Saa q. `Tunnus/säil.paikka:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saa q. `Tunnus/säil.paikka:"

Transkriptio

1 S A A T E D n r o O K V / / 1 / Lohjan kaupunki PL LOHJA Saa q. `Tunnus/säil.paikka: ln V i ite: Lohjan kaupunginhallitukse n lausunto A s i a : Markku Kaukorannan kantelu oikeuskanslerille Apula isoikeusk ansleri ei ole ryhtynyt enempiin toimenpiteisiin asia kohdassa mainitun kantelun peru steella. Liitteenä on jäljennös apula isoikeuskanslerin kantelija lle antamasta vastauksesta. Vanhempi oikeuskansler insihteeri Anu Räty KÄYN TI O S OI TE P OSTIOSOITE SnellmaruRkatU IIE151H1C1 Il I1HELIN E- M AIL P L 2 0, $ V a l [ I O U e U V O S t O TEL EF AKSI I N TE R N E T

2 J Ä L J E N N Ö S V A S T A U S A P U L A I S O I K E U S K A N S L E R I D n r o O K V / / 1 / Mark ku Kauk ora nta Tiilenkääntäjänkuja LO HJ A 1/7 y Sk, l4fh?j k6w/y % ( n S K A N T E L U Arvostelette oikeuskanslerille osoitta ma ssanne kirjoituksessa Lohjan kaupu ngin Porlan kalanviljelylaitoksen alueen kaavoitukseen liittyvää menettelyä. Lohjan keskustan osayleiska avaesityksen muk aa n Porlan a lu eelle oli vielä kesä llä suu nnitteilla k au pu nk i- pu isto ja järviluonnon tutk imu kseen ja su ojelu un keskittyvä jä rvik esku s. Kirjoitu k senne mu - ka an alu een suunnitteluun on k esä llä ryhtynyt vaiku tta maa n k au punkisuunnittelulautakunna n varajä sen Jesper Lindgren, jok a sa manaikaisesti on toiminu t Lemminkä inen Ta lo Oy:n kiinteistökehitysjohtajana ja jok a syysku ussa ha ki eroa lautakunnan vara jäsenyydestä esteellisyyden peru steella. Lindgren on kertoma nne muk aa n esitellyt ka u pu nk isu unnittelu lau ta - ku nnalle va ihtoehdon, jossa Lemmink ä inen Talo Oy saisi oik eu den ra k enta a Porla n a lu eelle hotellin ja kerrostaloja. Yhtiölle myönnettiink in suunnitteluvaraus kaupunkisuunnittelulautakunnassa Arvostelette myös sitä, että alueen suunnittelua valvomaa n perustettiin seurantaryhmä, johon kutsuttiin mukaa n Lemminkäisen edustaja. Syk syllä kau punginvaltuu sto kä sitteli yleiska ava n, josta Porlan alue oli yllättäen jätetty pois. Ka avaesitys poik kesi näin ollen täysin nähtävä nä olleesta ka avaehdotuksesta, jossa Porlan alue oli suunniteltu pääasia ssa virkistysk äyttöön. Asuk kailla ei ole kirjoituksenne mukaan ollut mahdollisuu tta vaik uttaa suunnitteluu n tässä mu uttuneessa tilanteessa. Va a ditte tehtyjen pä ä - tösten k umoa mista ja pyydätte oik eu ska nsleria selvittä mää n Lohjan k au pu ngin lu otta mu shenkilöiden ja asiaa valmistelleiden viranha ltijoiden roolin "tässä kunna llislain kirjainta ja henkeä rikkoneessa prosessissa". SE L V IT YS Lohja n ka upunginha llitus on antanut päivätyn la usunnon, jonka jäljennös lä hetetään ohessa tiedoksenne. Helsingin hallinto-oikeudesta on hankittu jäljennökset annetusta päätöksestä 14/0404/5 ja annetusta päätöksestä 15/0169/5. KÄYNTI Os O 1 TE Sn ellman in ka tu 1 A, Hels i n k i P U H E L I N o o 1 F.- MAIL P L 2 0, V a l t i o n e u v o s t o o o P O S TI O S OI TE TE L E E AK S I INTERNE' r E' t Ul n ml. s u k un ør nm-. okv.

3 2 / 7 R A T K A I S U 1. T apahtumatietoja Lohja n k a u pu ngin Porla n a lu eella on voima ssa vu onna 1948 va hvistettu a sema ka a va, jossa Porla on ka avoitettu k alanviljelytark oitukseen. Alueella on toiminut tutkimuskalanviljelylaitos luvun pu olivä liin asti. Lohjan k au pu ngin verkkosivuilta saatavilla olevasta aineistosta ilmenee, että alueelle on ehdotettu korkealuokk aista k errostalorakentamista ja hotellia ra ntaalueelle jo lu vu n alussa. Porla sisältyi Lohjan maa nk äytön kehitysku va ssa asumisen k e- hittämishankk eisiin 1995, jolloin myös hotellin sijoittumista pidettiin mahdollisena. Porlan alueen kehittä misva ihtoehtoja on selvitetty lu vu n pu olivä lissä, ja kä ynnistyi T E- kesku ksen osaksi rahoitta ma Uu denmaan järvik eskus Porla -ha nke. Lemminkäinen Talo Oy:n kiinteistök ehitysjohta ja Jesper Lindgren esitteli työna ntaja nsa ajatusta Porla n alueen k ehittä misestä Lohjan k au pu ngin ka avoitu spää llik ölle ja ympä ristöjohta ja lle Yhtiön a ja tuk sena oli rakentaa Porla n a lu een Aurlahden pu oleiseen laitaa n hotelli, alu een toiseen la ita a n a su ntoja ja alu een kesk iosa jä isi k a u pu ngin ha ltu u n ns. allaspuistoksi. Lemminkä inen ha lusi ha kea suu nnittelu varausta Porla n alueelle. Asiasta keskusteltiin viranhaltijoiden elinkeinoryhmässä , ja Lemminkä inen Ta lo Oy:n edu staja Lindgren esitteli yhtiön ajatusta ja alustavaa suunnitelmaa elinkeinoryhmässä Lemmink äisen edusta ja t johtaja Sa mi Somero ja kiinteistökehitysjohta ja J esper Lindgren esittelivät keskustelutilaisuudessa yhtiön suunnitelmia Porla n osalta k aupungin edustajille, kaupu nkisuu nnittelulautakunna n puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, kaa voituspäällik ölle ja ympäristöjohta jalle sek ä ta pa a miseen myös kutusu tulle kalastusmestarille, jok a tapaamisen yhteydessä toi esille Porlan alueelle suunniteltuja muita vaihtoehtoisia suunnitelmia. Lohjan kaupunginhallituksen lau sunnon mu k aa n Lemminkä isen suu nnitelmia kosk eva asia tuotiin ka upunkisuu nnittelulau tak unna lle tiedok si lautak unna n järjestä mä n Maa nk äytön k ehityskuva ja ra nta -a lueiden kehittäminen -seminaa rin yhteydessä Semina a rissa Lemmink ä isen edustaja J esper Lindgren kä vi pa ika lla esittelemässä yhtiön a ja tusta Porla n alu een kehittämisestä, va sta si k ysymyk siin ja poistu i paika lta ennen la utak u nnan asia sta k esk enää n käymää varsinaista keskustelua. Kesku stelu ssa todettiin, että Lemminkäisen suu nnitteluva rausha k emu s ( ) tuodaan käsiteltäväksi kaupunkisu unnittelulautakunnan kokouk seen Suunnitteluvaraus myönnettiin äänestyksen jälkeen ( 118). Kaupunginhallitu ksen mukaa n Porlan alu e päätettiin poista a Lohjan kesk ustan osa yleisk aavasta ennen sen menemistä lopulliseen lu otta mushenkilök äsittelyyn, k osk a suu nnittelu varau k sen lu onne olisi ristiriidassa keskustan osa yleisk aavan senhetkisen tilanteen kanssa. La u su nnon mu k a a n Porla n alue olisi toisena vaihtoehtona voitu sä ilyttä ä osa yleiska ava ssa ns. selvitysalueena, mutta tämä olisi ka avassa ollut niin iso sisä llöllinen mu utos, että k aa va olisi pitänyt asettaa uu delleen nähtäville, mikä olisi hidasta nut kaava prosessia ja keskustan muiden alueiden jatkosuunnittelua. Kesku stan osa yleiska ava hyvä ksyttiin lopu lta ilma n Porla n aluetta Lohjan ka upunginhallitu k- sessa ja -valtuustossa. Kaupunginvaltuuston päätök sistä ja valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen, joka on ratkaissut asian päätöksellään (15 /01 69 /5). Pää tök sestä on valitettu edelleen korkeimpaan hallinto-oik eu teen. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vireillä myös Lohja n taajamaosayleiskaa vaa (kaavak artta ja -määräykset ) k oskeva valitus, jossa valituksena lainen päätös on Helsingin hallinto-oikeuden päätös nro 14/0404/5 ja jonka taustalla on Lohjan kaupunginvaltuuston päätös KÄYN TI O S OI TE S n e l l ma n i n k a t u 1 A, H e l s i n k i P U H E L I N I - M A I L Ctun l r i. s P O S TI O S OI TE P L 2 0, Valtion euv o sto TE L E F AK S I o N TE R N E T w w w. o k v. f i

4 3 / Molemmissa korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireillä olevissa yleiskaavaasioissa hallinto-o ikeus on lausunut myös Porlan alueen pois jättämisestä kaavasta. Lohja n ka upunkisu unnittelulau taku nta päätti va rata Porla n a lu een Lemminkäinen Talo Oy:lle suunnittelua varten saakka mm. ehdolla, että a lueelle sijoittuvat järvipa lveluk esku s ja hotelli. Mikä li hotellin sisä ltävä jä rvipalvelu kesk us ei toteudu, ei Lemminkäiselle myöskä än myydä Porlan alueelta asuinrakennusoikeutta. Kaupunkisuunnittelulautakunta nimesi Porlan alueen suunnittelun ohjausryhmän ja päätti valtuuttaa o hjausryhmän kutsumaan jäsene kse en Le mminkäine n T a lo Oy: n johtajan Sami Somer on. Porlan alueelle on laadittu valmistunut luontoselvitys (Fauna tica Oy), joka on esitelty Uudenmaa n ELY-k esku kselle työpala verissa Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunta on kokouksessaan päättänyt merkitä tiedoksi Po rlan alueen kokonaisratkaisun suunnittelutilante en ja alustavat maankäyttö luoi nokset sekä käynnistää aluee n asemakaav an muuttamisen kaavoituso hjelman mukaisesti. Lisäksi lautakunta päätti todeta, että alueelle sijoitettavan hotellin, joka sisältää järvipalve luke skuksen, on oltava täyden palvelun laadukas hotelli. Varsinaista kaavaehdotusta ei vielä ole olemassa. 2. Vaalikelpoisuudesta ja esteellisy ydestä Kantelussa on k ys ym ys ka a va n va lmistelu sta ja tä ltä osin erityisesti siitä, että k ä sityk senne muk aan va alikelpoisuu tta va illa oleva henk ilö on osallistunut asian valmisteluun esittelemällä työna ntajansa suu nnitelmia Porla n alueen k ehittä miseksi. Katsotte myös, että pä ätös Lemminkäinen Talo Oy:lle myönnetystä suunnitteluluvasta on lainvastainen. Lohjan k aupunginhallitu ksen lau sunnon mukaan k antelussa tarkoitettu J esper Lindgren on ollut kau punkisuu nnittelula utaku nnan va rajäsen, mutta ei ole ollu t paika lla yhdessäkä än ka upunk i- suunnittelu lautak unnan kokou ksessa, eik ä hän ole osallistunut mitenkään Porla n aluetta k oskevien suu nnitelmien tai mink ään muidenka an asioiden viralliseen käsittelyyn lau ta kunna n jäsenenä ta i varajäsenenä. H ä nen a sema nsa Le mmink ä inen Talo O y: ssä on selvityksen mu ka a n kiinteistökehitysjohtaja. Tarkempia tietoja hänen tehtävänkuvastaan ei ole esitetty. Asia ssa saa dun selvityksen mu ka an Jesper Lindgren on esitellyt Lemmink ä inen Talo Oy:n suunnitelmia ensin kaavoituspäällikölle ja ympäristöjohtajalle ilmeisesti henkilökohtaisesti, sitten viranha ltijoiden elinkeinoryhmä ssä , keskustelutilaisuudessa ja maa nkä ytön kehitysku va a ja ranta -a lueiden kehittä mistä k äsitelleen semina arin yhteydessä Pää tös su unnittelu varau ksesta on tehty Lohjan k aupunkisu unnittelu la uta ku nnassa Jesper Lindgren on pyytänyt eroa ka upunkisu unnittelulau ta ku nnan varajäsenyydestä saapuneella kirjeellä, ja hänelle on myönnetty ero Lohjan kaupunginvaltuuston päätöksellä Valtu ustok äsittelyn esittelytekstin muk aan Lindgren on peru stellut eropyyntöää n mm. Lemminkäisen hak emalla suunnittelu vara uksella ja sen aiheuttama lla kesk ustelulla. Esittelytekstissä selostetaan kunta lain (365/1995) 36 :n 1 momentin sisältöä ja todeta an, että kunta lain 38 :n 3 momentin mu k a a n lu otta mu stoimesta voi erota pä tevästä syystä. Tekstin muk aan "voidaa n k atsoa, että Lindgrenin nykyinen a sema suhteessa k aupunkisuunnittelulautakunna n toimiala an mu odostaa sellaisen pä tevän syyn, jolla ero voidaan myöntää". KÄYN TI O S OI TE Snellmaninkatu la,helsinki P U n E L I N E-nan T1. e t u n i m i. s u k u n i m o k v. f i POSTIOSOI'T'E P L 2 0, V a l t i o n e u v o s t o TE L E F AK S I I N TE R N E T {I

5 4 / 7 Asiassa tulee sovelletta va k si va nha k untalak i, jonka mm. lu otta mushenkilöitä ja k unna n toimielimiä k oskevat sä ännökset soveltuvat vielä ennen vuonna va littava n valtuuston toimika uden alkua (uusi kuntalaki 410/2015, 147 ). Kunta lain (365/1995) 36 :n 1 momentin 3 kohda n mu kaa n vaalikelpoinen lau taku nta an on henk ilö, joka on vaalikelpoinen va ltuu stoon, ei kuitenkaan henkilö, jok a on hallituk sen ta i siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtava ssa ja va stu ullisessa tehtä vässä tai siihen rinnastettava ssa asemassa liik etoimintaa harjoitta va ssa yhteisössä, jos k ysymyksessä on sella inen yhteisö, jolle a sia noma isessa la uta ku n- na ssa ta va noma isesti k ä siteltävien asioiden ra tk a isu on omia a n tuotta maa n olennaista hyötyä tai vahinkoa. Säännös voi tulla sovellettava ksi esimerkiksi rakennusliikkeen johtohenkilöihin lauta kunna ssa, joka va lmistelee ka avoitu sasioita. Sä ännöksen mu ka ista vaa lik elpoisuu den rajoitu sta sovelletaan, kun liikeyrityksen asema su hteessa k u nta a n on edellytyk sen mu k a inen ja kun sa ma n- aika isesti henk ilön a sema liik eyrityksessä on sää nnök sessä edellytetyn mu ka inen. J otta vaa likelpoisuuden rajoitus tulisi sovellettavaksi, yritykselle tärkeitä intressejä tulee olla esillä useita kertoja vu odessa, ja yritystä ta i sen kilpailijoita kosk evia a sioita lä hes ja tk uvasti vireillä ta i valmisteltava na la utak unna ssa. Liik eyrityksen johtohenkilöltä saa nnös edellyttää jok o yrityk - sen ha llituk sen ta i esim. johtoku nna n jäsenyyttä tai johtavaa ja vastuu llista tehtä vää ta i siihen rinnastettavaa asemaa yrityksessä. Kosk a va alik elpoisu uden rajoitus on poikk eus kuntalaisen oik eudesta osa llistua kunnan hallintoon, on rajoitusta yleisen periaa tteen muka isesti tu lkittava suppea sti. Raja tapau ksessa henkilö on siten yleensä katsottava vaalikelpoiseksi. Oikeuskäytännön muka an palkatusta henkilöstöstä vaalikelpoisuuden rajoitus koskeekin lähinnä toimitusjohtajaa ja varatoimitusjohtajaa. Esteellisyys on vaa lik elpoisu uden lä hikäsite, ja merkitsee henkilön puolueettomuu den vaa ra n- tumista yksittäisessä tapauksessa. Esteellisyyssäännökset turvaavat käsittelyn tasapuolisuutta ja pu olu eettomu u tta tila nteessa, jossa henk ilö a lun a lka en on kyllä ollu t va alik elpoinen ku nna n toimielimeen, mu tta jonka puolu eettomu us saa ttaa yk sittäisessä a siassa va arantu a esimerk ik si omien tai työnantajansa intressien vuoksi. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, mik ä on ollu t Lindgrenin tila nne ja a sema työna ntaja - yhteisössä än lau tak unta an nimittämisen hetkellä ja miten hä nen roolinsa mahdollisesti on la u- ta ku nna n va rajäsenyyden aika na mu uttunut. Asiak irja selvityksen valossa va ik utta a siltä, että hä nen a sema nsa Lemmink ä inen T a lo O y:n k iinteistökehitysjohta ja na on nou ssu t esiin va sta, kun kyseisen yhtiön su unnittelu varausasia on tullu t julk isu uteen. Sinänsä asetelma on altis arvostelulle. Ilmeisesti ku itenk in pä ätökset sekä hä nen va linna sta an la u ta ku nna n va ra jä seneksi että erostaa n va rajä senyydestä ovat lainvoimaisia. Toisaalta oikeuskäytännön va lossa va alik elpoisuu den menettäminen on edellyttä nyt varsin kork eaa asemaa yrityksessä, ja ra jatapa uk sissa on pä ä dytty pitä mä ä n henk ilöä va alik elpoisena. Lohja n k a u pu ngin la u su nnon mu k a a n Lindgren ei ole ollu t paika lla yhdessäkä än ka upunk isu unnittelulau tak unnan k okouk sessa, eik ä hän ole osa llistu nut asioiden käsittelyyn lau tak unnassa la uta kunnan jä senenä tai va rajäsenenä. Tähän nähden totean, ettei asiassa ole ilmennyt sellaista konkreettista tilannetta, jossa Lindgrenin väitetty vaa lik elvottomu us olisi vaikuttanut asioiden k äsittelyyn ta i pä ätöksentek oon. Myö s- kä än esteellisyystila nnetta ei ole pää ssyt syntymä än. Sinänsä virheellisyydet ka ava-asia n va l- mistelussa voiva t olla aik anaan valitusperusteena, k un ka upunginvaltuusto on tehnyt päätöksen kaavan hyväksymisestä. ' Kn YN TI 0 S O F TE S n e l l m a n i n k a t u 1 A, H e l s i n k i P U H E L I N E- M AI L TELEP AKSl NTE RNET P o s T l o s o l T E P L 2 0, Valtioneuvosto e t u n i m i. s u k u n i m o k v. f i ww w. o kv.fi

6 Lemmink ä inen T a lo O y:lle myönnetystä su u nnittelu va rauk sesta on tehty pä ä tös Lohja n k a u - punkisuunnittelulautakunnassa Ilmeisesti päätös on lainvoimainen. Viittaatte kantelussa näk emykseenne Lindgrenin vara jäseneksi valitsemisen lainva staisuudesta ja pidätte selvä nä, että päätös su unnittelu varau ksesta on "tehty k unna llislain kirja inta rikk oen". Kau punginhallituksen la usunnossa pu olestaa n todeta an, että Lohja n k a u pu nk i ei ole tä ssä va iheessa vielä millä än ta voin sitoutunu t siihen, että se sa llisi Lemmink ä isen rakentaa Porlan a lu eelle asuntoja tai hotellia. Tästä pää tetä än la usunnon mukaa n vasta a lueen suu nnitteluprosessin edetessä, kun on saatu riittävästi tietoa siitä, millä ta va lla a lu een asuin- ja hotellirak entamisen aluevara uksista ja toteutuksesta päästään ka upungin ja yhtiön kesk en yhteisymmärrykseen. Tä ltä osin totea n, että oikeuska nslerilla ei vira noma istoiminna n laillisuu svalvoja na ole laissa sää dettyä toimivaltaa muuttaa ta i k umota tuomioistuinten tai muiden vira nomaisten pä ätöksiä. Pää tökseen tyytymä ttömän tulee kä yttä ä hyvä k seen sää nnönmu ka iset muu toksenhaku keinot. Oikeu skansleri voi tu tkia, onko viranomainen a siaa käsitellessään pysynyt sille laissa säädetyn toimivaltan ja harkintavaltansa rajoissa. Asiassa ei ole käynyt ilmi mitään sellaista, joka antaisi perusteltua aihetta epäillä kaupunkisuunnittelulautak unnan ylittäneen toimivalta nsa tai ha rkintavaltansa rajat suunnitteluvarausasiaa käsitellessään. 3. Seurantary hmän roolista Arvostelette ka ntelu ssa nne myös sitä, että Lemmink äinen T alo O y:n edu staja on ku tsu ttu mu - kaan seuranta ryhmään, joka valvoo Porlan a lueen suu nnittelu a. Seura ntaryhmä ei k irjoituk senne mukaa n siis voi "puhu a asiasta omin päin ilman Lemminkäisen läsnäoloa". Lohja n ka upunginhallitu ksen lau su nnon muk aa n seu ra ntaryhmä n ta rk oitu ksena on toimia foorumina, jossa välitetään osapuolten toiveita suunnittelijoille, ja se on katsottu tarkoituksenmukaisek si tiedon ja toiveiden välitystava ksi. Ryhmällä ei ole muodollista päätösvaltaa. Asiakirjoista ilmenee, että Lohjan k au pu nk isuu nnittelulau ta ku nta on pä ätök sellää n päättä nyt Porlan alueen suunnittelun ohjausryhmän asetta misesta, nimennyt siihen henkilöitä ja mm. va ltuu ttanut ohjau sryhmä n ku tsumaa n jä senekseen Lemminkä inen T alo Oy:n taholta johta ja Sa mi Someron. Pää tök sellä on myös valtuu tettu ohjau sryhmä ta rvitta essa k utsuma an kokouksiinsa tarpeellinen määrä asia ntuntijoita läsnäolo- ja pu heoikeudella. Ohjausryhmän tehtävänä on pä ätöksen muka an ohjata su unnittelu varausalu eella tapahtuva a Porlan alu een su unnittelua. Pä ätöksen esittelytekstin muk aan suunnitteluvaraus tähtä ä aik anaa n vahvistettavaan asema k a a vaa n ja Lohja n k au pu ngilla tu lee olla Porla n alueen su unnitteluprosessissa k eskeinen rooli yhdessä suu nnittelu a harjoitta van Lemmink äinen Ta lo Oy:n kanssa. Ohjausryhmä n tehtävä nä on tek stin mu ka an ohja ta a lu een suu nnitteluprosessia niin, että ohjau s voi tapahtua normaalia la utak unta työskentelyä tiiviimmällä tavalla. Jok a ta pauk sessa myös ka upunkisu unnittelulauta kunnalla tulee olema an k eskeinen rooli Porlan alueen suu nnittelussa ja su unnittelu un liittyvässä pä ätöksenteossa. Totean tältä osin, että ku nnassa voi olla va nhan k unta la in 17 :ssä ta rkoitettujen toimielinen lisä ksi erik seen a setettavia va pa amuotoisia työryhmiä, apu- ta i va lmistelu elimiä, joilla ei ole muodollista toimielimen a semaa. T ällaisissa ryhmissä ei tehdä k untala isia koskevia pä ätöksiä, mutta ne voivat alu sta vasti kä sitellä esimerkiksi ka avoituk seen liittyviä maa nkäyttöratk aisu ja. Ku nnan a sianoma inen toimielin, esimerk ik si la utak unta, ei ole sidottu epä vira llisen va lmistelu elimen ehdotuk siin ja esityksiin, eivä tk ä esimerk ik si esteellisyyssä ännökset yleensä sovellu niiden toimintaan. Kunta kaavoituksessa varsin tavanomaisesti perustetta vien ohja u sryhmien kaavoitukseen liittyvät tehtävät vaihtelevat, ja niissä voidaan käsitellä kaavan sisältöön liittyviä kysymyksiä ta i ne on voitu asetta a a inoa staa n k oordinoimaa n ja va lvomaa n k aa voitu ksen etenemistä. Mikäli ryhmä ei käsittele hallintoa sioita hallintolaissa (434/2003) tarkoitetulla tavalla 5/7 KÄYN TI O S OI TE S n e l l m a n i n k a t u 1 A, H e l s i n k i P UH EL IN E - MAIL P o s T l o s o r r e P L 2 0, V a l t i o n e u v o s t o TELESAKSi o IN rsrnet e t u n i m i. s u k u n i m o k v. f i w w R a. o k v. f i

7 6 / 7 eikä tee toimenpide-ehdotu ksia asia sta lopu llisesti pää ttävä lle k unna n toimielimelle, voi ryhmä ssä toimia myös esimerkiksi yrityksen edustaja tai yksityinen ma anomistaja muu toink in kuin puhtaasti asiantuntijan ominaisuudessa. Käytettävissäni oleva sta asiak irja-aineistosta ei käy ilmi, ett ä Porlan alueen su unnittelun ohjau sryhmä llä olisi sellaisia tehtä viä, joissa edellytettäisiin mm. esteellisyyssä ännösten nouda t- tamista. 4. Vaikutusmahdollisuudet kaav oituksessa Helsingin hallinto-oikeus on pä ätöksellään hylännyt Lohjan taaja maosayleiska avasta tehdyt va lituk set ja la u su nut mu u n ohessa, että sella isia syitä ei ole esitetty, joiden mu k a a n yleiskaavan sisältövaatimukset edellyttäisivät Porlan alu een kehittä mistä nimenoma a n jä rviluontok esku ksena. Tä ltä osin asia ssa on ha llinto-oikeuden mu ka an k atsotta va olevan k ysymys kaavapäätöksen tark oituksenmukaisuudesta, eikä päätös ole lainvastainen valituksessa esitetyillä perusteilla. Pää töksellää n Helsingin ha llinto-oik eu s on hylännyt Lohjan k eskusta n osa yleiska a- vasta (kaupunginvaltuuston päätös ) tehdyt valitukset todeten mu u n ohessa, että yleiska ava -a lu een rajau ksen mu utoksella ei ole ra tk aisevaa merk itystä kesk ustan osa yleiska a- van tark oituksen ja ta voitteiden kannalta. Kaa va-a lueen raja amisessa siten, että Porlan alue on jätetty yleiskaava-alu een ulkopu olelle, ei ole kyse sellaisesta maankäyttö- ja rakennu sasetuksen 32 :ssä tarkoitetusta olennaisesta muutoksesta, jonk a johdosta kaavaehdotus olisi tullut laittaa uudelleen nä htä ville. Pä ätös ei hallinto-oikeuden muka an ole syntynyt virheellisessä jä rjestyksessä. Kork eimma n hallinto-oikeu den k irja a mosta sa a du n tie don m u k a a n mol emma t em. Helsingin hallinto-oikeu den yleisk aavaa kosk eva t pää tök set ova t valitu ksina vireillä k orkeimmassa ha llinto-oikeudessa. Siten esimerkik si k ysymystä siitä, onk o Porlan a lu een ra jaa minen ulos yleiskaa va-a lueesta ollut lainmuk aista, ei ole vielä la invoimaisesti ra tkaistu. Kuten edellä on todettu, oikeuska nsleri ei voi mu utta a ta i ku mota tuomioistuinten pää töksiä. Vakiintu neen käytä ntönsä mukaan oik eusk ansleri ei myöskä än pu utu asia an, jossa on vielä sää nnönmuka inen muutoksenhaku kesken. Porlan alueesta ei tämän hetkisen tiedon mu ka an ole vielä olema ssa asema kaa va ehdotusta. Alu een su unnittelu on k äynnissä, ja a sia ssa sa a du n selvityk sen mu k aa n Lohja n k a u pu nk i on järjestänyt aiheesta useita yleisötilaisuu ksia ja mm. työpajan kaupunkilaisille puistoalueen suunnittelusta. Kaupunkisuunnittelulautaku nta on pää ttänyt k ä ynnistää a sema - kaa va n mu utta misen ka avoitusohjelman muk aisesti. Vu osille hyvä ksytyn k aa voitu sohjelma n muk aa n Porlan asema ka a va mu u tok sen a loitu sva ihe on k evät ja va lmistelu - vaiheen k uu leminen syk syllä Ta voitteena on, että asema kaa van mu utos olisi ka upu nginvaltuuston hyväk syttävä nä vuonna Johtopäätökset Kanteluasiassa ei ole tullut esiin sellaista lainvastaista tai muuten virheellistä viranomaismene tte lyä tai laiminlyöntiä, joka antaisi aihetta oikeuskansler in to imenpiteisiin ainakaan tässä vaiheessa. Osayleiskaava -asia on vielä korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä, ja Porlan alueen asemakaava -asia on valmisteilla. Valmisteluvaiheen kuuleminen on suunnitelman mukaan tarkoitus suorittaa syksyllä Asemakaavaa koskevaan päätökseen on aikanaan normaali säännö nmukainen muuto kse nhakumahdollisuus. K Ä Y N n o s o t I E S n e l l m a n i n k a t u 1 A, H e l s i n k i P U H E L I N E- M AI L e t u n i m i. s u k u n i m o k v. f i s Pos Tl os oj TE P L 2 0, V a l t i o n e u v o s t o TELEEAKSI o IN TE RN ET ww w. o kv.fi

8 7 / 7 u : o e n n e l i i t t e e t p a l a u t e t a a n o h e s a. Apu la isoi keuskansleri RISTO HIEKKATAIPALE Risto Hiekkataipale V a n h e m p i o i k e u s k a n s l e r i n s i h t e e r i A N U R Ä T Y A n u R ä t y Jä ljennök sen oik ea ksi todistaa, valtioneu voston oikeusk anslerinvira stossa 26 pä ivä nä tou kokuuta 2015 Anu Rä ty KÄr NTIO SO ITE Snellmaninkatu 1 A, H e l s i n k i P U H E L I N E - M AI L et u n i I D l. B u k u n i l n Ol(v.fi POsTIO s OI TE PI. 2 0, Valtio n eu vo sto TE L E F AK S I I N TE 2 N E T WWR '. OI CI '. f l

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen

Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen ja työjärjestyksen. 5 hyväksyminen/khall 16.3.2015 71 Vt. kunnanjohtaja, hallintojohtaja Esa Mäkisen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 16.03.2015 klo 15:00-21:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Aika 16.02.2009 klo 16:00-17:15 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Halonen Eero 16:00-17:15 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:15 jäsen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Aika 15.12.2014 klo 13:00-14:33 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004. Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI

Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004. Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004 Liite 6 Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI VASTAAVAN HAMMASLÄAKÄRIN VAALIKELPOISUUS Nurmeksen kaupungin tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 148 Kaupunginvaltuusto AIKA 07.09.2015 klo 18:00-18:57 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot