KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Fuel Gases, Refrigerated

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Fuel Gases, Refrigerated"

Transkriptio

1 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 tunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi :, Petrokemian polttokaasu, Jäähdytetty : XXXX : Polttokaasu Aine nro. : Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa : Kemianteollisuuden raaka-aine, Valmistus, Jakelu, Formulointi, Solustusaineet (huokoistusaineet), Käyttö toiminnallisissa nesteissä, Polttoaine, Polymeerin valmistus, Polymeerin prosessointi 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja : Borealis Polymers Oy PL 330, FI Porvoo, Suomi Puhelin: Toimittaja : Borealis AG Wagramerstrasse 17-19, 1220 Wien, Itävalta Puhelin: Sähköpostiosoite : 1.4 Hätäpuhelinnumero Vuoromestari, Olefiinit (24h) Palokunta, Kilpilahden teollisuusalue (24h) (09) Myrkytystietokeskus (24h) 2. Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Syttyvät kaasut, Luokka 1 Paineen alaiset kaasut, Jäähdytetty nesteytetty kaasu Luokitus (67/548/ETY, 1999/45/EY) Erittäin helposti syttyvä H220: Erittäin helposti syttyvä kaasu. H281: Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. R12: Erittäin helposti syttyvää. 2.2 Merkinnät Sivu 1 / 12

2 Merkinnät (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Varoitusmerkit : Huomiosana : Vaara Vaaralausekkeet : H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. H281 Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. Turvalausekkeet : Ennaltaehkäisy: P210 Suojaa avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P282 Toimenpiteet: P336 P377 P381 Varastointi: P403 Käytä kylmäeristäviä suojakäsineitä/ kasvonsuojainta/ silmiensuojainta. Sulata jäätyneet alueet haalealla vedellä. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata. Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti. Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 2.3 Muut vaarat Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltumia. Höyryt voivat aiheuttaa tukehtumisen vähentämällä hapen saatavuutta. Höyryt muodostavat ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Suuri palovaara vuodon sattuessa. Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa. haihtuu helposti. 3. Koostumus ja tiedot aineosista 3.1 Aineet Kemiallinen luonne : Seos kevyitä kaasuja. Koostuu pääasiassa vedystä ja/tai matalamolekyylipainoisista hiilivedyistä. Kemiallinen nimi CAS-Nro. EINECS-Nro. / ELINCS-Nro. Pitoisuus [%] Koostumukseltaan tuntemattomat tai vaihtelevat, kompleksit reaktiotuotteet tai biologinen materiaali (UVCB) : maaöljykaasu <= 100 Sivu 2 / 12

3 Sisältää : metaani > 70 - < vety > 20 - < Epäpuhtaudet : etyleeni > 0 - <= etaani > 0 - <= Huomautuksia : Kaasumaisten tuotteiden tai materiaalien pitoisuudet on annettu tilavuusprosentteina. 4. Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitettynä : Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Potilasta ei saa jättää ilman valvontaa. Potilas pidetään lämpöisenä ja levossa. Jos potilas on tajuton, hänet asetetaan elvytysasentoon ja otetaan yhteys lääkäriin. Jos hengitys on vaivalloista, potilaalle annetaan happea. Iholle saatuna Silmäkosketus Nieltynä : Pese paleltuneet alueet runsaalla vedellä. Älä riisu vaatteita. Hakeuduttava heti lääkärin hoitoon. Vältettävä altistuneen alueen hankaamista. : Poistettava piilolasit. Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Silmä pidettävä kunnolla auki huuhtelun aikana. Yhteydenotto erikoislääkäriin, mikäli silmien ärsytys jatkuu. : Ei todennäköistä: haihtuu helposti. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet : Hengittäminen saattaa aiheuttaa seuraavia oireita: Uneliaisuus Tukehtuminen Ihokosketus saattaa aiheuttaa seuraavia oireita: Paleltuma 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito : Vastamyrkkyä ei ole saatavilla. Hoida paleltumat tarpeen vaatimalla tavalla. Sivu 3 / 12

4 5. Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet : Jauhe, hiilidioksidi, vaahto ja vesisumu. Soveltumattomat : EI SAA käyttää vesisuihkua. sammutusaineet 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erityiset altistumisvaarat tulipalossa : Epätäydellisessä palamisessa voi muodostua: Hiilidioksidi (CO2), hiilimonoksidi (CO), paksu musta savu. Liekin takaisinlyönti on mahdollinen huomattavalta etäisyydeltä. Höyryt muodostavat ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäreihin tai vesistöihin. Räjähdysvaara. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten : Käytettävä paineilmalaitetta ja suojapukua. suojavarusteet Lisätietoja : Vuoto yritettävä pysäyttää turvallisesti. Mikäli olosuhteet sallivat, voidaan tulipalon antaa palaa itsestään loppuun. Säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla. 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset suojatoimet : Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Höyryt voivat aiheuttaa tukehtumisen vähentämällä hapen saatavuutta. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti. Vuoto yritettävä pysäyttää turvallisesti. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristöön kohdistuvat varotoimet : Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. Estettävä tuotteen pääsy ympäristöön ja viemäreihin. Räjähdysvaara on otettava huomioon. Suuren päästön tapahtuessa otettava yhteys paikallisiin viranomaisiin. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusohjeet : Annettava haihtua. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Sivu 4 / 12

5 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat, katso kohta 13., Henkilökohtainen suojaus, katso kohta Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet : tta saa lisätä ja käsitellä ainoastaan suljetussa systeemissä. Estä vuodot tarkastamalla venttiilit, putkilinjat ja liitokset säännöllisesti. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Vältettävä kaikkea roiskumista, kosketusta ja altistumista. Palo-ja räjähdyssuojaus : Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta vältyttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa. Höyryt muodostavat ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Suuri palovaara vuodon sattuessa. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille : Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä. Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti ja säilyttää pystyasennossa vuotojen estämiseksi. Tupakointi kielletty. Yhteisvarastointiohjeet : Säilytettävä suojassa yhteensopimattomilta materiaaleilta. Katso kappale Erityinen loppukäyttö Huomautuksia : Vain teollisuus- ja ammattikäyttöön. 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Aineosat CAS-Nro. Arvo metaani HTParvot Valvontaa koskevat muuttujat Päivämäärä Peruste ppm FI OEL Sivu 5 / 12

6 8h etaani HTParvot 8h etyleeni HTParvot 8h ppm FI OEL 200 ppm FI OEL DNEL : Ei määritettävissä PNEC : Ei määritettävissä 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Henkilökohtaiset suojaimet Hengityksensuojaus Käsiensuojaus Silmiensuojaus Ihonsuojaus / Kehon suojaus Suojautumisohjeita : Mikäli ilmastointi on riittämätön: paineilmalaite. Höyryt voivat aiheuttaa tukehtumisen vähentämällä hapen saatavuutta. : Kylmänsuojakäsineet (esim. nitriilikumi). : Tiiviisti asettuvat suojalasit Kasvosuojain : Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja kumisaappaita. : Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Suojavälineiden tyyppi on valittava tietyllä työpaikalla olevan vaarallisen aineen pitoisuuden ja määrän mukaan. Ympäristöaltistumisen torjuminen Erityiset ohjeet : Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. Estettävä tuotteen pääsy ympäristöön ja viemäreihin. Räjähdysvaara on otettava huomioon. Suuren päästön tapahtuessa otettava yhteys paikallisiin viranomaisiin. 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto : Jäähdytetty nesteytetty kaasu Väri : väritön Sivu 6 / 12

7 Haju : hajuton Hajukynnys ph Sulamispiste/sulamisalue : C Kiehumispiste/kiehumisalue : -161 C, Metaani Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, : Erittäin helposti syttyvää. kaasut) Räjähdysraja, alempi : alempi syttymisraja, 3 Til-% Räjähdysraja, ylempi : ylempi syttymisraja, 76 Til-% Höyrynpaine Suhteellinen höyryntiheys Suhteellinen tiheys Vesiliukoisuus : > 1 g/l Liukoisuus muihin liuottimiin Jakautumiskerroin: n- : log Pow: 1,09, metaani oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila : > 470 C Lämpöhajoaminen : Kuumennus tai palo voivat vapauttaa myrkyllistä ja ärsyttävää kaasua. Viskositeetti, dynaaminen Viskositeetti, kinemaattinen Räjähtävyys : Ei räjähtävä Hapettavuus : Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu hapettavaksi. 9.2 Muut tiedot Pintajännitys : ei määritettävissä 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaaralliset reaktiot : Höyryt saattavat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa Vältettävät olosuhteet Sivu 7 / 12

8 Vältettävät olosuhteet : Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä. Räjähdysvaara on otettava huomioon Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit : Ilma Happi Halogenoidut yhdisteet Voimakkaat hapettimet 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet : Ei ole. 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys suun : ei määritettävissä, (kaasumainen) kautta Välitön myrkyllisyys : 606,7 mg/l, kissa, Tutkittu aine: Metaani, Tajuttomuutta. hengitysteiden kautta : LC100: 627,6 mg/l, kissa, Tutkittu aine: Metaani, Kuolema. : Välitön myrkyllisyys:, alhainen. Välitön myrkyllisyys ihon : ei määritettävissä, (kaasumainen) kautta Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Kosketus nesteen tai jäähdytyskaasun kanssa voi aiheuttaa syöpymiä ja paleltumia. Vakava silmävaurio/silmäärsytys Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Kosketus nesteen tai jäähdytyskaasun kanssa voi aiheuttaa syöpymiä ja paleltumia. : Ei tunnettuja vaikutuksia. Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Genotoksisuus in vitro : Ames-testi, Tulos: negatiivinen, Tutkittu aine: Metaani, In vitro -kokeet eivät osoittaneet mutageenisia vaikutuksia Genotoksisuus in vivo Syöpää aiheuttavat : Tätä tietoa ei ole saatavilla. vaikutukset Lisääntymiselle vaaralliset : Ei tunnettuja vaikutuksia. vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen : Altistumisreitit: Hengitys Arvio: Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu erityiseksi kohdeelimessä ilmeneväksi myrkyksi, kerta-altistuminen. Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen : Hengitys, Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu erityiseksi kohdeelimessä ilmeneväksi myrkyksi, toistuva altistuminen. Sivu 8 / 12

9 Aspiraatiomyrkyllisyys Lisätietoja : Suun kautta, Ei määritettävissä, (kaasumainen) : Ihon kautta, Ei määritettävissä, (kaasumainen) : Terveysvaurioita ei tunneta eikä niitä oleteta esiintyvän normaalikäytössä. 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys kalalle : 147,54 mg/l, 96 h, Lyhytaikainen, QSAR, Tutkittu aine: Metaani : 91,24 mg/l, 96 h, Lyhytaikainen, QSAR, Tutkittu aine: Etaani Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille Myrkyllisyys leville : LC50: 69,43 mg/l, 48 h, Vesikirppu (Daphnia), Lyhytaikainen, QSAR, Tutkittu aine: Metaani : LC50: 46,56 mg/l, 48 h, Vesikirppu (Daphnia), Lyhytaikainen, QSAR, Tutkittu aine: Etaani : 19,37 mg/l, 96 h, QSAR, Tutkittu aine: Metaani : 16,47 mg/l, 96 h, QSAR, Tutkittu aine: Etaani Myrkyllisyys bakteereille Myrkyllisyys kalalle (Krooninen myrkyllisyys) Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille (Krooninen myrkyllisyys) 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus 12.3 Biokertyvyys Biokertyminen : QSAR, Helposti biologisesti hajoava. : Kertyvyys eliöihin ei odotettavaa: Jakaantumiskerroin (noktanoli/vesi) log Pow < Liikkuvuus maaperässä Sivu 9 / 12

10 Kulkeutuvuus : Maaperä, Ei oleteta imeytyvän maa-ainekseen., Jakaantumiskerroin (n-oktanoli/vesi) log Kow < 3., haihtuu helposti PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Arvio : Tämän aineen ei katsota olevan pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen (PBT)., Tämän aineen ei katsota olevan erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä (vpvb) Muut haitalliset vaikutukset Muuta ekologista tietoa : Tällä tuotteella ei ole mitään tunnettuja ympäristömyrkyllisiä vaikutuksia. 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät : Jos mahdollista, kierrätystä suositellaan hävittämisen tai polton sijasta. 14. Kuljetustiedot 14.1 YK-numero ADR : 1972 IMDG : Oikea laivauksessa käytettävä nimi ADR : MAAKAASU, JÄÄHDYTETTY NESTE, JONKA METAANIPITOISUUS ON KORKEA (metaani, vety) IMDG : NATURAL GAS, REFRIGERATED LIQUID WITH HIGH METHANE CONTENT (metaani, vety) 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR : 2 IMDG : Pakkausryhmä ADR : Vaaran tunnusnro : 223 Merkinnät : 2.1 Sivu 10 / 12

11 Tunneli-rajoitus-koodi IMDG EmS Numero : B/D : F-D, S-U 14.5 Ympäristövaarat ADR Ympäristölle vaarallinen IMDG Meriä saastuttava aine : ei : ei 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Erityisiä ohjeita ei tarvita Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Huomautuksia : Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja. 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Muut ohjeet 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Tälle aineelle on suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi. 16. Muut tiedot R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3 R12 Erittäin helposti syttyvää. Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit. H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. H281 Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. Lisätietoja Muut tiedot : Edellisen tiedoteversion jälkeen tulleet muutokset on merkitty marginaaliin. Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Laatija : Borealis, Group Product Stewardship / Mikaela Eriksson & Andreas Ekholm Tiedotteen laatimisessa käytetyt tärkeimmät lähteet : International Chemical Safety Card, Methane, February 2000 (http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0291.htm) Sivu 11 / 12

12 International Chemical Safety Card, Hydrogen, March 2002 (http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0001.htm) Chemical Safety Report, Other Petroleum Gases. Lower Olefins and Aromatics REACH Consortium, 2010 Vastuuvapauslauseke Tässä asiakirjassa oleva tieto on parhaan tietomme mukaan tarkkaa ja luotettavaa julkaisuajasta lukien, kuitenkaan me emme ota mitään vastuuta sellaisen tiedon tarkkuudesta ja täydellisyydestä. Borealis ei anna mitään takuita, jotka ylittävät tähän asiakirjaan sisältyvän kuvauksen. Mikään tässä asiakirjassa ei muodosta kauppakelpoisuuden tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuuden takuuta. On asiakkaan vastuulla tarkistaa ja kokeilla meidän tuotteitamme saadakseen tyytyväisyyden tuotteiden sopivuudesta asiakkaan tiettyyn tarkoitukseen. Asiakas on vastuussa tuotteidemme asianmukaisesta, turvallisesta ja laillisesta käytöstä, työstöstä ja käsittelystä. Mitään vastuuta ei voida hyväksyä Borealiksen tuotteiden käytön suhteen yhdessä muiden materiaalien kanssa. Tähän asiakirjaan sisältyvä tieto liittyy yksinomaan meidän tuotteisiimme, ellei niitä ole käytetty kolmannen osapuolen materiaalien kanssa. Sivu 12 / 12

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Propeeni (jäähdytetty)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Propeeni (jäähdytetty) 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 tunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : Chemical Grade Propylene (refrigerated), Polymer Grade Propylene (refrigerated) :

Lisätiedot

: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline)

: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline) 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119489289-18-0002, 01-2119489289-18-XXXX : teollisuusbensiini (maaöljy),

Lisätiedot

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenoli Aine nro. : 203-632-7

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. Turvalausekkeet P210

Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaan Rev. nro 1.1 Tarkastettu: 06.03.2015

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaan Rev. nro 1.1 Tarkastettu: 06.03.2015 Viite MA10000977/U Rev. nro 1.1 StoSilent Board Tarkastettu: 06.03.2015 200_210_300_305_310_315 Painopäivämäärä 20.03.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115833E Aineen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61265 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valtra Engine 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valtra Engine 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Valtra Engine 10W30 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Valtra Engine 10W30 Sisäinen tunniste 1142 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Finn-Elox Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53537 REACHrekisteröintinumero 01211945727339

Lisätiedot