u i I I e z r w - W C LI 3. a -TUO. w a w r m u. oou c c*>s orn w 4 0) UWVI C - c. uuc w c a nmut. VIC* w u c.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- 3- - u i I I 5 2 - e z r w - W C LI 3. a -TUO. w a w r m u. oou -001. c c*>s orn w 4 0) UWVI C - c. uuc -20 0. w c a nmut. VIC* w u c."

Transkriptio

1 m 3 c m u r L. 4 7 L 4 1 u m n c 0 C O u1 w u c uc 0. r r '7 m LA 7. a 1 ur 0 0 w c a nmut 3 w 7 3 UWV C c VC* w u c oou 001 V w n 3 s w (U Ct37 7.m UL 3Vu cw s m? uzc C 01 7V 0) 0), uuc 20 0 m c awu.m3 1)w w. 3u rrn w. V10 cu a 3m. xo m ",wr 2 L u V L L C >1 4 u e z r w W C L 3 c c*>s orn w 4 0) w a w r m u? u i 5 2 U 4 E A ~ 7cr w 0 m u 0luL 4?C w L m L w 4 a TUO r Y 1 L

2 POTLASHALLNTO L.i;t.~lt ~d t ~ l ~ i l. i ~ ~. i j ~ L l ~ i ~ Kdks UY Kt.istiiiia Mietl iii!~ii. )~l..~~l.i r.i t Potilasaakkosjärjestys pkl avanvaraus henkilötunnusjärjestys polikltnikoittain pklajanvaraus kaikki pkl : t joka paiva arkistoa varten (2 pv:n enne) joka paiva seuraavan paivan potilastoimistoa ja neuvontaa varten tarkistus1 ista joka paiva seuraavan paivan Atkkeskus lopu11 inen ~pklpäiväki rja (potilasnumerojärjestys) (sos. turvatunnusjärjestys) tämän perusteella tilastotiedot tiedostossa Atkkeskus Tavoi te ta1 lennus johtavan laakarin sihteeri Hoitoisuus ja tavoi te tallennus johtavan laakarin sihteeri ir 1bdiagnoosi ja toimenpidetilastot poliklinikka toimintatilastot (polikl ini kkatoiminta vastuualueittain/ eri koisalqittain/kunnittain) poliklinikan vuosiilmoitustilasto erikoisaloittain/kunnittain l t vopotilasluettelo päivystyspkl kävijatilasto erikoisaloittain (päiväkirja, vahvuusi lmoi tus) tietyltä aikaväliltä 1 x kuukaudessa 1 x kuukaudessa tietyltä aikavälilta. esim., vuosi 1 x vuodessa 1 x kuukaudessa 1t 1 1~h~idon~äättämistietojen puute1 ista 1 x kuukaudessa votoimintatilasto (vastuualueittain ja vastuuyksiköittäin ja kunnittain päivittäin edelliseltä päivältä 1 x kuukaudessa/vuosi 1 x vuodessa Atkkeskus Atkkeskuc Atkkeskus d Atkkesku Atkkeskus (tai pot.tst0) Atkkeskus Atk keskus 1 1~lask~luettelo (maksetut) joka paiva mahd. aikavali Atkkeskus l t saatavaluettelo vovuodeosastojen toiminta/vastuualue/ vastuuyksi kkö Atkkeskus kassati 1 i tys joka päivä loppusummat Kassa P (bruttosaatavat. nettosaatavat. suorituslistat) joka paiva mahd. tietty aikavali Atkkeskus Kassa ~,~ääkärin~al kkioeri ttely joka paiva 1 x kuukaudessa tarkistus vastuu 1 yksiköittäin pot.numero 1,maksuerittely vastuuyksikkökohtainen 1 x kuukaudessa. tarvittaessa 1+kuntakohtainen poti laslueetelo 1 x kuukaudessa 11. tb~~~lista, vopotilaat halutulta aikaväliltä. neuvonta hoidonpäättymisdiagnoosit (Kaks, Salmijarvi, terveyskeskukset t laskutustietojen Kassa Atkkeskus

3 Ajanvdrausta tetitaessd tdrhedt tiedot ninii, henki lotunnus, kurita)kdynti tyyppi, niaksu l a ~ 1 F'DTLA5HALLNTO Kdks JU. i.1yb1 Kri~,t.i~na K1i.t!ri Pil itl 1~iti~Pi.iti 1AA,i,i,,,,,,,, / ajanvaraus pol i kl ini koi 1 ta 3 Ajanvarausten ta1 lennus 2 pv ennen saapumispaivaa Samalla tarkastetaan, onko henkilötiedot rekisterissa ja jos ei ole, tehdään merkintä. Ajanvaraukset poliklinikoittain henkilötunnusjarjestyksessa 4 kpi (arkisto, 2 kpl rtg. 1 kpl pkl., listojen mukana) oa. ajanvaraukses ta potilastoimisto. takahuone atkkeskus poti laspaper,i t pol i kl ini koi lle esivalmistelu Potilaspapereiden ja röntgenkuvien keruu Lahetteet papereiden väliin Henkilötietojen tallennus +Henkilötietolomake laboratorio \~arrat erikoisalakaavakkeet arkistokortit 2 kpl (uusille) pklkortti (uusille potilaille) tarrat potilaspapereiden valiin yhdi stelma diagnoosiilmoituslomake laskutuslomake arkistr potill i mi sto potilastoiwisto takahi 1 pää,,iskilla C, m > m C,. C, r 0 E aj m..4 C, 3 C, m. C, 0 E 9 lmoittautuminen m V C, Y m m > C, C, m m Ci Kassa + 4 '~i~killä lista hklomake (epäselvät) dgilmoitus laskutuslomake arkistokortit erikoisalakaavakkeet. lahete uusilla potilailla Maksanut kui tti Pankkisiirto C, 5 Y 2.F m 01 r m Maksu11 i set todistukset Maksulaskun mukana 1 Kassa Kaikki,a 'anvaraukset aakkosjarjestyks ssa (hakulista. potilastoimisto, neuvontae tarkastetaan henkilötiedot maksajatiedot kayntityyppi, pklkortti kunta potilasnumero dgilmoituskaavakkeeseen epikriisi Pkl 1 todistukset dgilmoituslomake atkkeskus tiski 5 päätettä pot.toimiston virkailijat d Osuuspankin virkailijat pkl hmrilökun ta Arki stoon Odottavat poli Laskutettavi en klinikalla vas potilastoimistoon tauksia taydentaminen Pkl Listojen keruu Tai lennus Poliklinikkapaivakirja Seuraava aamu Pai yaki rjan tarkastus Listaajo 1 x kk ajanvaraaja pot.toimisto atkkeskus pkl henkilökun ta

4 lo ~~~V,~,~, pkl ~V, L Kortti (kortin sisilto!) 7 1 Osasto Kortisto 1 FOTLASHALLNTO Kortir, tosta rnddrdajoir: osa5ton toimintasuu~iriitelnian rnukddn dnnetaan djanvarauk5rt luetteloon 3osainen Tärkeät tiedot: nimi maksidlaji henkilötunnus EHLlääkäri hoidonvaraus Kutsu potilaalle Sisäl täa: kirje tarvittavat val sairaalaesite misteluohjeet Potilaspapereiden keruu l Hoidonvarauskortit tai yksi osa potilasluettelosta (punai Arkisto nen). Hoidonvarauskortti potilaspapereiden val iin Potilaspaperi t (>;ja te potilastoimistoon Viedään henkilötiedot atk:lle x J U 1 Tarrat ] Potilaspapereiden val iin Pot.tomriston henkilökunta henki.,nta Fotilaspaperi t osasto1 le Lahetti Esivalmistelu 1ab. ja rtgpyynnöt uudet lomakkeet tarkastetaan ajanvauslehden tiedot oikeiksi Osaston henkilökunta ( Potilastoimistoon 1 2 päivää ennen potilaan sairaalaantuloa tai viikkoa ennen 0s.avustaja henkilötietolomake Punainen ajanvarauslehden osa rtgarkistoon röntgenkuvien rtg ja 1ab.pyynnöt keruuta varten ECnigenk~~aiosaSolle Punainen kaavake potilastoimistoon Arkisto Lahetti Näyttö henkilötietojen tarkastus paate 1 lmo maksajan tarkastus uusi henkilötietolomake kirjoittimelta (5osainen. valkoinen kappale jaa potilastoimistoon) Kirjoi potilaan ohjaaminen lab.7 ja rtgtutkimuksiin seka tin osastolle kylpyosaston kautta Pot.toimiston henkilökunta d Potilaan mukana osastolle tulee uusi henkilöti,eto/maksu/ poistoilmoituslomake; laskutietojen selvityslomake Osastr henkilöl a Potilasluettelo Paate Henki lötietolomake poti1astoimisl;oon. jossa siirto viedään tiedostoon. Potilastston henkilökunta Atk keskus Näyttöpaate Edellisen päivän potilasluettelon tarkastus 0s.avustaja ta muu henk.kunta Potilasluettelo potilastoimistoon Korjausten tekeminen potilasrekisteri in (osastosiirrot. puuttuvat sisaankirjoitukset) Pot.toimiston henkilökunta Potilasluettelo osastolle Arkistokappale pot.toimistoon

5 Näyttöpäate HP/Maksui lnioi tusloniake jaa potilastoimistoon aakkosiin 1 Poti lastoimi sto Kassa 3 osastolla tarkastetaar, ahtötiedot Ja maksajatiedot; sos.hoitaja ja osastoavustaja tallennetaan polstumlstledot ja maksutiedot Pot.toimlston henkilökunta Ki rjoitin 1 Kuitti tai lasku potilaalle potilastoimistoon jaa kontrollikappale HP/Poistoilmoitukset täytetään osastolla. kun on tarvittavat diagnoosi ja toimenpidetiedot varmistettu Näyttö 6 8 Tallennus t paate Kontrollillstojen "l 1 L + k Osastolle tarkastetaan puuttuvat diagnoosiilmoitukset Pot.toimiston henkilökunta Ta1 lennus Näyttöpaate 1 Disketti \ Lääkintöhallituksen diagnoositiedot

6 0 Henk. reki steri 077 w: m d 3 < w: w: ct 5 E; 3 s Ci. w u ct w: d. Ci. < w d ct 2. G w d. 3 3 < td Ci. w s td td ct ct w ctw rn s

7 O H J E T A : 1. Johtoryhmän on hyväksyttävä järjestelmä. 2. Vetäjän on perehdyttavä hyvin järjestelmään. 3. Koulutuksella on henkilökunta motivoitava järjestelmälle myönteiseksi. 4. Ennakkovalmistelujen tärkeyttä on painotettava. 5. Potilasrekisteri olisi ostettava valmiina. 6. Ajanvarauksen osittainen keskittäminen on tarpeen. 7. Vain tarpeelliset lomakkeet olisi uusittava. 8. Työvälineiden ergonomia on huomioitava alusta lähtien. 9. Työnkulut on selvitettävä työryhmissä kayttäjien kanssa. 10, Työntekijöiden kanssa on käytävä henkilökohtaiset neuvonpidot järjestelmän vaikutuksesta hänen työskentelyynsä.

8 SARAALAATKPAVAT KAJ AAN 1 Yl ihoitaja Kristiina Miettinen, Kainuun keskussairaal a POTLASHALLNNON TETOJARJESTELMEN KEHTTAMSTYU KANUUN KESKUSSARAALASSA SEKA SAMPAATEKAYTTUNEN POTLAS HALL 1 NTO

9 Kainuun keskussairaala ylihoitaja Kristiina Miettinen POTLASHALLNNON TETOJ#RJESTELM:[EN KEHTTKMSTYU KAKS:SSA Poti lashall innon tietojarjestelmi 11 a tarkoitetaan järjestelmiä, joiden avull a käsitellään sairaalaan tulevien ja siellä hoidossa olevien potilaiden hoidon ohjaukseen ja järjestämiseen liittyviä tietoja. Sairaalahallinnon johtaminen 70luvulla sai haasteekseen kehittamistyön tavoitejohtamisen suuntaan. Potilashallinnon tietojärjestelmät palvelemaan tata päämäärää vaati manuaalisen jarjesteliiian uusimista. Uusimistyö tehtiin v ja otettiin käyttöön v Järjestelmä on Sairaalaliiton suorituksen mukainen ottaen huomioon myös Salauksen periaatteet. Manuaalijarjestelman uusiminen Manuaal inen jarjestelma pi taa sisal laan uudet pol i kl ini kan ja vuodeosastojen seka toimenpideosastojen tietojenkasittelyjarjestelmat. Tarkoituksena oli yksinkertaistaa ja helpottaa tietojen keruuta eri kayttötarpei ta varten. 1. Suoritetietojen raportointi vuosiilmoitukset sairaalan sisäinen potilashall~innollinen tiedontarve 2. Hoi totapahtuman eri vai hei ta palvelemaan hoidonvaraus ajanvaraus sisäankirjoitus/ilmoittautuminen poliklinikka ja/tai sairaalahoito hoidon päättäminen k Uusi jarjestelma muutti perinteisen ajattelun niin, että oli tapeellista tehdä seurantatutkimus. Tutkimus toteutettiin v lopulla. Tulokset olivat positiiviset uudelle manuaal isel le järjestelmä1 le. Tutkimuksen yhteydessä saatiin arvokasta tietoa siitä, mihin olisi jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota.

10 ATK Kaksin potilashallintoon V tul i ajankohtaiseksi Kaks: ssa samoin kuin joissakin muissa samankokoisissa sairaaloissa toimistotietokoneen uusiminen. Tarpeet toimistotietokoneen käytön osa1 ta 01 ivat laajentuneet ja sama1 la 01 i se1 vitettäva ATK:n käyttöalueen laajentaminen myös potllashall intoon, henkilöstöhall intoon ja materiaalihallintoon. Neuvotteluissa oli päädytty siihen, että ohjelmat oli laadittava Oy Nokia Ab:n tuottamaan laitteistoon. SAM (= Sairaala Mikko) projekti aloitettiin elokuussa 1980 ja takarajaksi asetettiin v loppu. SAM potilashallinnossa perustuu täysin etukäteen kartoitettuun manuaal i järjestelmään ja on suunniteltu käyttäjäläheiseksi päätekäyttöön ja tosiaikajärjestelmään perustuvaksi ATK:ksi, vain niillä alueilla, jotka rutiinitehtävien kannalta on katsottu hyödyllisiksi, seka avuksi päätöksenteolle, suunnittelulle ja seurannalle. Atk:n kayttö paatteelta osana päivän työtehtäviä on tuotu niihin työpisteisiin, joissa se on katsottu mielekkääksi. Atk avustaa työpisteissä ajanvaraajaa, asiakaspalvelussa ilmoittautumista ja sisäänkirjoitusta, potilaan saapumisen valmisteluja hoitavia henkilöitä ja uloskirjoitusta. Myös poliklinikoille ja osastoille ja sairauskertomusarkistoon atk:n kayttö näkyy helpottavana. Vuosi 1982 on ollut ohjelman hiontavaihtetta, minkä aikana ohjelmat on testat tu käyttäjien kanssa käytännön työympäristössä.

11 V, 1976 SALAUS POT LASHALLNNON TETOJARJESTELMAN MANUAALNEN UUDELLEEN JARJESTELY 1 KAYTTOONOTTO JA SEURANTATUTKMUS V, TOMSTOTETOKONEEN UUDSTAMSTARVE V, 1980 SAM ATK:N HYVAKSKAYTTO MANUAAL SEN JÄRJESTELMÄN APUNA POT 'LASHALLT NNOSSA V, SAM / v (TESTAUS) V, 1983 VUODEN ALUSTA SRTYMNEN UUTEEN JARJESTELMAÄN

12

13 Kainuun keski~ssair;.,ah, 30.?? Ylihoitaja Kristiina Miettinen SAM. POTLASHALLNTO: Atksovellutuksen tehtävänä on avustaa ajanvarauksessa paivittaisia aslakaspalveluun liittyviä työrutiineja. Potilastoimistossa, poliklinikoilla seka vuodeosastoilla hoitaa potilasmaksuliikenne maksutarkkailuineen ja potilasvarojen seuranta seka koota tiedot kuntalaskutusta ja suoritetilastointia varten ja tulostaa nämä. Lisäksi sovellutukseen sisaltyvat alueellisen poistoilmoitus/hoidonpaattamisjärjestelmän tiedonkeruu. Hoidonpaattamistietojen osalta tulostus tapahtuu palvelukeskuksessa (OYKS). Avohoidon sairaus ja toimenpideseuranta on myös nyt mahdollista. Näin saadaan tiedot, mitä sairauksia pol ikl inikan potilailla on, mista potilaat tulevat ja toteutuuko hoidonporrastus seka ketkä ovat suurkuluttajia. Sovellutus perustuu potilastoimistossa, ajanvarauksessa ja p?ivystyspol i kl i nikalla sijaitsevien paatteiden käyttöön siten, että tietojen kerääminen tehdään välittömästi kunkin tiedon syntyessä. Tietoja merkitsevät lomakkeille myös poliklinikan ja vuodeosastojen henkilökunta. Tarvittaessa voidaan tiedot syöttää myös jälkeenpäin. Tietojen syöttö ja tarkistus tehdaan nayttöpaatteella ja paperitulosteet tehdaan paasaantöisesti vasta sitten, kun tietojen oikeellisuus on riittävästi tarkistettu. Järjestelmän käyttö ei vaadi erillista atkhenkilökuntaa vaan varsinaisina paatekayttajina ovat potilastoimiston henkilökunta, ajanvaraaja ja paivystyspoliklinikan henkilökunta. Atkkeskuksen listaajot ja muun valvonnan kaikkien järjestelmien osalta suorittaa toimistonhoitaja. Muiden kuntainl i iton laitosten, psykiatrinen sairaala ja kehitysvammalaitos, jarjestelniaä ollaan juuri kaynnistamassa. Voisin kuitenkin sanoa, että näissä laitoksissa jarjestelmii painottuu vuodeosastomall in mukaiseksi. Pi tkat hoi toajat painottavat kassatoiminnoi ssa valilaskutusta ja potilasvarojen seurantaa. Psykiatrian avohoidon tilastointi on merkittävä psykiatrian puolella.

14 Kainuun keskussai raala ylihoitaja Kristiina Miettinen ATKJARJESTELMAN KKYT'TOUNOTOSTA POTLAHALLNNOSSA Atk sinällään on pelkoa, ristiriitoja herättävä asia. Tiedotusväl ineet suoltavat tietoa työn rationalisoinnista, Näissä tiedoissa on aina esillä Atk ja robotit. Nykyisellä LyGttömyyden aikakaudella puhuttaessa asiasta tulee työntekijöille pelko, entapa jos tuo jarjestelma uhkaa minun työpaikkaani. Siksi on tarkeaa kertoa kaf ki 11 e, mi stä on kysymys. Tässä jarjestelmassa on kysymys inhimillisten vaiheiden vähentämisestä tieto jenkäsittelyssa, sairaalan erikoisolosuhteissa käyttää Atk:ta hyväksi paranta maan työn sujuvuutta ja palveluvuutta. Koska Atk on toiminnan kehi ttamiskeino, sen käyttöönottotyöstä vastaa sai raalan johtoryhma. On tarkeaa, että johtoryhma, joka edustaa sairaalahallinnon kaikkia osaaluei ta, ajattelee sama1 la tavalla järjestelmästä. Vain johtoryhmän yksimielisyydellä voidaan päästä parhaisiin mahdollisiin tuloksiin minimoiden järjestelmän käyttöönottoaikaa. Johtoryhmän tehtävänä on asettaa vetäjä projektille, huomioiden, että hänellä on laajat tiedot koko potilashallinnon alueesta sairaalassa ja että hänelle annetaan tarvittavat valtuudet toimia kai ki 1 la sai raal ahall innon al uei 11 a. Koulutus ja tiedotus 1. Vetäjän oc jarj'estettäva yleisinformaatio kai kil le henkilökuntaryh mille mihin jarjestelma perustuu mita se tulee muuttamaan ketä nämä muutokset koskevat miten ne vaikuttavat työhön: mita pois? mita tilalle? On erittain tarkeaa motivoida näissä tilaisuuksissa jokainen työntekijä katsomaan omaa työtänsä ulkopuolisen havainnoitsijan tavoin. Tämä osa koulutuksesta on kaikkein vaikein ja erittain harvoin onnistuu. Monetkaan meistä eivät ole valmiita arvioimaan omaa työtään.

15 2. Vetäjän tulee jarjestää koulutus jokaiselle henkilökuntaryhmäl le erikseen, jossa käydään läpi: eri työvaiheet nimetään työvaiheiden tekijät 1 aadi taan yhdessä työta he1 pottavat merkintäohjeet (koodilistat, käyntityyppiohjeet jne.) 3. Laite ja ohjelmatoimittajan on järjestettävä koulutus pääte ja tulostustyössä oleville teknisen osaamisen kouluttaminen. Ohjelmien tekovaiheen ongelmia testausongelmia Suurimmat ongelmat meillä ovat johtuneet vetäjän vaihtumisesta Toisena ongelmana on KEL. Talla tarkoitan sita, että atkohjelmoitsi jat ja potilashall into eivät 01 leet entuudestaan tunteneet toistensa kiel ta. Ohjelmaa kayttäjalähei seksi tehtäessä atkhenkilökunnan on ollut mukauduttava viiteen rooliin: konsultin, asiantuntijan, koordinoi jan, kouluttajan ja toteuttajan tehtävi in. Perinteisesti ohjelmat on tehty atkosastojen tarpeiden mukaan, jolloin on useimmiten unohdettu käyttäjät. Koulutus on ollut monesti liian teoreettista, ja keskittynyt tekniseen toteutukseen unohtaen liittymat kokonaisuuteen. Tämä osuus on sairaalan itse hoidettava sita ei voi tehdä kukaan muu. Muutosvastarinta

16 KANUUN SARAANHOTO JA ERTYSHUOLTOPRN KUNTANLTTO 7 SALM JARVEN SA RAALA (PSYK) Paate Kirjoitin K A K S P iäte K irjoitinta SJANT POT 1 LASTSTO PAV,PKL AJANVARAUS r. KEHTYSVAMMA LATOS 1 Paate + 1 Kirjoitin

17 RYHMA 1 VETAJA TUKEA VETAJAA JOHTORYHMÄ JARJESTAA KOULUTUS HUOLEHTA TEDOTUKSESTA KAYDÄ LAP ~ALTRAPORTT KASTELLA JOHDON RAPORTONT RYHMA VETÄJA SELVTTÄA TYONKULUT YLHOTAJA VUODEOSASTOPOTLAAN HOTQTAPAH VUODEOSo OSnHOT, TUMAN TETOJENKERUUN VAHEET OS,AV, KÄYDÄ LÄP LOMAKKESTOT POToTSTON EDUST, KAYDÄ LÄP TULOSTEET ARKSTON EDUST, RYHMA 1 VETAJA SELVTTAA TYONKULUT YLHOTAJA POLKLNKKAPOTLAAN HOTOTAPAH PKL:N OS,HOT, TUMAN TETOJENKERUUN VAHEET PKL:N OS,AV, KAYDA LÄP LOMAKKESTOT ARKSTON EDUST, KAYDA LÄP TULOSTEET POT,TSTON EDUST, TOMENPDEOS, OS,HOT, RYHMA V VETAJA TALOUSJOHDON EDUSTAJA POTOTSTON EDUSTo KRJANPTO PALKKATSTO SELVTTAÄ YHTEYDET MAKSULKENTEEN OSALTA ER JAR JESTELMEN VÄLLLÄ

18 HYVA ASOTA: 1, POSTAA SUORTETETOJEN MANUAALSEN KERUUN.TYUYKSKUSTP;, 2, POSTAA PAALLEKKA SET TYOTEHTAVAT, 3, MONOSANEN HENK LOTETOLOMAKE PALVELEE HYVN, 4, SA RAUSKERTOMUSTEN ETS 1 NTA ON TULLUT SUJUVAMMAKS 1, HAKU MYUS POTLAAN NM, 5, SA RAUSKERTOMUKSET KULKEVAT HARVEMP EN KAS 1 EN KAUTTA, 6, TOSAKASETTEDOTTETYLTA ATKAVALLTAANASAATAVLLA, 7, AVOHODON DAGNOOS JA TOMENPDESEURANTA ON NYT MAHDOLLSTA, 8, PAVYSTYSPOLKLNKKA MAKSUT LASKUTUS TARRAT HENKLUTETOLOMAKE 9, POT LAAN SA RAUSKERTOMUKSET OVAT KA KSSA TYUPSTESSA ENNEN POT LAAN TULOA! HO TOSUUNN TELMA,

19 O H J E T A : JOHTORYHMAN ON HYVAKSYTTAVA JSRJESTELMA, VETAJAN ON PEREHDYTTAVA HYVN JARJESTELMAAN, KOULUTUKSELLA HENK LUKUNTA ON MOTVOTAVA JARJESTELMALLE MYUNTESEKS 1, ENNAKKOVALMSTELUJAN TARKEYTTA ON PANOTETTAVA POT LASREKSTER OLS OST.ETTAVA VALM NA8 AJANVARAUKSEN OSTTANEN KESKTTAM NEN ON TARPEEN, VAZ N TARPEELLSET LOMAKKEET OLS 1 UUS 1 TTAVA, TYUVLNEDEN ERGONOMA ON HUOMOTAVA ALUSTA LAHT 1 EN, TYUNKLLLT ON SELV TETTAVA TYORYHM SSA KAYTTAJ 1 EN KANSSA, TYUNTEKJUDEN KANSSA ON KAYTAVA HENKLUKOHTASET NEUVONP DOT JARJESTELMAN VA KUTUKSESTA HANEN TYUSKENTELYYNSA,

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t-

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t- Kristiina Miettinen yli hoi taja, Kaks 01.02.06.1983 SAIMI HENKI LUSTUHALLINTO Henkilöstöhallinnon kehittamistyön tavoitteena on ollut vaikuttaa seuraaviin tehtavakokonai suuksi i n: 1. Henkilöstön hankintaan

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Mitä miettii Medici? Yliopistollisten sairaaloiden atk-yhtiön tavoitteet ja suunnitelmat tietotekniikassa

Mitä miettii Medici? Yliopistollisten sairaaloiden atk-yhtiön tavoitteet ja suunnitelmat tietotekniikassa Terveydenhuollon XVIII Atk-päivät 18-19.5.1992 Luentoesitelmät Mitä miettii Medici? Yliopistollisten sairaaloiden atk-yhtiön tavoitteet ja suunnitelmat tietotekniikassa Antero Ensio, toimitusjohtaja, Medici

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Tiistai 19.5, Sessio B o 09.00-09.45. Potilashallinnon tietojarjestelmat Suomessa KATKO: n tietojarjestelmakartoituksen tuloksia

Tiistai 19.5, Sessio B o 09.00-09.45. Potilashallinnon tietojarjestelmat Suomessa KATKO: n tietojarjestelmakartoituksen tuloksia Terveydenhuollon XVIII Atk-päivät 18-19.5.1992 Luentoesitelmät Tiistai 19.5, Sessio B o 09.00-09.45 Potilashallinnon tietojarjestelmat Suomessa KATKO: n tietojarjestelmakartoituksen tuloksia Juha Lång,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN TALOUSARVION SUUNNITTELU, SUORITE- JA KUSTANNUSLASKENNAN TOTEUTUS JA KAYTTUUNOTTO KAINUUSSA

LASKENTATOIMEN TALOUSARVION SUUNNITTELU, SUORITE- JA KUSTANNUSLASKENNAN TOTEUTUS JA KAYTTUUNOTTO KAINUUSSA SAI RAALA-ATK-PAI VAT 1. - 2.6.1983, Kajaani Kai ja Nuutinmaki, Kainuun keskussairaala LASKENTATOIMEN TALOUSARVION SUUNNITTELU, SUORITE- JA KUSTANNUSLASKENNAN TOTEUTUS JA KAYTTUUNOTTO KAINUUSSA L- LASKENTATOIMEN

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

REAALIAJASSA TOIMIVAN PAATEKAYTTUISEN MATERIAALI- HALLINNON JARJESTELMAN KEHITTXMISTYU

REAALIAJASSA TOIMIVAN PAATEKAYTTUISEN MATERIAALI- HALLINNON JARJESTELMAN KEHITTXMISTYU SAI RAALA-ATK-PAIVAT 1. - 2.6.1983, Kajaani Raimo Karppinen, Kainuun keskussairaala REAALIAJASSA TOIMIVAN PAATEKAYTTUISEN MATERIAALI- HALLINNON JARJESTELMAN KEHITTXMISTYU REAALIAJASSA TOIMIVAN PAATEKAYTTUISEN

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaalapiiri

Satakunnan keskussairaalapiiri Satakunnan keskussairaalapiiri Sniakunnan kuskussairnnlnn kl:n jiisunkunnat 29 kuntna 249.786 as. SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAPIIRI Satakunnan alueen 27 kuntaa muodostavat Satakunnan keskussairaalapiirin,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kokemuksia avainlukuihin perustuvasta tekstien allekirjoituksesta ja tekstin tarkastuksesta prosessin parantamisen osana

Kokemuksia avainlukuihin perustuvasta tekstien allekirjoituksesta ja tekstin tarkastuksesta prosessin parantamisen osana Kokemuksia avainlukuihin perustuvasta tekstien allekirjoituksesta ja tekstin tarkastuksesta prosessin parantamisen osana Pekka Kujala osastonylilääkäri OYS, ESKO-projekti Lähtötilanne Sähköinen ESKO-sairauskertomus

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN PATOLOGIAN LABORATORION TIETOJÄRJESTELMÄ = PATTI

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN PATOLOGIAN LABORATORION TIETOJÄRJESTELMÄ = PATTI SAIRAALALIITTO 'l'ervf:ydenhu0idlon ATKPAIVAT 0. /.h.1988, Joensuu, hotelli Kimmel ylilä:.k.. a ari Timo Romppanen, PohjoisKarjalan sairaanhoitopiiri POHJOISKARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN PATOLOGIAN LABORATORION

Lisätiedot

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta)

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta) Perustason palvelut vastaavat ensisijaisesti päihderiippuvuuksien varhaisesta toteamisesta, hoidosta ja kuntoutuksesta Sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla hoidetaan välittömiä

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta, projektipäällikkö, TtT, PSHP 1 Arvoa tuottamaton tapa toimia VeTe Nyt arjessa ajoin tavattua Työntekijä ensin Odottaminen on hyväksyttävää

Lisätiedot

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä:

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä: 18.12.2014 1 (8) MOIKKA! Tämä on neljäs PäPan tuottama Kuksakirje ja se keskittyy erityisesti tapahtumalaskutukseen. Kirje kannattaakin välittää lippukunnassa taloudenhoitajalle ja jäsenrekisterinhoitajalle.

Lisätiedot

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN Juhani Ojanen Erikoissairaanhoidon rooli Erikoissairaanhoidon rooli on sairauksia ja oireita korjaava ja hoitava toiminta. Lähde: Eläketurvakeskus 05/2011 Keskustelualoitteita

Lisätiedot

Luottamuksellinen. ESITIEDOT Oppilaan henkilötiedot Henkilötunnus. KYSELYLOMAKE PERHEELLE Täyttäkää lomake niiltä osin, mitkä koskevat lastanne.

Luottamuksellinen. ESITIEDOT Oppilaan henkilötiedot Henkilötunnus. KYSELYLOMAKE PERHEELLE Täyttäkää lomake niiltä osin, mitkä koskevat lastanne. Luottamuksellinen KYSELYLOMAKE PERHEELLE Täyttäkää lomake niiltä osin, mitkä koskevat lastanne. ESITIEDOT Oppilaan henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Kotikunta Äidin nimi huoltaja Isän nimi huoltaja Huoltaja,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Kokemuksia riskinarvioinnista

Kokemuksia riskinarvioinnista Kokemuksia riskinarvioinnista Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät 9.-10.6.2016 Säätytalo, Helsinki Jarkko Ojala, TkT Apulaisylifyysikko (vs) & laatupäällikkö Tampereen yliopistollinen sairaala /

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 130 05.05.2010 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 STLTK 130 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

Lisätiedot

MUSTIN QKert -JÄRJESTELMÄ

MUSTIN QKert -JÄRJESTELMÄ Tietopalvelut 1 (5) MUSTIN QKert -JÄRJESTELMÄ Perinteinen sairauskertomus elektronisessa muodossa Satakunnan sairaanhoitopiiri tilasi keväällä 2000 Oy Compaq Computer Ab:ltä elektronisen sairauskertomusjärjestelmän,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOHALLINNON ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Alueellinen tietohallintostrategia

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut Laatimispäivä 24.7.2007 Päivitetty 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Pankkiyhteyksien ja palvelujen käyttöönotto; Kanta -reseptit

Pankkiyhteyksien ja palvelujen käyttöönotto; Kanta -reseptit Pankkiyhteyksien ja palvelujen käyttöönotto; Kanta -reseptit Linkit Kanta http://www.kanta.fi/ http://www.vantaa.fi/eterveyspalvelut Pankkeja (yleisimmät) http://www.danskebank.fi/ http://www.nordea.fi/

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 348/01.01.

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi ) 348/01.01. Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 29 22.04.2015 Kielikylpyluokanopettajan virka (vakanssi 463314) 348/01.01.01/2014 SOV 29 Lisätiedot: opetuspäällikkö Sari Aarniokoski, puh. 09 5056 265

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Lautakunta. Päätös. tarjonnasta. Kurssi-maksut Avustukset, muu rahoitus =TUNTI KEHYS + 10% Aikataulu. Kurssikuvaukset. Päätös.

Lautakunta. Päätös. tarjonnasta. Kurssi-maksut Avustukset, muu rahoitus =TUNTI KEHYS + 10% Aikataulu. Kurssikuvaukset. Päätös. Kurssisuunnittelu Tuntikehykset, painopisteet ainealueittain ja kunnittain, suunnitelmapyyntö entisille Suunnittelupäivä: Yhteiset teemat, aikataulut, tallennusohjeet, vapaa ideointi, tapahtumat, näyttelyt

Lisätiedot

Miten edella kuvatut haasteet pystytään toteutamaan, projektitutkija Jaakko Niinimäki, Oulun yliopistollinen sairaala

Miten edella kuvatut haasteet pystytään toteutamaan, projektitutkija Jaakko Niinimäki, Oulun yliopistollinen sairaala SUOMEN KUNTALIITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö Miten edella kuvatut haasteet pystytään toteutamaan, projektitutkija Jaakko Niinimäki, Oulun yliopistollinen sairaala ESKO-muItimediakertomus miten edellä

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja

Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja Psykiatrinen hoito ja Muurolan sairaalakiinteistö Valtuustoseminaari 9.6.14 Sanna Blanco Sequeiros Psykiatrian tulosaluejohtaja Lyhyt historia Muurolan keuhkotautiparantola 1920 -luvulla Parantolan pihalla

Lisätiedot

AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA. Pekka Jylhä Linjajohtaja

AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA. Pekka Jylhä Linjajohtaja AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA Pekka Jylhä Linjajohtaja Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja LINJAESIKUNTA: Linjajohtaja Pekka Jylhä, Ylihoitaja Tuula Rajala, Professori Tiina Paunio Johtava

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma

Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma TAYS UUDISTUU ELÄMÄN TÄHDEN Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma Kehitysjohtaja Isto Nordback 1 22.4.2015 Taustat Sairaalan toiminnot hajautuneet Tilat osin hyvinkin huonokuntoiset Uusiutuvien

Lisätiedot

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys Miehikkälän kunnanhallitus 41 23.02.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 95 25.05.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 104 08.06.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 134 28.09.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 69 16.05.2016

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

PACS - tietojärjestelmän hankintaprosessi

PACS - tietojärjestelmän hankintaprosessi Terveydenhuollon 28. atk - päivät PACS - tietojärjestelmän hankintaprosessi Pekka Turunen tietojärjestelmäpäällikkö 1 Yksi Pohjois-Euroopan suurimmista lastensairaaloista: - 32 vuodeosastoa ja 2 teho-osastoa.

Lisätiedot

Potilaskohtaisten silmätippojen toimittaminen

Potilaskohtaisten silmätippojen toimittaminen Potilaskohtaisten silmätippojen toimittaminen Toiminnan kehittäminen KYSin silmätautien poliklinikalla 1 KYSin apteekki valmistaa tilauksesta potilaskohtaisia erikoissilmätippoja, joita ei saa kaupallisina

Lisätiedot

Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2006

Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta. Lähde: Stakes, SOTKAnet Tallavaara 2006 Kuntakohtaista tietoa laitoshoidosta Psykiatrian potilaat ja hoitojaksot/ 1000 asukasta v. Utsjoki Savukoski Pelkosenniemi Psykiatrian laitoshoidon hoitojaksot / 1000 asukasta Psykiatrian laitoshoidon

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne

Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne Sosiaali- ja terveyslautakunta 62 21.04.2015 Kaupunginhallitus 167 11.05.2015 Valtuustoaloite / Heinolan terveyskeskuksen, sairaalan ja kotihoidon tilanne 4277/00.02.00/2015 Sotela 21.04.2015 62 Valmistelijat:

Lisätiedot

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä Sirpa Salin, projektipäällikkö, TtT, PSHP 6.9.2011 Sirpa Salin 1 Tavoitteena on Kehittää poliklinikkatoimintaa aiempaa Tuottavammaksi Vaikuttavammaksi Laadukkaammaksi

Lisätiedot

Suomalainen IPF-rekisteri FinnishIPF

Suomalainen IPF-rekisteri FinnishIPF POTILAAN TIEDOTE Suomalainen IPF-rekisteri FinnishIPF Arvoisa potilas, Tiedustelemme halukkuuttanne osallistua seuraavassa esitettävään tutkimukseen. Tutkimuksen tausta Idiopaattiset keuhkoparenkyymisairaudet

Lisätiedot

Kartoituskyselyn tuloksia. VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille

Kartoituskyselyn tuloksia. VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille Kartoituskyselyn tuloksia VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille Kyselyn toteutus Sähköinen lomake rasti ruutuun kysymyksiä

Lisätiedot

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014

Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014 Kunnanhallitus 79 31.03.2014 Päivähoidon henkilöstösuunnittelutyöryhmän esitys henkilöstöstä 1.8.2014 Khall 79 31.3.2014 Kunnanhallitukselle on toimitettu seuraavasisätöinen suunnitelma päivähoidon henkilöstöstä:

Lisätiedot

Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käyttökunnon varmistaminen; mitä uutta ja ajankohtaista

Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käyttökunnon varmistaminen; mitä uutta ja ajankohtaista Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käyttökunnon varmistaminen; mitä uutta ja ajankohtaista Liu uttavan vuodesuojan käyttöönotto Sosiaali- ja terveydenhuollon ergonomiaasiantuntijoiden

Lisätiedot

Koodikirjaamisen auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta (2014)

Koodikirjaamisen auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta (2014) Koodikirjaamisen auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta (2014) Kansallinen DRG-keskus Esityksen sisältö Auditoinnin tausta ja tarkoitus Auditointimenetelmä Yleiset havainnot kirjaamisesta (pää- ja sivudiagnoosit,

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 8 20.01.2014 Aurinkorinteen tonttien markkinointi ja myynti / tarjouspyyntö 255/10.00.00.03/2013 KHAL 8 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

MIKÄ IHMEEN JYTE? 12 terveysasemaa. 332 sairaansijaa/tks

MIKÄ IHMEEN JYTE? 12 terveysasemaa. 332 sairaansijaa/tks Hyviskokemuksia ja kehittämisideoita Sote2020 seminaari Peurunka MIKÄ IHMEEN JYTE? Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus palvelee Jyväskylän, Muuramen, Hankasalmen ja Uuraisten kunnan asukkaita.

Lisätiedot

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön

Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Yhtenevät kansalliset tunnusluvut hoitotyöhön Sirpa Salin, projektipäällikkö, PSHPn Tarja Tervo-Heikkinen, projektipäällikkö, HH-osahanke Esityksen sisältö - -hanke, HH-osahanke - Osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Terveysseuranta ja alueellisen terveysseurannan kehittäminen Ylilääkäri Tiina Laatikainen Kansanterveyslaitos

Terveysseuranta ja alueellisen terveysseurannan kehittäminen Ylilääkäri Tiina Laatikainen Kansanterveyslaitos Terveysseuranta ja alueellisen terveysseurannan kehittäminen Ylilääkäri Tiina Laatikainen Kansanterveyslaitos 1.4.2008 Kansanterveyslaki (25/11/2005) 3 LUKU Kunnan kansanterveystyö 14 Kansanterveystyöhön

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Pöytäkirja 3/2016 1 (11)

Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Pöytäkirja 3/2016 1 (11) 16.02.2016 Aika 16.02.2016 klo 09:00-09:55 Paikka Mikkeli, H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet

Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet Kaupunginhallitus 191 06.10.2014 Kaupungin työllistämistoimien kehittäminen ja asiaan liittyvät valtuustoaloitteet 217/00.01.06/2014, 32/00.01.06/2014 KHAL 191 Kaupunginkamreeri: Keskustan valtuustoryhmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset,

lasten läsnäolot, kasvatuskeskustelulomakkeet, varhaiskasvatussuunnitelmat, kuntoutussuunnitelmat, esiopetussuunnitelmat, hoitosopimukset, Ohjelma Johtaja Pirkko Nuolijärvi, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus: Avaussanat Saija Pyhäniemi & Ulla Tiililä, Kotus: Lastenhoitoa vai kirjaamista? Tuloksia kyselytutkimuksesta Puheenjohtaja Anne Liimola,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot