Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa Kommunfullmäktige Kunnanvaltuustossa. Mustasaari. Mittakaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa Kommunfullmäktige Kunnanvaltuustossa. Mustasaari. Mittakaava"

Transkriptio

1 Detaljplan gällande Bockberget utvidgning 2 i Oravais by och Vörå kommun. Asemakaava koskien Bockberget laajennus 2 Oravaisten kylässä ja Vöyrin kunnassa. Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa Kommunfullmäktige Kunnanvaltuustossa Korsholm Mustasaari Skala Mittakaava 1:2000 Kommunens plankod/ Kunnan kaavatunnus: A1a

2 Vöyrin kunnan Oravaisten kylässä sijaitsevan Bockberget laajennus 2 nimisen asemakaavan selostus, joka koskee asemakaavakarttaa mittakaavassa 1: 2000, päivätty HN-Consult Oy puh Markkinatie Mustasaari

3 Sisällysluettelo: 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan oikeusvaikutukset LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus alueesta Luonnonympäristö ja lähiympäristö Rakennettu ympäristö Palvelut Virkistys Liikenne Erikoistoiminta Tekninen huolto Maanomistussuhteet Suunnittelutilanne Kaava-alueen koskevat kaavat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavoituksen tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisten yhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden seuraukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset Kaavamerkinnät ja kaavamääräykset Nimi ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Toteuttaminen ja ajoitus... 14

4 S i v u 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaava-alue Asemakaava koskee Bockberget ja Bockbergetin laajennus nimisten asemakaavojen toista laajennusvaihetta Oravaisten kylässä ja Vöyrin kunnassa. Laajennus rajoittuu etelässä (559-BA-136) vahvistettuun Bockberget nimiseen asemakaavaan, pohjoisessa (559-KV 55) vahvistettuun Tacksamvikenin asemakaavaan ja idässä hyväksyttyyn Bockberget laajennus nimiseen asemakaavaan. Asemakaavan laajennus käsittää koko tila Sandgroparna RNo 5:350. Tilan pinta-ala on noin 2,5 ha. Kuva 1. Asemakaava-alueen likimääräinen sijainti. 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaava-alue sijaitsee Vöyrin kunnan Oravaisten kylässä, n. 1,5 km luoteeseen Oravaisten kunnanosakeskuksesta. Pohjoisessa kaava-alue rajoittuu Tacksamvikenintiehen. N m kaava-alueesta länteen sijatsee Oravaistenselkä niminen merenlahti. Alue sijaitsee peruskarttalehdellä

5 S i v u 2 Kuva 2. Asemakaava-alueen laajuus. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaava on saanut nimen Bockberget laajennus 2 niminen asemakaava Vöyrin kunnan Oravaisten kylässä. Asemakaavan laatimisen tavoitteena on luoda uusia asuntotontteja merenläheiseen ympäristöön. Rajoittuessaan ennestään jo asemakaavoitettuihin alueisiin tämä alue muodostaa jo syntyneen asuntoalueen luonnollisen laajennuksen. Asemakaavan laajennuksella halutaan tehostaa alueen maankäyttöä ja tarjota houkuttelevia tontteja kunnan uudisrakentajille. 1.4 Selostuksen sisällysluettelo Asemakaava koostuu asemakaavakartasta kaavamerkintöineen, kaavamääräyksistä sekä kaavaselostuksesta. Kaavaselostuksessa esitetään kaavoitusalueen perustiedot, tavoitteet ja ratkaisujen perusteet. Erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu. 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liitteet: 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Teksti 2a-2b. Maanomistajien suostumus Teksti 3. Vesi- ja viemärijohtoverkosto Kartta 4. PM työkokouksesta Teksti 5. Luontoinventointi Teksti 6. Asemakaavan seurantalomake Lomake ASEMAKAAVAKARTTA 1:2000

6 S i v u 3 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Toukokuu 2010 Alueen maanomistajat tekivät kaavoitussopimuksen konsultin, HN-Consult Oy:n kanssa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Kunnanhallitus päätti käynnistää Bockberget nimisen asemakaavan laajennus 2, ja päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville Kunnanhallitus hyväksyi maankäyttösopimuksen Bockberget laajennus 2 nimisen asemakaavan laatimiseksi ELY-keskuksella työkokous Vöyrin kunnan ajankohtaisista kaavoitushankkeista. Kaavalaajennuksen lähtöaineistoa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa esiteltiin Maanomistajat allekirjoittivat kunnan kanssa tehdyn maankäyttösopimuksen Kunnanhallitus ilmoitti kuuluttamalla ko. alueelle käynnistetystä kaavoitushankkeesta ja asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä MRL:n 63 mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty yhtään muistutusta Kunnanhallitus päätti laitaa kaavaehdotus julkisesti nähtävillä Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajaksi MRL:n 65 ja MRA:n 27 mukaisesti. Pyydettiin asiaa koskevilta viranomaisilta lausunnot. Lausuntoja ei tullut.??.??.2012 Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan.??.??.2012 Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan. 2.2 Asemakaava Asemakaavaehdotus sisältää erillispientalojen korttelialue (AO), lähivirkistysalueet (VL) sekä asemakaavakatualueita. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Alue on kokonaan yksityisomistuksessa, mikä tarkoittaa että kaavan toteuttaminen riippuu maanomistajista. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 83 :ssä mainittujen yleisten alueiden toteuttamisesta ja kunnossapidosta vastaavat alueen maanomistajat (MRL 91 ).

7 S i v u Asemakaavan oikeusvaikutukset Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavasta poiketen (rakentamisrajoitus). Muiden ympäristöä muuttavat toimenpiteiden osalta asemakaavaa tulee ottaa huomioon seuraavassa määritellyin tavoin. Asemakaavaalueelle ei saa sijoittaa asemakaavan mukaista maankäyttöä haittaavia toimintoja. Asemakaava-alueelle ei myöskään saa sijoittaa sellaisia toimintoja jotka ovat ristiriidassa haittaavia ympäristöseuraamuksia estävien tai rajoittavien asemakaavamääräysten kanssa. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus alueesta Kaava-alue käsittää 2,455 hehtaarin suuruista Strandbyn koillispuolella, tarkemmin sanottuna Bockbergetillä sijaitsevaa aluetta. Alueesta kaakkoon sijaitsee Oravaisten kunnanosakeskus. Liikenne alueelle tulee tapahtumaan suoraan Tacksamvikenintieltä sekä Bergmaninpolulta, joka on Tacksamvikenin sivukatu. Lännessä kaava-alue rajoittuu rantatonteille johtavaan rasitetiehen Luonnonympäristö ja lähiympäristö Kaava-alue ja sen lähiympäristö koostuu sekä kiinteän että vapaa-ajan asutuksen rakennusryhmistä, ja lisäksi tavanomaisesta eri-ikäistä puustoa kasvavasta metsätalousmaasta, jonka seassa pienehköjä peltotilkkuja ja niittyjä. Kaava-alue on mäkistä, ja korkeudet merenpinnasta 6 17 m. Avokalliota esiintyy monin paikoin. Kasvillisuutta on niukasti, koska alue on pääosin paljaaksi hakattu v Yksittäiset siemenpuiksi jätettyjen mäntyjen lisäksi alue kasvaa rajatuilla osa-alueilla vesakkoa, varvukkoa ja sitten pintakasvillisuutena sammalta ja jäkälää. Natura-2000 alueita tai muita suojelualueita ei esiinny kaava-alueella eikä sen läheisyydessäkään. Kesällä 2011 on kaava-alueelta laadittu luontoinventointi kaavoituksen pohjaksi. Inventoinnin tekijänä oli Nature-Invest/ FM, biologi Ingvar Fagerholm. Luontoinventointi on kaava-asiakirjojen liitteenä.

8 Sivu 5 Kuva 3. Näkymä kaava-alueen eteläosasta Rakennettu ympäristö Kaava-alue on täysin rakentamatonta. Alueen pohjois-, itä- ja länsipuolella on jo asemakaavoitettuja pysyvän asutuksen alueita, ja alueen länsipuolella ranta-alueella on vapaa-ajan asutusta, minkä joukossa myös muutama ympärivuotiseen asumiseen käytetty talo Palvelut Kaava-alueen sisältä ei löydy palveluja. Vöyrin kunnan Oravaisten kunnanosakeskuksesta löytyy palveluja, kuten elintarvikekauppoja, pankki, posti, kirjasto, terveyskeskuksen toimipiste, kunnantalo kunnanosan kunnallispalveluineen, kukkakauppa, rakennustarvikekauppa, kampaamo, atk-alan kauppa, leipomo ym., kaikki vain n. 1,5 2,0 km päässä kaava-alueesta Virkistys Meren läheisyys kohentaa huomattavasti alueen virkistysmahdollisuudet, kesällä kalastus- ja veneretkeilyn muodossa ja talvella pilkkikalastuksen ja moottorikelkkailun muodossa. Kaava-alueelta koilliseen sijaitsevat metsäalueet tarjoavat hyviä virkistysmahdollisuuksia jokamiehenoikeuteen perustuvien sienestys- ja marjastusmahdollisuuksien muodossa Liikenne Alueelle tuleva liikenne tulee käyttämään alueen pohjoispuolella kulkevaa Tacksamvikenin kaavatietä, sekä lisäksi alueen itäpuolella rakenteilla olevaa uutta Bergmansstigen nimistä kaavatietä. Sekä autoilijoille että jalankulkijoille ja pyöräilijöille yhteydet kunnanosakeskukseen ovat turvalliset valtatien nro 8 alitse rakennetun alikulkuväylän ansiosta.

9 S i v u Erikoistoiminta Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei esiinny teollisuutta, turkistarhausta taikka muutakaan sen kaltaista erikoistoimintaa Tekninen huolto Kunnalliset vesi- ja viemärijohdot sivuavat alueen itäreunaa ja kulkevat yhdensuuntaisesti alueen koillisreunan kanssa. Vesi- ja viemärijohtolinjauksen kartta on kaava-asiakirjojen liitteenä. Alueen tonttien liittäminen kunnalliseen johtoverkkoon vaatii varsin vähäisiä toimenpiteitä, ja näistä vastaa kunnan ja maanomistajan välillä tehdyn maankäyttösopimuksen mukaisesti alueen maanomistaja. E m sopimuksen mukaan maanomistaja vastaa omalla kustannuksellaan katujen suunnittelusta ja rakentamisesta samoin kun johtojen ja muiden yleisten rakennelmien mahdollisesta siirtämisestä alueen sisällä. Kunta voi erityisellä kunnallisella päätöksellä ottaa tiealueita haltuun korvauksetta. Maanomistaja vastaa myös kustannuksellaan VAliittymäverkoston suunnittelusta ja rakentamisesta kaikille asemakaavanmukaisille tonteille. VA-suunnitelmista on saatava a o kunnallisen viranhaltijan hyväksynnän. Kunta ottaa vastaanottokatselmuksen jälkeen yleiset rakennelmat ja alueet omistukseensa ja ylläpidettäviksi. Tontinomistajien kanssa tehdään hakemusten perusteella liittymäsopimukset vesipalvelulaitoksen määräysten mukaisesti Maanomistussuhteet Asemakaavan laajennuksen kohteena oleva tilan omistus on seuraava: Sandgroparna RNo 5:350 Barbro Löfqvist Lokkikuja 5 A Helsinki Åsa Raunio Haukkatie Dragsvik 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-alueen koskevat kaavat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Ministeriön valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuivat voimaan Tavoitteet ovat tarkistetut joiltakin osin. Tarkistetut tavoitteet astuivat voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuksiin asiansisällön perusteella:

10 S i v u 7 1. Toimiva aluerakenne 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö sekä virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Selvitys miten kaava suhtautuu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin: Toimiva aluerakenne Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Kaavoituksessa on otettu huomioon lähiympäristön olemassa oleva rakenne ja kaavoituksella tuetaan olemassa olevia palveluja. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Samalla ajalla yhteiskuntarakenteen tuetaan ja palvelut tulevat yhtenäiseksi ja parantaa elinympäristön laatua. Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Asemakaavoituksen yhteydessä pitää edellyttää yhtenäisempää yhdyskuntarakennetta ja esittää sellaisen aikaansaamiseksi tarpeelliset toimenpiteet. Tässä suunniteltu asutus tukee kyläkuva ja infrastruktuuria. Uudisrakentamista ei sijoiteta sellaisille alueille missä on tulvavaaraa. Rakentamisen tihentäminen edistää energiansäästämistä. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Asemakaavan laatimisen yhteydessä ei ole laadittu ympäristö- ja kulttuuriperinnöstä selvitystä. Virkistysmahdollisuudet ja edellytykset lähialueella ovat hyvät meren läheisyyden ja kaava-alueen tuntumassa sijaitsevien metsäalueiden ansiosta.

11 S i v u 8 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Tieverkkoyhteydet kaava-alueelle ovat hyviä, ja kunnanosakeskuksen yhteydet ja saavutettavuus ovat hyviä. Yhteydet Vöyrin kuntakeskukseen ja Vaasan seutukeskukseen ovat myös hyviä. Asemakaavan toteuttamisen myötä liikenne alueelle tulee lisääntymään. Liikennemäärän kasvu on kunnanosakeskuksen tasolla niin vähäistä, ettei lisäselvityksiä tähän suhteen ole tarpeen. Luonto- ja kulttuuriympäristön erityiset aluekokonaisuudet Kulttuuriympäristö- tai rakennusinventointia ei ole tehty koska kaavaalueen lähialueen asutus koostuu vasta 1970-luvusta alkaen rakennetuista vapaa-ajan ja ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetuista asunnoista. Kaavoituksen yhteydessä on kesällä 2011 tehty luontoinventointi alueelta. Maakuntakaava Pohjanmaan maakuntakaava hyväksyttiin Pohjanmaanliiton maakuntavaltuustosta, ja vahvistettiin Ympäristöministeriöstä. Maakuntakaava korvaa kaikki alueella voimassa olevat seutukaavan vaihekaavat. Maakuntakaava sisältää seuraavat asiakokonaisuudet: Maakunnan keskeiset kehittämisen kohdealueet Tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen edellyttämät maankäyttö-varaukset Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt Luonnonvarojen kestävän käytön edellyttämät vesi- ja maaainesvarat Alueiden käytön ekologisen kestävyyden turvaavat suojelu- ja Natura-alueet Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisen edellyttämät aluevaraukset sekä riittävät virkistysalueet Pohjanmaan maakuntakaavassa löytyy seuraavat kaava-aluetta koskevat aluevaraukset: Merenläheinen kylä at-2 Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan kylät, jotka soveltuvat merenläheiseen asumiseen. Suunnittelumääräys: Alueidenkäytön suunnittelussa kylän asemaa tulee vahvistaa sovittamalla yhteen vapaa-ajan ja pysyvän asumisen sekä muun toiminnan tarpeet. Kylä tulee kehittää liikennejärjestelyltään sekä kylä- ja palvelurakenteeltaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Kaavoituksessa tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet, maisemalliset arvot ja yhdyskuntatekniikan järjestäminen. Rakentamista ei tule osoittaa tulvaherkille alueille.

12 S i v u 9 Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue mv Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan matkailun kannalta vetovoimaisia alueita. Suunnittelumääräys: Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja kehittäessä tulee ottaa huomioon alueen eritysominaisuudet ja hyödyntää niiden vetovoimaisuutta. Virkistysalueista ja reitistöistä tulee muodostaa yhteistoimintaverkostoja. Matkailua ja virkistystä palveleva rakentaminen tulee sopeuttaa ympäristöön. Tämä alue sijaitsee mv-11 sisällä: Alueen historia (taistelutanner ja Kimon ruukki) muodostavat perustan. Lahdenperän mahdollisuudet. Kuva 4. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. Yleiskaava Alue sisältyy Oravaisten kunnanvaltuuston vahvistamaan Oravaisten merenläheisten kylien osayleiskaavaan. Seuraavat osayleiskaavan aluevaraukset kohdistuvat asemakaavan laajennusalueeseen: M maa- ja metsätalousalue sekä RA/AO vapaa-ajan asutuksen alue, jonka voi muuttaa ympärivuotiseksi asuntoalueeksi.

13 S i v u 10 Kuva 5. Ote vahvistetusta rantaosayleiskaavasta. Asemakaava Alue ei ole aikaisemmin asemakaavoitettu, mutta rajoittuu etelässä Bockbergetin vahvistettuun asemakaavaan, idässä Bockbergetin vahvistettuun asemakaavan laajennukseen ja pohjoisessa Tacksamvikenin vahvistettuun asemakaavaan. Rakennusjärjestys Vöyri-Maksamaan kunnan rakennusjärjestys on tarkistettu ja hyväksytty kunnanvaltuustossa Tätä rakennusjärjestystä noudatetaan siihen asti kunnes uusi Vöyrin kunta on saanut oman rakennusjärjestyksen. Pohjakartta Kaavoituksen pohjaksi on käytetty mittakaavassa 1:2000 laadittua pohjakarttaa, jonka maanmittausinsinööri Pentti Hoppu on hyväksynyt asemakaavan pohjakartaksi. 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Kaavoituksen tarve Maanomistajat ovat Vöyrin kunnan kanssa käytyjen neuvottelujen seurauksena tehneet aloitteen kaavoituksesta. Asemakaavan laajennuksen laatimisen avulla halutaan tehostaa alueen maankäyttöä mahdollistamalla suurten houkuttelevien merenläheiseen ympäristöön sijoittuvien asuntotonttien tarjontaa.

14 S i v u Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanhallitus päätti käynnistää Bockbergetin laajennus 2 nimetyn alueen asemakaavoitusta ja asettaa osallistumis- ja arviointiohjelman yleisesti nähtäville. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Maanomistajat Rajanaapurit Hallintoyksiköt o Kunnanvaltuusto o Kunnanhallitus o Tekninen sektori o Rakennus- ja ympäristövalvonta Muut viranomaiset o Eteläpohjanmaan ELY-keskus; vastuualue ympäristö- ja luonnonvarat o Pohjanmaan liitto Vireille tulo Kunnanhallitus ilmoitti kaavoituspäätöksestä julkaisemalla kuulutusilmoitukset paikallisissa päivälehdissä Vasabladet, Pohjalainen ja Ilkka sekä kunnan ilmoitustaululle ja kunnan internet-kotisivulle julkaistuilla kuulutuksilla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetettiin julkisesti nähtäville MRL:n 62 ja MRA:n 30 mukaisesti. Pyydettiin viranomaisilta lausunnot, mutta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei annettu yhtään lausuntoa Viranomaisten yhteistyö Työkokous konsultin, Vöyrin kunnan ja ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat- sekä liikenne- ja infrarakenne- vastuualueiden kesken pidettiin Vaasassa Kokouksen läsnä: ELY-keskus: Matti Rantala, Seppo Hakala, Kirsti Sundback, John Öst ja Markku Järvelä, Vöyrin kunta: Markku Niskala ja Peter Rex, HN-Consult: Clas-Göran Herrgård, Sven Mattas ja Martina Bäckman. Kokouksessa esiteltiin kaavoituksen pohja-aineistoa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Keskusteltiin aluevarauksista ja alueen palvelujen saatavuudesta. Ely-keskuksen puolelta todettiin lisäksi, ettei ole tarpeen pitää asemakaavasta erillistä viranomaisneuvottelua, koska asemakaavalaajennus on laajuudeltaan vähäinen ja kaavan laajennus tukee hyvin olemassa olevia rakenteita ja alueen kehittämistä. Pohjanmaan museo ei

15 S i v u 12 voinut lausunnossaan ottaa kantaa asemakaavaehdotukseen, vaan odottivat lisäselvityksiä. HN Consult Ab on lähettänyt lisäselvityksiä Pohjanmaan museoon, ja sen jälkeen 1 marraskuuta 2012 Magdalena Lindroosilta saanut lausunnon että: heidän ehdotuksensa on että kyseinen alue jätetään rakentamatta ja että alueelle voidaan lisätä suojelumerkinnän s. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Yhteenveto kaavoituksen tavoitteista Asemakaavan tavoitteena on parantaa alueen kehittymismahdollisuuksia houkuttelevana maaseudun merenläheisenä asumisympäristönä. Alueen kaavoittamista saa tukea valtakunnallisista alueidenkäytön tavoitteista; alue hyödyntää olemassa olevia yhdyskuntarakenteita ja alueen houkuttelevuus antaa kunnalle mahdollisuus saada uusia pysyviä asukkaita, joita maalaiskunnat kovasti tarvitsevat. Kunnallistekniset palvelut on valmiiksi rakennettuna alueelle. Alueen virkistyspalvelujen tarjonta on hyvä merenläheisyyden ansiosta. Alueella on siis hyvät edellytykset kehittyä korkean elämisen ja ympäristön laatua omaavaksi asuinympäristöksi Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden seuraukset Asemakaavaehdotus on laadittu maanomistajan ja kunnan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella. Työn alussa on laadittu useita eri luonnoksia alueen asemakaavaksi. Pääasiallinen lähtökohta on kaavoittaa alueelle uusia erillispientalojen tontteja. 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Asemakaavaehdotus sisältää kaksi korttelialuetta, jossa on yhteensä 7 erillispientaloille osoitettua tonttia (AO) sekä kaksi pienehköä lähivirkistysaluetta (VL). Lisäksi kaava-alue sisältää katualueita ja ajoyhteys. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavan alueenvarauksissa on huomioitu asemakaavoituksen pohjaksi laadittu luontoinventointi. Asemakaavan toteuttaminen ei vaikuta mihinkään erityisiin luonnonarvoihin, koska alue on laajalti muokattu ihmisen toimesta, viimeksi mm. alueella vuonna 2010 tehdyn avohakkuun kautta.

16 S i v u Aluevaraukset Korttelialueet AO, Erillispientalojen korttelialue. Alueelle saadaan rakentaa yhden asunnon käsittäviä asuintaloja. Erillispientalojen korttelialueeksi on varattu 7 tonttia. Rakennusoikeus on kaikille tonteille osoitettu tehokkuus luvuin, tässä e=0,20, joka tarkoittaa että talon kokonaiskerrosala voi olla enintään 20 % tontin pintaalasta. Kortteliin nro 14 saadaan rakentaa 1 ¾ -kerroksisia taloja kellarikerroksin, ja kortteliin nro 13 saadaan rakentaa 1 ½ -kerroksisia taloja ullakkokerroksin. Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on 1,724 ha ja yhteenlaskettu rakennusoikeus on 3448 m Muut alueet VL, Lähivirkistysalue. Asemakaavassa on varattu kaksi lähivirkistysaluetta yhteispinta-alaltaan 0,73 ha. VL-alueen yli on tieoikeus (ajo) merkitty jakokunnan tontille joka on rannan ja asemakaava-alueen välillä. (Erillinen sopimus maanomistajien välillä). Kadut ja tiet Kaduille ja teille on varattu yhteensä 0,0492 ha. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Asemakaava muodostaa olemassa olevan Bockbergetin alueen asutuksen luontevan laajennuksen eikä näin ollen liene pahemmin häiriöksi nykyiselle asutukselle Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Luontoinventoinnissa ei löytynyt asemakaava-alueelta metsälain, vesilain tai luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltavia luontotyyppejä. Syy tähän lienee siinä, että ihmisen käsi on jo ehtinyt laajalti muokata alueen oloja Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset Kunnallistekniikan rakennelmien rakentaminen ja ylläpito (energia- ja vesipalvelut, sekä tie- ja katuverkko) ovat merkittävimmät asemakaavan toteuttamisen aiheuttamista kustannuksista. Asemakaava-alueelle on jo valmiiksi rakennettu johdot, joten asemakaavan toteuttaminen edellyttää vain vähäisiä verkon jatkoja totta kaikki tontit olisi liitettävissä VAverkostoon. Kaava-alueen rajalle on jo valmiit tieyhteydet, joten kaavan toteuttaminen edellyttää enää sisäisten katujen ja ajoyhteyksien raken-

17 S i v u 14 tamista. Pitkän tähtäimen taloudelle alueen toteuttaminen tarjoaa toivottavasti kunnalle tulopuolella uusia veronmaksajia. 5.5 Kaavamerkinnät ja kaavamääräykset Kaava-merkinnät on selitetty kohdassa 5.3, Aluevaraukset. Yleismääräykset: 1. Uudisrakennusten tulee julkisivu- ja kattomateriaalien, kattomuodon ja värityksen suhteen kortteleittain rakentaa yhtenäistä rakentamistapaa noudattaen. 2. Kellarikerros tai osa siitä, johon ei sijoiteta kerrosalaan luettavia tiloja, saa rakentaa enintään 90 cm maanpinnan yläpuolelle. 3. Rakentamisessa tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida nykyistä maastoa louhimisen välttämiseksi. 5.6 Nimi Alueen uuden asemakaavakadun nimeksi on ehdotettu Bergmanninkuja. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 6.1 Toteuttaminen ja ajoitus Tarkoituksena on että kaava hyväksytään lopullisesti kunnanvaltuustossa talvella 2011/2012, tämä ei toteutunut vaan kaava hyväksytään kunnanvaltuustossa syksyllä Kun asemakaava on saanut lainvoiman maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta. Mustasaaressa , Clas-Göran Herrgård HN-Consult Oy

18 Liite 1 Vöyrin kunta, Oravaisten kylä Asemakaavan laatiminen Bockberget - laajennus 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OSA) Mustasaari / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen dokumentti kaavan laatimisen yhteydessä. Maankäyttö- ja rakennuslaki (63 ) toteaa että kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutus-menettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Tässä dokumentissa esitetään suunnitelma osallistumisja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. KAAVOITUSALUE Kuva 2. Asemakaava-alueen rajoitus. Asemakaava-alue sijaitsee Vöyrin kunnassa ja Oravaisten kylässä, n. 1,5 km luoteeseen kuntaosakeskukselta Oravaisessa. Kaava-alue sijaitsee Taksamlahdentien/ Öjintien eteläpuolella, ja rajoittuu alueille missä on vahvistettuja asemakaavoja, tai alueelle missä asemakaava on tekeillä. N metriä länteen kaava-alueelta sijaitsee Oravaisfjärden. Kuva 1. Asemakaava-alueen sijainti. HN-Consult Oy Markkinatie MUSTASAARI Kaavoitus käsittää koko tila Sandgroparna RNo 5:350. Tilan pinta-ala on 2,455 ha. Alue on rakentamaton. Kaava-alue koostuu hakatulta metsältä, missä esiintyy avokalliota. Alueen korkeussuhteet ovat 6-17 metrin välillä merenpinnalta. Kunnanteknillistä elantoa niin kuin vesi- ja viemärijohto kulkee pohjoisenetelään suuntaan kaava-alueen itäosan ulkopuolella. Kuva 3. Ilmakuva alueelta. puh

19 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Asemakaavan laatiminen tavoite alueelle on parantaa alueen maankäyttöä, ja kehittää uudet kehitysmahdollisuudet alueella. Kaavoituksen kautta halutaan luoda uudet asuntotontit vakinaiseen asumiseen meren lähellä. Viehättävät asuintontit hienolla maisemalla merenläheisessä ympäristössä mahdollistetaan uusien asukkaiden muuttaminen kunnalle. Pyritään että asemakaavaehdotuksen tulee sisältää AO-tonttivaraukset, virkistysalue sekä maa- ja metsätalousalue. Maakuntakaavassa löytyy seuraavat varaukset asemakaava-alueella: at-2 Merenläheinen kylä sekä mv-alue matkailun vetovoima-alue. Yleiskaava Kuva 5. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. Alue sisältää Oravaisten osayleiskaavassa merenläheisille kylille, joka on vahvistettu Oravaisten kunnanvaltuustossa Osayleiskaavan mukaan löytyvät seuraavat aluevaraukset kaava-alueella: M- maa- ja metsätalousalue sekä RA/AO Loma-asuntoalue, joka voidaan muuttaa pysyvään asutukseen. Kuva 4. Kaava-alue, katsottu Taksamlahdentieltä KAAVOITUSTILANNE Kaavoitus Maakuntakaava Maakuntakaava Pohjanmaalle hyväksyttiin Ympäristöministeriöstä. Maakuntakaava korvaa kaikki alueella voimassa olevat seutukaavan vaihekaavat. Vaihe 1: Virkistys ja luonnonsuojelu, vahvistettu Vaihe 2: Asutusrakenne, vahvistettu ja Vaihe 3: Luonnonvarat ja liikenne, vahvistettu Kuva 6. Ote vahvistetusta osayleiskaavasta. Asemakaava Alue ei ole asemakaavoitettua aikaisemmin, mutta rajoittuu alueille missä löytyy vahvistetut asemakaavat; etelään Bockbergetin asema-

20 kaavalle vahvistettu , ja pohjoiseen Tacksamvikenin asemakaavalle vahvistettu Sen lisäksi alue rajoittuu itään alueelle missä asemakaava on tekeillä Bockbergetin asemakaavan laajennus. Suojelualueet Alueella ei löydy vahvistettuja suojelukaavoja. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuvat voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä kaavoituksessa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Päätökset Asemakaavan laatiminen tapahtuu maanomistajien aloitteesta. Maanomistajien edustaja on tehnyt konsulttisopimus kaavoittajan HN- Consult Oy:n kanssa toukokuussa Kaavoitustyö aloitettiin talvella KAAVOITUKSEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavoituksen aikana kaavan sisältämät aluevarauksien ja toimintojen välittömät ja välilliset seuraukset arvostellaan koskien muun muassa Rakennettu ympäristö oleva loma-asutus liikennejärjestelyt teknillinen elanto Luonto ja luonnonsuojaus maisema luonnon moninaisuus vesistöt, ilma ja ilmasto Talous työpaikat ja elinkeinotoiminta kunnallinen talous Terveys ja turvallisuus liikenneturvallisuus ihmisten olosuhteet ja terveys ympäristönsuojelu ja ympäristönhaitat Väestö ja yhteiskunnalliset olosuhteet yhteiskunnallinen ympäristö asukasluku Yhteistoiminnan järjestelyt ja asemakaavoituksen vaiheet Asianosaiset Asianosaiset ovat muun muassa seuraavat: Maanomistajat Rajanaapurit Hallintoyksiköt kunnanvaltuusto kunnanhallitus teknillinen jaosto rakennus- ja ympäristövalvonta Muut viranomaiset Etelä- Pohjanmaan elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan liitto

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA VÖYRIN KUNTA VÖYRIN KUNTA ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaressa 23.10.2012 Kaavoitusalue Asemakaava-alue sijaitsee Oravaisten

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET HN-Consult Oy on yhdessä maanomistajan Strand Skogs Ab allekirjoittanut konsulttisopimuksen 17.9. 2012 missä HN-Consultille annetaan oikeus kaavoittaa alue. Maanomista on Vöyrin

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i t 6 6 1-665 S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 11.12.2015 Täydennetty 3.5.2016

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 20.5.2015 SINGSBY Trollkunibackin asemakaava S i v u 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SUONENJOKI. RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUONENJOKI RASTILAN (Suonenjoen kylä tila 4:8) RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN 3.3.2016 SUONENJOKI Rastilan ranta-asemakaavan muuttaminen Maankäytönsuunnittelu (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1. 1/7 LIITE A Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 29.4.2014, 5.1.2015, 9.1.2016 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Lepplaksin osayleiskaavan osan muutos (Nylund 11:98) Kaavaselostus Kaavakoodi: Y1

Lepplaksin osayleiskaavan osan muutos (Nylund 11:98) Kaavaselostus Kaavakoodi: Y1 Lepplaksin osayleiskaavan osan muutos (Nylund 11:98) Kaavaselostus Kaavakoodi: 5994082016Y1 2 Sisällysluettelo: 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 TUNNISTETIEDOT... 4 1.2 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI...

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI

VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI OAS 1 (8) UPM Kymmene Oyj 4.10.2016 VIRTAIN KAUPUNKI, SEINÄJÄRVI SEINÄJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Onnelan alueen asemakaavan laajennus (Tuuri) / 16.11.2016 2 / 8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA, Leistilä Asemakaavan muutos

NAKKILAN KUNTA, Leistilä Asemakaavan muutos NAKKILAN KUNTA, Leistilä Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.12.2008 Kuva 1: Alueen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan muutosta Leistilässä, Hormistontien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAKKILAN KUNTA KESKUSTA-MYLLÄRIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan muutosta Nakkilan kunnan Myllärintien lännenpuoleisella

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot