MSDS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "31.1.2011 13.10.2010 MSDS7089-02"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi , REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Aineen ja/tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt Lattiapintojen puhdistus- ja hoitoaine. Käytöt, joita ei suositella 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Diversey Suomi Oy Katuosoite Kaurakatu 48 B Postinumero ja -toimipaikka TURKU SUOMI Postiosoite PL 311 Postinumero ja -toimipaikka TURKU SUOMI Puhelin Telefax Y-tunnus Sähköposti 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite MYRKYTYSTIETOKESKUS, PL 340, HUS (Helsinki), telefax (09) , HUS (09) VAARAN YKSILÖINTI Tuote on luokiteltu ja etiketöity voimassaolevien EY:n direktiivien mukaisesti. 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 67/548/EEC /45/EC Xi; R36/ Merkinnät 67/548/EEC /45/EC Xi Ärsyttävä R-lausekkeet R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. S-lausekkeet S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S37 Käytettävä sopivia suojakäsineitä. 2.3 Muut vaarat 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus ja rek.nro - polymeeri Alkyylialkoholialkoksylaatti % Xi; R36/ Etanoli % F; R Propaani-1,2-dioli 5-15 % Propan-2-oli < 5 % Xi, F; R Ota huomioon R-lauseiden tekstit kohdasta 16 ja mahdolliset altistumisen raja-arvot kohdasta 8.

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / 6 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Jos tuotehöyryjä on hengitetty viedään potilas raittiiseen ilmaan. Potilas toimitetaan lääkäriin Iho Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä. Jos potilaalla ilmenee oireita, potilas toimitetaan lääkäriin Roiskeet silmiin Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin Nieleminen Jos tuotetta on nautittu, poistetaan tuote suusta ja juotetaan heti 1-2 lasillista vettä tai maitoa. Potilas toimitetaan lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Hiilidioksidi, sammutusjauhe tai vesi. Sammuta suuremmat tulipalot vedellä tai alkoholinkestävällä vaahdolla Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Kuten yleisesti tulipaloissa: sammutushenkilöstölle sopivat hengityksensuojaimet, suojavaatteet, suojakäsineet ja silmien- tai kasvojensuojaimet. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Käytettävä sopivia suojakäsineitä. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Huuhdellaan runsaalla vedellä viemäriin. Ei saa päästää laimentamattomana viemäreihin, vesistöihin tai maaperään. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Pienet määrät huuhdellaan runsaalla vedellä. Suuremmat määrät imeytetään imukykyiseen materiaaliin kuten hiekkaan, turpeeseen tai sahanpuruun. Kerätty materiaali hävitetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Ota huomioon kohdasta 8 henkilökohtaiset suojaimet ja kohdasta 13 jätteiden käsittelyyn liittyvät huomiot. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittele teollisten hygienia- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa ellei Diversey ole näin neuvonut. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Ota huomioon voimassaoleva lainsäädäntö. Säilytettävä tiiviisti suljettuna alkuperäispakkauksessa. 7.3 Erityinen loppukäyttö 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot Etanoli 1000 ppm (8 h) 1300 ppm (15 min) 1900 mg/m³ (8 h) 2500 mg/m³ (15 min) propan-2-oli 200 ppm (8h) 250 ppm (15 min) 500 mg/m³ (8h) 620 mg/m³ (15 min)

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / Muissa maissa annettuja raja-arvoja CAS propaani-1,2-dioli UK: 150 ppm (8h), 450 ppm (15 min), 474/10 mg/m³ (8h), 1422/30 mg/m³ (15 min). 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Pese kädet huolellisesti työn päättyessä sekä tauolle mentäessä. Vältettävä tuotteen pääsyä silmiin sekä iholle. Hengityksensuojaus Hengityksensuojainta ei normaalisti tarvita Käsiensuojaus Butyyli- tai nitriilikumista valmistetut kemikaalinkestävät suojakäsineet (EN 374, kategoria III). Katso suositukset myös Diverseyn siivousvälinekuvaston käsinemateriaalien kemikaalikestävyystaulukosta. Silmien tai kasvojen suojaus Silmiensuojaa ei normaalisti tarvita mutta suositellaan tiivisteen roiskealttiissa käsittelyssä. Ihonsuojaus Ihoa ei tarvitse normaalikäytössä suojata Ympäristöaltistumisen torjuminen 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Kirkas, väritön neste Haju Ominaistuoksu Hajukynnys ph ~ 8 (tiiviste) Sulamis- tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Ei määritetty Leimahduspiste ~ 30 C suljettu kuppi Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Tämä tuote, jonka leimahduspiste on 21 C ja 61 C välillä, ei ylläpidä paloa Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys 970 g/dm³ (20 C) Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Liukenee täydellisesti Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Ei räjähtävä Hapettavuus Ei hapettava. 9.2 Muut tiedot 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus 10.2 Kemiallinen stabiilisuus 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet Ei hajoamistuotteita normaalikäytössä tai -varastoinnissa.

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / Yhteensopimattomat materiaalit Ei yhteensopimattomia materiaaleja normaalikäytössä Vaaralliset hajoamistuotteet Tuotteesta ei tiedetä vapautuvan haitallisia hajoamistuotteita normaalikäytössä tai -varastoinnissa. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Tuotetta ei ole testattu eläimillä, mutta perustuen toksikologiseen luokitukseen LD50(oraali) on arvioitu > 2000 mg/kg. Ärsyttävyys ja syövyttävyys Tuote ärsyttää silmiä, ihoa, nielua ja hengitysteitä. Herkistyminen Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Kemiallinen hajoavuus 12.3 Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset EY-luokitus: Ei luokiteltava ympäristövaikutuksiltaan. Tuotteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet täyttävät EY-direktiivin 648/2004 mukaiset biohajoavuuskriteerit. Tätä tukeva data on saatavilla jäsenvaltioiden viranomaisille heidän tai pesuainevalmistajien sitä pyytäessä. Ei saa päästää viemäriin tai vesistöihin laimentamattomana tai neutraloimattomana. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Ota huomioon voimassaoleva jätelainsäädäntö. Jäteluettelo; * pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita 13.2 Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Ota huomioon voimassaoleva jätelainsäädäntö. Voidaan huuhdella vedellä tai tarpeen vaatiessa puhdistusaineella. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero 1170

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Etanoliliuos (etyylialkoholiliuos) 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Maantie-/rautatiekuljetus (ADR/RID) Varoituslipukkeet: 3 Luokituskoodi: Tunnelin rajoitus koodi (TRC): Vaaran tunnusnumero: Merikuljetus (IMDG) Varoituslipukkeet: 3 EmS: F-E, S-D Lentokuljetus (IATA) Varoituslipukkeet: 3 Ethanol solution (ethyl alcohol solution) Lisätiedot Tämän luokan aineet, pienissä yhdistelmäpakkauksissa, eivät ole näiden määräysten alaisia, jos vaaratekijät on asianmukaisesti poistettu. Transport regulations include special provisions for certain classes of dangerous goods packed in limited quantities Pakkausryhmä III 14.5 Ympäristövaarat 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti F1 D/E 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Koostumus EY:n pesuaineasetuksen 648/2004 mukaan: ionittomia pinta-aktiivisia aineita % saippuaa < 5 % 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi 16. MUUT TIEDOT 16.1 Vastuuvapauslauseke Tämän asiakirjan tiedot perustuvat parhaaseen tällä hetkellä olemassa olevaan tietoomme. Tämä ei kuitenkaan merkitse takuuta tuotteen tietyille ominaisuuksille eikä luo oikeudellisesti sitovaa sopimusta Muutokset edelliseen versioon merkinnällä (*) Ei sovellu Lyhenteiden selitykset HTP = Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, BRA = Biologiset raja-arvot, VOC = Haihtuvia org. yhdisteitä, AOX = Adsorboituvat org. halogeeniyhdistelmät, ATE = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit asetuksen(ey)nro 1272/2008(CLP)mukaan, ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista, RID = Säännökset koskien kansainvälisiä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia, IMDG = Kansainvälinen merikuljetuksissa ja satama-alueilla sovellettava vaarallisten aineiden määräyskokoelma, IATA = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto, IATA-DGR = IATA:n vaarallisten aineiden ohjeistus, ICAO = Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö, ICAO-TI = ICAO:n julkaisemat vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevat tekniset määräykset, GHS = Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä, EINECS = Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo, CAS = Yhdysvaltalainen kemikaalien tunnistenumerojärjestelmä 16.4 Käytetty menetelmä seoksen luokituksen arvioinnissa 16.5 Luettelo R-lausekkeista ja/tai vaaralausekkeista R10 Syttyvää. R11 Helposti syttyvää. R36 Ärsyttää silmiä.

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / 6 R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta Tietolähteet Diversey Europe BV, Professional & Regulatory Affairs, Research & Development - EMA region, Utrecht, The Netherlands 16.7 Lisätiedot Diversey Europe BV, Professional & Regulatory Affairs, Research & Development - EMA region, Utrecht, The Netherlands Päiväys Turku Allekirjoitus Diversey Finland

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3814 - Colourless T3813 - Blue 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2139 EAN 6414400021390 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 3606, 3610, 4956, 4960 EAN 5000204591088, 5000204591118

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.2.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.15735261,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60041,60039,60204,3101291 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2468, 2470 EAN 5707441002772, 5707441001218

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8222,3103511 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63135,63136,63137,3101357 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7111.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Finn-Elox Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 8008,8009,8012,8060,80724,3101644 1.2 Aineen

Lisätiedot