Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - II verkostoitumistapaaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - II verkostoitumistapaaminen"

Transkriptio

1 Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - II verkostoitumistapaaminen Gaia Consulting Oy

2 Iltapäivän ohjelma Tilaisuuden avaus I verkostoitumistapaamisen tulosten analyysi: Miten huomioida riski? Kotimaan käytännöt OSA 1: KHO päätökset ja viranomaislausunnot Kotimaan käytännöt OSA 2: Forssa ja Kilpilahti Tauko Kotimaiset käytännöt OSA 3: Kouvola, Turku ja Vantaa I verkostoitumistapaamisen tulosten analyysi: Kaavatasot Kustannusjakoperiaatteet Pienryhmätyöskentely: kansallisten toimenpiteiden priorisointi ja vastuutus Tilaisuuden yhteenveto ja päätös Tilaisuus päättyy 2

3 I verkostoitumistapaaminen: Analyysin tulokset Hyväksyttävän riskin määrittely Miten riski arvioidaan ja kuvataan Opas vs. lainsäädäntö

4 Hyväksyttävä riski tulee määritellä kansallisella tasolla! TULOS Ei saa jäädä yksittäisen kaavoittajan tai päättäjän vastuulle Tarvitaan valtakunnallisesti yhtenäiset, maakäyttöä ohjaavat suuronnettomuusvaaraan pureutuvat turvallisuusvaatimukset Selkiyttäisi riskitason arviointia Selkeyttäisi kaavoittajan vastuita Tekisi riskin ymmärrettäväksi kaavoittajille Nopeuttaisi ja tarkentaisi kaavoitusprosessia Vähentäisi tulkinnanvaraisuutta riskiä ehkäisevien toimenpiteiden vaatimuksista Vältetään kaavan kaatumista? Tarvitaan yhteinen määritelmä hyväksyttävyydestä Tarvitaan myös eri toimijoiden ja viranomaisten velvollisuuksien ja vastuiden määrittely 4

5 Suuronnettomuusvaarat tulisi huomioida kaavoituksessa kaikkialla Suomessa samalla tavalla! TULOS Kaikki olivat tätä mieltä! Vaara/riski on yhtäläinen paikkakunnasta riippumatta. yhteismitallisuus, yhdenvertaisuus, tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus Poistaa tulkinnanvaraisuutta ja helpottaa kaavoittajan työtä Edellyttää että kaikilla on käytössä on yhteiset kriteerit ja toimintamalli Kaikilla tiedossa Paikkakunnasta riippumatta Valvovasta viranomaisesta riippumatta Opas 39% Kaavoittajista 70%, viranomaisista 15% Vaatimus 61% Kaavoittajista 30%, viranomaisista 85% Haaste: Samalla tapauskohtaiset vaihtelut tulee voida huomioida tasaarvoisesti ja läpinäkyvästi 5

6 Kaavoitus olemassa olevan toiminnan läheisyyteen Riskit suhteutettavissa kohteesta riippumatta Ehdotus Kunta/kaupunki tai yksityinen toimija haluaa sijoittaa uuden toiminnan tai muuttaa toimintaa suuronnettomuusvaarallisen kohteen lähellä Kaavoitusta varten tehtävien selvitysten tulisi kuvata riskejä samalla tavalla kuin laitoksen sijoittamista varten tehtävät selvitykset. 6

7 EHDOTIMME seuraavaa toimintamallia, joka sai osallistujien tuen 1. Lainsäädäntöön (esimerkiksi MRL tukevaan asetukseen) kirjattava vaatimus huomioida vaarallisten aineiden suuronnettomuusvaara kaavoituksessa (+ lista kohdetyypistä jota tämä koskee?) Tukee kaavoittajan työtä ja antaa selkänojan, jonka pohjalta voidaan pyytää toimijoilta tietoja 2. Yhtenäiset ohjeet käytännön toteutuksesta yksissä kansissa Tietoa sekä kaavoittajalle että päättäjille Riittävän yksityiskohtaiset mutta selkeät ohjeet jotka antavat pohjaa käytännön työlle ja päätöksen teolle, huomioiden esim. KHO:n päätöksiä Käytännön esimerkkejä Ohjeen/oppaan sisältöä ainakin 1. Riski/Vaikutusselvitys: Miten ja milloin tehtävä ja millä laajuudella kullakin kaavatasolla 2. Menettelyt olemassa olevan suuronnettomuusvaarallisen kohteen lähelle vs. uusi kohde 3. Vastuut ja Yhteistyö: Keskustelut, neuvottelut ja lausunnot (keneltä kysyä mitä ja milloin) 4. Reunaehdot turvalliselle toiminnalle: Mitkä tulokset ovat hyväksyttäviä ja mitä voidaan turvallisesti kaavoittaa minnekin Kaikkien viranomaisten allekirjoittama toimintatapa! LISÄYKSET Ohjeet samanaikaisesti lainsäädännön kanssa Myös YVA-lainsäädäntöön MRL:n lisäksi 7

8 Kotimaan käytännöt OSA 1 Kokonaisriski KHO-päätökset ja viranomaislausunnot

9 Riskikohteet Suomessa, joiden konsultointitai huomiointivyöhykkeellä (n. 1-2 km säteellä) asuu yli 7000 asukasta 13 VAK-ratapihasta kymmenen huomiointivyöhykkeellä (2 km) asuu henkeä 16 Seveso-laitosta, joiden konsultointivyöhykkeellä (0,5-2 km, keskim. 1-1,5 km) asuu henkeä Huom. Termiä kemikaaliratapiha käytetään ainoastaan ratapihoista, joilla vaarallisia aineita siirretään kuljetusvälineestä toiseen tai varastoon tai varastosta kuljetusvälineeseen. Termi VAKratapiha viittaa vaunujen siirtoon ja järjestelyyn juniksi. VAK-ratapiha Seveso-laitos Vaasa Pori Rauma Turku ja Raisio Kokkola Oulu Tampere Jyväskylä Riihimäki Kouvola Pk-seutu Joensuu Imatra Lappeenranta Kotka ja Hamina 9

10 KHO:n antamien päätösten toivotaan vaikuttavan kaavoituskäytäntöihin, vaikka niillä ei ole velvoittavaa vaikutusta Kaavoittajan tulisi suuronnettomuusvaarallisten kohteiden lähellä kaavoittaessaan tarkastella annettuja päätöksiä oman tapauksensa näkökulmasta Hyvä huomioida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa Kustannuksia säästyy mikäli tapaus ei päädy valituksen kautta hallinto-oikeuteen tai KHOeen Suuronnettomuusvaaraa koskevat päätökset eivät kuulu nk. julkaistuihin päätöksiin, jotka halutaan erityisesti nostaa esille Tässä kootut päätökset ovat siten lähtökohtaisesti ratkaisuja yksittäisiin tapauksiin Ei velvoittavaa vaikutusta, mutta toivotaan vaikuttavan käytäntöihin KHO:n päätökset kertovat toki jotain lakien tulkinnasta Ratapihat hankalia, sillä lainsäädäntö väljempi Kun Seveso-laitoksia vastaava lainsäädäntö puuttuu, kaavojen sisältövaatimukset korostuvat Eristysvyöhykkeitä (OVA-ohjeista) ja suojavyöhykkeitä voidaan hyödyntää pohdittaessa minkä tyyppistä toimintaa suuronnettomuusvaarallisen kohteen lähelle voidaan rakentaa Toisaalta esim. hankkeen johtoryhmän edustajat eivät kannusta käyttämään eristysvyöhykkeitä kaavaa varten Lausunnoilla ei suoraa velvoittavuutta kaavoittajalle, koska ovat asiantuntijalausuntoja Toisin tekeminen vaatii tosin hyviä perusteluja Kunnalla on kuitenkin valta Asiantuntijan tehtävänä ei ole pohtia mitä kaavalla ratkaistaan, vaan antaa lausunto oman kohteensa näkökulmasta 10

11 KHO todennut, että kaavaa ei voida toteuttaa koska riski on liian suuri Riskikohde Kaavahanke Perusteluja Sevesolaitos, Oulu (2010) Öljysatama, Vaasa (2014) Sörnäisten satama, Helsinki (2003) Asemakaavassa on suunniteltu uusi toimitilarakennust en alue Sevesolaitosten tuntumaan Vaasan yleiskaava 2030 Vaskiluodon leirintäalueen osalta Asemakaavassa on Sörnäisten sataman lähelle suunniteltu asuinaluetta Taustaa : Tukesilla ei ollut kaavaan huomauttamista, mikäli kaavoitettavalla alueella varaudutaan onnettomuuksiin toiminnallisesti (hälytyskäytännöt ja pelastussuunnitelmat) ja rakenteellisesti (mm. ilmanvaihto, pintojen syttymisherkkyys) Tukes suositteli VAK-kuljetusten riskien selvittämistä ja niiden huomioimista kaavoituksessa KHO totesi päätöksessään että: Teollisuus aiheuttaa riskin, joka on liian suuri hyväksyttäväksi. Vaikutusalueet osasta mallinnetuista kemikaalionnettomuuksista ulottuvat kokonaan tai osittain valituksenalaiselle kaava-alueelle. Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle (MRL 54 ) ja riittävistä suojaetäisyyksistä vaarallisten kohteiden ja rakennushankkeen välillä on huolehdittava (maankäyttö- ja rakennusasetus 57 ). Öljysataman Seveso-laitoksista aiheutuvat riskit oli puutteellisesti selvitetty, joten suunniteltua leirintäaluetta ei saa toteuttaa. Kemikaaliriskiselvitykset sataman VAK-toiminnoista ovat puutteelliset eikä alueelle tule lisätä asutusta ennen kuin satama siirtyy (Vuosaareen). Seveso-direktiivin voimaantulo on nostanut turvallisuusasioiden huomiointia. 11

12 KHO todennut, että kaavaa ei voida toteuttaa koska riski on liian suuri Riskikohde Kaavahanke Perusteluja Kylmälaitos (ammoniakkia), Lassila, Helsinki (2006) Seveso-laitokset, Espoo (2010) Räjähdysainelaitos, Lapua (2008) Asutuksen kaavoittaminen kylmälaitoksen läheisyyteen Työpaikka-alueen muuttaminen asuinalueeksi osayleiskaavassa Hotellin suunnitteleminen lähelle räjähdysainelaitosta, jonka toiminta laajeni ja siten suojavyöhyke kasvoi valitusprosessin aikana Kaavan mukaiset suojaetäisyydet ammoniakkikylmälaitosten ja suunnitellun asuinalueen välillä täyttävät vähimmäisvaatimukset. Ammoniakkivuotoa ei voida sulkea kokonaan pois, jolloin riski on liian suuri eikä asutusta voida kaavoittaa suunnitellulle alueelle. Suojaetäisyyksien vähimmäisvaatimusten täyttyminen ei merkitse sitä, että kaavan voitaisiin tällä perusteella katsoa täyttävän sille asetetun vaatimuksen terveellisen ja turvallisen elinympäristön osalta. Teollisuusalueen välittömään läheisyyteen ei riskien vuoksi saa kaavoittaa asutusta. Myös Tukesin kaavasta antama lausunto ollut kielteinen, Espoon kaupunginvaltuusto on kuitenkin hyväksynyt kaavan. KHO:n mukaan asemakaava ei täytä turvallisen elinympäristön vaatimuksia, koska suunniteltu hotelli tulisi olemaan räjähdysainelaitoksen suojavyöhykkeen sisäpuolella. Tukes korostanut lausunnossaan riittävää suojaetäisyyttä (2200 m räjähdysainevarastosta). Lapuan kaupunginvaltuusto hyväksynyt kaavan Tukesin lausunnosta huolimatta. 12

13 Kaava edennyt KHO:een, mutta kaava on hyväksyttävä Riskikohde Kaavahanke Perusteluja LNGterminaalin perustaminen, Turku (2015) Teollisuusalue, Heinola (2010) Kilpilahden teollisuusalue (2011) Turun kaupungin Pansion sataman liikennealuetta koskeva asemakaavamuutos (LNG-terminaali) Heinolan Vierumäen osayleiskaava (teollisuusalueiden laajenemissuuntien määrittely) Itä-Uudenmaan maakuntakaava (Kilpilahden Sevesolaitosten suoja- ja konsultointivyöhykkeiden osalta) Tukesilla ei huomautettavaa kaavamuutosalueesta. Kaavamuutosta varten tehdyt selvitykset ovat riittävät. Kaavaratkaisu ei ole asemakaavalle asetettujen sisältövaatimusten vastainen. T/kem-kaava on hyväksyttävä Merkintä johtuu Seveso-direktiivistä ja on olemassa olevan tilanteen toteava, eikä tarkoita uuden teollisuuden tulemista alueelle. Selvitykset ovat olleet riittävät suoja- ja konsultointivyöhykkeiden osoittamiseksi maakuntakaavaan Konsultointivyöhykkeeseen voidaan tarvittaessa liittää alueen maankäyttöä tarkemmin ohjaava suunnittelumääräys. Maakuntakaavan suunnittelumääräys on tarkoitettu ohjaamaan alueen yksityiskohtaisempaa suunnittelua, eikä siitä aiheudu MRL:ssa tarkoitettua rakentamisrajoitusta > maakuntakaavan suunnittelumääräykseen ei voida liittää määräystä, joka on tarkoitettu sovellettavaksi rakennuslupamenettelyssä (täydennysrakentamisen salliminen). 13

14 Tukesin antamat erityistä huomiota edellyttävät lausunnot maankäytöstä erityyppisiä kannanottoja Suositus: esim. suositellaan huomioimaan savukaasujen muodostuminen tai suositellaan alueen rakennuksiin vaikkapa kaasuvuodosta ilmoittavaa hälytysjärjestelmää Muistutus: Tukes haluaa muistuttaa jostakin tai pyytää kiinnittämään huomiota tiettyihin seikkoihin, tyypillisesti herkkien kohteiden sijoitukseen Huomautus: Huomautuksia kaavamerkinnöistä, yleisimmin jollekin alueelle suositellaan Tkem-kaavamerkintää Lisätarpeet: Tukes toteaa lisäselvitysten olevan tarpeen (riskeistä) Kielteinen: Selkeästi esitetty kielteinen/ehdollinen kanta 14

15 Tukesilla kielteinen/ehdollinen kanta Lausunnon kohde Asemakaavamuutos, jossa alueella sallitaan merkittävässä määrin myös liiketoimintaa teollisuuden lisäksi, esimerkiksi tilaa vaativa kauppa. Alue sijaitsee noin 250 m etäisyydellä 99 m3:n maanpäällisestä nestekaasusäiliöstä. (Forssa) Asemakaavamuutos; ammoniakkitäytteinen (14 t) kylmälaitos asutuksen läheisyydessä alle 60 m etäisyydellä (Helsinki, Hermanni) Tukesin kanta Säiliön suojaustason tulisi vastata nykyvaatimuksia (riittävä vesivalelu tai maapeitteinen säiliö), mikäli kaavoitusmuutos toteutetaan Asemakaavamuutosta koskevalle alueelle ei tule suunnitella tilaa vievää kauppaa, joka oleellisesti lisäisi alueella oleskelevien ihmisten määrää Jos laitos muuttaa nestekaasusäiliön maapeitteiseksi tai maanalaiseksi, ei Tukes näe estettä kaavan toteutumiselle Huomioitava myös asutuksesta aiheutuva vaara ammoniakkilaitokselle (tulipalot, ilkivalta) Riittävä etäisyys: kerrostalojen etäisyys ammoniakkikylmälaitoksesta tulisi olla vähintään 75 m 15

16 Tukesilla kielteinen/ehdollinen kanta Lausunnon kohde Kalasataman osayleiskaava-alue, etäisyys voimalaitosalueelle (Helsinki) Salmisaaren voimalaitosten läheisyyteen rakennettava hotelli (Helsinki) Tukesin kanta Voimalaitosten ja siihen kuulumattoman toiminnan (kuten asuinrakennusten tai liike- ja toimistorakennusten) väliin tulee jäädä riittävän pitkä turvaetäisyys (noin 200 m) Seveso-direktiivin periaate on, että kemikaalikohteet sijoitetaan erilleen muusta toiminnasta ja erityisesti kohteista, joissa ihmisten suojautuminen voisi olla hankalaa Hotelli voidaan sijoittaa voimalaitoksen läheisyyteen mikäli hotellirakennuksen turvallisuutta parannetaan (voimalaitoksen puoleisten seinärakenteiden vahvistaminen, ikkunat turvalasista). Voimalaitoksen tulipalon ja savukaasujen varalta hotelli tulee varustaa paloilmoitin järjestelmällä ja automaattisella vesisammutuslaitteistolla. Lisäksi ilmanvaihdon tulee pysähtyä, mikäli savukaasuja havaitaan tuloilmakanavissa. 16

17 Tukes on halunnut muistuttaa jostakin tai pyytää kiinnittämään huomiota tiettyihin seikkoihin Lausunnon kohde Helsingin kaupungin uuden yleiskaavan luonnos (Helsinki) Liikenneaseman kaavoittaminen vaarallisia kemikaaleja sisältävän kohteen lähistöllä (Heinola) Tukesin kanta Kaavoitettaessa tulee varmistaa, ettei sellaisten kohteiden läheisyyteen, jossa käsitellään ja varastoidaan vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja merkittäviä määriä, sijoiteta erityisiä haavoittuvia kohteita, jotka voisivat joutua vaaraan kemikaalionnettomuuden seurauksena Tällaisia kohteita ovat mm. sairaalat, päiväkodit, koulut ja muut merkittävät kokoontumistilat joiden tyhjentäminen onnettomuustilanteissa on vaikeaa Vaarallisia kemikaaleja sisältävät kohteet sijaitsevat niin kaukana suunnitellusta alueesta, ettei niistä aiheudu välitöntä terveysvaaraa kohteelle Tukes suosittelee huomioimaan, että merkittävimmän riskin muodostavat alueella mahdollisesti tapahtuvien kemikaalikohteiden sekä erityisesti puuvarastojen tulipalot, jolloin voi muodostua runsaasti terveydelle haitallisia ja/tai myrkyllisiä savukaasuja 17

18 Tukes toteaa lisäselvitysten olevan tarpeen Lausunnon kohde Ammoniakkitäytteinen kylmälaitos suunnitellun asutuksen läheisyydessä noin 170 m etäisyydellä (Helsinki, Lassila) Kaava ei toteutunut (<KHO) Asuinrakennukset voimalaitosten läheisyydessä ja tarvittavien suojaetäisyyksien huomioiminen (Myllypuro, Helsinki) Tukesin perustelut Vaaraetäisyydelle ei voida esittää yksiselitteisiä arvoja. Mikäli kaupunki tunnistetuista vaaroista huolimatta kaavoittaa alueelle asutusta, asukkaille tulisi kertoa ammoniakkipäästön mahdollisuudesta, päästön tunnistamisesta sekä oikeista suojautumistoimenpiteistä mahdollisissa päästötilanteissa m3 raskaan polttoöljyn säiliöt edellyttävät noin 25 m suojaetäisyyttä rakennuksista, joissa oleskelee ihmisiä, sekä 35 m etäisyyden hitaasti evakuoitaviin kohteisiin Vähimmäisetäisyyksien lisäksi tulee arvioida myös muut mahdolliset riskitekijät (kuten savukaasujen vaikutus) edellyttää seurausanalyysien laatimista 18

19 Annettujen lausuntojen ja päätösten analysointi opit ja hyvät käytännöt KHO:n päätösten tarkasteleminen kaavahankkeen alussa ja vertaaminen käsillä olevaan tilanteeseen Myös kustannustehokkuuden nimissä valitusprosessin ehkäisemiseksi Suuronnettomuusvaarallisen toiminnan aiheuttamat riskit tulee huomioida pelkkä onnettomuuden riski voi estää kaavan toteutumisen Erityishuomio vaikeasti evakuoitavien kohteiden sijoittamiseen Suuronnettomuusvaarallisen kohteen lähelle ei myöskään tulisi sijoittaa toimintaa, joka huomattavasti lisää ihmisten määrää alueella Teollisuudelle myös annettava riittävä tila ei saa ajaa liian ahtaalle Onnettomuusriskien selvittäminen perusteellisesti Onnettomuusmallinnusten hyödyntäminen suojaetäisyyksien arvioinnissa Savukaasujen huomioiminen (rakennusteknisesti) 19

20 Yhteenveto käydystä keskustelusta Jos pelastuslaitoksen lausunnolla ei ole vaikutusta ja kaavaa toteutetaan riskistä huolimatta, pelastuslaitoksen vaihtoehdoksi jää sopeutuminen tilanteeseen vaikutus pelastuslaitoksen toimintakykyyn ja onnettomuusvaikutuksiin Lausuntojen hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla edellyttäisi viranomaisten yhteneväistä mielipidettä asiassa (viranomaisneuvottelussa) Viranomaisille tulisi kertoa, mitä keinoja kaavassa voidaan käyttää Kokonaisuus huomioitava: tarvitaan teollisuutta tuomaan työpaikkoja, asutusta riittävän lähelle ja toimintakykyinen pelastuslaitos Vastuu kunnalla sijoittaa erit oiminnot turvallisesti yhteen 20

21 Kotimaan käytännöt OSA 2 Case Forssa Case Kilpilahti

22 Forssa asiantuntijalausunnon merkitys asemakaavamuutoksessa Finlayson Forssa Oy (toimintaperiaatelaitos), varastoi ja käsittelee mm. nestekaasua, raskasta polttoöljyä ja ammoniakkia Lähistölle haettiin lupaa hoivakodin sijoittamiselle (2007) Kiinteistö laitoksen omistuksessa Taloudellinen intressi kaavamuutoksen puolesta Tukesin kielteiset lausunnot 2007 Haettu lupaa kahden maanpäällisen nestekaasusäiliön korvaamisesta yhdellä säiliöllä ja sen sijoittamisesta maapeitteiseksi Muutos mahdollisti hoivakodin sijoittamisen Laitoksen toiminta päättynyt sittemmin Prosessin etenemistä helpottaa kaupungin pieni koko > tutut henkilöt > hyvä yhteistyö Molemminpuolinen intressi hankkeen etenemiseksi 22

23 10 vuoden kokemus: Case Kilpilahti Maija-Riitta Kontio, Porvoon kaupunki (> ks. erillinen materiaali) 23

24 Kotimaiset käytännöt OSA 3 Kouvola, Turku ja Vantaa

25 Hyvä käytäntö: Kouvolan alueen turvallisuustiedote Pelastuslaitoksen laatima, jotta alueen asukkaita voidaan palvella paremmin Turvallisuustiedotteen laatimisesta ja jakamisesta on vastuussa kuitenkin toiminnanharjoittaja Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimialueella 30 yritystä ja alueella paljon seveso-kohteita Toimintaperiaatelaitoksillakin on tiedotusvelvollisuus nykyisin Normaalisti pela joutuisi ottamaan kantaa kaikkien tiedotteiden sisältöön Nyt tehty yksi turvallisuustiedotteen pohja sovellettavaksi kolmella seudulla (Kouvola, Kotka, Hamina) Jakelu kattaa koko Kymenlaakson 25

26 26

27 27

28 28

29 Case Turku Christina Hovi, Turun kaupunki (> ks. erillinen materiaali) 29

30 ok Case Vantaa Mari Siivola, Vantaan kaupunki 30

31 AVIAPOLIS-KAAVARUNKO Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja/tai varastoivien laitosten onnettomuuksien vaikutuksien arviointi kaavoituksen näkökulmasta Yleiskaavapäällikkö Mari Siivola

32 Suunnittelualue

33

34 Selvityksen tavoitteet (Gaia) Tuottaa kaavarunkotyöhön ja asemakaavoihin riittävän arviointipohjan antava perusteltu näkemys alueen Sevesolaitosten ja mahdollisten muiden vaaraa aiheuttavien toimintojen onnettomuusriskien ulottuvuuksista ja vaikutuksista kyseessä olevalle suunnittelualueelle. Esittää miten nykyinen toiminta ja tuleva maankäyttö alueella sovitetaan yhteen selvittämällä, mille etäisyyksille ja millä edellytyksillä erilaiset toiminnot voivat sijoittua vaaraa aiheuttavien kohteiden lähelle.

35 Kartta tarkastelualueesta

36 Tämä työ likimain valmis Erittäin hyvä vuorovaikutteinen prosessi missä ovat olleet Tukes ja Pelastuslaitos mukana. Ensimmäisiin asemakaavoihin Aviapolis-asemalla saatu jo riittävät tiedot. Kaavarungon ratkaisut esim. asumisen ja herkkien toimintojen osalta selkiytyneet paljon. Laitoksia on Vantaalla paljon. Voimassa olevaa yleiskaavaa laadittaessa linjaukset perustuivat konsultointivyöhykkeisiin. Seuraava yleiskaava käynnistyy kohta, joten silloin kootaan seuraava poikkileikkaustilanne. Mutta laitosten tilanne elää kaiken aikaa: miten kaupunki ja kaavoittaja pysyy ajan tasalla?

37 I verkostoitumistapaaminen: analyysin tulokset Eri kaavatasojen menettelyt

38 Maakuntakaava - mahdollisuuksien etsiminen MRL 4 Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Ehdotus Merkinnät ja kaavaselostus 1) nostaa esille vaaran huomiointitarve 2) vaarallisen toiminnan turvallinen sijoittaminen /vaihtoehdot Riskinarviointi 1) Pääosin karkealla tasolla 2) Vaihtoehtoisten sijoitusten tarkempi arviointi VAARAN HUOMIOINTI MERKINNÄT esim. konsultointivyöhyke / VAK-vyöhyke tai varaus T kem Ydinvoimalat ja nykyiset laajat teollisuuspuistot ja isot laitokset Vaarallisten aineiden kuljetusreitit ja vaihtoehdot (myös vaihtoehtoiset sijainnit naapurikunnista) kaavakartalle Tulevien teollisuuspuistojen/suurten laitosten sijainnit myös VAK-ratapihavaraukset? Laajat seudulliset hankkeet Sijaintivaihtoehdot laajemmille hankkeille (esim. teollisuuspuistot) YVA-yhteys riskiarviointiin Kuljetusreitit Tulevat mahdollisuudet esim. laajat teollisuuspuistot Alempia kaavatasoja ohjaavaa tietoa ja jatkoprosessia koskevia ohjeita? 38

39 Yleiskaava selvitetään riskit MRL 4 Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa Ehdotus Merkinnät ja kaavaselostus Riskiarvioinnin tulokset kaavaselostukseen Vaaranhuomiointivyöhykemerkinnät karttaan (konsultointivyöhykkeet jne.) Merkinnät ja määräykset torjumaan haitallisia vaikutuksia Merkintöjen yhdenmukaistaminen/ kehittäminen tarpeen (tarvitaan esim. selosteen malliesimerkit ja kansallisesti samat merkinnät) Riskinarviointi Selvitä riskitaso Skenaariot, leviämismallit, vaikuttavuus, todennäköisyys ja vaikutusten arviot Riskiarviointi kerralla alueittain (kaikki laitokset/reitit/kuljetusten solmukohdat) Tulevat muutokset huomioidaan periaatteella pahin realistinen tapaus + kasvupotentiaali Tilanteen tarkastaminen yleiskaavan päivityksen yhteydessä - minimi aikaväli tarkastamiselle? 39

40 Asemakaava - varmistetaan haavoittuvan kohteen turvallisuus MRL 4 Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen Ehdotus Merkinnät ja kaavaselostus Yksityiskohtaiset merkinnät asemakaava-alueelle Kaavaselostukseen rakentamista ohjaavat (tekniset) määräykset esim. ikkunat, ilmavaihto yms. Rakennuslupaa ohjaavat merkinnät Riskinarviointi Tarkistetaan yleiskaavan riskinarvioinnin ajantasaisuus, päivitetään tarpeen mukaan Kun kaavoitetaan uusia toimintoja olemassa olevan suuronnettomuusvaarallisen kohteen viereen Tehdään haavoittuvuusarviointi kullekin uudelle toiminnalle (jo) arvioidun riskin perusteella (kts. edellinen kohta) Uuden suuronnettomuusvaarallisen kohteen asemakaavoittamisessa riskiarviointi tehdään suhteessa koko olemassa olevaan ympäristöön 40

41 Suuronnettomuusriskin huomiointimenettely esimerkkinä asemakaava jatkotyöstetty versio, pohjalla KERTTU-hankkeessa työstetty malli (mm. YM opas YMRa 5/2012) Tunnista tarve huomioida suuronnettomuusvaaraa aiheuttava kohde Alkuvaiheen viranomaisneuvottelu luo yhteisen näkemyksen ja antaa apua lähtötietojen arvottamiseen; muut epäviralliset neuvottelut ja yhteys toiminnanharjoittajaan Aloitusvaihe Tietotarpeiden selvittäminen: olemassa olevat ja tarvittavat selvitykset ja neuvottelut Tiedon hakeminen ja jakaminen Toiminnanharjoittajan kuuleminen Vaikutusten arviointi Valmisteluvaihe Kaavaluonnoksen laatiminen ja yhteistyö Lausunnot, joiden perusteella kaavaehdotusta työstetään Turvallisuus- ja terveysvaikutusten arviointi yhteismitallisesti Selvitykset: millaisesta riskistä on kyse, riskin ulottuvuus ja suuruus ja tarve riskienhallinnalle sekä mitä ratkaisuja on käytettävissä; Riskitason hyväksyttävyys ja sallittavat toiminnot Viranomaisneuvottelu on lähinnä toteava ja kaavaehdotus jo osapuolten hyväksymä Ehdotusvaihe Kaavaehdotuksen laatiminen, käsittely ja hyväksyntä Point of no return eli tätä ennen ratkaistava Valitusmenettely Hyväksymisvaihe Kaava, joka turvallisesti sovittaa yhteen eri toimintoja Ei valituksia TULOS 41

42 Ratkaisukeskeinen keskustelu pienryhmissä - yhteenveto 42

43 Riskinarvioinnin tarkentaminen kaavatasoittain Maakuntakaava Aluevaraukset vaaroja aiheuttaville toiminnoille (mm. uudet Sevesolaitokset, VAK-kuljetuskeskittymät, VAK-kuljetusreitit) Vyöhykkeet, joille ei tulisi sallia vaarallisia toimintoja Karkean tason riskinarviointi MKK välittää tiedon alemmalle kaavatasolle, osoittaa selvitysalueet Kyettävä osoittamaan vaihtoehtoja ja mahdollistettava suunnittelu pitkällä aikavälillä Ohjeet alemmalle kaavatasolle (suunnittelumääräykset + kaavaselostus) 43

44 Riskinarvioinnin tarkentaminen kaavatasoittain Yleiskaava ja Asemakaava Yleiskaava Riskinarvioinnin tarkentaminen maakuntakaavatasosta 4-5 vuoden välein Kaavamerkintäohjeisiin Riskinarviointi olemassa olevien suuronnettomuusvaarallisten kohteiden osalta Uusien laitosten tai toimintojen riskinarvioinnissa tulisi hyödyntää YVAa Miinusrakennusoikeus, jos ei saa rakentaa kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla miten menetellään? Asemakaava Periaatteet yksittäisille asemakaavan kohteille 44

45 Maankäyttö rajoittavana tekijänä Alueita varattaessa tulisi varautua toiminnan laajenemiseen ja kasvuun Maankäytön ratkaisun tulisi asettaa reunaehtoja Voisi velvoittaa esim. VAK-ratapihaa siten, ettei merkityn riskialueen ylittäviä toimintoja sallita oltava kuitenkin pelivaraa toiminnalla Olemassa olevia toimintoja hankala rajoittaa Rajoittaminen on tehtävä valvovan viranomaisen toimesta tehtyjen riskinarvioiden ja maankäyttöratkaisujen pohjalta Ympäristöluvassa on otettava huomioon, mitä kaavassa on määrätty Ei maankäytön suunnittelun keinoin, vaan VAK-ratapihojen turvallisuusselvityksissä pitäisi huomioida alueella jo oleva maankäyttö ja sen pitäisi täyttää vaatimus terveellisestä ja turvallisesta ympäristöstä 45

46 Kustannusjako riskin vähentämiseksi

47 Kustannusjakoperiaatteet riskin vähentämiselle selkeytettävä Kustannuksiin suhtauduttiin varovaisesti Ei selvää sanomaa miten jakoa pitäisi Toimija lähestyä Selkeä toive kuitenkin, että asiasta saataisiin yhtenäinen ja hyväksytty periaate Toimisi selkänojana neuvotteluissa Kaupunki / kunta Kustannus Hyötyjä Toiminnanharjoittajilla tulisi olla velvollisuus osallistua neuvotteluihin mahdollisista kustannusten jakamisesta Korvausvelvollisuus ja vastuut Valtio selvitettävää olemassa olevan rakennuskannan suhteen 47

48 Esimerkkejä teknisistä ratkaisuista pienentää riskiä Mikäli riski kaava-alueella on liian korkea, voidaan tarkastella seuraavia vaihtoehtoja: Poistaa riski Vähentää riskin todennäköisyyttä Vähentää riskin vaikutusta Tehostaa torjuntaa onnettomuustilanteessa Varmistaa ennallistaminen Teknisiä keinoja seurausten rajoittamiseksi on olemassa 48

49 Teknisiä keinoja seurausten rajoittamiseksi Myrkylliset kaasut: Kiinteästi asennetut vesisumujärjestelmät (ammoniakki) Hätäkaasupesurit/suodattimet (esim. ammoniakki, kloori, rikkidioksidi) Erilaiset diffuusorit päästökohtien ympäristössä sekoittumisen lisäämiseksi Törmäysesteet putkisilloissa Räjähdykset: Varastokoon pienentäminen Vesivalelu (BLEVE) Painetta suuntaavat rakenteet, paineenkevennysseinät, räjähdysluukut Tulipalot Betoniset suojarakenteet Riittävät suojaetäisyydet Hintaesimerkki: rikkidioksidin hätäsuodatin 300 kg määrän neutraloimiseen purkuonnettomuudessa eur 49

50 Ranskan malli Toulousen onnettomuuden jälkeen - Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) Riskienhallinta Ylläpidä Vaarakartta Olemassa olevat rakennukset OK? Paranna Siirrä Riskikartta Kartta omaisuuksista (assets) Riskimatriisi Tulevat rakennukset Riskitason valinta Kaavoita PPRT:n määritelmät ovat pakollisia (eli kumoavat olemassa olevat) Suunnitelmaa hyödynnetään sekä olemassa oleviin rakennuksiin että tulevaisuuden maankäyttöön Seveso-laitosten läheisyydessä Maankäytön suunnittelusta päätetään kun kaikki mahdolliset toimenpiteet vaarojen vähentämiseksi on tehty 50

51 Ranskan malli: Olemassa oleviin rakennuksin voidaan kohdentaa toimenpiteitä vaarallisuuteen ja haavoittuvuuskarttoihin perustuen Toimenpide Pakkolunastus tai luovutus korkean riskin alueilla Muut riskienhallinnan toimenpiteet Rakennusten ja infrastruktuurin vahvistaminen Kustannusten jakaantuminen Valtio + toiminnanharjoittaja + paikallisviranomaiset Valtio + toiminnanharjoittaja + paikallisviranomaiset Rakennusten ja infrastruktuurin omistajat Huomioita Edellytyksenä kustannustehokkuus Kustannukset eivät kuitenkaan saa ylittää 10 % kohteen arvosta 51

52 Liikennevirasto aiesopimus kaupunkien kanssa, esimerkkinä meluntorjunta Raidetoiminnot aiheuttavat melua vs. kaupunki tarvitsee tilaa radan läheisyydessä Rataympäristöselvityksissä tunnistetaan meluntorjuntakohteita Aiesopimus kaupungin kanssa kustannustenjaosta (50 % - 50 %) erikseen merkityistä kohteista Aiesopimusmenettelyn tarkoituksena on tukea suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista 52

53 Poistumistien rakentaminen Kilpilahden teollisuusalueelle Kilpilahden teollisuusalueelle rakennettiin toinen poistumistie Sellaisessa poikkeustilanteessa (tieonnettomuus, suuronnettomuus), joka katkaisisi alueelle johtavan ainoan raskaan liikenteen väylän, alueelta ei pääsisi pois Seurauksia pelastustoiminnalle, alueen asukkaille ja esim. polttoainekuljetuksille Uuden tien tarve todettiin välttämättömäksi, sillä kulkuväylän varmistaminen on mm. Suomen energiansaannin kannalta olennaista Kyseessä on yleinen tie, joiden rahoituksesta valtion tulisi vastata Kustannukset jakaantuivat kuitenkin kuntien (Porvoo, Sipoo 8%), yritysten (NesteOil 19%, muut 20%) ja valtion (Tiehallinto 53%) kesken 53

54 Yhteenveto käydystä keskustelusta 54

55 Kustannustenjako riskin vähentämiseksi HYVIÄ NÄKÖKULMIA Kustannusten jako tapauskohtaisesti (etuoikeudet, hyöty, riskitaso) Aiheuttajan (yleensä toiminnanharjoittaja) ja hyötyjän (toiminnanharjoittaja, mahd. myös kunta tai jopa valtio) osallistuttava kustannuksiin Kustannusjako valtio-toiminnanharjoittaja-kaupunki on hyvä periaate VAK-ratapihojen haittojen vähentämiseen Uusissa kohteissa toiminnanharjoittajan tulee korvata haittojen ehkäisy Miten määritellään ratapihan toiminnanharjoittaja: operaattori (VR/jatkossa joku muu), Livi (joka omistaa ratapihan) vai kuljetuksen antaja (joka omistaa lastin)? Entä jos VAKista perittäisiin erillistä maksua/veroa ja tästä saatavia varoja käytettäisiin riskien vähentämiseen? Kilpilahden uuden tien yhteisrahoitus rohkaiseva esimerkki - vaatii keskusteluyhteyden syntymistä, yhteistyö ja yhteisten intressien löytäminen tärkeää Aiesopimus hyvä idea - selkeä toimenpidelistaus ja tärkeät kohteet = läpinäkyvyyttä ja vuorovaikutusta Pitää sopia myös aikatauluista, pelkkä aie ei riitä Valtakunnallinen riskialueselvitys (vrt. tulvariskityö) - tehdään koko suomen tarkastelu VAK-ratapihojen riskeistä esitetyllä mallilla Ranskan malli kustannustenjakoperiaate oli hyvä hyötyjä kaikille Ulottaminen olemassa oleviin rakennuksiin. Minkälaiset toimenpiteet luetaan vaaroja vähentäväksi? (Suomessa esim. vain passiiviset ratkaisut hyväksytään riskiä vähentäväksi) Pakkolunastus terveydellisistä syistä (ei aina liiketoiminnallisista) lähellä kohdetta - korvauksen tulee olla täysi korvaus haitasta 55

Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - I verkostoitumistapaaminen

Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - I verkostoitumistapaaminen Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - I verkostoitumistapaaminen 20.4.2015 Gaia Consulting Oy Tilaisuuden ohjelma 12.30 Tilaisuuden avaus Timo Saarinen, ympäristöministeriö

Lisätiedot

SUURONNETTOMUUSRISKIEN HUOMIOIMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA KILPILAHDEN TEOLLISUUSALUEELLA

SUURONNETTOMUUSRISKIEN HUOMIOIMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA KILPILAHDEN TEOLLISUUSALUEELLA SUURONNETTOMUUSRISKIEN HUOMIOIMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUSSA KILPILAHDEN TEOLLISUUSALUEELLA Gaia Consulting Oy Itä-Uudenmaan liitto Porvoon kaupunki Sipoon kunta Neste Oil Oyj Borealis Polymers Oy Finnplast

Lisätiedot

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset

VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset VAK- suuronnettomuusselvitys maankäytön suunnittelun näkökulmasta: Nikkilän rataosuus ja tasoristeykset 2.6.2010 Ylva Gilbert, Jatta Aho, Riikka Lehti ja Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oy Forcit Ab:n ja Fermion Oy:n konsultointivyöhykkeiden

Oy Forcit Ab:n ja Fermion Oy:n konsultointivyöhykkeiden Oy Forcit Ab:n ja Fermion Oy:n konsultointivyöhykkeiden turvallisuusriskikartoitus maankäytön suunnittelua varten - Loppuraportti 31.5.2010 Anu Vaahtera, Riikka Lehti, Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy

Lisätiedot

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 30.10.2014. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 20.3.2013 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan hyväksymisestä. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajina olevien yksityisten henkilöiden nimet.

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI

Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI E simerkki! Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa KANSI VÄGFÖRVALTNINGEN 2 Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 4 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus.

Kaavasta on antanut lausuntonsa myös Etelä-Savon ympäristökeskus. Tämä on päätöksen verkkoversio, jossa on otettu huomioon henkilötietolain (523/1999) tavoitteet yksityisyyden suojasta siten, että päätöksestä on poistettu valittajien nimet. Y M P Ä R I S T Ö M I N I

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

SELVITYS YMPÄRISTÖHÄIRIÖTÄ TUOTTAVASTA TOIMINNASTA ASEMAKAAVA-ALUEELLA

SELVITYS YMPÄRISTÖHÄIRIÖTÄ TUOTTAVASTA TOIMINNASTA ASEMAKAAVA-ALUEELLA Anmari Koski SELVITYS YMPÄRISTÖHÄIRIÖTÄ TUOTTAVASTA TOIMINNASTA ASEMAKAAVA-ALUEELLA Esimerkkialueena Seinäjoki Tekniikka ja liikenne 2014 ALKUSANAT Tein opinnäytetyöni kevään 2014 aikana Seinäjoen kaupungin

Lisätiedot

2/2011. Irtonumero 12. Kaavoitus ja maankäyttö. www.vesitalous.fi

2/2011. Irtonumero 12. Kaavoitus ja maankäyttö. www.vesitalous.fi 2/2011 Irtonumero 12 Kaavoitus ja maankäyttö www.vesitalous.fi Osallistu nimikilpailuun! www.lining.fi/kilpailu VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 22.05.2013 1(84) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUVAIHEESSA ANNETUT LAUSUNNOT JA HUOMAUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Yleistä tästä asiakirjasta... 2 Yleisvastine koskien

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet

Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet KUULEMISEN PALAUTE Kaupunkikehityslautakunta 9.10.2014 67 Keskustan osayleiskaava 2030 luonnosvaihe: Palautteiden tiivistelmät ja hyväksytyt vastineet Osallisilta pyydetyt lausunnot L1. Järvenpään elinkeino-

Lisätiedot

LIITE 15 B KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET NÄHTÄVILLÄ 6.6. 20.6.

LIITE 15 B KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET NÄHTÄVILLÄ 6.6. 20.6. LIITE 15 B KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET NÄHTÄVILLÄ 6.6. 20.6.2011 Elisa Oyj Kaava-alueelle rakennettu, Elisa Oyj:n matkapuhelinverkkoa

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2259 Diaarinumerot 3637, 3685, 3723, 3739, 3740, 3742 ja 3749/1/10 Lyhyt ratkaisuseloste 1 (94) Asia Valittajat Maakuntakaavan vahvistamista

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE

ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE mkhall 28.04.2014 1(36) ETELÄ-SAVON 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN TOISESTA EHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ MAAKUNTALIITON VASTINE Sisältö Etelä-Savon kuntien palaute... 2 Kunnat, joilla ei

Lisätiedot

Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Julkaistu Työsuojelurahaston tuella

Turvallisuus teollisuuspuistossa. Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille. Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Turvallisuus teollisuuspuistossa Opas teollisuuspuistossa toimiville yrityksille Julkaistu Työsuojelurahaston tuella Versio 1.0, maaliskuu 2008 1 Alkusanat Vuosina 2006-2008 toteutetun Turvallisuus teollisuuspuistossa

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava. Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo selostus Paluumuuttajien työllistyminen ja palvelut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava Selvitystyön raportti Blominmäen jätevedenpuhdistamo Uudenmaan liiton julkaisuja A 32-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

Meluvalitukset kaavoista ja korkeimman hallintooikeuden

Meluvalitukset kaavoista ja korkeimman hallintooikeuden Meluvalitukset kaavoista ja korkeimman hallintooikeuden päätökset Hannu Airola Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisut Uudenmaan asema- ja yleiskaavoista tehdyistä meluvalituksista ovat tapauskohtaisia.

Lisätiedot

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Kaavaselostus, joka koskee 27.11.2007 päivättyä asemakaavakarttaa. Akm 200: Kaupunginvarikon asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelia 1401 sekä teollisuusraide- ja katualueita. Asemakaavan

Lisätiedot

Porin Tahkoluodon satamaosan nykytilan suuronnettomuusriskikartoitus maankäytön suunnittelua varten. 23.02.2009 Tuomas Raivio Johan Lunabba

Porin Tahkoluodon satamaosan nykytilan suuronnettomuusriskikartoitus maankäytön suunnittelua varten. 23.02.2009 Tuomas Raivio Johan Lunabba Porin Tahkoluodon satamaosan nykytilan suuronnettomuusriskikartoitus maankäytön suunnittelua varten 23.02.2009 Tuomas Raivio Johan Lunabba SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 SUURONNETTOMUUDET JA MAANKÄYTÖN

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto

Turvallisuusselvitys. Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Dnro 6420/03/2015. Tukes-ohje 9/2015. Turvallisuus- ja ja kemikaalivirasto Ohje 9/2015 24.8.2015 0 (23) Tukes-ohje 9/2015 Turvallisuusselvitys ja Ohje 9/2015 24.8.2015 1 (23) Sisältöalue Turvallisuusselvitystä koskevat määräykset Säännökset, joihin ohjeen antaminen perustuu Laki

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen.

1. Kokouksen avaus Hoffren avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Muistion laatii Lehtinen. MUISTIO Merikarvia, Korpi-Matin osayleiskaava Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu 17.3.2014 Paikka: Satakunnan ELY-keskus, Valtakatu 12, nh Areena (6.krs) Aika: Maanantai 17.3.2014 klo (9:30) 10.20-12.20

Lisätiedot