Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - II verkostoitumistapaaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - II verkostoitumistapaaminen"

Transkriptio

1 Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - II verkostoitumistapaaminen Gaia Consulting Oy

2 Iltapäivän ohjelma Tilaisuuden avaus I verkostoitumistapaamisen tulosten analyysi: Miten huomioida riski? Kotimaan käytännöt OSA 1: KHO päätökset ja viranomaislausunnot Kotimaan käytännöt OSA 2: Forssa ja Kilpilahti Tauko Kotimaiset käytännöt OSA 3: Kouvola, Turku ja Vantaa I verkostoitumistapaamisen tulosten analyysi: Kaavatasot Kustannusjakoperiaatteet Pienryhmätyöskentely: kansallisten toimenpiteiden priorisointi ja vastuutus Tilaisuuden yhteenveto ja päätös Tilaisuus päättyy 2

3 I verkostoitumistapaaminen: Analyysin tulokset Hyväksyttävän riskin määrittely Miten riski arvioidaan ja kuvataan Opas vs. lainsäädäntö

4 Hyväksyttävä riski tulee määritellä kansallisella tasolla! TULOS Ei saa jäädä yksittäisen kaavoittajan tai päättäjän vastuulle Tarvitaan valtakunnallisesti yhtenäiset, maakäyttöä ohjaavat suuronnettomuusvaaraan pureutuvat turvallisuusvaatimukset Selkiyttäisi riskitason arviointia Selkeyttäisi kaavoittajan vastuita Tekisi riskin ymmärrettäväksi kaavoittajille Nopeuttaisi ja tarkentaisi kaavoitusprosessia Vähentäisi tulkinnanvaraisuutta riskiä ehkäisevien toimenpiteiden vaatimuksista Vältetään kaavan kaatumista? Tarvitaan yhteinen määritelmä hyväksyttävyydestä Tarvitaan myös eri toimijoiden ja viranomaisten velvollisuuksien ja vastuiden määrittely 4

5 Suuronnettomuusvaarat tulisi huomioida kaavoituksessa kaikkialla Suomessa samalla tavalla! TULOS Kaikki olivat tätä mieltä! Vaara/riski on yhtäläinen paikkakunnasta riippumatta. yhteismitallisuus, yhdenvertaisuus, tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus Poistaa tulkinnanvaraisuutta ja helpottaa kaavoittajan työtä Edellyttää että kaikilla on käytössä on yhteiset kriteerit ja toimintamalli Kaikilla tiedossa Paikkakunnasta riippumatta Valvovasta viranomaisesta riippumatta Opas 39% Kaavoittajista 70%, viranomaisista 15% Vaatimus 61% Kaavoittajista 30%, viranomaisista 85% Haaste: Samalla tapauskohtaiset vaihtelut tulee voida huomioida tasaarvoisesti ja läpinäkyvästi 5

6 Kaavoitus olemassa olevan toiminnan läheisyyteen Riskit suhteutettavissa kohteesta riippumatta Ehdotus Kunta/kaupunki tai yksityinen toimija haluaa sijoittaa uuden toiminnan tai muuttaa toimintaa suuronnettomuusvaarallisen kohteen lähellä Kaavoitusta varten tehtävien selvitysten tulisi kuvata riskejä samalla tavalla kuin laitoksen sijoittamista varten tehtävät selvitykset. 6

7 EHDOTIMME seuraavaa toimintamallia, joka sai osallistujien tuen 1. Lainsäädäntöön (esimerkiksi MRL tukevaan asetukseen) kirjattava vaatimus huomioida vaarallisten aineiden suuronnettomuusvaara kaavoituksessa (+ lista kohdetyypistä jota tämä koskee?) Tukee kaavoittajan työtä ja antaa selkänojan, jonka pohjalta voidaan pyytää toimijoilta tietoja 2. Yhtenäiset ohjeet käytännön toteutuksesta yksissä kansissa Tietoa sekä kaavoittajalle että päättäjille Riittävän yksityiskohtaiset mutta selkeät ohjeet jotka antavat pohjaa käytännön työlle ja päätöksen teolle, huomioiden esim. KHO:n päätöksiä Käytännön esimerkkejä Ohjeen/oppaan sisältöä ainakin 1. Riski/Vaikutusselvitys: Miten ja milloin tehtävä ja millä laajuudella kullakin kaavatasolla 2. Menettelyt olemassa olevan suuronnettomuusvaarallisen kohteen lähelle vs. uusi kohde 3. Vastuut ja Yhteistyö: Keskustelut, neuvottelut ja lausunnot (keneltä kysyä mitä ja milloin) 4. Reunaehdot turvalliselle toiminnalle: Mitkä tulokset ovat hyväksyttäviä ja mitä voidaan turvallisesti kaavoittaa minnekin Kaikkien viranomaisten allekirjoittama toimintatapa! LISÄYKSET Ohjeet samanaikaisesti lainsäädännön kanssa Myös YVA-lainsäädäntöön MRL:n lisäksi 7

8 Kotimaan käytännöt OSA 1 Kokonaisriski KHO-päätökset ja viranomaislausunnot

9 Riskikohteet Suomessa, joiden konsultointitai huomiointivyöhykkeellä (n. 1-2 km säteellä) asuu yli 7000 asukasta 13 VAK-ratapihasta kymmenen huomiointivyöhykkeellä (2 km) asuu henkeä 16 Seveso-laitosta, joiden konsultointivyöhykkeellä (0,5-2 km, keskim. 1-1,5 km) asuu henkeä Huom. Termiä kemikaaliratapiha käytetään ainoastaan ratapihoista, joilla vaarallisia aineita siirretään kuljetusvälineestä toiseen tai varastoon tai varastosta kuljetusvälineeseen. Termi VAKratapiha viittaa vaunujen siirtoon ja järjestelyyn juniksi. VAK-ratapiha Seveso-laitos Vaasa Pori Rauma Turku ja Raisio Kokkola Oulu Tampere Jyväskylä Riihimäki Kouvola Pk-seutu Joensuu Imatra Lappeenranta Kotka ja Hamina 9

10 KHO:n antamien päätösten toivotaan vaikuttavan kaavoituskäytäntöihin, vaikka niillä ei ole velvoittavaa vaikutusta Kaavoittajan tulisi suuronnettomuusvaarallisten kohteiden lähellä kaavoittaessaan tarkastella annettuja päätöksiä oman tapauksensa näkökulmasta Hyvä huomioida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Kustannuksia säästyy mikäli tapaus ei päädy valituksen kautta hallinto-oikeuteen tai KHOeen Suuronnettomuusvaaraa koskevat päätökset eivät kuulu nk. julkaistuihin päätöksiin, jotka halutaan erityisesti nostaa esille Tässä kootut päätökset ovat siten lähtökohtaisesti ratkaisuja yksittäisiin tapauksiin Ei velvoittavaa vaikutusta, mutta toivotaan vaikuttavan käytäntöihin KHO:n päätökset kertovat toki jotain lakien tulkinnasta Ratapihat hankalia, sillä lainsäädäntö väljempi Kun Seveso-laitoksia vastaava lainsäädäntö puuttuu, kaavojen sisältövaatimukset korostuvat Eristysvyöhykkeitä (OVA-ohjeista) ja suojavyöhykkeitä voidaan hyödyntää pohdittaessa minkä tyyppistä toimintaa suuronnettomuusvaarallisen kohteen lähelle voidaan rakentaa Toisaalta esim. hankkeen johtoryhmän edustajat eivät kannusta käyttämään eristysvyöhykkeitä kaavaa varten Lausunnoilla ei suoraa velvoittavuutta kaavoittajalle, koska ovat asiantuntijalausuntoja Toisin tekeminen vaatii tosin hyviä perusteluja Kunnalla on kuitenkin valta Asiantuntijan tehtävänä ei ole pohtia mitä kaavalla ratkaistaan, vaan antaa lausunto oman kohteensa näkökulmasta 10

11 KHO todennut, että kaavaa ei voida toteuttaa koska riski on liian suuri Riskikohde Kaavahanke Perusteluja Sevesolaitos, Oulu (2010) Öljysatama, Vaasa (2014) Sörnäisten satama, Helsinki (2003) Asemakaavassa on suunniteltu uusi toimitilarakennust en alue Sevesolaitosten tuntumaan Vaasan yleiskaava 2030 Vaskiluodon leirintäalueen osalta Asemakaavassa on Sörnäisten sataman lähelle suunniteltu asuinaluetta Taustaa : Tukesilla ei ollut kaavaan huomauttamista, mikäli kaavoitettavalla alueella varaudutaan onnettomuuksiin toiminnallisesti (hälytyskäytännöt ja pelastussuunnitelmat) ja rakenteellisesti (mm. ilmanvaihto, pintojen syttymisherkkyys) Tukes suositteli VAK-kuljetusten riskien selvittämistä ja niiden huomioimista kaavoituksessa KHO totesi päätöksessään että: Teollisuus aiheuttaa riskin, joka on liian suuri hyväksyttäväksi. Vaikutusalueet osasta mallinnetuista kemikaalionnettomuuksista ulottuvat kokonaan tai osittain valituksenalaiselle kaava-alueelle. Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle (MRL 54 ) ja riittävistä suojaetäisyyksistä vaarallisten kohteiden ja rakennushankkeen välillä on huolehdittava (maankäyttö- ja rakennusasetus 57 ). Öljysataman Seveso-laitoksista aiheutuvat riskit oli puutteellisesti selvitetty, joten suunniteltua leirintäaluetta ei saa toteuttaa. Kemikaaliriskiselvitykset sataman VAK-toiminnoista ovat puutteelliset eikä alueelle tule lisätä asutusta ennen kuin satama siirtyy (Vuosaareen). Seveso-direktiivin voimaantulo on nostanut turvallisuusasioiden huomiointia. 11

12 KHO todennut, että kaavaa ei voida toteuttaa koska riski on liian suuri Riskikohde Kaavahanke Perusteluja Kylmälaitos (ammoniakkia), Lassila, Helsinki (2006) Seveso-laitokset, Espoo (2010) Räjähdysainelaitos, Lapua (2008) Asutuksen kaavoittaminen kylmälaitoksen läheisyyteen Työpaikka-alueen muuttaminen asuinalueeksi osayleiskaavassa Hotellin suunnitteleminen lähelle räjähdysainelaitosta, jonka toiminta laajeni ja siten suojavyöhyke kasvoi valitusprosessin aikana Kaavan mukaiset suojaetäisyydet ammoniakkikylmälaitosten ja suunnitellun asuinalueen välillä täyttävät vähimmäisvaatimukset. Ammoniakkivuotoa ei voida sulkea kokonaan pois, jolloin riski on liian suuri eikä asutusta voida kaavoittaa suunnitellulle alueelle. Suojaetäisyyksien vähimmäisvaatimusten täyttyminen ei merkitse sitä, että kaavan voitaisiin tällä perusteella katsoa täyttävän sille asetetun vaatimuksen terveellisen ja turvallisen elinympäristön osalta. Teollisuusalueen välittömään läheisyyteen ei riskien vuoksi saa kaavoittaa asutusta. Myös Tukesin kaavasta antama lausunto ollut kielteinen, Espoon kaupunginvaltuusto on kuitenkin hyväksynyt kaavan. KHO:n mukaan asemakaava ei täytä turvallisen elinympäristön vaatimuksia, koska suunniteltu hotelli tulisi olemaan räjähdysainelaitoksen suojavyöhykkeen sisäpuolella. Tukes korostanut lausunnossaan riittävää suojaetäisyyttä (2200 m räjähdysainevarastosta). Lapuan kaupunginvaltuusto hyväksynyt kaavan Tukesin lausunnosta huolimatta. 12

13 Kaava edennyt KHO:een, mutta kaava on hyväksyttävä Riskikohde Kaavahanke Perusteluja LNGterminaalin perustaminen, Turku (2015) Teollisuusalue, Heinola (2010) Kilpilahden teollisuusalue (2011) Turun kaupungin Pansion sataman liikennealuetta koskeva asemakaavamuutos (LNG-terminaali) Heinolan Vierumäen osayleiskaava (teollisuusalueiden laajenemissuuntien määrittely) Itä-Uudenmaan maakuntakaava (Kilpilahden Sevesolaitosten suoja- ja konsultointivyöhykkeiden osalta) Tukesilla ei huomautettavaa kaavamuutosalueesta. Kaavamuutosta varten tehdyt selvitykset ovat riittävät. Kaavaratkaisu ei ole asemakaavalle asetettujen sisältövaatimusten vastainen. T/kem-kaava on hyväksyttävä Merkintä johtuu Seveso-direktiivistä ja on olemassa olevan tilanteen toteava, eikä tarkoita uuden teollisuuden tulemista alueelle. Selvitykset ovat olleet riittävät suoja- ja konsultointivyöhykkeiden osoittamiseksi maakuntakaavaan Konsultointivyöhykkeeseen voidaan tarvittaessa liittää alueen maankäyttöä tarkemmin ohjaava suunnittelumääräys. Maakuntakaavan suunnittelumääräys on tarkoitettu ohjaamaan alueen yksityiskohtaisempaa suunnittelua, eikä siitä aiheudu MRL:ssa tarkoitettua rakentamisrajoitusta > maakuntakaavan suunnittelumääräykseen ei voida liittää määräystä, joka on tarkoitettu sovellettavaksi rakennuslupamenettelyssä (täydennysrakentamisen salliminen). 13

14 Tukesin antamat erityistä huomiota edellyttävät lausunnot maankäytöstä erityyppisiä kannanottoja Suositus: esim. suositellaan huomioimaan savukaasujen muodostuminen tai suositellaan alueen rakennuksiin vaikkapa kaasuvuodosta ilmoittavaa hälytysjärjestelmää Muistutus: Tukes haluaa muistuttaa jostakin tai pyytää kiinnittämään huomiota tiettyihin seikkoihin, tyypillisesti herkkien kohteiden sijoitukseen Huomautus: Huomautuksia kaavamerkinnöistä, yleisimmin jollekin alueelle suositellaan Tkem-kaavamerkintää Lisätarpeet: Tukes toteaa lisäselvitysten olevan tarpeen (riskeistä) Kielteinen: Selkeästi esitetty kielteinen/ehdollinen kanta 14

15 Tukesilla kielteinen/ehdollinen kanta Lausunnon kohde Asemakaavamuutos, jossa alueella sallitaan merkittävässä määrin myös liiketoimintaa teollisuuden lisäksi, esimerkiksi tilaa vaativa kauppa. Alue sijaitsee noin 250 m etäisyydellä 99 m3:n maanpäällisestä nestekaasusäiliöstä. (Forssa) Asemakaavamuutos; ammoniakkitäytteinen (14 t) kylmälaitos asutuksen läheisyydessä alle 60 m etäisyydellä (Helsinki, Hermanni) Tukesin kanta Säiliön suojaustason tulisi vastata nykyvaatimuksia (riittävä vesivalelu tai maapeitteinen säiliö), mikäli kaavoitusmuutos toteutetaan Asemakaavamuutosta koskevalle alueelle ei tule suunnitella tilaa vievää kauppaa, joka oleellisesti lisäisi alueella oleskelevien ihmisten määrää Jos laitos muuttaa nestekaasusäiliön maapeitteiseksi tai maanalaiseksi, ei Tukes näe estettä kaavan toteutumiselle Huomioitava myös asutuksesta aiheutuva vaara ammoniakkilaitokselle (tulipalot, ilkivalta) Riittävä etäisyys: kerrostalojen etäisyys ammoniakkikylmälaitoksesta tulisi olla vähintään 75 m 15

16 Tukesilla kielteinen/ehdollinen kanta Lausunnon kohde Kalasataman osayleiskaava-alue, etäisyys voimalaitosalueelle (Helsinki) Salmisaaren voimalaitosten läheisyyteen rakennettava hotelli (Helsinki) Tukesin kanta Voimalaitosten ja siihen kuulumattoman toiminnan (kuten asuinrakennusten tai liike- ja toimistorakennusten) väliin tulee jäädä riittävän pitkä turvaetäisyys (noin 200 m) Seveso-direktiivin periaate on, että kemikaalikohteet sijoitetaan erilleen muusta toiminnasta ja erityisesti kohteista, joissa ihmisten suojautuminen voisi olla hankalaa Hotelli voidaan sijoittaa voimalaitoksen läheisyyteen mikäli hotellirakennuksen turvallisuutta parannetaan (voimalaitoksen puoleisten seinärakenteiden vahvistaminen, ikkunat turvalasista). Voimalaitoksen tulipalon ja savukaasujen varalta hotelli tulee varustaa paloilmoitin järjestelmällä ja automaattisella vesisammutuslaitteistolla. Lisäksi ilmanvaihdon tulee pysähtyä, mikäli savukaasuja havaitaan tuloilmakanavissa. 16

17 Tukes on halunnut muistuttaa jostakin tai pyytää kiinnittämään huomiota tiettyihin seikkoihin Lausunnon kohde Helsingin kaupungin uuden yleiskaavan luonnos (Helsinki) Liikenneaseman kaavoittaminen vaarallisia kemikaaleja sisältävän kohteen lähistöllä (Heinola) Tukesin kanta Kaavoitettaessa tulee varmistaa, ettei sellaisten kohteiden läheisyyteen, jossa käsitellään ja varastoidaan vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja merkittäviä määriä, sijoiteta erityisiä haavoittuvia kohteita, jotka voisivat joutua vaaraan kemikaalionnettomuuden seurauksena Tällaisia kohteita ovat mm. sairaalat, päiväkodit, koulut ja muut merkittävät kokoontumistilat joiden tyhjentäminen onnettomuustilanteissa on vaikeaa Vaarallisia kemikaaleja sisältävät kohteet sijaitsevat niin kaukana suunnitellusta alueesta, ettei niistä aiheudu välitöntä terveysvaaraa kohteelle Tukes suosittelee huomioimaan, että merkittävimmän riskin muodostavat alueella mahdollisesti tapahtuvien kemikaalikohteiden sekä erityisesti puuvarastojen tulipalot, jolloin voi muodostua runsaasti terveydelle haitallisia ja/tai myrkyllisiä savukaasuja 17

18 Tukes toteaa lisäselvitysten olevan tarpeen Lausunnon kohde Ammoniakkitäytteinen kylmälaitos suunnitellun asutuksen läheisyydessä noin 170 m etäisyydellä (Helsinki, Lassila) Kaava ei toteutunut (<KHO) Asuinrakennukset voimalaitosten läheisyydessä ja tarvittavien suojaetäisyyksien huomioiminen (Myllypuro, Helsinki) Tukesin perustelut Vaaraetäisyydelle ei voida esittää yksiselitteisiä arvoja. Mikäli kaupunki tunnistetuista vaaroista huolimatta kaavoittaa alueelle asutusta, asukkaille tulisi kertoa ammoniakkipäästön mahdollisuudesta, päästön tunnistamisesta sekä oikeista suojautumistoimenpiteistä mahdollisissa päästötilanteissa m3 raskaan polttoöljyn säiliöt edellyttävät noin 25 m suojaetäisyyttä rakennuksista, joissa oleskelee ihmisiä, sekä 35 m etäisyyden hitaasti evakuoitaviin kohteisiin Vähimmäisetäisyyksien lisäksi tulee arvioida myös muut mahdolliset riskitekijät (kuten savukaasujen vaikutus) edellyttää seurausanalyysien laatimista 18

19 Annettujen lausuntojen ja päätösten analysointi opit ja hyvät käytännöt KHO:n päätösten tarkasteleminen kaavahankkeen alussa ja vertaaminen käsillä olevaan tilanteeseen Myös kustannustehokkuuden nimissä valitusprosessin ehkäisemiseksi Suuronnettomuusvaarallisen toiminnan aiheuttamat riskit tulee huomioida pelkkä onnettomuuden riski voi estää kaavan toteutumisen Erityishuomio vaikeasti evakuoitavien kohteiden sijoittamiseen Suuronnettomuusvaarallisen kohteen lähelle ei myöskään tulisi sijoittaa toimintaa, joka huomattavasti lisää ihmisten määrää alueella Teollisuudelle myös annettava riittävä tila ei saa ajaa liian ahtaalle Onnettomuusriskien selvittäminen perusteellisesti Onnettomuusmallinnusten hyödyntäminen suojaetäisyyksien arvioinnissa Savukaasujen huomioiminen (rakennusteknisesti) 19

20 Yhteenveto käydystä keskustelusta Jos pelastuslaitoksen lausunnolla ei ole vaikutusta ja kaavaa toteutetaan riskistä huolimatta, pelastuslaitoksen vaihtoehdoksi jää sopeutuminen tilanteeseen vaikutus pelastuslaitoksen toimintakykyyn ja onnettomuusvaikutuksiin Lausuntojen hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla edellyttäisi viranomaisten yhteneväistä mielipidettä asiassa (viranomaisneuvottelussa) Viranomaisille tulisi kertoa, mitä keinoja kaavassa voidaan käyttää Kokonaisuus huomioitava: tarvitaan teollisuutta tuomaan työpaikkoja, asutusta riittävän lähelle ja toimintakykyinen pelastuslaitos Vastuu kunnalla sijoittaa erit oiminnot turvallisesti yhteen 20

21 Kotimaan käytännöt OSA 2 Case Forssa Case Kilpilahti

22 Forssa asiantuntijalausunnon merkitys asemakaavamuutoksessa Finlayson Forssa Oy (toimintaperiaatelaitos), varastoi ja käsittelee mm. nestekaasua, raskasta polttoöljyä ja ammoniakkia Lähistölle haettiin lupaa hoivakodin sijoittamiselle (2007) Kiinteistö laitoksen omistuksessa Taloudellinen intressi kaavamuutoksen puolesta Tukesin kielteiset lausunnot 2007 Haettu lupaa kahden maanpäällisen nestekaasusäiliön korvaamisesta yhdellä säiliöllä ja sen sijoittamisesta maapeitteiseksi Muutos mahdollisti hoivakodin sijoittamisen Laitoksen toiminta päättynyt sittemmin Prosessin etenemistä helpottaa kaupungin pieni koko > tutut henkilöt > hyvä yhteistyö Molemminpuolinen intressi hankkeen etenemiseksi 22

23 10 vuoden kokemus: Case Kilpilahti Maija-Riitta Kontio, Porvoon kaupunki (> ks. erillinen materiaali) 23

24 Kotimaiset käytännöt OSA 3 Kouvola, Turku ja Vantaa

25 Hyvä käytäntö: Kouvolan alueen turvallisuustiedote Pelastuslaitoksen laatima, jotta alueen asukkaita voidaan palvella paremmin Turvallisuustiedotteen laatimisesta ja jakamisesta on vastuussa kuitenkin toiminnanharjoittaja Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimialueella 30 yritystä ja alueella paljon seveso-kohteita Toimintaperiaatelaitoksillakin on tiedotusvelvollisuus nykyisin Normaalisti pela joutuisi ottamaan kantaa kaikkien tiedotteiden sisältöön Nyt tehty yksi turvallisuustiedotteen pohja sovellettavaksi kolmella seudulla (Kouvola, Kotka, Hamina) Jakelu kattaa koko Kymenlaakson 25

26 26

27 27

28 28

29 Case Turku Christina Hovi, Turun kaupunki (> ks. erillinen materiaali) 29

30 ok Case Vantaa Mari Siivola, Vantaan kaupunki 30

31 AVIAPOLIS-KAAVARUNKO Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Yleiskaavapäällikkö Mari Siivola

32 Suunnittelualue

33

34 Selvityksen tavoitteet (Gaia) Tuottaa kaavarunkotyöhön ja asemakaavoihin riittävän arviointipohjan antava perusteltu näkemys alueen Sevesolaitosten ja mahdollisten muiden vaaraa aiheuttavien toimintojen onnettomuusriskien ulottuvuuksista ja vaikutuksista kyseessä olevalle suunnittelualueelle. Esittää miten nykyinen toiminta ja tuleva maankäyttö alueella sovitetaan yhteen selvittämällä, mille etäisyyksille ja millä edellytyksillä erilaiset toiminnot voivat sijoittua vaaraa aiheuttavien kohteiden lähelle.

35 Kartta tarkastelualueesta

36 Tämä työ likimain valmis Erittäin hyvä vuorovaikutteinen prosessi missä ovat olleet Tukes ja Pelastuslaitos mukana. Ensimmäisiin asemakaavoihin Aviapolis-asemalla saatu jo riittävät tiedot. Kaavarungon ratkaisut esim. asumisen ja herkkien toimintojen osalta selkiytyneet paljon. Laitoksia on Vantaalla paljon. Voimassa olevaa yleiskaavaa laadittaessa linjaukset perustuivat konsultointivyöhykkeisiin. Seuraava yleiskaava käynnistyy kohta, joten silloin kootaan seuraava poikkileikkaustilanne. Mutta laitosten tilanne elää kaiken aikaa: miten kaupunki ja kaavoittaja pysyy ajan tasalla?

37 I verkostoitumistapaaminen: analyysin tulokset Eri kaavatasojen menettelyt

38 Maakuntakaava - mahdollisuuksien etsiminen MRL 4 Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Ehdotus Merkinnät ja kaavaselostus 1) nostaa esille vaaran huomiointitarve 2) vaarallisen toiminnan turvallinen sijoittaminen /vaihtoehdot Riskinarviointi 1) Pääosin karkealla tasolla 2) Vaihtoehtoisten sijoitusten tarkempi arviointi VAARAN HUOMIOINTI MERKINNÄT esim. konsultointivyöhyke / VAK-vyöhyke tai varaus T kem Ydinvoimalat ja nykyiset laajat teollisuuspuistot ja isot laitokset Vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja vaihtoehdot (myös vaihtoehtoiset sijainnit naapurikunnista) kaavakartalle Tulevien teollisuuspuistojen/suurten laitosten sijainnit myös VAK-ratapihavaraukset? Laajat seudulliset hankkeet Sijaintivaihtoehdot laajemmille hankkeille (esim. teollisuuspuistot) YVA-yhteys riskiarviointiin Kuljetusreitit Tulevat mahdollisuudet esim. laajat teollisuuspuistot Alempia kaavatasoja ohjaavaa tietoa ja jatkoprosessia koskevia ohjeita? 38

39 Yleiskaava selvitetään riskit MRL 4 Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa Ehdotus Merkinnät ja kaavaselostus Riskiarvioinnin tulokset kaavaselostukseen Vaaranhuomiointivyöhykemerkinnät karttaan (konsultointivyöhykkeet jne.) Merkinnät ja määräykset torjumaan haitallisia vaikutuksia Merkintöjen yhdenmukaistaminen/ kehittäminen tarpeen (tarvitaan esim. selosteen malliesimerkit ja kansallisesti samat merkinnät) Riskinarviointi Selvitä riskitaso Skenaariot, leviämismallit, vaikuttavuus, todennäköisyys ja vaikutusten arviot Riskiarviointi kerralla alueittain (kaikki laitokset/reitit/kuljetusten solmukohdat) Tulevat muutokset huomioidaan periaatteella pahin realistinen tapaus + kasvupotentiaali Tilanteen tarkastaminen yleiskaavan päivityksen yhteydessä - minimi aikaväli tarkastamiselle? 39

40 Asemakaava - varmistetaan haavoittuvan kohteen turvallisuus MRL 4 Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen Ehdotus Merkinnät ja kaavaselostus Yksityiskohtaiset merkinnät asemakaava-alueelle Kaavaselostukseen rakentamista ohjaavat (tekniset) määräykset esim. ikkunat, ilmavaihto yms. Rakennuslupaa ohjaavat merkinnät Riskinarviointi Tarkistetaan yleiskaavan riskinarvioinnin ajantasaisuus, päivitetään tarpeen mukaan Kun kaavoitetaan uusia toimintoja olemassa olevan suuronnettomuusvaarallisen kohteen viereen Tehdään haavoittuvuusarviointi kullekin uudelle toiminnalle (jo) arvioidun riskin perusteella (kts. edellinen kohta) Uuden suuronnettomuusvaarallisen kohteen asemakaavoittamisessa riskiarviointi tehdään suhteessa koko olemassa olevaan ympäristöön 40

41 Suuronnettomuusriskin huomiointimenettely esimerkkinä asemakaava jatkotyöstetty versio, pohjalla KERTTU-hankkeessa työstetty malli (mm. YM opas YMRa 5/2012) Tunnista tarve huomioida suuronnettomuusvaaraa aiheuttava kohde Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu luo yhteisen näkemyksen ja antaa apua lähtötietojen arvottamiseen; muut epäviralliset neuvottelut ja yhteys toiminnanharjoittajaan Aloitusvaihe Tietotarpeiden selvittäminen: olemassa olevat ja tarvittavat selvitykset ja neuvottelut Tiedon hakeminen ja jakaminen Toiminnanharjoittajan kuuleminen Vaikutusten arviointi Valmisteluvaihe Kaavaluonnoksen laatiminen ja yhteistyö Lausunnot, joiden perusteella kaavaehdotusta työstetään Turvallisuus- ja terveysvaikutusten arviointi yhteismitallisesti Selvitykset: millaisesta riskistä on kyse, riskin ulottuvuus ja suuruus ja tarve riskienhallinnalle sekä mitä ratkaisuja on käytettävissä; Riskitason hyväksyttävyys ja sallittavat toiminnot Viranomaisneuvottelu on lähinnä toteava ja kaavaehdotus jo osapuolten hyväksymä Ehdotusvaihe Kaavaehdotuksen laatiminen, käsittely ja hyväksyntä Point of no return eli tätä ennen ratkaistava Valitusmenettely Hyväksymisvaihe Kaava, joka turvallisesti sovittaa yhteen eri toimintoja Ei valituksia TULOS 41

42 Ratkaisukeskeinen keskustelu pienryhmissä - yhteenveto 42

43 Riskinarvioinnin tarkentaminen kaavatasoittain Maakuntakaava Aluevaraukset vaaroja aiheuttaville toiminnoille (mm. uudet Sevesolaitokset, VAK-kuljetuskeskittymät, VAK-kuljetusreitit) Vyöhykkeet, joille ei tulisi sallia vaarallisia toimintoja Karkean tason riskinarviointi MKK välittää tiedon alemmalle kaavatasolle, osoittaa selvitysalueet Kyettävä osoittamaan vaihtoehtoja ja mahdollistettava suunnittelu pitkällä aikavälillä Ohjeet alemmalle kaavatasolle (suunnittelumääräykset + kaavaselostus) 43

44 Riskinarvioinnin tarkentaminen kaavatasoittain Yleiskaava ja Asemakaava Yleiskaava Riskinarvioinnin tarkentaminen maakuntakaavatasosta 4-5 vuoden välein Kaavamerkintäohjeisiin Riskinarviointi olemassa olevien suuronnettomuusvaarallisten kohteiden osalta Uusien laitosten tai toimintojen riskinarvioinnissa tulisi hyödyntää YVAa Miinusrakennusoikeus, jos ei saa rakentaa kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla miten menetellään? Asemakaava Periaatteet yksittäisille asemakaavan kohteille 44

45 Maankäyttö rajoittavana tekijänä Alueita varattaessa tulisi varautua toiminnan laajenemiseen ja kasvuun Maankäytön ratkaisun tulisi asettaa reunaehtoja Voisi velvoittaa esim. VAK-ratapihaa siten, ettei merkityn riskialueen ylittäviä toimintoja sallita oltava kuitenkin pelivaraa toiminnalla Olemassa olevia toimintoja hankala rajoittaa Rajoittaminen on tehtävä valvovan viranomaisen toimesta tehtyjen riskinarvioiden ja maankäyttöratkaisujen pohjalta Ympäristöluvassa on otettava huomioon, mitä kaavassa on määrätty Ei maankäytön suunnittelun keinoin, vaan VAK-ratapihojen turvallisuusselvityksissä pitäisi huomioida alueella jo oleva maankäyttö ja sen pitäisi täyttää vaatimus terveellisestä ja turvallisesta ympäristöstä 45

46 Kustannusjako riskin vähentämiseksi

47 Kustannusjakoperiaatteet riskin vähentämiselle selkeytettävä Kustannuksiin suhtauduttiin varovaisesti Ei selvää sanomaa miten jakoa pitäisi Toimija lähestyä Selkeä toive kuitenkin, että asiasta saataisiin yhtenäinen ja hyväksytty periaate Toimisi selkänojana neuvotteluissa Kaupunki / kunta Kustannus Hyötyjä Toiminnanharjoittajilla tulisi olla velvollisuus osallistua neuvotteluihin mahdollisista kustannusten jakamisesta Korvausvelvollisuus ja vastuut Valtio selvitettävää olemassa olevan rakennuskannan suhteen 47

48 Esimerkkejä teknisistä ratkaisuista pienentää riskiä Mikäli riski kaava-alueella on liian korkea, voidaan tarkastella seuraavia vaihtoehtoja: Poistaa riski Vähentää riskin todennäköisyyttä Vähentää riskin vaikutusta Tehostaa torjuntaa onnettomuustilanteessa Varmistaa ennallistaminen Teknisiä keinoja seurausten rajoittamiseksi on olemassa 48

49 Teknisiä keinoja seurausten rajoittamiseksi Myrkylliset kaasut: Kiinteästi asennetut vesisumujärjestelmät (ammoniakki) Hätäkaasupesurit/suodattimet (esim. ammoniakki, kloori, rikkidioksidi) Erilaiset diffuusorit päästökohtien ympäristössä sekoittumisen lisäämiseksi Törmäysesteet putkisilloissa Räjähdykset: Varastokoon pienentäminen Vesivalelu (BLEVE) Painetta suuntaavat rakenteet, paineenkevennysseinät, räjähdysluukut Tulipalot Betoniset suojarakenteet Riittävät suojaetäisyydet Hintaesimerkki: rikkidioksidin hätäsuodatin 300 kg määrän neutraloimiseen purkuonnettomuudessa eur 49

50 Ranskan malli Toulousen onnettomuuden jälkeen - Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) Riskienhallinta Ylläpidä Vaarakartta Olemassa olevat rakennukset OK? Paranna Siirrä Riskikartta Kartta omaisuuksista (assets) Riskimatriisi Tulevat rakennukset Riskitason valinta Kaavoita PPRT:n määritelmät ovat pakollisia (eli kumoavat olemassa olevat) Suunnitelmaa hyödynnetään sekä olemassa oleviin rakennuksiin että tulevaisuuden maankäyttöön Seveso-laitosten läheisyydessä Maankäytön suunnittelusta päätetään kun kaikki mahdolliset toimenpiteet vaarojen vähentämiseksi on tehty 50

51 Ranskan malli: Olemassa oleviin rakennuksin voidaan kohdentaa toimenpiteitä vaarallisuuteen ja haavoittuvuuskarttoihin perustuen Toimenpide Pakkolunastus tai luovutus korkean riskin alueilla Muut riskienhallinnan toimenpiteet Rakennusten ja infrastruktuurin vahvistaminen Kustannusten jakaantuminen Valtio + toiminnanharjoittaja + paikallisviranomaiset Valtio + toiminnanharjoittaja + paikallisviranomaiset Rakennusten ja infrastruktuurin omistajat Huomioita Edellytyksenä kustannustehokkuus Kustannukset eivät kuitenkaan saa ylittää 10 % kohteen arvosta 51

52 Liikennevirasto aiesopimus kaupunkien kanssa, esimerkkinä meluntorjunta Raidetoiminnot aiheuttavat melua vs. kaupunki tarvitsee tilaa radan läheisyydessä Rataympäristöselvityksissä tunnistetaan meluntorjuntakohteita Aiesopimus kaupungin kanssa kustannustenjaosta (50 % - 50 %) erikseen merkityistä kohteista Aiesopimusmenettelyn tarkoituksena on tukea suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista 52

53 Poistumistien rakentaminen Kilpilahden teollisuusalueelle Kilpilahden teollisuusalueelle rakennettiin toinen poistumistie Sellaisessa poikkeustilanteessa (tieonnettomuus, suuronnettomuus), joka katkaisisi alueelle johtavan ainoan raskaan liikenteen väylän, alueelta ei pääsisi pois Seurauksia pelastustoiminnalle, alueen asukkaille ja esim. polttoainekuljetuksille Uuden tien tarve todettiin välttämättömäksi, sillä kulkuväylän varmistaminen on mm. Suomen energiansaannin kannalta olennaista Kyseessä on yleinen tie, joiden rahoituksesta valtion tulisi vastata Kustannukset jakaantuivat kuitenkin kuntien (Porvoo, Sipoo 8%), yritysten (NesteOil 19%, muut 20%) ja valtion (Tiehallinto 53%) kesken 53

54 Yhteenveto käydystä keskustelusta 54

55 Kustannustenjako riskin vähentämiseksi HYVIÄ NÄKÖKULMIA Kustannusten jako tapauskohtaisesti (etuoikeudet, hyöty, riskitaso) Aiheuttajan (yleensä toiminnanharjoittaja) ja hyötyjän (toiminnanharjoittaja, mahd. myös kunta tai jopa valtio) osallistuttava kustannuksiin Kustannusjako valtio-toiminnanharjoittaja-kaupunki on hyvä periaate VAK-ratapihojen haittojen vähentämiseen Uusissa kohteissa toiminnanharjoittajan tulee korvata haittojen ehkäisy Miten määritellään ratapihan toiminnanharjoittaja: operaattori (VR/jatkossa joku muu), Livi (joka omistaa ratapihan) vai kuljetuksen antaja (joka omistaa lastin)? Entä jos VAKista perittäisiin erillistä maksua/veroa ja tästä saatavia varoja käytettäisiin riskien vähentämiseen? Kilpilahden uuden tien yhteisrahoitus rohkaiseva esimerkki - vaatii keskusteluyhteyden syntymistä, yhteistyö ja yhteisten intressien löytäminen tärkeää Aiesopimus hyvä idea - selkeä toimenpidelistaus ja tärkeät kohteet = läpinäkyvyyttä ja vuorovaikutusta Pitää sopia myös aikatauluista, pelkkä aie ei riitä Valtakunnallinen riskialueselvitys (vrt. tulvariskityö) - tehdään koko suomen tarkastelu VAK-ratapihojen riskeistä esitetyllä mallilla Ranskan malli kustannustenjakoperiaate oli hyvä hyötyjä kaikille Ulottaminen olemassa oleviin rakennuksiin. Minkälaiset toimenpiteet luetaan vaaroja vähentäväksi? (Suomessa esim. vain passiiviset ratkaisut hyväksytään riskiä vähentäväksi) Pakkolunastus terveydellisistä syistä (ei aina liiketoiminnallisista) lähellä kohdetta - korvauksen tulee olla täysi korvaus haitasta 55

21.5.2015. Maija-Riitta Kontio

21.5.2015. Maija-Riitta Kontio 21.5.2015 Maija-Riitta Kontio Porvoon Kilpilahti Maija-Riitta kontio 1.6.2015 Konsultointivyöhyke Neste Oyj 2 km Borealis Polymers Oy 2 km StyroChem Finland Oy 1,5 km Innogas Oy AB Kulloo 1,5 km Oy Aga

Lisätiedot

Yhteenveto KHO:n päätöksistä, joihin liittyy suuronnettomuusvaaran tulkintaa

Yhteenveto KHO:n päätöksistä, joihin liittyy suuronnettomuusvaaran tulkintaa Yhteenveto päätöksistä, joihin liittyy suuronnettomuusvaaran tulkintaa Seveso-laitosten lähelle suunniteltu toimitilarakennusten alue asemakaavassa (Oulu) Diaarinro 3589/1/08 Päätöksen pvm 28.1.2010 Kaavahanke

Lisätiedot

Kaupunkirakenteen tiivistäminen turvallisuusriskit huomioiden case Turku

Kaupunkirakenteen tiivistäminen turvallisuusriskit huomioiden case Turku Kaupunkirakenteen tiivistäminen turvallisuusriskit huomioiden case Turku Kaavoituspäällikkö Christina Hovi 1.6.2015 3. 1. 2. Vaaralliset aineet Turussa 1. Seveso-laitokset Turun länsiosissa 2. VAK Turun

Lisätiedot

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje

Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Leena Ahonen Kaavoitus ja erityistä vaaraa aiheuttavat laitokset - säädöstausta, Tukesin ohje Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Espoo, Dipoli 13-14.2.2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos,

Lisätiedot

KAAVOITUSPROSESSI JYVÄSKYLÄSSÄ

KAAVOITUSPROSESSI JYVÄSKYLÄSSÄ KAAVOITUSPROSESSI JYVÄSKYLÄSSÄ Kaupunginvaltuusto 4.9.2017 Leila Strömberg Kaupunginarkkitehti JYVÄSKYLÄSSÄ HYVÄKSYTÄÄN VUOSITTAIN NOIN 30 ASEMAKAAVAA ASEMAKAAVAT HYVÄKSYY 1. KAUPUNGINVALTUUSTO TAI 2.

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Vaarallisista aineista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran huomiointi kaavoituksessa Käytännön opasaineisto kaavoittajalle ja viranomaisille 25.5.

Vaarallisista aineista aiheutuvan suuronnettomuusvaaran huomiointi kaavoituksessa Käytännön opasaineisto kaavoittajalle ja viranomaisille 25.5. Tätä opasaineistoa on ollut valmistelemassa ympäristöministeriön kokoama työryhmä, johon osallistuivat: Mari Siivola, Vantaan kaupunki Ruut Rissanen, Pirkanmaan liitto Karoliina Laakkonen-Pöntys, Pirkanmaan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa

Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa Pelastustoimi mukana maankäytön suunnittelussa 14.2.2013 / Henri Kokko 1 Toiminta-alue 14.2.2013 / Henri Kokko 2 Yhteistyö paloturvallisuusasioissa 10 kunnan kaavoitusvirastot - kaavalausunnot - osallistumis-

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA VÖYRIN KUNTA VÖYRIN KUNTA ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaressa 23.10.2012 Kaavoitusalue Asemakaava-alue sijaitsee Oravaisten

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Metsänomistajan kaavoitusapu

Metsänomistajan kaavoitusapu 23 Lorem ipsum sit amet dolor estres con consequeter lorem ipsum ces lorem ipsum sit amet dolor estares. Metsänomistajan kaavoitusapu Tapio Oy 4.11.2016 1 Metsänomistajan kaavoitusapu Sisällys 1. Metsänomistaja

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA

STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA Ryhmätyöskentely: Kyläosayleiskaavan tavoitteet ja periaatteet 1. Asuminen 2. Palvelut ja elinkeinot, muut aluevaraukset 3. Toimintojen yhteensovittaminen 4. Mitoitusperiaatteet

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TAVOLAN KYLÄ, JAAKKO ILLIN OMISTAMAN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.9. 2012 koskien asemakaavan laatimista Nummi- Pusulan Tavolan kylän tilalle Alhonsora RN:o 29:0 pinta-alaltaan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 4 / Ymp.ltk / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 4 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 7 VANHA KAUPPALA, KORTTELI 8 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS

KAAVOITUSKATSAUS OULAISTEN KAUPUNKI 13.2.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2011-2012 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista,

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

KANTOLAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS

KANTOLAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KANTOLAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS (kuva: Casagrande Laboratory) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lähtökohdat Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152

LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152 ORIMATTILAN KAUPUNKI LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 17.6.2011 päivättyä ja 5.10.2011 tarkistettua asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi

Kymenlaakson pelastuslaitos. www.kympe.fi Kymenlaakson pelastuslaitos www.kympe.fi ULKOISEN PELASTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN HARJOITTELU -SUUNNITTELU TARKOITUS Ulkoisen pelastussuunnitelman ja kohteen sisäisen pelastussuunnitelman toimivuuden varmistaminen

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 25.1.2013 VASTINEET 1 (7) SUOMUSSALMEN KUNTA RISTEEN JA ÄMMÄNSAAREN OSA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Valtatien 5 ja Kyröntien (mt 892) liikennealue, sekä Risteen korttelin 1005 autopaikkojen korttelialue

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio

Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Luonnos 13.11.2015 Perustelumuistio Asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 14 ja 22 maakuntakaavan ja kuntien yhteisen yleiskaavan vahvistusmenettelystä

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 2. hyväksytty 16.3.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Maankäyttö ja kaavoitus www.orimattila.fi MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 9.6.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS 1. KAAVA-ALUE Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo -järven rannalla,

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli rakentamisessa

ELY-keskuksen rooli rakentamisessa ELY-keskuksen rooli rakentamisessa Rakentaminen nopeammaksi -seminaari Kuopio 7.2.2018 Kimmo Huttunen, ympäristölakimies Pohjois-Savon ELY-keskus 7.2.2018 ELY-keskuksen vastuualueet Elinkeinot, työvoima

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot