u i I I e z r w - W C LI 3. a -TUO. w a w r m u. oou c c*>s orn w 4 0) UWVI C - c. uuc w c a nmut. VIC* w u c.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- 3- - u i I I 5 2 - e z r w - W C LI 3. a -TUO. w a w r m u. oou -001. c c*>s orn w 4 0) UWVI C - c. uuc -20 0. w c a nmut. VIC* w u c."

Transkriptio

1 m 3 c m u r L. 4 7 L 4 1 u m n c 0 C O u1 w u c uc 0. r r '7 m LA 7. a 1 ur 0 0 w c a nmut 3 w 7 3 UWV C c VC* w u c oou 001 V w n 3 s w (U Ct37 7.m UL 3Vu cw s m? uzc C 01 7V 0) 0), uuc 20 0 m c awu.m3 1)w w. 3u rrn w. V10 cu a 3m. xo m ",wr 2 L u V L L C >1 4 u e z r w W C L 3 c c*>s orn w 4 0) w a w r m u? u i 5 2 U 4 E A ~ 7cr w 0 m u 0luL 4?C w L m L w 4 a TUO r Y 1 L

2 POTLASHALLNTO L.i;t.~lt ~d t ~ l ~ i l. i ~ ~. i j ~ L l ~ i ~ Kdks UY Kt.istiiiia Mietl iii!~ii. )~l..~~l.i r.i t Potilasaakkosjärjestys pkl avanvaraus henkilötunnusjärjestys polikltnikoittain pklajanvaraus kaikki pkl : t joka paiva arkistoa varten (2 pv:n enne) joka paiva seuraavan paivan potilastoimistoa ja neuvontaa varten tarkistus1 ista joka paiva seuraavan paivan Atkkeskus lopu11 inen ~pklpäiväki rja (potilasnumerojärjestys) (sos. turvatunnusjärjestys) tämän perusteella tilastotiedot tiedostossa Atkkeskus Tavoi te ta1 lennus johtavan laakarin sihteeri Hoitoisuus ja tavoi te tallennus johtavan laakarin sihteeri ir 1bdiagnoosi ja toimenpidetilastot poliklinikka toimintatilastot (polikl ini kkatoiminta vastuualueittain/ eri koisalqittain/kunnittain) poliklinikan vuosiilmoitustilasto erikoisaloittain/kunnittain l t vopotilasluettelo päivystyspkl kävijatilasto erikoisaloittain (päiväkirja, vahvuusi lmoi tus) tietyltä aikaväliltä 1 x kuukaudessa 1 x kuukaudessa tietyltä aikavälilta. esim., vuosi 1 x vuodessa 1 x kuukaudessa 1t 1 1~h~idon~äättämistietojen puute1 ista 1 x kuukaudessa votoimintatilasto (vastuualueittain ja vastuuyksiköittäin ja kunnittain päivittäin edelliseltä päivältä 1 x kuukaudessa/vuosi 1 x vuodessa Atkkeskus Atkkeskuc Atkkeskus d Atkkesku Atkkeskus (tai pot.tst0) Atkkeskus Atk keskus 1 1~lask~luettelo (maksetut) joka paiva mahd. aikavali Atkkeskus l t saatavaluettelo vovuodeosastojen toiminta/vastuualue/ vastuuyksi kkö Atkkeskus kassati 1 i tys joka päivä loppusummat Kassa P (bruttosaatavat. nettosaatavat. suorituslistat) joka paiva mahd. tietty aikavali Atkkeskus Kassa ~,~ääkärin~al kkioeri ttely joka paiva 1 x kuukaudessa tarkistus vastuu 1 yksiköittäin pot.numero 1,maksuerittely vastuuyksikkökohtainen 1 x kuukaudessa. tarvittaessa 1+kuntakohtainen poti laslueetelo 1 x kuukaudessa 11. tb~~~lista, vopotilaat halutulta aikaväliltä. neuvonta hoidonpäättymisdiagnoosit (Kaks, Salmijarvi, terveyskeskukset t laskutustietojen Kassa Atkkeskus

3 Ajanvdrausta tetitaessd tdrhedt tiedot ninii, henki lotunnus, kurita)kdynti tyyppi, niaksu l a ~ 1 F'DTLA5HALLNTO Kdks JU. i.1yb1 Kri~,t.i~na K1i.t!ri Pil itl 1~iti~Pi.iti 1AA,i,i,,,,,,,, / ajanvaraus pol i kl ini koi 1 ta 3 Ajanvarausten ta1 lennus 2 pv ennen saapumispaivaa Samalla tarkastetaan, onko henkilötiedot rekisterissa ja jos ei ole, tehdään merkintä. Ajanvaraukset poliklinikoittain henkilötunnusjarjestyksessa 4 kpi (arkisto, 2 kpl rtg. 1 kpl pkl., listojen mukana) oa. ajanvaraukses ta potilastoimisto. takahuone atkkeskus poti laspaper,i t pol i kl ini koi lle esivalmistelu Potilaspapereiden ja röntgenkuvien keruu Lahetteet papereiden väliin Henkilötietojen tallennus +Henkilötietolomake laboratorio \~arrat erikoisalakaavakkeet arkistokortit 2 kpl (uusille) pklkortti (uusille potilaille) tarrat potilaspapereiden valiin yhdi stelma diagnoosiilmoituslomake laskutuslomake arkistr potill i mi sto potilastoiwisto takahi 1 pää,,iskilla C, m > m C,. C, r 0 E aj m..4 C, 3 C, m. C, 0 E 9 lmoittautuminen m V C, Y m m > C, C, m m Ci Kassa + 4 '~i~killä lista hklomake (epäselvät) dgilmoitus laskutuslomake arkistokortit erikoisalakaavakkeet. lahete uusilla potilailla Maksanut kui tti Pankkisiirto C, 5 Y 2.F m 01 r m Maksu11 i set todistukset Maksulaskun mukana 1 Kassa Kaikki,a 'anvaraukset aakkosjarjestyks ssa (hakulista. potilastoimisto, neuvontae tarkastetaan henkilötiedot maksajatiedot kayntityyppi, pklkortti kunta potilasnumero dgilmoituskaavakkeeseen epikriisi Pkl 1 todistukset dgilmoituslomake atkkeskus tiski 5 päätettä pot.toimiston virkailijat d Osuuspankin virkailijat pkl hmrilökun ta Arki stoon Odottavat poli Laskutettavi en klinikalla vas potilastoimistoon tauksia taydentaminen Pkl Listojen keruu Tai lennus Poliklinikkapaivakirja Seuraava aamu Pai yaki rjan tarkastus Listaajo 1 x kk ajanvaraaja pot.toimisto atkkeskus pkl henkilökun ta

4 lo ~~~V,~,~, pkl ~V, L Kortti (kortin sisilto!) 7 1 Osasto Kortisto 1 FOTLASHALLNTO Kortir, tosta rnddrdajoir: osa5ton toimintasuu~iriitelnian rnukddn dnnetaan djanvarauk5rt luetteloon 3osainen Tärkeät tiedot: nimi maksidlaji henkilötunnus EHLlääkäri hoidonvaraus Kutsu potilaalle Sisäl täa: kirje tarvittavat val sairaalaesite misteluohjeet Potilaspapereiden keruu l Hoidonvarauskortit tai yksi osa potilasluettelosta (punai Arkisto nen). Hoidonvarauskortti potilaspapereiden val iin Potilaspaperi t (>;ja te potilastoimistoon Viedään henkilötiedot atk:lle x J U 1 Tarrat ] Potilaspapereiden val iin Pot.tomriston henkilökunta henki.,nta Fotilaspaperi t osasto1 le Lahetti Esivalmistelu 1ab. ja rtgpyynnöt uudet lomakkeet tarkastetaan ajanvauslehden tiedot oikeiksi Osaston henkilökunta ( Potilastoimistoon 1 2 päivää ennen potilaan sairaalaantuloa tai viikkoa ennen 0s.avustaja henkilötietolomake Punainen ajanvarauslehden osa rtgarkistoon röntgenkuvien rtg ja 1ab.pyynnöt keruuta varten ECnigenk~~aiosaSolle Punainen kaavake potilastoimistoon Arkisto Lahetti Näyttö henkilötietojen tarkastus paate 1 lmo maksajan tarkastus uusi henkilötietolomake kirjoittimelta (5osainen. valkoinen kappale jaa potilastoimistoon) Kirjoi potilaan ohjaaminen lab.7 ja rtgtutkimuksiin seka tin osastolle kylpyosaston kautta Pot.toimiston henkilökunta d Potilaan mukana osastolle tulee uusi henkilöti,eto/maksu/ poistoilmoituslomake; laskutietojen selvityslomake Osastr henkilöl a Potilasluettelo Paate Henki lötietolomake poti1astoimisl;oon. jossa siirto viedään tiedostoon. Potilastston henkilökunta Atk keskus Näyttöpaate Edellisen päivän potilasluettelon tarkastus 0s.avustaja ta muu henk.kunta Potilasluettelo potilastoimistoon Korjausten tekeminen potilasrekisteri in (osastosiirrot. puuttuvat sisaankirjoitukset) Pot.toimiston henkilökunta Potilasluettelo osastolle Arkistokappale pot.toimistoon

5 Näyttöpäate HP/Maksui lnioi tusloniake jaa potilastoimistoon aakkosiin 1 Poti lastoimi sto Kassa 3 osastolla tarkastetaar, ahtötiedot Ja maksajatiedot; sos.hoitaja ja osastoavustaja tallennetaan polstumlstledot ja maksutiedot Pot.toimlston henkilökunta Ki rjoitin 1 Kuitti tai lasku potilaalle potilastoimistoon jaa kontrollikappale HP/Poistoilmoitukset täytetään osastolla. kun on tarvittavat diagnoosi ja toimenpidetiedot varmistettu Näyttö 6 8 Tallennus t paate Kontrollillstojen "l 1 L + k Osastolle tarkastetaan puuttuvat diagnoosiilmoitukset Pot.toimiston henkilökunta Ta1 lennus Näyttöpaate 1 Disketti \ Lääkintöhallituksen diagnoositiedot

6 0 Henk. reki steri 077 w: m d 3 < w: w: ct 5 E; 3 s Ci. w u ct w: d. Ci. < w d ct 2. G w d. 3 3 < td Ci. w s td td ct ct w ctw rn s

7 O H J E T A : 1. Johtoryhmän on hyväksyttävä järjestelmä. 2. Vetäjän on perehdyttavä hyvin järjestelmään. 3. Koulutuksella on henkilökunta motivoitava järjestelmälle myönteiseksi. 4. Ennakkovalmistelujen tärkeyttä on painotettava. 5. Potilasrekisteri olisi ostettava valmiina. 6. Ajanvarauksen osittainen keskittäminen on tarpeen. 7. Vain tarpeelliset lomakkeet olisi uusittava. 8. Työvälineiden ergonomia on huomioitava alusta lähtien. 9. Työnkulut on selvitettävä työryhmissä kayttäjien kanssa. 10, Työntekijöiden kanssa on käytävä henkilökohtaiset neuvonpidot järjestelmän vaikutuksesta hänen työskentelyynsä.

8 SARAALAATKPAVAT KAJ AAN 1 Yl ihoitaja Kristiina Miettinen, Kainuun keskussairaal a POTLASHALLNNON TETOJARJESTELMEN KEHTTAMSTYU KANUUN KESKUSSARAALASSA SEKA SAMPAATEKAYTTUNEN POTLAS HALL 1 NTO

9 Kainuun keskussairaala ylihoitaja Kristiina Miettinen POTLASHALLNNON TETOJ#RJESTELM:[EN KEHTTKMSTYU KAKS:SSA Poti lashall innon tietojarjestelmi 11 a tarkoitetaan järjestelmiä, joiden avull a käsitellään sairaalaan tulevien ja siellä hoidossa olevien potilaiden hoidon ohjaukseen ja järjestämiseen liittyviä tietoja. Sairaalahallinnon johtaminen 70luvulla sai haasteekseen kehittamistyön tavoitejohtamisen suuntaan. Potilashallinnon tietojärjestelmät palvelemaan tata päämäärää vaati manuaalisen jarjesteliiian uusimista. Uusimistyö tehtiin v ja otettiin käyttöön v Järjestelmä on Sairaalaliiton suorituksen mukainen ottaen huomioon myös Salauksen periaatteet. Manuaalijarjestelman uusiminen Manuaal inen jarjestelma pi taa sisal laan uudet pol i kl ini kan ja vuodeosastojen seka toimenpideosastojen tietojenkasittelyjarjestelmat. Tarkoituksena oli yksinkertaistaa ja helpottaa tietojen keruuta eri kayttötarpei ta varten. 1. Suoritetietojen raportointi vuosiilmoitukset sairaalan sisäinen potilashall~innollinen tiedontarve 2. Hoi totapahtuman eri vai hei ta palvelemaan hoidonvaraus ajanvaraus sisäankirjoitus/ilmoittautuminen poliklinikka ja/tai sairaalahoito hoidon päättäminen k Uusi jarjestelma muutti perinteisen ajattelun niin, että oli tapeellista tehdä seurantatutkimus. Tutkimus toteutettiin v lopulla. Tulokset olivat positiiviset uudelle manuaal isel le järjestelmä1 le. Tutkimuksen yhteydessä saatiin arvokasta tietoa siitä, mihin olisi jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota.

10 ATK Kaksin potilashallintoon V tul i ajankohtaiseksi Kaks: ssa samoin kuin joissakin muissa samankokoisissa sairaaloissa toimistotietokoneen uusiminen. Tarpeet toimistotietokoneen käytön osa1 ta 01 ivat laajentuneet ja sama1 la 01 i se1 vitettäva ATK:n käyttöalueen laajentaminen myös potllashall intoon, henkilöstöhall intoon ja materiaalihallintoon. Neuvotteluissa oli päädytty siihen, että ohjelmat oli laadittava Oy Nokia Ab:n tuottamaan laitteistoon. SAM (= Sairaala Mikko) projekti aloitettiin elokuussa 1980 ja takarajaksi asetettiin v loppu. SAM potilashallinnossa perustuu täysin etukäteen kartoitettuun manuaal i järjestelmään ja on suunniteltu käyttäjäläheiseksi päätekäyttöön ja tosiaikajärjestelmään perustuvaksi ATK:ksi, vain niillä alueilla, jotka rutiinitehtävien kannalta on katsottu hyödyllisiksi, seka avuksi päätöksenteolle, suunnittelulle ja seurannalle. Atk:n kayttö paatteelta osana päivän työtehtäviä on tuotu niihin työpisteisiin, joissa se on katsottu mielekkääksi. Atk avustaa työpisteissä ajanvaraajaa, asiakaspalvelussa ilmoittautumista ja sisäänkirjoitusta, potilaan saapumisen valmisteluja hoitavia henkilöitä ja uloskirjoitusta. Myös poliklinikoille ja osastoille ja sairauskertomusarkistoon atk:n kayttö näkyy helpottavana. Vuosi 1982 on ollut ohjelman hiontavaihtetta, minkä aikana ohjelmat on testat tu käyttäjien kanssa käytännön työympäristössä.

11 V, 1976 SALAUS POT LASHALLNNON TETOJARJESTELMAN MANUAALNEN UUDELLEEN JARJESTELY 1 KAYTTOONOTTO JA SEURANTATUTKMUS V, TOMSTOTETOKONEEN UUDSTAMSTARVE V, 1980 SAM ATK:N HYVAKSKAYTTO MANUAAL SEN JÄRJESTELMÄN APUNA POT 'LASHALLT NNOSSA V, SAM / v (TESTAUS) V, 1983 VUODEN ALUSTA SRTYMNEN UUTEEN JARJESTELMAÄN

12

13 Kainuun keski~ssair;.,ah, 30.?? Ylihoitaja Kristiina Miettinen SAM. POTLASHALLNTO: Atksovellutuksen tehtävänä on avustaa ajanvarauksessa paivittaisia aslakaspalveluun liittyviä työrutiineja. Potilastoimistossa, poliklinikoilla seka vuodeosastoilla hoitaa potilasmaksuliikenne maksutarkkailuineen ja potilasvarojen seuranta seka koota tiedot kuntalaskutusta ja suoritetilastointia varten ja tulostaa nämä. Lisäksi sovellutukseen sisaltyvat alueellisen poistoilmoitus/hoidonpaattamisjärjestelmän tiedonkeruu. Hoidonpaattamistietojen osalta tulostus tapahtuu palvelukeskuksessa (OYKS). Avohoidon sairaus ja toimenpideseuranta on myös nyt mahdollista. Näin saadaan tiedot, mitä sairauksia pol ikl inikan potilailla on, mista potilaat tulevat ja toteutuuko hoidonporrastus seka ketkä ovat suurkuluttajia. Sovellutus perustuu potilastoimistossa, ajanvarauksessa ja p?ivystyspol i kl i nikalla sijaitsevien paatteiden käyttöön siten, että tietojen kerääminen tehdään välittömästi kunkin tiedon syntyessä. Tietoja merkitsevät lomakkeille myös poliklinikan ja vuodeosastojen henkilökunta. Tarvittaessa voidaan tiedot syöttää myös jälkeenpäin. Tietojen syöttö ja tarkistus tehdaan nayttöpaatteella ja paperitulosteet tehdaan paasaantöisesti vasta sitten, kun tietojen oikeellisuus on riittävästi tarkistettu. Järjestelmän käyttö ei vaadi erillista atkhenkilökuntaa vaan varsinaisina paatekayttajina ovat potilastoimiston henkilökunta, ajanvaraaja ja paivystyspoliklinikan henkilökunta. Atkkeskuksen listaajot ja muun valvonnan kaikkien järjestelmien osalta suorittaa toimistonhoitaja. Muiden kuntainl i iton laitosten, psykiatrinen sairaala ja kehitysvammalaitos, jarjestelniaä ollaan juuri kaynnistamassa. Voisin kuitenkin sanoa, että näissä laitoksissa jarjestelmii painottuu vuodeosastomall in mukaiseksi. Pi tkat hoi toajat painottavat kassatoiminnoi ssa valilaskutusta ja potilasvarojen seurantaa. Psykiatrian avohoidon tilastointi on merkittävä psykiatrian puolella.

14 Kainuun keskussai raala ylihoitaja Kristiina Miettinen ATKJARJESTELMAN KKYT'TOUNOTOSTA POTLAHALLNNOSSA Atk sinällään on pelkoa, ristiriitoja herättävä asia. Tiedotusväl ineet suoltavat tietoa työn rationalisoinnista, Näissä tiedoissa on aina esillä Atk ja robotit. Nykyisellä LyGttömyyden aikakaudella puhuttaessa asiasta tulee työntekijöille pelko, entapa jos tuo jarjestelma uhkaa minun työpaikkaani. Siksi on tarkeaa kertoa kaf ki 11 e, mi stä on kysymys. Tässä jarjestelmassa on kysymys inhimillisten vaiheiden vähentämisestä tieto jenkäsittelyssa, sairaalan erikoisolosuhteissa käyttää Atk:ta hyväksi paranta maan työn sujuvuutta ja palveluvuutta. Koska Atk on toiminnan kehi ttamiskeino, sen käyttöönottotyöstä vastaa sai raalan johtoryhma. On tarkeaa, että johtoryhma, joka edustaa sairaalahallinnon kaikkia osaaluei ta, ajattelee sama1 la tavalla järjestelmästä. Vain johtoryhmän yksimielisyydellä voidaan päästä parhaisiin mahdollisiin tuloksiin minimoiden järjestelmän käyttöönottoaikaa. Johtoryhmän tehtävänä on asettaa vetäjä projektille, huomioiden, että hänellä on laajat tiedot koko potilashallinnon alueesta sairaalassa ja että hänelle annetaan tarvittavat valtuudet toimia kai ki 1 la sai raal ahall innon al uei 11 a. Koulutus ja tiedotus 1. Vetäjän oc jarj'estettäva yleisinformaatio kai kil le henkilökuntaryh mille mihin jarjestelma perustuu mita se tulee muuttamaan ketä nämä muutokset koskevat miten ne vaikuttavat työhön: mita pois? mita tilalle? On erittain tarkeaa motivoida näissä tilaisuuksissa jokainen työntekijä katsomaan omaa työtänsä ulkopuolisen havainnoitsijan tavoin. Tämä osa koulutuksesta on kaikkein vaikein ja erittain harvoin onnistuu. Monetkaan meistä eivät ole valmiita arvioimaan omaa työtään.

15 2. Vetäjän tulee jarjestää koulutus jokaiselle henkilökuntaryhmäl le erikseen, jossa käydään läpi: eri työvaiheet nimetään työvaiheiden tekijät 1 aadi taan yhdessä työta he1 pottavat merkintäohjeet (koodilistat, käyntityyppiohjeet jne.) 3. Laite ja ohjelmatoimittajan on järjestettävä koulutus pääte ja tulostustyössä oleville teknisen osaamisen kouluttaminen. Ohjelmien tekovaiheen ongelmia testausongelmia Suurimmat ongelmat meillä ovat johtuneet vetäjän vaihtumisesta Toisena ongelmana on KEL. Talla tarkoitan sita, että atkohjelmoitsi jat ja potilashall into eivät 01 leet entuudestaan tunteneet toistensa kiel ta. Ohjelmaa kayttäjalähei seksi tehtäessä atkhenkilökunnan on ollut mukauduttava viiteen rooliin: konsultin, asiantuntijan, koordinoi jan, kouluttajan ja toteuttajan tehtävi in. Perinteisesti ohjelmat on tehty atkosastojen tarpeiden mukaan, jolloin on useimmiten unohdettu käyttäjät. Koulutus on ollut monesti liian teoreettista, ja keskittynyt tekniseen toteutukseen unohtaen liittymat kokonaisuuteen. Tämä osuus on sairaalan itse hoidettava sita ei voi tehdä kukaan muu. Muutosvastarinta

16 KANUUN SARAANHOTO JA ERTYSHUOLTOPRN KUNTANLTTO 7 SALM JARVEN SA RAALA (PSYK) Paate Kirjoitin K A K S P iäte K irjoitinta SJANT POT 1 LASTSTO PAV,PKL AJANVARAUS r. KEHTYSVAMMA LATOS 1 Paate + 1 Kirjoitin

17 RYHMA 1 VETAJA TUKEA VETAJAA JOHTORYHMÄ JARJESTAA KOULUTUS HUOLEHTA TEDOTUKSESTA KAYDÄ LAP ~ALTRAPORTT KASTELLA JOHDON RAPORTONT RYHMA VETÄJA SELVTTÄA TYONKULUT YLHOTAJA VUODEOSASTOPOTLAAN HOTQTAPAH VUODEOSo OSnHOT, TUMAN TETOJENKERUUN VAHEET OS,AV, KÄYDÄ LÄP LOMAKKESTOT POToTSTON EDUST, KAYDÄ LÄP TULOSTEET ARKSTON EDUST, RYHMA 1 VETAJA SELVTTAA TYONKULUT YLHOTAJA POLKLNKKAPOTLAAN HOTOTAPAH PKL:N OS,HOT, TUMAN TETOJENKERUUN VAHEET PKL:N OS,AV, KAYDA LÄP LOMAKKESTOT ARKSTON EDUST, KAYDA LÄP TULOSTEET POT,TSTON EDUST, TOMENPDEOS, OS,HOT, RYHMA V VETAJA TALOUSJOHDON EDUSTAJA POTOTSTON EDUSTo KRJANPTO PALKKATSTO SELVTTAÄ YHTEYDET MAKSULKENTEEN OSALTA ER JAR JESTELMEN VÄLLLÄ

18 HYVA ASOTA: 1, POSTAA SUORTETETOJEN MANUAALSEN KERUUN.TYUYKSKUSTP;, 2, POSTAA PAALLEKKA SET TYOTEHTAVAT, 3, MONOSANEN HENK LOTETOLOMAKE PALVELEE HYVN, 4, SA RAUSKERTOMUSTEN ETS 1 NTA ON TULLUT SUJUVAMMAKS 1, HAKU MYUS POTLAAN NM, 5, SA RAUSKERTOMUKSET KULKEVAT HARVEMP EN KAS 1 EN KAUTTA, 6, TOSAKASETTEDOTTETYLTA ATKAVALLTAANASAATAVLLA, 7, AVOHODON DAGNOOS JA TOMENPDESEURANTA ON NYT MAHDOLLSTA, 8, PAVYSTYSPOLKLNKKA MAKSUT LASKUTUS TARRAT HENKLUTETOLOMAKE 9, POT LAAN SA RAUSKERTOMUKSET OVAT KA KSSA TYUPSTESSA ENNEN POT LAAN TULOA! HO TOSUUNN TELMA,

19 O H J E T A : JOHTORYHMAN ON HYVAKSYTTAVA JSRJESTELMA, VETAJAN ON PEREHDYTTAVA HYVN JARJESTELMAAN, KOULUTUKSELLA HENK LUKUNTA ON MOTVOTAVA JARJESTELMALLE MYUNTESEKS 1, ENNAKKOVALMSTELUJAN TARKEYTTA ON PANOTETTAVA POT LASREKSTER OLS OST.ETTAVA VALM NA8 AJANVARAUKSEN OSTTANEN KESKTTAM NEN ON TARPEEN, VAZ N TARPEELLSET LOMAKKEET OLS 1 UUS 1 TTAVA, TYUVLNEDEN ERGONOMA ON HUOMOTAVA ALUSTA LAHT 1 EN, TYUNKLLLT ON SELV TETTAVA TYORYHM SSA KAYTTAJ 1 EN KANSSA, TYUNTEKJUDEN KANSSA ON KAYTAVA HENKLUKOHTASET NEUVONP DOT JARJESTELMAN VA KUTUKSESTA HANEN TYUSKENTELYYNSA,

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t-

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t- Kristiina Miettinen yli hoi taja, Kaks 01.02.06.1983 SAIMI HENKI LUSTUHALLINTO Henkilöstöhallinnon kehittamistyön tavoitteena on ollut vaikuttaa seuraaviin tehtavakokonai suuksi i n: 1. Henkilöstön hankintaan

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Ensimmäiset kokemukset 0yks:n vuodeosaston jarjestelmäkokeilusta Kokemukset osastojarjestelmasta hoitajan näkökulmasta

Ensimmäiset kokemukset 0yks:n vuodeosaston jarjestelmäkokeilusta Kokemukset osastojarjestelmasta hoitajan näkökulmasta SAIRAALALIITTO XV Valtakunnalliset terveydenhuollon atk-päivät 23. - 24.5.1989 hotelli Meri-Yyteri, Pori Ylihoitaja Britt-Marie Myllylä - Oulun yliopistollinen keskussairaala Ensimmäiset kokemukset 0yks:n

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN Juhani Ojanen Erikoissairaanhoidon rooli Erikoissairaanhoidon rooli on sairauksia ja oireita korjaava ja hoitava toiminta. Lähde: Eläketurvakeskus 05/2011 Keskustelualoitteita

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kokemuksia riskinarvioinnista

Kokemuksia riskinarvioinnista Kokemuksia riskinarvioinnista Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät 9.-10.6.2016 Säätytalo, Helsinki Jarkko Ojala, TkT Apulaisylifyysikko (vs) & laatupäällikkö Tampereen yliopistollinen sairaala /

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaalapiiri

Satakunnan keskussairaalapiiri Satakunnan keskussairaalapiiri Sniakunnan kuskussairnnlnn kl:n jiisunkunnat 29 kuntna 249.786 as. SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAPIIRI Satakunnan alueen 27 kuntaa muodostavat Satakunnan keskussairaalapiirin,

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys Miehikkälän kunnanhallitus 41 23.02.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 95 25.05.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 104 08.06.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 134 28.09.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 69 16.05.2016

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 348/01.01.

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 348/01.01. Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 29 22.04.2015 Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi 463314) 348/01.01.01/2014 SOV 29 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. 09 5056 265

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 130 05.05.2010 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 STLTK 130 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja

Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja Lyhyt historia Muurolan keuhkotautiparantola 1920 -luvulla Parantolan pihalla

Lisätiedot

Taulukko 1. Tilastointipäivien opiskelijamäärätietoja.

Taulukko 1. Tilastointipäivien opiskelijamäärätietoja. Yhtymähallitus 94 24.08.2016 Yhtymähallitus 111 21.09.2016 Opiskelijamäärä 20.9.2016 Yh 24.08.2016 94 SAMIedun tammikuun tilastointipäivien opiskelijamäärät ovat vaihdel leet 1350 molemmin puolin vuosien

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä Sirpa Salin, projektipäällikkö, TtT, PSHP 6.9.2011 Sirpa Salin 1 Tavoitteena on Kehittää poliklinikkatoimintaa aiempaa Tuottavammaksi Vaikuttavammaksi Laadukkaammaksi

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOHALLINNON ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Alueellinen tietohallintostrategia

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2006

Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2006 Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta Psykiatrian potilaat ja hoitojaksot/ 1000 asukasta v. Utsjoki Savukoski Pelkosenniemi Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot / 1000 asukasta Psykiatrian laitoshoidon

Lisätiedot

Lautakunta. Päätös. tarjonnasta. Kurssi-maksut Avustukset, muu rahoitus =TUNTI KEHYS + 10% Aikataulu. Kurssikuvaukset. Päätös.

Lautakunta. Päätös. tarjonnasta. Kurssi-maksut Avustukset, muu rahoitus =TUNTI KEHYS + 10% Aikataulu. Kurssikuvaukset. Päätös. Kurssisuunnittelu Tuntikehykset, painopisteet ainealueittain ja kunnittain, suunnitelmapyyntö entisille Suunnittelupäivä: Yhteiset teemat, aikataulut, tallennusohjeet, vapaa ideointi, tapahtumat, näyttelyt

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Kunnanhallitus 292 07.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 7.6.2011 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä Nimi Salon kaupunki liikuntapalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 191 06.10.2014 Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet 217/00.01.06/2014, 32/00.01.06/2014 KHAL 191 Kaupunginkamreeri: Keskustan valtuustoryhmä

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2010 1 Ammattiopisto Novidan johtokunta 10.08.2010 Aika 10.08.2010 klo 18:00 Paikka Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 21 Kokouksen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Potilaasta tutkijaksi. Päivi Rissanen Tutkija, MTKL 12.4.2016

Potilaasta tutkijaksi. Päivi Rissanen Tutkija, MTKL 12.4.2016 Potilaasta tutkijaksi Päivi Rissanen Tutkija, MTKL.4.06 Potilaasta tutkijaksi Kokemusasiantuntijaksi kasvamisen kautta Hoitopolkua pitkin vai järjestelmän verkkoon sotkeutuen? Yksin vai toisten kanssa?

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Saattohoito. Erva Jory Jorma Penttinen

Saattohoito. Erva Jory Jorma Penttinen Saattohoito Erva Jory 30.01.2015 Jorma Penttinen 19.1.2015 2 (Juho Lehdon dia) Palliatiivisen hoidon hoitoprosessi Päätös siirtyä palliatiiviseen hoitoon tehdään yleensä erikoissairaanhoidossa Palliatiivisen

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka.

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka. LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka. Salmi Sirpa ja Jurmu Tiina Opinnäytetyö, syksy 2012 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan talousarvio/palvelusopimus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Varaluottamusmiehen asema on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hoitaessaan luottamusmiestehtäviä, hänellä on samat oikeudet kuin luottamusmiehellä.

Varaluottamusmiehen asema on sama kuin muidenkin työntekijöiden. Hoitaessaan luottamusmiestehtäviä, hänellä on samat oikeudet kuin luottamusmiehellä. Tehy ry / Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry työehtosopimus Luottamusmiesvaaliohje LUOTTAMUSMIEHEN VALINTA KAUDELLE 2017 2019 YLEISTÄ Tehyläisiä työntekijöitä edustaa työehtosopimukseen liittyvissä

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 21.04.2015 Kaupunginhallitus 167 11.05.2015 Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne 4277/00.02.00/2015 Sotela 21.04.2015 62 Valmistelijat:

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 JÄRJESTÖREKISTERI / Liikuntapalvelut Laatimispvm: 31.3.2009 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä. 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen

ATK-päivä Joensuu 27.5.2002. Pentti Itkonen ATK-päivä Joensuu 27.5.2002 Pentti Itkonen Miksi strategia? Tulevaisuuteen ajautuminen Passiivinen kohtalonusko Strateginen liikkumavara koetaan vähäisenä Tulevaisuuteen sopeutuminen Menneisyyden trendit

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 45 Vanhus- ja vammaisneuvosto AIKA 10.11.2015 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot