Alakohtainen työelämäyhteistyö koulutuksen sisällön kehittämisessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alakohtainen työelämäyhteistyö koulutuksen sisällön kehittämisessä 3.6.2014"

Transkriptio

1 Alakohtainen työelämäyhteistyö koulutuksen sisällön kehittämisessä SIRJE HASSINEN Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia TUULA LAULAJA Dementiakoti Villa Tapiola ECVET FOR ELDERLY CARE - EFEC SECTOR SKILLS ALLIANCES Partnerit/ maat Ammatillisen koulutuksen järjestäjä/oppilaitos Työelämän edustajat: Julkinen ja yksityinen sektori Yhdistykset Ammatillisen koulutuksen viranomaiset, päätösvaltaiset elimet Suomi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Villa Tapiola, Espoon kaupunki Helsingin Seniorisäätiö, Perhehoitokoti Mielikki Liettua Klaipėdos valstybinė kolegija Vilius Gaigalaicio care home SuPer OPH Viro Iru home Estonian Qualifications Authority Foundation INNOVE Saksa Schulzentrum Neustadt Bremer Dienstleistungs Service GmbH Skotlanti/ UK Anniesland College of Further and Higher Education Italia Speha Fresia Società Cooperativa National Association of Social Assistance Workers 6 5 7/4 2/2 3/2

2 Mitä uutta mahdollistaa SSA? SAKSA Amm.oppilaitos yksityinen sektori (viranomainen) SKOTLANTI Amm.oppilaitos SUOMI Amm.oppilaitos, julkinen ja yksityinen työelämän edustaja, yhdistys, viranomaistaho EFEC (SSA) ITALIA Amm.koulutuksen järjestäjä, yhdistys työelämä VIRO Viranomaistaho (julkisen sektori) (EQAVET edustaja) LIETTUA AMKE/amm.oppil aitos (julkinen sektori) Ensimmäistä kertaa saman pöydän ympärillä on 6 eri maan edustajat: 3 amm. koulutuksen viranomaista 2 eri maasta (Suomi ja Viro) 5 ammatillisen koulutuksen järjestäjää 5 eri maasta 7 julkisen ja yksityisen sektorin edustajaa/työpaikkaa 3 eri maasta I 2 yhdistystä 2 eri maasta Vahvasti työelämälähtöinen työryhmä. Monipuolinen ja rikastuttava lähestymistapa 6 eri maata ja kulttuuria, eri perinteet ja toimintatavat: hyvien käytäntöjen jakamista. Vaikka järjestelmät eroavat, tarve ja tahtotila yhdistävät samat haasteet Hankkeen tausta ja tarve Tavoite: Vanhustyöntekijän osatutkinnon (UNIT) kehittäminen Miten: Perustuu työelämähaastatteluihin ja testataan työpaikoissa Työelämä tarvitsee lisää päteviä työntekijöitä Tulevaisuudessa tarvitaan uusia taitoja ja laajempaa osaamista Ikääntyville tarvitaan uusia ja monipuolisia palveluja (Active and Healty Ageing)

3 Projektin tarve Ikääntyvässä Euroopassa tarvitaan lisää työntekijöitä, myös työnkuva ja tehtävät muuttuvat: Active and Healthy Aging Integrated care Innovation in Care and Cure Innovation in Prevention and Early Diagnosis Innovation in Active and Independent Living Uudet mahdollisuudet ja menetelmät lisääntyvän työvoiman kouluttamiseen (work based learning) Eri järjestelmät EU:ssa (social care, health care, social and health care), eroja koulutuksessa ja tutkinnoissa. Eri käsitykset vaadittavasta tutkinnosta/tutkinnoista vanhustyössä Tarvitaan ns. perustason osatutkinto: Monessa EU/partnerimaassa on vanhustyöalalla EQF V tason (nurse) työntekijät. Esim. Liettua ja Italia toivovat EFEC-hankkeen vaikuttavan koulutuspolitiikkaan ja ns. matalamman tason tutkinnon kehittämiseen. Hyvien käytäntöjen jakaminen, mukana 6 eri maata/kulttuuria ECVET kokemuksien jakaminen Työvoiman vapaa liikkuvuus EUssa: vanhustyössä on monia maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, hyvin eri koulutus/työkokemus Vanhustyön sektorin kansallisten ja kv-projektien / tulosten koonti yhteistyö eri projektien kanssa TAVOITTEET Hankkeen päätavoitteena on kehittää työelämän haastattelujen ja taustaanalyysien perusteella uusi EU vanhustyöntekijän osatutkinto (UNIT). Analysoidaan työelämän tarpeita, kootaan hyviä käytäntöjä ja uusia innovaatioita (ennakointi) Työelämän haastattelujen tulosten mukaan (ennakointi) kootaan Vanhustyöntekijän osaamiskartoituslomake Vanhustyöntekijä n osatutkinto: kuvataan oppimistulokset (tiedot, taidot ja osaaminen) ja testataan ne Vanhustyöntekijän osaamiskartoituslo make ja osatutkintomateriaali otetaan käyttöön

4 Muita tavoitteita Perustaa uusi kansainvälinen monia tahoja yhdistävä verkosto (ammatilliset oppilaitokset, yksityinen ja julkinen alakohtainen työelämä, yhdistykset, viranomaiset + ohjausryhmä, laaturyhmä + EQAVET) Kuvata ja verrata eri maiden työelämätarpeita olemassa oleviin tutkintoihin ja niiden suorittamismenetelmiin, koota hyviä käytäntöjä ja kehittää uusia innovaatioita Levittää ECVET tietoutta, kouluttaa sekä työelämän että oppilaitosten henkilökuntaa, tukea ECVETin ja EU dokumentaation käyttöönottoa Levittää hankkeen tuloksia kansallisissa, kansainvälisissä seminaareissa, kehittää levitysmateriaalia ja levittää hankkeen tuloksia www sivulla Tulokset Kansainvälinen vanhustyösektorin työryhmä perustettu Työelämän tarpeiden kartoitus (ennakointi) - julkaistu Partnerimaiden vanhustyösektorin oppimistulosten kuvaaminen ja vertaaminen Uusien työntekijöiden/opiskelijoiden haastattelua varten on koottu ns. Vanhustyöntekijän osaamisvaatimuslista. Se perustuu haastattelujen ja taustakartoituksen tuloksiin (listaan valittiin kaikissa partnerimaissa esiintyneet vaatimukset) The Basic elderly care UNIT: vanhustyöntekijän osatutkinnon perusyksikkö perustuu työelämän haastattelujen tuloksiin ja osaamisvaatimuslistan valittuihin osiin. Arviointilomakkeet. Testausvaihe. ECVET koulutus (materiaali) työpaikkaohjaajille (6 maassa/testauspaikoissa) Projektin www-sivu ja levittämismateriaalia 6 kansainvälistä seminaaria (3 levityskonferenssia)

5 TYÖELÄMÄPARTNEREIDEN ROOLI HANKKEESSA Aktiivinen osallistuva partneri Osallistuminen kotimaan ja kv-kokouksiin, Osallistuminen materiaalin kokoamiseen ja työstämiseen, Työelämän haastattelut (tausta ja tarve), haastattelulomakkeiden kehittäminen, käytännön haastattelut Testauspaikka Työryhmäkeskustelut Levitys, levittäminen seuraaviin maihin ja hankkeisiin ECVET-koulutus RESEARCH REPORT Tulokset verrattiin Suomen OPHn vanhuspalveluiden osaamistarpeiden ennakointihankkeen tuloksiin: Työelämän tulevaisuuden työntekijän osaamiskartoitus perustui 60 haastatteluun (6 partnerimaassa). Italia järjesti laajemman vertailevan työelämätutkimuksen. Social competence Communication skills Able to deal with conflict Communicate with relatives and doctors Teamwork skills and interdisciplinary collaboration Able to bring people together Helping with a social network Appreciate of democracy Aware of values Personal competence Able to empathise Able to reflect and take care of oneself Flexible Friendly Helpful Cheerful Happy at work Open to change Willing to learn Respects the rules Physically strong and healthy Hard working Conscientious Thorough Reliable Trustworthy Honesty Self dependent Patient Responsible Concentrate Tolerate stress Precision in carrying out the tasks Punctual Motivated Specialist competence Basic knowledge about diseases First aid course Some medical knowledge Acquire new knowledge Holistic approach Psychological support Knows how to listen Knows laws that benefit the elderly Bills payment Structured working Knowledge of house keeping Nutrition Providing meals Able to serve food Personal hygiene care Language skills Managing the shopping budget of households Paperwork

6 TYÖELÄMÄPARTNERIEN MOTIVAATIO OSALLISTUA KV-HANKKEISIIN Kv-hankkeet ovat keino vaikuttaa tulevaisuuden työvoiman laatuun! Kaikki tiedämme, että tulevaisuudessa on hankittava/ saatava työntekijöitä muualtakin - ainakin Suomessa! - nuoriso liikkuu! On myös hienoa saada nähdä ja tutustua muiden maiden vanhustenhuoltoon ja huomata mikä muualla on hyvää/loistavaa ja mihin asioihin meidän (Suomessa) pitää kiinnittää huomiota! Uteliaisuus - Miten muut maat/työyhteisöt kokevat: millainen on hyvä vanhustenhuolto/-hoitaja? Kun ulkomaalainen hakee töitä, tietää mitä hän osaa ja mitä mahdollisesti puuttuu (Ecvet) Laajempi yhteistyö (esim. HANAKO Suomi ja Japani Network) LIST of competences of the future care worker Learning outcomes Knowledge, skills and competence Communication and interpersonal skills Communication interaction Listening skills Challenging behaviour Effective communication Appropriate communication Interpersonal skills Professional appearance Ethical issues Transcultural issues Vocational communication and interaction skills Good customer service skills Good manner (both verbal and nonverbal) Promote inclusion and participation Professional Responsibility Professional Values Prevention of infection and maintenance of a safe environment Awareness of common disease and pain Personal Care and Nutrition Activities of living Rehabilitation ICT Skills Establishing relationships with relatives Promotes participation Support in loneliness Recognises own limitations Responsibility Supervised experience Problem solving skills Ethical issues Well motivated Follows development Compassionate care holistic approach Ethical issues Respect to life experience Applies equality, Equality and Diversity transcultural issues Lifelong Learning skills Prevention, control infections Knows ergonomics Safe environment Understands common disease Pain awareness Coping with disease and death, transcultural issues Holistic approach Assists in personal care Importance of skin care Carries out skin care Person oriented nutrition Food supply (Integration/ Atmosphere) Cook with elderly Design of everyday life Care Occupation Activity Structure of the day Housekeeping Room Design (cozy, barrier free) Cleaning/ Laundry/ Shopping Rehabilitory approach Importance physical activity Telephone and messages Communication by telephone, skype and messages Written communication: Keeps records, computer skills Social media skills

7 ONNISTUMISET JA HAASTEET Tarvitaan toimiva työelämäpartneri kaikista partnerimaista Työelämäpartneri tulisi olla kaikista osallistuvista maista! Koska tutustumalla/näkemällä osallistujamaiden vanhustenhuollon yksiköihin saa paljon paremman kokonaiskuvan vanhustenhuollon tilanteesta, arvoista ja asenteista/ työstä ja menetelmistä. Kielitaito: Kielitaitoa tarvitaan ehdottomasti! Jos sitä ei ole (opettajilla sitä on riittävästi, mutta työelämällä ei), olisi hyvä olla tulkit mukana. Aikaresurssit: Aikaresurssit jakautuvat pääsääntöisesti siihen mitä haluaa! Näinhän se on, siihen löytyy aikaa mihin oikeasti haluaa! Työelämäpartnereiden yhteistyö sujuu! Eroja koulutustraditioissa. Minkä tasoista koulutusta tarvitaan? ONNISTUMISET JA HAASTEET Työelämän ja koulutusorganisaatioiden tavoitteiden kohtaaminen: Haluamme kaikki hyvää/erinomaista vanhusten hoitoa! Huomasin, että työelämän edustajat toivat enemmän esille ja olivat huolissaan työntekijöiden oikeista arvoista ja asenteista. Koulutusorganisaatioiden tavoitteena on tietysti saada yhteiset sisältötavoitteet opintokokonaisuuksiksi. Ymmärtääksemme toisiamme paremmin olisi hyvä käydä enemmän keskustelua: mitä on hyvä vanhustenhoito! Eri partnerimaiden toiveiden ja kulttuurien kohtaaminen Jokaisella maalla on oma menneisyytensä ja oma kulttuurinsa. Toiveet ovat kuitenkin samanlaisia ja niin on pääosin tehtävä hoitotyökin: kaikkialla autetaan pesuissa, pukeutumisessa, syömisessä, siirtymisissä ja virikkeissä! Itse työ ei erotu, vaan tavat ja tottumukset - kulttuuri!

8 Learning Outcomes for the new UNIT Shared Learning Outcomes (3) based on the research and competence list and is only one little part of them: Communication and interpersonal skills; Relationships with families/carers/ significant others. Barriers to communication and interpersonal relationships. ICT. Professional Values; Professional Approach. Equality and Diversity/transcultural issues. Professional Accountability. Recognition of limitation Promote Inclusion and Participation; Re-enablement. Personal Care. Activities of living. UNIT draft Unit Title: Promote Inclusion and Participation in Elderly Care Practice The purpose of this Unit is to enable individuals to develop the key principles, values and attitude which are central to high quality care practice Holistic/ person-centred/ elderly care/ future prospect/ participation and inclusion/ communication Learning Outcomes: Communication and interpersonal skills She/ He is able to use appropriate (to the context ) forms and methods of communication to establish a therapeutic relationship with the service user, families, carers and others (..) She/ He is able to share appropriate (to the context) information with health professionals, other team members and key stakeholder. Learning Outcomes: Professional Values Applies ethical principles and values to ensure a person-centred approach reflects on the extent of own professional responsibilities Learning Outcomes: Inclusion and Participation: the student will be able to Assess, plan and implement the care for the elderly, taking the client s abilities into account. Use his/her professional knowledge and skills in working with the elderly, their families and significant others to promote independence and person-centred care. Promote inclusion and participation by guiding and supporting the elderly in daily activities by adopting a rehabilitative approach. Apply risk assessment to maintain a safe environment, including safeguarding and recognition of abuse.

9 Kiitos

Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning

Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning Hyvinvointi ja toimintakyky -yksikkö Faculty of Welfare and Human Functioning Johtaja: Johanna Holvikivi, Terveydenhuollon maisteri, toimintaterapeutti»» Yli 1600 opiskelijaa vuonna 2012» AMK-tutkinnosta

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance

NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance NVL-FINLAND FI 100808 Expected outputs/outcomes in lifelong guidance I Citizen Perspectives: 1.1. Learning/study Learning / Study skills The Government has set as the target to increase the annual rate

Lisätiedot

Työkaluja siirtymävaiheiden hallintaan (MTRP) Maaliskuu 2014

Työkaluja siirtymävaiheiden hallintaan (MTRP) Maaliskuu 2014 Työkaluja siirtymävaiheiden hallintaan (MTRP) Maaliskuu 2014 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012

Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto/ Valtion työmarkkinalaitos Maahanmuuttajien rekrytointi julkiselle sektorille seminaari 4.10.2012 Paikka: Keskon Auditorio, Ankkurikatu 5 Ohjelma 08:30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Määrätietoista kehittämistyötä Sosiaali ja terveysalan kansainvälinen yhteistyö Leonardo da Vinci ohjelmassa

Määrätietoista kehittämistyötä Sosiaali ja terveysalan kansainvälinen yhteistyö Leonardo da Vinci ohjelmassa 1 Määrätietoista kehittämistyötä Sosiaali ja terveysalan kansainvälinen yhteistyö Leonardo da Vinci ohjelmassa Katja Helander, 10/2011 Tässä selvityksessä on tarkasteltu, minkälaista toimintaa sosiaali-

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe.

Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA. www.salwe. Terveyden ja hyvinvoinnin strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) Strateginen tutkimusja kehityssuunnitelma SRA www.salwe.fi Sisälto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Johdanto SalWe ja sen rooli SalWen toiminta-alueen

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (19) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 100017 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.5.2005 KOM(2005) 206 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE nuorisoa koskevista EU:n politiikoista Euroopan nuorten huomioon ottaminen eurooppalaisen nuorisosopimuksen

Lisätiedot

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course

Contents are subject to change due to weather condition and will be discussed with participants in the beginning of the course Activity Holidays Code: PRO8PO009 Extent: 3 cr (81 h) Timing: 1,3,5 semester Language: English Level: Free choice studies Type: Free choice Starting level and linkage with other courses No prerequisites

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

KEHITTÄMISHANKE MUUTOSVOIMANA VANHUSTYÖSSÄ

KEHITTÄMISHANKE MUUTOSVOIMANA VANHUSTYÖSSÄ Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 42 Hannele Niiniö, Päivi Putkonen (toim.) KEHITTÄMISHANKE MUUTOSVOIMANA VANHUSTYÖSSÄ Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 42 Kehittämishanke muutosvoimana

Lisätiedot

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015

Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015 Degree Programme in Hotel, Restaurant and Tourism Management Course Descriptions 2014-2015 Principles of Marketing and Sales Code: SOC1RB001 Extent: 3 ECTS (81 h) Timing: Semester 1-2 Language: English

Lisätiedot

The Olympics was greeted with some scepticism

The Olympics was greeted with some scepticism The London 2012 Olympic Games is being seen by many within the project management community in the UK as a landmark programme for the profession. In recent decades, project management in the UK as in many

Lisätiedot

englanniksi International education Asiakaspalvelun turvallisuus Teknillisen koulutuksen juhlavuosi Kansainvälistä koulutusta

englanniksi International education Asiakaspalvelun turvallisuus Teknillisen koulutuksen juhlavuosi Kansainvälistä koulutusta 4 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS International education Kansainvälistä koulutusta 4 Asiakaspalvelun turvallisuus Safety in Customer Service

Lisätiedot

This publication and the contents of the web site are available also in DVD Team Teaching, CLIL-AXIS.

This publication and the contents of the web site are available also in DVD Team Teaching, CLIL-AXIS. Vantaa 2006 ACKNOWLEDGEMENTS This publication is intended as a handbook for anyone who wishes to carry out Content and Language Integrated Learning. It was produced in the Team Teaching CLIL-AXIS -project

Lisätiedot

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices

KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA2 Yhteistyöhankkeet Cooperation for innovation and the exchange of good practices Erasmus + -ohjelman päätoiminnot (Key Actions) KA1 Liikkuvuus (Learning Mobility of Individuals) KA2 Yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME

Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME 10 Steps to 2013+ Esa Halme Tuula Loikkanen A165 * 2007 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO / THE REGIONAL COUNCIL OF PÄIJÄT-HÄME TEN STEPS TO 2013+ A165*2007 ISBN 978-951-637-154-5 ISSN 1237-6507 THE REGIONAL COUNCIL

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN AMMATTISTANDARDIT STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING

SISÄISEN TARKASTUKSEN AMMATTISTANDARDIT STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING Sisäiset tarkastajat ry STANDARDIEN KÄÄNNÖS 1 (31) "Tekijänoikeuden haltija The Institute of Internal Auditors, 249 Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida 32701-4201, USA, on myöntänyt Sisäiset tarkastajat

Lisätiedot

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä

INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä INTENSIIVIKuRSSIT KOKEMuKSIa Ja HyVIä KäyTäNTÖJä Korkeakoulujen kansainvälistymisstrategian CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija-

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN AMMATTISTANDARDIT STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING

SISÄISEN TARKASTUKSEN AMMATTISTANDARDIT STANDARDS FOR THE PROFESSIONAL PRACTICE OF INTERNAL AUDITING Sisäiset tarkastajat ry STANDARDIEN KÄÄNNÖS 1 (33) "Tekijänoikeuden haltija The Institute of Internal Auditors, 249 Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida 32701-4201, USA, on myöntänyt Sisäiset tarkastajat

Lisätiedot

Leonardo da Vinci 2007-2013

Leonardo da Vinci 2007-2013 Leonardo da Vinci 2007-2013 EU:n ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelma Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO perustettiin vuonna 1991 toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA

KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA KASVATUSTIETEEN LAITOKSEN JULKAISUJA Julkaisija Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta PL 39 00014 Helsingin yliopisto sähköposti ktl-publications@helsinki.fi Internet www.helsinki.fi/ktl/

Lisätiedot

Rakennustuotannon työnjohdon työ ja työkyky 2011

Rakennustuotannon työnjohdon työ ja työkyky 2011 Rakennustuotannon työnjohdon työ ja työkyky "TÄÄ TYÖ NYT ON VAAN TÄLLASTA" Minna Savinainen, Hanna Uusitalo, Maija-Leena Merivirta, Mika Nyberg, Pauliina Toivio Työterveyslaitos Tampere 2012 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE?

Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE? Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE? Ammatilliseen koulutukseen aktivointi ja koulutuksen keskeyttämisen vähentämisen projektit ammatillisissa oppilaitoksissa ESR-projektien kehittämien

Lisätiedot

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience

Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015. Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Degree Programme in Hospitality, Tourism and Experience Management Course Descriptions 2014-2015 Fundamentals of Hospitality, Tourism and Experience Code: ORI1RZ001 Extent: 9 ECTS Timing: Year 1, Period

Lisätiedot