Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa Kommunfullmäktige Kunnanvaltuustossa. Mustasaari. Mittakaava

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa Kommunfullmäktige Kunnanvaltuustossa. Mustasaari. Mittakaava"

Transkriptio

1 Detaljplan gällande Bockberget utvidgning 2 i Oravais by och Vörå kommun. Asemakaava koskien Bockberget laajennus 2 Oravaisten kylässä ja Vöyrin kunnassa. Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa Kommunfullmäktige Kunnanvaltuustossa Korsholm Mustasaari Skala Mittakaava 1:2000 Kommunens plankod/ Kunnan kaavatunnus: A1a

2 Vöyrin kunnan Oravaisten kylässä sijaitsevan Bockberget laajennus 2 nimisen asemakaavan selostus, joka koskee asemakaavakarttaa mittakaavassa 1: 2000, päivätty HN-Consult Oy puh Markkinatie Mustasaari

3 Sisällysluettelo: 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan oikeusvaikutukset LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus alueesta Luonnonympäristö ja lähiympäristö Rakennettu ympäristö Palvelut Virkistys Liikenne Erikoistoiminta Tekninen huolto Maanomistussuhteet Suunnittelutilanne Kaava-alueen koskevat kaavat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavoituksen tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireille tulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisten yhteistyö Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden seuraukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset Kaavamerkinnät ja kaavamääräykset Nimi ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN Toteuttaminen ja ajoitus... 14

4 S i v u 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaava-alue Asemakaava koskee Bockberget ja Bockbergetin laajennus nimisten asemakaavojen toista laajennusvaihetta Oravaisten kylässä ja Vöyrin kunnassa. Laajennus rajoittuu etelässä (559-BA-136) vahvistettuun Bockberget nimiseen asemakaavaan, pohjoisessa (559-KV 55) vahvistettuun Tacksamvikenin asemakaavaan ja idässä hyväksyttyyn Bockberget laajennus nimiseen asemakaavaan. Asemakaavan laajennus käsittää koko tila Sandgroparna RNo 5:350. Tilan pinta-ala on noin 2,5 ha. Kuva 1. Asemakaava-alueen likimääräinen sijainti. 1.2 Kaava-alueen sijainti Asemakaava-alue sijaitsee Vöyrin kunnan Oravaisten kylässä, n. 1,5 km luoteeseen Oravaisten kunnanosakeskuksesta. Pohjoisessa kaava-alue rajoittuu Tacksamvikenintiehen. N m kaava-alueesta länteen sijatsee Oravaistenselkä niminen merenlahti. Alue sijaitsee peruskarttalehdellä

5 S i v u 2 Kuva 2. Asemakaava-alueen laajuus. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaava on saanut nimen Bockberget laajennus 2 niminen asemakaava Vöyrin kunnan Oravaisten kylässä. Asemakaavan laatimisen tavoitteena on luoda uusia asuntotontteja merenläheiseen ympäristöön. Rajoittuessaan ennestään jo asemakaavoitettuihin alueisiin tämä alue muodostaa jo syntyneen asuntoalueen luonnollisen laajennuksen. Asemakaavan laajennuksella halutaan tehostaa alueen maankäyttöä ja tarjota houkuttelevia tontteja kunnan uudisrakentajille. 1.4 Selostuksen sisällysluettelo Asemakaava koostuu asemakaavakartasta kaavamerkintöineen, kaavamääräyksistä sekä kaavaselostuksesta. Kaavaselostuksessa esitetään kaavoitusalueen perustiedot, tavoitteet ja ratkaisujen perusteet. Erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu. 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Liitteet: 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Teksti 2a-2b. Maanomistajien suostumus Teksti 3. Vesi- ja viemärijohtoverkosto Kartta 4. PM työkokouksesta Teksti 5. Luontoinventointi Teksti 6. Asemakaavan seurantalomake Lomake ASEMAKAAVAKARTTA 1:2000

6 S i v u 3 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Toukokuu 2010 Alueen maanomistajat tekivät kaavoitussopimuksen konsultin, HN-Consult Oy:n kanssa Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Kunnanhallitus päätti käynnistää Bockberget nimisen asemakaavan laajennus 2, ja päätti asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville Kunnanhallitus hyväksyi maankäyttösopimuksen Bockberget laajennus 2 nimisen asemakaavan laatimiseksi ELY-keskuksella työkokous Vöyrin kunnan ajankohtaisista kaavoitushankkeista. Kaavalaajennuksen lähtöaineistoa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa esiteltiin Maanomistajat allekirjoittivat kunnan kanssa tehdyn maankäyttösopimuksen Kunnanhallitus ilmoitti kuuluttamalla ko. alueelle käynnistetystä kaavoitushankkeesta ja asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä MRL:n 63 mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei jätetty yhtään muistutusta Kunnanhallitus päätti laitaa kaavaehdotus julkisesti nähtävillä Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajaksi MRL:n 65 ja MRA:n 27 mukaisesti. Pyydettiin asiaa koskevilta viranomaisilta lausunnot. Lausuntoja ei tullut.??.??.2012 Kunnanhallitus hyväksyi asemakaavan.??.??.2012 Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan. 2.2 Asemakaava Asemakaavaehdotus sisältää erillispientalojen korttelialue (AO), lähivirkistysalueet (VL) sekä asemakaavakatualueita. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Alue on kokonaan yksityisomistuksessa, mikä tarkoittaa että kaavan toteuttaminen riippuu maanomistajista. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 83 :ssä mainittujen yleisten alueiden toteuttamisesta ja kunnossapidosta vastaavat alueen maanomistajat (MRL 91 ).

7 S i v u Asemakaavan oikeusvaikutukset Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavasta poiketen (rakentamisrajoitus). Muiden ympäristöä muuttavat toimenpiteiden osalta asemakaavaa tulee ottaa huomioon seuraavassa määritellyin tavoin. Asemakaavaalueelle ei saa sijoittaa asemakaavan mukaista maankäyttöä haittaavia toimintoja. Asemakaava-alueelle ei myöskään saa sijoittaa sellaisia toimintoja jotka ovat ristiriidassa haittaavia ympäristöseuraamuksia estävien tai rajoittavien asemakaavamääräysten kanssa. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus alueesta Kaava-alue käsittää 2,455 hehtaarin suuruista Strandbyn koillispuolella, tarkemmin sanottuna Bockbergetillä sijaitsevaa aluetta. Alueesta kaakkoon sijaitsee Oravaisten kunnanosakeskus. Liikenne alueelle tulee tapahtumaan suoraan Tacksamvikenintieltä sekä Bergmaninpolulta, joka on Tacksamvikenin sivukatu. Lännessä kaava-alue rajoittuu rantatonteille johtavaan rasitetiehen Luonnonympäristö ja lähiympäristö Kaava-alue ja sen lähiympäristö koostuu sekä kiinteän että vapaa-ajan asutuksen rakennusryhmistä, ja lisäksi tavanomaisesta eri-ikäistä puustoa kasvavasta metsätalousmaasta, jonka seassa pienehköjä peltotilkkuja ja niittyjä. Kaava-alue on mäkistä, ja korkeudet merenpinnasta 6 17 m. Avokalliota esiintyy monin paikoin. Kasvillisuutta on niukasti, koska alue on pääosin paljaaksi hakattu v Yksittäiset siemenpuiksi jätettyjen mäntyjen lisäksi alue kasvaa rajatuilla osa-alueilla vesakkoa, varvukkoa ja sitten pintakasvillisuutena sammalta ja jäkälää. Natura-2000 alueita tai muita suojelualueita ei esiinny kaava-alueella eikä sen läheisyydessäkään. Kesällä 2011 on kaava-alueelta laadittu luontoinventointi kaavoituksen pohjaksi. Inventoinnin tekijänä oli Nature-Invest/ FM, biologi Ingvar Fagerholm. Luontoinventointi on kaava-asiakirjojen liitteenä.

8 Sivu 5 Kuva 3. Näkymä kaava-alueen eteläosasta Rakennettu ympäristö Kaava-alue on täysin rakentamatonta. Alueen pohjois-, itä- ja länsipuolella on jo asemakaavoitettuja pysyvän asutuksen alueita, ja alueen länsipuolella ranta-alueella on vapaa-ajan asutusta, minkä joukossa myös muutama ympärivuotiseen asumiseen käytetty talo Palvelut Kaava-alueen sisältä ei löydy palveluja. Vöyrin kunnan Oravaisten kunnanosakeskuksesta löytyy palveluja, kuten elintarvikekauppoja, pankki, posti, kirjasto, terveyskeskuksen toimipiste, kunnantalo kunnanosan kunnallispalveluineen, kukkakauppa, rakennustarvikekauppa, kampaamo, atk-alan kauppa, leipomo ym., kaikki vain n. 1,5 2,0 km päässä kaava-alueesta Virkistys Meren läheisyys kohentaa huomattavasti alueen virkistysmahdollisuudet, kesällä kalastus- ja veneretkeilyn muodossa ja talvella pilkkikalastuksen ja moottorikelkkailun muodossa. Kaava-alueelta koilliseen sijaitsevat metsäalueet tarjoavat hyviä virkistysmahdollisuuksia jokamiehenoikeuteen perustuvien sienestys- ja marjastusmahdollisuuksien muodossa Liikenne Alueelle tuleva liikenne tulee käyttämään alueen pohjoispuolella kulkevaa Tacksamvikenin kaavatietä, sekä lisäksi alueen itäpuolella rakenteilla olevaa uutta Bergmansstigen nimistä kaavatietä. Sekä autoilijoille että jalankulkijoille ja pyöräilijöille yhteydet kunnanosakeskukseen ovat turvalliset valtatien nro 8 alitse rakennetun alikulkuväylän ansiosta.

9 S i v u Erikoistoiminta Kaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei esiinny teollisuutta, turkistarhausta taikka muutakaan sen kaltaista erikoistoimintaa Tekninen huolto Kunnalliset vesi- ja viemärijohdot sivuavat alueen itäreunaa ja kulkevat yhdensuuntaisesti alueen koillisreunan kanssa. Vesi- ja viemärijohtolinjauksen kartta on kaava-asiakirjojen liitteenä. Alueen tonttien liittäminen kunnalliseen johtoverkkoon vaatii varsin vähäisiä toimenpiteitä, ja näistä vastaa kunnan ja maanomistajan välillä tehdyn maankäyttösopimuksen mukaisesti alueen maanomistaja. E m sopimuksen mukaan maanomistaja vastaa omalla kustannuksellaan katujen suunnittelusta ja rakentamisesta samoin kun johtojen ja muiden yleisten rakennelmien mahdollisesta siirtämisestä alueen sisällä. Kunta voi erityisellä kunnallisella päätöksellä ottaa tiealueita haltuun korvauksetta. Maanomistaja vastaa myös kustannuksellaan VAliittymäverkoston suunnittelusta ja rakentamisesta kaikille asemakaavanmukaisille tonteille. VA-suunnitelmista on saatava a o kunnallisen viranhaltijan hyväksynnän. Kunta ottaa vastaanottokatselmuksen jälkeen yleiset rakennelmat ja alueet omistukseensa ja ylläpidettäviksi. Tontinomistajien kanssa tehdään hakemusten perusteella liittymäsopimukset vesipalvelulaitoksen määräysten mukaisesti Maanomistussuhteet Asemakaavan laajennuksen kohteena oleva tilan omistus on seuraava: Sandgroparna RNo 5:350 Barbro Löfqvist Lokkikuja 5 A Helsinki Åsa Raunio Haukkatie Dragsvik 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-alueen koskevat kaavat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Ministeriön valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuivat voimaan Tavoitteet ovat tarkistetut joiltakin osin. Tarkistetut tavoitteet astuivat voimaan Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuksiin asiansisällön perusteella:

10 S i v u 7 1. Toimiva aluerakenne 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö sekä virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Selvitys miten kaava suhtautuu valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin: Toimiva aluerakenne Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena. Kaavoituksessa on otettu huomioon lähiympäristön olemassa oleva rakenne ja kaavoituksella tuetaan olemassa olevia palveluja. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Samalla ajalla yhteiskuntarakenteen tuetaan ja palvelut tulevat yhtenäiseksi ja parantaa elinympäristön laatua. Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja niiden vaikutuksia ehkäistään. Alueidenkäytössä luodaan edellytykset ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Asemakaavoituksen yhteydessä pitää edellyttää yhtenäisempää yhdyskuntarakennetta ja esittää sellaisen aikaansaamiseksi tarpeelliset toimenpiteet. Tässä suunniteltu asutus tukee kyläkuva ja infrastruktuuria. Uudisrakentamista ei sijoiteta sellaisille alueille missä on tulvavaaraa. Rakentamisen tihentäminen edistää energiansäästämistä. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Asemakaavan laatimisen yhteydessä ei ole laadittu ympäristö- ja kulttuuriperinnöstä selvitystä. Virkistysmahdollisuudet ja edellytykset lähialueella ovat hyvät meren läheisyyden ja kaava-alueen tuntumassa sijaitsevien metsäalueiden ansiosta.

11 S i v u 8 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Tieverkkoyhteydet kaava-alueelle ovat hyviä, ja kunnanosakeskuksen yhteydet ja saavutettavuus ovat hyviä. Yhteydet Vöyrin kuntakeskukseen ja Vaasan seutukeskukseen ovat myös hyviä. Asemakaavan toteuttamisen myötä liikenne alueelle tulee lisääntymään. Liikennemäärän kasvu on kunnanosakeskuksen tasolla niin vähäistä, ettei lisäselvityksiä tähän suhteen ole tarpeen. Luonto- ja kulttuuriympäristön erityiset aluekokonaisuudet Kulttuuriympäristö- tai rakennusinventointia ei ole tehty koska kaavaalueen lähialueen asutus koostuu vasta 1970-luvusta alkaen rakennetuista vapaa-ajan ja ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetuista asunnoista. Kaavoituksen yhteydessä on kesällä 2011 tehty luontoinventointi alueelta. Maakuntakaava Pohjanmaan maakuntakaava hyväksyttiin Pohjanmaanliiton maakuntavaltuustosta, ja vahvistettiin Ympäristöministeriöstä. Maakuntakaava korvaa kaikki alueella voimassa olevat seutukaavan vaihekaavat. Maakuntakaava sisältää seuraavat asiakokonaisuudet: Maakunnan keskeiset kehittämisen kohdealueet Tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen edellyttämät maankäyttö-varaukset Ympäristön ja talouden kannalta kestävät liikenteen ja teknisen huollon järjestelyt Luonnonvarojen kestävän käytön edellyttämät vesi- ja maaainesvarat Alueiden käytön ekologisen kestävyyden turvaavat suojelu- ja Natura-alueet Maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisen edellyttämät aluevaraukset sekä riittävät virkistysalueet Pohjanmaan maakuntakaavassa löytyy seuraavat kaava-aluetta koskevat aluevaraukset: Merenläheinen kylä at-2 Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan kylät, jotka soveltuvat merenläheiseen asumiseen. Suunnittelumääräys: Alueidenkäytön suunnittelussa kylän asemaa tulee vahvistaa sovittamalla yhteen vapaa-ajan ja pysyvän asumisen sekä muun toiminnan tarpeet. Kylä tulee kehittää liikennejärjestelyltään sekä kylä- ja palvelurakenteeltaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Kaavoituksessa tulee ottaa huomioon maankohoamisrannikon erityispiirteet, maisemalliset arvot ja yhdyskuntatekniikan järjestäminen. Rakentamista ei tule osoittaa tulvaherkille alueille.

12 S i v u 9 Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue mv Merkinnän kuvaus: Merkinnällä osoitetaan matkailun kannalta vetovoimaisia alueita. Suunnittelumääräys: Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja kehittäessä tulee ottaa huomioon alueen eritysominaisuudet ja hyödyntää niiden vetovoimaisuutta. Virkistysalueista ja reitistöistä tulee muodostaa yhteistoimintaverkostoja. Matkailua ja virkistystä palveleva rakentaminen tulee sopeuttaa ympäristöön. Tämä alue sijaitsee mv-11 sisällä: Alueen historia (taistelutanner ja Kimon ruukki) muodostavat perustan. Lahdenperän mahdollisuudet. Kuva 4. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. Yleiskaava Alue sisältyy Oravaisten kunnanvaltuuston vahvistamaan Oravaisten merenläheisten kylien osayleiskaavaan. Seuraavat osayleiskaavan aluevaraukset kohdistuvat asemakaavan laajennusalueeseen: M maa- ja metsätalousalue sekä RA/AO vapaa-ajan asutuksen alue, jonka voi muuttaa ympärivuotiseksi asuntoalueeksi.

13 S i v u 10 Kuva 5. Ote vahvistetusta rantaosayleiskaavasta. Asemakaava Alue ei ole aikaisemmin asemakaavoitettu, mutta rajoittuu etelässä Bockbergetin vahvistettuun asemakaavaan, idässä Bockbergetin vahvistettuun asemakaavan laajennukseen ja pohjoisessa Tacksamvikenin vahvistettuun asemakaavaan. Rakennusjärjestys Vöyri-Maksamaan kunnan rakennusjärjestys on tarkistettu ja hyväksytty kunnanvaltuustossa Tätä rakennusjärjestystä noudatetaan siihen asti kunnes uusi Vöyrin kunta on saanut oman rakennusjärjestyksen. Pohjakartta Kaavoituksen pohjaksi on käytetty mittakaavassa 1:2000 laadittua pohjakarttaa, jonka maanmittausinsinööri Pentti Hoppu on hyväksynyt asemakaavan pohjakartaksi. 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Kaavoituksen tarve Maanomistajat ovat Vöyrin kunnan kanssa käytyjen neuvottelujen seurauksena tehneet aloitteen kaavoituksesta. Asemakaavan laajennuksen laatimisen avulla halutaan tehostaa alueen maankäyttöä mahdollistamalla suurten houkuttelevien merenläheiseen ympäristöön sijoittuvien asuntotonttien tarjontaa.

14 S i v u Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kunnanhallitus päätti käynnistää Bockbergetin laajennus 2 nimetyn alueen asemakaavoitusta ja asettaa osallistumis- ja arviointiohjelman yleisesti nähtäville. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Maanomistajat Rajanaapurit Hallintoyksiköt o Kunnanvaltuusto o Kunnanhallitus o Tekninen sektori o Rakennus- ja ympäristövalvonta Muut viranomaiset o Eteläpohjanmaan ELY-keskus; vastuualue ympäristö- ja luonnonvarat o Pohjanmaan liitto Vireille tulo Kunnanhallitus ilmoitti kaavoituspäätöksestä julkaisemalla kuulutusilmoitukset paikallisissa päivälehdissä Vasabladet, Pohjalainen ja Ilkka sekä kunnan ilmoitustaululle ja kunnan internet-kotisivulle julkaistuilla kuulutuksilla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos asetettiin julkisesti nähtäville MRL:n 62 ja MRA:n 30 mukaisesti. Pyydettiin viranomaisilta lausunnot, mutta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei annettu yhtään lausuntoa Viranomaisten yhteistyö Työkokous konsultin, Vöyrin kunnan ja ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat- sekä liikenne- ja infrarakenne- vastuualueiden kesken pidettiin Vaasassa Kokouksen läsnä: ELY-keskus: Matti Rantala, Seppo Hakala, Kirsti Sundback, John Öst ja Markku Järvelä, Vöyrin kunta: Markku Niskala ja Peter Rex, HN-Consult: Clas-Göran Herrgård, Sven Mattas ja Martina Bäckman. Kokouksessa esiteltiin kaavoituksen pohja-aineistoa sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Keskusteltiin aluevarauksista ja alueen palvelujen saatavuudesta. Ely-keskuksen puolelta todettiin lisäksi, ettei ole tarpeen pitää asemakaavasta erillistä viranomaisneuvottelua, koska asemakaavalaajennus on laajuudeltaan vähäinen ja kaavan laajennus tukee hyvin olemassa olevia rakenteita ja alueen kehittämistä. Pohjanmaan museo ei

15 S i v u 12 voinut lausunnossaan ottaa kantaa asemakaavaehdotukseen, vaan odottivat lisäselvityksiä. HN Consult Ab on lähettänyt lisäselvityksiä Pohjanmaan museoon, ja sen jälkeen 1 marraskuuta 2012 Magdalena Lindroosilta saanut lausunnon että: heidän ehdotuksensa on että kyseinen alue jätetään rakentamatta ja että alueelle voidaan lisätä suojelumerkinnän s. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Yhteenveto kaavoituksen tavoitteista Asemakaavan tavoitteena on parantaa alueen kehittymismahdollisuuksia houkuttelevana maaseudun merenläheisenä asumisympäristönä. Alueen kaavoittamista saa tukea valtakunnallisista alueidenkäytön tavoitteista; alue hyödyntää olemassa olevia yhdyskuntarakenteita ja alueen houkuttelevuus antaa kunnalle mahdollisuus saada uusia pysyviä asukkaita, joita maalaiskunnat kovasti tarvitsevat. Kunnallistekniset palvelut on valmiiksi rakennettuna alueelle. Alueen virkistyspalvelujen tarjonta on hyvä merenläheisyyden ansiosta. Alueella on siis hyvät edellytykset kehittyä korkean elämisen ja ympäristön laatua omaavaksi asuinympäristöksi Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden seuraukset Asemakaavaehdotus on laadittu maanomistajan ja kunnan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella. Työn alussa on laadittu useita eri luonnoksia alueen asemakaavaksi. Pääasiallinen lähtökohta on kaavoittaa alueelle uusia erillispientalojen tontteja. 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Asemakaavaehdotus sisältää kaksi korttelialuetta, jossa on yhteensä 7 erillispientaloille osoitettua tonttia (AO) sekä kaksi pienehköä lähivirkistysaluetta (VL). Lisäksi kaava-alue sisältää katualueita ja ajoyhteys. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavan alueenvarauksissa on huomioitu asemakaavoituksen pohjaksi laadittu luontoinventointi. Asemakaavan toteuttaminen ei vaikuta mihinkään erityisiin luonnonarvoihin, koska alue on laajalti muokattu ihmisen toimesta, viimeksi mm. alueella vuonna 2010 tehdyn avohakkuun kautta.

16 S i v u Aluevaraukset Korttelialueet AO, Erillispientalojen korttelialue. Alueelle saadaan rakentaa yhden asunnon käsittäviä asuintaloja. Erillispientalojen korttelialueeksi on varattu 7 tonttia. Rakennusoikeus on kaikille tonteille osoitettu tehokkuus luvuin, tässä e=0,20, joka tarkoittaa että talon kokonaiskerrosala voi olla enintään 20 % tontin pintaalasta. Kortteliin nro 14 saadaan rakentaa 1 ¾ -kerroksisia taloja kellarikerroksin, ja kortteliin nro 13 saadaan rakentaa 1 ½ -kerroksisia taloja ullakkokerroksin. Tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on 1,724 ha ja yhteenlaskettu rakennusoikeus on 3448 m Muut alueet VL, Lähivirkistysalue. Asemakaavassa on varattu kaksi lähivirkistysaluetta yhteispinta-alaltaan 0,73 ha. VL-alueen yli on tieoikeus (ajo) merkitty jakokunnan tontille joka on rannan ja asemakaava-alueen välillä. (Erillinen sopimus maanomistajien välillä). Kadut ja tiet Kaduille ja teille on varattu yhteensä 0,0492 ha. 5.4 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Asemakaava muodostaa olemassa olevan Bockbergetin alueen asutuksen luontevan laajennuksen eikä näin ollen liene pahemmin häiriöksi nykyiselle asutukselle Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Luontoinventoinnissa ei löytynyt asemakaava-alueelta metsälain, vesilain tai luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltavia luontotyyppejä. Syy tähän lienee siinä, että ihmisen käsi on jo ehtinyt laajalti muokata alueen oloja Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset Kunnallistekniikan rakennelmien rakentaminen ja ylläpito (energia- ja vesipalvelut, sekä tie- ja katuverkko) ovat merkittävimmät asemakaavan toteuttamisen aiheuttamista kustannuksista. Asemakaava-alueelle on jo valmiiksi rakennettu johdot, joten asemakaavan toteuttaminen edellyttää vain vähäisiä verkon jatkoja totta kaikki tontit olisi liitettävissä VAverkostoon. Kaava-alueen rajalle on jo valmiit tieyhteydet, joten kaavan toteuttaminen edellyttää enää sisäisten katujen ja ajoyhteyksien raken-

17 S i v u 14 tamista. Pitkän tähtäimen taloudelle alueen toteuttaminen tarjoaa toivottavasti kunnalle tulopuolella uusia veronmaksajia. 5.5 Kaavamerkinnät ja kaavamääräykset Kaava-merkinnät on selitetty kohdassa 5.3, Aluevaraukset. Yleismääräykset: 1. Uudisrakennusten tulee julkisivu- ja kattomateriaalien, kattomuodon ja värityksen suhteen kortteleittain rakentaa yhtenäistä rakentamistapaa noudattaen. 2. Kellarikerros tai osa siitä, johon ei sijoiteta kerrosalaan luettavia tiloja, saa rakentaa enintään 90 cm maanpinnan yläpuolelle. 3. Rakentamisessa tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida nykyistä maastoa louhimisen välttämiseksi. 5.6 Nimi Alueen uuden asemakaavakadun nimeksi on ehdotettu Bergmanninkuja. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN 6.1 Toteuttaminen ja ajoitus Tarkoituksena on että kaava hyväksytään lopullisesti kunnanvaltuustossa talvella 2011/2012, tämä ei toteutunut vaan kaava hyväksytään kunnanvaltuustossa syksyllä Kun asemakaava on saanut lainvoiman maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta. Mustasaaressa , Clas-Göran Herrgård HN-Consult Oy

18 Liite 1 Vöyrin kunta, Oravaisten kylä Asemakaavan laatiminen Bockberget - laajennus 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OSA) Mustasaari / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen dokumentti kaavan laatimisen yhteydessä. Maankäyttö- ja rakennuslaki (63 ) toteaa että kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutus-menettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Tässä dokumentissa esitetään suunnitelma osallistumisja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. KAAVOITUSALUE Kuva 2. Asemakaava-alueen rajoitus. Asemakaava-alue sijaitsee Vöyrin kunnassa ja Oravaisten kylässä, n. 1,5 km luoteeseen kuntaosakeskukselta Oravaisessa. Kaava-alue sijaitsee Taksamlahdentien/ Öjintien eteläpuolella, ja rajoittuu alueille missä on vahvistettuja asemakaavoja, tai alueelle missä asemakaava on tekeillä. N metriä länteen kaava-alueelta sijaitsee Oravaisfjärden. Kuva 1. Asemakaava-alueen sijainti. HN-Consult Oy Markkinatie MUSTASAARI Kaavoitus käsittää koko tila Sandgroparna RNo 5:350. Tilan pinta-ala on 2,455 ha. Alue on rakentamaton. Kaava-alue koostuu hakatulta metsältä, missä esiintyy avokalliota. Alueen korkeussuhteet ovat 6-17 metrin välillä merenpinnalta. Kunnanteknillistä elantoa niin kuin vesi- ja viemärijohto kulkee pohjoisenetelään suuntaan kaava-alueen itäosan ulkopuolella. Kuva 3. Ilmakuva alueelta. puh

19 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Asemakaavan laatiminen tavoite alueelle on parantaa alueen maankäyttöä, ja kehittää uudet kehitysmahdollisuudet alueella. Kaavoituksen kautta halutaan luoda uudet asuntotontit vakinaiseen asumiseen meren lähellä. Viehättävät asuintontit hienolla maisemalla merenläheisessä ympäristössä mahdollistetaan uusien asukkaiden muuttaminen kunnalle. Pyritään että asemakaavaehdotuksen tulee sisältää AO-tonttivaraukset, virkistysalue sekä maa- ja metsätalousalue. Maakuntakaavassa löytyy seuraavat varaukset asemakaava-alueella: at-2 Merenläheinen kylä sekä mv-alue matkailun vetovoima-alue. Yleiskaava Kuva 5. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta. Alue sisältää Oravaisten osayleiskaavassa merenläheisille kylille, joka on vahvistettu Oravaisten kunnanvaltuustossa Osayleiskaavan mukaan löytyvät seuraavat aluevaraukset kaava-alueella: M- maa- ja metsätalousalue sekä RA/AO Loma-asuntoalue, joka voidaan muuttaa pysyvään asutukseen. Kuva 4. Kaava-alue, katsottu Taksamlahdentieltä KAAVOITUSTILANNE Kaavoitus Maakuntakaava Maakuntakaava Pohjanmaalle hyväksyttiin Ympäristöministeriöstä. Maakuntakaava korvaa kaikki alueella voimassa olevat seutukaavan vaihekaavat. Vaihe 1: Virkistys ja luonnonsuojelu, vahvistettu Vaihe 2: Asutusrakenne, vahvistettu ja Vaihe 3: Luonnonvarat ja liikenne, vahvistettu Kuva 6. Ote vahvistetusta osayleiskaavasta. Asemakaava Alue ei ole asemakaavoitettua aikaisemmin, mutta rajoittuu alueille missä löytyy vahvistetut asemakaavat; etelään Bockbergetin asema-

20 kaavalle vahvistettu , ja pohjoiseen Tacksamvikenin asemakaavalle vahvistettu Sen lisäksi alue rajoittuu itään alueelle missä asemakaava on tekeillä Bockbergetin asemakaavan laajennus. Suojelualueet Alueella ei löydy vahvistettuja suojelukaavoja. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet astuvat voimaan Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä kaavoituksessa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. Päätökset Asemakaavan laatiminen tapahtuu maanomistajien aloitteesta. Maanomistajien edustaja on tehnyt konsulttisopimus kaavoittajan HN- Consult Oy:n kanssa toukokuussa Kaavoitustyö aloitettiin talvella KAAVOITUKSEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavoituksen aikana kaavan sisältämät aluevarauksien ja toimintojen välittömät ja välilliset seuraukset arvostellaan koskien muun muassa Rakennettu ympäristö oleva loma-asutus liikennejärjestelyt teknillinen elanto Luonto ja luonnonsuojaus maisema luonnon moninaisuus vesistöt, ilma ja ilmasto Talous työpaikat ja elinkeinotoiminta kunnallinen talous Terveys ja turvallisuus liikenneturvallisuus ihmisten olosuhteet ja terveys ympäristönsuojelu ja ympäristönhaitat Väestö ja yhteiskunnalliset olosuhteet yhteiskunnallinen ympäristö asukasluku Yhteistoiminnan järjestelyt ja asemakaavoituksen vaiheet Asianosaiset Asianosaiset ovat muun muassa seuraavat: Maanomistajat Rajanaapurit Hallintoyksiköt kunnanvaltuusto kunnanhallitus teknillinen jaosto rakennus- ja ympäristövalvonta Muut viranomaiset Etelä- Pohjanmaan elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan liitto

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA VÖYRIN KUNTA VÖYRIN KUNTA ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaressa 23.10.2012 Kaavoitusalue Asemakaava-alue sijaitsee Oravaisten

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET HN-Consult Oy on yhdessä maanomistajan Strand Skogs Ab allekirjoittanut konsulttisopimuksen 17.9. 2012 missä HN-Consultille annetaan oikeus kaavoittaa alue. Maanomista on Vöyrin

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 Östensön osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 2 Sisällysluettelo: 1. KAAVA-ALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 3. TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, G ä d d a n a l u e S e p ä n k y l ä s s ä S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 11.12.2015

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012

TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUOREN KORTTELIEN 122 (OSA) JA 123 (OSA) ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 6.2.2012 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 2.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.8.2015 14.9.2015

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.8.2015 14.9.2015 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LEPPÄVIRRAN KUNTA KORTTELIN 67 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.8.2015 14.9.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 OAS 1 (5) Äyskosken ranta-asemakaavan muutos TERVON KUNTA ÄYSKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa

180 Sepänkylä. Asemakaavan muutos korttelissa 602. Kaavoitusosasto 1:2 000. Kaavaehdotus 5.11.2014. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 180 Sepänkylä Asemakaavan muutos korttelissa 602 Kaavoitusosasto 1:2 000 Kaavaehdotus 5.11.2014 Hyväksytty kunnanvaltuustossa._.201_ Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Asemakaavan perustiedot

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot