KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Raskas polttoöljy , vähärikkinen; Nesteraskaspolttoöljy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Raskas polttoöljy 40...420, vähärikkinen; Nesteraskaspolttoöljy"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Raskas polttoöljy , vähärikkinen; Neste-raskaspolttoöljy Tunnuskoodi (ID 14358), , , , , , , , , , , , , , , REACH-rekisteröintinumero Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Aineen valmistus Aineen jakelu Formulointi sekä aineiden ja seosten (uudelleen)pakkaaminen Käyttö välituotteena Käyttö pinnoitteissa Käyttö polttoaineena Tie- ja rakennussovellukset 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Neste Oyj Katuosoite Keilaranta 21 Postinumero ja -toimipaikka Espoo Suomi Postinumero ja -toimipaikka PL NESTE Suomi Puhelin Telefax Y-tunnus Sähköposti (öljytuoteneuvonta) 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite tai Myrkytystietokeskus / HUS PL 340 (Haartmaninkatu 4), HUS (Helsinki) 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 1272/2008 (CLP) Acute Tox. 4, H332 Carc. 1B, H350 Repr. 2, H361 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 1, H410 EUH066 67/548/EEC /45/EC T, N; R / /53

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / Merkinnät 1272/2008 (CLP) GHS09 - GHS07 - GHS08 Huomiosana Vaara Vaaralausekkeet H332 Haitallista hengitettynä. H350 Saattaa aiheuttaa syöpää. H361 Epäillään vaurioittavan sikiötä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P281 Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. P308+P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. 2.3 Muut vaarat Palava neste. Pääosin haihtumaton. Lastauksessa voi syntyä purkauskaasuja (rikkivety, hiilivedyt), jotka ärsyttävät silmiä ja hengitysteitä. Suurina pitoisuuksina ne voivat lamauttaa keskushermoston toiminnan. Palovammavaara kuumaa tuotetta käsiteltäessä. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EY-numero ja rek. Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus nro / (CAS/EC) Polttoöljy, jäännös n. 100 % CLP: Acute Tox. 4, H332; Carc. 1B, H350; Repr. 2, H361d; STOT Rep. Exp. 2, H373; Aq. Chronic 1, H410 DSD-DPD: T; N; R20-48/ / Muut tiedot Maaöljytuotteen ja lisäaineiden seos. Koostumukseltaan tuntematon tai vaihteleva aine, monimutkainen reaktiotuote tai biologinen materiaali (UVCB) 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys ÖLJYSUMUA hengittänyt toimitetaan lääkäriin (kemiallisen keuhkotulehduksen vaara). PURKAUSKAASUJA (rikkivety, hiilivedyt) hengittänyt siirretään altistuksesta, pidetään lämpimänä ja levossa. Tarvittaessa annetaan happea tai puhalluselvytystä. Hakeuduttava lääkärin hoitoon Iho

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / 9 Kylmä Tuote: Riisuttava likaantunut vaatetus ja kengät. Iho pestään runsaalla vedellä ja saippualla. Tarvittaessa voidaan käyttää puhdistusainetta. Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia (tuotteen leviämisen vaara iholle). Jos ihoärsytys jatkuu, otetaan yhteys lääkäriin. Hävitettävä tahriintuneet kengät. Kuuma Tuote: Iholla oleva tuote jäähdytetään välittömästi runsaalla vedellä huuhdellen (tarvittaessa 10 minuuttiin asti). Likaantuneet vaatteet riisutaan. mikäli mahdollista. Tarvittaessa yhteys lääkäriin Roiskeet silmiin Kylmä Tuote: Huuhdo silmä(t) välittömästi runsaalla vedellä. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli ärsytys jatkuu. Jos kuumaa tuotetta on roiskunut silmään, se tulee jäähdyttää välittömästi juoksevan kylmän veden alla. Ota välittömästi yhteys erikoislääkäriin ja toimita potilas hoitoon Nieleminen EI SAA OKSENNUTTAA. Tarvittaessa otetaan yhteys lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Öljysumu saattaa ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Lastauksessa voi syntyä purkauskaasuja (rikkivety, hiilivedyt), jotka ärsyttävät silmiä ja hengitysteitä. Suurina pitoisuuksina ne voivat lamauttaa keskushermoston toiminnan. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Rikkivety Aiheuttaa päänsärkyä, uneliaisuutta tai muita keskushermostovaikutuksia. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Vaahto, jauhe, hiilidioksidi Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Voimakas vesisuihku 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Räjähdysvaara paineen kasvaessa, jos tuotetynnyrit tai -säiliöt kuumenevat tulipalossa. Vaaralliset palamistuotteet: Rikkioksidit, Rikkihappo, rikkivety, Hiilimonoksidi. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Avotulen läheisyydessä olevia tuoteastioita ja -säiliöitä jäähdytetään riittävältä turvaetäisyydeltä vesisuihkuin. 5.4 Muita ohjeita Erityiset palomiesten suojavarusteet: Paineilmahengityslaite ja täydellinen suojavarustus. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Päästöalueella olevat evakuoidaan tuulen yläpuolelle. Palovaara eliminoidaan eristämällä alue sytytyslähteistä. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Pyritään rajoittamaan päästö ja estämään tuotteen leviäminen ympäristöön. Nestemäinen tuote kerätään talteen ennen sen leviämistä viemäreihin, maaperään ja vesistöön. Vahingosta on ilmoitettava välittömästi paikalliselle viranomaiselle. Maaperän ja pohjaveden saastumisvaara. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Aloitetaan välittömästi nestemäisen tuotteen ja likaantuneen maan talteenotto. Kuuman tuotteen voidaan antaa ensin jähmettyä (mikäli leviämisvaaraa ympäristöön ei ole). Kiinteä tuote voidaan kerätä talteen. Tahrat voidaan poistaa hiilivetyliuottimella. Huomioitava tuotteen aiheuttama palo- ja terveysvaara. Kaikissa toimenpiteissä on käytettävä riittäviä suojavarusteita.

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / Viittaukset muihin kohtiin Tuotetta sisältävä jäte hävitetään kohdan 13 mukaisesti. Henkilökohtainen suojaus, ks. kohta KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Eristettävä sytytyslähteistä. Estettävä varotoimenpitein (esim. maadoituksin) staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Tuotesiirroissa ja säiliöitä avattaessa varottava purkauskaasujen hengittämistä (rikkivety, hiilivedyt). Järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Vältettävä ihokosketusta sekä öljysumun hengittämistä. Tarvittaessa käytettävä henkilökohtaisia suojaimia. Kädet pestään ennen taukoja ja työn jälkeen. Käsitellään yleensä kuumana. Käsittely- ja varastointilämpötila ei saa ylittää leimahduspistettä. Kuumennettua tuotetta käsiteltäessä käytettävä lämmöltä eristäviä suojaimia. SÄILIÖIDEN PUHDISTUSTÖISSÄ NOUDATETTAVA ERITYISOHJEITA (hapen syrjäytymisen, rikkivedyn ja hiilivetyjen vaara). PALAMISTUHKAN KÄSITTELYSSÄ NOUDATETTAVA ERITYISOHJEITA (raskasmetalliyhdisteiden vaara). 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Palaville nesteille soveltuvassa säiliössä tai varastossa. Voidaan varastoida kuumana. Ehkäistävä varotoimenpitein tuotteen joutuminen viemäreihin, maaperään tai vesistöön. Likaantuneet lämmöneristeet vaihdettava (itsesyttymisvaara). Pitkäaikaisessa varastoinnissa öljyyn voi kertyä veden ja anaerobisen bakteeritoiminnan vaikutuksesta metaania, joka vapautuu esim. purkausten yhteydessä (räjähdysvaara). Vältettävä hapettavia aineita. Suositellut säiliöiden materiaalit tai pinnoitteet: pehmeä teräs, ruostumaton teräs. 7.3 Erityinen loppukäyttö Ei tunneta. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot Öljysumu * Rikkivety ** 5 mg/m 3 (8 h) HTP 2014/N 5 ppm (8 h) 10 ppm (15 min) 7 mg/m 3 (8 h) 14 mg/m 3 (15 min) HTP 2014/N Muut raja-arvot *Altistuksen seurantamenetelmä: SFS-EN 689, NIOSH Method **Altistuksen seurantamenetelmä: SFS-EN 689, Suoraanosoittava mittari (sähkökemiallinen) DNEL Työntekijät : Hengitysteitse: 4700 mg/m 3 /15min, aerosoli (Lyhytaikainen altistuminen, systeemiset vaikutukset) Ihon kautta: 0,065 mg/kg/8h (Pitkäaikainen altistuminen, systeemiset vaikutukset) Hengitysteitse: 0,12 mg/m 3 /8h, aerosoli (Pitkäaikainen altistuminen, systeemiset vaikutukset) PNEC Nisäkkäät: Suun kautta (Sekundaarinen myrkyllisyys): 66,7 mg/kg ruokaa 8.2 Altistumisen ehkäiseminen

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / Tekniset torjuntatoimenpiteet Tuotetta pyrittävä käsittelemään suljetuissa järjestelmissä tai järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Tarvittaessa käytettävä henkilökohtaisia suojaimia. Kuumennettua tuotetta käsiteltäessä käytettävä lämmöltä eristäviä suojaimia. Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Suodatinsuojain: Kokonaamari varustettuna yhdistetyllä hiukkas-kaasusuodattimella A2P3(B2). (B2 rikkivetyä varten). Suodatinsuojainta voi käyttää enintään 2 tuntia kerrallaan. Suodatinsuojaimia ei saa käyttää vähähappisissa olosuhteissa (< 17 til.-%). Suurissa pitoisuuksissa on käytettävä hengityslaitteita (paineilmatai raitisilma). Suodatin on vaihdettava riittävän usein. Hengityksensuojaimet standardien EN 136 ja EN 141 mukaiset Käsiensuojaus Vahvat, kuumuudelta ja hiilivedyiltä suojaavat käsineet (esim. PVC, nitriili). Suojakäsineet on vaihdettava säännöllisesti. Suojakäsineet standardien EN 420, EN 374 ja EN 407 mukaiset Silmien tai kasvojen suojaus EN 166:n mukaiset sivusuojilla varustetut suojalasit Tarvittaessa kasvonsuojain Ihonsuojaus Tarvittaessa suojavaatetus. Kuumennettua tuotetta käsiteltäessä lämmöltä eristävä suojavaatetus (esim. puuvillaa) Ympäristöaltistumisen torjuminen Mahdollisiin vuotoihin varaudutaan esim. keräysaltailla, täyttö- ja tyhjennyspaikan päällystyksellä ja viemäröinnillä. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Kuumennettuna musta, juokseva neste. Jähmettyy jäähtyessään jäykkäliikkeiseksi Haju Voimakas ominaishaju Hajukynnys Ei tunneta ph Ei olennaista Sulamis- tai jäätymispiste Jähmepiste < 30 C (ISO 3016) Kiehumispiste ja kiehumisalue >750 C Leimahduspiste Vähintään 65 C Haihtumisnopeus ei määritetty Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja noin 1% Ylempi räjähdysraja noin 6% Höyrynpaine < 1 kpa (38 C; vesi= 6,5 kpa) Höyryntiheys ei määritetty Suhteellinen tiheys Noin 0,9-1,0 (15/4 C; vesi= 1) Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Lähes liukenematon Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi log Kow 4 - > Itsesyttymislämpötila > 400 C Hajoamislämpötila ei määritetty

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / Viskositeetti Kinemaattinen viskositeetti vähintään 20 mm²/s (50 C; vesi= 0,6 mm²/s) Räjähtävyys Ei räjähtävä Hapettavuus Ei hapettava 9.2 Muut tiedot Pintajännitys : ei määritetty 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Stabiili normaaliolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa Vältettävät olosuhteet Pidettävä erillään tulesta, kipinöistä ja kuumista pinnoista Yhteensopimattomat materiaalit Hapettavat aineet 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Rikkivety, Palamisessa syntyvään tuhkaan rikastuu terveydelle vaarallisia nikkelin ja vanadiinin epäorgaanisia yhdisteitä. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Käytännössä myrkyllisyys vähäistä. LD50/suun kautta/rotta > 5000 mg/kg bw (EU method B.1). LC50/Hengitettynä / rotta: 4100 mg/m 3 (Tutkittu aine Clarified oils (petroleum), catalytic cracked, CAS: , EPA OTS ) LD50/ihon kautta/kani: > 2000 mg/kg bw (EU Method B.3) Ärsyttävyys ja syövyttävyys Ihokosketus: Primary dermal irritation index (PDII), kani, h: 2,6/8 (EU Method B.4). Silmäkosketus : kani, 24h: 0,67/3 (EU Method B.5). Ärsyttää lievästi ihoa, mutta ei silmiä Herkistyminen marsu/24-48h/buehler Test: Ei herkistävä (EU Method B.6) Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 7 / 9 Mutageenisuus: In vivo/ micronucleus assay/ hiiri: negatiivinen (CAS: , EU Method B.12). In vivo -kokeet eivät osoittaneet mutageenisia vaikutuksia Karsinogeenisuus: LOAEC/ hiiri: 1%, NOAEL: 0,1% (CAS: ). Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. Lisääntymismyrkyllisyys : Hedelmällisyyteen kohdistuvat vaikutukset: NOAEL/ rotta/ iholla/ 21d: 250 mg/kg bw/d (CAS: , EPA OTS ). Ei vaikutuksia. Myrkyllisyys emolle/kehitykselle: NOAEL/ rotta: 0,05 mg/kg bw/d (CAS: , EPA OTS ). Kehittymiseen vaikuttava myrkky Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Ei tunnettuja vaikutuksia Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen LOAEL (rotta) : Systeeminen myrkyllisyys: 478 mg/kg bw/d. LOAEL (rotta): Paikalliset vaikutukset: 2388 mg/kg bw/d Aspiraatiovaara Viskositeetin johdosta tämä tuote ei aiheuta aspiraation vaaraa Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Erityisesti vastavalmistettu tuote voi sisältää pieniä määriä erittäin myrkyllistä rikkivetyä, joka ärsyttää voimakkaasti silmiä ja hengitysteitä. Suuret pitoisuudet voivat lamauttaa keskushermoston toiminnan. Tuote sisältää pieniä määriä terveydelle vaarallisia nikkeli- ja vanadiiniyhdisteitä. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille Välitön myrkyllisyys vesieliöille kala (Oncorhynchus mykiss): LL50/96h = 79 mg/l (WAF, OECD 203) äyriäinen (Daphnia magna): EL50/48h = 2 mg/l (WAF, OECD 202) levä (Pseudokirchnerella subcapitata): EL50/72h = 1,5-6,3 mg/l (WAF, OECD 201) Pitkäaikaismyrkyllisyys vesieliöille kala (Oncorhynchus mykiss): NOEL/28d = 0,1 mg/l (Tutkittu aine Heavy fuel oil, QSAR) äyriäinen (Daphnia magna): NOEL/21d = 0,27 mg/l (Heavy fuel oil, QSAR) Myrkyllisyys muille eliöille Mikro-organismit (jätevesiliete) (Tetrahymena pyriformis): LL50/72h > 1000 mg/l, NOEL/72h = 14,9 mg/l (Kasvun estyminen, Heavy fuel oil, QSAR) 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Polttoöljyhiilivedyt ovat hitaasti hajoavia tai hajoamattomia. Anaerobisissa olosuhteissa hajoaminen on erittäin hidasta. Kevyimmät hiilivedyt ovat haihtuvia Kemiallinen hajoavuus ei hydrolysoidu vedessä Biokertyvyys Log Kow 4 - >6, Mahdollisesti kertyvä

8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 8 / Liikkuvuus maaperässä Tuote on veteen liukenematon ja pääosin haihtumaton. Polttoöljyhiilivedyt voivat adsorboitua maaperän tai sedimentin orgaaniseen aineeseen PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Tämän aineen ei katsota olevan pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen (PBT). Tämän aineen ei katsota olevan erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä (vpvb) Muut haitalliset vaikutukset Tuote on tahraava, ja suora kosketus aiheuttaa mm. linnuille ja kasveille haitallisia vaikutuksia. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Jätettä käsiteltäessä on huomattava sen aiheuttamat vaarat sekä huolehdittava tarvittavista varotoimenpiteistä, varoitusmerkinnöistä ja tietojen toimittamisvelvoitteesta Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista Tyhjät säiliöt voivat sisältää syttyviä tuotejäämiä. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YK-numero 1202 (VAK) 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi UN 1202 RASKAS POLTTOÖLJY, 3, III (VAK) 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 3 (VAK) 14.4 Pakkausryhmä III (VAK) 14.5 Ympäristövaarat MARINE POLLUTANT 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei vaadita. 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Päivitetty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) muutoksen (EU) N:o 453/2010 mukaan Kemikaaliturvallisuusarviointi Tälle aineelle on suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi. 16. MUUT TIEDOT 16.1 Muutokset edelliseen versioon Kohta 1.: Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot 16.2 Lyhenteiden selitykset

9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 9 / 9 CLP = Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1272/2008/EY aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta DSD = Euroopan neuvoston direktiivi 67/548/ETY vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä DPD = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä LOAEL = Lowest Observed Adverce Effect Level LOAEC = Lowest Observed Adverce Effect Concentration NOEL = No Observed Effect level NOAEL = No Observed Adverce Effect Level WAF = Water Accommodated Fraction DNEL = Derived No-Effect Level PNEC = Predicted No-Effect Concentration SU = Sector of Use PROC = Process Category ERC = Environmental Release Category 16.3 Tietolähteet Concawe report no. 8/2012 Chemical Safety Report; Concawe, Heavy Fuel Oil Components, 23/9/2012 CONCAWE, Guidance of safe use (from Iuclic) Luettelo R-lausekkeista ja vaaralausekkeista R20 Terveydelle haitallista hengitettynä. R45 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. R48/21 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle. R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R63 Voi olla vaarallista sikiölle. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. H332 Haitallista hengitettynä. H350 Saattaa aiheuttaa syöpää. H361 Epäillään vaurioittavan sikiötä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Käyttörajoitukset Tunnistetut käyttötavat : Aineen valmistus (SU: 3, 8, 9; PROC: 1, 2, 3, 8a, 8b, 15; ERC: 1) Käyttö välituotteena (SU: 3, 8, 9; PROC: 1, 2, 3, 8a, 8b, 15; ERC: 6a) Aineen jakelu (SU: 3; PROC: 1, 2, 3, 8a, 8b, 15; ERC: b, 6c, 6d, 7) Formulointi sekä aineiden ja seosten (uudelleen)pakkaaminen (SU: 3, 10; PROC: 1, 2, 3, 8a, 8b, 15; ERC: 2) Käyttö pinnoitteissa - Teollisuuskäyttö (SU: 3; PROC: 1, 2, 3, 8a, 8b, 15; ERC: 4) - ammattikäyttö (SU: 22; PROC: 1, 2, 3, 8a, 8b, 15; ERC: 8a, 8b) Käyttö polttoaineena - Teollisuuskäyttö (SU: 3; PROC: 1, 2, 3, 8a, 8b, 16; ERC: 7) - ammattikäyttö (SU: 22; PROC: 1, 2, 3, 8a, 8b, 16; ERC: 9a, 9b) Tie- ja rakennussovellukset - ammattikäyttö (SU: 22; PROC: 8a, 8b; ERC: 8d, 8f)

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH066

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH066 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 NESTE VALOPETROLI. FI Päiväys: 16.3.2015 Edellinen päiväys: 13.2.2014

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 NESTE VALOPETROLI. FI Päiväys: 16.3.2015 Edellinen päiväys: 13.2.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 10592) 135156, 765200, 896500 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 2,0%, 2,5%; (BE95TS2,0, BE95TS2,5) FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 2.11.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 2,0%, 2,5%; (BE95TS2,0, BE95TS2,5) FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 2.11. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 11 Tuotetunniste 111 Kauppanimi 112 Tunnuskoodi (ID 13012), 130580, 130140 12 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Shell Diesel kesä, talvi Tunnuskoodi 400001131, 400001133 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

POK, POV, POT. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

POK, POV, POT. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU POK, POV, POT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Polttoöljy -0/-10, -5/-15, -15/-25, -29/-34, -40/-44; Nestepolttoöljy

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Polttoöljy -0/-10, -5/-15, -15/-25, -29/-34, -40/-44; Nestepolttoöljy KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Polttoöljy -0/-10, -5/-15, -15/-25, -29/-34, -40/-44; Nestepolttoöljy FI -0/-10, -5/-15, -15/-25, -29/-34, -40/-44 Päiväys: 9.6.2014 Edellinen päiväys: 21.8.2012 1.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 Diesel, rikitön, kesälaatu -0/-10, kesälaatu -5/-15, -15/-25, -

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 Diesel, rikitön, kesälaatu -0/-10, kesälaatu -5/-15, -15/-25, - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 Diesel, rikitön, kesälaatu -0/-10, kesälaatu -5/-15, -15/-25, - FI 29/-34, -40/-44, kesä/talvilaatu; polttoöljyn valmistukseen laiva- ja junatoimituksissa (DIKR, DIR-0/10,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 10 Diesel, rikitön; Neste Pro Diesel. FI Päiväys: 7.6.2015 Edellinen päiväys: 1.6.2015

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 10 Diesel, rikitön; Neste Pro Diesel. FI Päiväys: 7.6.2015 Edellinen päiväys: 1.6.2015 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 10 Diesel, rikitön; Neste Pro Diesel FI Päiväys: 7.6.2015 Edellinen päiväys: 1.6.2015 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Moottoripolttoöljy -0/-10, -5/-15, -15/25, -29/-34, -40/-44;

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Moottoripolttoöljy -0/-10, -5/-15, -15/25, -29/-34, -40/-44; KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi Nestemoottoripolttoöljy (MPO0, MPO5, MPO15, MPO 1.1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MICROWASH 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MICROWASH 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53537 REACHrekisteröintinumero 01211945727339

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 95 SE, 4-T; Alkylaattibensiini. FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 16.3.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 95 SE, 4-T; Alkylaattibensiini. FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 16.3. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 95 SE, 4-T; Alkylaattibensiini FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 16.3.2015 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu,

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu, KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu, FI talvilaatu; Neste-bensiini 95 E10, 98 E5 (BE95 E10, BE98 E5), BE95E5 Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 12.3.2014

Lisätiedot

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1 Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KERABIT PIKISAUMO 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KERABIT PIKISAUMO 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Motor/Lämmitys KL, -40/-44,-15/-25, -29/-34, ACT KL, ACT -29/-34

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Motor/Lämmitys KL, -40/-44,-15/-25, -29/-34, ACT KL, ACT -29/-34 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi FINNSCO PRO-LINE JÄÄHDYTINNESTE PUNAINEN

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi FINNSCO PRO-LINE JÄÄHDYTINNESTE PUNAINEN x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Asetuksien (EY) N:o 1907/2006 ja 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot