KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET"

Transkriptio

1 Sivu: 1 Laatimispäivä: 12/11/2014 Tarkistettu: 26/11/2014 Muutosnumero: 1FI Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: CAS-numero: EINECS-numero: Luettelonumero: Synonyymit: HYDROGEN PEROXIDE 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tuotekuvaus: PC12: Lannoitteet. PC37: Vedenkäsittelykemikaalit. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Growth Technology Ltd Great Western Way Taunton TA2 6BX United Kingdom Puh.: +44 (0) Hätäpuhelinnumero Hätäpuhelinnumero: +44 (0) (0) (vain virastoaikana) KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus (DSD/DPD): Luokitus (CLP): Tärkeimmät haittavaikutukset: O: R8; Xn: R22; Xi: R41 Skin Corr. 1A: H314 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. Terveydelle haitallista nieltynä. Vakavan silmävaurion vaara. 2.2 Merkinnät CLP-merkinnät: Vaaralausekkeet: Huomiosanat: Varoitusmerkit: H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Vaara GHS05: Syöpyminen

2 Turvalausekkeet: DSD/DPD-merkinnät: Varoitusmerkit: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 2 P102: Säilytä lasten ulottumattomissa. P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P270: Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. P260: Älä hengitä höyryä. P264: Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. P : JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. P : JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/Suihkuta iho vedellä. P : JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasen- nossa, jossa on helppo hengittää. P : JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P363: Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. P405: Varastoi lukitussa tilassa. P501: Hävitä sisältö/pakkaus toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. Hapettava. Haitallinen. Vaaraa osoittavat lausekkeet: Turvallisuuslausekkeet: R8: Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. R22: Terveydelle haitallista nieltynä. R41: Vakavan silmävaurion vaara. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S26: Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S39: Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta. S46: Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. 2.3 Muut vaarat PBT: Tätä ainetta ei ole yksilöity PBT/vPvB-aineeksi. Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Seokset

3 Sivu: 3 Vaaralliset aineosat: VETYPEROKSIDILIUOS EINECS CAS Luokitus (DSD/DPD) Luokitus (CLP) Prosentti a : R5; O: R8; Xn: R20/22; C: R35 Ox. Liq. 1: H271; Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1A: H % Kohta 4: Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Ihokosketus: Silmäkosketus: Nieleminen: Hengittäminen: Välittömästi runsaalla määrällä saippua ja vesi. Huuhtele silmää juoksevalla vedellä 15 minuutin ajan. Huuhtele suu vedellä. Älä oksennuta. Jos tajuissaan, anna heti 1/2 lasillinen vettä juotavaksi. Kuljeta sairaalaan niin nopeasti kuin mahdollista. Kuljeta henkilö altistusalueelta vaarantamatta omaa terveyttä tätä tehtäessä. Mentävä lääkärin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Ihokosketus: Silmäkosketus: Nieleminen: Hengittäminen: Viivästyneet vaikutukset: Kosketuskohtaa saattaa ärsyttää lievästi. Saattaa ilmetä ärsytystä ja punoitusta. Suu ja kurkku saattavat punoittaa ja tuntua kipeiltä. Nieleminen saattaa tulla vaikeaksi. Saattaa ilmetä pahoinvointia ja vatsakipuja. Ylenantamista voi esiintyä. Saattaa aiheuttaa hengitettynä samankaltaisia oireita kuin nieltynä. Välittömät vaikutukset ilmenevät todennäköisesti lyhytaikaisen altistuksen jälkeen. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Välitön/erikoishoito: Ei koske. Kohta 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Sammutusaine: Vesi. Käytä vesisuihketta säilytysastioiden viilentämiseksi. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Altistumisvaarat: Hapettava. Poltettaessa päästää ilmaan myrkyllisiä huuruja. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Palontorjuntaa koskevat ohjeet: Käytä happilaitetta. Käytä suojavaatetusta suojataksesi ihoa ja silmiä altistumiselta. Kohta 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilövahinkojen estäminen: Älä toimi ilman asianmukaista suojavaatetusta - katso KTT:n kohta 8. Merkitse saastunut alue kyltein ja estä asiattomien pääsy alueelle.

4 Sivu: Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristövahinkojen estäminen: Älä kaada viemäreihin tai jokiin. Ota päästöt talteen patoamalla. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistustoimenpiteet: Imeytä kuivaan maahan tai hiekkaan. Siirrä suljettavaan, merkittyyn pelastusastiaan hävittämistä varten asianmukaisella tavalla. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Viittaukset muihin kohtiin: Katso KTT:n kohdasta 8. Kohta 7: Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittelyvaatimukset: Vältä käryjen muodostumista ja leviämistä ilmaan. Vältä suoraa kosketusta aineen kanssa. Käytä työkaluja, joista ei synny kipinöitä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointiolosuhteet: Sopiva pakkaus: Säilytä viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Ei saa pitää sytytyslähteiden lähettyvillä. Säiliö pidettävä tiiviisti suljettuna. Tulee säilyttää vain alkuperäisessä pakkauksessa. 7.3 Erityinen loppukäyttö Erityinen loppukäyttö: PC12: Lannoitteet. PC37: Vedenkäsittelykemikaalit. Kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Vaaralliset aineosat: VETYPEROKSIDILIUOS... % Altistuksen raja-arvot: Pölyä DNEL/PNEC TWA 8 tuntia STEL 15 min TWA 8 tuntia STEL 15 min FI 1.4 mg/m3 4.2 mg/m3 - - DNEL / PNEC Ei tietoa saatavilla. 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Suunnittelutoimenpiteet: Hengityksensuojaus: Käsien suojaus: Silmien suojaus: Ihonsuojaus: Ympäristö: Varmista, että valaistus ja sähkölaitteet eivät ole mahdollinen sytytyslähde. Normaalisti mitään henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita. PVC-kertakäyttökäsineet. Suojalasit. Varmista, että silmänhuuhdontapaikka on lähellä. Suojapuku. Älä päästä yleiseen viemäriin ja välittömään ympäristöön.

5 Sivu: 5 Kohta 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Tila: Neste Väri: Väritön Haju: Pistävä Hapettuminen: Hapettava (EY-kriteereillä) Vesiliukoisuus: Sekoittuva Viskositeetti: Ei-viskoosinen Kiehumispiste/-alue C: Höyrynpaine: 23.2 mmhg Suhteellinen tiheys: 1040 kg/m3 ph: Muut tiedot Muut tiedot: Ei tietoa saatavilla. Kohta 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Reaktiivisuus: Vakaa suositelluissa kuljetus- ja säilytysolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Kemiallinen stabiilisuus: Vakaa normaalioloissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaaralliset reaktiot: Vaarallisia reaktioita ei esiinny normaaleissa kuljetus- ja säilytysolosuhteissa. Aine voi hajota altistuessaan alla luetelluille olosuhteille tai aineille Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet: Kuumuus. Sytytyslähteet Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät aineet: Vahvat hapettavat aineet. Notkisteet. Vahvat emäkset. Vahvat hapot Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet: Poltettaessa päästää ilmaan myrkyllisiä huuruja. Kohta 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välittömät vaikutukset: Reitti Laji Testi Arvo Mittayksiköt ORAL MUS LD50 2 g/kg

6 Sivu: 6 ORAL RAT LD mg/kg DERMAL RAT LD mg/kg Vaaralliset aineosat: VETYPEROKSIDILIUOS... % ORL MUS LD50 2 gm/kg ORL RAT LD mg/kg SKN RAT LD mg/kg Seoksen kannalta tärkeät vaikutukset: Vaikutus Reitti Perusta Akuutti myrkyllisyys (haitallinen) ING Vaarallinen: laskettu Ärsytys OPT Vaarallinen: laskettu Oireet/altistumisreitit Ihokosketus: Silmäkosketus: Nieleminen: Hengittäminen: Viivästyneet vaikutukset: Kosketuskohtaa saattaa ärsyttää lievästi. Saattaa ilmetä ärsytystä ja punoitusta. Suu ja kurkku saattavat punoittaa ja tuntua kipeiltä. Nieleminen saattaa tulla vaikeaksi. Saattaa ilmetä pahoinvointia ja vatsakipuja. Ylenantamista voi esiintyä. Saattaa aiheuttaa hengitettynä samankaltaisia oireita kuin nieltynä. Välittömät vaikutukset ilmenevät todennäköisesti lyhytaikaisen altistuksen jälkeen. Kohta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Ecotoxicity: Laji Testi Arvo Mittayksiköt ALGAE 72H IC mg/l DAPHNIA 48H EC mg/l FISH 96H LC mg/l 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Pysyvyys ja hajoaminen: Biohajoava Biokertyvyys Biokertyvyystaipumus: Ei biokertyvyystaipumusta Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus: Imeytyy helposti maaperään PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT: Tätä ainetta ei ole yksilöity PBT/vPvB-aineeksi.

7 Sivu: Muut haitalliset vaikutukset Muut haitalliset vaikutukset: Vähäinen ympäristömyrkyllisyys. Kohta 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Jätteiden käsittelytavat: Pakkausmateriaalit: Huom.: Siirrä sopivaan astiaan - järjestele hävittämiseen erikoistuneen yrityksen keräystä varten. Puhdista vedellä. Hävitetään kuten normaali teollisuusjäte. Käyttäjän huomio kiinnitetään mahdollisiin hävittämistä koskeviin alueellisiin tai kansallisiin määräyksiin. Kohta 14: Kuljetustiedot 14.1 YK-numero YK-numero: UN Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Laivauksessa käytettävä nimi: VETYPEROKSIDIN VESILIUOKSET 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä Kuljetusluokka: 5.1 Pakkausryhmä: III 14.5 Ympäristövaarat Ympäristölle vaarallinen: Ei Meriä saastuttava aine: Ei 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei erityisiä varotoimia. Tunnelikoodi: E Kuljetuskategoria: 3 Kohta 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Kohta 16: Muut tiedot Muut tiedot Muut tiedot: Lausekkeista: Käyttöturvallisuustiedotteet asetus N:o 453/2010 mukaan. * Osoittaa viime tarkistukseen jälkeen muuttunutta KTT-tekstiä. H271: Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava. H302: Haitallista nieltynä. H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

8 Laillinen vastalause: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 8 H332: Haitallista hengitettynä. R5: Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa. R8: Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. R20/22: Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä. R22: Terveydelle haitallista nieltynä. R35: Voimakkaasti syövyttävää. R41: Vakavan silmävaurion vaara. Yllämainitun tiedon uskotaan pitävän paikkansa, mutta sen ei väitetä sisältävän kaikkea tietoa, ja sitä tulee siksi käyttää vain oppaana. Tätä yhtiötä ei tule pitää vastuussa yllä mainitun tuotteen käsittelyn tai kosketuksen aiheuttamista vahingoista. [viimeinen sivu]

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi: Calcium ammonium nitrate Ammoniumnitraatti, Cas: 6484522, Calcii carbonas, Cas: 471341. 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke SPS Loke Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.09.2010 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SPS Loke Tuotekoodi 180005 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Mida FLOW 107 Sivu: 1/6 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemikaalityyppi : Seoksella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti KalkkiPois KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Heti KalkkiPois 1.1.2 Tunnuskoodi 32.12091 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 22.4.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15737814,

Lisätiedot

Päiväys: 2.4.2012 Edellinen päiväys: 24.9.2010. Niagara. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 2.4.2012 Edellinen päiväys: 24.9.2010. Niagara. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACHrekisteröintinumero Niagara 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 12.09.2013

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 424426,424429,3101403 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8129,8174,3100284 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS

: PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS PANTOPRAZOLE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 12/02/2015 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 7.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP PELOX RP Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 28.10.2009 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PELOX RP 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60073,3102831,3105097 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.33820, 33825 EAN 6414504237802, 6414504237819

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Finn-Elox Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80387,8084,8280,3101624 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

SNOWCLEAN SKUMAVFETTNING ECO

SNOWCLEAN SKUMAVFETTNING ECO Sivu 1 (7) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käytä

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE TOLETTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE TOLETTE Tarkistus 15/08/2012 Laadintapäiväys 2.1 Tarkastuspäivä 02/02/2012 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Sisäinen Tunnistenro

Lisätiedot