Optimaalinen hoitotyöntekijämääritys Salon aluesairaalan päivystyksessä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Optimaalinen hoitotyöntekijämääritys Salon aluesairaalan päivystyksessä."

Transkriptio

1 Optimaalinen hoitotyöntekijämääritys Salon aluesairaalan päivystyksessä. Keinoja päivystyspotilaiden määrän vähentämiseen ja hoitotyöntekijän työn kuormittavuuden keventämiseen. Selvitystyö. Minna Santikko Sarja Serie A nro 7,

2 Optimaalinen hoitotyöntekijämääritys Salon aluesairaalan päivystyksessä Keinoja päivystyspotilaiden määrän vähentämiseen ja hoitotyöntekijän työn kuormittavuuden keventämiseen selvitystyö Minna Santikko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisuja, sarja A nro 7, 2012 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Turku 2012

3 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja tekijä Kielenkääntäjä: Anna Saarukka ISSN ISBN (pdf)

4 KUVAILULOMAKE VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN JULKAISUJA, sarja A, nro 7 Teoksen nimi: Optimaalinen hoitotyöntekijämääritys Salon aluesairaalan päivystyksessä Keinoja päivystyspotilaiden määrän vähentämiseen ja hoitotyöntekijän työn kuormittavuuden keventämiseen selvitystyö Laajuus: 44 sivua 7 liitesivua Tekijä: Minna Santikko Tiivistelmä: Selvitystyön tausta ja tarkoitus: Selvitystyö on kliinisen hoitotieteen seminaarit ja harjoittelun opintojakson kehittämistyö. Työn tarkoituksena on selvittää Salon aluesairaalan päivystyksen optimaalinen hoitotyöntekijämiehitys sekä etsiä keinoja päivystyspotilaiden määrän vähentämiseen ja hoitotyöntekijöiden työn kuormittavuuden keventämiseen. Aineisto ja menetelmät: Selvitystyö pohjautuu terveydenhuollon päivystyksen optimaaliseen hoitotyöntekijämiehitykseen perustuvaan kirjallisuuskatsaukseen. Tämän lisäksi työssä on hyödynnetty Aallon (2007) SoteMBA kehittämistyötä sekä Salon seudun kansanterveystyön kuntayhtymän ja Salon aluesairaalan tietojärjestelmien tilastoja. Salon aluesairaalan hoitotyöntekijöiltä kerättiin kahden viikon ajalta Paoncil-kyselylomakkeella arviota joka työvuoron kiireellisyydestä. Tämä aineisto analysoitiin. Päivystyksessä tehtiin puhelinohjausmittausta viikon ajan. Tulokset: Aluesairaalan päivystys tarvitsisi kolme sairaanhoitajan toimea, joilla toteutetaan triage-hoitajan toimenkuvaa. Kehittämisehdotukset: Päivystyksen puhelinohjaus/-neuvontanumero, johon keskitetään kaikki vanhan Salon kaupungin ohjausta ja neuvontaa vaativat puhelut. Ohjausta ja terveysneuvontaa antavat internetsivut. Ohjeistus vanhainkoteihin sekä hoitokoteihin päivystykseen lähettämisestä kiireettömissä tapauksissa. Salon aluesairaalan päivystykseen triage-järjestelmän ja triagehoitajan toimenkuvan perustaminen. Hiljainen raportointi arkena. ISSN ISBN (pdf) Hinta: Teoksen saa tulostaa veloituksetta omaan käyttöön. Tilausosoite:

5 PRESENTATIONSBLAD EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS PUBLIKATIONER, serie A, nr 7 Publikation: En optimal dimensionering av vårdpersonalen på jouren på Salo kretssjukhus Olika sätt att minska på mängden jourpatienter och att lätta på vårdpersonalens arbetsbelastning utredning Omfattning: 44 sidor 7 sidor bilagor Författare: Minna Santikko Sammandrag: Utredningens bakgrund och syfte: Utredningen är ett utvecklingsarbete inom studiekursen klinisk vårdvetenskap: seminarier och praktik. Syftet med arbetet är att utreda den optimala bemanningen av vårdpersonal på jouren på Salo kretssjukhus och att leta efter olika sätt att minska på mängden jourpatienter och lätta på vårdpersonalens arbetsbelastning. Material och metoder: Utredningen baserar sig på en litteraturöversikt över en optimal bemanning av vårdpersonalen på jouren inom hälsovården. Därtill har det i arbetet dragits nytta av Aaltos (2007) Social- och hälsovårdens MBA utvecklingsarbete samt statistik från datasystemen i samkommunen för Salo regionens folkhälsoarbete och Salo kretssjukhus. Av vårdpersonalen på Salo kretssjukhus samlade man under två veckors tid med Paoncilfrågeformulär in en evaluering över brådskan under varje arbetsskift. Det här materialet analyserades. På jouren utfördes mätning av instruering per telefon under en veckas tid. Resultat: Kretssjukhusets jour skulle behöva tre sjukskötartjänster med vilka man verkställer en triage-skötares befattning. Utvecklingsförslag: Instruering per telefon/informationsnummer för jouren. Dit koncentreras alla samtal från gamla Salo stads område i de fall då det behövs instruering och information. Webbsidor som ger information och hälsorådgivning. Instruering till åldringshemmen och vårdhemmen om överföring till jouren i icke brådskande fall. Inrättande av befattning för triagesystem och triage-skötare på jouren på Salo kretssjukhus. En tyst rapportering under vardagarna. ISSN ISBN (pdf) Pris: Publikationen får skrivas ut avgiftsfritt för eget bruk. Distribution:

6 DOCUMENTATION PAGE PUBLICATIONS OF THE HOSPITAL DISTRICT OF SOUTHWEST FINLAND, series A, no 7 Title: Determination of the optimal dimensioning of the nursing staff at the Emergency Call Service at Salo Regional Hospital Ways to lower the amount of emergency care patients and to lighten the workload of the nursing staff a study Size: 44 pages 7 appendix pages Author: Minna Santikko Abstract: Background and purpose of the study: The study is a development within the study module Clinical Nursing Science seminars and training. The aim of the study is to find out the optimal manning of nursing staff at the Emergency Call Service at Salo Regional Hospital as well as find out ways to lower the amount of emergency care patients and to lighten the workload of the nursing staff. Material and methods: The study is based on a literature survey over optimal manning of the nursing staff at the Nursing Emergency Call Service. In addition the study has used Aalto s (2007) Social and Health Care Management MBA development as well as statistics from the data systems in the municipal federation for Salo region s national health work and Salo Regional Hospital. From the nursing staff at Salo Regional Hospital was gathered with Paoncilquestionnaires during two weeks assessments over how busy each working shift was. This material was analysed. At the Emergency Call Service was measured the instructions given over the phone during one week. Results: The Emergency Call Service at the Regional Hospital would need three nursing positions, by which a triage-nurse s job description is implemented. Suggestions for development: Instructions given over the phone/health centre on-call service for the Emergency Call Service. All calls from the old Salo City area would be concentrated there when there is a need for instructions and guidance. Web pages with guidance and health care instructions. Instructions for retirement homes and nursing homes for transports to the Emergency Call Service in non-acute situations. Set up a post for a triage-system and for a triage-nurse at the Emergency Call Service at Salo Regional Hospital. Silent reporting during weekdays. ISSN ISBN (pdf) Price: The publication can be printed free of charge for personal use. Orders:

7 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 7 2 TIEDONHAKUPROSESSI 8 3 KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA MENETELMÄT 10 4 TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN TOTEUTUMINEN Päivystys toimintana Yhteispäivystys päivystystoimintana 12 5 OPTIMAALINEN HOITOHENKILÖKUNTAMIEHITYS 13 YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ 5.1 Optimaalisen hoitohenkilöstömitoituksen edut Hoitotyöntekijöiden optimaalisuuden arviointi päivystyksessä 15 6 TRIAGEN JA POTILASOHJAUKSEN MERKITYS PÄIVYSTYKSESSÄ Triage-luokitusten käyttöperiaatteet Triage-luokitukset Triage-hoitajan työnkuva Potilasohjaus päivystyksessä Sairaanhoitajan antama puhelinneuvontaohjaus Puhelinneuvontapalvelun toimintamalli 22 7 AINEISTONKERUU Polikliiniset tunnusluvut Paoncil-mittari Puhelinohjausmittaus 25 8 TULOKSET Aluesairaalan hoitotyöntekijöiden määrän arviointi tunnuslukujen perusteella Paoncil-mittarin tulokset Salon aluesairaalan päivystyksen hoitotyöntekijöiden Paoncil-tulokset Puhelinohjausmittauksen tulokset 35 9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA Selvitystyön luotettavuus Kehittämisehdotukset 37 LÄHTEET 41 LIITTEET 45

8 1 JOHDANTO Hoitohenkilökunnan oikea mitoitus on entistä tärkeämpää, koko terveydenhuoltoon liittyvien resurssi- ja kustannuspaineiden johdosta. Hoitohenkilökunnan mitoitukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä noin 60 prosenttia terveydenhuollon kustannuksista on palkkakustannuksia. (Aalto 2007.) Toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää henkilöstön riittävyydestä huolehtimista sekä palveluiden järjestämistä seudullisena ja alueellisena yhteistyönä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003:18). Salon seudulla päivystyspotilaita hoidetaan kansanterveystyön kuntayhtymän päivystyksessä sekä aluesairaalan päivystyksessä. Päivystysvastaanottoa tullaan tulevaisuudessa toteuttamaan osittain rinnakkaisena toimintana samassa päivystyspisteessä. Päivystyspotilaita arvioidaan seudulla olevan noin vuodessa (SAS / OB02A1 2007, TK lääkärikäynnit työaikalajeittain 2007). Tällä selvitystyöllä kartoitettiin optimaalista hoitohenkilökuntamitoitusta erikoissairaanhoidon päivystykseen. Selvitystyö kuului osana Turun yliopistossa hoitotieteen laitoksella suoritettavaan terveystieteiden maisteriopintojen kliinisen hoitotieteen asiantuntijaharjoittelua ja seminaareja. Selvitystyö toteutettiin oletuksesta, että yhteispäivystyksessä toimii rinnakkain kansanterveystyön kuntayhtymän- ja erikoissairaanhoidon päivystykset. Työn alatavoitteena on kartoittaa triage-luokitusta yhteispäivystyksessä sekä triage-hoitajan toimenkuvaa sekä osaamisvaatimusta. Työssä tuodaan esille ehdotuksia ja keinoja miten päivystyspotilasmäärää olisi mahdollista vähentää. Optimaalisen hoitohenkilöstömitoituksen tulisi olla näyttöön perustuvaa (Kukkonen ym. 2008). Tässä työssä käytetään eri keinoja optimaalisen hoitohenkilöstömiehityksen arvioimiseksi. Aluesairaalan päivystyshoitotyöntekijöiden mitoitusta arvioitiin polikliinisten tunnuslukujen avulla. Tämän lisäksi päivystyshoitotyöntekijät arvioivat kahden viikon ajan omaa työvuoroaan Paoncil-mittarin avulla. Hoitotyöntekijöiden antamaa puhelinohjausmäärää mitattiin viikon ajan. Tiedonhakuprosessi ulottuu kansallisiin ja kansainvälisiin tietokantoihin. Eri yhteispäivystysten osastonhoitajia on haastateltu puhelimitse päivystyshoitotyöntekijöiden mitoitukseen sekä yleisesti yhteispäivystyksen organisointiin liittyvissä asioissa. 7

9 2 TIEDONHAKUPROSESSI Kirjallisuuskatsausta ja tiedonhakua tehtiin elo-lokakuun välisenä aikana. Hakukoneina käytettiin kotimaisista tietokannoista: Medicin, Stakesin sivuja, Sotkanetia, Kuntaliiton sivuja sekä STM:n hakukonetta. Tämän lisäksi käytettiin GOOGLE-hakukonetta sekä kirjaston kirjatietokantoja ja ARTO-tietokantaa. Hakusanoina käytettiin optimaalinen henkilöstömiehitys, henkilöstöresurssi, henkilöstömäärä, henkilöstömittari. Hakuaika sijoitettiin vuosien välille ja huomioitiin väitöskirjat, pro Gradututkielmat sekä muu julkaistu kirjallisuus. Medic-tietokannassa henkilöstömitoitu* tuotti kahdeksan osumaa, joista valittiin kaksi artikkelia. Toinen näistä artikkeleista on Aallon (2007) Tampereen teknillisessä yliopistossa tekemä Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA-kehittämistyö. Työssä on mitattu erikoissairaanhoidon hoitohenkilöstön perusmiehityksen seurantaan, arviointiin ja vuosisuunnitteluun tarvittavat tunnusluvut ja mittarit. Työssä mitattuja polikliinisia tunnuslukuja testataan tässä työssä. Muut artikkelit liittyivät vanhusten osastohoitoon liittyviin henkilöstömiehityksiin. Henkilöstömäär* tuotti yhden tietueen, jota ei valittu, koska liittyi laboratoriomiehitykseen. Henkilöstöresur*-hakusana tuotti neljä osumaa, joista valittiin kaksi. Muut tietueet käsittelivät hammashuollon henkilöstöresursointia. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tietokanta tuotti henkilöstömitoitus -hakusanalla 16 tietuetta. Kaikki tietueet käsittelivät lakimuutoksia, eivät liittyneet kyseiseen aiheeseen. Henkilöstömäär* tuotti 11 osumaa, joita ei valittu, koska eivät käsitelleet päivystyksen henkilöstömäärää. Henkilöstöresur* tuotti 14 tietuetta, mutta eivät soveltuneet tähän työhön, koska eivät käsitelleet päivystyshenkilöstöresurssi. Henkilöstömiehity* ei tuottanut yhtään osumaa. Stakes-tietokannasta etsittiin artikkeleja samoilla hakusanoilla. Henkilöstömitoitu* tuotti 22 tulosta, jotka käsittelivät sosiaalihuoltoa tai ikääntyneiden terveydenhuoltoa. Näitä artikkeleja ei valittu. Henkilöstöresur* -käsite tuotti 15 osumaa, jotka liittyivät valtionhallintoon sekä dementiapotilaiden hoitoon, artikkeleja ei valittu. Henkilöstömäär* tuotti 15 osumaa, joista valittiin yksi. Valitsemattomat tietueet käsittelivät mielenterveyteen liittyviä artikkeleja, koulutusmateriaalia sekä sosiaalihuoltoa. Suomen Kuntaliiton sivuilla hakusana henkilöstömitoitu* tuotti viisi tulosta, joista kaksi valittiin luettavaksi. Muut artikkelit käsittelivät ikääntyneiden 8

10 henkilöstömiehitystä. Hakusanat henkilöstömäär* ja henkilöstöresur* ei tuottanut yhtään osumaa. ARTO-tietokanta tuotti yhteensä 41 osumaa, joita ei voitu hyödyntää, koska tietueet sisälsivät muuta kuin päivystyksen henkilöstömiehitykseen liittyvää tietoa. Sotkanet-tietokanta ei palvellut tätä työtä. Kansainvälisistä tietokannoista käytettiin Medline OVID, Cinahl sekä PubMed OVID tietokantoja. Haut rajattiin englanninkielisiin hoitotieteen julkaisuihin sekä vuosille Hakulausekkeina käytettiin erilaisia kombinaatioita emergency room, emergency department, nurse staffing ratio. Medline PubMed hakukoneen tuloksena oli viisi osumaa, joista kahta käytettiin tässä työssä. Cinahl tuotti samoilla hakulausekkeilla 445 osumaa, jonka jälkeen hakua supistettiin viidellä vuodella. Tämä tuotti 135 osumaa, joista täysin päivystyksen henkilöstömiehitykseen liittyi viisi artikkelia. Näitä hyödynnettiin tässä työssä. PubMed tietokannassa hakulausekkeella saatiin kuusi osumaa, joista kahta käytettiin tässä työssä. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi potilaskäynteihin ja potilasmääriin sekä ensiavun hoitohenkilökuntaan liittyviä VSSHP:n Salon aluesairaalan OBERON-tilastoja vuodelta 2007 hyödynnettiin. Salon seudun kansanterveystyön kuntayhtymän potilasmäärätilastoja vuodelta 2007 käytettiin tiedonkeruu välineenä. Syyskuussa 2008 soitin Hyvinkään, Rauman sekä Forssan yhteispäivystysten osastonhoitajille ja tiedustelin, miten kyseisissä yhteispäivystyksissä hoitohenkilökuntamitoitusta on arvioitu ennen yhteispäivystystoiminnan alkamista. Yhteispäivystysten valinnan kriteerinä käytettiin eri organisaatiopohjan omaavia päivystyksiä. Kyseisissä yhteispäivystyksissä ei ollut suoritettu tieteellistä hoitotyöntekijämiehitysarviointia, vaan päivystystoiminta toteutettiin samalla hoitotyöntekijämiehityksellä kuin ennen yhteispäivystystä. Asiantuntija-tiedonantajina käytettiin molempien organisaatioiden osastonhoitajia sekä tietohallinnon asiantuntijoita. 9

11 3 SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA MENETELMÄT Tämän selvitystyön tarkoituksena oli määrittää vuonna 2011 alkavan rinnakkaisen päivystyksen erikoissairaanhoidon hoitotyöntekijämiehitys sekä pohtia triagejärjestelmää ja triage-hoitajan tehtävää. Näiden lisäksi selvitystyössä pohdittiin keinoja päivystyspotilasmäärän vähentämiseen. Tavoitteet: 1. Yhteispäivystyksen hoitohenkilökunnan optimaalinen määrittäminen 2. Triage-hoitajan toimenkuva ja tehtävä 3. Päivystyspotilasmäärän vähentämiseen liittyvien keinojen selvittäminen Menetelmät Systemaattinen kirjallisuuskatsaus tehtiin päivystyksen henkilöstömiehitykseen tehdyistä tutkimuksista. Triage-hoitajan tehtäviä ja työnkuvaa sekä eri toimintamalleja määritettiin kirjallisuuden perusteella. Erilaisia kehittämisehdotuksia päivystyspotilaiden määrän vähentämiseksi etsittiin kirjallisuudesta ja tutkimuksista. Näistä valittiin Salon seudun päivystykseen soveltuvia keinoja. Optimaalista henkilöstömiehitystä määritettiin käyttämällä organisaation tietokannoista saatavia tilastoja. Näiden lisäksi testattiin Paoncil-mittarin käytettävyyttä päivystyksen hoitohenkilökunnan miehityksen määrittämiseen. Paoncil-mittarilla aineistoa kerättiin kaksi viikkoa lokakuun alussa vuonna Puhelinmittausta tehtiin yksi viikko. Puhelinmittauksen tarkoituksena oli mitata, kuinka paljon asiakaspuhelinohjaus vie hoitotyöntekijältä aikaa päivässä. Päivystyksen hoitohenkilökunnan määrittämiseen käytettiin polikliinisia tunnuslukuja. 10

12 4 TERVEYDENHUOLLON PÄIVYSTYKSEN TOTEUTUMINEN 4.1 Päivystys toimintana Päivystyksellä terveydenhuollossa tarkoitetaan vuorokauden ajasta riippumatta annettavaa hätätapausten välitöntä hoitoa, kiireellistä vuorokauden sisällä hoitoon hakeutumisesta tai lähetteen vastaanottamisesta annettavaa polikliinista hoitoa, ennakoimatonta vuodeosasto-, tarkkailu- tai tehohoitoa, ennakoimatonta leikkaustoimintaa sekä yliopistosairaalan alueellisiin tai valtakunnallisiin erityisvastuisiin liittyvää päivystysluonteista varallaoloa (Ermes ym. 2003, Erikoissairaanhoitolaki 2005, Kansanterveyslaki 2005). Valtioneuvoston asetuksella (VNA 1019/2004) säädettiin, että terveyskeskuksen on järjestettävä henkilölle mahdollisuus välittömään yhteydensaantiin virka-aikana, ja virka-ajan ulkopuolella tulee järjestää päivystys (Koponen & Sillanpää 2005). Päivystystoiminnan päämääränä ei ole lopullisesti ratkaista kaikkia potilaan lääketieteellisiä ongelmia, vaan selvittää päivystyskäynnin aiheuttanut akuutti ongelma ja ohjata potilas tarvittaessa jatkohoitoon (Mattila 2006). Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito soveltavat antamissaan palveluissa hoidon porrastusta. Perusterveydenhuollossa kansanterveystyöllä tarkoitetaan yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuvaa terveyden edistämistä sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, sekä yksilön sairaanhoitoa (Kansanterveyslaki 1972). Erikoissairaanhoidolla tarkoitetaan lääketieteen erikoisalojen mukaisia sairauden ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon ja lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvia terveydenhuollon palveluja (Erikoissairaanhoitolaki 1989). Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulee alueellaan huolehtia erikoissairaanhoitopalvelujen yhteensovittamisesta ja yhteistyössä terveyskeskusten kanssa suunnitella ja kehittää erikoissairaanhoitoa siten, että kansanterveystyö ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. (Erikoissairaanhoitolaki 2004.) Sairaanhoitopiirit tuottavat yhä useammin myös perusterveydenhuollon päivystyksen (Aaltonen ym. 2007). Lisäksi sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulee sille kuuluvia tehtäviä hoitaessaan olla alueensa kuntien sosiaalitoimen kanssa sellaisessa yhteistyössä, jota tehtävien asianmukainen suorittaminen edellyttää. (Erikoissairaanhoitolaki 2004.) 11

13 Päivystysyhteistyö on toimintatapa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Niiden välistä yhteistyötä on toteutettu erilaisilla työnjakosopimuksilla kuten hoitoketjuilla. (Kangas ym ) Salon seudun päivystyspisteissä potilaan hoidon kiireellisyyden arvioinnissa käytetään hoidon porrastusta näiden organisaatioiden johtavien lääkäreiden vuonna 2006 päivitettyä ja yhteisesti hyväksyttyä mittaria. (Liite 1.) Päivystys voidaan järjestää monella tavalla. Perinteisin tapa on, että erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto järjestävät sen omana toimintanaan (Kangas ym. 2002). Vuonna 2006 ympärivuorokautisia perusterveydenhuollon päivystyspisteitä oli 45, ja määrä on tästä vähentynyt. Päivystävien sairaaloiden toiminnan luonne on muuttunut viime vuosina, kun lähes kaikkialla sairaalapäivystyksen yhteyteen on tullut perusterveydenhuollon päivystys joko ympärivuorokautisesti tai yöajaksi. (Tamminen 2008.) Lääkäriliiton vuonna 2000 tekemän kyselyn mukaan suurin osa kunnista järjestää kiireellisen sairaanhoidon yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Päivystystoiminnan keskittäminen erikoissairaanhoidon yhteyteen yhteispäivystykseksi on asettanut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyölle uusia vaatimuksia, jonka johdosta päivystystoiminta keskitetään yhteen päivystyspisteeseen. (Kangas ym ) 4.2 Yhteispäivystys päivystystoimintana Yhteispäivystys on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä toimintaa, jossa palveluita tuotetaan yhteisen henkilöstön voimin. Keskittäminen vaatii uudenlaisia toimintatapoja, jossa vastuu ja valta toiminnasta jakautuvat keskittämisen seurauksena yhä useammalle organisaatiolle. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisellä yhteistyöllä voidaan pyrkiä potilaiden hoidon tehostamiseen, hoidon saumattomuuden lisääntymiseen tai kustannusten vähentämiseen. (Järvi 2000, Mäntymaa 2003.) Yhteispäivystyksiä on rakennettu ympäri Suomea ja jokainen yhteispäivystys on rakennettu seudun käytännön ehdoin, mikä vaatii jatkuvaa kehittelyä. Päivystyksen järjestämisestä ei ole yksityiskohtaisia valtakunnallisia ohjeita. Monilla maamme paikkakunnilla on virka-ajan ulkopuolinen yleislääkäripäivystys siirretty joko alue-, keskus- tai yliopistosairaalan yhteyteen. (Miettola ym. 2003, Vaula & Kantonen 2007.) Yksi keskeinen syy päivystysjärjestelmän muutokselle on keskus- ja aluesairaalakannan 12

14 vanheneminen, jotka eivät enää vastaa tämän päivän tarpeita. Terveydenhuollon palveluja käyttävät ihmiset ovat entistä valistuneempia ja vaativat tiettyä palvelutasoa. Yhteispäivystyksen eduiksi luetaan, myös turvallisuuden tunne, sillä isompi päivystys luo turvallisuutta. (Järvi 2000.) Yhteispäivystyksen merkittävin etu on osaavan henkilöstön saatavuuden turvaaminen. Kiireellisesti tarvittava apu saadaan samasta paikasta ongelman laadusta riippumatta. (Kuntaliitto 2007.) 5 OPTIMAALINEN HOITOHENKILÖKUNTAMIEHITYS YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ 5.1 Optimaalisen hoitohenkilöstömitoituksen edut Optimaalisella hoitohenkilöstömitoituksella tarkoitetaan optimaalista henkilöstömäärää ja -rakennetta tietyn potilasmäärän/potilaslaadun hoitamiseksi (Aalto ym. 2005, Pitkäaho ym. 2008). Hyvän ja laadukkaan hoitotyön lähtökohtana pidetään optimaalisia ja riittävästi resursoituja henkilöstövoimavaroja. Optimaalinen henkilöstömitoitus edellyttää mittaamista ja luokitusten käyttöä. Näin voidaan arvioida ovatko potilaiden tarpeet ja heille tarjotut palvelut suhteessa toisiinsa. (Mäntyranta ym. 2004, Raunio & Ohinmaa 2004, Pitkäaho ym ) Hoitohenkilökunnan optimaalisella mitoituksella on havaittu olevan positiivinen vaikutus hoidon laatuun (Aalto 2007, Sosiaali- ja terveysministeriö 2003:18). Optimaalista henkilöstömiehitystä erikoissairaanhoidon päivystyksessä ovat Suomessa tutkineet Aalto ym. (2005), jossa tarkoituksena oli selvittää sähköisiä tietokantoja arvioimalla henkilöstöresurssien tarvetta potilastyytymättömyyden ja henkilöstön työn kuormittavuuden perusteella. Tutkimuksessa etsittiin henkilöstömitoituksen tunnuslukuja, joiden avulla voidaan arvioida henkilöstöresursseja vuodeosastoilla ja poliklinikoilla. Tutkimuksessa löydettiin polikliiniseen henkilöstöresurssien arviointiin sopivia tunnuslukuja, jotka vaativat vielä lisätestaamista ja arviointia. Hoitohenkilökunnan optimaalisesta määrästä päivystyksessä potilaiden hyvän hoidon turvaamiseksi ei ole riittävästi luotettavaa tietoa. Aalto (2007) etsi vastausta kysymykseen, millä tunnusluvuilla tai mittareilla voidaan seurata, arvioida ja suunnitella 13

15 erikoissairaanhoidossa toimivan hoitohenkilöstön mitoitusta vuodeosastoilla ja poliklinikoilla Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Tutkimuksessa huomioitiin erityisesti potilaiden, hoitohenkilöstön ja kunnan intressit optimointiin vaikuttavina tekijöinä. Päivystysten potilasmäärien kasvaminen lisää hoitajien suoraa ja epäsuoraa työtä (Robinson ym. 2005, Simmons 2005, Mattila 2006). Nyt ja tulevaisuudessa onkin haaste, että potilaat osataan ohjata oikeaan hoitopaikkaan, jos hoidon tarve ei vaadi päivystyshoitoa. Näin voidaan osittain välttyä päivystysten turhalta kuormittumiselta. (Häyrinen & Paunonen 2002.) Tarpeeksi suuri potilasmäärä aiheuttaa väistämättä ruuhkaa, ja johtaa hoitohenkilöstön resurssin heikkenemiseen. Ruuhkatilanne muodostuu kriittiseksi, mikäli potilaiden keskimääräinen hoitoaika kasvaa poliklinikalle sisään otettavan potilasmäärän kasvaessa. Pitkät odotusajat lisäävät potilaiden tyytymättömyyttä, jota vahvistaa ruuhkan aiheuttama yksityisyyden väheneminen. Potilaiden tyytymättömyys sekä hoitajien kiire työtä tehdessä vaikuttavat työntekijöiden motivaatioon. Kokonaisvaikutuksena päivystyksen palvelun taso laskee. Pahimmillaan seurauksena ovat hoidon tulosten heikentyminen (Robinson ym. 2005, Simmons 2005, Mattila 2006) ja hoitovirheet (Garrett 2008). Etenkin lääkehoidossa on todettu olevan virheitä liiallisen työnkuormituksen vuoksi (Hall ym. 2004). Ongelman jatkuessa pitkään, se aiheuttaa hoitotyöntekijöissä työuupumusta (Garrett 2008). Hoitotyöntekijöiden resurssien oikean kokonaismäärän määrittämisen ohella henkilöstön oikea sijoittaminen työpisteisiin on haaste. Erikoissairaanhoidon erikoisalojen hetkelliset potilasmäärät voivat vaihdella keskiarvoista paljonkin, ja joissakin tilanteissa yksi erikoisala voi olla ruuhkainen samalla, kun toisella erikoisalalla on hiljaista. Tällöin joudutaan tilanteeseen, jossa joillakin hoitotyöntekijöillä on kiire samaan aikaan, kun toisilla työtä on suhteellisen vähän. Hetkellisesti tilannetta voidaan helpottaa henkilöstösiirroilla työyksikön sisällä. (Mattila 2006.) Hoitotyöntekijöiden ja lääkäreiden keskinäistä toinen toistensa tukevaa työsuhdetta tulisi kehittää (Schriver ym. 2003). Potilaiden hoidon laatu kärsii etenkin, jos hoitotyöntekijöillä ei ole tarvittavaa pätevyyttä ja osaamista hoitaa päivystyksen potilaita (Robinson ym. 2005). Työyhteisön uusille sekä kokemattomille hoitotyöntekijöille olisi tarpeellista nimittää mentori, joka toimisi perehdyttäjänä sekä tarvittaessa opastajana etenkin vaativaa päätöksentekoa vaativissa potilashoidollisissa 14

16 asioissa (Schriver ym. 2003). Pitkät odotusajat lisäävät hoidon laadun heikkenemisen lisäksi tyytymättömyyttä ja turhautumista potilaissa (McGee & Kaplan 2007, Simmons 2005). Suuret potilasmäärät päivystyksessä suhteessa pieneen hoitotyöntekijämäärään vaikeuttavat kaikkien potilaiden hoidon saantia. Vakavasti sairaat potilaat saattavat jopa jäädä ilman hoidon tarpeen arviointia, mikä pahimmassa tapauksessa voi johtaa kuolemaan. (Simmons 2005.) 5.2 Hoitotyöntekijöiden optimaalisuuden arviointi päivystyksessä Työvuoron vastaavan hoitajan tehtävänä on siirtää hoitajaresursseja sinne, missä niitä kulloinkin tarvitaan. Hoitajien tulee auttaa kiireisiä työpisteitä myös oman harkintansa mukaan ja osaamisensa puolesta useimmat hoitajat kykenevätkin helposti vaihtamaan työpistettä. Käytännössä resurssit eivät kuitenkaan liiku tehokkaasti päivystyksen sisällä ja vastaavan hoitajan koordinointitehtävä jää toteutumatta tai toteutuu heikosti. Työvuoron vastaava hoitaja ei aina omaa riittävää auktoriteettia järjestelyjen tekemiseen eivätkä kaikki hoitajat koe järjestelyä mielekkäänä. (Häyrinen & Paunonen 2002, Mattila 2006.) Hoitopalveluiden tarjontaa voidaan kohdentaa paremmin kysyntää vastaavaksi muokkaamalla hoitajien työaikoja. Riittävien resurssien ja kattavan osaamispohjan takaamiseksi päivystyksen hoitohenkilökunnan vaihtuvuutta on tulevaisuudessa pienennettävä. Yksi ratkaisuvaihtoehto ongelmaan voisi olla toimivan palkitsemisjärjestelmän kehittäminen. Kokonaisvaikutuksena päivystyksessä on ajoittain liian vähän henkilöstöresursseja ja ajoittain hukkakapasiteettia. Henkilöstöresurssien kohdentamista heikentää hoitaja- ja lääkäriresurssien tarjonnan suunnittelu toisistaan erillään. Aamuisin päivystyksessä olevien lääkäreiden määrä saattaa olla lähes yhtä suuri kuin hoitotyötä tekevien hoitajien määrä. Illalla hoitotyöntekijöitä on noin kaksinkertaisesti lääkäreihin nähden. Lääkäri- ja hoitotyöntekijäresurssit tulisikin suunnitella toisensa huomioiden. (Mattila 2006.) Tähän tarvitaan avuksi mittareita. Optimaaliseen henkilöstömiehitykseen on olemassa vähän mittareita. Mittarit, jotka kuvaavat suoritteita, eivät kerro henkilöstötarpeesta. Odotusaikamittarit sekä palvelun laatumittarit kertovat palvelujen vaikuttavuudesta. Tieto vaikuttavuudesta voisi ohjata resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. (Mäntyranta 2004.) 15

17 6 TRIAGEN JA POTILASOHJAUKSEN MERKITYS PÄIVYSTYKSESSÄ 6.1 Triage-luokitusten käyttöperiaatteet Triage-luokituksen asianmukaisella ja järjestelmällisellä käytöllä voidaan vaikuttaa päivystyspotilasmäärään (Grossman 1999, Kantonen 2007, 2008), ja sitä kautta hoitohenkilöstön miehitykseen. Yhteispäivystykseen hakeutuu potilaita, joiden hoidon tarve on kiireellinen tai ei ole kiireellinen. Runsaan potilasmäärän johdosta on vaarana, että hoidon aloitus myöhästyy kiireellisissä tapauksissa. Potilaan hoidon laadun turvaamiseksi sekä toiminnan sujuvuuden kannalta on tärkeää, että yhteispäivystyksen potilaat jaotellaan triage-luokituksen mukaisesti. Yhteisesti sovittua mallia triageluokituksesta ei Suomessa ole, vaan erilaisia malleja on kehitetty tapauskohtaisesti. (Kantonen 2007, Ruohonen 2007.) Triagen käyttö juontaa juurensa Napoleonin armeijasta, jossa haavoittuneiden hoitoonpääsyjärjestys päätettiin potilaan tilan perusteella. Sittemmin triage on levinnyt päivystyksiin ympäri maailmaa sekä katastrofitilanteiden hallintaan. Triagella tarkoitetaan prosessia, jonka kuluessa määritellään potilaan tarvitseman hoidon taso ja kiireellisyys. Triage on tärkeä, koska joidenkin vammojen välitön huomioiminen parantaa hoidon onnistumisennustetta merkittävästi. Lievemmän vamman hoito voidaan aloittaa myöhemmin ilman merkittävää lääketieteellistä haittaa. Nykyisin triage on päivystysten toimintaan jo kuuluva tai tuleva keino toteuttaa potilaiden hoidon kiireellisyysarviointia niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin. (Mattila 2006, Kantonen 2008.) Triagen pääasiallinen tarkoitus on sairaalakäytössä tunnistaa ja arvioida nopeasti kriittiset ja henkeä uhkaavat tilat. Ryhmittely tarjoaa potilaalle tarkoituksenmukaisen ja yksilöllisen hoidon kiireellisyyden arvion. Triagen toinen merkittävä tehtävä on seurata ja hallita potilasvirtaa tehokkaasti, jotta odotusajat lyhenisivät. (Grossman 1999: 3.) Nykyisin triage-luokitus on vakiintuneessa käytössä päivystyshoitotyöntekijöiden työkaluna sairaaloiden päivystyksissä maailmanlaajuisesti (Beveridge 2000), mutta myös terveyskeskusten päivystyksissä sekä yhteispäivystyksissä Suomessa (Mattila 2006, Kantonen 2008). 16

Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen. Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä

Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen. Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion kehittäminen Haartmanin sairaalan yhteispäivystyksessä Pousi, Jouni 2012 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Hoidon tarpeen kiireellisyyden ensiarvion

Lisätiedot

TRIAGE HOITAJIEN KOKEMANA YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ

TRIAGE HOITAJIEN KOKEMANA YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ TRIAGE HOITAJIEN KOKEMANA YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitotyön koulutusohjelma, Sairaanhoitaja Opinnäytetyö 30.5.2008 Jari Aalto Lauri Leino HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Koulutusohjelma Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

LASTEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA SAIRAANHOITAJIEN KOKEMANA

LASTEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA SAIRAANHOITAJIEN KOKEMANA LASTEN HOIDON TARPEEN ARVIOINTI PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA SAIRAANHOITAJIEN KOKEMANA Katja Janhunen Pro gradu-tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden

Lisätiedot

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009

Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hanke STM058:00/2009 Työryhmän raportti 31.1.2010 1 Tiivistelmä Päivystysaikana - iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tehtävien

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN ITSENÄINEN VASTAANOTTO HAARTMANIN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitajien näkemyksiä tehtävästä ja sen edellyttämistä valmiuksista

SAIRAANHOITAJAN ITSENÄINEN VASTAANOTTO HAARTMANIN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitajien näkemyksiä tehtävästä ja sen edellyttämistä valmiuksista SAIRAANHOITAJAN ITSENÄINEN VASTAANOTTO HAARTMANIN SAIRAALAN YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ Hoitajien näkemyksiä tehtävästä ja sen edellyttämistä valmiuksista Noora Ahonen ja Suvi Utoslahti Opinnäytetyö, syksy 2009

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI

Sosiaali- ja terveydenhuollon. Suomessa 2011 RAPORTTI Eeva Reissell Simo Kokko Anneli Milen Markku Pekurinen Niina Pitkänen Sanna Blomgren Marina Erhola Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystys Suomessa 2011 RAPORTTI 30 2012 Eeva Reissell, Simo Kokko, Anneli

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnan koulutussuunnittelun ja osaamisen kehittämisen lähtökohdat Susanna Kienokoski

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnan koulutussuunnittelun ja osaamisen kehittämisen lähtökohdat Susanna Kienokoski Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnan koulutussuunnittelun ja osaamisen kehittämisen lähtökohdat Susanna Kienokoski Sarja Serie A nro 6, 2012 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitohenkilökunnan

Lisätiedot

Hoitoisuustiedon hyödyntäminen kliinisen hoitotyön johtamisen ja henkilöstöresurssien allokoinnin välineenä VSSHP:n vuodeosastoilla

Hoitoisuustiedon hyödyntäminen kliinisen hoitotyön johtamisen ja henkilöstöresurssien allokoinnin välineenä VSSHP:n vuodeosastoilla Hoitoisuustiedon hyödyntäminen kliinisen hoitotyön johtamisen ja henkilöstöresurssien allokoinnin välineenä VSSHP:n vuodeosastoilla projektin loppuraportti Painilainen Terhi Kylävalli Anja Hassinen Tiina

Lisätiedot

Heikki Hillukkala Heli Hiltunen PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA TIIMITYÖSKENTELY, KOLLEGIAALISUUS JA TIEDONSIIRTO VASTAANOTTOTYÖSSÄ

Heikki Hillukkala Heli Hiltunen PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA TIIMITYÖSKENTELY, KOLLEGIAALISUUS JA TIEDONSIIRTO VASTAANOTTOTYÖSSÄ Heikki Hillukkala Heli Hiltunen PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA TIIMITYÖSKENTELY, KOLLEGIAALISUUS JA TIEDONSIIRTO VASTAANOTTOTYÖSSÄ PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA TIIMITYÖSKENTELY, KOLLEGIAALISUUS

Lisätiedot

HOITOTAKUUN TUOMAT MUUTOKSET SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ OULUN KAUPUNGIN TERVEYSASEMILLA SAIRAANHOITAJIEN ARVIOIMANA

HOITOTAKUUN TUOMAT MUUTOKSET SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ OULUN KAUPUNGIN TERVEYSASEMILLA SAIRAANHOITAJIEN ARVIOIMANA HOITOTAKUUN TUOMAT MUUTOKSET SAIRAANHOITAJAN TYÖSSÄ OULUN KAUPUNGIN TERVEYSASEMILLA SAIRAANHOITAJIEN ARVIOIMANA Riitta Heinonen Marjut Ikonen Topi Rantakangas Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS

PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTON TOIMIVUUS Muikku Sisko Pro - gradu tutkielma Terveystieteiden laitos Hoitotieteen tieteenala Oulun yliopisto Toukokuu 2015 OULUN YLIOPISTO LKT, Terveystieteiden

Lisätiedot

HÄTÄTILAPOTILAAN PÄIVYSTYSHOITOTYÖ

HÄTÄTILAPOTILAAN PÄIVYSTYSHOITOTYÖ HÄTÄTILAPOTILAAN PÄIVYSTYSHOITOTYÖ Hoitohenkilökunnan erityisosaamisen vaatimukset Tays Ensiapu Acutassa Heidi Jokela Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kuopion yliopistollisen sairaalan potilassiirtokuljetusten

Kuopion yliopistollisen sairaalan potilassiirtokuljetusten Kuopion yliopistollisen sairaalan potilassiirtokuljetusten seurantatutkimus Janni Ahonen & Anni Kuura Opinnäytetyö sh9sq.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

LAPSIPOTILAS MIRANDA- HOITOKERTOMUKSESSA - kehittämishanke Salon aluesairaalan lasten- ja korvatautienyksikössä

LAPSIPOTILAS MIRANDA- HOITOKERTOMUKSESSA - kehittämishanke Salon aluesairaalan lasten- ja korvatautienyksikössä LAPSIPOTILAS MIRANDA- HOITOKERTOMUKSESSA - kehittämishanke Salon aluesairaalan lasten- ja korvatautienyksikössä Tarja Kauhanen Kehittämishanke syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak etelä, Helsinki

Lisätiedot

Henkilöstömitoituksen hallittu tulevaisuus

Henkilöstömitoituksen hallittu tulevaisuus TEHYN JULKAISUSARJA 2 12 B SELVITYKSIÄ Henkilöstömitoituksen hallittu tulevaisuus Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt lukujen takana Henkilöstömitoitus on laajempi kuin yksi lukuarvo! n Tuulariitta

Lisätiedot

HOITOTYÖN KIRJAAMISEN LAATU Kirjaamisen merkitys hoitoisuusluokituksessa

HOITOTYÖN KIRJAAMISEN LAATU Kirjaamisen merkitys hoitoisuusluokituksessa HOITOTYÖN KIRJAAMISEN LAATU Kirjaamisen merkitys hoitoisuusluokituksessa Hanna Niiranen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

LAATU JA POTILASTURVALLISUUS ENSIHOIDOSSA JA PÄIVYSTYKSESSÄ SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN JA ARVIOINTIIN

LAATU JA POTILASTURVALLISUUS ENSIHOIDOSSA JA PÄIVYSTYKSESSÄ SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN JA ARVIOINTIIN Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:7 LAATU JA POTILASTURVALLISUUS ENSIHOIDOSSA JA PÄIVYSTYKSESSÄ SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN JA ARVIOINTIIN Helsinki 2014 Laatu ja potilasturvallisuus ensihoidossa

Lisätiedot

1/2005 maaliskuu mars

1/2005 maaliskuu mars 1/2005 maaliskuu mars Sairaalaviesti Sisältö Nro 1/2005 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Pääkirjoitus 3 Ledare 4 Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Sirpa Björkbacka, Miia Itäsalmi, Milla Siirilä, Petra-Kaisa Toikko & Paula Ylikangas IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa

Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina perusterveydenhuollossa KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA E. YHTEISKUNTATIETEET 168 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS E. SOCIAL SCIENCES 168 EIJA PELTONEN Lääkäreiden ja hoitajien työpari- ja tiimityö vastaanottojen toimintamalleina

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot

RAFAELA -JÄRJESTELMÄN OPCq-MITTARIN KÄYTTÖ JA ARVIOINTI KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA

RAFAELA -JÄRJESTELMÄN OPCq-MITTARIN KÄYTTÖ JA ARVIOINTI KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA RAFAELA -JÄRJESTELMÄN OPCq-MITTARIN KÄYTTÖ JA ARVIOINTI KEHITYSVAMMAHUOLLOSSA Tuula Sutinen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen

Lisätiedot

OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA

OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA OSAAMINEN PEREHDYTTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA Perehdytyskansio Tunkkarin terveyskeskuksen vastaanottoon Marianna Parpala Opinnäytetyö Maaliskuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Lisätiedot

Kohti kansalaisen sähköisten terveyspalvelujen rakentamisen hyvää käytäntöä

Kohti kansalaisen sähköisten terveyspalvelujen rakentamisen hyvää käytäntöä S T A K E S I N R A P O R T T E J A 9 / 2 0 0 8 hannele hyppönen & anne niska Kohti kansalaisen sähköisten terveyspalvelujen rakentamisen hyvää käytäntöä Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 4/2006 POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Toimittaneet

Lisätiedot

PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN OULASKANKAAN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA

PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN OULASKANKAAN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA Anne Hannus Kristiina Koskela PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN OULASKANKAAN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA PÄIVYSTÄVÄN SAIRAANHOITAJAN OSAAMINEN OULASKANKAAN PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA Anne Hannus Kristiina

Lisätiedot

HOIDON LAATU PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA POTILAAN NÄKÖKULMASTA

HOIDON LAATU PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA POTILAAN NÄKÖKULMASTA HOIDON LAATU PÄIVYSTYSPOLIKLINIKALLA POTILAAN NÄKÖKULMASTA Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Pro gradu tutkielma Sakari Saarinen kesäkuu 2007 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Henni Kuoppala ja Emmi-Maaria Päivärinta PÄIVYSTÄVIEN SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA OSAAMISESTAAN

Henni Kuoppala ja Emmi-Maaria Päivärinta PÄIVYSTÄVIEN SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA OSAAMISESTAAN Henni Kuoppala ja Emmi-Maaria Päivärinta PÄIVYSTÄVIEN SAIRAANHOITAJIEN KOKEMUKSIA TYÖSTÄÄN JA OSAAMISESTAAN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Lokakuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kotihoidossa

Asiakastyytyväisyys kotihoidossa Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Mäkelä Susanna Suihkonen Anne Asiakastyytyväisyys kotihoidossa Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA ASIAKASTYYTYVÄISYYS LAHDEN KOTISAIRAALATOIMINNASSA Anita Rotso - Laura Salli - Tarja Ylöstalo Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan laitos

Lisätiedot