PERHON KUNTA. Perhon kunta. Rantayleiskaavan muutos ja laajennus. Salamajärvi, Möttönen, Poranen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHON KUNTA. Perhon kunta. Rantayleiskaavan muutos ja laajennus. Salamajärvi, Möttönen, Poranen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PERHON KUNTA Perhon kunta. Rantayleiskaavan muutos ja laajennus. Salamajärvi, Möttönen, Poranen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

2 Perho. Ranta-YK Muutos ja laajennus. OAS. 2 Plan-Ark Oy SUUNNITELMAN PERUSTE. Kaavoitustyötä koskevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisessa sovelletaan voimaan tullutta maankäyttö- ja rakennuslakia. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää selvityksen suunnittelualueesta ja suunnittelussa käsiteltävistä keskeisistä asioista sekä osallisista ja suunnitelman siitä, miten osallistuminen ja vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi järjestetään. Suunnitelmasta neuvotellaan tarvittaessa E-P:n ELY:n kanssa. SUUNNITTELUN KOHDE JA SUUNNITELMA. Suunnittelualue ja sijainti. Rantayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen kohteena ovat Salamajärven, Möttösen ja Porasen kaava-alueet. Kaava-alue käsittää saman alueen kuin kunnanvaltuustossa hyväksytty rantayleiskaava ja valtuustossa hyväksytty rantayleiskaavan muutos. Kaava-aluetta laajennetaan vähäisessä määrin Salamajärven alueella, jossa siihen liitetään metsähallituksen hankkimia ja Salamajärven kansallispuistoon liitettäväksi suunniteltuja alueita sekä Natura2000-alueita. Kartta alueesta on liitteenä. Suunnittelutehtävä. Suunnittelutehtävänä on rantayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen laatiminen. * Muutostarve on tullut ajankohtaiseksi sen takia, että eräät maanomistajat ovat kunnalle esittäneet kaavan muuttamista ja muutamien tonttien siirtämistä eri paikkaan kuin mihin ne on kaavassa merkitty. Siirtämisen perusteena ovat tavallisesti maastolliset olosuhteet ja tontti halutaan maasto- ja rantaolosuhteiltaan parempaan paikkaan. Kunnan taholta on tullut esiin tarve muuttaa Vasalammen rannalla varattu mutta toteutumatta jäänyt ja todennäköisesti toteutumatta jäävä matkailupalvelujen alue (RM(10) tavallisiksi lomatonteiksi ja siirtää siitä tontteja tarpeen mukaan myös muiden järvien rannoille. Metsähallituksen esityksen mukaisesti eräitä lomatontteja poistetaan kaavasta. Mitoitus- ja kiintiöasioihin vaikuttavia muutoksia kaavaan ei tehdä. Laajennustarve syntyi suunnittelun kuluessa, kun metsähallitus esitti ostetun ja kansallispuistoon liitettäväksi suunnitellun alueen ottamista mukaan kaavaan suojelualueena samoin kuin eräitä kansallispuiston reuna-alueille ulottuvia Natura2000-alueita. * Rantayleiskaavassa kaikkien lomatonttien rakennusoikeutta halutaan lisätä muuttamalla nykyinen rakennusoikeus 100 k-m 2 (josta sauna saa olla enintään 30 k-m 2 ) lomatontin kokonaiskerrosalaa osoittavaksi luvuksi, jollaisena kunnan taholta on tuotu esiin 160 k-m 2. Rakennusoikeuden määrää ja merkitsemistapaa ja lomaasunnon maksimikerrosalaa selvitetään. * Tutkitaan mahdollisuutta osoittaa kaavassa kunnan omistamilla metsäalueilla rajattuja aluevarauksia, joihin voitaisiin sijoittaa 1-2 ha:n suuruisia ei-omarantaisia metsätontteja. Alueet sijoittuvat takamaille irti rannasta. Metsätontteja voitaisiin lohkoa ja myydä omistusoikeudella yksityisille. Rakennusoikeutta tonteille suunnitellaan annettavaksi jonkin verran. Aluevaraukset vastaisivat jossain määrin

3 Perho. Ranta-YK Muutos ja laajennus. OAS. 3 Plan-Ark Oy siirtolapuutarha- tai palstaviljelyalueita (RP). Alueet sijaitsevat siten, että pääsy niille on mahdollista. * Tutkitaan mahdollisuutta muuttaa eräitä lomatontteja pysyvän asutuksen tonteiksi (AP). Muutosmahdollisuutta tutkitaan lähinnä alueilla, jotka sijaitsevat lähellä olevaa kyläasutusta ja jossa tarpeellinen infrastruktuuri on olemassa. * Tutkitaan mahdollisuutta tehdä kaavaan eräitä aluevarausmuutoksia Metsähallituksen laatimisvaiheen kuulemisen aikana tekemän esityksen mukaisesti. Osa muutoksista tarkoittaisi suojeltavaksi merkittyjen alueiden sekä luontoarvoja tai retkeilyarvoja sisältäväksi tulkittujen alueiden poistamista tai supistamista. Toisaalta osa tarkoittaisi suojeltavien alueiden laajentamista sekä osa suojelun tiukentamista tai muuten uudelleen tulkintaa. * VR- ja MY-alueille annetaan merkinnän selitys, jossa kuvaillaan alueen käyttömahdollisuuksia. * Elämäisen SL-alueen rajausta tarkistetaan vastaamaan nykyisiä suojelurajoja. * Kaavan muutosta koskevien alueiden kohdalta on tarpeen tarkistaa ja päivittää luontoselvitystä voimassa olevien lakien ja määräysten edellyttämällä tavalla. Aikaisemman luontoselvityksen yhteydessä esiin tulleet arvokkaat luontokohteet, jotka voimassa olevassa kaavassa esitetään liitetietona, siirretään nyt kaavakarttaan ohjeellisina luontokohteina. Niiden osalta huomioidaan luontoselvityksen päivityksen yhteydessä mahdollisesti tulevat muutokset ja lisäykset. Elämäisen rantojen luontoa tutkitaan uudelleen. * Kaavaselostukseen liitetään Luonnonsuojelulain 65 :n mukainen selvitys siitä, että kaavalla ei ole haitallisia vaikutuksia Natura2000-alueisiin. * Kaava ajantasaistetaan muuttamalla kaikkien uusien rakennettujen huviloiden punaiset ympyrät mustaksi neliöksi. * Lisäksi muutostarvetta esiintyy eräiden maakuntakaavassa osoitettujen aluevarausten suhteen. - Luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeinä suoalueina vaihekaavassa II osoitetaan Salamajärvellä Autioneva ja Porasessa Haaraneva. Ne voidaan huomioida ja merkitään kaavakarttaan luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaina alueina (luo). Muut maakuntakaavan suoalueet on kaavassa jo huomioitu, paitsi Salamajärvellä Vähä-Jänkä, joka on rantaosayleiskaavassa MY-aluetta ja siten jo asiallisesti huomioitu. - Arvokas harjualue (ge-1) Möttösessä ja arvokas moreenialue (ge-3) Salamajärvellä merkitään kaavaan. Möttösessä alue sisältää saman alueen, joka kaavassa jo ennestään osoitetaan pohjavesialueena. - Tutkitaan mahdollisuutta Elämäisen lintuvesiensuojeluohjelman mukaisen suojelualueen (SL) rajauksen tarkistamista niin, että kaistale ranta-aluetta liitettäisiin mukaan suojelualueeseen estämään lomatonttien varaukset rannalla. Näin selvennettäisiin ajatusta, joka aikaisemman muutosprosessin yhteydessä vuonna 2004 silloisen Ympäristökeskuksen taholta vaadittiin huomioitavaksi. Nimittäin, että Elämäisen rannalle kiintiöperiaatteen mukaan kuuluvia lomatontteja ei saa osoittaa kaavassa. Syy: ranta-asutus haittaa lintujen pesimistä ym. oleskelua järvellä. Jos ranta nyt tulisi olemaan suojelualuetta (SL), valtion korvaus menetettyjen lomaoikeuksien osalta tulisi mahdolliseksi. Asiasta on neuvoteltu ELY:n kanssa ja heidän taholtaan on luvattu selvittää asiaa. Mikäli Elämäisen SL-alue säilytetään rajaukseltaan alkuperäisenä sitä vain tarkistaen, tutkitaan mahdollisuutta, että sen rannoilta aikanaan pois jätetyt

4 Perho. Ranta-YK Muutos ja laajennus. OAS. 4 Plan-Ark Oy lomaoikeusvaraukset palautetaan järven rannan yksityisille maanomistajille sen mukaisesti kun alkuperäiset mitoituslaskelmat osoittava. Kuitenkin siinäkin tapauksessa metsähallituksen esityksen mukaisesti valtion maalle lomaoikeuksia ei palauteta vaan ne jätetään varaamatta. - Hiekka- ja sora-aineksen ottoalueita on Salamajärven alueella yksi, Möttösen alueella yksi ja Porasen alueella kolme kappaletta. Niiden osoittamista kaavassa on selvitetty. Kun alueella ei kuitenkaan tehty erillistä sora-alueiden selvitystä, aluevaraukset katsottiin paremmaksi jättää kaavaan merkitsemättä - Tunnettuja muinaismuistokohteita on Salamajärvellä 2 kpl ja Porasessa 1 kpl. Ne merkitään rantayleiskaavaan kohdemerkinnällä. Salamajärvellä kohteet ovat kivikautisia asuinpaikkoja ja aika epämääräisiä. Porasessa kohde on kalkinpolttouuni ja on näkyvissä. Museoviraston arkeologisen kulttuuriperinnön osalta on pyydetty lausunto asiassa. Muinaismuistot inventoidaan muutosprosessin yhteydessä ja huomioidaan sen antamien tulosten mukaan kaavassa. Inventoinnin tulosten perusteella museovirasto on antanut lausunnon ja sen nojalla kaavassa huomioidaan yhteensä 10 kpl muinaismuistoja. - On selvitetty tarvetta maakuntakaavassa osoitetun Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeän alueen merkitsemistä kaavaan. Alue käsittää Möttösen kyläalueen, Salmelanharjun, Kuusjärven ympäristöineen sekä vyöhykkeen, johon kuuluvat Salamajärvi-Elämäinen-Kauhalampi-Korpijärvi Jänkä-Jängänjärvi. Alueita ei merkitä kaavakarttaan. Selostuksessa todetaan, että ne on huomioitu varaamalla kaavassa alueita siten, että niiden merkitystä ei vesitetä. Kaavan muutoksen ja laajennuksen johdosta osallisia kuullaan suunnittelun aikana Perhon kunnan ja naapurikuntien alueella. SUUNNITTELUSSA KÄSITELTÄVÄT KESKEISET ASIAT. Yleiskaavan muutoksen ja laajennuksen yhteydessä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa edellytettyä menettelyä. Keskeiset suunnitteluprosessissa käsiteltävät asiat ovat: 1. Inventointi eli selvitys nykytilanteesta. Neuvottelu kunnan ja viranomaistahojen kanssa. tilanteesta ja muutostarpeista. Selvitys olemassa olevasta 2. Tavoitteiden asettelu. * Tavoitteena muutoksen laadinnassa on entistä paremmin huomioida osallisten toivomuksia tonttiensa maastollisesti paremman sijainnin suhteen. * Tavoitteena on huomioida kunnan taholta tullut tarve muuttaa Vasalammen rannalla varattu mutta toteutumatta jäänyt ja todennäköisesti toteutumatta jäävä matkailupalvelujen alue (RM(10) tavallisiksi lomatonteiksi ja tutkia mahdollisuutta siirtää tontteja tarpeen mukaan myös muiden järvien rannoille. * Tavoitteena on soveltaa kaavassa tonttikohtaisesti kasvanutta rakennusoikeustarvetta, joka kehityksen myötä on osoittautunut tarpeelliseksi ja mahdolliseksi ja jo yleisesti käytännössä toteutunut ja rantarakentamisessa normaalisti hyväksytty. * Tavoitteena on asumismuodon osalta selvittää ja mahdollisuuksien mukaan sallia ympärivuotinen asuminen eräillä tonteilla ja muuttaa kaavamerkintää sen mukaiseksi. Tämä käytäntö on todellisuudessa jo olemassa ja eräät asukkaat

5 Perho. Ranta-YK Muutos ja laajennus. OAS. 5 Plan-Ark Oy toivovat todellisen tilanteen huomioimista kaavassa. Ko. kohteet sijaitsevat perinteisen kyläasutuksen läheisyydessä, jossa tarpeellinen infrastruktuuri on olemassa. * Tavoitteena on muodostaa kunnan omistuksessa ja kokonaan irti rannasta oleville metsäalueille suuria palstaviljelytontteja, joita voitaisiin myydä omistusoikeudella yksityisille luontoharrastajille. Asia ei vaikuta tonttikiintiöihin, koska alueet muodostetaan kunnan alueille ja etäälle rannasta. Niitä voidaan perustella kunnan alueilla kiintiöön mahtuvina takamaiden tontteina. Toisaalta osa kunnan ja valtion maille kuuluvista ja myös yksityisistä kiintiötonteista on kaavasta aikanaan jouduttu jättämään maasto-olosuhteista yms. johtuen pois. * Tavoitteena on tehdä kaavaan eräitä aluevarausmuutoksia Metsähallituksen laatimisvaiheen kuulemisen aikana tekemän esityksen mukaisesti. Osa muutoksista tarkoittaa suojeltavaksi merkittyjen alueiden sekä luontoarvoja tai retkeilyarvoja sisältäväksi tulkittujen alueiden poistamista tai supistamista. Toisaalta osa tarkoittaa suojeltavien alueiden laajentamista sekä osa suojelun tiukentamista tai muuten uudelleen tulkintaa. * Tavoitteena on Elämäisen rantojen osalta ratkaista lomaoikeuksia koskeva tilanne ja tehdä kaavassa varaukset maanomistajien kannalta tasapuolisella tavalla. * Tavoitteena on päivittää luontoselvitys muutosalueiden osalta ja huomioida siinä esiin tulevat muutostarpeet itse kaavassa. Myös aikaisemmin liitetietoina esitetyt arvokkaat luontokohteet osoitetaan ohjeellisin merkinnöin ja selityksin kaavassa. * Tavoitteena on huomioida maakuntakaavassa osoitetut varaukset asianmukaisella, osittain ELY:n kanssa sovitulla tavalla. Huomioidaan kaavassa myös sora- ja moreenialueet sekä vastaavat muut käytössä olevat maa-ainesten ottoalueet. Muinaismuistojen osalta pyydetään museoviranomaisilta lausunto. Muinaismuistot inventoidaan prosessi yhteydessä ja huomioidaan sen antamien tulosten ja museoviraston lausunnon mukaan kaavassa. * Tavoitteena on ajantasaistaa kaavakartat rakennetun tilanteen mukaisiksi. 3. Aluevaraukset kartalla esitettynä. Kaavaratkaisu esitetään peruskartalla mittakaavassa 1: käyttäen voimassa olevia kaavamerkintöjä. 4. Ympäristövaikutukset ja niiden arviointi. Ympäristövaikutuksia arvioidaan lähinnä tarkastelemalla uudessa tilanteessa tonttien muuttuneesta sijainnista ja lisääntyneestä rakennusoikeudesta sekä mahdollisista palstaviljelytonteista ja pysyvästä asumisesta aiheutuvia vaikutuksia luontoon ja muuhun loma-asutukseen nähden. Arvioidaan vaikutusta seuraaviin asioihin: - Sopeutuminen valtakunnallisiin alueidenkäytön tavoitteisiin ja maakuntakaavaan. - Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, palveluiden saavutettavuuteen ja liikenteeseen. - Vaikutukset taajamakuvaan, maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön. - Vaikutukset arkeologiseen kulttuuriympäristöön. - Vaikutukset yhdyskunta- ja energiatalouteen. - Vaikutukset tekniseen huoltoon. - Vaikutukset luontoon ja eläimistöön sekä luonnon monimuotoisuuteen. - Vaikutukset luonnonvaroihin sekä maa- ja kallioperään ja veteen. - Vaikutukset ilman laatuun ja päästöihin.

6 Perho. Ranta-YK Muutos ja laajennus. OAS. 6 Plan-Ark Oy - Vaikutukset ihmisten oloihin, elinympäristöön ja virkistykseen. 5. Kaavan toteuttaminen. Toteuttaminen rakentamattomilta osin tapahtuu lähivuosina. OSALLISET. Yleiskaavan muutos ja laajennus laaditaan rajattuja alueita varten. Sen vaikutukset eivät oleellisesti ulotu laajemmalle ympäristöön. Osallisia suunnitteluprosessissa ovat: - Suunnittelualueen maanomistajat, asukkaat ja muut oikeudenhaltijat. - Alueiden lähiympäristön maanomistajat ja asukkaat. - Perhon kunnan hallintokunnat ja lautakunnat. - Sähkölaitos. - Alueen asukasyhdistykset. - Etelä-Pohjanmaan ELY. - Museoviraston arkeologisen kulttuuriperinnön osasto. - Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo. - Kyyjärven kunta. - Alajärven kaupunki. - Vimpelin kunta. - Lestijärven kunta. - Kinnulan kunta. - Kivijärven kunta. KAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Kaavan muutoksen ja laajennuksen vaikutuksia tuodaan esiin ja niitä voidaan tarpeellisessa määrin arvioida kaikissa niissä tilanteissa, joissa ollaan yhteydessä eri osallisryhmiin tai osallisiin. Arviointia edellytetään laissa (MRL 9 ) ainakin suunnitelman toteuttamisen ympäristöllisistä, yhdyskuntataloudellisista, sosiaalisista sekä kulttuuri- ja muista vaikutuksista. Ympäristövaikutuksia arvioidaan niiden seikkojen osalta, jotka on lueteltu edellä kohdassa 4. Lopullinen kaavaselostus sisältää yhteenvedon ja arvion kaavan ympäristövaikutuksista. VUOROVAIKUTUSMENETTELY SUUNNITTELUN AIKANA. OSALLISTUMINEN, TIEDOTTAMINEN, PÄÄTÖKSENTEKO. Rantayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen laatiminen tapahtuu kiinteässä yhteistyössä kunnan, maanomistajien, asukkaiden ja eri viranomaistahojen kanssa. Työ sisältää tarpeellisen vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi ainakin seuraavat vaiheet. - Alkuneuvottelu kunnan ja kaavanlaatijan kesken pidettiin Perhossa. Selvitys nykytilanteesta. Kunta neuvottelee maanomistajien kanssa. - Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Sitä tarkistetaan ELY:n kanssa käytävien neuvottelujen jälkeen. - Neuvottelu Länsi-Suomen ELY:n ja kunnan kesken pidettiin Kokkolassa.

7 Perho. Ranta-YK Muutos ja laajennus. OAS. 7 Plan-Ark Oy - Neuvottelu kunnan ja kaavanlaatijan kesken on pidetty ja Laadittiin alustava kaavan muutosluonnos. Luonnoksesta neuvottelu kunnan ja ELY:n kesken Kokkolassa Neuvottelu luonnonsuojelua koskevista asioista E-P:n ELY:n (Kyröläinen) ja kaavanlaatijan kesken Luontoselvitys on kesällä 2012 päivitetty kaavan muutosalueiden osalta. Raportti on päivätty Rantayleiskaavan arkeologinen inventointi tehtiin kesällä ja raportti on päivätty Laadittiin kesän ja syksyn 2012 aikana tarkistettu kaavaluonnos asiakirjoineen. - Osallisten suunnitteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ). Muutosluonnos oli epävirallisesti yleisesti nähtävillä syksyllä 2012 ja siitä kuulutettiin niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Osallisilla oli mahdollisuus tehdä kirjallisia huomautuksia nähtävillä olon aikana. Pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoilta: * K-P:n liitto. *Kinnulan kunta. * Kivijärven kunta. * Kyyjärven kunta. * Metsähallitus. * Museovirasto. * Perhon osakaskunta. * Perhon Salamajärven osakaskunta. * Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. * Suomen luonnonsuojeluliitto, Pohjanmaan piiri. * UPM-Kymmene. * Alajärven kaupunki. * Vimpelin kunta. Nähtävillä olon aikana annettiin lausuntoja 7 kpl ja jätettiin 1 muistutus. - Tammi-helmikuussa 2013 pidettiin kolme erillistä neuvottelua kunnan, viranomaisten ja kaavanlaatijan kesken. - Laadittiin neuvottelujen ja kuulemisten perusteella muutosehdotus. - Asetetaan yleiskaavaehdotus virallisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja siitä kuulutetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Mahdollisuus tehdä kirjallisia huomautuksia nähtävillä olon aikana. - Neuvottelu kunnan kanssa. Tehdään mahdolliset tarkistukset kaavaehdotukseen. - Kunnanhallitus käsittelee kaavaehdotuksen. - Kaavaehdotukseen tehdään mahdolliset tarkistukset. Mikäli ehdotusta olennaisesti muutetaan, se asetetaan uudelleen virallisesti nähtäville. - Kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi. - Kunnanvaltuusto hyväksyy ehdotuksen. Päätöksestä mahdollisuus valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen. YHTEYSTIEDOT. Rantayleiskaavan muutos- ja laajennusasiassa tiedustelut osoitetaan kunnan viranomaisille, Käyntiosoite: Kunnanvirasto. Kotisivut: Perhon

8 Perho. Ranta-YK Muutos ja laajennus. OAS. 8 Plan-Ark Oy - Kunnanjohtaja Jukka Hillukkala puh , Tekninen johtaja Pasi Rannila, puh , Rakennustarkastaja Tapio Alanko puh , Kaavanlaatija: Insinööri- ja arkkitehtitoimisto Plan-Ark Oy Maanmittausinsinööri DI Veli Vähämäki Hovioikeudenpuistikko 19 E Vaasa. Puh , , Fax Luontoselvityksen laatija: Arto Hautala. puh Arkeologisen inventoinnin laatija: Jaana Itäpalo puh Keski-Pohjanmaan Arkeologinen Palvelu. Etelä-Pohjanmaan ELY. Torikatu 40 B puh Harald Zschauer puh Kokkola.

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUALUE. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.03.2012 UTSJOEN KUNTA U T S J O K I

UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUALUE. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.03.2012 UTSJOEN KUNTA U T S J O K I TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY UTSJOEN KUNTA OHCEJOGA GIELDA UTSJOEN KUNTA UTSJOEN OSA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA 20.03.2012 Tark.06.07.2012, 22.11.2013, 9.12.2013 SUUNNITTELUALUE Yleiskaava-alueeseen sisältyy

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava

HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA. Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava Viite: 82142738, 82142750 HUMPPILAN KUNTA URJALAN KUNTA Humppilan ja Urjalan tuulivoimaosayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.7.2012, päivitetty 24.5.2013 ja 11.8.2014 Osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Pistohiekan osayleiskaava

Pistohiekan osayleiskaava Ramboll Knowledge taking people further --- PUUMALAN KUNTA Pistohiekan osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.12.2005 Ramboll Hallituskatu 7 A 45100 Kouvola Finland Puhelin: 020 755 7280

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot