NESPOLI BRAVO FLOURESCENT EFFECT 400ML

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NESPOLI BRAVO FLOURESCENT EFFECT 400ML"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Maali aerosolipakkauksessa. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Sokeva Oy Katuosoite Tikkurilantie 136 Postinumero ja -toimipaikka Vantaa Postiosoite Tikkurilantie 136 Postinumero ja -toimipaikka Vantaa Puhelin Telefax Y-tunnus Sähköposti Ulkomaisen valmistajan tiedot COMPAGNIA ITALIANA AEROSOL - C.I.A. SRL Italia Puhelin: ++39 (0) Telefax:.++39 ( Sähköposti: 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus, HUS, 24 h puh (vaihde) tai (suora) 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 1272/2008 (CLP) Flam. Aerosol 1, H222 Eye Irrit. 2, H319 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 EUH066 67/548/EEC /45/EC F+, Xi; R Merkinnät Sisältää asetonia. Painepakkaus: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 C/ 122 F lämpötiloille. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Lue merkinnät ennen käyttöä. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. 1272/2008 (CLP) GHS07 - GHS02 Huomiosana Vaara Vaaralausekkeet

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / 9 H222 H319 H315 H336 EUH066 Turvalausekkeet P260 P262 P301+P310 P304+P340 P312 P331 P Muut vaarat Ei tiedossa. Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/ JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. EI saa oksennuttaa. Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisena jätteenä. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus ja rek.nro Maaöljykaasu (Huomautus K) 25,5-27 % F+; R12; Press. Gas, Flam. Gas 1, H Asetoni 24-25,5 % F; R11;Xi; R36;R66;R67; Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H Ksyleeni (isomeerien seos) 11-12,5 % R10; Xn; R20/21; Xi; R38; Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox 4*, H312; Skin Irrit. 2, H315; Acute Tox. 4*, H Dimetyylieetteri 8-9 % F+; R12; Press. Gas; Flam. Gas 1, H220; n-butyyliasetaatti 4,5-5 % R10;R66;R67; Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H Liuotinbensiini (maaöljy), kevyt 2,5-3 % Xn; R65; aromaattinen (Huomautus P) Asp. Tox. 1, H Metoksi-1- metyylietyyliasetaatti 1,5-2 % R10;Xi; R36; Flam. Liq. 3, H Muut tiedot Varoitus- ja vaaralausekkeet (R- ja H-lausekkeet) sanallisina kohdassa 16. Pitoisuudet alittavat edellä ilmoitetut ylärajat. Huomautus K: sisältää alle 0,1 % 1,3-butadieeniä (EINECS ), ei luokitella mutageeniseksi eikä karsinogeeniseksi. Huomautus P: sisältää alle 0,1 % bentseeniä (EINECS ), ei luokitella mutageeniseksi eikä karsinogeeniseksi. 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / Hengitys Siirrä altistunut raittiiseen ilmaan Iho Riisu likaantunut vaatetus välittömästi. Pese iholta runsaalla vedellä ja saippualla Roiskeet silmiin Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä myös luomien alta. Ota yhteys silmälääkäriin jos ärsytys jatkuu Nieleminen Ei saa oksennuttaa. Ota heti yhteys lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Ärsyttää ihoa. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ota yhteyttä lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen, jos oireet jatkuvat ensiaputoimenpiteistä huolimatta. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Vesisumu, hiilidioksidi, jauhe tai soveltuva vaahto Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Ei tiedossa. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Astiat saattavat kuumetessaan palossa räjähtää tai rikkoutua. Voi muodostaa palossa haitallisia savukaasuja. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Sammuttajan on käytettävä kemikaalisuojapukua ja hengityslaitetta. 5.4 Muita ohjeita Tulelle alttiiksi jääneet säilytysastiat tulee siirtää pois ja/tai jäähdyttää vedellä. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Poista kaikki sytytyslähteet. Siirrä sivulliset pois likaantuneelta alueelta. Käytä suojaimia. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estä aineen pääsy viemäriin, vesistöihin ja maaperään. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Imeytä sopivaan imeytysaineeseen ja kerää hävitettäväksi. Puhdista pinnat ja tuuleta alue. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Yhteystiedot hätätilanteessa, katso kohta 1. Tietoa henkilökohtaisista suojaimista, katso kohta 8. Tietoa jätteiden käsittelystä, katso kohta KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Höyryt voivat syttyä ja räjähtää, jos pitoisuus on suuri. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Älä hengitä suihketta. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 C lämpötiloille. Eristä sytytyslähteistä. 7.3 Erityinen loppukäyttö

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / 9 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot Asetoni 500 ppm (8 h) 630 ppm (15 min) 1200 mg/m 3 (8 h) 1500 mg/m 3 (15 min) Dimetyylieetteri 1000 ppm (8 h) 2000 mg/m 3 (8 h) n-butyyliasetaatti 150 ppm (8 h) 200 ppm (15 min) 720 mg/m 3 (8 h) 960 mg/m 3 (15 min) Öljysumu 5 mg/m 3 (8 h) Metoksi-1-50 ppm (8 h) 100 ppm (15 min) metyylietyyliasetaatti 270 mg/m 3 (8 h) 550 mg/m 3 (15 min) Voi imeytyä ihon läpi DNEL PNEC 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Hyvää hygieniaa ja turvallisuusohjeita noudattavat työtavat. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Riisu likaantunut vaatetus välittömästi. Kädet pestävä työskentelyn jälkeen. Varmistettava, että silmähuuhteluasemat ja hätäsuihkut sijaitsevat työpisteen lähellä Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Hengityksensuojain, jos raja-arvot ylittyvät. FFP3 (EN 141 / EN 143) puolinaamari. Suurissa pitoisuuksissa paineilmahengityslaite (EN 137 tai EN 138) Käsiensuojaus Suojakäsineet, luokka II. Materiaali esim. PVC, neopreeri, nitriili tai vastaava. Läpäisyaikaa ja materiaalin lujuutta koskevat tiedot ovat standardiarvoja! Täsmällinen läpäisyaika ja materiaalin lujuus on hankittava suojakäsineen valmistajalta. Kestävyys tuotteelle testattava ennen käyttöä Silmien tai kasvojen suojaus Tiiviit suojasilmälasit tai kasvojensuojain (EN 166) Ihonsuojaus Suojavaatetus. Luokka II. Pitkähihainen haalari ja läpäisemättömät jalkineet (Direktiivi 89/686/EEC ja standardi EN 374). Iho on pestävä vedellä ja saippualla haalarin riisumisen jälkeen Ympäristöaltistumisen torjuminen Estä aineen pääsy viemäriin, vesistöihin ja maaperään. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Neste aerosoliastiassa, väri vaihtelee Haju Liuottimen haju Hajukynnys ph Sulamis- tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue < 35 C Leimahduspiste < -1 C Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ylempi räjähdysraja Höyrynpaine Höyryntiheys Suhteellinen tiheys 0,768 kg/l Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Ei liukene veteen Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila > 250 C Hajoamislämpötila Viskositeetti Räjähtävyys Hapettavuus 9.2 Muut tiedot VOC (Direktiivi 1999/13/EY): 80,82 % - 620,35 g/l VOC (haihtuvat hiiliyhdisteet): STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Ks. kohta Kemiallinen stabiilisuus Pysyvää normaaliolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Voi aiheuttaa vaarallisen reaktion kosketuksessa seuraavien aineiden kanssa: Voimakkaat hapettimet ym Vältettävät olosuhteet Voimakas kuumentaminen Yhteensopimattomat materiaalit Ks. kohta Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilimonoksidi, hiilidioksidi. Asetoni: mm. keteenit. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / 9 Tuotteen välittömästä myrkyllisyydestä ei ole saatavissa tutkimustietoja. Luokitus tehty laskentamenetelmällä CLP-asetuksen mukaan. Ksyleeni (isomeerien seos): LD 50 = 3523 mg/kg (suun kautta, rotta) ILD 50 = 4350 mg/kg (ihon kautta, kani) LC 50 = 26 mg/l (hengitettynä, rotta, 4 h) 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti: LD 50 = 8350 mg/kg (suun kautta, rotta) ILD 50 > 5000 mg/kg (ihon kautta, kani) n-butyyliasetaatti: LD 50 > 6400 mg/kg (suun kautta, rotta) ILD 50 > 5000 mg/kg (ihon kautta, kani) LC 50 = 21,1 mg/l (hengitettynä, rotta, 4 h) Ärsyttävyys ja syövyttävyys Ärsyttää silmiä ja ihoa Herkistyminen Ei luokiteltava Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Ei luokiteltava Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Ei luokiteltava Aspiraatiovaara Ei aspiraatiovaaraa koskevaa luokitusta Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Altistumisella saattaa olla haitallisia vaikutuksia keskushermostoon. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille Välittömästä myrkyllisyydestä ei ole saatavissa tutkimustietoja. Ei luokiteltava. Dimetyylieetteri: LC50 (96h): 755,549 mg/l EC50 (48h): > 4000 mg/l 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus 12.3 Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Ei sisällä PBT- eikä vpvb-luokiteltavia aineosia Muut haitalliset vaikutukset

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 7 / JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Noudatettava paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Pakkaus: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Pakkaus tai säiliö voidaan toimittaa kierrätykseen vain jos se on täysin tyhjennetty! 13.2 Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Hävitetään vaarallisena jätteenä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti esim. toimittamalla sopivaan vaarallisten jätteiden käsittelylaitokseen, jolla on vastaavilta viranomaisilta lupa (Ekokem Oy). 14. KULJETUSTIEDOT Maakuljetukset ADR/RID Merikuljetukset IMDG/IMO Ilmakuljetukset ICAO/IATA 14.1 YK-numero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka AEROSOLIT, PALAVAT AEROSOLS (CYCLOHEXANE) AEROSOLS, FLAMMABLE Pakkausryhmä Ympäristövaarat EI NO Muut tiedot Tunnelirajoituskoodi: D LQ 1 l EmS: F-D, S-U Rahtikone: Pakkausohjeet: 203, Maksimimäärä 150 kg, Matkustajakone: Pakkausohjeet 203, Maksimimäärä 75 kg Erityisohjeet A145, A167, A Erityiset varotoimet käyttäjälle 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö REACH-asetus, CLP-asetus. HTP-arvot Aerosoliasetus. Seveso-kategoria: Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tälle tuotteelle. 16. MUUT TIEDOT 16.2 Lyhenteiden selitykset

8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 8 / 9 - ADR: Euroopan sopimus vaarallisten aineiden tiekuljetuksista (European Agreement concerning the carriage of Dangerous goods by Road) - CAS NUMBER: Aineiden CAS-järjestelmään perustuva numerointi (Chemical Abstract Service Number) - CE50: Pitoisuus, jossa vaikutuksia ilmenee 50 %:lla (Effective concentration (required to induce a 50% effect)) - CE NUMBER: ESIS-numero (Identifier in ESIS (European archive of existing substances)) - CLP: Asetus 1272/2008/EY (EC Regulation 1272/2008) - DNEL: Arvioitu taso, jolla vaikutuksia ei ilmene (Derived No Effect Level) - EmS: Vaaratilanneohjeet (Emergency Schedule) - GHS: Kemikaalien maailmanlaajuinen yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä (Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals) - IATA DGR: Vaarallisten aineiden kuljetus lentoteitse (International Air Transport Association Dangerous Goods Regulation) - IC50: Immobilisaation 50 %:lla aiheuttava pitoisuus (Immobilization Concentration 50%) - IMDG: Vaarallisten aineiden kuljetus meriteitse (International Maritime Code for dangerous goods) - IMO: Kansainvälinen merenkulkuorganisaatio (International Maritime Organization) - INDEX NUMBER: Indeksinumero, tunnistusnumero CLP-asetuksessa) Identifier in Annex VI of CLP - LC50: Kuoleman 50 %:lla aiheuttava pitoisuus (Lethal Concentration 50%) - LD50: Kuoleman 50 %:lla aiheuttava annos (Lethal dose 50%) - OEL: Työperäisen altistuksen taso (Occupational Exposure Level) - PBT: Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen REACH-asetuksen mukaan (Persistent bioaccumulative and toxic as Reach Regulation) - PEC: Oletettu pitoisuus ympäristössä (Predicted environmental Concentration) - PEL: Oletettu altistumistaso (Predicted exposure level) - PNEC: Oletettu vaikutukseton pitoisuus (Predicted no effect concentration) - REACH: Asetus 1907/2006/EY (EC Regulation 1907/2006) - RID: Vaarallisten aineiden kuljetus rautateitse (Regulation concerning the international transport of dangerous goods by train) - TLV: Kynnysarvo (Threshold Limit Value) - TLV CEILING: Kattoarvo (Concentration that should not be exceeded during any time of occupational exposure.) - TWA STEL: Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo (Short-term exposure limit) - TWA: Aikapainotettu altistumisen raja-arvojen keskiarvo (Time-weighted average exposure limit) - VOC: Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (Volatile organic Compounds) - vpvb: Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä REACH-asetuksen mukaan (Very Persistent and very Bioaccumulative as for REACH Regulation) 16.3 Tietolähteet Valmistajan käyttöturvallisuustiedote CLP yhdenmukaistettu luokitus Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa Valmistajan käyttöturvallisuustiedote 16.5 Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista R10 Syttyvää. R11 Helposti syttyvää. R12 Erittäin helposti syttyvää. R20/21 Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. R36 Ärsyttää silmiä. R38 Ärsyttää ihoa. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H226 Syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 9 / 9 H312 H315 H319 H332 H336 Haitallista joutuessaan iholle. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta Työntekijöiden koulutus Lue erityisohjeet ennen käyttöä. Hyvää hygieniaa ja turvallisuusohjeita noudattavat työtavat Lisätiedot Sokeva Oy, puh

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5605 EAN 6414405303002 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 15657 EAN 5000204771749 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102

Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P102 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 150-4700A4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. P211 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 150-UM8030 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2229, 2230, 4007, 4008 EAN 6414402180002, 6414402181009,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Finn-Elox Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60041,60039,60204,3101291 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 NESTE VALOPETROLI. FI Päiväys: 16.3.2015 Edellinen päiväys: 13.2.2014

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 NESTE VALOPETROLI. FI Päiväys: 16.3.2015 Edellinen päiväys: 13.2.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 10592) 135156, 765200, 896500 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 DECAPANT 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 DECAPANT 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 22-26642i2 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319

Haitallista hengitettynä. Saattaa aiheuttaa elinvaurioita pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistuksessa hengitettynä. H319 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 21.6.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1389 1.2 Aineen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. Turvalausekkeet P210

Sisältää jäähdytettyä kaasua; voi aiheuttaa jäätymisvamman. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi

Lisätiedot