KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 210 Helposti biohajoava vaihteistoöljy Versio 2.0, Tarkistuspäivämäärä , Sivu 1/11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 210 Helposti biohajoava vaihteistoöljy Versio 2.0, Tarkistuspäivämäärä 8.4.2014, Sivu 1/11"

Transkriptio

1 Versio 2.0, Tarkistuspäivämäärä , Sivu 1/11 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tuotteen nimi / nimitys Kemiallinen kuvaus CAS-numero EY-numero 210 Helposti biohajoava vaihteistoöljy Seos Ei sovelleta Ei sovelleta 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Merkitykselliset Biohajoava vaihteistoöljy tunnistetut käytöt 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Ainoa edustaja Nimi Ecomundo Osoite 215, rue Jean-Jacques Rousseau Issy-les-Moulineaux Ranska Puhelin Faksi - Yhteyssähköpostiosoite Tuotteen toimittaja Nimi Osoite RSC Bio Solutions 9609 Jackson Street Mentor, Ohio Puhelin Faksi Yhteyssähköpostiosoite Hätäpuhelinnumero Puhelin Yhdysvaltojen ulkopuolella: (CHEMTREC)

2 Versio 2.0, Tarkistuspäivämäärä , Sivu 2/11 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Direktiivin 1999/45/EY (Vaarallisten valmisteiden direktiivi) mukainen luokitus Seosta ei ole luokiteltu Vaarallisten valmisteiden direktiivin (1999/45/EY) mukaisesti Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus Seosta ei ole luokiteltu CLP-asetuksen (1272/2008/EY) mukaisesti. 2.2 Merkinnät Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukaiset merkinnät Varoitusmerkit - Huomiosanat - Vaaralausekkeet - Turvalausekkeet - Täydentävää tietoa vaaroista Muut vaarat Ei ole 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Nimi CAS-nro EY-nro Indeksi-nro Pitoisuus Luokitus, DSD/CLP Voiteluöljyt (maaöljy), C15-30, vetykäsitelty neutraali öljypohjainen* X 71,5 % - - Erityiset pitoisuusrajat *Huomautus L: Luokittelun karsinogeeniksi ei tarvitse tulla kyseeseen, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 3 % DMSO-uutetta IP 346 -määritysmenetelmän (Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions - Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method, Institute of Petroleum, London) mukaisesti mitattuna. 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleiset huomautukset Jos altistunut henkilö on huonovointinen, soitettava MYRKYTYSKESKUKSEEN tai lääkärille. Jos ainetta on hengitetty Siirrä potilas raittiiseen ilmaan ja pidä levossa asennossa, joka on hengityksen kannalta mukava.

3 Versio 2.0, Tarkistuspäivämäärä , Sivu 3/11 Jos ainetta joutuu iholle Jos ainetta joutuu silmään Pestävä saippualla ja runsaalla vedellä. Jos aine aiheuttaa ihon ärsytystä, hakeuduttava lääkäriin. Huuhdottava vedellä vähintään 15 minuuttia. Hakeuduttava lääkäriin, jos kehittyy silmänärsytystä tai jos ärsytys jatkuu. Jos ainetta on nielty EI SAA OKSENNUTTAA. Jos ainetta niellyt on tajuissaan, annetaan 2 lasillista vettä. Hankittava välittömästi lääkintäapua. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Ihokosketus Pitkäkestoinen tai toistuva ihokosketus, esim. aineessa kostuneen vaatetuksen kautta, voi aiheuttaa dermatiitin (ihotulehduksen). Oireita saattavat olla esim. ihon punoitus, turvotus, kuivuminen, rasvaisuuden väheneminen ja halkeilu. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoidetaan oireenmukaisesti. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet: CO 2, kuivakemikaalit tai vaahto Vettä voidaan käyttää jäähdyttämään ja suojelemaan alttiina olevaa materiaalia. Soveltumattomat sammutusaineet : ei määritetty 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet ei määritetty Tarvittaessa käytettävä itsenäistä hengityslaitetta (SCBA) palontorjunnassa 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Henkilökohtaiset suojatoimet, suojavarusteet ja menettelyt hätätilanteissa 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Käytettävä henkilönsuojaimia. Alue on tuuletettava, jos tuotetta on valunut suljettuun tilaan tai tilaan, jossa on huono ilmanvaihto. Vältettävä höyryjen, sumun tai kaasujen hengittämistä. Tuotetta ei saa päästää viemäristöön, pintavesiin eikä pohjavesiin. Neste on kerättävä talteen ja säilytettävä asianmukaisissa, suljetuissa säiliöissä kierrätystä ja/tai hävittämistä varten. Nestejäämät voidaan absorboida inerttiin materiaaliin. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Viitataan kohtiin 7, 8 ja 13.

4 Versio 2.0, Tarkistuspäivämäärä , Sivu 4/11 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuna yhteensopimattomuudet Järjestettävä asianmukainen tuuletus alueille, joissa syntyy pölyä. Säilytysastiat pidettävä suljettuina, kun niitä ei käytetä. Peseydyttävä huolellisesti käsittelyn jälkeen. Tyhjä säilytysastia sisältää tuotejäämiä, joilla voi olla tuotteen vaaraominaisuuksia. Korkein käsittelylämpötila: 80⁰C (176⁰F). Erityisiä varastointia koskevia vaatimuksia ei ole. Korkein säilytyslämpötila: 45 ⁰C (113⁰F). Korkein lastauslämpötila: 60 ⁰C (140⁰F). 7.3 Erityiset loppukäytöt Ei ole 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Aineosa Raja-arvo, 8 h, Ranska Raja-arvo, lyhytaikainen OSHA PEL ACGIH STEL (15 min), Ranska Luontainen esteripohjainen öljy mg/m 3 10 mg/m Altistumisen ehkäiseminen Asianmukainen tuuletus Henkilönsuojaimet Järjestettävä asianmukainen poistotuuletus alueille, joissa syntyy pölyä. Silmien tai kasvojen suojaus: Käytettävä suojalaseja. Ihonsuojaus: Käsiteltävä nitriili- tai neopreenisuojakäsineitä käyttäen. Suojakäsineet on tarkistettava ennen käyttöä. Käytettävä asianmukaista tekniikkaa suojakäsineitä poistettaessa (ei ihokosketusta käsineiden ulkopinnan kanssa) niin, että vältetään ihon kosketus tuotteen kanssa. Kehon suojaus: Suositellaan pitkähihaisten puseroiden käyttöä. Hengityksensuojaus: Normaaleissa käyttöolosuhteissa ei tarvita hengityksensuojausta. Jos altistusrajasuositus ylittyy, käytettävä viranomaisstandardein, kuten NIOSH (Yhdysvallat) tai CEN (EU), testattuja ja hyväksyttyjä hengityksensuojaimia. Hygieniatoimenpiteet: Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty tuotetta käytettäessä. Peseydyttävä huolellisesti aineen käsittelyn jälkeen. Vältettävä kosketusta ihon, silmien ja vaatetuksen kanssa. Vaatetus on pestävä ennen uudelleenkäyttöä. Ympäristöaltistumisen torjuminen Ei tiedossa

5 Versio 2.0, Tarkistuspäivämäärä , Sivu 5/11 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot - Olomuoto Nestemäinen - Väri Kirkas, kullanvärinen - Haju Lievä - Hajukynnys Ei tiedossa - ph Ei tiedossa - Sulamispiste /-alue < -39 C, < -38 F (jäätymispiste) - Kiehumispiste /-alue Ei tiedossa - Leimahduspiste 185 C (365 F) (tyypillinen) (COC) - Haihtumisnopeus Ei saatavana - Itsesyttymislämpötila Ei saatavana - Syttyvyys Ei saatavana - Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja Ei saatavana - Höyrynpaine Ei saatavana - Höyryntiheys Ei saatavana - Suhteellinen tiheys 0,84 15,6 ⁰C:ssa - Vesiliukoisuus Liukenematon - Muut liuottimet Ei saatavana - Jakautumiskerroin: n- oktanoli/vesi (log P O/W ) Ei saatavana - Hajoamislämpötila Ei saatavana - Viskositeetti 100 cst 40 ⁰C:ssa (tyypillinen) - Räjähtävyys Ei saatavana - Hapettavuus Ei saatavana

6 Versio 2.0, Tarkistuspäivämäärä , Sivu 6/ Muut tiedot - Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) Ei tiedossa - Jähmepiste -39 ⁰C (-38⁰F) 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Ei tiedossa 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Stabiilia suositelluissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa sekä kohtuullisesti kohonneissa lämpötiloissa ja paineissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei polymerisoidu Vältettävät olosuhteet Ei tiedossa 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Vahvat hapettimet Epätäydellinen hajoaminen tuottaa savua, hiilimonoksidia, aldehydejä ja muita tuotteita. 11. TOKSIKOLOGISET TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Välitön myrkyllisyys: Rottien oraalinen LD 50 -arvo on > mg/kg. Arvo perustuu aineosien tai samantyyppisten materiaalien tietoihin. Kanien ihoaltistuksen LD 50 -arvo on > mg/kg. Arvo perustuu aineosien tai samantyyppisten materiaalien tietoihin. Ei ole saatavana tietoja, joiden perusteella tuote tai sen aineosat aiheuttaisivat hengitystoksisuuden vaaran. Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Vakava silmävaurio/silmäärsytys: Herkistyminen: Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) toistuva altistuminen: Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Perustuen tietoihin tuotteen komponenteista tai samantyyppisistä materiaaleista, tuotteella ei odoteta olevan ensisijaista ihoa ärsyttävää vaikutusta. Perustuen tietoihin tuotteen komponenteista tai samantyyppisistä materiaaleista, tuotteella ei odoteta aiheuttavan silmä-ärsytystä. Tuote voi aiheuttaa allergisen reaktion allergisissa henkilöissä. Pitkäkestoinen tai toistuva ihokosketus, esim. aineessa kostuneen vaatetuksen kautta, voi aiheuttaa dermatiitin (ihotulehduksen). Oireita saattavat olla esim. ihon punoitus, turvotus, kuivuminen, rasvaisuuden väheneminen ja halkeilu. Yhtäkään tuotteen sisältämistä komponenteista, jonka pitoisuus on tai ylittää 0,1 %, ei ole tunnistettu mahdolliseksi, todennäköiseksi tai varmistetuksi mutageeniksi.

7 Versio 2.0, Tarkistuspäivämäärä , Sivu 7/11 Syöpää aiheuttavat vaikutukset: Lisääntymismyrkyllisyys: Elinkohtainen altistuminen (STOT) kertaaltistuminen: Aspiraatiovaara: 11.2 Muut tiedot Hengitystieärsytys Yhtäkään tuotteen sisältämistä komponenteista, jonka pitoisuus on tai ylittää 0,1 %, ei ole IARC:in mukaan tunnistettu mahdolliseksi, todennäköiseksi tai varmistetuksi ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi. Voiteluöljyt sisältävät alle 3 % DMSO-uutetta IP 346 -menetelmällä mitattuna; näin ollen tuotteen luokittelu syöpää aiheuttavaksi aineeksi on poissa laskuista. Yhtäkään tuotteen sisältämistä komponenteista, jonka pitoisuus on tai ylittää 0,1 %, ei ole tunnistettu mahdolliseksi, todennäköiseksi tai varmistetuksi lisääntymismyrkylliseksi aineeksi. Ei tiedossa Ei tiedossa Jos materiaali on sumumaista tai jos lämmitys synnyttää höyryjä, altistuminen voi aiheuttaa samantyyppistä limakalvojen ja ylempien hengitysteiden ärsytystä kuin mineraaliöljy. Tämä perustuu materiaalin komponenteista tai samantyyppisistä materiaaleista saatuihin tietoihin. Harjoitettaessa hyviä teollisuushygieniatapoja kaikkia altistusrajoja noudattaen hengitystieärsytyksen ei pitäisi olla ongelma. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Pimephales promelas (rasvapäämutu): 96 tunnin LC 50 -arvo on > mg/l (OECD 203), tuotteella tehdyn testauksen perusteella tai samantyyppiselle yhdisteelle tehdyn testauksen pohjalta. Kasvuinhibiitiokoe levällä (OECD 201): Selenastrum capricornutum: 72 tunnin ELt 50 -arvo on > 120 mg/l, tuotteella tehdyn testauksen perusteella tai samantyyppiselle yhdisteelle tehdyn testauksen pohjalta. Daphnia-lajilla (vesikirppu) tehty liikkuvuudenestokoe (OECD 202): 48 tunnin EL 50 -arvo on > 130 mg/l, tuotteella tehdyn testauksen perusteella tai samantyyppiselle yhdisteelle tehdyn testauksen pohjalta Pysyvyys ja hajoavuus Tuotteen ASTM D7373 -kokeen mukainen biohajoavuus on > 60 % Biokertyvyys Ei tiedossa 12.4 Liikkuvuus maaperässä Ei tiedossa 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Ei sovelleta Ei tiedossa 12.7 Lisätietoja Ei ole

8 Versio 2.0, Tarkistuspäivämäärä , Sivu 8/ JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteidenkäsittelymenetelmät Hävitettävällä materiaalilla ei odoteta olevan RCRA:n (Resource Conservation and Recovery Act of 1976, USA) mukaisia ongelmajätteen ominaisuuksia. Jätteen käsittelyssä tulee noudattaa liittavaltion, valtion ja paikallisia lakeja Jäteavainnumerot Ei ole 14. KULJETUSTIEDOT Maakuljetus (ADR/RID) Jokikuljetus (ADN) Merikuljetus (IMDG) 14.1 YK-numero Ei säädelty 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen Ei säädelty nimi (YK) 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei säädelty 14.4 Pakkausryhmä Ei säädelty 14.5 Ympäristövaarat Ei säädelty 14.6 Luokitus Ei säädelty 14.7 Luokituskoodi Ei säädelty 14.8 Danger sheet Ei säädelty 14.9 Rajoitettu määrä (LQ) Ei säädelty Lisätietoja - Ilmakuljetus (ICAO-TI / IATA-DGR) Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei ole Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei saatavana 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Tiettyä ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveysja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö U.S. TSCA INVENTORY: Kaikki tämän materiaalin komponentit ovat US TSCA Inventory -listalla TAI ovat vapautettuja SARA EXT. HAZ. SUBST.: Tämä tuote ei sisällä 1,0 % suurempaa määrää mitään kemiallista ainetta SARA-asetuksen erittäin vaarallisten aineiden listalla. SARA-asetus KOHTA 313: Tämä tuote ei sisällä 1,0 % (karsinogeenit: 0,1 % ) suurempaa määrää mitään kemikaalia, joka on luetteloitu SARAasetuksen kohdassa 313. CERCLA HAZARDOUS SUBSTANCES: Ei tunnettuja.

9 Versio 2.0, Tarkistuspäivämäärä , Sivu 9/11 CAL. PROP. 65: Tämä tuote ei sisällä kemikaaleja, joiden Kalifornian osavaltion mukaan tiedetään aiheuttavan syöpää ja/tai synnynnäisiä epämuodostumia, komponenttien korkeimpiin epäpuhtauspitoisuuksiin perustuen. Seuraavia aineita on < 0,1 ppm: Kadmium, lyijy, arsenikki ja bentseeni U.S. FUEL REGISTRATION: Ei sovelleta U.S. DEPT. OF AGRICULTURE: Tätä tuotetta ei ole rekisteröity USDA:ssa H2-hyväksyntää varten. FDA APPROVAL: Ei sovelleta ETY EINECS: Kaikki komponentit ovat direktiivin 92/32/ETY EY:n seitsemännen muutoksen mukaisia. JAPAN MITI: Kaikki komponentit ovat Japanin Kemiallisia aineita kontrolloivan lain mukaisia. AUSTRALIA: Kaikki komponentit noudattavat Australian kemikaalien ilmoitusvaatimuksia. CANADA: Kaikki komponentit noudattavat Kanadan ympäristönsuojelulakia. ITÄVALTA: Kaikki komponentit noudattavat Itävallan kemikaalilakeja. TAIWAN: Kaikki tämän tuotteen komponentit on luetteloitu Taiwanin kemikaaliluettelossa. ETELÄ-KOREA: Kaikki komponentit noudattavat Etelä-Korean lakeja. FILIPPIINIT: Kaikki komponentit ovat Filippiinien lain, Toxic Substances and Hazardous Nuclear Waste Control Act of 1990 (R.A. 6969) mukaisia. KIINA: Kaikki tuotteen komponentit on luetteloitu Kiinan kemikaaliluettelossa, Inventory of Existing Chemical Substances. NFPA CODE: Health: 1 - Fire: 1 - Reactivity: 0 HMIS CODE: Health: 1 - Fire: 1 - Reactivity: Kemikaaliturvallisuusarviointi Ei saatavana 16. MUUT TIEDOT 16.1 Tiedot muutoksista KTT:tta muutettu 24. helmikuuta 2014 REACH-asetuksen 1907/2006 (EY) mukaisesti Lyhenteet ja akronyymit: ADN/ADNR: Määräyksiä, jotka koskevat vaarallisten aineiden proomukuljetusta sisävesillä. ADR/RID: Euroopan kattava sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kansainvälisiä maantiekuljetuksia / Määräyksiä, jotka koskevat vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia ANSI: American National Standards Institute

10 Versio 2.0, Tarkistuspäivämäärä , Sivu 10/11 CAS-nro Chemical Abstract Service numero CFR: Code of Federal Regulations (Yhdysvaltojen liittovaltion säädöskokoelma) CLP: Classification, Labeling and Packaging (luokittelu, merkinnät ja pakkaaminen) DSD: Dangerous Substance Directive (Vaarallisten aineiden direktiivi) DPD : Dangerous Preparation Directive (Vaarallisten valmisteiden direktiivi) EY-nro: Euroopan komission numero IATA: The International Air Transport Association (Kansainvälinen lentoliikenneliitto) IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva säännöstö, IMDG Code) NFPA: National Fire Protection Association (Yhdysvaltojen kansallinen palontorjuntajärjestö) PBT: Persistent, Bioaccumulative, Toxic (hitaasti hajoava, biokertyvä, myrkyllinen) RCRA: The Resource Conservation and Recovery Act (luonnonvarojen säilyttämistä ja elvyttämistä koskeva asetus) YK-nro: Yhdistyneiden kansakuntien numero UVCB: Substances of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials (koostumukseltaan tuntemattomat tai vaihtelevat aineet, kompleksit reaktiotuotteet tai biologiset materiaalit) vpvb: very Persistent and very Bioaccumulative (erittäin hitaasti hajoava ja erittäin biokertyvä) WHMIS: Workplace Hazardous Materials Information System (Työympäristön vaarallisten aineiden informaatiojärjestelmä) 16.3 Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet: Tiedot perustuvat komponentteihin ja samantyyppisillä yhdisteillä tehtyihin kokeisiin Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty Ei sovelleta 16.5 R- ja H-lausekkeiden sanamuodot (jos niitä ei ole kirjoitettu kokonaisuudessaan kohdissa 2 15) Riskilausekkeet: R21/22 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä R34 Syövyttävää R35 Voimakkaasti syövyttävää R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa

11 Versio 2.0, Tarkistuspäivämäärä , Sivu 11/11 Vaaralausekkeet: H302 Haitallista nieltynä H312 Haitallista joutuessaan iholle H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 16.6 Koulutusta koskevat ohjeet Ei saatavilla Nämä tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Tämä tiedote ei kuitenkaan ole takuu tuotteen erityisistä ominaisuuksista, eikä se luo oikeudellisesti sitovaa sopimussuhdetta. On ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että relevantteja altistusta estäviä toimia noudatetaan työympäristössä ja että negatiivisia terveysvaikutuksia vältetään käyttämällä soveliaita teollisuuden turvallisuustoimenpiteitä.

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1 Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

: DIRKO-S HT PROFI PRESS

: DIRKO-S HT PROFI PRESS Julkaisupäivä: 09/04/2014 Päivitetty: 29/06/2015 Versio: 2.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Seoksella Tuotenimi : DIRKO-S HT PROFI

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Aineen nimi Tunnistenumero Rekisteröintinumero Muu tunniste FEMA number 3722 Synonyymit BRI

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi FINNSCO PRO-LINE JÄÄHDYTINNESTE PUNAINEN

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi FINNSCO PRO-LINE JÄÄHDYTINNESTE PUNAINEN x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Asetuksien (EY) N:o 1907/2006 ja 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

febi 29449 automaattivaihteistoöljy (ATF) Article number 29449, 36449, 38901, 38902

febi 29449 automaattivaihteistoöljy (ATF) Article number 29449, 36449, 38901, 38902 Painopäivämäärä 18.02.2014, Tarkistus 07.02.2014 Versio 05. Korvaa version: 04 Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste febi 29449 automaattivaihteistoöljy

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 15.01.2014 Edellinen päiväys: 22.08.2011 Asetuksien (EY) N:o 1907/2006 ja 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Flat Surface Cleaner Tunnuskoodi

Lisätiedot

: Fusion gun grease. Rev. A. Käyttöturvallisuustiedote. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

: Fusion gun grease. Rev. A. Käyttöturvallisuustiedote. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti Fusion Gun Grease Julkaisupäivä: 25/03/2015 SDSFUG FI Rev. A KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotteen olomuoto : Seoksella Tuotenimi : Fusion gun grease

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Super HPD 10W-30, 15W-40 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1.

: ISOFLURANE CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1. Julkaisupäivä: 17/09/2013 Päivitetty: 17/09/2013 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 4.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3814 - Colourless T3813 - Blue 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1/9 Road Blue, Urea liuos, AUS 32 Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 1.5.2013 Versio: 1 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Road

Lisätiedot