautumiset Ristolle viimeistään perjantaina Puhelin tai Kaikki jäsenet perheineen ovat tervetulleita! Majatoimikunta Toimintaamme tukee

5 Suomen EU- ja NATO-puolustusyhteistyön arviointia Suomen puolustuksesta vastaa Puolustusvoimat nyt ja tulevaisuudessa. Suomen nykyisen hallituksen ohjelman mukaan: Sotilasliitoon kuulumaton Suomi ylläpitää ja kehittää kansallista puolustusta ja uskottavaa puolustuskykyä. Suomi osallistuu täyspainoisesti EU:n yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan ja kriisinhallintayhteistyöhön. Suomi kehittää rauhankumppanuutta NATO:n kanssa ja säilyttää mahdollisuuden hakea NATO:n jäsenyyttä. EU:n perussopimuksen hyväksyttyään Suomi sitoutui antamaan apua sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle EU:n jäsenvaltiolle ja vastaavasti ottamaan itse apua vastaan. Olemmeko nyt sotilaallisesti liittoutuneita? Suomi ei ole hakenut NATO -jäsenyyttä, mutta teemme laajasti avointa yhteistyötä NATO:n kanssa. Tästä seuraa, että meillä on moniulotteisia NATO-rasitteita ilman sotilaallisessa kriisissä tarvittavia turvatakuita. Jäämmekö hyökkäyksen kohteena yksin ilman nopeaa ja tehokasta sotilaallista apua? EU:n perussopimus eli Lissabonin sopimus EU-maiden lippurivistöä. Lainaus sopimuksesta: Jos jäsenvaltio joutuu alueeseensa kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muilla jäsenvaltioilla on velvollisuus antaa sille apua kaikin käytettävissään olevien keinoin Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisesti. Tämä ei vaikuta tiettyjen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen. Tämän alan sitoumusten on oltava Pohjois-Atlantin liiton puitteissa tehtyjen sitoumusten mukaisia, ja Pohjois-Atlantin liitto on jäseninään oleville valtioille edelleen niiden yhteisen puolustuksen perusta ja sitä toteuttava elin. Jäsenyys EU:ssa oli aikanaan Suomelle perustavanlaatuinen turvallisuuspoliittinen valinta. Nyt Lissabonin sopimus velvoittaa jäsenmaata antamaan apua hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle toiselle jäsenmaalle. Apu voi olla pelkästään myötätuntoa, siviilitai sotilasvoimavaroja. Mahdollinen avun saanti on epävarmaa ja hidasta, koska avunannosta ei ole tehty yksityiskohtaisia sopimuksia. Suomen on otettava puolustuspolitiikassaan myös huomioon, ettei EU:lla ole omaa puolustussuunnittelua eikä yhteisen puolustuksen järjestelyä. EU:n käytössä on vain kriisinhallintajoukkoja. EU antaa ison talon suojaa, mutta tehokas sotilaallinen apu sodan tilanteessa on pelkän hyvän u s k o n varassa. Suomi kuitenkin varautuu mahdollisen kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen. Tämä ei vaikuta tiettyjen jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen. Onko tässä pienten EU-valtioiden haluamassa epäselvässä lisäyksessä koko avunantovelvoitteen kieltävä vai salliva lause? Kielteisesti Miinalaiva Pohjanmaa osallistuu EU-johtoiseen Atalanta-operaatioon Somalian merialueella. NATO:n päämaja Brysselissä. tulkittuna tämä voisi tarkoittaa, että sotilaallisesti liittoutumaton tai puolueeton EU -valtio ei sodan tullen anna apua tai ota sitä vastaan. Myönteisesti tulkittuna lause voisi tarkoittaa, että sotilaallisesta liittoutumattomuudesta tai puolueettomuudesta huolimatta apua annetaan ja vastaanotetaan. Suomen poliittinen johto tulkinnee asian myönteisellä tavalla. Lissabonin sopimuksen hyväksymisen jälkeen EU:ssa ei voi olla sotilaallisesti liittoutumattomia tai puolueettomia valtioita. EU:n perussopimus on selvästi sotilaallisiakin ulottuvuuksia sisältävä liittosopimus. Kansainvälisten sopimusten mukaan puolueettoman valtion on suhtauduttava puolueettomasti sodan kumpaankin osapuoleen. Avunantolausekkeen koko sisältö on sidottu NATO:n toimintaan. EU:n 27 jäsenmaasta 21 maan joukossa merkittävimmät ovat NATO:ssa eli EU-kansalaisista noin 95 % on NATO:n jäsenmaista. Jos Suomi saa sodan tullen EU:lta sotilaallista apua, se tulee käytännössä sotilaallisesti voimakkaimmilta NATO-mailta kuten Isolta-Britannialta, Ranskalta ja Saksalta. Suomi tukee EU:n ja NATO:n välisen yhteistyön tiivistämistä, mutta NATO:n ulkopuolella ei ole varmoja sotilaallisia turvatakuita. Pohjois-Atlantin sopimus eli NATO Lainaus 5. artiklasta:, että aseellista hyökkäystä yhtä tai useampaa sopimusosapuolta vastaan Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa on pidettävä hyökkäyksenä niitä kaikkia vastaan, ja tämän seurauksena ne sopivat, että jos tällainen hyökkäys tapahtuu, kukin niistä harjoittamalla yhteistä Yhdistyneitten Kansakuntien peruskirjan 51. artiklassa tunnustettua puolustautumisoikeutta auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutuneita sopimusosapuolia NATO on poliittis-sotilaallinen liittokunta, jonka olemassa olon perusta on Pohjois-Atlantin sopimus ja sen 5. artikla. On huomattava, että avunantovelvoite koskee vain Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa tapahtuvaa jäsenmaahan tai -maihin kohdistuvaa hyökkäyksen torjuntaa. Toiminta Irakissa ja Afganistanissa on paljon enemmän mitä 5. artikla edellyttää. Ne eivät ole varsinaista NATOtoimintaa, vaan supervalta USA:n johtaman liittokunnan toimintaa. Suomi on Afganistanissa YK:n hyväksymässä NATO-johtoisessa kriisinhallintaoperaatiossa maan pohjoisosassa ja USA:n johtama liittokunta käy sotaa maan eteläosassa. IFOR-kriisinhallintajoukkojen ja USA:n liittokunnan toiminnoissa on eroa. NATO:n käytännön toiminta on nykyään keskittynyt kriisinhallintaan, terrorismin torjuntaan ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen. NATO on läntisten demokratioiden puolustusliitto, ja se on jäsenilleen sekä kumppaneilleen keskeinen yhteistyöjärjestö. USA takaa NATO:lle strategiset voimavarat ja globaalin ulottuvuuden. NATO käynnisti 1994 rauhankumppanuusohjelman (PfP) edistämään ja kehittämään NATO:n ja muiden maiden sotilaallista yhteistyötä. Suomi, vuodesta 1994 alkaen, on osallistunut PfP-ohjelmaan ja sen suunnittelu- ja arviointiprosessiin NATO -yhteensopivuuden, kriisinhallinnan ja mahdollisen avun vastanoton kehittämiseksi. PfP-ohjelma ei sisällä turvatakuita, mutta antaa tilaisuuden keskinäiseen konsultaatioon. PfPmaa Georgia ei saanut NATO:lta sotilaallista apua sodassaan Venäjää vastaan, vaikka maa kuului rauhankumppanuusmaihin ja sen paras prikaati oli taistelemassa USA:n liittolaisena Irakissa. Ilman NATO-jäsenyyttä ei ole luotettavia sotilaallisia turvatakuita. NATO:ssa avunanto perustuu ennalta laadittuihin suunnitelmiin, avun annon sekä vastaanoton valmisteluihin ja yhteisiin harjoituksiin. Avunantaja valmistautuu luovuttamaan 40 % maavoimien rauhanajan vahvuudesta muiden maiden apuun. Yksimielisesti sovittuihin kansainvälisiin operaatioihin maavoimista luovutetaan 8 %, mutta tämä päätös on kunkin maan poliittisen johdon omissa käsissä. Loput maan rauhanajanjoukoista ja koko reservi jää oman maan puolustukseen. Ilma- 5 Suomi on mukana NATOjohtoisessa ISAF-operaatiossa Afganistanissa. ja merivoimia käytetään vastaavalla tavalla. Suomessa on kaikessa hiljaisuudessa varauduttu kansainvälisen avun vastaanottoon ja antamiseen. Puolustusvoimat on muutettu NATO-yhteensopivaksi ja sen suorituskykyjä kehitetään NATO-standardien mukaisesti. Läntisten demokratioiden puolustusliiton NATO:n jäsenyys ei ole Suomelle uhka. Sen suoja ja sotilaallinen apu on meille ehdottoman tärkeä hädän hetkellä. Suomessa on vain NATO -oven lonksuttelua NATO ja EU ovat sopineet keskinäisestä yhteistyöstä ja työnjaosta. NATO säilyy jäsenmaidensa tärkeimpänä puolustusratkaisuna ja EU:n puolustusyhteistyö keskittyy kriisinhallintaan ja puolustusteolliseen yhteistyöhön. EU:n ja sen jäsenmaat ovat USA:n merkittävin poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen kumppani. Suomi kehittää yhteistyötä USA:n kanssa politiikan, talouden, turvallisuuden ja puolustusmateriaaliyhteistyön aloilla niin kahdenvälisesti kuin EU:n jäsenenä. Miksi Suomi ei liity NATO:on? Mielipidemittausten mukaan kansalaisista noin 60 % on NATO-kielteisiä, noin 22 % kannattaa liittymistä ja noin 18 % ei osaa sanoa kantaansa. Esimerkiksi tänä keväänä Suomen poliittinen johto ja puolueet eivät tee turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, vaan he seuraavat vaalien lähestyessä yleistä mielipidettä äänten kalastuksen toivossa. Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ei nyt johdeta, vaan se näyttää kulkeutuvan ajopuuna ojasta vastuuttomaan ääntenkalastusallikkoon. Eversti evp Heikki Hiltula Suomen ilmavoimilla on kyky kansainväliseen toimintaan.

6 6 15. Suksipartio Sujakka Hiukkavaarassa la Hiihtoreissun pituus on noin 30 km. Ladun varrella on kymmenkunta erä- ja kansalaistaitoja mittaavaa tehtävää. Sijoituksen ratkaisevat tehtävät, ei hiihtovauhti. 5-jäseniset suksipartiot voivat olla nais-, mies- tai sekakokoonpanoissa. OHJELMA LAUANTAINA Suksipartioiden ilmoittautuminen Hiukkavaarassa Sujakkakansliassa. Sotilaskotiauto aloittaa myynnin kasarmin kentällä Partio lähtövalmiina paraatikentällä Lipunnosto ja lähtöseremoniat. Partiot ladulla ja tehtävärasteilla Partioiden ilmoittauduttava maalissa Sotilaskotiauto lopettaa myynnin Palkintojen jako ja AfterSki-jälkipelit myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Partiokohtainen osallistumismaksu on 60 euroa. Maksu ma mennessä Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry:n tilille Nordea Merkitkää viestiksi partion nimi. Liitteessä1 on ohjeita suksipartiolle. Ilmoittautumisen yhteydessä partio saa ohjeita tapahtumaan sähköpostitse. Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti sähköpostitse alla olevaan osoitteeseen mennessä. Sujakoimaan voidaan ottaa 40 partiota ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisessa lähetetään partion taustayhteisö yhteystietoineen, partion nimi, partion jäsenten etu- ja sukunimet, kuinka monta henkeä osallistuu AfterSki-jälkipeliin, partion yhteyshenkilön yhteystiedot, nimi, postiosoite, matkapuhelin, sähköpostiosoite. Tapahtumaa voi seurata lähtöalueella ja sen jälkeen mm. Hiukkavaaran ampumarata-alueella ja ladun varrella. Partion yhteyshenkilölle lähetetään ohjeet sähköpostitse. Tiedusteluihin vastaa Seppo Suhonen, Sirkkelitie 3, Oulu, , Tervetuloa! Suksipartio Sujakan järjestelytoimikunnan puolesta Heikki Hiltula Seppo Suhonen Rastipäällikkö Kilpailun johtaja Ohjeita Partiokohtaiset tarvikkeet Kartansuojus, muistiinpanovälineet, tulitikut, kompassi 2 kpl, puukko 2 kpl, pieni saha, retki kirvesretki ensiapuvälineet, hakaneula 2 kpl, narua noin 4 m Varusteiden vaihtopaikat Varusteiden vaihtoon partiot voivat käyttää kasarmin merkittyjä tiloja. Maalialue Maaliintulon yhteydessä partiot suorittavat viimeisen tehtävärastin, jonka jälkeen partiot voivat siirtyä varusteiden vaihtoon ja mehulle kasarmin auditorioon. Huolto Lounas on hiihtoreitin varrella ja mehua tarjoillaan hiihtoreitin varrella kahdella rastilla sekä maalissa. Sotilaskoti auto on Hiukkavaarassa kello KUTSU Pohjan Prikaatin Killan järjestämään partiohiihtotapahtumaan AfterSki AfterSki-tilaisuus alkaa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa kello 18:00. Ohjelmassa on päivän tehtävien ja hiihtosuorituksen. Turvallisuusohjeet Tapahtuman lääkinnällisessä huollossa tukeudutaan Oulun kaupungin terveyskeskukseen. Lääkäreitä löytyy myös tehtävärasteilta. Rasteilta on matkapuhelinyhteys kilpailukansliaan Reitin varrella on joitakin teiden ylityksiä, joille ei järjestetä liikenteen ohjausta. Osallistujat vastaavat itse teiden turvallisesta ylittämisestä. Koska hiihtoajalla ei ole merkitystä, toteuttakaa teiden ylitys turvallisesti. Kilpailukansliaan tulee soittaa, jos tarvitaan (ensi)apua reitin varrella tai muuten tulee tarve keskeyttää suoritus. Jos partiolla ei ole mahdollisuutta soittaa, pyrkikää lähimmälle tehtävärastille ja toimikaa toimitsijoiden ohjeiden mukaan. Kilpailukanslia päivystää koko kilpailun ajan numerossa ja yleinen hätänumero on 112. Vuosi on jo hyvässä vauhdissa ja olemme saaneet nauttia hyvistä hiihtokeleistä, joskin helmikuun pakkaskausi on hiukan hillinnyt hiihtohaluja. Kuluva vuosi tulee olemaan kiltapiirille ja sen jäsen killoille varsin toimelias monine suunniteltuine tapahtumineen. Pääpaino on MPK:n kursseissa, katso MPK:n tapahtumakalenterista, Suksipartio Sujakka Ensimmäinen suuri yhteinen tapahtuma on Suksipartio Sujakka Hiukkavaarassa. Sujakka hiihdetään nyt 15. kerran. On ilolla todettava, että Sujakan vetovastuun saanut Pohjois-Suomen Kiltapiiri on saanut mukaan Oulusta paikalliset killat aktiivisesti toteutukseen ja toimitsijoiksi. Toivottavasti saamme myös runsaasti partioita mukaan tapahtumaan koko toiminta alueeltamme, Oulun ja Lapin läänistä. Nyt ei todennäköisesti lumipula uhkaa hiihtotapahtumaa. Heikki Hiltula on hionut kynsijään koko talven ja laatinut mielenkiintoiset rastitehtävät partioille. Rastitehtävät vaativat kättentaitoja, ensiaputaitoja, käden ja silmän tarkkuutta, erätaitoja sekä jokamiehen ja -naisen yleistietoutta. Viime vuoden voittajapartio Limingan Niittykärpät on jo ilmoittautunut ja on intoa täynnä haluten voittaa kisa. Löytyykö alueeltamme heille vastusta? Kokoa partio, 3-5 henkilöä ja ilmoittaudu mennessä tässä lehdessä olevan kilpailukutsun mukaisesti Seppo Suhoselle, , luukku.com Liittokokous Riihimäellä MPKL ry:n liittokokous pidetään Riihimäellä. Jäsenkillat ovat tervetulleita liittokokoukseen. Valitaanhan kyseisessä kokouksessa liittohallitukselle Suomessa on erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä tuhansittain, ja sitä kautta jäsenistöä monin verroin enemmän. Suurimassa osassa on valittu toimielimet, jotka järjestävät mahdollisuuden toimia käytännössä eri asioiden hoitamiseksi. Sitten mennään asiaan ettei ajatus karkaa sivuraiteille eli ajatuksia palkitsemisesta/huomionosoituksista. Tänä päivänä monissa yhdistyksissä ihmetellään miksi aktiiviset jäsenet ja työntekijät vähenevät. Harva on enää valmis uhrautumaan ja antamaan omaa aikaansa järjestöjen hyväksi varsinkin jos Pohjois-Suomen Kiltapiiri ry:n kuulumiset uusi puheenjohtaja, seuratkaa ehdokasasettelua Maanpuolustaja -lehdessä. Jos kiltasi ei lähetä edustajaa liittokokoukseen, voit tarvittaessa valtuuttaa kiltapiirin puheenjohtajan edustamaan kiltaasi ko. kokouksessa toimittamalla kokousvaltakirjan hänelle tai MPKL:n toimistoon. Lisätietoja Seppo Suhoselta, Kiltakilpailu Paviljongin maastossa Toisena toiminnallisena viikonloppuna järjestetään kiltakilpailu ja kiltaammunta. Kiltakilpailun toteuttaa tänä vuonna viimevuotinen voittaja, Pohjanmaan Akateeminen Maanpuolustusseura ry (PAM) ja kisa toteutetaan perjantai-iltana Hiukkavaarassa ampumaradan Paviljongin maastossa. Kiltakilpailu toteutetaan 3-5 henkisin partioin ja kisassa on 5-10 tehtävärastia, joiden ratkaisemiseen tarvitset yleisiä sotilaallisia tietoja ja taitoja. Kokoa partio killastasi ja ilmoittaudu. Kilta-ammunta toteutetaan lauantaina käsittäen rynnäkkökivääri- ja pistooli ammunnan. Parhaat yksilösuoritukset ja joukkuesuoritukset palkitaan. Kokoa 3-henkinen partio killastasi ja ilmoittaudu kiltaammuntaan. Pohjoismaiset kiltapäivät Norjassa yhdistyksen sisäisten huomionosoitusten antaminen ja palkitsemisjärjestelmä ovat epäoikeudenmukaisia ja siten katkeruutta aiheuttavia. Yleisesti suomalaisten yhdistysten säännöt julistavat tasa-arvoa jäsenten keskuudessa. Täten yhdistys, joka muistaa ja palkitsee vain omia hallituksessa olevia jäseniään toimii omien sääntöjensä hengen vastaisesti. Järjestelmän pitäisi olla oikeudenmukainen, tasapuolinen ja kannustava kaikkia yhdistyksen jäseniä kohtaan. Kaikkien tekemää työtä tulee arvostaa riippumatta siitä kuinka korkealla orrella istutaan. MPKL ry järjestää matkaa Pohjoismaisille kiltapäiville Ne pidetään Norjassa lähellä Osloa sijaitsevassa Sessvollmoenin varuskunnassa. Mukaan mahtuu Suomesta yhteensä 60 reserviläistä. Lisätietoja saat MPKL:n kotisivuilta tapahtumasta ja ilmoittautumisen suhteen. Nämä Pohjoismaiset kiltapäivät ovat järjestyksessä 33. kiltapäivät. Kahden vuoden päästä MPKL ry on järjestelyvastuussa ja ne pidetään KARPR:ssa Vekaranjärvellä. Pohjoismaiset Kiltapäivät ovat todella mielenkiintoinen tapahtuma ohjelmaltaan ja järjestelyiltään. Siellä näet kyseisen maan maanpuolustuskalustoa ja koulutustoimintaa sekä tapaat pohjoismaisia kiltasisaria ja -veljiä. Kaukopartio palaa Kiltapiiri käynnistää muutaman vuoden tauon jälkeen Kaukopartioharjoituksen, mikä on monen killan yhteistyöllä toteutettu koulutusviikonloppu reserviläisille. Mukana kouluttajina ovat mm. Pohjan Viestikilta, Pohjan Pioneerikilta, Pohjois-Suomen Tykkimieskilta, Pohjan Prikaatin Kilta, Oulun Sotilaspoliisikilta sekä Pohjanlahden Laivastokilta. Harjoitus toteutetaan eri aselajien rastikoulutuksena. Ensimmäinen Kaukopartio-harjoitus toteutetaan Hiukkavaarassa. Harjoituksen suunnittelu käynnistyy heti Sujakan jälkeen. Seuraa MPK:n kotisivuilta ilmoittautumisohjeita. Tavoitteena on saada koulutustapahtumasta yhtä suosittu kuin se oli aikoinaan 90-luvun lopulla. Pohjois-Suomen Kiltapiiri toivoo killoilta aktiivista osallistumista yhteisiin tapahtumiin. Pohjanpoika Pohjanpoika-lehti on nyt käytettävissä alueen kiltojen tiedotuskanavana. Huomaa myös Pohjanpojan verkkolehtimahdollisuus tiedottamisessa, net. Kiltapiirin jäsenkillat voivat käyttää Reserviläisjärjestöjen kokoustiloja omien kokoustensa pitopaikkana, osoitteessa Aleksanterinkatu 13 A 12, 4. kerros, ovisummeri alhaalla. Kokoustiloissa on nyt käytettävissä nykyaikaiset AV-välineet, kopiokone sekä kahvi- ja teetarjoilumahdollisuus kertakäyttöastioineen. Kokoustilojen käytöstä saat lisätietoja kiltapiirin puheenjohtajalta Seppo Suhoselta, , seppo. Kiltatoiminnan kulmakivet heijastuvat liittomme tunnuslauseesta: Rakennamme perinteille, elämme tätä päivää ja tähtäämme tulevaisuuteen sekä Maanpuolustus on yhteinen asiamme. Ajatuksia palkitsemisesta Monien yhdistyksien sääntöjä pitäisi muuttaa vastaamaan tätä päivää. Vanhakantainen palkitsemisjärjestelmä määrävuosittain automaattina saisi jäädä unholaan. Tänä päivänä järjestöissä palkitsemisen täytyisi perustua vuosittaisen aktiviteetin korostamiseen. Joka vuosi olisi siis palkittava parhaiten kunnostautuneet jäsenet. Työn iloa vapaaehtoiseen järjestötoimintaan. Kaksi valveutunutta reserviläistä. Kari Pentti ja Risto Tarkiainen

7 7 Eskon malja -ampumakilpailu la Teemana on käytännönläheinen ja monipuolinen aseenkäsittely reserviläiskiväärillä, sotilaspistoolilla/ revolverilla sekä haulikolla Reserviläisliiton ampumataitopäivänä. Sarjat yli 50v. / alle 50v. Tapahtumapaikka Tyrnävän ampumarata, Muhostie (Tie 827). Kilpailulajit Rasti 1: Reserviläiskivääri 100 m (ampuma-asento maaten) kilpasarja 1: 10 lks 1min aikana kilpasarja 2: stang-pikasarja, max 4 lipasta, 5 lks / lipas, aikaraja 35 s Rasti 2: Sotilaspistooli/revolveri 25 m (3-asentoinen) kilpasarja 1: laukausta 1 min aikana, lippaanvaihto sarjojen välillä kilpasarja 2: ilmapistooliammunta 10 lks Rasti 3: Reserviläiskivääri 75 m (3-asentoinen) kilpasarja 1: 3x2 liikkuvaan maaliin ja 2+2 paikallaan olevaan maaliin kilpasarja 2: ilmakivääriammunta 10 lks, ampuma-asento istuen Rasti 4: Haulikkoammunta trap (2-asentoinen) kilpasarja: 10 lks savikiekkoihin, ampuma-asennot seisten ja polvelta laji 2: aseen käsittelyyn liittyvä nopeuskilpailu Rasti 5: Toimintarasti ja tietokilpailu tietokilpailu ampuma-aiheisilla kysymyksillä yllätyslaji toimintarastilla Ohjeet osallistujille sään mukainen ja ampumaratatoimintaan sopiva oma vaatetus kilpailussa käytettävissä aseissa optisten tähtäyslaitteiden käyttö kielletty Ennakkoilmoittautuminen on suositeltavaa MPK:n tietojärjestelmän kautta internetissä (www.mpky.fi) tai piiritoimistoon (p , Ennakkoilmoittautuneet saavat merkinnän maanpuolustuskorttiin ja osallistuvat arvontaan. Paikan päällä tapahtuva ilmoittautuminen la klo välisenä aikana. Osallistujien maksimimäärä on 100 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistumismaksut maksetaan paikan päällä ilmoittautumisen yhteydessä, jos ei ole aiemmin maksanut MPK:n järjestelmän kautta. Myös patruunamaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistumismaksut ja mitä niihin sisältyy MPK:n vakuutus (erillistä ampujan vakuutusta ei vaadita) kenttälounas ja kahvit sekä aamulla että iltapäivällä hyvät palkinnot kaikilta rasteilta ja kiertopalkinto parhaalle joukkueelle laina-aseiden käyttömahdollisuus (patruunat eri korvausta vastaan) varusteet: kuulosuojaimet, korvatulpat ja ampuma-alustat Osallistumismaksu koko tapahtumaan on 20. Järjestäjiltä saatavat patruunat ovat 5 / rasti (patruunamaksu rasteilla 1-4). Katso tarkemmat tiedot ja rastikuvaukset MPK:n sivuilta. Jukka Kansanaho Asmo Saarela Ampumajaoksen johtaja Tyrnävän Paikallispäällikkö Tyrnävän Reserviläiset ry Maanpuolustuskoulutusyhdistys Puh Puh RESERVILÄISLIITTO Oulun Maanpuolustusnaiset ry Vahvoja yhdessä toimien Arvoisa Jäsen! Kokoonnumme kevään jäseniltoihin kuulemaan ajankohtaisia esitelmiä, osallistumalla maanpuo-lustusjuhliin ja koulutuksiin. Muistamme osallistua yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen niin piirin kuin liiton.. Fyysisen kunnon kohottamiseksi osallistumme Naisten Valmiusliiton Wilma-harjoitukseen ja liittomme Naisten Matilda -jotokseen. Toimintamme kevätkaudella 2011: Jäsenillat ti Suunnittelemme tulevaa ti Musiikkia musiikkikapteeni Jaakko Nurila ti Yhdistyksen kevätkokous kokouksen jälkeen musiikkiesitys fagotilla ti Vakuutusasiaa ti Luontoilta Seppo Pörhö kertoo siileistä ti 7.6. Kevätkauden päättäjäiset Mikkosella Humalatie 10, Kiiminki Muita tapahtumia ti Rokuli-retki la 2.4. Liittokokous Lahdessa Nasta-harjoitus Wilma Lappeenranta ti Hiljainen viikko kirkkoilta ti Kansallinen Veteraanipäivä Naisten - Jotos Matilda Teijo la 4.6. Puolustusvoimain lippujuhla Piirin kevätkokous Piirikoulutuksena protokolla ja etikettikoulutus Jäsenillat ovat yleensä Aleksanterinkatu 13 A 12. Illat alkavat klo Poikkeustapauksista ilmoitetaan erikseen. Seuraa Oulu-lehden seuratoimintapalstaa ja piirilehteä Pohjanpoikaa, Oulun Maanpuolustusnaisille on avattu ryhmä facebookissa. Sieltä saat tietoa tulevista tapahtumista. Tiedot jäsenmaksua varten: Tili , 20,Viite 1122, viesti Jäsenmaksu 2011, eräpäivä Hallituksen kokoonpano 2011 ja yhteydet: Puheenjohtaja Leena Mikkonen , Varapj. Ann-Louise Wägar , Sihteeri Terttu Kukkula , Taloudenhoitaja Helena Nuutinen , Salla Kalinainen , Maija Seppä Arja Vuori , Jos osoitetiedoissasi tapahtuu muutoksia, niin ilmoittaisitko sihteerille! Toivotamme nykyiset ja uudet jäsenet sydämellisesti tervetulleiksi mukaan toimintaamme! Tervehtien OMN ry:n Hallitus Puheenjohtaja vaihtui Pohjan Pioneerikillassa Pohjan Pioneerikillan vuosikokouksessa vaihtui killan puheenjohtaja. Pioneerikiltaa vuosina luotsannut Heikki Salumäki luovutti tehtävät nuoremmalleen res. yliluutnantti Iikka Ellilälle. Iikka on toiminut killan hallituksessa vuodesta 2005 lähtien. Hän koulutukseltaan sähkötekniikan DI ja on hiljattain perustetun teknologiayrityksen, Spektikor Oy:n, toimitusjohtaja. Yritys suunnittelee ja valmistaa lääketieteellisen tekniikan tuotteita, joista esimerkkinä innovatiivinen ensiapukäyttöön tarkoitettu kertakäyttöinen sykeilmaisin. Iikka Ellilä siirtyi Pohjanmaan lakeuksilta Vähästäkyröstä asepalvelukseen Oulun Hiukkavaaraan pst-komppaniaan, kävi Sodankylässä AUK:n ja Haminassa RUK:n kurssin 193. Reservissä hän on saanut mm. suojelukoulutusta Heikki Salumäki (vasemmalla) luovuttaa puheenjohtajan nuijan Iikka Ellilälle (oikealla). Keuruulla sekä muuta koulutusta. Vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä hän on ollut mukana 13 vuotta ja toiminut sekä kouluttajana että kurssinjohtajana useilla MPK:n kursseilla. Hänet olemme nähneet myös mukana useissa pioneeri- ja suojelujotoksissa suojelupuolen rastien rakentajana. Hänen harrastuksiinsa kuuluu myös valokuvaus ja hänen kuviaan on ollut mm. Hakun kansissa. Kotijoukkoihin kuuluvat vaimon lisäksi 4- ja 6-vuotiaat reippaat pojat. Pohjan Pioneerikillan hallitukseen valittiin entisistä jäsenistä jatkamaan Petri Launonen, Väinö Heikkala, Peter Elo, Erno Marjakangas, Pasi Kemppainen, Osmo Laitinen, Jarmo Juutinen, Kari Paakkola sekä Heikki Salumäki sekä uusina jäseninä Ilmari Kyllönen, Janne Kalinainen ja Heikki Kaisto. Killan edustajana PAL:in johtokunnassa toimii Heikki Salumäki ja varalla Väinö Heikkala. Killan hallituksesta jäi pois kaksi pitkäaikaista jäsentä, Seppo Matilainen ja Seppo Suhonen. Voidaan todeta killan uudesta hallituksesta, että siinä on nyt jäseninä kahdeksan nuorta reserviläistä. Toivottavasti tämä seikka näkyy killan aktiivisena toimintana tulevina toiminta vuosina. Killan vuosikokouksen aluksi kuulimme kiltamme jäsenen, Hakku-lehden uuden päätoimittajan Heikki Bäckströmin esitelmän Hakku tänään. Hän innosti kiltalaisia kirjoittamaan aktiivisemmin killan toiminnasta aselajimme omassa lehdessä, Hakussa. Heikki Salumäki

8 8 Kempeleen reserviläisten hallituksen kokous ti klo (PKC/Kempeleen kunnantalo/aurora-sali/vihikari) TERVETULOA - Kempeleen res.ups. ja Reserviläiset-RAU ry - Raahen Reserviupseerit ry Sääntömääräinen kevätkokous pidetään ke Leipurinkeitaan kokoustilassa klo TERVETULOA - Hallitus - Lakeuden Reserviläisten Kevätkokous ke klo Lehtosen perunavarastolla. TERVETULOA! Oulun Reserviläiset ry KOKOUSKUTSU Yhdistyksen kevätkokous pe klo Reserviläisten toimintatila Aleksanterinkatu 13 A12 Kahvitarjoilu! Jäsenet TERVETULOA! Johtokunta Pohjanpoika maanpuolustuslehti 27. vuosikerta Päätoimittaja: Markku Holopainen Osoitteenmuutokset: RUL:n jäsenet: Virpi Kukkonen, (09) , RESL:n jäsenet: Sara Väinölä, (09) , Materiaalintoimitus: Aihe: Pohjanpoika TAI Aihe: Pohjanpoika Postiosoite: Joutsen Median Painotalo Oy Lekatie 4, OULU Postiosoite: Reserviläisjärjestöt Aleksanterink. 13 A 12, OULU Seuraavat aineistopäivät: nro nro nro Painopaikka: JOUTSEN MEDIAN PAINOTALO OY KOKOUSKUTSUJA KOKOUSKUTSU Reserviupseeripiiri ry Reserviläispiiri ry Maanpuolustusnaisten Piiri ry Piirihallitusten ja reserviläispiirien kevätkokoukset pidetään Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (OSEKK) tiloissa, Automaatiotie 1 (paikalla opastus) lauantaina klo alkaen. Hallitukset kokoontuvat klo alkaen ja varsinaiset kevätkokoukset, joissa käsitellään sääntömääräiset asiat alkavat klo Ilmoittautumiset mennessä: suomi.net RESERVILÄISILTA perjantaina klo alkaen Vihanti Alpuanharjun hiihtomaja. Ammuntaa, kilpailuja, virvokkeita, sauna lämpiää ja asiaa reserviläistoiminnasta! Tervetuloa kaikki reserviläiset! Vihannin Reserviläiset YLEINEN KEVÄTKOKOUS keskiviikko klo Kirjastotalo Ukonkantti. Sääntömääräiset asiat. Jäsenten välinen Eko-aims-ampumakilpailu kokouksen lopuksi. Hallitus KOKOUSKUTSU Haapaveden Reserviläiset ry kevätkokoukseen Aika: Torstaina klo Paikka: Haapaveden ABC Esillä sääntömääräiset asiat Johtokunta Kempeleen reserviläisten KEVÄTKOKOUS KOKOUSKUTSU Pohjan Maanpuolustuksen Tukiyhdistys Vuosikokous ti klo alkaen Reserviläisjärjestöjen toimintahuoneistolla Aleksanterinkatu 13 A 12. Tukiyhdistyksen hallitus kokoontuu samoissa tiloissa klo alkaen. Esteilmoitukset tai to klo (PKC/Kempeleen kunnantalo/aurorasali/vihikari. Sääntömääräiset asiat. Asiantuntijaluento. Kempeleen res.ups ja Kempeleen Reserviläiset-RAU ry Tule vahvistamaan turvallisuus- taitojasi! Naisten Valmiusliiton valtakunnallinen NASTA-valmiusharjoitus WILMA 2011 Lappeenrannassa Harjoitukseen voi osallistua kuka tahansa suomalainen nainen, joka haluaa vahvistaa turvallisuus- ja varautumistaitojaan. KURSSIT: maastotaidot, katuturvallisuus, tietoturvallisuus, ikääntymisen haasteet turvallisuudelle, selviytyminen sähköttä ja toimintakyky kriisitilanteissa LISÄTIETOJA: Pääsihteeri Lotta Mertsalmi p NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Maanpuolustuksen tukena KATRI ANTELL OY KOILLISMAAN OSUUSKAUPPA ARINA OSUUSKAUPPA TAPIOLA-YHTIÖT AUTO ÅSTRÖM KALEVA KUSTANNUS OY POHJOLA-YHTIÖT KESKO OYJ OULUN PUHELIN HOLDING OYJ OULUN KORU OY SUOMENMAA-YHTIÖT OY OULUN DIAKONISSALAITOS CCC-YHTIÖT OY OULUN OSUUSPANKKI PÖLKKY OY KUUSAMON UISTIN RANNIKON KONETEKNIIKKA OY PÖRHÖN AUTOLIIKE OY AMMATTIOPPILAITOS LUOVI ASUNTOPALETTI OY LKV ELECTROBIT POLARHEAT ARKKITEHTITOIMISTO LAATIO OY M-FILTER OY YIT RAKENNUS OY POLAR ELECTRO OY SCANDO OY INSINÖÖRITOIMISTO POLARTEK OY SMILE-INVEST OY BEST WESTERN HOTEL APOLLO WETTERI OY RAUTARUUKKI POHJOIS-SUOMEN MESSUT POLARHEAT OY INFRAHEAT KEMIRA OULU PUB GRAALI IIN KONEPAJA KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA KUNTOKESKUS SPECIAL PS & LUMIAHO OY LÄÄKÄRI OPTIIKKA SILMÄKULMA OULUN KAUPPAKAMARI POCAL OY T HILDÉN CONLOG OY FENNIA TAUKOKANGAS-SÄÄTIÖ MARSH OY RAKENNUS-FORUM OULUNSEUDUN KOULUTUS KUNTAYHTYMÄ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ TEKNOVENTURE MANAGEMENT OY KUUSAMON OSUUSPANKKI HÄMEENAHO OY PAINOTUPA KEOPS ROTUAARIN II APTEEKKI STATIIVI OY PUBLIC LINE SERVICE OY V. E. LIPPONEN OY JES SANEERAUS KY

RUK:n kurssi 124 koolla Oulussa. 45 vuoden jälkeen.

RUK:n kurssi 124 koolla Oulussa. 45 vuoden jälkeen. 3/2012 pohjois-pohjanmaan MAANPUOLUSTUSlehti 21.9.2012 RUK:n kurssi 124 koolla Oulussa 45 vuoden jälkeen RUK:n kurssin 124 veteraanit kokoontuivat elokuussa Oulussa. Paikalle saapui 70 kokelasta. Koollekutsujana

Lisätiedot

Kuusamossa juhlittiin Kuusamon Reserviupseerikerho 75 vuotta

Kuusamossa juhlittiin Kuusamon Reserviupseerikerho 75 vuotta 3/2010 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.9.2010 Kuusamossa juhlittiin Kuusamon Reserviupseerikerho 75 vuotta Tervetuloa. Kuusamon Reserviupseerikerhon Olavi Aikkila. Juhlapuheen piti Reserviupseeripiirin

Lisätiedot

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010

Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjois-Pohjanmaan Aluetoimiston kutsunnat 2010 4/2010 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 17.12.2010 Pohjanpojan nettisivut avattu! Pohjanpojan nettiversio osoitteessa www.pohjanpoika. net on avattu. Sivustolla on tietoa lehdestä, siellä voi lukea

Lisätiedot

3/2008 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 25.9.2008

3/2008 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 25.9.2008 3/2008 POHJOIS-POHJANMAAN MAANPUOLUSTUSLEHTI 25.9.2008 Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentajien vaihtoparaati pidettiin Oulun Hiukkavaarassa 29.8.2008 2 Yhteisöllisyys ja yhteiset arvot Pohjanpoika Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

40 AMPUJIA PALKITTIIN 44 LIITTOVALTUUSTO KOOLLA HELSINGISSÄ 45 SOTAVAHINKOSÄÄTIÖ PALKITSI 48 POHJANPOIKA LIITE:

40 AMPUJIA PALKITTIIN 44 LIITTOVALTUUSTO KOOLLA HELSINGISSÄ 45 SOTAVAHINKOSÄÄTIÖ PALKITSI 48 POHJANPOIKA LIITE: Joulukuu 2014 2 Pohjanpoika 4/2014 Sisällysluettelo 3 PÄÄKIRJOITUS 4 POHJOIS-POHJANMAAN PIIRILLE OMA LIPPU 6 ASENTO 15 8 KENRAALIMAJURI ALA-SANKILA 12 JÄÄKÄRIEN MUISTOLAATAT KOULUIHIN 14 VIRKEÄ OULUN SOTILASKOTIYHDISTYS

Lisätiedot

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 5 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 31.10.2012 Partiotaidot puntarissa Somerolla s. 11 Ampumaratojen olosuhteissa isoja eroja s. 3 Rintamanaisten

Lisätiedot

Uudenmaan reserviläispiirien maanpuolustuslehti 3/2008

Uudenmaan reserviläispiirien maanpuolustuslehti 3/2008 Uudenmaan reserviläispiirien maanpuolustuslehti 3/2008 Maanpuolustuskoulutus vaikeutui yllättäen Uuden lain vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta piti selkeyttää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen asemaa ja

Lisätiedot

PARIVARTIO. No: 1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 27.2.2014. Siniset elämysten puhaltajat

PARIVARTIO. No: 1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 27.2.2014. Siniset elämysten puhaltajat PARIVARTIO No: 1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 53. vuosikerta 27.2.2014 Johnny Holmén Siniset elämysten puhaltajat s. 10 Markku Laine johtaa MPK:ta valoisaan tulevaisuuteen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI Karjalan Pojat N:o 1 maaliskuu 2009 POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI NAISENERGIAA JÄRJESTÖTYÖHÖN? Kuva: Inka Venho Tsaarin kenraali, Suomen marsalkka Kuvauksien oli määrä alkaa maaliskuussa Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Ylentämistilaisuus Pirkanmaan aluetoimistolla, s. 6 Reserviupseeripiiri palkitsi Heraman majalla, s. 7 Sankarivainaja pääsi vihdoin kotiin, s.

Ylentämistilaisuus Pirkanmaan aluetoimistolla, s. 6 Reserviupseeripiiri palkitsi Heraman majalla, s. 7 Sankarivainaja pääsi vihdoin kotiin, s. 57. vuosikerta Nro 3 Heinäkuu 2014 Pirkanmaan reservipiirien jäsenlehti Julkaisija Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry Piirien Henkisen maanpuolustuksen toimikunta vei nuoret Santahaminaan, s. 8 s.

Lisätiedot

Lapin nuija. Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuus. Hannu Peurasaari tutustui West Pointin sotilasakatemiaan

Lapin nuija. Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuus. Hannu Peurasaari tutustui West Pointin sotilasakatemiaan Lapin nuija Lapin Reservipiirien, LAPIN ALUETOIMISTON ja maanpuolustusväen lehti 2 12 52. VSK Naisten vapaaehtoisen asepalveluksen valintatilaisuus SIVU 4 Lapin Lottaperinneyhdistyksen 10-vuotisjuhla Rovaniemen

Lisätiedot

KARHU. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 1/2014

KARHU. Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 1/2014 KARHU Satakunnan Reserviupseeripiiri ry:n ja Satakunnan Reserviläispiiri ry:n tiedotuslehti 1/2014 2 KARHU Voivatko sodat syttyä vahingossa? Ensimmäisen maailmansodan alkamisesta tulee kuluneeksi tänä

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Lapin nuija. Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi. Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana

Lapin nuija. Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi. Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana Lapin nuija LAPIN RESERVIPIIRIEN, LAPIN ALUETOIMISTON JA MAANPUOLUSTUSVÄEN LEHTI 1 15 55. VSK Uuden Lapin aluetoimiston ensimmäinen vuosi SIVU 3 Sukellusveneet ja sukeltajat Ruotsin kiusana SIVU 6 Puolustusvoimien

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTOSTA MIKKELIN RESERVINUPSEERIT 80 VUOTTA RUL:N JOHTAMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTOSTA MIKKELIN RESERVINUPSEERIT 80 VUOTTA RUL:N JOHTAMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN RAJAVARTIOSTOSTA MIKKELIN RESERVINUPSEERIT 80 VUOTTA RUL:N JOHTAMISPÄIVÄ 10 22 26 2 SAVON VASAMA 2 2011 51. vuosikerta, lokakuu 2011 JULKAISIJA Suur-Savon Reserviupseeripiiri ry Suur-Savon

Lisätiedot

1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI

1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI PARIVARTIO No: 1 VARSINAIS-SUOMEN RESERVIUPSEERI- JA RESERVILÄISPIIRIN LEHTI 51. vuosikerta 24.2.2012 Uusi toiminnanjohtaja aikoo näkyä kentällä s. 3 Oripään reservialiupseereihin tullaan suoraan intistä

Lisätiedot

Maanpuolustuskiltojen liitto ry Tiedote 1-2013 18.1.2013. Sisältö VUOTTA

Maanpuolustuskiltojen liitto ry Tiedote 1-2013 18.1.2013. Sisältö VUOTTA Sisältö MPKL * Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kansalaisjärjestö vuodesta 1963. * Ikään, sukupuoleen ja sotilasarvoon katsomatta. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rakennamme perinteille Elämme

Lisätiedot

PIIRIKIRJOITUKSET Tuomas Taivalmaa & Mikko S.Säntti s. 2

PIIRIKIRJOITUKSET Tuomas Taivalmaa & Mikko S.Säntti s. 2 PIIRIKIRJOITUKSET Tuomas Taivalmaa & Mikko S.Säntti s. 2 ARTIKKELEITA Seinäjoen Reserviläiset 60 vuotta s.3 Kansainvälinen ilmapiiri on jäähtynyt s.3 Aseen hankinta vaikeaa vai ei? s.8 Aika vaihtuu - aate

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 59. toimintavuosi Liitton puheenjohtajisto valittiin 25.1. Helsingissä. Kuvassa vasemmalta Terhi Hakola, Mikko Savola, Rauno Hauta-aho ja Osmo Suominen. Yhdistystiedote 1/2014 24.2.2014 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI

POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI Karjalan Pojat N:o 1 maaliskuu 2015 POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI s. 6 s. 8-9 s. 2 s. 4 2 11.3.2015 Tohmajärven sankarimuistomerkille seppeleen laskivat reserviläisten edustajina Tohmajärven-Värtsilän

Lisätiedot

58. vuosikerta Nro 1 Helmikuu 2015. Pirkanmaan reservipiirien jäsenlehti Julkaisija Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry

58. vuosikerta Nro 1 Helmikuu 2015. Pirkanmaan reservipiirien jäsenlehti Julkaisija Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry 58. vuosikerta Nro 1 Helmikuu 2015 Pirkanmaan reservipiirien jäsenlehti Julkaisija Pirkanmaan Maanpuolustuksen Tuki PMT ry Tulet syttyivät Teiskossa, s. 8 s. 10 11 s. 13 Maanpuolustustyön info -tilaisuus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ILVES. Päijät-Hä meen. Päijät-Hämeen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 2/2006. Veteraanijuhla Heinolassa

Päijät-Hämeen ILVES. Päijät-Hä meen. Päijät-Hämeen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 2/2006. Veteraanijuhla Heinolassa 1 Päijät-Hä meen Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 2/2006 Veteraanijuhla Heinolassa Terri-jotos kisattiin Sysmässä AESOR työllistää päijäthämäläisiä reserviläisiä 2 HUOMIO! Puheenjohtajan palsta

Lisätiedot

Karjalan Pojat POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI

Karjalan Pojat POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI Karjalan Pojat N:o 2 kesäkuu 2009 POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI LISÄÄ VÄRISIVUJA! Nyt 12 värillistä sivua Naistenhaku Prikaatissa s.16 Pimeätaistelukurssi s.12 Palkittuja s. 15 Kuva: Topi Ylä-Mononen

Lisätiedot

Maanpuolustuskiltojen liitto ry. Tiedote 4-2012

Maanpuolustuskiltojen liitto ry. Tiedote 4-2012 PÄÄTOIMITTAJA: Inga-Katriina Heinonen JAKELU: Kiltojen ja kiltapiirien toimihenkilöt, MPKL:n jäsenrekisterissä olevat sähköpostilliset kiltajäsenet, kiltalehtien toimitukset ja veljesjärjestöjen toiminnanjohtajat

Lisätiedot

IL VES. Päijät-Hä meen. Swiss Raid Commando 2003. Kerhoesittelyssä Tiirismaan Reserviläiset sivu 10. Uusi puheenjohtaja sivu 2

IL VES. Päijät-Hä meen. Swiss Raid Commando 2003. Kerhoesittelyssä Tiirismaan Reserviläiset sivu 10. Uusi puheenjohtaja sivu 2 1 Päijät-Hä meen IL VES Re ser vi läis pii ri ry:n tiedotuslehti 1/2004 Swiss Raid Commando 2003 sivu 4 Kerhoesittelyssä Tiirismaan Reserviläiset sivu 10 Uusi puheenjohtaja sivu 2 Lehdessä myös kattava

Lisätiedot

Päijät-Hä meen. Onnistunut ampumapäivä s. 8. Päijät-Hämeen Re ser vi pii ri ry:n tiedotuslehti 1/2011. Ratsumieskilta ja Lahden Eskadroona S.

Päijät-Hä meen. Onnistunut ampumapäivä s. 8. Päijät-Hämeen Re ser vi pii ri ry:n tiedotuslehti 1/2011. Ratsumieskilta ja Lahden Eskadroona S. Päijät-Hä meen Re ser vi pii ri ry:n tiedotuslehti 1/2011 Onnistunut ampumapäivä s. 8 Ratsumieskilta ja Lahden Eskadroona S. 3 Harjoitusalueiden merkitys korostuu S. 4 Neuvottelukunta keskusteleva foorumi

Lisätiedot

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS

1/2013 53. vsk POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS c 1/2013 53. vsk d POHJOIS-KARJALAN PRIKAATIN PERINTÖ RISTIINAN RESERVILÄISET 50 VUOTTA RESERVILÄISLIITON LIITTOKOKOUS 14 20 22 2 SAVON VASAMA 1 2013 53. vuosikerta, maaliskuu 2013 JULKAISIJA Suur-Savon

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu

KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu KIERTOKIRJE 7/2009 Joulukuu SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Finlands Reservofficersförbund The Finnish Reserve Officers' Federation Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki ( Puh. (09) 4056 2054 ( Fax. (09) 447 579

Lisätiedot

Karjalan Pojat KUNTOA JA VALMIUTTA POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI. N:o 3 LOKAKUU 2010

Karjalan Pojat KUNTOA JA VALMIUTTA POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI. N:o 3 LOKAKUU 2010 Karjalan Pojat N:o 3 LOKAKUU 2010 POHJOIS-KARJALAN RESERVILÄISLEHTI KUNTOA JA VALMIUTTA 2 6.10.2010 Päätoimittajan palsta Syksy saa Kesäkuun lehdessä toivottelin paitsi lämpimiä kelejä, myös liikunnallisia

Lisätiedot