KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 10 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 tunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Raskaan kaluston mineraalimoottoriöljy Toimialakoodi G 453 Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa C Teollisuus Käyttötarkoituskoodi 35 Voiteluaineet ja lisäaineet Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseenþ Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja S&N Osakeyhtiö Postiosoite Tulppatie Postinumero ja -toimipaikka Helsinki Puhelin (09) Telefax (09) Y-tunnus Sähköposti Ulkomaisen valmistajan tiedot Ashland Postilokero 8619 NL-3009 AP, Rotterdam Alankomaat Puhelin: tiedot: (Hollanti). Hätänro: / Sähköposti: 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite 112, yleinen hätänumero. (09) tai (09) 4711 (keskus), Myrkytystietokeskus/HUS. KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI Ei ole luokiteltu vaaralliseksi EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukaan. tta ei tarvitse merkitä EU-direktiivien tai vastaavien kansallisten säädösten mukaan. 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 67/548/EEC /45/EC -; 2.2 Merkinnät 67/548/EEC /45/EC S-lausekkeet S29/56 Ei saa tyhjentää viemäriin: tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. 2.3 Muut vaarat Arvio: PBT-aine, vpvb-aine - ei määritetty. KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / Seokset 3.3 Muut tiedot Huomautuksia: Ei sisällä vaarallisia aineosia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaan. KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Otettava yhteys lääkäriin, mikäli oireet jatkuvat. Hengitysvaikeuksissa annettava happea Iho Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi. Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä Roiskeet silmiin Silmiä huuhdellaan vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy silmien ärsytystä tai ärsytys jatkuu. Poistettava piilolasit Nieleminen Ei saa oksennuttaa ilman lääkärin suostumusta. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Yhteydenotto lääkäriin, mikäli tarpeellista. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet Vaarat 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet ABC-jauhe. Hiilidioksidi (CO2). Jauhe. Vesisumu Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Halonit. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäreihin tai vesistöihin. Vaaralliset palamistuotteet Hiilidioksidi ja hiilimonoksidi. Hiilivedyt. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten suojavarusteet Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. 5.4 Muita ohjeita

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / 10 Pidettävä astiat ja lähiympäristö viileänä vesisumulla. Estettävä sammutusvesien pääsy saastuttamaan pinta- tai pohjavesijärjestelmiä. Tulipalon jäännöksien ja saastuneen sammutusveden jatkokäsittely on hoidettava paikallisten viranomaisten määräysten mukaan. KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset suojatoimet Henkilöitä ei saa päästää leviämisalueelle ilman suojavarusteita, ennen kuin puhdistus on suoritettu. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estä lisävuodot ja läikkeet, jos se voidaan tehdä turvallisesti. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusohjeet Kerätään talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, silikageeli, happoa sitova aine, yleinen sideaine, sahanpuru). Suuret vuodot pitää koota mekaanisesti (poistaa pumppaamalla) hävittämistä varten. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso kohta 8 - henkilökohtaiset suojaimet. Katso kohta 13 - jätteiden käsittely. KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet Ei saa hengittää höyryjä tai ruiskutussumua. Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja/tai imu työtiloihin. Vältettävä annettujen HTP-arvojen ylittämistä (katso kohta 8). Tupakoinnin, syömisen ja juomisen tulee olla kiellettyä käyttöalueella. Palo- ja räjähdyssuojaus Normaalit toimenpiteet tulipalon ehkäisemiseksi. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Muut tiedot Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa. 7.3 Erityinen loppukäyttö KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Ei sisällä aineita, joille on annettu enimmäispitoisuusrajoja Muut raja-arvot Muissa maissa annettuja raja-arvoja DNEL PNEC

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Riittävän mekaanisen tuuletuksen (yleinen ja/tai paikallinen poisto) avulla altistuminen tulee pitää (tunnetuille, epäillyille tai ilmeisille haittavaikutuksille) liika-altistumisen alapuolella. Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Normaalisti mitään henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita Käsiensuojaus Käytettävä suojakäsineitä: Butyylikumi. Nitriilikumi Silmien tai kasvojen suojaus Sivusuojilla varustetut suojalasit Ihonsuojaus Käytä tarvittaessa turvakenkiä Termiset vaarat Ympäristöaltistumisen torjuminen Erityiset ohjeet Estä lisävuodot ja läikkeet, jos se voidaan tehdä turvallisesti. KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Olomuoto: Neste. Väri: Ruskeankellertävä Haju Öljymäinen Hajukynnys ph Sulamis- tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue > 350 C Leimahduspiste 211 C Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Palamisnopeus: Tietoja ei ole käytettävissä Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ylempi räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Tiheys: 0,879 g/cm3 (15,6 C). Bulkkitiheys: Ei määritettävissä Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Liukenematon Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä)

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Dynaaminen: Ei määritettävissä. Kinemaattinen: 110 mm2/s (40 C) Räjähtävyys Hapettavuus 9.2 Muut tiedot KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu Kemiallinen stabiilisuus Ei erityisesti mainittavia vaaroja Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaaralliset reaktiot: Lisätietoja: Ei erityisesti mainittavia vaaroja. Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu Vältettävät olosuhteet 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Voimakkaat hapettimet Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilidioksidi ja hiilimonoksidi. Hiilivedyt. KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Välitön myrkyllisyys suun kautta Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta Välitön myrkyllisyys ihon kautta Ärsyttävyys ja syövyttävyys

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / 10 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Herkistyminen Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Ei sisällä aspiraatiovaaralliseksi luokiteltuja aineita Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille tta ei ole luokiteltu vesieliöille haitalliseksi valmistajan mukaan eikä sen tiedetä aiheuttavan ympäristöhaittoja Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Kemiallinen hajoavuus

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 7 / Biokertyvyys Biokertyvyyspotentieelia ei voi määrittää Liikkuvuus maaperässä on veteen liukenematon PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Voiteluöljyjätteet on hävitettävä vaarallisena jätteenä. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Ei saa liata lampia, vesistöjä tai ojia kemikaalilla tai käytetyllä säiliöllä. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Likaantunut pakkaus Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö. Hävitettävä kuten käyttämätön tuote. Tyhjät säiliöt on toimitettava hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen. Ei saa polttaa tyhjää astiaa, tai käyttää leikkuupoltinta Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Ks. kohta KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä Ympäristövaarat ADR: Ei määritettävissä. ADNR: Ei määritettävissä. RID: Ei määritettävissä. KANSAINVÄLINEN MERIKULJETUS - VAARALLISET TUOTTEET: ei määritettävissä. IATA - RAHTI: Ei määritettävissä. IATA - MATKUSTAJA: Ei määritettävissä Erityiset varotoimet käyttäjälle

8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 8 / 10 ADR, ADNR, RID: Ei vaarallisia aineita. Kansainvälinen merikuljetus: Ei vaarallisia aineita. IATA - RAHTI: Ei vaarallisia aineita. IATA - MATKUSTAJA: Ei vaarallisia aineita. Vaarallisten tuotteiden kuvauksissa (jos osoitettu edellä) ei välttämättä kerrota pakkauskokoa, määrää, loppukäyttöä koskevia tai aluekohtaisia poikkeuksia, jotka saattavat olla käytössä. Tutustu kuljetusasiakirjoihin, joista ilmenevät kuljetuskohtaiset kuvaukset Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei määritettävissä. KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö Sevesodirektiivi - Suomessa toimeenpantu asetuksilla 855/2012 ja 856/2012. Direktiivi 96/82/EY ei koske. Ilmoitustilanne Yhdysvallat; Myrkyllisten aineiden valvontalaki (TSCA): y (positiivinen listaus) Kanada; Kanadan ympäristösuojelulaki (CEPA), Kansallisten aineiden luettelo (DSL): y (positiivinen listaus) Australia; Industrial Chemical Act: y (positiivinen listaus) Uusi-Seelanti, kemikaalikuettelo (NZloC), julk. ERMA New Zealand N (negatiivinen listaus) Japani; ENCS: y (positiivinen listaus) Korea; Myrkyllisten kemikaalien valvontalain (TCCL) lista: y (positiivinen listaus) Filippiinit. Myrkyllisten aineiden sekä ongelma- ja ydinjätteen valvontalaki: y (positiivinen listaus) Kiina; IECSC: y (positiivinen listaus 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi KOHTA 16. MUUT TIEDOT 16.1 Muutokset edelliseen versioon Uusi käyttöturvallisuustiedote Lyhenteiden selitykset

9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 9 / 10 Luettelo ja lyhenteet, joita voidaan käyttää (mutta ei välttämättä käytetä) tässä käyttöturvallisuustiedotteessa: ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists BEI : Biologisen altistumisen indikaattori (Biological Exposure Index) CAS: Chemical Abstracts Service (yhdysvaltalaisen kemian seuran American Chemical Societyn osasto) CMR: Syöpää aiheuttava, perimää vaurioittava tai lisääntymiselle vaarallinen Ecxx: Xx:n vaikuttava pitoisuus FG: Elintarvikelaatu GHS: Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) H-lauseke: Vaaralauseke (H-statement) IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusliitto (International Air Transport Association) IATA-DGR: Kansainvälisen ilmakuljetusliiton (IATA) määräykset koskien vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (International Civil Aviation Organization) ICAO-TI (ICAO): Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön tekniset määräykset ICxx: Aineen xx estopitoisuus IMDG: Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetus (International Maritime Code for Dangerous Goods) ISO: Kansainvälinen standardisoimisjärjestö (International Organization for Standardization) LCxx: Kuolemaan johtava pitoisuus xx %:lla testipopulaatiosta LDxx: Kuolemaan johtava annos xx %:lla testipopulaatiosta logpow: oktanoli-vesi-jakaantumiskerroin N.O.S. : Muutoin erittelemättömät OECD: Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (Organization for Economic Co-operation and Development) OEL: Työperäisen altistuksen raja-arvot PBT: Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen PEC: Arvioitu haitallinen pitoisuus PEL: Sallitun altistuksen raja-arvo PNEC: Arvioitu haitaton pitoisuus PPE: Henkilökohtaiset suojavarusteet P-lauseke: Turvalauseke (P-statement) STEL: Lyhytaikaisen altistumisen raja STOT: Elinkohtainen myrkyllisyys HTP: Haitalliseksi tunnettu pitoisuus (TLV) TWA: Aikapainotettu keskiarvo vpvb: Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin biokertyvä WEL: Työperäisen altistumisen raja-arvo ABM: Alankomaiden vesistövaarallisuusluokka ADNR: Sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälistä sisävesikuljetusta ADR: Sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista CLP: Luokitus, merkinnät ja pakkaaminen KTA: Kemikaaliturvallisuusarviointi KTR: Kemikaaliturvallisuusraportti DNEL: Vaikutukseton altistumistaso EINECS: Euroopan kaupallisessa käytössä olevien aineiden luettelo ELINCS: Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo REACH: Kemikaalien rekisteröinti-, arvionti-, rajoitus- ja lupamenettely RID: Vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat määräykset R-lauseke: Vaaraa osoittava standardilauseke S-lauseke: Turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet WGK: Saksan vesistövaarallisuusluokka 16.3 Tietolähteet 1) Valmistajan toimittama käyttöturvallisuustiedote, ) Tiedotteen laatimishetkellä voimassa oleva vaarallisia kemikaaleja koskeva lainsäädäntö Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa 1999/45/EY.

10 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 10 / Työntekijöiden koulutus 16.7 Käyttörajoitukset 16.8 Lisätiedot Alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen numero: Alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen versio: 3.1. Valmistaja uskoo tähän kerättyjen tietojen uskotaan olevan tarkkoja, mutta ei takaa sitä - riippumatta siitä, ovatko ne peräisin yritykseltä vai eivät. Vastaanottajia kehotetaan vahvistamaan etukäteen, että tiedot ovat ajantasaisia, asiaankuuluvia ja olosuhteisiin sopivia. Ashlandin Ympäristö, terveys ja turvallisuus -yksikkö (Environmental Health and Safety Department) ( ) on laatinut alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen.

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2468, 2470 EAN 5707441002772, 5707441001218

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3606, 3610, 4956, 4960 EAN 5000204591088, 5000204591118

Lisätiedot

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1 Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Edellinen päiväys: 16.4.2010. Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2229, 2230, 4007, 4008 EAN 6414402180002, 6414402181009,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CT FLON 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CT FLON 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 165-3607C4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NANOLUBRICANT 2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NANOLUBRICANT 2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi NL-32010 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Finn-Elox Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1/9 Road Blue, Urea liuos, AUS 32 Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 1.5.2013 Versio: 1 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Road

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 12.1.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15738024

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3814 - Colourless T3813 - Blue 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Indigrow Impact SRF 19019 Päiväys: 1.2.2013 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi

Lisätiedot