Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.2.2015 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA 2015-2016"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA Sosiaali- ja terveysltk 1 Kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta päättää kokoustensa ajankohdan ja kokouspaikan. Kokous pidetään myös, jos puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kutsun mukaan lähetetään mahdollisuuksien mukaan esityslista. Kokouskutsu lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai -velvollisuus, lautakunnan päättämällä tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä lautakunnan päättämällä tavalla. Osastopäällikön ehdotus: 1. Kaudella lautakunta pitää kokouksen vuosittain helmikuussa, huhtikuussa, kesäkuussa, elokuussa, lokakuussa ja joulukuussa. Kokoukset pidetään kokouskuukauden ensimmäisenä tiistaina kunnantalossa lautakuntien kokoushuoneessa, ellei toisin ilmoiteta. 2. Kutsu kokoukseen lähetetään viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Kutsuna lähetetään esityslista. Esityslista lähetetään sähköisenä, paitsi salassapidettävät asiat postitse. 3. Pöytäkirja tarkastetaan kokouspäivänä kokouksen jälkeen tai muuna kokouksessa päätettynä aikana ja pidetään yleisesti nähtävänä, siltä osin kuin se on julkinen, kokouspäivää seuraavana maanantaina.

2 Sosiaali- ja terveyslautakunta ERON MYÖNTÄMINEN PÄIVÄHOIDON OHJAAJA JORMA HIRVOSELLE Sosiaali- ja terveysltk 2 Päivähoidon ohjaaja Jorma Hirvonen sanoutuu päivätyllä kirjeellä irti päivähoidon ohjaajan virasta lukien. Jorma Hirvosen on tarkoitus käyttää lomavuoden 2014 jäljellä olevat lomat lomat sekä kertyvät vuoden 2015lomat ajalta siten, että Jorma Hirvonen jää pois työstä Osastopäällikön ehdotus: Jorma Hirvoselle myönnetään ero päivähoidon ohjaajan virasta lukien.

3 Sosiaali- ja terveyslautakunta OSASTOPÄÄLLIKÖN SIJAINEN SEKÄ TULOSYKSIKÖIDEN ESIMIEHET JA ESI- MIESTEN SIJAISET Sosiaali- ja terveysltk 3 Kunnan hallintosäännön mukaan kunnan toiminnot jaetaan osastoihin, tulosyksiköihin ja kustannuspaikkoihin. Kullakin osastolla on osastopäällikkö, jonka määrää kunnanhallitus, ja kullakin tulosyksiköllä esimies. Asianomainen lautakunta määrää osastopäällikön sijaisen sekä tulosyksiköiden esimiehet ja näiden sijaiset. Sosiaali- ja terveyslautakunnan osasto jaetaan seuraaviin tulosyksiköihin: Sosiaali- ja terveystoimisto Lasten päivähoito Muut lasten ja perheiden palvelut Vanhusten palvelut Vammaisten palvelut Päihdehuolto Toimeentuloturva Kunnanhallitus on määrännyt sosiaali- ja terveystoimen osastopäälliköksi Eira Ohvon ajalle Osastopäällikön ehdotus: Osastopäällikön sijaiseksi vuodelle 2015 määrätään Jorma Hirvonen ajalla ja Eija Alhonen alkaen Tulosyksiköiden esimiehet ja sijaiset vuodelle 2015 määrätään seuraavasti: Sosiaali- ja terveystoimisto - Eira Ohvo - esimiehen sijainen Jorma Hirvonen saakka, Eija Alhonen alkaen Lasten päivähoito - esimies Jorma Hirvonen - esimiehen sijainen Pauliina Oittinen Muut lasten ja perheiden palvelut - esimies Sonja Tarhonen - esimiehen sijainen Eira Ohvo Vanhusten palvelut - esimies Eija Alhonen

4 Sosiaali- ja terveyslautakunta esimiehen sijainen Eira Ohvo Vammaisten palvelut - esimies Eira Ohvo - esimiehen sijainen Merja Vainio Päihdehuolto - esimies Suvi Haapakoski - esimiehen sijainen Sonja Tarhonen Toimeentuloturva - esimies Suvi Haapakoski - esimiehen sijainen Sonja Tarhonen

5 Sosiaali- ja terveyslautakunta LASKUJEN HYVÄKSYMINEN Sosiaali- ja terveysltk 4 Kunnan taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ohjeen mukaan lautakuntien on toimikaudekseen nimettävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät laskut. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta määrää laskujen hyväksyjät kuluvalle kaudelle seuraavasti: Kunkin tulosyksikön laskut voi hyväksyä tulosyksikön esimies ja esimiehen sijainen. Osastopäälliköllä on oikeus hyväksyä kaikki sosiaali- ja terveystoimen laskut.

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta SISÄISTEN TARKASTAJIEN ASETTAMINEN Sosiaali- ja terveysltk 5 Kunnan taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnanhallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa ennalta ilmoittamatta suoritettava sisäinen tarkastus, jonka kohteet ovat 1. pankkitilien varat 2. käteiskassojen varat 3. kassalainat 4. arvopaperit 5. vakuudet 6. kiinnitykset 7. vakuutukset 8. viranhaltijapäätökset Tarkastustehtävät kuuluvat lautakuntien tarkastajille silloin, kun lautakunnan alaisena on edellä mainittuja varoja tai asiakirjoja tai toimielin katsoo sen muutoin tarpeelliseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimipisteissä on yksi käteiskassa ja useat viranhaltijat tekevät henkilöstöä ja asiakkaita koskevia viranhaltijapäätöksiä. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta asettaa keskuudestaan kaksi sisäistä tarkastajaa kaudeksi Päätös: Sisäisiksi tarkastajiksi valittiin Seija Hänninen ja Teemu Pakarinen.

7 Sosiaali- ja terveyslautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sosiaali- ja terveysltk 6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio on ajalla toteutunut seuraavasti: TA+ Toteuma Käyttö MUUTOS Sosiaali- ja terveystoimisto Menot ,07 % Tulot Nettomenot ,21 % Lasten päivähoito Menot ,87 % Tulot ,64 % Nettomenot ,54 % Muut lasten ja perheiden palvelut Menot ,15 % Tulot ,51 % Nettomenot ,06 % Vammaisten palvelut Menot ,48 % Tulot ,59 % Nettomenot ,79 % Päihdehuolto Menot ,84 % Tulot 0 0 Nettomenot ,84 % Toimeentuloturva Menot ,02 % Tulot ,10 % Nettomenot ,15 % Avosairaanhoito Menot ,47 % Tulot 0 0 Nettomenot ,47 %

8 Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhusten palvelut Menot ,15 % Tulot ,36 % Nettomenot ,77 % Suun terveydenhuolto Menot ,25 % Tulot 0 0 % Nettomenot ,25 % % Laitoshoito Menot ,10 % Tulot 0 0 % Nettomenot ,10 % Erikoissairaanhoito Menot ,11 % Tulot 0 0 Nettomenot ,11 % Lautakunta yhteensä Menot ,63 % Tulot ,26 % Nettomenot ,80 % Osastopäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi.

9 Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMEENTULOTUKIASIOITA KOSKEVAN OHJEEN TARKISTAMINEN Sosiaali- ja terveysltk 7 Toimeentulotuki on lakisääteinen, muihin tuloihin ja etuuksiin nähden viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön tai perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Tuki koostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Perustoimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon perusosalla katettavat perusmenot (perusosa) sekä muut perusmenot.. Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon lasten päivähoitomenot, muut kuin perusmenoina huomioon otettavat asumismenot ja henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Lautakunta vahvisti vuonna 2007 toimeentulotukiasioiden käsittelyä koskevan ohjeen, jonka tarkoituksena on selkeyttää asioiden käsittelyä ja turvata asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Sosiaalityöntekijä Suvi Haapakoski on tarkistanut ohjeen nykyistä lainsäädäntöä ja paikkakunnan kustannustasoa vastaavaksi Tarkistettu ohje on liitteenä. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta hyväksyy tarkistetun ohjeen.

10 Sosiaali- ja terveyslautakunta LASTEN PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMINEN SIVISTYSTOIMEN HALLINNOIMAKSI TOIMINNAKSI Sosiaali- ja terveysltk 8. Lasten päivähoidon järjestämisestä Konneveden kunnassa vastaa tällä hetkellä sosiaali- ja terveyslautakunta. Päivähoidon tehtäväkenttään sisältyvät lasten päiväkoti- ja perhepäivähoito sekä lasten kotihoidontuki ja eläkevastuut. Tällä hetkellä päivähoidossa työskentelee päiväkodissa 7 työntekijää, perhepäivähoidossa ja Tenholassa 11 työntekijää. Päivähoidon menot olivat ,37 euroa. Päivähoidon piirissä oli lasta. Päivähoito järjestää myös vuorohoitoa. Valtakunnallisesti lasten päivähoidon hallinnonala siirtyi sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2013 alusta. Sen mukaan tämä siirto muodostaisi lasten, perheiden ja hallinnon näkökulmasta eheän kokonaisuuden, jossa päivähoitopalvelu- jen, esiopetuksen ja perusopetuksen laadukasta jatkumoa voitaisiin ohjata ja kehittää nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Lisäksi käytännön toiminnan osalta yhdistymisen etuina voidaan pitää varhaisen tuen järjestämisen joustavuus, tiedonsiirto, yhteistyö kotien kanssa, henkilöstön yhteiskäyttö sekä koulutusyhteistyö. Hallinnon siirto on ollut tarkoitus toteuttaa niin, että siitä ei aiheudu muutoksia päivähoitopalvelujen asiakkaille eikä nykyisen päivähoitojärjestelmän toimivuudelle. Siirron jälkeen päivähoito ei enää ole sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu, mutta siihen sovellettaisiin edelleen joiltakin osin myös sosiaalihuollon lainsäädäntöä. Esitetty siirto ei ole koskenut lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukia koskevaa lainvalmistelua, joka neuvotteluissa sovitun mukaisesti hoidetaan edelleen sosiaali- ja terveysministeriössä. Paikallisesti hallinnon muutoksen yhteydessä toivotaan päivähoidon edelleen ottavan vastaan erityistä tukea tarvitsevien lasten tukimuotoisen päivähoidon tarpeessa olevia lapsia. Päivähoidon siirtoon liittyen on käyty neuvotteluja sivistystoimen kanssa. Siirron myötä hallintosääntöä joudutaan muuttamaan. Päivähoidon siirron yhteydessä on tarkoituksenmukaista siirtää kuntoutusohjaajan tehtävä sivistystoimelle. Kuntoutusohjauksen piirissä olevien vammaisten lasten määrä on vähentynyt lasten aikuistuttua ja muuttaessa asumispalveluihin, mutta varhaista tukea tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt. Kuntoutusohjaajan työsopimuksessa on maininta, että kuntoutusohjauksen mahdollisesti vähentyessä vapautuva työaika käytetään päiväkodin lastenhoitotehtäviin. Kuntoutusohjaajan tehtävä on täyttänyt myös erityislastentarhanopettajavaatimuksen. Kuntoutusohjaajan työpanos on tarkoituksenmukaista olla siellä, missä

11 Sosiaali- ja terveyslautakunta erityislapsetkin ovat. Päiväkodin lastentarhanopettajan työpanosta siirtyy ohjaajan tehtäviin kolme päivää viikossa, jolloin kuntoutusohjaajan työpanos on tarpeen päiväkodilla. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1.lasten päivähoito ja kotihoidon tuki siirretään sivistyslautakunnan alaisuuteen alkaen. 2. kuntoutusohjaajan tehtävä siirretään sivistyslautakunnan alaisuuteen alkaen.

12 Sosiaali- ja terveyslautakunta LAUTAKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VANHUSNEUVOSTOON Sosiaali- ja terveysltk 9. Konneveden kunnanhallitus on kokouksessaan nimennyt vanhusneuvoston toimikaudeksi Vanhusneuvoston kokouksessa on päätetty kutsua kunnan luottamustoimen edustaja vanhusneuvoston jäseneksi ja sosiaali- ja terveyslautakunta on nimennyt Teemu Pakarisen vanhusneuvostoon lautakunnan edustajaksi vuosille Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta valitsee keskuudestaan edustajan vanhusneuvostoon toimikaudeksi Päätös: Lautakunnan edustajaksi nimettiin Pirkko Hynninen.

13 Sosiaali- ja terveyslautakunta LÄHIHOITAJIEN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN Sosiaali- ja terveysltk 10. Kunnanhallitus on perustanut kokouksessaan vuoden 2015 talousarviossa hyväksyt uudet neljän lähihoitajan tehtävää Tehtävät ovat olleet sisäisessä haussa. Lähihoitajalta edellytetään vähintään kouluasteen / ammatillista toisen asteen tutkintoa ja kokemusta kotihoidosta. Tehtävä edellyttää myös oman auton käyttöä. Työ on pääsääntöisesti kolmivuorotyötä. Lähihoitajan työ on itsenäistä, vastuullista ja vaatii huolellisuutta, koska työntekijä työskentelee tarvittaessa työvuorossaan yksin. Yksi tehtävistä täytetään työntekijäsiirtona ravintokeskuksesta kotihoitoon. Työntekijä opiskelee oppisopimuksella lähihoitajaksi. Tehtäviä ovat hakeneet lähihoitajat Jaana Korhonen, Tuula Korhonen, Nita Laasanen, Tiia Laasanen, Riina Rossi, Tiina Numminen, Jonna Pakarinen ja Mirja Varis. Vanhuspalvelujen esimies esittää tehtäviin valittaviksi Tuula Korhonen, Tiia Laasanen ja Tiina Numminen. Valintaperusteena on käytetty kelpoisuusvaatimusten lisäksi palvelusaikaa Konneveden kotihoidossa. Mirja Pakarinen siirtyy kotihoitoon ravintokeskuksesta. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta valitsee lähihoitajien tehtäviin Tuula Korhosen, Tiia Laasasen, Tiina Nummisen ja Mirja Pakarisen alkaen. Korhosen, Nummisen ja Laasasen tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään 2019,00 euroa kuukaudessa. Mirja Pakarinen siirtyy tehtävään entisin palkkaeduin. (kohta 04SOS06A)

14 Sosiaali- ja terveyslautakunta PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN Sosiaali- ja terveysltk 11 Konneveden kunnanhallitus on kokouksessaan perustanut kuntaan psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävän. Konnevesi järjestää itse psykiatrian avopalvelut 2015 alkaen. Perustettuun tehtävään siirtyy kotihoidon sairaanhoitajan tehtävästä psykiatrinen sairaanhoitaja Sirkku Puurunen. Puurunen on hakenut tehtävää. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta valitsee psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävään Sirkku Puurusen alkaen. Sirkku Puurusen tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään 2509,00 euroa kuukaudessa. (kohta 03HOI030)

15 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOTIHOIDON SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN Sosiaali- ja terveysltk 12 Kotihoidon sairaanhoitaja Sirkku Puurunen siirtyy perustettuun psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävää, jolloin kotihoidon sairaanhoitajan tehtävä on tullut avoimeksi. Kunnanhallitus on antanut luvan täyttää sairaanhoitajan tehtävä. Tehtävä on ollut sisäisessä haussa. Sairaanhoitajalta edellytetään vähintään opistoasteen / ammattikorkeakoulun tutkintoa. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä. Työ on erittäin vastuullista, sairaanhoitaja päättää monista hoitoon liittyvistä asioista itsenäisesti koulutuksensa määrittelemissä puitteissa. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä ongelmanratkaisutaitoja. Työ on päivätyötä arkisin. Tehtävää on hakenut Virpi Mikkonen. Mikkonen opiskelee sairaanhoitajaksi, valmistuminen keväällä Osastopäällikön ehdotus: Kotihoidon sairaanhoitajan tehtävään vali - taan Virpi Mikkonen alkaen ehdollisena siten, että hän toimittaa tutkintotodistuksen valmistuttuaan ja siihen saakka hänen palkaksi määrätään 2232,50 euroa kuukaudessa. (kohta 03HOI030).

16 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALIOHJAAJA-VASTUUTYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN Sosiaali- ja terveysltk 13 Kunnanhallitus on kokouksessaan perustanut sosiaaliohjaaja - vastuutyöntekijän tehtävän. Tehtävä on ollut sisäisessä haus sa. Sosiaaliohjaaja-vastuutyöntekijältä vaaditaan sosiaaliohjaajan opistoasteen tai sosionomin ammattikorkeakoulun tutkintoa. Muu vanhustyön koulutus katsotaan eduksi. Työ edellyttää myös vanhuspalvelulain tuntemusta painottuen lain edellyttämän vastuutyöntekijän vastuualueeseen. Työn hoitaminen edellyttää vahvaa Efficapotilastietojärjestelmän käytön osaamista ja koulutusta sekä oman auton käyttömahdollisuutta. Tehtävää on hakenut Katja Miettinen ja Susanna Lehtonotko. Vanhuspalvelujen esimies esittää tehtävään Susanna Lehtonotkoa, jolla on vaadittava koulutus, kokemus ja Effica-osaaminen. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta valitsee sosiaaliohjaajavastuutyöntekijän tehtävään Susanna Lehtonotkon alkaen. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään 2365,00 euroa kuukaudessa. (menokohta 04SOS050).

17 Sosiaali- ja terveyslautakunta LAUTAKUNNAN EDUSTAJA PALVELURAKENNETYÖRYHMÄÄN Sosiaali- ja terveysltk 14 Valtuusto on vahvistanut Konneveden ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman Suunnitelmaan on kirjattu perustettavaksi vanhus- ja vammaispalveluiden, maankäytön suunnittelun ja palveluasumisen työryhmä. Sen tärkeimpänä yhteisenä tavoitteena on varmistaa palveluasumisen riittävyys pitkällä aikajänteellä. Työryhmä käsittelee vanhusten ja muiden erityisryhmien palveluasumisen tarpeet. Palveluasumisen tarjonta tulisi olla monipuolista ja asukkaiden tarpeisiin vastaavaa. Maankäytön suunnittelulla pyritään turvaamaan tonttivaranto tuleville hankkeille ja uusien alueiden kaavoituksessa otetaan huomioon palveluasumisen tarpeet. Ryhmässä mietitään myös tarpeita ja mahdollisuuksia kaavamuutoksiin. Vuonna 2015 tulee voimaan lakimuutoksia mm. sosiaalihuoltolakiin ja vanhuspalvelulakiin, jotka ohjaavat kunnan vammaisten ja ikäihmisten asumiseen liittyviä toimenpiteitä. Työryhmän tehtävänä on linjata ja suunnitella palveluasumista kunnan asukkaiden tarpeet huomioiden, jotta tulevaan voidaan vastata ennakolta kunnan voima varojen mukaisesti. Kunnanjohtaja perustaa työryhmän ja siihen esitetään Vappu Laaksonen, kuntoutusohjaaja Eija Alhonen, vanhuspalvelujen esimies Eira Ohvo, sosiaalijohtaja Markus Tiihanoff, tekninen johtaja Vanhusneuvosto, Raija Liuhala Kunnanhallituksen edustaja Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja Seututerveyskeskuksen edustaja Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta valitsee edustajan työryhmään. Päätös: Lautakunnan edustajaksi valittiin Veli-Pekka Poikolainen.

18 Sosiaali- ja terveyslautakunta LAUSUNTO TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ KESKI-SUOMESSA Sosiaali- ja terveysltk 15 Laki työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta /1367/2014) tuli voimaan Kaikkien kuntien tulee olla mukana yhteispalvelussa viimeistään vuoden 2016 alusta lähtien. Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevan työttömän palvelutarpeen, suunnittelevat työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Monialaisen yhteispalvelun alueellinen toimintaverkosto/-verkostot tullaan muodostamaan kevään 2015 aikana TE-toimiston, kuntien ja Kelan yhteisten neuvottelujen kautta. Jokaisen TE-toimiston alueella on TE-toimiston, kuntien ja Kelan sopima määrä monialaisia yhteispalvelua tuottavia verkostoja. TE-toimisto asettaa mennessä verkosto(i)lle johtoryhmän kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtoryhmän jäseninä ovat TE-toimiston, sen toimialueeseen kuuluvien kuntien ja Kelan nimeämät henkilöt. Kunnat nimeävät johtoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä monialaisen yhteispalvelun johtajan, joka vastaa siitä, että toimintamallissa mukana olevat tahot järjestävät yhteispalvelun johtoryhmän asettamissa puitteissa. Kukin monialaisen yhteispalvelun toimintamallissa mukana oleva taho osoittaa riittävän määrän henkilöstöä yhteispalveluun ottaen huomioon monialaista yhteispalvelua tarvitsevien asiakkaiden määrän. Keski-Suomen TE-toimiston alueella on toiminut kaksi työvoiman palvelukeskusta: Jyväskylä (Jyväkylä, Muurame, Petäjävesi) ja Ääneseutu (Äänekoski, Konnevesi). Konnevedellä on pidetty ns. TYP päiviä pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, jolloin TE-hallinnon virkailija ottaa vastaa monialaista palvelua tarvitsevia asiakkaita yhdessä aikuissosiaalityöntekijän kanssa. Jatkossa on välttämätöntä, että palvelua on saatavissa kasvokkain. Asiantuntijan käynnit Konnevedellä on koettu hyödyllisenä eikä niitä voi kokonaan korvata pelkällä etäyhteydellä. Lisäksi monialaisen yhteispalvelun toimivuus edellyttää, että keskeisillä toimijoilla on paikallistuntemusta eikä toimijat jatkuvasti vaihdu. Konnevedellä ei ole Kelan toimipistettä. Asiakkaan tarvitsemat palvelut on järjestynyt Äänekosken TYPiin nimetyn Kelan virkailijan toimesta. Konnevedellä oli joulukuussa 2014 työttömänä 193 henkilöä, joista alle 25-vuotiaita 20 ja yli vuoden työttömänä olleita 51. Konneveden työttömyysaste oli 15,4 %. Yli 500 päivää työttöminä olleita henkilöitä oli 32 henkilöä, joista aktiivisten toimenpiteiden piirissä o 29,2 %. Työmarkkinatuen uudistuksesta johtuen vuonna 2015 kunta maksaa 50 % päivää työttöminä olleiden työmarkkinatuesta ns.

19 Sosiaali- ja terveyslautakunta passiivituen osalta ja 70 % yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden tuesta. Kuntouttavaa työtoimintaa on käytetty aktiivisesti pitkittyneen työttömyyden hoidossa. Seututerveyskeskus on järjestänyt työttömien terveystarkastukset. Keski-Suomen TE-toimisto pyytää alueen kuntia ja Kelaa ottamaan lausunnollaan kantaa siihen, millaisella alueella nämä näkevät tarkoituksenmukaiseksi osallistua monialaisen yhteispalvelun verkostoon? Vaihtoehtoina ovat koko maakunnan laajuinen hallinnollinen alue (jolla on johtoryhmän päättämä määrä yhteisiä toimipisteitä) tai kunnan/kelan oma esitys alueellisesta laajuudesta. Kunta/Kela voi esittää tässä useampia vaihtoehtoja. Vaihtoehdot pyydetään asettamaan ensisijaisuusjärjestykseen. Kuntien ja Kelan antamien lausuntojen perusteella käynnistetään yksityiskohtaisemmat neuvottelut kuntien kanssa. Lausunnot pyydetään mennessä. Liitteenä lausuntopyyntö. Osastopäällikön ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, että Keski-Suomessa tulisi muodostaa enintään kaksi monialaisen yhteispalvelun verkostoa. Maakunnassa voisi toimia Pohjoisen ja Eteläisen Keski-Suomen verkostot ja riittävä määrä paikallisia toimipisteitä. Tärkeää on, että kasvokkaiset tapaamiset ja TE -toimiston työntekijöiden käynnit säilyvät Konnevedellä. Mikäli kahden verkoston mallia ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, maakunnan alueella voi toimia myös yksi verkosto, jolla on riittävästi paikallisia toimipisteitä.

20 Sosiaali- ja terveyslautakunta TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Sosiaali- ja terveysltk Aluehallintovirasto on lähettänyt kunnille ohjauskirjeen ilmoituksenvaraisesta yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta. Ohjauskirje ohjaa kuntia ilmoitusten käsittelyssä ja kunnan valvontavelvollisuudesta. 2. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje laista valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelujen tuottajalle. Valtio ottaa rahoitusvastuun turvakotipalvelun kriisihoidosta turvakodissa. 3. Kuntaliitto on lähettänyt yleiskirjeen suosituksesta kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista Todetaan, että Konnevedellä toimitaan jo ohjeen mukaan. 4. Aluehallintoviraston päätös ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti; Hoivapalvelu MaijaLiisa, Äänekoski. Toimii myös Konneveden alueella. Kotihoitopalvelut. 5. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 9/2014 Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen sekä voimaan tulevat kuntouttavan työtoiminnan lain muutokset. 6. Kuntaliiton kirje 1/2015 henkilökuljetusten uudistaminen. Kuntien tulisi valmistautua tuleviin muutoksiin selvittämällä oman kuntansa henkilökuljetusten järjestämistilanne ja perustunnusluvut. Nyt voi jo ryhtyä tehostamistoimiin kuljetusten koordinoimiseksi. Eri hallintokuntien kuljetuksia kannattaa käsitellä yhtenä kokonaisuutena. 7. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje vanhuspalvelulain toimeenpano Laki ohjeistaa kuntia vastuutyöntekijän, asiantuntemuksen turvaamisen, omavalvonnan ja pitkäaikaisen laitoshoidon purkamiseen liittyvissä asioissa. 8. Valviran ohje 8/2010. Muistutusmenettelyn käyttö sosiaalipalveluissa alusta tuli voimaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muutos, jonka mukaan valvontaviranomainen voi siirtää kantelun käsiteltäväksi muistutuksena. Muistutuslomake olisi hyvä olla netissä. 9. Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen: Oppimiskeskus Hippo Oy Jyväskylä. Nimen muutos Hippo Terapiaklinikka Oy. Terapeuttinen toiminta (eri terapiamuodot) ja psykologin palvelut. Kohdekunnat Hankasalmi,

21 Sosiaali- ja terveyslautakunta Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Konnevesi, Muurame ja Äänekoski. Osastopäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi.

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 1/2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 1/2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 1/2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 1 KOKOUSAIKA 4.2.2014 klo 18.00-19.07 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Teemu

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 15.10.2013.2013 klo 18.00- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen, pj Seija

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 3/2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 25

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 3/2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 25 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 3/2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 25 KOKOUSAIKA 5.4.2016 klo 18.00-19.40 KOKOUSPAIKKA Sairaalan kokoushuone, yläkerta Maijankuja 2 JÄSEN: VARAJÄSEN:

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 64. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 64. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 64 KOKOUSAIKA 11.12.2012 klo 18.00-18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Aino Savolainen,

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 1/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 1/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 1/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 1 KOKOUSAIKA 12.02.2013 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 2/2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 12. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 2/2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 12. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 2/2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 12 KOKOUSAIKA 23.2.2016 klo 18.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN:

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Sivu 8 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.4.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 5/2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 52. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 5/2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 52. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 5/2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 52 KOKOUSAIKA 6.10.2014 klo 18-19.25 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Teemu

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2011 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 20. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2011 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 20. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2011 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 20 KOKOUSAIKA 14.06.2011 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kunnantalo, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 25.1.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1 (11) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1 (11) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1 (11) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 25.1.2016 kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 3/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 28

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 3/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 28 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 3/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 28 KOKOUSAIKA 12.06.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Ryhmäperhepäiväkoti Tenhola, Palotie 3 JÄSEN: Aino Savolainen,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP)

Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) Yhteistyösopimus 1 (9) YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPAL- VELUSTA (TYP) 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 29.9.2011 Kokousaika Torstai 6.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 31. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

- KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 31. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 3/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 31 KOKOUSAIKA 4.6.2013.2013 klo 18.00-19.28 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 5/2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 57. Kunnantalo, lautakunnan huone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 5/2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 57. Kunnantalo, lautakunnan huone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 5/2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 57 KOKOUSAIKA 6.9.2016 klo 19.00-19.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakunnan huone JÄSEN: VARAJÄSEN: Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*)

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvajaos Nro 11/2016 24.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Torstaina

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1

MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 MÄNTYHARJUN KUNTA ESITYSLISTA 3/2015 1 Perusturvalautakunta 25.03.2015 AIKA 16:00 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone Kalla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 13. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 13. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sivu 13 KOKOUSAIKA 10.04.2012 klo 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Aino Savolainen,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 6/2016 78 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.09.2016 klo 16:00-18:00 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Jomppanen Jouni I. I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017

KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 1 Taivalkosken kunta, Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI Sähköposti: taivalkoski.kunta@taivalkoski.fi Internet: www.taivalkoski.fi KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2017 Taivalkosken

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivu 103 (117) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivu 103 (117) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivu 103 (117) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 9.6.2014 kello 18.00-19.34 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 21 Palvelussuhteen päättäminen. 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

ASIALISTA. Asiat. 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 21 Palvelussuhteen päättäminen. 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 0 ASIALISTA Asiat 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 21 Palvelussuhteen päättäminen 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 23 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteumatilanne 24 Muut asiat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2016. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2016. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6/2016 Sivistyslautakunta 25.08.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 25.08.2016 klo 18.00 HUOM! Pyhäniemi, kunnan mökki Inkinen Anneli Oksanen

Lisätiedot

Hellevi Pekkarinen (x ) perusturvajaoksen sihteeri. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi.

Hellevi Pekkarinen (x ) perusturvajaoksen sihteeri. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2010 1 Kokousaika Keskiviikko 08.09.2010 klo 17.00 19.45 Kokouspaikka Kinnulan kunnanvirasto,valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA / No 2/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 13. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA / No 2/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 13. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA / No 2/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 13 KOKOUSAIKA 10.04.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Aino Savolainen,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Sivu 41 () Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Sivu 41 () Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 Sivu 41 () Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2013 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto 0 ASIALISTA Asiat 12 Ei julkinen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14 Ohjaajan toimi työtoimintaan 15 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2014 toteumatilanne 16 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Työ- ja elinkeinoministeriö Hallitusneuvos Päivi Kerminen Pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa

Lisätiedot

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään?

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? TEM:n ajankohtaisiltapäivä Ohjaamoille 15.3.2016 Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpanon etappeja

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 1/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 1/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 1. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 1/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 1 KOKOUSAIKA 14.2.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi Hintikka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 2.9.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 15.6.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

No 1/2016 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo

No 1/2016 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 1/2016 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1 KOKOUSAIKA 28.1.2016 klo 18- KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 37 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 37 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivu 37 () Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 2/2016 9 Kokousaika 3.2.2016 kello 18.00 18.43 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika KLO 14.00 16.30 Paikka Läsnä Sosiaalitoimiston kokoushuone Kutsutut/osallistujat Läsnä Yrjö Perkkiö veteraanijärjestöjen edustaja,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä

Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Omavalvonnan rooli valvontajärjestelmässä Oulu/Rovaniemi 21.9.2016 Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, Valvira Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2013 1 Kokousaika Ti 9.4.2013 klo 16.00-17.44. Kokouspaikka Kinnulan kunnantalon valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA ESITYSLISTA 4. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 8.2.2016 klo 14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.6.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Kela osana monialaisessa verkostossa

Kela osana monialaisessa verkostossa Kela osana monialaisessa verkostossa 2 Lähde: TEM/Päivi Kerminen Kelan strateginen painopiste kumppanuusyhteistyössä Parannamme suorituskykyämme uudistamalla toimintojamme sekä vahvistamalla yhteistyötä

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Sivu 93 (97) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Torstai 2.5.2013 kello 20.00-21.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00. Vesannon kunnanviraston yläsali RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 30.9.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Vesannon kunnanviraston yläsali Pöytäkirjan Sivu 57 58 59

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.10.2013 klo 18-20.35 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 101-112 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto vpj. Ahola Kalle :t 101-112

Lisätiedot

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen

Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Lainsäädännön muutoksia koskien työllistämistä 2015 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 15.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen päätökset Hallitusohjelma ja hallituksen rakennepoliittinen

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

No 1/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo. Timo Manninen, pj x Matti Ritvanen - Henri Hedman, vpj x Esa Vihtonen -

No 1/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1. Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo. Timo Manninen, pj x Matti Ritvanen - Henri Hedman, vpj x Esa Vihtonen - KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 1/2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 1 KOKOUSAIKA 23.2.2017 klo 18 19.44 KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: VARAJÄSEN: Timo Manninen, pj

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 Sivu 94 (102) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 Sivu 94 (102) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 Sivu 94 (102) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 19.9.2016 kello 18.00-18.36 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ahoniemi

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 Sivistyslautakunta 17.01.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 Puumilan Taitotalo Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013

ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 ESPOON KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUJEN YKSITYISTEN YMPÄRIVUO- ROKAUTISTEN ASUMISPALVELUJEN VALVONTARAPORTTI vuodelta 2013 Sosiaali- ja terveystoimi Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaispalvelut 2 (8) Johdanto

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 4/2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 37. Kunnantalo, lautakunnan huone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 4/2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 37. Kunnantalo, lautakunnan huone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 4/2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 37 KOKOUSAIKA 7.6.2016 klo 18.00-20.12 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakunnan huone JÄSEN: VARAJÄSEN: Teemu Pakarinen,

Lisätiedot

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015 -3, KV 27.5.2015 18:30 Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 27.5.2015 Esityslista 4/2015 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2016 1. Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00. Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2016 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ti 19.4.2016 klo 17.30-18.00 Kunnanvirasto, hallituksen ja lautakuntien

Lisätiedot

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto

Ajankohtaista aluehallintovirastosta. Pohtimolammella Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto Ajankohtaista aluehallintovirastosta Pohtimolammella 26.5.2016 Lakiasiainpäällikkö Keijo Mattila, Lapin aluehallintovirasto 1 2019 aluehallintouudistuksesta Alueellisesti toimivaltaisten aluehallintovirastojen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 17.06.2015 klo 15:00-16:10 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Maakunnallinen vanhusneuvosto

Maakunnallinen vanhusneuvosto Maakunnallinen vanhusneuvosto Pirkanmaan vanhusneuvostojen tapaaminen 13.10.2016 Lempäälä Raija Moilanen Tampereen vanhusneuvosto Maakunnan vaikuttamistoimielimet ( lausunnolla oleva Maakuntalaki 26 )

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sivistyslautakunta 27.8.2015 34 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 4/2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 33 KOKOUSAIKA 27.8.2015 klo 18- KOKOUSPAIKKA Lautakuntien kokoushuone, kunnantalo JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi Hintikka

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 0 ASIALISTA Asiat 36 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 37 Ohjaajan valinta 38 Saukodin pesulatyöntekijän valinta 39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 40 Muut asiat 1 KOKOUSAIKA

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

33 VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN LAKEUDEN ETAPPI OY: N YHTIÖKOKOUKSEEN 35 KIHNIÖN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN

33 VARAEDUSTAJAN VALITSEMINEN LAKEUDEN ETAPPI OY: N YHTIÖKOKOUKSEEN 35 KIHNIÖN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 20.04.2015 klo 17.00 18.33 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Alkkiomäki Jari

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot