KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Muut nimitykset Takmassa, Tagmasse, Takmasse, Kattomassaa, Roofing Paste, Masa asfaltowa do pap dachowych. Kallflytande. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella SUOSITELTAVA KÄYTTÖTARKOITUS: Tiivisteaine Toimittajan art.n:o Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot KOTIMAINEN VALMISTAJA / MAAHANTUOJA Yritys Hagmans Kemi AB Osoite Box 112 Postinumero/toimipaikka Fritsla Maa Sverige/Sweden/Ruotsi/Szwecja Sähköposti Verkkosivu Puh +46 (0) Faksi +46 (0) Hätäpuhelinnumero Hätäpuhelinnumero Neuvonta Aukioloaika (09) (suora), (09) 4711 (vaihde) Myrkytystietokeskus KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus DPD Luokitus: CLP Luokitus: Tärkeimmät oireet ja haittavaikutukset:: 2.2 Merkinnät R10, R52/53, R66, R67 Flam. Liq. 3;H226, STOT SE 3;H336, Aquatic Chronic 3;H412, ;EUH066 Syttyvä neste ja höyry.saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Huomiosanat: Varoitus VAROITUSETIKETTIIN MERKITTÄVIEN AINEOSIEN NIMET Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) (10-25 %) 1 / 8

2 H-lausekkeet H226 Syttyvä neste ja höyry. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. P-lausekkeet P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P260 Älä hingitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön./undvik utsläpp till miljön. P301/310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. VOC EU raja arvo tälle tuotteelle (lk A/i): 600 g/l (2007). 500 g/l (2010). Tämä tuote sisältää enintään 300 g/l VOC. 2.3 Muut vaarat KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Seokset Aineosan nimi Rek.nro EY-nro CAS-nro Pitoisuus DPDluokitus CLP-luokitus Hydrocarbons, C9-C12, n % Xn,N,R10 - Flam. Liq. 3 H226 alkanes, isoalkanes, cyclics, 33 R51/53 - R65 STOT SE 3 H336 aromatics (2-25%) - R66 - R67 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 2 H411 EUH066 R-, H- ja EUH-lausekkeiden koko tekstit: katso kohta 16. CLP luokituksessa mainitut EUH vaaralausekkeet ovat vain merkintöjä. KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus HENGITETTYNÄ Raitista ilmaa ja lepoa. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu. NIELTYNÄ Sairaalaan, jos esiintyy voimakasta yskää tai oksentelua tai jos on nielty ainetta enemmän kuin aivan merkityksetön määrä. Ei saa oksennuttaa. Juo pari lasillista vettä tai maitoa. IHOKOSKETUKSEN KAUTTA Riisu kastuneet vaatteet. Pese iho vedellä ja saippualla. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu. SILMÄKOSKETUKSEN KAUTTA Poistettava mahdolliset piilolinssit. Silmäluomet levittän. Huuhtele heti runsaalla vedellä. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu. ERITYISET OHJEET Lääkärin hoitoon hakeuduttaessa mukana on oltava käyttöturvallisuustiedote tai etiketti. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 2 / 8

3 5.1 Sammutusaineet SOVELTUVAT SAMMUTUSAINEET: Sammutusaine: hiilidioksidi, jauhe, alkoholin kestävä vaahto, hajotettu vesisuihku tai vesisumu. SOVELTUMATTOMAT SAMMUTUSAINEET: Älä käytä suorasuihkua, joka voi aiheuttaa tulipalon leviämisen. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Syttyvää. Voi kuumennettaessa muodostaa palavia höyryjä, jotka yhdessä ilman kanssa voivat muodostaa räjähtävän seoksen. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Käytettävä paineilmalaitetta ja palontorjuntaan tarkoitettuja suojavaatteita. Palon läheisyydessä oleva säiliö tulee siirtää heti tai jäähd. vedellä. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Katso suojavälineiden tyyppi kohdasta Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estettävä aineen pääsy viemäreihin, vesistöihin ja maaperään. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet MENETELMÄT JA MATERIAALIT Imeytettävää inerttiin materiaaliin (hiekka, vermikuliitti jne.) ja kerättävä sopiviin astioihin. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7. Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8. Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Katso suojavälineiden tyyppi kohdasta 8. Ei tupakointia, tulta, hitsausta tai kipinöitä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä hyvientuuletetussa paikassa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Eristettävä sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty. Säilytettävä tulenarkoja aineita koskevien määräysten mukaan. 7.3 Erityinen loppukäyttö KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 3 / 8

4 HTP-arvot Aineosan nimi CASnro Aika ppm mg/m³ Vuosi Huomautukset Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) 15 min. Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-8 h %) R=Haitallinen lisääntymiselle, H=Ihoon imeytyvyys, K=Karsinogeeninen, A=Allergisoiva, T=Maksimiarvo, M=Perinnöllisesti haitallinen (mutageeninen) MUITA TIETOJA RAJA-ARVOISTA JA VALVONNASTA Sisältää ainetta, jonka hygieeninen raja arvo on ilmoitettu. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen SILMIENSUOJAUS Suoran kosketuksen vaaran tai roiskevaaran esiintyessä käytettävä silmiensuojaimia. IHON SUOJAAMINEN Tarvittaessa suojavaatteet. KÄSIEN SUOJAUS Mikäli on olemassa tuotteelle tai roiskeille altistumisen vaara, on käytettävä suojakäsineitä. Käytettävä kemikaalinkestäviä suojakäsineitä. Suojakäsineet (nitriilikumi, Viton). Suojakäsineet (PVA). Käsineiden täytyy olla SFS EN 374 standardin mukaiset. Tuotteen läpäisyaikaa ei ole määritetty. Vaihda käsineitä usein. HENGITYKSENSUOJAUS Käytettävä hengityssuojainta suodattimella A, jos ilmanvaihto on riittämätön. Tarkasta, että naamari on tiivis ja vaihda suodatin hyvissä ajoin. KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot OLOMUOTO Massa. VÄRI Tummanruskea. HAJU Luonteenomainen. LIUKOISUUS Orgaaninen liuotin. VESILIUKOISUUS Ei vesiliukoinen. Parametri Arvo/yksikkö Tapa/viittaus Huomautus ph (konsentraatti) Sulamispiste Jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue C Leimahduslämpötila ~ 39 C Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Syttyvyysrajat Räjähdysrajat 0,6-6,4 % Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys Jakautumiskerroin Itsesyttymislämpötila ~ 250 C Hajoamislämpötila Viskositeetti 4 / 8

5 9.2 Muut tiedot Parametri Arvo/yksikkö Tapa/viittaus Huomautus Tiheys ~ 1200 kg/m³ VOC 300 g/l Note no. Kommentit KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Stabiili suositelluissa varastointi ja käsittelyolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet Syttyvä neste. Pidettävä erillään syttymislähteistä. Ei tupakointia, tulta, hitsausta tai kipinöitä Yhteensopimattomat materiaalit Vahvat hapot/ Vahvat emäkset/ Vahvat hapettimet/ Vahvat pelkistimet Vaaralliset hajoamistuotteet Palaessa muodostuu: Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys suun kautta Voi aiheuttaa samankaltaisia vaivoja kuin hengitettynä. Voi aiheuttaa vatsakipuja/oksentelua. Välitön myrkyllisyys ihon kautta Vähentää ihon rasvapitoisuutta. Poistaa rasvaa iholta, mikä voi kuivattaa ihoa tai aiheuttaa halkeamia ihoon ja pitkäaikaisen ja toistuavan kosketuksen myötä ihottumaa. Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Voi aiheuttaa yskää, päänsärkyä, väsymystä, huimausta. Suurina pitoisuuksina on vaara, että reaktiokyky ja muisti heikkenevät. Vakava silmävaurio/silmä ärsytys Roiskuminen silmiin voi aiheuttaa kirvelyä/ärsytystä. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys 5 / 8

6 Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) Altistustie Alt.aika Arvo/yksikkö Tulos Laji Tietolähde Testaustapa EC50 (Akuutti 24h 4,6-100 mg/l Pseudokirchnerella EL50 myrkyllisyys leville) subcapitata EC50 (Akuutti myrkyllisyys vesikirpuille (Daphnia)) 48h mg/l Daphnia magna EL50 LC50 (Akuutti myrkyllisyys kaloille) EKOTOKSISUUS 72h mg/l Oncorhynchus mykiss Sisältää vedessä eläville organismeille myrkyllistä/myrkyllisiä komponenttia/komponentteja. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. LL Pysyvyys ja hajoavuus Pääasiallisten aineosien odotetaan olevan biologisesti hajoavia Biokertyvyys Sisältää bioakkumuloituvaa/bioakkumuloituvia komponenttia/komponentteja Liikkuvuus maaperässä Tuote ei ole vesiliukoinen eikä oletettavasti liukene nopeasti maaperään PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tuote ei sisällä PBT tai vpvb aineita Muut haitalliset vaikutukset MUITA OHJEITA Estä päästöt ympäristöön. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät YLEISTÄ Varastoitava tai hävitettävä paikallisten määräysten mukaan. Käsiteltävä vaarallisena jätteenä. JÄTERYHMÄ "Annettu EWC koodi on vain ehdotus; käyttäjä valitsee sopivan EWC koodin." Maali ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita Pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia Muut kuin nimikkeessä mainitut bitumiseokset. KOHTA 14: Kuljetustiedot Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi: Kyllä 6 / 8

7 Maakuljetukset (ADR/RID) 14.1 YKnumero 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä Maali/Paint. (white spirit) 14.5 Ympäristövaarat 3 Varoitusmerkit 3 Vaaran tunnusnumero Tunnelirajoituksen koodi III D/E Sisävesikuljetukset (ADN) 14.1 YK-numero Pakkausryhmä 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Paint.(white spirit) 14.5 Ympäristövaarat 3 Varoitusmerkit 3 Ympäristövaarat säiliöaluksissa III Merikuljetukset (IMDG) 14.1 YKnumero 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä Paint.(white spirit) 14.5 Ympäristövaarat 3 Varoitusmerkit 3 Sivuvaara IMDG-luokka Merta saastuttava aine Aineosan nimi EMS A kyllä F-E S-E III Ilmakuljetukset (ICAO-TI / IATA-DGR) 14.1 YKnumero 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä Paint.(white spirit) 3 Varoitusmerkit 3 III 14.7 KULJETUS IRTOLASTINA MARPOL 73/78 SOPIMUKSEN II LIITTEEN JA IBC SÄÄNNÖSTÖN MUKAISESTI Ei sovelleta. KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 7 / 8

8 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi MUITA OHJEITA Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty. KOHTA 16: Muut tiedot JULKAISTU TOIMITTAJAN HUOMAUTUKSET Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tietot vastaavat meidän tietojamme, ja ne olivat oikeelliset sinä hetkenä, kun tiedotetta viimeksi päivitettiin.muutoksia on tehty kohtiin: LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA R10 Syttyvää. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. LUETTELO OLENNAISISTA H-LAUSEKKEISTA H226 Syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 8 / 8

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen/seoksen ja yrityksen/yhtiön tiedot 1.1 Tunnuskoodi Kauppanimi /-nimike SYNONYYMIT Hagmans EP Tjockfilmslack komp A 1.2 Merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella MERKITYKSELLISET

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol) Tarkistus 16.03.2012 Laadintapäiväys 04 Tarkastuspäivä 29.09.2011 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105205

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke SPS Loke Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.09.2010 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SPS Loke Tuotekoodi 180005 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H336 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 006 1050 Rekisteröintinumero 01-2119463258-33 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto Tarkistus 09/01/2014 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Substral Bladglans / Lehtikiilto KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Substral

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 LOCTITE 7239 Sivu 1 / 10 KTT-no : 177571 V005.1 Viimeistelty, pvm.: 03.06.2015 Painatuspäivä: 19.09.2015 Korvaa version: 30.04.2015 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280

Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 833044140 CAS-numero 1330-20-7 Aineen nimi Ksyleeni

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60041,60039,60204,3101291 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Sivu 1 / 10 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi REACH-rekisteröintinumero Ei sovellettavissa (seos). 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Finn-Elox Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot