KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: Sisäinen nro: Edellinen päiväys: ULTRAFLEX S2 MONO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: 22.11.2007 Sisäinen nro: Edellinen päiväys: 13.03.2006 ULTRAFLEX S2 MONO"

Transkriptio

1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Rescon Mapei KAUPPANIMI KÄYTTÖTARKOITUS Jauheliima. Tuotenumero Kotimainen valmistaja / maahantuoja Yritys Rescon Mapei AS Osoite Vallsetveien 6 Postinumero/toimipaikka 2120 Sagstua Maa Norway Sähköposti Verkkosivu Puhelin Telefax Nimi Sähköposti Puh. (työ) Maa Alan Ulstad VAARAN YKSILÖINTI Ärsyttävä Irriterande YLEISTÄ Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. Vakavan silmävaurion vaara. Ei ole voimassa olevien määräysten mukaan palovaarallista tai vaarallista ympäristölle. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA N Aineosan nimi Reg.Nro EY-nro CAS-nro Pitoisuus Luokitus ro 1 kalsiumformiat % Xi,R41 2 portlandsementti, Cr(VI) < 2 ppm % Xi,R37/38 - R41 1 Merkkien selitys: T+=erittäin myrkyllinen, T=myrkyllinen, C=syövyttävä, Xn=haitallinen, Xi=ärsyttävä E=räjahtävä, O=hapettava, F+=erittäin helposti syttyvä:, F=helposti syttyvä, N=ympäristölle vaarallinen, Syöp.=syöpää aiheuttava, Mut=perimää vaurioittava, Rep=lisääntymiselle vaarallinen, Pit.=pitoisuus TIEDOT AINEOSISTA Luettelo R-lausekkeista on kohdassa / 7

2 4. ENSIAPUTOIMENPITEET ERITYISET OHJEET Siirrä loukkaantunut pois altistuksen aiheuttajan läheisyydestä. Siirrä heti vahingoittunut raittiiseen ilmaan. Tavallinen ensiapu, lepo, lämpö ja raitis ilma. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu. HENGITYS Siirrä uhri välittömästi pois altistuslähteeltä. Siirrä vahingoittunut henkilö heti raittiiseen ilmaan. Järjestä lepoa, lämpöä ja raikasta ilmaa. Huuhtele nenä ja suu vedellä. Ota yhteys lääkäriin, jos vaiva jatkuu. IHO Siirrä vahingoittunut henkilö pois saastuneelta alueelta. Pese heti iho saippualla ja vedellä. Riisu saastuneet vaatteet ja jatka pesemistä. Ota yhteys lääkäriin, jos ärsytys jatkuu. ROISKEET SILMIIN Tarkasta onko silmissä kontaktilinssit: Jos on, ota ne pois ennen huuhtelua. Huuhtele HETI silmiä runsaalla vedellä. Pidä silmäluomet avattuina. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Välittömästi lääkäriin. NIELEMINEN Siirrä potilas pois vaara-alueelta. Huuhtele nenä, suu ja nielu vedellä. Anna heti pari lasillista maitoa tai vettä, jos vahingoittunut on täysin tajuissaan. ÄLÄ YRITÄ OKSENNUTTAA! OTA YHTEYS LÄÄKÄRIIN TAI SOITA MYRKYTYSKESKUKSEEN, (YLEISET KYSYMYKSET HYKS; ) 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET SOPIVAT SAMMUTUSAINEET Sammutusaine valitaan ottaen huomioon paloympäristö. Tämä materiaali ei ole palavaa. PALON SAMMUTUSTAVAT Siirrä säiliö palopaikalta, jos tämä voi tapahtua vaaratta. Vältä savukaasujen hengittämistä. ERITYISET ALTISTUMISVAARAT TULIPALOSSA ERITYISET PALO-JA RÄJÄHDYSVAARAT: Erityisiä palo- ja räjähdysvaaroja ei ole ilmoitettu. Ei tulenarkaa. ERITYISET SUOJAIMET TULIPALOA VARTEN Palokaasuille/hajoamistuotteille altistuvilla pelastajilla tulee olla paineilmakäyttöiset hengityslaitteet. MUITA OHJEITA VAARALLISIA PALOSSSA SYNTYVIÄ AINEITA: Ei sovelleta. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ OHJEET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISESTÄ Tarpeellisia henkilönsuojaimia käytettävä - ks. kohta 8. PUHDISTUSOHJEET Päästö viemäriin, vesistöihin tai maahan kielletty. Kerää absorboivaan, palamattomaan materiaaliin sopiviin säiliöihin. Valunut ane tulisi kerätä uusiokäyttöön. Kerää ja käytä uudelleen tai säilytä tiiviissä säiliöissä hyväksytyssä paikassa. Tuuleta hyvin. Puhdista alue. Vältä pölyn muodostumista ja leviämistä. Vuodon/pölyn/höyryn joutumista iholle ja hengittämistä tulee välttää. Käytä sopivaa suojavarustusta. 2 / 7

3 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI KÄSITTELY Vältä vuotoja sekä iho- ja silmäkosketusta. Vältä pölyä muodostavaa käsittelyä. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. VARASTOINTI Säilytetään viileässä, kuivassa paikassa ja tiiviissä säiliössä. MUITA OHJEITA Tuotteessa on vähemmän kromia. Säilyy vähintään vuoden. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET TYÖPERÄISEN ALTISTUMISEN TORJUNTA KÄYTTÖVAROITUKSET: ILMANVAIHTO: Järjestä hyvä yleisilmastointi ja paikallinen ilmanpoisto. Järjestä riittävä ilmanvaihto, jos on pölyn muodostumisen vaara. MUUT SUOJATOIMET: Järjestä työpaikalle silmien huuhtelupaikka. Järjestä koneellinen ilmanvaihto pitämään pitoisuudet alle työhygienisten enimmäispitoisuusarvojen. TYÖHYGIENIAN TOIMINTATAVAT: Riisu heti kaikki märät tai saastuneet vaatteet. Pese kastunut tai saastunut iho heti. Pese iho aina työvuoron jälkeen, ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntiä ÄLÄ syö tai juo työpaikalla. HENGITYKSENSUOJAUS Hengityssuojaimia ei tavallisesti vaadita. Käytä hengityslaitetta, jos on pölyä muodostuu. P2 (pölynsuodatin, hieno pöly) SILMIENSUOJAUS Käytä pölytiiviitä silmäsuojaimia, jos on suoran silmäkosketuksen vaara. KÄSIEN SUOJAUS Käytä 1-4 tunnin altistukseen seuraavantyyppisiä suojakäsineitä: neopreeni Käytä 4-8 tunnin altistukseen seuraavantyyppisiä suojakäsineitä: neopreeni Työnatajan ja työntekijän on valittava kuhunkin työtehtävään soveltuvat käsiensuojaimet. Yksityiskohtaista tietoa käsineiden ominaisuuksista ja käytöstä voitte tiedustella tavarantoimittajalta. IHONSUOJAUS Käytä sopivaa suojavaatetusta, jos kyseessä pitkäaikainen ihokosketus. HTP-arvot: Aineosan nimi CAS-nro Aika ppm mg/m³ Vuosi Huomautu s portlandsementti, Cr(VI) < 2 ppm h 10, MUITA TIETOJA RAJA-ARVOISTA JA VALVONNASTA ALTISTUMISEN LISÄTIETOJA: AN = Norjan altistusraja (Arbeidstilsynets best.nr. 361). Haitallisen pölyn hallinnollinen normi, kokonaispöly on 10 mg/m3 (2007). 3 / 7

4 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Olomuoto Väri Haju Liukoisuus Jauhe. Harmaa Luonteenomaista sementille. Veteen osittain liukeneva. Fysikaaliset ja kemialliset parametrit Parametri Arvo/yksikkö Tapa/viittaus Huomautus ph liuos ~ 12 Tiheys ~ 1,2 g/cm³ 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS STABIILISUUS Normaalisti stabiili VÄLTETTÄVÄT OLOSUHTEET POLYMERISAATION KUVAUS: Merkityksetön VÄLTETTÄVÄT MATERIAALIT ERITYISOLOSUHTEET: Merkityksetön VÄLTETTÄVIÄ AINEITA: Ei tunnettu. VAARALLISET HAJOAMISTUOTTEET Erityisiä haitallisia hajoamistuotteita ei ole ilmoitettu. VAARALLINEN POLYMERISAATIO: Ei polymeroidu 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Akuutin myrkyllisyyden testaustuloksia kalsiumformiat Altistustie Arvo/yksikkö Laji Tietolähde LD50(Nieleminen) 3050 mg/kg råtta HENGITYS Ärsyttää hengityselimiä. Pöly voi ärsyttää hengitysteitä ja keuhkoja. IHO Aine ärsyttää ihoa. Kuivattaa ihoa. Voi aiheuttaa ihon halkeilua ja ihottumaa. ROISKEET SILMIIN Pölyhiukkanen silmässä voi aiheuttaa ärsytystä ja kipua. Vakavan silmävaurion vaara. NIELEMINEN Voi aiheuttaa limakalvojen, nielun, ruokatorven ja mahan syöpymistä. Voi aiheuttaa vatsakipuja/oksentelua. HERKISTYMINEN SYÖPÄVAARA Ei ole mitään todisteita, että aineella olisi syöpää aiheuttavia ominaisuuksia. 4 / 7

5 MUTAGEENISET VAIKUTUKSET SIKIÖLLE VAARALLISET VAIKUTUKSET LISÄÄNTYMISELLE VAARALLISET VAIKUTUKSET YLIALTISTUMISEN OIREET Silmien ja limakalvojen ärsytys Ihoärsytys Ihottuma Voi aiheuttaa pahoinvointia nieltäessä Pahoinvointi, oksentelu PITKÄAIKAINEN VAIKUTUS Pöly voi ärsyttää keuhkoja. Ärsyttää silmiä ja limakalvoja. Roiskeet silmiin vaikuttavat voimakkaan ärsyttävästi. Kuivattaa ihoa. Voi aiheuttaa ihon halkeilua ja ihottumaa. Voi aiheuttaa limakalvojen, nielun, ruokatorven ja mahan syöpymistä. Voi aiheuttaa vatsakipuja tai oksentelua. Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja ärsytystä sekä joissakin tapauksissa tulehdusreaktioita (dermatitis). Huomioikaa, että liuottamalla jauhe veteen syntyy vahvasti emäksinen liuos. MUUT TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT IMEYTYMISTIE: iho ja/tai silmäkosketus nieleminen hengitys KOHDE-ELIMET: Silmät Mahalaukun ja ohutsuolen alue Limakalvot 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE MYRKYLLISYYS VESIELIÖILLE kalsiumformiat Testi Alt.aika Arvo/yksikkö Laji Tietolähde Akuutti myrkyllisyys kaloille(lc50) 96t 1000 mg/l brachydanio rerio Väkevöite viemärijärjestelmässä voi aiheuttaa ph-arvon nousun. EKOTOKSISUUS Ei pidetä ympäristölle haitallisena. Sementin sekoittaminen veteen nostaa välittömästi veden ph-arvoa, ja saattaa siten vaikuttaa jonkin verran toksisesti vesieliöstöihin sanotuissa olosuhteissa. Kun tuotetta käytetään ilmoitettuun tarkoitukseen ja käsitellään käyttöohjeiden mukaisesti, tuote muodostaa erittäin vähäisen riskin haitallisista ympäristökuormituksista. KULKEUTUVUUS Veteen osittain liukeneva. PYSYVYYS JA HAJOAVUUS Tuotteen odotetaan olevan jonkin verran biohajoava. BIOKERTYVYYS Biokasaantuvuutta ei odoteta esiintyvän. 5 / 7

6 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT YLEISTÄ Laskeminen viemäriin, veteen ja maaperään ankarasti kielletty. Jauhe kerätään tiiviiseen säiliöön ja säilytetään. Uudelleenkäyttö, hyötykäyttö tai kierrätys. Annetaan haihtua ulkoilmaan. Jäte tulee hävittää vastuullisella tavalla ja toimittaa hyväksyttyyn käsittely- tai vastaanottolaitokseen. Tarkempia tietoja vastuullisesta käsittelystä saa soittamalla: NORSAS puh JÄTERYHMÄ Vaaratonta jätettä. 14. KULJETUSTIEDOT Tuote on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi: Kyllä Ei Ei arvioitu 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Ärsyttävä Irriterande EY-merkintä Ei Kyllä Ei arvioitu VAROITUSETIKETTIIN MERKITTÄVIEN AINEOSIEN NIMET kalsiumformiat (1-3 % ), portlandsementti, Cr(VI) < 2 ppm (30-60 % ) R-LAUSEKKEET Nro R-lauseke R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. S-LAUSEKKEET S-22 Vältettävä pölyn hengittämistä. S-24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. S-26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S-37/39 Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta VIITTEET TIETOLÄHTEET: SAX S dangerous properties of industrial materials - 10th Edition. VIITELUETTELO: Forskrifter om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Vaarallisten aineiden kuljetus: ADR, RID, IATA, IMDG. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best. nr. 361). Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)). NIOSH Luettelo kemiallisten aineiden myrkyllisistä vaikutuksista (1983). ECDIN Environmental Chemicals data and Information Network - yhteistutkimus. ACGIH Treashold Limit Values - Kynnysarvot (2004). Valmistajan käännös alkuperäisestä käyttöturvallisuustiedotteesta. 6 / 7

7 EU-DIREKTIIVIT EU-DIREKTIIVIT: Luokitus ja merkinnät direktiivin 1999/45/EC Dangerous Preparations Directive mukaan. Luokitus ja merkinnät direktiivin EC 2001/58 mukaan. Luokitus ja merkinnät ja direktiivin 2003/53/EC. Luokitus ja merkinnät direktiivin EC 2004/73 mukaan. Luokitus ja merkinnät direktiivin EC 2006/15 mukaan. EC 1907/2006 (REACH). LAIT JA MÄÄRÄYKSET Määräys terveydelle, ympäristölle ja työturvallisuudelle vaarallisten kemikaalien turvallisuusohjeiden laadinnasta ja jakelusta AT 548 (N). Määräykset henkilösuojaimien käytöstä työpaikalla AT 524 (N). Tuore laasti ja betoni voivat aiheuttaa ihottumaa AT 447 (N). Hallinnolliset normit työilman saasteista Ohje AT 361 (N). Määräykset suojautumisesta kemikaaleille altistumiselta työpaikalla (Kemikaalimääräykset) AT 566 (N). Työpaikan ilmasto ja ilman laatu Ohje AT 444 (N). MUITA OHJEITA Sisältää sementtiä. Sementti reagoi voimakkaan emäksisesti veden ja kehon nesteiden kanssa. 16. MUUT TIEDOT LUETTELO KEMIKAALIA KOSKEVISTA R-LAUSEKKEISTA Nro R-lauseke R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. MUUT TIEDOT Tiedot perustuvat tämän hetkisiin tietoihimme, eivätkä ne siten millään tavalla takaa tiettyä ominaisuuksia. Tuotteidemme käyttäjän tulee varmistua siitä, että tiedot ovat täydellisiä ja riittäviä aiotun käytön kannalta. Käyttöturvallisuustiedotteen on laatinut Yritys Rescon Mapei AS Osoite Vallsetveien 6 Postinumero/toimipaikka 2120 Sagstua Maa Norway Sähköposti Verkkosivu Puhelin Telefax Nimi Sähköposti Puh. (työ) Maa Alan Ulstad / 7

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Perceptol Kehite (Part A)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Perceptol Kehite (Part A) Tarkistus 11/12/2014 Laadintapäiväys 10 Tarkastuspäivä 22/05/2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Perceptol Kehite (Part A) KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Höganäs FB5 Pohjustusaine Päiväys 09.03.2007 Edellinen päiväys 1/3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL SMOOTH FINISH BIG HOLE FILLER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE RONSEAL SMOOTH FINISH BIG HOLE FILLER Report Date : 07/10/2013 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno International 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol) Tarkistus 16.03.2012 Laadintapäiväys 04 Tarkastuspäivä 29.09.2011 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105205

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE WINSOR & NEWTON ARTISTS WHITE SPIRIT 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KAUPPANIMI KÄYTTÖALUE TOIMITTAJA WINSOR & NEWTON

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi PAX18BU, PAX18IBCAL, PAX18IBCOW, PAX18JC,

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 Aineen/seoksen ja yrityksen/yhtiön tiedot 1.1 Tunnuskoodi Kauppanimi /-nimike SYNONYYMIT Hagmans EP Tjockfilmslack komp A 1.2 Merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella MERKITYKSELLISET

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke SPS Loke Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.09.2010 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SPS Loke Tuotekoodi 180005 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300101, 300110, 300111, 300113, 300108, 300109, 300107,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti: Xn, Haitallinen. Terveydelle haitallista nieltynä. Tuote ei ole syttyvä.

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti: Xn, Haitallinen. Terveydelle haitallista nieltynä. Tuote ei ole syttyvä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 20-7701 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä.

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 SUPERCUT 1000 Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SUPERCUT 1000 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 30.08.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SUPERCUT 1000 Tuotekoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP PELOX RP Sivu 1 / 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PELOX RP KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 28.10.2009 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PELOX RP 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA UUNIN- JA GRILLINPUHDISTUSAINE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/15/2015 1:37:50 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Structurite

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 TETRAKEM ASETONI 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0276 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ISOPROPANOL CLEANING FLUID

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ISOPROPANOL CLEANING FLUID Tarkistus APRIL 2013 Laadintapäiväys 7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno IPA-b, EIPA01L, EIPA05L, ZE 1.2

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

: Oskun Yhdistelmäpesu

: Oskun Yhdistelmäpesu KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Oskun Yhdistelmäpesu Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA KYLPYHUONE- JA KEITTIÖMAALI Valkoinen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 6/23/2015 2:48:52 PM 1.1. Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa P3-mip AH Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa RECA ALKALINE Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot