Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.2.2015 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA 2015-2016"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA Sosiaali- ja terveysltk 1 Kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta päättää kokoustensa ajankohdan ja kokouspaikan. Kokous pidetään myös, jos puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kutsun mukaan lähetetään mahdollisuuksien mukaan esityslista. Kokouskutsu lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai -velvollisuus, lautakunnan päättämällä tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä lautakunnan päättämällä tavalla. Osastopäällikön ehdotus: 1. Kaudella lautakunta pitää kokouksen vuosittain helmikuussa, huhtikuussa, kesäkuussa, elokuussa, lokakuussa ja joulukuussa. Kokoukset pidetään kokouskuukauden ensimmäisenä tiistaina kunnantalossa lautakuntien kokoushuoneessa, ellei toisin ilmoiteta. 2. Kutsu kokoukseen lähetetään viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Kutsuna lähetetään esityslista. Esityslista lähetetään sähköisenä, paitsi salassapidettävät asiat postitse. 3. Pöytäkirja tarkastetaan kokouspäivänä kokouksen jälkeen tai muuna kokouksessa päätettynä aikana ja pidetään yleisesti nähtävänä, siltä osin kuin se on julkinen, kokouspäivää seuraavana maanantaina.

2 Sosiaali- ja terveyslautakunta ERON MYÖNTÄMINEN PÄIVÄHOIDON OHJAAJA JORMA HIRVOSELLE Sosiaali- ja terveysltk 2 Päivähoidon ohjaaja Jorma Hirvonen sanoutuu päivätyllä kirjeellä irti päivähoidon ohjaajan virasta lukien. Jorma Hirvosen on tarkoitus käyttää lomavuoden 2014 jäljellä olevat lomat lomat sekä kertyvät vuoden 2015lomat ajalta siten, että Jorma Hirvonen jää pois työstä Osastopäällikön ehdotus: Jorma Hirvoselle myönnetään ero päivähoidon ohjaajan virasta lukien.

3 Sosiaali- ja terveyslautakunta OSASTOPÄÄLLIKÖN SIJAINEN SEKÄ TULOSYKSIKÖIDEN ESIMIEHET JA ESI- MIESTEN SIJAISET Sosiaali- ja terveysltk 3 Kunnan hallintosäännön mukaan kunnan toiminnot jaetaan osastoihin, tulosyksiköihin ja kustannuspaikkoihin. Kullakin osastolla on osastopäällikkö, jonka määrää kunnanhallitus, ja kullakin tulosyksiköllä esimies. Asianomainen lautakunta määrää osastopäällikön sijaisen sekä tulosyksiköiden esimiehet ja näiden sijaiset. Sosiaali- ja terveyslautakunnan osasto jaetaan seuraaviin tulosyksiköihin: Sosiaali- ja terveystoimisto Lasten päivähoito Muut lasten ja perheiden palvelut Vanhusten palvelut Vammaisten palvelut Päihdehuolto Toimeentuloturva Kunnanhallitus on määrännyt sosiaali- ja terveystoimen osastopäälliköksi Eira Ohvon ajalle Osastopäällikön ehdotus: Osastopäällikön sijaiseksi vuodelle 2015 määrätään Jorma Hirvonen ajalla ja Eija Alhonen alkaen Tulosyksiköiden esimiehet ja sijaiset vuodelle 2015 määrätään seuraavasti: Sosiaali- ja terveystoimisto - Eira Ohvo - esimiehen sijainen Jorma Hirvonen saakka, Eija Alhonen alkaen Lasten päivähoito - esimies Jorma Hirvonen - esimiehen sijainen Pauliina Oittinen Muut lasten ja perheiden palvelut - esimies Sonja Tarhonen - esimiehen sijainen Eira Ohvo Vanhusten palvelut - esimies Eija Alhonen

4 Sosiaali- ja terveyslautakunta esimiehen sijainen Eira Ohvo Vammaisten palvelut - esimies Eira Ohvo - esimiehen sijainen Merja Vainio Päihdehuolto - esimies Suvi Haapakoski - esimiehen sijainen Sonja Tarhonen Toimeentuloturva - esimies Suvi Haapakoski - esimiehen sijainen Sonja Tarhonen

5 Sosiaali- ja terveyslautakunta LASKUJEN HYVÄKSYMINEN Sosiaali- ja terveysltk 4 Kunnan taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ohjeen mukaan lautakuntien on toimikaudekseen nimettävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät laskut. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta määrää laskujen hyväksyjät kuluvalle kaudelle seuraavasti: Kunkin tulosyksikön laskut voi hyväksyä tulosyksikön esimies ja esimiehen sijainen. Osastopäälliköllä on oikeus hyväksyä kaikki sosiaali- ja terveystoimen laskut.

6 Sosiaali- ja terveyslautakunta SISÄISTEN TARKASTAJIEN ASETTAMINEN Sosiaali- ja terveysltk 5 Kunnan taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnanhallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa ennalta ilmoittamatta suoritettava sisäinen tarkastus, jonka kohteet ovat 1. pankkitilien varat 2. käteiskassojen varat 3. kassalainat 4. arvopaperit 5. vakuudet 6. kiinnitykset 7. vakuutukset 8. viranhaltijapäätökset Tarkastustehtävät kuuluvat lautakuntien tarkastajille silloin, kun lautakunnan alaisena on edellä mainittuja varoja tai asiakirjoja tai toimielin katsoo sen muutoin tarpeelliseksi. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimipisteissä on yksi käteiskassa ja useat viranhaltijat tekevät henkilöstöä ja asiakkaita koskevia viranhaltijapäätöksiä. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta asettaa keskuudestaan kaksi sisäistä tarkastajaa kaudeksi Päätös: Sisäisiksi tarkastajiksi valittiin Seija Hänninen ja Teemu Pakarinen.

7 Sosiaali- ja terveyslautakunta TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sosiaali- ja terveysltk 6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvio on ajalla toteutunut seuraavasti: TA+ Toteuma Käyttö MUUTOS Sosiaali- ja terveystoimisto Menot ,07 % Tulot Nettomenot ,21 % Lasten päivähoito Menot ,87 % Tulot ,64 % Nettomenot ,54 % Muut lasten ja perheiden palvelut Menot ,15 % Tulot ,51 % Nettomenot ,06 % Vammaisten palvelut Menot ,48 % Tulot ,59 % Nettomenot ,79 % Päihdehuolto Menot ,84 % Tulot 0 0 Nettomenot ,84 % Toimeentuloturva Menot ,02 % Tulot ,10 % Nettomenot ,15 % Avosairaanhoito Menot ,47 % Tulot 0 0 Nettomenot ,47 %

8 Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhusten palvelut Menot ,15 % Tulot ,36 % Nettomenot ,77 % Suun terveydenhuolto Menot ,25 % Tulot 0 0 % Nettomenot ,25 % % Laitoshoito Menot ,10 % Tulot 0 0 % Nettomenot ,10 % Erikoissairaanhoito Menot ,11 % Tulot 0 0 Nettomenot ,11 % Lautakunta yhteensä Menot ,63 % Tulot ,26 % Nettomenot ,80 % Osastopäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi.

9 Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMEENTULOTUKIASIOITA KOSKEVAN OHJEEN TARKISTAMINEN Sosiaali- ja terveysltk 7 Toimeentulotuki on lakisääteinen, muihin tuloihin ja etuuksiin nähden viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön tai perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Tuki koostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Perustoimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon perusosalla katettavat perusmenot (perusosa) sekä muut perusmenot.. Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon lasten päivähoitomenot, muut kuin perusmenoina huomioon otettavat asumismenot ja henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat menot. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Lautakunta vahvisti vuonna 2007 toimeentulotukiasioiden käsittelyä koskevan ohjeen, jonka tarkoituksena on selkeyttää asioiden käsittelyä ja turvata asiakkaiden tasapuolinen kohtelu. Sosiaalityöntekijä Suvi Haapakoski on tarkistanut ohjeen nykyistä lainsäädäntöä ja paikkakunnan kustannustasoa vastaavaksi Tarkistettu ohje on liitteenä. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta hyväksyy tarkistetun ohjeen.

10 Sosiaali- ja terveyslautakunta LASTEN PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMINEN SIVISTYSTOIMEN HALLINNOIMAKSI TOIMINNAKSI Sosiaali- ja terveysltk 8. Lasten päivähoidon järjestämisestä Konneveden kunnassa vastaa tällä hetkellä sosiaali- ja terveyslautakunta. Päivähoidon tehtäväkenttään sisältyvät lasten päiväkoti- ja perhepäivähoito sekä lasten kotihoidontuki ja eläkevastuut. Tällä hetkellä päivähoidossa työskentelee päiväkodissa 7 työntekijää, perhepäivähoidossa ja Tenholassa 11 työntekijää. Päivähoidon menot olivat ,37 euroa. Päivähoidon piirissä oli lasta. Päivähoito järjestää myös vuorohoitoa. Valtakunnallisesti lasten päivähoidon hallinnonala siirtyi sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2013 alusta. Sen mukaan tämä siirto muodostaisi lasten, perheiden ja hallinnon näkökulmasta eheän kokonaisuuden, jossa päivähoitopalvelu- jen, esiopetuksen ja perusopetuksen laadukasta jatkumoa voitaisiin ohjata ja kehittää nykyistä kokonaisvaltaisemmin. Lisäksi käytännön toiminnan osalta yhdistymisen etuina voidaan pitää varhaisen tuen järjestämisen joustavuus, tiedonsiirto, yhteistyö kotien kanssa, henkilöstön yhteiskäyttö sekä koulutusyhteistyö. Hallinnon siirto on ollut tarkoitus toteuttaa niin, että siitä ei aiheudu muutoksia päivähoitopalvelujen asiakkaille eikä nykyisen päivähoitojärjestelmän toimivuudelle. Siirron jälkeen päivähoito ei enää ole sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu, mutta siihen sovellettaisiin edelleen joiltakin osin myös sosiaalihuollon lainsäädäntöä. Esitetty siirto ei ole koskenut lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukia koskevaa lainvalmistelua, joka neuvotteluissa sovitun mukaisesti hoidetaan edelleen sosiaali- ja terveysministeriössä. Paikallisesti hallinnon muutoksen yhteydessä toivotaan päivähoidon edelleen ottavan vastaan erityistä tukea tarvitsevien lasten tukimuotoisen päivähoidon tarpeessa olevia lapsia. Päivähoidon siirtoon liittyen on käyty neuvotteluja sivistystoimen kanssa. Siirron myötä hallintosääntöä joudutaan muuttamaan. Päivähoidon siirron yhteydessä on tarkoituksenmukaista siirtää kuntoutusohjaajan tehtävä sivistystoimelle. Kuntoutusohjauksen piirissä olevien vammaisten lasten määrä on vähentynyt lasten aikuistuttua ja muuttaessa asumispalveluihin, mutta varhaista tukea tarvitsevien lasten määrä on lisääntynyt. Kuntoutusohjaajan työsopimuksessa on maininta, että kuntoutusohjauksen mahdollisesti vähentyessä vapautuva työaika käytetään päiväkodin lastenhoitotehtäviin. Kuntoutusohjaajan tehtävä on täyttänyt myös erityislastentarhanopettajavaatimuksen. Kuntoutusohjaajan työpanos on tarkoituksenmukaista olla siellä, missä

11 Sosiaali- ja terveyslautakunta erityislapsetkin ovat. Päiväkodin lastentarhanopettajan työpanosta siirtyy ohjaajan tehtäviin kolme päivää viikossa, jolloin kuntoutusohjaajan työpanos on tarpeen päiväkodilla. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 1.lasten päivähoito ja kotihoidon tuki siirretään sivistyslautakunnan alaisuuteen alkaen. 2. kuntoutusohjaajan tehtävä siirretään sivistyslautakunnan alaisuuteen alkaen.

12 Sosiaali- ja terveyslautakunta LAUTAKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VANHUSNEUVOSTOON Sosiaali- ja terveysltk 9. Konneveden kunnanhallitus on kokouksessaan nimennyt vanhusneuvoston toimikaudeksi Vanhusneuvoston kokouksessa on päätetty kutsua kunnan luottamustoimen edustaja vanhusneuvoston jäseneksi ja sosiaali- ja terveyslautakunta on nimennyt Teemu Pakarisen vanhusneuvostoon lautakunnan edustajaksi vuosille Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta valitsee keskuudestaan edustajan vanhusneuvostoon toimikaudeksi Päätös: Lautakunnan edustajaksi nimettiin Pirkko Hynninen.

13 Sosiaali- ja terveyslautakunta LÄHIHOITAJIEN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN Sosiaali- ja terveysltk 10. Kunnanhallitus on perustanut kokouksessaan vuoden 2015 talousarviossa hyväksyt uudet neljän lähihoitajan tehtävää Tehtävät ovat olleet sisäisessä haussa. Lähihoitajalta edellytetään vähintään kouluasteen / ammatillista toisen asteen tutkintoa ja kokemusta kotihoidosta. Tehtävä edellyttää myös oman auton käyttöä. Työ on pääsääntöisesti kolmivuorotyötä. Lähihoitajan työ on itsenäistä, vastuullista ja vaatii huolellisuutta, koska työntekijä työskentelee tarvittaessa työvuorossaan yksin. Yksi tehtävistä täytetään työntekijäsiirtona ravintokeskuksesta kotihoitoon. Työntekijä opiskelee oppisopimuksella lähihoitajaksi. Tehtäviä ovat hakeneet lähihoitajat Jaana Korhonen, Tuula Korhonen, Nita Laasanen, Tiia Laasanen, Riina Rossi, Tiina Numminen, Jonna Pakarinen ja Mirja Varis. Vanhuspalvelujen esimies esittää tehtäviin valittaviksi Tuula Korhonen, Tiia Laasanen ja Tiina Numminen. Valintaperusteena on käytetty kelpoisuusvaatimusten lisäksi palvelusaikaa Konneveden kotihoidossa. Mirja Pakarinen siirtyy kotihoitoon ravintokeskuksesta. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta valitsee lähihoitajien tehtäviin Tuula Korhosen, Tiia Laasasen, Tiina Nummisen ja Mirja Pakarisen alkaen. Korhosen, Nummisen ja Laasasen tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään 2019,00 euroa kuukaudessa. Mirja Pakarinen siirtyy tehtävään entisin palkkaeduin. (kohta 04SOS06A)

14 Sosiaali- ja terveyslautakunta PSYKIATRISEN SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN Sosiaali- ja terveysltk 11 Konneveden kunnanhallitus on kokouksessaan perustanut kuntaan psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävän. Konnevesi järjestää itse psykiatrian avopalvelut 2015 alkaen. Perustettuun tehtävään siirtyy kotihoidon sairaanhoitajan tehtävästä psykiatrinen sairaanhoitaja Sirkku Puurunen. Puurunen on hakenut tehtävää. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta valitsee psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävään Sirkku Puurusen alkaen. Sirkku Puurusen tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään 2509,00 euroa kuukaudessa. (kohta 03HOI030)

15 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOTIHOIDON SAIRAANHOITAJAN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN Sosiaali- ja terveysltk 12 Kotihoidon sairaanhoitaja Sirkku Puurunen siirtyy perustettuun psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävää, jolloin kotihoidon sairaanhoitajan tehtävä on tullut avoimeksi. Kunnanhallitus on antanut luvan täyttää sairaanhoitajan tehtävä. Tehtävä on ollut sisäisessä haussa. Sairaanhoitajalta edellytetään vähintään opistoasteen / ammattikorkeakoulun tutkintoa. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä. Työ on erittäin vastuullista, sairaanhoitaja päättää monista hoitoon liittyvistä asioista itsenäisesti koulutuksensa määrittelemissä puitteissa. Työ edellyttää kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä ongelmanratkaisutaitoja. Työ on päivätyötä arkisin. Tehtävää on hakenut Virpi Mikkonen. Mikkonen opiskelee sairaanhoitajaksi, valmistuminen keväällä Osastopäällikön ehdotus: Kotihoidon sairaanhoitajan tehtävään vali - taan Virpi Mikkonen alkaen ehdollisena siten, että hän toimittaa tutkintotodistuksen valmistuttuaan ja siihen saakka hänen palkaksi määrätään 2232,50 euroa kuukaudessa. (kohta 03HOI030).

16 Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALIOHJAAJA-VASTUUTYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN Sosiaali- ja terveysltk 13 Kunnanhallitus on kokouksessaan perustanut sosiaaliohjaaja - vastuutyöntekijän tehtävän. Tehtävä on ollut sisäisessä haus sa. Sosiaaliohjaaja-vastuutyöntekijältä vaaditaan sosiaaliohjaajan opistoasteen tai sosionomin ammattikorkeakoulun tutkintoa. Muu vanhustyön koulutus katsotaan eduksi. Työ edellyttää myös vanhuspalvelulain tuntemusta painottuen lain edellyttämän vastuutyöntekijän vastuualueeseen. Työn hoitaminen edellyttää vahvaa Efficapotilastietojärjestelmän käytön osaamista ja koulutusta sekä oman auton käyttömahdollisuutta. Tehtävää on hakenut Katja Miettinen ja Susanna Lehtonotko. Vanhuspalvelujen esimies esittää tehtävään Susanna Lehtonotkoa, jolla on vaadittava koulutus, kokemus ja Effica-osaaminen. Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta valitsee sosiaaliohjaajavastuutyöntekijän tehtävään Susanna Lehtonotkon alkaen. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi määrätään 2365,00 euroa kuukaudessa. (menokohta 04SOS050).

17 Sosiaali- ja terveyslautakunta LAUTAKUNNAN EDUSTAJA PALVELURAKENNETYÖRYHMÄÄN Sosiaali- ja terveysltk 14 Valtuusto on vahvistanut Konneveden ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman Suunnitelmaan on kirjattu perustettavaksi vanhus- ja vammaispalveluiden, maankäytön suunnittelun ja palveluasumisen työryhmä. Sen tärkeimpänä yhteisenä tavoitteena on varmistaa palveluasumisen riittävyys pitkällä aikajänteellä. Työryhmä käsittelee vanhusten ja muiden erityisryhmien palveluasumisen tarpeet. Palveluasumisen tarjonta tulisi olla monipuolista ja asukkaiden tarpeisiin vastaavaa. Maankäytön suunnittelulla pyritään turvaamaan tonttivaranto tuleville hankkeille ja uusien alueiden kaavoituksessa otetaan huomioon palveluasumisen tarpeet. Ryhmässä mietitään myös tarpeita ja mahdollisuuksia kaavamuutoksiin. Vuonna 2015 tulee voimaan lakimuutoksia mm. sosiaalihuoltolakiin ja vanhuspalvelulakiin, jotka ohjaavat kunnan vammaisten ja ikäihmisten asumiseen liittyviä toimenpiteitä. Työryhmän tehtävänä on linjata ja suunnitella palveluasumista kunnan asukkaiden tarpeet huomioiden, jotta tulevaan voidaan vastata ennakolta kunnan voima varojen mukaisesti. Kunnanjohtaja perustaa työryhmän ja siihen esitetään Vappu Laaksonen, kuntoutusohjaaja Eija Alhonen, vanhuspalvelujen esimies Eira Ohvo, sosiaalijohtaja Markus Tiihanoff, tekninen johtaja Vanhusneuvosto, Raija Liuhala Kunnanhallituksen edustaja Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustaja Seututerveyskeskuksen edustaja Osastopäällikön ehdotus: Lautakunta valitsee edustajan työryhmään. Päätös: Lautakunnan edustajaksi valittiin Veli-Pekka Poikolainen.

18 Sosiaali- ja terveyslautakunta LAUSUNTO TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ KESKI-SUOMESSA Sosiaali- ja terveysltk 15 Laki työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta /1367/2014) tuli voimaan Kaikkien kuntien tulee olla mukana yhteispalvelussa viimeistään vuoden 2016 alusta lähtien. Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa TE-toimisto, kunta ja Kela yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevan työttömän palvelutarpeen, suunnittelevat työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaisen palvelukokonaisuuden sekä vastaavat työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Monialaisen yhteispalvelun alueellinen toimintaverkosto/-verkostot tullaan muodostamaan kevään 2015 aikana TE-toimiston, kuntien ja Kelan yhteisten neuvottelujen kautta. Jokaisen TE-toimiston alueella on TE-toimiston, kuntien ja Kelan sopima määrä monialaisia yhteispalvelua tuottavia verkostoja. TE-toimisto asettaa mennessä verkosto(i)lle johtoryhmän kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtoryhmän jäseninä ovat TE-toimiston, sen toimialueeseen kuuluvien kuntien ja Kelan nimeämät henkilöt. Kunnat nimeävät johtoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä monialaisen yhteispalvelun johtajan, joka vastaa siitä, että toimintamallissa mukana olevat tahot järjestävät yhteispalvelun johtoryhmän asettamissa puitteissa. Kukin monialaisen yhteispalvelun toimintamallissa mukana oleva taho osoittaa riittävän määrän henkilöstöä yhteispalveluun ottaen huomioon monialaista yhteispalvelua tarvitsevien asiakkaiden määrän. Keski-Suomen TE-toimiston alueella on toiminut kaksi työvoiman palvelukeskusta: Jyväskylä (Jyväkylä, Muurame, Petäjävesi) ja Ääneseutu (Äänekoski, Konnevesi). Konnevedellä on pidetty ns. TYP päiviä pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, jolloin TE-hallinnon virkailija ottaa vastaa monialaista palvelua tarvitsevia asiakkaita yhdessä aikuissosiaalityöntekijän kanssa. Jatkossa on välttämätöntä, että palvelua on saatavissa kasvokkain. Asiantuntijan käynnit Konnevedellä on koettu hyödyllisenä eikä niitä voi kokonaan korvata pelkällä etäyhteydellä. Lisäksi monialaisen yhteispalvelun toimivuus edellyttää, että keskeisillä toimijoilla on paikallistuntemusta eikä toimijat jatkuvasti vaihdu. Konnevedellä ei ole Kelan toimipistettä. Asiakkaan tarvitsemat palvelut on järjestynyt Äänekosken TYPiin nimetyn Kelan virkailijan toimesta. Konnevedellä oli joulukuussa 2014 työttömänä 193 henkilöä, joista alle 25-vuotiaita 20 ja yli vuoden työttömänä olleita 51. Konneveden työttömyysaste oli 15,4 %. Yli 500 päivää työttöminä olleita henkilöitä oli 32 henkilöä, joista aktiivisten toimenpiteiden piirissä o 29,2 %. Työmarkkinatuen uudistuksesta johtuen vuonna 2015 kunta maksaa 50 % päivää työttöminä olleiden työmarkkinatuesta ns.

19 Sosiaali- ja terveyslautakunta passiivituen osalta ja 70 % yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden tuesta. Kuntouttavaa työtoimintaa on käytetty aktiivisesti pitkittyneen työttömyyden hoidossa. Seututerveyskeskus on järjestänyt työttömien terveystarkastukset. Keski-Suomen TE-toimisto pyytää alueen kuntia ja Kelaa ottamaan lausunnollaan kantaa siihen, millaisella alueella nämä näkevät tarkoituksenmukaiseksi osallistua monialaisen yhteispalvelun verkostoon? Vaihtoehtoina ovat koko maakunnan laajuinen hallinnollinen alue (jolla on johtoryhmän päättämä määrä yhteisiä toimipisteitä) tai kunnan/kelan oma esitys alueellisesta laajuudesta. Kunta/Kela voi esittää tässä useampia vaihtoehtoja. Vaihtoehdot pyydetään asettamaan ensisijaisuusjärjestykseen. Kuntien ja Kelan antamien lausuntojen perusteella käynnistetään yksityiskohtaisemmat neuvottelut kuntien kanssa. Lausunnot pyydetään mennessä. Liitteenä lausuntopyyntö. Osastopäällikön ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää lausuntonaan kunnanhallitukselle, että Keski-Suomessa tulisi muodostaa enintään kaksi monialaisen yhteispalvelun verkostoa. Maakunnassa voisi toimia Pohjoisen ja Eteläisen Keski-Suomen verkostot ja riittävä määrä paikallisia toimipisteitä. Tärkeää on, että kasvokkaiset tapaamiset ja TE -toimiston työntekijöiden käynnit säilyvät Konnevedellä. Mikäli kahden verkoston mallia ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, maakunnan alueella voi toimia myös yksi verkosto, jolla on riittävästi paikallisia toimipisteitä.

20 Sosiaali- ja terveyslautakunta TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Sosiaali- ja terveysltk Aluehallintovirasto on lähettänyt kunnille ohjauskirjeen ilmoituksenvaraisesta yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta. Ohjauskirje ohjaa kuntia ilmoitusten käsittelyssä ja kunnan valvontavelvollisuudesta. 2. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje laista valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelujen tuottajalle. Valtio ottaa rahoitusvastuun turvakotipalvelun kriisihoidosta turvakodissa. 3. Kuntaliitto on lähettänyt yleiskirjeen suosituksesta kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista Todetaan, että Konnevedellä toimitaan jo ohjeen mukaan. 4. Aluehallintoviraston päätös ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti; Hoivapalvelu MaijaLiisa, Äänekoski. Toimii myös Konneveden alueella. Kotihoitopalvelut. 5. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 9/2014 Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen sekä voimaan tulevat kuntouttavan työtoiminnan lain muutokset. 6. Kuntaliiton kirje 1/2015 henkilökuljetusten uudistaminen. Kuntien tulisi valmistautua tuleviin muutoksiin selvittämällä oman kuntansa henkilökuljetusten järjestämistilanne ja perustunnusluvut. Nyt voi jo ryhtyä tehostamistoimiin kuljetusten koordinoimiseksi. Eri hallintokuntien kuljetuksia kannattaa käsitellä yhtenä kokonaisuutena. 7. Sosiaali- ja terveysministeriön kirje vanhuspalvelulain toimeenpano Laki ohjeistaa kuntia vastuutyöntekijän, asiantuntemuksen turvaamisen, omavalvonnan ja pitkäaikaisen laitoshoidon purkamiseen liittyvissä asioissa. 8. Valviran ohje 8/2010. Muistutusmenettelyn käyttö sosiaalipalveluissa alusta tuli voimaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muutos, jonka mukaan valvontaviranomainen voi siirtää kantelun käsiteltäväksi muistutuksena. Muistutuslomake olisi hyvä olla netissä. 9. Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen: Oppimiskeskus Hippo Oy Jyväskylä. Nimen muutos Hippo Terapiaklinikka Oy. Terapeuttinen toiminta (eri terapiamuodot) ja psykologin palvelut. Kohdekunnat Hankasalmi,

21 Sosiaali- ja terveyslautakunta Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Konnevesi, Muurame ja Äänekoski. Osastopäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi.

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 3.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO 30 VUODEN 2013 TALOUSARVIO / TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI AJ. 1.1.2013-30.6.2013 / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VASTUUALUE... 60 31 VUODEN 2013 TALOUSARVIO

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava.

Savukosken kunnanvirasto. Peltoniemi Juhani jäsen. Savukoski Sinikka, sosiaalisihteeri. Tuovi Karvonen ja Juho Orava. 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.02.2013 klo 16.00 18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Perusturvalautakunnan kokoukset vuonna 2013 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/2013 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 13.2.2013 klo 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Aika Maanantaina 11. helmikuuta 2013 klo 17.20-20.15 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Palvelukuvaukset 2015

Palvelukuvaukset 2015 Peruspalvelukuntayhtymä Palvelukuvaukset 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017, Talousarvio 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016, Talousarvio 2014 Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Viranomainen No 1/2014

Viranomainen No 1/2014 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 20.1.2014 kello 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30

Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 1/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 17.01.2014 kello 14:01-16:30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 1 Kiinteistön kauppa / Vinkuva RN:o

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2015

KUNNANHALLITUS 5/2015 KUNNANHALLITUS 5/2015 Aika Maanantai 13.4.2015 klo 18.04 22.03, tauko klo 20.30 20.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 26.2.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 80 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 21.5.2015 KLO 14.00 16.55 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA X Kukkonen

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013

Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 1.11.2013 Muonion kunta Kokouskutsu/ 5/2013 asialista 1.11.2013 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

20.5.2013 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:11. Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille + Espoon tarkennuksia

20.5.2013 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:11. Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille + Espoon tarkennuksia 20.5.2013 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:11 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille + Espoon tarkennuksia SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007 TIIVISTELMÄ 2 Toimeentulotuki.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 2/2012 20 (-63) Polvijärven koulukeskuksen auditorio POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2012 20 (-63) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 11. huhtikuuta 2012 klo 19.00-21.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja nro Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 353 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 Voimaantulo 1.1.2013 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle toimien tiiviissä vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 237 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 10:00-13:50 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 109 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Sivu 89 (119) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 18.6.2012 kello 18.00-19.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot