KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 Muutosnumero 1 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Cat No. : Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Käytöt, joita ei suositella In vitro diagnostiikka Kaikki muut käyttötarkoitukset 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yhtiö Sähköpostiosoite 1.4. Hätäpuhelinnumero Phadia AB Rapsgatan 7P P.O. Box UPPSALA Sweden Myrkytystietokeskus Avoinna 24 t/vrk puh. (09) (suora) tai (09) 4711 (vaihde) (normaalihintainen puhelu) KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1. Aineen tai seoksen luokitus CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008 Fysikaaliset vaarat Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty Terveydelle aiheutuvat vaarat Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty Ympäristövaarat Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus R-lausekkeet Ei mitään Katso kohdasta 16 tässä kohdassa mainittujen R- ja H-lausekkeiden täydelliset tekstit 2.2. Merkinnät Ei mitään Sivu 1 / 8

2 2.3. Muut vaarat Tämä aine on valmistettu ihmislähteistä. Luovuttajat on testattu FDA:n hyväksymillä kokeilla ja todettu negatiiviseksi HIV-1:n ja HIV-2:n vasta-aineille, ei-reaktiiviseksi HBsAg:lle, ja ei-reaktiiviseksi HCV:lle. Käsittele mahdollisesti tartuttavana aineena KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Aineosa CAS-Nro EY-Nro. Painoprosen CLP luokituksesta - asetus 67/548/ETY luokituksesta tti (EY) N:o 1272/2008 Polystyrene > Antigens from different sources N/A <1 - - Katso kohdasta 16 tässä kohdassa mainittujen R- ja H-lausekkeiden täydelliset tekstit 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET Joutuminen silmään Ihokosketus Nieleminen Hengitys Ensiapua antavien henkilöiden suojaaminen Ei odotettavissa oleva altistumisreitti. Ei vaaroja, jotka vaativat erityisiä ensiapuohjeita. Ei odotettavissa oleva altistumisreitti. Ei odotettavissa oleva altistumisreitti. Ei erityisiä varotoimia Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan. KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1. Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Ei tunneta. Vaaralliset palamistuotteet Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa Palontorjuntaa koskevat ohjeet KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ Sivu 2 / 8

3 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Ei erityisiä varotoimia Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 6.4. Viittaukset muihin kohtiin Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI Kädet pestävä ennen taukoa ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestävä ne ennen seuraavaa käyttöä Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Noudata käyttöohjeita Erityinen loppukäyttö Noudata käyttöohjeita. KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Raja-arvot Aineosa Bulgaria Kroatia Irlanti Kypros Tšekintasavalta Polystyrene TWA: 5 mg/m 3 8 hodinách. dust Aineosa Venäjä Slovakian tasavalta Slovenia Ruotsi Turkki Polystyrene MAC: 10 mg/m 3 TWA: 5.0 mg/m 3 total solid aerosol Biologiset raja-arvot Tämä tuote, kuten toimitettuna, ei sisällä mitään vaarallisia aineita, joille olisi asetettu biologisia raja-arvoja alueellisten erityisten hallintoelimien toimesta. Seurantamenetelmiä EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten. Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) Sivu 3 / 8

4 Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC) 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Tekniset toimenpiteet Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa. Henkilönsuojaimet Silmiensuojaus Käsien suojaus Mitään erityistä suojavarustusta ei vaadita. Suojakäsineet. Käsinemateriaali Läpäisyaika Käsineen paksuus EU-standardi Nitriilikumi Katso valmistajan - EN 374 suositukset Ihonsuojaus ja kehon suojaus Mitään erityistä suojavarustusta ei vaadita. Käsinekommentit (vähimmäisvaatimus) Hengityselinten suojaus Laajamittainen / hätätapauksissa Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa. Mitään erityistä suojavarustusta ei vaadita Suositeltu suodatintyyppi: Normaalisti mitään henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita. Suositeltava puolinaamari: - Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Hävitä sisältö/astiat paikallisten säädösten mukaisesti. KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Olomuoto Kiinteä aine Haju Ei mitään Hajukynnys Ei mitään ph Ei sovellu Sulamispiste/sulamisalue Pehmenemispiste Kiehumispiste/kiehumisalue Leimahduspiste Menetelmä - Haihtumisnopeus Ei sovellu Syttyvyys (kiinteä, kaasu) Räjähdysrajat Höyrynpaine Höyryn tiheys Ei sovellu (Ilma = 1.0) Ominaispaino / Tiheys Irtotiheys Ei sovellu Vesiliukoisuus liukenematon Liukoisuus muihin liuottimiin Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Sivu 4 / 8

5 Räjähtävyys Hapettavat ominaisuudet 9.2. Muut tiedot KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Reaktiivisuus Ei tunneta Kemiallinen stabiilisuus Stabiili normaaliolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallinen polymeroituminen Vaaralliset reaktiot Vältettävät olosuhteet Yhteensopimattomat materiaalit Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tunneta. Ei tunneta. Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Tuotetiedot a) välitön myrkyllisyys; Suun kautta Ihon kautta Hengitys Tälle tuotteelle ei ole saatavissa välitöntä myrkyllisyyttä koskevia tietoja. b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys; c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen; Hengitykseen liittyvä Iho e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tuotteessa ei ole tunnettuja karsinogeenejä. g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; h)elinkohtainenmyrkylisyys kerta-altistuminen; i)elinkohtainenmyrkylisyys toistuva altistuminen; j) aspiraatiovaara; Sivu 5 / 8

6 Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Myrkyllisyys Myrkyllisyys eliöille Pysyvyys ja hajoavuus Biokertyvyys Liikkuvuus maaperässä PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Muut haitalliset vaikutukset Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot Pysyviä orgaanisia yhdisteitä Otsonikatopotentiaali Tämä valmiste ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT). Tämä valmiste ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vpvb). Ei tunnettuja vaikutuksia. Ei tunnettuja vaikutuksia. KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Jätteiden käsittelymenetelmät Jätteet jäännöksistä / käyttämättömistä tuotteista Likaantunut pakkaus Euroopan jäteluokituslista Muut tiedot Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset muut kuin nimikkeessä mainitut kemikaalit. KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT IMDG/IMO Ei säädelty YK-numero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä ADR Ei säädelty YK-numero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä IATA Ei säädelty YK-numero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Sivu 6 / 8

7 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä Ympäristövaarat Ei vaaroja tunnistettu Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei erityisiä varotoimia Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei sovelleta, pakattuja tuotteita. KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Kansainväliset luettelot X = luetellut Aineosa EINECS ELINCS NLP TSCA DSL NDSL PICCS ENCS IECSC AICS KECL Polystyrene - - X X - X X X X X Kansalliset säännökset. Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY. Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei tarvita. R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3 Ei sovellu KOHTA 16: MUUT TIEDOT Merkkien selitys CAS - Chemical Abstracts Service EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances) PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo IECSC Kinanolemassaolevienkemialistenaineidenluetelo(China Inventory of Existing Chemical Substances) KECL - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo DSL/NDSL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo ENCS Japaninolemassaolevienjauusienkemialisienaineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances) AICS - Australian Inventory of Chemical Substances [Australian kemikaaliluettelo] NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo WEL - Työperäisen altistuksen raja TWA - Aikapainotettu keskiarvo ACGIH - American Conference of Industrial Hygiene IARC - Kansainvälinen syöpätutkimuskeskus DNEL - Johdettu vaikutukseton altistumistaso PNEC - Arvioitu haitaton pitoisuus RPE - Hengityssuojain LD50 - Tappava annos 50% LC50 - Tappava pitoisuus 50% EC50 - Tehokas pitoisuus 50% NOEC - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia POW - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin vaikutuksia PBT - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste vpvb - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä ADR - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä ICAO/IATA - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/kansainvälinen maantiekuljetuksista ilmakuljetusliitto Kansainvälinen merenkulkujärjestö/kansainvälinen vaarallisten aineiden Sivu 7 / 8

8 merikuljetuksien määräyskokoelma MARPOL - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä OECD - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö ATE - Keskimääräinen hoitovaikutus BCF - Biokertyvyystekijä (BCF) VOC - Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS Työtekijöiden koulutus Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen. Muutettu viimeksi Version yhteenveto 05-touko-2015 Version yhteenveto Muodon päivitys. Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset Vastuuvapauslauseke Tässä turvallisuustiedotteessa olevat tiedot ovat oikeita parhaimman tietomme ja uskomme mukaan niiden julkaisupäivänä. Annetut tiedot on tarkoitettu ainoastaan ohjeiksi turvallista käsittelyä, käyttöä, prosessointia, varastointia, kuljetusta, hävitystä ja luovuttamista varten, ja niitä ei tule pitää takuuna tai laatuspesifikaationa. Tiedot pätevät ainoastaan mainittuun aineeseen ja eivät mahdollisesti päde samaan aineeseen, jota on käytetty toisen minkä tahansa aineen kanssa tai missä tahansa prosessissa, ellei niin ole tekstissä määritetty. Käyttöturvallisuustiedote päättyy Sivu 8 / 8

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115833E Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2468, 2470 EAN 5707441002772, 5707441001218

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Finn-Elox Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3606, 3610, 4956, 4960 EAN 5000204591088, 5000204591118

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3814 - Colourless T3813 - Blue 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaan Rev. nro 1.1 Tarkastettu: 06.03.2015

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaan Rev. nro 1.1 Tarkastettu: 06.03.2015 Viite MA10000977/U Rev. nro 1.1 StoSilent Board Tarkastettu: 06.03.2015 200_210_300_305_310_315 Painopäivämäärä 20.03.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2229, 2230, 4007, 4008 EAN 6414402180002, 6414402181009,

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1/9 Road Blue, Urea liuos, AUS 32 Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 1.5.2013 Versio: 1 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Road

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CT FLON 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CT FLON 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 165-3607C4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61265 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KIILTO 77 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI. Ärsyttää ihoa. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2119 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot