KAUHAVAN KAUPUNGIN ALAHÄRMÄN TAAJAMASSA, POWERPARKIN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNGIN ALAHÄRMÄN TAAJAMASSA, POWERPARKIN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUHAVAN KAUPUNGIN ALAHÄRMÄN TAAJAMASSA, POWERPARKIN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2013

2 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 2/12 1. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN ALUE Asemakaavan muutoksella muutetaan hyväksyttyä asemakaavaa. Muutos koskee Alahärmän kirkonseudun asemakaava-alueen kunnanosa Härmä 404 leirintä ja matkailuvaunukortteleita 505, 506, 507 ja varastokorttelia 508. Asemakaavanmuutos laaditaan kevään ja kesän 2013 aikana. Kuva. PowerParkin kaava-alueen sijainti Muutettava kaava-alue rajoittuu lännessä Yliviitalantiehen, idässä Kunnarinluomaan ja etelässä PowerParkin alueella liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen 509 sekä yksityisen omistamaan maatilakeskuksen alueeseen tilalla RN: 12:258. Kuva. Asemakaavan muutoksen alue on rajattu sinisellä viivalla

3 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 3/12 2. SUUNNITTELUTILANNE Alueella on voimassa hyväksytty asemakaava. Kaavan on laatinut Arkkitehtitoimisto Rajaniemi & Öhberg Oy. 3. PÄÄTÖS ASEMAKAAVAN MUUTTAMISESTA Asemakaavan muutosta on hakenut alueen omistaja Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy. Kauhavan kaupungin tekninen lautakunta on tehnyt päätöksen asemakaavan muuttamisesta Muutoksen laatiminen on annettu tarjouskilpailun perusteella Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy:n tehtäväksi. 4. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARKOITUS JA TAVOITE Asemakaavan muutoksen tarkoitus on mahdollistaa huvi- ja matkailupuistoon kuuluvien leirintä- ja majoitustilojen sekä niihin liittyvien toimintojen tarkoituksenmukainen toteuttaminen asemakaavan ja siihen nojautuvien erikseen laadittavien yksityiskohtaisempien korttelisuunnitelmien mukaisesti. Kaavasuunnittelun tavoite on osaltaan edistää matkailuun ja leirintään liittyvien luovien ideoiden joustavaa toteuttamista alueen maankäytössä. Toteutuessaan alue tulee tarjoamaan työtilaisuuksia myös ympäristönsä asukkaille. 5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN MERKITYS JA KAAVAN LAATIMISEN VAIHEET Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia sekä lausua kaavasta mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Osallisia asemakaavanmuutosta valmisteltaessa ovat alueen maanomistajat, asukkaat ja ne, joiden elinoloihin asemakaavalla voi olla huomattavia vaikutuksia. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) voidaan pitää tiedottamisena maanomistajille ja asukkaille, että suunnitelmassa esitetylle alueelle aloitetaan maankäyttösuunnitelman eli asemakaavanmuutoksen laatiminen. OAS on tässä selostuksessa liitetty osaksi asemakaavan muutoksen luonnoksen selostusta. Seuraavassa vaiheessa asetetaan nähtäville lausuntojen ja muistutusten jälkeen tarkistettu lopullinen kaavanmuutosehdotus. Lopuksi kaavanmuutosehdotus saatetaan kaupungin päättävien elinten hyväksyttäväksi.

4 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 4/12 6. OSALLISTUMISTA KOSKEVAT LAINKOHDAT Maankäyttö- ja rakennuslain säädökset osallisten kuulemisesta ja osallistumisesta asemakaavan laatimiseen suunnitteluvaiheessa on esitetty lain pykälissä ja asetuksen pykälässä 30 momentti 1. Nämä lainkohdat on esitetty seuraavassa: Laki 62 : Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa. Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Laki 63 : Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Asetus 30 : Mielipiteen esittäminen kaavaa valmisteltaessa. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä tarkoitettu tilaisuuden varaaminen osallisille mielipiteensä esittämiseen kaavaa valmisteltaessa voidaan tehdä asettamalla valmisteluaineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa taikka muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tässä yhteydessä voivat mielipiteensä esittää myös muut kunnan jäsenet. 7. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN MRL 1 : Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja vuorovaikutteisuus sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa. MRL 6 : Vuorovaikutus ja kaavoituksesta tiedottaminen

5 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 5/12 Kaavaa valmisteltaessa tulee olla vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Käytännön järjestelynä osallisten kuuleminen järjestetään niin, että alueelle ensivaiheessa laadittava asemakaavaluonnos asetetaan kaupungin toimesta nähtäville Kauhavan Kaupungintalolla, osoitteessa Kauppatie 109, Kauhava sekä teknisessä keskuksessa osoitteessa Päämajantie 6, Ylihärmä, puh (06) , johon myös mielipiteet asemakaavan muutoksen luonnoksesta voi jättää kirjallisina tai suullisina. Lisäksi kaava-asiakirjat ovat nähtävillä kaupungin kotisivulla. Nähtävillä olon aikana kaavaluonnoksesta pyydetään myös tarpeelliset lausunnot. Kuva. PowerParkin leirintäalue toteutetaan edessä pensasojan takaiselle peltoalueelle ulottuen taustan metsäreunaan saakka, jossa näkyy alueeseen kuuluva varastorakennus. Kuva Yliviitalantieltä etelän suuntaan. PowerParkin huvipuisto on rakentunut tien oikealle puolelle.

6 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 6/12 Kuva. Liittymä Yliviitalantieltä Leirintäalueelle. Taustalla näkyy alueeseen kuuluva varastorakennus Kuva. Yliviitalantieltä on leirintäalueen Oritien kohdalla liittymä myös Yliviitalantien länsipuolella olevalla PowerParkin huvipuistoalueelle johtavalle tielle.

7 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 7/12 8. OSALLISET Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavamuutos vaikuttaa: - Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maan- ja kiinteistöjen omistajat ja haltijat. - Kaavan vaikutusalueen asukkaat. - Kaavan vaikutusalueen työntekijät ja alueen käyttäjät. - Kauhavan kaupungin hallintokunnat - Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus (Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue sekä Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue). - Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos - Elenia Verkko Oy Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. 9. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Voimassa oleva asemakaava on esitetty edellä kohdan 2 kuvassa. Asemakaava on vanhentunut asuntovaunualueen RV ja pysäköimisalueiden LPA osalta, koska koko alueen suunnitteluun on tullut uusia näkökohtia ja tarpeita. Voimassa olevan asemakaavan mukaiset korttelit 505 ja 507 muutetaan leirintäalueeksi RL ja yhdistetään korttelin 506 kanssa yhdeksi kortteliksi 505, jonka rakennusoikeus on km2. Kortteli 508 osoitetaan varastorakennusten korttelialueeksi merkinnällä TV. Leirintäkorttelin RL pinta-ala on muutoksen jälkeen n. 17,6 ha ja varastokorttelin TV pinta-ala n. 1,4 ha. Pyrkimyksenä on laatia kaava nykyistä kaavaa joustavammaksi, siten, että se mahdollistaisi paremmin alueen suunnittelun tarpeiden mukaisesti. Leirintämökkien, asuntovaunupaikkojen ja pysäköintialueiden toteuttaminen tapahtuu asemakaavaa yksityiskohtaisempien maankäytön suunnitelmien, korttelisuunnitelmien mukaisesti. Asemakaavan muutos on esitetty liitteessä 1 ja ohjeellinen yksityiskohtaisempi korttelisuunnitelmaluonnos liitteessä 2. Alueelle johtavat ajoneuvoväylät säilyvät nykyisillä paikoillaan. Oritien katualue on luonnoksessa voimassa olevan asemakaavan mukaisena katualueena, Yliviitalantien yleisen tien alue kaava-alueen liittymästä pohjoiseen kaavoitetaan katualueeksi. Alueen sisäiset ajoyhteydet rakentuvat kortteli- tai korttelinosien suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä. Alueen vesi- ja jätehuolto toteutetaan keskitetysti erillisten kunnallisteknisten suunnitelmien mukaisesti. Leirintäalueelle voidaan rakentaa huoltorakennuksia, kioskeja, kahviloita, toimistotiloja ja muita toimintaa palvelevia rakennuksia ja rakennelmia, maksimikerrosluku II.

8 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 8/12 Varastokorttelin TV rakennusoikeus on yhteensä 1600 k-m2, kerrosluku II. Ympäristökeskuksen antaman lausunnon mukaan Lapuanjoen ja Kunnarinluoman kerran 100 vuodessa esiintyvän tulvan korkeus on Kunnarinluoman paalulla N60 +28,55 m. Tästä johtuva tulvavahingoille alttiiden rakennusosien alin sallittu korkeusasema on N60 +29,35 m. 10. ASEMAKAAVOITUKSEN VAIKUTUKSET MRL 9 : Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa. Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Asemakaavan muutos ei tuo oleellisia muutoksia jo voimassa olevan asemakaavan mukaisiin vaikutuksiin. Voimassa olevan asemakaavan selostuksessa on kerrottu mm. seuraavista vaikutuksista: 10.1 Vaikutukset yhteiskuntarakenteeseen: Sijoittuessaan lähelle PowerPark huvipuistoa, jonka kanssa kaava-alueella tulee olemaan yhteisiä toimitiloja, kuten pysäköinti. Alue täydentää Alahärmän taajaman toimintoja ja palveluja Vaikutukset liikenteeseen: Alue on sijaintinsa ansiosta hyvin saavutettavissa. Maantien liikennemäärät kasvavat nykyisestä muutamasta sadasta ajoneuvosta noin kaksinkertaisiksi, jos kaava-alue, myös muuttamattomilta osiltaan toteutuu kokonaisuudessaan. Nyt käsillä oleva asemakaavan muutoksen arvioidut vaikutukset liikennevirtaan ovat vähäiset. Yliviitalan yleisen tien muuttaminen kaduksi saattaa siirtää tien ylläpidon kaupungin ja valtion kesken sovittavalla tavalla valtiolta kaupungille 10.3 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaavan muutoksella ei ole mainittavia vaikutuksia rakennettuun ympäristöön. Alueen jätevedet tullaan ohjaamaan kaupungin jätevesiverkkoon ALUEEN LUONNONYMPÄRISTÖ JA MAISEMALLINEN RAKENNE Alueen luonnonympäristön ja maiseman rakenteen piirteet ilmenevät alueen ilmakuvasta. Alue kuuluu taajamarakenteeseen. Kaavan muutoksen johdosta sillä ei ole erityisiä vaikutuksia luonnonympäristöön. Erillistä luontoselvitystä ei työn yhteydessä ole tehty. Asemakaavaan merkitään istutettavat puurivit Yliviitalantien ja Kunnarinluoman varteen. Yhtenäiset puurivit kokoavat alueen ja hahmottavat sen kauempaakin katsottaessa. Sisäiset istutukset tehdään erikseen laadittavan istutussuunnitelman mukaan.

9 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 9/12 Kuva Kuvasta ilmenee alueen luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön rakenne 12. SUOJELUKOHTEET Alueella ei ole erityisiä suojeltavia luonto- eikä rakennuskohteita. 13. YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Alueen itäpuolella n. 300 metrin päässä on karja-tila ja kanala. Alueen toiminnasta, tai toiminnalle ei ole haittaa lähialueiden maatiloista. 14. NIMISTÖ Alueen nimistö muodostuu kolmesta hevosaiheisesta nimestä; Oritie, Tammapolku ja Varsapolku sekä käytössä olevista nimistä Yliviitalantie ja Kunnarinluoma. 15. ALUEEN TOTEUTUS Kaavanmuutosalue on kokonaan Lillbackan omistuksessa. Alueen omistava yritys vastaa alueen sisäisestä rakentamisesta ja ylläpidosta. Alueen rakentaminen alkaa vuonna 2013.

10 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 10/ YHTEYSHENKILÖT Kauhavan kaupunki Anne Ketola Jari Leivo kaavoituspäällikkö maankäyttöinsinööri (06) (06) anne.ketola(at)kauhava.fi jari.leivo(at)kauhava.fi Anna-Liisa Huhtala kaavoitusavustaja (06) anna-liisa.huhtala(at)kauhava.fi Kaavasuunnittelu: Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy: Mauno Vähämäki Kaisa Porre dipl.ins. kaavan laatija ins. kaavasuunnittelija mjv(at)netikka.fi kaisa.porre(at)aluetekniikka.com

11 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 11/12 LIITE 1. Asemakaavan muutoksen luonnos

12 Suunnittelutoimisto Aluetekniikka Oy Sivu 12/12 LIITE 2. Luonnos leirintäalueen sisäisestä rakenteesta (Maria Annala, RiMaria Oy)

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Pistohiekan osayleiskaava

Pistohiekan osayleiskaava Ramboll Knowledge taking people further --- PUUMALAN KUNTA Pistohiekan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.12.2005 Ramboll Hallituskatu 7 A 45100 Kouvola Finland Puhelin: 020 755 7280

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(14) Kauhavan kaupunki Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05)

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) KIVIRISTI LAPUA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) Asemakaavan muutos koskee Kiviristin kaupunginosan 5 korttelin 514 tontteja 3-4 sekä osaa tilasta 11:189. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Metsät maakuntakaavoissa Luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap

Metsät maakuntakaavoissa Luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap Metsät maakuntakaavoissa Luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

1(7) 7.5.2010. Haukiputaan kunta. Virpiniemi. Eläinurheilukeskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

1(7) 7.5.2010. Haukiputaan kunta. Virpiniemi. Eläinurheilukeskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) 7.5.2010 Haukiputaan kunta Virpiniemi Eläinurheilukeskuksen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nähtävillä XX.XX. XX.XX.2010 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tarkistettu 29.9.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot