Saa q. `Tunnus/säil.paikka:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saa q. `Tunnus/säil.paikka:"

Transkriptio

1 S A A T E D n r o O K V / / 1 / Lohjan kaupunki PL LOHJA Saa q. `Tunnus/säil.paikka: ln V i ite: Lohjan kaupunginhallitukse n lausunto A s i a : Markku Kaukorannan kantelu oikeuskanslerille Apula isoikeusk ansleri ei ole ryhtynyt enempiin toimenpiteisiin asia kohdassa mainitun kantelun peru steella. Liitteenä on jäljennös apula isoikeuskanslerin kantelija lle antamasta vastauksesta. Vanhempi oikeuskansler insihteeri Anu Räty KÄYN TI O S OI TE P OSTIOSOITE SnellmaruRkatU IIE151H1C1 Il I1HELIN E- M AIL P L 2 0, $ V a l [ I O U e U V O S t O TEL EF AKSI I N TE R N E T

2 J Ä L J E N N Ö S V A S T A U S A P U L A I S O I K E U S K A N S L E R I D n r o O K V / / 1 / Mark ku Kauk ora nta Tiilenkääntäjänkuja LO HJ A 1/7 y Sk, l4fh?j k6w/y % ( n S K A N T E L U Arvostelette oikeuskanslerille osoitta ma ssanne kirjoituksessa Lohjan kaupu ngin Porlan kalanviljelylaitoksen alueen kaavoitukseen liittyvää menettelyä. Lohjan keskustan osayleiska avaesityksen muk aa n Porlan a lu eelle oli vielä kesä llä suu nnitteilla k au pu nk i- pu isto ja järviluonnon tutk imu kseen ja su ojelu un keskittyvä jä rvik esku s. Kirjoitu k senne mu - ka an alu een suunnitteluun on k esä llä ryhtynyt vaiku tta maa n k au punkisuunnittelulautakunna n varajä sen Jesper Lindgren, jok a sa manaikaisesti on toiminu t Lemminkä inen Ta lo Oy:n kiinteistökehitysjohtajana ja jok a syysku ussa ha ki eroa lautakunnan vara jäsenyydestä esteellisyyden peru steella. Lindgren on kertoma nne muk aa n esitellyt ka u pu nk isu unnittelu lau ta - ku nnalle va ihtoehdon, jossa Lemmink ä inen Talo Oy saisi oik eu den ra k enta a Porla n a lu eelle hotellin ja kerrostaloja. Yhtiölle myönnettiink in suunnitteluvaraus kaupunkisuunnittelulautakunnassa Arvostelette myös sitä, että alueen suunnittelua valvomaa n perustettiin seurantaryhmä, johon kutsuttiin mukaa n Lemminkäisen edustaja. Syk syllä kau punginvaltuu sto kä sitteli yleiska ava n, josta Porlan alue oli yllättäen jätetty pois. Ka avaesitys poik kesi näin ollen täysin nähtävä nä olleesta ka avaehdotuksesta, jossa Porlan alue oli suunniteltu pääasia ssa virkistysk äyttöön. Asuk kailla ei ole kirjoituksenne mukaan ollut mahdollisuu tta vaik uttaa suunnitteluu n tässä mu uttuneessa tilanteessa. Va a ditte tehtyjen pä ä - tösten k umoa mista ja pyydätte oik eu ska nsleria selvittä mää n Lohjan k au pu ngin lu otta mu shenkilöiden ja asiaa valmistelleiden viranha ltijoiden roolin "tässä kunna llislain kirjainta ja henkeä rikkoneessa prosessissa". SE L V IT YS Lohja n ka upunginha llitus on antanut päivätyn la usunnon, jonka jäljennös lä hetetään ohessa tiedoksenne. Helsingin hallinto-oikeudesta on hankittu jäljennökset annetusta päätöksestä 14/0404/5 ja annetusta päätöksestä 15/0169/5. KÄYNTI Os O 1 TE Sn ellman in ka tu 1 A, Hels i n k i P U H E L I N o o 1 F.- MAIL P L 2 0, V a l t i o n e u v o s t o o o P O S TI O S OI TE TE L E E AK S I INTERNE' r E' t Ul n ml. s u k un ør nm-. okv.

3 2 / 7 R A T K A I S U 1. T apahtumatietoja Lohja n k a u pu ngin Porla n a lu eella on voima ssa vu onna 1948 va hvistettu a sema ka a va, jossa Porla on ka avoitettu k alanviljelytark oitukseen. Alueella on toiminut tutkimuskalanviljelylaitos luvun pu olivä liin asti. Lohjan k au pu ngin verkkosivuilta saatavilla olevasta aineistosta ilmenee, että alueelle on ehdotettu korkealuokk aista k errostalorakentamista ja hotellia ra ntaalueelle jo lu vu n alussa. Porla sisältyi Lohjan maa nk äytön kehitysku va ssa asumisen k e- hittämishankk eisiin 1995, jolloin myös hotellin sijoittumista pidettiin mahdollisena. Porlan alueen kehittä misva ihtoehtoja on selvitetty lu vu n pu olivä lissä, ja kä ynnistyi T E- kesku ksen osaksi rahoitta ma Uu denmaan järvik eskus Porla -ha nke. Lemminkäinen Talo Oy:n kiinteistök ehitysjohta ja Jesper Lindgren esitteli työna ntaja nsa ajatusta Porla n alueen k ehittä misestä Lohjan k au pu ngin ka avoitu spää llik ölle ja ympä ristöjohta ja lle Yhtiön a ja tuk sena oli rakentaa Porla n a lu een Aurlahden pu oleiseen laitaa n hotelli, alu een toiseen la ita a n a su ntoja ja alu een kesk iosa jä isi k a u pu ngin ha ltu u n ns. allaspuistoksi. Lemminkä inen ha lusi ha kea suu nnittelu varausta Porla n alueelle. Asiasta keskusteltiin viranhaltijoiden elinkeinoryhmässä , ja Lemminkä inen Ta lo Oy:n edu staja Lindgren esitteli yhtiön ajatusta ja alustavaa suunnitelmaa elinkeinoryhmässä Lemmink äisen edusta ja t johtaja Sa mi Somero ja kiinteistökehitysjohta ja J esper Lindgren esittelivät keskustelutilaisuudessa yhtiön suunnitelmia Porla n osalta k aupungin edustajille, kaupu nkisuu nnittelulautakunna n puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, kaa voituspäällik ölle ja ympäristöjohta jalle sek ä ta pa a miseen myös kutusu tulle kalastusmestarille, jok a tapaamisen yhteydessä toi esille Porlan alueelle suunniteltuja muita vaihtoehtoisia suunnitelmia. Lohjan kaupunginhallituksen lau sunnon mu k aa n Lemminkä isen suu nnitelmia kosk eva asia tuotiin ka upunkisuu nnittelulau tak unna lle tiedok si lautak unna n järjestä mä n Maa nk äytön k ehityskuva ja ra nta -a lueiden kehittäminen -seminaa rin yhteydessä Semina a rissa Lemmink ä isen edustaja J esper Lindgren kä vi pa ika lla esittelemässä yhtiön a ja tusta Porla n alu een kehittämisestä, va sta si k ysymyk siin ja poistu i paika lta ennen la utak u nnan asia sta k esk enää n käymää varsinaista keskustelua. Kesku stelu ssa todettiin, että Lemminkäisen suu nnitteluva rausha k emu s ( ) tuodaan käsiteltäväksi kaupunkisu unnittelulautakunnan kokouk seen Suunnitteluvaraus myönnettiin äänestyksen jälkeen ( 118). Kaupunginhallitu ksen mukaa n Porlan alu e päätettiin poista a Lohjan kesk ustan osa yleisk aavasta ennen sen menemistä lopulliseen lu otta mushenkilök äsittelyyn, k osk a suu nnittelu varau k sen lu onne olisi ristiriidassa keskustan osa yleisk aavan senhetkisen tilanteen kanssa. La u su nnon mu k a a n Porla n alue olisi toisena vaihtoehtona voitu sä ilyttä ä osa yleiska ava ssa ns. selvitysalueena, mutta tämä olisi ka avassa ollut niin iso sisä llöllinen mu utos, että k aa va olisi pitänyt asettaa uu delleen nähtäville, mikä olisi hidasta nut kaava prosessia ja keskustan muiden alueiden jatkosuunnittelua. Kesku stan osa yleiska ava hyvä ksyttiin lopu lta ilma n Porla n aluetta Lohjan ka upunginhallitu k- sessa ja -valtuustossa. Kaupunginvaltuuston päätök sistä ja valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka on ratkaissut asian päätöksellään (15 /01 69 /5). Pää tök sestä on valitettu edelleen korkeimpaan hallinto-oik eu teen. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä myös Lohja n taajamaosayleiskaa vaa (kaavak artta ja -määräykset ) k oskeva valitus, jossa valituksena lainen päätös on Helsingin hallinto-oikeuden päätös nro 14/0404/5 ja jonka taustalla on Lohjan kaupunginvaltuuston päätös KÄYN TI O S OI TE S n e l l ma n i n k a t u 1 A, H e l s i n k i P U H E L I N I - M A I L Ctun l r i. s P O S TI O S OI TE P L 2 0, Valtion euv o sto TE L E F AK S I o N TE R N E T w w w. o k v. f i

4 3 / Molemmissa korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevissa yleiskaavaasioissa hallinto-o ikeus on lausunut myös Porlan alueen pois jättämisestä kaavasta. Lohja n ka upunkisu unnittelulau taku nta päätti va rata Porla n a lu een Lemminkäinen Talo Oy:lle suunnittelua varten saakka mm. ehdolla, että a lueelle sijoittuvat järvipa lveluk esku s ja hotelli. Mikä li hotellin sisä ltävä jä rvipalvelu kesk us ei toteudu, ei Lemminkäiselle myöskä än myydä Porlan alueelta asuinrakennusoikeutta. Kaupunkisuunnittelulautakunta nimesi Porlan alueen suunnittelun ohjausryhmän ja päätti valtuuttaa o hjausryhmän kutsumaan jäsene kse en Le mminkäine n T a lo Oy: n johtajan Sami Somer on. Porlan alueelle on laadittu valmistunut luontoselvitys (Fauna tica Oy), joka on esitelty Uudenmaa n ELY-k esku kselle työpala verissa Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunta on kokouksessaan päättänyt merkitä tiedoksi Po rlan alueen kokonaisratkaisun suunnittelutilante en ja alustavat maankäyttö luoi nokset sekä käynnistää aluee n asemakaav an muuttamisen kaavoituso hjelman mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti todeta, että alueelle sijoitettavan hotellin, joka sisältää järvipalve luke skuksen, on oltava täyden palvelun laadukas hotelli. Varsinaista kaavaehdotusta ei vielä ole olemassa. 2. Vaalikelpoisuudesta ja esteellisy ydestä Kantelussa on k ys ym ys ka a va n va lmistelu sta ja tä ltä osin erityisesti siitä, että k ä sityk senne muk aan va alikelpoisuu tta va illa oleva henk ilö on osallistunut asian valmisteluun esittelemällä työna ntajansa suu nnitelmia Porla n alueen k ehittä miseksi. Katsotte myös, että pä ätös Lemminkäinen Talo Oy:lle myönnetystä suunnitteluluvasta on lainvastainen. Lohjan k aupunginhallitu ksen lau sunnon mukaan k antelussa tarkoitettu J esper Lindgren on ollut kau punkisuu nnittelula utaku nnan va rajäsen, mutta ei ole ollu t paika lla yhdessäkä än ka upunk i- suunnittelu lautak unnan kokou ksessa, eik ä hän ole osallistunut mitenkään Porla n aluetta k oskevien suu nnitelmien tai mink ään muidenka an asioiden viralliseen käsittelyyn lau ta kunna n jäsenenä ta i varajäsenenä. H ä nen a sema nsa Le mmink ä inen Talo O y: ssä on selvityksen mu ka a n kiinteistökehitysjohtaja. Tarkempia tietoja hänen tehtävänkuvastaan ei ole esitetty. Asia ssa saa dun selvityksen mu ka an Jesper Lindgren on esitellyt Lemmink ä inen Talo Oy:n suunnitelmia ensin kaavoituspäällikölle ja ympäristöjohtajalle ilmeisesti henkilökohtaisesti, sitten viranha ltijoiden elinkeinoryhmä ssä , keskustelutilaisuudessa ja maa nkä ytön kehitysku va a ja ranta -a lueiden kehittä mistä k äsitelleen semina arin yhteydessä Pää tös su unnittelu varau ksesta on tehty Lohjan k aupunkisu unnittelu la uta ku nnassa Jesper Lindgren on pyytänyt eroa ka upunkisu unnittelulau ta ku nnan varajäsenyydestä saapuneella kirjeellä, ja hänelle on myönnetty ero Lohjan kaupunginvaltuuston päätöksellä Valtu ustok äsittelyn esittelytekstin muk aan Lindgren on peru stellut eropyyntöää n mm. Lemminkäisen hak emalla suunnittelu vara uksella ja sen aiheuttama lla kesk ustelulla. Esittelytekstissä selostetaan kunta lain (365/1995) 36 :n 1 momentin sisältöä ja todeta an, että kunta lain 38 :n 3 momentin mu k a a n lu otta mu stoimesta voi erota pä tevästä syystä. Tekstin muk aan "voidaa n k atsoa, että Lindgrenin nykyinen a sema suhteessa k aupunkisuunnittelulautakunna n toimiala an mu odostaa sellaisen pä tevän syyn, jolla ero voidaan myöntää". KÄYN TI O S OI TE Snellmaninkatu la,helsinki P U n E L I N E-nan T1. e t u n i m i. s u k u n i m o k v. f i POSTIOSOI'T'E P L 2 0, V a l t i o n e u v o s t o TE L E F AK S I I N TE R N E T {I

5 4 / 7 Asiassa tulee sovelletta va k si va nha k untalak i, jonka mm. lu otta mushenkilöitä ja k unna n toimielimiä k oskevat sä ännökset soveltuvat vielä ennen vuonna va littava n valtuuston toimika uden alkua (uusi kuntalaki 410/2015, 147 ). Kunta lain (365/1995) 36 :n 1 momentin 3 kohda n mu kaa n vaalikelpoinen lau taku nta an on henk ilö, joka on vaalikelpoinen va ltuu stoon, ei kuitenkaan henkilö, jok a on hallituk sen ta i siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtava ssa ja va stu ullisessa tehtä vässä tai siihen rinnastettava ssa asemassa liik etoimintaa harjoitta va ssa yhteisössä, jos k ysymyksessä on sella inen yhteisö, jolle a sia noma isessa la uta ku n- na ssa ta va noma isesti k ä siteltävien asioiden ra tk a isu on omia a n tuotta maa n olennaista hyötyä tai vahinkoa. Säännös voi tulla sovellettava ksi esimerkiksi rakennusliikkeen johtohenkilöihin lauta kunna ssa, joka va lmistelee ka avoitu sasioita. Sä ännöksen mu ka ista vaa lik elpoisuu den rajoitu sta sovelletaan, kun liikeyrityksen asema su hteessa k u nta a n on edellytyk sen mu k a inen ja kun sa ma n- aika isesti henk ilön a sema liik eyrityksessä on sää nnök sessä edellytetyn mu ka inen. J otta vaa likelpoisuuden rajoitus tulisi sovellettavaksi, yritykselle tärkeitä intressejä tulee olla esillä useita kertoja vu odessa, ja yritystä ta i sen kilpailijoita kosk evia a sioita lä hes ja tk uvasti vireillä ta i valmisteltava na la utak unna ssa. Liik eyrityksen johtohenkilöltä saa nnös edellyttää jok o yrityk - sen ha llituk sen ta i esim. johtoku nna n jäsenyyttä tai johtavaa ja vastuu llista tehtä vää ta i siihen rinnastettavaa asemaa yrityksessä. Kosk a va alik elpoisu uden rajoitus on poikk eus kuntalaisen oik eudesta osa llistua kunnan hallintoon, on rajoitusta yleisen periaa tteen muka isesti tu lkittava suppea sti. Raja tapau ksessa henkilö on siten yleensä katsottava vaalikelpoiseksi. Oikeuskäytännön muka an palkatusta henkilöstöstä vaalikelpoisuuden rajoitus koskeekin lähinnä toimitusjohtajaa ja varatoimitusjohtajaa. Esteellisyys on vaa lik elpoisu uden lä hikäsite, ja merkitsee henkilön puolueettomuu den vaa ra n- tumista yksittäisessä tapauksessa. Esteellisyyssäännökset turvaavat käsittelyn tasapuolisuutta ja pu olu eettomu u tta tila nteessa, jossa henk ilö a lun a lka en on kyllä ollu t va alik elpoinen ku nna n toimielimeen, mu tta jonka puolu eettomu us saa ttaa yk sittäisessä a siassa va arantu a esimerk ik si omien tai työnantajansa intressien vuoksi. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, mik ä on ollu t Lindgrenin tila nne ja a sema työna ntaja - yhteisössä än lau tak unta an nimittämisen hetkellä ja miten hä nen roolinsa mahdollisesti on la u- ta ku nna n va rajäsenyyden aika na mu uttunut. Asiak irja selvityksen valossa va ik utta a siltä, että hä nen a sema nsa Lemmink ä inen T a lo O y:n k iinteistökehitysjohta ja na on nou ssu t esiin va sta, kun kyseisen yhtiön su unnittelu varausasia on tullu t julk isu uteen. Sinänsä asetelma on altis arvostelulle. Ilmeisesti ku itenk in pä ätökset sekä hä nen va linna sta an la u ta ku nna n va ra jä seneksi että erostaa n va rajä senyydestä ovat lainvoimaisia. Toisaalta oikeuskäytännön va lossa va alik elpoisuu den menettäminen on edellyttä nyt varsin kork eaa asemaa yrityksessä, ja ra jatapa uk sissa on pä ä dytty pitä mä ä n henk ilöä va alik elpoisena. Lohja n k a u pu ngin la u su nnon mu k a a n Lindgren ei ole ollu t paika lla yhdessäkä än ka upunk isu unnittelulau tak unnan k okouk sessa, eik ä hän ole osa llistu nut asioiden käsittelyyn lau tak unnassa la uta kunnan jä senenä tai va rajäsenenä. Tähän nähden totean, ettei asiassa ole ilmennyt sellaista konkreettista tilannetta, jossa Lindgrenin väitetty vaa lik elvottomu us olisi vaikuttanut asioiden k äsittelyyn ta i pä ätöksentek oon. Myö s- kä än esteellisyystila nnetta ei ole pää ssyt syntymä än. Sinänsä virheellisyydet ka ava-asia n va l- mistelussa voiva t olla aik anaan valitusperusteena, k un ka upunginvaltuusto on tehnyt päätöksen kaavan hyväksymisestä. ' Kn YN TI 0 S O F TE S n e l l m a n i n k a t u 1 A, H e l s i n k i P U H E L I N E- M AI L TELEP AKSl NTE RNET P o s T l o s o l T E P L 2 0, Valtioneuvosto e t u n i m i. s u k u n i m o k v. f i ww w. o kv.fi

6 Lemmink ä inen T a lo O y:lle myönnetystä su u nnittelu va rauk sesta on tehty pä ä tös Lohja n k a u - punkisuunnittelulautakunnassa Ilmeisesti päätös on lainvoimainen. Viittaatte kantelussa näk emykseenne Lindgrenin vara jäseneksi valitsemisen lainva staisuudesta ja pidätte selvä nä, että päätös su unnittelu varau ksesta on "tehty k unna llislain kirja inta rikk oen". Kau punginhallituksen la usunnossa pu olestaa n todeta an, että Lohja n k a u pu nk i ei ole tä ssä va iheessa vielä millä än ta voin sitoutunu t siihen, että se sa llisi Lemmink ä isen rakentaa Porlan a lu eelle asuntoja tai hotellia. Tästä pää tetä än la usunnon mukaa n vasta a lueen suu nnitteluprosessin edetessä, kun on saatu riittävästi tietoa siitä, millä ta va lla a lu een asuin- ja hotellirak entamisen aluevara uksista ja toteutuksesta päästään ka upungin ja yhtiön kesk en yhteisymmärrykseen. Tä ltä osin totea n, että oikeuska nslerilla ei vira noma istoiminna n laillisuu svalvoja na ole laissa sää dettyä toimivaltaa muuttaa ta i k umota tuomioistuinten tai muiden vira nomaisten pä ätöksiä. Pää tökseen tyytymä ttömän tulee kä yttä ä hyvä k seen sää nnönmu ka iset muu toksenhaku keinot. Oikeu skansleri voi tu tkia, onko viranomainen a siaa käsitellessään pysynyt sille laissa säädetyn toimivaltan ja harkintavaltansa rajoissa. Asiassa ei ole käynyt ilmi mitään sellaista, joka antaisi perusteltua aihetta epäillä kaupunkisuunnittelulautak unnan ylittäneen toimivalta nsa tai ha rkintavaltansa rajat suunnitteluvarausasiaa käsitellessään. 3. Seurantary hmän roolista Arvostelette ka ntelu ssa nne myös sitä, että Lemmink äinen T alo O y:n edu staja on ku tsu ttu mu - kaan seuranta ryhmään, joka valvoo Porlan a lueen suu nnittelu a. Seura ntaryhmä ei k irjoituk senne mukaa n siis voi "puhu a asiasta omin päin ilman Lemminkäisen läsnäoloa". Lohja n ka upunginhallitu ksen lau su nnon muk aa n seu ra ntaryhmä n ta rk oitu ksena on toimia foorumina, jossa välitetään osapuolten toiveita suunnittelijoille, ja se on katsottu tarkoituksenmukaisek si tiedon ja toiveiden välitystava ksi. Ryhmällä ei ole muodollista päätösvaltaa. Asiakirjoista ilmenee, että Lohjan k au pu nk isuu nnittelulau ta ku nta on pä ätök sellää n päättä nyt Porlan alueen suunnittelun ohjausryhmän asetta misesta, nimennyt siihen henkilöitä ja mm. va ltuu ttanut ohjau sryhmä n ku tsumaa n jä senekseen Lemminkä inen T alo Oy:n taholta johta ja Sa mi Someron. Pää tök sellä on myös valtuu tettu ohjau sryhmä ta rvitta essa k utsuma an kokouksiinsa tarpeellinen määrä asia ntuntijoita läsnäolo- ja pu heoikeudella. Ohjausryhmän tehtävänä on pä ätöksen muka an ohjata su unnittelu varausalu eella tapahtuva a Porlan alu een su unnittelua. Pä ätöksen esittelytekstin muk aan suunnitteluvaraus tähtä ä aik anaa n vahvistettavaan asema k a a vaa n ja Lohja n k au pu ngilla tu lee olla Porla n alueen su unnitteluprosessissa k eskeinen rooli yhdessä suu nnittelu a harjoitta van Lemmink äinen Ta lo Oy:n kanssa. Ohjausryhmä n tehtävä nä on tek stin mu ka an ohja ta a lu een suu nnitteluprosessia niin, että ohjau s voi tapahtua normaalia la utak unta työskentelyä tiiviimmällä tavalla. Jok a ta pauk sessa myös ka upunkisu unnittelulauta kunnalla tulee olema an k eskeinen rooli Porlan alueen suu nnittelussa ja su unnittelu un liittyvässä pä ätöksenteossa. Totean tältä osin, että ku nnassa voi olla va nhan k unta la in 17 :ssä ta rkoitettujen toimielinen lisä ksi erik seen a setettavia va pa amuotoisia työryhmiä, apu- ta i va lmistelu elimiä, joilla ei ole muodollista toimielimen a semaa. T ällaisissa ryhmissä ei tehdä k untala isia koskevia pä ätöksiä, mutta ne voivat alu sta vasti kä sitellä esimerkiksi ka avoituk seen liittyviä maa nkäyttöratk aisu ja. Ku nnan a sianoma inen toimielin, esimerk ik si la utak unta, ei ole sidottu epä vira llisen va lmistelu elimen ehdotuk siin ja esityksiin, eivä tk ä esimerk ik si esteellisyyssä ännökset yleensä sovellu niiden toimintaan. Kunta kaavoituksessa varsin tavanomaisesti perustetta vien ohja u sryhmien kaavoitukseen liittyvät tehtävät vaihtelevat, ja niissä voidaan käsitellä kaavan sisältöön liittyviä kysymyksiä ta i ne on voitu asetta a a inoa staa n k oordinoimaa n ja va lvomaa n k aa voitu ksen etenemistä. Mikäli ryhmä ei käsittele hallintoa sioita hallintolaissa (434/2003) tarkoitetulla tavalla 5/7 KÄYN TI O S OI TE S n e l l m a n i n k a t u 1 A, H e l s i n k i P UH EL IN E - MAIL P o s T l o s o r r e P L 2 0, V a l t i o n e u v o s t o TELESAKSi o IN rsrnet e t u n i m i. s u k u n i m o k v. f i w w R a. o k v. f i

7 6 / 7 eikä tee toimenpide-ehdotu ksia asia sta lopu llisesti pää ttävä lle k unna n toimielimelle, voi ryhmä ssä toimia myös esimerkiksi yrityksen edustaja tai yksityinen ma anomistaja muu toink in kuin puhtaasti asiantuntijan ominaisuudessa. Käytettävissäni oleva sta asiak irja-aineistosta ei käy ilmi, ett ä Porlan alueen su unnittelun ohjau sryhmä llä olisi sellaisia tehtä viä, joissa edellytettäisiin mm. esteellisyyssä ännösten nouda t- tamista. 4. Vaikutusmahdollisuudet kaav oituksessa Helsingin hallinto-oikeus on pä ätöksellään hylännyt Lohjan taaja maosayleiska avasta tehdyt va lituk set ja la u su nut mu u n ohessa, että sella isia syitä ei ole esitetty, joiden mu k a a n yleiskaavan sisältövaatimukset edellyttäisivät Porlan alu een kehittä mistä nimenoma a n jä rviluontok esku ksena. Tä ltä osin asia ssa on ha llinto-oikeuden mu ka an k atsotta va olevan k ysymys kaavapäätöksen tark oituksenmukaisuudesta, eikä päätös ole lainvastainen valituksessa esitetyillä perusteilla. Pää töksellää n Helsingin ha llinto-oik eu s on hylännyt Lohjan k eskusta n osa yleiska a- vasta (kaupunginvaltuuston päätös ) tehdyt valitukset todeten mu u n ohessa, että yleiska ava -a lu een rajau ksen mu utoksella ei ole ra tk aisevaa merk itystä kesk ustan osa yleiska a- van tark oituksen ja ta voitteiden kannalta. Kaa va-a lueen raja amisessa siten, että Porlan alue on jätetty yleiskaava-alu een ulkopu olelle, ei ole kyse sellaisesta maankäyttö- ja rakennu sasetuksen 32 :ssä tarkoitetusta olennaisesta muutoksesta, jonk a johdosta kaavaehdotus olisi tullut laittaa uudelleen nä htä ville. Pä ätös ei hallinto-oikeuden muka an ole syntynyt virheellisessä jä rjestyksessä. Kork eimma n hallinto-oikeu den k irja a mosta sa a du n tie don m u k a a n mol emma t em. Helsingin hallinto-oikeu den yleisk aavaa kosk eva t pää tök set ova t valitu ksina vireillä k orkeimmassa ha llinto-oikeudessa. Siten esimerkik si k ysymystä siitä, onk o Porlan a lu een ra jaa minen ulos yleiskaa va-a lueesta ollut lainmuk aista, ei ole vielä la invoimaisesti ra tkaistu. Kuten edellä on todettu, oikeuska nsleri ei voi mu utta a ta i ku mota tuomioistuinten pää töksiä. Vakiintu neen käytä ntönsä mukaan oik eusk ansleri ei myöskä än pu utu asia an, jossa on vielä sää nnönmuka inen muutoksenhaku kesken. Porlan alueesta ei tämän hetkisen tiedon mu ka an ole vielä olema ssa asema kaa va ehdotusta. Alu een su unnittelu on k äynnissä, ja a sia ssa sa a du n selvityk sen mu k aa n Lohja n k a u pu nk i on järjestänyt aiheesta useita yleisötilaisuu ksia ja mm. työpajan kaupunkilaisille puistoalueen suunnittelusta. Kaupunkisuunnittelulautaku nta on pää ttänyt k ä ynnistää a sema - kaa va n mu utta misen ka avoitusohjelman muk aisesti. Vu osille hyvä ksytyn k aa voitu sohjelma n muk aa n Porlan asema ka a va mu u tok sen a loitu sva ihe on k evät ja va lmistelu - vaiheen k uu leminen syk syllä Ta voitteena on, että asema kaa van mu utos olisi ka upu nginvaltuuston hyväk syttävä nä vuonna Johtopäätökset Kanteluasiassa ei ole tullut esiin sellaista lainvastaista tai muuten virheellistä viranomaismene tte lyä tai laiminlyöntiä, joka antaisi aihetta oikeuskansler in to imenpiteisiin ainakaan tässä vaiheessa. Osayleiskaava -asia on vielä korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä, ja Porlan alueen asemakaava -asia on valmisteilla. Valmisteluvaiheen kuuleminen on suunnitelman mukaan tarkoitus suorittaa syksyllä Asemakaavaa koskevaan päätökseen on aikanaan normaali säännö nmukainen muuto kse nhakumahdollisuus. K Ä Y N n o s o t I E S n e l l m a n i n k a t u 1 A, H e l s i n k i P U H E L I N E- M AI L e t u n i m i. s u k u n i m o k v. f i s Pos Tl os oj TE P L 2 0, V a l t i o n e u v o s t o TELEEAKSI o IN TE RN ET ww w. o kv.fi

8 7 / 7 u : o e n n e l i i t t e e t p a l a u t e t a a n o h e s a. Apu la isoi keuskansleri RISTO HIEKKATAIPALE Risto Hiekkataipale V a n h e m p i o i k e u s k a n s l e r i n s i h t e e r i A N U R Ä T Y A n u R ä t y Jä ljennök sen oik ea ksi todistaa, valtioneu voston oikeusk anslerinvira stossa 26 pä ivä nä tou kokuuta 2015 Anu Rä ty KÄr NTIO SO ITE Snellmaninkatu 1 A, H e l s i n k i P U H E L I N E - M AI L et u n i I D l. B u k u n i l n Ol(v.fi POsTIO s OI TE PI. 2 0, Valtio n eu vo sto TE L E F AK S I I N TE 2 N E T WWR '. OI CI '. f l

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi

Rekisteriseloste. 1. Rekisterinpitäjä. 3. Rekisterin nimi Rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä N im i: Res p o ndeo Oy Y -t u nnus : 2 6 2 2 6 8 4-1 O s oit e: Ität u ulenkuja 11, 02100 E s p oo 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa E lisa Tiilimäki

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle

Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle Rakennuslautakunta 13 12.04.2017 Ilman rakennuslupaa rakennettu taukotilarakennus Keuruun kaupungin Pihlajaveden kylässä Kala-aitankallio RN:o 4:85 tilalle 396/10.03.00/2010 RAK 12.04.2017 13 Rakennuslautakunta

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

8 27.02.2014. Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa

8 27.02.2014. Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa Joensuun alueellinen jätelautakunta 8 27.02.2014 Lausunnon antaminen Kuopion hallinto-oikeudelle asiakirjapyyntöä koskevassa valitusasiassa 1464/14.06.00/2013 JATELK 8 Jätelautakunta on päättänyt kokouksessaan

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus. T A M M E L A N R Ø A ROROIISPÄIVÄMÄÄRÄ Kunnanva ltuusto 8.8. 1994 8 I Ø 8 7 KANSALAISOPISTOTOIMI NTAA KOSKEVAN SOPIM UKSEN UUSIMINEN [ ] Rhall 255 Forssan kaupunginhallitus esittää 23. 6.1994 päivä- 1.8.1994

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 33 Elämänlaatujaosto AIKA 26.06.2012 klo 17:00-18:30 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, Kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Kaupunginhallitus 277 26.10.2015 Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 662/10.00/2015 KH 277 Ympäristöministeriö pyytää kaupungin lausuntoa luonnoksesta ha lituk sen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kunnallisteknisen rakennuskiellon jatkaminen Vappulan asemakaava-alueella/valitus

Kunnallisteknisen rakennuskiellon jatkaminen Vappulan asemakaava-alueella/valitus Kaupunkisuunnittelulautakunta 11 26.01.2017 Kaupunginhallitus 42 06.02.2017 Kaupunginhallitus 123 18.04.2017 Kunnallisteknisen rakennuskiellon jatkaminen Vappulan asemakaava-alueella/valitus 156/10.02.03/2017

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella

Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella Kaupunkisuunnittelulautakunta 62 19.05.2015 Kaupunginhallitus 239 01.06.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 94 25.08.2015 Kaupunginhallitus 323 07.09.2015 Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset:

Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätökset: Kaupunginhallitus 356 12.10.2015 Kaupunginvaltuusto 83 26.10.2015 Pohjois-Suomen HAO:n päätösten tiedoksianto ja oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteet 731/01.01.01/2012 KHALL 12.10.2015 356 Pohjois-Suomen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta Kaupunginvaltuusto 74 12.12.2016 Kaupunginhallitus 6 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 14 23.01.2017 Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta 952/07.02.00/2016

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa

Lisätietoja tästä asiasta antaa hallituksen puheenjohtaja Elisa Hallitus 24 25.02.2016 Hallitus 63 30.03.2016 Hallitus 72 26.04.2016 Valtuusto 19 12.05.2016 Kuntayhtymän johtajan virka 60/31.312/2016 Hallitus 25.02.2016 24 Hallituksen puheenjohtaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot