u i I I e z r w - W C LI 3. a -TUO. w a w r m u. oou c c*>s orn w 4 0) UWVI C - c. uuc w c a nmut. VIC* w u c.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- 3- - u i I I 5 2 - e z r w - W C LI 3. a -TUO. w a w r m u. oou -001. c c*>s orn w 4 0) UWVI C - c. uuc -20 0. w c a nmut. VIC* w u c."

Transkriptio

1 m 3 c m u r L. 4 7 L 4 1 u m n c 0 C O u1 w u c uc 0. r r '7 m LA 7. a 1 ur 0 0 w c a nmut 3 w 7 3 UWV C c VC* w u c oou 001 V w n 3 s w (U Ct37 7.m UL 3Vu cw s m? uzc C 01 7V 0) 0), uuc 20 0 m c awu.m3 1)w w. 3u rrn w. V10 cu a 3m. xo m ",wr 2 L u V L L C >1 4 u e z r w W C L 3 c c*>s orn w 4 0) w a w r m u? u i 5 2 U 4 E A ~ 7cr w 0 m u 0luL 4?C w L m L w 4 a TUO r Y 1 L

2 POTLASHALLNTO L.i;t.~lt ~d t ~ l ~ i l. i ~ ~. i j ~ L l ~ i ~ Kdks UY Kt.istiiiia Mietl iii!~ii. )~l..~~l.i r.i t Potilasaakkosjärjestys pkl avanvaraus henkilötunnusjärjestys polikltnikoittain pklajanvaraus kaikki pkl : t joka paiva arkistoa varten (2 pv:n enne) joka paiva seuraavan paivan potilastoimistoa ja neuvontaa varten tarkistus1 ista joka paiva seuraavan paivan Atkkeskus lopu11 inen ~pklpäiväki rja (potilasnumerojärjestys) (sos. turvatunnusjärjestys) tämän perusteella tilastotiedot tiedostossa Atkkeskus Tavoi te ta1 lennus johtavan laakarin sihteeri Hoitoisuus ja tavoi te tallennus johtavan laakarin sihteeri ir 1bdiagnoosi ja toimenpidetilastot poliklinikka toimintatilastot (polikl ini kkatoiminta vastuualueittain/ eri koisalqittain/kunnittain) poliklinikan vuosiilmoitustilasto erikoisaloittain/kunnittain l t vopotilasluettelo päivystyspkl kävijatilasto erikoisaloittain (päiväkirja, vahvuusi lmoi tus) tietyltä aikaväliltä 1 x kuukaudessa 1 x kuukaudessa tietyltä aikavälilta. esim., vuosi 1 x vuodessa 1 x kuukaudessa 1t 1 1~h~idon~äättämistietojen puute1 ista 1 x kuukaudessa votoimintatilasto (vastuualueittain ja vastuuyksiköittäin ja kunnittain päivittäin edelliseltä päivältä 1 x kuukaudessa/vuosi 1 x vuodessa Atkkeskus Atkkeskuc Atkkeskus d Atkkesku Atkkeskus (tai pot.tst0) Atkkeskus Atk keskus 1 1~lask~luettelo (maksetut) joka paiva mahd. aikavali Atkkeskus l t saatavaluettelo vovuodeosastojen toiminta/vastuualue/ vastuuyksi kkö Atkkeskus kassati 1 i tys joka päivä loppusummat Kassa P (bruttosaatavat. nettosaatavat. suorituslistat) joka paiva mahd. tietty aikavali Atkkeskus Kassa ~,~ääkärin~al kkioeri ttely joka paiva 1 x kuukaudessa tarkistus vastuu 1 yksiköittäin pot.numero 1,maksuerittely vastuuyksikkökohtainen 1 x kuukaudessa. tarvittaessa 1+kuntakohtainen poti laslueetelo 1 x kuukaudessa 11. tb~~~lista, vopotilaat halutulta aikaväliltä. neuvonta hoidonpäättymisdiagnoosit (Kaks, Salmijarvi, terveyskeskukset t laskutustietojen Kassa Atkkeskus

3 Ajanvdrausta tetitaessd tdrhedt tiedot ninii, henki lotunnus, kurita)kdynti tyyppi, niaksu l a ~ 1 F'DTLA5HALLNTO Kdks JU. i.1yb1 Kri~,t.i~na K1i.t!ri Pil itl 1~iti~Pi.iti 1AA,i,i,,,,,,,, / ajanvaraus pol i kl ini koi 1 ta 3 Ajanvarausten ta1 lennus 2 pv ennen saapumispaivaa Samalla tarkastetaan, onko henkilötiedot rekisterissa ja jos ei ole, tehdään merkintä. Ajanvaraukset poliklinikoittain henkilötunnusjarjestyksessa 4 kpi (arkisto, 2 kpl rtg. 1 kpl pkl., listojen mukana) oa. ajanvaraukses ta potilastoimisto. takahuone atkkeskus poti laspaper,i t pol i kl ini koi lle esivalmistelu Potilaspapereiden ja röntgenkuvien keruu Lahetteet papereiden väliin Henkilötietojen tallennus +Henkilötietolomake laboratorio \~arrat erikoisalakaavakkeet arkistokortit 2 kpl (uusille) pklkortti (uusille potilaille) tarrat potilaspapereiden valiin yhdi stelma diagnoosiilmoituslomake laskutuslomake arkistr potill i mi sto potilastoiwisto takahi 1 pää,,iskilla C, m > m C,. C, r 0 E aj m..4 C, 3 C, m. C, 0 E 9 lmoittautuminen m V C, Y m m > C, C, m m Ci Kassa + 4 '~i~killä lista hklomake (epäselvät) dgilmoitus laskutuslomake arkistokortit erikoisalakaavakkeet. lahete uusilla potilailla Maksanut kui tti Pankkisiirto C, 5 Y 2.F m 01 r m Maksu11 i set todistukset Maksulaskun mukana 1 Kassa Kaikki,a 'anvaraukset aakkosjarjestyks ssa (hakulista. potilastoimisto, neuvontae tarkastetaan henkilötiedot maksajatiedot kayntityyppi, pklkortti kunta potilasnumero dgilmoituskaavakkeeseen epikriisi Pkl 1 todistukset dgilmoituslomake atkkeskus tiski 5 päätettä pot.toimiston virkailijat d Osuuspankin virkailijat pkl hmrilökun ta Arki stoon Odottavat poli Laskutettavi en klinikalla vas potilastoimistoon tauksia taydentaminen Pkl Listojen keruu Tai lennus Poliklinikkapaivakirja Seuraava aamu Pai yaki rjan tarkastus Listaajo 1 x kk ajanvaraaja pot.toimisto atkkeskus pkl henkilökun ta

4 lo ~~~V,~,~, pkl ~V, L Kortti (kortin sisilto!) 7 1 Osasto Kortisto 1 FOTLASHALLNTO Kortir, tosta rnddrdajoir: osa5ton toimintasuu~iriitelnian rnukddn dnnetaan djanvarauk5rt luetteloon 3osainen Tärkeät tiedot: nimi maksidlaji henkilötunnus EHLlääkäri hoidonvaraus Kutsu potilaalle Sisäl täa: kirje tarvittavat val sairaalaesite misteluohjeet Potilaspapereiden keruu l Hoidonvarauskortit tai yksi osa potilasluettelosta (punai Arkisto nen). Hoidonvarauskortti potilaspapereiden val iin Potilaspaperi t (>;ja te potilastoimistoon Viedään henkilötiedot atk:lle x J U 1 Tarrat ] Potilaspapereiden val iin Pot.tomriston henkilökunta henki.,nta Fotilaspaperi t osasto1 le Lahetti Esivalmistelu 1ab. ja rtgpyynnöt uudet lomakkeet tarkastetaan ajanvauslehden tiedot oikeiksi Osaston henkilökunta ( Potilastoimistoon 1 2 päivää ennen potilaan sairaalaantuloa tai viikkoa ennen 0s.avustaja henkilötietolomake Punainen ajanvarauslehden osa rtgarkistoon röntgenkuvien rtg ja 1ab.pyynnöt keruuta varten ECnigenk~~aiosaSolle Punainen kaavake potilastoimistoon Arkisto Lahetti Näyttö henkilötietojen tarkastus paate 1 lmo maksajan tarkastus uusi henkilötietolomake kirjoittimelta (5osainen. valkoinen kappale jaa potilastoimistoon) Kirjoi potilaan ohjaaminen lab.7 ja rtgtutkimuksiin seka tin osastolle kylpyosaston kautta Pot.toimiston henkilökunta d Potilaan mukana osastolle tulee uusi henkilöti,eto/maksu/ poistoilmoituslomake; laskutietojen selvityslomake Osastr henkilöl a Potilasluettelo Paate Henki lötietolomake poti1astoimisl;oon. jossa siirto viedään tiedostoon. Potilastston henkilökunta Atk keskus Näyttöpaate Edellisen päivän potilasluettelon tarkastus 0s.avustaja ta muu henk.kunta Potilasluettelo potilastoimistoon Korjausten tekeminen potilasrekisteri in (osastosiirrot. puuttuvat sisaankirjoitukset) Pot.toimiston henkilökunta Potilasluettelo osastolle Arkistokappale pot.toimistoon

5 Näyttöpäate HP/Maksui lnioi tusloniake jaa potilastoimistoon aakkosiin 1 Poti lastoimi sto Kassa 3 osastolla tarkastetaar, ahtötiedot Ja maksajatiedot; sos.hoitaja ja osastoavustaja tallennetaan polstumlstledot ja maksutiedot Pot.toimlston henkilökunta Ki rjoitin 1 Kuitti tai lasku potilaalle potilastoimistoon jaa kontrollikappale HP/Poistoilmoitukset täytetään osastolla. kun on tarvittavat diagnoosi ja toimenpidetiedot varmistettu Näyttö 6 8 Tallennus t paate Kontrollillstojen "l 1 L + k Osastolle tarkastetaan puuttuvat diagnoosiilmoitukset Pot.toimiston henkilökunta Ta1 lennus Näyttöpaate 1 Disketti \ Lääkintöhallituksen diagnoositiedot

6 0 Henk. reki steri 077 w: m d 3 < w: w: ct 5 E; 3 s Ci. w u ct w: d. Ci. < w d ct 2. G w d. 3 3 < td Ci. w s td td ct ct w ctw rn s

7 O H J E T A : 1. Johtoryhmän on hyväksyttävä järjestelmä. 2. Vetäjän on perehdyttavä hyvin järjestelmään. 3. Koulutuksella on henkilökunta motivoitava järjestelmälle myönteiseksi. 4. Ennakkovalmistelujen tärkeyttä on painotettava. 5. Potilasrekisteri olisi ostettava valmiina. 6. Ajanvarauksen osittainen keskittäminen on tarpeen. 7. Vain tarpeelliset lomakkeet olisi uusittava. 8. Työvälineiden ergonomia on huomioitava alusta lähtien. 9. Työnkulut on selvitettävä työryhmissä kayttäjien kanssa. 10, Työntekijöiden kanssa on käytävä henkilökohtaiset neuvonpidot järjestelmän vaikutuksesta hänen työskentelyynsä.

8 SARAALAATKPAVAT KAJ AAN 1 Yl ihoitaja Kristiina Miettinen, Kainuun keskussairaal a POTLASHALLNNON TETOJARJESTELMEN KEHTTAMSTYU KANUUN KESKUSSARAALASSA SEKA SAMPAATEKAYTTUNEN POTLAS HALL 1 NTO

9 Kainuun keskussairaala ylihoitaja Kristiina Miettinen POTLASHALLNNON TETOJ#RJESTELM:[EN KEHTTKMSTYU KAKS:SSA Poti lashall innon tietojarjestelmi 11 a tarkoitetaan järjestelmiä, joiden avull a käsitellään sairaalaan tulevien ja siellä hoidossa olevien potilaiden hoidon ohjaukseen ja järjestämiseen liittyviä tietoja. Sairaalahallinnon johtaminen 70luvulla sai haasteekseen kehittamistyön tavoitejohtamisen suuntaan. Potilashallinnon tietojärjestelmät palvelemaan tata päämäärää vaati manuaalisen jarjesteliiian uusimista. Uusimistyö tehtiin v ja otettiin käyttöön v Järjestelmä on Sairaalaliiton suorituksen mukainen ottaen huomioon myös Salauksen periaatteet. Manuaalijarjestelman uusiminen Manuaal inen jarjestelma pi taa sisal laan uudet pol i kl ini kan ja vuodeosastojen seka toimenpideosastojen tietojenkasittelyjarjestelmat. Tarkoituksena oli yksinkertaistaa ja helpottaa tietojen keruuta eri kayttötarpei ta varten. 1. Suoritetietojen raportointi vuosiilmoitukset sairaalan sisäinen potilashall~innollinen tiedontarve 2. Hoi totapahtuman eri vai hei ta palvelemaan hoidonvaraus ajanvaraus sisäankirjoitus/ilmoittautuminen poliklinikka ja/tai sairaalahoito hoidon päättäminen k Uusi jarjestelma muutti perinteisen ajattelun niin, että oli tapeellista tehdä seurantatutkimus. Tutkimus toteutettiin v lopulla. Tulokset olivat positiiviset uudelle manuaal isel le järjestelmä1 le. Tutkimuksen yhteydessä saatiin arvokasta tietoa siitä, mihin olisi jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota.

10 ATK Kaksin potilashallintoon V tul i ajankohtaiseksi Kaks: ssa samoin kuin joissakin muissa samankokoisissa sairaaloissa toimistotietokoneen uusiminen. Tarpeet toimistotietokoneen käytön osa1 ta 01 ivat laajentuneet ja sama1 la 01 i se1 vitettäva ATK:n käyttöalueen laajentaminen myös potllashall intoon, henkilöstöhall intoon ja materiaalihallintoon. Neuvotteluissa oli päädytty siihen, että ohjelmat oli laadittava Oy Nokia Ab:n tuottamaan laitteistoon. SAM (= Sairaala Mikko) projekti aloitettiin elokuussa 1980 ja takarajaksi asetettiin v loppu. SAM potilashallinnossa perustuu täysin etukäteen kartoitettuun manuaal i järjestelmään ja on suunniteltu käyttäjäläheiseksi päätekäyttöön ja tosiaikajärjestelmään perustuvaksi ATK:ksi, vain niillä alueilla, jotka rutiinitehtävien kannalta on katsottu hyödyllisiksi, seka avuksi päätöksenteolle, suunnittelulle ja seurannalle. Atk:n kayttö paatteelta osana päivän työtehtäviä on tuotu niihin työpisteisiin, joissa se on katsottu mielekkääksi. Atk avustaa työpisteissä ajanvaraajaa, asiakaspalvelussa ilmoittautumista ja sisäänkirjoitusta, potilaan saapumisen valmisteluja hoitavia henkilöitä ja uloskirjoitusta. Myös poliklinikoille ja osastoille ja sairauskertomusarkistoon atk:n kayttö näkyy helpottavana. Vuosi 1982 on ollut ohjelman hiontavaihtetta, minkä aikana ohjelmat on testat tu käyttäjien kanssa käytännön työympäristössä.

11 V, 1976 SALAUS POT LASHALLNNON TETOJARJESTELMAN MANUAALNEN UUDELLEEN JARJESTELY 1 KAYTTOONOTTO JA SEURANTATUTKMUS V, TOMSTOTETOKONEEN UUDSTAMSTARVE V, 1980 SAM ATK:N HYVAKSKAYTTO MANUAAL SEN JÄRJESTELMÄN APUNA POT 'LASHALLT NNOSSA V, SAM / v (TESTAUS) V, 1983 VUODEN ALUSTA SRTYMNEN UUTEEN JARJESTELMAÄN

12

13 Kainuun keski~ssair;.,ah, 30.?? Ylihoitaja Kristiina Miettinen SAM. POTLASHALLNTO: Atksovellutuksen tehtävänä on avustaa ajanvarauksessa paivittaisia aslakaspalveluun liittyviä työrutiineja. Potilastoimistossa, poliklinikoilla seka vuodeosastoilla hoitaa potilasmaksuliikenne maksutarkkailuineen ja potilasvarojen seuranta seka koota tiedot kuntalaskutusta ja suoritetilastointia varten ja tulostaa nämä. Lisäksi sovellutukseen sisaltyvat alueellisen poistoilmoitus/hoidonpaattamisjärjestelmän tiedonkeruu. Hoidonpaattamistietojen osalta tulostus tapahtuu palvelukeskuksessa (OYKS). Avohoidon sairaus ja toimenpideseuranta on myös nyt mahdollista. Näin saadaan tiedot, mitä sairauksia pol ikl inikan potilailla on, mista potilaat tulevat ja toteutuuko hoidonporrastus seka ketkä ovat suurkuluttajia. Sovellutus perustuu potilastoimistossa, ajanvarauksessa ja p?ivystyspol i kl i nikalla sijaitsevien paatteiden käyttöön siten, että tietojen kerääminen tehdään välittömästi kunkin tiedon syntyessä. Tietoja merkitsevät lomakkeille myös poliklinikan ja vuodeosastojen henkilökunta. Tarvittaessa voidaan tiedot syöttää myös jälkeenpäin. Tietojen syöttö ja tarkistus tehdaan nayttöpaatteella ja paperitulosteet tehdaan paasaantöisesti vasta sitten, kun tietojen oikeellisuus on riittävästi tarkistettu. Järjestelmän käyttö ei vaadi erillista atkhenkilökuntaa vaan varsinaisina paatekayttajina ovat potilastoimiston henkilökunta, ajanvaraaja ja paivystyspoliklinikan henkilökunta. Atkkeskuksen listaajot ja muun valvonnan kaikkien järjestelmien osalta suorittaa toimistonhoitaja. Muiden kuntainl i iton laitosten, psykiatrinen sairaala ja kehitysvammalaitos, jarjestelniaä ollaan juuri kaynnistamassa. Voisin kuitenkin sanoa, että näissä laitoksissa jarjestelmii painottuu vuodeosastomall in mukaiseksi. Pi tkat hoi toajat painottavat kassatoiminnoi ssa valilaskutusta ja potilasvarojen seurantaa. Psykiatrian avohoidon tilastointi on merkittävä psykiatrian puolella.

14 Kainuun keskussai raala ylihoitaja Kristiina Miettinen ATKJARJESTELMAN KKYT'TOUNOTOSTA POTLAHALLNNOSSA Atk sinällään on pelkoa, ristiriitoja herättävä asia. Tiedotusväl ineet suoltavat tietoa työn rationalisoinnista, Näissä tiedoissa on aina esillä Atk ja robotit. Nykyisellä LyGttömyyden aikakaudella puhuttaessa asiasta tulee työntekijöille pelko, entapa jos tuo jarjestelma uhkaa minun työpaikkaani. Siksi on tarkeaa kertoa kaf ki 11 e, mi stä on kysymys. Tässä jarjestelmassa on kysymys inhimillisten vaiheiden vähentämisestä tieto jenkäsittelyssa, sairaalan erikoisolosuhteissa käyttää Atk:ta hyväksi paranta maan työn sujuvuutta ja palveluvuutta. Koska Atk on toiminnan kehi ttamiskeino, sen käyttöönottotyöstä vastaa sai raalan johtoryhma. On tarkeaa, että johtoryhma, joka edustaa sairaalahallinnon kaikkia osaaluei ta, ajattelee sama1 la tavalla järjestelmästä. Vain johtoryhmän yksimielisyydellä voidaan päästä parhaisiin mahdollisiin tuloksiin minimoiden järjestelmän käyttöönottoaikaa. Johtoryhmän tehtävänä on asettaa vetäjä projektille, huomioiden, että hänellä on laajat tiedot koko potilashallinnon alueesta sairaalassa ja että hänelle annetaan tarvittavat valtuudet toimia kai ki 1 la sai raal ahall innon al uei 11 a. Koulutus ja tiedotus 1. Vetäjän oc jarj'estettäva yleisinformaatio kai kil le henkilökuntaryh mille mihin jarjestelma perustuu mita se tulee muuttamaan ketä nämä muutokset koskevat miten ne vaikuttavat työhön: mita pois? mita tilalle? On erittain tarkeaa motivoida näissä tilaisuuksissa jokainen työntekijä katsomaan omaa työtänsä ulkopuolisen havainnoitsijan tavoin. Tämä osa koulutuksesta on kaikkein vaikein ja erittain harvoin onnistuu. Monetkaan meistä eivät ole valmiita arvioimaan omaa työtään.

15 2. Vetäjän tulee jarjestää koulutus jokaiselle henkilökuntaryhmäl le erikseen, jossa käydään läpi: eri työvaiheet nimetään työvaiheiden tekijät 1 aadi taan yhdessä työta he1 pottavat merkintäohjeet (koodilistat, käyntityyppiohjeet jne.) 3. Laite ja ohjelmatoimittajan on järjestettävä koulutus pääte ja tulostustyössä oleville teknisen osaamisen kouluttaminen. Ohjelmien tekovaiheen ongelmia testausongelmia Suurimmat ongelmat meillä ovat johtuneet vetäjän vaihtumisesta Toisena ongelmana on KEL. Talla tarkoitan sita, että atkohjelmoitsi jat ja potilashall into eivät 01 leet entuudestaan tunteneet toistensa kiel ta. Ohjelmaa kayttäjalähei seksi tehtäessä atkhenkilökunnan on ollut mukauduttava viiteen rooliin: konsultin, asiantuntijan, koordinoi jan, kouluttajan ja toteuttajan tehtävi in. Perinteisesti ohjelmat on tehty atkosastojen tarpeiden mukaan, jolloin on useimmiten unohdettu käyttäjät. Koulutus on ollut monesti liian teoreettista, ja keskittynyt tekniseen toteutukseen unohtaen liittymat kokonaisuuteen. Tämä osuus on sairaalan itse hoidettava sita ei voi tehdä kukaan muu. Muutosvastarinta

16 KANUUN SARAANHOTO JA ERTYSHUOLTOPRN KUNTANLTTO 7 SALM JARVEN SA RAALA (PSYK) Paate Kirjoitin K A K S P iäte K irjoitinta SJANT POT 1 LASTSTO PAV,PKL AJANVARAUS r. KEHTYSVAMMA LATOS 1 Paate + 1 Kirjoitin

17 RYHMA 1 VETAJA TUKEA VETAJAA JOHTORYHMÄ JARJESTAA KOULUTUS HUOLEHTA TEDOTUKSESTA KAYDÄ LAP ~ALTRAPORTT KASTELLA JOHDON RAPORTONT RYHMA VETÄJA SELVTTÄA TYONKULUT YLHOTAJA VUODEOSASTOPOTLAAN HOTQTAPAH VUODEOSo OSnHOT, TUMAN TETOJENKERUUN VAHEET OS,AV, KÄYDÄ LÄP LOMAKKESTOT POToTSTON EDUST, KAYDÄ LÄP TULOSTEET ARKSTON EDUST, RYHMA 1 VETAJA SELVTTAA TYONKULUT YLHOTAJA POLKLNKKAPOTLAAN HOTOTAPAH PKL:N OS,HOT, TUMAN TETOJENKERUUN VAHEET PKL:N OS,AV, KAYDA LÄP LOMAKKESTOT ARKSTON EDUST, KAYDA LÄP TULOSTEET POT,TSTON EDUST, TOMENPDEOS, OS,HOT, RYHMA V VETAJA TALOUSJOHDON EDUSTAJA POTOTSTON EDUSTo KRJANPTO PALKKATSTO SELVTTAÄ YHTEYDET MAKSULKENTEEN OSALTA ER JAR JESTELMEN VÄLLLÄ

18 HYVA ASOTA: 1, POSTAA SUORTETETOJEN MANUAALSEN KERUUN.TYUYKSKUSTP;, 2, POSTAA PAALLEKKA SET TYOTEHTAVAT, 3, MONOSANEN HENK LOTETOLOMAKE PALVELEE HYVN, 4, SA RAUSKERTOMUSTEN ETS 1 NTA ON TULLUT SUJUVAMMAKS 1, HAKU MYUS POTLAAN NM, 5, SA RAUSKERTOMUKSET KULKEVAT HARVEMP EN KAS 1 EN KAUTTA, 6, TOSAKASETTEDOTTETYLTA ATKAVALLTAANASAATAVLLA, 7, AVOHODON DAGNOOS JA TOMENPDESEURANTA ON NYT MAHDOLLSTA, 8, PAVYSTYSPOLKLNKKA MAKSUT LASKUTUS TARRAT HENKLUTETOLOMAKE 9, POT LAAN SA RAUSKERTOMUKSET OVAT KA KSSA TYUPSTESSA ENNEN POT LAAN TULOA! HO TOSUUNN TELMA,

19 O H J E T A : JOHTORYHMAN ON HYVAKSYTTAVA JSRJESTELMA, VETAJAN ON PEREHDYTTAVA HYVN JARJESTELMAAN, KOULUTUKSELLA HENK LUKUNTA ON MOTVOTAVA JARJESTELMALLE MYUNTESEKS 1, ENNAKKOVALMSTELUJAN TARKEYTTA ON PANOTETTAVA POT LASREKSTER OLS OST.ETTAVA VALM NA8 AJANVARAUKSEN OSTTANEN KESKTTAM NEN ON TARPEEN, VAZ N TARPEELLSET LOMAKKEET OLS 1 UUS 1 TTAVA, TYUVLNEDEN ERGONOMA ON HUOMOTAVA ALUSTA LAHT 1 EN, TYUNKLLLT ON SELV TETTAVA TYORYHM SSA KAYTTAJ 1 EN KANSSA, TYUNTEKJUDEN KANSSA ON KAYTAVA HENKLUKOHTASET NEUVONP DOT JARJESTELMAN VA KUTUKSESTA HANEN TYUSKENTELYYNSA,

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t-

- tarvittavien apuval ineiden kuten lomakkeiden ja asiakirjojen keh-i t- Kristiina Miettinen yli hoi taja, Kaks 01.02.06.1983 SAIMI HENKI LUSTUHALLINTO Henkilöstöhallinnon kehittamistyön tavoitteena on ollut vaikuttaa seuraaviin tehtavakokonai suuksi i n: 1. Henkilöstön hankintaan

Lisätiedot

Ensimmäiset kokemukset 0yks:n vuodeosaston jarjestelmäkokeilusta Kokemukset osastojarjestelmasta hoitajan näkökulmasta

Ensimmäiset kokemukset 0yks:n vuodeosaston jarjestelmäkokeilusta Kokemukset osastojarjestelmasta hoitajan näkökulmasta SAIRAALALIITTO XV Valtakunnalliset terveydenhuollon atk-päivät 23. - 24.5.1989 hotelli Meri-Yyteri, Pori Ylihoitaja Britt-Marie Myllylä - Oulun yliopistollinen keskussairaala Ensimmäiset kokemukset 0yks:n

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

SAI RAALALI ITTO Tietojärjestelmien jaosto. TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIvÄT , ~yväsky~ä, hotelli Laajavuori

SAI RAALALI ITTO Tietojärjestelmien jaosto. TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIvÄT , ~yväsky~ä, hotelli Laajavuori SAI RAALALI ITTO Tietojärjestelmien jaosto TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIvÄT 20.. 21.5.1987, ~yväsky~ä, hotelli Laajavuori SAIRAALALIITTO Terveydenhuollon atk-päivät Mauno Lehtinen JOKILAAKSON ALUESAIRAALAN

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 326 17.10.2012 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä loppuvuonna 2012 STLTK 326 1. Maakunnallinen sijaispalveluyksikkö Maakunnallinen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä:

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä: 18.12.2014 1 (8) MOIKKA! Tämä on neljäs PäPan tuottama Kuksakirje ja se keskittyy erityisesti tapahtumalaskutukseen. Kirje kannattaakin välittää lippukunnassa taloudenhoitajalle ja jäsenrekisterinhoitajalle.

Lisätiedot

Mitä miettii Medici? Yliopistollisten sairaaloiden atk-yhtiön tavoitteet ja suunnitelmat tietotekniikassa

Mitä miettii Medici? Yliopistollisten sairaaloiden atk-yhtiön tavoitteet ja suunnitelmat tietotekniikassa Terveydenhuollon XVIII Atk-päivät 18-19.5.1992 Luentoesitelmät Mitä miettii Medici? Yliopistollisten sairaaloiden atk-yhtiön tavoitteet ja suunnitelmat tietotekniikassa Antero Ensio, toimitusjohtaja, Medici

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

Tiistai 19.5, Sessio B o 09.00-09.45. Potilashallinnon tietojarjestelmat Suomessa KATKO: n tietojarjestelmakartoituksen tuloksia

Tiistai 19.5, Sessio B o 09.00-09.45. Potilashallinnon tietojarjestelmat Suomessa KATKO: n tietojarjestelmakartoituksen tuloksia Terveydenhuollon XVIII Atk-päivät 18-19.5.1992 Luentoesitelmät Tiistai 19.5, Sessio B o 09.00-09.45 Potilashallinnon tietojarjestelmat Suomessa KATKO: n tietojarjestelmakartoituksen tuloksia Juha Lång,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Kokemuksia avainlukuihin perustuvasta tekstien allekirjoituksesta ja tekstin tarkastuksesta prosessin parantamisen osana

Kokemuksia avainlukuihin perustuvasta tekstien allekirjoituksesta ja tekstin tarkastuksesta prosessin parantamisen osana Kokemuksia avainlukuihin perustuvasta tekstien allekirjoituksesta ja tekstin tarkastuksesta prosessin parantamisen osana Pekka Kujala osastonylilääkäri OYS, ESKO-projekti Lähtötilanne Sähköinen ESKO-sairauskertomus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen

Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa alkaen Yhteistyötoimikunta 15 28.09.2016 Yhdistymishallitus 102 05.10.2016 Liukuvan työajan käyttö ja työajanseurantajärjestelmä Eurajoen ja Luvian kunnanvirastoissa 1.1.2017 alkaen 280/01.01.03/2016 Yhttmk 15

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN TALOUSARVION SUUNNITTELU, SUORITE- JA KUSTANNUSLASKENNAN TOTEUTUS JA KAYTTUUNOTTO KAINUUSSA

LASKENTATOIMEN TALOUSARVION SUUNNITTELU, SUORITE- JA KUSTANNUSLASKENNAN TOTEUTUS JA KAYTTUUNOTTO KAINUUSSA SAI RAALA-ATK-PAI VAT 1. - 2.6.1983, Kajaani Kai ja Nuutinmaki, Kainuun keskussairaala LASKENTATOIMEN TALOUSARVION SUUNNITTELU, SUORITE- JA KUSTANNUSLASKENNAN TOTEUTUS JA KAYTTUUNOTTO KAINUUSSA L- LASKENTATOIMEN

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa

Täydellinen osoite: Siviilisääty: naimaton avio/avoliitossa eronnut. Puolison tilanne: työssä työtön kotona opiskelemassa 1 Alla on työhön, koulutukseen, omiin suunnitelmiisi ja elämäntilanteeseesi liittyviä kysymyksiä. Pohdi kysymyksiä etukäteen vaikka et niihin kaikkiin vastaisikaan. Etukäteen mietityt asiat helpottavat

Lisätiedot

Luottamuksellinen. ESITIEDOT Oppilaan henkilötiedot Henkilötunnus. KYSELYLOMAKE PERHEELLE Täyttäkää lomake niiltä osin, mitkä koskevat lastanne.

Luottamuksellinen. ESITIEDOT Oppilaan henkilötiedot Henkilötunnus. KYSELYLOMAKE PERHEELLE Täyttäkää lomake niiltä osin, mitkä koskevat lastanne. Luottamuksellinen KYSELYLOMAKE PERHEELLE Täyttäkää lomake niiltä osin, mitkä koskevat lastanne. ESITIEDOT Oppilaan henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Kotikunta Äidin nimi huoltaja Isän nimi huoltaja Huoltaja,

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN Juhani Ojanen Erikoissairaanhoidon rooli Erikoissairaanhoidon rooli on sairauksia ja oireita korjaava ja hoitava toiminta. Lähde: Eläketurvakeskus 05/2011 Keskustelualoitteita

Lisätiedot

Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma

Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma TAYS UUDISTUU ELÄMÄN TÄHDEN Hyvinvointirakentaminen Tays uudistamisohjelma Kehitysjohtaja Isto Nordback 1 22.4.2015 Taustat Sairaalan toiminnot hajautuneet Tilat osin hyvinkin huonokuntoiset Uusiutuvien

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaalapiiri

Satakunnan keskussairaalapiiri Satakunnan keskussairaalapiiri Sniakunnan kuskussairnnlnn kl:n jiisunkunnat 29 kuntna 249.786 as. SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAPIIRI Satakunnan alueen 27 kuntaa muodostavat Satakunnan keskussairaalapiirin,

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta)

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta) Perustason palvelut vastaavat ensisijaisesti päihderiippuvuuksien varhaisesta toteamisesta, hoidosta ja kuntoutuksesta Sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla hoidetaan välittömiä

Lisätiedot

Kokemuksia riskinarvioinnista

Kokemuksia riskinarvioinnista Kokemuksia riskinarvioinnista Sädehoitofyysikoiden 33. neuvottelupäivät 9.-10.6.2016 Säätytalo, Helsinki Jarkko Ojala, TkT Apulaisylifyysikko (vs) & laatupäällikkö Tampereen yliopistollinen sairaala /

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN PATOLOGIAN LABORATORION TIETOJÄRJESTELMÄ = PATTI

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN PATOLOGIAN LABORATORION TIETOJÄRJESTELMÄ = PATTI SAIRAALALIITTO 'l'ervf:ydenhu0idlon ATKPAIVAT 0. /.h.1988, Joensuu, hotelli Kimmel ylilä:.k.. a ari Timo Romppanen, PohjoisKarjalan sairaanhoitopiiri POHJOISKARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN PATOLOGIAN LABORATORION

Lisätiedot

REAALIAJASSA TOIMIVAN PAATEKAYTTUISEN MATERIAALI- HALLINNON JARJESTELMAN KEHITTXMISTYU

REAALIAJASSA TOIMIVAN PAATEKAYTTUISEN MATERIAALI- HALLINNON JARJESTELMAN KEHITTXMISTYU SAI RAALA-ATK-PAIVAT 1. - 2.6.1983, Kajaani Raimo Karppinen, Kainuun keskussairaala REAALIAJASSA TOIMIVAN PAATEKAYTTUISEN MATERIAALI- HALLINNON JARJESTELMAN KEHITTXMISTYU REAALIAJASSA TOIMIVAN PAATEKAYTTUISEN

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

SELVITYS TIETOSUOJARATKAISUISTA PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA JA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS TIETOSUOJARATKAISUISTA PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA JA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Terveydenhuollon atk-pdivat 4-6. 5 1993 Synnöve Amberla Sairaalaliitto SELVITYS TIETOSUOJARATKAISUISTA PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA JA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Kunnalliset keskusjärjestöt ja Sairaalaliitto tekivät

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

MUSTIN QKert -JÄRJESTELMÄ

MUSTIN QKert -JÄRJESTELMÄ Tietopalvelut 1 (5) MUSTIN QKert -JÄRJESTELMÄ Perinteinen sairauskertomus elektronisessa muodossa Satakunnan sairaanhoitopiiri tilasi keväällä 2000 Oy Compaq Computer Ab:ltä elektronisen sairauskertomusjärjestelmän,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje

Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Lääkärin Terveyskansio Lähettävän lääkärin ohje Versio 1.0 / Cityterveys Oy Sisällysluettelo 1. Sisäänkirjautuminen... 3 1.1 Käyttäjätunnus ja salasana... 3 1.2 Kirjautuminen... 3 2. Lähetteen teko...

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh Opetus- ja 130 02.11.2017 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 339 07.11.2017 Kunnanhallitus 357 20.11.2017 Varhaiskasvatuksen alue-esimiesten virkojen lakkauttaminen, päiväkodinjohtajan virkojen perustaminen

Lisätiedot

Pankkiyhteyksien ja palvelujen käyttöönotto; Kanta -reseptit

Pankkiyhteyksien ja palvelujen käyttöönotto; Kanta -reseptit Pankkiyhteyksien ja palvelujen käyttöönotto; Kanta -reseptit Linkit Kanta http://www.kanta.fi/ http://www.vantaa.fi/eterveyspalvelut Pankkeja (yleisimmät) http://www.danskebank.fi/ http://www.nordea.fi/

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Koodikirjaamisen auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta (2014)

Koodikirjaamisen auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta (2014) Koodikirjaamisen auditoinnin tulokset KYS Erva-alueelta (2014) Kansallinen DRG-keskus Esityksen sisältö Auditoinnin tausta ja tarkoitus Auditointimenetelmä Yleiset havainnot kirjaamisesta (pää- ja sivudiagnoosit,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010

Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 130 05.05.2010 Muutokset ja toiminnan rajaukset sosiaali- ja terveystoimialan palvelupisteissä kesällä 2010 STLTK 130 1. Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä

Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Suomeksi Näin käytät sähköistä reseptiä Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat jo liittyneet sähköisen reseptin käyttäjiksi. Yksityinen terveydenhuolto siirtyy parhaillaan vaiheittain sähköisen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä

Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Terveyden- ja sosiaalihuollon toiminta ja henkilöstöjärjestelyt vuonna 2014 Tehyläisten pääluottamusmiesten näkemyksiä Mervi Flinkman Työvoimapoliittinen asiantuntija, sh, TtT Yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Miten edella kuvatut haasteet pystytään toteutamaan, projektitutkija Jaakko Niinimäki, Oulun yliopistollinen sairaala

Miten edella kuvatut haasteet pystytään toteutamaan, projektitutkija Jaakko Niinimäki, Oulun yliopistollinen sairaala SUOMEN KUNTALIITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö Miten edella kuvatut haasteet pystytään toteutamaan, projektitutkija Jaakko Niinimäki, Oulun yliopistollinen sairaala ESKO-muItimediakertomus miten edellä

Lisätiedot

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe

https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Jäsenrekisteriin kirjautuminen Avaa internet ja kirjoita selaimen osoitekenttään: https://njr.yap.fi/cgi-bin/soj2/dispat.exe Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana, ja paina Sisäänkirjaus. Kirjauduttua avautuu

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ - TIETOHALLINNON ROOLI Tietohallintojohtaja Martti Pysäys TIETOHALLINNON ALUEELLINEN YHTEISTYÖ Alueellinen tietohallintostrategia

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta

Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta Avohoitotoiminnan kehittäminen PSHP:ssä osana VeTeHH-hanketta, projektipäällikkö, TtT, PSHP 1 Arvoa tuottamaton tapa toimia VeTe Nyt arjessa ajoin tavattua Työntekijä ensin Odottaminen on hyväksyttävää

Lisätiedot

Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käyttökunnon varmistaminen; mitä uutta ja ajankohtaista

Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käyttökunnon varmistaminen; mitä uutta ja ajankohtaista Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käyttökunnon varmistaminen; mitä uutta ja ajankohtaista Liu uttavan vuodesuojan käyttöönotto Sosiaali- ja terveydenhuollon ergonomiaasiantuntijoiden

Lisätiedot

Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1. Vanhusneuvosto. Aika 05.02.2013 klo 14:00-15:30. Jokilaakson sairaalan ruokala. Käsitellyt asiat :t 4-5

Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1. Vanhusneuvosto. Aika 05.02.2013 klo 14:00-15:30. Jokilaakson sairaalan ruokala. Käsitellyt asiat :t 4-5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Vanhusneuvosto Aika 05.02.2013 klo 14:00-15:30 Paikka Jokilaakson sairaalan ruokala Läsnäolleet Rajala Sanna puheenjohtaja, kaupunginhallit Ahola Kaija SPR Jakobsson

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kartoituskyselyn tuloksia. VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille

Kartoituskyselyn tuloksia. VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille Kartoituskyselyn tuloksia VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille Kyselyn toteutus Sähköinen lomake rasti ruutuun kysymyksiä

Lisätiedot

1. Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, joka kattaa kaik ki palvelusta aiheutuneet kustannukset.

1. Palvelun omakustannushinnan mukainen maksu, joka kattaa kaik ki palvelusta aiheutuneet kustannukset. Kaupunginhallitus 21 16.01.2017 Kaupungintalon tiloista perittävät käyttömaksut 29/02.04.00/2017 KH 21 Kaupunginvaltuusto päätti 2.11.2015 (75 ) Äänekosken kaupungin pal ve luis ta ja muista suoritteista

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PACS - tietojärjestelmän hankintaprosessi

PACS - tietojärjestelmän hankintaprosessi Terveydenhuollon 28. atk - päivät PACS - tietojärjestelmän hankintaprosessi Pekka Turunen tietojärjestelmäpäällikkö 1 Yksi Pohjois-Euroopan suurimmista lastensairaaloista: - 32 vuodeosastoa ja 2 teho-osastoa.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Rokotukset ja uusi lainsäädäntö

Rokotukset ja uusi lainsäädäntö Rokotukset ja uusi lainsäädäntö Tartuntatautipäivät 2017 Ulpu Elonsalo, Infektiotautien torjunta ja rokotukset 13.11.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Ohjeistukset THL:n Rokottaminen-sivuston ohjeita on tarkennettu

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys

Museo- ja matkailutoimen toimintaprosessien selvitys Miehikkälän kunnanhallitus 41 23.02.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 95 25.05.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 104 08.06.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 134 28.09.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 69 16.05.2016

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut Laatimispäivä 24.7.2007 Päivitetty 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä käytännössä

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä käytännössä Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien Tiera Oy 1 Palveluntuottajana hakeudun kerralla yhteen tai useampaan kuntaan tuottamaan

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot