u i I I e z r w - W C LI 3. a -TUO. w a w r m u. oou c c*>s orn w 4 0) UWVI C - c. uuc w c a nmut. VIC* w u c.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- 3- - u i I I 5 2 - e z r w - W C LI 3. a -TUO. w a w r m u. oou -001. c c*>s orn w 4 0) UWVI C - c. uuc -20 0. w c a nmut. VIC* w u c."

Transkriptio

1 m 3 c m u r L. 4 7 L 4 1 u m n c 0 C O u1 w u c uc 0. r r '7 m LA 7. a 1 ur 0 0 w c a nmut 3 w 7 3 UWV C c VC* w u c oou 001 V w n 3 s w (U Ct37 7.m UL 3Vu cw s m? uzc C 01 7V 0) 0), uuc 20 0 m c awu.m3 1)w w. 3u rrn w. V10 cu a 3m. xo m ",wr 2 L u V L L C >1 4 u e z r w W C L 3 c c*>s orn w 4 0) w a w r m u? u i 5 2 U 4 E A ~ 7cr w 0 m u 0luL 4?C w L m L w 4 a TUO r Y 1 L

2 POTLASHALLNTO L.i;t.~lt ~d t ~ l ~ i l. i ~ ~. i j ~ L l ~ i ~ Kdks UY Kt.istiiiia Mietl iii!~ii. )~l..~~l.i r.i t Potilasaakkosjärjestys pkl avanvaraus henkilötunnusjärjestys polikltnikoittain pklajanvaraus kaikki pkl : t joka paiva arkistoa varten (2 pv:n enne) joka paiva seuraavan paivan potilastoimistoa ja neuvontaa varten tarkistus1 ista joka paiva seuraavan paivan Atkkeskus lopu11 inen ~pklpäiväki rja (potilasnumerojärjestys) (sos. turvatunnusjärjestys) tämän perusteella tilastotiedot tiedostossa Atkkeskus Tavoi te ta1 lennus johtavan laakarin sihteeri Hoitoisuus ja tavoi te tallennus johtavan laakarin sihteeri ir 1bdiagnoosi ja toimenpidetilastot poliklinikka toimintatilastot (polikl ini kkatoiminta vastuualueittain/ eri koisalqittain/kunnittain) poliklinikan vuosiilmoitustilasto erikoisaloittain/kunnittain l t vopotilasluettelo päivystyspkl kävijatilasto erikoisaloittain (päiväkirja, vahvuusi lmoi tus) tietyltä aikaväliltä 1 x kuukaudessa 1 x kuukaudessa tietyltä aikavälilta. esim., vuosi 1 x vuodessa 1 x kuukaudessa 1t 1 1~h~idon~äättämistietojen puute1 ista 1 x kuukaudessa votoimintatilasto (vastuualueittain ja vastuuyksiköittäin ja kunnittain päivittäin edelliseltä päivältä 1 x kuukaudessa/vuosi 1 x vuodessa Atkkeskus Atkkeskuc Atkkeskus d Atkkesku Atkkeskus (tai pot.tst0) Atkkeskus Atk keskus 1 1~lask~luettelo (maksetut) joka paiva mahd. aikavali Atkkeskus l t saatavaluettelo vovuodeosastojen toiminta/vastuualue/ vastuuyksi kkö Atkkeskus kassati 1 i tys joka päivä loppusummat Kassa P (bruttosaatavat. nettosaatavat. suorituslistat) joka paiva mahd. tietty aikavali Atkkeskus Kassa ~,~ääkärin~al kkioeri ttely joka paiva 1 x kuukaudessa tarkistus vastuu 1 yksiköittäin pot.numero 1,maksuerittely vastuuyksikkökohtainen 1 x kuukaudessa. tarvittaessa 1+kuntakohtainen poti laslueetelo 1 x kuukaudessa 11. tb~~~lista, vopotilaat halutulta aikaväliltä. neuvonta hoidonpäättymisdiagnoosit (Kaks, Salmijarvi, terveyskeskukset t laskutustietojen Kassa Atkkeskus

3 Ajanvdrausta tetitaessd tdrhedt tiedot ninii, henki lotunnus, kurita)kdynti tyyppi, niaksu l a ~ 1 F'DTLA5HALLNTO Kdks JU. i.1yb1 Kri~,t.i~na K1i.t!ri Pil itl 1~iti~Pi.iti 1AA,i,i,,,,,,,, / ajanvaraus pol i kl ini koi 1 ta 3 Ajanvarausten ta1 lennus 2 pv ennen saapumispaivaa Samalla tarkastetaan, onko henkilötiedot rekisterissa ja jos ei ole, tehdään merkintä. Ajanvaraukset poliklinikoittain henkilötunnusjarjestyksessa 4 kpi (arkisto, 2 kpl rtg. 1 kpl pkl., listojen mukana) oa. ajanvaraukses ta potilastoimisto. takahuone atkkeskus poti laspaper,i t pol i kl ini koi lle esivalmistelu Potilaspapereiden ja röntgenkuvien keruu Lahetteet papereiden väliin Henkilötietojen tallennus +Henkilötietolomake laboratorio \~arrat erikoisalakaavakkeet arkistokortit 2 kpl (uusille) pklkortti (uusille potilaille) tarrat potilaspapereiden valiin yhdi stelma diagnoosiilmoituslomake laskutuslomake arkistr potill i mi sto potilastoiwisto takahi 1 pää,,iskilla C, m > m C,. C, r 0 E aj m..4 C, 3 C, m. C, 0 E 9 lmoittautuminen m V C, Y m m > C, C, m m Ci Kassa + 4 '~i~killä lista hklomake (epäselvät) dgilmoitus laskutuslomake arkistokortit erikoisalakaavakkeet. lahete uusilla potilailla Maksanut kui tti Pankkisiirto C, 5 Y 2.F m 01 r m Maksu11 i set todistukset Maksulaskun mukana 1 Kassa Kaikki,a 'anvaraukset aakkosjarjestyks ssa (hakulista. potilastoimisto, neuvontae tarkastetaan henkilötiedot maksajatiedot kayntityyppi, pklkortti kunta potilasnumero dgilmoituskaavakkeeseen epikriisi Pkl 1 todistukset dgilmoituslomake atkkeskus tiski 5 päätettä pot.toimiston virkailijat d Osuuspankin virkailijat pkl hmrilökun ta Arki stoon Odottavat poli Laskutettavi en klinikalla vas potilastoimistoon tauksia taydentaminen Pkl Listojen keruu Tai lennus Poliklinikkapaivakirja Seuraava aamu Pai yaki rjan tarkastus Listaajo 1 x kk ajanvaraaja pot.toimisto atkkeskus pkl henkilökun ta

4 lo ~~~V,~,~, pkl ~V, L Kortti (kortin sisilto!) 7 1 Osasto Kortisto 1 FOTLASHALLNTO Kortir, tosta rnddrdajoir: osa5ton toimintasuu~iriitelnian rnukddn dnnetaan djanvarauk5rt luetteloon 3osainen Tärkeät tiedot: nimi maksidlaji henkilötunnus EHLlääkäri hoidonvaraus Kutsu potilaalle Sisäl täa: kirje tarvittavat val sairaalaesite misteluohjeet Potilaspapereiden keruu l Hoidonvarauskortit tai yksi osa potilasluettelosta (punai Arkisto nen). Hoidonvarauskortti potilaspapereiden val iin Potilaspaperi t (>;ja te potilastoimistoon Viedään henkilötiedot atk:lle x J U 1 Tarrat ] Potilaspapereiden val iin Pot.tomriston henkilökunta henki.,nta Fotilaspaperi t osasto1 le Lahetti Esivalmistelu 1ab. ja rtgpyynnöt uudet lomakkeet tarkastetaan ajanvauslehden tiedot oikeiksi Osaston henkilökunta ( Potilastoimistoon 1 2 päivää ennen potilaan sairaalaantuloa tai viikkoa ennen 0s.avustaja henkilötietolomake Punainen ajanvarauslehden osa rtgarkistoon röntgenkuvien rtg ja 1ab.pyynnöt keruuta varten ECnigenk~~aiosaSolle Punainen kaavake potilastoimistoon Arkisto Lahetti Näyttö henkilötietojen tarkastus paate 1 lmo maksajan tarkastus uusi henkilötietolomake kirjoittimelta (5osainen. valkoinen kappale jaa potilastoimistoon) Kirjoi potilaan ohjaaminen lab.7 ja rtgtutkimuksiin seka tin osastolle kylpyosaston kautta Pot.toimiston henkilökunta d Potilaan mukana osastolle tulee uusi henkilöti,eto/maksu/ poistoilmoituslomake; laskutietojen selvityslomake Osastr henkilöl a Potilasluettelo Paate Henki lötietolomake poti1astoimisl;oon. jossa siirto viedään tiedostoon. Potilastston henkilökunta Atk keskus Näyttöpaate Edellisen päivän potilasluettelon tarkastus 0s.avustaja ta muu henk.kunta Potilasluettelo potilastoimistoon Korjausten tekeminen potilasrekisteri in (osastosiirrot. puuttuvat sisaankirjoitukset) Pot.toimiston henkilökunta Potilasluettelo osastolle Arkistokappale pot.toimistoon

5 Näyttöpäate HP/Maksui lnioi tusloniake jaa potilastoimistoon aakkosiin 1 Poti lastoimi sto Kassa 3 osastolla tarkastetaar, ahtötiedot Ja maksajatiedot; sos.hoitaja ja osastoavustaja tallennetaan polstumlstledot ja maksutiedot Pot.toimlston henkilökunta Ki rjoitin 1 Kuitti tai lasku potilaalle potilastoimistoon jaa kontrollikappale HP/Poistoilmoitukset täytetään osastolla. kun on tarvittavat diagnoosi ja toimenpidetiedot varmistettu Näyttö 6 8 Tallennus t paate Kontrollillstojen "l 1 L + k Osastolle tarkastetaan puuttuvat diagnoosiilmoitukset Pot.toimiston henkilökunta Ta1 lennus Näyttöpaate 1 Disketti \ Lääkintöhallituksen diagnoositiedot

6 0 Henk. reki steri 077 w: m d 3 < w: w: ct 5 E; 3 s Ci. w u ct w: d. Ci. < w d ct 2. G w d. 3 3 < td Ci. w s td td ct ct w ctw rn s

7 O H J E T A : 1. Johtoryhmän on hyväksyttävä järjestelmä. 2. Vetäjän on perehdyttavä hyvin järjestelmään. 3. Koulutuksella on henkilökunta motivoitava järjestelmälle myönteiseksi. 4. Ennakkovalmistelujen tärkeyttä on painotettava. 5. Potilasrekisteri olisi ostettava valmiina. 6. Ajanvarauksen osittainen keskittäminen on tarpeen. 7. Vain tarpeelliset lomakkeet olisi uusittava. 8. Työvälineiden ergonomia on huomioitava alusta lähtien. 9. Työnkulut on selvitettävä työryhmissä kayttäjien kanssa. 10, Työntekijöiden kanssa on käytävä henkilökohtaiset neuvonpidot järjestelmän vaikutuksesta hänen työskentelyynsä.

8 SARAALAATKPAVAT KAJ AAN 1 Yl ihoitaja Kristiina Miettinen, Kainuun keskussairaal a POTLASHALLNNON TETOJARJESTELMEN KEHTTAMSTYU KANUUN KESKUSSARAALASSA SEKA SAMPAATEKAYTTUNEN POTLAS HALL 1 NTO

9 Kainuun keskussairaala ylihoitaja Kristiina Miettinen POTLASHALLNNON TETOJ#RJESTELM:[EN KEHTTKMSTYU KAKS:SSA Poti lashall innon tietojarjestelmi 11 a tarkoitetaan järjestelmiä, joiden avull a käsitellään sairaalaan tulevien ja siellä hoidossa olevien potilaiden hoidon ohjaukseen ja järjestämiseen liittyviä tietoja. Sairaalahallinnon johtaminen 70luvulla sai haasteekseen kehittamistyön tavoitejohtamisen suuntaan. Potilashallinnon tietojärjestelmät palvelemaan tata päämäärää vaati manuaalisen jarjesteliiian uusimista. Uusimistyö tehtiin v ja otettiin käyttöön v Järjestelmä on Sairaalaliiton suorituksen mukainen ottaen huomioon myös Salauksen periaatteet. Manuaalijarjestelman uusiminen Manuaal inen jarjestelma pi taa sisal laan uudet pol i kl ini kan ja vuodeosastojen seka toimenpideosastojen tietojenkasittelyjarjestelmat. Tarkoituksena oli yksinkertaistaa ja helpottaa tietojen keruuta eri kayttötarpei ta varten. 1. Suoritetietojen raportointi vuosiilmoitukset sairaalan sisäinen potilashall~innollinen tiedontarve 2. Hoi totapahtuman eri vai hei ta palvelemaan hoidonvaraus ajanvaraus sisäankirjoitus/ilmoittautuminen poliklinikka ja/tai sairaalahoito hoidon päättäminen k Uusi jarjestelma muutti perinteisen ajattelun niin, että oli tapeellista tehdä seurantatutkimus. Tutkimus toteutettiin v lopulla. Tulokset olivat positiiviset uudelle manuaal isel le järjestelmä1 le. Tutkimuksen yhteydessä saatiin arvokasta tietoa siitä, mihin olisi jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota.

10 ATK Kaksin potilashallintoon V tul i ajankohtaiseksi Kaks: ssa samoin kuin joissakin muissa samankokoisissa sairaaloissa toimistotietokoneen uusiminen. Tarpeet toimistotietokoneen käytön osa1 ta 01 ivat laajentuneet ja sama1 la 01 i se1 vitettäva ATK:n käyttöalueen laajentaminen myös potllashall intoon, henkilöstöhall intoon ja materiaalihallintoon. Neuvotteluissa oli päädytty siihen, että ohjelmat oli laadittava Oy Nokia Ab:n tuottamaan laitteistoon. SAM (= Sairaala Mikko) projekti aloitettiin elokuussa 1980 ja takarajaksi asetettiin v loppu. SAM potilashallinnossa perustuu täysin etukäteen kartoitettuun manuaal i järjestelmään ja on suunniteltu käyttäjäläheiseksi päätekäyttöön ja tosiaikajärjestelmään perustuvaksi ATK:ksi, vain niillä alueilla, jotka rutiinitehtävien kannalta on katsottu hyödyllisiksi, seka avuksi päätöksenteolle, suunnittelulle ja seurannalle. Atk:n kayttö paatteelta osana päivän työtehtäviä on tuotu niihin työpisteisiin, joissa se on katsottu mielekkääksi. Atk avustaa työpisteissä ajanvaraajaa, asiakaspalvelussa ilmoittautumista ja sisäänkirjoitusta, potilaan saapumisen valmisteluja hoitavia henkilöitä ja uloskirjoitusta. Myös poliklinikoille ja osastoille ja sairauskertomusarkistoon atk:n kayttö näkyy helpottavana. Vuosi 1982 on ollut ohjelman hiontavaihtetta, minkä aikana ohjelmat on testat tu käyttäjien kanssa käytännön työympäristössä.

11 V, 1976 SALAUS POT LASHALLNNON TETOJARJESTELMAN MANUAALNEN UUDELLEEN JARJESTELY 1 KAYTTOONOTTO JA SEURANTATUTKMUS V, TOMSTOTETOKONEEN UUDSTAMSTARVE V, 1980 SAM ATK:N HYVAKSKAYTTO MANUAAL SEN JÄRJESTELMÄN APUNA POT 'LASHALLT NNOSSA V, SAM / v (TESTAUS) V, 1983 VUODEN ALUSTA SRTYMNEN UUTEEN JARJESTELMAÄN

12

13 Kainuun keski~ssair;.,ah, 30.?? Ylihoitaja Kristiina Miettinen SAM. POTLASHALLNTO: Atksovellutuksen tehtävänä on avustaa ajanvarauksessa paivittaisia aslakaspalveluun liittyviä työrutiineja. Potilastoimistossa, poliklinikoilla seka vuodeosastoilla hoitaa potilasmaksuliikenne maksutarkkailuineen ja potilasvarojen seuranta seka koota tiedot kuntalaskutusta ja suoritetilastointia varten ja tulostaa nämä. Lisäksi sovellutukseen sisaltyvat alueellisen poistoilmoitus/hoidonpaattamisjärjestelmän tiedonkeruu. Hoidonpaattamistietojen osalta tulostus tapahtuu palvelukeskuksessa (OYKS). Avohoidon sairaus ja toimenpideseuranta on myös nyt mahdollista. Näin saadaan tiedot, mitä sairauksia pol ikl inikan potilailla on, mista potilaat tulevat ja toteutuuko hoidonporrastus seka ketkä ovat suurkuluttajia. Sovellutus perustuu potilastoimistossa, ajanvarauksessa ja p?ivystyspol i kl i nikalla sijaitsevien paatteiden käyttöön siten, että tietojen kerääminen tehdään välittömästi kunkin tiedon syntyessä. Tietoja merkitsevät lomakkeille myös poliklinikan ja vuodeosastojen henkilökunta. Tarvittaessa voidaan tiedot syöttää myös jälkeenpäin. Tietojen syöttö ja tarkistus tehdaan nayttöpaatteella ja paperitulosteet tehdaan paasaantöisesti vasta sitten, kun tietojen oikeellisuus on riittävästi tarkistettu. Järjestelmän käyttö ei vaadi erillista atkhenkilökuntaa vaan varsinaisina paatekayttajina ovat potilastoimiston henkilökunta, ajanvaraaja ja paivystyspoliklinikan henkilökunta. Atkkeskuksen listaajot ja muun valvonnan kaikkien järjestelmien osalta suorittaa toimistonhoitaja. Muiden kuntainl i iton laitosten, psykiatrinen sairaala ja kehitysvammalaitos, jarjestelniaä ollaan juuri kaynnistamassa. Voisin kuitenkin sanoa, että näissä laitoksissa jarjestelmii painottuu vuodeosastomall in mukaiseksi. Pi tkat hoi toajat painottavat kassatoiminnoi ssa valilaskutusta ja potilasvarojen seurantaa. Psykiatrian avohoidon tilastointi on merkittävä psykiatrian puolella.

14 Kainuun keskussai raala ylihoitaja Kristiina Miettinen ATKJARJESTELMAN KKYT'TOUNOTOSTA POTLAHALLNNOSSA Atk sinällään on pelkoa, ristiriitoja herättävä asia. Tiedotusväl ineet suoltavat tietoa työn rationalisoinnista, Näissä tiedoissa on aina esillä Atk ja robotit. Nykyisellä LyGttömyyden aikakaudella puhuttaessa asiasta tulee työntekijöille pelko, entapa jos tuo jarjestelma uhkaa minun työpaikkaani. Siksi on tarkeaa kertoa kaf ki 11 e, mi stä on kysymys. Tässä jarjestelmassa on kysymys inhimillisten vaiheiden vähentämisestä tieto jenkäsittelyssa, sairaalan erikoisolosuhteissa käyttää Atk:ta hyväksi paranta maan työn sujuvuutta ja palveluvuutta. Koska Atk on toiminnan kehi ttamiskeino, sen käyttöönottotyöstä vastaa sai raalan johtoryhma. On tarkeaa, että johtoryhma, joka edustaa sairaalahallinnon kaikkia osaaluei ta, ajattelee sama1 la tavalla järjestelmästä. Vain johtoryhmän yksimielisyydellä voidaan päästä parhaisiin mahdollisiin tuloksiin minimoiden järjestelmän käyttöönottoaikaa. Johtoryhmän tehtävänä on asettaa vetäjä projektille, huomioiden, että hänellä on laajat tiedot koko potilashallinnon alueesta sairaalassa ja että hänelle annetaan tarvittavat valtuudet toimia kai ki 1 la sai raal ahall innon al uei 11 a. Koulutus ja tiedotus 1. Vetäjän oc jarj'estettäva yleisinformaatio kai kil le henkilökuntaryh mille mihin jarjestelma perustuu mita se tulee muuttamaan ketä nämä muutokset koskevat miten ne vaikuttavat työhön: mita pois? mita tilalle? On erittain tarkeaa motivoida näissä tilaisuuksissa jokainen työntekijä katsomaan omaa työtänsä ulkopuolisen havainnoitsijan tavoin. Tämä osa koulutuksesta on kaikkein vaikein ja erittain harvoin onnistuu. Monetkaan meistä eivät ole valmiita arvioimaan omaa työtään.

15 2. Vetäjän tulee jarjestää koulutus jokaiselle henkilökuntaryhmäl le erikseen, jossa käydään läpi: eri työvaiheet nimetään työvaiheiden tekijät 1 aadi taan yhdessä työta he1 pottavat merkintäohjeet (koodilistat, käyntityyppiohjeet jne.) 3. Laite ja ohjelmatoimittajan on järjestettävä koulutus pääte ja tulostustyössä oleville teknisen osaamisen kouluttaminen. Ohjelmien tekovaiheen ongelmia testausongelmia Suurimmat ongelmat meillä ovat johtuneet vetäjän vaihtumisesta Toisena ongelmana on KEL. Talla tarkoitan sita, että atkohjelmoitsi jat ja potilashall into eivät 01 leet entuudestaan tunteneet toistensa kiel ta. Ohjelmaa kayttäjalähei seksi tehtäessä atkhenkilökunnan on ollut mukauduttava viiteen rooliin: konsultin, asiantuntijan, koordinoi jan, kouluttajan ja toteuttajan tehtävi in. Perinteisesti ohjelmat on tehty atkosastojen tarpeiden mukaan, jolloin on useimmiten unohdettu käyttäjät. Koulutus on ollut monesti liian teoreettista, ja keskittynyt tekniseen toteutukseen unohtaen liittymat kokonaisuuteen. Tämä osuus on sairaalan itse hoidettava sita ei voi tehdä kukaan muu. Muutosvastarinta

16 KANUUN SARAANHOTO JA ERTYSHUOLTOPRN KUNTANLTTO 7 SALM JARVEN SA RAALA (PSYK) Paate Kirjoitin K A K S P iäte K irjoitinta SJANT POT 1 LASTSTO PAV,PKL AJANVARAUS r. KEHTYSVAMMA LATOS 1 Paate + 1 Kirjoitin

17 RYHMA 1 VETAJA TUKEA VETAJAA JOHTORYHMÄ JARJESTAA KOULUTUS HUOLEHTA TEDOTUKSESTA KAYDÄ LAP ~ALTRAPORTT KASTELLA JOHDON RAPORTONT RYHMA VETÄJA SELVTTÄA TYONKULUT YLHOTAJA VUODEOSASTOPOTLAAN HOTQTAPAH VUODEOSo OSnHOT, TUMAN TETOJENKERUUN VAHEET OS,AV, KÄYDÄ LÄP LOMAKKESTOT POToTSTON EDUST, KAYDÄ LÄP TULOSTEET ARKSTON EDUST, RYHMA 1 VETAJA SELVTTAA TYONKULUT YLHOTAJA POLKLNKKAPOTLAAN HOTOTAPAH PKL:N OS,HOT, TUMAN TETOJENKERUUN VAHEET PKL:N OS,AV, KAYDA LÄP LOMAKKESTOT ARKSTON EDUST, KAYDA LÄP TULOSTEET POT,TSTON EDUST, TOMENPDEOS, OS,HOT, RYHMA V VETAJA TALOUSJOHDON EDUSTAJA POTOTSTON EDUSTo KRJANPTO PALKKATSTO SELVTTAÄ YHTEYDET MAKSULKENTEEN OSALTA ER JAR JESTELMEN VÄLLLÄ

18 HYVA ASOTA: 1, POSTAA SUORTETETOJEN MANUAALSEN KERUUN.TYUYKSKUSTP;, 2, POSTAA PAALLEKKA SET TYOTEHTAVAT, 3, MONOSANEN HENK LOTETOLOMAKE PALVELEE HYVN, 4, SA RAUSKERTOMUSTEN ETS 1 NTA ON TULLUT SUJUVAMMAKS 1, HAKU MYUS POTLAAN NM, 5, SA RAUSKERTOMUKSET KULKEVAT HARVEMP EN KAS 1 EN KAUTTA, 6, TOSAKASETTEDOTTETYLTA ATKAVALLTAANASAATAVLLA, 7, AVOHODON DAGNOOS JA TOMENPDESEURANTA ON NYT MAHDOLLSTA, 8, PAVYSTYSPOLKLNKKA MAKSUT LASKUTUS TARRAT HENKLUTETOLOMAKE 9, POT LAAN SA RAUSKERTOMUKSET OVAT KA KSSA TYUPSTESSA ENNEN POT LAAN TULOA! HO TOSUUNN TELMA,

19 O H J E T A : JOHTORYHMAN ON HYVAKSYTTAVA JSRJESTELMA, VETAJAN ON PEREHDYTTAVA HYVN JARJESTELMAAN, KOULUTUKSELLA HENK LUKUNTA ON MOTVOTAVA JARJESTELMALLE MYUNTESEKS 1, ENNAKKOVALMSTELUJAN TARKEYTTA ON PANOTETTAVA POT LASREKSTER OLS OST.ETTAVA VALM NA8 AJANVARAUKSEN OSTTANEN KESKTTAM NEN ON TARPEEN, VAZ N TARPEELLSET LOMAKKEET OLS 1 UUS 1 TTAVA, TYUVLNEDEN ERGONOMA ON HUOMOTAVA ALUSTA LAHT 1 EN, TYUNKLLLT ON SELV TETTAVA TYORYHM SSA KAYTTAJ 1 EN KANSSA, TYUNTEKJUDEN KANSSA ON KAYTAVA HENKLUKOHTASET NEUVONP DOT JARJESTELMAN VA KUTUKSESTA HANEN TYUSKENTELYYNSA,

LASKENTATOIMEN TALOUSARVION SUUNNITTELU, SUORITE- JA KUSTANNUSLASKENNAN TOTEUTUS JA KAYTTUUNOTTO KAINUUSSA

LASKENTATOIMEN TALOUSARVION SUUNNITTELU, SUORITE- JA KUSTANNUSLASKENNAN TOTEUTUS JA KAYTTUUNOTTO KAINUUSSA SAI RAALA-ATK-PAI VAT 1. - 2.6.1983, Kajaani Kai ja Nuutinmaki, Kainuun keskussairaala LASKENTATOIMEN TALOUSARVION SUUNNITTELU, SUORITE- JA KUSTANNUSLASKENNAN TOTEUTUS JA KAYTTUUNOTTO KAINUUSSA L- LASKENTATOIMEN

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA

ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA - Toiminnan nykytila ja tavoitetila Riitta Mononen TIE5K Kehittämistehtävä

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008 Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia 1 Apteekki lähelläsi

Lisätiedot

Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti

Elämä on vaeltamista jotakin kohti. -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Elämä on vaeltamista jotakin kohti." -Jose Ortega ycasset- DRG -hankkeen loppuraportti Joulukuu 2011 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI 14.2.2012 Tekijä(t) - Författare - Author(s) Annikki Thodén, palvelusetelipilotin ohjausryhmä Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus Etelä-Karjalassa

Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus Etelä-Karjalassa Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja, VSH 18.1.2010 Pia Jaatinen Nona Ruotsi Piia Veijalainen Hoitohenkilöstön työnjako ja osaamisvaatimukset lääkehoidossa - tapaustutkimus

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Kuntayhtymähallituksen hyväksymä xx.xx.xxxx Versio 1 2 1 Yleistä... 3 2 Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tehtävät, tavoitteet ja organisointi... 3 2.1 Arkistotoimen organisointi...

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyntäminen tilitoimistossa Case: Pohjois-Espoon tili- ja lakipalvelu

Sähköisen taloushallinnon hyödyntäminen tilitoimistossa Case: Pohjois-Espoon tili- ja lakipalvelu Sähköisen taloushallinnon hyödyntäminen tilitoimistossa Case: Pohjois-Espoon tili- ja lakipalvelu Oy Luukka, Hanna 2010 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sähköisen taloushallinnon

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET Khall 1.8.2011 164, hyväksytty LAPINLAHDEN KUNTA TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET 1. Talousarvio 1.1. Talousarvion valmisteluohje Talousarvion valmistelua varten hallintokunnille

Lisätiedot

KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 19.2.2008 1 (11)

YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 19.2.2008 1 (11) YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 19.2.2008 1 (11) JÄSENREKISTERISTÄ REKISTERIVASTAAVALLE Sisään jäsenrekisteriin osoitteella: Kolme välilehteä: www.yrittajanaiset.fi/yhdistykset - kirjoita yhdistyksen tunnus

Lisätiedot

Yhteistyö. Vastuuhenkilöt

Yhteistyö. Vastuuhenkilöt Tämä lyhyt opas kertoo pääasiat OK-hankkeen elinkaaresta ja toteuttamisesta. Se on tarkoitettu OK-hanketta hakeville ja käynnistäville järjestöille. Hankkeen toteuttajat löytävät tarkempia ohjeita myös

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Otsikko Sivu KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (35 ) Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalon 2. kerr. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 Laillisuus

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Terveydenhuollon teknologiaa 10-24

Terveydenhuollon teknologiaa 10-24 Terveysalan ammattilehti 2/2013 Terveydenhuollon teknologiaa 10-24 Tarvikelogistiikkaa 26-27 Sairaalan suunnittelua 28-34 ILMOITUS Alueellinen tietovarasto syntymässä Tricons Oy on tuotteistamassa kehittämäänsä

Lisätiedot

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen

Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden lupakäsittelyn keskittäminen Jälkiarviointi Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 34/2009 gg Merja Tyynismaa Tienvarsimainosten ja palvelukohdeopasteiden

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Aika 22.12.2014 klo 14:44-17:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 268 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-313-7

Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-313-7 Erikoissairaanhoidon palvelujen tuotteistus Suomessa 209A Lonkan, polven tai nilkan tekonivelleikkaus, ei uusintaleikkaus TUOTTAJA 1 TUOTTAJA 2 TUOTTAJA 3 Standardituotteistus (+/ ) kyllä Standardituotteistus

Lisätiedot

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Loppuraportti

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Loppuraportti Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Sanna Anttila, Toni Hyytinen & Jouni Kivistö-Rahnasto Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen

Lisätiedot

Liiketalous. Opinnäytetyöraportti. OHJELMISTOMUUTOS TILITOIMISTOSSA Case Kangasalan Tilitoimisto Oy. Arja Lehtotie

Liiketalous. Opinnäytetyöraportti. OHJELMISTOMUUTOS TILITOIMISTOSSA Case Kangasalan Tilitoimisto Oy. Arja Lehtotie Tampereen Ammattikorkeakoulu Liiketalous Opinnäytetyöraportti OHJELMISTOMUUTOS TILITOIMISTOSSA Case Kangasalan Tilitoimisto Oy Arja Lehtotie Liiketalouden koulutusohjelma elokuu 2007 Työn ohjaaja: Heli

Lisätiedot

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Kiireettömään hoitoon pääsy. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Kiireettömään hoitoon pääsy Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 8:2012 Dnro 8677/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-09-4

Lisätiedot

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ

HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Alustava yhteenveto vastauksista; 21.2.2008 1(24) HAIPRO-VAARATAPAHTUMIEN RAPORTOINTI: TULOKSIA JA KOKEMUKSIA KÄSITTELYSTÄ Kaarin Ruuhilehto ja Jari Knuuttila Sisällys 1. Johdanto 2. Vastaajien taustatiedot

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme

Hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme Hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme 1 2007 28.3.2007 Helsingin kaupunki Talous- ja suunnittelukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Tuula Jäppinen: Keskittämisen vaikutukset näkyvät...2

Lisätiedot

Koulun sosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä

Koulun sosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä Koulun sosiaalityön asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä Tietokuvaukset Versio 1.0 27.10.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen raportti Vastuullinen

Lisätiedot