Käyttöturvallisuustiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote"

Transkriptio

1 1. KOHTA: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotetunniste: AINEEN TAI SEOKSEN MERKITYKSELLISET TUNNISTETUT KÄYTÖT JA KÄYTÖT, JOITA EI SUOSITELLA: juurikanavien huuhteluun KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN TOIMITTAJAN TIEDOT: CANASOL 3 % liuos Magnum Dental AS, Aardla 13, Tartto, Viro Puhelin: Hätäpuhelinnumero: Viro 112, Suomi KOHTA: VAARAN YKSILÖINTI 2.1. Aineen tai seoksen luokitus: Luokitus määräyksen (EY) 1272/2008 (CLP) mukaisesti Huomiosana: Vaarallinen GHS05: syövyttävä Vaaralausekkeet: Ihon syövytys/ärsytys; kategoria 1D Metallia syövyttävät aineet ja seokset H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa H290: Voi syövyttää metalleja Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa (C 5 %) EUH Luokitus direktiivin 67/548/ETA I liitteen mukaisesti Xi, ärsyttävä R31 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. Vaikutus terveydelle R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa Merkinnät: Merkintä direktiivin 67/548/ETA I liitteen mukaisesti Tuotteen turvamerkintä ja varoitus: Xi, ärsyttävä. 1/6

2 R-lausekkeet: R31 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa. S-lausekkeet: S28 Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). S50 Ei saa sekoittaa happoihin Muut vaarat Aine ei täytä PBT-aineiden kriteerejä (ei ole PBT-aine) eikä vpvb-aineiden kriteerejä (ei ole vpvbaine). 3. KOHTA: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA SEOS Kemiallinen kuvaus: vesiliuos, joka sisältää natriumhypokloriittia, dinatriummetallisilikaattipentahydraattia ja dinatriumdetaattia. Terveydelle vaaralliset aineet Aineen nimitys Sisältö CAS-/REACH-nro Luokitus direktiivin 67/548/ETA mukaisesti Natriumhypokloriitti 2,5 3, 5 % Dinatriummetallisilikaattipentahydraatti C; N; R * Luokitus määräyksen (EY) nro 1272/2008* mukaisesti H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H290 Voi syövyttää metalleja. Silmävaurio 1. vaaraluokka H318 STOT, kertakosketus H335 Erittäin myrkyllistä vesieliöille vakavan myrkytyksen 1. vaaraluokka: H400 Biokertyvyyskerroin: 10 2,5 3,0 % C; R34-37 H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa»h335 * Yllä mainittujen R- ja H-lausekkeiden täydelliset tekstit löytyvät kohdasta KOHTA: ENSIAPUTOIMENPITEET Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Hengittäminen: Iho: Roiskeet silmään: Nieleminen: Eivät ole tarpeen. Aineen hengittäminen ei ole todennäköistä. Iho pestävä vedellä ja saippualla. Avatut silmät pestävä heti runsaalla vedellä. Ei saa juoda. Ei saa oksennuttaa! Juotava pari lasia vettä tai maitoa. Minkä tahansa huonovointisuuden jatkuessa käännyttävä lääkärin puoleen. 5. KOHTA: PALONTORJUNTATOIMENPITEET Sammutusaineet: tuote ei ole palovaarallinen. Käytetään palokohdetta vastaavia sammutusaineita. 2/6

3 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat: kuumennuksen ja tulipalon seurauksena voi syntyä vaarallisia höyryjä tai kaasuja. Palontorjuntaa koskevat ohjeet: tulipalon syttyessä käytettävä ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta ja täydellistä suojavarustusta. 6. KOHTA: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ Varotoimenpiteet, henkilösuojaimet ja menettely hätätilanteessa: vältettävä ihokosketusta ja käytettävä henkilösuojaimia. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: ei saa päästää vesistöön. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet: laimennetaan vedellä ja pyyhitään pyyhkeellä tai imeytetään aineeseen reagoimattomalla kuivalla materiaalilla ja sijoitetaan jätteen käsittelyyn sopivaan säiliöön. Alueen puhdistus viimeistellään pesemällä saastunut maa vedellä. Pesuvesi lähetetään edelleen jätteenkäsittelyyn kunnallis- ja maakuntaviranomaisten määräysten mukaisesti. Jätteenkäsittelymenetelmät: käsitellään kunnan, maakunnan ja valtion määräysten mukaisesti. 7. KOHTA: KÄSITTELY JA VARASTOINTI Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet: Vältettävä höyryn, sumun tai roiskeiden hengitystä. Vältettävä kosketusta hapettajiin. Vältettävä höyryjen, sumujen tai roiskeiden joutumista silmään. Vältettävä pitkäaikaista tai toistuvaa kosketusta ihoon. Pese kädet aineen käsittelyn jälkeen ja ennen ruokailua. Sulje pullo heti käytön jälkeen. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, yhteensopimattomuudet mukaan lukien: Pidä säiliö kuivana. Tuotteen varastointilämpötila on +2 C - +8 C. Pidä säiliö tiiviisti suljettuna. Varastoidaan suoralta auringonvalolta suojattuna. Säilytetään erillään hapoista. Säilytetään erillään oksidoivista aineista. Säiliötä säilytetään hyvin tuuletetussa tilassa. Säilytetään viileässä ja kuivassa paikassa. Pakkausmateriaalit Suositeltavat: tummalasinen pullo. Epäsopivat: tavalliset metallit. 8. KOHTA: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖSUOJAIMET Asianmukainen tekninen valvonta Käytetään hyvin tuuletettavassa tilassa. Henkilökohtaiset suojausmenetelmät, mm. henkilösuojaimet Hengityksen suojaus: Vältettävä höyryn, sumun tai roiskeiden hengittämistä. Silmien/kasvojen suojaus Vältettävä höyryn joutumista silmään. Silmien suojaamiseksi on suositeltavaa käyttää seuraavia suojavälineitä: sivusuojatut suojalasit. Ihon suojaus Vältettävä pitkäaikaista tai toistuvaa kosketusta ihoon. Iholle joutumisen välttämiseksi valittava käsineet ja suojavaatetus kosketusalttiuden perusteella ja käytettävä niitä. Nieleminen Ei saa niellä. Kädet tulee pestä aineen käytön jälkeen ja ennen ruokailua. 9. KOHTA: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Fyysinen ulkonäkö: Olomuoto: läpinäkyvä neste Väri: vaaleankeltainen Haju: kloorille tyypillinen haju ph: Luonteenomaiset lämpötilat Kiehumispiste ( C): ~ 100 C Jäätymis-/sulamispiste ( C): noin 0 C Suhteellinen tiiviys: 1,05 1,15 (20 C) Liukoisuus veteen: liukenee 3/6

4 10. KOHTA: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Kemiallinen stabiilius: Vaarallisen polymerisaation mahdollisuus: Yhteensopimattomat materiaalit: Stabiili. Vaarallisia hajoamistuotteita ei ole tiedossa. Ammoniakki, redusoivat aineet, palovaaralliset materiaalit, orgaaniset aineet ja hapot. 11. KOHTA: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Vaaralliset sisältöaineet: Natriumhypokloriitin liuos: 100 % aktiivista klooria LD 50 (suun kautta, hiiri) 5800 mg/kg. 12. KOHTA: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Liikkuvuus maaperässä: Tiedot tämän tuotteen vaikutuksesta ympäristöön puuttuvat. Oikean käsittelyn ja käytön yhteydessä ympäristöongelmat eivät ole todennäköisiä. Biokertyvyys: Asiaan liittyvä lisätieto puuttuu. Ympäristömyrkyllisyys: Vahingollinen vaikutus ph:n muutoksen seurauksena. PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset: PBT: Ei sovelleta. vpvb: Ei sovelleta. Muut haitalliset vaikutukset: Asianmukainen lisätieto puuttuu. 13. KOHTA: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Jätteiden käsittelymenetelmät: Pienet määrät (max. 5 litraa) ylimääräistä tuotetta voidaan huuhtoa veden mukana viemäriin. Suuret määrät on lähetettävä jätteenkäsittelyyn valtuutettuun jätteenkäsittelylaitokseen. Tyhjä säiliö katsotaan tavalliseksi sekajätteeksi. Huom. Käyttäjän on otettava huomioon jätteenkäsittelyyn liittyvät mahdolliset erityiset lainsäädännölliset, ohjeelliset ja hallinnolliset säädökset, jotka voivat olla voimassa joko EU:ssa, kansallisella tai paikallisella tasolla. 14. KOHTA: KULJETUSTIEDOT Natriumhypokloriitin liuosta voidaan kuljettaa vaarallisten kuljetusten määräysten mukaisesti turvaluokkaan 8 (syövyttävät aineet) kuuluvien tuotteiden mukaisesti. Turvamerkintä Vaaraluokka nro 8 Syövyttävät aineet RID/ADR YK-numero 1791 Kuljetuksen tunnusnimi Natriumhypokloriitin liuos Vaaraluokka 8 YK-pakkausryhmä III Turvamerkintä Syövyttävät aineet, 8 Luokitusmerkintä C9: Varoituslipuke 80/1791 (vaaran tunnusnumero 80) (YK-numero 1791) 4/6

5 IMDG/IMO YK-numero 1791 Vaaraluokka 8 YK-pakkausryhmä III Kuljetuksen tunnusnimi Natriumhypokloriitin liuos EmS-numero: F-A, S-B Merta saastuttava aine Ei ole IATA/IT-ICAO Kuljetuksen tunnusnimi Natriumhypokloriitin liuos YK-numero 1791 Vaaraluokka 8 YK-pakkausryhmä III IATA-vaaramerkintä Syövyttävät aineet Merkintä pakkauksessa matkustajakoneessa 819 Merkintä pakkauksessa rahtikoneessa 821 Max määrä matkustajakoneessa 1 litra Max määrä rahtikoneessa 60 litraa Erityisvaatimukset A3 ERG-koodi (Hätätilanteiden ehkäisyn ja ratkaisujen ohjekirja) KOHTA: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Tuote on tarkoitettu ainoastaan ammattikäyttöön hammashoidossa. Tarkoituksenmukaisesti käytettäessä tuote on vaaraton. Säilytettävä kaukana lämmittimistä ja suojattava suoralta auringonvalolta. Tuotteen säilytyslämpötila on +2 C - +8 C. 16. KOHTA: MUUT TIEDOT ja 3. kohdassa viitattujen H-lausekkeiden koko tekstit H290 Voi syövyttää metalleja. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille ja 3. kohdassa viitattujen R-lausekkeiden koko tekstit R31 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. R34 Syövyttävää. R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa ja 3. kohdassa viitattujen S-lausekkeiden koko tekstit Roiskeet iholla huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). S50 Ei saa sekoittaa happoihin Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset ADR: eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) RID: kansainvälinen sopimus vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksista (International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG-koodi: kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksen koodi (International Maritime Dangerous Goods Code) ICAO/IATA: Kansainvälinen siviili-ilmailuvirasto / Kansainvälinen ilmakuljetusliitto (International Civil 5/6

6 Aviation Organization/ International Air Transport Association). UN: YK-numero PBT: pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen vpvb: erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä. ILMOITUS VASTUUVAPAUDESTA. Esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihin ja vastaavat toimitusvalmista tuotetta. Ne on tarkoitettu tuotteen kuvaamiseen turvavaatimusten mukaisesti eikä konkreettisten ominaisuuksien takuuksi. on laadittu (EY) nro 1907/2006 (REACH) määräysten mukaisesti. Ammattikäyttäjät voivat halutessaan tilata käyttöturvallisuustiedotteen. 6/6

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 NE 43 EPOKSILIIMA, liima+kovetin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 16-NE43 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7111.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CT FLON 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CT FLON 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 165-3607C4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Heti KalkkiPois KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Heti KalkkiPois 1.1.2 Tunnuskoodi 32.12091 1.2

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

: ALFACALCIDOL CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1.

: ALFACALCIDOL CRS. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. KOHTA 2: Vaaran yksilöinti. 1.1. Julkaisupäivä: 27/06/2013 Päivitetty: 21/08/2014 Korvaa tiedotteen: 27/06/2013 Versio: 6.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotemuoto : Aine Kauppanimi

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Kauppanimi: Tulenkestävä korjausmassa Päiväys: 30.5.2015 Edellinen päiväys: 2.3.2012

1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Kauppanimi: Tulenkestävä korjausmassa Päiväys: 30.5.2015 Edellinen päiväys: 2.3.2012 1 (7) 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tunnuskoodi: 63151 Reach-rekisteröintinumero: - 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 7 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NANOLUBRICANT 2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 NANOLUBRICANT 2010 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi NL-32010 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 (6) 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Tunnuskoodi: 53014 (25kg), 33014 (1000kg) Reach-rekisteröintinumero: - 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke SPS Loke Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.09.2010 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SPS Loke Tuotekoodi 180005 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006

Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Käyttöturvallisuustiedotteet asetus (EY) N:o 1907/2006 Pattex Malarfog, all colours Sivu 1 / 8 SDB-nro : 471052 V001.1 Viimeistelty, pvm.: 29.10.2013 Painatuspäivä: 16.06.2014 1.1 Tuotetunniste Pattex

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine

: Fairy Sensitive Käsitiskiaine Julkaisupäivä: 25/06/2012 Päivitetty: Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kemialliset tyyppi Kauppanimi Tuotekoodi : Seos : Fairy Sensitive

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Univar Chain Lubricant (Aerosol) Tarkistus 16.03.2012 Laadintapäiväys 04 Tarkastuspäivä 29.09.2011 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105205

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Buehler EpoHeat Härter Tunnuskoodi 20-8122-016 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot