Anna Meriruoho MEIDÄN VAI TAMPEREEN ERÄILIJÖIDEN LUONTO? Paikalliset tulkinnat luonnon merkityksistä Ylä Lapin metsäkiistassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anna Meriruoho MEIDÄN VAI TAMPEREEN ERÄILIJÖIDEN LUONTO? Paikalliset tulkinnat luonnon merkityksistä Ylä Lapin metsäkiistassa"

Transkriptio

1 Anna Meriruoho MEIDÄN VAI TAMPEREEN ERÄILIJÖIDEN LUONTO? Paikalliset tulkinnat luonnon merkityksistä Ylä Lapin metsäkiistassa Pro gradu tutkielma Matkailututkimus/ luontomatkailun suuntautumisvaihtoehto Syksy 2006

2 Lapin yliopisto, kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta Työn nimi: Meidän vai Tampereen eräilijöiden luonto? Paikalliset tulkinnat luonnon merkityksistä Ylä Lapin metsäkiistassa. Tekijä: Anna Meriruoho Koulutusohjelma/oppiaine: Matkailututkimus/luontomatkailun suuntautumisvaihtoehto Työn laji: Pro gradu työ X Sivulaudaturtyö Lisensiaatintyö Sivumäärä: 138 sivua, 2 liitettä Vuosi: syksy 2006 Tiivistelmä: Luontomatkailun yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tutkimussuuntaukseen kuuluvassa tutkielmassa tutkimuskohteena on inarilaisten haastateltavien puheessaan luonnolle antamat kulttuuriset merkitykset Ylä Lapin metsäkiistan kontekstissa. Tällöin määrittelyt ihmisen suhteesta luontoon vaikuttavat paikallisyhteisön käsityksiin luonnon oikeudenmukaisesta käytöstä. Omana painopistealueena tutkielmassa on tarkastella matkailun suhdetta muihin luonnonkäyttömuotoihin. Paikallisten luonnolle antamien merkitysten tarkastelu pohjautuu 24 inarilaisen haastattelusta koostuvaan aineistoon. Aineisto kerättiin osana Metsäntutkimuslaitoksen Ylä Lapin metsien kestävä käyttö tutkimushanketta. Aineistoa tarkastellaan Goffmanin (1986) kehysanalyysin avulla, jonka lisäksi analyysissä sovelletaan retoriikan tutkimuksen lähtökohtia. Haastateltavien puheesta oli erotettavissa kolme primääriä kehystä; hyödynnys, paikallisuus sekä luonnonarvokehys, joista hyödynnyskehykseen kuuluu implisiittisenä osakehyksenä hallinnollinen osakehys. Hyödynnyskehyksessä luonto saa merkityksen hyödynnettävänä voimavarana ja siinä korostuu metsätalouden ja matkailun taloudellinen merkitys. Pienimuotoisen kuten porotalouden ja matkailun ja luonnon teollisen käytön kuten puuntuotantoon tähtäävän metsätalouden välillä vallitsevasta konfliktisesta suhteesta luontoresurssiin johtuen päätös luonnon talouskäytöstä on tehtävä niiden välillä. Poronhoitajat korostavat porotalouden ensisijaista oikeutta hyödyntää valtion maita suhteessa muihin käyttömuotoihin hallinnollisessa kehyksessä, kun taas metsätalouden puolustajat vaativat hakkuiden jatkamista samassa kehyksessä hallinnollisten päätösten perusteella. Paikallisuuskehyksessä luonto käsitteellistetään paikallisena elämäntapana. Kehyksessä korostuvat metsurityöpaikkojen, porotalouden sekä luonnon virkistyskäytön merkitys Inarin kunnan asuttuna säilymisen ja paikallisten toimeentulon kannalta. Luonnonarvokehyksessä argumentoidaan koskemattomien erämaametsien suojelun puolesta niiden mahdollistamien luontokokemusten ja kantamien luonnonsuojelullisten ja kulttuuristen arvojen perusteella. Konfliktisin matkailun suhde on puuntuotantoon tähtäävään metsätalouteen, mutta ristiriidan mahdollisuus on olemassa myös suhteessa muihin käyttömuotoihin. Matkailua kehitettäessä tulisikin kiinnittää jatkossa enemmän huomiota paikallisyhteisön luonnolle ja sen käytölle antamiin kulttuurisiin merkityksiin. Matkailuun vedotaan erityisesti luonnon suojelukäyttöä puoltavissa argumenteissa, joka vaikuttaa paikallisen luontosuhteeseen ja sitä kautta paikallisten osin nihkeään asennoitumiseen matkailua kohtaan. Avainsanat: luonto, matkailu, ihmisen luontosuhde, osallisuus, yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus, Inari Muita tietoja: Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi X Suostun tutkielman luovuttamiseen Lapin maakuntakirjastossa käytettäväksi X (vain Lappia koskevat) 2

3 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Tutkimuksen tausta Tutkimusongelma ja kysymykset Tutkielman keskeiset käsitteet Tutkimusaineisto Aineiston analyysi ja menetelmät LUONNONKÄYTTÖMUODOT INARISSA Inarin kunta Katsaus Inarin ympäristöhistoriaan Matkailu Porotalous Metsätalous Luonnon virkistyskäyttö Luonnonsuojelu Ylä Lapin metsäkiistan vaiheet POHJOISET LUONTOSUHTEET Luonnon yhteiskunnallinen ja poliittinen rakentuminen Luontokäsitykset kohtaavat Yhteisöllisen luontosuhteen ja ympäristöpoliittisen osallisuuden muutos globaalissa yhteiskunnassa...51 INARILAISTEN HAASTATELTAVIEN KEHYSTÄMÄ METSÄKIISTA: LUONNON MONET MERKITYKSET LUONTO HYÖDYNNETTÄVÄNÄ VOIMAVARANA Luonto taloudellisen hyvinvoinnin perustana Luonto elinkeinojen resurssina Luonnon käyttöarvosta kohti näyttöarvoa LUONTO PAIKALLISENA ELÄMÄNTAPANA Paikalliset elinkeinot toimeentulon ja asutuksen turvaajina Meidän luonto LUONTO SUOJELUN JA LUONTOKOKEMUSTEN KOHTEENA Luonnonarvoltaan ainutlaatuinen koskematon luonto Uhanalainen luonto ja vanhat erämaametsät KAMPPAILUT LUONNON OIKEUDENMUKAISESTA KÄYTÖSTÄ INARISSA Luonnon merkitykset kehysten välisissä suhteissa Inarin luonnonkäytön tulevaisuuden haasteita KIRJALLISUUS MUUT LÄHTEET LIITTEET Liite 1. Teemahaastattelurunko Liite 2. Haastateltavien taustatietolomake

4 1 JOHDANTO 1.1 Tutkimuksen tausta Mutt että ei ristiriiat tietenkään lopu, eihän se, sehän on selevä, että tuleehan niitä aina olemaan niin kauan ku ihmisiä on niin. Eihän se tartte olla ku, joku haluaa tietä, joku ei halua sitä. Joku haluaa turisteja, joku ei halua yhtään turistia mihinkään.. näkee niinku matkailunki pelekästään pahana, että ne ei mitään muuta kun riistää ja vie kaiken. (H26, luontoharrastaja, suomalainen, kotoisin muualta Suomesta) Näin kuvaa eräs haastattelemani inarilainen kotipaikkakuntansa luonnonkäyttöä koskevaa keskustelua. Aihe tuntuu olevan varsinainen yhteenkietoutuneiden ongelmien vyyhti, josta ei tahdota päästä millään yksimielisyyteen. Kiistassa tuntuu toisinaan olevan ongelmia, osapuolia ja intressejä ainakin yhtä monta kuin keskustelijaa. Minua kyseisessä kiistassa alkoi kiinnostaa se, mikä saa haastateltavan sanomaan jonkun haluavan alueelle turisteja ja toisen taas, ettei halua yhtään turistia mihinkään. Onko matkailu ylipäänsä hyvä tai paha asia ja suhteessa mihin? Entä miksi turisti riistää ja varastaa luonnonvaroja kun taas paikkakuntalaisen vastaavat luontoharrastukset katsotaan oikeutetuiksi fyysisesti samalla alueella? Pohjois Suomi on monien eri luonnonkäyttömuotojen kohtaamisaluetta, jossa käyttömuotojen kesken käydään kilpailua samasta rajallisesta resurssista, luonnosta, ja sen käytön oikeudenmukaisesta jakautumisesta. Tällöin yhteiskuntatieteellisesti mielenkiintoisiksi kysymyksiksi nousevat käyttömuodoille annetut kulttuuriset merkitykset sekä niiden keskinäinen hierarkia: Onko jokin käyttömuoto hyväksyttävämpi kuin toinen ja millä perusteella? Tulisiko luonto suojella tuleville sukupolville vai taata nykyiset luontoon perustuvat työpaikat? Minkälainen ja kenen ehdoilla tapahtuva luonnon käyttö, sitä koskeva päätöksenteko sekä yhteiskunnallinen kehitys hyväksytään ja mitä taas ei? Kuuluuko luonto joillekin enemmän kuin toisille? Kenelle luonnonkäytöstä aiheutuvat hyödyt ja haitat kohdistuvat? Matkailu on helppo asettaa tällaisessa kontekstissa kyseenalaiseen valoon, sillä se on Pohjois Suomessa uusin merkittävä luontoa hyödyntävä käyttömuoto ja hahmottuu yhä usein alueen ulkopuolista pääomaa ja työvoimaa käyttävänä sekä ulkopaikkakuntalaisia ihmisiä palvelevana talouden muotona paikallisesta näkökulmasta (Saarinen 2002a, 26, 30). Matkailusta aiheutuvien hyötyjen nähdään usein tässä valossa jäävän matkailualalla työskente 4

5 levän ulkopaikkakuntalaisen palkkatuloksi tai matkailijan nauttimaksi luontoelämykseksi kalasaaliineen ja matkailusta aiheutuneiden haittojen esimerkiksi luonnon kulumisen ja luonnonvarojen vähentymisen muodossa kohteen paikallisten asukkaiden kannettaviksi. Matkailijoiden oikeus kohdealueiden luonnon käyttöön voidaan näin ollen kyseenalaistaa asettamalla heidät yksinkertaisesti toisarvoiksi ja ulkopuolisiksi käyttäjiksi paikallisesta näkökulmasta. Tärkeäksi kysymykseksi nousee silloin se, mitä matkailu paikallisille ihmisille suhteessa muihin luonnonkäyttömuotoihin edustaa. Luontoon perustuva matkailu eli luontomatkailu sijoittuu usein perifeerisille alueille, joilla on etnisiä ryhmiä, joiden traditionaalinen elämäntapa ja kulttuuri perustuvat luonnon monipuoliseen hyödyntämiseen. Luontomatkailukohteet eivät olekaan yksin riippuvaisia kohteita ympäröivästä puhtaasta ja koskemattomasta luonnosta vaan myös niiden sosiokulttuurisesta ympäristöstä, joita matkailu käyttää kohteiden markkinoinnissa vetovoimatekijöinään. Nämä kohteista tuotetut kuvaukset voivat erota niistä merkityksistä, joita matkakohteen paikallisyhteisö ympäristöönsä liittää (ks. Saarinen 1999a; Sorsa 2005). Matkailuelinkeinon tuleekin pyrkiä käytön ohella säilyttämään hyödyntämiensä ympäristöjen houkuttelevuus ja korkea laatu sekä toimimaan sovinnollisessa yhteistyössä kohdealueen muiden luonnonkäyttäjien kanssa oman vetovoimaisuutensa ylläpitämiseksi. Toisaalta kasvava matkailukäyttö sekä markkinoinnin tuottamat luontokuvaukset vaikuttavat siihen, miten matkailualueet määritetään ja vaikuttavat fyysisesti siihen, miten niiden suhteen toimitaan (Saarinen 2002a; Valkonen 2002, 45). Keskustelua luonnonkäytön hyötyjen ja haittojen oikeudenmukaisesta jakautumisesta on käyty yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa. Tämän tutkielman tavoitteena on esittää puheenvuoro kyseiseen keskusteluun. Tarkastelen siis luontoa kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti määrittyneenä, johon toimijat liittävät erilaisia odotuksia, arvoja ja merkityksiä. Työni asettuu yhteiskuntatieteellisessä ympäristötutkimuksessa ja kulttuurimaantieteessä käytyyn teoreettiseen keskusteluun luonnon yhteiskunnallisesta rakentumisesta. Puhutaan myös näiden tieteenalojen kulttuurisesta tai konstruktionistisesta käänteestä, jolloin luonto käsitetään sekä fyysisenä että yhteiskunnallisesti tuotettuna tilana. Luonto on siis sekä fyysistä todellisuutta että myös ihmisen sille antamista merkityksistä riippuvaa. Ihmisen käsitykset luonnosta ovat kulttuurisidonnaisia ja muuttuvat sekä ajassa että tilassa. Yksilö uusintaa omaksumiaan käsityksiä luonnosta omalla toiminnallaan, jolloin puheella ja määrittelyillä tietynlaisesta luonnosta yhteisöt voivat legitimoida eli oikeuttaa tietynlaiset 5

6 toimet sitä kohtaan rajaamalla samalla toisia toimia ja toimijoita ulos. (ks. Macnaghten & Urry 1998; Valkonen 2003a, 12 13; Sorsa 2005, ) Tarkastelen luonnonkäytön oikeudenmukaisuutta ja erityisesti matkailun suhdetta muihin luonnonkäyttömuotoihin paikallisyhteisön luonnolle antamien merkitysten kautta Ylä Lapin metsäkiistan kontekstissa. Ylä Lapissa on jo pitkään käyty kiivasta keskustelua alueen luonnonkäyttöön ja sitä koskevaan päätöksentekoon liittyen luvulla käydyn kiistan pääasiallisia osapuolia ovat valtion metsätalous sekä porotalouden puolelta Inarin metsäpaliskunnat. Kiistaan ovat ottaneet aktiivisesti kantaa myös paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen tason ympäristöjärjestöt, jotka ovat tukeneet pitkälti poronhoitajien näkemyksiä kiistassa. Matkailun rooli kiistassa on jäänyt melko vähäiseksi, mutta porotalouden ja luonnonsuojelijoiden taholta on esitetty kritiikkiä myös sitä kohtaan. Kyseiseen kiistaan liittyen Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen tutkimusasemalla on aloitettu vuonna 2004 Ylä Lapin metsien kestävä käyttö tutkimushanke, jossa tarkastellaan kaikkien luontosidonnaisten elinkeinojen suhteita. Osana kyseistä hanketta pyrin selventämään matkailun suhdetta alueen muuhun luonnonkäyttöön. 1.2 Tutkimusongelma ja kysymykset Tässä luontomatkailun yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen tutkimussuuntaukseen lukeutuvassa tutkielmassa tutkimusongelmana on tutkia millaisten kehysten kautta inarilaiset haastateltavat puhuvat luonnosta, sen oikeudenmukaisesta käytöstä sekä erityisesti matkailun suhteesta muihin luonnonkäyttömuotoihin Ylä Lapin metsäkiistan kontekstissa. Tutkimusongelma voidaan jakaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 1) Millainen on matkailun suhde muihin luonnonkäyttömuotoihin Inarissa? Millaisia argumentteja haastateltavat käyttävät perusteluissaan erilaisista tavoista käyttää luontoa? 2) Millaisia luontosuhteita ja käsityksiä luonnosta inarilaiset haastateltavat määrittelevät? Miten nämä luontokäsitykset ovat muuttuneet? Millaisia seurauksia näistä luontokäsityksistä on? 3) Millaiset tavat käyttää luontoa soveltuvat paikallisiin käsityksiin oikeudenmukaisesta luonnonkäytöstä Inarissa? Entä ketä inarilaiset haastateltavat määrittelevät osallisiksi luonnonkäytön hyötyjen ja haittojen jaosta sekä sitä koskevasta päätöksenteosta? 6

7 Tutkielman tarkastelun kohteena olevia luonnonkäyttömuotoja ovat toisensa samoilla alueilla kohtaavat käyttömuodot eli metsätalous, porotalous, matkailu, luonnonsuojelu sekä paikallisten asukkaiden luonnon virkistyskäyttö. Metsätaloudella tarkoitan puuntuotantoon tähtäävää metsien talouskäyttöä, ja porotalous sekä matkailu voidaan ymmärtää muuksi luonnon talouskäytöksi. Matkailun olen puolestaan erottanut paikallisten asukkaiden luonnon virkistyskäytöstä (ks. tarkemmin luku 1.3). Lisäksi tarkastelen ainoastaan porotaloutta erillisenä luontaiselinkeinona. Olen rajannut muut luontaiselinkeinot tutkielman ulkopuolelle siksi, että niiden aluetaloudelliset vaikutukset eivät ole suhteellisesti yhtä merkittäviä verrattuna metsätalouteen, matkailuun ja porotalouteen, eivätkä ne ole nousseet merkittävään rooliin metsäkiistassa. Tutkielman maantieteellisenä kohdealueena on Pohjois Suomessa sijaitseva Inarin kunta, mutta sisällöllisesti keskityn tarkastelemaan asioita osittain laajemmin Ylä Lapin ja koko Lapin tasolla. Pyrin pitämään aluerajauksen analyysissä mahdollisimman suppeana siksi, että Lehtinen (1999, ) varoittaa, että ympäristön käyttöä koskevat epäoikeudenmukaisuuden kokemukset yhdyskuntatasolla saattavat vaikuttaa vähäpätöisiltä tarkasteltaessa niitä laajemmalla aluetasolla. Valkonen (ei vl.) taas huomauttaa, että Ylä Lapin metsäkiistan kohteena olevat metsät paikantuvat maantieteellisesti eri tavoin eri eturyhmien puheessa niiden omien tavoitteiden mukaisesti. Erilaisilla paikan rajauksilla voidaan siten vaikuttaa ratkaisevasti kuulijoiden arvioihin esimerkiksi metsätalouden tai luonnonsuojelualueiden laajuudesta. Tutkielman näkökulma on paikallinen, jota työssä edustaa Inarin kuntalaisille tehdyt haastattelut. Niissä haastateltavien oma luonnonkäyttö ja puhe luonnosta keskittyivät pääasiassa omaan kotikuntaan, vaikka puhe luonnosta ei luonnollisesti noudatakaan hallinnollisia rajoja. Niin ikään Inari, Ylä Lappi ja Lappi eivät ole homogeenisia tai yhteneväisiä aluekokonaisuuksia eikä tarkoituksenani ole keskittyä aluerajauksen maantieteelliseen tai hallinnolliseen problematiikkaan, vaan haastateltavien käsityksiin luonnosta ja sille antamiin merkityksiin tuottamassaan puheessa luonnosta. Vaikka tutkielmassa korostuukin paikallinen näkökulma, lähtökohtanani silti on, ettei paikallisyhteisö ole yhtenäinen ja yksimielinen toimija, vaan kilpailua intresseistä sekä erottelua meihin ja muihin käydään myös hallinnollisesti rajatun paikallisyhteisön sisällä (Björn 7

8 2003b; Lehtinen 2003, 18). Tällöin pitää pohtia sitä, mikä paikallisyhteisön muodostaa. Paikallisyhteisöllä tarkoitan tässä Swarbrooken (2002, 123) määritelmän mukaisesti yleensä alueella asuvia ihmisiä ja määritelmässä esiintyvä määre alueesta saa tässä Inarin kunnan merkityksen. En kuitenkaan ota paikallisyhteisön käsitettä annettuna, vaan tarkastelen miten hallinnollisesti rajattu paikallisyhteisö tuottaa yhteisöllisyyttä eronteolla meidän ja muiden välillä paikallisyhteisön sisällä sekä suhteessa ylipaikallisiin toimijoihin, ja miten paikallisyhteisö katsoo ylipaikallisen olevan osa paikallista. Tarkastelen ensin Inarin luonnonkäyttöä ja matkailun suhdetta muihin luonnonkäyttömuotoihin niihin liittyvän aiemman kirjallisuuden avulla luvussa 2. Se auttaa tutkielman lukijaa hahmottamaan Inarin luonnonkäytön kokonaistilannetta, mutta näiden lähtökohtien voi katsoa myös ilmenevän niissä käsityksissä, joilla sekä haastateltavat että minä tutkijana jäsennämme aihetta. Haastateltavien luonnosta ja sen käytöstä tuottaman puheen analyysissä olen ottanut puolestaan tutkimuskohteeksi tavat, joilla haastateltavat jäsentävät käsitystään luonnosta ja sen oikeudenmukaisesta käytöstä. Nämä luontoon liitetyt merkitykset sekä sen käytöstä kollektiivisesti jaetut käsitykset vaikuttavat tapaan, jolla myös matkailua suhteutetaan tutkimusalueen muuhun luonnonkäyttöön. Tutkielman tavoitteena on siten identifioida sekä yhtäläisyyksiä että eroja haastateltavien puheessa luonnolle ja sen käytölle antamissa merkityksissä. Lehtosen (1996) mukaan merkitykset ovat yhtäältä kulttuurisia, symbolisia ja intersubjektiivisia sekä toisaalta muuttuvia ja kontekstuaalisia. Ihmiset antavat ilmiöille merkityksiä, mutta ottavat niitä myös annettuina, ja jäsentävät, rakentavat sekä luovat niiden avulla sosiaalista todellisuutta. Luonnolle annettujen merkitysten tarkasteluun päädyin osittain siksi, että Peltosen ja Villasen (2004, 40 41) mukaan luonnonkäytön konflikteja voidaan tarkastella sekä erilaisten intressien että arvojen näkökulmasta. Intressien näkökulmasta konflikti voidaan ratkaista kaupankäynnin ja neuvottelumenetelmien avulla ja esimerkiksi maanomistus vaihtaa rahaan. Arvokonfliktien näkökulmasta taas ajatus vaihdettavuudesta on mahdoton, sillä tällöin maalla katsotaan olevan muutakin kuin taloudellista arvoa omistajalleen. Näin ollen arvokonfliktit vaativat syvempää pohdiskelua siitä, mitä maa merkitsee: koetaanko sen olevan yhteydessä esimerkiksi ihmisen omaan kotiin, elämäntapaan tai vaikka maanomistusoikeuteen. Näkökulmani Ylä Lapin metsäkiistaan on arvokonfliktilähtöinen, mutta en aseta ristiriitaa luonnonkäyttömuotojen välillä lähtökohdaksi, vaan katson, että ne syntyvät vasta, kun joku 8

9 ne sellaisiksi määrittelee. Niinpä annan puheenvuoron inarilaisille itselleen ja tuon esiin heidän tulkintansa käyttömuotojen välisistä suhteista. Tarkoituksenani on siten etsiä niitä yhtäläisyyksien ja yksimielisyyksien alueita haastateltavien puheessa, joista voidaan saavuttaa konsensus ja jotka voivat palvella ratkaisun löytämisessä kiistaan. Toisaalta tarkastelen niitä erimielisyyksien alueita, joista haastateltavat eivät pääse yksimielisyyteen. Tällä pyrin tuomaan esiin sen, onko haastateltavien näkemysten välillä yhteisymmärrystä siitä, millaiset asiat ja arvot tukevat käyttömuotojen samanaikaista oikeudenmukaista toimintaa ja millaiset puolestaan asettavat ne keskenään törmäyskurssille. Olen analysoinut aineistoa ensisijaisesti induktiivisesti eli aineistolähtöisesti ja tarkastellut sitä ihmisen luontosuhteeseen kytkeytyvien käsitteiden antroposentrismi biosentrismi, erityinen yleinen luonto ja ympäristöpoliittinen osallisuus kautta. Näitä käsitteitä käsittelen tutkielman teoreettisessa osuudessa luvussa 3. Tekemäni tulkinnat ovat näin ollen sidoksissa tutkielman teoreettisiin lähtökohtiin ja niihin ovat vaikuttaneet myös Lapin luonnonkäyttöä, ympäristöristiriitoja ja ihmisen luontosuhdetta koskevat aiemmat tutkimukset, joihin olen tutkimusprosessin kuluessa perehtynyt. Siten analyysini ei perustu yksinomaan niin sanottuun induktiiviseen päättelyyn. 1.3 Tutkielman keskeiset käsitteet Matkailulla ei ole yhtä yhtenäistä, tunnustettua määritelmää. Matkailun (virtuaalimatkailua lukuun ottamatta) edellytyksenä ja sille ominaista on matkustaminen, maantieteellinen siirtyminen tavanomaisesta ympäristöstä pois ja takaisin (Järviluoma 2006, 38). Tämän tutkielman näkökulmaa palvelevan kokonaisvaltaisen käsityksen matkailusta tarjoaa Jafarin määritelmä, jonka mukaan matkailu muodostuu tavanomaisen elinympäristönsä ulkopuolelle matkustaneista henkilöistä, heitä palvelevasta elinkeinotoiminnasta ja niistä vaikutuksista, joita matkailijat ja matkailupalveluja tuottava yritystoiminta aiheuttavat alueen sosiokulttuuriseen, taloudelliseen ja fyysiseen ympäristöön (Järviluoman 2006, 39 mukaan). World Tourism Organization taas määrittelee matkailun käsittävän sellaisten henkilöiden matkustamisen ja paikassa viipymisen toimet, jotka tapahtuvat yhtäjaksoisesti enintään vuoden aikana heidän tavanomaisen elinympäristönsä ulkopuolella vapaa ajan, työnteon tai muun tarkoituksen takia (Goeldner ym. 2000, 16). 9

10 Matkailun käsitteen käytön yhteydessä on määriteltävä myös matkailua harjoittava henkilö eli matkailija. Sen synonyymina käytän käsitettä turisti, vaikka joissain määritelmissä turistilla viitataan erityisesti vapaa ajan matkailijaan (ks. esim. Järviluoma 1995). Matkailijalla tarkoitan Länsmanin (2004, 10) määritelmää mukaillen sellaista ulkopaikkakuntalaista henkilöä, joka matkustaa Inariin joko vapaa tai työajallaan aikomuksenaan palata takaisin tavanomaiseen elinympäristöönsä. En ota siis kantaa siihen, onko kyse vapaa ajan vai työmatkailusta ja kuinka pitkäkestoinen matkailijan oleskelu matkakohteessa eli tässä tapauksessa Inarissa on. En myöskään ota kyseisiä käsitteitä annettuina, vaan tarkoituksenani on tarkastella sitä, millaisia merkityksiä haastateltavat matkailijoille ja matkailulle antavat. Matkailulla on leikkauspisteensä myös virkistäytymisen (recreation) kanssa, mikä kulminoituu tutkielmassa tekemääni erotteluun luonnon virkistyskäytön ja matkailun välillä. Luonnon virkistyskäytön valtakunnallisessa inventointi (LVVI) tutkimuksessa luonnon virkistyskäytöllä tarkoitetaan vapaa ajan viettämistarkoituksessa luonnonympäristössä tapahtuvaa oleskelua ja liikkumista. Määritelmään on sisällytetty myös loma asuminen ja matkailu, siltä osin kuin niihin liittyy edellä mainittua virkistystoimintaa. Luonnon virkistyskäyttö käsittää LVVI tutkimuksen määritelmän mukaan kaikki jokamiehenoikeudella luonnossa tapahtuvat ulkoilutoiminnot ja näiden lisäksi metsästyksen sekä osan jokamiehenoikeuden ulkopuolelle jäävästä virkistyskalastuksesta. Luontomatkoiksi kyseisessä tutkimuksessa erotetaan matkat, jotka sisältävät vähintään yhden yöpymisen poissa vakituisesta asunnosta ja tapahtuvat luonnossa virkistäytymisen takia. (Virtanen ym. 2001, ) Rajaan luonnon virkistyskäytön tarkoittamaan tässä vain Inarin kuntalaisia, sillä erotan toisistaan matkailijan ja paikallisen asukkaan luonnonympäristössä oleskelun ja liikkumisen. Katson matkailijan eli ulkopaikkakuntalaisen Inarissa harjoittaman luonnon virkistyskäytön tarkoittavan World Tourism Organizationin määritelmän mukaan paikassa viipymisen toimia eli matkailua (ks. määritelmä edellä). Paikallisen asukkaan luonnon virkistyskäytön luen taas osaksi virkistystä, sillä siihen ei välttämättä sisälly matkailulle edellytyksenä olevaa maantieteellistä liikkumista pois tavanomaisesta elinympäristöstä (Kauppila 2004, 6). Näin ollen luen luonnon virkistyskäytöksi inarilaisten jokamiehenoikeudella luonnossa harjoittamat ulkoilutoiminnot sekä metsästyksen ja kalastuksen. 10

11 Niin ikään LVVI tutkimuksessa tehty rajaus luonnon virkistyskäytöstä tapahtuvaksi ainoastaan vapaa ajalla on ongelmallinen, sillä vapaa ajan rajat ovat käytännössä epätäsmällisiä ja häilyviä. Myös tutkielman empiirisen aineiston perusteella inarilaisten luonnon virkistyskäytön toimissa toimeentulon hankinta sekä vapaa aika voivat sekoittua toisiinsa niin kuin seuraavan haastatteluotteen avulla voidaan todeta: Se on sill tavalla niinku vähä kokonaisvaltanen juttu tää niin, että esim.. mä oon sanonu niin, että mä en esimerkiksi harrasta, ettei voi sanoa, että mie harrastan mettästystä ja kalastusta. En mie sitä harrasta. Ei kukaan harrasta ruokakaupassa käyntiäkään. Se on niin kiintee osa tätä mun elämänmuotoo tää luonto.. (H26, luontoharrastaja, suomalainen, kotoisin muualta Lapista) Myös luontomatkailun käsitteen lyhyt pohdinta on tutkielman aiheen kannalta keskeinen. Ympäristöministeriön VILMAT työryhmä määrittelee luontomatkailun tarkoittavan kaikkea luontoon tukeutuvaa matkailua (Koivulan & Saastamoisen 2005, 11 mukaan). Määritelmän epätäsmällisyydestä johtuen nojaudun tässä Järviluoman (2001, 76) esittämään määritelmään luontomatkailusta, jossa matkakohteiden luonto toimii matkailun ensisijaisena vetovoimatekijänä. Inariin suuntautuva matkailu on tämän määritelmän mukaan luontomatkailua, sillä tutkimusten mukaan niin alueella vierailevat matkailijat kuin sen matkailuyrittäjät pitävät alueen vetovoimaisimpina tekijöinä sen luontoon liittyviä tekijöitä (Saarinen 1996; Saarinen ym. 1996; Alakiuttu & Juntheikki 1999). Luontomatkailun määritelmään voidaan lisätä myös rajaus luonnosta toimintaympäristönä sekä luonnonympäristössä tapahtuvista aktiviteeteista (Saarinen 2002b, 12; Toivonen ym. 2005, 4). Tämä taas johtaa helposti epäselvyyteen siitä, mitkä yksittäiset aktiviteetit (esimerkiksi moottorikelkkailu tai laskettelu) voidaan lukea luontomatkailuksi. Mikäli luontomatkailuun sisältyviin liikkumismuotoihin halutaan tehdä rajauksia tai halutaan ottaa kantaa sen kestävyyteen, suojelulliseen tai ympäristökasvatukselliseen ulottuvuuteen, voidaan puhua luontomatkailun sijaan esimerkiksi ekomatkailusta, kestävästä matkailusta tai kestävästä luontomatkailusta. (Ks. luontomatkailun määritelmistä tarkemmin esim. Saarinen 1999a; 2002b; Koivula & Saastamoinen 2005; Järviluoma 2006). Niitä ei kuitenkaan tule sekoittaa toinen toisiinsa. Esimerkiksi kestävä matkailu ei ole itsenäinen matkailun muoto, vaan sitä voidaan pitää yhtenä matkailun kehittämisen ja toimintojen järjestämisen periaatteena, jolla pyritään tyydyttämään matkailijoiden, elinkeinon ja paikallisyhteisön tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa 11

12 (Swarbrooke 2002, 13; Saarinen 2002b, 13). Sen sijaan katson Saarisen (2002b, 12) lailla, että käytännössä luontomatkailukohteiden on huolehdittava resurssiperustastaan eli luonnonympäristöstä ja sen vaikutusten hallinnasta, jotta hyödynnettävä resurssi säilyy vetovoimaisena. En kuitenkaan tee tutkielmassa pääosin eroa luontomatkailun ja matkailun välillä, sillä luontomatkailu ei ole ensinnäkään virallinen toimiala, eikä sitä siten voi erottaa muusta matkailualasta (Koivula & Saastamoinen 2005, 11). Toivonen ym. (2005, 4) myös esittävät, että luontoon perustuva matkailu tulisi ymmärtää osana laajempaa matkailutaloutta ja sitä muokkaavia yhteiskunnallisia prosesseja eikä sitä tulisi irrottaa muusta matkailu ja aluetaloustoiminnasta. Sen sijaan luontomatkailuun liittyy omaa yritystoimintaa, tuotteita ja erilliskohteita, mutta niiden kehittyminen ja kuluttaminen edellyttävät käytännössä muun matkailutalouden, paikallisyhteisöjen ja elinkeinojen tukea. Koska käytännössä matkailu on vain yksi tutkimusalueen luontoa hyödyntävistä käyttömuodoista, otan tässä yhteydessä esiin myös metsien monikäytön määritelmän. Hytönen (1992, Kankaan 2001, 31 mukaan) on määritellyt sen tietyn metsäalueen tuottamien hyödykkeiden tietoiseksi käytöksi samanaikaisesti useampaan kuin yhteen tarkoitukseen. Luokitteluita käyttömuodoista voidaan taas tehdä monenlaisia. Kohdistan primäärisen huomion jo aikaisemmin mainitsemiini käyttömuotoihin eli matkailuun, metsä ja porotalouteen, luonnon virkistyskäyttöön sekä luonnonsuojeluun. 1.4 Tutkimusaineisto Haastattelu on yksi käytetyimpiä aineistonkeruumenetelmiä yhteiskuntatieteellisessä ja laadullisessa tutkimuksessa. Se tarjoaa hyvin luonnollisen tavan selvittää millaisia ajatuksia, asenteita, odotuksia, käsityksiä ja uskomuksia ihmisellä on. Laadullisen tutkimuksen metodikirjallisuudessa haastattelu määritellään yleensä tutkijan aloitteesta tapahtuvaksi ja johdattelemaksi keskustelutilanteeksi, jolla on ennalta päätetty tarkoitus. Nykyisin sallitaan kuitenkin myös aikaisempaa keskustelunomaisemmat haastattelutyypit, joissa hyväksytään haastattelijan ja haastateltavan välinen vuorovaikutus. (Eskola & Suoranta 1998, 86; Hirsjärvi & Hurme 2000, 11, ) 12

13 Tutkielman empiirisenä aineistona käytän kesällä 2004 Metsäntutkimuslaitoksen Ylä Lapin metsien kestävä käyttö tutkimushanketta varten kerättyä laadullista haastatteluaineistoa. Aineiston keruuseen, sen suunnitteluun sekä haastattelujen litterointiin osallistui lisäkseni Lapin yliopiston matkailututkimuksen perusopiskelija Anne Kivelä. Haastattelut olivat tyypiltään puolistrukturoituja eli teemahaastatteluita, joissa käsiteltävät teemat kaikille haastateltaville ovat samat. Tutkimusaineiston keruuseen teemahaastatteluin päädyttiin muun muassa siksi, että se soveltuu menetelmänä myös arkojen ja tunteita nostattavien aiheiden tutkimiseen (Hirsjärvi & Hurme 2000, 11). Haastatteluita varten laadittiin ensin haastattelurunko (ks. liite 1), jonka laatimista edelsi perehtyminen metsäkiistaan liittyvään lehdistökirjoitteluun ja aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen. Tämän perehtymisen sekä Ylä Lapin metsien kestävä käyttö tutkimushankepalaverien tuloksena haastatteluissa käsiteltäviksi teema alueiksi määriteltiin haastateltavan oma luontosuhde sekä haastateltavan näkemys eri luonnonkäyttömuotojen välisistä suhteista ja ristiriidoista, luonnonkäytön päätöksenteosta ja suunnittelusta sekä arvio alueen yhteiskunnallisista ja luonnonkäytön tulevaisuuskuvista. Ensimmäiseen teemaan liittyi myös karttatyöskentelyä. Siinä haastateltava kertoi kartan avulla oman elinkeinonsa tai tulonmuodostuksensa ja luontoharrastuksiensa kannalta tärkeistä alueista sekä muuten itselleen tärkeiksi, kauniiksi tai muistorikkaiksi kokemistaan paikoista. Haastattelurunkoa valmiine kysymyksineen ei kuitenkaan noudatettu haastatteluissa kirjaimellisesti, vaan tavoitteena niissä oli käydä avointa, joustavaa ja vuorovaikutteista keskustelua haastateltavan oman ajatusmaailman ymmärtämiseksi. Merkitysrakenteita tutkittaessa onkin olennaista, että ihmiset itse hahmottavat ja jäsentävät asioita ja puhuvat niistä omin sanoin (Alasuutari 1999, 83). Haastattelu oli meille molemmille haastattelijoille entuudestaan tuttu aineistonkeruumenetelmä. Lisäksi pyrimme Annen kanssa aktiivisesti luottamuksellisen suhteen rakentamiseen haastateltaviimme, sillä tiedostimme aiheen olevan jossain määrin arka ja olimme itse paikallisyhteisön ulkopuolisia ihmisiä. Toisaalta ulkopuolisuutemme ja puolueettomuutemme mielestäni edesauttoi haastateltavien avautumista sekä lisäsi heidän tarvettaan kertoa omista näkemyksistään perusteluineen. Haastatteluissa toinen meistä toimi vuorotellen päätoimisena haastattelijana ja toinen avustajana, joka huolehti haastattelun nauhoituksesta, muistiinpanojen kirjoittamisesta sekä kaikkien teema alueiden läpikäymisestä. Haastat 13

KANSALLISPUISTOT MURROKSESSA

KANSALLISPUISTOT MURROKSESSA YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA / JOENSUUN YLIOPISTO, YHTEISKUNTA- JA ALUETIETEIDEN TIEDEKUNTA; N:O 81 UNIVERSITY OF JOENSUU, PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES Riikka Puhakka KANSALLISPUISTOT MURROKSESSA

Lisätiedot

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Kaisa Raitio ja Teijo Rytteri Kaisa Raitio Metsähallituksen ja valtio-omistajan vastuu Ylä-Lapin porotalouden ja metsätalouden välisessä kiistassa

Lisätiedot

SAMOILLA KAIROILLA. Luonnonkäyttömuotojen suhteista Lapissa paikallisyhteisön näkökulmasta

SAMOILLA KAIROILLA. Luonnonkäyttömuotojen suhteista Lapissa paikallisyhteisön näkökulmasta SAMOILLA KAIROILLA Luonnonkäyttömuotojen suhteista Lapissa paikallisyhteisön näkökulmasta Ilona Mettiäinen Tampereen yliopisto Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Yhdyskuntatieteiden laitos Aluetieteen

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Syksy 2012

Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Syksy 2012 Jenni Lankila MATKAILUN KEHITTÄMINEN KANSALLISPUISTOSSA Paikallisia näkemyksiä Pallaksen matkailukeskuksen ja sen lähialueiden kehittämisestä ja kehittämisen vaikutuksista paikallisten asukkaiden toimintatiloihin

Lisätiedot

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA

SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Jenni Rautio SAVONLINNA KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA Tarkastelussa matkailijoiden mielikuvat ja kokemukset kesäkaupungista Taidehistorian pro gradu -tutkielma Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Avainsanat: ympäristökonflikti, tarinalinja, diskurssi, valta, toimijuus ja ympäristöpolitiikka.

Avainsanat: ympäristökonflikti, tarinalinja, diskurssi, valta, toimijuus ja ympäristöpolitiikka. Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Viinivaaran pohjavesikysymys: Yhtenäinen valtadiskurssi ja vastadiskurssien kirjo Tekijä: Rita Junes Koulutusohjelma/oppiaine: Sosiologia Työn

Lisätiedot

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien.

Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL. Kotkan-Haminan seudun. matkailuyrittäjien. Tiia-Mari Eilola EN MIE KOE, ETTÄ SE ON MIKÄÄ SEMMONEN YLITSEPÄÄSEMÄTÖN MÖRKÖ TUOL Kotkan-Haminan seudun matkailuyrittäjien asennoituminen kestävään matkailuun Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Syksy

Lisätiedot

Emmi Karppinen Työntekijä, uhri vai suomalaisuuden peili? Diskurssianalyyttinen tutkimus maahanmuuttokeskustelusta Helsingin Sanomissa vuosina

Emmi Karppinen Työntekijä, uhri vai suomalaisuuden peili? Diskurssianalyyttinen tutkimus maahanmuuttokeskustelusta Helsingin Sanomissa vuosina Emmi Karppinen Työntekijä, uhri vai suomalaisuuden peili? Diskurssianalyyttinen tutkimus maahanmuuttokeskustelusta Helsingin Sanomissa vuosina 2000-2012 Pro gradu-tutkielma Sosiologia Kevät 2013 2 Lapin

Lisätiedot

1. Johdanto. 1.1 Miksi tutkia luontopolkuja?

1. Johdanto. 1.1 Miksi tutkia luontopolkuja? 1. Johdanto 1.1 Miksi tutkia luontopolkuja? Tämän pro gradu tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten luonto luontopoluilla esitetään ja millaisia luontokäsityksiä esitystapojen taustalla on. Halusin

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet

Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Matkailukeskus ja päiväkäyntikohteet matkailualueen kehittämisessä Tutkimuskohteena Oulun matkailu- ja virkistysalueet Anna-Riitta Sulander Pro gradu-tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto 2014 Oulun

Lisätiedot

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus

Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen Diskursiivinen tutkimus By: Pinja Halme PINJA.HALME@ECON.JYU.FI Abstract The purpose of this paper is to examine different age groups and age management in organizations.

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa

Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Anni Jyrinki Talous, tiede ja ihmisläheisyys terveysjournalismissa Analyysi Savon Sanomien terveysjournalismista kolmella vuosikymmenellä Tiedeviestinnän pro gradu

Lisätiedot

MORAALISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA Raskaana olevan työntekijän toiminnan arvottaminen internetin vertaiskeskustelussa

MORAALISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA Raskaana olevan työntekijän toiminnan arvottaminen internetin vertaiskeskustelussa MORAALISEN TOIMIJUUDEN RETORIIKKAA Raskaana olevan työntekijän toiminnan arvottaminen internetin vertaiskeskustelussa Hanna Katariina Bergman Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiologia

Lisätiedot

!"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!&

!#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+01001!& !"#$$%&'%&(()&*+,-+*.$$.*&*%%$$%&$/+"01001!& '2232456677282469:7;4&

Lisätiedot

Mitä se vastuullinen matkailu oikein on? Responsible tourism is actually about doing something not just talking

Mitä se vastuullinen matkailu oikein on? Responsible tourism is actually about doing something not just talking Mitä se vastuullinen matkailu oikein on? Responsible tourism is actually about doing something not just talking Anu Nylund (0240747) Kandidaatintutkielma Tutkimusraportti Lapin Yliopisto Matkailun ja liiketoiminnan

Lisätiedot

Susista voi kertoa monta tarinaa. Tässä

Susista voi kertoa monta tarinaa. Tässä Susipolitiikka eri toimijaryhmien tarinoissa Outi Ratamäki Joensuun yliopisto, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan oppiaineryhmä Susista voi kertoa monta tarinaa. Tässä artikkelissa tarkastelen sutta

Lisätiedot

Ylä-Lapin metsien käytön ristiriidat näkökulmia kestävään käyttöön

Ylä-Lapin metsien käytön ristiriidat näkökulmia kestävään käyttöön ACTA LAPPONICA FENNIAE 22 Ylä-Lapin metsien käytön ristiriidat näkökulmia kestävään käyttöön Toimittaneet Mikko Hyppönen, Sirkka Tapaninen ja Pertti Sarala Lapin tutkimusseura Acta Lapponica Fenniae Rovaniemi

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto Huhtikuu 2013 Tiina Mattanen SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkimusaihe ja oma

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta JOUSTOTYÖN JOHTAMINEN. tarvitaan selkeitä tavoitteita ja yhteisiä pelisääntöjä

LAPIN YLIOPISTO. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta JOUSTOTYÖN JOHTAMINEN. tarvitaan selkeitä tavoitteita ja yhteisiä pelisääntöjä 1 LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta JOUSTOTYÖN JOHTAMINEN tarvitaan selkeitä tavoitteita ja yhteisiä pelisääntöjä Johtaminen Pro gradu -tutkielma Kevät 2015 Tekijä: Minna Majava Ohjaaja:

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Mia-Maria Tiainen TÄYTTÄ ELÄMÄÄ AARTEIDEN KESKELLÄ Unelmakodin esitykset suomalaisissa sisustuslehdissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Mia-Maria Tiainen TÄYTTÄ ELÄMÄÄ AARTEIDEN KESKELLÄ Unelmakodin esitykset suomalaisissa sisustuslehdissä TAMPEREEN YLIOPISTO Mia-Maria Tiainen TÄYTTÄ ELÄMÄÄ AARTEIDEN KESKELLÄ Unelmakodin esitykset suomalaisissa sisustuslehdissä Mediakulttuurin pro gradu-tutkielma Median, teatterin ja viestinnän yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa!

Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa! Markus Kaakinen Tampereen Yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipsykologia Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa! Tapaustutkimus ympäristöekspertti-toiminnasta

Lisätiedot

ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta

ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT TILANTEESSA, JOSSA NUORI ON SIJOITETTU LASTENSUOJELUN LAITOSHUOLTOON Narratiivinen tapaustutkimus kahden nuoren tilanteesta Tampereen yliopisto Sosiologian ja sosiaalipsykologian

Lisätiedot

VIHREÄLLÄ ON VIISI MILJOONAA SÄVYÄ Vihreyden retoriikka Kansallisen Kokoomuksen ympäristöpoliittisessa ohjelmassa 2011. Pro gradu Teresa Pohjolainen

VIHREÄLLÄ ON VIISI MILJOONAA SÄVYÄ Vihreyden retoriikka Kansallisen Kokoomuksen ympäristöpoliittisessa ohjelmassa 2011. Pro gradu Teresa Pohjolainen VIHREÄLLÄ ON VIISI MILJOONAA SÄVYÄ Vihreyden retoriikka Kansallisen Kokoomuksen ympäristöpoliittisessa ohjelmassa 2011 Pro gradu Teresa Pohjolainen Jyväskylä yliopisto Kielten laitos Suomen kielen oppiaine

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Petteri Ruotsalainen. VAPAAT TOIMITTAJAT Haastattelututkimus freelancer-toimittajien ammatti-identiteetistä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Petteri Ruotsalainen. VAPAAT TOIMITTAJAT Haastattelututkimus freelancer-toimittajien ammatti-identiteetistä TAMPEREEN YLIOPISTO Petteri Ruotsalainen VAPAAT TOIMITTAJAT Haastattelututkimus freelancer-toimittajien ammatti-identiteetistä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Lokakuu 2003 2 TAMPEREEN YLIOPISTO Tiedotusopin

Lisätiedot

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä

VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Senni Salmenoja VEPSÄN SAAREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Matkailutuotteen moduulimalli apuvälineenä ulkoilu- ja virkistysalueen kokonaisvaltaisessa kehittämisessä Jyväskylän yliopisto Liikunta- ja terveystieteiden

Lisätiedot

Mika Laukkanen. Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Syksy 2014

Mika Laukkanen. Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Syksy 2014 Mika Laukkanen KESTÄVÄN LUONTOMATKAILUN SUUN- NAT TUOTEKEHITYKSESSÄ Tapaustutkimus Pyhä Luoston alueen toimijoista Pro gradu -tutkielma Matkailututkimus Syksy 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot